PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ"

Transkrypt

1

2

3 PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ

4 Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak Copyright by Wydawnictwo PLACET 2010 WYDANIE ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych reprodukowane bez zgody właściciela copyright. Wydawca Wydawnictwo PLACET Warszawa ul. Mickiewicza 18a/1 tel. (22) fax. (22) księgarnia internetowa: ISBN Warszawa 2011 Skład i łamanie: Wydawnictwo PLACET Druk i oprawa: ebook

5 Spis treści WSTĘP... 8 ROZDZIAŁ 1. PRZEDSIĘBIORSTWO NABYWCA RYNEK MARKETING (PAWEŁ WANIOWSKI) Mechanizm rynkowy Optimum konsumenta Użyteczność i proces jej tworzenia Otoczenie przedsiębiorstwa Podstawowe zasady koncepcji marketingowych Definicje i geneza marketingu ROZDZIAŁ 2 ZACHOWANIA NABYWCÓW (PAWEŁ WANIOWSKI) Racjonalność zachowań nabywców Uwarunkowania wewnętrzne wpływające na decyzje nabywców Czynniki zewnętrzne Czynniki osobiste Czynniki ekonomiczne Czynniki społeczne Czynniki kulturowe Proces zakupu i jego skutki ROZDZIAŁ 3. INFORMACYJNE PODSTAWY DECYZJI MARKETINGOWYCH (PAWEŁ WANIOWSKI) System informacji marketingowej w przedsiębiorstwie Badania marketingowe Rodzaje badań marketingowych i procedura badawcza Definiowanie problemu badawczego Projekt badania Gromadzenie danych Redukcja, analiza i interpretacja wyników badania ROZDZIAŁ 4. WYBÓR RYNKU DOCELOWEGO I POZYCJONOWANIE OFERTY MARKETINGOWEJ (MAGDALENA DASZKIEWICZ) Segmentacja rynku Poziomy segmentacji a działania rynkowe Określenie rynku docelowego Pozycjonowanie oferty marketingowej

6 ROZDZIAŁ 5. BUDOWANIE STRATEGII MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA (MAGDALENA DASZKIEWICZ, PAWEŁ WANIOWSKI) Strategia w przedsiębiorstwie Decyzje strategiczne i taktyczne Strategia marketingowa i budowanie przewagi konkurencyjnej Strategiczne planowanie marketingowe Proces kształtowania strategii marketingowych Analiza sytuacji marketingowej Ustalenie celów marketingowych Rodzaje strategii marketingowych Programowanie elementów marketing-mix i wdrożenie strategii marketingowej Narzędzia wspomagające proces kształtowania marketingowej strategii przedsiębiorstwa ROZDZIAŁ 6. PRODUKT (PAWEŁ WANIOWSKI) Pojęcie i wymiary produktu Podział produktów Cykl życia produktu Asortyment Marka, strategie markowania ROZDZIAŁ 7. CENA (PAWEŁ WANIOWSKI) Cena a inne instrumenty marketingowe Metody ustalania cen Współzależność metod Metody kosztowe Metody popytowe Stanowienie cen na podstawie cen konkurentów Strategie cenowe Strategie cen wysokich Strategie cen średnich Strategie niskich cen ROZDZIAŁ 8. DYSTRYBUCJA (DARIUSZ SOBOTKIEWICZ) Istota dystrybucji Rodzaje kanałów dystrybucji Wybór, organizacja i zarządzanie kanałami dystrybucji Konflikty w kanałach dystrybucji Fizyczna dystrybucja i logistyka marketingowa Marketing bezpośredni

7 ROZDZIAŁ 9. ZINTEGROWANA KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Procesy komunikacyjne w działaniach przedsiębiorstw (Dariusz Sobotkiewicz) Koncepcja zintegrowanej komunikacji (Magdalena Daszkiewicz) Proces budowania strategii komunikacji marketingowej(dariusz Sobotkiewicz) ROZDZIAŁ 10. INSTRUMENTY PROMOCJI Reklama (Dariusz Sobotkiewicz) Sprzedaż osobista (Dariusz Sobotkiewicz) Promocja sprzedaży (Dariusz Sobotkiewicz) Public Relations (Magdalena Daszkiewicz) ROZDZIAŁ 11. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA W INTERNECIE (MAGDALENA DASZKIEWICZ) Internet jako medium komunikacyjne Charakterystyka, segmentacja i profilowanie internautów Podstawowe narzędzia komunikacji marketingowej w Internecie Internetowe oblicze instrumentów promocji ROZDZIAŁ 12. ORGANIZACJA MARKETINGU W PRZEDSIĘBIORSTWIE (DARIUSZ SOBOTKIEWICZ) Personel marketingowy przedsiębiorstwa Ewolucja działu marketingu w przedsiębiorstwie Usytuowanie komórek marketingowych w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Wewnętrzna organizacja komórek marketingowych ROZDZIAŁ 13. MARKETING APLIKACJE POZABIZNESOWE Marketing społeczny (Magdalena Daszkiewicz) Marketing terytorialny (Magdalena Daszkiewicz, Paweł Waniowski) Marketing polityczny (Paweł Waniowski) BIBLIOGRAFIA

8 WSTĘP Działania marketingowe należą do najbardziej spektakularnych i najbardziej widocznych w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw. Na co dzień spotykamy liczne reklamy niemalże wszystkiego, co moglibyśmy kiedykolwiek zapragnąć. Robiąc zakupy stajemy w obliczu licznych zabiegów polegających na odpowiednim rozmieszczeniu produktów na półkach sklepowych, starannie przemyślanych działań sprzedawców i celowego wystroju sklepu, który ma skłonić nas do zakupu. Często pozytywnie (z punktu widzenia handlowców) reagujemy na napis typu: Okazja! Obniżka cen o 30%. Oszołamia nas bogactwo różnorodnych produktów, poddajemy się szczególnej atmosferze sklepów, nierzadko traktowanych jako swoiste świątynie konsumpcji. Wiele firm, marek i produktów zawdzięcza swój sukces rynkowy dobrze zaplanowanym i zrealizowanym działaniom marketingowym. Sukces, który zależy od nabywców decydujących się kupować produkty danej firmy, czy też wybierających produkty innych dostawców. Uzyskanie przychylności klientów przy coraz silniejszej konkurencji, wymaga zaoferowania im czegoś wyjątkowego, czegoś, co najlepiej trafi w ich gusty i optymalnie zaspokoi wymagania. Bez zaawansowanych działań marketingowych nie będzie to możliwe. Dobrze rozumiany marketing to nie zestaw trików i działań doraźnych, lecz przemyślana strategia i wynikająca z niej taktyka działania, dostosowana do docelowych odbiorców, oparta na wiedzy i badaniach, osadzona mocno w realiach rynkowych, Celem tego podręcznika jest przedstawienie wszystkich podstawowych zagadnień z dziedziny marketingu, a tym samym zainspirowanie do ich stosowania w praktyce. Prezentując kolejne problemy, autorzy starali się odnieść je do otaczającej nas rzeczywistości, posługując się licznymi przykładami z rynku polskiego i międzynarodowego. Książka składa się z trzynastu rozdziałów. W pierwszym przedstawiono podstawowe pojęcia dotyczące mechanizmu rynkowego i marketingu, usytu-

9 owano funkcje marketingowe w przedsiębiorstwie, a także zaprezentowano najważniejsze definicje marketingu oraz jego genezę i fazy rozwojowe. W związku z tym, że działania marketingowe powinny rozpoczynać się od analizy potrzeb, preferencji i wymagań nabywców, w rozdziale drugim dokonano przeglądu czynników wpływających na decyzje nabywców i scharakteryzowano proces zakupu wraz z jego uwarunkowaniami i skutkami. Rozdział trzeci został poświęcony procesowi pozyskiwania i wykorzystania informacji niezbędnych do podejmowania decyzji marketingowych ze szczególnym uwzględnieniem badań marketingowych, jako najbardziej kreatywnej części systemu informacji marketingowej. Podstawowa zasada marketingu to orientacja na klienta. Jej praktyczna realizacja opiera się na wyodrębnieniu i opisie grup nabywców (segmentacja i profilowanie), wyborze tych, do których kierować będziemy ofertę marketingową (określenie rynku docelowego) oraz działaniach zmierzających do zajęcia optymalnego miejsca w ich świadomości (pozycjonowanie). Tym zagadnieniom poświecono czwarty rozdział książki. Każda dyscyplina związana z zarządzaniem przedsiębiorstwem musi być traktowana całościowo i długookresowo. Zatem w piątym rozdziale omówiono problemy dotyczące budowania strategii marketingowej. Wychodząc od podstawowych zagadnień związanych ze strategią przedsiębiorstwa, przedstawiono etapy procesu kształtowania strategii marketingowej, jej rodzaje oraz narzędzia wspomagające jej planowanie, realizację i kontrolę. Kolejne rozdziały dotyczą instrumentów marketingowych (produktu, dystrybucji, ceny i promocji), a więc obszarów, w obrębie których firmy podejmują działania mające na celu zdobycie a następnie utrzymanie przewagi rynkowej. Szczególnie potraktowano zagadnienia promocji, poświęcając rozdział dziewiąty tak istotnej dla sukcesu przedsiębiorstw zintegrowanej komunikacji marketingowej; w rozdziale dziesiątym opisując podstawowe instrumenty promocji (reklamę, sprzedaż osobistą, promocję sprzedaży i public relations), a ze względu na wzrost znaczenia we współczesnym biznesie w odrębnym rozdziale omówiono zagadnienia komunikacji marketingowej w Internecie. Kolejna część podręcznika zawiera analizę struktur marketingowych dominujących w polskich przedsiębiorstwach, ze zwróceniem szczególnej uwagi na szeroki wachlarz możliwych rozwiązań organizacyjnych.

10 Potrzeba świadomego i strategicznego podejścia do prowadzonych działań dotyczy nie tylko przedsiębiorstw. Marketing w coraz większym stopniu staje się ważną częścią funkcjonowania organizacji społecznych; świata szeroko pojętej polityki, a także jednostek, które są wynikiem określonego podziału terytorialnego (krajów, regionów i miast). Uwzględniając fakt rozszerzenia wykorzystania marketingu na obszary pozabiznesowe ostatni rozdział poświęcono marketingowi społecznemu, terytorialnemu i politycznemu. Podręcznik jest przeznaczony dla osób zainteresowanych problematyką marketingu, zarówno tych, dla których będzie to tylko pierwszy krok w zgłębianiu jej tajników, jak i tych, którzy oczekują poszerzenia wiedzy marketingowej i rozwoju związanych z nią umiejętności. Wśród adresatów książki są studenci szkół wyższych, których ścieżka zdobywania wiedzy uwzględnia przedmioty marketingowe; decydenci i pracownicy odpowiedzialni za ten obszar działania w firmach i organizacjach oraz inne osoby, które w swej pracy zawodowej mogą wykorzystać wiedzę i umiejętności marketingowe. Autorzy pragną, by treść tej książki stała się dla czytelników źródłem inspiracji do własnych przemyśleń i by pozwoliła na trafniejszą ocenę zjawisk i procesów marketingowych.

11 ROZDZIAŁ 1 PRZEDSIĘBIORSTWO NABYWCA RYNEK MARKETING Marketing jest dyscypliną mikroekonomiczną, co oznacza, że dotyczy przedsiębiorstw i indywidualnych nabywców. Każdy z tych podmiotów dąży do osiągania sukcesu. Dla przedsiębiorstw będzie to przede wszystkim zysk, a także wzrost udziału w rynku, zwiększenie sprzedaży, pozyskanie nowych grup nabywców, a czasami jedynie utrzymanie się na rynku lub też poprawa relacji z otoczeniem. Sukcesem dla każdego człowieka (a każdy z nas nabywa, a następnie konsumuje jakieś dobra i usługi) jest osiągnięcie jak największych korzyści z wydatkowania ograniczonych środków finansowych, ale również uzyskanie jak największej satysfakcji z nabywanych produktów Mechanizm rynkowy Dążenia sprzedających (przedsiębiorstw) i kupujących (nabywców) ścierają się na rynku, który jest pewnego rodzaju sceną umożliwiającą prowadzenie określonej gry aktorom stale trwającego spektaklu. Na rynku ścierają się sprzeczne dążenia sprzedających (chcieliby sprzedać jak najwięcej tego, co wytworzyli po jak najwyższej cenie) i kupujących (pragnących nabyć dokładnie to, czego potrzebują po cenie, którą będą w stanie zaakceptować). Przedsiębiorstwa, które wytwarzają produkty nie znajdujące akceptacji przez nabywców ponoszą straty, a czasami nawet zmuszone są do rezygnacji ze swojej działalności. Nabywcy, którzy nie chcą zaakceptować określonego poziomu cen muszą szukać innych ofert lub zrezygnować z zakupu.

12 12 Rynek jest pojęciem heterogenicznym. Spośród wielu, można wyodrębnić cztery podstawowe definicje rynku [95, s. 9 i nast.]: według kryterium technicznego to miejsce spotkań sprzedających i kupujących, dokonujących aktów sprzedaży kupna; według kryterium geograficznego (przestrzennego) to obszar o zbliżonych warunkach dokonywania zakupów sprzedaży (podobne zasady handlu danym produktem, podobna gęstość sieci handlowej, podobny stopień zaopatrzenia, stosowanie tych samych metod ustalania cen, itp.); według kryterium ekonomicznego to ogół stosunków wymiennych (towarowo-pieniężnych) między sprzedającymi, oferującymi towary i usługi po określonej cenie (reprezentującymi podaż) a kupującymi, zgłaszającymi zapotrzebowanie na te towary i usługi, znajdujące pokrycie w środkach pieniężnych (reprezentującymi popyt); według kryterium systemowego to celowo zorganizowany układ (system) relacji między podmiotami i przedmiotami rynku, między którymi zachodzą procesy realne i regulacyjne, przy czym działanie rynku jest procesem rozgrywającym się w czasie. Pierwsze dwa kryteria wyodrębniania pojęcia rynku są współcześnie mało przydatne, gdyż określanie rynku jako miejsca w dobie burzliwego rozwoju rynków wirtualnych nie ma większego sensu, a w związku z tym coraz mniejsze znaczenie będzie miało traktowanie rynku jako kategorii związanej z konkretną przestrzenią, chociaż znamy liczne przykłady rynków o zdecydowanie globalnym charakterze, a z drugiej strony można mówić o rynkach lokalnych. Jednym ze starszych rynków globalnych jest rynek maszyn dla górnictwa. Jest to szczególna sfera działalności gospodarczej charakteryzująca się wysoką specjalizacją, ogromną wartością poszczególnych kontraktów i znacznymi różnicami w sposobach prowadzenia działalności w różnych krajach. Strefy wpływów dzielą między siebie dwaj konkurujący ze sobą potentaci, czyli amerykańsko-brytyjski JOY i niemiecki DBT. Poważnym eksporterem maszyn dla górnictwa i budownictwa tunelowego jest również Polska. Liczący się rynek światowy będący w zasięgu polskich producentów to: Rosja, Ukraina, Kazachstan, Białoruś, Chiny, Indie, Cze-

13 chy, Słowacja, Niemcy, kraje Ameryki Łacińskiej, m.in. Argentyna i Kolumbia. Takie rynki, jak USA, RPA czy Australia są na razie w sferze penetracji. O zainteresowaniu polską ofertą świadczy chociażby rosnąca liczba zagranicznych kontrahentów odwiedzających organizowane corocznie Międzynarodowe Targi Górnictwa, Energetyki i Metalurgii w Katowicach, będące najważniejszą ekspozycją wystawienniczą przemysłu ciężkiego w Europie. 13 W ujęciu ekonomicznym rynek to zespół stosunków wymiennych między dwiema stronami: podażową i popytową, których sprzeczne dążenia są regulowane przez ceny. Na bazie tego ujęcia można więc wyodrębnić trzy elementy rynku: 1. podaż 2. popyt 3. cenę. Podaż to ogół oferowanych do sprzedaży produktów danego rodzaju w danym miejscu i czasie. Popyt to zgłaszane zapotrzebowanie na te produkty (czyli ujawnione pragnienia i potrzeby), znajdujące pokrycie w środkach pieniężnych, czyli w tzw. funduszu nabywczym. Na poziomie mikroekonomicznym jedynie te pragnienia ludzkie, które poparte są możliwościami ich realizacji mogą stanowić efektywny popyt. Wszystkie pragnienia, które z powodu zbyt małych środków nie mogą być w danym czasie zaspokojone stanowią co najwyżej popyt potencjalny (który, gdy pojawią się finansowe szanse jego realizacji, może przekształcić się w popyt efektywny). Cena tradycyjnie definiowana jest jako pieniężny wyraz wartości produktu, jednak współcześnie cenę określa się często mianem rynkowej wartości dobra lub usługi z zastrzeżeniem, że niezależnie od wartości użytkowej, poziom ceny zależy od aktualnego układu rynkowego, będącego wypadkową sprzecznych interesów sprzedającego i kupującego. Zatem może zaistnieć sytuacja, że produkty zupełnie zbędne do życia, ale bardzo rzadkie, mogą osiągać znacznie wyższą cenę niż produkty konieczne w codziennym życiu, ale występujące w przyrodzie lub wytwarzane w procesie produkcji w znacznych ilościach. Nabywca jest w stanie więcej zapłacić za dobro rzadkie niż za dobro powszechne. W związku z tym zwykle znacznie wyższą cenę osiągają rzadkie

14 14 diamenty niż występująca często woda, chociaż można wyobrazić sobie, że w pewnych warunkach (np. na pustyni) całkowita użyteczność wody może być dużo większa niż całkowita użyteczność diamentów [32, s. 37]. W rzeczywistości można znaleźć ogromną liczbę czynników mających wpływ na cenę, lecz w marketingu szczególnie podkreśla się rolę nabywcy, dla którego każdy zakup wiąże się z koniecznością rezygnacji z czegoś więcej niż tylko z określonej sumy pieniędzy, którą musi on zostawić w sklepie. Dlatego też uzasadnione wydaje się być definiowanie ceny jako tego, z czego dana osoba musi zrezygnować w zamian za nabywane dobro lub usługę [57, s. 469]. Aby stać się posiadaczem jakiegoś produktu nie wystarczy dysponować żądaną przez sprzedającego sumą pieniędzy, ale trzeba umieć jeszcze do tego sprzedającego dotrzeć. Musimy więc poświęcać swój czas (który jest coraz rzadszym dobrem) na poszukiwanie produktu, a więc na dojazd do danego sklepu, a często na poszukiwanie optymalnego, z punktu widzenia naszych potrzeb, asortymentu. W czasie wykorzystanym na poszukiwania mogły nas ominąć inne możliwości (odpoczynek, nauka, spotkanie towarzyskie, możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy, itp.). Niejednokrotnie nabywca spotyka się z niezbyt uprzejmym sprzedawcą lub, jak to coraz częściej bywa, szczególnie w dużych centrach handlowych, z ochroniarzem, z którymi rozmowa nie musi być przyjemnością. Związane z tym zdenerwowanie to też pewien rodzaj kosztu ponoszonego przez nabywcę. Z każdym zakupem związane jest ryzyko, że produkt się nie sprawdzi, że nie zaspokoi optymalnie naszych potrzeb. Zwróćmy uwagę, jak wielkie ryzyko niesie ze sobą nabywanie usług, których (odmiennie niż produktów materialnych) nie można obejrzeć przed zakupem w związku z tym, że proces ich świadczenia i konsumpcji jest równoczesny. Oczywiście zakup każdego produktu materialnego może również zakończyć się niepowodzeniem, gdyż na ogół dysponujemy zbyt małą ilością informacji niezbędnych do podjęcia decyzji optymalnej, albo nie jesteśmy w stanie tych informacji jednoznacznie ocenić. Jednak w sektorze usług ryzyko jest znacznie większe. Nabywając usługę możemy być przekonani o słuszności dobrego wyboru, aby w czasie jej konsumpcji stwierdzić coś zupełnie przeciwnego. Przykładem mogą być choćby coroczne niemal bankructwa firm turystycznych i związane z tym kłopoty ich klientów, często pozostawionych na pastwę losu w odległych zakątkach świata. W momencie zakupu wycieczki zagranicznej klienci tego biura byli zapewne przekonani, że wybierają najlepszą ofertę ze wszystkich dostępnych na rynku.

15 15 Rynek danego przedsiębiorstwa czy organizacji nie jest pojęciem jednoznacznym. W każdym obszarze można mówić o wielu różnych rynkach. Na przykład, mówiąc o rynku szkoły podstawowej czy też średniej, A. J. Fazlagić [31, s ] wyróżnia aż sześć podstawowych rynków: rynek potencjalnych uczniów, ujawniający się w wyniku rekrutacji; jest to rynek uzależniony od silnych wpływów rodziców, rówieśników, a nawet panującej mody; rynek rodziców, specyficzny, bo często funkcjonujący na zasadzie nieobecności negatywnych zjawisk, np. narkotyki, a nie istnienia ważnych dla procesu kształcenia elementów, np. wysokie wyniki w nauczaniu języków obcych; rynek wpływowych instytucji, z którymi każda szkoła musi się liczyć, szczególnie kuratoriów oświaty, wydziałów oświatowej administracji samorządowej, ośrodków doskonalenia nauczycieli, prasy lokalnej; rynek wewnętrzny a więc pracownicy szkoły; rynek dostawców obejmujący firmy zewnętrzne świadczące rozmaite usługi na rzecz szkoły; rynek absolwentów, spośród których młodsi będą grupą wspierającą działania marketingowe, zachęcając młodszych kolegów do chodzenia do ich szkoły, a starsi, np. ludzie sukcesu będą stanowić żywą reklamę szkoły. Według kryterium systemowego rynek, jak wspomniano, to ogół relacji między elementami przedmiotowymi i podmiotowymi, wśród których to relacji można wyróżnić procesy realne i regulacyjne. Podmiotami rynku będą ci, którzy na tym rynku działają, a więc sprzedający i kupujący, a przedmiotami to, z czym na ten rynek przychodzą, a więc, z jednej strony, oferowane do sprzedaży produkty, z drugiej ujawnione potrzeby. Między tymi elementami zachodzą procesy realne i regulacyjne. Procesy realne to transakcje, a więc procesy polegające na zmianie właściciela danego produktu. Procesy regulacyjne to te, które nie są bezpośrednio związane ze zmianą prawa własności produktu, ale których istnienie umożliwia zachodzenie procesom realnym. Zauważmy, że na współczesnych rynkach, aby możliwe było

16 16 funkcjonowanie procesów realnych, musi wcześniej zaistnieć cały szereg procesów regulacyjnych, które w procesie zakupu mają kluczowe znaczenie. Nabywcy, zanim zdecydują się na zakup, poszukują informacji o produktach, markach, dostawcach i warunkach ewentualnego zakupu. Wiedza o tym jest im przekazywana w reklamach i w toku rozmów ze sprzedawcami w sklepach. Niejednokrotnie przed zakupem negocjowane są różne jego elementy. Można wręcz stwierdzić, iż liczba procesów regulacyjnych znacznie przewyższa liczbę procesów realnych, ale w ostateczności tylko te drugie decydują o rozwoju rynku. Na rynku działa przedsiębiorstwo, które, aby mieć szansę na odniesienie sukcesu, musi sprzedawać swoje produkty, a więc musi doprowadzać do zawarcia transakcji. Zawieranie transakcji jest więc warunkiem koniecznym, ale oczywiście niewystarczającym do osiągania sukcesów na rynku. Aby pojedyncza transakcja mogła dojść do skutku, muszą zostać spełnione następujące warunki: na rynku muszą funkcjonować przynajmniej dwa podmioty, z których jeden posiada coś, co ma wartość dla drugiego i odwrotnie drugi ma coś, co jest atrakcyjne dla pierwszego. We współczesnej gospodarce jedna ze stron będzie posiadała produkt, który jest potrzebny drugiej stronie, która z kolei ma pieniądze, za które ten produkt będzie chciała nabyć; każdy z tych podmiotów musi dysponować środkami komunikacji, za pomocą których będzie możliwa wymiana informacji między nimi; każdy podmiot musi mieć swobodę przyjęcia bądź odrzucenia oferty drugiej strony, a jedynym istotnym ograniczeniem mogą być czynniki ekonomiczne (przede wszystkim cena).

17 1.2. Optimum konsumenta 17 Każdy człowiek dąży do tego, aby, dysponując ograniczonymi zasobami finansowymi, nabyć taki zestaw produktów, które optymalnie zaspokoją jego potrzeby i przyniosą mu możliwie największą satysfakcję, przyjemność, szczęście, zadowolenie i inne subiektywne doznania. Nabywca oczekuje więc pewnego poziomu użyteczności. Użyteczność należy do czynników, które nie dają się jednoznacznie mierzyć, szczególnie przy użyciu liczb bezwzględnych. Można jedynie stwierdzić, że konsument stawia jeden zestaw (koszyk) dóbr nad innym, bądź też, że te zestawy mają dla niego tę samą łączną użyteczność. Konsument może zatem preferować jeden zestaw dóbr w stosunku do drugiego, co oznacza, że wyżej ocenia użyteczność tego pierwszego względem drugiego. Załóżmy, że konsument ma do wyboru dwa równoważne koszyki dóbr: koszyk A i koszyk B. W przypadku, gdy zmniejszy on spożycie dóbr z koszyka B, to jeżeli zwiększy ilość konsumowanych dóbr z koszyka A w ten sposób, że nastąpi równoważący (rekompensujący) wzrost łącznej użyteczności, to jego postawa względem konsumpcji tych dóbr pozostaje obojętna, bo łączna użyteczność nie ulegnie zmianie. Graficznie wszystkie możliwe kombinacje między dobrami A i B, przy których łączna użyteczność pozostaje taka sama, przedstawia krzywa obojętności konsumenta (inaczej nazywana krzywą jednakowej łącznej użyteczności). Przedstawiono ją na rysunku 1.1. Rys Krzywa obojętności konsumenta

18 18 Teoretycznie można zbudować całą rodzinę coraz wyżej położonych krzywych odpowiadających coraz większej ilości dóbr znajdujących się w koszykach A oraz B. Wyżej położone krzywe obojętności oznaczają wyższy poziom łącznej użyteczności (rysunek 1.2). Rys Krzywa obojętności konsumenta oznaczające różny poziom łącznej użyteczności Każdy konsument dążyć będzie do przechodzenia na wyżej położone krzywe obojętności. W tym dążeniu do powiększania swojej konsumpcji, a więc i łącznej użyteczności, konsument napotyka na pewne ograniczenia. Stanowią je: poziom dochodów danego człowieka lub gospodarstwa domowego, ceny dóbr, które chce nabyć, możliwy czas konsumpcji, a czasami nawet dostępność produktów. Tak więc, aby było możliwe przejście na wyższy poziom łącznej użyteczności, muszą zostać spełnione pewne warunki, a mianowicie muszą wzrosnąć dochody konsumenta lub musi obniżyć się poziom cen na poszczególne dobra. W każdym przypadku konsument określa ilość poszczególnych dóbr, które przy ograniczonych dochodach i przy pewnym poziomie cen dadzą mu maksymalną, możliwą do osiągnięcia łączną użyteczność. Wszystkie możliwości rozdysponowania całego dochodu między koszyki A i B przedstawia krzywa jednakowego dochodu, czyli linia budżetowa konsumenta (rysunek 1.3).

19 19 Rys Linia budżetowa konsumenta Linia budżetowa reprezentuje punkty racjonalnego wyboru konsumenta przy jego ograniczonych dochodach, a także oddziela kombinacje osiągalne (pod i na linii budżetowej) od nieosiągalnych (nad linią budżetową) przy tym poziomie dochodu. Konsument działa racjonalnie, a więc maksymalizuje użyteczność swego dochodu przy danych cenach. Ponieważ krzywych obojętności może być nieskończenie wiele, zawsze któraś z nich będzie styczna do danej krzywej jednakowego dochodu (rysunek 1.4). Ten punkt styczności nazywa się optimum konsumenta w tym właśnie punkcie konsument osiąga najwyższy, możliwy w danych warunkach poziom konsumpcji. Podmioty chcące coś sprzedać muszą zatem dążyć do maksymalizacji użyteczności swoich produktów. Na to, czy produkt będzie dla nabywcy użyteczny, czy jego zakup i użytkowanie sprawi mu przyjemność, da mu satysfakcję i radość wpływa wiele różnych czynników, spośród których tylko nieliczne mają bezpośredni związek z materialnymi cechami produktu. Zauważmy bowiem, jak wielkie znaczenie ma np. wizerunek produktu (a więc element niematerialny). Znacznie chętniej kupujemy produkty, które cieszą się dobrą opinią, wcześniej były użytkowane przez naszych znajomych i przyniosły im satysfakcję, czy też takie, które mają rekomendację prestiżowych, godnych zaufania, instytucji.

20 20 Rys Optimum konsumenta 1.3. Użyteczność i proces jej tworzenia Jedną ze stron, niezbędnych do zawierania transakcji są sprzedawcy, a drugą nabywcy. Sprzedawcy muszą tak ukształtować swój produkt, aby znalazł on zainteresowanie nabywców. Nabywcy, którzy chcą stać się posiadaczami jakiegoś dobra oczekują, że za jego pomocą zaspokoją swoje potrzeby. Obecnie jednak wprowadzenie na konkurencyjny rynek produktu, który będzie tylko zaspokajał potrzeby na ogół nie przynosi sukcesu. Nabywcy oczekują bowiem czegoś więcej. Oczekują jeszcze satysfakcji, przyjemności, zadowolenia, a nawet szczęścia i radości, oczekują bowiem pewnego zbioru użyteczności. Kreacja użyteczności odbywa się w trzech etapach, w związku z czym możemy mówić o różnych rodzajach użyteczności: 1. na etapie produkcji nadawana jest użyteczność formy, 2. na etapie pośrednictwa produkt otrzymuje użyteczność miejsca i czasu, 3. od momentu przeniesienia prawa własności produktu na nabywcę zaczyna kształtować się użyteczność posiadania.

21 Użyteczność formy obejmuje wszystko to, co produkt może otrzymać na etapie produkcji, a więc kolor, kształt, wielkość, ciężar, a także możliwości zastosowania, cechy techniczne, osiągi, itp. Użyteczność miejsca i czasu zakłada stworzenie przez sprzedawców dostępności dla produktu w miejscach i w czasie optymalnym z punktu widzenia nabywców. Wymagania nabywców są tu różne w zależności od rodzaju produktów. Chcąc kupić podstawowe artykuły żywnościowe, napoje, środki higieny lub czasopisma, oczekujemy, iż produkty te będą dostępne w wielu miejscach, które będą otwarte dla nabywców bardzo długo. Stąd też mamy ogromną liczbę sklepów oferujących tego typu produkty, czynnych niejednokrotnie również w nocy i dni wolne od pracy. W Polsce, w odróżnieniu od wielu innych krajów, nie ma bowiem praktycznie żadnych regulacji dotyczących lokalizacji placówek handlowych i czasu ich otwarcia, stąd też ogromny rozwój handlu detalicznego. Nabywcy tzw. artykułów średniego rzędu (ubrania, obuwie, artykuły wyposażenia mieszkań, gospodarstwa domowego) nie mają aż takich wymagań. Godzą się na to, aby sklepy sprzedające te produkty były otwarte tylko w dzień i aby było ich mniej. Jeszcze bardziej ograniczony będzie handel produktami luksusowymi. Tu ograniczenie liczby sklepów i czasu ich otwarcia jest wręcz czynnikiem wzmacniającym ich ekskluzywność. Producent dóbr i usług luksusowych powinien zatem dbać o to, aby były one dostępne tylko w nielicznych (najlepiej prestiżowych) miejscach. Użyteczność posiadania wiąże się z odczuciami, których nabywcy doznają podczas zakupu danego dobra i później, w czasie jego użytkowania. Zauważmy, że wiele produktów sprawia nam satysfakcję tylko dlatego, że stały się naszą własnością, inne dają nam radość dopiero podczas ich konsumpcji lub użytkowania. Użyteczność to nie tylko elementy materialne, ale i cała gama elementów niematerialnych. Zaliczymy do nich estetykę produktów i miejsc sprzedaży, sposób ich ekspozycji i warunki zakupu, zgodność z kanonami aktualnie obowiązującej mody, itp. Zdarza się, że satysfakcja i zadowolenie wynika ze snobizmu czy też zademonstrowania swojej przewagi materialnej. Często właśnie elementy niematerialne decydują o popularności danego dobra lub usługi. 21

22 22 Zauważmy jak wielką wagę przywiązujemy obecnie do wyglądu produktów, do tego jak i w co są opakowane. Czasami kupując jakiś drobiazg na prezent płacimy więcej za ozdobne opakowanie. Korzystamy z usług punktu pakowania prezentów, mimo, że jakość tego opakowania wcale nie wpływa na cechy użytkowe i funkcjonalne samego produktu. Patrząc jednak z punktu widzenia nabywców można jednoznacznie stwierdzić, że prawdopodobieństwo zakupu rośnie wraz z poprawą wyglądu produktu. Dlatego też sprzedawcy nie szczędzą kosztów, aby myć i starannie układać na półkach sklepowych warzywa i owoce, odrzucać zbyt małe, zbyt duże czy nieforemne Otoczenie przedsiębiorstwa Można powiedzieć, że użyteczność stanowi ciąg wartości kształtowanych przez przedsiębiorstwa, które działają w określonym otoczeniu. Otoczenie to wyznacza ramy działalności firm i dzieli się na dwie części (rysunek 1.5): 1. otoczenie bliższe czyli mikrootoczenie, 2. otoczenie dalsze czyli makrootoczenie. Otoczenie bliższe obejmuje wszystkie podmioty, z którymi przedsiębiorstwo styka się w swojej codziennej działalności. Będą to zatem nabywcy, konkurenci, dostawcy, ale także banki, w których firma ma swoje konta, agencje reklamowe, przygotowujące kampanie reklamowe produktów firmy, instytucje ubezpieczeniowe, urzędy administracji państwowej i samorządowej, funkcjonujące na terenie działania przedsiębiorstwa. Są to co prawda elementy otoczenia, aczkolwiek w pewnych okolicznościach firma może mieć możliwość aktywnego wpływania na nie. Może mianowicie prowadzić skuteczną walkę konkurencyjną, może próbować edukować swoich nabywców, aby zachowywali się bardziej przewidywalnie, może zmienić bank, może zlecić przeprowadzenie kolejnej kampanii reklamowej innej agencji. Nie zawsze takie działania

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Piotr Lenik 1 PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Streszczenie: W opracowaniu zwrócono uwagę na kwestie dotyczące bogactwa przestrzeni stanowiącej obszar zainteresowań marketingu,

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Konsultacja merytoryczna: Aleksandra Stryjewska, Renata Czarnecka - Orlik Koordynator

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Leszek Plak. Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Copyright by Wydawnictwo Placet 2012 WYDANIE EBOOK

Redakcja: Leszek Plak. Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Copyright by Wydawnictwo Placet 2012 WYDANIE EBOOK Redakcja: Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Copyright by Wydawnictwo Placet 2012 WYDANIE EBOOK Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA MIKROEKONOMIA

EKONOMIA MIKROEKONOMIA David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch EKONOMIA MIKROEKONOMIA Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 1. WPROWADZENIE DO GOSPODARKI I EKONOMII podstawowe pojęcia i problemy rozwinięte w dalszych rozdziałach

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Robert Pieciułko Marketing sieciowy jako kanał dystrybucji na przykładzie firmy FM Group Praca licencjacka Praca napisana pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Stefana Forlicza

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo

Poradnik e-commerce. Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska

Poradnik e-commerce. Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska Poradnik e-commerce Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska IAB Grupy robocze Poradnik e-commerce Spis treści 03 Wstęp. Michał Kraus 04 Obowiązki internetowego

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Magazyny zintegrowane z e-sklepami. 5 11 grudnia 2014 r. RYNEK E-COMMERCE W POLSCE

Magazyny zintegrowane z e-sklepami. 5 11 grudnia 2014 r. RYNEK E-COMMERCE W POLSCE 22 RYNEK E-COMMERCE W POLSCE Magazyny zintegrowane z e-sklepami E-commerce to bardzo wymagający i konkurencyjny rynek, na którym z biznesowego punktu widzenia ważne są przede wszystkim dwa elementy: jak

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

113 113 118 124 137 137 142 148 149 160 174 181 191 192 200 211 Podsumowanie 219 Literatura 224 Spis rysunków 235 Spis tabel 236

113 113 118 124 137 137 142 148 149 160 174 181 191 192 200 211 Podsumowanie 219 Literatura 224 Spis rysunków 235 Spis tabel 236 Spis treści Wstęp 1. Schwytani w sieć 2. Przedsiębiorstwo i relacyjna geografia ekonomiczna 3. Cele pracy, źródła informacji i układ treści CZĘŚĆ I. KONCEPCJA SIECI OD TEORII DO PRAKTYKI HANDLOWEJ Rozdział

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Lidia Danik Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Wprowadzenie Segmentacja i pozycjonowanie uznawane są za

Bardziej szczegółowo

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy I. Wstęp Marka wśród pojęć, które odgrywają obecnie rolę w naukach o zarządzaniu, zajmuje pozycję dominującą. Te same czynniki, które

Bardziej szczegółowo

Polski rynek książek szkolnych a interwencja poprzez program Cyfrowa szkoła. Jan Strycharz

Polski rynek książek szkolnych a interwencja poprzez program Cyfrowa szkoła. Jan Strycharz Polski rynek książek szkolnych a interwencja poprzez program Cyfrowa szkoła Logika rynku i jego aktorów a proces edukacyjny i potencjał zmiany Jan Strycharz Warszawa 2013. 1 Raport jest dostępny na licencji

Bardziej szczegółowo