źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy"

Transkrypt

1 źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

2 zawartość informatora źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw zawartość informatora biznesplan cele tworzenia biznesplanu adresaci biznesplanu metodologia binzesplanu skuteczny biznesplan stylistyka i wygląd dokumentu struktura skutecznego biznesplanu strategia sukcesu zasoby i zdolności firmy przywództwo kosztowe wyróżniane źródła możliwości finansowania działalności gospodarczej finansowanie bankowe leasing faktoring sekurytyzacja aktywów aniołowie biznesu Private Equity New Connect Catalyst wycena przedsiębiorstwa koszt kapitału udziałowego koszt całego kapitału struktura kapitału metody wyceny kapitału finansuj.pl informacje o projekcie cel projektu działania projektowe mix finansuj.pl zbuduj biznesplan szkolenia webcasty porady wideo realizator projektu 2

3 finansuj.pl wstęp Brak dostępu do kapitału to jedna z podstawowych barier hamujących rozwój polskiej przedsiębiorczości. Zazwyczaj przedsiębiorcy są przygotowani na początkowy okres funkcjonowania firmy opierając się na własnych oszczędnościach, pomocy rodziny, przyjaciół lub wyspecjalizowanych instytucji mikrokredytowych. Trudności w dostępie do kapitału pojawiają się często w kolejnym etapie życia firmy, kiedy jest on niezbędny do dalszego jej funkcjonowania i rozwoju. Problem nie dotyczy jedynie początkujących przedsięwzięć. Na trudności z finansowaniem narzekają również doświadczeni przedsiębiorcy, którzy myślą o dalszym rozwoju firmy lub ekspansji. Usługi oferowane przez tradycyjne instytucje finansowe z reguły nie stanowią wystarczającego wsparcia dla właścicieli firm z sektora MSP. Banki z reguły decydują się kredytować kapitał obrotowy w maksymalnym wymiarze dwukrotności miesięcznych obrotów na koncie, koncentrując się na dużych transakcjach dla klientów potrafiących wykazać się odpowiednim zabezpieczeniem. Stąd częsta konieczność szukania innych form pozyskania kapitału od rynku kapitałowego i potencjalnego IPO na wybranym parkiecie, poprzez fundusze Venture Capital/Private Equity, aż do poszukiwania inwestora prywatnego na rynku niepublicznym. Wiąże się to z większym ryzykiem dla obu stron transakcji (wspólne prowadzenie biznesu, podzielenie się własnością firmy oraz odpowiedzialnością za jej sukces). 3

4 biznesplan biznesplan wymyślenie nowego pomysłu na biznes nie jest zadaniem trudnym. Znacznie większym wyzwaniem jest wymyślenie dobrego pomysłu na biznes, czyli takiego, który ma szansę na realizację oraz będzie przynosił satysfakcjonujący zysk. Nie ma sensu zużywać pieniędzy, wysiłku i czasu na przedsięwzięcia o znikomym potencjale. Właściwa ocena biznesowego pomysłu jest równie ważna (a nawet ważniejsza) niż sam pomysł. zanim zaczniesz pisać biznesplan przed rozpoczęciem pisania biznesplanu należy sobie odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań: po co? przede wszystkim: Po co realizowany jest projekt i jakie korzyści ma przynieść dla rozwoju firmy? Być może chcemy wkraczać na nowe rynki zbytu? Albo zależy nam na zaoferowaniu nowego produktu? A może planujemy zmienić technologię, by podnieść jakość lub obniżyć koszty produkcji? jak? należy również zastanowić się w jaki sposób będziemy te cele realizować, czyli wybór konkretnych działań potrzebnych do wykonania zakładanych celów, np. udział w targach zagranicznych, stworzenie nowego działu produkcji czy też zmiany w organizacji pracy. nakłady kolejny krok to wyznaczenie niezbędnych nakładów inwestycyjnych oraz uzasadnienie tej decyzji. Czy do wykonania wyznaczonych zadań potrzebne są nam maszyny, urządzenia, hala produkcyjna a może wartości niematerialne? Na tym etapie należy również dokonać wyboru technologii, która będzie wdrożona. 4

5 biznesplan ile? kiedy już wiadomo co trzeba kupić, należy oszacować wysokość niezbędnych nakładów inwestycyjnych. koncepcja następny etap to przygotowanie koncepcji organizacji zespołu ludzkiego realizującego projekt. Należy dokonać dokładnej analizy kapitału ludzkiego pod kątem możliwości wykorzystania go w przyszłym projekcie, dokonanie oceny ile osób i jakiej specjalizacji trzeba będzie zatrudnić, a które z obecnie pracujących obciążyć innymi obowiązkami. ryzyko ważnym elementem przygotowań do napisania biznesplanu jest oszacowanie ryzyka inwestycyjnego, czyli przygotowanie analizy progu rentowności, oceny jakości oraz stopy zwrotu z inwestycji, obliczenie zwrotu z inwestycji, ocena możliwości kontroli kosztów. plan ostatni krok to przygotowanie planu realizacji inwestycji wyznaczenie czasu realizacji poszczególnych etapów, oszacowanie minimalnego i maksymalnego czasu na realizację inwestycji. cele tworzenia biznesplanu do podstawowych celów biznesplanu należą: analiza obecnie prowadzonego biznesu, przygotowanie planu rozwojowego firmy, ocena własnych możliwości i ograniczeń finansowych, ocena możliwości uzyskania kapitału ze źródeł zewnętrznych, opracowanie szczegółowego programu badań i działań marketingowych, przygotowanie planu operacyjnego działalności firmy. zanim zaczniesz pisać biznesplan odpowiedz na kilka pytań po co realizujesz projekt jakie przyniesie korzyści jak zrealizujesz postawione cele co musisz kupić skąd weźmiesz fundusze jakich zatrudnisz ludzi czy to ryzykowne przedsięwzięcie 5

6 biznesplan cele przygotowania biznesplanu można podzielić na: cele strategiczne to cele długoterminowe o charakterze rozwojowym (np.: poszerzenie sieci handlowej, stworzenie bazy produkcyjnej i hurtowej, utworzenie grupy kapitałowej). cele taktyczne to cele średnioterminowe, związane z metodami działań (np.: rozwinięcie kampanii reklamowo promocyjnej, wykorzystanie nowych form sprzedaży). cele operacyjne to cele krótkoterminowe, dotyczące działań organizacyjnych i gospodarczych. adresaci biznesplanu określ cele swojego przedsięwzięcia strategiczne taktyczne operacyjne w zależności od sytuacji różni mogą być adresaci biznesplanu. Dokument może być kierowany do banku (składanie wniosku kredytowego), do inwestora kwalifikowanego (próba pozyskania finansowania), do podmiotu pośredniczącego (ubieganie się o dotacje unijne) lub do zgromadzenia wspólników albo zarządu (planowanie strategiczne). Każdy z wymienionych adresatów pod różnym kątem patrzy na biznesplan i zwraca uwagę na odmienne informacje zawarte w dokumencie. Banki oceniają biznesplan pod względem możliwych form zabezpieczenia, zaangażowania kredytobiorcy w realizowane przedsięwzięcie, znajomości tematu, zrozumienia rynku, staranności oraz umiejętności przewidywania. Duże znaczenie ma dla nich również to czy biznesplan prezentuje dobrze przemyślany pomysł inwestycyjny oraz autorskie podejście do pomysłu. Inwestor kwalifikowany zwraca z kolei uwagę na innowacyjność spółki oraz możliwości bycia dla spółki partnerem przez okres kilku lat. W przypadku podmiotu pośredniczącego (dotacje unijne) kluczowymi aspektami są natomiast przygotowanie wniosku w sposób, który ściśle odpowiada wymogom naboru, spójność dokumentu, zgodność biznesplanu ze składanym wnioskiem oraz właściwe punktowanie opisów we wniosku. Dla zgromadzenia wspólników lub zarządu firmy będącej inwestorem strategicznym lub właścicielem najistotniejsze będą dodatkowe dane finansowe umożliwiające przewidzenie potencjalnych zysków i strat. 6

7 biznesplan funkcje biznesplanu funkcje biznesplanu można podzielić na planistyczną, aplikacyjną oraz porządkującą. funkcja planistyczna ujmuje wewnętrzne warunki działania firmy skonfrontowane z przewidywanymi realiami otoczenia. Prezentuje m.in. pożądane kierunki rozwoju firmy, nakłady na sfinansowanie działań zmierzających w tych kierunkach oraz spodziewane z tych działań efekt. funkcja aplikacyjna odnosi się natomiast do uruchomienia różnych środków, metod i sposobów działania, aby osiągnąć cele i efekty założone w biznesplanie. funkcja porządkująca biznesplanu odnosi się do możliwości usystematyzowania i uporządkowania toku postępowania czyli zaprowadzenia ogólnego ładu w firmie. metodologia biznesplanu biznesplan powinien przede wszystkim stanowić obszerny zasób jak najdokładniejszych informacji dotyczących różnych zagadnień. w dokumencie powinny się znaleźć dane na temat sytuacji w branży, w której działa przedsiębiorstwo oraz w branży, której dotyczy projekt inwestycyjny. Wartościowe będą wszelkie informacje o dotychczasowym kształtowaniu się popytu i podaży oraz ich prognozach. biznesplan to również źródło wiedzy na temat konkurencji zarówno dotychczasowej, jak i tej, która będzie naszą konkurencją w wyniku realizacji projektu. Istotne jest porównanie pod względem: jakości, ceny i np. wydatków na reklamę. w dokumencie powinny się znaleźć również informacje na temat wszystkich technologii, które możliwe są do wykorzystania w realizacji projektu oraz szczegółowe dane dotyczące tej, która została przez nas wybrana. Ważne jest porównanie pod względem zalet i wad oraz wiedza o czasie stosowania tej technologii w Polsce i na świecie. 7

8 biznesplan biznesplan to miejsce na dane dotyczące kapitału ludzkiego, którym dysponuje przedsiębiorstwo i tym, którym nie dysponuje, a który musi pozyskać. Niezbędne są CV pracowników z firmy, którzy będą uczestniczyć w realizacji projektu i zagwarantują jego trwałość oraz informacje z rynku pracy o kadrach, których szukamy obejmujące możliwości zatrudnienia nowych pracowników oraz szacunki oczekiwanych wynagrodzeń. Część dotycząca kapitału ludzkiego powinna również obejmować historię zatrudnienia w przedsiębiorstwie w okresie ostatnich 3 lat (liczba etatów, udział kobiet i niepełnosprawnych, formy zatrudnienia). z dokumentu czytelnik powinien mieć możliwość dowiedzenia się o zasobach technicznych jakimi dysponuje aktualnie firma: z jakich korzysta nieruchomości (powierzchnia, infrastruktura, własność) i z jakich ruchomości (rok produkcji, wartość, amortyzacja, rodzaj technologii itp. W tej części powinny znaleźć się wszelkie informacje na temat pomieszczeń, maszyn, urządzeń, certyfikatów, licencji oraz patentów. biznesplan powinien obejmować także dane na temat zasobów finansowych firmy jego zdolności kredytowej, zaciągniętych zobowiązaniach, płynności finansowej, zysków wypracowanych w ostatnich latach itp. W dokumencie należy również umieścić informacje o doświadczeniu w realizacji innych projektów: czego firmie udało się dokonać, jak wygląda historia jej działalności, najlepiej w formie skróconego opisu zrealizowanych projektów, osiągniętych celów iwskaźników. w biznesplanie powinna również znaleźć się analiza zewnętrznej i wewnętrznej sytuacji firmy z wykorzystaniem dwóch podstawowych narzędzi: analizy SWOT i analizy benchmarkingowej. Warto pamiętać o tym, że skutecznie sporządzony i zaplanowany biznesplan niekoniecznie może się zamienić w tzw. skuteczny biznesplan, przekładający się na ogólnie pojęty Sukces. Przeszacowanie biznesplanu, przyjęcie zbyt optymistycznego scenariusza oraz zły model biznesowy przedsięwzięcia mogą spowodować szybki upadek dobrze zapowiadającego się biznesu. 8

9 biznesplan skuteczny biznesplan stylistyka i wygląd dokumentu dobry biznesplan to taki, który pod względem stylistyki i wyglądu spełnia kryteria: format dokument powinien być jednolity przy jego pisaniu należy konsekwentnie używać tej samej czcionki, większej dla nagłówków, a mniejszej dla tekstu. Preferowana czcionka dla tekstu to Arial, rozmiar 12. Należy również pamiętać o odpowiednich marginesach i numeracji stron, schludnych, wyraźnych i nie za dużych elementach graficznych oraz o tym, by ilustracje i grafy były wplecione w tekst. styl należy zadbać o to, by w całym dokumencie zastosowana została jednolita stylistyka, tak aby poszczególne elementy do siebie pasowały a dokument sprawiał wrażenie jednolitej całości. prostota biznesplan powinien zostać napisany w taki sposób, aby jego treść była dla czytelnika zrozumiała i jednoznaczna. W przypadku, gdy odbiorcą biznesplanu nie jest bank lub inwestor, który nie jest ekspertem technicznym, należy wystrzegać się trudnych, technicznych określeń. Wystarczy ograniczyć się do uproszczonego wykresu lub diagramu. konkretność i obiektywizm biznesplan powinien sprawiać wrażenie pisanego w sposób obiektywny i ukazywać racjonalne podejście autora planu. Dokument powinien być również napisany w sposób, który zachęca do dalszego czytania. klarowność klarowność planu biznesowego ma szczególne znaczenie, gdyż potencjalni inwestorzy nie dokonują analizy dokumentu w obecności autora. Sugerowana pamiętaj o umieszczeniu w biznesplanie danych o: sytuacji branży twojej konkurencji dostępnych technologiach posiadanym doświadczeniu zasobach ludzkich zasobach technicznych zasobach finansowych i analizy SWOT 9

10 biznesplan wielkość dokumentu to stron, a prognozy wykorzystywane w planie powinny sięgać 5 lub 6 lat w przyszłość od rozpoczęcia działalności. Należy pisać go w taki sposób, aby podsuwał odpowiedzi na rodzące się podczas lektury pytania. Wszelkie techniczne specyfikacje traktowane powinny być jako załączniki. kwestie merytoryczne w biznesplanie kluczową kwestią dla planu biznesowego jest jego racjonalność. Dokument powinien stanowić logiczną, uporządkowaną całość. Przy pisaniu warto na bieżąco sprawdzać kolejne jego elementy, tak aby cały czas mieć kontrolę nad jego treścią. Zawsze należy mieć na uwadze, że ostateczny efekt naszej pracy powinien posiadać wartość użytkową dla klienta. Dlatego na opracowanie dobrego biznesplanu potrzeba często kilku tygodni pracy. struktura skutecznego biznesplanu skuteczny biznesplan powinien zawierać szereg standardowych elementów: streszczenie biznesplanu streszczenie to przekształcenie tekstu polegające na zmniejszeniu jego objętości przy zachowaniu ważnych, wyróżnionych elementów treści oraz problemów. Streszczenia nie należy traktować jako wprowadzenia czy podsumowania. Powinien być to samodzielny tekst, który ma zainteresować inwestora, zawierający główne aspekty, takie jak: krótki przegląd całego biznesplanu, krótki opis produktu lub usługi oraz sprecyzowanej wartości dla klienta. Warto, aby w streszczeniu znalazły się informacje o rynku, na którym działa firma, (jego wielkości i dynamice) oraz w wymaganym kapitale początkowym przy prognozowanej stopie zwrotu. 10

11 biznesplan usługa, produkt istotne jest posiadanie sprecyzowanego produktu lub usługi oraz celu, jaki został wyznaczony. Opisując produkt czy usługę nie wystarczy ograniczyć się do jego specyfikacji oraz odpowiednich wykresów. W tym rozdziale powinny znaleźć się biznesowe informacje na temat produktu: np. o tym czy podobny produkt jest już na rynku, a jeśli tak, to czym się wyróżnia, czemu klienci wybiorą ten produkt, a nie konkurencji oraz jaką niesie on wartość dla klienta. Należy pamiętać o tym, aby opisując produkt lub usługę nie stosować specyficznego, technicznego języka zrozumiałego tylko dla specjalistów. kadra kierownicza potencjalni inwestorzy rzadko kiedy przywiązują większą wagę do elementu dotyczącego przyszłego zespołu zarządzającego. Jednak w przypadku większych i profesjonalnych inwestorów jak np. firmy private equity kadra zarządzająca jest bardzo istotnym punktem analizy całego przedsięwzięcia. Analizując kadrę kierowniczą inwestorzy zwracają przede wszystkim uwagę na to czy zespół ma wspólną wizję (czy każdy dąży do tego samego celu i czy jest zmotywowany), czy poszczególne osoby z kadry zarządzającej wzajemnie uzupełniają się swoimi umiejętnościami i doświadczeniem oraz czy zespół ma odpowiednią wielkość. Standardowo w zespole zarządzającym powinno być od 4 do 5 osób. Zbyt mała grupa może podejmować zbyt subiektywne decyzje, a zbyt duża przyczyniać się do powstawania konfliktów i zatorów w sprawnym zarządzaniu organizacją. Informacje na temat kadry kierowniczej powinny odnosić się jedynie do umiejętności, doświadczeń i kwalifikacji kluczowych dla realizowanego przedsięwzięcia. Czytelnik powinien również móc dowiedzieć się jaki jest podział zadań w zespole zarządzającym oraz jacy będą przyszli doradcy firmy, (np. w obszarze marketingu, rachunkowości) oraz konkretnych osobach lub firmach doradczych. otoczenie bliższe i dalsze kluczowymi aspektami w otoczeniu firmy są rynek oraz konkurencja. Skuteczny plan biznesowy powinien szczegółowo określać rozmiar rynku oraz jego tendencje rozwojowe. Dla czytelnika dokumentu istotne jest, jak wygląda potencjalny przyszły wzrost pamiętaj! biznesplan ma być dokumentem stanowiącym logiczną i estetyczną uporządkowaną całość. Przy pisaniu sprawdzaj na bieżąco kolejne jego elementy, tak aby cały czas mieć kontrolę nad jego treścią. 11

12 biznesplan zysku oraz wartość przedsięwzięcia. Są one uzależnione od innowacyjności, jakości produktu i wielkości rynku. Przy przedstawianiu prognoz i tendencji rozwojowych rynku warto wykorzystywać dane statystyczne, wykresy i ich opisy itp. Plan powinien uwzględniać również segmentację rynku czyli podzielenie klientów na jednorodne grupy (np. niezamożnych, średniozamożnych i bardzo zamożnych), które ze względu na podobieństwa cech ujawniają podobny popyt. Dokument powinien również zawierać analizę lokalnej oraz głównej konkurencji z uwzględnieniem pozycji rynkowej innych firm. plan marketingowy obszar marketingu oraz sprzedaży powinien być mocno zorientowany na kreatywność., gdyż ciekawa kampania reklamowa czy sposób sprzedaży produktu mogą być kluczem do szybkiego sukcesu. Opracowanie strategii marketingowej powinno być indywidualną kwestią zespołu lub osoby, która będzie ją tworzyć. Najpopularniejszym oraz najbardziej skutecznym sposobem jest stosowanie tzw. marketingu-mix, czyli skupienie się na czterech głównych czynnikach, za pomocą których można oddziaływać na rynek (tzw. 4P). Skrót 4P pochodzi od angielskich słów: Product (produkt), Price (cena), Place (dystrybucja), Promotion (promocja). Plan marketingowy powinien zawierać opis produktu lub usługi, wartość jaką niesie on dla klienta oraz potrzeby jakie będzie zaspokajał. Cena powinna określać stosunek wartości produktu w oczach klienta do prawdziwej ceny produktu. Opracowując cenę warto skonsultować ją z potencjalnymi klientami lub wziąć pod uwagę ceny rynkowe dla podobnego produktu lub usługi i podać przedział liczbowy. Dystrybucja z kolei opisuje kanał dystrybucji produktu lub usługi czyli to, co łączy producenta z klientem finalnym. Istnieje wiele rodzajów kanałów dystrybucji, dlatego należy zastanowić się nad takim rozwiązaniem, które będzie najlepsze, najwydajniejsze i niegenerujące dużych kosztów. Wyróżniamy takie kanały dystrybucji jak: zewnętrzni detaliści, hurtownia, własna sieć, agenci, call-center, Internet. Promocja polega na zaprezentowaniu produktu i wzbudzeniu zaufania, tak aby klient nabył oferowany produkt lub usługę. Ponieważ 12

13 biznesplan promocja i reklama są kosztowne, warto wybrać taką kampanię, która trafi do docelowego klienta a zarazem nie będzie zbyt obciążać budżetu przedsięwzięcia. Wśród najpopularniejszych form reklamy można wyróżnić klasyczne (reklama w TV, radio, ulotki itp. ), Public Relations (np. artykuły dotyczące produktu), reklamę bezpośrednią (sprzedaż wysyłkową), telemarketing (bezpośredni kontakt telefoniczny z klientem), internet (prezentacja produktów i sprzedaż), telezakupy (sprzedaż za pośrednictwem telewizji) oraz inne (np.targi i wystawy). Wraz z ogólnym postępem i rozwojem usług wykreowana została koncepcja 7P czyli tzw. marketingi-mix dla usług, który poza standardowymi czynnikami z modelu 4P został rozszerzony o jeszcze trzy kolejne czynniki P: People (ludzie), Process (proces), Physical evidence (świadectwo materialne) Ludzie czyli tworzenie u klienta poczucia, że ich doradcy to bardzo kulturalne, pewne swoich decyzji, perfekcyjne osoby. Proces odnosi się do całego procesu od zainteresowania potencjalnego klienta poprzez przekazywanie informacji do sprzedaży i obsługi posprzedażowej. Świadectwo materialne to natomiast wszystkie rzeczy mające kojarzyć się klientowi z konkretną firmą lub jakością wykonywanych usług (np. kolory firmy, przedmioty, papier firmowy, wizytówki pracowników, długopisy, kształt budynków i wystrój wnętrz). struktura organizacyjna i system biznesowy ważnym elementem biznesplanu jest struktura organizacyjna i system biznesowy. Im struktura jest prostsza i posiadająca, w miarę możliwości, jak najmniej poziomów tym lepiej. Taki stan sprawia, że taką organizacją dużo łatwiej się zarządza, a sami pracownicy, współpracownicy i zewnętrzni konsultanci będą dobrze zorientowani, w jakich obszarach organizacji działają oraz jakie zadania są im przypisane. Często się zdarza, że struktura organizacyjna w ciągu pierwszego roku lub kolejnych latach będzie poddawana próbie, co może przyczyniać się do nawet kilku reorganizacji lub zmiany całej struktury organizacyjnej. Dlatego system powinien być prosty w zarządzaniu, elastyczny i łatwy w dokonywaniu zmian, przystosowaniu do nowych możliwości lub okoliczności. skuteczny biznesplan powinien zawierać: streszczenie opis produktu lub usługi analizę kadry kierowniczej analizę rynku i konkurencji plan marketingowy strukturę organizacyjną i system biznesowy harmonogram realizacji projektu plan finansowy załączniki 13

14 biznesplan Przed podjęciem decyzji dotyczącej kształtu struktury organizacyjnej należy pamiętać, że zależy ona od różnych czynników, takich jak: specyfika firmy, branży w jakiej działa, czynniki zewnętrzne (np. nadarzających się okazjach do zwiększenia przychodów firmy. zarząd doradca zarządu dział personalny dział marketingowy dział produkcyjny dział sprzedaży przykładowa struktura organizacyjna skuteczny harmonogram realizacji kompletny, szczegółowy plan wdrożenia kolejnych etapów przedsięwzięcia lub produktów pomaga zrozumieć inwestorom całe przedsięwzięcie oraz jego rozwój, a samym twórcom pozwala na pogrupowanie wszystkich działań czy procesów w logiczną całość, unikając zbyt optymistycznych prognoz. Najbardziej skutecznym planowaniem jest opieranie się na realiach oraz unikanie zbyt pesymistycznych lub zbyt optymistycznych prognoz. Podczas planowania harmonogramu realizacji przedsięwzięcia należy pamiętać o czterech zasadach planowania: należy ograniczać zagrożenia tak mocno jak tylko jest to możliwe, już od momentu rozpoczęcia planowania. warto przygotować ekspertyzy, czyli wiedzę ekspercką, którą warto konsultować z konkretnymi specjalistami. trzeba wyznaczyć sekwencję wszystkich zadań. w przypadku nagromadzenia nagromadzenia problemów warto je pogrupować. 14

15 biznesplan plan finansowy plan finansowy to planowanie finansów, gotówki, jakiej potrzebujemy na wystartowanie z pomysłem oraz gotówki jakiej będziemy potrzebować w przyszłości, aby utrzymać płynność finansową. Każdy biznesplan z założenia musi zawierać kompletny plan finansowy. Tworząc finanse, ważne jest aby operować na realnych wielkościach. Szacując przychody, należy pamiętać, że cały plan finansowy jest prognozą, dlatego warto postarać się o jego szczegółowość i logiczność. Plan finansowy z założenia powinien składać się z: rachunku zysków i strat (bilansu), rachunku przepływów pieniężnych, prognozowanych minimalnie od dwóch do sześciu lat w przyszłość. Inwestor czytając plan finansowy danego przedsięwzięcia, powinien otrzymać odpowiedź na takie pytania jak: Ile funduszy początkowych potrzebuje firma? Przez jaki okres musi być finansowana przez inwestorów? Po jakim czasie można spodziewać się zysku? Jakiej wielkości będzie spodziewany zysk? załączniki załączniki są uzupełnieniem tego, co przekazywane będzie potencjalnemu inwestorowi. Przykładowymi załącznikami mogą być: skomplikowane diagramy, analizy techniczne, specyfikacje urządzeń, przydatne wyciągi z ustawy. przykładowe załączniki: wskaźniki makroekonomiczne 15

16 źródła finansowania strategia sukcesu przedsięwzięcie biznesowe, aby mogło liczyć na powodzenie musi opierać się na odpowiedniej strategii. Na strategię sukcesu składają się trzy powiązane ze sobą elementy: zrozumienie środowiska działania i konkurencji, długoterminowe, uzgodnione i zrealizowane cele obiektywna ocena posiadanych zasobów i zdolności. Przez strategię należy rozumieć kompleksowy plan wykorzystania naszych zasobów w najlepszy sposób dla zajęcia uprzywilejowanej pozycji rynkowej. Działanie poprawnie zdefiniowanej strategii jest szczególnie intensywne w obszarach wsparcia decyzyjnego (podnosi jakość procesów decyzyjnych), koordynacji i komunikacji działań, określenia celu działania firmy (poprawia jakość wykonania działań i buduje aspiracje). zrozumienie środowiska działania i konkurencji długoterminowe uzgodnione, zrozumiałe cele obiektywna ocena posiadanych zasobów i zdolności strategia sukcesu zasoby i zdolności firmy na zasoby i zdolności firmy składają się zasoby materialne (w tym finansowe), niematerialne, takie jak: technologia, know-how, reputacja, kultura organizacyjna oraz ludzie (ich kompetencje i wiedza, komunikacja, motywacja). 16

17 Ekonomiczna Wartość Dodana Ekonomiczna Wartość Dodana (EVA)E to zysk operacyjny po podatku EBIT(1-t) poźródła finansowania przywództwo kosztowe strategia przywództwa kosztowego polega na uprzywilejowanej pozycji kosztowej w porównaniu do konkurencji i w efekcie przyciągnięcie klienta niższą ceną produktu, bez konieczności obniżania jakości produktu. Istnieje kilka podstawowych źródeł budowania przewagi kosztowej. Pierwszym z nich jest poprawa marży zysku operacyjnego poprzez outsourcing wybranych elementów cyklu operacyjnego, ograniczanie kosztów ogólnych, poprawę efektywności kanałów dystrybucji, standaryzację oraz lepsze procedury. Kolejne sposoby to zwiększenie tempa wzrostu sprzedaży (poprzez wzrost udziału w rynku) oraz obniżenie kosztów kapitałowych (poprzez optymalizację struktury kapitałowej, monitorowanie i zarządzanie ryzykiem finansowym i operacyjnym, optymalizację kosztu pozyskiwania finansowania). Budowanie przywództwa kosztowego następuje również poprzez inwestycje w majątek trwały i obrotowy: firma może zoptymalizować wykorzystanie posiadanego majątku, sprzedać zbędne składniki lub dokonać konwersji składników majątku według kryterium kosztu finansowania. Innym sposobem na obniżenie kosztów jest podniesienie efektywności podatkowej organizacji, poprzez optymalizację struktury organizacyjnej oraz planowanie w zakresie cen transferowych. wyróżniane źródła wartość firmy wartość rynkowa firmy jest nadwyżką, jaką rynek (nabywca) definiuje ponad wartość bilansową kapitału firmy; nadwyżka ta budowana jest przede wszystkim przez tzw. Ekonomiczną Wartość Dodaną (EVA) twój projekt osiągnie sukces jeśli: będziesz miał zrozumienie środowiska biznesowego i działań konkurencji ustalisz długoterminowe cele i będziesz je systematycznie realizował obiektywnie ocenisz posiadane zdolności i zasoby 17

18 źródła finansowania mniejszony o koszt zaangażowanego kapitału firmy (WACC), przy czym wielkość zaangażowanego kapitału obliczamy wg formuły: (Aktywa krótkoterminowe płynne inwestycje) zobowiązania nieodsetkowe maksymalizacja wartości firmy z punktu widzenia właścicieli przedsiębiorstwa maksymalizacja wartości polega na maksymalizacji bieżącej wartości dostępnych dla nich przepływów pieniężnych i wyliczana jest według formuły: Max K = Σ CFn/(1+rk)ⁿ. Z kolei dla firmy jako całości maksymalizacja wartości polegać będzie na maksymalizacji bieżącej wartości przepływów pieniężnych dostępnych dla właścicieli i obligatariuszy (innych interesariuszy). Maksymalizację wartości firmy oblicza się według następującego wzoru: Max V = K + D = Σ CFn/(1+WACC)ⁿ. Strategiczna Karta Wyników Strategiczna Karta Wyników jest jedną z koncepcji monitorowania strategii wykorzystującą spójny system zarówno finansowych jak i pozafinansowych wskaźników do bieżącej oceny stanu organizacji. Celem Strategicznej Karty Wyników jest zaprezentowanie strategii w formie zestawu mierzalnych celów niezbędnych do realizacji misji firmy. Strategiczna Karta Wyników pozwala na zapewnienie spójności między wyznaczonymi celami a podejmowanymi działaniami oraz mierzenia i kontroli efektów działań strategicznych oraz działań mających na celu motywowanie pracowników. Strategiczna Karta Wyników buduje system zarządzania wartością firmy mierząc efektywność i sprawność jej działania w czterech perspektywach: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych oraz nauki i rozwoju. Należy pamiętać o tym, że proces budowania Strategicznej Karty Wyników powinien rozpocząć się od deklaracji strategicznej misji i podstawowych wartości firmy. 18

19 źródła finansowania Strategiczna Karta Wyników w perspektywie finansowej zakłada takie cele jak wzrost przychodów, nowe rynki, produkty, klienci czy pogłębienie relacji z obecnymi klientami (sprzedaż krzyżowa, oferta grupy produktów zamiast dotychczasowego produktu). W perspektywie finansowej liczy się również wzrost efektywności poprzez poprawę struktury kosztów i efektywniejsze wykorzystanie aktywów. Z punktu widzenia klienta Strategiczna Karta Wyników operuje celem jakim jest propozycja wartości (operacyjna sprawność, intensywne relacje z klientem, przywództwo produktowe). Z kolei w perspektywie procesów wewnętrznych cele oraz działania odnoszą się do osiągnięcia wzrostu przychodów, poprawy efektywności i wyróżniającej propozycji wartości dla klientów. W kontekście perspektywy nauka i rozwój cele i działania odnoszą się do kompetencji i umiejętności, technologii i kultury organizacji, które mają zasadnicze znaczenie dla realizacji strategii firmy. ryzyko operacyjne -5% +5% sprzedaż koszty zmienne koszty stałe EBIT (-15%) 230(+15%) koszty finansowe koszty finansowe (17%) 210(+17%) tax (20%) EAT (-17%) 168(+17%) wpływ dźwigni operacyjnej na dochód firmy Strategiczna Karta Wyników mierzy efektywność i sprawność działania firmy w perspektywie: finansowej klienta procesów wewnętrznych nauki i rozwoju 19

20 źródła finansowania możliwości finansowania działalności gospodarczej różnym fazom rozwoju przedsiębiorstw lub projektu odpowiadają różne możliwości finansowania. Projekty znajdujący się w początkowym etapie (seed) opierają się na funduszach własnych oraz dotacjach. Młode przedsiębiorstwa (start-up) mogą już liczyć na pomoc ze strony aniołów biznesu oraz kapitałów inwestycyjnych Venture Capital. Projekty znajdujące się w fazie ekspansji stają się atrakcyjne dla banków oraz inwestorów Private Equity. Firma znajdująca się w fazie dojrzałości ma możliwość uzyskania finansowania ze źródeł Private Equity, może również wprowadzić akcje spółki do obrotu giełdowego lub nawiązać współpracę z inwestorem strategicznym. fundusze własne, dotacje aniołowie biznesu, Venture Capital Private Equity, banki start-up wzrost ekspansja Private Equity, IPO, inwestor strategiczny dojrzałość/ refinansowanie/ wykup fazy rozwoju projektu a źródła finansowania przyczyny luki kapitałowej do głównych przyczyn luki kapitałowej należy zaliczyć: brak satysfakcjonujących biznesplanów, dokumentów finansowych i innych informacji, nieadekwatny poziom aktywów dla celów zabezpieczeń oraz niedostateczny poziom zyskowności, płynności, wzrostu i innych parametrów kondycji biznesowej. 20

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ DLA FIRM 2010

KAPITAŁ DLA FIRM 2010 Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Rozwój na pełnych żaglach PARTNER GŁÓWNY PATRONI HONOROWI PATRONI MEDIALNI Nasze usługi pasują idealnie Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Biurowiec Focus al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 1 Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 2 Spis treści Wstęp 4 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? 7 Co kryje SPO? 11 Emisja obligacji korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22)

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Mariusz Poślad Stanisław Thiel OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ Warszawa 2015 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo