ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego"

Transkrypt

1 ABC finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

2 PRZEDMOWA Gospodarka niskoemisyjna fanaberia czy konieczność? Szanowni Państwo Nasze województwo stoi przed kolejną wielką szansą na aplikowanie po dotacje na działania zmniejszające emisję gazów cieplarnianych. To niezwykle istotne szczególnie w regionie ukierunkowanym na rozwój turystyki. Od Państwa zaangażowania w pozyskiwanie dotacji i nisko oprocentowanych pożyczek na działania proekologiczne zależeć będzie zrównoważony rozwój całego regionu. Inwestowanie w zielone technologie to moim zdaniem konieczność. Przemysł, motoryzacja a także ogrzewanie budynków powodują wytwarzanie ogromnych ilości nie tylko gazów cieplarnianych ale także szkodliwych substancji, mających negatywny wpływ na nasze zdrowie. Aby je chronić oraz zachować w dobrym stanie nasze środowisko kraje wysoko-uprzemysłowione, w tym członkowie Unii Europejskiej wspierają wiele działań zmniejszających emisję substancji szkodliwych do atmosfery. Programy pomocowe wspierające rozwój gospodarki niskoemisyjnej pomagają m.in. modernizować instalacje ciepłownicze, elektryczne, docieplać budynki, a nawet budować mini elektrownie wiatrowe i biogazownie. Gospodarka niskoemisyjna zakłada obniżenie wytwarzania szkodliwych gazów nawet w przypadku zwiększenia produkcji dóbr i usług. Chodzi o to by nawet w przypadku wzrostu produkcji nie wzrastało wprost proporcjonalnie wytwarzanie gazów cieplarnianych będące wynikiem zapotrzebowanie na energię. Polska ma przed sobą wiele do zrobienia, bo w przeliczeniu na mieszkańca, każdy Polak wytwarza więcej gazów cieplarnianych niż Niemiec, Francuz czy Hiszpan, nie zapominając o Szwedach i Finach, którzy do perfekcji opanowali wspieranie systemów ochrony środowiska. Realizując statutowe zadania Polskiej Fundacji Ekologicznej, w niniejszej publikacji przedstawiamy Państwu kilka porad jak i gdzie ubiegać się o wsparcie na budowę i modernizację instalacji niskoemisyjnych. Z uwagi na okres zmian w zasadach finansowania tego typu działań w najbliższych miesiącach istotne będzie regularne odwiedzanie stron internetowych wskazanych przez nas instytucji, gdzie na bieżąco aktualizowana jest oferta wsparcia. Arkadiusz Porada Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Ekologicznej Polska wspólnie z innymi wysoko uprzemysłowionymi krajami zobowiązała się ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Zgodnie z podpisanym i ratyfikowanym protokołem z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ws zmian klimatu nasz kraj przyłączył się do systemu kontroli emisji gazów i otrzymał określony limit tzw. jednostek przyznanej emisji. Aby sprostać temu wyzwaniu przygotowano szereg działań wspomagających inwestycje w gospodarkę nisko-emisyjną. Zaliczają się dni nich: Wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wsparcie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych System Zielonych Inwestycji GIS (Green Investments Scheme) Mechanizm jest tak skonstruowany, że państwa które potrzebują więcej jednostek emisji niż otrzymały w ramach limitu, mogą je kupić od innych państw z zastrzeżeniem, że wydane na to pieniądze sprzedający wykorzysta na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez inwestycje, rozwój ekologicznych technologii i działania edukacyjne. Operatorem tego systemu w Polsce jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szereg programów priorytetowych przyjętych przez Radę Nadzorczą NFOŚiGW odnoszących się do strategii działania NFOŚiGW na lata z perspektywą do 2020 r. PERSPEKTYWA FINANSOWA Rok 2014 stoi pod znakiem negocjacji zasad wydatkowania pieniędzy w ramach przyznanej Polsce unijnej pomocy. Komisja Europejska jest obecnie na etapie oceny wysłanych przez polski rząd oraz samorządy, propozycji zasad, wedle których będzie przyznawana pomoc zarówno centralnych jak i regionalnych programów operacyjnych. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ ) to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. W głównej mierze program będzie kontynuował kierunki inwestycji realizowane w kończącym się POIiŚ Najważniejszymi beneficjentami pomocy będą nadal podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty prywatne z uwagi na charakterystykę programu przede wszystkim duże przedsiębiorstwa. Na realizację programu przewidziano 27,4 mld euro, które będą wydatkowane w ramach siedmiu osi priorytetowych: Unia Europejska promuje i dofinansowuje w znacznym stopniu działalność mającą na celu przywrócenie środowiska do naturalnego stanu oraz na zmniejszenie ilości emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń. Pomoc uzyskać mogą zarówno podmioty publiczne, jak i przedsiębiorstwa. Unia pomaga otrzymać środki na zakup paneli słonecznych lub na budowę elektrowni wiatrowych. Dzięki nim firmy mogą zmniejszyć koszty produkcji oraz pozyskać własne źródła taniej energii. Dzięki takim działaniom produkcja przemysłowa staje się mniej szkodliwa dla środowiska. 2 3

3 I Zmniejszenie emisyjności gospodarki 1,52 mld euro II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 3,8 mld euro III Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej 16,84 mld euro IV Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej 3 mld euro V Poprawa bezpieczeństwa energetycznego 1 mld euro VI Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia 0,5 mld euro VII Pomoc techniczna 0,33 mld euro Regionalne Programy Operacyjne Ponad 31 mld euro z 82,5 mld euro przyznanych Polsce w ramach polityki spójności na lata będzie należało do 16 województw. Każde w ramach własnego Regionalnego Programu Operacyjnego będzie realizowało własną politykę wsparcia kluczowych dla rozwoju regionu inwestycji i inicjatyw. Województwo Zachodniopomorskie otrzyma z tej puli ponad 1,6 mld euro i planuje je wydatkować zgodnie z opracowanymi 10 osiami priorytetowymi: I OP Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie 365 mln euro II OP Gospodarka Niskoemisyjna 194 mln euro III OP Ochrona Środowiska i Adaptacja do Zmian Klimatu 75 mln euro IV OP Naturalne Otoczenie Człowieka 93,6 mln euro V OP Zrównoważony Transport 301 mln euro VI OP Rynek Pracy 169,9 ml euro VII OP Wyłączenie społeczne 121 mln euro VIII OP Edukacja 91 mln euro IX OP Infrastruktura Publiczna 124 mln euro X OP Pomoc Techniczna 63,7 mln euro Obecnie projekt RPO WZ (podobnie jak projekty innych województw) został przesłany do Komisji Europejskiej. Jeśli negocjacje odbędą się bez opóźnień to pierwsze konkursy zostaną ogłoszone w I kwartale 2015 r. Programy priorytetowe Systemu Zielonych Inwestycji Operator: NFOŚiGW Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Program skierowany do samorządów, jednostek służby zdrowia, szkół wyższych, jednostek ochotniczych straży pożarnych, organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych. Jego celem jest ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej. Szczegóły: Program wdrażany do 2017 r., przy czym koszty kwalifikowalne liczone są do końca 2015 roku. Warunki dofinansowania: Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia 2 mln zł, Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia realizowanego w ramach wniosków grupowych 5 mln zł, Dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia, które uzyskały dofinansowanie w ramach POIiŚ działanie 9.3 lub w ramach innych programów NFOŚiGW, Dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcie, które nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Uprawdopodobnienie realizacji przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym sporządzonym w sposób umożliwiający wydatkowanie do 100% dofinansowania oraz zakończenie realizacji przedsięwzięcia do dnia r. Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych Program skierowany jest do administracji rządowej, Polskiej Akademii Nauk wraz z jej instytutami naukowymi, państwowych i samorządowych instytucji kultury, instytucji gospodarki budżetowej, komend państwowej straży pożarnej. Przedsięwzięcia mogące otrzymać wsparcie: Termomodernizacja budynków, w tym zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów w szczególności: ocieplenie obiektu, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych, przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła), wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji, przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia, zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach, wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii, wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, (jako dodatkowe zadania realizowane równolegle z termomodernizacją obiektów). Program jest wdrażany w latach Maksymalny dopuszczalny limit dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych. Rolnicze biogazownie Wniosek można składać zarówno na budowę nowej, jaki i modernizację istniejącej biogazowni, wytwarzającej z biomasy pochodzenia rolniczego prąd, ciepło lub gaz wprowadzany do sieci gazowej. Program skierowany jest do osób fizycznych, prawnych oraz organizacji nie posiadających osobowości prawnej, posiadającym zdolność prawną na mocy ustawy. Szczegóły: Program wdrażany do 2017 r., wydatkowanie środków przewidziane jest do końca 2015 r. Minimalny koszt przedsięwzięcia wynosi 5 mln zł. Kwota dotacji wynosi do 30% a pożyczki do 45% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowane są tylko te przedsięwzięcia, które nie otrzymały wcześniej dofinansowania z innych programów priorytetowych NFOŚiGW Energooszczędne oświetlenie uliczne SOWA Program ma na celu zmniejszenie energochłonności oświetlenia ulicznego. Skierowany jest do samorządów dysponujących własną infrastrukturą oświetlenia ulicznego. Dofinansowanie może być udzielone na: modernizację oświetlenia ulicznego (m.in. wymiana: źródeł światła, opraw, zapłonników, kabli zasilających, słupów, montaż nowych punktów świetlnych w ramach modernizowanych ciągów oświetleniowych jeżeli jest to niezbędne do spełnienia normy PN EN 13201), montaż urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem, montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego. Program jest wdrażany do 2017 r. Dofinansowanie w postaci dotacji wynosi do 45% a w postaci pożyczki do 55% kosztów kwali- Według unijnej dyrektywy, do 2020 roku min. 20% energii elektrycznej wytwarzanej na terenie Polski musi pochodzić z rozwiązań przyjaznych dla środowiska naturalnego. Niewypełnienie tego zarządzenia będzie wiązało się z nałożeniem na Polskę ogromnych kar finansowych. Oznacza to, że krajowym instytucjom zależy na jak najefektywniejszym przeznaczaniu dotacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Większość z działań, które ten program obejmuje, upoważnia do składania wniosków o pozyskanie funduszy na inwestycje w ekologię przez firmy z całego kraju. 4 5

4 fikowanych. Maksymalnie 15 mln zł w przypadku dotacji i 18,3 mln zł w przypadku pożyczki. Niskoemisyjny transport miejski GAZELA Program wspiera obniżenie zużycia energii i paliwa w transporcie miejskim. Beneficjentami programu mogą być gminy miejskie, spółki komunalne które działają w celu wykonania zadań gmin miejskich związanych z lokalnym transportem zbiorowym lub inne podmioty świadczące usługi w zakresie lokalnego transportu miejskiego na podstawie umowy zawartej z gminą miejską. Dofinansowanie może być udzielone na realizację przedsięwzięć zmierzających do obniżenia zużycia energii i paliw w komunikacji miejskiej. Działania mogą zakładać: zakup nowych autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG, szkolenie kierowców pojazdów transportu miejskiego z obsługi niskoemisyjnego taboru, modernizację lub budowę stacji obsługi tankowania pojazdów gazem CNG, modernizację lub budowę tras rowerowych, bus pasów, parkingów Parkuj i Jedź, wdrażanie systemów zarządzania transportem miejskim, wdrożenie systemu roweru miejskiego. Program jest wdrażany do 2015 r. Dofinansowanie wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych jednak zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej. Dbałość o przyrodę jest inwestycją w przyszłość naszej planety. Ograniczenie emisji szkodliwych substancji wpłynie pozytywnie na zdrowie nasze i przyszłych pokoleń. Jeżeli już dziś nie zaczniemy walczyć o czystą wodę, powietrze i nieskażoną glebę, to może okazać się, że masowo będziemy cierpieć na choroby cywilizacyjne. Koszt przedsięwzięcia nie może być niższy niż 8 mln zł. Wyjątkiem jest niższa kwota wynikająca z procedury przetargowej. Programy priorytetowe NFOŚiGW dotyczące ochrony powietrza Program 3.1 Poprawa jakości powietrza Zakres programu: Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, poprzez opracowanie programów ochrony powietrza oraz poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO 2. Program wspiera realizację postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE). Działania w których beneficjentami są województwa: opracowanie programów ochrony powietrza; opracowanie planów działań krótkoterminowych. Działania w których beneficjentami programu są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a za ich pośrednictwem beneficjentem końcowym są podmioty właściwe dla realizacji przedsięwzięć: KAWKA Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, w szczególności: likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła). w przypadku likwidacji palenisk indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in. obejmować wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji gazowej, rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci, zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym bądź celem współpracy ze źródłem ciepła zastępującym źródło ciepła opalane paliwem stałym, termomodernizacja budynków wielorodzinnych, wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie lub likwidacji lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł komunikacji miejskiej w szczególności: wdrażanie systemów zarządzania ruchem w miastach lub miejscowościach uzdrowiskowych, budowa stacji zasilania w CNG/LNG lub energię elektryczną miejskich środków transportu zbiorowego, wdrożenie innych przedsięwzięć ograniczających poziomy substancji w powietrzu, powodowanych przez komunikację w centrach miast (z wyłączeniem wymiany taboru lub silników, przebudowy lub budowy nowych tras komunikacyjnych dla ruchu samochodowego i szynowego), kampanie edukacyjne (dotyczy beneficjentów) pokazujące korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji, oraz/lub informujące o horyzoncie czasowym prowadzenia zakazu stosowania paliw stałych lub innych działań systemowych gwarantujących utrzymanie poziomu stężeń zanieczyszczeń po wykonaniu działań naprawczych. utworzenie baz danych (dotyczy jednostek samorządu terytorialnego lub instytucji przez nie wskazanych) pozwalających na inwentaryzacje źródeł emisji. Terminy składania wniosków i poziomy wsparcia Program zakłada ciągły nabór wniosków dla projektów wojewódzkich. W tym przypadku dotacja wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Wnioski od WFOŚiGW będą przyjmowane w terminie 120 dni roboczych od daty ogłoszenia naboru przez NFOŚiGW. Nabory będą powtarzane do wyczerpania środków NFOŚiGW, Terminy składania wniosków dla beneficjentów określają indywidualnie WFOŚiGW w ogłoszeniach o konkursach umieszczanych na swojej stronie internetowej. Dotacja udzielana przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW. Kwota dofinansowania wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych, w tym do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w formie dotacji. Program 3.2. Poprawa efektywności energetycznej Zakres programu: 1. Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE) Realizacja przedsięwzięć w ramach programu ma służyć optymalizacji i racjonalizacji zużycia energii: elektrycznej, cieplnej i ciepłej wody użytkowej w przestrzeniach pilotażowych, celem ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji CO 2 6 7

5 Działania wprowadzające inwestycyjne, realizowane w przestrzeni pilotażowej w warstwach: energii elektrycznej wraz z warstwą telekomunikacyjną/ telemetryczną, energii cieplnej wraz z warstwą telekomunikacyjną/ telemetryczną, ciepłej wody użytkowej wraz z warstwą telekomunikacyjną/ telemetryczną. Działania podstawowe inwestycyjne, realizowane w przestrzeni pilotażowej, m.in.: inteligentne, energooszczędne sieci oświetleniowe, rozproszone odnawialne źródła energii, mikrogeneracja, kogeneracja oraz trójgeneracja gazowa, urządzenia magazynujące energię (np. zbiorniki akumulacyjne oraz infrastruktura dla gromadzenia energii elektrycznej z/dla samochodów elektrycznych), montaż statycznych kompensatorów mocy biernej w ramach budowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznych służących przyłączeniu odnawialnych źródeł energii, opomiarowanie i działania inwestycyjne dla energii gazowej. W odniesieniu do w/w: kampanie informacyjno edukacyjne, w tym seminaria dotyczące wdrażania inteligentnych sieci energetycznych, wartości niematerialne i prawne, sprzęt informatyczny, w tym: wskazanie specyfikacji standardów wraz z ich opisem, opracowanie lub dostosowanie systemów, potwierdzone raportem końcowym, w tym programów informatycznych dla zarządzania obciążeniami szczytowymi oraz sterowania rozpływem mocy, automatyczną rekonfiguracją, monitorowaniem i łagodzeniem przeciążeń, a także integracja opomiarowania i zarządzania dystrybucją energii z systemami telekomunikacyjnymi i telemetrycznymi, raporty z realizacji programów zarządzania popytem, raporty z przeprowadzonych prac aplikacyjnych (testowych) programów bodźcowych i taryfowych, inne związane z celem przedsięwzięcia. 2. LEMUR Energooszcze dne Budynki Użytecznos ci Publicznej Dzięki dofinansowaniu programu zakładane jest zmniejszenie emisji CO 2. Mają to zapewnić specjalnie zaprojektowane nowe energooszczędne budynki mieszkalne oraz budynki użyteczności publicznej. Projektowanie i budowa nowych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego. Kto może ubiegać sie o pieniądze na inwestycje niesko-emisyjne? Programy pomocy skierowane są za równo do podmiotów prywatnych jak i publicznych. Oznacza to, że z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy, spółdzielnie, szkoły i ośrodki badawczo rozwojowe a także samorządy i instytucje publiczne. 3. Dopłaty do kredytów na budowe domów energooszcze dnych Dzięki dofinansowaniu kredytów na zabudowę energooszczędną możliwe będzie zmniejszenie emisji CO 2 budowa domu jednorodzinnego, zakup nowego domu jednorodzinnego, zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 4. Inwestycje energooszcze dne w małych i s rednich przedsie biorstwach Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie zwiększania efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. zakup urządzeń wymienionych na Liście Kwalifikowalnych Maszyn i Urządzeń publikowanej na stronie Uwaga: finansowanie inwestycji w formie kredytu z dotacją nie może przekroczyć 250 tys. euro. inwestycje w poprawę efektywności energetycznej, bazujące na rozwiązaniach indywidualnych i osiągające min. 20% oszczędności TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW W roku 2014 nie zostały zaplanowane nabory 1. Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE) wniosków 2. LEMUR Energooszcze dne Budynki Tryb ciągły Użytecznos ci Publicznej 3. Dopłaty do kredytów na budowe domów energooszcze dnych 4. Inwestycje energooszcze dne w małych i s rednich przedsie biorstwach 1. Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE) 2. LEMUR Energooszcze dne Budynki Użytecznos ci Publicznej 3. Dopłaty do kredytów na budowe domów energooszcze dnych 4. Inwestycje energooszcze dne w małych i s rednich przedsie biorstwach Nabór wniosków o dotacje NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski składane są w bankach, które zawarły umowę o współpracy z NFOŚiGW. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PIENIĄDZE? przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki organizujące na swoim terenie lub jego części, uczelnie, instytuty badawcze, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne. podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych, samorządowe osoby prawne, organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły i inne związki wyznaniowe osoby fizyczne mikro, małe i średnie firmy energii. Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięcia nie może przekroczyć 1 mln euro. termomodernizacja budynków pozostających w dysponowaniu beneficjenta, w wyniku której zostanie osiągnięte minimum 30% oszczędności energii. Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięcia nie może przekroczyć 1 mln euro. zastosowanie odnawialnych źródeł energii, w tym m. in. fotowoltaiki, w istniejących obiektach wykorzystujących konwencjonalne źródła energii. Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięcia nie może przekroczyć 1 mln euro. 8 9

6 1. Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE) 2. LEMUR Energooszcze dne Budynki Użytecznos ci Publicznej 3. Dopłaty do kredytów na budowe domów energooszcze dnych 4. Inwestycje energooszcze dne w małych i s rednich przedsie biorstwach Dotacja Program 3.3. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii 1. Program BOCIAN Poprzez produkcję energii ze źródeł odnawialnych wspierane przez program zakłada się zmniejszenie bądź zaprzestanie emisji CO 2. Budowa elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MWe; FORMA WSPARCIA Dotacja dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji projektowej w zależności od klasy energooszczędności projektowanego budynku. Pożyczka do zł na 1 m 2 powierzchni użytkowej pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku. Pożyczka podlega częściowemu umorzeniu odpowiednio do uzyskanej klasy energooszczędności budynku. Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego realizowana za pośrednictwem banku, na podstawie umowy o współpracy zawartej z NFOŚiGW. Wysokość dofinansowania wynosi: w przypadku domów jednorodzinnych: standard NF40 (dom energooszczędny) dotacja: 30 tys. zł brutto, standard NF15 (dom pasywny) dotacja: 50 tys. zł brutto w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych: standard NF40 dotacja: 11 tys. zł brutto; standard NF15 dotacja: 16 tys. zł brutto. W przypadku nie osiągnięcia zakładanego standardu NF15 dotacja może być obniżona do poziomu przewidzianego dla standardu NF40. W przypadku nie osiągnięcia zakładanego standardu NF40, dotacja zostanie wstrzymana. Jeśli część powierzchni modernizowanego budynku, wykorzystywana będzie do prowadzenia działalności gospodarczej z wynajmem włącznie, to wysokość dofinansowania będzie pomniejszona proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni budynku. Uwaga, w przypadku, gdy działalność gospodarcza będzie prowadzona na powierzchni przekraczającej 50% budynku, nie kwalifikuje się do dofinansowania. Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów udzielane są w ramach limitu przyznanego bankowi przez NFOŚiGW. Instalacje fotowoltaiczne o mocy od 200 kwp do 1 MWp; Instalacje geotermalne o mocy od 5 MWt do 20 MWt; Elektrownie wodne o mocy do 5MWe; Ciepłownie opalane biomasą o mocy do 20 MWt; Biogazownie z wykorzystaniem biogazu rolniczego z funkcją wytwarzania energii cieplnej lub elektrycznej o zakresach mocy od 300kWe do 2 MWe; Kogeneracja to proces jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, używanej do ogrzewania pomieszczeń. Pozwala to na mniejsze zużycie paliwa i tym samym zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. 11% energii elektrycznej w UE pochodzi z systemów kogeneracji. Biogazownie produkujące biogaz rolniczy z przeznaczeniem do wprowadzenia do sieci gazowej; Wysoko-sprawne urządzenia kogeneracyjne na biomasę, do produkcji energii elektrycznej o mocy do 5MWe. 2. Program PROJEKT Odnawialne źródła energii i obiekty wysoko-sprawnej kogeneracji Wytwarzanie ciepła z biomasy (instalacje do 20 MWt); Wytwarzanie energii elektrycznej z użyciem biomasy (instalacje do 3MWe); Wytwarzanie prądu, ciepła z biogazu powstałego na skutek oczyszczania ścieków lub rozkładu szczątek roślin i zwierząt; Budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do produkcji biogazu rolniczego, z przeznaczeniem do wprowadzenia do sieci gazowej; Elektrownie wiatrowe do 10 MWe; Instalacje geotermalne; Elektrownie wodne do 5 MWe; Wysoko-sprawna kogeneracja bez użycia biomasy; 3. Program dopłat do kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych Program zakłada zmniejszenie emisji CO 2 poprzez redukcję zapotrzebowania na tradycyjną energię do ogrzewania budynków. Produkowane ciepło z kolektorów nie może być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. 4. Program Prosument dofinansowanie zakupu i montażu mikro-instalacji odnawialnych źródeł energii Program w kilku wersjach zakłada wsparcie osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, samorządów. Finansowanie może być prowadzone poprzez banki oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zakup i montaż instalacji do produkcji energii elektrycznej i ciepła bądź samej energii elektrycznej na potrzeby istniejących bądź budowanych domów jedno i wielorodzinnych. Moc urządzeń cieplnych na biomasę może wynieść do 300kWt;* Moc pomp ciepła do 300kWt; Moc kolektorów słonecznych do 300kWt; Moc urządzeń fotowoltaicznych do 40 kwp; Moc małych elektrowni wiatrowych do 40 kwe; Mikrokogeneracja o mocy do 40 kwe * W miastach powyżej 10 tys mieszkańców oraz na obszarach o statusie uzdrowiska inwestycje w instalacje opalane biomasą nie będą wspierane

7 1. Program BOCIAN Pożyczka 2. Program PROJEKT Odnawialne źródła energii i obiekty wysoko-sprawnej kogeneracji 3. Program dopłat do kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych 4. Program PROSUMENT dofinansowanie zakupu i montażu mikro-instalacji odnawialnych źródeł energii Wnioski na ww programy można składać w trybie ciągłym z wyłączeniem pkt. 2, gdzie obowiązuje tryb konkursowy. FORMA DOFINANSOWANIA Pożyczka z opcją umorzenia Dotacja na spłatę 45% kapitału kredytu bankowego Pożyczka lub kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji, Dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015 r.), Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia, określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji, Oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%, maksymalny okres finansowania: 15 lat. Wyklucza się możliwość dofinansowania przedsięwzięcia z innych środków publicznych Ponadto w przypadku jednostek samorządu terytorialnego obowiązują dodatkowe wytyczne: Samorząd wskazuje osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, dysponujące budynkami gdzie będą instalowane urządzenia odnawialnych źródeł energii. Kwota pożyczki wraz z dotacją nie może być niższa niż 1 mln zł. Pożyczka udzielana jest łącznie z dotacją i wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji. Roczne oprocentowanie wynosi 1%. Program LIFE na lata Program LIFE jest bezpośrednio zarządzany przez Komisję Europejską, która w ten sposób ma własny mechanizm pobudzania zmian w gospodarce, czyniąc ją mniej szkodliwą dla środowiska. W obecnym okresie programowania przewidziano na działalność proekologiczną w całej Unii 3,4 mld euro. Program skupia się na tworzeniu dobrych praktyk, kampaniach informacyjnych, tworzeniu instalacji prototypowych. Z racji ograniczonego budżetu program nie finansuje infrastruktury o ile nie jest ona prototypowa. Wsparcie mogą otrzymać projekty, które spełniają kryteria: Projekty innowacyjne lub projekty demonstracyjne związane z celami Wspólnoty w zakresie ochrony środowiska, w tym w zakresie rozwoju lub upowszechniania technik najlepszej praktyki, wiedzy specjalistycznej lub technologii; Prosument podmiot który produkuje energię i zużywa ją głównie na własne potrzeby, a jej nadmiar sprzedaje do sieci. Sprzedaż nadwyżki nie może jednak stanowić głównego źródła dochodu. Kampanie na rzecz zwiększania świadomości społecznej oraz specjalne szkolenia dla podmiotów uczestniczących w działaniach dotyczących zapobiegania pożarom lasów; Projekty służące rozwojowi i realizacji celów Wspólnoty związanych z szerokim, ujednoliconym, kompleksowym i długoterminowym monitorowaniem wzajemnego oddziaływania lasów i środowiska Program podzielono na szereg priorytetów, wśród których znajdują się działania zmniejszające emisję gazów cieplarnianych i produkcję odpadów: Priorytety tematyczne dotyczące odpadów: 1. Wdrożenie przepisów dotyczących odpadów: Innowacyjne metody, technologie i działania, do celów zapobiegania powstawaniu odpadów, recyklingu i selektywnego zbierania: a. odpadów komunalnych b. elektrośmieci, baterii i akumulatorów, złomowanych pojazdów, odpadów opakowaniowych, odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i odpadów medycznych, c. bioodpadów Zintegrowane projekty gospodarowania tworzywami sztucznymi zwiększające możliwości recyklingu i sortowania, gospodarowania tworzywami sztucznymi innymi niż opakowania, zapobiegania produkowaniu przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych lub redukcji zaśmiecenia, a także środków zaradczych przeciwko zaśmiecaniu Usprawnienia gospodarowania odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi z gospodarstw domowych 2. Odpady i efektywne gospodarowanie zasobami: Projekty ukierunkowane na wdrożenie wykorzystywania instrumentów ekonomicznych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym w ramach wsparcia strategii politycznych w zakresie gospodarowania odpadami i efektywnego gospodarowania zasobami. Priorytety tematyczne dotyczące jakos ci powietrza i emisji, w tym s rodowiska miejskiego: 1. Przepisy dotyczące jakości powietrza i dyrektywa w sprawie krajowych poziomów emisji: Redukcja emisji w miejscach szczególnie zanieczyszczonych cząstkami stałymi na obszarach o trwałym, intensywnym korzystaniu z instalacji ogrzewania spalających węgiel i biomasę

8 Zwiększanie zastosowania wysokiej jakości spalania biomasy, w tym w regionach górzystych. Projekty w zakresie mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju dotyczące tych elementów, które są niezbędne dla spełnienia norm jakości powietrza np.: stosowanie pojazdów napędzanych elektrycznie, stosowanie czystych paliw alternatywnych, innowacyjne programy Publikacja zawiera dane z lipca 2014 r. Bieżąco aktualizowane informacje dostępne są na stronach: MINISTERSTWO ŚRODOWISKA ul. Wawelska 52/54, Warszawa w zakresie modernizacji pojazdów służby cywilnej, alternatywna technologia napędowa dla pociągów taka jak elektromobilność i mobilność oparta na paliwie wodorowym, opracowanie i wdrożenie stref niskiej emisji i systemów opłat za korzystanie z dróg w oparciu o zaawansowane kryteria dostępu i etykiety produktowe dla konsumentów. Projekty mające na celu redukcję emisji amoniaku i PM, których źródłem jest rolnictwo. 2. Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych: Opracowanie i testowanie technik zapobiegania zanieczyszczeniom i redukcji zanieczyszczeń. Beneficjentami mogą być zarówno podmioty publiczne jak i prywatne. Wnioski należy kierować bezpośrednio do Komisji Europejskiej. NFOŚiGW może dofinansować projekty programu LIFE. Oznacza to, że przy poziomie wsparcia do 60% jakie oferuje Komisja Europejska przedsiębiorcy mogą otrzymać z Funduszu kolejne 15% a samorządy nawet 40% kosztów kwalifikowanych. W przypadku, gdy beneficjenci złożą do Funduszu wniosek o dodatkowe wsparcie, Fundusz kompleksowo pośredniczy w aplikowaniu o dotację z Komisji Europejskiej. Pomoc udzielana jest pod warunkiem akceptacji przez KE projektu wnioskodawcy. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3a, Warszawa i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, Szczecin i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. Jastrzębia 24, Wroclaw i Gospodarki Wodnej w Toruniu ul. Fredry 8, Toruń i Gospodarki Wodnej w Lublinie ul. Spokojna 7, Lublin i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ul. Miodowa 11, Zielona Góra i Gospodarki Wodnej w Łodzi ul. Łąkowa 11, Łódź i Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Kanonicza 12, Kraków i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, Warszawa i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, Opole i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ul. Zygmuntowska 9, Rzeszów i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ul. Św. Rocha 5, Białystok i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Straganiarska 24-27, Gdańsk i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19, Katowice i Gospodarki Wodnej w Kielcach ul. Św. Leonarda 7, Kielce i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ul. Świętej Barbary 9, Olsztyn i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Szczepanowskiego 15a, Poznań Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce ul. Jasna 14/16a, Warszawa Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Szczecin Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Św.Ducha 2, Szczecin

9 Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

Maksymilian Kochański Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź, Maksymilian.Kochanski@proakademia.

Maksymilian Kochański Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź, Maksymilian.Kochanski@proakademia. Maksymilian Kochański Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź, Maksymilian.Kochanski@proakademia.eu FINANSOWANIE INSTRUMENTÓW POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W POLSCE

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1 RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis treści REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programów priorytetowych NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w administracji publicznej

Prezentacja programów priorytetowych NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w administracji publicznej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w śr o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania projektów związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej i środowiskowej

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Ministerstwo Gospodarki Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Warszawa, 10 sierpnia 2011 r. 1 WSTĘP Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np.

Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np. STRATEGIA Dotacje Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np. budowa, rozbudowa farm wiatrowych,

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Dwa nowe programy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji

Dwa nowe programy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Dwa nowe programy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Wczoraj, Rada Nadzorcza NFOŚiGW zatwierdziła 2 nowe programy finansowe pn. SOWA i GAZELA. Z pewnością zainteresują one m.in. te samorządy i przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji

Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji w Polsce Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Green Investment Scheme (GIS) w

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych European Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce

Bardziej szczegółowo

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście.

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. W Gminie Kramsk przewidziane są następujące inwestycje w przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 MINISTERSTWO GOSPODARKI Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 Warszawa, czerwiec 2007 1. Wstęp...4 2. Krajowy cel indykatywny w zakresie oszczędności energii...5 strona

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego Analiza wykonalności dla projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego Bielsko-Biała, 2014 Zespół ekspertów w składzie: Dominik Chłond, Paweł Gałecki,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Dwa nowe programy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji

Dwa nowe programy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Dwa nowe programy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Wczoraj, Rada Nadzorcza NFOŚiGW zatwierdziła 2 nowe programy finansowe pn. SOWA i GAZELA. Z pewnością zainteresują one m.in. te samorządy i przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW

PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW Wstęp. Koncepcja Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Rola PGN w realizacji Gospodarki Niskoemisyjnej dlaczego warto mieć dobry PGN

Rola PGN w realizacji Gospodarki Niskoemisyjnej dlaczego warto mieć dobry PGN Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rola PGN w realizacji Gospodarki Niskoemisyjnej dlaczego warto mieć dobry PGN Agnieszka Zagrodzka

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo