TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI"

Transkrypt

1 KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE , NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

2 ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII 2. WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

3 Aby znaleźć właściwe źródło finansowania wsparcia dla przedsięwzięcia związanego z OZE należy postać sobie podstawowe pytania: 1. Typ beneficjenta, czyli jako kto będziemy ubiegać się o środki na przedsięwzięcie (osoba fizyczna/ przedsiębiorca/ samorząd lub ich związek/ jednostka budżetu państwa) 2. Rodzaj OZE (kolektory słoneczne, fotowoltaika, wiatr, woda, biomasa, biogaz, pompy ciepła, geotermia) 3. Skala inwestycji, czyli jak duże przedsięwzięcie i ile jesteśmy w stanie na nie przeznaczyć (10 tys. czy 10 mln zł)

4 Środki finansowe przeznaczone na wsparcie inwestycji w OZE pochodzą: ze źródeł krajowych (NFOŚiGW, BOŚ, BGK, ARR) lub zagranicznych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, fundusze norweskie, program szwajcarski), są przyznawane na szczeblu centralnym (NFOŚiGW, ARiMR) lub regionalnym (WFOŚiGW, Regionalne Programy Operacyjne, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) są przyznawane w różnych formach: dotacji, kredytu, pożyczki, dopłaty do oprocentowania lub kapitału kredytu itd.

5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ul. Konstruktorska 3a, Warszawa, Informacja: (22) , strona PROGRAMY: OZE 1 Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Jest to program 15-letnich, nisko oprocentowanych pożyczek, pokrywających do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji (nie więcej niż 50 mln zł) w OZE, których koszt przekracza 10 mln zł. Okres wdrażania: lata , płatności: do roku Formy dofinansowania: pożyczka Beneficjenci: podmioty podejmujące realizację przedsięwzięć z zakresu OZE i wysokosprawnej kogeneracji; podmiot dominujący oraz spółki handlowe od niego zależne, (samorządy, ich związki lub spółki do nich należące oraz jednostki budżetu państwa)

6 Rodzaje przedsięwzięć: wytwarzanie energii cieplnej przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy nie wyższej niż 20 MWt), wytwarzanie energii elektrycznej w skojarzeniu przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy nie wyższej niż 3 MWe), wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu szczątek roślinnych i zwierzęcych, budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej, elektrownie wiatrowe o mocy nie wyższej niż 10 MWe, pozyskiwanie energii z wód geotermalnych, elektrownie wodne o mocy nie wyższej niż 5 MWe, wysokosprawna kogeneracja bez użycia biomasy Koszty kwalifikowane: Zakres kosztów kwalifikowanych może dotyczyć wyłącznie budowy lub modernizacji (przebudowy) OZE lub źródła wysokosprawnej kogeneracji wraz z podłączeniem do sieci przesyłowej energii cieplnej lub elektrycznej. Do dofinansowania kwalifikują się także koszty przygotowania niezbędnych projektów i dokumentacji poniesione przed roku.

7 OZE 2 Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Jest to program 15-letnich, nisko oprocentowanych pożyczek, pokrywających do 75% kosztów kwalifikowanych w zakresie wartości inwestycji od 0,5 do 10 mln zł - wspierany przez NFOŚiGW, ale przy współpracy oraz bezpośredniej obsłudze beneficjenta przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zależnie od rentowności zrealizowanej inwestycji, przewidziano możliwość umorzenia do 50% kwoty pożyczki Wdrażanie programu: do roku Terminy i sposób składania wniosków: 60 dni od daty ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie promesy dofinansowania przez właściwy WFOŚiGW

8 Formy dofinansowania: pożyczka Intensywność dofinansowania: kwota pożyczki: do 35 mln zł dla jednego WFOSiGW; Warunki dofinansowania: stałe oprocentowanie w wysokości 1% w skali roku. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Okres finansowania: do 12 lat od pierwszej wypłaty na rzecz WFOŚiGW; Karencja w spłacie rat kapitałowych do 18 miesięcy liczona od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia; pożyczka udzielona WFOŚiGW nie podlega umorzeniu; Forma zabezpieczenia: weksel własny in blanco z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslowa Beneficjenci bezpośredni: WFOŚiGW, beneficjenci ostateczni: podmioty podejmujące realizacje przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji

9 Rodzaje przedsięwzięć: - wytwarzanie energii cieplnej przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy poniżej 20 MW t ), energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy poniżej 3 MW e ), energii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem biogazu, powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu szczątek roślinnych i zwierzęcych, elektrownie wiatrowe o mocy poniżej 10 MW t, pozyskiwanie energii z wód geotermalnych, elektrownie wodne o mocy poniżej 5 Mw e, wysokosprawna kogeneracja bez użycia biomasy, wytwarzanie energii cieplnej w pompach ciepła, wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych, wytwarzanie energii cieplnej w instalacjach solarnych

10 Koszty kwalifikowane: 1. Zakres kosztów kwalifikowanych może dotyczyć wyłącznie budowy, rozbudowy lub przebudowy OZE lub źródła wysokosprawnej kogeneracji wraz z podłączeniem do sieci przesyłowej energii cieplnej lub elektrycznej. 2. Koszty poniesione na realizacje przedsięwzięcia, zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie w okresie od do roku. 3. Do dofinansowania kwalifikują się także koszty przygotowania niezbędnych projektów i dokumentacji bezpośrednio związane z realizacja przedsięwzięcia poniesione przed roku. Więcej informacji: tel. (22) ,

11 OZE 3 Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych Okres wdrażania: , wydatkowanie środków w terminie do roku Nabór wniosków o dotacje NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski składane są w bankach, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW. (Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, Krakowski Bank Spółdzielczy, Warszawski Bank Spółdzielczy, Credit Agricole Bank Polska S.A.) Formy dofinansowania: Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego realizowana za pośrednictwem banku na podstawie zawartej umowy o współpracy. Procedura: Wnioskodawca składa w Banku wniosek o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskiem o kredyt (formularze wniosków udostępnia bank) wraz z kompletem załączników

12 Intensywność dofinansowania: dotacja w wysokości 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia Beneficjenci: 1) osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym w budowie; 2) wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych), którym to budynkom służyć mają zakupione kolektory słoneczne, z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Rodzaje przedsięwzięć: Zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energie innych odbiorników ciepła w budynkach, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Efekty realizowanych przedsięwzięć nie mogą być wykorzystywane w działalności gospodarczej. Więcej informacji: Zespół ds. Banków: tel: (22) , fax: (22) ,

13 GEOTERMIA Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych O dotację mogą ubiegać się przedsiębiorstwa posiadające koncesję na poszukiwanie lub rozpoznanie wód geotermalnych, polegające na wykonaniu badań środowiskowych (w tym - odwiertu badawczego) związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych, w celu wykorzystania tych wód do produkcji energii. Wysokość dofinansowania: do 70% (w przypadku Ministerstwa Skarbu Państwa) kosztów kwalifikowanych (ale nie więcej niż 12 mln zł). W ramach przedsięwzięć w zakresie geologii i górnictwa w 2012 roku obowiązują następujące programy priorytetowe: - Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych - Poznanie bud. geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami - Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków - Zmniejszenie uciążliwości wynik. z wydobywania kopalin Planowany nabór wniosków III/IV kwartał 2012, szczegóły Dotacje dla przedsiębiorstw (ew. należących do samorządów) na przeprowadzenie prac badawczych w tym: wykonanie odwiertu)

14 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) Działania wdrażane przez NFOŚiGW Punkt Informacyjny Programu Infrastruktura i Środowisko Tel.: , lub POIiŚ - Działanie "Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza" POIiŚ - Działanie "Wysokosprawne wytwarzanie energii (w najbliższym czasie nie ma naboru) POIiŚ - Działanie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (środki wyczerpane)

15 POIiŚ - Działanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Beneficjenci: Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa Minimalna wartość projektu dla małych i średnich przedsiębiorstw 8 mln zł w przypadku MŚP. Maksymalny poziom dofinansowania 20 mln zł Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych - 30% W ramach tego działania beneficjenci mogą otrzymać dotację na modernizację istniejących już instalacji spalania paliw. Jeśli instalacja taka zostaje poddana modernizacji (w świetle przepisów prawa budowlanego i zasad udzielania pomocy publicznej) obejmującej instalację OZE to będzie ona również włączona do kosztów kwalifikowanych stanowiących podstawę wyliczenia dotacji. Ogłoszenie konkursu r. Początek naboru wniosków wstępnych r. Zakończenie naboru wniosków: r. -wnioski wstępne, r. wnioski o dofinansowanie Informacje ogólne: Zespół Informacji i Promocji, tel. (22) , tel. (22) , Informacje szczegółowe: Departament Przedsięwzięć Przemysłowych, Infolinia: tel. (22) ,

16 OZE NFOŚiGW System Zielonych Inwestycji GIS System Zielonych Inwestycji to mechanizm pozwalający Polsce na sprzedaż na rynku międzynarodowym nadwyżek jednostek emisji CO2, przyznanych jej w systemie ONZ w ramach Protokołu z Kioto. - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej (W dniu r. zakończył się nabór wniosków PJB) - Biogaz - Biomasa - Przyłącza energetyczne Wszelkie pytania dotyczące Systemu Zielonych Inwestycji - GIS prosimy kierować na adres:

17 System Zielonych Inwestycji GIS Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Dofinansowania z tego programu, umożliwia zmniejszenie zużycia energii w budynkach będących w użytkowaniu samorządów, zakładów opieki zdrowotnej, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, ochotniczych straży pożarnych oraz kościelnych osób prawnych. Formy dofinansowania: dotacja i/lub pożyczka Intensywność dofinansowania: dofinansowanie w formie dotacji: do 30% kosztów kwalifikowanych (możliwe jest dodatkowo uzyskanie pożyczki ze środków GIS wniosek na odrębnym formularzu), Termin naboru: III kwartał 2012 (www.nfosigw.gov.pl)

18 Warunki dofinansowania 1) dotacja może być udzielona ze środków GIS albo innych środków NFOSiGW; udzielenie dofinansowanie ze środków wyodrębnionych na pomoc techniczną GIS może dotyczyć tylko przedsięwzięć dofinansowanych ze środków GIS i o ile regulamin konkursu tak przewiduje; 2) w przypadku projektów dofinansowywanych ze środków GIS otrzymanie pożyczki ze środków NFOSiGW jest uwarunkowane otrzymaniem dotacji ze środków GIS; 3) minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia powyżej 2 mln zł. W przypadku projektów grupowych łączny koszt całkowity przedsięwzięcia wynikający z umowy o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki lub pożyczek musi być wyższy niż 5 mln zł. 4) dofinansowanie nie może być przyznane przedsięwzięciom, które znalazły się na podstawowej liście rankingowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 9.3 lub uzyskały dofinansowanie ze środków NFOSiGW w ramach innych programów;

19 5) dofinansowanie w formie pożyczek: a) oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + 50 pkt bazowych (w skali roku). Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwsza transze środków. b) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki, c) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia, d) pożyczka nie podlega umorzeniu.

20 System Zielonych Inwestycji GIS Biogazownie rolnicze W ramach tego programu można uzyskać dofinansowanie na budowę bądź modernizację biogazowni rolniczych. Forma dofinansowania: dotacja lub/i pożyczka Intensywność dofinansowania: kwota dotacji: do 30% kosztów kwalifikowanych, kwota pożyczki: do 45% kosztów kwalifikowanych Beneficjenci: podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawna), podmiot dominujący oraz spółki handlowe od niego zależne, mogą złożyć w jednym konkursie tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Termin naboru: III kwartał 2012 roku

21 Warunki dofinansowania 1) dotacja może być udzielona ze środków GIS albo innych środków NFOSiGW; 2) w przypadku projektów dofinansowywanych ze środków GIS otrzymanie pożyczki ze środków NFOSiGW jest uwarunkowane otrzymaniem dotacji ze środków GIS; 3) minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia powyżej tys. zł; 4) dofinansowanie nie może być przyznane przedsięwzięciom, które otrzymały dofinansowanie z innych programów priorytetowych NFOSiGW; 5) dofinansowanie w formie pożyczek: a) oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + 50 pkt bazowych (w skali roku). Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwsza transze środków. b) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki, c) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia, d) pożyczka nie podlega umorzeniu.

22 Koszty kwalifikowane: 1. Okres kwalifikowalności kosztów od roku do roku, z zastrzeżeniem przepisów w sprawie pomocy publicznej. 2. W przypadku środków GIS katalog kosztów kwalifikowanych i okres kwalifikowalności będzie określony w dokumentacji konkursowej. 3. Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, jeżeli beneficjent ma możliwość żądania zwrotu lub odliczenia podatku VAT. Jeżeli beneficjent nie ma możliwości zwrotu lub odliczenia podatku VAT - VAT stanowi koszt kwalifikowany. Koszty kwalifikowane do dofinansowania ze środków NFOŚiGW 1. Koszty kwalifikowane do pomocy de minimis: prace przygotowawcze (w tym: koncepcje techniczne, studium wykonalności, raport o oddziaływaniu na środowisko), pod warunkiem, że zostały wskazane we wniosku o dofinansowanie. 2. Koszty kwalifikowane do pomocy regionalnej: projekty budowlane i wykonawcze, koszt nabycia lub koszt wytworzenia nowych środków trwałych, koszt montażu i uruchomienia środków trwałych, koszt nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem, nabycie wartości niematerialnych i prawnych, koszt nadzoru.

23 Koszty kwalifikowane do dofinansowania ze środków dotacyjnych GIS: koszt nabycia lub koszt wytworzenia nowych środków trwałych, koszt montażu i uruchomienia środków trwałych, koszt nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem, nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie: patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarzadzania; koszt nadzoru.

24 System Zielonych Inwestycji GIS Biomasa (Elektorciepłownie i ciepłownie na biomasę) Program dotacji i pożyczek na wsparcie budowy elektorciepłowni i ciepłowni na biomasę o mocy cieplnej poniżej 20 MW t. Formy dofinansowania: dotacja i/lub pożyczka Kwota dotacji: do 30% kosztów kwalifikowanych, kwota pożyczki: do 45% kosztów kwalifikowanych Beneficjenci: podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawna), podmiot dominujący oraz spółki handlowe od niego zależne, mogą złożyć w jednym konkursie tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Rodzaje przedsięwzięć: budowa, przebudowa lub rozbudowa obiektów wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej (kogeneracja) z zastosowaniem wyłącznie biomasy (źródła rozproszone o nominalnej mocy cieplnej poniżej 20 MW t ).

25 Warunki dofinansowania: 1) dotacja może być udzielona ze środków GIS albo innych środków NFOSiGW; 2) w przypadku projektów dofinansowywanych ze środków GIS otrzymanie pożyczki ze środków NFOSiGW jest uwarunkowane otrzymaniem dotacji ze środków GIS; 3) minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia powyżej tys. zł; 4) dofinansowanie nie może być przyznane przedsięwzięciom, które otrzymały dofinansowanie z innych programów priorytetowych NFOSiGW; dofinansowanie w formie pożyczek: a) oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + 50 pkt bazowych (w skali roku) b) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki, c) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia, d) pożyczka nie podlega umorzeniu.

26 Koszty kwalifikowane: 1. Okres kwalifikowalności kosztów od roku do roku, z zastrzeżeniem przepisów w sprawie pomocy publicznej. 2. W przypadku środków GIS katalog kosztów kwalifikowanych i okres kwalifikowalności będzie określony w dokumentacji konkursowej. 3. Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, jeżeli beneficjent ma możliwość żądania zwrotu lub odliczenia podatku VAT. Jeżeli beneficjent nie ma możliwości zwrotu lub odliczenia podatku VAT - VAT stanowi koszt kwalifikowany. Koszty kwalifikowane do dofinansowania ze środków NFOŚiGW i ze środków dotacyjnych GIS Koszty kwalifikowane do pomocy de minimis ( tylko w przypadku środków z NFOŚiGW): prace przygotowawcze (w tym: koncepcje techniczne, studium wykonalności, raport o oddziaływaniu na środowisko), pod warunkiem, że zostały wskazane we wniosku o dofinansowanie. Koszty kwalifikowane do pomocy regionalnej: projekty budowlane i wykonawcze, koszt nabycia lub koszt wytworzenia nowych środków trwałych; koszt montażu i uruchomienia środków trwałych; koszt nabycia materiałów lub robót budowlanych; nabycie wartości niematerialnych i prawnych; koszt nadzoru.

27 System Zielonych Inwestycji GIS ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Przyłącza energetyczne Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE) Program ten umożliwia uzyskanie dofinansowania dla przedsięwzięć ukierunkowanych na budowę lub modernizację sieci elektroenergetycznych w celu podłączenia nowych źródeł energii wiatrowej. Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia: powyżej 8 mln zł Wysokość dotacji: 200 zł za każdy kw przyłączonej mocy elektrycznej ze źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE) Maksymalny poziom dofinansowania - do 40% kosztów kwalifikowanych

28 Beneficjenci: mogą ubiegać się wytwórcy energii elektrycznej oraz operatorzy sieci i inne podmioty, takie jak inwestorzy farm wiatrowych, podejmujące realizację przedsięwzięć w zakresie efektywnego przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej umożliwiającej przyłączenie podmiotów wytwarzających energię elektryczną z energetyki wiatrowej (OZE) do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej. Nabór wniosków: według informacji ze strony ogłoszenie konkursu nastąpi w przeciągu miesiąca licząc od dnia Informacje : lub telefonicznie lub

29 System Zielonych Inwestycji GIS Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych Dzięki uzyskaniu dofinansowania z tego programu, możliwe jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach będących w użytkowaniu administracji rządowej, Polskiej Akademii Nauk i utworzonych przez nią instytutów naukowych, państwowych instytucji kultury oraz instytucji gospodarki budżetowej. Beneficjenci: Polska Akademia Nauk oraz utworzone przez nią instytuty naukowe; państwowe instytucje kultury; instytucje gospodarki budżetowej; komendy powiatowe i miejskie państwowej straży pożarnej. Intensywność dofinansowania: maksymalny dopuszczalny limit dofinansowania: do 100% kosztów kwalifikowanych. Termin naboru: III kwartał 2012 roku

30 Rodzaje przedsięwzięć: 1) Termomodernizacja budynków, w tym zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów w szczególności: - ocieplenie obiektu, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych, przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymiana źródła ciepła), wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji, przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia, zastosowanie systemów zarzadzania energia w budynkach, wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii; 2) Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne (jako dodatkowe zadania realizowane równolegle z termomodernizacja obiektów).

31 Warunki dofinansowania 1) minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia lub zadania powyżej tys. zł. Dopuszcza się zmniejszenie wysokości kosztu całkowitego po złożeniu wniosku o dofinansowanie, jeżeli nastąpiło ono w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych takie zmniejszenie wysokości kosztu całkowitego nie powoduje odmowy dofinansowania; 2) dofinansowanie nie może objąć zadań, które uzyskały dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 9.3 lub uzyskały dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w ramach innych programów; 3) dofinansowanie może być udzielone na zadanie, które nie zostało zakończone (tj. odebrane protokołem odbioru robót) przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. 4) Nie można zmniejszyć wysokości kosztu całkowitego do przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Rachunku klimatycznego, chyba że kupujący będący strona umowy sprzedaży jednostek AAU wyrazi zgodę na jego stosowanie w zakresie dofinansowania ze środków pochodzących z tej umowy.

32 Ministerstwo Gospodarki Plac Trzech Krzyży 3/ Warszawa Departament Funduszy Europejskich tel. (22) , (22) (zakładka Fundusze Europejskie) POIiŚ Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych POIiŚ Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych POIiŚ Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii Na żaden z powyższych programów służących finansowaniu OZE nie jest prowadzony nabór.

33 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pełni funkcję Instytucji Koordynującej 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), których działania są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pomoc regionalna: W każdym regionie Polski istnieją odrębne programy wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii. Dotyczą one różnych: - typów beneficjentów, - rodzajów inwestycji, - form i wysokości dofinansowania. Pomocy tej można szukać przede wszystkim w: - urzędach gmin, starostwach powiatowych. - wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, - instytucjach wdrażających Regionalne Programy Operacyjne (RPO) (przedsiębiorcy i jednostki publiczne)

34 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Punkt informacyjny w Białymstoku (czynny pon , wt-pt ) ul. Poleska 89, Infolinia: , tel , Oś priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska - odnawialne źródła energii Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska - odnawialne źródła energii Nabór wniosków: maj - czerwiec 2012 roku Maksymalny udział środków UE (%) Projekty nie objęte pomocą publiczną - max. 85 % kosztów kwalifikowalnych. Projekty objęte pomocą publiczną - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami. Ostateczny poziom dofinansowania - podany w ogłoszeniu o konkursie. Minimalny wkład własny beneficjenta (%) (jeśli dotyczy) Projekty nie objęte pomocą publiczną - min. 15 % kosztów kwalifikowalnych. Dla beneficjenta będącego jednostką samorządu terytorialnego lub jednostką podległą we wkładzie własnym środki własne stanowić mają min. 5%. Forma płatności: zaliczka /refundacja Wysokość udziału cross-financingu (%): Max. 10% kosztów kwalifikowalnych projektu

35 Przykładowe projekty: 1. Zakup urządzeń do produkcji, przetwarzania, magazynowania i przesyłu energii ze źródeł odnawialnych (energia wiatrowa, wodna, kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, ogniwa paliwowe, energia uzyskiwana z wykorzystaniem biomasy i inne) oraz budowa i przebudowa niezbędnej infrastruktury umożliwiającej funkcjonowanie tych urządzeń. 2. Zakup nowoczesnych technologii, projektów technicznych oraz know how w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. 3. Budowa, zwiększenie mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, w tym jednostek wytwarzających energię w skojarzeniu wykorzystujących odnawialne źródła energii. 4. Budowa sieci energetycznej oraz pozostałej infrastruktury przesyłowej dla celów dystrybucji uzyskanej energii elektrycznej, cieplnej uzyskanych z odnawialnych źródeł energii do istniejącej sieci energetycznej i ciepłowniczej. Budowa infrastruktury przesyłowej służącej do dostarczania nośników energii odnawialnej do urządzeń wytwarzających energię w oparciu o odnawialne źródła energii.

36 Beneficjenci: - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia - jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną - administracja rządowa - PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne - parki narodowe i krajobrazowe - jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej) - organizacje pozarządowe - spółki wodne - przedsiębiorcy.

37 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (ul. Św. ROCHA 5, BIAŁYSTOK, tel.: (085) , Na dofinansowanie działań z zakresu ochrony powietrza, WFOŚiGW w Białymstoku przeznacza w 2012 roku łącznie tys. Zł, z tego tys. Zł w formie pożyczek, 570 tys. Zł w formie dotacji, natomiast na przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa 500 tys. Zł. W dziedzinie ochrony powietrza wspierane będą przedsięwzięcia: - zmniejszenie emisji pyłów i gazów, - Ograniczenie niskiej emisji, głównie w miastach i na terenach chronionych, - Racjonalne gospodarowanie energią, w tym kogeneracja, - Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej, w tym biopaliw.

38 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego ul. Kościuszki 83, Olsztyn, Tel.: (89) , , Tel. infolinii: (89) , Instytucje Pośredniczące we wdrażaniu RPO Warmia i Mazury Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ul. Św. Barbary 9, Olsztyn Tel.: (89) /-10 /-20 /-30, Działanie 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami Poddziałanie Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Termin składania wniosków: od 9 marca 2012 r. do 30 marca 2012 r.

39 Poddziałanie Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Rodzaje przedsięwzięć: W ramach projektów, obejmujących budowę lub modernizację źródła, dopuszcza się jako element projektu budowę i modernizację sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Wsparcie otrzyma tylko budowa urządzeń i instalacji w dziedzinie energii słonecznej i biomasy oraz energetyki geotermalnej. W ramach poszczególnych projektów, wartość elementów związanych bezpośrednio z OZE określonymi w RPO WiM, musi przekroczyć 50% wartości całego projektu. W ramach poddziałania nie mogą być realizowane projekty, które wykorzystują w 100% wytworzoną energię na potrzeby własne, z wyłączeniem energii słonecznej, geotermalnej oraz obiektów użyteczności publicznej.

40 Beneficjenci: - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, - jednostki organizacyjne JST, - administracja rządowa, - organizacje pozarządowe, - szkoły wyższe, - jednostki naukowe, - przedsiębiorcy, - PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne Maksymalny udział środków UE wynosi 80% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu. Minimalny wkład własny, jaki Beneficjent zobowiązany jest zabezpieczyć, w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną i niegenerujących dochodu, wynosi 20% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu, w tym 5% stanowić muszą środki własne Beneficjenta. Maksymalna wartość projektu: 20 mln PLN, Maksymalna wartość projektu dla inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu 10 mln PLN.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Ministerstwo Gospodarki Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Warszawa, 10 sierpnia 2011 r. 1 WSTĘP Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1 RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis treści REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Maksymilian Kochański Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź, Maksymilian.Kochanski@proakademia.

Maksymilian Kochański Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź, Maksymilian.Kochanski@proakademia. Maksymilian Kochański Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź, Maksymilian.Kochanski@proakademia.eu FINANSOWANIE INSTRUMENTÓW POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W POLSCE

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY Załącznik 1 do uchwały PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych European Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT Załącznik nr 1 do Regulaminu Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. 1) I) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Polityka energetyczna państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 MINISTERSTWO GOSPODARKI Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 Warszawa, czerwiec 2007 1. Wstęp...4 2. Krajowy cel indykatywny w zakresie oszczędności energii...5 strona

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wojciech Stępniewski. Analiza prawna i księgowa usługi offsetowania

Wojciech Stępniewski. Analiza prawna i księgowa usługi offsetowania Wojciech Stępniewski Analiza prawna i księgowa usługi offsetowania Wstęp Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego modelu wsparcia instytucji prospołecznych poprzez wykorzystanie offsetu emisji gazów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich zlokalizowanych w Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Sopocie ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr 20/142/2014 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 29.09.2014 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo