FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015"

Transkrypt

1 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu informacyjnym jest bilans. Bilans stanowi podstawowy element sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa, prezentując stan majątku oraz źródła jego finansowania na moment jego sporządzania. Jest to więc fotografia przedsiębiorstwa, ukazująca jego statyczny obraz 1. Zestawienie to wskazuje, ile firma, osoba lub kraj są warte w danym momencie. Po jednej stronie bilansu znajdują się aktywa (wartościowa własność lub prawa posiadane przez firmę). Po drugiej stronie są dwie pozycje: zobowiązania (pieniądze lub obligacje posiadane przez firmę) oraz wartość netto (całość aktywów pomniejszonych o całkowite zobowiązania) 2. Bilans jest syntetycznym dokumentem odzwierciedlającym skutki wszystkich decyzji i zdarzeń gospodarczych, które zaistniały w firmie do dnia jego sporządzenia. Wykazujemy w nim stany aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych poprzedniego i bieżącego roku obrotowego. Jego schemat ideowy przedstawia tabela nr. 1. Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku wprowadziła bilans w układzie netto, który obejmuje tylko salda wyrażające rzeczywistą wartość składników aktywów i pasywów w dniu sporządzenia bilansu (np. majątek trwały w wartości netto jest skorygowany o dotychczasowe umorzenia) 3. Ponadto od 1 stycznia 2002 roku obowiązuje ustawa, dostosowująca sprawozdawczość polską do unijnej, a która modyfikuje nieco postać i składowe m.in. bilansu. Stanowi on wartościowe zestawienie, po jednej stronie, składników majątkowych, aktywów przedsiębiorstwa, a po drugiej źródeł ich finansowania, tak zwanych pasywów. Prezentuje stan przedsiębiorstwa w sposób statyczny. Uproszczony układ bilansu prezentuje tabela 1. Po stronie aktywów składniki majątku uszeregowane są według stopnia płynności, czyli tempa ich zamienialności na gotówkę, przy uwzględnieniu równocześnie rodzaju działalności i cykliczności operacji gospodarczych. Najpierw ujmuje się aktywa trwałe, których cykl obrotowy w przedsiębiorstwie jest dłuższy niż jeden rok, a następnie pozycje majątkowe odtwarzane w zasadzie w jednym cyklu, czyli aktywa obrotowe. Trzeba przy tym dodać, że w grupie tej ujmuje się wszystkie aktywa związane z działalnością operacyjną przedsiębiorstwa; w aktywach obrotowych ujęte są należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy. Po stronie pasywów wykazuje się poszczególne pozycje według zapadalności (pilności ich zwrotu). Najpierw podaje się więc kapitały własne, potem rezerwy i zobowiązania długoterminowe z terminem płatności przekraczającym rok, a następnie zobowiązania krótkoterminowe. W tej grupie ujmuje się wszystkie zobowiązania dotyczące bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa: są tu również zobowiązania wobec dostawców z tytułu dostaw i usług o terminie powyżej 12 miesięcy 4. 1 M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Warszawa 2006, s P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus, Ekonomia, op. cit., s J. Kitowski, Rachunkowość i finanse, Przemyśl 2001, s

2 Tabela 1. Uproszczony schemat ideowy bilansu przedsiębiorstwa AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny I. Wartości niematerialne i I. Kapitał (fundusz) podstawowy prawne II. Należne wpłaty na kapitał II. Rzeczowy aktywa trwałe podstawowy (wielkość ujemna) III. Należności długoterminowe III. Udziały (akcje) własne IV. Inwestycje długoterminowe (wielkość ujemna) V. Długoterminowe rozliczenia IV. Kapitał (fundusz) zapasowy międzyokresowe V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy B. Aktywa obrotowe na zobowiązania I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe SUMA AKTYWÓW = SUMA PASYWÓW Źródło: M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Warszawa 2006, s Bilans przedsiębiorstwa odzwierciedla zatem w syntetycznej formie skutki decyzji gospodarczych zaistniałych do dnia jego sporządzenia. Daje on zatem obraz sytuacji majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstwa. Dokonanie oceny tej sytuacji narzuca konieczność ustalenia relacji pomiędzy poszczególnymi elementami majątku przedsiębiorstwa i źródeł jego finansowania. Znajomość tych relacji może być przydatna zarówno dla celów zarządzania przedsiębiorstwem, jak i dla podmiotów gospodarczych stanowiących jego otoczenie 5. Rachunek zysków i strat Drugim, obok bilansu, podstawowym sprawozdaniem finansowym jest rachunek zysków i strat. W przeciwieństwie do bilansu nie odzwierciedla on sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa i źródeł jego finansowania, ale rejestruje, przez obserwacje działalności przedsiębiorstwa, kształtowanie się wyniku finansowego. 4 M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa, op. cit., s Ibidem, s

3 Rachunek zysków i strat przedstawia powstałe w pewnym okresie przychody przedsiębiorstw ze sprzedaży i odpowiadające im koszty 6. W odróżnieniu od bilansu, który jest fotografią przedsiębiorstwa, rachunek zysków i strat jest rodzajem filmu, który w miarę upływu czasu i realizacji działalności gospodarczej rejestruje tworzenie się wyniku finansowego (zysku bądź straty) przedsiębiorstwa. Zawiera on wielkości strumieniowe, systematyzując wszystkie przychody i odpowiadające im koszty w grupy i pozwalając na ustalenie wyników cząstkowych z poszczególnych rodzajów działalności. Rachunek ten pozwala więc na ustalenie struktury wyniku finansowego. Zgodnie z rozwiązaniami ustawy o rachunkowości przedsiębiorstwo ma możliwość wyboru formy rachunku. Może ono sporządzać rachunek zysków i strat w wariacie kalkulacyjnym lub porównawczym. W obu wariantach rachunek ten prezentuje w układzie pionowym, czyli metodą drabinkowa. Polega ona na umieszczeniu i odejmowaniu od przychodów netto ze sprzedaży (produktów, towarów i materiałów) kosztów ich uzyskania oraz na umieszczaniu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, przychodów i kosztów finansowych oraz strat i zysków nadzwyczajnych 7. W tabeli nr 2. w celach poglądowych przedstawiono schemat ideowy rachunku zysków i strat w układzie porównawczym. Rachunek zysków i strat obejmuje cztery poziomy 8 : poziom operacyjny, poziom finansowy, poziom nadzwyczajny, poziom wstępnego podziału wyniku finansowego. Pierwszy poziom rachunku zysków i strat jest związany z: podstawową działalnością operacyjną przedsiębiorstwa, do realizacji której zostało ono powołane, jak np. wytwarzanie samochodów czy realizacja usług budowlanych; wynik finansowy na poziomie podstawowym pokazuje, jaka jest pozycja na rynku produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwo; znajdują w nim odzwierciedlenie strategie kosztowe, produktowe, marketingowe itp.; pozostałą działalnością operacyjną przedsiębiorstwa, w której ujmuje się przychody pośrednie związane z działalnością operacyjną, jak np. sprzedaż zbędnych maszyn i urządzeń; w tej części rachunku zysków i strat rejestruje się operacje wynikające z konieczności zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed ryzykiem gospodarczym oraz z zastosowania zasady ostrożnej wyceny aktywów operacyjnych; w wynikach z pozostałej działalności operacyjnej znajduje odzwierciedlenie strategia podatkowa, strategia osłony zysku przed podziałem oraz strategia osłony przedsiębiorstwa przed ryzykiem; wykorzystywane są w nich takie narzędzia polityki bilansowej, jak np. amortyzacja ponadnormatywna, jednorazowe rozliczanie w ciężar kosztów zakupów wyposażenia, rezerwy czy odpisy korygujące należności. Drugi poziom rachunku zysków i strat obejmuje przychody i koszty z działalności finansowej oraz inwestycji finansowych. Inwestycje finansowe dotyczą nabywania aktywów w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości aktywów lub uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend, udziałów w podziale zysku lub innych pożytków. Działalność finansowa jednostki jest związana przede wszystkim z pozyskiwaniem aktywów pieniężnych na sfinansowanie działalności operacyjnej jednostki, np. poprzez zaciągnięcie kredytów, 6 B. Czarny, Podstawy ekonomii, op. cit., s M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa, op. cit., s Ibidem, s

4 pożyczek, emisję własnych dłużnych papierów wartościowych, a także związana jest z operacjami finansowymi wyrażonymi w walucie obcej, co powoduje konieczność przeliczania ich na złote według odpowiednich kursów przeliczeniowych. Na poziomie finansowym odzwierciedlona jest więc strategia zarządu dotycząca doboru źródeł finansowania oraz inwestycji finansowych. Trzeci poziom rachunku zysków i strat pokazuje skutki finansowe tzw. zdarzeń nadzwyczajnych, czyli trudnych do przewidzenia, pozostających poza kontrolą jednostki. Tabela 2. Schemat ideowy rachunku zysków i strat w wersji porównawczej A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym od jednostek powiązanych. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A B) D. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C + D E) G. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. Koszty finansowe I. Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F + G H) J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I J.II) 4

5 I. Zyski nadzwyczajny II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (Strata) brutto (I +/ - J) L. Podatek dochodowy M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk (Strata) netto (K L M) Źródło: M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa, op. cit., s. 95. Ostatni poziom rachunku zysków i strat prezentuje wstępny podział wyniku finansowego przedsiębiorstw na część przynależną budżetowi, zarówno w roku bieżącym jak i odroczoną, oraz część pozostającą w przedsiębiorstwie do podziału. Wstępny podział wyniku finansowego jest efektem strategii podatkowej prowadzonej przez zarząd 9. Podsumowując zawartość podstawowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa można stwierdzić, że bilans wyraża pewien zasób posiadanego pieniądza, natomiast rachunek zysków i strat to zestawienie strumieni pieniądza dopływających i wypływających z danego podmiotu gospodarczego. Znajomość zasad rachunkowości i analizy finansowej przedsiębiorstwa w obecnej rzeczywistości gospodarczej to niezbędny warunek jego funkcjonowania i możliwości konkurowania na coraz trudniejszym rynku. Wiedza zawarta w sprawozdaniach finansowych uświadamia właścicielom, zarządzającym, ekspertom jak i otoczeniu rynkowemu danego podmiotu czy jego działalność pozwala zarabiać pieniądze czy też je ono traci oraz które kierunki jego działalności są korzystne. Dla mających zamiar kupić dane przedsiębiorstwo czy udziały w nim wiedza zawarta w bilansie i rachunku zysków i strat pozwala zrozumieć mocne i słabe strony oraz wskazać na zagrożenia i możliwości jego funkcjonowania z punktu widzenia finansowego 10. Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych jest obligatoryjnym elementem rocznego sprawozdania finansowego. Obowiązek jego sporządzania mają tylko niektóre podmioty. Obowiązkiem tym zostały objęte spółki akcyjne, wszystkie banki, zakłady ubezpieczeń, jednostki działające na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych oraz pozostałe podmioty, które osiągnęły lub przekroczyły dwa z trzech warunków: 11 średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiło równowartość w walucie polskiej co najmniej euro, przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowych stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej euro. Rachunek przepływów pieniężnych nazywany jest także sprawozdaniem z przepływów pieniężnych lub w skrócie rachunkiem Cash Flow. 12 Celem sporządzenia tego elementu sprawozdania finansowego jest uzyskanie podstawy oceny możliwości jednostki gospodarczej 9 Ibidem, s Por. P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus, Ekonomia 1, Warszawa 1995, s Dynus M., Kołosowska B., Prewysz-Kwinto P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń 2005, s Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2001, s

6 do generowania środków pieniężnych oraz potrzeb w zakresie ich wykorzystania. Powinien umożliwiać przede wszystkim uzyskanie informacji na temat stopnia płynności finansowej. Istotnym elementem tego rachunku jest pokazanie aktywności jednostki w ściąganiu należności, a także zdolności do spłaty zobowiązań. Rachunek przepływów pieniężnych składa się z trzech podstawowych grup: Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej, 2. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej, 3. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wynikają z podstawowej działalności przedsiębiorstw. 14 Przykładami przepływów z działalności operacyjnej mogą być: środki pozyskane ze sprzedaży towarów, wyrobów gotowych i świadczenie usług, środki pozyskane z tytułu opłat i prowizji, płatności dla dostawców za otrzymane materiały, towary i usługi, płatności na rzecz pracowników, płatności lub zwroty podatków dochodowych, z wyjątkiem powiązanych z działalnością finansową lub inwestycyjną. Środki pieniężne uzyskane w działalności operacyjnej są bardzo ważne z punktu widzenia zapewnienia płynności finansowej. Utrzymywanie się w długim okresie ujemnych przepływów z działalności operacyjnej świadczy o bardzo niskiej rentowności przedsiębiorstwa, problemach z płynnością finansową i wskazuje na upadłość w niedługim okresie. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej pokazują wielkość wpływów i wydatków związanych z nabywaniem lub zbywaniem składników aktywów trwałych i krótkoterminowych aktywów finansowych, a także wszystkie z nimi związane pieniężne koszty i korzyści. 15 Przykładem mogą być otrzymane dywidendy od udziałów w obcych jednostkach, wydatki środków pieniężnych na pozyskanie środków trwałych, wpływy środków pieniężnych ze sprzedaży udziałów w obcych podmiotach. Przepływy z działalności finansowej mogą wykazywać w różnych okresach zarówno saldo dodatnie, jak i saldo ujemne. W okresach rozwoju działalności przedsiębiorstwo zazwyczaj korzysta z zewnętrznych źródeł finansowania, co przejawia się zwiększonymi wpływami środków pieniężnych i prowadzi do uzyskania nadwyżki wpływów nad wydatkami. 16 Z kolei w następnych okresach działalności przedsiębiorstwo spłaca zadłużenie oraz pokrywa koszty kapitału obcego, co przejawia się zwiększonym odpływem środków pieniężnych i prowadzi do osiągnięcia ujemnego salda środków pieniężnych z działalności finansowej. Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, o czym decyduje kierownik jednostki. 17 Metoda bezpośrednia polega na ustalaniu rzeczywistych przepływów pieniężnych ze wszystkich rodzajów działalności przy zastosowaniu metody kasowej. 18 Wymaga to przeprowadzenia analizy zapisów księgowych dokonanych w ciągu okresu sprawozdawczego 13 Rybicki P., Sprawozdanie finansowe. Co mówi o firmie?, Poltext, Warszawa 2009, s Buk H., Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstwa, AE, Katowice 2005, s Ibidem 16 Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2008, s Kowalak R., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w badaniu zagrożenia upadłością, ODDK, Gdańsk 2008, s

7 na kontach środków pieniężnych. Podstawową zaletą tej metody jest to, że przejrzyście przedstawia ona wszystkie obszary związane z wydatkowaniem i wpływem gotówki. Do wad metody bezpośredniej zalicza się duże koszty związane z pozyskiwaniem danych, a także dużą pracochłonność przy pozyskiwaniu potrzebnych danych. Metoda pośrednia polega na tym, że wynik finansowy netto koryguje się o pozycje niepowodujące zmiany stanu środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów, jak też o wyniki innych działalności niż operacyjna oraz elementy pieniężne wyniku, które zalicza się do działalności inwestycyjnej lub finansowej. 19 Zaletami tej metody są między innymi: ukazuje powiązania, jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi elementami sprawozdania finansowego, daje możliwość planowania przepływów pieniężnych w powiązaniu z planowanym zyskiem i poziomem majątku obrotowego. Główną wadą metody pośredniej jest mniejsza czytelność pokazania powiązania między wpływami i wydatkami. Obowiązująca w Polsce Ustawa o Rachunkowości daje przedsiębiorstwom swobodę wyboru metody sporządzania tej części rachunku przepływów pieniężnych. Zgodnie jednak z zasadą ciągłości, raz wybrana metoda powinna być w kolejnych latach konsekwentnie stosowana i może zostać zmieniona tylko w uzasadnionych przypadkach. 20 Rachunek przepływów pieniężnych informuje przede wszystkim o płynności finansowej jednostki, oraz uzupełnia wcześniej prezentowany bilans, który pokazuje stan majątku i źródła jego finansowania oraz rachunek zysków i strat, prezentujący poziom rentowności prowadzonej działalności. Aby umożliwić taką analizę przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie, rachunek cashflow przedstawia Tabela 3. Tabela 3. Schemat ideowy przepływów pieniężnych A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej I. Wpływy II. Wypływy B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej I. Wpływy II. Wypływy C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej I. Wpływy II. Wypływy D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A +/- B +/- C) E. Środki pienieżne na początek okresu F. Środki pieniężnie na koniec okresu (E +/- D) 18 Nowak E., Analiza, op. cit., s Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego tom 1, Wolters Kluwers, Kraków 2009, s Dynus M., Kołosowska B., Prewysz-Kwinto P., Analiza, op. cit., s

8 Jak widzimy, przepływy pieniężne rozbite są na 3 podstawowe grupy: przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. Poniżej opisujemy poszczególne rodzaje przepływów. Rachunek przepływów pieniężnych przedstawia informacje o zmianie stanu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie w ciągu danego okresu sprawozdawczego. Jego najbardziej uproszczoną formę można by przedstawić w następujący sposób: środki pieniężne na początek okresu + wpływy środków pieniężnych - wypływy środków pieniężnych = środki pieniężne na koniec okresu W rzeczywistości rachunek pieniężny jest jednak bardziej rozbudowany. Dla oceniających przepływy pieniężne przedsiębiorstwa, oprócz całkowitej zmiany wielości środków pieniężnych, ważne jest też co owe zmiany wywołało. Przedsiębiorstwo może bowiem generować przepływy z różnych źródeł: zyskiwać lub tracić środki pieniężne w wyniku podstawowej działalności operacyjnej i handlowej, przepływy mogą też wynikać z inwestycji przedsiębiorstwo może kupować lub sprzedawać swój majątek Zmiany gotówki, mogą być generowane przez zaciąganie i spłatę kredytów i pożyczek. Każda z tych aktywności spowoduje zmianę posiadanych środków pieniężnych. Każda też wywoła przepływy. Ich znaczenia będą jednak różne i oceniający sprawozdanie chcą nie tylko wiedzieć ile środków wpłynęło do firmy, ale także skąd one się wzięły. Zupełnie inne znaczenie mają środki uzyskane na sprzedaży produktów a inne środki pozyskane poprzez zaciągnięcie kredytu. Analiza wskaźnikowa Coraz bardziej zmienne otoczenie wymusza na podmiotach gospodarczych podejmowanie działań, które zapewnią firmie nie tylko przetrwanie, ale przede wszystkim rozwój w długim okresie. Analiza i ocena efektywności ekonomicznej funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak również poszczególnych projektów inwestycyjnych może być dokonywana przy użyciu analizy finansowej. Celem analizy finansowej jest przetworzenie informacji o działalności, wynikach i sytuacji ekonomiczno finansowej samego przedsiębiorstwa, które stanowią podstawę podejmowania decyzji gospodarczych. Dzięki ocenie tych informacji można poznać i poprawnie zinterpretować fakty i zjawiska gospodarcze, opracować ewentualne sposoby usprawnienia działalności oraz określić skutki podejmowanych decyzji. Analiza finansowa nabiera szczególnie dużego znaczenia w gospodarce rynkowej. W tym systemie gospodarczym głównym wyznacznikiem każdego przedsięwzięcia jest zysk. Właściciele przedsiębiorstw (akcjonariusze, udziałowcy), zainteresowani przede wszystkim maksymalizacją nadwyżki finansowej, oceniają rentowność działalności przez pryzmat wielkości zysku wypracowanego w toku działalności, wielkość otrzymanej dywidendy. Banki kredytując przedsiębiorstwa koncentrują się w swoich ocenach na płynności finansowej, zdolności kredytowej, możliwościach zabezpieczenia kredytów i możliwości ich spłaty, prognozy zysków. Natomiast dostawcy i wierzyciele poddają analizie wypłacalność swoich partnerów handlowych, zaś instytucje kontrolne badają zgodność przeprowadzanych operacji gospodarczych z obowiązującym stanem prawnym, poprawność sporządzania sprawozdań i samych zapisów księgowych. Analiza finansowa polega na ocenie finansowej strony działalności przedsiębiorstwa i jest oparta na wskaźnikach wyrażonych wartościowo. Analiza wskaźnikowa jest rozwinięciem analizy sprawozdań finansowych. Szeroki zestaw odpowiednio wybranych wskaźników 8

9 pozwala wnikliwie ocenić poszczególne obszary działalności przedsiębiorstwa i poszczególnych przedsięwzięć. Dzięki temu można łatwo zidentyfikować mocne i słabe strony działalności firmy oraz szanse i zagrożenia wynikające z otoczenia. Generalnie można wyróżnić cztery obszary analizy wskaźnikowej służące ocenie: wskaźniki płynności, wskaźniki aktywności, wskaźniki rentowności, wskaźniki zadłużenia. Wskaźniki płynności finansowej informują o realnej zdolności badanej firmy do natychmiastowego dostępu do środków pieniężnych oraz określają zdolność do wywiązywania się z zobowiązań krótkoterminowych. Do oceny płynności finansowej służy szereg tradycyjnych wskaźników o większym bądź mniejszym zakresie zastosowania. Najistotniejsze z nich to: wskaźnik bieżącej płynności finansowej, majątek obrotowy CR = zobowiązania bieżące wskaźnik wysokiej płynności, majątek obrotowy zapasy RMC (rozliczenia międzyokresowe czynne) QR = zobowiązania bieżące wskaźnik płynności gotówkowej papiery wartościowe + środki pieniężne WPG = zobowiązania bieżące Wskaźnik bieżącej płynności (CR current ratio) informuje o zdolności do regulowania zobowiązań krótkoterminowych przez natychmiastowe upłynnienie aktualnie posiadanych składników majątku obrotowego. Uznaje się, że im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższe bezpieczeństwo finansowe firmy. Zbyt niski poziom może świadczyć o możliwości wystąpienia problemów z regulowaniem zobowiązań krótkoterminowych, zbyt wysoki z kolei może sugerować nadmierne zamrożenie w majątku obrotowym środków, które mogłyby być zainwestowane w alternatywne przedsięwzięcia. Według zaleceń UNIDO badany wskaźnik powinien zawierać się w przedziale 1,2 2,0. Wskaźnik płynności szybkiej (quick ratio) informuje jaka część zobowiązań krótkoterminowych może być regulowana bardziej płynnymi aktywami (z wyłączeniem zapasów, które uważane są za trudniej zbywalne i podlegają wyłączeniu). Według zaleceń UNIDO omawiany wskaźnik powinien zawierać się w przedziale 1,0 2,0. Przy wyciąganiu wniosków należy jednak zachować dużą ostrożność i pamiętać, że wskaźnik płynności szybkiej, podobnie jak wszystkie pozostałe wskaźniki, są bardzo zróżnicowane branżowo i nie można ich bezkrytycznie odnosić do jednego wzorca. 9

10 Wskaźnik płynności gotówkowej mówi o realnej zdolności do spłaty zobowiązań krótkoterminowych. Konstrukcja tego wskaźnika opiera się na aktywach o najwyższej płynności czyli środkach pieniężnych i papierach wartościowych przeznaczonych do obrotu. Sugerowane wartości tego wskaźnika wahają się od 0,2 do 1,0. Wartości tego wskaźnika są silnie uzależnione od branży i od przyjętej strategii zarządzania należnościami. Optymalna wartość wskaźnika jest indywidualną kwestią każdego pomiotu gospodarczego i o jego optymalnym poziomie decyduje praktyka gospodarcza. Należy zauważyć, że zbyt niski poziom miernika może rodzić trudności związane z pokryciem nagle wymagalnych zobowiązań, z drugiej strony zbyt wysoki poziom wskaźnika prowadzi do nadpłynności gotówkowej i dodatkowych kosztów utraconych możliwości. Druga grupa wskaźników powszechnie wykorzystywana w analizie wskaźnikowej to wskaźniki aktywności, czyli inaczej mówiąc sprawności działania. Informują one o poziomie efektywności wykorzystania majątku firmy oraz określają jej zdolność do zamiany zapasów i należności na środki pieniężne, a także spłaty zobowiązań krótkoterminowych. Do omawianej grupy mierników finansowych zaliczamy cykl rotacji zapasów, przeciętny stan zapasów przychody ze sprzedaży cykl realizacji należności, przeciętny stan należności przychody ze sprzedaży x 360 x 360 cykl operacyjny, Cykl rotacji zapasów +Cykl realizacji należności = Cykl Operacyjny cykl spłaty zobowiązań, zobowiązania krótkoterminowe przychody ze sprzedaży x 360 cykl konwersji gotówkowej, Cykl konwersji gotówkowej = Cykl Operacyjny - cykl spłaty zobowiązań wskaźnik rotacji aktywów, przychody ze sprzedaży aktywa x 360 Wskaźnik rotacji zapasów, informuje przez ile dni, przeciętnie w roku, zapasy zalegają w firmie. Przy ocenie gospodarowania zapasami nie można się odwołać do jakiegoś poziomu uznawanego za wzorcowy. Zwykle dokonuje się porównań z przeszłymi okresami lub ze średnimi dla branży, najważniejsze jednak jest tu kształtowanie się tendencji wskaźnika w czasie. Pamiętać należy przy tym, że poziom zapasów musi być przede wszystkim zgodny z uwarunkowaniami produkcyjnymi, magazynowymi i transportowymi przedsiębiorstwa. 10

11 Ogólnie można stwierdzić, że za korzystna uznaje się tendencję zmniejszania wartości wskaźnika, gdyż świadczy to o przyspieszeniu obiegu zapasów, co pozwala na wypracowanie wyższych przychodów za pomocą tych samych zapasów. Cykl realizacji należności informuje o przeciętnym spływie należności w firmie. Generalnie firmy powinny dążyć do skracania czasu spływu należności. W praktyce gospodarczej jest to jednak często niemożliwe, gdyż warunki kredytowania odbiorców precyzyjnie określa dziś rynek, szczególnie w sektorach charakteryzujących się dużą konkurencją i możliwość manewru istnieje często w kierunku korzystnym dla odbiorców. W literaturze przedmiotu można spotkać stwierdzenia, że wartość tego wskaźnika powinna oscylować w przedziale dni. Cykl operacyjny, zwany też cyklem rotacji kapitału obrotowego, jest okresem, jaki upływa od momentu wydatkowania środków pieniężnych na zakup czynników produkcji do momentu uzyskania przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych lub usług (od gotówki do gotówki). Im więcej cykli w okresie badanym, tym większy globalny zysk przedsiębiorstwa. Wskaźnik spłaty zobowiązań obrazuje sumienność podmiotu gospodarczego pod względem wywiązywania się ze spłaty zobowiązań wobec dostawców. Długi cykl spłaty zobowiązań może z jednej strony sygnalizować trudności płatnicze przedsiębiorstwa, z drugiej zaś liberalną politykę kredytową dostawcy. Krótki cykl to sygnał przewagi płatności gotówkowych nad odroczonymi lub restrykcyjnej polityki kredytowej dostawców Długość cyklu, może zostać uznana za korzystną lub nie dopiero po zweryfikowaniu go z długością cyklu spłaty należności. W chwili, gdy cykl spłaty zobowiązań jest dłuższy niż cykl spłaty należności występuje korzystna sytuacja dla przedsiębiorstwa, gdyż przedsiębiorstwo szybciej otrzymuje pieniądze niż je musi wydać, przez co może je zainwestować w krótkim okresie i zyskać dodatkowe dochody mówi się, że jest w biorcą kredytu. W sytuacji odwrotnej, to firma kredytuje działalność innych i jest dawcą kredytu, ponosi jego koszty. Korzyścią są zyski z dodatkowych jednostek sprzedaży. Z punktu widzenia banków i innych kredytodawców krótkie cykle spłaty zobowiązań są zazwyczaj oceniane pozytywnie jako wyraz mocnej pozycji finansowej i solidności firmy. Cykl konwersji gotówkowej oznacza liczbę dni, przez które firma musi oczekiwać na odzyskanie środków pieniężnych. Wskaźnik rotacji aktywów wyraża stopień efektywności wykorzystania całego majątku przedsiębiorstwa bez względu na sposób jego finansowania. Informuje on jaka część przychodów netto ze sprzedaży generuje jednostka majątku firmy. Wyższa wartość tego wskaźnika świadczy o lepszym wykorzystaniu majątku, czyli o większej jego produktywności. Jeżeli wskaźnik rotacji aktywów podzielimy przez 360 dni, to otrzymamy informację, po ilu przeciętnie dniach firma jest wstanie odtworzyć cały zasób majątku przychodami netto ze sprzedaży. Kolejną grupę wśród wskaźników stanowią wskaźniki rentowności, zwane też wskaźnikami zyskowności, które ogólnie mówiąc określają zdolność firmy do generowania zysków. Do najczęściej wykorzystywanych należą: marża zysku operacyjnego, zysk operacyjny MZO = przychody ze sprzedaży marża zysku brutto, MZB = zysk brutto 11

12 przychody ze sprzedaży marża zysku neto ROS = zysk netto przychody ze sprzedaży stopa zwrotu z inwestycji ROI = stopa zwrotu aktywów ROA = stopa zwrotu kapitału własnego ROE = zysk netto aktywa całkowite zysk operacyjny aktywa całkowite zysk netto kapitał własny Generalnie można wyróżnić cztery obszary analizy wskaźnikowej służące ocenie: Marża zysku operacyjnego informuje o wielkości zysku operacyjnego przypadającej na jednostkę przychodów ze sprzedaży. Tym samym odzwierciedla efektywność jednostki sprzedaży w oderwaniu od działalności finansowej i zdarzeń losowych wpływających na wynik finansowy. Marża zysku brutto z kolei ukazuje efekt gospodarczy, wraz z wynikami działalności finansowej i z uwzględnieniem salda zdarzeń nadzwyczajnych. Zdarzenia te choć mają charakter losowy mogą w istotny sposób zakłócić prawidłowy obraz rentowności przedsiębiorstwa i powodować brak porównywalności w czasie. Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS), zwany także wskaźnikiem marzy zysku, określa w jaki sposób osiągnięte przychody przekładają się na zysk netto. Wskaźnik ten należy do najszerzej znanych i wykorzystywanych do badania rentowności sprzedaży towarów i produktów. Mówi ile złotych zysku netto daje złotówka wypracowanego przychodu. Jako korzystny ocenia się wzrost wartości miernika w czasie, co świadczyć może o wzroście wolumenu sprzedaży, lub zaakceptowaniu przez rynek wyższych marży lub obniżeniu poziomu jednostkowych kosztów własnych. Stopa zwrotu z inwestycji (ROI) charakteryzuje się największą pojemnością ekonomiczną, gdyż określa jaka część osiągniętego zysku netto przypada na jednostkę aktywów. Innymi słowy określa zdolność aktywów firmy do generowania, a więc może stanowić miarę ich atrakcyjności. Stopa zwrotu aktywów (ROA) informuje jaka część zysku operacyjnego, a wiec zysku przed opodatkowaniem i spłatą odsetek, zostaje uzyskana z zaangażowanej jednostki w aktywa. Stopa zwrotu kapitału własnego (ROE) pozwala ocenić rentowność zaangażowanego w przedsiębiorstwo kapitału własnego. Opisuje ona ile złotych zostało wygenerowanych przez jedną złotówkę kapitału własnego. Jego wartość przesądza, czy inwestycja w tę firmę opłaciła się i jeżeli tak, to w jakim stopniu. 12

13 Ostatnią grupą wskaźników są wskaźniki zadłużenia. Dają się one podzielić na dwie podstawowe grupy, mierniki charakteryzujące poziom zadłużenia majątku firmy (sfinansowania majątku kapitałem obcym) i mierniki opisujące jej zdolność do spłaty zobowiązań. Do najczęściej wykorzystywanych wskaźników należą: wskaźnik ogólnego zadłużenia, WOZ = zobowiązania ogółem Aktywa wskaźnik struktury pasywów, zobowiązania ogółem WSP = kapitał własny relacja długu do kapitału, zobowiązania długoterminowe kapitał własny wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem. zysk operacyjny odsetki Wskaźnik ogólnego zadłużenia (debt ratio), zwany także dźwignią I, informuje w jakiej proporcji majątek firmy został sfinansowany kapitałem obcym. Za prawidłowy poziom wskaźnika zwykło się przyjmować wartości od 55 65%, co oznacza, że w przeciętne przedsięwzięcie firma powinna angażować przynajmniej 35% kapitału obcego. Zbyt wysoki poziom wskaźnika może świadczyć o podwyższonym ryzyku finansowym, spowodowanym bardzo prawdopodobną utratą możliwości spłaty zadłużenia. Zbyt niski poziom tego wskaźnika może wskazywać na zbyt niski udział kapitałów obcych w finansowaniu działalności firmy, a przez to dobrowolną rezygnację przedsiębiorstwa z wykorzystania efektu dźwigni finansowej w swojej działalności, Przy wyciąganiu wniosków należy być jednak bardzo ostrożnym, gdyż niski poziom wskaźnika zadłużenia ogólnego może być uzasadnione np. wysokim kosztem pozyskania kapitału (np. wysokie stopy procentowe). Wskaźnik struktury pasywów (debt to equity ratio), zwany też dźwignią II, ma pojemność ekonomiczną zbliżoną do wskaźnika ogólnego zadłużenia. Informuje on bowiem o relacji między kapitałem obcym i zaangażowanym kapitałem własnym. Kolejnym wskaźnikiem jest relacja długu do kapitału (long term debt to total liabilities ratio), która pokazuje w jakim stopniu jest zobowiązania długoterminowe są zabezpieczone kapitałem własnym przedsiębiorstwa (zakładowym, rezerwowym, zyskiem zatrzymanym). Przyjmuje się, że wartość tego wskaźnika nie powinna spadać poniżej poziomu 2,0. Wartość niższa od 1,0 świadczy, że zobowiązania długoterminowe przewyższają kapitały własne. Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem określa zdolność firmy do spłaty odsetek w wymaganym terminie płatności. 13

14 Analiza wskaźnikowa jest szybką i efektywną metodą pozwalającą monitorować poszczególne przedsięwzięcia gospodarcze na wszystkich etapach realizacji, jak i funkcjonowanie całej firmy. Sposób i zakres zastosowania tego narzędzia analizy finansowej w ocenie przedsiębiorstwa, musi być odpowiednio wyważony i przede wszystkim uzupełniony o inne narzędzia analityczne. Powinny one złagodzić podstawowe ograniczenie analizy wskaźnikowej jakim jest, w tym przypadku, retrospektywne podejście. Analiza wskaźnikowa może być również wykorzystywana w ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych we wszystkich fazach ich realizacji, zarówno w fazie planowania, realizacji oraz poinwestycyjnej. Jest ona wtedy doskonałym uzupełnieniem i potwierdzeniem całego studium efektywności inwestycji. Metody oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych Podstawowym warunkiem zapewnienia pozycji oraz ekspansji rynkowej firmy jest nie tylko sprawność bieżącego zarządzania, lecz również podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących rozwoju i źródeł jego finansowania. Od trafności tych decyzji zależy bowiem perspektywiczna konkurencyjność przedsiębiorstwa, jego udział w rynku i możliwość generowania zysków. Rozwój firmy dokonuje się zasadniczo poprzez realizację określonych przedsięwzięć inwestycyjnych (rozwojowych). Inwestowanie jest procesem długotrwałym. Wymaga ono gromadzenia kapitału niezbędnego do sfinansowania początkowych nakładów, które przyniosą efekt zawsze z pewnym opóźnieniem. Najbardziej precyzyjnym narzędziem oceny opłacalności przedsięwzięć rozwojowych są dyskontowe metody rachunku ekonomicznego. Uwzględniają one, w przeciwieństwie do prostych metod oceny, rozłożenie w czasie przewidywanych wpływów i wydatków związanych z badaną inwestycją. Służy temu wykorzystanie techniki dyskonta, która pozwala sprowadzić do porównywalności nakłady i efekty realizowane w różnych okresach czasu. Określenie ich wartości teraźniejszej, to jest zaktualizowanej na moment przeprowadzenia oceny stanowi podstawę dalszego wnioskowania. Metody dyskontowe dają możliwość objęcia oceną całego okresu funkcjonowania przedsięwzięcia, a więc zarówno okresu jego realizacji, jak też pełnego okresu, w którym przewiduje się osiąganie efektów. Sprzyja to dokładności oceny, narzuca jednak konieczność oszacowania wielkości wpływów i wydatków w całym okresie objętym rachunkiem. Do najczęściej stosowanych w praktyce dyskontowych metod rachunku ekonomicznego należą: - metoda wartości zaktualizowanej netto (net present value - NPV); - metoda wewnętrznej stopy zwrotu (Internal rate of return - IRR). Teoretyczne podstawy koncepcji wartości zaktualizowanej (bieżącej) netto osadzają się na 3 następujących przesłankach: 1) wartość bieżąca jest zawsze niższa od wartości nominalnej w przyszłości; 2) im dalsze jest odroczenie w realizowaniu określonej wartości nominalnej, tym niższa jest wartość bieżąca; 3) im wyższa jest stopa procentowa, tym niższa jest wartość bieżąca. Wartość zaktualizowana (bieżąca) netto (NPV) danego przedsięwzięcia określana jest jako wartość otrzymana przez zdyskontowanie, oddzielnie dla każdego roku, różnicy między wpływami (przychodami) i wydatkami (rozchodami) pieniężnymi przez cały okres istnienia obiektu, przy określonym stałym poziomie stopy dyskontowej. Różnica ta zdyskontowana jest 14

15 na moment, w którym przewidziane jest rozpoczęcie budowy obiektu. wartości zaktualizowane (bieżące) netto, otrzymane dla poszczególnych lat istnienia obiektu dodaje się do siebie, obliczenia zaś przeprowadza się wg następujących formuł: NPV = NCF0a0 + NCF1a1 + NCF2a NCFtat NCFmam; lub m NPV = at NCFt t = 0 gdzie: NPV - wartość zaktualizowana netto (net present value); NCFt - przepływy pieniężne netto (net cash flow) w roku t -tym; at - współczynnik dyskontujący w roku t -tym, obliczany wg wzoru: 1 at = ; (1 + r) t gdzie: r - stopa dyskontowa; t = 0,1,2,3,..., m - kolejny rok okresu obliczeniowego; m - okres obliczeniowy w latach, na który składa się okres budowy (b) i okres eksploatacji (n); zatem m = b +n Stopa dyskontowa (lub minimalna stopa efektywności) powinna być równa albo aktualnej stopie oprocentowania kredytów długoterminowych oferowanych na rynku kapitałowym, albo stopie procentowej płaconej przez kredytobiorcę. Okres dyskontowania powinien być równy okresowi użytkowania obiektu. W większości przypadków do okresu dyskontowania (obliczeniowego) wlicza się okres budowy (np. 3 lata) i okres funkcjonowania obiektu (ok. 10 lat). Wartość zaktualizowana netto (NPV) zwiększa się wraz z wyższą wartością przychodów, większą liczbą lat okresu obliczeniowego oraz przy niższych stopach dyskontowych, a zmniejsza się przy rosnących wartościach rozchodów, przy mniejszej liczbie lat okresu obliczeniowego i wyższych stopach dyskontowych Jeżeli NPV jest dodatnia, stopa rentowności inwestycji jest wyższa niż minimalna stopa graniczna określona przez przyjętą w rachunku stopę dyskontową (r). Spośród kilku alternatywnych projektów dopuszczalnych (NPV 0) należy wybrać ten, dla którego NPV jest najwyższa. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR - internal rate of return) jest stopą dyskontową, przy której wartość zaktualizowana rozchodów (wydatków) pieniężnych równa się wartości zaktualizowanej przychodów (wpływów) pieniężnych. Inaczej mówiąc, jest to stopa, przy której wartość zaktualizowana efektów równa się wartości zaktualizowanej nakładów kapitałowych (inwestycyjnych i operacyjnych), a NPV jest równa zeru. Wewnętrzną stopę zwrotu (IRR) można obliczyć wykorzystując następującą formułę PV (r2 - r1) 15

16 IRR = r ; PV - NV gdzie: r1 - poziom stopy dyskontowej, przy którym PV (czyli NPV) jest większa od zera; r2 - poziom stopy dyskontowej, przy którym NV (czyli NPV) jest mniejsza od zera; PV - jest to NPV (dodatnia) przy niskiej stopie dyskontowej równej r1; NV - jest to NPV (ujemna) przy wysokiej stopie dyskontowej równej r2. Należy pamiętać, że r1 i r2 nie powinny różnić się więcej niż o jeden lub dwa punkty procentowe. Procedura obliczania wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) jest taka sama, jak procedura obliczania wartości zaktualizowanej netto (NPV). Można wykorzystać ten sam rodzaj tablicy i - zamiast dyskontowania przepływów pieniężnych (NCFt) przy założonym poziomie stopy dyskontowej wyrównującej nakłady i efekty - przeprowadzić metodą kolejnych (iteracji) obliczeń dla kilku różnych (coraz wyższych) poziomów stopy dyskontowej, aż znajdzie się taki jej poziom, dla którego wartość zaktualizowana netto (NPV) równa jest zeru. Jest to właśnie wewnętrzna stopa zwrotu (IRR). Pokazuje ona dokładną stopę rentowności projektu. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) pokazuje rzeczywistą stopę zysku całego nakładu inwestycyjnego, także - jeżeli trzeba - kapitału zakładowego. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) całego nakładu inwestycyjnego może być wykorzystana do ustalenia warunków kredytowych, gdyż określa maksymalną stopę oprocentowania kredytów, którą inwestor może zapłacić, nie powodując strat w swoim przedsięwzięciu inwestycyjnym. Aby nie narażać na szwank płynności projektu inwestycyjnego, konieczne jest jednak zharmonizowanie spłat kredytów z przepływami pieniężnymi. Projekt inwestycyjny może zostać zaakceptowany, jeżeli wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) jest wyższa niż stopa graniczna, będąca najniższą możliwą do przyjęcia stopą zysku zainwestowanego kapitału. Przeprowadzając porównanie różnych wariantów inwestycyjnych należy wybrać wariant o najwyższym poziomie wewnętrznej stopy zwrotu (IRR), jeżeli jej poziom jest wyższy od poziomu granicznego. Analiza ekonomicznej wrażliwości projektu Analiza ekonomicznej wrażliwości przedsięwzięcia jest jednym z elementów oceny efektywności inwestycji. Bada ona podatność przedsięwzięcia na zmiany wartości podstawowych czynników ekonomicznych, takich jak: - koszty stałe; - koszty zmienne; - cena produktu. Celowi temu służy ocena zmian wielkości opłacalności skali produkcji (progu rentowności break even point - BEP) przy zmianach czynników ją określających i wartości granicznych tych czynników. Punktem wyjścia do oceny wrażliwości ekonomicznej jest określenie następujących wielkości: 2012r r. - koszty stałe (KS) koszty zmienne (KZ) (w zł) 16

17 - sprzedaż (S) umowna wielkość produkcji (L) (sztuk wyrobów) cena umownej jednostki (Cj) 25,67 28,52 - koszty zmienne umownej jednostki (Kzj) 16,38 19,01 Za koszty zmienne w analizowanym przypadku przyjęto sumę kosztów materiałów bezpośrednich i kosztów robocizny bezpośredniej. Koszty stałe stanowią sumę pozostałych kosztów. Na podstawie powyższych danych oszacowano bazowe wartości progu rentowności w dwóch ujęciach: 1. BEP1 - w ujęciu wartościowym KS BEP1 = Cj x ; Cj - Kzj 2. BEP2 - w ujęciu wykorzystania mocy wytwórczej KS BEP2 = ; L x (Cj - Kzj) Próg rentowności BEP1 informuje o minimalnej wartości produkcji, której poziom jest równy sumie wszystkich kosztów poniesionych na jej uzyskanie. Próg rentowności BEP2 wskazuje konieczne procentowe wykorzystanie skali produkcji w założonym roku pozwalające nie realizować straty na działalności produkcyjnej. Kolejno dokonuje się symulacji polegającej na obserwowaniu zmian wielkości progu rentowności przy następujących zmianach: - spadku ceny produkowanych towarów o 10%; - wzrostu kosztów stałych o 10%; - wzrostu kosztów zmiennych jednostkowych o 10%. Uzupełniającym elementem analizy wrażliwości jest oszacowanie granicznych wartości badanych podstawowych czynników ekonomicznych oraz marginesów bezpieczeństwa dla ich zmian. - graniczna cena umownej jednostki: KS Cjg = Kzj L - margines bezpieczeństwa cenowego: Cj - Cjg Mbc = x 100 ; Cj - graniczny poziom jednostkowych umownych kosztów zmiennych: KS 17

18 Kzjg = Cj ; L - margines bezpieczeństwa dla jednostkowych umownych kosztów zmiennych: Kzjg - Kzj MbKZj = x 100 ; KZj - graniczny poziom kosztów stałych: Ksg = L x (Cj - Kzj) - margines bezpieczeństwa dla kosztów stałych Ksg - Ks MbKs = x 100 ; Ks - margines bezpieczeństwa dla wielkości produkcji: L - BEP MbL = x 100 ; BEP Bazując na wyżej przedstawionych wzorach i danych empirycznych poniżej wyliczono podstawowe wskaźniki: Wskaźnik progu rentowności BEP1 przyjmuje wartość: w 2012 r zł.; w 2014 r zł. Wskaźnik progu rentowności BEP2 przyjmuje wartość: w 2012 r. - 85,91 %; w 2014 r. - 97,74 %. - graniczna cena umownej jednostki wynosi: w 2012 r. - 24,36 zł.; w 2014 r. - 28,30 zł. - margines bezpieczeństwa cenowego wynosi: w 2012 r. - 5,10 %; w 2014 r. - 0,75 %. - graniczny poziom jednostkowych umownych kosztów zmiennych wynosi: w 2012 r. - 17,69 zł.; w 2014 r. - 19,23 zł. - margines bezpieczeństwa dla jednostkowych umownych kosztów zmiennych wynosi: w 2012 r. - 7,99 %; w 2014 r. - 1,13 %. - graniczny poziom kosztów stałych wynosi: w 2012 r zł.; w 2014 r zł. - margines bezpieczeństwa dla kosztów stałych wynosi: w 2012 r. - 16,40 %; w 2014 r. - 2,31 %. - margines bezpieczeństwa dla wielkości produkcji wynosi: 18

19 w 2012 r. - 14,09 %; w 2014 r. - 2,26 %. - graniczna wielkość produkcji wynosi: w 2012 r sztuk wyrobów; w 2014 r sztuk wyrobów. 19

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Rozdział 6 Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie podstawowych narzędzi analizy finansowej. Po jego lekturze Czytelnik zdobędzie informacje

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy? Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 6 maja 2013 r. 1 Analiza wskaźnikowa Każda decyzja

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Waldemar Rogowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 29 marca 2011 r. Główne grupy wskaźników Płynności

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa - zadania Zadanie 1. Na podstawie danych zawartych w tabeli dokonano oceny zużycia i odnowy majątku go w spółce akcyjnej Z. Treść Rok ubiegły Rok badany 1. Majątek trwały wg wartości

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski SPRAWOZDANIA FINANSOWE Wykład 3 Co to jest sprawozdanie finansowe? Sprawozdanie finansowe - wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w latach

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w latach ANALIZA FINANSOWA spółki Przykład S.A. w latach 21-25 ANALIZY PROGNOZY Paweł Grad Tel.: 782 463 149 E-mail: pawel.grad@analizy-prognozy.pl www.analizy-prognozy.pl Aktualizacja: 17.6.217 r. Organizm gospodarczy

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Grażyna Michalczuk Uniwersytet w Białymstoku 9 maja 2013 r. Co to jest analiza To metoda poznanie

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,91% ,49% 147,03% Suma aktywów ,00% ,00% 126,89%

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,91% ,49% 147,03% Suma aktywów ,00% ,00% 126,89% Tabela 1. Zestawienie analitycznych bilansów na dzień: 31.12.2004, 31.12.2005 Wyszczególnienie 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 amika (rok poprz.=1 Dynamika 1 2 3 2 3 4 5 6 6 A K T Y W A A. Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,39% ,43% 134,58% Suma aktywów ,00% ,00% 117,85%

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,39% ,43% 134,58% Suma aktywów ,00% ,00% 117,85% Tabela 1. Zestawienie analitycznych bilansów na dzień: 31.12.2004, 31.12.2005 Wyszczególnienie 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 amika (rok poprz.=1 Dynamika 1 2 3 2 3 4 5 6 6 A K T Y W A A. Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA AFRYKA INACZEJ

FUNDACJA AFRYKA INACZEJ SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 2013-01-01-2013-12-31 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja Afryka Inaczej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Sarmackiej 15/6 została ustanowiona dnia 31 lipca

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

, ,49 1. Środki trwałe

, ,49 1. Środki trwałe SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich Chorzów Strzelców Bytomskich 11 BILANS (DO 2015) Wykonano dnia: 15.03.2016 Rok: Miesiąc: Obroty: 2014 Grudzień Łącznie z niezaksięgowanymi AKTYWA stan na początek roku

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Podręcznik obejmuje wykład finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione m.in. rachunkowość jako system informacyjny

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3.

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3. EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3 www.salo.pl Działalność gospodarcza w portach morskich Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa portowego opiera się na dwóch podstawowych elementach:

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r.

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. W 2005 r. wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 1 były znacznie

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

I n f o V e r i t i DANE FINANSOWE CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY

I n f o V e r i t i DANE FINANSOWE CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY lata 2014-2011 Dane finansowe firmy CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. pozyskane zostały przez Info Veriti z wydziałów KRS sądów w Polsce, na podstwie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Harmonogram pracy na ćwiczeniach MOPI

Harmonogram pracy na ćwiczeniach MOPI Przepływy finansowe Harmonogram pracy na ćwiczeniach Temat MOPI Realizacja 1 Ćwiczenia wprowadzające Wprowadzenie 2 Wartość pieniądza w czasie Wprowadzenia i zadania 3 WACC, montaż finansowy, koszt kredytu

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć

T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć .. imię i nazwisko słuchacza. data 1. Konta przychodów: T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć a) nie mają sald początkowych ale mają salda końcowe b) nie mają sald końcowych ale mają salda

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Informacja dodatkowa do Bilansu i Rachunku Wyników Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. Nr 152 poz. 1223 z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa.

Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa. 2012 Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa. Mateusz Hyży E-usługa od planu do realizacji Katowice, 17 października

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

I. Bilans w ujęciu syntetycznym

I. Bilans w ujęciu syntetycznym I. Bilans w ujęciu syntetycznym Bilans podstawowy element sprawozdania finansowego, sporządzanym na dany dzień. Informuje o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej (struktura majątku oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik Formuła OB D% aktywa trwałe aktywa obrotowe

Wskaźnik Formuła OB D% aktywa trwałe aktywa obrotowe 1. Wskaźniki sprawności działania Wskaźnik Formuła 2009 2008 OB D% 1. Podstawowy wsk. Struktury majątkowej aktywa trwałe aktywa obrotowe 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wskaźnik produktywności aktywów (wskaźnik

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie za 2009 rok Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) Analityczne rozwinięcie zamieszczonych w bilansie informacji o zmianie stanu środków pieniężnych dokonywanej w okresie sprawozdawczym.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego

Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego finansowania strona pasywów. Bilans jest sporządzany na

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PRZYCHODY PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PRZYCHODY PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Rachunek zysków i strat jest sposobem wyjaśnienia zmian w sytuacji firmy pomiędzy momentami bilansowymi. Równanie bilansowe może zostać przekształcone aby pokazać że przychody i koszty są częścią kapitału

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza danych finansowych za pomocą analizy wskaźnikowej wykorzystuje różne techniki badawcze, podkreślając porównawczą oraz względną wagę prezentowanych danych, które mają ocenić

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Jerzy T. Skrzypek 1 2 3 4 5 6 7 8 Analiza płynności Analiza rentowności Analiza zadłużenia Analiza sprawności działania Analiza majątku i źródeł finansowania Ocena efektywności

Bardziej szczegółowo

Program zajęć kursu Specjalista ds. finansów i rachunkowości.

Program zajęć kursu Specjalista ds. finansów i rachunkowości. Program zajęć kursu Specjalista ds. finansów i rachunkowości. A. Finanse przedsiębiorstw (30 godz.) 1. Ogólna charakterystyka finansów przedsiębiorstwa - 1 godz. 1.1. Pojęcie finansów 1.2. Podmioty finansów

Bardziej szczegółowo

Metody oceny efektywności ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa

Metody oceny efektywności ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa Metody oceny efektywności ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa. 2011-10-13 1 Oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa dokonuje się przy pomocy wskaźników. 2011-10-13 2 Analiza wskaźnikowa Najbardziej

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2016 rok

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2016 rok Załącznik nr 1.. do Uchwały Nr Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2016

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ TYTUŁ PROJEKTU: WNIOSKODAWCA: Wersja analizy: (tj. PIERWOTNA lub ZAKTUALIZOWANA w dniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA Strona 1 z 21 ZMIANA NR 1. PKT 2 STR 5 L.p. Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2014r. Na dzień 31.12.2013r. 1834 A Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo