Dr Marek Ramczyk. Adres fotografia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dr Marek Ramczyk. Adres email: marek.ramczyk@byd.pl. fotografia"

Transkrypt

1 Dr Marek Ramczyk Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych, Instytut Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Gospodarki Przestrzennej i Zarządzania Nieruchomościami, budynek G, pokój 35 fotografia Adres 1. Wykształcenie (lata studiów, uczelnia, uzyskany tytuł zawodowy): , Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, magister ekonomii. 2. Stopnie i tytuły naukowe (rok uzyskania stopnia naukowego dr, dr hab., uczelnia, tytuł pracy dr i hab., tytuł profesora): 1990, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktor nauk ekonomicznych, Ekonometryczna analiza skutków zmian jakości wód jeziornych na przykładzie gospodarki rybackiej. 3. Zainteresowania naukowe (dyscyplina naukowa, specjalności): dyscyplina naukowa: ekonomia, specjalności: ekonomika kształtowania i ochrony środowiska, ekonomia środowiska, ekonometria, inżynieria środowiska, prawo ochrony środowiska, finansowanie projektów. 4. Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych (polskich i międzynarodowych): członek Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych (EAERE). 5. Pełnione funkcje (obecnie i w przeszłości w Uczelni i poza Uczelnią): od października 1994 roku do chwili obecnej Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy, na stanowisku Głównego Ekologa; aktualnie Kierownik Zakładu Kształtowania Środowiska i Ekorozwoju w Katedrze Kształtowania i

2 2 Ochrony Środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. 6. Kształcenie kadry naukowej (liczba wypromowanych magistrów, doktorów, recenzje prac dr i hab. oraz wniosków o tytuł profesora): kilkudziesięciu wypromowanych magistrów i inżynierów. 7. Tematyka naukowo-badawcza (prowadzone badania): modelowania wpływu zmian jakości środowiska na efektywność gospodarki; wdrażanie instrumentów prawnych, administracyjnych i ekonomicznych w ochronie środowiska. 8. Realizowane projekty (naukowo-badawcze, badawczo-rozwojowe, finansowane z programów operacyjnych, z programów ramowych UE): Członek zespołu badawczego realizującego temat badawczy Wykorzystanie metod modelowania matematycznego dla oceny chłonności oraz opisów przemian jakości wód zachodzących w wodach ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ich ochrony oraz kierunków rekultywacji w ramach kierunku 06 Programu Rządowego PR-7 ( ) Współautor realizacji projektu badawczego A.02 Opracowanie prognozy do 2000 roku zmian jakości wód stojących dla jezior-zbiorników ze zlewni Górnej Noteci w ramach Centralnego Programu Badań Rozwojowych 10.8 ( ) Jeden z głównych wykonawców tematu badawczego Wykorzystanie metod modelowania ekonometrycznego dla określenia stopnia degradacji środowiska naturalnego regionu chojnicko-tucholskiego w ramach Centralnego Programu Badań Podstawowych ( ) Jeden z głównych wykonawców tematu badawczego Ocena przemian jakości wód i ich wpływ na gospodarkę rybacką zlewni rolniczej w warunkach pogarszającego się stanu środowiska w ramach Resortowego Programu Badawczo-Rozwojowego RR- II-20 ( ) Jeden z dwóch głównych wykonawców projektu badawczego KBN PB Taksonomiczna metoda gradacji czystości jezior Borów Tucholskich dla potrzeb samorządów gminnych ( ) Współautor opracowań trzech tematów badawczych w ramach projektu badawczego KBN PB-0005/S4/93/05 Określenie współzależności pomiędzy elementami budownictwa w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych i użytych materiałów walorami środowisk przyrodniczo chronionych ( ) Koordynator naukowy i główny autor ekspertyzy Badania technologiczne ustalenie sposobu oczyszczania wód pochłodniczych i kondensatu zaolejonego w WPW Bielawy (1991)

3 3 Jeden z dwóch autorów opinii ekologicznej Uciążliwość użytkowania sprzętu motorowodnego na Zalewie Koronowskim (1994) Autor opinii ekologicznej w ramach Ekspertyzy ekologicznej wysypiska odpadów komunalnych dla miasta i gminy Chojnice w m. Angowice (1994) Kierownik zespołu badawczego i jeden z głównych wykonawców pracy Zagospodarowanie strefy ochrony sanitarnej dla ujęcia wody Czyżkówko w Bydgoszczy w granicach administracyjnych miasta Bydgoszcz ( ) Kierownik zespołu badawczego i jeden z głównych autorów pracy Studium gospodarki wodno-ściekowej w zlewni Noteci w granicach województwa bydgoskiego ( ) Główny autor opracowania Analiza i ocena stopnia uciążliwości istniejącej oczyszczalni ścieków w Żninie. Przegląd ekologiczny (1995) Koordynator Zespołu Ekologicznego i jeden z autorów I etapu pracy Studium zagospodarowania i rekultywacji terenów BIAŁE MORZA w Inowrocławiu ( ) Autor Oceny Oddziaływania na Środowisko Leżakowni Win w Wytwórni Win i Wyrobów Spirytusowych w Topolnie (1999) Współautor Oceny pracy mechaniczno-biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków w Łabiszynie wraz z koncepcją zagospodarowywania osadów ściekowych (2001) roz- Studium wykonalności inwestycji p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w Tucznie i budowa oczyszczalni ścieków w Mierzwinie (gmina Złotniki Kujawskie) (2002) Studium wykonalności dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław na odcinku Rycerzewko Inowrocław od km do km ( ) Studium wykonalności inwestycji p.n. Sieć kanalizacji sanitarnej II etap w Miastku. Zadanie III miejscowość Łodzierz (2003) Studium wykonalności inwestycji p.n. Remont i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wojnowie (gmina Sicienko) (2004) Studium wykonalności inwestycji p.n. Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Rybno, Rybienko Stare, Tulewo Dolne i Tulewo Górne (gmina Wyszków) (2004) Studium wykonalności inwestycji p.n. Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Leszczydół Stary i Leszczydół Pustki do posesji nr 59 (gmina Wyszków) (2004) Studium wykonalności inwestycji p.n. Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Olszynka i Sitno (gmina Wyszków) (2004)

4 4 Studium wykonalności projektu inwestycyjnego p.n. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla Osiedla Mieszkaniowego Koszyce Stare w Pile (2004) Studium wykonalności inwestycji p.n. Budowa sali gimnastycznej wraz z modernizacją kotłowni gazowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie (2006) Studium wykonalności inwestycji p.n. Nadbudowa i rozbudowa łącznika Centrum Medycznego ZACHÓD przy ulicy Grunwaldzkiej 138 w Bydgoszczy (2008) 9. Dorobek naukowy (wykaz publikacji): 1. Borsuk S., Jasiakiewicz R., Kozłowski J., Ramczyk M.A., Taksonomiczna metoda gradacji czystości jezior Borów Tucholskich, Instytut Wydawniczy HABITAT, Bydgoszcz, 1997, s Gołaś J. Kumor M.K., Piotrowska E., Podhorecki A., Ramczyk M.A., Świtka R., Inwestycje inżynierii ochrony środowiska. Poradnik, Wydawnictwo MARGRAFSEN, Bydgoszcz, 1998, s Ramczyk M.A., Proces inwestycyjny a ochrona środowiska, Biblioteka Ekonomia i Środowisko, 16, 1994 s Ramczyk M.A., Rola instrumentów ekonomicznych i rynkowych w ekorozwoju, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Bydgoszczy, Seria: Ochrona Środowiska, Bydgoszcz, 1995, z. 10, s Ramczyk M.A., Miejsce instrumentów ekonomicznych w realizacji polityki ekorozwoju, Biblioteka Ekonomia i Środowisko, 20, 1996, s Ramczyk M.A., Kryteria ekologicznej oceny procesów inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodnej, Materiały Pokonferencyjne I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ekonomika zasobów wodnych i ochrony wód:, tom III, Warszawa, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Bydgoszcz - Warszawa, 1994, s Borsuk S., Ramczyk M.A., O potrzebie ilościowych badań skutków degradacji jezior Borów Tucholskich, Materiały Pokonferncyjne Ochrona Borów Tucholskich. Metody badawcze - prognozy, Tleń, Instytut Wydawniczy HABITAT, Bydgoszcz, 1995, s Ramczyk M.A., Ewolucja modelowania ekonomiczno - ekologicznych, Materiały Pokonferencyjne Ochrona Borów Tucholskich. Metody badawcze - prognozy, Tleń, Instytut Wydawniczy HABITAT, Bydgoszcz, 1995, s Ramczyk M.A., O rozwoju modeli ekonomiczno-ekologicznych, Materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Mikroekonometria w teorii i praktyce (Świnoujście, ), Uniwersytet Szczeciński, Materiały. Konferencje, Szczecin, 6, 1995, s Ramczyk M.A., Implementing ecodevelopment in Tucholskie Forests, Bory Tucholskie - Biosphere Coenservation Conference II (16-18 October 1995, Suszek, Poland), University of ódÿ, ódÿ, 1996, s

5 5 11. Ramczyk M.A., Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce, Materiały konferencyjne Mechanizmy i uwarunkowania ekorozwoju, t. I, Białystok Politechnika Białostocka, Białystok, 1996, s Ramczyk M.A., Miejsce instrumentów ekonomicznych i rynkowych w realizacji polityki ekorozwoju, Materiały z II Polsko-Litewskiej Konferencji Naukowej Ekologia bez granic (Bydgoszcz, ), Instytut Wydawniczy HABITAT, Bydgoszcz, 1997, s Ramczyk M.A., Polityka ochrony środowiska, Ochrona i kształtowanie środowiska, Ramczyk M.A., Rezerwat florystyczny źródła rzeki Stążki, Projektowane rezerwaty przyrody w województwie bydgoskim, cz. II, praca zbiorowa pod redakcją naukową S. Borsuka, Instytut Wydawniczy GRAVIS, Toruń, 1994, s Materiały pomocnicze dla słuchaczy Podyplomowego Studium Ochrony i Kształtowania Środowiska Akademii Techniczno - Rolniczej w Bydgoszczy, praca zbiorowa pod redakcją S. Borsuka, Instytut Wydawniczy GRAVIS, Toruń - Bydgoszcz, 1994, s Borsuk S., Ramczyk M.A., Pająkowski J., Rezerwat faunistyczny CZAPLINIEC DZIEWICZA GÓRA. Projekt, [w:] Rezerwaty przyrod województwa bydgoskiego, cz. II, pr. zbior. pod red. nauk. S. Borsuka, Instytut Wydawniczy HABITAT, Bydgoszcz, 1997, s Borsuk S., Ramczyk M.A., Pająkowski J., Rezerwat faunistyczny CZAPLINIEC KOŹLINY, [w:] Rezerwat przyrody województwa bydgoskiego, cz. II, pr. zbior. pod red. nauk. S. Borsuka, Instytut Wydawniczy HABITAT, Bydgoszcz, 1997, s Borsuk S., Ramczyk M.A., Pająkowski J., Rezerwat faunistyczny CZAPLINIEC SAMOSTRZEL. Projekt, [w:] Rezerwaty przyrody województwa bydgoskiego, cz. II, pr. zbior. pod red. nauk. S. Borsuka, Instytut Wydawniczy HABITAT, Bydgoszcz, 1997, s Ramczyk M.A., Ekonomika kształtowania i ochrony środowiska. Ku rozwiązaniom rynkowym, Echo Borów Tucholskich, 4-5, 1994, s Ramczyk M.A., Ekonomika kształtowania i ochrony środowiska, Echo Borów Tucholskich, 6, 1994, s Ramczyk M.A., Instrumenty ekonomiczne w ochroni środowiska w Polsce, Echo Borów Tucholskich, 1, 1995, s Ramczyk M.A., Miejsce instrumentów ekonomicznych i rynkowych w realizacji polityki ekorozwoju, Echo Borów Tucholskich, 4/5, 1995, s Ramczyk M.A., Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce, Echo Borów Tucholskich, 2/3, 1996, Ramczyk M.A., Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce, Echo Borów Tucholskich, 4/5, 1996, s

6 6 24. Podhorecki A., Ramczyk M.A., Efekty ekologiczne i ekonomiczne przedsięwzięcia inwestycyjnego, cz. 1 Echo Borów Tucholskich, 4/5, 1997, s Podhorecki A., Ramczyk M.A., Efekty ekologiczne i ekonomiczne przedsięwzięcia inwestycyjnego, cz. 2 Echo Borów Tucholskich, 1, 1998, s Gołaś J., Kumor M.K., Piotrowska E., Podkorecki A., Ramczyk M.A., Świtka R., Inwestycje inżynierii ochrony środowiska. Poradnik, Wydawnictwo MARGRAFSEN w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 1998, s Ramczyk M.A., Kredyty preferencyjne jako źródło finansowania inwestycji proekologicznych, Ekologia i Technika, 1, 1998, s Ramczyk M.A., Optymalizacja w modelowaniu ekologiczno-ekonomicznym, [w:] Mikroekonometria w teorii i praktyce, praca zbior. pod red. nauk. J. Hozera, Materiały. Konferencje, 41, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 1999, s Ramczyk M.A., Optymalizacja statystyczna jako narzędzie programowania ekorozwoju w skali lokalnej na przykładzie gospodarki rybackiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 318, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, 10, 2001, s Ramczyk M.A., Ekonometryczny model wpływu zmian jakości wód jeziornych na zmiany struktury odłowów ryb. Zagadnienia metodyczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 320, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, 11, 2001, s Ramczyk M.A., Kredyty preferencyjne jako źródło finansowania inwestycji proekologicznych, Materiały Konferencyjne Ekorozwój a gospodarka odpadami, MTB SAWO Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 1998, s Ramczyk M.A., Implementing ecodevelopment in Tuchola Forests, [w:] Paleolimnology of the Tuchola Forests lakes. Research of the lakes in National Parks and other protected areas, Fundation of Human Environment Research and Protection Centre in Bydgoszcz, Bydgoszcz, 1997/1998, s Ramczyk M.A., Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce, [w:] Kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego. Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze prognozy, Instytut Wydawniczy HABITAT w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 1997/1998, s Ramczyk M.A., Optymalizacja statystyczna jako narzędzie programowania ekorozwoju w skali lokalnej na przykładzie gospodarki rybackiej, II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Mechanizmy i uwarunkowania ekorozwoju, Politechnika Białostocka, Białystok, 1998, s Ramczyk M.A., Optymalizacja statystyczna jako narzędzie programowania ekorozwoju w skali lokalnej na przykładzie gospodarki rybackiej, [w:] Kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego. Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze prognozy, praca zbior. pod red. nauk. S. Borsuka, Akademia Techniczno - Rolnicza w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 1999, s

7 7 36. Ramczyk M.A., Instrumenty ekonomiczne procesu integracji Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska, [w:] Integracja Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska problemy, korzyści, zagrożenia, t.1, praca zbior. pod red. M. Burchard Dziubińskiej, Wydawnictwo Biblioteka w Łodzi, Łódź, 2000, s Ramczyk M.A., Instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska w procesie integracji Polski z Unią Europejską, [w:] Ekonomiczno-finansowe i prawne instrumenty ochrony środowiska naturalnego w Polsce, praca zbior. pod red. J. Zalewy, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin, 2001, s Podhorecki A., Ramczyk M.A., Efekty ekologiczne i ekonomiczne przedsięwzięcia inwestycyjnego, cz. 2, Echo Borów Tucholskich, 1, 1998, s Ramczyk M.A., Instrumenty ekonomiczne procesu integracji Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska, cz. 1, Echo Borów, 1, 2000, s Ramczyk M.A., Instrumenty ekonomiczne procesu integracji Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska, cz. 2, Echo Borów, 1, 2001, s Ramczyk M.A., Instrumenty ekonomiczne procesu integracji Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska, cz. 3, Echo Borów, 2, 2001, s Ramczyk M.A., Instrumenty ekonomiczne ochrony przyrody w procesie integracji Polski z Unia Europejską, [w:] Bory Tucholskie zasoby i ich ochrona, praca zbior. pod red. K. Gwoździńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2001, s Ramczyk M.A., Kredytowanie inwestycji energetyki odnawialnej, Czysta Energia, 6, 2003, s Ramczyk M. A., Instrumenty ekonomiczne stosowane w ochronie środowiska przyrodniczego w świetle procesu integracyjnego Polski z Unia Europejską, Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, 10, 2003, s Ramczyk M. A., Ekonometryczny model wpływu zmian jakości wód jeziornych na zmiany struktury odłowów ryb. Zagadnienia metodyczne, [w:] Bory Tucholskie zasoby i ich ochrona II, praca zbior. pod red. K. Gwoździńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2003, s Ramczyk M.A., Kredytowanie inwestycji energetyki odnawialnej, Czysta Energia, 6, 2004, s Ramczyk M. A., Ekonometryczny model wpływu zmian jakości wód jeziornych na zmiany struktury odłowów ryb. Wyniki empiryczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 394, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, 15, 2005, s Ramczyk M.A., Instrumenty ekonomiczne procesu integracji Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska, Materiały VII Krajowej Konferencji Naukowej z cyklu Kompleksowe badania i ochrona środowiska metody badawcze prognozy, Wydaw-

8 8 nictwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 2002, s Ramczyk M.A., Koszty ochrony środowiska, Materiały VII Krajowej Konferencji Naukowej z cyklu Kompleksowe badania i ochrona środowiska metody badawcze prognozy, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 2002, s Giryn C., Ramczyk M.A., Finansowanie terytorialnego i regionalnego rozwoju energetycznego, [w:] Materiały Konferencyjne Międzynarodowej Konferencji Procesorów Energii ECO-EURO-ENERGIA, Międzynarodowe Bydgoskie Targi SAWO w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 2004, s Ramczyk M.A., Ekonometryczne modelowanie wpływu zmian jakości wód jeziornych na zmiany struktury odłowów ryb. Zagadnienia metodyczne, Materiały Konferencyjne XI Krajowej Konferencji Naukowej z cyklu Kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego p.t. Diagnozowanie stanu środowiska, metody badawcze prognozy, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz, 2004, s Ramczyk M.A., Ekonometryczne modelowanie wpływu zmian jakości wód jeziornych na zmiany struktury odłowów ryb. Wyniki empiryczne, Materiały Konferencyjne XI Krajowej Konferencji Naukowej z cyklu Kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego p.t. Diagnozowanie stanu środowiska, metody badawcze prognozy, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz, 2004, s Ramczyk M.A., Instrumenty ekonomiczne stosowane w ochronie środowiska przyrodniczego, [w:] Materiały Konferencyjne XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego p.t. Diagnozowanie stanu środowiska - metody badawcze prognozy, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz, 2005, s Giryn C., Ramczyk M.A., Kredytowanie inwestycji proekologicznych przez Bank Ochrony Środowiska S.A., Nasz Dom Europejski, 4, 2005, s Ramczyk M. A., Publiczna ochrona środowiska, Forum Pracodawcy. Magazyn Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, Bydgoszcz, maj 2005, s Ramczyk M. A., Pozwolenie zintegrowane, Forum Pracodawcy. Magazyn Kujawsko- Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, Bydgoszcz, czerwiec 2005, s Ramczyk M. A., Azbestowe wyzwanie, Forum Pracodawcy. Magazyn Kujawsko- Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, Bydgoszcz, lipiec 2005, s Ramczyk M. A., Odnawialne źródła energii, Forum Pracodawcy. Magazyn Kujawsko- Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, Bydgoszcz, wrzesień 2005, s Ramczyk M. A., Ekologia a inwestycje, Forum Pracodawcy. Magazyn Kujawsko- Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, Bydgoszcz, październik 2005, s. 16.

