STANDARD EDUKACYJNY SPECJALIZACJI ANALIZA KREDYTOWA I FUNDAMENTALNA ZESTAW PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARD EDUKACYJNY SPECJALIZACJI ANALIZA KREDYTOWA I FUNDAMENTALNA ZESTAW PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH"

Transkrypt

1 OCENA EFEKTYWNOŚCI ZAMIERZEŃ ROZWOJOWYCH I INWESTYCYJNYCH 1. Jakie są obowiązki i prawa Kredytobiorcy i Kredytodawcy, jaka jest rola warunków dodatkowych (tzw. covenants) zawartych w umowie kredytu? 2. Proszę omówić zależność między wielkością kapitału banku a poziomem zaangażowania kredytowego. 3. Proszę scharakteryzować prawidłowe źródła finansowania majątku obrotowego. 4. Dlaczego przy ocenie sytuacji finansowej kredytobiorców duże znaczenie ma analiza rachunku przepływów środków pieniężnych (cash flow)? 5. Na czym polega analiza jakościowa przedsiębiorców? 6. Jaka jest różnica między biznes planem a planem finansowym? 7. Na czym polega analiza finansowa (ilościowa) przedsiębiorców? 8. Jaką rolę pełni analiza SWOT przy ocenie działalności przedsiębiorcy? 9. Proszę scharakteryzować prawidłowe źródła finansowania majątku trwałego. 10. W jaki sposób można ocenić zdolność kredytową: a. osoby fizycznej prowadzącej podatkową książkę przychodów i rozchodów b. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością c. osoby fizycznej rozliczającej się poprzez kartę podatkową? 11. Co to jest wypłacalność przedsiębiorcy i jakie elementy ją określają? 12. Proszę scharakteryzować miary płynności majątku obrotowego. 13. Dźwignia finansowa a operacyjna. Czy występuje między nimi zależność? 14. Proszę wyjaśnić efekt dźwigni finansowej. 15. Na czym polega ustalenie progu rentowności; jakie są jego wady i zalety? 16. Proszę przedstawić kilka przykładów powiązań bilansu i rachunku zysków i strat. 17. Proszę scharakteryzować dodatkowe dokumenty, informacje wymagane od małych firm, a niezbędne do podjęcia decyzji kredytowej. 18. Proszę scharakteryzować wymagany przez bank plan przedsięwzięcia (biznes plan) klienta. 19. Co to jest analiza scenariuszy (analiza wariantowa) i kiedy jest wykorzystywana? 20. Proszę wymienić rodzaje wpływów i wydatków finansowych ujmowanych w rachunku przepływów pieniężnych 21. Proszę wymienić rodzaje wpływów i wydatków działalności operacyjnej ujmowanych w rachunku przepływów pieniężnych. 22. Proszę scharakteryzować metodę pośrednią sporządzania przepływów środków pieniężnych. 23. Proszę scharakteryzować metodę bezpośrednią sporządzania przepływów środków pieniężnych. 24. Przepływy środków pieniężnych a przepływy finansowe. Czym różnią się te przepływy? Katowice, 16 lipca 2012 strona 1

2 25. Proszę wykazać powiązania pomiędzy elementami przepływów środków pieniężnych, bilansem, rachunkiem zysków i strat. Czy 10 mln PLN zysku netto ukazanego w bilansie jest tożsamym z 10 mln PLN gotówki w kasie firmy? 26. Jakie są metody wyceny wartości rynkowej przedsiębiorstwa? Proszę scharakteryzować dwie z nich. 27. Jakich informacji o przedsiębiorcy dostarcza bilans, a jakich rachunek zysków i strat? 28. W czym wyraża się bezpieczna struktura finansowania przedsiębiorcy? 29. Co to jest EBITDA i jakie jest jej znaczenie przy ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorcy? 30. Cechy kapitału własnego i obcego w finansowaniu przedsiębiorców. 31. Jak kalkulowany jest zysk operacyjny (EBIT) i jaka jest jego wartość użytkowa w analizie finansowej kredytobiorcy? 32. Na czym polega sprawne zarządzanie cyklem eksploatacyjnym przedsiębiorstwa i jakie wskaźniki go ilustrują? 33. Spółka komandytowa ubiega się o kredyt bankowy w wys. 10 mln PLN. Ze swojej działalności generuje zysk netto w wysokości 1 mln PLN przy przychodach netto ze sprzedaży spółki w wysokości 85 mln PLN. Komandytariusz: kapitał zadeklarowany wynosi 30 mln PLN, kapitał wniesiony wynosi 15 mln PLN, suma komandytowa: 5000 PLN. Czy udzielił/ła/byś przedmiotowego kredytu bankowego w oparciu o wyżej wymienione informacje? Uzasadnij swoją odpowiedź. 34. W czym w praktyce wyraża się zasada memoriałowa obowiązująca w rachunkowości? 35. Jakie są zasadnicze cele sporządzania rachunku przepływów pieniężnych? 36. Czym różni się bilans i rachunek zysków i strat od sprawozdania z przepływów środków pieniężnych? 37. Jakie elementy powinien zawierać uproszczony bilans, rachunek zysków i strat małej firmy? 38. Jak ocenić płynność finansową małej firmy? 39. Proszę zinterpretować pojęcie ujemny kapitał obrotowy ( ujemny kapitał pracujący ). 40. Proszę omówić formy uproszczonych ewidencji prowadzonych przez małe firmy. 41. Proszę omówić miary oceniające efektywność przedsiębiorstwa. 42. Proszę omówić tradycyjne (statystyczne) metody oceny efektywności inwestycji. 43. Na czym polega analiza wrażliwości projektu inwestycyjnego? 44. Proszę wymienić i scharakteryzować źródła finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego. 45. Na czym polega dynamiczna ocena efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego? 46. Czy występują zależności pomiędzy wewnętrzną stopą zwrotu (IRR) a stopą dyskontową przyjętą do ustalania zaktualizowanej wartości netto (NPV)? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź. Katowice, 16 lipca 2012 strona 2

3 47. Proszę scharakteryzować ryzyka związane z kredytowaniem inwestycji przedsiębiorcy. 48. Rola badań marketingowych w procesie inwestycyjnym. 49. Proszę wymienić miary oceny jakości zarządzania majątkiem obrotowym spółki. 50. Na czym polega wariantowość inwestycji? 51. Proszę przedstawić cechy charakterystyczne poszczególnych metod oceny efektywności inwestycji. 52. Jaką formę prawną przybiera konsorcjum bankowe, kiedy jest ono tworzone? 53. Od czego zależy stopa dyskontowa i jaki ma wpływ na efektywność inwestycji? 54. Proszę opisać związki między źródłami finansowania inwestycji a efektywnością inwestycji. 55. Proszę wyjaśnić różnice pomiędzy amortyzacją planową i nieplanową. 56. Proszę scharakteryzować wskaźniki zadłużenia, w tym wskaźnik dług/ebitda > Co obejmują nakłady inwestycyjne w majątek trwały? 58. Co oznacza okres zwrotu nakładów inwestycyjnych i jak się go ustala? 59. Jaka jest rola progu rentowności w procesie inwestycyjnym? 60. Co oznacza pojęcie wartość pieniądza w czasie i jaką pełni rolę w ocenie efektywności inwestycji? 61. Inwestycja jest bardziej opłacalna, gdy do kalkulowania NPV przyjmie się wyższa czy niższą stopę dyskonta? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź. 62. Proszę wymienić i scharakteryzować zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa. 63. Proszę podać miary wyceny kosztu kapitału, który chce firma pozyskać do realizacji swoich planów. 64. Czy emisja papierów wartościowych może być źródłem krótko i długoterminowego finansowania przedsiębiorcy? 65. Proszę wymienić podstawowe elementy strumieni pieniężnych: a. operacyjnych b. inwestycyjnych c. finansowych 66. Proszę scharakteryzować pojęcie gwarancji i regwarancji bankowej. 67. Proszę wyjaśnić efekt maczugi finansowej i w jaki sposób wpływa on na rentowność przedsiębiorstwa? 68. W kolejnych sześciu miesiącach pewnego roku stopa inflacji wynosiła 2%, 1%, 1,5%, 3%, 1,2% 1,6%. Obliczyć przeciętną miesięczną stopę inflacji oraz stopę inflacji w okresie sześciu miesięcy. Katowice, 16 lipca 2012 strona 3

4 69. Na koniec kolejnych 4 miesięcy spodziewamy się uzyskać odpowiednio przychody w wysokości 200 zł, 300 zł, 400 zł i 500 zł. Jaka jest wartość aktualna tego strumienia przychodów, przy rocznej stopie procentowej równej 24%? 70. Przyznany kredyt w kwocie zł ma być spłacony w 5 ratach kwartalnych, w równych ratach kapitałowych. Oprocentowanie kredytu wynosi 20% w skali roku. Sporządzić plan spłaty tego kredytu. 71. Udzielamy kredytu na kwotę zł, który ma być spłacany w sześciu równych comiesięcznych płatnościach (rata + odsetki). Roczna stopa procentowa wynosi 24%. Ile powinna wynosić wysokość comiesięcznych płatności? 72. Jaka powinna być wysokość miesięcznych kwot płatności (rata + odsetki) od zaciągniętego kredytu w kwocie zł, oprocentowanego 24% rocznie jeżeli pierwszych jedenaście płatności ma tę samą wysokość, natomiast dwunasta kwota płatności powinna wynieść zł? 73. Udzielono kredytu w wysokości zł na 4 lata spłacanego w jednakowych płatnościach (rata + odsetki) kwartalnych. W umowie kredytowej ustalono, że oprocentowanie wynosi 28% w skali roku. Po okresie 2 lat obniżono stopę procentową do 20% p.a. Jakie są kwoty płatności kwartalnych w pierwszych dwóch latach, a jakie w dwóch ostatnich latach? 74. Zgodnie z umową kredyt w wysokości zł ma być spłacany w czterech równych płatnościach (rata + odsetki) po zł płatnych na końcu każdego kwartału. Określić nominalną i efektywną roczną stopę oprocentowania tego kredytu. 75. Który z banków oferuje lepsze warunki do zaciągania kredytu jeśli: a. w Banku A roczne oprocentowanie kredytu wynosi 29%, a odsetki należy płacić miesięcznie, b. w Banku B roczne oprocentowanie kredytu wynosi 30%, a odsetki należy płacić co pół roku. 76. Udzielono kredyt w wysokości zł na 3 lata, który będzie spłacany w ratach kwartalnych, przy oprocentowaniu 24% w skali roku. Jaki jest efektywny koszt kredytu? OCENA JAKOŚCI PORTFELA KREDYTOWEGO I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM 77. Jakie działania podejmują banki dla ograniczenia ryzyka w działalności kredytowej? 78. Jakie są instrumenty ekonomiczne ograniczające ryzyko kredytowe? Proszę je omówić. 79. Jakie mogą być główne kryzysy przedsiębiorcy? Proszę omówić kilka z nich. 80. Co należy rozumieć pod pojęciem sygnały ostrzegawcze w procesie kredytowania? 81. Na czym polegają kreatywne zapisy księgowe ( upiększanie ) sprawozdań finansowych? 82. Proszę omówić metody monitorowania udzielonych kredytów. 83. Na czym polega monitorowanie kredytobiorcy w okresie kredytowania? 84. Proszę omówić przyczyny powstawania trudnych kredytów. Katowice, 16 lipca 2012 strona 4

5 85. Proszę określić jaki jest wpływ kredytów nieściągalnych na portfel kredytowy. 86. Proszę omówić metody dywersyfikacji ryzyka kredytowego i operacji pozabilansowych. 87. Proszę wymienić osobowe formy zabezpieczeń prawnych kredytów. 88. Proszę scharakteryzować ekspozycje nieregularne banku. 89. Co to jest list patronacki (Letter of comfort) i kiedy się go stosuje? 90. Forfaiting a factoring podobieństwa i różnice. 91. Zarządzanie ryzykiem banku w świetle wymogów kapitałowych wg Bazylei II 92. Jaką rolę odgrywa rachunkowość zarządcza w procesie monitorowania kredytowanego przedsiębiorcy? 93. Co to jest Nowa Umowa Kapitałowa (NUK)? 94. Spółki osobowe a kapitałowe proszę omówić cechy charakterystyczne tych spółek. 95. Co jest podstawą oceny i kontroli zarówno rocznej jak i bieżącej kredytowanego przedsiębiorcy? 96. Na czym polega ocena jakości portfela kredytowego? 97. SEZAM sp. z o.o spółka komandytowa proszę omówić tę formę prawną. 98. Jakie elementy należy badać monitorując prawne zabezpieczenie kredytów? 99. Proszę wymienić kilka klauzul najczęściej zawieranych w treści gwarancji bankowej Co jest podstawą wystawienia gwarancji i w jaki sposób bank wystawiający gwarancję jest nią związany? 101. Jakie powinny być elementy zlecenia udzielenia gwarancji, aby było ono ważne? 102. Proszę wymienić jakie elementy powinna zawierać każda gwarancja? 103. Czy postępowania: upadłościowe i naprawcze są stosowane wobec wszystkich przedsiębiorców? 104. Co to jest postępowanie naprawcze? 105. Kiedy przedsiębiorstwo ma obowiązek sporządzać rachunek przepływów pieniężnych? 106. Proszę omówić wartość poznawczą wskaźnika Altmana i wzoru Wilcoxa. W jakich okolicznościach są wykorzystywane te wskaźniki? 107. Kto jest zobowiązany wobec banku gwaranta z tytułu zlecenia, wobec kogo zobowiązany jest bank gwarant oraz co wiąże zleceniodawcę z beneficjentem gwarancji? (Proszę odpowiedzieć na pytania używając wyrażeń gwarant dłużnik umowy handlowej oraz wierzyciel umowy handlowej ) 108. Co to jest gwarancja płatna na pierwsze żądanie? 109. Czym charakteryzuje się gwarancja celna; jakie mogą być warunki określone w gwarancji? 110. Proszę podać sześć rodzajów gwarancji, spośród tych, które mogą być wystawione przez bank, wyłączywszy gwarancje celne. Katowice, 16 lipca 2012 strona 5

6 111. Co rozumie się przez pojęcie gwarancja w obrocie krajowym a co przez gwarancję w obrocie zagranicznym? 112. Czym charakteryzuje się gwarancja przetargowa; proszę podać kto jest zleceniodawcą gwarancji a kto jest jej beneficjentem? 113. Jakie jest znaczenie gwarancji dobrego wykonania umowy przy realizacji umów handlowych? 114. Czym charakteryzuje się gwarancja zwrotu zaliczki; jakie jest jej znaczenie przy realizacji kontraktów handlowych? 115. W jaki sposób są dokonywane zmiany w gwarancji? 116. Proszę wymienić trzy przypadki, w których wygasa każda gwarancja Co to jest regwarancja a co to jest potwierdzenie gwarancji? 118. Co to jest roszczenie z gwarancji i w jakim terminie musi być przez beneficjenta zgłoszone? 119. Na czym polega ocena punktowa zdolności kredytowej przedsiębiorcy (credit scoring)? 120. Jakie są kryteria stosowane przez banki przy wyborze formy zabezpieczenia (podaj min.5) 121. Czy deklaracja do weksla in blanco jest warunkiem ważności weksla; co się dzieje gdy jej nie ma? 122. Jaką formę może przybrać poręczenie wekslowe? 123. Proszę omówić pojęcia: grupa kapitałowa, jednostka dominująca, jednostka stowarzyszona, jednostka zależna Jak wyceniane są aktywa trwałe wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości? 125. Poręczenie wg prawa cywilnego a poręczenie wekslowe, podaj podobieństwa i różnice Co to jest poręczenie terminowe i bezterminowe; proszę podać w jakiej sytuacji bank w swoim własnym interesie powinien przyjąć poręczenie terminowe Proszę podać podstawowe różnice pomiędzy poręczeniem wg kodeksu cywilnego a awalem Proszę podać podstawowe różnice pomiędzy gwarancją bankową a poręczeniem wg kodeksu cywilnego Czym różni się przystąpienie do długu od poręczenia? 130. Wymień rodzaje zastawów Jakie są cechy charakterystyczne zastawu rejestrowego? 132. Jakie są wymogi niezbędne dla ustanowienia zastawu rejestrowego, a jakie dla zastawu ogólnego (zwykłego)? 133. Co może być przedmiotem przewłaszczenia na zabezpieczenie według art 101 ust1 i 2 prawa bankowego? 134. Jakie oświadczenia cedenta powinny być umieszczone w treści umowy cesji o przelew na zabezpieczenie z punktu widzenia zabezpieczenia interesów banku? Katowice, 16 lipca 2012 strona 6

7 135. Jakie są dwa podstawowe rodzaje przelewu wierzytelności; proszę je opisać Jakie prawa mogą być obciążone zastawem na prawach wg kodeksu cywilnego, a jakie nie mogą być nim obciążone; jaka powinna być forma umowy takiego zastawu, jakie warunki są niezbędne do ustanowienia takiego zastawu na prawach? 137. Proszę wymienić podstawowe warunki, jakie musi spełniać wierzytelność zabezpieczona hipoteką Proszę omówić obowiązki i prawa administratora hipoteki Jakie wierzytelności mogą być zabezpieczone hipoteką? 140. W jakim przypadku może powstać hipoteka łączna? 141. Co może być przedmiotem hipoteki? 142. Co jest podstawą wpisu hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności banku? 143. Co to jest hipoteka przymusowa, kiedy i w jaki sposób można ją ustanowić? 144. Z jakim momentem powstaje hipoteka? 145. Czym charakteryzuje się rachunek powierniczy (ESCROW) i kiedy jest stosowany? 146. Na czym polega prawo do rozporządzenia opróżnionym miejscem hipotecznym? 147. Proszę wymienić i opisać klauzule nie finansowe zamieszczane w umowach kredytowych Jakie klauzule finansowe są zamieszczane w umowach kredytowych? Proszę je opisać Proszę wymienić i opisać produkty pozabilansowe, z jakich może korzystać przedsiębiorca Na czym polega sekurytyzacja należności banku? 151. Sprawozdawczość wg MSSF a sprawozdawczość wg Ustawy o rachunkowości proszę wymienić najważniejsze podobieństwa i różnice. RESTRUKTURYZACJA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ BANKI, PRZEWIDYWANIE EFEKTÓW 152. Proszę wymienić i scharakteryzować sposoby restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstwa Proszę omówić postępowanie banku w przypadku ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy Proszę omówić postępowanie banku w przypadku otwarcia postępowania likwidacyjnego z możliwością zawarcia układu Ugoda cywilna a postępowanie naprawcze Proszę wskazać na symptomy złej sytuacji finansowej przedsiębiorcy Jakie mogą być kierunki restrukturyzacji finansowej spółki komandytowej? 158. Czy przedsiębiorstwo państwowe wypłaca dywidendę? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź Jakie mogą być skutki finansowe przejmowania przez bank majątku przedsiębiorcy? 160. Omów korzyści płynące z faktoringu dla faktora, faktoranta i dłużnika faktoringowego Proszę scharakteryzować spółkę komandytową (forma prawna, zakres odpowiedzialności). Katowice, 16 lipca 2012 strona 7

8 162. Proszę opisać elementy umowy faktoringowej Co to jest faktoring i jakie znasz jego rodzaje? 164. W jaki sposób faktoring wpływa na bilans i rachunek zysków i strat faktoranta? 165. Jakie zna Pan/Pani krótkoterminowe papiery wartościowe wspomagające finansowanie działalności przedsiębiorcy? 166. Jakie są różnice między leasingiem finansowym a operacyjnym? 167. Proszę omówić leasing zwrotny Proszę omówić podstawowe rodzaje leasingu Proszę omówić zalety i wady leasingu Proszę omówić różnice między finansowaniem dóbr inwestycyjnych kredytem a leasingiem Kto może zostać korzystającym w świetle umowy leasingu? 172. Proszę przedstawić różnice między leasingiem bezpośrednim a pośrednim Jakie mogą być formy zabezpieczenia transakcji leasingowej? 174. Jakie mogą być źródła finansowania majątku przedsiębiorcy? 175. Jakie podmioty prawne nie mogą ogłosić upadłości? 176. Jakie są zobowiązania przedsiębiorcy otwierającego postępowanie naprawcze? 177. Proszę scharakteryzować przesłanki ogłoszenia upadłości Proszę omówić skutki ogłoszenia upadłości dla wierzycieli W jaki sposób następuje zaspokajanie roszczeń wierzycieli przez syndyka? 180. Proszę scharakteryzować organy postępowania upadłościowego Jakie są przesłanki otwarcia postępowania likwidacyjnego z możliwością zawarcia układu? 182. Skutki otwarcia postępowania likwidacyjnego z możliwością zawarcia układu dla wierzycieli Proszę omówić relacje pomiędzy wierzycielami a przedsiębiorcą wobec którego wszczęto postępowanie naprawcze Postępowanie naprawcze i upadłościowe jako forma restrukturyzacji przedsiębiorstw Przesłanki bezpośredniej prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w świetle ustawy o prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw Publiczna sprzedaż wierzytelności bankowych a tajemnica bankowa Prywatyzacja bezpośrednia i pośrednia przedsiębiorstw państwowych proszę omówić różnice Na czym polega prywatyzacja bezpośrednia przedsiębiorstw państwowych? 189. Na czym polega prywatyzacja pośrednia przedsiębiorstw państwowych? Katowice, 16 lipca 2012 strona 8

Pytania do egzaminu "Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF)" (część pisemna)

Pytania do egzaminu Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF) (część pisemna) 1. WIEDZA 1.1. SYSTEM BANKOWY 1. SYSTEM BANKOWY OBEJMUJE NASTęPUJąCE GRUPY BANKóW: 2. NA CZYM POLEGA FUNKCJA EMISYJNA BANKU CENTRALNEGO? 3. NA CZYM POLEGA FUNKCJA BANKU BANKóW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO?

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP KREDYTY OBROTOWE

WSTĘP KREDYTY OBROTOWE WSTĘP Banki udzielają przedsiębiorcom kredytów na finansowanie ich działalności gospodarczej. Kredyty te można podzielić w w różny sposób w zależności od przyjętego kryterium. Biorąc pod uwagę przedmiot

Bardziej szczegółowo

17. Procedury kredytowe. Spis treści

17. Procedury kredytowe. Spis treści Spis treści 17. Procedury kredytowe... 1 17.1 Dokumentacja kredytowa klienta i jej weryfikacja... 2 17.2 Analiza wskaźnikowa i credit-scoring... 3 17.3 Komitety kredytowe i umowa kredytowa... 4 18. Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Produkty bankowe dla firm

FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Produkty bankowe dla firm FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH Produkty bankowe dla firm Źródła zewnętrzne finansowania przedsiębiorstwa Przejdziemy teraz do omówienia takich źródeł zewnętrznych jak: Kredyty Faktoring Leasing Środki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku Załącznik do uchwały nr 77/B/2011 Zarządu Banku z dnia 1 marca 2011 r. Sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. ZAGADNIENIA KORPORACYJNE - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny Spółki - 4-2.3. Organy Spółki

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Formy finansowania działalności gospodarczej Finansowanie wewnętrzne (środki właściciela inwestowane w momencie zakładania działalności

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 920 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22)

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa. Zarządzanie należnościami i źródła finansowania krótkoterminowego. Kredyt kupiecki. Dr Tomasz Słoński

Polityka kredytowa. Zarządzanie należnościami i źródła finansowania krótkoterminowego. Kredyt kupiecki. Dr Tomasz Słoński Polityka kredytowa Zarządzanie należnościami i źródła finansowania krótkoterminowego Dr Tomasz Słoński 1. Rabaty (wielkość rabatów i okres który uprawnia do ich uzyskania) 2. Okres kredytowania (okres

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku - Kraków, 28 sierpnia 2014 roku - SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny KONCEPCJE PRAKTYKA ABC Faktoringu czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury Partner merytoryczny Sposób na płynność Niepewna sytuacja gospodarcza na europejskich i światowych rynkach, powracające

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin. 2 Definicje

1 Regulamin. 2 Definicje REGULAMIN FUNDUSZU Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy Skawa prowadzony przez Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej 1 Regulamin 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo