Dr Marek Ramczyk. Adres fotografia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dr Marek Ramczyk. Adres email: marek.ramczyk@byd.pl. fotografia"

Transkrypt

1 Dr Marek Ramczyk Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych, Instytut Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Gospodarki Przestrzennej i Zarządzania Nieruchomościami, budynek G, pokój 35 fotografia Adres 1. Wykształcenie (lata studiów, uczelnia, uzyskany tytuł zawodowy): , Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, magister ekonomii. 2. Stopnie i tytuły naukowe (rok uzyskania stopnia naukowego dr, dr hab., uczelnia, tytuł pracy dr i hab., tytuł profesora): 1990, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktor nauk ekonomicznych, Ekonometryczna analiza skutków zmian jakości wód jeziornych na przykładzie gospodarki rybackiej. 3. Zainteresowania naukowe (dyscyplina naukowa, specjalności): dyscyplina naukowa: ekonomia, specjalności: ekonomika kształtowania i ochrony środowiska, ekonomia środowiska, ekonometria, inżynieria środowiska, prawo ochrony środowiska, finansowanie projektów. 4. Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych (polskich i międzynarodowych): członek Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych (EAERE). 5. Pełnione funkcje (obecnie i w przeszłości w Uczelni i poza Uczelnią): od października 1994 roku do chwili obecnej Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy, na stanowisku Głównego Ekologa; aktualnie Kierownik Zakładu Kształtowania Środowiska i Ekorozwoju w Katedrze Kształtowania i

2 2 Ochrony Środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. 6. Kształcenie kadry naukowej (liczba wypromowanych magistrów, doktorów, recenzje prac dr i hab. oraz wniosków o tytuł profesora): kilkudziesięciu wypromowanych magistrów i inżynierów. 7. Tematyka naukowo-badawcza (prowadzone badania): modelowania wpływu zmian jakości środowiska na efektywność gospodarki; wdrażanie instrumentów prawnych, administracyjnych i ekonomicznych w ochronie środowiska. 8. Realizowane projekty (naukowo-badawcze, badawczo-rozwojowe, finansowane z programów operacyjnych, z programów ramowych UE): Członek zespołu badawczego realizującego temat badawczy Wykorzystanie metod modelowania matematycznego dla oceny chłonności oraz opisów przemian jakości wód zachodzących w wodach ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ich ochrony oraz kierunków rekultywacji w ramach kierunku 06 Programu Rządowego PR-7 ( ) Współautor realizacji projektu badawczego A.02 Opracowanie prognozy do 2000 roku zmian jakości wód stojących dla jezior-zbiorników ze zlewni Górnej Noteci w ramach Centralnego Programu Badań Rozwojowych 10.8 ( ) Jeden z głównych wykonawców tematu badawczego Wykorzystanie metod modelowania ekonometrycznego dla określenia stopnia degradacji środowiska naturalnego regionu chojnicko-tucholskiego w ramach Centralnego Programu Badań Podstawowych ( ) Jeden z głównych wykonawców tematu badawczego Ocena przemian jakości wód i ich wpływ na gospodarkę rybacką zlewni rolniczej w warunkach pogarszającego się stanu środowiska w ramach Resortowego Programu Badawczo-Rozwojowego RR- II-20 ( ) Jeden z dwóch głównych wykonawców projektu badawczego KBN PB Taksonomiczna metoda gradacji czystości jezior Borów Tucholskich dla potrzeb samorządów gminnych ( ) Współautor opracowań trzech tematów badawczych w ramach projektu badawczego KBN PB-0005/S4/93/05 Określenie współzależności pomiędzy elementami budownictwa w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych i użytych materiałów walorami środowisk przyrodniczo chronionych ( ) Koordynator naukowy i główny autor ekspertyzy Badania technologiczne ustalenie sposobu oczyszczania wód pochłodniczych i kondensatu zaolejonego w WPW Bielawy (1991)

3 3 Jeden z dwóch autorów opinii ekologicznej Uciążliwość użytkowania sprzętu motorowodnego na Zalewie Koronowskim (1994) Autor opinii ekologicznej w ramach Ekspertyzy ekologicznej wysypiska odpadów komunalnych dla miasta i gminy Chojnice w m. Angowice (1994) Kierownik zespołu badawczego i jeden z głównych wykonawców pracy Zagospodarowanie strefy ochrony sanitarnej dla ujęcia wody Czyżkówko w Bydgoszczy w granicach administracyjnych miasta Bydgoszcz ( ) Kierownik zespołu badawczego i jeden z głównych autorów pracy Studium gospodarki wodno-ściekowej w zlewni Noteci w granicach województwa bydgoskiego ( ) Główny autor opracowania Analiza i ocena stopnia uciążliwości istniejącej oczyszczalni ścieków w Żninie. Przegląd ekologiczny (1995) Koordynator Zespołu Ekologicznego i jeden z autorów I etapu pracy Studium zagospodarowania i rekultywacji terenów BIAŁE MORZA w Inowrocławiu ( ) Autor Oceny Oddziaływania na Środowisko Leżakowni Win w Wytwórni Win i Wyrobów Spirytusowych w Topolnie (1999) Współautor Oceny pracy mechaniczno-biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków w Łabiszynie wraz z koncepcją zagospodarowywania osadów ściekowych (2001) roz- Studium wykonalności inwestycji p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w Tucznie i budowa oczyszczalni ścieków w Mierzwinie (gmina Złotniki Kujawskie) (2002) Studium wykonalności dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław na odcinku Rycerzewko Inowrocław od km do km ( ) Studium wykonalności inwestycji p.n. Sieć kanalizacji sanitarnej II etap w Miastku. Zadanie III miejscowość Łodzierz (2003) Studium wykonalności inwestycji p.n. Remont i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wojnowie (gmina Sicienko) (2004) Studium wykonalności inwestycji p.n. Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Rybno, Rybienko Stare, Tulewo Dolne i Tulewo Górne (gmina Wyszków) (2004) Studium wykonalności inwestycji p.n. Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Leszczydół Stary i Leszczydół Pustki do posesji nr 59 (gmina Wyszków) (2004) Studium wykonalności inwestycji p.n. Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Olszynka i Sitno (gmina Wyszków) (2004)

4 4 Studium wykonalności projektu inwestycyjnego p.n. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla Osiedla Mieszkaniowego Koszyce Stare w Pile (2004) Studium wykonalności inwestycji p.n. Budowa sali gimnastycznej wraz z modernizacją kotłowni gazowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie (2006) Studium wykonalności inwestycji p.n. Nadbudowa i rozbudowa łącznika Centrum Medycznego ZACHÓD przy ulicy Grunwaldzkiej 138 w Bydgoszczy (2008) 9. Dorobek naukowy (wykaz publikacji): 1. Borsuk S., Jasiakiewicz R., Kozłowski J., Ramczyk M.A., Taksonomiczna metoda gradacji czystości jezior Borów Tucholskich, Instytut Wydawniczy HABITAT, Bydgoszcz, 1997, s Gołaś J. Kumor M.K., Piotrowska E., Podhorecki A., Ramczyk M.A., Świtka R., Inwestycje inżynierii ochrony środowiska. Poradnik, Wydawnictwo MARGRAFSEN, Bydgoszcz, 1998, s Ramczyk M.A., Proces inwestycyjny a ochrona środowiska, Biblioteka Ekonomia i Środowisko, 16, 1994 s Ramczyk M.A., Rola instrumentów ekonomicznych i rynkowych w ekorozwoju, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Bydgoszczy, Seria: Ochrona Środowiska, Bydgoszcz, 1995, z. 10, s Ramczyk M.A., Miejsce instrumentów ekonomicznych w realizacji polityki ekorozwoju, Biblioteka Ekonomia i Środowisko, 20, 1996, s Ramczyk M.A., Kryteria ekologicznej oceny procesów inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodnej, Materiały Pokonferencyjne I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ekonomika zasobów wodnych i ochrony wód:, tom III, Warszawa, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Bydgoszcz - Warszawa, 1994, s Borsuk S., Ramczyk M.A., O potrzebie ilościowych badań skutków degradacji jezior Borów Tucholskich, Materiały Pokonferncyjne Ochrona Borów Tucholskich. Metody badawcze - prognozy, Tleń, Instytut Wydawniczy HABITAT, Bydgoszcz, 1995, s Ramczyk M.A., Ewolucja modelowania ekonomiczno - ekologicznych, Materiały Pokonferencyjne Ochrona Borów Tucholskich. Metody badawcze - prognozy, Tleń, Instytut Wydawniczy HABITAT, Bydgoszcz, 1995, s Ramczyk M.A., O rozwoju modeli ekonomiczno-ekologicznych, Materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Mikroekonometria w teorii i praktyce (Świnoujście, ), Uniwersytet Szczeciński, Materiały. Konferencje, Szczecin, 6, 1995, s Ramczyk M.A., Implementing ecodevelopment in Tucholskie Forests, Bory Tucholskie - Biosphere Coenservation Conference II (16-18 October 1995, Suszek, Poland), University of ódÿ, ódÿ, 1996, s

5 5 11. Ramczyk M.A., Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce, Materiały konferencyjne Mechanizmy i uwarunkowania ekorozwoju, t. I, Białystok Politechnika Białostocka, Białystok, 1996, s Ramczyk M.A., Miejsce instrumentów ekonomicznych i rynkowych w realizacji polityki ekorozwoju, Materiały z II Polsko-Litewskiej Konferencji Naukowej Ekologia bez granic (Bydgoszcz, ), Instytut Wydawniczy HABITAT, Bydgoszcz, 1997, s Ramczyk M.A., Polityka ochrony środowiska, Ochrona i kształtowanie środowiska, Ramczyk M.A., Rezerwat florystyczny źródła rzeki Stążki, Projektowane rezerwaty przyrody w województwie bydgoskim, cz. II, praca zbiorowa pod redakcją naukową S. Borsuka, Instytut Wydawniczy GRAVIS, Toruń, 1994, s Materiały pomocnicze dla słuchaczy Podyplomowego Studium Ochrony i Kształtowania Środowiska Akademii Techniczno - Rolniczej w Bydgoszczy, praca zbiorowa pod redakcją S. Borsuka, Instytut Wydawniczy GRAVIS, Toruń - Bydgoszcz, 1994, s Borsuk S., Ramczyk M.A., Pająkowski J., Rezerwat faunistyczny CZAPLINIEC DZIEWICZA GÓRA. Projekt, [w:] Rezerwaty przyrod województwa bydgoskiego, cz. II, pr. zbior. pod red. nauk. S. Borsuka, Instytut Wydawniczy HABITAT, Bydgoszcz, 1997, s Borsuk S., Ramczyk M.A., Pająkowski J., Rezerwat faunistyczny CZAPLINIEC KOŹLINY, [w:] Rezerwat przyrody województwa bydgoskiego, cz. II, pr. zbior. pod red. nauk. S. Borsuka, Instytut Wydawniczy HABITAT, Bydgoszcz, 1997, s Borsuk S., Ramczyk M.A., Pająkowski J., Rezerwat faunistyczny CZAPLINIEC SAMOSTRZEL. Projekt, [w:] Rezerwaty przyrody województwa bydgoskiego, cz. II, pr. zbior. pod red. nauk. S. Borsuka, Instytut Wydawniczy HABITAT, Bydgoszcz, 1997, s Ramczyk M.A., Ekonomika kształtowania i ochrony środowiska. Ku rozwiązaniom rynkowym, Echo Borów Tucholskich, 4-5, 1994, s Ramczyk M.A., Ekonomika kształtowania i ochrony środowiska, Echo Borów Tucholskich, 6, 1994, s Ramczyk M.A., Instrumenty ekonomiczne w ochroni środowiska w Polsce, Echo Borów Tucholskich, 1, 1995, s Ramczyk M.A., Miejsce instrumentów ekonomicznych i rynkowych w realizacji polityki ekorozwoju, Echo Borów Tucholskich, 4/5, 1995, s Ramczyk M.A., Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce, Echo Borów Tucholskich, 2/3, 1996, Ramczyk M.A., Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce, Echo Borów Tucholskich, 4/5, 1996, s

6 6 24. Podhorecki A., Ramczyk M.A., Efekty ekologiczne i ekonomiczne przedsięwzięcia inwestycyjnego, cz. 1 Echo Borów Tucholskich, 4/5, 1997, s Podhorecki A., Ramczyk M.A., Efekty ekologiczne i ekonomiczne przedsięwzięcia inwestycyjnego, cz. 2 Echo Borów Tucholskich, 1, 1998, s Gołaś J., Kumor M.K., Piotrowska E., Podkorecki A., Ramczyk M.A., Świtka R., Inwestycje inżynierii ochrony środowiska. Poradnik, Wydawnictwo MARGRAFSEN w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 1998, s Ramczyk M.A., Kredyty preferencyjne jako źródło finansowania inwestycji proekologicznych, Ekologia i Technika, 1, 1998, s Ramczyk M.A., Optymalizacja w modelowaniu ekologiczno-ekonomicznym, [w:] Mikroekonometria w teorii i praktyce, praca zbior. pod red. nauk. J. Hozera, Materiały. Konferencje, 41, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 1999, s Ramczyk M.A., Optymalizacja statystyczna jako narzędzie programowania ekorozwoju w skali lokalnej na przykładzie gospodarki rybackiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 318, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, 10, 2001, s Ramczyk M.A., Ekonometryczny model wpływu zmian jakości wód jeziornych na zmiany struktury odłowów ryb. Zagadnienia metodyczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 320, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, 11, 2001, s Ramczyk M.A., Kredyty preferencyjne jako źródło finansowania inwestycji proekologicznych, Materiały Konferencyjne Ekorozwój a gospodarka odpadami, MTB SAWO Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 1998, s Ramczyk M.A., Implementing ecodevelopment in Tuchola Forests, [w:] Paleolimnology of the Tuchola Forests lakes. Research of the lakes in National Parks and other protected areas, Fundation of Human Environment Research and Protection Centre in Bydgoszcz, Bydgoszcz, 1997/1998, s Ramczyk M.A., Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce, [w:] Kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego. Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze prognozy, Instytut Wydawniczy HABITAT w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 1997/1998, s Ramczyk M.A., Optymalizacja statystyczna jako narzędzie programowania ekorozwoju w skali lokalnej na przykładzie gospodarki rybackiej, II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Mechanizmy i uwarunkowania ekorozwoju, Politechnika Białostocka, Białystok, 1998, s Ramczyk M.A., Optymalizacja statystyczna jako narzędzie programowania ekorozwoju w skali lokalnej na przykładzie gospodarki rybackiej, [w:] Kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego. Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze prognozy, praca zbior. pod red. nauk. S. Borsuka, Akademia Techniczno - Rolnicza w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 1999, s

7 7 36. Ramczyk M.A., Instrumenty ekonomiczne procesu integracji Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska, [w:] Integracja Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska problemy, korzyści, zagrożenia, t.1, praca zbior. pod red. M. Burchard Dziubińskiej, Wydawnictwo Biblioteka w Łodzi, Łódź, 2000, s Ramczyk M.A., Instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska w procesie integracji Polski z Unią Europejską, [w:] Ekonomiczno-finansowe i prawne instrumenty ochrony środowiska naturalnego w Polsce, praca zbior. pod red. J. Zalewy, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin, 2001, s Podhorecki A., Ramczyk M.A., Efekty ekologiczne i ekonomiczne przedsięwzięcia inwestycyjnego, cz. 2, Echo Borów Tucholskich, 1, 1998, s Ramczyk M.A., Instrumenty ekonomiczne procesu integracji Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska, cz. 1, Echo Borów, 1, 2000, s Ramczyk M.A., Instrumenty ekonomiczne procesu integracji Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska, cz. 2, Echo Borów, 1, 2001, s Ramczyk M.A., Instrumenty ekonomiczne procesu integracji Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska, cz. 3, Echo Borów, 2, 2001, s Ramczyk M.A., Instrumenty ekonomiczne ochrony przyrody w procesie integracji Polski z Unia Europejską, [w:] Bory Tucholskie zasoby i ich ochrona, praca zbior. pod red. K. Gwoździńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2001, s Ramczyk M.A., Kredytowanie inwestycji energetyki odnawialnej, Czysta Energia, 6, 2003, s Ramczyk M. A., Instrumenty ekonomiczne stosowane w ochronie środowiska przyrodniczego w świetle procesu integracyjnego Polski z Unia Europejską, Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, 10, 2003, s Ramczyk M. A., Ekonometryczny model wpływu zmian jakości wód jeziornych na zmiany struktury odłowów ryb. Zagadnienia metodyczne, [w:] Bory Tucholskie zasoby i ich ochrona II, praca zbior. pod red. K. Gwoździńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2003, s Ramczyk M.A., Kredytowanie inwestycji energetyki odnawialnej, Czysta Energia, 6, 2004, s Ramczyk M. A., Ekonometryczny model wpływu zmian jakości wód jeziornych na zmiany struktury odłowów ryb. Wyniki empiryczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 394, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, 15, 2005, s Ramczyk M.A., Instrumenty ekonomiczne procesu integracji Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska, Materiały VII Krajowej Konferencji Naukowej z cyklu Kompleksowe badania i ochrona środowiska metody badawcze prognozy, Wydaw-

8 8 nictwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 2002, s Ramczyk M.A., Koszty ochrony środowiska, Materiały VII Krajowej Konferencji Naukowej z cyklu Kompleksowe badania i ochrona środowiska metody badawcze prognozy, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 2002, s Giryn C., Ramczyk M.A., Finansowanie terytorialnego i regionalnego rozwoju energetycznego, [w:] Materiały Konferencyjne Międzynarodowej Konferencji Procesorów Energii ECO-EURO-ENERGIA, Międzynarodowe Bydgoskie Targi SAWO w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 2004, s Ramczyk M.A., Ekonometryczne modelowanie wpływu zmian jakości wód jeziornych na zmiany struktury odłowów ryb. Zagadnienia metodyczne, Materiały Konferencyjne XI Krajowej Konferencji Naukowej z cyklu Kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego p.t. Diagnozowanie stanu środowiska, metody badawcze prognozy, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz, 2004, s Ramczyk M.A., Ekonometryczne modelowanie wpływu zmian jakości wód jeziornych na zmiany struktury odłowów ryb. Wyniki empiryczne, Materiały Konferencyjne XI Krajowej Konferencji Naukowej z cyklu Kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego p.t. Diagnozowanie stanu środowiska, metody badawcze prognozy, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz, 2004, s Ramczyk M.A., Instrumenty ekonomiczne stosowane w ochronie środowiska przyrodniczego, [w:] Materiały Konferencyjne XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego p.t. Diagnozowanie stanu środowiska - metody badawcze prognozy, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz, 2005, s Giryn C., Ramczyk M.A., Kredytowanie inwestycji proekologicznych przez Bank Ochrony Środowiska S.A., Nasz Dom Europejski, 4, 2005, s Ramczyk M. A., Publiczna ochrona środowiska, Forum Pracodawcy. Magazyn Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, Bydgoszcz, maj 2005, s Ramczyk M. A., Pozwolenie zintegrowane, Forum Pracodawcy. Magazyn Kujawsko- Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, Bydgoszcz, czerwiec 2005, s Ramczyk M. A., Azbestowe wyzwanie, Forum Pracodawcy. Magazyn Kujawsko- Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, Bydgoszcz, lipiec 2005, s Ramczyk M. A., Odnawialne źródła energii, Forum Pracodawcy. Magazyn Kujawsko- Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, Bydgoszcz, wrzesień 2005, s Ramczyk M. A., Ekologia a inwestycje, Forum Pracodawcy. Magazyn Kujawsko- Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, Bydgoszcz, październik 2005, s. 16.

9 9 59.Ramczyk M. A., Pozwolenia komponentalne, Forum Pracodawcy. Magazyn Kujawsko- Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, Bydgoszcz, listopad 2005, s Ramczyk M. A., Zasady gospodarowania odpadami, Forum Pracodawcy. Magazyn Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, Bydgoszcz, grudzień 2005, s Ramczyk M.A., Kredytowanie przedsięwzięć energetyki odnawialnej, Czysta Energia, 6(80), 2008, s Ramczyk M.A., Ekonometryczny model wpływu zmian jakości wód jeziornych na odłowy ryb. Równania odłowów szczupaka, [w:] Kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego. Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze prognozy, praca zbior. pod red. J. Garbacza, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 2008, s Uzyskane patenty (jeżeli są): nie dotyczy. 11. Zajęcia dydaktyczne (tytuły przedmiotów i rodzaj zajęć wykłady, konwersatoria, seminaria): Prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska (wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, zajęcia konsultacyjne), Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko (wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, zajęcia konsultacyjne), Planowanie energetyczne i przestrzenne (wykłady, ćwiczenia laboratoryjne), Techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami (wykłady, ćwiczenia laboratoryjne), Ekonomiczne zagadnienia zarządzania nieruchomościami (wykłady, ćwiczenia laboratoryjne), Podstawy gospodarki nieruchomościami (wykłady), Zarządzanie nieruchomościami (wykłady, ćwiczenia laboratoryjne), Proseminarium dyplomowe (wykłady, ćwiczenia laboratoryjne), Seminarium dyplomowe, Pracownia dyplomowa (ćwiczenia laboratoryjne), Konsultacje dyplomowe.

Dr Dominika Muszyńska - Jeleszyńska

Dr Dominika Muszyńska - Jeleszyńska Dr Dominika Muszyńska - Jeleszyńska Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych, Instytut Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Pracownia GIS i Projektów Rewitalizacji,

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Formy finansowania edukacji ekologicznej ze środków WFOŚiGW. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Formy finansowania edukacji ekologicznej ze środków WFOŚiGW. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Formy finansowania edukacji ekologicznej ze środków WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Formy finansowania Pożyczka Pożyczka płatnicza Dotacja Przekazanie środków

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA EKOLOGICZNA

EDUKACJA EKOLOGICZNA Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 87-100 Toruń, ul.szosa Chełmińska 28 z dziedziny Lista zadań do dofinansowania na rok 2007 i lata następne dla dziedziny: wnioski o DOTACJE

Bardziej szczegółowo

dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania

dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania fotografia Adres email: marcin.kuzel@byd.pl mkuzel@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA Załącznik 2 Lista projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z dziedziny środowiska proponowana przez Ministra Środowiska GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA Projekt: Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Inżynier środowiska stale potrzebny

Inżynier środowiska stale potrzebny Inżynier środowiska stale potrzebny Dynamiczny rozwój cywilizacyjny i związany z nim m.in. proces industrializacji i rozrastania się miast wiąże się z nowymi zagrożeniami i ciągłym obciążeniem środowiska

Bardziej szczegółowo

Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków (Dyrektywy 2010/31/UE, 2012/27/UE)

Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków (Dyrektywy 2010/31/UE, 2012/27/UE) 1 Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków (Dyrektywy 2010/31/UE, 2012/27/UE) ORGANIZATORZY: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

- 49 - Mapa 6. Ochrona przyrody. Studium uwarunkowa' i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bydgoszczy Cz+%6 I Uwarunkowania rozwoju Bydgoszcz 2009 Mapa 7. Degradacja powierzchni ziemi - 5

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej;

Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej; Józef Kozysa Józef Kozysa urodził się 15.03.1952 r. w Łomazach. Wykształcenie: 1959-1967 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach; 1967-1971 Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego

Bardziej szczegółowo

Patronaty Honorowe Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - listopad 2009

Patronaty Honorowe Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - listopad 2009 Patronaty Honorowe Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - listopad 2009 Lp Data Miejsce Nazwa wydarzenia Organizator 1. 1.11.2009 rozpoczęcie, zakończenie 15.12.2009 2. 4-5.11.2009 Toruń, Hotel Uniwersytecki

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Politechnika Łódzka CENTRUM TRANSPORTU SZYNOWEGO - CETRANS POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Politechnika Łódzka CENTRUM TRANSPORTU SZYNOWEGO - CETRANS POLITECHNIKA ŁÓDZKA CENTRUM - CETRANS Bartosik M.: Centrum Transportu Szynowego CTS CETRANS Politechniki Łódzkiej. Misja, cele i zadania. Nauka, technika i edukacja. POLSKIE KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI W TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI

Bardziej szczegółowo

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione.

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione. Monika Kaczurak-Kozak, e-mail: m.kozak@poczta.onet.pl Dorobek naukowy Książki Podstawy rachunkowości budżetowej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów 2003, (współautor: A. Kwacz; recenzja

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania dla opracowania programu inwestycji komunikacyjnych i inżynieryjnych

Nowe wyzwania dla opracowania programu inwestycji komunikacyjnych i inżynieryjnych Nowe wyzwania dla opracowania programu inwestycji komunikacyjnych i inżynieryjnych Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urząd m.st. Warszawy Warszawa, 20 kwietnia 2016 r. sieć wodociągowa sieć

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE INWESTYCJE W GOSPODARCE WODNO-ŚCIEKOWEJ WOJEWÓDZTWO 46,5% powierzchni województwa Powierzchnia stanowią prawne województwa: formy ochrony

Bardziej szczegółowo

Strategia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim Strategia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Sępólno Krajeńskie listopad 2016 r. Podmioty zaangażowane w tworzenie

Bardziej szczegółowo

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/456/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 stycznia 2014 roku Planu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO"

OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dr Beata Kijak Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Chemii, Zakład Chemii Środowiska OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO" jako kurs integrujący zróżnicowane tematycznie wątki ochrony środowiska XXIV

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie konkursów i wdrażanych przez WFOŚiGW projektów dofinansowanych ze środków POIiŚ

Podsumowanie konkursów i wdrażanych przez WFOŚiGW projektów dofinansowanych ze środków POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Podsumowanie konkursów i wdrażanych przez WFOŚiGW projektów dofinansowanych ze środków POIiŚ 2007-2013. Działanie 1.1. Gospodarka wodno ściekowa

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o.

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o. Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA I ENERGIA ODNAWIALNA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA I ENERGIA ODNAWIALNA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA I ENERGIA ODNAWIALNA DR HAB. INŻ. ROMAN KACZYŃSKI, PROF. NZW. PROREKTOR DS. ROZWOJU I WSPÓŁPRACY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Energia odnawialna szansą rozwoju województwa podlaskiego

Bardziej szczegółowo

09.04.1941 19.05.2016 09.04.1941 19.05.2016 Absolwentka Politechniki Warszawskiej 1964 r. doktor nauk technicznych Politechnika Gdańska 1972 r. doktor habilitowany Akademia Rolnicza we Wrocławiu 1978 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Kierunek studiów KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Przedmiotowa Karta Efektów Kształcenia Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny) Rok / Semestr Zarządzanie środowiskiem ogólnoakademicki I /2 semestr

Bardziej szczegółowo

Laureaci Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Innowacyjni europejska nagroda regionu 2009

Laureaci Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Innowacyjni europejska nagroda regionu 2009 Laureaci Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Innowacyjni europejska nagroda regionu 2009 Kategoria: Transport Tytuł projektu: Optymalizacja układu komunikacyjnego odciąŝającego zabytkowe

Bardziej szczegółowo

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Organizator Konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach KARTA ZGŁOSZENIA Ankietę wypełnić należy rzetelnie i dokładnie uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA DLA PRAKTYKI

EKONOMETRIA DLA PRAKTYKI EKONOMETRIA DLA PRAKTYKI KSIĘGA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI 40-LECIA PRACY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ PROFESORA JERZEGO WITOLDA WIŚNIEWSKIEGO pod redakcją Marioli Piłatowskiej Toruń 2012 Mariola Piłatowska Sylwetka

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Systemowe zarządzanie środowiskiem

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Systemowe zarządzanie środowiskiem Nazwa modułu: Ekonomika i zarządzanie ochroną Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Orientacyjna wartość zamówienia brutto. Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia brutto. Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r., Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M.

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U K A R T A P R Z E D M I O T U AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo Ekologiczne Państwa Kod: Fbp Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Komunikat 1 III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Komunikat 1 III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Komunikat 1 III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Różnorodność biologiczna od komórki do ekosystemu. Zagrożenia środowiska a ochrona gatunkowa roślin i grzybów BIAŁYSTOK, 12-13 września 2014 r. ORGANIZATORZY:

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. 2. Koncepcja kształcenia. Związek kierunku studiów, w tym efektów kształcenia, z misją uczelni i jej strategią rozwoju

I. Informacje ogólne. 2. Koncepcja kształcenia. Związek kierunku studiów, w tym efektów kształcenia, z misją uczelni i jej strategią rozwoju I. Informacje ogólne 1. Nazwa kierunku studiów: Gospodarka przestrzenna poziom kształcenia: studia drugiego stopnia profil kształcenia: ogólno-akademicki formy kształcenia: studia stacjonarne, studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Załącznik nr 5 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

Planowanie turystyczne

Planowanie turystyczne Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Wydział Turystyki i Rekreacji II stopień, profil

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/381/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/381/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/381/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Waganiec Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy

W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy Prorektor ds. Rozwoju i Informatyzacji, dr hab. Grzegorz Jarzembski prof. UMK Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy Konferencja

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji. Pozycje zwarte:

Wykaz publikacji. Pozycje zwarte: Wykaz publikacji Pozycje zwarte: 1. Zadania z metod ilościowych w ekonomii. Skrypt. Praca zbiorowa pod red. M. Montygierda-Łoyby. Wrocław AE 1988, 209 s. (Współautorzy: Z. Bobowski, T. Borys, M. Budrewicz,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/369/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/369/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/369/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brześć Kujawski Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Na p Na ocząt ą e t k

Na p Na ocząt ą e t k Program Ochrony Jezior Polski Północnej prezentacja nowego programu Krzysztof Mączkowski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Na początek Woda jest jednym z komponentów

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi System finansowania ochrony środowiska w Polsce 50% 20% 40% 70% 10% 10% Nadwyżka 35% 100% 65% 2 Działalność

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r. Projekt UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 2018 Legnickiego

Bardziej szczegółowo

Lista książek z zakresu ekonomii środowiska ujętych w inwentaryzacji

Lista książek z zakresu ekonomii środowiska ujętych w inwentaryzacji Lista książek z zakresu ekonomii środowiska ujętych w inwentaryzacji Numer inwentaryzacyjny Numer sygnatury Tytuł Autor Rok i miejsce wydania Wydawca EŚ 0001 Program SAPARD Wniosek o pomoc finansową (zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe realizowane są we współpracy z Prywatną Wyższą Szkołą Ochrony Środowiska w Radomiu www.pwsos.pl

Studia podyplomowe realizowane są we współpracy z Prywatną Wyższą Szkołą Ochrony Środowiska w Radomiu www.pwsos.pl Studia podyplomowe Doradca do spraw ochrony środowiska przeznaczone są dla pracowników i kadry kierowniczej urzędów administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych, instytucji

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. realizacji. Dane podstawowe. Efekty i cele.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. realizacji. Dane podstawowe. Efekty i cele. Sylabus przedmiotu: Specjalność: Ekologia i zarządzanie środowiskiem Wszystkie specjalności Data wydruku: 21.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Bliżej śmieci - dalej od nieporządku. www.blizejsmieci.pl

Bliżej śmieci - dalej od nieporządku. www.blizejsmieci.pl Bliżej śmieci - dalej od nieporządku www.blizejsmieci.pl Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego Od 1 stycznia 2013 r. dzięki pomocy finansowej Narodowego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Utylizacja Odpadów Technologicznych Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego Miasta Szczecina Wykaz programów realizacyjnych wraz z ogólnym harmonogramem działań Przewidywany Kod progra mu Nazwa programu Cele

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNY K I E R U N E K G O S P O D A R K A P R Z E S T R Z E N N A

WYDZIAŁ EKONOMICZNY K I E R U N E K G O S P O D A R K A P R Z E S T R Z E N N A WYDZIAŁ EKONOMICZNY K I E R U N E K G O S P O D A R K A P R Z E S T R Z E N N A S T U D I A I N Ż Y N I E R S K I E I S T O P I E Ń GOSPODARKA PRZESTRZENNA jest wykształcenie u studentów zdolności do:

Bardziej szczegółowo

Kod modułu Studium wykonalności inwestycji w inżynierii Nazwa modułu. Study of feasibility of investment in Environmental angielskim

Kod modułu Studium wykonalności inwestycji w inżynierii Nazwa modułu. Study of feasibility of investment in Environmental angielskim Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Studium wykonalności inwestycji w inżynierii Nazwa modułu środowiska Nazwa modułu w języku

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/128/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/128/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/128/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubień Kujawski Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY WYMIAR INTERWENCJI ŚRODOWISKOWEJ (NSRO )

REGIONALNY WYMIAR INTERWENCJI ŚRODOWISKOWEJ (NSRO ) REGIONALNY WYMIAR INTERWENCJI ŚRODOWISKOWEJ (NSRO 2007-2013) KONTEKST ANALIZY Badanie dotyczące Wpływu polityki spójności 2007-2013 na środowisko naturalne, realizowane jest w ramach ewaluacji expost NSRO

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak Wydział Studiów Stosowanych/Katedra Przemysłów Kreatywnych (bud. L), pok. L02 Adres email: marta.ipczynska@byd.pl 1. Wykształcenie (lata studiów, uczelnia, uzyskany

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK)

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) Seminarium: Woda i ścieki: nowoczesne technologie i rozwiązania w Danii Warszawa, 13 maja 2014 r. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

Organizacja produkcji budowlanej i kierowanie procesem inwestycyjnym - opis przedmiotu

Organizacja produkcji budowlanej i kierowanie procesem inwestycyjnym - opis przedmiotu Organizacja produkcji budowlanej i kierowanie procesem inwestycyjnym - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Organizacja produkcji budowlanej i kierowanie procesem inwestycyjnym Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Danuta Grodzicka-Kozak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Główne obszary finansowania

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów. studia licencjackie

Kierunki studiów. studia licencjackie Kierunki studiów studia licencjackie Studia licencjackie Ekonomia Europeistyka Finanse i rachunkowość Gospodarka przestrzenna Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Międzynarodowe stosunki

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA (2004-2015) Łaziska 2004 Autorzy opracowania: dr Witold Wołoszyn mgr Tomasz Furtak Ważniejsze skróty użyte w tekście ARiMR - Agencja Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Technologie bezodpadowe Zarządzanie produkcją i usługami Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA

12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekologia i ochrona środowiska 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/IV. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Hanna Grunt Prezes Zarządu WFOŚiGW 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją, powołaną na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Ogłoszony nabór kandydatów na ekspertów dotyczy następujących dziedzin 1 :

Ogłoszony nabór kandydatów na ekspertów dotyczy następujących dziedzin 1 : OGŁOSZENIE: Nabór kandydatów na ekspertów w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 2020 Zarząd Województwa Podlaskiego,

Bardziej szczegółowo

kwota netto szkolenia

kwota netto szkolenia lp. obszar szkolenia ArcGIS w planowaniu przestrzennym i urbanistyce kwota netto szkolenia stawka VAT kwota brutto szkolenia ArcGIS - podstawy, efektywne wykorzystanie narzędzi GIS, wykonywanie analiz,

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa

Nowa perspektywa finansowa Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 Polityka terytorialna w K-PRPO 2014-2020 Propozycje przedsięwzięć Toruń, styczeń 2014 r. Polityka terytorialna - proponowany zakres wsparcia EFRR PI 4.3 efektywność

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Stan wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Stan wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach osi priorytetowych: I Gospodarka wodno-ściekowa i II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Michał Chrząstowski Zespół

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KANALIZACJA 2009

WODOCIĄGI KANALIZACJA 2009 WODOCIĄGI KANALIZACJA 2009 SPIS TREŚCI nr 1(59) 9 Inwestycyjny kalejdoskop 10 Przegląd prasy 11 Wiadomości bez granic 12 Tatrzańskie impresje 14 W sieci prawa 14 Niewyczerpane pokłady energii 15 Istotny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/130/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/130/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/130/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowal Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Olsztyn; 14 marca 2012 r. Bank Ochrony Środowiska SA Lucyna Cywińska-Konopka Główny Ekolog Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Formy finansowania

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

Urbanistyka i Zintegrowane Zarządzanie Strefą Przybrzeżną nowe specjalności na Gospodarce Przestrzennej w Politechnice Gdańskiej

Urbanistyka i Zintegrowane Zarządzanie Strefą Przybrzeżną nowe specjalności na Gospodarce Przestrzennej w Politechnice Gdańskiej Urbanistyka i Zintegrowane Zarządzanie Strefą Przybrzeżną nowe specjalności na Gospodarce Przestrzennej w Politechnice Gdańskiej Anna Styszyńska, Karolina Krośnicka, Justyna Martyniuk-Pęczek Katedra Urbanistyki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Specjalność, kierunek/ki Lp. Nazwa Uczelni wnioskowany 1 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ZASTOSOWANIE MATEMATYKI 2 POLITECHNIKA GDAŃSKA

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA. EMAT HRC Elżbieta Matysiak. ul. Dąbrowskiego 1 64-200 Wolsztyn. www.emat.com.pl info@emat.com.pl. agencja zatrudnienia

OFERTA SZKOLENIOWA. EMAT HRC Elżbieta Matysiak. ul. Dąbrowskiego 1 64-200 Wolsztyn. www.emat.com.pl info@emat.com.pl. agencja zatrudnienia OFERTA SZKOLENIOWA EMAT HRC Elżbieta Matysiak ul. Dąbrowskiego 1 64-200 Wolsztyn www.emat.com.pl info@emat.com.pl agencja zatrudnienia badania psychologiczne projekty unijne Szanowni Państwo! Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Jerzy Lewczuk, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Jerzy Lewczuk, dr Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr I/I Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny

Bardziej szczegółowo

Bliżej śmieci - dalej od nieporządku. Iwona Marczak - RCEE w Płocku

Bliżej śmieci - dalej od nieporządku. Iwona Marczak - RCEE w Płocku Bliżej śmieci - dalej od nieporządku Iwona Marczak - RCEE w Płocku Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego Od 1 stycznia 2013 r. dzięki pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo