Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach."

Transkrypt

1 Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów będą na bieżąco zamieszczane na stronie

2 PROGRAMY: A. HORYZONT 2020 B. ERASMUS+ C. FUNDUSZE STRUKTURALNE UE D. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

3 DZIAŁ PROJEKTÓW HORYZONT Horyzont 2020 to największy program badawczo-innowacyjny UE zbudżetemwwys.ok.70miliardóweurona7lat: Instrument finansowy wdrażający Innowacyjną Unię inicjatywę Europy 2020 nakierowaną na zabezpieczenie europejskiej konkurencyjności. 3. Cel: stymulowanie innowacji i wzrostu gospodarczego.

4 DZIAŁ PROJEKTÓW Kto może uczestniczyć? Jednostki publiczne Centra badawcze Instytucje szkolnictwa wyższego Stowarzyszenia Organizacje międzynarodowe Przedsiębiorstwa Indywidualni naukowcy Kraje członkowskie UE Kraje stowarzyszone i kandydujące Kraje trzecie - pozaeuropejskie Wnioski składane są w odpowiedzi na wezwanie konkursowe Dofinansowanie KE Do 100% kosztów kwalifikowalnych

5 DZIAŁ PROJEKTÓW

6 DZIAŁ PROJEKTÓW I. Doskonała baza naukowa 1. Działania Marii Skłodowskiej-Curie: Individual Felowships RISE -Research and Innovation Staff Exchange ITN -InnovativeTraining Networks 2. Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) 3. FET Future and Emerging Technologies 4. Infrastruktury badawcze

7 DZIAŁ PROJEKTÓW Działania Marii Skłodowskiej-Curie Największy europejski program wymiany międzynarodowej dla naukowców. Indywidualne i instytucjonalne projekty badawczo-szkoleniowe: Indywidualne badawcze stypendia wyjazdowe Wymiana personelu badawczego Międzysektorowa oraz międzynarodowa współpraca Szkolenie młodej kadry naukowej Wszystkie dziedziny są akceptowane.

8 DZIAŁ PROJEKTÓW INDIVIDUAL FELLOWSHIPS stypendia indywidualne w UE, do UE i poza UE Granty dla najlepszych doświadczonych naukowców (stopień doktora lub 4 lata doświadczenia zawodowego) na prowadzenie badań. Konkurs otwarty do

9 DZIAŁ PROJEKTÓW Research and Innovation Staff Exchange (RISE) Wymiana pracowników naukowych, administracyjnych, technicznych i kadry zarządzającej badaniami. Oczekiwane rezultaty: Wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami z różnych sektorów (UE nie UE) oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy UE a krajami trzecimi (UE nie UE oraz UE UE). Konkurs 2015: otwarty do

10 DZIAŁ PROJEKTÓW Innovative Training Networks (ITN) Główny program finansujący szkolenia dla młodych naukowców poprzez szkolenia lub doktoraty. 4-letnie projekty międzynarodowe, międzysektorowe, interdyscyplinarne składane przez konsorcja, oparte na wspólnym programie badań. 1. ETN European Training Network 2. EID European Industrial Doctorates 3. EJD European Joint Doctoratas

11 Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council- ERC) Program finansuje badania poznawcze - frontier research Projekt nowatorski wykraczający poza obecny stan wiedzy z jasnym i ambitnym celem (publikacja to tylko produkt uboczny). Wszystkie dziedziny są akceptowane.

12 DZIAŁ PROJEKTÓW Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council- ERC) Ambitne, nowatorskie projekty badawcze przez okres do 5 lat. Projekt musi być realizowany w instytucji goszczącej (Host Institution) w kraju UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020 przez młode lub doświadczone zespoły kierowane przez tzw. Głównego Badacza (Principal Investigator). Wszystkie dziedziny są akceptowane. Ceniona jest interdyscyplinarność. Główny Badacz składa wniosek o dofinansowanie Instytucja goszcząca otrzymuje grant zatrudnia Głównego Badacza Główny Badacz tworzy zespół badawczy

13 ERC Grant Doświadczenie badacza Data ogłoszenia konkursu Data zamknięcia konkursu Dofinansowanie projektu w EURO/grant StartingGrant - od 2 do 7 lat po doktoracie; - min 1 samodzielna publikacja naukowa; - PI co najmniej 50% swojego czasu pracy musi poświęcić na realizację grantu ERC; Do 2 mln Consolidator Grant Advanced Grant - od 7 do 12 lat po doktoracie; - kilka publikacji naukowych, samodzielność naukowa, międzynarodowa pozycja; - PI co najmniej40% swojego czasu pracy musi poświęcić na realizację grantu ERC; - niezależnie od czasu jaki upłynął od doktoratu; - wybitny naukowiec o ugruntowanej pozycji, który w ostatnich 10 latach może pochwalić się istotnymi osiągnięciami naukowymi; - PI co najmniej 30% swojego czasu pracy musi poświęcić na realizację grantu ERC ; Do 2,75 mln Do 3,5 mln Proof of Concept Tylko dla laureatów grantów ERC na wdrożenie pomysłu Do Nabory ERC są cykliczne i powinny być w analogicznych datach w kolejnych latach

14 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ERC Grant Part A część administracyjna Part B1 Strona tytułowa. Section a: Extended synopsis max 5 stron Section b: CV max 2 strony Appendix: funding ID nie liczy się do limitu stron Section c: Track-record max 2 strony Part B2 The scientific proposal max 15 stron Section a: State-of-the-art and objectives Section b: Methodology Section c: Resources (incl. Project costs)

15

16 FET Future and Emerging Technologies (Przyszłe i Powstające Technologie) Finansowanie interdyscyplinarnych projektów, które odniosą najlepszy skutek łącząc potencjał z różnych dziedzin nauki (fizyki, informatyki, biologii, nauki o środowisku, naukach społecznych, humanistycznych i innych) oraz różnych dyscyplin zaawansowanej inżynierii, tak by badane rozwiązania można było wdrożyć i stworzyć zupełnie nowe technologie.

17 FETOPEN-RIA (deadline ) budżet: 154 mln EUR Sześć kluczowych warunków: 2 4 mln EUR/projekt 1.Długoterminowa wizja badania muszą być nowatorskie i wykraczające poza aktualny stan wiedzy; 2.Przełomowe S&T badania mają prowadzić do przełomu w danej dziedzinie; 3.Kamień węgielny dla nowych technologii przewidywany przełom musi dać podstawy nowej technologii; 4. Nowość badania muszą być oparte na nowych pomysłach, a nie na modyfikacji już istniejących koncepcji; 5. Wysokie ryzyko zbalansowane przez interdyscyplinarne podejście do problemu; 6. Interdyscyplinarność udział wielu dziedzin nauki w projekcie, pozwalające na dokonanie przełomu. Spodziewany rezultat: Initiating a radically new line of technology by establishing Proof-of-Principle of a new technological possibility and its new scientific underpinning lub Kick-starting an emerging innovation eco-system of high-potential actors around a solid baseline of feasibility and potential for a new technological option, ready for early take-up.

18 Infrastruktury badawcze DZIAŁ PROJEKTÓW Środki na rozwój i jak najlepsze wykorzystanie infrastruktur badawczych w Europie. Projektowanie infrastruktur(design studies) koncepcyjne prace nad nowymi infrastrukturami przedsięwzięcie o charakterze międzynarodowym, dotyczące infrastruktury o europejskim znaczeniu Efekt = raport koncepcyjno-technicznego nowej infrastruktury. Budowa nowych infrastruktur(construction of new infrastructures) konsorcja zaangażowane w inwestycje wymienione na mapie drogowej ESFRI (Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych) Działania integracyjne(integrating Activities) szeroki i łatwy dostęp do infrastruktur badawczych istniejących w państwach członkowskich UE, a także ich optymalne wykorzystanie Infrastruktura informatyczna(e-infrastructure) tematyka projektów określona w Programie Pracy

19 Infrastruktury badawcze Działania integracyjne(integrating Activities) Zapewniają naukowcom możliwość bezpłatnego dostępu do infrastruktur: - przeprowadzenia badań w najlepszych europejskich ośrodkach, z wykorzystaniem najlepszej aparatury, dostęp do specjalistycznych zbiorów, - pokrycie kosztów podróży i pobytu (do 3 miesięcy). - wyjazd nie konieczny możliwość wysyłania próbek do laboratorium lub otrzymywania materiału referencyjnego. - pokrycie kosztów elektronicznego dostępu do zasobów. Dzięki projektowi EuroRIs-Net+ naukowcy mają możliwość szybkiego znalezienia infrastruktur oferujących możliwość bezpłatnego wykonania badań. Usługa ta jest dostępna poprzez stronę:

20 DZIAŁ PROJEKTÓW III. Wyzwania społeczne 1. Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 2. Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie i gospodarka ekologiczna 3. Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia 4. Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport 5. Działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami 6. Europa w zmieniającym się świecie integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa 7. Bezpieczne społeczeństwa ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli

21 DZIAŁ PROJEKTÓW IV. Upowszechnienie doskonałości i poszerzenie uczestnictwa Wyrównanie różnic między lepiej i gorzej rozwiniętymi regionami UE Twinning wzmocnienie jednostki w obszarze badań przez współpracę z min. 2 wiodącymi instytucjami w danej dziedzinie. Teaming Ma na celu stworzenie nowych (lub istotną modernizację istniejących) Centrów Doskonałości mających siedzibę w państwach członkowskich / regionach, które są określone jako mniej rozwinięte w zakresie badań i innowacji w procesie łączenia sił (TEAMING) z wiodącymi instytucjami badawczymi w Europie (lub konsorcjum takich instytucji). ERA Chairs stworzenie zespołu badawczego przez zatrudnienie wybitnego naukowca, który go zbuduje, podnosząc potencjał jednostki.

22 Twinning DZIAŁ PROJEKTÓW WZMOCNIENIE określonej DZIEDZINY BADAŃ w danej instytucji poprzez partnerstwo z co najmniej 2 instytucjami wiodącymi w danej dziedzinie oraz strategię naukową dla stymulowania doskonałości naukowej i innowacyjnej. Wnioski muszą być składane przez co najmniej 3 uczestników: a) organizacja wnioskująca - powinna mieć siedzibę w Państwie UE, którego Indeks Zbiorczy Doskonałości Badawczej wynosi <70% średniej wartości tego wskaźnika na terenie państw UE27: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, POLSKA, Portugalia, Rumunia, Słowacja i Słowenia. b) co najmniej 2 wiodące w danej dziedzinie organizacje badawcze mające siedziby w dwóch różnych Państwach Członkowskich innych niż koordynator. Wspierane działania: wymiana pracowników; szkolenia, warsztaty, konferencje; szkoły letnie. Projekty nie wspierają: zatrudnienia personelu badawczego, wyposażenia, badań naukowych. Termin składania wniosków: 7 maja 2015 Call: H2020-TWINN-2015

23 V. Nauka z udziałem i dla społeczeństwa Celem tego programu jest budowanie efektywnej współpracy między nauką a społeczeństwem, w celu pozyskania nowych talentów dla badań i innowacji oraz połączenie doskonałości naukowej ze świadomością społeczną i odpowiedzialnością. Przykładowe tematy konkursów, które uruchomione zostaną : Innovative ways to make science education and scientific careers attractive to young people Evaluation of initiatives to promote gender equality in research policy and research organisations Support to research organisations to implement gender equality plans Supporting structural change in research organisations to promote Responsible Research and Innovation Knowledge Sharing Platform DZIAŁ PROJEKTÓW

24 DZIAŁ PROJEKTÓW Gdzie szukać informacji? ParticipantPortal

25

26

27

28

29 DZIAŁ PROJEKTÓW Zostań ekspertem KE Jeżeli: Masz wyższe wykształcenie Masz wiedzę ekspercką w dziedzinie badań lub innowacji w dowolnym obszarze, w tym w zakresie aspektów zarządzania Dysponujesz czasem, umożliwiającym podjęcie okazjonalnych, krótkoterminowych zobowiązań zawodowych zarejestruj się w bazie ekspertów Komisji Europejskiej:

30 Granty na Granty Wsparcie dla jednostek naukowych, które zamierzają podjąć się roli koordynatora międzynarodowego konsorcjum w planowanym projekcie, o którego dofinansowanie będzie wnioskowane w ramach programów: Horyzont 2020 Euratom Fundusz Badawczy Węgla i Stali Nabór do Warunek rozliczenia - pozytywna ocena formalna wniosku projektowego i dopuszczenie go do oceny merytorycznej

31 Granty na Granty OPCJA 1 Pokrycie planowanych kosztów: do zł(w tym 3000 na recenzję wniosku przez dwóch ekspertów) wniosek o GnG złożony najpóźniej do 120 dni przed datą zamknięcia naboru wniosków w konkursie koszty od dnia złożenia wniosku o GnG do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu(maksymalnie 12 m-cy) OPCJA 2 Refundacja poniesionych kosztów: do30000zł wniosek o GnG złożony najpóźniej do 30 dni od dnia otrzymania oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu koszty poniesione w okresie do 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu

32 Koszty kwalifikowalne: Granty na Granty 1) koszty przeprowadzenia dodatkowego rozpoznania w przedmiocie planowanego tematu wniosku projektowego: - weryfikacja istniejącego stanu wiedzy w tematyce wniosku projektowego (state of art), - koszty badań zastrzeżeń patentowych i sprawdzenia innowacyjności tematyki wniosku projektowego; 2) koszty przygotowania (napisania) wniosku (prace w tym zakresie mogą być świadczone przez pracowników wnioskodawcy lub podmioty zewnętrzne, tj. firmy lub osoby fizyczne niebędące pracownikami wnioskodawcy); 3) koszty uczestnictwa wnioskodawcy w konferencjach (wyłącznie opłata wstępnej za udział nie więcej niż po dwie osoby w maksymalnie dwóch konferencjach); 4) koszty organizacji spotkań roboczych konsorcjum (m. in. koszty wynajmu sali, zakwaterowania, przejazdu, obsługi spotkań, druku materiałów informacyjnych).

33 ERASMUS+ SZKOLNICTWO WYŻSZE

34 Dział Projektów Erasmus+ 34

35 Struktura programu: Akcja 1 Studiowanie i wolontariat w innym kraju Dział Projektów Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Akcja 3 Wsparcie w reformowaniu polityk Działania centralne Jean Monnet Popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej Sport Wydarzenia sportowe 35

36 Erasmus+ Akcja 1 - MOBILNOŚĆ Dział Projektów W ramach tej akcji studenci studiów I, II i III stopnia mogą skorzystać z wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy w jednym cyklu kształcenia. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące, a na praktyce 2 miesiące Wyjazdy na zagraniczne studia i praktyki Wyjazdy na staże dla absolwentów Wyjazdy pracowników w celach dydaktycznych i szkoleniowych W wyjazdach specjalistów w celu prowadzenia zajęć na uczelniach Więcej informacji: Biuro Programu Erasmus + działające na Uniwersytecie Śląskim

37 Dział Projektów Erasmus+ Akcja 1 Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus Studia II stopnia prowadzone przez konsorcjum uczelni, z co najmniej 3 różnych krajów uczestniczących w programie Erasmus. Studia trwające rok, półtora roku lub dwa lata są realizowane w co najmniej dwóch różnych krajach. W ramach projektu przyznawane są stypendia dla studentów, zaś absolwenci uzyskują podwójny dyplom. Na etapie ubiegania się o wspólne studia powinny posiadać akredytację! Granty przyznawane są na okres od 4 do 5 lat. Pierwszy rok projektu to okres przygotowawczy.

38 Dział Projektów Erasmus+ Akcja 2 -Współpracana rzecz innowacji i dobrych praktyk Uczelnia może uczestniczyć w następujących działaniach: Sojusze na rzecz wiedzy / Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych Partnerstwa strategiczne konkursy ogłaszane na sektory: szkolnictwo wyższe, edukacja szkolna, kształcenie dorosłych, kształcenie zawodowe międzysektorowe Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego / Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży

39 Dział Projektów Sojusze Na Rzecz Wiedzy Działania wspierane w ramach sojuszy na rzecz wiedzy: 1. Pobudzanie innowacyjności w szkolnictwie wyższym, biznesie i w szerszym środowisku ekonomiczno-społecznym. (np. rozwój nowych metod nauczania i uczenia się) 2. Rozwijanie podejścia przedsiębiorczego i umiejętności związanych z przedsiębiorczością wśród studentów, nauczycieli akademickich i pracowników firm 3. Pobudzanie przepływu i wymiany wiedzy między instytucjami szkolnictwa wyższego, a przedsiębiorstwami. W Sojuszach na rzecz wiedzy musi uczestniczyć co najmniej 6 organizacji z 3 krajów uczestniczących w programie Erasmus+, w tym minimum 2 uczelnie i 2 przedsiębiorstwa. 39

40 Dział Projektów Sojusze Na Rzecz Umiejętności Sektorowych Działania wspierane w ramach sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych: 1. Określenie zapotrzebowania na umiejętności i szkolenia w danym sektorze gospodarki 2. Opracowanie wspólnych programów nauczania 3. Realizacja wspólnych programów nauczania Długość trwania projektu: od 2 do 3 lat. Budżet 2-letni wynosi 700 tys. euro, natomiast w projekt 3-letni 1 mln euro. 40

41 Dział Projektów Partnerstwa strategiczne Działania w projekcie powinny zmierzać do opracowania innowacyjnych rezultatów takich jak: programy kształcenia, kursy, materiały edukacyjne, innowacyjne metody nauczania, które znajdą zastosowanie nie tylko w instytucjach realizujących projekt. Oprócz działań bezpośrednio związanych ze współpracą partnerów, takich jak spotkania międzynarodowe, projekt może również przewidywać wyjazdy studentów lub pracowników, jeśli służą one osiągnięciu jego celów. Wniosek o dofinansowanie składa w imieniu konsorcjum instytucja koordynująca do narodowej agencji w swoim kraju. 41

42 Dział Projektów Budowanie Potencjału W Dziedzinie Szkolnictwa Wyższego Szkoły wyższe i inne instytucje z krajów programu mogą realizować projekty wielostronne z instytucjami z krajów partnerskich (kraje wymienione w programie jako partnerskie m.in. Rosja). Celem projektów jest wzmacnianie potencjału uczelni i systemu szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich. 42

43 Dział Projektów GŁÓWNE CELE: 1. Modernizacja i internacjonalizacja szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich. 2. Podnoszenie jakości kształcenia w uczelniach w krajach partnerskich. 3. Wzmocnienie współpracy uczelni UE z uczelniami krajów partnerskich. 4. Wsparcie harmonizacji systemów szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich z EOSW. 5. Podniesienie świadomości międzykulturowej i wzajemnego zrozumienia. Długość trwania projektu: od 9 miesięcy do 2 lat. Budżet Maksymalna wysokość grantu wynosi 150 tys. euro. 43

44 Budowanie Potencjału W Dziedzinie Młodzieży Działania wspierane na rzecz budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży (od 17 do 30 roku życia): 1. Promowanie współpracy strategicznej między organizacjami młodzieżowymi i organami publicznymi w krajach partnerskich. 2. Zwiększanie zdolności rad młodzieży, platform młodzieżowych oraz lokalnych, regionalnych i krajowych organów. Dział Projektów 3. Zwiększanie zdolności w zakresie zarządzania, kierowania, innowacyjności oraz umiędzynarodowiania organizacji młodzieżowych w krajach partnerskich. 44

45 Dział Projektów GŁÓWNE CELE: 1.Wspieranie współpracy w dziedzinie młodzieży między krajami uczestniczącymi w programie i krajami partnerskimi. 2. Poprawa jakości i uznawalności pracy z młodzieżą, pozaformalnego uczenia się i wolontariatu w krajach partnerskich. 3. Wspieranie mobilności edukacyjnej. 4.Programowanie transnarodowej mobilności w zakresie pozaformalnego uczenia się między krajami uczestniczącymi w programie. Ukierunkowanie na osoby młode o mniejszych szansach. Min. 3 organizacje z 3 różnych krajów, w tym min. jedno jest państwem programu, a jedno jest uprawnionym państwem partnerskim 45

46 Dział Projektów Erasmus+ Akcja 3 Wsparcie W Reformowaniu Polityk Uczelnia może uczestniczyć w następujących działaniach: Wsparcie finansowe dla wielu różnych działań w celu tworzenia i rozwijania innowacyjnej polityki, dialogu i wdrażania oraz dzielenia się wiedzą w obszarze edukacji, szkolnictwa i młodzieży. Wspieranie działań związanych z reformami w obszarze edukacji, szkoleń, młodzieży, w tym badań, analiz, monitoringu, wdrażania reform. Promowanie współpracy kluczowych organizacji międzynarodowych

47 Dział Projektów Narodowa agencja: Fundacja na rzecz Rozwoju Systemu Edukacji Wnioski składane centralnie Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audio wizualnego strona narodowej agencji strona programu https://eacea.ec.europa.eu/ - agencja w Brukseli - aktualne konkursy 47

48 FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ

49 Dział Projektów FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ W ramach funduszy strukturalnych w perspektywie Polska ma szanse pozyskać aż 82,5 mld EUR. Fundusze dofinansują projekty edukacyjne, inwestycyjne i badawcze. Możliwa będzie samodzielna realizacja projektówbądź projektów w konsorcjach B+R, a także projektów partnerskich, w tym ponadnarodowych. PIERWSZE KONKURSY: KWIECIEŃ 2015 R.

50 Dział Projektów WYZWANIA DLA POLSKIEJ NAUKI W PERSPEKTYWIE Wzmocnienie współpracy nauki z biznesem (B+R) Koncentracja na priorytetach (inteligentne specjalizacje): poprawa jakości życia społeczeństwa, zrównoważony rozwój, B+R Umiędzynarodowienie Poziom dofinansowania Dla programów finansowanych ze środków FS stosowany jest 85% poziom współfinansowania UE na poziomie osi priorytetowej. Przyjęcie maksymalnego poziomu dofinansowania na poziomie osi priorytetowej nie oznacza automatycznie maksymalnych poziomów dofinansowania na poziomie projektów. 50

51 Dział Projektów FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAMY: I. Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - dofinansowuje przede wszystkim projekty edukacyjne II. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) - dofinansowuje przede wszystkim projekty badawcze III. Program Operacyjny Polska Cyfrowa - dofinansowuje przede wszystkim projekty inwestycyjne IV. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) - dofinansowuje projekty inwestycyjne, badawcze B+R oraz edukacyjne V. Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna - dofinansowuje przede wszystkim projekty edukacyjne

52 Dział Projektów FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ I. Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) OŚ III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU Dostosowanie programów kształcenia (kompetencje praktyczne, miękkie i przedsiębiorczość); Programy stażowe dla studentów i doktorantów; Wsparcie studiów doktoranckich (studia międzyuczelniane, międzynarodowe, interdyscyplinarne, kluczowe dla gospodarki i społeczeństwa), Wsparcie umiędzynarodowieniauczelni(programy studiów w językach obcych, wsparcie dla studentów z zagranicy, zwiększenie liczby zagranicznych wykładowców, wsparcie dla uzyskania zagranicznych akredytacji, uczestnictwo w międzynarodowych konkursach lub zawodach, konsolidacja uczelni), Zagraniczne i krajowe staże dydaktyczne oraz inne formy edukacyjne podnoszące kompetencje nauczycieli akademickich i doktorantów.

53 Dział Projektów Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) OŚ IV INNOWACJE SPOŁECZNE I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA Programy mobilności ponadnarodowej obejmujące m.in. staże, praktyki, wymianę studentów, wymianę pracowników, job-shadowing, Wypracowanie nowych rozwiązań we współpracy z partnerem zagranicznym i ich wdrożenie, Import, eksport nowych rozwiązań i ich zaadaptowanie oraz wdrożenie, Wymiana informacji i doświadczeń, równoległe tworzenie nowych rozwiązań oraz wsparcie sieci współpracy międzynarodowej.

54 Dział Projektów PLANOWANY KONKURS: IV-V 2015 Działanie 3.1 Program Rozwoju Kompetencji Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Celem programu wzmocnienie na uczelniach kształcenia z zakresu: przedsiębiorczości, kompetencji zawodowych, interpersonalnych oraz analitycznych oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy. W tym nawiązanie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia. Program Rozwoju Kompetencji zastąpi program kierunków zamawianych realizowany w ramach unijnej perspektywy finansowej (mogą być dedykowane dla konkretnych obszarów) Budżet programu to ponad 1 mld zł. W latach zostanie ogłoszonych pięć konkursów, których adresatami będą szkoły wyższe.

55 Dział Projektów PLANOWANY KONKURS: IX-X 2015 Działanie 3.1 Studiujesz? Praktykuj! Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Celem programu jest podniesienie kompetencji studentów poprzez stworzenie i realizację przez uczelnie wysokiej jakości programów praktyk oraz programów stażowych we współpracy z przedsiębiorcami. Będą to staże i praktyki trwające nie krócej niż 1 miesiąc, a także staże 3-miesięczne, związane bezpośrednio z kierunkami studiów. Budżet programu to ok. 750 mln zł. W latach zostaną ogłoszone cztery konkursy (raz do roku), których adresatami będą szkoły wyższe.

56 Cele Programu Operacyjnego Dział Projektów Inteligentny Rozwój FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ II. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) - cele Wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, rozumiane głównie jako zwiększenie nakładów na B+R wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczorozwojowej podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych i prac rozwojowych zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badań naukowych i prac rozwojowych

57 Priorytet I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe Priorytet II Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Priorytet III Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw Priorytet IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Priorytet V Pomoc techniczna Uczelnia lub indywidulany naukowiec wykonawcą prac zleconych lub partnerem 57

58 Dział Projektów II. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) Główni odbiorcy wsparcia w ramach POIR: przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP), jednostki naukowe, uczelnie (wyłącznie jako wsparcie dla firm) instytucje otoczenia biznesu (IOB), podmioty zrzeszające ww. odbiorców wsparcia (np. konsorcja, klastry, platformy technologiczne). W przypadku działań o charakterze systemowym, bezpośrednimi odbiorcami wsparcia będą jednostki administracji publicznej, natomiast pośrednimi przedsiębiorstwa, jednostki naukowe i IOB. Oś I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe Projekty aplikacyjne realizowane we współpracy z konkretnym przedsiębiorcą, Projekty sektorowe dla rozwoju konkretnych branż/sektorów gospodarki, Projekty ważne dla rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji

59 Dział Projektów Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Wsparcie badań naukowych i przemysłowych, realizowanych przez konsorcja naukowe i naukowo-przemysłowe, Wsparcie międzynarodowych agend badawczych, Rozwój kadr sektora B+R poprzez realizację: międzynarodowych programów badawczych, tworzenie naukowych zespołów międzynarodowych itp., Rozwój kadr B+R pod kierunkiem naukowca posiadającego znaczne doświadczenie we współpracy z gospodarką w projektach zespołowych, Wspieranie międzynarodowych studiów doktoranckich, w tym finansowanie projektów doktoranckich i pobytu doktorantów u partnera zagranicznego; Prowadzenie programu staży podoktorskich dla młodych doktorów, realizowanych w wiodących ośrodkach za granicą.

60 Dział Projektów FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ III. Program Operacyjny Polska Cyfrowa Priorytet I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Priorytet II E- Administracja i otwarty rząd Priorytet III Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa

61 Dział Projektów III. Program Operacyjny Polska Cyfrowa Działania: Tworzenie narzędzi dostępu do zasobów naukowych i interaktywnych usług elektronicznych dla studentów, naukowców, przedsiębiorców, administracji publicznej i obywateli (np. platformy naukowe); Digitalizacja danych społecznych zbieranych przez instytucje publiczne, w szczególności zasobów kultury i nauki; Budowa lub rozbudowa infrastruktury przechowywania udostępnianych informacji naukowych o istotnym znaczeniu dla rozwoju gospodarki, Kształcenie na odległość (e-learning); Szkolenia na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku). CELEM POWSZECHNOŚĆ DOSTĘPU SKALA CAŁY KRAJ

62 Dział Projektów FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ IV. Regionalny Program Operacyjny WSL - EFRR OŚ I Nowoczesna gospodarka Rozwój zaplecza B+R konsorcjów naukowo-przemysłowych, Działania doradcze oferowane przedsiębiorcom w danej dziedzinie, Rozwój i udostępnianie przedsiębiorcom infrastruktury (w tym laboratoriów). OŚ II Cyfrowe śląskie Wdrożenie technologii e-uczenia się, Cyfryzacja, w tym digitalizacji zasobów naukowych. CELEM POWSZECHNOŚĆ DOSTĘPU; SKALA REGION / MIEJSCOWY (może być zawężona do UCZELNI)

63 Dział Projektów IV. Regionalny Program Operacyjny WSL- EFS Oś VII REGIONALNY RYNEK PRACY (wsparcie w ramach diagnoz) aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia; aktywizacja pracodawców w zakresie tworzenia dodatkowych miejsc pracy; wzrost mobilności geograficznej, związanej z zatrudnieniem; rozwój przedsiębiorczości samozatrudnienia, poprzez poprawę dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania. Oś VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY rozwój warunków godzenia życia zawodowego i prywatnego; poprawa świadomości pracodawców do zatrudniania osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy; tworzenie warunków zdrowotnych na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej.

64 Dział Projektów IV. Regionalny Program Operacyjny WSL - EFS OŚ IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE rozwój instrumentów aktywnej integracji w aktywizacji osób, rodzin, grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym; wzrost dostępu do podstawowych usług warunkujących możliwości rozwojowe dla osób i grup marginalizowanych; rozwój sektora ekonomii społecznej jako dostarczyciela usług społecznych w regionie i wzmocnienie roli gospodarki społecznej w integracji społeczno-zawodowej grup o utrudnionym dostępie do zatrudnienia i nieaktywnych zawodowo OŚ XI WZMOCNIENIE POTENCJAŁU EDUKACYJNEGO organizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających przedszkola, szkoły oraz kadrę nauczycielską; kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych; pozaszkolne formy rozwoju kompetencji ogólnych, w tym kursy, turnusy, programy formalnej oceny i potwierdzania umiejętności/wiedzy uzyskanych w sposób nieformalny;

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 spis treści Spis treści Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9 Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 a) Edukacja od przedszkola do pracy zawodowej 26 dzieci

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo