PRZETWORNIK-ANALIZATOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZETWORNIK-ANALIZATOR"

Transkrypt

1 LUBUSKIE ZAK ADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL Spó³ka Akcyjna ul. Sulechowska 1, Zielona Góra PRZETWORNIK-ANALIZATOR Typu P10 Instrukcja obs³ugi interfejsu szeregowego 1

2 SPIS TREŒCI 1. WSTÊP OPIS PROTOKO U MODBUS Ramka w trybie ASCII Ramka w trybie RTU Charakterystyka pól ramki Wyznaczenie LRC Wyznaczenie CRC Format znaku przy transmisji szeregowej Przerwanie transakcji OPIS FUNKCJI Odczyt n-rejestrów (kod 03) Zapis wartoœci do rejestru (kod 06) Zapis do n-rejestrów (kod 16) Raport identyfikuj¹cy urz¹dzenie (kod 17) KODY B ÊDÓW MAPA REJESTRÓW RZETWORNIKA P

3 1. WSTÊP Programowalny przetwornik P10 przeznaczony do pomiaru parametrów sieci energetycznych zosta³ wyposa ony w ³¹cze szeregowe w standardzie RS485 do komunikacji z innymi urz¹dzeniami. Na ³¹czu szeregowym zosta³ zaimplementowany asynchroniczny znakowy protokó³ komunikacyjny MODBUS. Konfiguracja parametrów ³¹cza szeregowego zosta³a opisana w instrukcji obs³ugi przetwornika P10. Zestawienie parametrów ³¹cza szeregowego przetwornika P10: l adres przetwornika l prêdkoœæ transmisji - 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, bit/s, l tryby pracy - ASCII, RTU, l jednostka informacyjna - ASCII: 8N1, 7E1, 7O1; RTU: 8N2, 8E1, 8O1, l maksymalny czas odpowiedzi ms. 2. OPIS PROTOKO U MODBUS Interfejs MODBUS jest standardem przyjêtym przez producentów sterowników przemys³owych dla asynchronicznej, znakowej wymiany informacji pomiêdzy urz¹dzeniami systemów pomiarowo kontrolnych. Posiada on takie cechy jak: l prosta regu³a dostêpu do ³¹cza oparta na zasadzie master-slave, l zabezpieczenie przesy³anych komunikatów przed b³êdami, l potwierdzenie wykonywania rozkazów zdalnych i sygnalizacja b³êdów, l skuteczne mechanizmy zabezpieczaj¹ce przed zawieszeniem systemu, l wykorzystanie asynchronicznej transmisji znakowej. 3

4 Kontrolery urz¹dzeñ pracuj¹cych w systemie MODBUS komunikuj¹ siê ze sob¹ przy wykorzystaniu protoko³u typu master-slave, w którym tylko jedno urz¹dzenie mo e inicjalizowaæ transakcje (jednostka nadrzêdna-master), a pozosta³e (jednostki podrzêdne-slave) odpowiadaj¹ jedynie na zdalne zapytania jednostki nadrzêdnej. Transakcja sk³ada siê z polecenia wysy³anego z jednostki master do slave oraz z odpowiedzi przesy³anej w odwrotnym kierunku. OdpowiedŸ zawiera dane ¹dane przez master lub potwierdzenie realizacji jego polecenia. Master mo e przesy³aæ informacjê do pojedynczych odbiorców lub informacje rozg³oszeniowe (broadcast), przeznaczone dla wszystkich urz¹dzeñ podrzêdnych w systemie (na polecenia rozg³oszeniowe master nie otrzymuje odpowiedzi). Format przesy³anych informacji jest nastêpuj¹cy: l master slave: adres odbiorcy, kod reprezentuj¹cy ¹dane polecenie, dane, s³owo kontrolne zabezpieczaj¹ce przesy³an¹ wiadomoœæ, l slave master: adres nadawcy, potwierdzenie realizacji rozkazu, dane ¹dane przez master, s³owo kontrolne zabezpieczaj¹ce odpowiedÿ przed b³êdami. Je eli urz¹dzenie slave wykryje b³¹d przy odbiorze wiadomoœci, lub nie mo e wykonaæ polecenia, przygotowuje specjalny komunikat o wyst¹pieniu b³êdu i przesy³a go jako odpowiedÿ do mastera. Urz¹dzenia pracuj¹ce w protokole MODBUS mog¹ byæ ustawione na komunikacjê przy u yciu jednego z dwóch trybów transmisji: ASCII lub RTU. U ytkownik wybiera ¹dany tryb wraz z parametrami portu szeregowego (prêdkoœæ transmisji, jednostka informacyjna), podczas konfiguracji ka dego urz¹dzenia. W systemie MODBUS przesy³ane wiadomoœci s¹ zorganizowane w ramki o okreœlonym pocz¹tku i koñcu. Pozwala to urz¹dzeniu odbieraj¹cemu na odrzucenie ramek niekompletnych i sygnalizacjê zwi¹zanych z tym b³êdów. 4

5 Ze wzglêdu na mo liwoœæ pracy w jednym z dwóch ró nych trybów transmisji (ASCII lub RTU), definiuje siê dwie ramki Ramka w trybie ASCII W trybie ASCII ka dy bajt wiadomoœci przesy³any jest w postaci dwóch znaków ASCII. Podstawow¹ zalet¹ tego trybu jest to, i pozwala on na d³ugie odstêpy miêdzy znakami (do 1s) bez powodowania b³êdów. Format ramki przedstawiono poni ej: Znacznik Adres Funkcja Dane Kontrola Znacznik pocz¹tku LRC koñca 1 znak «:» 2 znaki 2 znaki n znaków 2 znaki 2 znaki CR LF Znacznikiem pocz¹tku jest znak dwukropek ( : - ASCII 3 Ah), natomiast znacznikiem koñca dwa znaki CR i LF. Czêœæ informacyjn¹ ramki zabezpiecza siê kodem LRC (Longitudinal Redundancy Check) Ramka w trybie RTU W trybie RTU wiadomoœci rozpoczynaj¹ i koñcz¹ siê odstêpem trwaj¹cym minimum 3.5 x (czas trwania pojedynczego znaku), w którym panuje cisza na ³¹czu. Najprostsz¹ implementacj¹ wymienionego interwa³u czasowego jest wielokrotne odmierzanie czasu trwania znaku przy zadanej szybkoœci bodowej przyjêtej na ³¹czu. Format ramki przedstawiono poni ej: Znacznik Adres Funkcja Dane Kontrola Znacznik pocz¹tku CRC koñca T1-T2-T3-T4 8 bitów 8 bitów n x 8 bitów 16 bitów T1-T2-T3-T4 5

6 Znaczniki pocz¹tku i koñca zaznaczono symbolicznie jako odstêp równy czterem d³ugoœciom znaku (jednostki informacyjnej). S³owo kontrolne jest 16 bitowe i powstaje jako rezultat obliczenia CRC (Cyclical Redundancy Check) na zawartoœci ramki Charakterystyka pól ramki Pole adresowe Pole adresowe w ramce zawiera dwa znaki (w trybie ASCII) lub osiem bitów (w trybie RTU). Zakres adresów jednostek slave wynosi Master adresuje jednostki slave umieszczaj¹c jej adres na polu adresowym ramki. Kiedy jednostka slave wysy³a odpowiedÿ, umieszcza swój w³asny adres na polu adresowym ramki, co pozwala masterowi sprawdziæ, z któr¹ jednostk¹ realizowana jest transakcja. Adres 0 jest wykorzystywany jako adres rozg³oszeniowy, rozpoznawany przez wszystkie jednostki slave pod³¹czone do magistrali. Pole funkcji Pole funkcji zawiera dwa znaki w trybie ASCII lub 8-bitów w trybie RTU. Zakres kodów funkcji od Przy transmisji polecenia z jednostki master do slave, pole funkcji zawiera kod rozkazu, okreœlaj¹cy dzia³anie, które ma podj¹æ jednostka slave na ¹danie mastera. Kiedy jednostka slave odpowiada masterowi, pole funkcji wykorzystuje do potwierdzenia wykonania polecenia lub sygnalizacji b³êdu, je eli z jakichœ przyczyn nie mo e wykonaæ polecenia. Potwierdzenie pozytywne realizowane jest poprzez umieszczenie na polu funkcji kodu wykonanego rozkazu. W przypadku stwierdzenia b³êdu, jednostka slave umieszcza na polu funkcji szczególn¹ odpowiedÿ, któr¹ stanowi kod funkcji z ustawionym na 1 najstarszym bitem. Kod b³êdu umieszczany jest na polu danych ramki odpowiedzi. 6

7 Pole danych Pole danych tworzy zestaw dwucyfrowych liczb heksadecymalnych, o zakresie 00-FF. Liczby te przy transmisji w trybie ASCII reprezentowane s¹ dwoma znakami, a przy transmisji w trybie RTU jednym. Pole danych ramki polecenia zawiera dodatkowe informacje potrzebne jednostce slave do wykonania rozkazu okreœlonego kodem funkcji. Mog¹ to byæ adresy rejestrów, liczba bajtów w polu danych, dane itp. W niektórych ramkach pole danych mo e posiadaæ zerow¹ d³ugoœæ. Tak jest zawsze, gdy operacja okreœlona kodem nie wymaga adnych parametrów. Pole kontrolne W protokole MODBUS s³owo kontrolne zabezpieczaj¹ce czêœæ informacyjn¹ zale y od zastosowanego trybu transmisji. W trybie ASCII pole kontrolne sk³ada siê z dwóch znaków ASCII, które s¹ rezultatem obliczenia Longitudinal Redundancy Check (LRC) na zawartoœci czêœci informacyjnej ramki (bez znaczników pocz¹tku i koñca). Znaki LRC s¹ do³¹czane do wiadomoœci jako ostatnie pole ramki, bezpoœrednio przed znacznikiem koñca (CR,LF). W trybie RTU s³owo kontrolne jest 16-bitowe i powstaje jako rezultat obliczenia Cyclical Redundancy Check (CRC) na zawartoœci ramki. Pole kontrolne zajmuje dwa bajty do³¹czane na koñcu ramki. Jako pierwszy przesy³any jest mniej znacz¹cy bajt, jako ostatni starszy bajt, który jest jednoczeœnie znakiem koñcz¹cym ramkê Wyznaczenie LRC Obliczanie LRC polega na sumowaniu kolejnych 8-bitowych bajtów wiadomoœci, odrzuceniu przeniesieñ i na koniec wyznaczeniu uzupe³nienia dwójkowego wyniku. Sumowanie obejmuje ca³¹ wiadomoœæ za wyj¹tkiem znaczników pocz¹tku i koñca ramki. 7

8 Wartoœæ 8-bitowa sumy LRC jest umieszczana na koñcu ramki w postaci dwóch znaków ASCII, najpierw znak zawieraj¹cy starsz¹ tetradê, a za nim znak zawieraj¹cy m³odsz¹ tetradê LRC Wyznaczenie CRC Obliczanie CRC realizowane jest wed³ug nastêpuj¹cego algorytmu: 1. Za³adowanie FFFFh do 16-bitowego rejestru CRC. 2. Pobranie bajtu z bloku danych i wykonanie operacji EXOR z m³odszym bajtem rejestru CRC. Umieszczenie rezultatu w rejestrze CRC. 3. Przesuniêcie zawartoœci rejestru CRC w prawo o jeden bit po³¹czone z wpisaniem 0 na najbardziej znacz¹cy bit (MSB=0). 4. Sprawdzenie stanu najm³odszego bitu (LSB) wysuniêtego z rejestru CRC w poprzednim kroku. Je eli jego stan równa siê 0, to nastêpuje powrót do kroku 3 (kolejne przesuniecie), je eli 1, to wykonywana jest operacja EXOR rejestru CRC ze sta³¹ A001h. 5. Powtórzenie kroków 3 i 4 osiem razy, co odpowiada przetworzeniu ca³ego bajtu. 6. Powtórzenie sekwencji 2, 3, 4, 5 dla kolejnego bajtu wiadomoœci. Kontynuacja tego procesu a do przetworzenia wszystkich bajtów wiadomoœci. 7. Zawartoœæ CRC po wykonaniu wymienionych operacji jest poszukiwan¹ wartoœci¹ CRC. 8. Wartoœæ CRC jest umieszczana na koñcu ramki najpierw mniej znacz¹cy bajt, a za nim bardziej znacz¹cy bajt Format znaku przy transmisji szeregowej W protokole MODBUS znaki s¹ przesy³ane od najm³odszego do najstarszego bitu. 8

9 Organizacja jednostki informacyjnej w trybie ASCII: 1 bit startu, 7 bitów pola danych, 1 bit kontroli parzystoœci (nieparzystoœci) lub brak bitu kontroli parzystoœci, 1 bit stopu przy kontroli parzystoœci lub 2 bity stopu przy braku kontroli parzystoœci. Organizacja jednostki informacyjnej w trybie RTU: 1 bit startu, 8 bitów pola danych, 1 bit kontroli parzystoœci (nieparzystoœci) lub brak bitu kontroli parzystoœci, 1 bit stopu przy kontroli parzystoœci lub 2 bity stopu przy braku kontroli parzystoœci Przerwanie transakcji W jednostce master u ytkownik ustawia wa ny parametr jakim jest maksymalny czas odpowiedzi na ramkê zapytania, po którego przekroczeniu transakcja jest przerywana. Czas ten dobiera siê tak, aby ka da jednostka slave pracuj¹ca w systemie (nawet ta najwolniejsza) zd¹ y³a normalnie odpowiedzieæ na ramkê zapytania. Przekroczenie tego czasu œwiadczy zatem o b³êdzie i tak jest traktowane przez jednostkê master. Je eli jednostka slave wykryje b³¹d transmisji, nie wykonuje polecenia oraz nie wysy³a adnej odpowiedzi. Spowoduje to przekroczenie czasu oczekiwania na ramkê odpowiedzi i przerwanie transakcji. W przetwprniku P10 maksymalny czas odpowiedzi na ramkê zapytania wynosi 600 ms. 9

10 3. OPIS FUNKCJI W przetworniku P10 zaimplementowane zosta³y nastêpuj¹ce funkcje protoko³u: kod znaczenie 03 odczyt n-rejestrów 06 zapis pojedynczego rejestru 16 zapis n-rejestrów 17 identyfikacja urz¹dzenia slave 3.1. Odczyt n-rejestrów (kod 03) ¹danie: Funkcja umo liwia odczyt wartoœci zawartych w rejestrach w zaadresowanym urz¹dzeniu slave. Rejestry s¹ 16 lub 32-bitowymi jednostkami, które mog¹ zawieraæ wartoœci numeryczne zwi¹zane ze zmiennymi procesowymi itp. Ramka ¹dania okreœla 16-bitowy adres pocz¹tkowy rejestru oraz liczbê rejestrów do odczytania. Znaczenie zawartoœci rejestrów o danych adresach mo e byæ ró ne dla ró nych typów urz¹dzeñ. Funkcja nie jest dostêpna w trybie rozg³oszeniowym. Przyk³ad. Odczyt 3 rejestrów zaczynaj¹c od rejestru o adresie 6Bh adres funkcja adres adres liczba liczba suma rejestru rejestru rejestrów rejestrów kontrolna Hi Lo Hi Lo B

11 OdpowiedŸ: Dane rejestrów s¹ pakowane pocz¹wszy od najmniejszego adresu: najpierw starszy bajt, potem m³odszy bajt rejestru. Przyk³ad. Ramka odpowiedzi adres fun- liczba wart. w wart. w wart. w wart. w wart. w wart. w suma kcja bajtów rej.107 rej.107 rej.108 rej.108 rej.109 rej.109 kon- Hi Lo Hi Lo Hi Lo trolna B Zapis wartoœci do rejestru (kod 06) ¹danie: Funkcja umo liwia modyfikacjê zawartoœci rejestru. Jest dostêpna w trybie rozg³oszeniowym. Przyk³ad. adres funkcja adres adres wartoœæ wartoœæ suma rejestru rejestru Hi Lo kontrol- Hi Lo na E OdpowiedŸ: Prawid³ow¹ odpowiedzi¹ na ¹danie zapisu wartoœci do rejestru jest retransmisja komunikatu po wykonaniu operacji. Przyk³ad. adres funkcja adres adres wartoœæ wartoœæ suma rejestru rejestru Hi Lo kontrolna Hi Lo E 11

12 3.3. Zapis do n-rejestrów (kod 16) ¹danie: Funkcja dostêpna w trybie rozg³oszeniowym. Umo liwia modyfikacje zawartoœci rejestrów. Przyk³ad. Zapis dwóch rejestrów pocz¹wszy od rejestru o adresie 136 adres funk- adres adres liczba liczba liczba dane dane dane dane suma cja rej. rej. rej. rej. bajtów Hi Lo Hi Lo kon- Hi Lo Hi Lo trolna A OdpowiedŸ: Prawid³owa odpowiedÿ zawiera adres jednostki slave, kod funkcji, adres pocz¹tkowy oraz liczbê zapisanych rejestrów. Przyk³ad. adres funkcja adres adres liczba liczba suma rej. rej. rej. rej. kontrolna Hi Lo Hi Lo Raport identyfikuj¹cy urz¹dzenie (kod 17) ¹danie: Funkcja pozwala u ytkownikowi uzyskaæ informacje o typie urz¹dzenia, statusie i zale nej od tego konfiguracji. Przyk³ad. Adres funkcja suma kontrolna

13 OdpowiedŸ: Pole identyfikator urz¹dzenia w ramce odpowiedzi oznacza unikalny identyfikator danej klasy urz¹dzeñ, natomiast pozosta³e pola zawieraj¹ parametry zale ne od typu urz¹dzenia. Przyk³ad dla przetwornika P10. Adres funkcja liczba identyfikator stan urz¹- zakres zakres suma slave bajtów urz¹dzenia dzenia napiêciowypr¹dowy kontrolna FF KODY B ÊDÓW Gdy urz¹dzenie master wysy³a ¹danie do urz¹dzenia slave, to za wyj¹tkiem komunikatów w trybie rozg³oszeniowym, oczekuje prawid³owej odpowiedzi. Po wys³aniu ¹dania jednostki master mo e wyst¹piæ jedno z czterech mo liwych zdarzeñ: r Je eli jednostka slave odbiera ¹danie bez b³êdu transmisji oraz mo e je wykonaæ prawid³owo, wówczas zwraca prawid³ow¹ odpowiedÿ. r Je eli jednostka slave nie odbiera ¹dania, adna odpowiedÿ nie jest zwracana; w programie urz¹dzenia master zostan¹ spe³nione warunki timeout dla ¹dania, r Je eli jednostka slave odbiera ¹danie, ale z b³êdami transmisji (b³¹d parzystoœci, sumy kontrolnej LRC lub CRC), adna odpowiedÿ nie jest zwracana; w programie urz¹dzenia master zostan¹ spe³nione warunki timeout dla ¹dania, r Je eli jednostka slave odbiera ¹danie bez b³êdu transmisji, ale nie mo e go wykonaæ prawid³owo (np. je eli ¹daniem jest odczyt nie istniej¹cego wyjœcia bitowego lub rejestru), wówczas 13

14 zwraca odpowiedÿ zawieraj¹c¹ kod b³êdu, informuj¹cy urz¹dzenie master o przyczynie b³êdu. Komunikat z b³êdn¹ odpowiedzi¹ zawiera dwa pola odró niaj¹ce go od prawid³owej odpowiedzi: Pole kodu funkcji: W prawid³owej odpowiedzi, jednostka slave retransmituje kod funkcji z komunikatu ¹dania na polu kodu funkcji odpowiedzi. Wszystkie kody funkcji maj¹ najbardziej znacz¹cy bit (MSB) równy 0 (wartoœci kodów s¹ poni ej 80 h). W b³êdnej odpowiedzi urz¹dzenie slave ustawia bit MSB kodu funkcji na 1. To powoduje, e wartoœæ kodu funkcji w b³êdnej odpowiedzi jest dok³adnie o 80 h wiêksza ni by³aby w prawid³owej odpowiedzi. Na podstawie kodu funkcji z ustawionym bitem MSB program urz¹dzenia master mo e rozpoznaæ b³êdn¹ odpowiedÿ i mo e sprawdziæ na polu danych kod b³êdu. Pole danych: W prawid³owej odpowiedzi, urz¹dzenie slave mo e zwróciæ dane na polu danych (pewne informacje ¹dane przez jednostkê master). W b³êdnej odpowiedzi, urz¹dzenie slave zwraca kod b³êdu na polu danych. Okreœla on warunki urz¹dzenia slave, które spowodowa³y b³¹d. Poni ej przedstawiono przyk³ad ¹dania urz¹dzenia master i b³êdn¹ odpowiedÿ urz¹dzenia slave. Dane s¹ w postaci heksadecymalnej. Przyk³ad: ¹danie adres funkcja adres adres liczba liczba suma slave zmiennej zmiennej zmiennych zmiennych kontrolna Hi Lo Hi Lo A

15 Przyk³ad: b³êdna odpowiedÿ adres slave funkcja kod b³êdu suma kontrolna 0A W tym przyk³adzie urz¹dzenie master adresuje ¹danie do jednostki slave o numerze 10 (0Ah). Kod funkcji (01) s³u y do operacji odczytu stanu wyjœcia bitowego. Ta ramka oznacza wiêc ¹danie odczytu statusu jednego wyjœcia bitowego o adresie 1245 (04A1h). Je eli w urz¹dzeniu slave nie ma wyjœcia bitowego o podanym adresie, wówczas urz¹dzenie zwróci b³êdn¹ odpowiedÿ z kodem b³êdu nr 02. Oznacza on niedozwolony adres danych w urz¹dzeniu slave. W poni szej tabeli przedstawione s¹ mo liwe kody b³êdów i ich znaczenie. kod znaczenie 01 niedozwolona funkcja 02 niedozwolony adres danych 03 niedozwolona wartoœæ danej 04 uszkodzenie w przy³¹czonym urz¹dzeniu 05 potwierdzenie 06 zajêty, komunikat usuniêty 07 negatywne potwierdzenie 08 b³¹d parzystoœci pamiêci 15

16 5. MAPA REJESTRÓW PRZETWORNKA p10 W przetworniku P10 dane umieszczone s¹ w rejestrach 16 bitowych lub 32 bitowych. Zmienne procesowe i parametry miernika umieszczone s¹ w przestrzeni adresowej rejestrów w sposób zale ny od typu wartoœci zmiennej. Bity w rejestrze 16 bitowym numerowane s¹ od najm³odszego do najstarszego (b0-b15). Rejestry 32-bitowe zawieraj¹ liczby typu float w standardzie IEEE-745. Mapa rejestrów podzielona zosta³a na nastêpuj¹ce obszary: Zakres adresów Typ wartoœci Opis integer (16 bitów) Wartoœæ umieszczona jest w jednym rejestrze16 bitowym. Opis rejestrów zawiera Tabela 1. Rejestry mog¹ byæ odczytywane i zapisywane float (32 bity) Wartoœæ umieszczona jest w rejestrze 32 bitowym. Opis rejestrów zawiera Tabela 2. Rejestry s¹ tylko do odczytu 16

17 Zawartoœæ rejestrów 16-bitowych o adresach od 4000 do Tabela 1 Lp. Adres Symbol Zakres Opis I Ratio Przek³adnia przek³adnika pr¹dowego U Ratio Przek³adnia przek³adnika napiêciowego Clear E*t? 0,1 Kasowanie liczników taryfowych Clear Pav? 0,1 Kasowanie mocy Pav, œrednich (np.15 min) P AV (wart. max i min.) Pav Time? 1, 2, 3 Czas uœredniania mocy Pav Window 0,1 Synchronizacja uœredniania mocy Pav: - zegarem - moving window Password 0000,...,9999 Zmiana kodu dostêpu Alarm1 Param Kod wg tablicy 8 instr. obs³ugi Wyjœcie dwustanowe 1 - wielkoœæ Alarm1 On [%] Wyjœcie dwustanowe 1 - wartoœæ za³¹czenia Alarm1 Off [%] Wyjœcie dwustanowe 1 - wartoœæ wy³¹czenia Alarm2 Param Kod wg tablicy 8 Wyjœcie dwustanowe 2 - wielkoœæ instr. obs³ugi Alarm2 On [%] Wyjœcie dwustanowe 2 - wartoœæ za³¹czenia Alarm2 Off [%] Wyjœcie dwustanowe 2 - wartoœæ wy³¹czenia Alarm3 Param Kod wg tablicy 8 Wyjœcie dwustanowe 3 - wielkoœæ instr. obs³ugi Alarm3 On [%] Wyjœcie dwustanowe 3 - wartoœæ za³¹czenia 17

18 Tabela 1 cd. Lp. Adres Symbol Zakres Opis Alarm3 Off [%] Wyjœcie dwustanowe 3 - wartoœæ wy³¹czenia Alarm4 Param Kod wg tablicy 8 Wyjœcie dwustanowe 4 - wielkoœæ instr. obs³ugi Alarm4 On [%] Wyjœcie dwustanowe 4 - wartoœæ za³¹czenia Alarm4 Off [%] Wyjœcie dwustanowe 4 - wartoœæ wy³¹czenia Alarms Delay Zw³oka w dzia³aniu alarmów AnOut1 Param Kod wg tablicy 8 instr. obs³ugi Wielkoœæ na wyjœciu ci¹g³ym nr AnOut1 Low [%] AnOut1 Hi [%] AnOut1 Zero [ma] Górna wartoœæ zakresu wejœciowego nr 1 Typ wyjœcia analogowego nr AnOut2 Param Kod wg tablicy 8 Wielkoœæ na wyjœciu ci¹g³ym nr 2 instr. obs³ugi AnOut2 Low [%] AnOut2 Hi [%] AnOut2 Zero [ma] 0, Dolna wartoœæ zakresu wejœciowego nr ,1 Górna wartoœæ zakresu wejœciowego nr 2 Typ wyjœcia analogowego nr AnOut3 Param Kod wg tablicy 8 Wielkoœæ na wyjœciu ci¹g³ym nr 3 instr. obs³ugi AnOut3 Low [%] Dolna wartoœæ zakresu wejœciowego nr Dolna wartoœæ zakresu wejœciowego nr 3 18

19 Lp. Adres Symbol Zakres Opis AnOut3 Hi [%] AnOut3 Zero [ma] Górna waroœæ zakresu wejœciowego nr 3 0,1 Tabela 1 cd. Typ wyjœcia analogowego nr AnOut4 Param Kod wg tablicy 8 Wielkoœæ na wyjœciu ci¹g³ym nr 4 instr. obs³ugi AnOut4 Low [%] AnOut4 Hi [%] AnOut4 Zero [ma] Year Dolna wartoœæ zakresu wejœciowego nr Górna wartoœæ zakresu wejœciowego nr 4 0,1 Typ wyjœcia analogowego nr 4 Rok MonthDay Miesi¹c*100 + Dzieñ HourMin Godzina*100 + Minuta Alarm Stan wyjœæ przekaÿnikowych b0, b1, b2, b3 19

20 Zawartoœæ rejestrów 32-bitowych o adresach od 7500 do Tabela 2 Lp. Adres Symbol Jednostka Nazwa wielkoœci 0 bez wielkoœci U 1 V Napiêcie fazy L I 1 A Pr¹d fazy L P 1 W Moc czynna fazy L Q 1 Var Moc bierna fazy L S 1 VA Moc pozorna fazy L Pf 1 Wspó³czynnik mocy czynnej fazy L tϕ 1 Stosunek mocy biernej do czynnej fazy L U 2 V Napiêcie fazy L I 2 A Pr¹d fazy L P 2 W Moc czynna fazy L Q 2 Var Moc bierna fazy L S 2 Moc pozorna fazy L2 VA Pf 2 Wspó³czynnik mocy czynnej fazy L tϕ 2 Stosunek mocy biernej do czynnej fazy L U 3 V Napiêcie fazy L I 3 A Pr¹d fazy L P 3 W Moc czynna fazy L Q 3 Var Napiêcie fazy L Q 3 Var Napiêcie fazy L S 3 VA Moc pozorna fazy L Pf 3 Wspó³czynnik mocy czynnej fazy L3 20

21 Tabela 2 cd. Lp. Adres Symbol Jednostka Nazwa wielkoœci tϕ 3 Stosunek mocy biernej do czynnej fazy L U s V Napiêcie 3-fazowe œrednie I s A Pr¹d 3-fazowy œredni P. W Moc czynna 3-fazowa Q Var Moc bierna 3-fazowa S VA Moc pozorna 3-fazowa Pf Wspó³czynnik mocy czynnej tϕ Stosunek mocy biernej do czynnej 3-fazowy œredni,tj = Q/p f Hz Czêstotliwoœæ U 12 V Napiêcie miêdzyfazowe L1-L U 23 V Napiêcie miêdzyfazowe L2-L U 31 Moc pozorna fazy L2 V U 123 V Napiêcie miêdzyfazowe œrednie P AV W Moc czynna œrednia np. 15 min Data - dzieñ, miesi¹c Data - rok Czas - godziny, minuty Czas - sekundy ,7545 U 1 V Napiêcie fazy L1 - min, max ,7547 U 2 V Napiêcie fazy L2 - min, max ,7549 U 3 V Napiêcie fazy L3 - min, max ,7551 I 1 Pr¹d fazy L1 - min, max A 21

22 Lp. Adres Symbol Jednostka Nazwa wielkoœci ,7553 I 2 A Pr¹d fazy L2 - min, max ,7555 I 3 A Pr¹d fazy L3 - min, max ,7557 P 1 W Moc czynna fazy L1 - min, max ,7559 P 2 W Moc czynna fazy L2 - min, max ,7561 P 3 W Moc czynna fazy L3 - min, max ,7563 S 1 VA Moc pozorna fazy L1 - min, max ,7565 S 2 VA Moc pozorna fazy L2 - min, max ,7567 S 3 VA Moc pozorna fazy L3 - min, max ,7569 Q 1 Var Moc bierna fazy L1 - min, max ,7571 Q 2 Var Moc bierna fazy L2 - min, max ,7573 Q 3 Var Moc bierna fazy L3 - min, max ,7575 Pf ,7577 Pf 2 Wspó³czynnik mocy czynnej fazy L1 - min, max ,7579 Pf 3 Wspó³czynnik mocy czynnej fazy L3 - min, max ,7581 tϕ 1 tϕ 1 = Q 1 /P 1 fazy L1 - min, max , ,7585 tϕ 2 tϕ 3 Tabela 2 cd. Wspó³czynnik mocy czynnej fazy L2 - min, max tϕ2 = Q2 /P2 fazy L2 - min, max tϕ 3 = Q 3 /P 3 fazy L2 - min, max ,7587 U s V Napiêcie 3-fazowe œrednie - min, max ,7589 I s A Pr¹d 3-fazowy œredni - min, max ,7591 P W Moc czynna 3-fazowa - min, max ,7593 Q Var Moc bierna 3-fazowa - min, max ,7595 S VA Moc pozorna 3-fazowa - min, max ,7597 Pf Wspó³czynnik mocy czynnej - min, max 22

23 Tabela 2 cd. Lp. Adres Symbol Jednostka Nazwa wielkoœci ,7599 tϕ Wspó³czynnik mocy biernej do czynnej 3-fazowy œredni - min, max ,7601 f Hz Czêstotliwoœæ - min, max ,7603 U 12 V Napiêcie miêdzyfazowe L1-L2 - min, max ,7605 U 23 V Napiêcie miêdzyfazowe L2-L3 - min, max ,7607 U 31 V Napiêcie miêdzyfazowe L3-L1 - min, max ,7609 U 123 V Napiêcie miêdzyfazowe œrednie - min, max ,7611 P AV W Moc czynna œrednia np min, max THD U1 % Ca³kowity wsp. odkszta³cenia harmonicznymi napiêcia fazy L THD U2 % Ca³kowity wsp. odkszta³cenia harmonicznymi napiêcia fazy L THD U3 % Ca³kowity wsp. odkszta³cenia harmonicznymi napiêcia fazy L THD I1 % Ca³kowity wsp. odkszta³cenia harmonicznymi pr¹du fazy L THD I THD I3 % % Ca³kowity wsp. odkszta³cenia harmonicznymi pr¹du fazy L2 Ca³kowity wsp. odkszta³cenia harmonicznymi pr¹du fazy L ,7619 THD U1 % Ca³kowity wsp. odkszta³cenia harmonicznymi napiêcia fazy L1 - min, max ,7621 THD U2 % Ca³kowity wsp. odkszta³cenia harmonicznymi napiêcia fazy L2 - min, max 23

24 Lp. Adres Symbol Jednostka Nazwa wielkoœci ,7623 THD U3 % Ca³kowity wsp. odkszta³cenia harmonicznymi napiêcia fazy L3 - min, max ,7625 THD I1 % Ca³kowity wsp. odkszta³cenia harmonicznymi pr¹du fazy L1 - min, max ,7627 THD I2 % Ca³kowity wsp. odkszta³cenia harmonicznymi pr¹du fazy L2 - min, max ,7629 THD I3 % Ca³kowity wsp. odkszta³cenia harmonicznymi pr¹du fazy L3 - min, max HarU1[1] % 1 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU1[2] % 2 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU1[3] % 3 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU1[4] % 4 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU1[5] % 5 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU1[6] % 6 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU1[7] % 7 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU1[8] HarU1[9] % % Tabela 2 cd. 8 Harmoniczna napiêcia fazy L1 9 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU1[10] % 10 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU1[11] % 11 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU1[12] % 12 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU1[13] % 13 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU1[14] % 14 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU1[15] % 15 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU1[16] % 16 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU1[17] % 17 Harmoniczna napiêcia fazy L1 24

25 Tabela 2 cd. Lp. Adres Symbol Jednostka Nazwa wielkoœci HarU1[18] % 18 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU1[19] % 19 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU1[20] % 20 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU1[21] % 21 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU1[22] % 22 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU1[23] % 23 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU1[24] % 24 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU1[25] % 25 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU2[1] % 1 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU2[2] % 2 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU2[3] % 3 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU2[4] % 4 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU2[5] % 5 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU2[6] % 6 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU2[7] % 7 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU2[8] % 8 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU2[9] % 9 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU2[10] % 10 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU2[11] % 11 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU2[12] % 12 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU2[13] % 13 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU2[14] % 14 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU2[15] % 15 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU2[16] % 16 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU2[17] % 17 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU2[18] % 18 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU2[19] % 19 Harmoniczna napiêcia fazy L2 25

26 Tabela 2 cd. Lp. Adres Symbol Jednostka Nazwa wielkoœci HarU2[20] % 20 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU2[21] % 21 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU2[22] % 22 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU2[23] % 23 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU2[24] % 24 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU2[25] % 25 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU3[1] % 1 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU3[2] % 2 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU3[3] % 3 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU3[4] % 4 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU3[5] % 5 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU3[6] % 6 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU3[7] % 7 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU3[8] % 8 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU3[9] % 9 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU3[10] % 10 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU3[11] % 11 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU3[12] % 12 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU3[13] % 13 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU3[14] % 14 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU3[15] % 15 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU3[16] % 16 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU3[17] % 17 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU3[18] % 18 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU3[19] % 19 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU3[20] % 20 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU3[21] % 21 Harmoniczna napiêcia fazy L3 26

27 Tabela 2 cd. Lp. Adres Symbol Jednostka Nazwa wielkoœci HarU3[22] % 22 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU3[23] % 23 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU3[24] % 24 Harmoniczna napiêcia fazy L HarU3[25] % 25 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI1[1] % 1 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI1[2] % 2 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI1[3] % 3 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI1[4] % 4 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI1[5] % 5 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI1[6] % 6 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI1[7] % 7 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI1[8] % 8 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI1[9] % 9 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI1[10] % 10 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI1[11] % 11 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI1[12] % 12 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI1[13] % 13 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI1[14] % 14 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI1[15] % 15 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI1[16] % 16 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI1[17] % 17 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI1[18] % 18 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI1[19] % 19 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI1[20] % 20 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI1[21] % 21 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI1[22] % 22 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI1[23] % 23 Harmoniczna napiêcia fazy L1 27

28 Tabela 2 cd. Lp. Adres Symbol Jednostka Nazwa wielkoœci HarI1[24] % 24 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI1[25] % 25 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI2[1] % 1 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI2[2] % 2 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI2[3] % 3 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI2[4] % 4 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI2[5] % 5 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI2[6] % 6 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI2[7] % 7 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI2[8] % 8 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI2[9] % 9 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI2[10] % 10 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI2[11] % 11 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI2[12] % 12 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI2[13] % 13 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI2[14] % 14 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI2[15] % 15 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI2[16] % 16 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI2[17] % 17 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI2[18] % 18 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI2[19] % 19 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI2[20] % 20 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI2[21] % 21 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI2[22] % 22 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI2[23] % 23 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI2[24] % 24 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI2[25] % 25 Harmoniczna napiêcia fazy L2 28

29 Tabela 2 cd. Lp. Adres Symbol Jednostka Nazwa wielkoœci HarI3[1] % 1 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI3[2] % 2 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI3[3] % 3 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI3[4] % 4 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI3[5] % 5 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI3[6] % 6 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI3[7] % 7 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI3[8] % 8 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI3[9] % 9 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI3[10] % 10 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI3[11] % 11 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI3[12] % 12 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI3[13] % 13 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI3[14] % 14 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI3[15] % 15 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI3[16] % 16 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI3[17] % 17 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI3[18] % 18 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI3[19] % 19 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI3[20] % 20 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI3[21] % 21 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI3[22] % 22 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI3[23] % 23 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI3[24] % 24 Harmoniczna napiêcia fazy L HarI3[25] % 25 Harmoniczna napiêcia fazy L Ept1 Wh 1 taryfa licznika energii czynnej Ept2 Wh 2 taryfa licznika energii czynnej 29

30 Tabela 2 cd. Lp. Adres Symbol Jednostka Nazwa wielkoœci Ept3 Wh 3 taryfa licznika energii czynnej Ept4 Wh 4 taryfa licznika energii czynnej Eqt1 Varh 1 taryfa licznika energii biernej Eqt2 Varh 2 taryfa licznika energii biernej Eqt3 Varh 3 taryfa licznika energii biernej Eqt4 Varh 4 taryfa licznika energii biernej Est1 VAh 1 taryfa licznika energii pozornej Est2 VAh 2 taryfa licznika energii pozornej Est3 VAh 3 taryfa licznika energii pozornej Est4 VAh 4 taryfa licznika energii pozornej ,7845 U1 S (od ) Czas wyst¹pienia min i max dla napiêcia fazy L ,7847 U2 S (od ) Czas wyst¹pienia min i max dla napiêcia fazy L ,7849 U3 Czas wyst¹pienia min i max dla napiêcia fazy L ,7851 I1 Czas wyst¹pienia min max dla pr¹du fazy L ,7853 I2 Czas wyst¹pienia min max dla pr¹du fazy L ,7855 I3 Czas wyst¹pienia min max dla pr¹du fazy L ,7857 P1 Czas wyst¹pienia min i max dla mocy czynnej fazy L ,7859 P2 Czas wyst¹pienia min max dla mocy czynnej fazy L ,7861 P3 Czas wyst¹pienia min i max dla mocy czynnej fazy L3 30

31 Tabela 2 cd. Lp. Adres Symbol Jednostka Nazwa wielkoœci ,7863 Q1 Czas wyst¹pienia min i max dla mocy biernej fazy L ,7865 Q2 Czas wyst¹pienia min max dla mocy biernej fazy L ,7867 Q3 Czas wyst¹pienia min i max dla mocy biernej fazy L ,7869 S1 Czas wyst¹pienia min i max dla mocy pozornej fazy L ,7871 S2 Czas wyst¹pienia min i max dla mocy pozornej fazy L ,7873 S3 Czas wyst¹pienia min i max dla mocy pozornej fazy L ,7875 Pf1 Czas wyst¹pienia min i max wspó³czynnika mocy czynnej fazy L ,7877 Pf2 Czas wyst¹pienia min i max wspó³czynnika mocy czynnej fazy L ,7879 Pf3 Czas wyst¹pienia min i max wspó³czynnika mocy czynnej fazy L ,7881 tgϕ 1 Czas wyst¹pienia min i max stosunku mocy biernej do czynnej fazy L ,7883 tgϕ 2 Czas wyst¹pienia min i max stosunku mocy biernej do czynnej fazy L ,7885 tgϕ 3 Czas wyst¹pienia min i max stosunku mocy biernej do czynnej fazy L ,7887 U3 Czas wyst¹pienia min i max napiêcia trójfazowego œredniego ,7889 I Czas wyst¹pienia min max pr¹du trófazowego œredniego 31

32 Lp. Adres Symbol Jednostka Nazwa wielkoœci ,7891 P Czas wyst¹pienia min i max mocy czynnej trójfazowej ,7893 Q Czas wyst¹pienia min max mocy biernej trójfazowej 32 Tabela 2 cd ,7895 S Czas wyst¹pienia min i max mocy pozornej trójfazowej ,7897 Pf Czas wyst¹pienia min i max wspó³czynnika mocy ,7899 tgϕ Czas wyst¹pienia min i max stosunku mocy biernej do czynnej trójfazowego œredniego ,7901 f Czas wyst¹pienia min i max czêstotliwoœci ,7903 U 12 Czas wyst¹pienia min i max napiêcia miêdzyfazowego L1-L ,7905 U 23 Czas wyst¹pienia min i max napiêcia miêdzyfazowego L2-L ,7907 U 31 Czas wyst¹pienia min i max napiêcia miêdzyfazowego L3-L ,7909 U 123 Czas wyst¹pienia min, max napiêcia miêdzyfazowego œredniego ,7911 P AV Czas wyst¹pienia min, max mocy czynnej np. 15 min ,7913 HU1 Czas wyst¹pienia min, max wsp. THD napiêcia fazy L ,7915 HU2 Czas wyst¹pienia min i max wsp. THD napiêcia fazy L ,7917 HU3 Czas wyst¹pienia min max wsp. THD napiêcia fazy L ,7919 HI1 Czas wyst¹pienia min i max wsp. THD pr¹du fazy L ,7921 HI2 Czas wyst¹pienia min i max wsp. THDpr¹du fazy L ,7923 HI3 Czas wyst¹pienia min i max wsp. THD pr¹du fazy L3

33 DODATEK A OBLICZANIE SUMY KONTROLNEJ W dodatku tym przedstawiono przyk³ady funkcji w jêzyku C, obliczaj¹ce sumê kontroln¹ LRC dla trybu ASCII oraz CRC dla trybu RTU. Funkcja do obliczenia LRC ma dwa argumenty: unsigned char *outmsg; WskaŸnik do bufora komunikacyjnego, zawieraj¹cego dane binarne, z których nale y obliczyæ LRC unsigned short usdatalen; Liczba bajtów w buforze komunikacyjnym Funkcja zwraca LRC typu unsigned char. static unsigned char LRC(outMsg, usdatalen) unsigned char *outmsg; /* bufor do obliczenia LRC */ unsigned short usdatalen; /* liczba bajtów w buforze */ { unsigned char uchlrc = 0; /* inicjalizacja LRC */ while (usdatalen- -) uchlrc += *outmsg++; /* dodaj bajt bufora bez przeniesienia */ return ((unsigned char)(-(char uchlrc))); /* zwraca sumê w kodzie uzupe³nienia do dwóch */ } Poni ej przedstawiono przyk³ad funkcji w jêzyku C obliczaj¹cej sumê CRC. Wszystkie mo liwe wartoœci sumy CRC s¹ umieszczone w dwóch tablicach. Pierwsza tablica zawiera starszy bajt wszystkich z 256 mo liwych wartoœci 16-bitowego pola CRC, natomiast druga tablica m³odszy bajt. 33

34 Wyznaczenie sumy CRC poprzez indeksowanie tablic jest o wiele szybsze ni obliczenie nowej wartoœci CRC dla ka dego znaku z bufora komunikacyjnego. 34 Uwaga: Poni sza funkcja przestawia bajty sumy CRC starszy/m³odszy, tak e wartoœæ CRC zwracana przez funkcjê mo e byæ bezpoœrednio umieszczona w buforze komunikacyjnym. Funkcja do obliczenia CRC ma dwa argumenty: unsigned char *puchmsg; WskaŸnik do bufora komunikacyjnego, zawieraj¹cego dane binarne, z których nale y obliczyæ CRC unsigned short usdatalen; Liczba bajtów w buforze komunikacyjnym Funkcja zwraca CRC typu unsigned short. unsigned short CRC16(puchMsg, usdatalen) unsigned char *puchmsg; /* bufor do obliczenia CRC */ unsigned short usdatalen; /* liczba bajtów w buforze */ { unsigned char uchcrchi = 0xFF; /* inicjalizacja starszego bajtu CRC */ unsigned char uchcrclo = 0xFF; /* inicjalizacja m³odszego bajtu CRC */ while (usdatalen- -) { uindex = uchcrchi ^ *puchmsg++; /* obliczenie CRC */ uchcrchi = uchcrclo ^ crc_hi[uindex]; uchcrclo = crc_lo[uindex]; } return(uchcrchi<<8 uchcrclo); }

35 //tablica starszego bajtu CRC const unsigned char crc_hi[ ]={ 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40 }; 35

36 //tablica mlodszego bajtu CRC const unsigned char crc_lo[ ]={ 0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06, 0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC,0x0C, 0x0D, 0xCD,0x0F, 0xCF, 0xCE,0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09, 0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB,0xDA, 0x1A, 0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC,0x14, 0xD4, 0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3, 0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3, 0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4, 0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A, 0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29, 0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED, 0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26, 0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60, 0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67, 0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F, 0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68, 0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E, 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5, 0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71, 0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92, 0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C, 0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B, 0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B, 0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C, 0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42, 0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x40 }; 36

REJESTRATOR Z EKRANEM DOTYKOWYM TYPU KD7

REJESTRATOR Z EKRANEM DOTYKOWYM TYPU KD7 REJESTRATOR Z EKRANEM DOTYKOWYM TYPU KD7 Instrukcja obsługi protokołu transmisji MODBUS LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH "LUMEL" S.A. ul. Sulechowska 1 65-950 Zielona Góra SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE..3

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR EKRANOWY Typu KD8

REJESTRATOR EKRANOWY Typu KD8 REJESTRATOR EKRANOWY Typu KD8 INSTRUKCJA OBS UGI protoko³u transmisji MODBUS Spis treści 1. PRZEZNACZENIE... 5 2. OPIS PROTOKO U MODBUS... 5 2.1 Ramka w trybie ASCII... 6 2.2 Ramka w trybie RTU... 6 2.3

Bardziej szczegółowo

Protokół komunikacyjny sondy cyfrowej CS-26/RS-485 (lub RS-232)

Protokół komunikacyjny sondy cyfrowej CS-26/RS-485 (lub RS-232) 2011-07-04 Protokół komunikacyjny sondy cyfrowej CS-26/RS-485 (lub RS-232) Parametry transmisji : 9600, N, 8, 1 Sonda CS-26/RS-485 dołączona do interfejsu RS-485 pracuje poprawnie w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

ANALIZATOR PARAMETRÓW SIECI TYPU ND1

ANALIZATOR PARAMETRÓW SIECI TYPU ND1 ANALIZATOR PARAMETRÓW SIECI TYPU ND1 Instrukcja obsługi protokołu transmisji MODBUS LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH "LUMEL" S.A. ul. Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

!"#!"$%! %$"#%!!$! www.falownikilg.pl !"!#$ )&! &

!#!$%! %$#%!!$! www.falownikilg.pl !!#$ )&! & !"#!"$%! %$"#%!!$! &#'#%$ ()*%$"#% %& %& &&& )&! * )&! &!"!#$ &'( & &# +,,- www.falownikilg.pl 0)1$!"$$&2&$$! 34&$!"$+$"5 / #'( =( &#( & #& ( "( ('!! (& "!('( # #'( + #-1 / &* # '( #&'( #"! "!(!#= ( (

Bardziej szczegółowo

KONCENTRATOR DANYCH Z PROTOKO EM MODBUS. Typu PD21. 106 x 94 x 58 mm INSTRUKCJA OBS UGI

KONCENTRATOR DANYCH Z PROTOKO EM MODBUS. Typu PD21. 106 x 94 x 58 mm INSTRUKCJA OBS UGI KONCENTRATOR DANYCH Z PROTOKO EM MODBUS Typu PD21 106 x 94 x 58 mm INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW KONCENTRATORA... 6 3. OPIS KONSTRUKCJI I INSTALOWANIE... 6 4. OPIS FUNKCJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Przetwornik wilgotności HCRH-Modbus

SPECYFIKACJA Przetwornik wilgotności HCRH-Modbus SPECYFIKACJA Przetwornik wilgotności HCRH-Modbus 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia 3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 2. Dane techniczne...4 2.1. Parametry przetwornika...4 2.2. Parametry

Bardziej szczegółowo

FA200 FY100 FY101 FY400 FY600 FY700 FY800 FY900

FA200 FY100 FY101 FY400 FY600 FY700 FY800 FY900 cyfrowych regulatorów temperatury FA200 FY100 FY101 FY400 FY600 FY700 FY800 FY900 Styczeñ 2011 WWW.SOLLINK.PL 53-313 Wroc³aw, ul. Pocztowa 17 tel./fax/ +48 71 787 97 07, email: biuro@solidlink.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Protokół MODBUS. Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI)

Protokół MODBUS. Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI) Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI) Protokół MODBUS Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia: rok II, semestr IV Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

DODATEK A OPIS INTERFEJSU SIECIOWEGO FMP300

DODATEK A OPIS INTERFEJSU SIECIOWEGO FMP300 DODATEK A OPIS INTERFEJSU SIECIOWEGO FMP300 Protokół komunikacji: MODBUS tryb RTU lub ASCII (opcja!) Format przesyłania znaków: - tryb RTU: 1 bit startu, 8 bitów pola danych, bez parzystości, 2 bity stopu

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Protokół MODBUS. Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI)

Protokół MODBUS. Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI) Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI) Protokół MODBUS Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia: rok II, semestr IV Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

MODU 2-KANA OWY WEJή ANALOGOWYCH. Typu SM1 INSTRUKCJA OBS UGI

MODU 2-KANA OWY WEJŒÆ ANALOGOWYCH. Typu SM1 INSTRUKCJA OBS UGI MODU 2-KANA OWY WEJŒÆ ANALOGOWYCH Typu SM1 INSTRUKCJA OBS UGI Spis treœci 1. Zastosowanie...4 2. Zestaw modu³u...5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania...5 4. Instalowanie...6 4.1. Sposób

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S

Wykład 2. Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S Wykład 2 Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S Interfejs I 2 C I 2 C Inter-Integrated Circuit Cechy: - szeregowa, dwukierunkowa magistrala służąca do przesyłania danych w urządzeniach elektronicznych - opracowana

Bardziej szczegółowo

Rys 2. Schemat obwodów wejściowo/wyjściowych urządzeń w magistrali I2C

Rys 2. Schemat obwodów wejściowo/wyjściowych urządzeń w magistrali I2C Temat: Magistrala I2C na przykładzie zegara czasu rzeczywistego PCF8583. 1.Opis magistrali I2C Oznaczenie nazwy magistrali, wywodzi się od słów Inter Integrated Circuit (w wolnym tłumaczeniu: połączenia

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 PKWiU 33.20.43-30.00 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki przetwornikowe mocy przeznaczone s¹ do pomiaru mocy czynnej i biernej w sieciach energetycznych pr¹du przemiennego.

Bardziej szczegółowo

1. Warstwa fizyczna. 2. Organizacja transmisji.

1. Warstwa fizyczna. 2. Organizacja transmisji. T R I M A X Statecznik Columbus do lamp wysokoprężnych, wersja RS485 Protokół sterowania na interfejsie RS485 data uaktualnienia: wrzesień 2014 Ten dokument opisuje protokół komunikacyjny pomiędzy urządzeniem

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

MS360-LPM. wersja 1.09 (wersja robocza) Dokumentacja użytkownika

MS360-LPM. wersja 1.09 (wersja robocza) Dokumentacja użytkownika MS360-LPM wersja 1.09 (wersja robocza) Dokumentacja użytkownika Białystok 2011 Podstawy Komunikacja z multiczujnikiem MS360-LPM dostępna jest za pomocą transmisji szeregowej EIA-485 (wcześniej RS-485)

Bardziej szczegółowo

MODU 2-KANA OWY WEJή BINARNYCH LUB LICZNIKOWYCH Typu SM3

MODU 2-KANA OWY WEJŒÆ BINARNYCH LUB LICZNIKOWYCH Typu SM3 MODU 2-KANA OWY WEJŒÆ BINARNYCH LUB LICZNIKOWYCH Typu SM3 Instrukcja obs³ugi 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW MODU U... 6 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. INSTALOWANIE...

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2)

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) ERRATA INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) Dla X = 2 (dodatkowe wiersze tabel). Zmienna Opis Kasowanie bufora

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci Industrial Ethernet, protokołu

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane Mikrokontrolery

Systemy wbudowane Mikrokontrolery Systemy wbudowane Mikrokontrolery Budowa i cechy mikrokontrolerów Architektura mikrokontrolerów rodziny AVR 1 Czym jest mikrokontroler? Mikrokontroler jest systemem komputerowym implementowanym w pojedynczym

Bardziej szczegółowo

2. Format danych i zaimplementowane funkcje MODBUS

2. Format danych i zaimplementowane funkcje MODBUS SIC184 Protokół MODBUS-RTU (v1.10) Spis treści 1. Informacje wstępne... 1 2. Format danych i zaimplementowane funkcje MODBUS... 1 3. Opis rejestrów i funkcji... 2 3.1 Odczyt stanu wejść/wyjść... 2 3.2

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

Komunikacja RS485 - MODBUS

Komunikacja RS485 - MODBUS Komunikacja RS485 - MODBUS Zadajnik MG-ZT1 może komunikowad się z dowolnym urządzeniem nadrzędnym obsługującym protokół MODBUS - RTU na magistrali RS485. Uwaga: Parametry konfigurowane przez Modbus NIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR Typu PD11

PROGRAMATOR Typu PD11 PROGRAMATOR Typu PD11 INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW PROGRAMATORA... 3 3. WYMAGANIA... 3 4. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 5. PO CZENIE PROGRAMATORA Z PRZETWORNIKIEM...

Bardziej szczegółowo

asix4 Podręcznik użytkownika MODBUS - drajwer protokołu MODBUS/RTU tryb MASTER Podręcznik użytkownika

asix4 Podręcznik użytkownika MODBUS - drajwer protokołu MODBUS/RTU tryb MASTER Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika MODBUS - drajwer protokołu MODBUS/RTU tryb MASTER Podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP4037 Wersja: 13-12-2005 Podręcznik użytkownika asix4 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX 1. Pierwsze uruchomienie... 3 2. Ekran podstawowy widok diagramu... 4 3. Menu... 5 - Historia... 5 - Ustawienia... 6 - Ustawienia / Nastawa czasów...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

Stronicowanie na ¹danie

Stronicowanie na ¹danie Pamiêæ wirtualna Umo liwia wykonywanie procesów, pomimo e nie s¹ one w ca³oœci przechowywane w pamiêci operacyjnej Logiczna przestrzeñ adresowa mo e byæ du o wiêksza od fizycznej przestrzeni adresowej

Bardziej szczegółowo

REGULATORY TEMPERATURY

REGULATORY TEMPERATURY REGULATORY TEMPERATURY 133 Prezentacja serii FY Seria FY to mikroprocesorowe regulatory i innych wielkoœci procesowych, np. wilgotnoœci, ciœnienia, przep³ywu, ph itp. Wszystkie modele posiadaj¹ oznakowanie

Bardziej szczegółowo

Budowa systemów komputerowych

Budowa systemów komputerowych Budowa systemów komputerowych dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. PWSZ Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie k.patan@issi.uz.zgora.pl Współczesny system komputerowy System

Bardziej szczegółowo

Następnie po znaku x znajdziemy szczegółowe informacje o błędzie: KOD: ZNACZENIE:

Następnie po znaku x znajdziemy szczegółowe informacje o błędzie: KOD: ZNACZENIE: W momencie wystąpienia krytycznego wyjątku w Windows - system uruchomi się automatycznie ponownie lub wyświetla tzw. Blue Screen (niebieski ekran). W komunikacie pojawia się ciąg znaków określających przyczynę

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

TWRS-21 TABLICOWY WYŚWIETLACZ CYFROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r.

TWRS-21 TABLICOWY WYŚWIETLACZ CYFROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r. TABLICOWY WYŚWIETLACZ CYFROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, listopad 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3

Bardziej szczegółowo

Spis procedur i programów

Spis procedur i programów Spis procedur i programów Przykład 1.1. Szablon programu.................................... 10 Przykład 2.1. Dodawanie liczby jednobajtowej do trzybajtowej....................15 Przykład 2.2. Dodawanie

Bardziej szczegółowo

m e d i a s e r v i c e Moduł kamery JPEG z komunikacją szeregową CJ0706A

m e d i a s e r v i c e Moduł kamery JPEG z komunikacją szeregową CJ0706A 1. Opis ogólny: /XXX/YYY (XXX przyjmować może wartości 232, 485 lub TTL, zaś YYY, to 090 lub 120) jest wysokozintegrowaną płytką, stanowiącą bazę do budowy systemów współpracujących z urządzeniami PDA,

Bardziej szczegółowo

2010-04-12. Magistrala LIN

2010-04-12. Magistrala LIN Magistrala LIN Protokoły sieciowe stosowane w pojazdach 2010-04-12 Dlaczego LIN? 2010-04-12 Magistrala LIN(Local Interconnect Network) została stworzona w celu zastąpienia magistrali CAN w przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny do wyświetlaczy SEM 04.2010 Str. 1/5 MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN W wyświetlaczach LDN protokół MODBUS RTU wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE SYSTEMU MONITORINGU OCHRONY KATODOWEJ SMOK-SW OPARTEGO NA STEROWNIKU AVR200

OPROGRAMOWANIE SYSTEMU MONITORINGU OCHRONY KATODOWEJ SMOK-SW OPARTEGO NA STEROWNIKU AVR200 OPROGRAMOWANIE SYSTEMU MONITORINGU OCHRONY KATODOWEJ SMOK-SW OPARTEGO NA STEROWNIKU AVR200 Modu steruj cy i komunikacyjny Spis tre ci Opis ogólny u ci lenie nazewnictwa Protokó AVRPRO(plus) - Sk adnia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie programu Auma Modbus Tester firmy Proloc do komunikacji i diagnozowania komunikacji Modbus RTU

Wykorzystanie programu Auma Modbus Tester firmy Proloc do komunikacji i diagnozowania komunikacji Modbus RTU NUMER 6/2012 TOM 91 czerwiec 2012 Auma Polska Sp. z o.o., ul. Komuny Paryskiej 1d, 41-219 Sosnowiec, Tel.: (32) 783-52-00, Fax: (32) 783-52-08. www.auma.com www.auma.com.pl Wykorzystanie programu Auma

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU.

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 2. Porty szeregowe w sterowniku VersaMax Micro Obydwa porty szeregowe sterownika

Bardziej szczegółowo

Elementy cyfrowe i układy logiczne

Elementy cyfrowe i układy logiczne Elementy cyfrowe i układy logiczne Wykład Legenda Zezwolenie Dekoder, koder Demultiplekser, multiplekser 2 Operacja zezwolenia Przykład: zamodelować podsystem elektroniczny samochodu do sterowania urządzeniami:

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY TRÓJFAZOWY LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ELEKTRONICZNY TRÓJFAZOWY LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o.o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 Tel. (34) 366-44-95, 361-38-32 Fax (34) 324-13-50, 361-38-35 E-mail pozyton@pozyton.com.pl Tytuł Protokół

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie klawiatury matrycowej i alfanumerycznego wyświetlacza LCD

Oprogramowanie klawiatury matrycowej i alfanumerycznego wyświetlacza LCD Oprogramowanie klawiatury matrycowej i alfanumerycznego wyświetlacza LCD 1. Wprowadzenie DuŜa grupa sterowników mikroprocesorowych wymaga obsługi przycisków, które umoŝliwiają uŝytkownikowi uruchamianie

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI LUBUSKIE ZAK ADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL Spó³ka Akcyjna ul. Sulechowska 1, 65-950 Zielona Góra MIERNIK PARAMETRÓW SIECI Typu N10 Instrukcja obs³ugi interfejsu szeregowego 1 SPIS TREŒCI 1. WSTÊP...

Bardziej szczegółowo

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC LDN SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC SEM 08.2003 Str. 1/5 SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC INSTRUKCJA OBSŁUGI Charakterystyka Interfejs SBCD w wyświetlaczach cyfrowych

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI Typu N10

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI Typu N10 MIERNIK PARAMETRÓW SIECI Typu N10 INSTRUKCJA OBS UGI MIERNIK PARAMETRÓW SIECI typu N10 Instrukcja obs³ugi SPIS TREŚCI 1. Przeznaczenie... 5 2. Zestaw miernika... 6 3. Instalowanie... 6 3.1. Sposób zamocowania...

Bardziej szczegółowo

Jednofazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem Modbus, pomiar bezpośredni

Jednofazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem Modbus, pomiar bezpośredni Dane techniczne www.sbc-support.com Jednofazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem Modbus, pomiar bezpośredni Liczniki energii elektrycznej ze zintegrowanym interfejsem Modbus (port RS-485) umożliwiają

Bardziej szczegółowo

SmartDRIVE protokół transmisji szeregowej RS-485

SmartDRIVE protokół transmisji szeregowej RS-485 SmartDRIVE protokół transmisji szeregowej RS-485 Dokumentacja przygotowana przez firmę Gryftec w oparciu o oryginalną dokumentację dostarczoną przez firmę Westline GRYFTEC 1 / 12 1. Przegląd Kontrolery

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI AR780

INSTRUKCJA OBS UGI AR780 APAR - BIURO HANDLOWE 02-699 Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 119 Tel. (0-22) 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 Fax (0-22) 607-99-50 E-mail: handel@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok za³o enia 1985 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

HP-1 parametry. Pobór prądu (przy zasilaniu 12V) Pobierana moc (przy zasilaniu 12V) 0,036W. Pomiar ciśnienia

HP-1 parametry. Pobór prądu (przy zasilaniu 12V) Pobierana moc (przy zasilaniu 12V) 0,036W. Pomiar ciśnienia HP-1 HP-1 parametry Zasilanie Pobór prądu (przy zasilaniu 12V) 6 24 V DC * zalecane 6-12 V 3mA Pobierana moc (przy zasilaniu 12V) 0,036W Zakres temperatur pracy Komunikacja Zakres pomiaru ciśnienia Pomiar

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW ZA CZNIKI ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW Pola, do których wprowadzamy dane, mog¹ byæ: znakowe, numeryczne, typu daty oraz typu memo (pola tekstowe). Istniej¹ ró nice w wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 EA12 EA19 EA17 EA16 EB16 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki elektromagnetyczne typu

Bardziej szczegółowo

TABLICA POMIAROWA Z WIELOKOLOROWYMI BARGRAFAMI Typu DB2

TABLICA POMIAROWA Z WIELOKOLOROWYMI BARGRAFAMI Typu DB2 TABLICA POMIAROWA Z WIELOKOLOROWYMI BARGRAFAMI Typu DB2 Instrukcja obs³ugi 1 2 Tablica pomiarowa z wielokolorowymi bargrafami Typu DB2 SPIS TREŒCI: 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. TABLICA ZESTAW... 5 3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 8. Postacie obrazów na różnych etapach procesu przetwarzania

WYKŁAD 8. Postacie obrazów na różnych etapach procesu przetwarzania WYKŁAD 8 Reprezentacja obrazu Elementy edycji (tworzenia) obrazu Postacie obrazów na różnych etapach procesu przetwarzania Klasy obrazów Klasa 1: Obrazy o pełnej skali stopni jasności, typowe parametry:

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 z wyjœciem analogowym INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw przetwornika... 5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania..

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny wskaźnik parametrów sieci DMM-5T

Wielofunkcyjny wskaźnik parametrów sieci DMM-5T ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl Wielofunkcyjny wskaźnik parametrów sieci D-5T Instrukcja obsługi v. 1.0.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Komunikacja z czujnikiem

Komunikacja z czujnikiem THP100 THP-100-x parametry Zasilanie Pobór prądu (przy zasilaniu 12V) 6 24 V DC * zalecane 6-12 V 3mA Pobierana moc (przy zasilaniu 12V) 0,036W Zakres temperatur pracy Komunikacja Zakres pomiaru ciśnienia

Bardziej szczegółowo

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux.

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux. VLAN Ethernet Wstęp Ćwiczenie ilustruje w kolejnych krokach coraz bardziej złożone one struktury realizowane z użyciem wirtualnych sieci lokalnych. Urządzeniami, które będą realizowały wirtualne sieci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

ENES Magnesy Paweł i Tomasz Zientek Sp. k.

ENES Magnesy Paweł i Tomasz Zientek Sp. k. ENES Magnesy Paweł i Tomasz Zientek Sp. k. 01-919 Warszawa, ul. Wólczyńska 133, Bud. 6 tel: +48 22 7520852 fax: +48 22 7520851 NIP: 118-205-43-37, KRS: 0000373568 INSTRUKCJA OBSŁUGI TESLOMIERZ CYFROWY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu MKi-m konfigurator

Instrukcja obsługi programu MKi-m konfigurator Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie pamiêci¹

Zarz¹dzanie pamiêci¹ Zarz¹dzanie pamiêci¹ Wykonywaæ mo na jedynie program umieszczony w pamiêci g³ównej. Wi¹zanie instrukcji i danych z ami w pamiêci mo e siê odbywaæ w czasie: kompilacji: jeœli s¹ znane a priori y w pamiêci,

Bardziej szczegółowo

Ogólne przeznaczenie i możliwości interfejsu sieciowego przepływomierza UniEMP-05 z protokołem MODBUS. (05.2011)

Ogólne przeznaczenie i możliwości interfejsu sieciowego przepływomierza UniEMP-05 z protokołem MODBUS. (05.2011) Ogólne przeznaczenie i możliwości interfejsu sieciowego przepływomierza UniEMP-05 z protokołem MODBUS. (05.2011) Interfejs sieciowy umożliwia przyłączenie jednego lub więcej przepływomierzy do wspólnej

Bardziej szczegółowo

Protokół Modbus RTU / Sieć RS-485

Protokół Modbus RTU / Sieć RS-485 Modbus Protokół komunikacyjny stworzony w 1979 roku przez firmę Modicon. Służył do komunikacji z programowalnymi kontrolerami tej firmy. * Opracowany z myślą do zastosowań w automatyce * Protokół jest

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi WDT1

Instrukcja obsługi WDT1 Instrukcja obsługi WDT1 WZMACNIACZ DLA CZUJNIKÓW TENSOMETYCZNYCH Z WYJŚCIEM 0-10V i S485 (MODBUS) P.P.H. WOBIT E.K.J OBE. s.c. 62-045 Pniewy, Dęborzyce 16 tel.(061) 22 27 422, fax.(061) 22 27 439 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Programator pamięci EEPROM

Programator pamięci EEPROM Programator pamięci EEPROM Model M- do Dydaktycznego Systemu Mikroprocesorowego DSM-5 Instrukcja uŝytkowania Copyright 007 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeŝone MicroMade Gałka i

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja MM05-IIIe Tarnów 2009

Instrukcja MM05-IIIe Tarnów 2009 Instrukcja MM05-IIIe Tarnów 2009 1 Charakterystyka ogólna Monitor MM-05IIIe słuŝy do monitorowania wartości pomiarów mierzonych przez przeliczniki MacMat Dodatkowo w przypadku transmisji GPRS urządzenie

Bardziej szczegółowo

Komputery klasy PC. Dariusz Chaberski

Komputery klasy PC. Dariusz Chaberski Komputery klasy PC Dariusz Chaberski Start systemu adres 0xFFFF:0x0000 POST (ang. Power On Self Test) sprawdzenie zmiennej BIOSu 0x0040:0x0072-0x1234 - zimny start (RESET, włączenie zasilania), gorący

Bardziej szczegółowo

Dostarczane wraz z programem do monitorowania i konfiguracji.

Dostarczane wraz z programem do monitorowania i konfiguracji. Moduły wyjść analogowych MSP są konfigurowalnymi mikroprocesorowymi źródłami prądowymi w standardzie 4 20 ma. Opracowane jako moduł przelicznika objętości gazu MSP-02-FC, cechują się wysoką dokładnością

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

ze stabilizatorem liniowym, powoduje e straty cieplne s¹ ma³e i dlatego nie jest wymagany aden radiator. DC1C

ze stabilizatorem liniowym, powoduje e straty cieplne s¹ ma³e i dlatego nie jest wymagany aden radiator. DC1C D D 9 Warszawa ul. Wolumen m. tel. ()9 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl PRZETWORNIA NAPIÊIA STA EGO D (max. A) W AŒIWOŒI Napiêcie wejœciowe do V. Typowe napiêcia wyjœciowe V, V, 7V, 9V, V,.8V,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

NEED MODBUS NEED-MODBUS NEED Master ModBus RTU Slave

NEED MODBUS NEED-MODBUS NEED Master ModBus RTU Slave NEED-MODBUS NEED Master ModBus RTU Slave NEED MODBUSv1_02 1 Spis treści Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa... 4 1. Przeznaczenie... 5 2. Parametry urządzenia... 6 2.1. Parametry techniczne... 6

Bardziej szczegółowo

Bazy danych II. Andrzej Grzybowski. Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

Bazy danych II. Andrzej Grzybowski. Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski Bazy danych II Andrzej Grzybowski Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski Wykład 11 Zastosowanie PHP do programowania aplikacji baz danych Oracle Wsparcie programowania w PHP baz danych Oracle Oprócz możliwego

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

ZUS ZIUA =JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK LGHQW\ÀNDF\MQ\FK RVRE\ XEH]SLHF]RQHM 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZIUA =JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK LGHQW\ÀNDF\MQ\FK RVRE\ XEH]SLHF]RQHM 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZIUA lipiec 05 publikacja bezpłatna ZUS ZIUA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul.

Bardziej szczegółowo

NX700 PLC www.atcontrol.pl

NX700 PLC www.atcontrol.pl NX700 PLC NX700 Podstawowe cechy Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY LICZNIK STATYCZNY TYPU LS30

TRÓJFAZOWY LICZNIK STATYCZNY TYPU LS30 TRÓJFAZOWY LICZNIK STATYCZNY TYPU LS30 Instrukcja obs³ugi 1 2 TRÓJFAZOWY LICZNIK STATYCZNY TYPU LS30 INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI: 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW LICZNIKA... 5 3. KONSTRUKCJA LICZNIKA...

Bardziej szczegółowo