9 9 59.Ramczyk M. A., Pozwolenia komponentalne, Forum Pracodawcy. Magazyn Kujawsko- Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, Bydgoszcz, listopad 2005, s Ramczyk M. A., Zasady gospodarowania odpadami, Forum Pracodawcy. Magazyn Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, Bydgoszcz, grudzień 2005, s Ramczyk M.A., Kredytowanie przedsięwzięć energetyki odnawialnej, Czysta Energia, 6(80), 2008, s Ramczyk M.A., Ekonometryczny model wpływu zmian jakości wód jeziornych na odłowy ryb. Równania odłowów szczupaka, [w:] Kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego. Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze prognozy, praca zbior. pod red. J. Garbacza, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 2008, s Uzyskane patenty (jeżeli są): nie dotyczy. 11. Zajęcia dydaktyczne (tytuły przedmiotów i rodzaj zajęć wykłady, konwersatoria, seminaria): Prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska (wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, zajęcia konsultacyjne), Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko (wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, zajęcia konsultacyjne), Planowanie energetyczne i przestrzenne (wykłady, ćwiczenia laboratoryjne), Techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami (wykłady, ćwiczenia laboratoryjne), Ekonomiczne zagadnienia zarządzania nieruchomościami (wykłady, ćwiczenia laboratoryjne), Podstawy gospodarki nieruchomościami (wykłady), Zarządzanie nieruchomościami (wykłady, ćwiczenia laboratoryjne), Proseminarium dyplomowe (wykłady, ćwiczenia laboratoryjne), Seminarium dyplomowe, Pracownia dyplomowa (ćwiczenia laboratoryjne), Konsultacje dyplomowe.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Zbigniew Gralak

Dr inż. Zbigniew Gralak Dr inż. Zbigniew Gralak 1.Data i miejsce urodzenia 1949-09-07 Biała Podlaska, 2. Wykształcenie o 1985-1986 Wyższa Szkoła Pedagogiczna Wydział Pedagogiczny w Bydgoszczy studia podyplomowe; o 1982-1983-

Bardziej szczegółowo

1987-1990 studia wyższe magisterskie zaoczne na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy w zakresie nauczania początkowego

1987-1990 studia wyższe magisterskie zaoczne na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy w zakresie nauczania początkowego dr Jolanta Nowak Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych Instytut Nauk Społecznych Pracownia Psychopedagogiki i Andragogiki Budynek K, p. K213 Adres email: jolanta.nowak@byd.pl

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

GDZIE I KIEDY: 28 29 września 2011 Hotel Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2, przy pl. Trzech Krzyży, Warszawa. Nowa Ustawa DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY

GDZIE I KIEDY: 28 29 września 2011 Hotel Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2, przy pl. Trzech Krzyży, Warszawa. Nowa Ustawa DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY Organizator: Sponsor: Patroni honorowi: Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - wdrażanie białych certyfikatów Prezydent Bronisław Komorowski 29 kwietnia 2011 roku podpisał

Bardziej szczegółowo

zrównoważony rozwój zastosowania woda w mieście 2014 Fundacja Sendzimira

zrównoważony rozwój zastosowania woda w mieście 2014 Fundacja Sendzimira 5 zrównoważony rozwój zastosowania woda w mieście 2014 Fundacja Sendzimira woda w mieście 5 zrównoważony rozwój zastosowania Woda w mieście Seria wydawnicza: Zrównoważony Rozwój Zastosowania Redakcja naukowa

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl TECHNICZNIE NAJLEPSI! Studia techniczne stwarzają dziś możliwości bardzo różnych, często fascynujących ścieżek zawodowych. Absolwenci Politechniki Warszawskiej znajdują

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o studiach MBA

Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration 2012 14 LAT TRADYCJI EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia... w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2008 2011, którego częścią jest Plan gospodarki

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIAT MIECHOWSKI WRZESIEŃ 7 ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r.

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. Załącznik do uchwały RW z dnia 20.03.2013 Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. 1. SŁOWO WSTĘPNE Na początku kadencji, w październiku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7 Spis treści 1. Wstęp...5 2. Proces strategiczny...5 3. Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 4. Diagnoza...7 4.1. Diagnoza ogólna... 7 4.1.1. Infrastruktura społeczna... 10 Kielce na tle

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014 Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014 Warszawa 2015 INSTYTUT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna 00-908

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Miasto Pruszcz Gdański

Miasto Pruszcz Gdański Miasto Pruszcz Gdański Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Pruszcz Gdański na lata 24 27 z uwzględnieniem perspektywy na lata 28-211 Część 2. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU Czwarty raport rządowy dla Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa

Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa Opracował zespół Centrum Badań Metropolitalnych UAM w Poznaniu w składzie: prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek,

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Integrated waste management in Poland as an element of sustainable development

Integrated waste management in Poland as an element of sustainable development Archives of Waste Management and Environmental Protection Archiwum Gospodarki Odpadami http://ago.helion.pl ISSN 1733-4381, Vol. 13 nr 1 (2011), p-51-60 Zintegrowana gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo