Zielona odpowiedzialna firma: budowanie ekologicznej marki firmy oraz skuteczna sprzedaŝ eko-produktów i eko-usług

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zielona odpowiedzialna firma: budowanie ekologicznej marki firmy oraz skuteczna sprzedaŝ eko-produktów i eko-usług"

Transkrypt

1 Zielona odpowiedzialna firma: budowanie ekologicznej marki firmy oraz skuteczna sprzedaŝ eko-produktów i eko-usług (Budowanie długotrwałych relacji z klientem +SprzedaŜ i obsługa klienta+ Eko-marketing-w drodze do eko-marki) Szkolenie skierowane do: Współczesna rzeczywistość rynkowa cechuje się rosnącą rywalizacją firm i organizacji o utrzymanie obecnych i zdobywanie nowych lojalnych klientów. Coraz większe upodobnianie się do produktów i usług pod względem standardów powoduje, Ŝe rośnie znaczenie obsługi klienta, jako strategicznego narzędzia w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników zajmujących się obsługą klienta, sprzedaŝą oraz nawiązywaniem kontaktów z klientami. Szczególnie przydatne jest dla pracowników firm oferujących usługi oraz produkty ekologiczne oraz właścicieli firm, osób odpowiedzialnych za reklamę i marketing internetowy firm, którzy w swojej pracy zajmują się promowaniem produktów oraz usług ekologicznych. Szkolenie pozwoli pracownikom firm nabyć umiejętności budowania relacji z klientem w oparciu o wspólne wartości z uwzględnieniem wartości proekologicznych. Dzięki szkoleniu uczestnicy będą potrafili zaplanować strategię promocji bazującą na wartościach ekologicznych, związanych z ochroną środowiska, recyclingiem oraz CSR. Szkolenie jest doskonałym wyborem dla pracowników firm zajmujących się między innymi: sprzedaŝą oczyszczalni ścieków, kolektorów słonecznych, systemów zagospodarowania wody deszczowej, pomp ciepła i in., a takŝe dla firm świadczących usługi w zakresie doradztwa w obszarze ochrony środowiska, tworzenia dokumentacji i ekspertyz z tego zakresu oraz dla innych firm, które planują budować swoją markę w oparciu o wartości eko. Szkolenie składa się z trzech modułów. Pierwszy realizowany w czasie dwóch dni szkoleniowych to Budowanie długotrwałych relacji z klientem. WdraŜanie eko-rozwiązań oraz świadczenie eko-usług wymaga od pracowników eko-firm szerokiego wachlarza kompetencji. Kluczową eko-kompetencją jest umiejętność budowania relacji z klientami. Przekłada się ona na moŝliwość wdroŝenia u klientów rozwiązań ekologicznych oraz na rozwój firmy zajmującej się eko-usługami. Kompetencje te nazywane są eko-kompetencjami poniewaŝ pozwalają firmom zmieniać świat na bardziej przyjazny środowisku. Drugi moduł SprzedaŜ i obsługa klienta trwa dwa dni i dedykowany jest tym, którzy chcą wyprzedzić konkurencję, zdobyć wiedzę i rozwinąć umiejętności pozwalające im kształtować unikatową kulturę organizacyjną, w której jedną z kluczowych wartości stanowi wysokiej jakości obsługa klienta. Podczas ostatniej części szkolenia Eko-marketing-w drodze do eko-marki trwającej trzy dni uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie promować produkty i usługi ekologiczne. I część Budowanie długotrwałych relacji z klientem 1. Budowanie relacji z Klientem-pierwszy krok na drodze do sukcesu Nawiązywanie i utrzymywanie trwałych, opartych na zaufaniu relacji z Klientem Trening inteligencji emocjonalnej Tworzenie wiarygodnego wizerunku eksperta- zasady autoprezentacji, przekonanie o własnej skuteczności Identyfikacja kluczowych kompetencji, koniecznych w nawiązywaniu relacji- analiza indywidualnych predyspozycji Reguły wywierania wpływu i moc pierwszego wraŝenia Zasady skutecznej komunikacji ze szczególnym naciskiem na trenowanie umiejętności zadawania pytań Milczenie jest złotem- wzmacnianie umiejętności aktywnego słuchania Standardy obsługi klienta

2 2. Psychologiczna analiza sylwetki Klienta Mechanizmy i strategie podejmowania decyzji Typologia Klientów Strategie radzenia sobie z trudnymi Klientami- analiza przypadków Jak rozbudzić potrzeby nabywców?- techniki generowania potrzeb Diagnoza potrzeb Klienta i elastyczne konstruowanie adekwatnej oferty Rozpoznawanie motywów zakupowych Klienta Prezentacja korzyści płynących z proponowanej oferty Wzmacnianie motywacji do wprowadzenia zmian 3. Budowanie i utrzymywanie długoterminowej współpracy Liczy się jakość, a nie ilość- korzyści płynące z utrzymania satysfakcjonujących kontaktów ze zdobytym Klientem Lojalność Klienta- jak ją budować? Efektywne budowanie sieci kontaktów- marketing szeptany Dostarczanie wsparcia Klientowi z pozycji eksperta Podkreślanie waŝności informacji zwrotnych otrzymanych od Klientów 4. Budowanie relacji w kontekście wdraŝania eko-rozwiązań Budowanie relacji jako jedna z kompetencji niezbędna do rozwoju i wdraŝania eko-rozwiązań Budowanie relacji z klientem w oparciu o wartości ekologiczne SprzedaŜ rozwiązań ekologicznych - specyfika i wyzwania z nią związane II część SprzedaŜ i obsługa klienta Moduł 1 SOK 6, czyli Strategiczna Obsługa Klienta. Zbadać stan wiedzy i uporządkować dotychczasową wiedzę uczestników na temat obsługi klienta i wymagań klientów. Wprowadzić model SOK 6 (5 + 1 kanonów). Wypracować wspólnie skuteczne metody wdraŝania SOK 6 w praktykę kontaktów z klientami. Moduł 2 KMO 6, czyli 6 Kluczy Markowej Obsługi Klienta Wprowadzić w model KMO. Pokazać praktyczne przykłady markowej obsługi klienta. Zainspirować do nowego podejścia w zakresie obsługi klienta, które zagwarantuje firmie przewagę konkurencyjną. Moduł 3 Model Język PPK i etykieta rozmowy.

3 Uświadomić rolę nastawienia na poszukiwanie rozwiązań w kontaktach z klientami. Nauczyć formułować pozytywne komunikaty niezaleŝnie od sytuacji. Nauczyć komunikować się językiem korzyści i rozwiązań waŝnych z punktu widzenia Klienta. Przećwiczyć rozmowy przez telefon i rozmowy bezpośrednie. Moduł 4 KNK 6, czyli sześć Kluczowych Narzędzi Komunikacji z klientem Przećwiczyć w praktyce korzystania z kluczowych narzędzi efektywnej komunikacji: - Świadome słuchanie. - Strategiczne pytania. - Parafraza. - Negocjowanie. - Język WAK. - Dostrajanie się. Moduł 5 Transakcje Dorosły-Dorosły w komunikacji z Klientem. WyposaŜyć w wiedzę na temat stanów Ja (Analiza Transakcyjna) i pokazać jej praktyczne zastosowanie w kontaktach z klientami. Nauczyć identyfikować stany Ja klienta. Przekazać wiedzę na temat typów transakcji w relacjach i ich konsekwencji. WyposaŜyć w techniki przenoszenia transakcji krzyŝowych na transakcję Dorosły-Dorosły w komunikacji z Klientem. Moduł 6 6 TPO, czyli Techniki Pracy z Obiekcjami klienta. Rozwinąć pozytywne nastawienie do obiekcji i zastrzeŝeń klientów. Pokazać etapy/kroki postępowania w przypadku obiekcji. Nauczyć kluczowych technik radzenia sobie z obiekcjami. Moduł 7 SprzedaŜ usług i produktów ekologicznych Specyfika sprzedaŝy produktów eko Odwoływanie się do wartości ekologicznych w procesie sprzedaŝy Budowanie porozumienia z klientem w oparciu o wartości ekologiczne Strategie negocjacji wykorzystujące odwołanie się do wartości ekologicznych

4 III część Eko-marketing-w drodze do eko-marki Czym jest myślenie strategiczne w marketingu? Dlaczego firmie potrzebna jest strategia marketingowa? o Działania strategiczne vs. chaotyczne o Zdobywanie przewagi konkurencyjnej dzięki myśleniu strategicznemu Etapy budowania strategii marketingowej o Analiza otoczenia firmy NajwaŜniejsze techniki pozwalające na efektywną analizę otoczenia firmy Praktyczne ćwiczenia w efektywnej analizie otoczenia firmy o Analiza potencjału firmy NajwaŜniejsze techniki analizy potencjału firmy Praktyczne ćwiczenia analizy potencjału firmy o Formułowanie celów strategicznych Jak odróŝnić dobrze opracowane cele od celów źle opracowanych? Sposoby formułowania celów strategicznych Praktyczne ćwiczenia w formułowaniu celów strategicznych o Dobór narzędzi realizacji celów strategicznych Analiza najwaŝniejszych narzędzi marketingowych w internecie: social media marketing, reklama w internecie (CPM, CPC), SEO i SEM, marketing Analiza najwaŝniejszych narzędzi ATL i BTL Praktyczne ćwiczenia w doborze narzędzi marketingowych do załoŝonych celów strategii o Tworzenie harmonogramu oraz budŝetu strategii marketingowej Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia budŝetu i harmonogramu Praktyczne ćwiczenia z zakresu tworzenia budŝetu oraz harmonogramu strategii marketingowej o Monitorowanie i ewaluacja strategii marketingowej Wykorzystanie internetowych narzędzi analitycznych w ocenie skuteczności strategii marketingowej (między innymi Google Analytics) Dobór odpowiednich wskaźników pozwalających monitorować skuteczność strategii Praktyczne ćwiczenia w analizie skuteczności strategii oraz wykorzystaniu narzędzi internetowych do oceny skuteczności podjętych działań o Wprowadzanie zmian i korekta strategii marketingowej Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia strategii marketingowej Metoda realizacji zajęć: Szkolenie ma charakter praktyczny, prowadzone jest w formie warsztatów z wykorzystaniem następujących technik: Ćwiczenia grupowe Ćwiczenia indywidualne przy komputerach Dyskusje grupowe Burza mózgów

5 Eksperymenty Wykład Analiza studiów przypadków (case studies) Symulacje Czas trwania: 7 dni Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia: Kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktu z Klientem w oparciu o zasady skutecznej komunikacji Poznanie zasad budowania wiarygodnego wizerunku eksperta w oczach Klienta Identyfikacja i wzmacnianie posiadanych kompetencji w kontekście nawiązywania relacji Przygotowywanie oferty w oparciu o zdiagnozowane potrzeby Klienta Praca z trudnym Klientem Budowanie relacji opartej na lojalności Poznanie skutecznych metod budowania sieci kontaktów Przypomnienie zasady standardowej obsługi klienta. Wprowadzenie w kanony markowej obsługi klienta. Przećwiczenie zasady etykiety prowadzenia rozmów z klientami. Wprowadzenie w zasady budowania partnerskich relacji z klientami. Poznanie metod skutecznego uchylania zastrzeŝeń klientów. Ponadto nabyta na szkoleniu wiedza pozwoli uczestnikom: Opracować własną strategię marketingową produktów ekologicznych Opracować strategię budowania marki w oparciu o wartości ekologiczne Formułować strategiczne cele dla swojej firmy Ocenić słabe i mocne strony prowadzonej działalności Ocenić działania marketingowe pod kątem ich przydatności dla realizacji strategii marketingowej Skutecznie dobierać narzędzia marketingowe, tak, aby pozwalały realizować załoŝone cele strategiczne Ocenić skuteczność podejmowanych działań marketingowych Po ukończonym szkoleniu uczestnicy będą znać: NajwaŜniejsze sposoby budowania strategii marketingowych Metody analizy konkurencji oraz mocnych i słabych stron firmy Najskuteczniejsze narzędzia marketingu internetowego Najskuteczniejsze narzędzia ATL i BTL Metody analizy skuteczności strategii marketingowych

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń -----

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA z Piły, zapraszam WSZYSTKICH CHĘTNICH na bezpłatne szkolenia z zakresu:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013 Szczegółowe treści programu Studium Coachingu MLC edycja 2012-1013 1. Wykład Coaching metoda, funkcje, uwarunkowania (6 h, 2 dni ) Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z coachingiem jako metodą wspierania

Bardziej szczegółowo

Butik Szkoleniowy Platformy 360

Butik Szkoleniowy Platformy 360 Butik Szkoleniowy Platformy 360 Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ogólnymi obszarami szkoleń, które możemy dla Państwa zrealizować w formie tradycyjnej lub e-learning. Wejdź Kategorie szkoleń Obszar

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej katalog szkolen' 1 strona 2 Szkolenia dla menadżerów 2 1. Przywództwo 3 2. Zarządzanie przez cele 4 3. Prezentacja 5 4. Negocjacje 6 5. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 7 6. Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. PODSTAWY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1 Etapy rozwoju funkcji personalnej w przedsiębiorstwach Rozwój funkcji personalnej w przedsiębiorstwach rozpoczął się w najwyŝej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

projekt szkoleniowy pt.: Razem do samodzielności

projekt szkoleniowy pt.: Razem do samodzielności effata... zapamiętajcie dobrze effata... otwórzcie wasze serca i umysły na dobro i miłość... projekt szkoleniowy pt.: Razem do samodzielności www.effata.org.pl Projekt PO FIO 2010. Działanie realizowane

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI CUSTOMER CARE CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI CUSTOMER CARE CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW CRM Anna Sołtysik-Piorunkiewicz* ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI CUSTOMER CARE CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW CRM Nie myśl o transakcjach, myśl o relacjach. Nie myśl o zwrocie z inwestycji,

Bardziej szczegółowo

Do kogo skierowana. Efekty

Do kogo skierowana. Efekty O szkole Do kogo skierowana jest Cele Dlaczego SSM Zajęcia, ile, kiedy Efekty Fazy Wykładowcy Rekrutacja O szkole Dobrze wypromowana i wyrazista marka to generator pieniędzy dla jej właściciela. Współczesne

Bardziej szczegółowo