Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania"

Transkrypt

1 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania Autorzy: Jadwiga Twardowska, Justyna Turek-Plewa, Maciej Kołowski Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (w ramach Programu Inteligentna Energia Europa) 1

2 Spis treści 1. Termomodernizacja i jej cele Przedsięwzięcia termomodernizacyjne Modyfikacje budowlane Usprawnienia systemu wentylacji Zwiększenie sprawności instalacji grzewczej Modernizacja instalacji c.w.u Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Procedury wykonawcze Źródła finansowania termomodernizacji Ocena efektów inwestycji

3 1. Termomodernizacja i jej cele. Terminem tym określa się przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w danym obiekcie budowlanym, a co za tym idzie, zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku. Przy obecnych cenach energii i dalszym przewidywanym ich wzroście, koszty ogrzewania budynku i ciepłej wody stanowią duże obciążenie dla domowego budżetu. Inwestycja termomodernizacyjna ma za zadanie doprowadzić do zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej. Jej celem może być również zmniejszenie rocznych strat ciepła w lokalnym źródle ciepła lub wykonanie przyłączy do scentralizowanego źródła celem obniżenia kosztów jego zakupu. 2. Przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Nadmierne straty ciepła w budynku są podstawową przyczyną zwiększonego zużycia energii i wynikają głównie z niewłaściwej izolacji zabezpieczającej przed ucieczką ciepła z obiektu. Wysokie koszty użytkowania budynku są często również wynikiem zbyt niskiej sprawności instalacji grzewczych. Termomodernizacja polega więc m.in. na poprawie izolacji cieplnej budynku, a także na podniesieniu sprawności instalacji c.w.u i grzewczej oraz ulepszeniu systemu wentylacji. Przedsięwzięcia termomodernizacyjne umożliwiające obniżenie kosztów użytkowania budynku poprzez zmniejszenie ilości energii dostarczanej do budynku: poprawa izolacji termicznej poprzez docieplenie ścian, dachów, stropodachów oraz podłóg na gruncie lub podpiwniczeniu remont lub wymiana stolarki zewnętrznej modernizacja lub wymiana źródła ciepła wraz z instalacją automatyki usprawnienie lub wymiana instalacji grzewczej modernizacja lub wymiana instalacji c.w.u. podniesienie sprawności systemu wentylacji instalacja pomp ciepła lub urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) Zgodnie z Ustawą z dnia 18 grudnia 1998 roku o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, poprawa cech technicznych i energetycznych budynku, której efektem będzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię, obejmuje: a) ulepszenie w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej: 3

4 - w budynkach, w których modernizuje się jedynie system grzewczy - co najmniej o 10%, - w budynkach, w których w latach przeprowadzono modernizację systemu grzewczego - co najmniej o 15%, - w pozostałych budynkach - co najmniej o 25%. b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznych strat energii pierwotnej w lokalnych źródłach ciepła i w lokalnej sieci ciepłowniczej - co najmniej o 25%, c) wykonywanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w celu zmniejszenia kosztów zakupu ciepła dostarczanego do budynków - co najmniej 20% w stosunku rocznym, d) zamianę konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne Modyfikacje budowlane Jednym z najprostszych i skutecznych sposobów ograniczenia strat ciepła w budynku jest poprawa jego izolacji ( ocieplenie ) czyli dodanie nowej bądź zwiększenie istniejącej warstwy ocieplenia przy zastosowaniu materiałów o możliwie najmniejszym współczynniku przenikania ciepła (wełna mineralna, styropian) oraz ulepszenie stolarki okiennej i drzwiowej. Uzyskany efekt zależy przede wszystkim od właściwości użytego materiału (jego jakości i grubości warstwy) oraz prawidłowego montażu. Wentylacja 30-40% Dach 10-15% Okna 15-25% Ściany 20-30% Piwnica 3-6% Ryc.1. Drogi ucieczki ciepła z budynku przez poszczególne elementy konstrukcji. Ocieplenie przegród zewnętrznych budynku pozwala na: 4

5 stworzenie równomiernej izolacji na całej powierzchni przegrody i eliminację mostków cieplnych zwiększenie skuteczności cieplnej ściany (ogrzana i dobrze izolowana ściana akumuluje ciepło) usunięcie nieszczelności i stworzenie nowej, estetycznej elewacji Straty ciepła wynikające z jego przenikania przez stolarkę zewnętrzną, zwłaszcza w starszych budynkach, mogą stanowić do 30% energii niezbędnej do utrzymania stałej temperatury wewnątrz pomieszczeń. Uszczelnienie, zastosowanie żaluzji, osłon lub okiennic, a także wymiana okien i drzwi oraz modyfikacje prowadzące do zmniejszenia powierzchni okiennej to zabiegi pozwalające ograniczyć te straty. Dodatkowo powinno się oddzielić pomieszczenia ogrzewane o wysokije temperaturze takich jak łazienka, salon od pomieszczeń o niższej temperaturze takich jak np.: garaż, piwnica czy też spiżarnia Usprawnienia systemu wentylacji Prawidłowe funkcjonowanie systemu wentylacji jest niezbędne zarówno dla komfortu użytkowników, jak i dla zapewnienia jakości pomieszczeń, tj. niedoprowadzenia do ich zawilgocenia. Najpowszechniejszą i zarazem najprostszą metodą wymiany powietrza jest naturalna wentylacja grawitacyjna. W tym systemie dopływ świeżego powietrza jest zapewniony poprzez nieszczelności w stolarce oraz okresowo przez jej otwieranie. Usuwanie zużytego powietrza odbywa się za pośrednictwem systemu pionowych kanałów wentylacyjnych usytuowanych zazwyczaj w kuchniach, łazienkach, pomieszczeniach gospodarczych. Wadą systemu wentylacji grawitacyjnej jest jej uzależnienie od warunków pogodowych, a tym samym niemożność dostosowania jej do aktualnych potrzeb użytkowników oraz brak kontroli nad strumieniem powietrza wychodzącego. Skutkiem tego jest niewystarczająca lub nadmierna wymiana powietrza powodujące nadmierne zużycie energii. Dobrym rozwiązaniem zapewniającym kontrolowany przepływ powietrza jest zastosowanie okien posiadających nawiewniki powietrza. Są to regulowane otwory w ramie okiennej automatycznie zwiększające dopływ powietrza w momencie wzrostu jego zapotrzebowania. Inną metodą może być zainstalowanie wentylacji mechanicznej nawiewnowywiewnej z odzyskiem ciepła (rekuperator). Przed podjęciem decyzji dotyczącej sposobu ograniczenia zużycia energii w systemach wentylacji i klimatyzacji należy wziąć pod uwagę następujące działania: - ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, zysków ciepła, a także wilgoci w pomieszczeniu, 5

6 - stosowanie urządzeń miejscowych w celu usuwania zanieczyszczeń i zysków ciepła bezpośrednio w miejscu powstawania, - stosowanie systemów ze zmiennym strumieniem powietrza pozwalających dostosowywać intensywność wentylacji do potrzeb i zmiennego obciążenia cieplnego, - poprawę efektywności wykorzystania powietrza świeżego poprzez doprowadzanie go możliwie blisko strefy przebywania ludzi, - stosowanie racjonalnych prędkości przepływu powietrza w przewodach, - stosowanie urządzeń o wysokiej sprawności, - stosowanie zaawansowanej automatyki zapewniającej elastyczną pracę instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz jej prawidłową współpracę z innymi instalacjami 2.3. Zwiększenie sprawności instalacji grzewczej Największy ułamek (71,2%) całkowitego zużycia energii na potrzeby użytkowania budynku, stanowią koszty ogrzewania pomieszczeń, na które wpływ ma rodzaj, stan oraz wyposażenie instalacji grzewczej. Ryc.2. Zużycie energii w gospodarstwach domowych wg kierunków użytkowania (dane GUS). Modernizacja instalacji grzewczej budynku mająca na celu zwiększenie jej sprawności powinna być przeprowadzona kompleksowo i obejmować zarówno węzeł ciepłowniczy, kotłownię, jak i wszystkie elementy systemu grzewczego. Do prac modernizacyjnych zaliczyć należy następujące działania: uszczelnienie instalacji usunięcie osadów dla przywrócenia pełnej drożności rurociągów hermetyzację systemu poprzez zastosowanie naczyń zbiorczych zamkniętych likwidację centralnej sieci odpowietrzającej i zbiorników odpowietrzających oraz zastosowanie indywidualnych odpowietrzników na pionach zainstalowanie obiegu pompowego 6

7 ograniczenie strat ciepła poprzez izolację rur w pomieszczeniach nieogrzewanych instalację zaworów termostatycznych dostosowanie instalacji do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło po ociepleniu budynku Modyfikacje w obrębie węzła ciepłowniczego również powinny mieć na względzie usprawnienie jego funkcjonowania. Przede wszystkim pamiętać należy o zainstalowaniu urządzeń do automatycznej regulacji systemu grzewczego. Modernizacja kotłowni zazwyczaj polega na wymianie starego kotła na wysokosprawny kocioł nowszej generacji. Przy okazji wprowadzanych zmian należy rozpatrzyć również zasadność wprowadzenia systemu grzewczego innego typu np. ogrzewania podłogowego Modernizacja instalacji c.w.u. Obniżenie kosztów zużycia wody i energii potrzebnej do jej ogrzania uzyskać możemy m.in. poprzez uszczelnienie i izolację termiczną przewodów, a także zainstalowanie układu pompowego i regulatorów ciśnienia na przyłączu wodociągowym. Wymiana armatury, wprowadzenie urządzeń ułatwiających oszczędzanie wody (np. perlatory, termostaty, zawory zamykające przepływ wody w niezakręconych kranach) powodują zmniejszenie zużycia wody a co za ty idzie opłat. 3. Instalacje wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych Inwestycja termomodernizacyjna może także obejmować zainstalowanie urządzeń wykorzystującej odnawialne źródła energii: Energia promieniowania słonecznego może być wykorzystana do podgrzewania ciepłej wody użytkowej przy zastosowaniu kolektorów słonecznych. Kolektor słoneczny montuje się na dachu, ścianach lub na stelażu posadowionym na gruncie..w naszych warunkach przy zastosowaniu tego rozwiązania można uzyskać do 60% pokrycia ciepłej wody w ciągu roku. Nadmiar energii słonecznej w okresie zimowym może służyć do wspomagania ogrzewania budynku. Takie wspomaganie jest efektywne jeśli w budynku jest system ogrzewania niskotemperaturowego np.: podłogowego. Energia ze spalania biomasy biomasa to ulegające biodegradacji stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej i przemysłu przetwarzającego ich produkty. Na cele energetyczne wykorzystywane są także określone gatunki roślin wieloletnich. Spalanie biomasy odbywa się 7

8 w specjalnie do tego przeznaczonych kotłach. Dzieli się ja na sterowane ręcznie oraz automatyczne. Energia geotermalna (niskotemperaturowa) jest jednym ze źródeł które wykorzystuje pompa ciepła do produkcji ciepła na cele grzewcze budynku oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Pompy ciepła wykorzystuje również energię cieplną m.in. ze zbiorników wodnych, l powietrza atmosferycznego. Trzeba pamiętać że p. ciepła uzyskuje najlepsze parametry pracy przy zastosowaniu w budynku ogrzewania tzw. niskotempretaurowego np. ogrzewanie podłogowe. Do pracy p. ciepła wykorzystuje również energie elektryczną. W stosunku do konwencjonalnych źródeł ciepła, p. ciepła charakteryzuje się wysokim kosztem instalacji, ale jest rekompensowane niskim kosztem użytkowania. 4. Procedury wykonawcze Wszystkie podejmowane zabiegi termomodernizacyjne wymagają stosowania się do następujących przepisów: PRAWO BUDOWLANE - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz z późniejszymi zmianami). USTAWA TERMOMODERNIZACYJNA z dnia 18 grudnia 1998r o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. nr 162/99 poz. 1121) ze zmianami wg Ustawy z 21 czerwca 2001r (Dz. U. nr 76/01 poz. 808). WARUNKI TECHNICZNE zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). AUDYT ENERGETYCZNY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002r w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (Dz. U. nr 12/02 poz. 114). WERYFIKCJA AUDYTU - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002r (Dz. U. nr 12/02 poz. 115) określające tryb weryfikacji audytów energetycznych, stanowiących podstawę do uzyskania premii termomodernizacyjnej. PROJEKT BUDOWLANY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133). Etapy prowadzenia inwestycji termomodernizacyjnej: 1. Audyt energetyczny Jest to opracowanie zawierające techniczno-ekonomiczną ocenę budynku z punku widzenia zużycia energii (cechy energetyczne budynku) oraz opis zmian i ulepszeń, które należałoby wykonać w celu zmniejszenia zużycia energii i obniżenia kosztów eksploatacji.w audycie przedstawia się kilka wariantów termomodernizacyjnych wraz z oceną ich efektywności pod 8

9 względem obniżenia zapotrzebowania na energię. Na końcu dokonuje się zestawienia wszytkich wariatnów i wybiera się najbardziej korzystny efektywny energetycznie i ekonomicznie. Dokument ten jest niezbędny właścicielowi budynku w celu określenia zasadności inwestycji termomodernizacyjnej, bankowi udzielającemu kredytu dla udokumentowania efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia oraz Bankowi Gospodarstwa Krajowego, dla którego audyt stanowi podstawę przyznania premii modernizacyjnej (umorzenia 25%kredytu). 2. Projekt budowlany Zabiegi termomodernizacyjne należy przeprowadzać na podstawie projektu budowlanego. Dokument ten powinien zawierać szczegółowy opis wraz z rodzajem stosowanych materiałów z powołaniem się na właściwą Polską Normę lub Aprobatę Techniczną. Prowadzone inwestycje powinny także odpowiadać warunkom technicznym zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. 3. Wykonanie robót Przeprowadzać je powinny wykwalifikowane firmy mające odpowiednie uprawnienia, zgodnie z projektem technicznym i pozwoleniem na budowę (lub zgłoszeniem). Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć inwestorowi odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności wyrobów z aprobatą techniczną. 5. Źródła finansowania termomodernizacji Istnieje wiele możliwości sfinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Niestety zapisane w programach operacyjnych środki, a więc dotacje z funduszy unijnych uległy wyczerpaniu. Obecnie takich możliwości należy szukać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, gdzie w programie priorytetowym na rok 2011 System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) w cz.1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej oraz części 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych takie środki zostały zapisane. Z formami dofinansowania (dotacje lub pożyczki), rodzajami przedsięwzięć, warunkami dofinansowania oraz rodzajami beneficjentów można się zapoznać na stronie WFOSiGW gis/programy-priorytetowe/. Ponadto w programie priorytetowym Efektywne wykorzystanie energii wśród inwestycji mających sprzyjać racjonalizacji zużycia energii cieplnej i gazu ujeto termomodernizację budynków 9

10 Środkami na inwestycje temomodernizacyjne dysponuje również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który na liście przedsięwzięć priorytetowych na 2001 rok umieścił Wdrażanie kompleksowych programów w zakresie oszczędności energii. Pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu i Oddział w Ostrowie Wielkopolskim została zawarta Umowa w sprawie dopłat ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do oprocentowania kredytów preferencyjnych udzielanych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa wielkopolskiego. Wśród linii kredytowych jest również możliwość realizacji przedsięwzięć z zakresu termomodernizacji Bank Ochrony Środowiska udziela kredytów termomernizacyjnych i remontowych zgodnie z Ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 223, poz z dnia 18 grudnia 2008 r.)/ Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje premię termo modernizacyjną, która jest formą bezzwrotnej pomocy państwa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia z zakresu termomodernizacji, w formie spłaty 20% kapitału kredytu zaciągniętego na ten cel w jednym z banków komercyjnych Środki finansowe w postaci dotacji będą również dostępne w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Programie Operacyjnym , w ramach którego nabór wniosków przewidziany jest na II kwartał br. W poprzedniej edycji w ramach tego instrumentu udzielono dotacji m.in. na inwestycje obejmujące termomodernizację budynków 6. Ocena efektów inwestycji Prawidłowo wykonane podczas inwestycji termomodernizacyjnej zmiany w budynku i systemie jego ogrzewania umożliwią zmniejszenie zużycia energii cieplnej i obniżenie kosztów użytkowania. Efekty zrealizowanych przedsięwzięć są różne dla poszczególnych przypadków. Biorąc pod uwagę dane z wielu realizacji można określić przeciętne wartości uzyskiwanych efektów poprzez określenie stopnia obniżenia zużycia ciepła w stosunku do stanu przed modernizacją: 10

11 ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych 15-25% wymiana stolarki zewnętrznej 10-15% poprawa sprawności węzła cieplnego i zainstalowanie urządzeń sterujących 5-15% modernizacja instalacji grzewczej 10-25% Źródła: Maciej Kołowski - Zarządzanie energią i środowiskiem w wybranych obiektach uczelni - na przykładzie największych kubaturowo obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Ministerstwo Gospodarki inteligentna energia poradnik użytkownika 11

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/494/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2008 r. URZĄD MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1 41-400 MYSŁOWICE PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych European Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Ocena programu priorytowego dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych NF-15 / NF-40 realizowanego przez NFOŚiGW (propozycja nowego tekstu) PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Tytuł programu: Poprawa

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej 01-01-2015 r. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia... PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce Raport Stan energetyczny budynków w Polsce Słowo wstępne Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dziś znane każdemu, kto buduje, projektuje lub modernizuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 EGZ. /5 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 Inwestor/ Zamawiający : WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ul. Chałubińskiego 3A 02-004

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Ministerstwo Gospodarki Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Warszawa, 10 sierpnia 2011 r. 1 WSTĘP Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

IV kwartał 2010 nr 008 Bezpieczna OSOBY POSZKODOWANE

IV kwartał 2010 nr 008 Bezpieczna OSOBY POSZKODOWANE P R O D U K T P R O G R A M R Y N E K IV kwartał 2010 nr 008 Bezpieczna jesień i zima Ciepło to miła atmosfera w domu, szczególnie wtedy, gdy za oknem pada deszcz lub panują minusowe temperatury. Gdy jest

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. AUTORZY PORADNIKA Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Sławomir Pasierb Jerzy Wojtulewicz Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 673 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 2 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 673 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 2 sierpnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 673 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie raportu zawierającego w szczególności

Bardziej szczegółowo

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT)

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Streszczenie Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez Agencję Ochrony Środowiska Anglii i Walii 1,

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej gospodarstwa domowego to ekonomiczna konieczność

Poprawa efektywności energetycznej gospodarstwa domowego to ekonomiczna konieczność Poprawa efektywności energetycznej gospodarstwa domowego to ekonomiczna konieczność Dr hab. inż. arch. Janina Kopietz-Unger, Uniwersytet Zielonogórski 18 1. Wprowadzenie Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203, 1397, z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

zrównoważonego rozwoju.

zrównoważonego rozwoju. Realizacja obiektów budowlanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska 1. Wprowadzenie Rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w budownictwie

Efektywność energetyczna w budownictwie Efektywność energetyczna w budownictwie autor: Jerzy Żurawski - maj 2013 - Spis treści TEMAT: "Efektywność energetyczna w budownictwie"... 3 1. Wprowadzenie.... 3 1.1 Klasyfikacja energetyczna budynków....

Bardziej szczegółowo