STANDARD EDUKACYJNY SPECJALIZACJI ANALIZA KREDYTOWA I FUNDAMENTALNA ZESTAW PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARD EDUKACYJNY SPECJALIZACJI ANALIZA KREDYTOWA I FUNDAMENTALNA ZESTAW PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH"

Transkrypt

1 OCENA EFEKTYWNOŚCI ZAMIERZEŃ ROZWOJOWYCH I INWESTYCYJNYCH 1. Jakie są obowiązki i prawa Kredytobiorcy i Kredytodawcy, jaka jest rola warunków dodatkowych (tzw. covenants) zawartych w umowie kredytu? 2. Proszę omówić zależność między wielkością kapitału banku a poziomem zaangażowania kredytowego. 3. Proszę scharakteryzować prawidłowe źródła finansowania majątku obrotowego. 4. Dlaczego przy ocenie sytuacji finansowej kredytobiorców duże znaczenie ma analiza rachunku przepływów środków pieniężnych (cash flow)? 5. Na czym polega analiza jakościowa przedsiębiorców? 6. Jaka jest różnica między biznes planem a planem finansowym? 7. Na czym polega analiza finansowa (ilościowa) przedsiębiorców? 8. Jaką rolę pełni analiza SWOT przy ocenie działalności przedsiębiorcy? 9. Proszę scharakteryzować prawidłowe źródła finansowania majątku trwałego. 10. W jaki sposób można ocenić zdolność kredytową: a. osoby fizycznej prowadzącej podatkową książkę przychodów i rozchodów b. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością c. osoby fizycznej rozliczającej się poprzez kartę podatkową? 11. Co to jest wypłacalność przedsiębiorcy i jakie elementy ją określają? 12. Proszę scharakteryzować miary płynności majątku obrotowego. 13. Dźwignia finansowa a operacyjna. Czy występuje między nimi zależność? 14. Proszę wyjaśnić efekt dźwigni finansowej. 15. Na czym polega ustalenie progu rentowności; jakie są jego wady i zalety? 16. Proszę przedstawić kilka przykładów powiązań bilansu i rachunku zysków i strat. 17. Proszę scharakteryzować dodatkowe dokumenty, informacje wymagane od małych firm, a niezbędne do podjęcia decyzji kredytowej. 18. Proszę scharakteryzować wymagany przez bank plan przedsięwzięcia (biznes plan) klienta. 19. Co to jest analiza scenariuszy (analiza wariantowa) i kiedy jest wykorzystywana? 20. Proszę wymienić rodzaje wpływów i wydatków finansowych ujmowanych w rachunku przepływów pieniężnych 21. Proszę wymienić rodzaje wpływów i wydatków działalności operacyjnej ujmowanych w rachunku przepływów pieniężnych. 22. Proszę scharakteryzować metodę pośrednią sporządzania przepływów środków pieniężnych. 23. Proszę scharakteryzować metodę bezpośrednią sporządzania przepływów środków pieniężnych. 24. Przepływy środków pieniężnych a przepływy finansowe. Czym różnią się te przepływy? Katowice, 16 lipca 2012 strona 1

2 25. Proszę wykazać powiązania pomiędzy elementami przepływów środków pieniężnych, bilansem, rachunkiem zysków i strat. Czy 10 mln PLN zysku netto ukazanego w bilansie jest tożsamym z 10 mln PLN gotówki w kasie firmy? 26. Jakie są metody wyceny wartości rynkowej przedsiębiorstwa? Proszę scharakteryzować dwie z nich. 27. Jakich informacji o przedsiębiorcy dostarcza bilans, a jakich rachunek zysków i strat? 28. W czym wyraża się bezpieczna struktura finansowania przedsiębiorcy? 29. Co to jest EBITDA i jakie jest jej znaczenie przy ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorcy? 30. Cechy kapitału własnego i obcego w finansowaniu przedsiębiorców. 31. Jak kalkulowany jest zysk operacyjny (EBIT) i jaka jest jego wartość użytkowa w analizie finansowej kredytobiorcy? 32. Na czym polega sprawne zarządzanie cyklem eksploatacyjnym przedsiębiorstwa i jakie wskaźniki go ilustrują? 33. Spółka komandytowa ubiega się o kredyt bankowy w wys. 10 mln PLN. Ze swojej działalności generuje zysk netto w wysokości 1 mln PLN przy przychodach netto ze sprzedaży spółki w wysokości 85 mln PLN. Komandytariusz: kapitał zadeklarowany wynosi 30 mln PLN, kapitał wniesiony wynosi 15 mln PLN, suma komandytowa: 5000 PLN. Czy udzielił/ła/byś przedmiotowego kredytu bankowego w oparciu o wyżej wymienione informacje? Uzasadnij swoją odpowiedź. 34. W czym w praktyce wyraża się zasada memoriałowa obowiązująca w rachunkowości? 35. Jakie są zasadnicze cele sporządzania rachunku przepływów pieniężnych? 36. Czym różni się bilans i rachunek zysków i strat od sprawozdania z przepływów środków pieniężnych? 37. Jakie elementy powinien zawierać uproszczony bilans, rachunek zysków i strat małej firmy? 38. Jak ocenić płynność finansową małej firmy? 39. Proszę zinterpretować pojęcie ujemny kapitał obrotowy ( ujemny kapitał pracujący ). 40. Proszę omówić formy uproszczonych ewidencji prowadzonych przez małe firmy. 41. Proszę omówić miary oceniające efektywność przedsiębiorstwa. 42. Proszę omówić tradycyjne (statystyczne) metody oceny efektywności inwestycji. 43. Na czym polega analiza wrażliwości projektu inwestycyjnego? 44. Proszę wymienić i scharakteryzować źródła finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego. 45. Na czym polega dynamiczna ocena efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego? 46. Czy występują zależności pomiędzy wewnętrzną stopą zwrotu (IRR) a stopą dyskontową przyjętą do ustalania zaktualizowanej wartości netto (NPV)? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź. Katowice, 16 lipca 2012 strona 2

3 47. Proszę scharakteryzować ryzyka związane z kredytowaniem inwestycji przedsiębiorcy. 48. Rola badań marketingowych w procesie inwestycyjnym. 49. Proszę wymienić miary oceny jakości zarządzania majątkiem obrotowym spółki. 50. Na czym polega wariantowość inwestycji? 51. Proszę przedstawić cechy charakterystyczne poszczególnych metod oceny efektywności inwestycji. 52. Jaką formę prawną przybiera konsorcjum bankowe, kiedy jest ono tworzone? 53. Od czego zależy stopa dyskontowa i jaki ma wpływ na efektywność inwestycji? 54. Proszę opisać związki między źródłami finansowania inwestycji a efektywnością inwestycji. 55. Proszę wyjaśnić różnice pomiędzy amortyzacją planową i nieplanową. 56. Proszę scharakteryzować wskaźniki zadłużenia, w tym wskaźnik dług/ebitda > Co obejmują nakłady inwestycyjne w majątek trwały? 58. Co oznacza okres zwrotu nakładów inwestycyjnych i jak się go ustala? 59. Jaka jest rola progu rentowności w procesie inwestycyjnym? 60. Co oznacza pojęcie wartość pieniądza w czasie i jaką pełni rolę w ocenie efektywności inwestycji? 61. Inwestycja jest bardziej opłacalna, gdy do kalkulowania NPV przyjmie się wyższa czy niższą stopę dyskonta? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź. 62. Proszę wymienić i scharakteryzować zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa. 63. Proszę podać miary wyceny kosztu kapitału, który chce firma pozyskać do realizacji swoich planów. 64. Czy emisja papierów wartościowych może być źródłem krótko i długoterminowego finansowania przedsiębiorcy? 65. Proszę wymienić podstawowe elementy strumieni pieniężnych: a. operacyjnych b. inwestycyjnych c. finansowych 66. Proszę scharakteryzować pojęcie gwarancji i regwarancji bankowej. 67. Proszę wyjaśnić efekt maczugi finansowej i w jaki sposób wpływa on na rentowność przedsiębiorstwa? 68. W kolejnych sześciu miesiącach pewnego roku stopa inflacji wynosiła 2%, 1%, 1,5%, 3%, 1,2% 1,6%. Obliczyć przeciętną miesięczną stopę inflacji oraz stopę inflacji w okresie sześciu miesięcy. Katowice, 16 lipca 2012 strona 3

4 69. Na koniec kolejnych 4 miesięcy spodziewamy się uzyskać odpowiednio przychody w wysokości 200 zł, 300 zł, 400 zł i 500 zł. Jaka jest wartość aktualna tego strumienia przychodów, przy rocznej stopie procentowej równej 24%? 70. Przyznany kredyt w kwocie zł ma być spłacony w 5 ratach kwartalnych, w równych ratach kapitałowych. Oprocentowanie kredytu wynosi 20% w skali roku. Sporządzić plan spłaty tego kredytu. 71. Udzielamy kredytu na kwotę zł, który ma być spłacany w sześciu równych comiesięcznych płatnościach (rata + odsetki). Roczna stopa procentowa wynosi 24%. Ile powinna wynosić wysokość comiesięcznych płatności? 72. Jaka powinna być wysokość miesięcznych kwot płatności (rata + odsetki) od zaciągniętego kredytu w kwocie zł, oprocentowanego 24% rocznie jeżeli pierwszych jedenaście płatności ma tę samą wysokość, natomiast dwunasta kwota płatności powinna wynieść zł? 73. Udzielono kredytu w wysokości zł na 4 lata spłacanego w jednakowych płatnościach (rata + odsetki) kwartalnych. W umowie kredytowej ustalono, że oprocentowanie wynosi 28% w skali roku. Po okresie 2 lat obniżono stopę procentową do 20% p.a. Jakie są kwoty płatności kwartalnych w pierwszych dwóch latach, a jakie w dwóch ostatnich latach? 74. Zgodnie z umową kredyt w wysokości zł ma być spłacany w czterech równych płatnościach (rata + odsetki) po zł płatnych na końcu każdego kwartału. Określić nominalną i efektywną roczną stopę oprocentowania tego kredytu. 75. Który z banków oferuje lepsze warunki do zaciągania kredytu jeśli: a. w Banku A roczne oprocentowanie kredytu wynosi 29%, a odsetki należy płacić miesięcznie, b. w Banku B roczne oprocentowanie kredytu wynosi 30%, a odsetki należy płacić co pół roku. 76. Udzielono kredyt w wysokości zł na 3 lata, który będzie spłacany w ratach kwartalnych, przy oprocentowaniu 24% w skali roku. Jaki jest efektywny koszt kredytu? OCENA JAKOŚCI PORTFELA KREDYTOWEGO I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM 77. Jakie działania podejmują banki dla ograniczenia ryzyka w działalności kredytowej? 78. Jakie są instrumenty ekonomiczne ograniczające ryzyko kredytowe? Proszę je omówić. 79. Jakie mogą być główne kryzysy przedsiębiorcy? Proszę omówić kilka z nich. 80. Co należy rozumieć pod pojęciem sygnały ostrzegawcze w procesie kredytowania? 81. Na czym polegają kreatywne zapisy księgowe ( upiększanie ) sprawozdań finansowych? 82. Proszę omówić metody monitorowania udzielonych kredytów. 83. Na czym polega monitorowanie kredytobiorcy w okresie kredytowania? 84. Proszę omówić przyczyny powstawania trudnych kredytów. Katowice, 16 lipca 2012 strona 4

5 85. Proszę określić jaki jest wpływ kredytów nieściągalnych na portfel kredytowy. 86. Proszę omówić metody dywersyfikacji ryzyka kredytowego i operacji pozabilansowych. 87. Proszę wymienić osobowe formy zabezpieczeń prawnych kredytów. 88. Proszę scharakteryzować ekspozycje nieregularne banku. 89. Co to jest list patronacki (Letter of comfort) i kiedy się go stosuje? 90. Forfaiting a factoring podobieństwa i różnice. 91. Zarządzanie ryzykiem banku w świetle wymogów kapitałowych wg Bazylei II 92. Jaką rolę odgrywa rachunkowość zarządcza w procesie monitorowania kredytowanego przedsiębiorcy? 93. Co to jest Nowa Umowa Kapitałowa (NUK)? 94. Spółki osobowe a kapitałowe proszę omówić cechy charakterystyczne tych spółek. 95. Co jest podstawą oceny i kontroli zarówno rocznej jak i bieżącej kredytowanego przedsiębiorcy? 96. Na czym polega ocena jakości portfela kredytowego? 97. SEZAM sp. z o.o spółka komandytowa proszę omówić tę formę prawną. 98. Jakie elementy należy badać monitorując prawne zabezpieczenie kredytów? 99. Proszę wymienić kilka klauzul najczęściej zawieranych w treści gwarancji bankowej Co jest podstawą wystawienia gwarancji i w jaki sposób bank wystawiający gwarancję jest nią związany? 101. Jakie powinny być elementy zlecenia udzielenia gwarancji, aby było ono ważne? 102. Proszę wymienić jakie elementy powinna zawierać każda gwarancja? 103. Czy postępowania: upadłościowe i naprawcze są stosowane wobec wszystkich przedsiębiorców? 104. Co to jest postępowanie naprawcze? 105. Kiedy przedsiębiorstwo ma obowiązek sporządzać rachunek przepływów pieniężnych? 106. Proszę omówić wartość poznawczą wskaźnika Altmana i wzoru Wilcoxa. W jakich okolicznościach są wykorzystywane te wskaźniki? 107. Kto jest zobowiązany wobec banku gwaranta z tytułu zlecenia, wobec kogo zobowiązany jest bank gwarant oraz co wiąże zleceniodawcę z beneficjentem gwarancji? (Proszę odpowiedzieć na pytania używając wyrażeń gwarant dłużnik umowy handlowej oraz wierzyciel umowy handlowej ) 108. Co to jest gwarancja płatna na pierwsze żądanie? 109. Czym charakteryzuje się gwarancja celna; jakie mogą być warunki określone w gwarancji? 110. Proszę podać sześć rodzajów gwarancji, spośród tych, które mogą być wystawione przez bank, wyłączywszy gwarancje celne. Katowice, 16 lipca 2012 strona 5

6 111. Co rozumie się przez pojęcie gwarancja w obrocie krajowym a co przez gwarancję w obrocie zagranicznym? 112. Czym charakteryzuje się gwarancja przetargowa; proszę podać kto jest zleceniodawcą gwarancji a kto jest jej beneficjentem? 113. Jakie jest znaczenie gwarancji dobrego wykonania umowy przy realizacji umów handlowych? 114. Czym charakteryzuje się gwarancja zwrotu zaliczki; jakie jest jej znaczenie przy realizacji kontraktów handlowych? 115. W jaki sposób są dokonywane zmiany w gwarancji? 116. Proszę wymienić trzy przypadki, w których wygasa każda gwarancja Co to jest regwarancja a co to jest potwierdzenie gwarancji? 118. Co to jest roszczenie z gwarancji i w jakim terminie musi być przez beneficjenta zgłoszone? 119. Na czym polega ocena punktowa zdolności kredytowej przedsiębiorcy (credit scoring)? 120. Jakie są kryteria stosowane przez banki przy wyborze formy zabezpieczenia (podaj min.5) 121. Czy deklaracja do weksla in blanco jest warunkiem ważności weksla; co się dzieje gdy jej nie ma? 122. Jaką formę może przybrać poręczenie wekslowe? 123. Proszę omówić pojęcia: grupa kapitałowa, jednostka dominująca, jednostka stowarzyszona, jednostka zależna Jak wyceniane są aktywa trwałe wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości? 125. Poręczenie wg prawa cywilnego a poręczenie wekslowe, podaj podobieństwa i różnice Co to jest poręczenie terminowe i bezterminowe; proszę podać w jakiej sytuacji bank w swoim własnym interesie powinien przyjąć poręczenie terminowe Proszę podać podstawowe różnice pomiędzy poręczeniem wg kodeksu cywilnego a awalem Proszę podać podstawowe różnice pomiędzy gwarancją bankową a poręczeniem wg kodeksu cywilnego Czym różni się przystąpienie do długu od poręczenia? 130. Wymień rodzaje zastawów Jakie są cechy charakterystyczne zastawu rejestrowego? 132. Jakie są wymogi niezbędne dla ustanowienia zastawu rejestrowego, a jakie dla zastawu ogólnego (zwykłego)? 133. Co może być przedmiotem przewłaszczenia na zabezpieczenie według art 101 ust1 i 2 prawa bankowego? 134. Jakie oświadczenia cedenta powinny być umieszczone w treści umowy cesji o przelew na zabezpieczenie z punktu widzenia zabezpieczenia interesów banku? Katowice, 16 lipca 2012 strona 6

7 135. Jakie są dwa podstawowe rodzaje przelewu wierzytelności; proszę je opisać Jakie prawa mogą być obciążone zastawem na prawach wg kodeksu cywilnego, a jakie nie mogą być nim obciążone; jaka powinna być forma umowy takiego zastawu, jakie warunki są niezbędne do ustanowienia takiego zastawu na prawach? 137. Proszę wymienić podstawowe warunki, jakie musi spełniać wierzytelność zabezpieczona hipoteką Proszę omówić obowiązki i prawa administratora hipoteki Jakie wierzytelności mogą być zabezpieczone hipoteką? 140. W jakim przypadku może powstać hipoteka łączna? 141. Co może być przedmiotem hipoteki? 142. Co jest podstawą wpisu hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności banku? 143. Co to jest hipoteka przymusowa, kiedy i w jaki sposób można ją ustanowić? 144. Z jakim momentem powstaje hipoteka? 145. Czym charakteryzuje się rachunek powierniczy (ESCROW) i kiedy jest stosowany? 146. Na czym polega prawo do rozporządzenia opróżnionym miejscem hipotecznym? 147. Proszę wymienić i opisać klauzule nie finansowe zamieszczane w umowach kredytowych Jakie klauzule finansowe są zamieszczane w umowach kredytowych? Proszę je opisać Proszę wymienić i opisać produkty pozabilansowe, z jakich może korzystać przedsiębiorca Na czym polega sekurytyzacja należności banku? 151. Sprawozdawczość wg MSSF a sprawozdawczość wg Ustawy o rachunkowości proszę wymienić najważniejsze podobieństwa i różnice. RESTRUKTURYZACJA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ BANKI, PRZEWIDYWANIE EFEKTÓW 152. Proszę wymienić i scharakteryzować sposoby restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstwa Proszę omówić postępowanie banku w przypadku ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy Proszę omówić postępowanie banku w przypadku otwarcia postępowania likwidacyjnego z możliwością zawarcia układu Ugoda cywilna a postępowanie naprawcze Proszę wskazać na symptomy złej sytuacji finansowej przedsiębiorcy Jakie mogą być kierunki restrukturyzacji finansowej spółki komandytowej? 158. Czy przedsiębiorstwo państwowe wypłaca dywidendę? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź Jakie mogą być skutki finansowe przejmowania przez bank majątku przedsiębiorcy? 160. Omów korzyści płynące z faktoringu dla faktora, faktoranta i dłużnika faktoringowego Proszę scharakteryzować spółkę komandytową (forma prawna, zakres odpowiedzialności). Katowice, 16 lipca 2012 strona 7

8 162. Proszę opisać elementy umowy faktoringowej Co to jest faktoring i jakie znasz jego rodzaje? 164. W jaki sposób faktoring wpływa na bilans i rachunek zysków i strat faktoranta? 165. Jakie zna Pan/Pani krótkoterminowe papiery wartościowe wspomagające finansowanie działalności przedsiębiorcy? 166. Jakie są różnice między leasingiem finansowym a operacyjnym? 167. Proszę omówić leasing zwrotny Proszę omówić podstawowe rodzaje leasingu Proszę omówić zalety i wady leasingu Proszę omówić różnice między finansowaniem dóbr inwestycyjnych kredytem a leasingiem Kto może zostać korzystającym w świetle umowy leasingu? 172. Proszę przedstawić różnice między leasingiem bezpośrednim a pośrednim Jakie mogą być formy zabezpieczenia transakcji leasingowej? 174. Jakie mogą być źródła finansowania majątku przedsiębiorcy? 175. Jakie podmioty prawne nie mogą ogłosić upadłości? 176. Jakie są zobowiązania przedsiębiorcy otwierającego postępowanie naprawcze? 177. Proszę scharakteryzować przesłanki ogłoszenia upadłości Proszę omówić skutki ogłoszenia upadłości dla wierzycieli W jaki sposób następuje zaspokajanie roszczeń wierzycieli przez syndyka? 180. Proszę scharakteryzować organy postępowania upadłościowego Jakie są przesłanki otwarcia postępowania likwidacyjnego z możliwością zawarcia układu? 182. Skutki otwarcia postępowania likwidacyjnego z możliwością zawarcia układu dla wierzycieli Proszę omówić relacje pomiędzy wierzycielami a przedsiębiorcą wobec którego wszczęto postępowanie naprawcze Postępowanie naprawcze i upadłościowe jako forma restrukturyzacji przedsiębiorstw Przesłanki bezpośredniej prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w świetle ustawy o prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw Publiczna sprzedaż wierzytelności bankowych a tajemnica bankowa Prywatyzacja bezpośrednia i pośrednia przedsiębiorstw państwowych proszę omówić różnice Na czym polega prywatyzacja bezpośrednia przedsiębiorstw państwowych? 189. Na czym polega prywatyzacja pośrednia przedsiębiorstw państwowych? Katowice, 16 lipca 2012 strona 8

Źródła finansowania działalności gospodarczej

Źródła finansowania działalności gospodarczej Źródła finansowania działalności gospodarczej ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ISTOTA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA FINANSOWANIE polega na: pozyskiwaniu środków pieniężnych przez

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Spis treści Wstęp Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zajęcia nr 3

Bankowość Zajęcia nr 3 Motto zajęć: "za złoty dukat co w słońcu błyszczy" Bankowość Zajęcia nr 3 Działalność kredytowo-pożyczkowa banków Kredyt Umowa kredytu: Prawo bankowe art. 69; Umowa pożyczki: Kodeks cywilny art. 720. Umowa

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający

Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający Rachunek zysków i strat. Konta wynikowe. WYMAGANIA EDUKACYJNE RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA KLASA: II TECHNIKUM HANDLOWE PROGRAM NAUCZANIA NUMER: 341[02]MEN/2009.02.03 Tematyka Poziom wymagań uczeń potrafi zna:

Bardziej szczegółowo

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku.

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku. 2015-04-14 18:18 MLP GROUP SA Podpisanie znaczących umów Raport bieżący 8/2015 Zarząd Spółki MLP GROUP S.A. ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku zostały podpisane umowy kredytowe

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Produkty bankowe dla firm

FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Produkty bankowe dla firm FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH Produkty bankowe dla firm Źródła zewnętrzne finansowania przedsiębiorstwa Przejdziemy teraz do omówienia takich źródeł zewnętrznych jak: Kredyty Faktoring Leasing Środki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Nadmierne zadłużanie się

Nadmierne zadłużanie się Nadmierne zadłużanie się Kredyt jako kategoria ekonomiczna Kredyt bankowy to stosunek prawno - finansowy pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Stosunek ten wyraża się przekazaniem przez bank określonej kwoty

Bardziej szczegółowo

B. Dodatkowe noty objaśniające

B. Dodatkowe noty objaśniające B. Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowa nota objaśniająca nr 1. 1. Informacja o instrumentach finansowych 1.1. Instrumenty finansowe w podziale na grupy: Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ Zadanie 1 ZADANIE DO WYBORU: Przedsiębiorstwo Bodomax zaciągnęło kredyt bankowy w wysokości 1. zł na okres dwóch lat. Roczna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O L E A S I N G

W N I O S E K O L E A S I N G INFORMACJE PODSTAWOWE Pełna nazwa firmy, siedziba - dokładny adres W N I O S E K O L E A S I N G Adres do korespondencji jak wyżej KRS REGON NIP Osoba do kontaktu w sprawie wniosku: Osoba do kontaktu w

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne FN.III.271.4.2015 Głogówek, 18.05.2015r. Dotyczy: nr ogłoszenia 68349-2015 z dnia 13.05.2015r. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 Spis treści Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11 Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 1.1. Prawo gospodarcze str. 15 1.1.1. Działalność gospodarcza str. 15 1.1.2. Prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Łódź, 26 listopada 2015 roku Raport bieżący nr 36/2015 Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Zarząd Redan

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Anna Frankowska Biuro Finansowania Przedsiębiorstw Bank BPH 23 września 2015 r. 1 Rola Banku w pozyskiwaniu wsparcia ze środków publicznych Euro

Bardziej szczegółowo

1/8 ZAŁ. 2 (WNIOSEK DLA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ WŁAŚCICIELE/AKCJONARIUSZE/UDZIAŁOWCY: stan cywilny

1/8 ZAŁ. 2 (WNIOSEK DLA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ WŁAŚCICIELE/AKCJONARIUSZE/UDZIAŁOWCY: stan cywilny 1/8 ZAŁ. 2 (WNIOSEK DLA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ Nr umowy Nazwa firmy REGON KRS Adres Nr telefonu Adres e-mail WŁAŚCICIELE/AKCJONARIUSZE/UDZIAŁOWCY: Imię i Nazwisko PESEL % udziału

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe Alternatywne formy finansowania inwestycji Obligacje przychodowe Inwestycje w sektorze usług użyteczności publicznej Duża jednostkowa skala nakładów inwestycyjnych Długi okres użytkowania Opłaty za korzystania

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15. Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15. Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15 Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia, modyfikacja. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej

Wyjaśnienia, modyfikacja. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej Lubaczów, 12.01.2014 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia, modyfikacja Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o udzielenie kredytu na działalnośc gospodarczą

W N I O S E K o udzielenie kredytu na działalnośc gospodarczą Załącznik nr I.3 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Wpisano do rejestru dnia...poz... Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nazwa Firmy... Siedziba wykonywania dzialalnosci gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU * GWARANCJI ZWROTU ZALICZKI * GWARANCJI USUNIĘCIA WAD I USTEREK *

GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU * GWARANCJI ZWROTU ZALICZKI * GWARANCJI USUNIĘCIA WAD I USTEREK * InterRisk S.A....Oddział w... ul.......-... WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE: GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU * GWARANCJI ZWROTU ZALICZKI * GWARANCJI USUNIĘCIA WAD I USTEREK * Jeżeli dane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA nazwa/imię i nazwisko ; siedziba/ adres)

WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA nazwa/imię i nazwisko ; siedziba/ adres) Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część III BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, SGH PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Ekonomia menedżerska 1 2 Wartość przyszła (FV future value) r roczna stopa procentowa B kwota pieniędzy, którą

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim Nr rejestru zgłoszeń: Wpisano dnia: Prowadzący sprawę: WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZłoŜony przez:...... telefon: (firma)... (dom)...

Bardziej szczegółowo

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego VII Ogólnopolska Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego Przyszłość finansów samorządów terytorialnych dochody, inwestycje,

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

Przepływy finansowe r

Przepływy finansowe r Przepływy finansowe 11.05.2015r Rachunek wyników vs rachunek przepływów Przychody Koszty Wpływy Wydatki Zasada memoriałowa Zasada kasowa Wynik finansowy Przepływy pieniężne Zasada memoriałowa należy uwzględnić

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Przeworsku

Bank Spółdzielczy w Przeworsku I WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTOWEJ LINII HIPOTECZNEJ/ POŻYCZKI I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Regon/ NIP Nr telefonu e-mail Forma

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Kredyty inwestycyjne. Sposoby zabezpieczania przed ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym

Kredyty inwestycyjne. Sposoby zabezpieczania przed ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym Jeśli wystarcza nam kapitału, aby wybrać spłatę w ratach malejących, to koszt obsługi kredytu będzie niższy niż w przypadku spłaty kredytu w ratach równych. 8.1. Kredyt - definicja Jak stanowi art. 69

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Sieradzu produkty zmodyfikowane

Bank Spółdzielczy w Sieradzu produkty zmodyfikowane Bank Spółdzielczy w Sieradzu produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów Banku Spółdzielczego w Sieradzu włączonych do oferty produktowej

Bardziej szczegółowo

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy Formularz proces oceny wniosku tryb standardowy Nazwa * Gmina Kargowa Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: a) terminów i kwot spłat (nie

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy faktoring?

Kredyt czy faktoring? Kredyt czy faktoring? Przedsiębiorco! Nie wiesz, którą formę finansowania wybrać? Oto checklista przejdź przez nią krok po kroku, a dowiesz się, kiedy warto skorzystać z kredytu, a kiedy z faktoringu.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. Przeznaczenie pożyczki na cele: Kwota pożyczki.. Przeznaczenie pożyczki...

Wniosek o pożyczkę. Przeznaczenie pożyczki na cele: Kwota pożyczki.. Przeznaczenie pożyczki... Strona: 1 Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Nr wniosku Data złożenia Data ostatniego uzupełnienia dok. Osoba przyjmująca wniosek Projekt Rodzaj pożyczki strona WWW e-mail (jakie).... znajomi. pośrednik

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109)

1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) Stan aktywa na 31.03.2004r. 347 tys

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ... BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej;

Bardziej szczegółowo

Formularz pytań udzielanie kredytu tryb standardowy

Formularz pytań udzielanie kredytu tryb standardowy Formularz pytań udziela kredytu tryb standardowy Nazwa Klienta* Gmina Miasto Oświęcim Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń Pyta do Klienta Klienta Prosimy o informację czy na wekslu i deklaracji

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Metodyka oceny finansowej wniosku o dofinansowanie

Metodyka oceny finansowej wniosku o dofinansowanie Metodyka oceny finansowej wniosku o dofinansowanie Ocena finansowa przeprowadzana jest na podstawie części finansowej wniosku wraz z załącznikami. W zależności od kryteriów oceny finansowej zawartych w

Bardziej szczegółowo

zaliczenie na ocenę z elementarnej matematyki finansowej I rok MF, 21 czerwca 2012 godz. 8:15 czas trwania 120 min.

zaliczenie na ocenę z elementarnej matematyki finansowej I rok MF, 21 czerwca 2012 godz. 8:15 czas trwania 120 min. zaliczenie na ocenę z elementarnej matematyki finansowej I rok MF, 21 czerwca 2012 godz. 8:15 czas trwania 120 min. Imię nazwisko:... numer indeksu:... nr zadania zad.1 zad.2 zad.3 zad.4 zad.5 zad.6 zad.7

Bardziej szczegółowo

:36. VISTULA GROUP SA Zawarcie znaczących umów. Raport bieżący 8/2015

:36. VISTULA GROUP SA Zawarcie znaczących umów. Raport bieżący 8/2015 2015-03-10 20:36 VISTULA GROUP SA Zawarcie znaczących umów Raport bieżący 8/2015 Vistula Group SA z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 10 marca 2015 r. otrzymała od banku

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Część IV: Kredyty, pożyczki, gwarancje, dyskonto weksli, faktoring Obowiązuje od 01.12.2016r. a) Opłaty i prowizje pobierane za czynności bankowe związane z finansowaniem działalności gospodarczej Lp.

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 Szczegółowy program kursu ASM 603: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1 1. Zagadnienia ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Biznes plan dotyczący kredytu inwestycyjnego... Rodzaj zezwolenia/pozwolenia formalno-prawnego na wykonanie inwestycji:

Biznes plan dotyczący kredytu inwestycyjnego... Rodzaj zezwolenia/pozwolenia formalno-prawnego na wykonanie inwestycji: . Stempel Wnioskodawcy (w przypadku braku stempla Nazwa/Nazwiska Kredytobiorcy) Oddział Data wpływu Wpisano do rejestru pod nr (data, stempel i podpis pracownika Banku) WNIOSEK O UDZIELE KREDYTU DLA WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r.

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r. Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I półroczu 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I półroczu 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 21 stycznia 2009 r. Ustawa z dnia.

Projekt z dnia 21 stycznia 2009 r. Ustawa z dnia. Projekt z dnia 21 stycznia 2009 r. Ustawa z dnia. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych Art.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE:

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE: InterRisk S.A....Oddział w... ul.......-... WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE: GWARANCJI ZAPŁATY WADIUM (przetargowej) Jeżeli dane przekraczają swoim zakresem ilość miejsca przewidzianego w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości

Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości Maciej Wolny I. Kalkulacja wartości pieniądza w czasie... 1 II. Nominalna, efektywna i realna stopa procentowa... 4 III. Spłata kredytów w równych i różnych

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Zastawy rejestrowe określono następująco:

Zastawy rejestrowe określono następująco: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2010 z dnia 21 czerwca 2010 o ustanowieniu zabezpieczeń w związku z Umową o refinansowaniu zadłużenia Grupy Ciech o której mowa w raporcie bieżącym nr 16/2010 w

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... Załącznik nr 2 do,,instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Bank Spółdzielczy w Parczewie WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania SPIS TREŚCI 1. Czym jest prawo gospodarcze i jakie jest jego miejsce w systemie prawa polskiego?... 15 2. Wyjaśnij istotę źródeł prawa gospodarczego.... 16 3. Wskaż i omów podstawowe zasady prawa gospodarczego....

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Województwa Podkarpackiego. (t. j. uchwała Zarządu nr 03/2014 z dnia 31 stycznia 2014r.

R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Województwa Podkarpackiego. (t. j. uchwała Zarządu nr 03/2014 z dnia 31 stycznia 2014r. R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Województwa Podkarpackiego (t. j. uchwała Zarządu nr 03/2014 z dnia 31 stycznia 2014r. ) PREAMBUŁA Postanowienia niniejszego Regulaminu określają zasady

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorców w województwie kujawsko-pomorskim

Przedsiębiorców w województwie kujawsko-pomorskim Regionalny Fundusz wspierający Przedsiębiorców w województwie kujawsko-pomorskim powstał we wrześniu 2002 roku jako element realizacji Strategii województwa kujawsko-pomorskiego. W swoich założeniach Spółka

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM gotówka dla Firm Załącznik nr 1 do Metryki Kredytu Szybka WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba Wnioskodawcy Regon

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski SPRAWOZDANIA FINANSOWE Wykład 3 Co to jest sprawozdanie finansowe? Sprawozdanie finansowe - wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie

Bardziej szczegółowo

MODEL FINANSOWY W EXCELU

MODEL FINANSOWY W EXCELU MODEL FINANSOWY W EXCELU Model finansowy / założenia Model finansowy w excelu. Wycena przedsiębiorstwa, opłacalność inwestycji, analiza finansowa, progoza finansowa, wycena startupu, ocena opłacalności,

Bardziej szczegółowo