źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy"

Transkrypt

1 źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

2 zawartość informatora źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw zawartość informatora biznesplan cele tworzenia biznesplanu adresaci biznesplanu metodologia binzesplanu skuteczny biznesplan stylistyka i wygląd dokumentu struktura skutecznego biznesplanu strategia sukcesu zasoby i zdolności firmy przywództwo kosztowe wyróżniane źródła możliwości finansowania działalności gospodarczej finansowanie bankowe leasing faktoring sekurytyzacja aktywów aniołowie biznesu Private Equity New Connect Catalyst wycena przedsiębiorstwa koszt kapitału udziałowego koszt całego kapitału struktura kapitału metody wyceny kapitału finansuj.pl informacje o projekcie cel projektu działania projektowe mix finansuj.pl zbuduj biznesplan szkolenia webcasty porady wideo realizator projektu 2

3 finansuj.pl wstęp Brak dostępu do kapitału to jedna z podstawowych barier hamujących rozwój polskiej przedsiębiorczości. Zazwyczaj przedsiębiorcy są przygotowani na początkowy okres funkcjonowania firmy opierając się na własnych oszczędnościach, pomocy rodziny, przyjaciół lub wyspecjalizowanych instytucji mikrokredytowych. Trudności w dostępie do kapitału pojawiają się często w kolejnym etapie życia firmy, kiedy jest on niezbędny do dalszego jej funkcjonowania i rozwoju. Problem nie dotyczy jedynie początkujących przedsięwzięć. Na trudności z finansowaniem narzekają również doświadczeni przedsiębiorcy, którzy myślą o dalszym rozwoju firmy lub ekspansji. Usługi oferowane przez tradycyjne instytucje finansowe z reguły nie stanowią wystarczającego wsparcia dla właścicieli firm z sektora MSP. Banki z reguły decydują się kredytować kapitał obrotowy w maksymalnym wymiarze dwukrotności miesięcznych obrotów na koncie, koncentrując się na dużych transakcjach dla klientów potrafiących wykazać się odpowiednim zabezpieczeniem. Stąd częsta konieczność szukania innych form pozyskania kapitału od rynku kapitałowego i potencjalnego IPO na wybranym parkiecie, poprzez fundusze Venture Capital/Private Equity, aż do poszukiwania inwestora prywatnego na rynku niepublicznym. Wiąże się to z większym ryzykiem dla obu stron transakcji (wspólne prowadzenie biznesu, podzielenie się własnością firmy oraz odpowiedzialnością za jej sukces). 3

4 biznesplan biznesplan wymyślenie nowego pomysłu na biznes nie jest zadaniem trudnym. Znacznie większym wyzwaniem jest wymyślenie dobrego pomysłu na biznes, czyli takiego, który ma szansę na realizację oraz będzie przynosił satysfakcjonujący zysk. Nie ma sensu zużywać pieniędzy, wysiłku i czasu na przedsięwzięcia o znikomym potencjale. Właściwa ocena biznesowego pomysłu jest równie ważna (a nawet ważniejsza) niż sam pomysł. zanim zaczniesz pisać biznesplan przed rozpoczęciem pisania biznesplanu należy sobie odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań: po co? przede wszystkim: Po co realizowany jest projekt i jakie korzyści ma przynieść dla rozwoju firmy? Być może chcemy wkraczać na nowe rynki zbytu? Albo zależy nam na zaoferowaniu nowego produktu? A może planujemy zmienić technologię, by podnieść jakość lub obniżyć koszty produkcji? jak? należy również zastanowić się w jaki sposób będziemy te cele realizować, czyli wybór konkretnych działań potrzebnych do wykonania zakładanych celów, np. udział w targach zagranicznych, stworzenie nowego działu produkcji czy też zmiany w organizacji pracy. nakłady kolejny krok to wyznaczenie niezbędnych nakładów inwestycyjnych oraz uzasadnienie tej decyzji. Czy do wykonania wyznaczonych zadań potrzebne są nam maszyny, urządzenia, hala produkcyjna a może wartości niematerialne? Na tym etapie należy również dokonać wyboru technologii, która będzie wdrożona. 4

5 biznesplan ile? kiedy już wiadomo co trzeba kupić, należy oszacować wysokość niezbędnych nakładów inwestycyjnych. koncepcja następny etap to przygotowanie koncepcji organizacji zespołu ludzkiego realizującego projekt. Należy dokonać dokładnej analizy kapitału ludzkiego pod kątem możliwości wykorzystania go w przyszłym projekcie, dokonanie oceny ile osób i jakiej specjalizacji trzeba będzie zatrudnić, a które z obecnie pracujących obciążyć innymi obowiązkami. ryzyko ważnym elementem przygotowań do napisania biznesplanu jest oszacowanie ryzyka inwestycyjnego, czyli przygotowanie analizy progu rentowności, oceny jakości oraz stopy zwrotu z inwestycji, obliczenie zwrotu z inwestycji, ocena możliwości kontroli kosztów. plan ostatni krok to przygotowanie planu realizacji inwestycji wyznaczenie czasu realizacji poszczególnych etapów, oszacowanie minimalnego i maksymalnego czasu na realizację inwestycji. cele tworzenia biznesplanu do podstawowych celów biznesplanu należą: analiza obecnie prowadzonego biznesu, przygotowanie planu rozwojowego firmy, ocena własnych możliwości i ograniczeń finansowych, ocena możliwości uzyskania kapitału ze źródeł zewnętrznych, opracowanie szczegółowego programu badań i działań marketingowych, przygotowanie planu operacyjnego działalności firmy. zanim zaczniesz pisać biznesplan odpowiedz na kilka pytań po co realizujesz projekt jakie przyniesie korzyści jak zrealizujesz postawione cele co musisz kupić skąd weźmiesz fundusze jakich zatrudnisz ludzi czy to ryzykowne przedsięwzięcie 5

6 biznesplan cele przygotowania biznesplanu można podzielić na: cele strategiczne to cele długoterminowe o charakterze rozwojowym (np.: poszerzenie sieci handlowej, stworzenie bazy produkcyjnej i hurtowej, utworzenie grupy kapitałowej). cele taktyczne to cele średnioterminowe, związane z metodami działań (np.: rozwinięcie kampanii reklamowo promocyjnej, wykorzystanie nowych form sprzedaży). cele operacyjne to cele krótkoterminowe, dotyczące działań organizacyjnych i gospodarczych. adresaci biznesplanu określ cele swojego przedsięwzięcia strategiczne taktyczne operacyjne w zależności od sytuacji różni mogą być adresaci biznesplanu. Dokument może być kierowany do banku (składanie wniosku kredytowego), do inwestora kwalifikowanego (próba pozyskania finansowania), do podmiotu pośredniczącego (ubieganie się o dotacje unijne) lub do zgromadzenia wspólników albo zarządu (planowanie strategiczne). Każdy z wymienionych adresatów pod różnym kątem patrzy na biznesplan i zwraca uwagę na odmienne informacje zawarte w dokumencie. Banki oceniają biznesplan pod względem możliwych form zabezpieczenia, zaangażowania kredytobiorcy w realizowane przedsięwzięcie, znajomości tematu, zrozumienia rynku, staranności oraz umiejętności przewidywania. Duże znaczenie ma dla nich również to czy biznesplan prezentuje dobrze przemyślany pomysł inwestycyjny oraz autorskie podejście do pomysłu. Inwestor kwalifikowany zwraca z kolei uwagę na innowacyjność spółki oraz możliwości bycia dla spółki partnerem przez okres kilku lat. W przypadku podmiotu pośredniczącego (dotacje unijne) kluczowymi aspektami są natomiast przygotowanie wniosku w sposób, który ściśle odpowiada wymogom naboru, spójność dokumentu, zgodność biznesplanu ze składanym wnioskiem oraz właściwe punktowanie opisów we wniosku. Dla zgromadzenia wspólników lub zarządu firmy będącej inwestorem strategicznym lub właścicielem najistotniejsze będą dodatkowe dane finansowe umożliwiające przewidzenie potencjalnych zysków i strat. 6

7 biznesplan funkcje biznesplanu funkcje biznesplanu można podzielić na planistyczną, aplikacyjną oraz porządkującą. funkcja planistyczna ujmuje wewnętrzne warunki działania firmy skonfrontowane z przewidywanymi realiami otoczenia. Prezentuje m.in. pożądane kierunki rozwoju firmy, nakłady na sfinansowanie działań zmierzających w tych kierunkach oraz spodziewane z tych działań efekt. funkcja aplikacyjna odnosi się natomiast do uruchomienia różnych środków, metod i sposobów działania, aby osiągnąć cele i efekty założone w biznesplanie. funkcja porządkująca biznesplanu odnosi się do możliwości usystematyzowania i uporządkowania toku postępowania czyli zaprowadzenia ogólnego ładu w firmie. metodologia biznesplanu biznesplan powinien przede wszystkim stanowić obszerny zasób jak najdokładniejszych informacji dotyczących różnych zagadnień. w dokumencie powinny się znaleźć dane na temat sytuacji w branży, w której działa przedsiębiorstwo oraz w branży, której dotyczy projekt inwestycyjny. Wartościowe będą wszelkie informacje o dotychczasowym kształtowaniu się popytu i podaży oraz ich prognozach. biznesplan to również źródło wiedzy na temat konkurencji zarówno dotychczasowej, jak i tej, która będzie naszą konkurencją w wyniku realizacji projektu. Istotne jest porównanie pod względem: jakości, ceny i np. wydatków na reklamę. w dokumencie powinny się znaleźć również informacje na temat wszystkich technologii, które możliwe są do wykorzystania w realizacji projektu oraz szczegółowe dane dotyczące tej, która została przez nas wybrana. Ważne jest porównanie pod względem zalet i wad oraz wiedza o czasie stosowania tej technologii w Polsce i na świecie. 7

8 biznesplan biznesplan to miejsce na dane dotyczące kapitału ludzkiego, którym dysponuje przedsiębiorstwo i tym, którym nie dysponuje, a który musi pozyskać. Niezbędne są CV pracowników z firmy, którzy będą uczestniczyć w realizacji projektu i zagwarantują jego trwałość oraz informacje z rynku pracy o kadrach, których szukamy obejmujące możliwości zatrudnienia nowych pracowników oraz szacunki oczekiwanych wynagrodzeń. Część dotycząca kapitału ludzkiego powinna również obejmować historię zatrudnienia w przedsiębiorstwie w okresie ostatnich 3 lat (liczba etatów, udział kobiet i niepełnosprawnych, formy zatrudnienia). z dokumentu czytelnik powinien mieć możliwość dowiedzenia się o zasobach technicznych jakimi dysponuje aktualnie firma: z jakich korzysta nieruchomości (powierzchnia, infrastruktura, własność) i z jakich ruchomości (rok produkcji, wartość, amortyzacja, rodzaj technologii itp. W tej części powinny znaleźć się wszelkie informacje na temat pomieszczeń, maszyn, urządzeń, certyfikatów, licencji oraz patentów. biznesplan powinien obejmować także dane na temat zasobów finansowych firmy jego zdolności kredytowej, zaciągniętych zobowiązaniach, płynności finansowej, zysków wypracowanych w ostatnich latach itp. W dokumencie należy również umieścić informacje o doświadczeniu w realizacji innych projektów: czego firmie udało się dokonać, jak wygląda historia jej działalności, najlepiej w formie skróconego opisu zrealizowanych projektów, osiągniętych celów iwskaźników. w biznesplanie powinna również znaleźć się analiza zewnętrznej i wewnętrznej sytuacji firmy z wykorzystaniem dwóch podstawowych narzędzi: analizy SWOT i analizy benchmarkingowej. Warto pamiętać o tym, że skutecznie sporządzony i zaplanowany biznesplan niekoniecznie może się zamienić w tzw. skuteczny biznesplan, przekładający się na ogólnie pojęty Sukces. Przeszacowanie biznesplanu, przyjęcie zbyt optymistycznego scenariusza oraz zły model biznesowy przedsięwzięcia mogą spowodować szybki upadek dobrze zapowiadającego się biznesu. 8

9 biznesplan skuteczny biznesplan stylistyka i wygląd dokumentu dobry biznesplan to taki, który pod względem stylistyki i wyglądu spełnia kryteria: format dokument powinien być jednolity przy jego pisaniu należy konsekwentnie używać tej samej czcionki, większej dla nagłówków, a mniejszej dla tekstu. Preferowana czcionka dla tekstu to Arial, rozmiar 12. Należy również pamiętać o odpowiednich marginesach i numeracji stron, schludnych, wyraźnych i nie za dużych elementach graficznych oraz o tym, by ilustracje i grafy były wplecione w tekst. styl należy zadbać o to, by w całym dokumencie zastosowana została jednolita stylistyka, tak aby poszczególne elementy do siebie pasowały a dokument sprawiał wrażenie jednolitej całości. prostota biznesplan powinien zostać napisany w taki sposób, aby jego treść była dla czytelnika zrozumiała i jednoznaczna. W przypadku, gdy odbiorcą biznesplanu nie jest bank lub inwestor, który nie jest ekspertem technicznym, należy wystrzegać się trudnych, technicznych określeń. Wystarczy ograniczyć się do uproszczonego wykresu lub diagramu. konkretność i obiektywizm biznesplan powinien sprawiać wrażenie pisanego w sposób obiektywny i ukazywać racjonalne podejście autora planu. Dokument powinien być również napisany w sposób, który zachęca do dalszego czytania. klarowność klarowność planu biznesowego ma szczególne znaczenie, gdyż potencjalni inwestorzy nie dokonują analizy dokumentu w obecności autora. Sugerowana pamiętaj o umieszczeniu w biznesplanie danych o: sytuacji branży twojej konkurencji dostępnych technologiach posiadanym doświadczeniu zasobach ludzkich zasobach technicznych zasobach finansowych i analizy SWOT 9

10 biznesplan wielkość dokumentu to stron, a prognozy wykorzystywane w planie powinny sięgać 5 lub 6 lat w przyszłość od rozpoczęcia działalności. Należy pisać go w taki sposób, aby podsuwał odpowiedzi na rodzące się podczas lektury pytania. Wszelkie techniczne specyfikacje traktowane powinny być jako załączniki. kwestie merytoryczne w biznesplanie kluczową kwestią dla planu biznesowego jest jego racjonalność. Dokument powinien stanowić logiczną, uporządkowaną całość. Przy pisaniu warto na bieżąco sprawdzać kolejne jego elementy, tak aby cały czas mieć kontrolę nad jego treścią. Zawsze należy mieć na uwadze, że ostateczny efekt naszej pracy powinien posiadać wartość użytkową dla klienta. Dlatego na opracowanie dobrego biznesplanu potrzeba często kilku tygodni pracy. struktura skutecznego biznesplanu skuteczny biznesplan powinien zawierać szereg standardowych elementów: streszczenie biznesplanu streszczenie to przekształcenie tekstu polegające na zmniejszeniu jego objętości przy zachowaniu ważnych, wyróżnionych elementów treści oraz problemów. Streszczenia nie należy traktować jako wprowadzenia czy podsumowania. Powinien być to samodzielny tekst, który ma zainteresować inwestora, zawierający główne aspekty, takie jak: krótki przegląd całego biznesplanu, krótki opis produktu lub usługi oraz sprecyzowanej wartości dla klienta. Warto, aby w streszczeniu znalazły się informacje o rynku, na którym działa firma, (jego wielkości i dynamice) oraz w wymaganym kapitale początkowym przy prognozowanej stopie zwrotu. 10

11 biznesplan usługa, produkt istotne jest posiadanie sprecyzowanego produktu lub usługi oraz celu, jaki został wyznaczony. Opisując produkt czy usługę nie wystarczy ograniczyć się do jego specyfikacji oraz odpowiednich wykresów. W tym rozdziale powinny znaleźć się biznesowe informacje na temat produktu: np. o tym czy podobny produkt jest już na rynku, a jeśli tak, to czym się wyróżnia, czemu klienci wybiorą ten produkt, a nie konkurencji oraz jaką niesie on wartość dla klienta. Należy pamiętać o tym, aby opisując produkt lub usługę nie stosować specyficznego, technicznego języka zrozumiałego tylko dla specjalistów. kadra kierownicza potencjalni inwestorzy rzadko kiedy przywiązują większą wagę do elementu dotyczącego przyszłego zespołu zarządzającego. Jednak w przypadku większych i profesjonalnych inwestorów jak np. firmy private equity kadra zarządzająca jest bardzo istotnym punktem analizy całego przedsięwzięcia. Analizując kadrę kierowniczą inwestorzy zwracają przede wszystkim uwagę na to czy zespół ma wspólną wizję (czy każdy dąży do tego samego celu i czy jest zmotywowany), czy poszczególne osoby z kadry zarządzającej wzajemnie uzupełniają się swoimi umiejętnościami i doświadczeniem oraz czy zespół ma odpowiednią wielkość. Standardowo w zespole zarządzającym powinno być od 4 do 5 osób. Zbyt mała grupa może podejmować zbyt subiektywne decyzje, a zbyt duża przyczyniać się do powstawania konfliktów i zatorów w sprawnym zarządzaniu organizacją. Informacje na temat kadry kierowniczej powinny odnosić się jedynie do umiejętności, doświadczeń i kwalifikacji kluczowych dla realizowanego przedsięwzięcia. Czytelnik powinien również móc dowiedzieć się jaki jest podział zadań w zespole zarządzającym oraz jacy będą przyszli doradcy firmy, (np. w obszarze marketingu, rachunkowości) oraz konkretnych osobach lub firmach doradczych. otoczenie bliższe i dalsze kluczowymi aspektami w otoczeniu firmy są rynek oraz konkurencja. Skuteczny plan biznesowy powinien szczegółowo określać rozmiar rynku oraz jego tendencje rozwojowe. Dla czytelnika dokumentu istotne jest, jak wygląda potencjalny przyszły wzrost pamiętaj! biznesplan ma być dokumentem stanowiącym logiczną i estetyczną uporządkowaną całość. Przy pisaniu sprawdzaj na bieżąco kolejne jego elementy, tak aby cały czas mieć kontrolę nad jego treścią. 11

12 biznesplan zysku oraz wartość przedsięwzięcia. Są one uzależnione od innowacyjności, jakości produktu i wielkości rynku. Przy przedstawianiu prognoz i tendencji rozwojowych rynku warto wykorzystywać dane statystyczne, wykresy i ich opisy itp. Plan powinien uwzględniać również segmentację rynku czyli podzielenie klientów na jednorodne grupy (np. niezamożnych, średniozamożnych i bardzo zamożnych), które ze względu na podobieństwa cech ujawniają podobny popyt. Dokument powinien również zawierać analizę lokalnej oraz głównej konkurencji z uwzględnieniem pozycji rynkowej innych firm. plan marketingowy obszar marketingu oraz sprzedaży powinien być mocno zorientowany na kreatywność., gdyż ciekawa kampania reklamowa czy sposób sprzedaży produktu mogą być kluczem do szybkiego sukcesu. Opracowanie strategii marketingowej powinno być indywidualną kwestią zespołu lub osoby, która będzie ją tworzyć. Najpopularniejszym oraz najbardziej skutecznym sposobem jest stosowanie tzw. marketingu-mix, czyli skupienie się na czterech głównych czynnikach, za pomocą których można oddziaływać na rynek (tzw. 4P). Skrót 4P pochodzi od angielskich słów: Product (produkt), Price (cena), Place (dystrybucja), Promotion (promocja). Plan marketingowy powinien zawierać opis produktu lub usługi, wartość jaką niesie on dla klienta oraz potrzeby jakie będzie zaspokajał. Cena powinna określać stosunek wartości produktu w oczach klienta do prawdziwej ceny produktu. Opracowując cenę warto skonsultować ją z potencjalnymi klientami lub wziąć pod uwagę ceny rynkowe dla podobnego produktu lub usługi i podać przedział liczbowy. Dystrybucja z kolei opisuje kanał dystrybucji produktu lub usługi czyli to, co łączy producenta z klientem finalnym. Istnieje wiele rodzajów kanałów dystrybucji, dlatego należy zastanowić się nad takim rozwiązaniem, które będzie najlepsze, najwydajniejsze i niegenerujące dużych kosztów. Wyróżniamy takie kanały dystrybucji jak: zewnętrzni detaliści, hurtownia, własna sieć, agenci, call-center, Internet. Promocja polega na zaprezentowaniu produktu i wzbudzeniu zaufania, tak aby klient nabył oferowany produkt lub usługę. Ponieważ 12

13 biznesplan promocja i reklama są kosztowne, warto wybrać taką kampanię, która trafi do docelowego klienta a zarazem nie będzie zbyt obciążać budżetu przedsięwzięcia. Wśród najpopularniejszych form reklamy można wyróżnić klasyczne (reklama w TV, radio, ulotki itp. ), Public Relations (np. artykuły dotyczące produktu), reklamę bezpośrednią (sprzedaż wysyłkową), telemarketing (bezpośredni kontakt telefoniczny z klientem), internet (prezentacja produktów i sprzedaż), telezakupy (sprzedaż za pośrednictwem telewizji) oraz inne (np.targi i wystawy). Wraz z ogólnym postępem i rozwojem usług wykreowana została koncepcja 7P czyli tzw. marketingi-mix dla usług, który poza standardowymi czynnikami z modelu 4P został rozszerzony o jeszcze trzy kolejne czynniki P: People (ludzie), Process (proces), Physical evidence (świadectwo materialne) Ludzie czyli tworzenie u klienta poczucia, że ich doradcy to bardzo kulturalne, pewne swoich decyzji, perfekcyjne osoby. Proces odnosi się do całego procesu od zainteresowania potencjalnego klienta poprzez przekazywanie informacji do sprzedaży i obsługi posprzedażowej. Świadectwo materialne to natomiast wszystkie rzeczy mające kojarzyć się klientowi z konkretną firmą lub jakością wykonywanych usług (np. kolory firmy, przedmioty, papier firmowy, wizytówki pracowników, długopisy, kształt budynków i wystrój wnętrz). struktura organizacyjna i system biznesowy ważnym elementem biznesplanu jest struktura organizacyjna i system biznesowy. Im struktura jest prostsza i posiadająca, w miarę możliwości, jak najmniej poziomów tym lepiej. Taki stan sprawia, że taką organizacją dużo łatwiej się zarządza, a sami pracownicy, współpracownicy i zewnętrzni konsultanci będą dobrze zorientowani, w jakich obszarach organizacji działają oraz jakie zadania są im przypisane. Często się zdarza, że struktura organizacyjna w ciągu pierwszego roku lub kolejnych latach będzie poddawana próbie, co może przyczyniać się do nawet kilku reorganizacji lub zmiany całej struktury organizacyjnej. Dlatego system powinien być prosty w zarządzaniu, elastyczny i łatwy w dokonywaniu zmian, przystosowaniu do nowych możliwości lub okoliczności. skuteczny biznesplan powinien zawierać: streszczenie opis produktu lub usługi analizę kadry kierowniczej analizę rynku i konkurencji plan marketingowy strukturę organizacyjną i system biznesowy harmonogram realizacji projektu plan finansowy załączniki 13

14 biznesplan Przed podjęciem decyzji dotyczącej kształtu struktury organizacyjnej należy pamiętać, że zależy ona od różnych czynników, takich jak: specyfika firmy, branży w jakiej działa, czynniki zewnętrzne (np. nadarzających się okazjach do zwiększenia przychodów firmy. zarząd doradca zarządu dział personalny dział marketingowy dział produkcyjny dział sprzedaży przykładowa struktura organizacyjna skuteczny harmonogram realizacji kompletny, szczegółowy plan wdrożenia kolejnych etapów przedsięwzięcia lub produktów pomaga zrozumieć inwestorom całe przedsięwzięcie oraz jego rozwój, a samym twórcom pozwala na pogrupowanie wszystkich działań czy procesów w logiczną całość, unikając zbyt optymistycznych prognoz. Najbardziej skutecznym planowaniem jest opieranie się na realiach oraz unikanie zbyt pesymistycznych lub zbyt optymistycznych prognoz. Podczas planowania harmonogramu realizacji przedsięwzięcia należy pamiętać o czterech zasadach planowania: należy ograniczać zagrożenia tak mocno jak tylko jest to możliwe, już od momentu rozpoczęcia planowania. warto przygotować ekspertyzy, czyli wiedzę ekspercką, którą warto konsultować z konkretnymi specjalistami. trzeba wyznaczyć sekwencję wszystkich zadań. w przypadku nagromadzenia nagromadzenia problemów warto je pogrupować. 14

15 biznesplan plan finansowy plan finansowy to planowanie finansów, gotówki, jakiej potrzebujemy na wystartowanie z pomysłem oraz gotówki jakiej będziemy potrzebować w przyszłości, aby utrzymać płynność finansową. Każdy biznesplan z założenia musi zawierać kompletny plan finansowy. Tworząc finanse, ważne jest aby operować na realnych wielkościach. Szacując przychody, należy pamiętać, że cały plan finansowy jest prognozą, dlatego warto postarać się o jego szczegółowość i logiczność. Plan finansowy z założenia powinien składać się z: rachunku zysków i strat (bilansu), rachunku przepływów pieniężnych, prognozowanych minimalnie od dwóch do sześciu lat w przyszłość. Inwestor czytając plan finansowy danego przedsięwzięcia, powinien otrzymać odpowiedź na takie pytania jak: Ile funduszy początkowych potrzebuje firma? Przez jaki okres musi być finansowana przez inwestorów? Po jakim czasie można spodziewać się zysku? Jakiej wielkości będzie spodziewany zysk? załączniki załączniki są uzupełnieniem tego, co przekazywane będzie potencjalnemu inwestorowi. Przykładowymi załącznikami mogą być: skomplikowane diagramy, analizy techniczne, specyfikacje urządzeń, przydatne wyciągi z ustawy. przykładowe załączniki: wskaźniki makroekonomiczne 15

16 źródła finansowania strategia sukcesu przedsięwzięcie biznesowe, aby mogło liczyć na powodzenie musi opierać się na odpowiedniej strategii. Na strategię sukcesu składają się trzy powiązane ze sobą elementy: zrozumienie środowiska działania i konkurencji, długoterminowe, uzgodnione i zrealizowane cele obiektywna ocena posiadanych zasobów i zdolności. Przez strategię należy rozumieć kompleksowy plan wykorzystania naszych zasobów w najlepszy sposób dla zajęcia uprzywilejowanej pozycji rynkowej. Działanie poprawnie zdefiniowanej strategii jest szczególnie intensywne w obszarach wsparcia decyzyjnego (podnosi jakość procesów decyzyjnych), koordynacji i komunikacji działań, określenia celu działania firmy (poprawia jakość wykonania działań i buduje aspiracje). zrozumienie środowiska działania i konkurencji długoterminowe uzgodnione, zrozumiałe cele obiektywna ocena posiadanych zasobów i zdolności strategia sukcesu zasoby i zdolności firmy na zasoby i zdolności firmy składają się zasoby materialne (w tym finansowe), niematerialne, takie jak: technologia, know-how, reputacja, kultura organizacyjna oraz ludzie (ich kompetencje i wiedza, komunikacja, motywacja). 16

17 Ekonomiczna Wartość Dodana Ekonomiczna Wartość Dodana (EVA)E to zysk operacyjny po podatku EBIT(1-t) poźródła finansowania przywództwo kosztowe strategia przywództwa kosztowego polega na uprzywilejowanej pozycji kosztowej w porównaniu do konkurencji i w efekcie przyciągnięcie klienta niższą ceną produktu, bez konieczności obniżania jakości produktu. Istnieje kilka podstawowych źródeł budowania przewagi kosztowej. Pierwszym z nich jest poprawa marży zysku operacyjnego poprzez outsourcing wybranych elementów cyklu operacyjnego, ograniczanie kosztów ogólnych, poprawę efektywności kanałów dystrybucji, standaryzację oraz lepsze procedury. Kolejne sposoby to zwiększenie tempa wzrostu sprzedaży (poprzez wzrost udziału w rynku) oraz obniżenie kosztów kapitałowych (poprzez optymalizację struktury kapitałowej, monitorowanie i zarządzanie ryzykiem finansowym i operacyjnym, optymalizację kosztu pozyskiwania finansowania). Budowanie przywództwa kosztowego następuje również poprzez inwestycje w majątek trwały i obrotowy: firma może zoptymalizować wykorzystanie posiadanego majątku, sprzedać zbędne składniki lub dokonać konwersji składników majątku według kryterium kosztu finansowania. Innym sposobem na obniżenie kosztów jest podniesienie efektywności podatkowej organizacji, poprzez optymalizację struktury organizacyjnej oraz planowanie w zakresie cen transferowych. wyróżniane źródła wartość firmy wartość rynkowa firmy jest nadwyżką, jaką rynek (nabywca) definiuje ponad wartość bilansową kapitału firmy; nadwyżka ta budowana jest przede wszystkim przez tzw. Ekonomiczną Wartość Dodaną (EVA) twój projekt osiągnie sukces jeśli: będziesz miał zrozumienie środowiska biznesowego i działań konkurencji ustalisz długoterminowe cele i będziesz je systematycznie realizował obiektywnie ocenisz posiadane zdolności i zasoby 17

18 źródła finansowania mniejszony o koszt zaangażowanego kapitału firmy (WACC), przy czym wielkość zaangażowanego kapitału obliczamy wg formuły: (Aktywa krótkoterminowe płynne inwestycje) zobowiązania nieodsetkowe maksymalizacja wartości firmy z punktu widzenia właścicieli przedsiębiorstwa maksymalizacja wartości polega na maksymalizacji bieżącej wartości dostępnych dla nich przepływów pieniężnych i wyliczana jest według formuły: Max K = Σ CFn/(1+rk)ⁿ. Z kolei dla firmy jako całości maksymalizacja wartości polegać będzie na maksymalizacji bieżącej wartości przepływów pieniężnych dostępnych dla właścicieli i obligatariuszy (innych interesariuszy). Maksymalizację wartości firmy oblicza się według następującego wzoru: Max V = K + D = Σ CFn/(1+WACC)ⁿ. Strategiczna Karta Wyników Strategiczna Karta Wyników jest jedną z koncepcji monitorowania strategii wykorzystującą spójny system zarówno finansowych jak i pozafinansowych wskaźników do bieżącej oceny stanu organizacji. Celem Strategicznej Karty Wyników jest zaprezentowanie strategii w formie zestawu mierzalnych celów niezbędnych do realizacji misji firmy. Strategiczna Karta Wyników pozwala na zapewnienie spójności między wyznaczonymi celami a podejmowanymi działaniami oraz mierzenia i kontroli efektów działań strategicznych oraz działań mających na celu motywowanie pracowników. Strategiczna Karta Wyników buduje system zarządzania wartością firmy mierząc efektywność i sprawność jej działania w czterech perspektywach: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych oraz nauki i rozwoju. Należy pamiętać o tym, że proces budowania Strategicznej Karty Wyników powinien rozpocząć się od deklaracji strategicznej misji i podstawowych wartości firmy. 18

19 źródła finansowania Strategiczna Karta Wyników w perspektywie finansowej zakłada takie cele jak wzrost przychodów, nowe rynki, produkty, klienci czy pogłębienie relacji z obecnymi klientami (sprzedaż krzyżowa, oferta grupy produktów zamiast dotychczasowego produktu). W perspektywie finansowej liczy się również wzrost efektywności poprzez poprawę struktury kosztów i efektywniejsze wykorzystanie aktywów. Z punktu widzenia klienta Strategiczna Karta Wyników operuje celem jakim jest propozycja wartości (operacyjna sprawność, intensywne relacje z klientem, przywództwo produktowe). Z kolei w perspektywie procesów wewnętrznych cele oraz działania odnoszą się do osiągnięcia wzrostu przychodów, poprawy efektywności i wyróżniającej propozycji wartości dla klientów. W kontekście perspektywy nauka i rozwój cele i działania odnoszą się do kompetencji i umiejętności, technologii i kultury organizacji, które mają zasadnicze znaczenie dla realizacji strategii firmy. ryzyko operacyjne -5% +5% sprzedaż koszty zmienne koszty stałe EBIT (-15%) 230(+15%) koszty finansowe koszty finansowe (17%) 210(+17%) tax (20%) EAT (-17%) 168(+17%) wpływ dźwigni operacyjnej na dochód firmy Strategiczna Karta Wyników mierzy efektywność i sprawność działania firmy w perspektywie: finansowej klienta procesów wewnętrznych nauki i rozwoju 19

20 źródła finansowania możliwości finansowania działalności gospodarczej różnym fazom rozwoju przedsiębiorstw lub projektu odpowiadają różne możliwości finansowania. Projekty znajdujący się w początkowym etapie (seed) opierają się na funduszach własnych oraz dotacjach. Młode przedsiębiorstwa (start-up) mogą już liczyć na pomoc ze strony aniołów biznesu oraz kapitałów inwestycyjnych Venture Capital. Projekty znajdujące się w fazie ekspansji stają się atrakcyjne dla banków oraz inwestorów Private Equity. Firma znajdująca się w fazie dojrzałości ma możliwość uzyskania finansowania ze źródeł Private Equity, może również wprowadzić akcje spółki do obrotu giełdowego lub nawiązać współpracę z inwestorem strategicznym. fundusze własne, dotacje aniołowie biznesu, Venture Capital Private Equity, banki start-up wzrost ekspansja Private Equity, IPO, inwestor strategiczny dojrzałość/ refinansowanie/ wykup fazy rozwoju projektu a źródła finansowania przyczyny luki kapitałowej do głównych przyczyn luki kapitałowej należy zaliczyć: brak satysfakcjonujących biznesplanów, dokumentów finansowych i innych informacji, nieadekwatny poziom aktywów dla celów zabezpieczeń oraz niedostateczny poziom zyskowności, płynności, wzrostu i innych parametrów kondycji biznesowej. 20

Co to są finanse przedsiębiorstwa?

Co to są finanse przedsiębiorstwa? Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 10 października

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Możliwości pozyskania środków pieniężnych Przedsiębiorstwo Finansowanie Aktywa Trwałe Aktywa Obrotowe Pasywa Kapitały Własne Kapitał Obcy Kapitał

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36 SPIS TREŚCI Część I. Organizacja i strategie działalności banków komercyjnych Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12 1.1. Pojęcie i cechy... 13 1.2. Determinanty rozwoju współczesnych banków komercyjnych...

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Poznań, 22 września 2007 r. 1. Fundusze venture capital 2. Finansowanie innowacji 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Kapitał dla firm Rozwój Innowacyjność - Optymalizacja podatkowa

Kapitał dla firm Rozwój Innowacyjność - Optymalizacja podatkowa Kapitał dla firm Rozwój Innowacyjność - Optymalizacja podatkowa Źródła pozyskiwania kapitału preferencje i kryteria wyboru Bogusław Bartoń, Prezes Zarządu IPO SA Wrocław, 26 czerwca 2013 r. Jaki rodzaj

Bardziej szczegółowo

Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu).

Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu). Budowa biznesplanu Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu). Unijne procedury wymagają bardzo obszernej i szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstw Albert Tomaszewski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 listopada 2016 r. Cele finansowania Finansowanie działalności przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko.

Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko. Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko. dr Rafał Lipniewicz Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Rok akademicki 2017/2018 Formy prawne działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów) - suma aktywów nie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki rynkowe: Szybkie wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014 Rynek kapitałowy jak skutecznie pozyskać środki na rozwój Gdańsk Styczeń 2014 Plan spotkania Kapitał na rozwój firmy Możliwości pozyskania finansowania na rozwój Kapitał z Giełdy specjalna oferta dla małych

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu?

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Monika Gancarewicz Gdynia, 26 maja 2011 r. Kim jest anioł biznesu: inwestor prywatny, przedsiębiorca lub menedŝer, inwestujący własny kapitał w ciekawe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu. Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku

Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu. Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku www.psab.pl Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku Kim jest Anioł Biznesu? to inwestor kapitałowy, który angażuje własne środki finansowe w rozwój

Bardziej szczegółowo

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) Spółki krajowe (mld zł) Spółki zagraniczne (mld zł)

Bardziej szczegółowo

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Katarzyna Duda Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 2012 Dotacje na innowacje Spis treści: Czego oczekuje inwestor i jakich pomysłów szuka Biznesplan jak

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Uniwersytet Szczeciński 24. listopada 2016 r. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa dr Maciej Pawłowski PLAN WYKŁADU 1. Podstawowe pojęcia 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 Szczegółowy program kursu ASM 603: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1 1. Zagadnienia ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

4.1.Wprowadzenie i krótki opis planowanego przedsięwzięcia,

4.1.Wprowadzenie i krótki opis planowanego przedsięwzięcia, Biznesplan w praktyce zarządzania firmą. Autor: Aleksander Czapurko, Joanna Łukaszewicz Wstęp Rozdział 1 Pojęcie, funkcje i struktura biznesplanu Czym jest biznesplan? Funkcje biznesplanu w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r.

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Trendy i możliwości Perspektywa makroekonomiczna - wysoki potencjał wzrostu w Polsce Popyt na kapitał - Wzrost zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Podręcznik obejmuje wykład finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione m.in. rachunkowość jako system informacyjny

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 2 POLSKI RYNEK KAPITAŁOWY - STRUKTURA Fundusze emerytalne Zakłady ubezpieczeń Fundusze inwestycyjne Domy maklerskie

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa dr Maciej Pawłowski Uniwersytet Szczeciński 13. kwietnia 2017 r. PLAN WYKŁADU 1. Podstawowe pojęcia 2. Źródła finansowania 3. Kapitał własny a kapitał

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Czynniki sukcesu i przyczyny porażek w zarządzaniu własną firmą Mirosław Haffer

Rozdział 2. Czynniki sukcesu i przyczyny porażek w zarządzaniu własną firmą Mirosław Haffer Założyć firmę i nie zbankrutować. Aspekty zarządcze. redakcja naukowa Sławomir Sojak Czytelnik przyszły przedsiębiorca znajdzie w książce omówienie najważniejszych aspektów zakładania i zarządzania rmą

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3.

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3. EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3 www.salo.pl Działalność gospodarcza w portach morskich Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa portowego opiera się na dwóch podstawowych elementach:

Bardziej szczegółowo

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0 1. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI Pozostałe wskaźniki 2,0 Wskaźnik służy do oceny zdolności przedsiębiorstwa do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Do tego

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala VENTURE CAPITAL Jak zdobyć mądry kapitał? Piotr Gębala Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012 Agenda Źródła kapitału na rozwój Fundusze VC w Polsce KFK i fundusze VC z jego portfela Źródła kapitału a

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Spis treści Wstęp Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w finansowaniu przedsięwzięć ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Główne źródła finansowania Subsydia: dotacje i pożyczki preferencyjne (koszt: od - 100% do 5,5%

Bardziej szczegółowo

Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego

Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego finansowania strona pasywów. Bilans jest sporządzany na

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Z jakimi opłatami musi liczyć się potencjalny emitent?

Z jakimi opłatami musi liczyć się potencjalny emitent? Z jakimi opłatami musi liczyć się potencjalny emitent? Największymi dylematami przed podjęciem decyzji o wejściu na rynek giełdowy są te związane z koniecznością poniesienia kosztów. Przeważnie spółkom

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Program zajęć kursu Specjalista ds. finansów i rachunkowości.

Program zajęć kursu Specjalista ds. finansów i rachunkowości. Program zajęć kursu Specjalista ds. finansów i rachunkowości. A. Finanse przedsiębiorstw (30 godz.) 1. Ogólna charakterystyka finansów przedsiębiorstwa - 1 godz. 1.1. Pojęcie finansów 1.2. Podmioty finansów

Bardziej szczegółowo

Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011

Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011 Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) 1Q 2011: 10 debiutów na Głównym Rynku, w tym 2 spółki zagraniczne i 3 przeniesienia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Innowacje w biznesie wykład 4

Finansowanie innowacji. Innowacje w biznesie wykład 4 Finansowanie innowacji Innowacje w biznesie wykład 4 Źródła finansowania innowacji Kapitał własny Finansowanie wewnętrzne samofinansowanie skumulowanego zysku odpisy amortyzacyjne ciche rezerwy inne Kapitał

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Załącznik nr 1 do umowy DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Nazwa przedsiębiorstwa Adres przedsiębiorstwa Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Załącznik nr 1 do umowy DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Nazwa przedsiębiorstwa Adres przedsiębiorstwa Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Część 5. Mgr Michał AMBROZIAK Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Warszawa, 2007 Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszego opracowania nie wolno kopiować ani

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Kupić, sprzedać, a może budować organicznie? O strategii budowania wartości firmy

Kupić, sprzedać, a może budować organicznie? O strategii budowania wartości firmy Kupić, sprzedać, a może budować organicznie? O strategii budowania wartości firmy Datapoint Wybrane transakcje (2010-2013) M&A Prywatyzacja Pozyskanie kapitału IPO IPO Publiczna emisja akcji Prywatna emisja

Bardziej szczegółowo

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia wiążą się ze złożonymi decyzjami inwestycyjnymi i finansowymi. Obejmują: kluczowe elementy biznesu, zarządzanie i analizy strategiczne,

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

WACC Montaż finansowy Koszt kredytu

WACC Montaż finansowy Koszt kredytu WACC Montaż finansowy Koszt kredytu PYTANIA KONTROLNE Co oznacza pojęcie kapitalizacja odsetek? Zdefiniuj stopę procentową i dyskontową Co oznacza pojęcie wartość przyszła i bieżąca? Jakimi symbolami we

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects

DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects DOMENA DZIAŁALNOŚCI Podstawowym obszarem specjalizacji biznesowej jest doradztwo i pośrednictwo finansowe dla firm w zakresie: o Pozyskania kapitału

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

W praktyce firma rozwija się dynamicznie, a mimo to wciąż odczuwa brak gotówki - na pokrycie zobowiązań lub na nowe inwestycje.

W praktyce firma rozwija się dynamicznie, a mimo to wciąż odczuwa brak gotówki - na pokrycie zobowiązań lub na nowe inwestycje. W praktyce firma rozwija się dynamicznie, a mimo to wciąż odczuwa brak gotówki - na pokrycie zobowiązań lub na nowe inwestycje. Dostarczanie środków pieniężnych dla przedsiębiorstwa jest jednym z największych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT ZA I KWARTAŁ Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT ZA I KWARTAŁ 2011 Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa.

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa. KAPITAŁ W PRZEDSIĘBIORSTWIE I JEGO STRUKTURA Autor: Jacek Grzywacz, Wstęp W opracowaniu przedstawiono kluczowe zagadnienia dotyczące możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorstwo kapitału oraz zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan Dla Uczestników/czek Projektu Młodzi zdolni z własną firmą w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe innowacji

Wsparcie finansowe innowacji Wsparcie finansowe innowacji Aniołowie Biznesu Fundusze kapitału zalążkowego 1 Poziom nakładó w Kapitał inwestycyjny problem luki kapitałowej w rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć Dolina śmierci (Powstawanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie wie na czym polega metoda projektu? wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

Leasing maszyn: czy warto?

Leasing maszyn: czy warto? .pl https://www..pl Leasing maszyn: czy warto? Autor: Elżbieta Sulima Data: 24 listopada 2015 Przy podejmowaniu decyzji kupna np. platformy do bel warto jest rozważyć leasing. Korzystna jest łatwość jego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo