ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego"

Transkrypt

1 ABC finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

2 PRZEDMOWA Gospodarka niskoemisyjna fanaberia czy konieczność? Szanowni Państwo Nasze województwo stoi przed kolejną wielką szansą na aplikowanie po dotacje na działania zmniejszające emisję gazów cieplarnianych. To niezwykle istotne szczególnie w regionie ukierunkowanym na rozwój turystyki. Od Państwa zaangażowania w pozyskiwanie dotacji i nisko oprocentowanych pożyczek na działania proekologiczne zależeć będzie zrównoważony rozwój całego regionu. Inwestowanie w zielone technologie to moim zdaniem konieczność. Przemysł, motoryzacja a także ogrzewanie budynków powodują wytwarzanie ogromnych ilości nie tylko gazów cieplarnianych ale także szkodliwych substancji, mających negatywny wpływ na nasze zdrowie. Aby je chronić oraz zachować w dobrym stanie nasze środowisko kraje wysoko-uprzemysłowione, w tym członkowie Unii Europejskiej wspierają wiele działań zmniejszających emisję substancji szkodliwych do atmosfery. Programy pomocowe wspierające rozwój gospodarki niskoemisyjnej pomagają m.in. modernizować instalacje ciepłownicze, elektryczne, docieplać budynki, a nawet budować mini elektrownie wiatrowe i biogazownie. Gospodarka niskoemisyjna zakłada obniżenie wytwarzania szkodliwych gazów nawet w przypadku zwiększenia produkcji dóbr i usług. Chodzi o to by nawet w przypadku wzrostu produkcji nie wzrastało wprost proporcjonalnie wytwarzanie gazów cieplarnianych będące wynikiem zapotrzebowanie na energię. Polska ma przed sobą wiele do zrobienia, bo w przeliczeniu na mieszkańca, każdy Polak wytwarza więcej gazów cieplarnianych niż Niemiec, Francuz czy Hiszpan, nie zapominając o Szwedach i Finach, którzy do perfekcji opanowali wspieranie systemów ochrony środowiska. Realizując statutowe zadania Polskiej Fundacji Ekologicznej, w niniejszej publikacji przedstawiamy Państwu kilka porad jak i gdzie ubiegać się o wsparcie na budowę i modernizację instalacji niskoemisyjnych. Z uwagi na okres zmian w zasadach finansowania tego typu działań w najbliższych miesiącach istotne będzie regularne odwiedzanie stron internetowych wskazanych przez nas instytucji, gdzie na bieżąco aktualizowana jest oferta wsparcia. Arkadiusz Porada Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Ekologicznej Polska wspólnie z innymi wysoko uprzemysłowionymi krajami zobowiązała się ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Zgodnie z podpisanym i ratyfikowanym protokołem z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ws zmian klimatu nasz kraj przyłączył się do systemu kontroli emisji gazów i otrzymał określony limit tzw. jednostek przyznanej emisji. Aby sprostać temu wyzwaniu przygotowano szereg działań wspomagających inwestycje w gospodarkę nisko-emisyjną. Zaliczają się dni nich: Wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wsparcie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych System Zielonych Inwestycji GIS (Green Investments Scheme) Mechanizm jest tak skonstruowany, że państwa które potrzebują więcej jednostek emisji niż otrzymały w ramach limitu, mogą je kupić od innych państw z zastrzeżeniem, że wydane na to pieniądze sprzedający wykorzysta na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez inwestycje, rozwój ekologicznych technologii i działania edukacyjne. Operatorem tego systemu w Polsce jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szereg programów priorytetowych przyjętych przez Radę Nadzorczą NFOŚiGW odnoszących się do strategii działania NFOŚiGW na lata z perspektywą do 2020 r. PERSPEKTYWA FINANSOWA Rok 2014 stoi pod znakiem negocjacji zasad wydatkowania pieniędzy w ramach przyznanej Polsce unijnej pomocy. Komisja Europejska jest obecnie na etapie oceny wysłanych przez polski rząd oraz samorządy, propozycji zasad, wedle których będzie przyznawana pomoc zarówno centralnych jak i regionalnych programów operacyjnych. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ ) to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. W głównej mierze program będzie kontynuował kierunki inwestycji realizowane w kończącym się POIiŚ Najważniejszymi beneficjentami pomocy będą nadal podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty prywatne z uwagi na charakterystykę programu przede wszystkim duże przedsiębiorstwa. Na realizację programu przewidziano 27,4 mld euro, które będą wydatkowane w ramach siedmiu osi priorytetowych: Unia Europejska promuje i dofinansowuje w znacznym stopniu działalność mającą na celu przywrócenie środowiska do naturalnego stanu oraz na zmniejszenie ilości emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń. Pomoc uzyskać mogą zarówno podmioty publiczne, jak i przedsiębiorstwa. Unia pomaga otrzymać środki na zakup paneli słonecznych lub na budowę elektrowni wiatrowych. Dzięki nim firmy mogą zmniejszyć koszty produkcji oraz pozyskać własne źródła taniej energii. Dzięki takim działaniom produkcja przemysłowa staje się mniej szkodliwa dla środowiska. 2 3

3 I Zmniejszenie emisyjności gospodarki 1,52 mld euro II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 3,8 mld euro III Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej 16,84 mld euro IV Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej 3 mld euro V Poprawa bezpieczeństwa energetycznego 1 mld euro VI Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia 0,5 mld euro VII Pomoc techniczna 0,33 mld euro Regionalne Programy Operacyjne Ponad 31 mld euro z 82,5 mld euro przyznanych Polsce w ramach polityki spójności na lata będzie należało do 16 województw. Każde w ramach własnego Regionalnego Programu Operacyjnego będzie realizowało własną politykę wsparcia kluczowych dla rozwoju regionu inwestycji i inicjatyw. Województwo Zachodniopomorskie otrzyma z tej puli ponad 1,6 mld euro i planuje je wydatkować zgodnie z opracowanymi 10 osiami priorytetowymi: I OP Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie 365 mln euro II OP Gospodarka Niskoemisyjna 194 mln euro III OP Ochrona Środowiska i Adaptacja do Zmian Klimatu 75 mln euro IV OP Naturalne Otoczenie Człowieka 93,6 mln euro V OP Zrównoważony Transport 301 mln euro VI OP Rynek Pracy 169,9 ml euro VII OP Wyłączenie społeczne 121 mln euro VIII OP Edukacja 91 mln euro IX OP Infrastruktura Publiczna 124 mln euro X OP Pomoc Techniczna 63,7 mln euro Obecnie projekt RPO WZ (podobnie jak projekty innych województw) został przesłany do Komisji Europejskiej. Jeśli negocjacje odbędą się bez opóźnień to pierwsze konkursy zostaną ogłoszone w I kwartale 2015 r. Programy priorytetowe Systemu Zielonych Inwestycji Operator: NFOŚiGW Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Program skierowany do samorządów, jednostek służby zdrowia, szkół wyższych, jednostek ochotniczych straży pożarnych, organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych. Jego celem jest ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej. Szczegóły: Program wdrażany do 2017 r., przy czym koszty kwalifikowalne liczone są do końca 2015 roku. Warunki dofinansowania: Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia 2 mln zł, Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia realizowanego w ramach wniosków grupowych 5 mln zł, Dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia, które uzyskały dofinansowanie w ramach POIiŚ działanie 9.3 lub w ramach innych programów NFOŚiGW, Dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcie, które nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Uprawdopodobnienie realizacji przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym sporządzonym w sposób umożliwiający wydatkowanie do 100% dofinansowania oraz zakończenie realizacji przedsięwzięcia do dnia r. Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych Program skierowany jest do administracji rządowej, Polskiej Akademii Nauk wraz z jej instytutami naukowymi, państwowych i samorządowych instytucji kultury, instytucji gospodarki budżetowej, komend państwowej straży pożarnej. Przedsięwzięcia mogące otrzymać wsparcie: Termomodernizacja budynków, w tym zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów w szczególności: ocieplenie obiektu, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych, przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła), wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji, przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia, zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach, wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii, wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, (jako dodatkowe zadania realizowane równolegle z termomodernizacją obiektów). Program jest wdrażany w latach Maksymalny dopuszczalny limit dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych. Rolnicze biogazownie Wniosek można składać zarówno na budowę nowej, jaki i modernizację istniejącej biogazowni, wytwarzającej z biomasy pochodzenia rolniczego prąd, ciepło lub gaz wprowadzany do sieci gazowej. Program skierowany jest do osób fizycznych, prawnych oraz organizacji nie posiadających osobowości prawnej, posiadającym zdolność prawną na mocy ustawy. Szczegóły: Program wdrażany do 2017 r., wydatkowanie środków przewidziane jest do końca 2015 r. Minimalny koszt przedsięwzięcia wynosi 5 mln zł. Kwota dotacji wynosi do 30% a pożyczki do 45% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowane są tylko te przedsięwzięcia, które nie otrzymały wcześniej dofinansowania z innych programów priorytetowych NFOŚiGW Energooszczędne oświetlenie uliczne SOWA Program ma na celu zmniejszenie energochłonności oświetlenia ulicznego. Skierowany jest do samorządów dysponujących własną infrastrukturą oświetlenia ulicznego. Dofinansowanie może być udzielone na: modernizację oświetlenia ulicznego (m.in. wymiana: źródeł światła, opraw, zapłonników, kabli zasilających, słupów, montaż nowych punktów świetlnych w ramach modernizowanych ciągów oświetleniowych jeżeli jest to niezbędne do spełnienia normy PN EN 13201), montaż urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem, montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego. Program jest wdrażany do 2017 r. Dofinansowanie w postaci dotacji wynosi do 45% a w postaci pożyczki do 55% kosztów kwali- Według unijnej dyrektywy, do 2020 roku min. 20% energii elektrycznej wytwarzanej na terenie Polski musi pochodzić z rozwiązań przyjaznych dla środowiska naturalnego. Niewypełnienie tego zarządzenia będzie wiązało się z nałożeniem na Polskę ogromnych kar finansowych. Oznacza to, że krajowym instytucjom zależy na jak najefektywniejszym przeznaczaniu dotacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Większość z działań, które ten program obejmuje, upoważnia do składania wniosków o pozyskanie funduszy na inwestycje w ekologię przez firmy z całego kraju. 4 5

4 fikowanych. Maksymalnie 15 mln zł w przypadku dotacji i 18,3 mln zł w przypadku pożyczki. Niskoemisyjny transport miejski GAZELA Program wspiera obniżenie zużycia energii i paliwa w transporcie miejskim. Beneficjentami programu mogą być gminy miejskie, spółki komunalne które działają w celu wykonania zadań gmin miejskich związanych z lokalnym transportem zbiorowym lub inne podmioty świadczące usługi w zakresie lokalnego transportu miejskiego na podstawie umowy zawartej z gminą miejską. Dofinansowanie może być udzielone na realizację przedsięwzięć zmierzających do obniżenia zużycia energii i paliw w komunikacji miejskiej. Działania mogą zakładać: zakup nowych autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG, szkolenie kierowców pojazdów transportu miejskiego z obsługi niskoemisyjnego taboru, modernizację lub budowę stacji obsługi tankowania pojazdów gazem CNG, modernizację lub budowę tras rowerowych, bus pasów, parkingów Parkuj i Jedź, wdrażanie systemów zarządzania transportem miejskim, wdrożenie systemu roweru miejskiego. Program jest wdrażany do 2015 r. Dofinansowanie wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych jednak zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej. Dbałość o przyrodę jest inwestycją w przyszłość naszej planety. Ograniczenie emisji szkodliwych substancji wpłynie pozytywnie na zdrowie nasze i przyszłych pokoleń. Jeżeli już dziś nie zaczniemy walczyć o czystą wodę, powietrze i nieskażoną glebę, to może okazać się, że masowo będziemy cierpieć na choroby cywilizacyjne. Koszt przedsięwzięcia nie może być niższy niż 8 mln zł. Wyjątkiem jest niższa kwota wynikająca z procedury przetargowej. Programy priorytetowe NFOŚiGW dotyczące ochrony powietrza Program 3.1 Poprawa jakości powietrza Zakres programu: Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, poprzez opracowanie programów ochrony powietrza oraz poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO 2. Program wspiera realizację postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE). Działania w których beneficjentami są województwa: opracowanie programów ochrony powietrza; opracowanie planów działań krótkoterminowych. Działania w których beneficjentami programu są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a za ich pośrednictwem beneficjentem końcowym są podmioty właściwe dla realizacji przedsięwzięć: KAWKA Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, w szczególności: likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła). w przypadku likwidacji palenisk indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in. obejmować wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji gazowej, rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci, zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym bądź celem współpracy ze źródłem ciepła zastępującym źródło ciepła opalane paliwem stałym, termomodernizacja budynków wielorodzinnych, wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie lub likwidacji lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł komunikacji miejskiej w szczególności: wdrażanie systemów zarządzania ruchem w miastach lub miejscowościach uzdrowiskowych, budowa stacji zasilania w CNG/LNG lub energię elektryczną miejskich środków transportu zbiorowego, wdrożenie innych przedsięwzięć ograniczających poziomy substancji w powietrzu, powodowanych przez komunikację w centrach miast (z wyłączeniem wymiany taboru lub silników, przebudowy lub budowy nowych tras komunikacyjnych dla ruchu samochodowego i szynowego), kampanie edukacyjne (dotyczy beneficjentów) pokazujące korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji, oraz/lub informujące o horyzoncie czasowym prowadzenia zakazu stosowania paliw stałych lub innych działań systemowych gwarantujących utrzymanie poziomu stężeń zanieczyszczeń po wykonaniu działań naprawczych. utworzenie baz danych (dotyczy jednostek samorządu terytorialnego lub instytucji przez nie wskazanych) pozwalających na inwentaryzacje źródeł emisji. Terminy składania wniosków i poziomy wsparcia Program zakłada ciągły nabór wniosków dla projektów wojewódzkich. W tym przypadku dotacja wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Wnioski od WFOŚiGW będą przyjmowane w terminie 120 dni roboczych od daty ogłoszenia naboru przez NFOŚiGW. Nabory będą powtarzane do wyczerpania środków NFOŚiGW, Terminy składania wniosków dla beneficjentów określają indywidualnie WFOŚiGW w ogłoszeniach o konkursach umieszczanych na swojej stronie internetowej. Dotacja udzielana przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW. Kwota dofinansowania wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych, w tym do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w formie dotacji. Program 3.2. Poprawa efektywności energetycznej Zakres programu: 1. Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE) Realizacja przedsięwzięć w ramach programu ma służyć optymalizacji i racjonalizacji zużycia energii: elektrycznej, cieplnej i ciepłej wody użytkowej w przestrzeniach pilotażowych, celem ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji CO 2 6 7

5 Działania wprowadzające inwestycyjne, realizowane w przestrzeni pilotażowej w warstwach: energii elektrycznej wraz z warstwą telekomunikacyjną/ telemetryczną, energii cieplnej wraz z warstwą telekomunikacyjną/ telemetryczną, ciepłej wody użytkowej wraz z warstwą telekomunikacyjną/ telemetryczną. Działania podstawowe inwestycyjne, realizowane w przestrzeni pilotażowej, m.in.: inteligentne, energooszczędne sieci oświetleniowe, rozproszone odnawialne źródła energii, mikrogeneracja, kogeneracja oraz trójgeneracja gazowa, urządzenia magazynujące energię (np. zbiorniki akumulacyjne oraz infrastruktura dla gromadzenia energii elektrycznej z/dla samochodów elektrycznych), montaż statycznych kompensatorów mocy biernej w ramach budowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznych służących przyłączeniu odnawialnych źródeł energii, opomiarowanie i działania inwestycyjne dla energii gazowej. W odniesieniu do w/w: kampanie informacyjno edukacyjne, w tym seminaria dotyczące wdrażania inteligentnych sieci energetycznych, wartości niematerialne i prawne, sprzęt informatyczny, w tym: wskazanie specyfikacji standardów wraz z ich opisem, opracowanie lub dostosowanie systemów, potwierdzone raportem końcowym, w tym programów informatycznych dla zarządzania obciążeniami szczytowymi oraz sterowania rozpływem mocy, automatyczną rekonfiguracją, monitorowaniem i łagodzeniem przeciążeń, a także integracja opomiarowania i zarządzania dystrybucją energii z systemami telekomunikacyjnymi i telemetrycznymi, raporty z realizacji programów zarządzania popytem, raporty z przeprowadzonych prac aplikacyjnych (testowych) programów bodźcowych i taryfowych, inne związane z celem przedsięwzięcia. 2. LEMUR Energooszcze dne Budynki Użytecznos ci Publicznej Dzięki dofinansowaniu programu zakładane jest zmniejszenie emisji CO 2. Mają to zapewnić specjalnie zaprojektowane nowe energooszczędne budynki mieszkalne oraz budynki użyteczności publicznej. Projektowanie i budowa nowych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego. Kto może ubiegać sie o pieniądze na inwestycje niesko-emisyjne? Programy pomocy skierowane są za równo do podmiotów prywatnych jak i publicznych. Oznacza to, że z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy, spółdzielnie, szkoły i ośrodki badawczo rozwojowe a także samorządy i instytucje publiczne. 3. Dopłaty do kredytów na budowe domów energooszcze dnych Dzięki dofinansowaniu kredytów na zabudowę energooszczędną możliwe będzie zmniejszenie emisji CO 2 budowa domu jednorodzinnego, zakup nowego domu jednorodzinnego, zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 4. Inwestycje energooszcze dne w małych i s rednich przedsie biorstwach Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie zwiększania efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. zakup urządzeń wymienionych na Liście Kwalifikowalnych Maszyn i Urządzeń publikowanej na stronie Uwaga: finansowanie inwestycji w formie kredytu z dotacją nie może przekroczyć 250 tys. euro. inwestycje w poprawę efektywności energetycznej, bazujące na rozwiązaniach indywidualnych i osiągające min. 20% oszczędności TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW W roku 2014 nie zostały zaplanowane nabory 1. Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE) wniosków 2. LEMUR Energooszcze dne Budynki Tryb ciągły Użytecznos ci Publicznej 3. Dopłaty do kredytów na budowe domów energooszcze dnych 4. Inwestycje energooszcze dne w małych i s rednich przedsie biorstwach 1. Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE) 2. LEMUR Energooszcze dne Budynki Użytecznos ci Publicznej 3. Dopłaty do kredytów na budowe domów energooszcze dnych 4. Inwestycje energooszcze dne w małych i s rednich przedsie biorstwach Nabór wniosków o dotacje NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski składane są w bankach, które zawarły umowę o współpracy z NFOŚiGW. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PIENIĄDZE? przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki organizujące na swoim terenie lub jego części, uczelnie, instytuty badawcze, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne. podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych, samorządowe osoby prawne, organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły i inne związki wyznaniowe osoby fizyczne mikro, małe i średnie firmy energii. Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięcia nie może przekroczyć 1 mln euro. termomodernizacja budynków pozostających w dysponowaniu beneficjenta, w wyniku której zostanie osiągnięte minimum 30% oszczędności energii. Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięcia nie może przekroczyć 1 mln euro. zastosowanie odnawialnych źródeł energii, w tym m. in. fotowoltaiki, w istniejących obiektach wykorzystujących konwencjonalne źródła energii. Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięcia nie może przekroczyć 1 mln euro. 8 9

6 1. Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE) 2. LEMUR Energooszcze dne Budynki Użytecznos ci Publicznej 3. Dopłaty do kredytów na budowe domów energooszcze dnych 4. Inwestycje energooszcze dne w małych i s rednich przedsie biorstwach Dotacja Program 3.3. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii 1. Program BOCIAN Poprzez produkcję energii ze źródeł odnawialnych wspierane przez program zakłada się zmniejszenie bądź zaprzestanie emisji CO 2. Budowa elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MWe; FORMA WSPARCIA Dotacja dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji projektowej w zależności od klasy energooszczędności projektowanego budynku. Pożyczka do zł na 1 m 2 powierzchni użytkowej pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku. Pożyczka podlega częściowemu umorzeniu odpowiednio do uzyskanej klasy energooszczędności budynku. Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego realizowana za pośrednictwem banku, na podstawie umowy o współpracy zawartej z NFOŚiGW. Wysokość dofinansowania wynosi: w przypadku domów jednorodzinnych: standard NF40 (dom energooszczędny) dotacja: 30 tys. zł brutto, standard NF15 (dom pasywny) dotacja: 50 tys. zł brutto w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych: standard NF40 dotacja: 11 tys. zł brutto; standard NF15 dotacja: 16 tys. zł brutto. W przypadku nie osiągnięcia zakładanego standardu NF15 dotacja może być obniżona do poziomu przewidzianego dla standardu NF40. W przypadku nie osiągnięcia zakładanego standardu NF40, dotacja zostanie wstrzymana. Jeśli część powierzchni modernizowanego budynku, wykorzystywana będzie do prowadzenia działalności gospodarczej z wynajmem włącznie, to wysokość dofinansowania będzie pomniejszona proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni budynku. Uwaga, w przypadku, gdy działalność gospodarcza będzie prowadzona na powierzchni przekraczającej 50% budynku, nie kwalifikuje się do dofinansowania. Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów udzielane są w ramach limitu przyznanego bankowi przez NFOŚiGW. Instalacje fotowoltaiczne o mocy od 200 kwp do 1 MWp; Instalacje geotermalne o mocy od 5 MWt do 20 MWt; Elektrownie wodne o mocy do 5MWe; Ciepłownie opalane biomasą o mocy do 20 MWt; Biogazownie z wykorzystaniem biogazu rolniczego z funkcją wytwarzania energii cieplnej lub elektrycznej o zakresach mocy od 300kWe do 2 MWe; Kogeneracja to proces jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, używanej do ogrzewania pomieszczeń. Pozwala to na mniejsze zużycie paliwa i tym samym zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. 11% energii elektrycznej w UE pochodzi z systemów kogeneracji. Biogazownie produkujące biogaz rolniczy z przeznaczeniem do wprowadzenia do sieci gazowej; Wysoko-sprawne urządzenia kogeneracyjne na biomasę, do produkcji energii elektrycznej o mocy do 5MWe. 2. Program PROJEKT Odnawialne źródła energii i obiekty wysoko-sprawnej kogeneracji Wytwarzanie ciepła z biomasy (instalacje do 20 MWt); Wytwarzanie energii elektrycznej z użyciem biomasy (instalacje do 3MWe); Wytwarzanie prądu, ciepła z biogazu powstałego na skutek oczyszczania ścieków lub rozkładu szczątek roślin i zwierząt; Budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do produkcji biogazu rolniczego, z przeznaczeniem do wprowadzenia do sieci gazowej; Elektrownie wiatrowe do 10 MWe; Instalacje geotermalne; Elektrownie wodne do 5 MWe; Wysoko-sprawna kogeneracja bez użycia biomasy; 3. Program dopłat do kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych Program zakłada zmniejszenie emisji CO 2 poprzez redukcję zapotrzebowania na tradycyjną energię do ogrzewania budynków. Produkowane ciepło z kolektorów nie może być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. 4. Program Prosument dofinansowanie zakupu i montażu mikro-instalacji odnawialnych źródeł energii Program w kilku wersjach zakłada wsparcie osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, samorządów. Finansowanie może być prowadzone poprzez banki oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zakup i montaż instalacji do produkcji energii elektrycznej i ciepła bądź samej energii elektrycznej na potrzeby istniejących bądź budowanych domów jedno i wielorodzinnych. Moc urządzeń cieplnych na biomasę może wynieść do 300kWt;* Moc pomp ciepła do 300kWt; Moc kolektorów słonecznych do 300kWt; Moc urządzeń fotowoltaicznych do 40 kwp; Moc małych elektrowni wiatrowych do 40 kwe; Mikrokogeneracja o mocy do 40 kwe * W miastach powyżej 10 tys mieszkańców oraz na obszarach o statusie uzdrowiska inwestycje w instalacje opalane biomasą nie będą wspierane

7 1. Program BOCIAN Pożyczka 2. Program PROJEKT Odnawialne źródła energii i obiekty wysoko-sprawnej kogeneracji 3. Program dopłat do kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych 4. Program PROSUMENT dofinansowanie zakupu i montażu mikro-instalacji odnawialnych źródeł energii Wnioski na ww programy można składać w trybie ciągłym z wyłączeniem pkt. 2, gdzie obowiązuje tryb konkursowy. FORMA DOFINANSOWANIA Pożyczka z opcją umorzenia Dotacja na spłatę 45% kapitału kredytu bankowego Pożyczka lub kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji, Dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015 r.), Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia, określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji, Oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%, maksymalny okres finansowania: 15 lat. Wyklucza się możliwość dofinansowania przedsięwzięcia z innych środków publicznych Ponadto w przypadku jednostek samorządu terytorialnego obowiązują dodatkowe wytyczne: Samorząd wskazuje osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, dysponujące budynkami gdzie będą instalowane urządzenia odnawialnych źródeł energii. Kwota pożyczki wraz z dotacją nie może być niższa niż 1 mln zł. Pożyczka udzielana jest łącznie z dotacją i wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji. Roczne oprocentowanie wynosi 1%. Program LIFE na lata Program LIFE jest bezpośrednio zarządzany przez Komisję Europejską, która w ten sposób ma własny mechanizm pobudzania zmian w gospodarce, czyniąc ją mniej szkodliwą dla środowiska. W obecnym okresie programowania przewidziano na działalność proekologiczną w całej Unii 3,4 mld euro. Program skupia się na tworzeniu dobrych praktyk, kampaniach informacyjnych, tworzeniu instalacji prototypowych. Z racji ograniczonego budżetu program nie finansuje infrastruktury o ile nie jest ona prototypowa. Wsparcie mogą otrzymać projekty, które spełniają kryteria: Projekty innowacyjne lub projekty demonstracyjne związane z celami Wspólnoty w zakresie ochrony środowiska, w tym w zakresie rozwoju lub upowszechniania technik najlepszej praktyki, wiedzy specjalistycznej lub technologii; Prosument podmiot który produkuje energię i zużywa ją głównie na własne potrzeby, a jej nadmiar sprzedaje do sieci. Sprzedaż nadwyżki nie może jednak stanowić głównego źródła dochodu. Kampanie na rzecz zwiększania świadomości społecznej oraz specjalne szkolenia dla podmiotów uczestniczących w działaniach dotyczących zapobiegania pożarom lasów; Projekty służące rozwojowi i realizacji celów Wspólnoty związanych z szerokim, ujednoliconym, kompleksowym i długoterminowym monitorowaniem wzajemnego oddziaływania lasów i środowiska Program podzielono na szereg priorytetów, wśród których znajdują się działania zmniejszające emisję gazów cieplarnianych i produkcję odpadów: Priorytety tematyczne dotyczące odpadów: 1. Wdrożenie przepisów dotyczących odpadów: Innowacyjne metody, technologie i działania, do celów zapobiegania powstawaniu odpadów, recyklingu i selektywnego zbierania: a. odpadów komunalnych b. elektrośmieci, baterii i akumulatorów, złomowanych pojazdów, odpadów opakowaniowych, odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i odpadów medycznych, c. bioodpadów Zintegrowane projekty gospodarowania tworzywami sztucznymi zwiększające możliwości recyklingu i sortowania, gospodarowania tworzywami sztucznymi innymi niż opakowania, zapobiegania produkowaniu przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych lub redukcji zaśmiecenia, a także środków zaradczych przeciwko zaśmiecaniu Usprawnienia gospodarowania odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi z gospodarstw domowych 2. Odpady i efektywne gospodarowanie zasobami: Projekty ukierunkowane na wdrożenie wykorzystywania instrumentów ekonomicznych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym w ramach wsparcia strategii politycznych w zakresie gospodarowania odpadami i efektywnego gospodarowania zasobami. Priorytety tematyczne dotyczące jakos ci powietrza i emisji, w tym s rodowiska miejskiego: 1. Przepisy dotyczące jakości powietrza i dyrektywa w sprawie krajowych poziomów emisji: Redukcja emisji w miejscach szczególnie zanieczyszczonych cząstkami stałymi na obszarach o trwałym, intensywnym korzystaniu z instalacji ogrzewania spalających węgiel i biomasę

8 Zwiększanie zastosowania wysokiej jakości spalania biomasy, w tym w regionach górzystych. Projekty w zakresie mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju dotyczące tych elementów, które są niezbędne dla spełnienia norm jakości powietrza np.: stosowanie pojazdów napędzanych elektrycznie, stosowanie czystych paliw alternatywnych, innowacyjne programy Publikacja zawiera dane z lipca 2014 r. Bieżąco aktualizowane informacje dostępne są na stronach: MINISTERSTWO ŚRODOWISKA ul. Wawelska 52/54, Warszawa w zakresie modernizacji pojazdów służby cywilnej, alternatywna technologia napędowa dla pociągów taka jak elektromobilność i mobilność oparta na paliwie wodorowym, opracowanie i wdrożenie stref niskiej emisji i systemów opłat za korzystanie z dróg w oparciu o zaawansowane kryteria dostępu i etykiety produktowe dla konsumentów. Projekty mające na celu redukcję emisji amoniaku i PM, których źródłem jest rolnictwo. 2. Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych: Opracowanie i testowanie technik zapobiegania zanieczyszczeniom i redukcji zanieczyszczeń. Beneficjentami mogą być zarówno podmioty publiczne jak i prywatne. Wnioski należy kierować bezpośrednio do Komisji Europejskiej. NFOŚiGW może dofinansować projekty programu LIFE. Oznacza to, że przy poziomie wsparcia do 60% jakie oferuje Komisja Europejska przedsiębiorcy mogą otrzymać z Funduszu kolejne 15% a samorządy nawet 40% kosztów kwalifikowanych. W przypadku, gdy beneficjenci złożą do Funduszu wniosek o dodatkowe wsparcie, Fundusz kompleksowo pośredniczy w aplikowaniu o dotację z Komisji Europejskiej. Pomoc udzielana jest pod warunkiem akceptacji przez KE projektu wnioskodawcy. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3a, Warszawa i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, Szczecin i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. Jastrzębia 24, Wroclaw i Gospodarki Wodnej w Toruniu ul. Fredry 8, Toruń i Gospodarki Wodnej w Lublinie ul. Spokojna 7, Lublin i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ul. Miodowa 11, Zielona Góra i Gospodarki Wodnej w Łodzi ul. Łąkowa 11, Łódź i Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Kanonicza 12, Kraków i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, Warszawa i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, Opole i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ul. Zygmuntowska 9, Rzeszów i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ul. Św. Rocha 5, Białystok i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Straganiarska 24-27, Gdańsk i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19, Katowice i Gospodarki Wodnej w Kielcach ul. Św. Leonarda 7, Kielce i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ul. Świętej Barbary 9, Olsztyn i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Szczepanowskiego 15a, Poznań Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce ul. Jasna 14/16a, Warszawa Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Szczecin Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Św.Ducha 2, Szczecin

9 Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Źródła pochodzenia środków w portfelu NFOŚiGW środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie miast przez. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Barbara Koszułap Zastępca Prezesa Zarządu. Warszawa, 9 maja 2013 r.

Wsparcie miast przez. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Barbara Koszułap Zastępca Prezesa Zarządu. Warszawa, 9 maja 2013 r. Wsparcie miast przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Barbara Koszułap Zastępca Prezesa Zarządu Warszawa, 9 maja 2013 r. Programy priorytetowe skierowane do samorządów SYSTEM ZIELONYCH

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu NFOŚiGW Warszawa, 09.12.2014 Oferta aktualna

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE GOSPODARKI

FINANSOWANIE GOSPODARKI FINANSOWANIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINACH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PUBLIKACJI NOWA MISJA NISKA EMISJA DOTACJE I POŻYCZKI Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W latach 2008

Bardziej szczegółowo

Finansowanie ograniczania niskiej emisji. "Niska Emisja 2014", 11-13.09.2014, Poznań

Finansowanie ograniczania niskiej emisji. Niska Emisja 2014, 11-13.09.2014, Poznań Finansowanie ograniczania niskiej emisji LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Cel programu: Uniknięcie emisji CO 2 w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 4 grudnia 2013r.

Rzeszów, 4 grudnia 2013r. Rzeszów, 4 grudnia 2013r. W Polsce funkcjonuje 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze łączy wspólny

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

3. PROGRAMY FINANSOWE

3. PROGRAMY FINANSOWE 3. PROGRAMY FINANSOWE priorytetyzacja środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działaniach prowadzących do jak najszybszej poprawy jakości powietrza w taki sposób, aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego ABC finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego ABC finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych PRZEDMOWA Gospodarka niskoemisyjna

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej

Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej ALEKSANDRA MALARZ DYREKTOR DEPARTAMENTU FUNDUSZY EUROPEJSKICH W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ATMOSFERY. WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r.

OCHRONA ATMOSFERY. WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r. OCHRONA ATMOSFERY WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r. LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH WFOŚiGW W ZIELONEJ GÓRZE NA 2016 ROK KOMPONENT OCHRONA ATMOSFERY Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Bardziej szczegółowo

Listach przedsięwzięć priorytetowych

Listach przedsięwzięć priorytetowych Instrumenty finansowania wzrostu efektywności energetycznej w programach NFOŚiGW i WFOŚiGW Dr inż. Marek Mielczarek Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia OZE w ofercie NFOŚiGW

Instrumenty wsparcia OZE w ofercie NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrumenty wsparcia OZE w ofercie NFOŚiGW Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu Warszawa, 25.11.2014 Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania biomasy do wytwarzania ciepła w ofercie NFOŚiGW. Dotychczasowe działania i propozycje.

Możliwości wykorzystania biomasy do wytwarzania ciepła w ofercie NFOŚiGW. Dotychczasowe działania i propozycje. Możliwości wykorzystania biomasy do wytwarzania ciepła w ofercie NFOŚiGW. Dotychczasowe działania i propozycje. Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu 69 Forum Energia Efekt Środowisko

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Perspektywy finansowania projektów z zakresu ochrony środowiska i OZE Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu J.Przybysz@nfosigw.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Mechanizmy wsparcia gospodarki niskoemisyjnej dotychczasowe doświadczenia i nowa perspektywa finansowa (wprowadzenie do dyskusji na IV sesji panelowej) Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Forum

Bardziej szczegółowo

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. Warszawa, 9 października 2013 r. Wsparcie publiczne dla : Wsparcie ze środków unijnych (POIiŚ i 16 RPO):

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie inwestycji OZE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa

Oferta programowa Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta programowa 2015-2020 Irena Ryczkowska Paweł Bartoszewski Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE)

Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE) Program Priorytetowy Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE) Wykorzystajmy dla środowiska racjonalnie nasze możliwości i zasoby energetyczne Agnieszka Zagrodzka 1. Dlaczego chcemy mieć ISE w Polsce? 2. Cel

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Agnieszka Zagrodzka Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Plan prezentacji Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Perspektywy finansowania projektów z zakresu efektywności energetycznej i OZE Andrzej Krysiak Departament Ochrony Klimatu. Czeladź, 14-15 marca 2013

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI Finansowanie działań ujętych w PGN PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. lubelskiego na lata 2014-2020 PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej

Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej 1 NFOŚiGW System Zielonych Inwestycji część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Dofinansowanie: - dotacja (30%

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu Płock, 3 luty 2014 r. Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012 roku

Warszawa, czerwiec 2012 roku Dofinansowanie inwestycji w zakresie inteligentnych sieci energetycznych realizowanych w przestrzeniach pilotażowych w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW Warszawa, czerwiec 2012 roku 1 Agenda prezentacji

Bardziej szczegółowo

Roman Papiór Doradca Energetyczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24 tel.

Roman Papiór Doradca Energetyczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24 tel. Roman Papiór Doradca Energetyczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24 tel.: 71 333 09 79 mail: rpapior@fos.wroc.pl Podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN Bytom, 23 grudnia 2014 r. 1 PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020 Środki w ramach Systemu

Bardziej szczegółowo

Programy krajowe NFOŚiGW Typy projektów Typ beneficjenta Forma dofinansowania. Numer i nazwa działania

Programy krajowe NFOŚiGW Typy projektów Typ beneficjenta Forma dofinansowania. Numer i nazwa działania Programy krajowe 2015-2020 - NFOŚiGW Typy projektów Typ beneficjenta Forma dofinansowania Lp. Numer i nazwa działania Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi 1. 1.1. Racjonalna gospodarka

Bardziej szczegółowo

dla efektywnego wykorzystania energii w budownictwie

dla efektywnego wykorzystania energii w budownictwie NFOŚiGW - programy wsparcia dla efektywnego wykorzystania energii w budownictwie Leszek Katkowski Doradca Departament Ochrony Klimatu Wydział Efektywności Energetycznej w Budownictwie Warszawa, 19.11.2013

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania wzrostu efektywności energetycznej w programach NFOŚiGW i WFOŚiGW

Instrumenty finansowania wzrostu efektywności energetycznej w programach NFOŚiGW i WFOŚiGW Instrumenty finansowania wzrostu efektywności energetycznej w programach NFOŚiGW i WFOŚiGW Dr inż. Marek Mielczarek Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne Michał Leszczyński Gdańsk, 14.09.2017 r. Plan prezentacji 1. Regionalny Program Operacyjny WP 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania instalacji prosumenckich

Źródła finansowania instalacji prosumenckich Źródła finansowania instalacji prosumenckich Seminarium: Więcej niż energia obywatelska energetyka odnawialna dla Lubelszczyzny Monika Mulier-Gogół Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Oddział

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji solarnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Dawid Brzozowski Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Szczecinie

Możliwości finansowania inwestycji solarnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Dawid Brzozowski Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Szczecinie Możliwości finansowania inwestycji solarnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Dawid Brzozowski Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie

PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie PROGRAM PROSUMENT 16 września 2014 r. WFOŚiGW w Szczecinie podpisał

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW w misji efektywnego wykorzystania energii

NFOŚiGW w misji efektywnego wykorzystania energii NFOŚiGW w misji efektywnego wykorzystania energii Karczew- Konferencja pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. ALOKACJA RPO WSL 2014-2020 2 244,4 mln EUR (RPO)

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Zakres działań do ekspertyzy: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w latach 2015-2020". Mirosław Kimla. Kielce, styczeń 2015r.

Zakres działań do ekspertyzy: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w latach 2015-2020. Mirosław Kimla. Kielce, styczeń 2015r. Zestawienie wszystkich możliwych źródeł pozyskania zewnętrznych środków finansowych na projekty przewidziane w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin 2014 2020, wraz z warunkami ich pozyskania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w efektywnośd energetyczną ze środków Unii Europejskiej i NFOŚiGW

Finansowanie inwestycji w efektywnośd energetyczną ze środków Unii Europejskiej i NFOŚiGW Finansowanie inwestycji w efektywnośd energetyczną ze środków Unii Europejskiej i NFOŚiGW Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice21.06.2016 Źródła dofinansowao

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r.

Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r. Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r. Katowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę. Wierzchowo 2-3.10.2014r.

Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę. Wierzchowo 2-3.10.2014r. Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę Wierzchowo 2-3.10.2014r. Zespół ds. Poszanowania Energii W ramach struktury organizacyjnej Funduszu powołana została komórka

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH W 2016 ROKU KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inteligentne Sieci Energetyczne. (Smart Grid)

Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inteligentne Sieci Energetyczne. (Smart Grid) Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Inteligentne Sieci Energetyczne (Smart Grid) Uruchomiony w 2012 roku nowy program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii

Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Wojewódzki Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Wdrażanie Działania 1.7 PO IiŚ na lata 2014-2020 -Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko dąbrowskiej SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Polski Kongres Energii Odnawialnej Energia Jutra (Konferencja podsumowująca)

Polski Kongres Energii Odnawialnej Energia Jutra (Konferencja podsumowująca) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW wspiera działania na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii 2 5 Wojciech Stawiany Ekspert Departament

Bardziej szczegółowo

Program priorytetowy PROSUMENT

Program priorytetowy PROSUMENT Program priorytetowy PROSUMENT Dorota Zawadzka-Stępniak Zastępca Prezesa Zarządu Olsztyn, 10 grudnia 2014 Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO 2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z OZE,

Bardziej szczegółowo

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce 1. Program PROSUMENT 2. Program LEMUR 3. Program

Bardziej szczegółowo

prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz Technicznych WFOŚiGW w Krakowie

prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz Technicznych WFOŚiGW w Krakowie Finansowe wsparcie działań energooszczędnych w Małopolsce ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2014 roku prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programów priorytetowych NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w administracji publicznej

Prezentacja programów priorytetowych NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w administracji publicznej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w śr o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania projektów związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej i środowiskowej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I: Podtytuł prezentacji Zmniejszenie emisyjności gospodarki Magdalena Misiurek Departament Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Katowice, 30 marca 2015 r.

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Katowice, 30 marca 2015 r. Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 30 marca 2015 r. Rozkład alokacji RPO WSL 2014-2020 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT)

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji

Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji w Polsce Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Green Investment Scheme (GIS) w

Bardziej szczegółowo

Maciej Zathey Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego

Maciej Zathey Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Maciej Zathey Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Polityka Publiczna RPO 2014 2020 Obecnie istniejące źródła STUDIUM PRZESTRZENNYCH UWARUNKOWAŃ ROZWOJU ENERGETYKI WIATROWEJ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie Odnawialnych Źródeł Energii Katarzyna Siwkowska Dyrektor Departamentu Ochrony Klimatu Warszawa, 25.11.2010r. Plan prezentacji Program

Bardziej szczegółowo

Prosument i Bocian. Programy NFOŚiGW jako narzędzia wspierające rozproszoną energetykę odnawialną w Polsce. w w w. n f o s i g w. g o v.

Prosument i Bocian. Programy NFOŚiGW jako narzędzia wspierające rozproszoną energetykę odnawialną w Polsce. w w w. n f o s i g w. g o v. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Prosument i Bocian Programy NFOŚiGW jako narzędzia wspierające rozproszoną energetykę odnawialną w Polsce Maria Milewska Doradca Wydział Rozwoju

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

Działania NFOŚiGW na rzecz wsparcia projektów z zakresu efektywności energetycznej

Działania NFOŚiGW na rzecz wsparcia projektów z zakresu efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działania NFOŚiGW na rzecz wsparcia projektów z zakresu efektywności energetycznej Marcin Wiśniewski Kierownik Zespołu ds. Funduszy UE Spotkanie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Lista wskaźników produktu Typy projektów Typ beneficjenta

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Lista wskaźników produktu Typy projektów Typ beneficjenta Cel OŚ II GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 1 2.1 Kreowanie zachowań zasobooszczędnych Ograniczenie spadku 1. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok], 2. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii Anna Drążkiewicz Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

prezentuje: Małgorzata Mrugała Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie

prezentuje: Małgorzata Mrugała Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Możliwości dofinansowania zadań związanych z likwidacją niskiej emisji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2014 roku prezentuje: Małgorzata Mrugała Prezes

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach skierowanych dla sektora ciepłowniczego. Listopad, 2017 r.

Dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach skierowanych dla sektora ciepłowniczego. Listopad, 2017 r. Dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach skierowanych dla sektora ciepłowniczego Listopad, 2017 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Bardziej szczegółowo

1. KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w KIELCACH

1. KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w KIELCACH 1. KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w KIELCACH 1. LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WFOŚiGW w KIELCACH w 2016 ROKU 2. ZASADY UDZIELANIA I UMARZANIA

Bardziej szczegółowo

Dariusz Szymczak Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu. Katowice, 10.06.2015 Zainwestujmy razem w środowisko

Dariusz Szymczak Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu. Katowice, 10.06.2015 Zainwestujmy razem w środowisko Programy priorytetowe NFOŚiGW w zakresie modernizacji energetycznej i energooszczędnego budownictwa dotychczasowe realizacje oraz plany dalszych działań Dariusz Szymczak Zastępca Dyrektora Departamentu

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce Wojciech Stawiany Doradca Zespół Strategii

Bardziej szczegółowo

Program Wspieranie rozproszonych, 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaŝ mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii

Program Wspieranie rozproszonych, 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaŝ mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Program Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaŝ mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ul. Św. Roch 5 15-879

Bardziej szczegółowo

Z a i n w e s t u j m y ra z e m w ś ro d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programy dofinansowania na budownictwo energooszczędne, zrównoważone i termomodernizację Paweł

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. AGENDA Czym jest gospodarka niskoemisyjna PGN czym jest i do czego służy Dotychczasowy przebieg prac

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Miasta

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji

Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji Ryszard Ochwat Pełnomocnik Zarządu ds. wdrażania PO IiŚ Międzynarodowe Targi Polagra Food

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie poprawy efektywności energetycznej

Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie poprawy efektywności energetycznej Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie poprawy efektywności Wojciech Stawiany Doradca, Zespół Strategii i Współpracy w NFOŚiGW Konferencja Podkomisji Energetyki Sejmu RP i Urzędu Regulacji Energetyki

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Alokacja RPO WŚ 2014-2020 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata listopada 2014 r. dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata listopada 2014 r. dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 18 listopada 2014 r. 1 UKŁAD RPOWŚ 2014-2020 11 JEDNOFUNDUSZOWYCH OSI PRIORYTETOWYCH OŚ 1. Innowacje i nauka OŚ 2. Konkurencyjna

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 2020 Oddział Wdrażania Projektów II Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE Katedra Statystyki ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Wiedza Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ - PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ - PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI - PROGRAM PRIORYTETOWY Niska emisja emisja komunikacyjna i emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z lokalnych kotłowni i domowych pieców

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROGRAMOWA NFOŚiGW Gospodarka niskoemisyjna

OFERTA PROGRAMOWA NFOŚiGW Gospodarka niskoemisyjna Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej OFERTA PROGRAMOWA NFOŚiGW Gospodarka niskoemisyjna Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, 20.03.2015 r. Plan

Bardziej szczegółowo

Inteligentne sieci energetyczne po konsultacjach.

Inteligentne sieci energetyczne po konsultacjach. Projekt Programu Priorytetowego Inteligentne sieci energetyczne po konsultacjach. Dalsze prace dla jego wdrożenia. Agnieszka Zagrodzka Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu XX spotkanie Forum

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej

Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej dr inż. Jan Wiater Ekspert w Narodowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. a. dom jednorodzinny:...rok budowy... b. budynek wielorodzinny:...rok budowy... c. tytuł prawny do nieruchomości: Miejscowość...

ANKIETA. a. dom jednorodzinny:...rok budowy... b. budynek wielorodzinny:...rok budowy... c. tytuł prawny do nieruchomości: Miejscowość... ANKIETA dotycząca chęci uczestnictwa w programie dotyczącym poprawy jakości powietrza, wymiany tradycyjnego, nieekologicznego źródła ogrzewania, na ekologiczne źródło ogrzewania oraz zastosowania odnawialnych

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH W 2017 ROKU Możliwości dofinansowania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO DLA SEKTORA PUBLICZNEGO, MIESZKALNICTWA ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ OZE WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ

Bardziej szczegółowo

Informacja o konkursach strukturalnych z UE na lata 2014-2020 (ogólnopolskie, regionalne) dla Wspólnot i Spółdzielni

Informacja o konkursach strukturalnych z UE na lata 2014-2020 (ogólnopolskie, regionalne) dla Wspólnot i Spółdzielni Informacja o konkursach strukturalnych z UE na lata 2014-2020 (ogólnopolskie, regionalne) dla Wspólnot i Spółdzielni W roku 2014r. odbyły się ostanie konkursy z pozostałości puli pieniężnej z UE drugiego

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu. dr inŝ. Olaf Kopczyński Z-ca Dyrektora Departament Ochrony Powietrza

Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu. dr inŝ. Olaf Kopczyński Z-ca Dyrektora Departament Ochrony Powietrza Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu dr inŝ. Olaf Kopczyński Z-ca Dyrektora Departament Ochrony Powietrza Główne dokumenty strategiczne w zakresie redukcji emisji z sektora transportu

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH

DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH Poziom krajowy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 Warszawa, 16 kwietnia 2015 OGÓLNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA stosunek uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Kielce roku. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Kielce roku. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków

Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków Grażyna Kasprzak ekspert ds. inżynierii środowiska Bank Ochrony Środowiska S.A. Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków IV Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego BUDMA, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Dofinansowania. by wspierać. Mamy energię, Dla Miasta Stalowa Wola

Dofinansowania. by wspierać. Mamy energię, Dla Miasta Stalowa Wola Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Dofinansowania Dla Miasta Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT -ekologiczna energia dla celów mieszkaniowych gospodarstw domowych. Szczecin, 27 marca 2015r.

PROSUMENT -ekologiczna energia dla celów mieszkaniowych gospodarstw domowych. Szczecin, 27 marca 2015r. PROSUMENT -ekologiczna energia dla celów mieszkaniowych gospodarstw domowych 16 września 2014 r. WFOŚiGW w Szczecinie podpisał umowę z NFOŚiGW na udostępnienie środków z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW ZABYTKOWYCH. Przemysław Wojcieszak

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW ZABYTKOWYCH. Przemysław Wojcieszak ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW ZABYTKOWYCH Przemysław Wojcieszak Główne źródła finansowania Środki prywatne Środki pomocowe dotacje instrumenty finansowe Środki krajowe

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie termomodernizacji budynków ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, czerwiec 2016 r.

Dofinansowanie termomodernizacji budynków ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, czerwiec 2016 r. Dofinansowanie termomodernizacji budynków ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, czerwiec 2016 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony

Bardziej szczegółowo