Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach."

Transkrypt

1 Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów będą na bieżąco zamieszczane na stronie

2 PROGRAMY: A. HORYZONT 2020 B. ERASMUS+ C. FUNDUSZE STRUKTURALNE UE D. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

3 DZIAŁ PROJEKTÓW HORYZONT Horyzont 2020 to największy program badawczo-innowacyjny UE zbudżetemwwys.ok.70miliardóweurona7lat: Instrument finansowy wdrażający Innowacyjną Unię inicjatywę Europy 2020 nakierowaną na zabezpieczenie europejskiej konkurencyjności. 3. Cel: stymulowanie innowacji i wzrostu gospodarczego.

4 DZIAŁ PROJEKTÓW Kto może uczestniczyć? Jednostki publiczne Centra badawcze Instytucje szkolnictwa wyższego Stowarzyszenia Organizacje międzynarodowe Przedsiębiorstwa Indywidualni naukowcy Kraje członkowskie UE Kraje stowarzyszone i kandydujące Kraje trzecie - pozaeuropejskie Wnioski składane są w odpowiedzi na wezwanie konkursowe Dofinansowanie KE Do 100% kosztów kwalifikowalnych

5 DZIAŁ PROJEKTÓW

6 DZIAŁ PROJEKTÓW I. Doskonała baza naukowa 1. Działania Marii Skłodowskiej-Curie: Individual Felowships RISE -Research and Innovation Staff Exchange ITN -InnovativeTraining Networks 2. Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) 3. FET Future and Emerging Technologies 4. Infrastruktury badawcze

7 DZIAŁ PROJEKTÓW Działania Marii Skłodowskiej-Curie Największy europejski program wymiany międzynarodowej dla naukowców. Indywidualne i instytucjonalne projekty badawczo-szkoleniowe: Indywidualne badawcze stypendia wyjazdowe Wymiana personelu badawczego Międzysektorowa oraz międzynarodowa współpraca Szkolenie młodej kadry naukowej Wszystkie dziedziny są akceptowane.

8 DZIAŁ PROJEKTÓW INDIVIDUAL FELLOWSHIPS stypendia indywidualne w UE, do UE i poza UE Granty dla najlepszych doświadczonych naukowców (stopień doktora lub 4 lata doświadczenia zawodowego) na prowadzenie badań. Konkurs otwarty do

9 DZIAŁ PROJEKTÓW Research and Innovation Staff Exchange (RISE) Wymiana pracowników naukowych, administracyjnych, technicznych i kadry zarządzającej badaniami. Oczekiwane rezultaty: Wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami z różnych sektorów (UE nie UE) oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy UE a krajami trzecimi (UE nie UE oraz UE UE). Konkurs 2015: otwarty do

10 DZIAŁ PROJEKTÓW Innovative Training Networks (ITN) Główny program finansujący szkolenia dla młodych naukowców poprzez szkolenia lub doktoraty. 4-letnie projekty międzynarodowe, międzysektorowe, interdyscyplinarne składane przez konsorcja, oparte na wspólnym programie badań. 1. ETN European Training Network 2. EID European Industrial Doctorates 3. EJD European Joint Doctoratas

11 Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council- ERC) Program finansuje badania poznawcze - frontier research Projekt nowatorski wykraczający poza obecny stan wiedzy z jasnym i ambitnym celem (publikacja to tylko produkt uboczny). Wszystkie dziedziny są akceptowane.

12 DZIAŁ PROJEKTÓW Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council- ERC) Ambitne, nowatorskie projekty badawcze przez okres do 5 lat. Projekt musi być realizowany w instytucji goszczącej (Host Institution) w kraju UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020 przez młode lub doświadczone zespoły kierowane przez tzw. Głównego Badacza (Principal Investigator). Wszystkie dziedziny są akceptowane. Ceniona jest interdyscyplinarność. Główny Badacz składa wniosek o dofinansowanie Instytucja goszcząca otrzymuje grant zatrudnia Głównego Badacza Główny Badacz tworzy zespół badawczy

13 ERC Grant Doświadczenie badacza Data ogłoszenia konkursu Data zamknięcia konkursu Dofinansowanie projektu w EURO/grant StartingGrant - od 2 do 7 lat po doktoracie; - min 1 samodzielna publikacja naukowa; - PI co najmniej 50% swojego czasu pracy musi poświęcić na realizację grantu ERC; Do 2 mln Consolidator Grant Advanced Grant - od 7 do 12 lat po doktoracie; - kilka publikacji naukowych, samodzielność naukowa, międzynarodowa pozycja; - PI co najmniej40% swojego czasu pracy musi poświęcić na realizację grantu ERC; - niezależnie od czasu jaki upłynął od doktoratu; - wybitny naukowiec o ugruntowanej pozycji, który w ostatnich 10 latach może pochwalić się istotnymi osiągnięciami naukowymi; - PI co najmniej 30% swojego czasu pracy musi poświęcić na realizację grantu ERC ; Do 2,75 mln Do 3,5 mln Proof of Concept Tylko dla laureatów grantów ERC na wdrożenie pomysłu Do Nabory ERC są cykliczne i powinny być w analogicznych datach w kolejnych latach

14 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ERC Grant Part A część administracyjna Part B1 Strona tytułowa. Section a: Extended synopsis max 5 stron Section b: CV max 2 strony Appendix: funding ID nie liczy się do limitu stron Section c: Track-record max 2 strony Part B2 The scientific proposal max 15 stron Section a: State-of-the-art and objectives Section b: Methodology Section c: Resources (incl. Project costs)

15

16 FET Future and Emerging Technologies (Przyszłe i Powstające Technologie) Finansowanie interdyscyplinarnych projektów, które odniosą najlepszy skutek łącząc potencjał z różnych dziedzin nauki (fizyki, informatyki, biologii, nauki o środowisku, naukach społecznych, humanistycznych i innych) oraz różnych dyscyplin zaawansowanej inżynierii, tak by badane rozwiązania można było wdrożyć i stworzyć zupełnie nowe technologie.

17 FETOPEN-RIA (deadline ) budżet: 154 mln EUR Sześć kluczowych warunków: 2 4 mln EUR/projekt 1.Długoterminowa wizja badania muszą być nowatorskie i wykraczające poza aktualny stan wiedzy; 2.Przełomowe S&T badania mają prowadzić do przełomu w danej dziedzinie; 3.Kamień węgielny dla nowych technologii przewidywany przełom musi dać podstawy nowej technologii; 4. Nowość badania muszą być oparte na nowych pomysłach, a nie na modyfikacji już istniejących koncepcji; 5. Wysokie ryzyko zbalansowane przez interdyscyplinarne podejście do problemu; 6. Interdyscyplinarność udział wielu dziedzin nauki w projekcie, pozwalające na dokonanie przełomu. Spodziewany rezultat: Initiating a radically new line of technology by establishing Proof-of-Principle of a new technological possibility and its new scientific underpinning lub Kick-starting an emerging innovation eco-system of high-potential actors around a solid baseline of feasibility and potential for a new technological option, ready for early take-up.

18 Infrastruktury badawcze DZIAŁ PROJEKTÓW Środki na rozwój i jak najlepsze wykorzystanie infrastruktur badawczych w Europie. Projektowanie infrastruktur(design studies) koncepcyjne prace nad nowymi infrastrukturami przedsięwzięcie o charakterze międzynarodowym, dotyczące infrastruktury o europejskim znaczeniu Efekt = raport koncepcyjno-technicznego nowej infrastruktury. Budowa nowych infrastruktur(construction of new infrastructures) konsorcja zaangażowane w inwestycje wymienione na mapie drogowej ESFRI (Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych) Działania integracyjne(integrating Activities) szeroki i łatwy dostęp do infrastruktur badawczych istniejących w państwach członkowskich UE, a także ich optymalne wykorzystanie Infrastruktura informatyczna(e-infrastructure) tematyka projektów określona w Programie Pracy

19 Infrastruktury badawcze Działania integracyjne(integrating Activities) Zapewniają naukowcom możliwość bezpłatnego dostępu do infrastruktur: - przeprowadzenia badań w najlepszych europejskich ośrodkach, z wykorzystaniem najlepszej aparatury, dostęp do specjalistycznych zbiorów, - pokrycie kosztów podróży i pobytu (do 3 miesięcy). - wyjazd nie konieczny możliwość wysyłania próbek do laboratorium lub otrzymywania materiału referencyjnego. - pokrycie kosztów elektronicznego dostępu do zasobów. Dzięki projektowi EuroRIs-Net+ naukowcy mają możliwość szybkiego znalezienia infrastruktur oferujących możliwość bezpłatnego wykonania badań. Usługa ta jest dostępna poprzez stronę:

20 DZIAŁ PROJEKTÓW III. Wyzwania społeczne 1. Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 2. Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie i gospodarka ekologiczna 3. Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia 4. Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport 5. Działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami 6. Europa w zmieniającym się świecie integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa 7. Bezpieczne społeczeństwa ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli

21 DZIAŁ PROJEKTÓW IV. Upowszechnienie doskonałości i poszerzenie uczestnictwa Wyrównanie różnic między lepiej i gorzej rozwiniętymi regionami UE Twinning wzmocnienie jednostki w obszarze badań przez współpracę z min. 2 wiodącymi instytucjami w danej dziedzinie. Teaming Ma na celu stworzenie nowych (lub istotną modernizację istniejących) Centrów Doskonałości mających siedzibę w państwach członkowskich / regionach, które są określone jako mniej rozwinięte w zakresie badań i innowacji w procesie łączenia sił (TEAMING) z wiodącymi instytucjami badawczymi w Europie (lub konsorcjum takich instytucji). ERA Chairs stworzenie zespołu badawczego przez zatrudnienie wybitnego naukowca, który go zbuduje, podnosząc potencjał jednostki.

22 Twinning DZIAŁ PROJEKTÓW WZMOCNIENIE określonej DZIEDZINY BADAŃ w danej instytucji poprzez partnerstwo z co najmniej 2 instytucjami wiodącymi w danej dziedzinie oraz strategię naukową dla stymulowania doskonałości naukowej i innowacyjnej. Wnioski muszą być składane przez co najmniej 3 uczestników: a) organizacja wnioskująca - powinna mieć siedzibę w Państwie UE, którego Indeks Zbiorczy Doskonałości Badawczej wynosi <70% średniej wartości tego wskaźnika na terenie państw UE27: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, POLSKA, Portugalia, Rumunia, Słowacja i Słowenia. b) co najmniej 2 wiodące w danej dziedzinie organizacje badawcze mające siedziby w dwóch różnych Państwach Członkowskich innych niż koordynator. Wspierane działania: wymiana pracowników; szkolenia, warsztaty, konferencje; szkoły letnie. Projekty nie wspierają: zatrudnienia personelu badawczego, wyposażenia, badań naukowych. Termin składania wniosków: 7 maja 2015 Call: H2020-TWINN-2015

23 V. Nauka z udziałem i dla społeczeństwa Celem tego programu jest budowanie efektywnej współpracy między nauką a społeczeństwem, w celu pozyskania nowych talentów dla badań i innowacji oraz połączenie doskonałości naukowej ze świadomością społeczną i odpowiedzialnością. Przykładowe tematy konkursów, które uruchomione zostaną : Innovative ways to make science education and scientific careers attractive to young people Evaluation of initiatives to promote gender equality in research policy and research organisations Support to research organisations to implement gender equality plans Supporting structural change in research organisations to promote Responsible Research and Innovation Knowledge Sharing Platform DZIAŁ PROJEKTÓW

24 DZIAŁ PROJEKTÓW Gdzie szukać informacji? ParticipantPortal

25

26

27

28

29 DZIAŁ PROJEKTÓW Zostań ekspertem KE Jeżeli: Masz wyższe wykształcenie Masz wiedzę ekspercką w dziedzinie badań lub innowacji w dowolnym obszarze, w tym w zakresie aspektów zarządzania Dysponujesz czasem, umożliwiającym podjęcie okazjonalnych, krótkoterminowych zobowiązań zawodowych zarejestruj się w bazie ekspertów Komisji Europejskiej:

30 Granty na Granty Wsparcie dla jednostek naukowych, które zamierzają podjąć się roli koordynatora międzynarodowego konsorcjum w planowanym projekcie, o którego dofinansowanie będzie wnioskowane w ramach programów: Horyzont 2020 Euratom Fundusz Badawczy Węgla i Stali Nabór do Warunek rozliczenia - pozytywna ocena formalna wniosku projektowego i dopuszczenie go do oceny merytorycznej

31 Granty na Granty OPCJA 1 Pokrycie planowanych kosztów: do zł(w tym 3000 na recenzję wniosku przez dwóch ekspertów) wniosek o GnG złożony najpóźniej do 120 dni przed datą zamknięcia naboru wniosków w konkursie koszty od dnia złożenia wniosku o GnG do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu(maksymalnie 12 m-cy) OPCJA 2 Refundacja poniesionych kosztów: do30000zł wniosek o GnG złożony najpóźniej do 30 dni od dnia otrzymania oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu koszty poniesione w okresie do 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu

32 Koszty kwalifikowalne: Granty na Granty 1) koszty przeprowadzenia dodatkowego rozpoznania w przedmiocie planowanego tematu wniosku projektowego: - weryfikacja istniejącego stanu wiedzy w tematyce wniosku projektowego (state of art), - koszty badań zastrzeżeń patentowych i sprawdzenia innowacyjności tematyki wniosku projektowego; 2) koszty przygotowania (napisania) wniosku (prace w tym zakresie mogą być świadczone przez pracowników wnioskodawcy lub podmioty zewnętrzne, tj. firmy lub osoby fizyczne niebędące pracownikami wnioskodawcy); 3) koszty uczestnictwa wnioskodawcy w konferencjach (wyłącznie opłata wstępnej za udział nie więcej niż po dwie osoby w maksymalnie dwóch konferencjach); 4) koszty organizacji spotkań roboczych konsorcjum (m. in. koszty wynajmu sali, zakwaterowania, przejazdu, obsługi spotkań, druku materiałów informacyjnych).

33 ERASMUS+ SZKOLNICTWO WYŻSZE

34 Dział Projektów Erasmus+ 34

35 Struktura programu: Akcja 1 Studiowanie i wolontariat w innym kraju Dział Projektów Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Akcja 3 Wsparcie w reformowaniu polityk Działania centralne Jean Monnet Popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej Sport Wydarzenia sportowe 35

36 Erasmus+ Akcja 1 - MOBILNOŚĆ Dział Projektów W ramach tej akcji studenci studiów I, II i III stopnia mogą skorzystać z wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy w jednym cyklu kształcenia. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące, a na praktyce 2 miesiące Wyjazdy na zagraniczne studia i praktyki Wyjazdy na staże dla absolwentów Wyjazdy pracowników w celach dydaktycznych i szkoleniowych W wyjazdach specjalistów w celu prowadzenia zajęć na uczelniach Więcej informacji: Biuro Programu Erasmus + działające na Uniwersytecie Śląskim

37 Dział Projektów Erasmus+ Akcja 1 Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus Studia II stopnia prowadzone przez konsorcjum uczelni, z co najmniej 3 różnych krajów uczestniczących w programie Erasmus. Studia trwające rok, półtora roku lub dwa lata są realizowane w co najmniej dwóch różnych krajach. W ramach projektu przyznawane są stypendia dla studentów, zaś absolwenci uzyskują podwójny dyplom. Na etapie ubiegania się o wspólne studia powinny posiadać akredytację! Granty przyznawane są na okres od 4 do 5 lat. Pierwszy rok projektu to okres przygotowawczy.

38 Dział Projektów Erasmus+ Akcja 2 -Współpracana rzecz innowacji i dobrych praktyk Uczelnia może uczestniczyć w następujących działaniach: Sojusze na rzecz wiedzy / Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych Partnerstwa strategiczne konkursy ogłaszane na sektory: szkolnictwo wyższe, edukacja szkolna, kształcenie dorosłych, kształcenie zawodowe międzysektorowe Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego / Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży

39 Dział Projektów Sojusze Na Rzecz Wiedzy Działania wspierane w ramach sojuszy na rzecz wiedzy: 1. Pobudzanie innowacyjności w szkolnictwie wyższym, biznesie i w szerszym środowisku ekonomiczno-społecznym. (np. rozwój nowych metod nauczania i uczenia się) 2. Rozwijanie podejścia przedsiębiorczego i umiejętności związanych z przedsiębiorczością wśród studentów, nauczycieli akademickich i pracowników firm 3. Pobudzanie przepływu i wymiany wiedzy między instytucjami szkolnictwa wyższego, a przedsiębiorstwami. W Sojuszach na rzecz wiedzy musi uczestniczyć co najmniej 6 organizacji z 3 krajów uczestniczących w programie Erasmus+, w tym minimum 2 uczelnie i 2 przedsiębiorstwa. 39

40 Dział Projektów Sojusze Na Rzecz Umiejętności Sektorowych Działania wspierane w ramach sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych: 1. Określenie zapotrzebowania na umiejętności i szkolenia w danym sektorze gospodarki 2. Opracowanie wspólnych programów nauczania 3. Realizacja wspólnych programów nauczania Długość trwania projektu: od 2 do 3 lat. Budżet 2-letni wynosi 700 tys. euro, natomiast w projekt 3-letni 1 mln euro. 40

41 Dział Projektów Partnerstwa strategiczne Działania w projekcie powinny zmierzać do opracowania innowacyjnych rezultatów takich jak: programy kształcenia, kursy, materiały edukacyjne, innowacyjne metody nauczania, które znajdą zastosowanie nie tylko w instytucjach realizujących projekt. Oprócz działań bezpośrednio związanych ze współpracą partnerów, takich jak spotkania międzynarodowe, projekt może również przewidywać wyjazdy studentów lub pracowników, jeśli służą one osiągnięciu jego celów. Wniosek o dofinansowanie składa w imieniu konsorcjum instytucja koordynująca do narodowej agencji w swoim kraju. 41

42 Dział Projektów Budowanie Potencjału W Dziedzinie Szkolnictwa Wyższego Szkoły wyższe i inne instytucje z krajów programu mogą realizować projekty wielostronne z instytucjami z krajów partnerskich (kraje wymienione w programie jako partnerskie m.in. Rosja). Celem projektów jest wzmacnianie potencjału uczelni i systemu szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich. 42

43 Dział Projektów GŁÓWNE CELE: 1. Modernizacja i internacjonalizacja szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich. 2. Podnoszenie jakości kształcenia w uczelniach w krajach partnerskich. 3. Wzmocnienie współpracy uczelni UE z uczelniami krajów partnerskich. 4. Wsparcie harmonizacji systemów szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich z EOSW. 5. Podniesienie świadomości międzykulturowej i wzajemnego zrozumienia. Długość trwania projektu: od 9 miesięcy do 2 lat. Budżet Maksymalna wysokość grantu wynosi 150 tys. euro. 43

44 Budowanie Potencjału W Dziedzinie Młodzieży Działania wspierane na rzecz budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży (od 17 do 30 roku życia): 1. Promowanie współpracy strategicznej między organizacjami młodzieżowymi i organami publicznymi w krajach partnerskich. 2. Zwiększanie zdolności rad młodzieży, platform młodzieżowych oraz lokalnych, regionalnych i krajowych organów. Dział Projektów 3. Zwiększanie zdolności w zakresie zarządzania, kierowania, innowacyjności oraz umiędzynarodowiania organizacji młodzieżowych w krajach partnerskich. 44

45 Dział Projektów GŁÓWNE CELE: 1.Wspieranie współpracy w dziedzinie młodzieży między krajami uczestniczącymi w programie i krajami partnerskimi. 2. Poprawa jakości i uznawalności pracy z młodzieżą, pozaformalnego uczenia się i wolontariatu w krajach partnerskich. 3. Wspieranie mobilności edukacyjnej. 4.Programowanie transnarodowej mobilności w zakresie pozaformalnego uczenia się między krajami uczestniczącymi w programie. Ukierunkowanie na osoby młode o mniejszych szansach. Min. 3 organizacje z 3 różnych krajów, w tym min. jedno jest państwem programu, a jedno jest uprawnionym państwem partnerskim 45

46 Dział Projektów Erasmus+ Akcja 3 Wsparcie W Reformowaniu Polityk Uczelnia może uczestniczyć w następujących działaniach: Wsparcie finansowe dla wielu różnych działań w celu tworzenia i rozwijania innowacyjnej polityki, dialogu i wdrażania oraz dzielenia się wiedzą w obszarze edukacji, szkolnictwa i młodzieży. Wspieranie działań związanych z reformami w obszarze edukacji, szkoleń, młodzieży, w tym badań, analiz, monitoringu, wdrażania reform. Promowanie współpracy kluczowych organizacji międzynarodowych

47 Dział Projektów Narodowa agencja: Fundacja na rzecz Rozwoju Systemu Edukacji Wnioski składane centralnie Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audio wizualnego strona narodowej agencji strona programu https://eacea.ec.europa.eu/ - agencja w Brukseli - aktualne konkursy 47

48 FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ

49 Dział Projektów FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ W ramach funduszy strukturalnych w perspektywie Polska ma szanse pozyskać aż 82,5 mld EUR. Fundusze dofinansują projekty edukacyjne, inwestycyjne i badawcze. Możliwa będzie samodzielna realizacja projektówbądź projektów w konsorcjach B+R, a także projektów partnerskich, w tym ponadnarodowych. PIERWSZE KONKURSY: KWIECIEŃ 2015 R.

50 Dział Projektów WYZWANIA DLA POLSKIEJ NAUKI W PERSPEKTYWIE Wzmocnienie współpracy nauki z biznesem (B+R) Koncentracja na priorytetach (inteligentne specjalizacje): poprawa jakości życia społeczeństwa, zrównoważony rozwój, B+R Umiędzynarodowienie Poziom dofinansowania Dla programów finansowanych ze środków FS stosowany jest 85% poziom współfinansowania UE na poziomie osi priorytetowej. Przyjęcie maksymalnego poziomu dofinansowania na poziomie osi priorytetowej nie oznacza automatycznie maksymalnych poziomów dofinansowania na poziomie projektów. 50

51 Dział Projektów FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAMY: I. Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - dofinansowuje przede wszystkim projekty edukacyjne II. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) - dofinansowuje przede wszystkim projekty badawcze III. Program Operacyjny Polska Cyfrowa - dofinansowuje przede wszystkim projekty inwestycyjne IV. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) - dofinansowuje projekty inwestycyjne, badawcze B+R oraz edukacyjne V. Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna - dofinansowuje przede wszystkim projekty edukacyjne

52 Dział Projektów FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ I. Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) OŚ III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU Dostosowanie programów kształcenia (kompetencje praktyczne, miękkie i przedsiębiorczość); Programy stażowe dla studentów i doktorantów; Wsparcie studiów doktoranckich (studia międzyuczelniane, międzynarodowe, interdyscyplinarne, kluczowe dla gospodarki i społeczeństwa), Wsparcie umiędzynarodowieniauczelni(programy studiów w językach obcych, wsparcie dla studentów z zagranicy, zwiększenie liczby zagranicznych wykładowców, wsparcie dla uzyskania zagranicznych akredytacji, uczestnictwo w międzynarodowych konkursach lub zawodach, konsolidacja uczelni), Zagraniczne i krajowe staże dydaktyczne oraz inne formy edukacyjne podnoszące kompetencje nauczycieli akademickich i doktorantów.

53 Dział Projektów Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) OŚ IV INNOWACJE SPOŁECZNE I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA Programy mobilności ponadnarodowej obejmujące m.in. staże, praktyki, wymianę studentów, wymianę pracowników, job-shadowing, Wypracowanie nowych rozwiązań we współpracy z partnerem zagranicznym i ich wdrożenie, Import, eksport nowych rozwiązań i ich zaadaptowanie oraz wdrożenie, Wymiana informacji i doświadczeń, równoległe tworzenie nowych rozwiązań oraz wsparcie sieci współpracy międzynarodowej.

54 Dział Projektów PLANOWANY KONKURS: IV-V 2015 Działanie 3.1 Program Rozwoju Kompetencji Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Celem programu wzmocnienie na uczelniach kształcenia z zakresu: przedsiębiorczości, kompetencji zawodowych, interpersonalnych oraz analitycznych oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy. W tym nawiązanie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia. Program Rozwoju Kompetencji zastąpi program kierunków zamawianych realizowany w ramach unijnej perspektywy finansowej (mogą być dedykowane dla konkretnych obszarów) Budżet programu to ponad 1 mld zł. W latach zostanie ogłoszonych pięć konkursów, których adresatami będą szkoły wyższe.

55 Dział Projektów PLANOWANY KONKURS: IX-X 2015 Działanie 3.1 Studiujesz? Praktykuj! Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Celem programu jest podniesienie kompetencji studentów poprzez stworzenie i realizację przez uczelnie wysokiej jakości programów praktyk oraz programów stażowych we współpracy z przedsiębiorcami. Będą to staże i praktyki trwające nie krócej niż 1 miesiąc, a także staże 3-miesięczne, związane bezpośrednio z kierunkami studiów. Budżet programu to ok. 750 mln zł. W latach zostaną ogłoszone cztery konkursy (raz do roku), których adresatami będą szkoły wyższe.

56 Cele Programu Operacyjnego Dział Projektów Inteligentny Rozwój FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ II. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) - cele Wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, rozumiane głównie jako zwiększenie nakładów na B+R wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczorozwojowej podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych i prac rozwojowych zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badań naukowych i prac rozwojowych

57 Priorytet I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe Priorytet II Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Priorytet III Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw Priorytet IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Priorytet V Pomoc techniczna Uczelnia lub indywidulany naukowiec wykonawcą prac zleconych lub partnerem 57

58 Dział Projektów II. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) Główni odbiorcy wsparcia w ramach POIR: przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP), jednostki naukowe, uczelnie (wyłącznie jako wsparcie dla firm) instytucje otoczenia biznesu (IOB), podmioty zrzeszające ww. odbiorców wsparcia (np. konsorcja, klastry, platformy technologiczne). W przypadku działań o charakterze systemowym, bezpośrednimi odbiorcami wsparcia będą jednostki administracji publicznej, natomiast pośrednimi przedsiębiorstwa, jednostki naukowe i IOB. Oś I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe Projekty aplikacyjne realizowane we współpracy z konkretnym przedsiębiorcą, Projekty sektorowe dla rozwoju konkretnych branż/sektorów gospodarki, Projekty ważne dla rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji

59 Dział Projektów Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Wsparcie badań naukowych i przemysłowych, realizowanych przez konsorcja naukowe i naukowo-przemysłowe, Wsparcie międzynarodowych agend badawczych, Rozwój kadr sektora B+R poprzez realizację: międzynarodowych programów badawczych, tworzenie naukowych zespołów międzynarodowych itp., Rozwój kadr B+R pod kierunkiem naukowca posiadającego znaczne doświadczenie we współpracy z gospodarką w projektach zespołowych, Wspieranie międzynarodowych studiów doktoranckich, w tym finansowanie projektów doktoranckich i pobytu doktorantów u partnera zagranicznego; Prowadzenie programu staży podoktorskich dla młodych doktorów, realizowanych w wiodących ośrodkach za granicą.

60 Dział Projektów FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ III. Program Operacyjny Polska Cyfrowa Priorytet I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Priorytet II E- Administracja i otwarty rząd Priorytet III Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa

61 Dział Projektów III. Program Operacyjny Polska Cyfrowa Działania: Tworzenie narzędzi dostępu do zasobów naukowych i interaktywnych usług elektronicznych dla studentów, naukowców, przedsiębiorców, administracji publicznej i obywateli (np. platformy naukowe); Digitalizacja danych społecznych zbieranych przez instytucje publiczne, w szczególności zasobów kultury i nauki; Budowa lub rozbudowa infrastruktury przechowywania udostępnianych informacji naukowych o istotnym znaczeniu dla rozwoju gospodarki, Kształcenie na odległość (e-learning); Szkolenia na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku). CELEM POWSZECHNOŚĆ DOSTĘPU SKALA CAŁY KRAJ

62 Dział Projektów FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ IV. Regionalny Program Operacyjny WSL - EFRR OŚ I Nowoczesna gospodarka Rozwój zaplecza B+R konsorcjów naukowo-przemysłowych, Działania doradcze oferowane przedsiębiorcom w danej dziedzinie, Rozwój i udostępnianie przedsiębiorcom infrastruktury (w tym laboratoriów). OŚ II Cyfrowe śląskie Wdrożenie technologii e-uczenia się, Cyfryzacja, w tym digitalizacji zasobów naukowych. CELEM POWSZECHNOŚĆ DOSTĘPU; SKALA REGION / MIEJSCOWY (może być zawężona do UCZELNI)

63 Dział Projektów IV. Regionalny Program Operacyjny WSL- EFS Oś VII REGIONALNY RYNEK PRACY (wsparcie w ramach diagnoz) aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia; aktywizacja pracodawców w zakresie tworzenia dodatkowych miejsc pracy; wzrost mobilności geograficznej, związanej z zatrudnieniem; rozwój przedsiębiorczości samozatrudnienia, poprzez poprawę dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania. Oś VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY rozwój warunków godzenia życia zawodowego i prywatnego; poprawa świadomości pracodawców do zatrudniania osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy; tworzenie warunków zdrowotnych na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej.

64 Dział Projektów IV. Regionalny Program Operacyjny WSL - EFS OŚ IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE rozwój instrumentów aktywnej integracji w aktywizacji osób, rodzin, grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym; wzrost dostępu do podstawowych usług warunkujących możliwości rozwojowe dla osób i grup marginalizowanych; rozwój sektora ekonomii społecznej jako dostarczyciela usług społecznych w regionie i wzmocnienie roli gospodarki społecznej w integracji społeczno-zawodowej grup o utrudnionym dostępie do zatrudnienia i nieaktywnych zawodowo OŚ XI WZMOCNIENIE POTENCJAŁU EDUKACYJNEGO organizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających przedszkola, szkoły oraz kadrę nauczycielską; kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych; pozaszkolne formy rozwoju kompetencji ogólnych, w tym kursy, turnusy, programy formalnej oceny i potwierdzania umiejętności/wiedzy uzyskanych w sposób nieformalny;

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie ze źródeł zagranicznych

Finansowanie ze źródeł zagranicznych Finansowanie ze źródeł zagranicznych Programy Badawcze i Edukacyjne HORIZON 2020 Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Polsko Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Możliwości

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (KA 2) AKCJA2 SOJUSZE NA RZECZ WIEDZY Celem tych projektów jest wspieranie innowacyjności poprzez współpracę szkół wyższych,

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020. Projekty Marii Skłodowskiej- Curie dla instytucji naukowych i firm

Horyzont 2020. Projekty Marii Skłodowskiej- Curie dla instytucji naukowych i firm Horyzont 2020 Projekty Marii Skłodowskiej- Curie dla instytucji naukowych i firm Akcje Marii Skłodowskiej-Curie ogólne zasady - Podnoszenie kwalifikacji pracowników nauki na dowolnym etapie kariery - Brak

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Erasmus r r. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Erasmus

Erasmus r r. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Erasmus Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020 2007 r. 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie nauki i szkolnictwa wyższego w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Wsparcie nauki i szkolnictwa wyższego w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Wsparcie nauki i szkolnictwa wyższego w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 www.nauka.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Stypendia / mobilność międzynarodowa. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Stypendia / mobilność międzynarodowa. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Stypendia / mobilność międzynarodowa Działania Marii Skłodowskiej-Curie Największy europejski program naukowej wymiany międzynarodowej i międzysektorowej Wsparcie rozwoju kariery naukowej naukowców na

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

O ERA R C A Y C J Y NE N

O ERA R C A Y C J Y NE N NOWE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 WYSOKOŚĆ ALOKACJI DLA POLSKI PROGRAMY KRAJOWE PROGRAMY REGIONALE CO NOWEGO? Większa decentralizacja zarządzania funduszami: 60% środków EFRR I 75% EFS będzie zarządzana

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020

Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020 Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020 Agnieszka, Murzec-Wojnar Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE www.uwm.edu.pl/rpk agnieszka.murzec@uwm.edu.pl Struktura H2020 HORYZONT 2020 Czas

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badao naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badao naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badao naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Horyzont W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

Horyzont W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP Horyzont 2020 Warszawa, 16 Grudnia 2013 r. " European Union, 2013 Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) Informacje o programie Prelegenci: Małgorzata Kapica i

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

NOWE PROGRAMY KWIECIEŃ 2015, KRAKÓW

NOWE PROGRAMY KWIECIEŃ 2015, KRAKÓW NOWE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 KWIECIEŃ 2015, KRAKÓW Zamiast wstępu https://www.youtube.com/watch?v=rbz3lhgl UlU Fundusze Europejskie 2014-2020 - informacje ogólne Na lata 2014-2020 Polska otrzymała

Bardziej szczegółowo

Działania Marii Skłodowskiej-Curie dla MŚP

Działania Marii Skłodowskiej-Curie dla MŚP Warszawa, 21 kwietnia 2015 Działania Marii Skłodowskiej-Curie dla MŚP Anna Wiśniewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 1 Działania

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- www.power.gov.pl 1.Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

www.cru.uni.lodz.pl HORIZON 2020

www.cru.uni.lodz.pl HORIZON 2020 HORIZON 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) CO TO JEST H2020? Największy program Komisji Europejskiej na badania i innowacje Budżet na lata 2014-2020 to prawie 80 mld

Bardziej szczegółowo

Działania Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020

Działania Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020 Działania Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020 Wrocław, 15 kwietnia 2014 r. Cel działań MSCA: Optymalny rozwój i dynamiczne wykorzystanie kapitału intelektualnego Europy z myślą o zdobywaniu,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Irena Romańczuk Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

ZRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ F U N D U S Z E S T R U K T U R A L N E, P R O G R A M Y R A M O W E I I N N E

ZRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ F U N D U S Z E S T R U K T U R A L N E, P R O G R A M Y R A M O W E I I N N E ZRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ F U N D U S Z E S T R U K T U R A L N E, P R O G R A M Y R A M O W E I I N N E Ile funduszy na politykę spójności? Propozycja podziału Funduszy Europejskich 2014-2020 na programy

Bardziej szczegółowo

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 1 w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 2 Fundusze zewnętrzne 2014 2020, (projekty programów operacyjnych) 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Rozwój kariery naukowej. Dla każdego coś ciekawego

Rozwój kariery naukowej. Dla każdego coś ciekawego Rozwój kariery naukowej Dla każdego coś ciekawego People - ogólne zasady - Podnoszenie kwalifikacji pracowników nauki na dowolnym etapie kariery - Brak limitu wieku istotne doświadczenie w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie dla uczelni w ramach Funduszy Strukturalnych UE

Dofinansowanie dla uczelni w ramach Funduszy Strukturalnych UE Dofinansowanie dla uczelni w ramach Funduszy Strukturalnych UE 2014-2020 Małgorzata Mstowska Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych UŁ Wdrażanie Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 UMOWA

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Fundusze Strukturalne

Fundusze Strukturalne Fundusze Strukturalne 2014-2020 Całkowita alokacja dla Polski w ramach polityki spójności na lata 2014-2020 Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020 2 Propozycja podziału Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Adam Głuszuk. Warszawa, IPPT 6 października 2015

Adam Głuszuk. Warszawa, IPPT 6 października 2015 Warszawa, IPPT 6 października 2015 Działania Marii Skłodowskiej-Curie w konkursach 2014-20152015 Adam Głuszuk W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 Daniel SZCZECHOWSKI Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kraków,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań w Programie Ramowym Horizon 2020 możliwości

Finansowanie badań w Programie Ramowym Horizon 2020 możliwości Telemedycyna i ezdrowie 2014 Finansowanie badań w Programie Ramowym Horizon 2020 możliwości Prelegent: Joanna Niedziałek W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub

Bardziej szczegółowo

Oferta stypendialna ( 28 stycznia 2014 r. Justyna Szady RPK Lublin

Oferta stypendialna ( 28 stycznia 2014 r. Justyna Szady RPK Lublin Oferta stypendialna ( 28 stycznia 2014 r. Justyna Szady RPK Lublin Stypendia i granty ). Doskonała baza naukowa Excellent science) Europejska Rada ds. Badań Naukowych ERBN * Działania Marie Skłodowska-Curie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 2014 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Politechnika Śląska 28 luty 2014 rok HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Mobilność naukowców Akcje Marie Skłodowska-Curie oraz ERC Renata Downar-Zapolska Regionalny

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ będzie wspierał:

Program Erasmus+ będzie wspierał: Zawartość Program Erasmus+ będzie wspierał:... 2 EDUKACJA SZKOLNA... 3 Mobilność kadry... 3 Partnerstwa strategiczne... 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji... 3 SZKOLNICTWO WYŻSZE... 4 Mobilność

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY EDUKACYJNE UE

PROGRAMY EDUKACYJNE UE 1. 2. LLP/COMENIUS 3. LLP/GRUNDTVIG 4. LLP/LEONARDO DA VINCI 5. FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY 6. ERASMUS-MUNDUS 7. TEMPUS : 1. DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE: 1.1 MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I KADRY (SMS, SMP,

Bardziej szczegółowo

Mobilność doktorantów w programie Erasmus+

Mobilność doktorantów w programie Erasmus+ Mobilność doktorantów w programie Erasmus+ Warszawa, Raszyn 15 listopada 2014 Anna Bielecka, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Historia programu Erasmus 1987 Erasmus 1995 1999 - SOCRATES I 1998 Polska

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Założenia i oferowane możliwości wsparcia Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Płock, 10 marca

Bardziej szczegółowo

Projekty wspierające współpracę przemysłu z nauką. IAPP Industry - Academia Partnerships and Pathways

Projekty wspierające współpracę przemysłu z nauką. IAPP Industry - Academia Partnerships and Pathways Projekty wspierające współpracę przemysłu z nauką IAPP Industry - Academia Partnerships and Pathways Szkolenie początkujących naukowców - Sieci Marie Curie (ITN) Rodzaje stypendiów Marie Curie Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020 Marie Skłodowska-Curie Akcje Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020 Program Ramowy na lata 2014-2020 nosi nazwę Horizon 2020 The EU Framwork Programme for Research and Innovation (polski odpowiednik:

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Irena Romańczuk Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ erasmusplus.org.pl

ERASMUS+ erasmusplus.org.pl ERASMUS+ erasmusplus.org.pl Program Erasmus+ Czas trwania Zakres 2014-2020 Wszystkie sektory/ obszary i formy edukacji Podstawa prawna Rozporządzenie 1288/2013 z 11 grudnia 2013 r. Program Erasmus+ Budżet

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Dokument przedstawia w formie tabelarycznej szacunkową

Bardziej szczegółowo

Transnarodowy Program InterregEuropa Środkowa

Transnarodowy Program InterregEuropa Środkowa Transnarodowy Program InterregEuropa Środkowa Polityka spójności w Europie W celu wspierania harmonijnego rozwoju całej Unii, rozwija ona i prowadzi działania służące wzmacnianiu jej spójności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI

PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI KIERUNKI ZAMAWIANE 2008-2013 1,2 mld zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na: zmianę struktury kształcenia (wzrost liczby studentów kierunków technicznych i ścisłych);

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe UE jako narzędzie realizacji ERA Struktura 7.PR UE. Zasady uczestnictywa

Programy Ramowe UE jako narzędzie realizacji ERA Struktura 7.PR UE. Zasady uczestnictywa Programy Ramowe UE jako narzędzie realizacji ERA Struktura 7.PR UE. Zasady uczestnictywa Renata Downar-Zapolska Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE Politechnika Gdańska 1 7. Program Ramowy Badań,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

Faza 3. Faza 3: Komercjalizacja

Faza 3. Faza 3: Komercjalizacja Faza 3 Faza 3: Komercjalizacja Ułatwiony dostęp do prywatnego kapitału i środowiska ułatwiającego wprowadzenie innowacji, także możliwość skorzystania z takich działań wspierających jak networking, szkolenia,

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 Mierniki określające

Bardziej szczegółowo

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R J a c e k S my ł a Płock, 10 marca 2015 POIR Podstawowe informacje I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez

Bardziej szczegółowo

Budowanie potencjału w sektorze szkolnictwa wyższego Capacity building in the field of higher education. Anna Bielecka Erasmus+, Szkolnictwo wyższe

Budowanie potencjału w sektorze szkolnictwa wyższego Capacity building in the field of higher education. Anna Bielecka Erasmus+, Szkolnictwo wyższe Budowanie potencjału w sektorze szkolnictwa wyższego Capacity building in the field of higher education Anna Bielecka Erasmus+, Szkolnictwo wyższe Struktura programu Erasmus+ E R A S M U S + Edukacja szkolna,

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 ERASMUS+ Nowy program Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Połączył w jedną całość 7 dotychczasowych programów: 2014 2020 E R

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Struktura PO IR Osie priorytetowe 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa 2. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji ( )

Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji ( ) HORIZON 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) Horyzont 2020 to: największy w historii unijny program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji - następca 7.PR. Łączny

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

Działania Marie Skłodowskiej Curie i inne programy wspierające rozwój kariery naukowej w Horyzoncie 2020 Elżbieta Olejnik, WCTT Anna Wiśniewska KPK

Działania Marie Skłodowskiej Curie i inne programy wspierające rozwój kariery naukowej w Horyzoncie 2020 Elżbieta Olejnik, WCTT Anna Wiśniewska KPK Działania Marie Skłodowskiej Curie i inne programy wspierające rozwój kariery naukowej w Horyzoncie 2020 Elżbieta Olejnik, WCTT Anna Wiśniewska KPK I. Doskonała baza naukowa: 1. Europejska Rada ds. Badań

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości w perspektywie finansowej

Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości w perspektywie finansowej Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań i innowacji w Programie Ramowym UE HORYZONT 2020

Finansowanie badań i innowacji w Programie Ramowym UE HORYZONT 2020 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, dnia 29.10.2014 Finansowanie badań i innowacji w Programie Ramowym UE HORYZONT 2020 Renata Downar-Zapolska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński Możliwości wsparcia z funduszy UE Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2. 7. Program Ramowy 3. Program technostarterów WRPO Priorytety

Bardziej szczegółowo

Oferta 7. Programu Ramowego UE Nowy program ramowy UE - HORIZON 2020 Portal EURAXESS Renata Downar-Zapolska

Oferta 7. Programu Ramowego UE Nowy program ramowy UE - HORIZON 2020 Portal EURAXESS Renata Downar-Zapolska Oferta 7. Programu Ramowego UE Nowy program ramowy UE - HORIZON 2020 Portal EURAXESS Renata Downar-Zapolska PODSTAWOWE INFORMACJE O 7. PR UE Program Ramowy (7. PR) jest największym mechanizmem Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Leonardo da Vinci

ERASMUS+ Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Leonardo da Vinci ERASMUS+ PROGRAM KOMISJI EUROPEJSKIEJ, KTÓRY ZASTĄPIŁ M.IN. PROGRAMY UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE I MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU. Leonardo da Vinci 2007-2013 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do:

Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do: ERASMUS+ Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do: spełnienia celów strategii europejskich w obszarze edukacji, w tym zwłaszcza strategii Edukacja i szkolenia 2020, rozwoju krajów partnerskich

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ O nas 7 lat doświadczenia w programach europejskich i krajowych specjalizacja

Bardziej szczegółowo

B+R+I w programach operacyjnych 2014-2020

B+R+I w programach operacyjnych 2014-2020 B+R+I w programach operacyjnych 2014-2020 Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Poznań, 14 stycznia 2014 r. System dokumentów strategicznych i programowych Europa 2020 Zalecenia

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

NOWE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PROJEKTÓW DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

NOWE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PROJEKTÓW DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PROJEKTÓW DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ KRAKÓW, 24 LUTEGO 2014 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Think small first MSP przede wszystkim oferta PARP na lata 2014-2020

Think small first MSP przede wszystkim oferta PARP na lata 2014-2020 2014 Jakub Moskal Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów PARP Think small first MSP przede wszystkim oferta PARP na lata 2014-2020 Łódź, 13 listopada 2014 r. Nowa perspektywa 2014-2020 Miejscowość,

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami Europejskimi JEDNOSTEK NAUKOWYCH

Środa z Funduszami Europejskimi JEDNOSTEK NAUKOWYCH 1 Środa z Funduszami Europejskimi dla JEDNOSTEK NAUKOWYCH 2 3 1. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Dokumenty na poziomie unijnym Europa 2020 Pakiet Rozporządzeń Wspólne Ramy strategiczne

Bardziej szczegółowo