Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik"

Transkrypt

1 Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej..s. 12 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.s. 13 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko s. 18 Regionalne Programy Operacyjne.s.25 II. Fundusze dostępne w Europie..s. 27 Szwajcarski Mechanizm Finansowy....s. 27 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata s. 29 Program Polska Litwa Federacja Rosyjska..s. 34 Program Polska Białoruś Ukraina.s. 35

2 Odnawialne źródła energii są znane człowiekowi od dawna, jednak dopiero współcześnie widzimy, jak ważne okazuje się ich wykorzystanie (szczególnie w obliczu kurczenia się zasobów nieodnawialnych). Do surowców odnawialnych należą: energia wód; energia geotermalna; energia słoneczna; energia wiatru; biomasa (m. in. drewno /w tym pelety, zrębki, wióry itp./, słoma, biogaz, biopaliwa). Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest jednym z kluczowych działań polityki rozwojowej zarówno Polski jak i Unii Europejskiej w zakresie ochrony klimatu, bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. Ze względu na bardzo wysokie koszty budowy nowych elektrowni i elektrociepłowni wykorzystujących odnawialne źródła energii, we wszystkich tworzone są specjalne systemy wsparcia dla inwestorów. Kraje przeznaczają na te cele ogromne środki finansowe. W Polsce nałożono obowiązek zakupu energii z odnawialnych źródeł energii, o czym mówi rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. W rozporządzeniu podane zostały wielkości wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych w zakresie od 2,65% w 2003 r. do 9% w 2010 roku. W 2006 r. przyjęto nowelizację ustawy, ustalając nowy poziom 10,4% w 2010 r. Wskaźniki te są świadectwem znaczenia inwestycji w odnawialne źródła energii i poszukiwania nowych metod jej pozyskiwania. W Polsce energetyka odnawialna jest nadal nową formą działalności w sektorze energetycznym i istnieje potrzeba upowszechniania wiedzy o możliwościach pozyskiwania środków na rozwój tej dziedziny. Zaprezentowany tutaj poradnik jest zbiorem funduszy na odnawialne źródła energii. Zawiera skrótowy opis zasad działania mechanizmów dotacyjnych wraz z odsyłaczami, które umożliwiają zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami. Znajdziecie w nim Państwo zarówno opisy krajowych programów operacyjnych (Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Programy Operacyjne: Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko), jak i informacje dotyczące pozyskiwania środków europejskich (w ramach Unii Europejskiej i nie tylko). 2

3 I. Fundusze dostępne w kraju Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa, ul. Konstruktorska 3a tel. (0-22) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działa od 1 lipca 1989r. Jest on największą instytucją realizującą Politykę Ekologiczną Państwa finansującą przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Celem działalności Narodowego Funduszu jest finansowe wspieranie inwestycji ekologicznych o znaczeniu i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb środowiska. Dystrybucja środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się w ramach następujących dziedzin: Ochrona powietrza Ochrona wód i gospodarka wodna Ochrona powierzchni ziemi Ochrona przyrody i krajobrazu oraz leśnictwo Geologia i górnictwo Edukacja ekologiczna Państwowy Monitoring Środowiska Programy międzydziedzinowe Nadzwyczajne zagrożenia środowiska Ekspertyzy i prace badawcze Wnioskodawcami ubiegającymi się o środki finansowe z Narodowego Funduszu mogą być: Jednostki samorządu terytorialnego, Przedsiębiorstwa, Instytucje i urzędy, Szkoły wyższe i uczelnie, Jednostki organizacyjne ochrony zdrowia, Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), Administracja państwowa, Osoby fizyczne. Wszyscy wnioskodawcy powinni posiadać status prawny umożliwiający im zawarcie umowy cywilno - prawnej. W Narodowym Funduszu stosowane są trzy formy dofinansowywania: finansowanie pożyczkowe (pożyczki udzielane przez NF, kredyty udzielane przez banki ze środków NF, konsorcja czyli wspólne finansowanie NF z bankami, linie kredytowe ze środków NF obsługiwane przez banki), finansowanie dotacyjne (dotacje inwestycyjne, dotacje nieinwestycyjne, dopłaty do kredytów bankowych, umorzenia), 3

4 finansowanie kapitałowe (obejmowanie akcji i udziałów w zakładanych bądź już istniejących spółkach w celu osiągnięcia efektu ekologicznego). NFOŚiGW zapewnia finansowanie projektów w ramach programów priorytetowych: 1) OZE I 2) OZE II 3) OZE III 4) Geotermia Na 3 komplementarne programy priorytetowe poświęcone dofinansowaniu inwestycji w OZE, do roku 2012 NFOŚiGW zamierza przeznaczyć ze środków krajowych ponad 2,5 mld zł. Pieniądze na ten cel pochodzą z opłat zastępczych i kar, jakie Urząd Regulacji Energetyki nakłada na producentów elektryczności za niespełnienie wymogu zapewnienia w sprzedawanej przez siebie energii odpowiedniego jej udziału pochodzącego ze źródeł odnawialnych. OZE I Pełna nazwa programu priorytetowego, nazywanego potocznie OZE 1, to Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji. Jego budżet w latach wyniesie ok. 1,5 mld zł. Jest to program 15-letnich, nisko oprocentowanych pożyczek, pokrywających do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji (ale nie więcej niż 50 mln zł) w OZE, których koszt przekracza 10 mln zł. Zależnie od rentowności zrealizowanej inwestycji, przewidziano możliwość umorzenia do 50% kwoty pożyczki. Kwota alokacji: 500mln zł 1 Wysokość dofinansowania: dofinansowywane są projekty na sumę od 10 mln zł Rodzaje dofinansowywanych przedsięwzięć: Wytwarzanie energii cieplnej przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy poniżej 20 MWt). Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy poniżej 3 MWe). Wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu szczątek roślinnych i zwierzęcych Elektrownie wiatrowe o mocy poniżej 10 MWe Pozyskiwanie energii z wód geotermalnych. Elektrownie wodne o mocy poniżej 5 MWe Wysokosprawna kogeneracja bez użycia biomasy Podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną) podejmujące realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji. 1 Podana kwota jest kwotą wsparcia w konkursie ogłoszonym w 2010r. 4

5 Więcej informacji na stronie: Tam też znajdą Państwo aktualne terminy naboru wniosków oraz wszystkie dokumenty konkursowe. Na stronie głównej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - widnieje także zakładka NABÓR WNIOSKÓW są w niej wszystkie aktualne terminy naboru wniosków. OZE II Pełna nazwa programu priorytetowego, nazywanego potocznie OZE 2, to Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji. Jest to program realizowany we współpracy z 10 wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska (w Białymstoku, Gdańsku, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu). Środki (560 mln zł) przekazane przez NFOŚiGW wojewódzkim funduszom przeznaczone będą na 15-letnie pożyczki o stałym oprocentowaniu 2%, pokrywające do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji w OZE, których koszt wyniesie od 0,5 do 10 mln zł. Celem programu jest zasilenie rynku dodatkowymi 120 MW zielonej energii. Kwota alokacji: 100mnl zł 2 Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć: Wytwarzanie energii cieplnej przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy poniżej 20 MWt). Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy A poniżej 3 MWe). Wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem biogazu, powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu szczątek roślinnych i zwierzęcych Elektrownie wiatrowe o mocy poniżej 10 MWe. Pozyskiwanie energii z wód geotermalnych. Elektrownie wodne o mocy poniżej 5 MWe. Wysokosprawna kogeneracja bez użycia biomasy. Wytwarzanie energii cieplnej w pompach ciepła. Wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach fotowoltanicznych. Wytwarzanie energii cieplnej w instalacjach solarnych. Terminy składania wniosków: 60 dni od ogłoszenia naboru o udzielenie promesy o dofinansowanie Forma dofinansowania: oprocentowane pożyczki Wysokość dofinansowania: do 35 mln zł dla jednego WFOSiGW. Warunki dofinansowania: Stałe oprocentowanie w wysokości 1% w skali roku, Okres finansowania: do 12 lat od pierwszej wypłaty na rzecz WFOSiGW, Okres karencji: karencja w spłacie rat kapitałowych do 18 miesięcy liczona od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia, Forma zabezpieczenia: weksel własny in blanco z klauzula bez protestu. 2 Kwota ta jest przeznaczona na 2010r., całość alokacji wynosi 560 mln zł (jest to alokacja planowana na lata ) 5

6 Beneficjenci bezpośredni: wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Ostateczni beneficjenci: podmioty podejmujące realizacje przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji. Więcej informacji na stronie: Szczegółowe informacje można także uzyskać wysyłając na adres: OZE III Adresatem trzeciego programu dofinansowania OZE ze środków znajdujących się w dyspozycji NFOŚiGW są osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe, planujące zaciągnięcie kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej (z wyj. domów podłączonych do sieci ciepłowniczej). Program obejmować będzie dopłaty do kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych, wynoszące 45% brutto kapitału kredytu. Kredyty z dopłatami dostępne będą w całej Polsce za pośrednictwem placówek banków komercyjnych, w oparciu o umowy wynegocjowane przez Narodowy Fundusz we współpracy ze Związkiem Banków Polskich. Wysokość kredytu będzie mogła sięgać nawet 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Środki z kredytu bankowego z dotacją NFOŚiGW wypłacane będą bezgotówkowo, po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, bezpośrednio na konto wykonawcy lub dostawcy kolektorów słonecznych, na podstawie faktur wystawionych na zakup i montaż tych urządzeń. W ramach przewidzianego na ten cel budżetu, wynoszącego ok. 300 mln zł, NFOŚiGW planuje dotować instalację ok. 80 tys. kolektorów. Obecnie trwają intensywne prace nad opracowaniem szczegółów programu. Kwota alokacji: 200mln zł 3 Rodzaje dofinansowywanych przedsięwzięć: Zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej w budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Efekty realizowanych przedsięwzięć nie mogą być wykorzystywane w działalności gospodarczej. Terminy naboru wniosków: Nabór wniosków o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski składane są w bankach, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW. Formy finansowania: Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego realizowana za pośrednictwem banku na podstawie zawartej umowy o współpracy. Wysokość dofinansowania: Dotacja w wysokości 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 3 Jest to alokacja zaplanowana na lata , całość alokacji do wykorzystanie do końca 2015r. to 300mln zł 6

7 Warunki dofinansowania: Kredyt na realizację przedsięwzięcia udzielany jest ze środków własnych banku w ramach limitu przyznanego przez NFOŚiGW. Środki z kredytu z dotacją wypłacane są bezgotówkowo, bezpośrednio na konto wykonawcy lub dostawcy dóbr i usług, na podstawie wystawionych faktur. Wysokość kredytu z dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora. Kwota kredytu może przewyższać wysokość kosztów kwalifikowanych. Dotacją objęta jest wyłącznie część kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia. Bank ustanawia zabezpieczenie udzielonego kredytu z dotacją. Bank gwarantuje zwrot środków z dotacji na rzecz NFOŚiGW w przypadkach określonych w umowie o współpracy zawartej między NFOŚiGW i bankiem. Warunki współpracy, w tym tryb i terminy przekazywania bankom przez NFOŚiGW środków na dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów szczegółowo określają umowy o współpracy zawarte przez NFOŚiGW z bankami. Nabór wniosków o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym przez banki, które zawarły z NFOŚiGW umowę o współpracy. Dotacja wypłacana jest po potwierdzeniu przez bank zrealizowania przedsięwzięcia oraz osiągnięcia efektu ekologicznego tożsamego z efektem rzeczowym. Kontrolę prawidłowości realizacji przedsięwzięcia i wykorzystania środków z kredytu z dotacją przeprowadza bank. Beneficjent zobowiązany jest do ponoszenia należności publiczno prawnych związanych z dofinansowaniem przedsięwzięcia, w szczególności uiszczania należnego podatku dochodowego. Osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu służyć mają zakupione kolektory słoneczne lub wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych), z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania. Więcej informacji na stronie internetowej: GEOTERMIA W ramach priorytetu GEOTERMIA Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewiduje 3 rodzaje działań: 1. Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych W ramach programu "Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych", przedsiębiorstwa posiadające koncesję na poszukiwanie lub rozpoznanie wód geotermalnych mogą ubiegać się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dotację na przedsięwzięcia polegające na wykonaniu badań środowiskowych (w tym - odwiertu badawczego) związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych, w celu wykorzystania tych wód do produkcji energii. 7

8 Wysokość dofinansowania: do 70% kosztów kwalifikowanych (ale nie więcej niż 12 mln zł). Budżet programu: 101,879 mln zł. Rodzaje dofinansowywanych przedsięwzięć: Badania środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych, w celu wykorzystania tych wód do produkcji energii. Terminy naboru wniosków: będą publikowane na stronach NFOŚiGW. Forma dofinansowania: dotacja. Wysokość dofinansowania: nie może być większa niż 12 mnl zł Warunki dofinansowania: Wnioskodawca uprawdopodobnił możliwość pełnego pokrycia planowanych kosztów przedsięwzięcia. Wnioskodawca w montażu finansowym przedsięwzięcia przedstawianym we wniosku koncesję przewidział oprócz środków własnych, środki NFOŚiGW lub inne źródła finansowania. Przedsięwzięcie określone we wniosku o udzielenie dofinansowania nie zostało rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania. Wnioskodawca wywiązuje się z obowiązku uiszczania opłat i kar, stanowiących przychody Narodowego Funduszu oraz innych zobowiązań w stosunku do Narodowego Funduszu. W ciągu ostatnich trzech lat NFOŚiGW nie wypowiedział wnioskodawcy umowy dofinansowanie z powodu niedotrzymania przez wnioskodawcę warunków umownych. Podmioty uprawnione do realizacji przedsięwzięć z zakresu poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz z późn. zm.). Więcej informacji na stronie internetowej: Tam też są dostępne dokumenty programowe. 2. Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych. Budżet programu: Prognozowane płatności ze środków NFOSiGW w latach w ramach programu 114,6 mln zł. Rodzaje dofinansowywanych przedsięwzięć: Badania i prace geologiczne dla ochrony środowiska. Kartografia geologiczna, hydrogeologiczna i geośrodowiskowa. Dokumentowanie zasobów wód podziemnych oraz głównych zbiorników wód podziemnych. Rozpoznawanie możliwości wykorzystania energii geotermalnej oraz wód mineralnych i leczniczych. Regionalne badania budowy geologicznej kraju. Ocena perspektyw surowcowych kraju i gospodarka zasobami złóż kopalin. Zadania Państwowej Służby Geologicznej i Państwowej Służby Hydrogeologicznej Terminy naboru wniosków: 8

9 1. Przedsięwzięcia zgłaszane przez Ministra Środowiska zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym finansowania ze środków NFOSiGW przedsięwzięć z dziedziny geologii. 2. Przedsięwzięcia zgłaszane przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym finansowania ze środków NFOSiGW zadań państwowej służby hydrogeologicznej. 3. Przedsięwzięcia zgłaszane przez inne podmioty cały rok. Forma dofinansowania: Dotacja; Przekazanie środków forma dofinansowania obowiązująca do roku. Wysokość dofinansowania: Maksymalny dopuszczalny limit dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej. Warunki dofinansowania: Przedsięwzięcia zgłaszane przez Ministra Środowiska zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym finansowania ze środków NFOSiGW przedsięwzięć z dziedziny geologii; Przedsięwzięcia zgłaszane przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym finansowania ze środków NFOSiGW zadań państwowej służby hydrogeologicznej; Przedsięwzięcia zgłaszane przez inne organy administracji publicznej, jeżeli przedsięwzięcie określone we wniosku o udzielenie dofinansowania nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania; Przedsięwzięcia zgłaszane przez inne podmioty: a) wnioskodawca uprawdopodobnił możliwość pełnego pokrycia planowanych kosztów przedsięwzięcia, b) przedsięwzięcie określone we wniosku o udzielenie dofinansowania nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania, c) wnioskodawca wywiązuje się z obowiązku uiszczania opłat i kar, stanowiących przychody Narodowego Funduszu oraz innych zobowiązań w stosunku do Narodowego Funduszu jeśli dotyczy, d) w ciągu ostatnich trzech lat NFOSiGW nie wypowiedział wnioskodawcy umowy o dofinansowanie z powodu niedotrzymania przez wnioskodawcę warunków umownych, e) w przypadku gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczna, musi być ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. Minister Środowiska, Minister Gospodarki, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, organy administracji geologicznej, podmioty pełniące obowiązki państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej. W ramach celu 1 oraz 3 dodatkowo: jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego, spółki prawa handlowego, w których 51% udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego. Więcej informacji na stronie: 9

10 3. Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin Priorytet ten został podzielony na dwie części: pierwsza dotyczy przedsięwzięcia zmierzające do zmniejszenia uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin i ich wzbogacania oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko procesów likwidacji zakładów górniczych, druga zaś działań związanych z zakończeniem prac likwidacyjnych i rekultywacyjnych na terenach zdegradowanych górnictwem siarki. CZĘŚĆ 1 Budżet: Prognozowane płatności dotacji ze środków NFOSiGW w latach w ramach programu wyniosą 104,0 mln zł. Rodzaje dofinansowywanych przedsięwzięć: Rekultywacja powierzchni ziemi na terenach zdegradowanych działalnością wydobywcza. Wprowadzanie technologii ograniczających powstawanie odpadów w trakcie wydobycia i przeróbki surowców. Ochrona powierzchni ziemi przed skutkami eksploatacji podziemnej i otworowej miedzy innymi poprzez podsadzanie i lokowanie odpadów mineralnych. Ujmowanie i uzdatnianie wód kopalnianych i wód zasolonych. Doposażenie jednostek powołanych do prowadzenia działań ratowniczych w górnictwie w aparaturę i sprzęt ratowniczy. Wspieranie działalności wydawniczej Wyższego Urzędu Górniczego z zakresu ochrony środowiska. Doposażenie organów nadzoru górniczego w sprzęt służący do monitorowania eksploatacji kopalin. Badania i prace dla ochrony środowiska. Terminy naboru wniosków: Nabór ma charakter ciągły, co oznacza, że przez cały czas trwania programu (do r.) można się ubiegać o dofinansowanie. Forma finansowania: Dotacja; Przekazanie środków forma dofinansowania obowiązująca do roku; Pożyczka. Wysokość finansowania: Maksymalny dopuszczalny limit dofinansowania w formie dotacji lub przekazania środków wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej. Maksymalny dopuszczalny limit dofinansowania w formie pożyczki wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej. Warunki dofinansowania: wnioskodawca uprawdopodobnił możliwość pełnego pokrycia planowanych kosztów przedsięwzięcia; przedsięwzięcie określone we wniosku o udzielenie dofinansowania nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania; wnioskodawca wywiązuje sie z obowiązku uiszczania opłat i kar, stanowiących przychody NFOSiGW oraz innych zobowiązań w stosunku do NFOSiGW; w ciągu ostatnich trzech lat NFOSiGW nie wypowiedział wnioskodawcy umowy o dofinansowanie z powodu niedotrzymania przez wnioskodawcę warunków umownych; 10

11 w przypadku gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczna, musi byc ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej Podmioty i instytucje, których działalność regulują przepisy Prawa geologicznego i górniczego, ustaw restrukturyzacyjnych dotyczących górnictwa, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Jednostki administracji rządowej, Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, Jednostki powołane do prowadzenia działań ratowniczych w górnictwie, Wyższy Urząd Górniczy, Inne podmioty. CZĘŚĆ 2 Budżet: Prognozowane płatności dotacji ze środków NFOSiGW w latach wyniosą 147,00 mln zł. Rodzaje dofinansowywanych przedsięwzięć: Rekultywacja powierzchni ziemi na terenach zdegradowanych działalnością górnictwa siarki. Terminy naboru wniosków: Nabór ma charakter ciągły, co oznacza, że przez cały czas trwania programu (do r.) można się ubiegać o dofinansowanie. Forma finansowania: dotacja Wysokość dofinansowania: Maksymalny dopuszczalny limit dofinansowania w formie dotacji wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej. Warunki dofinansowania: Warunki te są identyczne jak w przypadku przedsięwzięć dotyczących uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin i ich wzbogacania oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko procesów likwidacji zakładów górniczych Podmioty uprawnione do realizacji przedsięwzięć z zakresu likwidacji i rekultywacji terenów pogórniczych, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (Dz. U. z 2000 r. Nr 74, poz. 856 z pózn. zm.). Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: Tam też są dostępne dokumenty programowe. 11

12 Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wojewódzkie fundusze) są wojewódzkimi funduszami celowymi w rozumieniu ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych podległymi samorządom województw. Środki wojewódzkich funduszy są środkami publicznymi, co ma znaczenie w montażu finansowym przedsięwzięć wspomaganych w ramach reguł pomocy publicznej. Każdy z 16 wojewódzkich funduszy prowadzi własną politykę stosowania instrumentarium udzielania pomocy (wynikającego z ustawy), co wynika także z zasobności funduszu. Wojewódzkie fundusze priorytetowo traktują przedsięwzięcia w zakresie wypełniania przez Polskę zobowiązań akcesyjnych w dziedzinie ochrony środowiska, szczególnie w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej i na te dziedziny przeznacza się gros środków. Ochrona powietrza jest na dalszym planie i tym samym rozwój odnawialnych źródeł energii nie jest traktowany priorytetowo. W rocznych programach działalności określa się szeroko rodzaj wspieranych przedsięwzięć, a praktyka determinowana jest przez ograniczony budżet. Instrumenty wsparcia wojewódzkich funduszy 1. Preferencyjnie oprocentowane pożyczki z możliwością częściowego umorzenia 2. Dopłaty do oprocentowania kredytów i pożyczek 3. Dotacje Kryteria wyboru przedsięwzięć: kryterium zgodności z polityką ekologiczną państwa i województwa, kryterium efektywności ekologicznej, *kryterium efektywności ekonomiczno-technicznej, *kryterium zasięgu oddziaływania, *kryterium spełniania wymogów formalnych. Tryb składania i oceny wniosków: Procedura naboru i oceny wniosków może być jedno- lub dwuetapowa. Dwuetapowość służy wczesnemu zidentyfikowaniu projektów wartych wsparcia, tak by fundusz był w stanie zrealizować w terminie roczny budżet, a beneficjent rozliczyć dotację. Poza tym taka formuła naboru jest zbieżna ze stosowaną w programach ze wsparciem unijnym, a aplikacja do wojewódzkiego funduszu często towarzyszy tej do programów unijnych, w ramach montowania wkładu własnego w projekcie. Ocena wstępna odbywa się na podstawie wniosku bez wymogu załączania pełnej dokumentacji inwestycji, a jej wynikiem jest lista zadań kwalifikujących się do dofinansowania. II etap oceny odbywa się po kilku miesiącach, w tym czasie wnioskodawca kompletuje wymagane załączniki do wniosku, które konieczne są na etapie oceny właściwej. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że nabór wstępny organizowany jest niekiedy pod koniec roku poprzedzającego rok bazowy dla programu, a w połowie roku odbywa się ocena właściwa. 12

13 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Punkt informacyjny POIG: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, korespondencja ul. Wspólna 2/4, Warszawa tel. (022) , , fax (022) Celem POIG jest wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Wsparcie w ramach programu mogą otrzymać przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, jednostki naukowe świadczące przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw. POIG finansuje działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Dofinansowanie w ramach POIG udzielane jest niezależnie od sektora czy branży, ale program nie wspiera wspierana innowacyjność na poziomie lokalnym lub regionalnym, która jest dofinansowana z Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. W ramach programu planuje się realizację projektów innowacyjnych związanych z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Wspierane będą działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Uzupełnieniem działań bezpośrednio skierowanych do przedsiębiorców będzie wsparcie systemowe dla sieci instytucji otoczenia biznesu oraz innowacyjnych instytucji okołobiznesowych, np. parków technologicznych, inkubatorów technologicznych, centrów zaawansowanych technologii. Osie priorytetowe 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii. 2. Infrastruktura sfery B+R. 3. Kapitał dla innowacji. 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. 5. Dyfuzja innowacji. 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. 7. Społeczeństwo informacyjne budowa elektronicznej administracji. 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki. Budżet programu: Alokacja na program wynosi 9,71 mld euro, w tym 8,25 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii 13

14 Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Celem działania jest ukierunkowanie badań naukowych na dziedziny i dyscypliny naukowe, które mogą mieć duży wpływ na szybki rozwój cywilizacyjno-gospodarczy kraju i budowę gospodarki opartej na wiedzy. Poddziałanie Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight, Poddziałanie Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych, Poddziałanie Projekty systemowe. jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych), uczelnie, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, podmioty realizujące projekty foresight (podmioty nie działające dla zysku, np. fundacje i stowarzyszenia), samorząd województwa, spółki powołane z udziałem wyżej wymienionych podmiotów niedziałające dla zysku, minister właściwy ds. nauki. Budżet: Wkład z EFRR: 395 mln euro. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych: 85%. Minimalna wartość projektu: Nie dotyczy. Maksymalna kwota wsparcia: Nie dotyczy. Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Celem działania jest zdobywanie oraz zwiększenie skali wykorzystywania nowych rozwiązań niezbędnych dla rozwoju gospodarki i poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców oraz rozwoju polskiego społeczeństwa. Poddziałanie Projekty rozwojowe, Poddziałanie Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R. jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych), uczelnie, konsorcja naukowe, konsorcja naukowo-przemysłowe, reprezentowane wyłącznie przez jednostkę naukową, spółki powołane z udziałem ww. podmiotów, niedziałające dla zysku. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych: 85%. 14

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Maksymilian Kochański Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź, Maksymilian.Kochanski@proakademia.

Maksymilian Kochański Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź, Maksymilian.Kochanski@proakademia. Maksymilian Kochański Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź, Maksymilian.Kochanski@proakademia.eu FINANSOWANIE INSTRUMENTÓW POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1 RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis treści REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Ministerstwo Gospodarki Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Warszawa, 10 sierpnia 2011 r. 1 WSTĘP Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY Załącznik 1 do uchwały PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Polityka energetyczna państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo