Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik"

Transkrypt

1 Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej..s. 12 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.s. 13 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko s. 18 Regionalne Programy Operacyjne.s.25 II. Fundusze dostępne w Europie..s. 27 Szwajcarski Mechanizm Finansowy....s. 27 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata s. 29 Program Polska Litwa Federacja Rosyjska..s. 34 Program Polska Białoruś Ukraina.s. 35

2 Odnawialne źródła energii są znane człowiekowi od dawna, jednak dopiero współcześnie widzimy, jak ważne okazuje się ich wykorzystanie (szczególnie w obliczu kurczenia się zasobów nieodnawialnych). Do surowców odnawialnych należą: energia wód; energia geotermalna; energia słoneczna; energia wiatru; biomasa (m. in. drewno /w tym pelety, zrębki, wióry itp./, słoma, biogaz, biopaliwa). Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest jednym z kluczowych działań polityki rozwojowej zarówno Polski jak i Unii Europejskiej w zakresie ochrony klimatu, bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. Ze względu na bardzo wysokie koszty budowy nowych elektrowni i elektrociepłowni wykorzystujących odnawialne źródła energii, we wszystkich tworzone są specjalne systemy wsparcia dla inwestorów. Kraje przeznaczają na te cele ogromne środki finansowe. W Polsce nałożono obowiązek zakupu energii z odnawialnych źródeł energii, o czym mówi rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. W rozporządzeniu podane zostały wielkości wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych w zakresie od 2,65% w 2003 r. do 9% w 2010 roku. W 2006 r. przyjęto nowelizację ustawy, ustalając nowy poziom 10,4% w 2010 r. Wskaźniki te są świadectwem znaczenia inwestycji w odnawialne źródła energii i poszukiwania nowych metod jej pozyskiwania. W Polsce energetyka odnawialna jest nadal nową formą działalności w sektorze energetycznym i istnieje potrzeba upowszechniania wiedzy o możliwościach pozyskiwania środków na rozwój tej dziedziny. Zaprezentowany tutaj poradnik jest zbiorem funduszy na odnawialne źródła energii. Zawiera skrótowy opis zasad działania mechanizmów dotacyjnych wraz z odsyłaczami, które umożliwiają zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami. Znajdziecie w nim Państwo zarówno opisy krajowych programów operacyjnych (Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Programy Operacyjne: Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko), jak i informacje dotyczące pozyskiwania środków europejskich (w ramach Unii Europejskiej i nie tylko). 2

3 I. Fundusze dostępne w kraju Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa, ul. Konstruktorska 3a tel. (0-22) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działa od 1 lipca 1989r. Jest on największą instytucją realizującą Politykę Ekologiczną Państwa finansującą przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Celem działalności Narodowego Funduszu jest finansowe wspieranie inwestycji ekologicznych o znaczeniu i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb środowiska. Dystrybucja środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się w ramach następujących dziedzin: Ochrona powietrza Ochrona wód i gospodarka wodna Ochrona powierzchni ziemi Ochrona przyrody i krajobrazu oraz leśnictwo Geologia i górnictwo Edukacja ekologiczna Państwowy Monitoring Środowiska Programy międzydziedzinowe Nadzwyczajne zagrożenia środowiska Ekspertyzy i prace badawcze Wnioskodawcami ubiegającymi się o środki finansowe z Narodowego Funduszu mogą być: Jednostki samorządu terytorialnego, Przedsiębiorstwa, Instytucje i urzędy, Szkoły wyższe i uczelnie, Jednostki organizacyjne ochrony zdrowia, Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), Administracja państwowa, Osoby fizyczne. Wszyscy wnioskodawcy powinni posiadać status prawny umożliwiający im zawarcie umowy cywilno - prawnej. W Narodowym Funduszu stosowane są trzy formy dofinansowywania: finansowanie pożyczkowe (pożyczki udzielane przez NF, kredyty udzielane przez banki ze środków NF, konsorcja czyli wspólne finansowanie NF z bankami, linie kredytowe ze środków NF obsługiwane przez banki), finansowanie dotacyjne (dotacje inwestycyjne, dotacje nieinwestycyjne, dopłaty do kredytów bankowych, umorzenia), 3

4 finansowanie kapitałowe (obejmowanie akcji i udziałów w zakładanych bądź już istniejących spółkach w celu osiągnięcia efektu ekologicznego). NFOŚiGW zapewnia finansowanie projektów w ramach programów priorytetowych: 1) OZE I 2) OZE II 3) OZE III 4) Geotermia Na 3 komplementarne programy priorytetowe poświęcone dofinansowaniu inwestycji w OZE, do roku 2012 NFOŚiGW zamierza przeznaczyć ze środków krajowych ponad 2,5 mld zł. Pieniądze na ten cel pochodzą z opłat zastępczych i kar, jakie Urząd Regulacji Energetyki nakłada na producentów elektryczności za niespełnienie wymogu zapewnienia w sprzedawanej przez siebie energii odpowiedniego jej udziału pochodzącego ze źródeł odnawialnych. OZE I Pełna nazwa programu priorytetowego, nazywanego potocznie OZE 1, to Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji. Jego budżet w latach wyniesie ok. 1,5 mld zł. Jest to program 15-letnich, nisko oprocentowanych pożyczek, pokrywających do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji (ale nie więcej niż 50 mln zł) w OZE, których koszt przekracza 10 mln zł. Zależnie od rentowności zrealizowanej inwestycji, przewidziano możliwość umorzenia do 50% kwoty pożyczki. Kwota alokacji: 500mln zł 1 Wysokość dofinansowania: dofinansowywane są projekty na sumę od 10 mln zł Rodzaje dofinansowywanych przedsięwzięć: Wytwarzanie energii cieplnej przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy poniżej 20 MWt). Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy poniżej 3 MWe). Wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu szczątek roślinnych i zwierzęcych Elektrownie wiatrowe o mocy poniżej 10 MWe Pozyskiwanie energii z wód geotermalnych. Elektrownie wodne o mocy poniżej 5 MWe Wysokosprawna kogeneracja bez użycia biomasy Podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną) podejmujące realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji. 1 Podana kwota jest kwotą wsparcia w konkursie ogłoszonym w 2010r. 4

5 Więcej informacji na stronie: Tam też znajdą Państwo aktualne terminy naboru wniosków oraz wszystkie dokumenty konkursowe. Na stronie głównej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - widnieje także zakładka NABÓR WNIOSKÓW są w niej wszystkie aktualne terminy naboru wniosków. OZE II Pełna nazwa programu priorytetowego, nazywanego potocznie OZE 2, to Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji. Jest to program realizowany we współpracy z 10 wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska (w Białymstoku, Gdańsku, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu). Środki (560 mln zł) przekazane przez NFOŚiGW wojewódzkim funduszom przeznaczone będą na 15-letnie pożyczki o stałym oprocentowaniu 2%, pokrywające do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji w OZE, których koszt wyniesie od 0,5 do 10 mln zł. Celem programu jest zasilenie rynku dodatkowymi 120 MW zielonej energii. Kwota alokacji: 100mnl zł 2 Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć: Wytwarzanie energii cieplnej przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy poniżej 20 MWt). Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy A poniżej 3 MWe). Wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem biogazu, powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu szczątek roślinnych i zwierzęcych Elektrownie wiatrowe o mocy poniżej 10 MWe. Pozyskiwanie energii z wód geotermalnych. Elektrownie wodne o mocy poniżej 5 MWe. Wysokosprawna kogeneracja bez użycia biomasy. Wytwarzanie energii cieplnej w pompach ciepła. Wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach fotowoltanicznych. Wytwarzanie energii cieplnej w instalacjach solarnych. Terminy składania wniosków: 60 dni od ogłoszenia naboru o udzielenie promesy o dofinansowanie Forma dofinansowania: oprocentowane pożyczki Wysokość dofinansowania: do 35 mln zł dla jednego WFOSiGW. Warunki dofinansowania: Stałe oprocentowanie w wysokości 1% w skali roku, Okres finansowania: do 12 lat od pierwszej wypłaty na rzecz WFOSiGW, Okres karencji: karencja w spłacie rat kapitałowych do 18 miesięcy liczona od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia, Forma zabezpieczenia: weksel własny in blanco z klauzula bez protestu. 2 Kwota ta jest przeznaczona na 2010r., całość alokacji wynosi 560 mln zł (jest to alokacja planowana na lata ) 5

6 Beneficjenci bezpośredni: wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Ostateczni beneficjenci: podmioty podejmujące realizacje przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji. Więcej informacji na stronie: Szczegółowe informacje można także uzyskać wysyłając na adres: OZE III Adresatem trzeciego programu dofinansowania OZE ze środków znajdujących się w dyspozycji NFOŚiGW są osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe, planujące zaciągnięcie kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej (z wyj. domów podłączonych do sieci ciepłowniczej). Program obejmować będzie dopłaty do kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych, wynoszące 45% brutto kapitału kredytu. Kredyty z dopłatami dostępne będą w całej Polsce za pośrednictwem placówek banków komercyjnych, w oparciu o umowy wynegocjowane przez Narodowy Fundusz we współpracy ze Związkiem Banków Polskich. Wysokość kredytu będzie mogła sięgać nawet 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Środki z kredytu bankowego z dotacją NFOŚiGW wypłacane będą bezgotówkowo, po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, bezpośrednio na konto wykonawcy lub dostawcy kolektorów słonecznych, na podstawie faktur wystawionych na zakup i montaż tych urządzeń. W ramach przewidzianego na ten cel budżetu, wynoszącego ok. 300 mln zł, NFOŚiGW planuje dotować instalację ok. 80 tys. kolektorów. Obecnie trwają intensywne prace nad opracowaniem szczegółów programu. Kwota alokacji: 200mln zł 3 Rodzaje dofinansowywanych przedsięwzięć: Zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej w budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Efekty realizowanych przedsięwzięć nie mogą być wykorzystywane w działalności gospodarczej. Terminy naboru wniosków: Nabór wniosków o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski składane są w bankach, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW. Formy finansowania: Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego realizowana za pośrednictwem banku na podstawie zawartej umowy o współpracy. Wysokość dofinansowania: Dotacja w wysokości 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 3 Jest to alokacja zaplanowana na lata , całość alokacji do wykorzystanie do końca 2015r. to 300mln zł 6

7 Warunki dofinansowania: Kredyt na realizację przedsięwzięcia udzielany jest ze środków własnych banku w ramach limitu przyznanego przez NFOŚiGW. Środki z kredytu z dotacją wypłacane są bezgotówkowo, bezpośrednio na konto wykonawcy lub dostawcy dóbr i usług, na podstawie wystawionych faktur. Wysokość kredytu z dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora. Kwota kredytu może przewyższać wysokość kosztów kwalifikowanych. Dotacją objęta jest wyłącznie część kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia. Bank ustanawia zabezpieczenie udzielonego kredytu z dotacją. Bank gwarantuje zwrot środków z dotacji na rzecz NFOŚiGW w przypadkach określonych w umowie o współpracy zawartej między NFOŚiGW i bankiem. Warunki współpracy, w tym tryb i terminy przekazywania bankom przez NFOŚiGW środków na dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów szczegółowo określają umowy o współpracy zawarte przez NFOŚiGW z bankami. Nabór wniosków o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym przez banki, które zawarły z NFOŚiGW umowę o współpracy. Dotacja wypłacana jest po potwierdzeniu przez bank zrealizowania przedsięwzięcia oraz osiągnięcia efektu ekologicznego tożsamego z efektem rzeczowym. Kontrolę prawidłowości realizacji przedsięwzięcia i wykorzystania środków z kredytu z dotacją przeprowadza bank. Beneficjent zobowiązany jest do ponoszenia należności publiczno prawnych związanych z dofinansowaniem przedsięwzięcia, w szczególności uiszczania należnego podatku dochodowego. Osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu służyć mają zakupione kolektory słoneczne lub wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych), z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania. Więcej informacji na stronie internetowej: GEOTERMIA W ramach priorytetu GEOTERMIA Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewiduje 3 rodzaje działań: 1. Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych W ramach programu "Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych", przedsiębiorstwa posiadające koncesję na poszukiwanie lub rozpoznanie wód geotermalnych mogą ubiegać się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dotację na przedsięwzięcia polegające na wykonaniu badań środowiskowych (w tym - odwiertu badawczego) związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych, w celu wykorzystania tych wód do produkcji energii. 7

8 Wysokość dofinansowania: do 70% kosztów kwalifikowanych (ale nie więcej niż 12 mln zł). Budżet programu: 101,879 mln zł. Rodzaje dofinansowywanych przedsięwzięć: Badania środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych, w celu wykorzystania tych wód do produkcji energii. Terminy naboru wniosków: będą publikowane na stronach NFOŚiGW. Forma dofinansowania: dotacja. Wysokość dofinansowania: nie może być większa niż 12 mnl zł Warunki dofinansowania: Wnioskodawca uprawdopodobnił możliwość pełnego pokrycia planowanych kosztów przedsięwzięcia. Wnioskodawca w montażu finansowym przedsięwzięcia przedstawianym we wniosku koncesję przewidział oprócz środków własnych, środki NFOŚiGW lub inne źródła finansowania. Przedsięwzięcie określone we wniosku o udzielenie dofinansowania nie zostało rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania. Wnioskodawca wywiązuje się z obowiązku uiszczania opłat i kar, stanowiących przychody Narodowego Funduszu oraz innych zobowiązań w stosunku do Narodowego Funduszu. W ciągu ostatnich trzech lat NFOŚiGW nie wypowiedział wnioskodawcy umowy dofinansowanie z powodu niedotrzymania przez wnioskodawcę warunków umownych. Podmioty uprawnione do realizacji przedsięwzięć z zakresu poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz z późn. zm.). Więcej informacji na stronie internetowej: Tam też są dostępne dokumenty programowe. 2. Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych. Budżet programu: Prognozowane płatności ze środków NFOSiGW w latach w ramach programu 114,6 mln zł. Rodzaje dofinansowywanych przedsięwzięć: Badania i prace geologiczne dla ochrony środowiska. Kartografia geologiczna, hydrogeologiczna i geośrodowiskowa. Dokumentowanie zasobów wód podziemnych oraz głównych zbiorników wód podziemnych. Rozpoznawanie możliwości wykorzystania energii geotermalnej oraz wód mineralnych i leczniczych. Regionalne badania budowy geologicznej kraju. Ocena perspektyw surowcowych kraju i gospodarka zasobami złóż kopalin. Zadania Państwowej Służby Geologicznej i Państwowej Służby Hydrogeologicznej Terminy naboru wniosków: 8

9 1. Przedsięwzięcia zgłaszane przez Ministra Środowiska zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym finansowania ze środków NFOSiGW przedsięwzięć z dziedziny geologii. 2. Przedsięwzięcia zgłaszane przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym finansowania ze środków NFOSiGW zadań państwowej służby hydrogeologicznej. 3. Przedsięwzięcia zgłaszane przez inne podmioty cały rok. Forma dofinansowania: Dotacja; Przekazanie środków forma dofinansowania obowiązująca do roku. Wysokość dofinansowania: Maksymalny dopuszczalny limit dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej. Warunki dofinansowania: Przedsięwzięcia zgłaszane przez Ministra Środowiska zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym finansowania ze środków NFOSiGW przedsięwzięć z dziedziny geologii; Przedsięwzięcia zgłaszane przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym finansowania ze środków NFOSiGW zadań państwowej służby hydrogeologicznej; Przedsięwzięcia zgłaszane przez inne organy administracji publicznej, jeżeli przedsięwzięcie określone we wniosku o udzielenie dofinansowania nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania; Przedsięwzięcia zgłaszane przez inne podmioty: a) wnioskodawca uprawdopodobnił możliwość pełnego pokrycia planowanych kosztów przedsięwzięcia, b) przedsięwzięcie określone we wniosku o udzielenie dofinansowania nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania, c) wnioskodawca wywiązuje się z obowiązku uiszczania opłat i kar, stanowiących przychody Narodowego Funduszu oraz innych zobowiązań w stosunku do Narodowego Funduszu jeśli dotyczy, d) w ciągu ostatnich trzech lat NFOSiGW nie wypowiedział wnioskodawcy umowy o dofinansowanie z powodu niedotrzymania przez wnioskodawcę warunków umownych, e) w przypadku gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczna, musi być ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. Minister Środowiska, Minister Gospodarki, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, organy administracji geologicznej, podmioty pełniące obowiązki państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej. W ramach celu 1 oraz 3 dodatkowo: jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego, spółki prawa handlowego, w których 51% udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego. Więcej informacji na stronie: 9

10 3. Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin Priorytet ten został podzielony na dwie części: pierwsza dotyczy przedsięwzięcia zmierzające do zmniejszenia uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin i ich wzbogacania oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko procesów likwidacji zakładów górniczych, druga zaś działań związanych z zakończeniem prac likwidacyjnych i rekultywacyjnych na terenach zdegradowanych górnictwem siarki. CZĘŚĆ 1 Budżet: Prognozowane płatności dotacji ze środków NFOSiGW w latach w ramach programu wyniosą 104,0 mln zł. Rodzaje dofinansowywanych przedsięwzięć: Rekultywacja powierzchni ziemi na terenach zdegradowanych działalnością wydobywcza. Wprowadzanie technologii ograniczających powstawanie odpadów w trakcie wydobycia i przeróbki surowców. Ochrona powierzchni ziemi przed skutkami eksploatacji podziemnej i otworowej miedzy innymi poprzez podsadzanie i lokowanie odpadów mineralnych. Ujmowanie i uzdatnianie wód kopalnianych i wód zasolonych. Doposażenie jednostek powołanych do prowadzenia działań ratowniczych w górnictwie w aparaturę i sprzęt ratowniczy. Wspieranie działalności wydawniczej Wyższego Urzędu Górniczego z zakresu ochrony środowiska. Doposażenie organów nadzoru górniczego w sprzęt służący do monitorowania eksploatacji kopalin. Badania i prace dla ochrony środowiska. Terminy naboru wniosków: Nabór ma charakter ciągły, co oznacza, że przez cały czas trwania programu (do r.) można się ubiegać o dofinansowanie. Forma finansowania: Dotacja; Przekazanie środków forma dofinansowania obowiązująca do roku; Pożyczka. Wysokość finansowania: Maksymalny dopuszczalny limit dofinansowania w formie dotacji lub przekazania środków wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej. Maksymalny dopuszczalny limit dofinansowania w formie pożyczki wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej. Warunki dofinansowania: wnioskodawca uprawdopodobnił możliwość pełnego pokrycia planowanych kosztów przedsięwzięcia; przedsięwzięcie określone we wniosku o udzielenie dofinansowania nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania; wnioskodawca wywiązuje sie z obowiązku uiszczania opłat i kar, stanowiących przychody NFOSiGW oraz innych zobowiązań w stosunku do NFOSiGW; w ciągu ostatnich trzech lat NFOSiGW nie wypowiedział wnioskodawcy umowy o dofinansowanie z powodu niedotrzymania przez wnioskodawcę warunków umownych; 10

11 w przypadku gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczna, musi byc ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej Podmioty i instytucje, których działalność regulują przepisy Prawa geologicznego i górniczego, ustaw restrukturyzacyjnych dotyczących górnictwa, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Jednostki administracji rządowej, Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, Jednostki powołane do prowadzenia działań ratowniczych w górnictwie, Wyższy Urząd Górniczy, Inne podmioty. CZĘŚĆ 2 Budżet: Prognozowane płatności dotacji ze środków NFOSiGW w latach wyniosą 147,00 mln zł. Rodzaje dofinansowywanych przedsięwzięć: Rekultywacja powierzchni ziemi na terenach zdegradowanych działalnością górnictwa siarki. Terminy naboru wniosków: Nabór ma charakter ciągły, co oznacza, że przez cały czas trwania programu (do r.) można się ubiegać o dofinansowanie. Forma finansowania: dotacja Wysokość dofinansowania: Maksymalny dopuszczalny limit dofinansowania w formie dotacji wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej. Warunki dofinansowania: Warunki te są identyczne jak w przypadku przedsięwzięć dotyczących uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin i ich wzbogacania oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko procesów likwidacji zakładów górniczych Podmioty uprawnione do realizacji przedsięwzięć z zakresu likwidacji i rekultywacji terenów pogórniczych, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (Dz. U. z 2000 r. Nr 74, poz. 856 z pózn. zm.). Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: Tam też są dostępne dokumenty programowe. 11

12 Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wojewódzkie fundusze) są wojewódzkimi funduszami celowymi w rozumieniu ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych podległymi samorządom województw. Środki wojewódzkich funduszy są środkami publicznymi, co ma znaczenie w montażu finansowym przedsięwzięć wspomaganych w ramach reguł pomocy publicznej. Każdy z 16 wojewódzkich funduszy prowadzi własną politykę stosowania instrumentarium udzielania pomocy (wynikającego z ustawy), co wynika także z zasobności funduszu. Wojewódzkie fundusze priorytetowo traktują przedsięwzięcia w zakresie wypełniania przez Polskę zobowiązań akcesyjnych w dziedzinie ochrony środowiska, szczególnie w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej i na te dziedziny przeznacza się gros środków. Ochrona powietrza jest na dalszym planie i tym samym rozwój odnawialnych źródeł energii nie jest traktowany priorytetowo. W rocznych programach działalności określa się szeroko rodzaj wspieranych przedsięwzięć, a praktyka determinowana jest przez ograniczony budżet. Instrumenty wsparcia wojewódzkich funduszy 1. Preferencyjnie oprocentowane pożyczki z możliwością częściowego umorzenia 2. Dopłaty do oprocentowania kredytów i pożyczek 3. Dotacje Kryteria wyboru przedsięwzięć: kryterium zgodności z polityką ekologiczną państwa i województwa, kryterium efektywności ekologicznej, *kryterium efektywności ekonomiczno-technicznej, *kryterium zasięgu oddziaływania, *kryterium spełniania wymogów formalnych. Tryb składania i oceny wniosków: Procedura naboru i oceny wniosków może być jedno- lub dwuetapowa. Dwuetapowość służy wczesnemu zidentyfikowaniu projektów wartych wsparcia, tak by fundusz był w stanie zrealizować w terminie roczny budżet, a beneficjent rozliczyć dotację. Poza tym taka formuła naboru jest zbieżna ze stosowaną w programach ze wsparciem unijnym, a aplikacja do wojewódzkiego funduszu często towarzyszy tej do programów unijnych, w ramach montowania wkładu własnego w projekcie. Ocena wstępna odbywa się na podstawie wniosku bez wymogu załączania pełnej dokumentacji inwestycji, a jej wynikiem jest lista zadań kwalifikujących się do dofinansowania. II etap oceny odbywa się po kilku miesiącach, w tym czasie wnioskodawca kompletuje wymagane załączniki do wniosku, które konieczne są na etapie oceny właściwej. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że nabór wstępny organizowany jest niekiedy pod koniec roku poprzedzającego rok bazowy dla programu, a w połowie roku odbywa się ocena właściwa. 12

13 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Punkt informacyjny POIG: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, korespondencja ul. Wspólna 2/4, Warszawa tel. (022) , , fax (022) Celem POIG jest wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Wsparcie w ramach programu mogą otrzymać przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, jednostki naukowe świadczące przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw. POIG finansuje działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Dofinansowanie w ramach POIG udzielane jest niezależnie od sektora czy branży, ale program nie wspiera wspierana innowacyjność na poziomie lokalnym lub regionalnym, która jest dofinansowana z Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. W ramach programu planuje się realizację projektów innowacyjnych związanych z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Wspierane będą działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Uzupełnieniem działań bezpośrednio skierowanych do przedsiębiorców będzie wsparcie systemowe dla sieci instytucji otoczenia biznesu oraz innowacyjnych instytucji okołobiznesowych, np. parków technologicznych, inkubatorów technologicznych, centrów zaawansowanych technologii. Osie priorytetowe 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii. 2. Infrastruktura sfery B+R. 3. Kapitał dla innowacji. 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. 5. Dyfuzja innowacji. 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. 7. Społeczeństwo informacyjne budowa elektronicznej administracji. 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki. Budżet programu: Alokacja na program wynosi 9,71 mld euro, w tym 8,25 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii 13

14 Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Celem działania jest ukierunkowanie badań naukowych na dziedziny i dyscypliny naukowe, które mogą mieć duży wpływ na szybki rozwój cywilizacyjno-gospodarczy kraju i budowę gospodarki opartej na wiedzy. Poddziałanie Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight, Poddziałanie Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych, Poddziałanie Projekty systemowe. jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych), uczelnie, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, podmioty realizujące projekty foresight (podmioty nie działające dla zysku, np. fundacje i stowarzyszenia), samorząd województwa, spółki powołane z udziałem wyżej wymienionych podmiotów niedziałające dla zysku, minister właściwy ds. nauki. Budżet: Wkład z EFRR: 395 mln euro. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych: 85%. Minimalna wartość projektu: Nie dotyczy. Maksymalna kwota wsparcia: Nie dotyczy. Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Celem działania jest zdobywanie oraz zwiększenie skali wykorzystywania nowych rozwiązań niezbędnych dla rozwoju gospodarki i poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców oraz rozwoju polskiego społeczeństwa. Poddziałanie Projekty rozwojowe, Poddziałanie Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R. jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych), uczelnie, konsorcja naukowe, konsorcja naukowo-przemysłowe, reprezentowane wyłącznie przez jednostkę naukową, spółki powołane z udziałem ww. podmiotów, niedziałające dla zysku. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych: 85%. 14

Finansowanie infrastruktury energetycznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie infrastruktury energetycznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Głównym celem tego programu jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na odnawialne źródła energii. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3

Fundusze europejskie na odnawialne źródła energii. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 Fundusze europejskie na odnawialne źródła energii. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 Magdalena Mielczarska-Rogulska Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Agnieszka Zagrodzka Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Plan prezentacji Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w energię odnawialną

Inwestycje w energię odnawialną Inwestycje w energię odnawialną Obecnie wzrasta zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii w Polsce. Coraz więcej inwestorów skłania się ku realizacji związanych z tym rodzajem energii projektów. Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie inwestycji OZE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości dofinansowania przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii ze środków NFOŚiGW Agnieszka Zagrodzka Departament Ochrony Powietrza

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej

Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej 1 NFOŚiGW System Zielonych Inwestycji część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Dofinansowanie: - dotacja (30%

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł Programu: PROGRAM PRIORYTETOWY Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Część 2) wdrażana przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów geotermalnych przez NFOŚiGW

Finansowanie projektów geotermalnych przez NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie projektów geotermalnych przez NFOŚiGW Artur Michalski - Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Konferencja: Geotermia impulsem rozwoju polskiej

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem

Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1 Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie Odnawialnych Źródeł Energii Katarzyna Siwkowska Dyrektor Departamentu Ochrony Klimatu Warszawa, 25.11.2010r. Plan prezentacji Program

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w programach na lata 2007-2013

Odnawialne źródła energii w programach na lata 2007-2013 Odnawialne źródła energii w programach na lata 2007-2013 Autor: Janusz Mikuła, podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ( Czysta Energia - grudzień 2008) Presja Unii Europejskiej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 1 Warszawa, dn. 18.04.2010 2 PLAN WYSTĄPIENIA MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Źródła pochodzenia środków w portfelu NFOŚiGW środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE Katedra Statystyki ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Wiedza Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji

Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji Ryszard Ochwat Pełnomocnik Zarządu ds. wdrażania PO IiŚ Międzynarodowe Targi Polagra Food

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ATMOSFERY. WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r.

OCHRONA ATMOSFERY. WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r. OCHRONA ATMOSFERY WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r. LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH WFOŚiGW W ZIELONEJ GÓRZE NA 2016 ROK KOMPONENT OCHRONA ATMOSFERY Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Bardziej szczegółowo

W PO IG przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie w ramach następujących priorytetów:

W PO IG przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie w ramach następujących priorytetów: Załącznik l Minister Gospodarki pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla priorytetów III, IV, V, VI Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG), oraz dla priorytetów IX i X Programu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu NFOŚiGW Warszawa, 09.12.2014 Oferta aktualna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. przedsięwzięć realizowanych w ramach. Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.

REGULAMIN KONKURSU. o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. przedsięwzięć realizowanych w ramach. Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t. REGULAMIN KONKURSU o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów. Newsletter Nr 4 wrzesień 2009 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wkrótce rusza konkurs dla działań: 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych 5.5.

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Oś Priorytetowa 1. Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Oś priorytetowa 3. Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu Płock, 3 luty 2014 r. Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

I s n t s ru r m u e m n e t n y fina n ns n o s w o ani n a o na n wialny n c y h źró r d ó eł e ł en e e n r e g r ii A icja No N wakowska

I s n t s ru r m u e m n e t n y fina n ns n o s w o ani n a o na n wialny n c y h źró r d ó eł e ł en e e n r e g r ii A icja No N wakowska Instrumenty finansowania odnawialnych źródeł energii Alicja Nowakowska Główny specjalista WFOŚiGW we Wrocławiu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Środki krajowe Środki unijne System

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji solarnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Dawid Brzozowski Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Szczecinie

Możliwości finansowania inwestycji solarnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Dawid Brzozowski Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Szczecinie Możliwości finansowania inwestycji solarnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Dawid Brzozowski Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RPO mechanizmy finansowe wspomagania inwestycji EE i OZE

RPO mechanizmy finansowe wspomagania inwestycji EE i OZE Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz RPO 2007-2013 mechanizmy finansowe wspomagania inwestycji EE i OZE Maja Czarniawska, Departament Programów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI Finansowanie działań ujętych w PGN PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. lubelskiego na lata 2014-2020 PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne Michał Leszczyński Gdańsk, 14.09.2017 r. Plan prezentacji 1. Regionalny Program Operacyjny WP 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 4 grudnia 2013r.

Rzeszów, 4 grudnia 2013r. Rzeszów, 4 grudnia 2013r. W Polsce funkcjonuje 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze łączy wspólny

Bardziej szczegółowo

OZE nie tylko dla przedsiębiorców

OZE nie tylko dla przedsiębiorców OZE nie tylko dla przedsiębiorców Zainteresowanie inwestycjami w odnawialne źródła energii w Polsce stale wzrasta. Niestety fakt ten nie idzie w parze ze wzrostem ilości dotacji na tego rodzaju przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. Warszawa, 9 października 2013 r. Wsparcie publiczne dla : Wsparcie ze środków unijnych (POIiŚ i 16 RPO):

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania instalacji prosumenckich

Źródła finansowania instalacji prosumenckich Źródła finansowania instalacji prosumenckich Seminarium: Więcej niż energia obywatelska energetyka odnawialna dla Lubelszczyzny Monika Mulier-Gogół Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Oddział

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH W 2016 ROKU KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r.

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r. Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej Katowice, marzec 2016 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości dofinansowania. kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa, itp.

MoŜliwości dofinansowania. kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa, itp. MoŜliwości dofinansowania OZE kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa, itp. Źródła finansowania: Środki krajowe: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Wojewódzkie Fundusze

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE WSPIERAJĄCE EKO-INNOWACJE W MAŁOPOLSCE

INSTRUMENTY FINANSOWE WSPIERAJĄCE EKO-INNOWACJE W MAŁOPOLSCE INSTRUMENTY FINANSOWE WSPIERAJĄCE EKO-INNOWACJE W MAŁOPOLSCE 1 z 12 SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie...3 2 Instrumenty finansowe...3 2.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka...4 2.2 Program Operacyjny Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

Systemy wsparcia i kredytowania instalacji biogazowych i kogeneracji

Systemy wsparcia i kredytowania instalacji biogazowych i kogeneracji Systemy wsparcia i kredytowania instalacji biogazowych i kogeneracji NFOŚiGW Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji część 1. W Klasie A program obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Roman Papiór Doradca Energetyczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24 tel.

Roman Papiór Doradca Energetyczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24 tel. Roman Papiór Doradca Energetyczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24 tel.: 71 333 09 79 mail: rpapior@fos.wroc.pl Podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO RPO Dolnośląskie Poddziałanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja 26 lutego 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. wsparcie: - budowy, przebudowy (w tym zastąpienie istniejących)

Bardziej szczegółowo

Polskie źródła wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne

Polskie źródła wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne Polskie źródła wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne Janina Kawałczewska RCEE w Płocku Seminarium jest elementem projektu pn. "Człowiek - energia - środowisko. Zrównoważona przyszłość

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Narzędzia polityki ekologicznej państwa: instrumenty prawne

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach skierowanych dla sektora ciepłowniczego. Listopad, 2017 r.

Dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach skierowanych dla sektora ciepłowniczego. Listopad, 2017 r. Dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach skierowanych dla sektora ciepłowniczego Listopad, 2017 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Programy krajowe NFOŚiGW Typy projektów Typ beneficjenta Forma dofinansowania. Numer i nazwa działania

Programy krajowe NFOŚiGW Typy projektów Typ beneficjenta Forma dofinansowania. Numer i nazwa działania Programy krajowe 2015-2020 - NFOŚiGW Typy projektów Typ beneficjenta Forma dofinansowania Lp. Numer i nazwa działania Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi 1. 1.1. Racjonalna gospodarka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Efektywne wykorzystanie energii Część 7) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa

Oferta programowa Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta programowa 2015-2020 Irena Ryczkowska Paweł Bartoszewski Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów Działanie 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 1. Nazwa programu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I: Podtytuł prezentacji Zmniejszenie emisyjności gospodarki Magdalena Misiurek Departament Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A.

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. II FORUM MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ WARSZAWA CENERG 13 marca 2012 r. Finansowanie OZE w BOŚ S.A. (1991-2011) Liczba [szt.]

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków

Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków Grażyna Kasprzak ekspert ds. inżynierii środowiska Bank Ochrony Środowiska S.A. Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków IV Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego BUDMA, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna Schemat 3.1.C Projekty grantowe, dotyczące produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH NA ENERGETYKĘ WIATROWĄ W POLSCE FUNDUSZE UNIJNE W LATACH 2004-2006 I 2007-2013

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH NA ENERGETYKĘ WIATROWĄ W POLSCE FUNDUSZE UNIJNE W LATACH 2004-2006 I 2007-2013 WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH NA ENERGETYKĘ WIATROWĄ W POLSCE FUNDUSZE UNIJNE W LATACH 2004-2006 I 2007-2013 Istota i znaczenie elektrowni wiatrowych dla ochrony środowiska Energia to niezbędny czynnik

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Wsparcie dla mieszkańców

DOFINANSOWANIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Wsparcie dla mieszkańców DOFINANSOWANIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Wsparcie dla mieszkańców ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) (1) Energia ze źródeł odnawialnych oznacza energię pochodzącą z naturalnych, powtarzających się procesów

Bardziej szczegółowo

Możliwość dofinansowania instalacji solarów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013

Możliwość dofinansowania instalacji solarów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 Możliwość dofinansowania instalacji solarów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 Człuchów, 16 lipca 2009r. Możliwość dofinansowania instalacji solarów

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę. Wierzchowo 2-3.10.2014r.

Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę. Wierzchowo 2-3.10.2014r. Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę Wierzchowo 2-3.10.2014r. Zespół ds. Poszanowania Energii W ramach struktury organizacyjnej Funduszu powołana została komórka

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji OZE ze środków Banku Ochrony Środowiska. Forum Czystej Energii POLEKO, 25 listopada 2010 r.

Finansowanie inwestycji OZE ze środków Banku Ochrony Środowiska. Forum Czystej Energii POLEKO, 25 listopada 2010 r. Finansowanie inwestycji OZE ze środków Banku Ochrony Środowiska Forum Czystej Energii POLEKO, 25 listopada 2010 r. Doświadczenie BOŚ w finansowaniu ekologii Do połowy 2010 roku BOŚ S.A. udzielił ponad

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Unijne szansą dla rozwoju ekoinnowacji. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Wsparcie Unijne szansą dla rozwoju ekoinnowacji. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Wsparcie Unijne szansą dla rozwoju ekoinnowacji Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice 08.12.2016 Źródła dofinansowań Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Współfinansowanie projektów inwestycyjnych w zakresie odnawialnych źródeł energii z programów krajowych

Współfinansowanie projektów inwestycyjnych w zakresie odnawialnych źródeł energii z programów krajowych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Współfinansowanie projektów inwestycyjnych w zakresie odnawialnych źródeł energii z programów krajowych pożyczki, kredyty preferencyjne, dotacje

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. ALOKACJA RPO WSL 2014-2020 2 244,4 mln EUR (RPO)

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020

Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 26 marca 2015 r. Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Systemy i mechanizmy wsparcia efektywności energetycznej Małgorzata Kijowska Departament Ochrony Klimatu Warszawa, dnia 29 września 2011 r. Plan

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie

PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie PROGRAM PROSUMENT 16 września 2014 r. WFOŚiGW w Szczecinie podpisał

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań realizowanych w komponencie. (2014 r.) OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI. ISO 9001:2009 WFOŚiGW w Zielonej Górze

Dofinansowanie zadań realizowanych w komponencie. (2014 r.) OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI. ISO 9001:2009 WFOŚiGW w Zielonej Górze ISO 9001:2009 Dofinansowanie zadań realizowanych w komponencie OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI (2014 r.) Zielona Góra, marzec 2014 r. Podstawy udzielania pomocy O dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII PRZYSZŁOŚCIOWE INWESTYCJE

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII PRZYSZŁOŚCIOWE INWESTYCJE 1 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII PRZYSZŁOŚCIOWE INWESTYCJE 2 PLAN SPOTKANIA 1. OZE - podstawowe informacje 2. Dotacje w 2013 roku 3. Inicjatywa Jessica na Mazowszu 4. Programy NFOŚiGW 3 OZE PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji Monika Grajewska 17 listopad 2007r. Programy Operacyjne w latach 2007-2013 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - moŝliwości dla przedsiębiorców Turawa, 19 września 2009r. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 największy w historii Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania inwestycji na rzecz odnawialnych źródeł energii z wykorzystaniem środków NFOŚiGW O dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

OZE nie tylko dla przedsiębiorców

OZE nie tylko dla przedsiębiorców OZE nie tylko dla przedsiębiorców Autor: Maciej Noskowiak - Specjalista ds. funduszy unijnych MCG S.A. ( Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 11/2010) Zainteresowanie inwestycjami w odnawialne źródła energii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ - PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ - PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI - PROGRAM PRIORYTETOWY Niska emisja emisja komunikacyjna i emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z lokalnych kotłowni i domowych pieców

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa

Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa Bank Ochrony Środowiska S.A. Departament Ekologii i Strategii Anna Wujec Główny Specjalista ds. inżynierii środowiska Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa 18 października 2012 r. Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie termomodernizacji budynków ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, czerwiec 2016 r.

Dofinansowanie termomodernizacji budynków ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, czerwiec 2016 r. Dofinansowanie termomodernizacji budynków ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, czerwiec 2016 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia finansowego w zakresie gospodarki odpadami ze środków WFOŚiGW w Szczecinie

Instrumenty wsparcia finansowego w zakresie gospodarki odpadami ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Szczecin 06.09.2012 r. Instrumenty wsparcia finansowego w zakresie gospodarki odpadami ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie BENEFICJENCI WFOŚiGW w SZCZECINIE

Bardziej szczegółowo