: Cytrynian tricynku (dwuhydrat / trójhydrat)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ": Cytrynian tricynku (dwuhydrat / trójhydrat)"

Transkrypt

1 Data wydania: 7/2/2015 Data weryfikacji: 11/27/2017 Zastępuje: 7/27/2017 Wersja: 6.1 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać produktu Nazwa substancji : Substancja Numer WE : Numer CAS : : Cytrynian tricynku (dwuhydrat / trójhydrat) Numer rejestracji REACH : Wzór Inne sposoby identyfikacji : Zn3 (C6H5O7)2, 2 H2O / Zn3 (C6H5O7)2, 3 H2O : (Zinc Citrate Dihydrate) 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Istotne zidentyfikowane zastosowania Zastosowanie substancji/mieszaniny : Przemysł farmaceutyczny Przemysł spożywczy Przemysł kosmetyczny: produkty do higieny jamy ustnej Tytuł Wytwarzanie (formulacja) preparatówx (Ref. ES: 1) Stosowanie przez konsumentówx (Ref. ES: 2) Deskryptory zastosowania SU3, SU10, PC39, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, ERC2 SU21, PC39, ERC8a Pełny tekst deskryptorów dot. Zastosowania: patrz sekcja Odradzane zastosowanie 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dostawca JOST CHEMICAL EUROPE SPRL rue du Bois Portal n 30/1-3 B Andenne - BELGIQUE T F Wytwórca Jost Chemical Co Lackland Rd Saint Louis, Missouri T F Numer telefonu alarmowego Kraj Organ/Spółka Adres Numer telefonu pogotowia Polska Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Aleja Solidarności Warszawa Komentarz SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]Mieszaniny/Substancje: Karta SDS UE 2015: Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2015/830 (Załącznik II Rozporządzenia REACH) Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie ostre kategoria 1 Pełne brzmienie zwrotów H: patrz sekcja 16 H400 Szkodliwe skutki związane z właściwościami fizykochemicznymi, skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Nie jest sklasyfikowany jako łatwopalny według kryteriów WE ale może stanowić zagrożenie w przypadku pożaru Elementy oznakowania Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP] Dodatkowe oznakowanie do wyświetleniadodatkowe(e) klasyfikacja(e) do wyświetlenia Piktogramy określające rodzaj zagrożenia (CLP) : GHS09 12/6/2017 PL (polski) 1/9

2 Hasło ostrzegawcze (CLP) Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP) Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP) : Uwaga : H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. : P273 - Unikać uwolnienia do środowiska. P391 - Zebrać wyciek. P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do upoważniona firma zajmująca się usuwaniem 2.3. Inne zagrożenia Inne zagrożenia, które nie powodują zaklasyfikowania : Żadne, zgodnie z posiadaną wiedzą. Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów PBT rozporządzenia REACH, załącznik XIII Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów vpvb rozporządzenia REACH, załącznik XIII SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 3.1. Substancje Nazwa Identyfikator produktu % Cytrynian tricynku (dwuhydrat / trójhydrat) (Numer CAS) (Numer WE) (REACH-nr) Pełne brzmienie zwrotów H: patrz sekcja Mieszaniny Nie dotyczy SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 4.1. Opis środków pierwszej pomocy Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami Pierwsza pomoc - środki po połknięciu 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Symptomy/skutki w przypadku inhalacji Symptomy/skutki w przypadku połknięcia : Wyprowadzić poszkodowanego ze strefy zakażonej na świeże powietrze. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. : Zdjąć natychmiast zanieczyszczoną odzież lub obuwie. Płukać obficie wodą. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. : Natychmiastowe i dłuższe płukanie w wodzie trzymając powieki szeroko rozwarte (przynajmniej przez 15 minut). Skonsultować się z okulistą w przypadku utrzymującego się podrażnienia. : Podawać duże ilości wody do picia. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. : Gorączka odlewników. : Nudności. Wymioty. Biegunka Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym Leczenie objawowe. SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 5.1. Środki gaśnicze Odpowiednie środki gaśnicze 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Zagrożenie pożarowe Niebezpieczne produkty rozkładu w przypadku pożaru : Woda rozpylana. Ditlenek węgla. Suchy proszek. Piana. : Łatwopalny. : Przy spalaniu lub rozkładzie termicznym (pirolizie) uwalnia : Tlenki węgla (CO, CO2). Tlenek cynku Informacje dla straży pożarnej Instrukcje gaśnicze Ochrona podczas gaszenia pożaru : Powstrzymać płyny gaśnicze poprzez obwałowanie (produkt jest niebezpieczny dla środowiska). Schłodzić narażone pojemniki rozpylaną wodą lub mgłą wodną. : Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Kompletna odzież ochronna. Samodzielny, izolujący aparat ochronny do oddychania. SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy Procedury awaryjne : Unikać kontaktu ze skórą i z oczami Dla osób udzielających pomocy Wyposażenie ochronne : Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Celem uzyskania dodatkowych informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej". 12/6/2017 PL (polski) 2/9

3 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Nie dopuścić do rozlania się produktu do środowiska. Nie wylewać do kanalizacji i rzek Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia Zapobieganie rozprzestrzenianiu się skażenia Metody usuwania skażenia 6.4. Odniesienia do innych sekcji Celem uzyskania dodatkowych informacji, patrz sekcja 13. : Zebrać produkt mechanicznie odkurzając i/lub zamiatając. Zebrać produkt do odpowiednio oznaczonego pojemnika zastępczego. : Usunąć zanieczyszczone materiały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Zalecenia dotyczące higieny : Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy. Wychwytywać pyły w miejscu ich wydzielania. Unikać kontaktu ze skórą i z oczami. Zapobiec lub ograniczyć powstawanie i rozprzestrzenianie się pyłów. : Nie pić, nie jeść ani nie palić w miejscu pracy. Umyć ręce po każdym kontakcie z produktem Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności Środki techniczne Warunki przechowywania Produkty niezgodne Materiały pakunkowe 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe : Podjąć konieczne środki ostrożności, aby uniknąć przypadkowego usunięcia produktu do kanalizacji i cieków wodnych, w razie pęknięcia pojemników lub zerwania systemów pobierania. : Przechowywać w suchym, chłodnym i odpowiednio wentylowanym miejscu. Przechowywać w dokładnie zamkniętym opakowaniu. Chronić przed wilgocią. : Silne utleniacze. : Tworzywa sztuczne. polietylen. SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 8.1. Parametry dotyczące kontroli Cytrynian tricynku (dwuhydrat / trójhydrat) ( ) DNEL/DMEL (Pracownicy) Ostra - skutki ogólnoustrojowe, w kontakcie ze skórą Ostra - skutki ogólnoustrojowe, w następstwie wdychania Długoterminowe - skutki ogólnoustrojowe, w kontakcie ze skórą Długoterminowe - skutki ogólnoustrojowe, w następstwie wdychania PNEC (Woda) PNEC aqua (woda słodka) PNEC aqua (woda morska) PNEC (Osady) PNEC osady (woda słodka) PNEC osady (woda morska) PNEC (Ziemia) PNEC gleba PNEC (STP) PNEC oczyszczalnia ścieków 8.2. Kontrola narażenia Stosowne techniczne środki kontroli: 0.54 mg/kg masy ciała/dzień 1.89 mg/m³ 0.54 mg/kg masy ciała/dzień 1.89 mg/m³ 7.8 µg/l (Zn) 2 µg/l (Zn) 11 mg/kg (Zn) 1.1 mg/kg (Zn) 23 mg/kg (Zn) 52 µg/l (Zn) Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy. Wychwytywać pyły w miejscu ich wydzielania. Ochrona rąk: Rękawice ochronne. Stosowane rękawice powinny odpowiadać danym technicznym dyrektywy 89/686/EWG oraz odpowiedniej normie NF EN 374. Okres przebicia: zapoznać się z zaleceniami producenta Ochrona oczu: Okulary ochronne 12/6/2017 PL (polski) 3/9

4 Ochrona dróg oddechowych: W przypadku tworzenia się pyłów: Maska gazowa z filtrem typu P1/FFP1 SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Stan skupienia Wygląd Barwa Zapach Próg zapachu ph Szybkość parowania względne (octan butylu=1) Temperatura topnienia Temperatura krzepnięcia Temperatura wrzenia Temperatura zapłonu Temperatura samozapłonu : Ciało stałe : Proszek. : Biała do złamanej bieli. : Słodkawy. : 295 C (Rozkłada się) Temperatura rozkładu : 165 C Palność (ciała stałego, gazu) Prężność par Gęstość względna pary w temp. 20 C Gęstość względna Rozpuszczalność Współczynnik podziału: n-oktanol/woda (Log Pow) Lepkość, kinematyczna Lepkość, dynamiczna Właściwości wybuchowe Właściwości utleniające Granica wybuchowości 9.2. Inne informacje SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność Reaktywność : Produkt nie palny. : Woda: Bardzo słabo rozpuszczalny : Substancja nie wybuchowa. : Materiał nie utleniający zgodnie z kryteriami UE. Według posiadanych przez nas informacji, produkt ten nie stanowi żadnego szczególnego zagrożenia w normalnych warunkach użycia Stabilność chemiczna Stabilny w temperaturze pokojowej i w normalnych warunkach użytkowania Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Żadne, zgodnie z posiadaną wiedzą Warunki, których należy unikać Żadne, zgodnie z posiadaną wiedzą Materiały niezgodne Silne utleniacze Niebezpieczne produkty rozkładu Żaden niebezpieczny produkt rozkładu nie powinien powstać w normalnych warunkach magazynowania i użytkowania. SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne Informacje dotyczące skutków toksykologicznych Toksyczność ostra (doustnie) Toksyczność ostra (skórnie) Toksyczność ostra (inhalacja) Cytrynian tricynku (dwuhydrat / trójhydrat) ( ) LD50 doustnie, szczur > 2000 mg/kg (metoda OECD 401) LD50, skóra, szczur > 2000 mg/kg 12/6/2017 PL (polski) 4/9

5 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę Działanie mutagenne na komórki rozrodcze Działanie rakotwórcze Szkodliwe działanie na rozrodczość Działanie toksyczne na narządy docelowe narażenie jednorazowe Działanie toksyczne na narządy docelowe narażenie powtarzane Zagrożenie spowodowane aspiracja ph ph : Nie sklasyfikowany (Nie dotyczy) SEKCJA 12: Informacje ekologiczne Toksyczność Ekologia - ogólnie Produkt niebezpieczny dla środowiska Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego własnych, ale analogicznie biorąc produkt uznawany jest jako: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Nie wylewać do kanalizacji i rzek. : Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. : Nie sklasyfikowany Cytrynian tricynku (dwuhydrat / trójhydrat) ( ) LC50 dla ryby mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss) (cynk) LC50 dla ryby mg/l/96h (<tx: >) EC50 Dafnia mg/l/96h (Daphnia magna) (<tx: >) EC50 inne organizmy wodne mg/l (Daphnia magna / cynk) NOEC (ostre) mg/l/72h (Scenedesmus quadricauda) ( algae / cynk) Trwałość i zdolność do rozkładu Cytrynian tricynku (dwuhydrat / trójhydrat) ( ) Trwałość i zdolność do rozkładu Bardzo podatny na rozkład biologiczny. (wyniki uzyskane w przypadku podobnego produktu) Zdolność do bioakumulacji Mobilność w glebie Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb Składnik Cytrynian tricynku (dwuhydrat / trójhydrat) ( ) Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów PBT rozporządzenia REACH, załącznik XIII Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów vpvb rozporządzenia REACH, załącznik XIII Mieszanina ta nie spełnia kryteriów PBT / vpvb Inne szkodliwe skutki działania SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami Metody unieszkodliwiania odpadów Metody unieszkodliwiania odpadów Zalecenia dotyczące usuwania produktu/opakowania : Usunąć zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami. : Zniszczyć w upoważnionej do tego instalacji. Zakaz usuwania do kanalizacji i rzek. : Całkowicie opróżnić opakowania przed usunięciem. Poddawać recyklingowi lub usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 12/6/2017 PL (polski) 5/9

6 SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu Zgodnie z ADR / IATA / IMDG Numer UN (numer ONZ) Nr UN (ADR) : 3077 Nr UN (IMDG) : 3077 Nr UN (IATA) : Prawidłowa nazwa przewozowa UN Prawidłowa nazwa przewozowa (ADR) Prawidłowa nazwa przewozowa (IMDG) Prawidłowa nazwa przewozowa (IATA) Opis dokumentu przewozowego (ADR) Opis dokumentu przewozowego (IMDG) Opis dokumentu przewozowego (IATA) : MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU, STAŁY, I.N.O. : MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU, STAŁY, I.N.O. : Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. : UN 3077 MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU, STAŁY, I.N.O. (<entity: field:>), 9, III, (E) : UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (ZINC CITRATE ), 9, III, MARINE POLLUTANT : UN 3077 Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (ZINC CITRATE ), 9, III Klasa(-y) zagrożenia w transporcie ADR Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (ADR) : 9 Etykiety ostrzegawcze (ADR) : 9 : IMDG Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (IMDG) : 9 Etykiety ostrzegawcze (IMDG) : 9 : IATA Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (IATA) : 9 Etykiety ostrzegawcze (IATA) : 9 : Grupa pakowania Grupa pakowania (ADR) Grupa pakowania (IMDG) Grupa opakowań (IATA) Zagrożenia dla środowiska Produkt niebezpieczny dla środowiska Ilości wyłączone Inne informacje : III : III : III : Tak : Tak : Produkt niebezpieczny dla środowiska 12/6/2017 PL (polski) 6/9

7 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników - Transport lądowy Kod klasyfikacyjny (ADR) : M7 Przepisy szczególne (ADR) : 274, 335, 601, 375 Ograniczone ilości (ADR) Ilości wyłączone (ADR) Instrukcje dotyczące opakowania (ADR) Przepisy szczególne dotyczące opakowania (ADR) Specjalne przepisy związane z opakowaniem razem (ADR) Instrukcje dotyczące ruchomych cystern oraz pojemników na odpady luzem (ADR) Zalecenia specjalne, dotyczące ruchomych cystern oraz pojemników na odpady luzem (ADR) Kod cysterny (ADR) Pojazd do przewozu cystern : 5kg : E1 : P002, IBC08, LP02, R001 : PP12, B3 : MP10 : T1, BK1, BK2 : TP33 : SGAV, LGBV : AT Kategoria transportu (ADR) : 3 Zalecenia specjalne dotyczące transportu paczki (ADR) Zalecenia specjalne dotyczące transportu produkty luzem (ADR) Zalecenia specjalne dotyczące transportu ładowania wyładowywania i obsługiwania (ADR) : V13 : VC1, VC2 : CV13 Numer rozpoznawczy zagrożenia (nr Kemlera) : 90 Pomarańczowe tabliczki : Kod ograniczeń przejazdu przez tunele (ADR) Kod EAC : E : 2Z - transport morski Przepisy szczególne (IMDG) : 274, 335, 966, 967, 969 Ograniczone ilości (IMDG) Ilości wyłączone (IMDG) Instrukcje dotyczące opakowania (IMDG) Przepisy szczególne dotyczące opakowania (IMDG) Instrukcje pakowania w kontenerach IBC (IMDG) Przepisy szczególne IBC (IMDG) Instrukcje dotyczące cystern (IMDG) Przepisy szczególne dot. zbiorników (IMDG) Nr EmS (Ogień) Nr EmS (Rozlanie) Kategoria rozmieszczenia ładunku (IMDG) Przechowywanie i postępowanie (IMDG) : 5 kg : E1 : P002, LP02 : PP12 : IBC08 : B3 : T1, BK1, BK2, BK3 : TP33 : F-A : S-F : A : SW23 Nr MFAG : Transport lotniczy Przewidywane ilości wyjąwszy samoloty pasażerskie i towarowe (IATA) Ilości ograniczone dla samolotów pasażerskich i towarowych (IATA) Maksymalna ilość netto w przypadku ograniczonej ilości dla samolotów pasażerskich i towarowych (IATE) Instrukcje dot. opakowania dla samolotów pasażerskich i towarowych (IATA) : E1 : Y956 : 30kgG : /6/2017 PL (polski) 7/9

8 Maksymalna ilość netto w przypadku ograniczonej ilości dla samolotów pasażerskich i towarowych (IATE) Instrukcje dot. opakowania wyłącznie dla samolotów towarowych (IATA) Maksymalna ilość netto wyłącznie dla samolotów towarowych (IATA) Przepisy szczególne (IATA) Kod ERG (IATA) : 400kg : 956 : 400kg : A97, A158, A179, A Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie dotyczy : 9L SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny Przepisy UE Bez ograniczeń zgodnie z załącznikiem XVII do rozporządzenia REACH Cytrynian tricynku (dwuhydrat / trójhydrat) nie znajduje się na liście kandydatów do rozporządzenia REACH Cytrynian tricynku (dwuhydrat / trójhydrat) nnie jest wymieniony na liście Załącznika XIV rozporządzenia REACH Przepisy krajowe Niemcy Referencja Załącznika VwVwS 12 Rozporządzenie wdrażające ustawę federalną o kontroli immisji - 12.BImSchV Holandia SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen SZW-lijst van mutagene stoffen NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Borstvoeding NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Vruchtbaarheid NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Ontwikkeling : Klasa zagrożenia dla wody (WGK) 3, silnie zagrożający wodom (Klasyfikacja zgodna z VwVwS, Załącznik 3; Nr identyfikacyjny 6772) : Nie podlega 12 BlmSchV (zarządzenie dotyczące ochrony przed emisjami) (Rozporządzenie dotyczące poważnych wypadków): Ocena bezpieczeństwa chemicznego Przeprowadzono ocenę bezpieczeństwa chemicznego odnośnie tej substancji SEKCJA 16: Inne informacje Oznaki zmian: Niniejsza karta została uaktualniona (patrz data na górze strony). Zmieniony(e) punkt(y) Karty charakterystyki : Źródła danych Inne informacje : CSR (Chemical safety report). Joint Research Center (JRC). IUCLID. : Karta danych bezpieczeństwa opracowana przez : LISAM SERVICES - TELEGIS 17, Rue de la Couture F PASSEL Safety Made Easy with Pełne brzmienie zwrotów H i EUH: Aquatic Acute 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie ostre kategoria 1 H400 ERC2 ERC8a PC39 PROC2 PROC3 PROC4 PROC5 PROC8a Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Wytwarzanie (formulacja) preparatów Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substancji pomocniczych w systemach otwartych Kosmetyki, środki higieny osobistej Zastosowanie w zamkniętym procesie technologicznym ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem Zastosowanie w zamkniętym procesie wsadowym (synteza lub wytwarzanie) Zastosowanie w procesie wsadowym i innym procesie (synteza), w którym powstaje możliwość narażenia Mieszanie we wsadowych procesach wytwarzania preparatów lub wyrobów (wieloetapowy i/lub znaczący kontakt) Przenoszenie substancji lub preparatu (załadunek/rozładunek) do/z naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu 12/6/2017 PL (polski) 8/9

9 PROC8b PROC9 SU10 SU21 SU3 Przenoszenie substancji lub preparatu (załadunek/rozładunek) do/z naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu Przenoszenie substancji lub preparatu do małych pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem) Formulacja [mieszanie] i/lub przepakowywanie preparatów (z wyłączeniem stopów) Zastosowania konsumenckie: gospodarstwa domowe (= ogół społeczeństwa = konsumenci) Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów* w obiektach przemysłowych SDS EU (Załącznik II rozporządzenia REACH) Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych z wymogami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Dlatego nie należy ich rozumieć jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej właściwości produktu 12/6/2017 PL (polski) 9/9

Zinc Ascorbate Monohydrate Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 453/2010

Zinc Ascorbate Monohydrate Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 453/2010 Data wydania 12/11/2015 Data weryfikacji 12/11/2015 Zastępuje 10/23/2015 Wersja 2.1 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać produktu

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 453/2010 Data weryfikacji: 16/04/2015 Zastępuje: 03/07/2014 Wersja: 4.2

Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 453/2010 Data weryfikacji: 16/04/2015 Zastępuje: 03/07/2014 Wersja: 4.2 Data weryfikacji: 16/04/2015 Zastępuje: 03/07/2014 Wersja: 4.2 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać produktu Nazwa substancji

Bardziej szczegółowo

: TELMISARTAN FOR SYSTEM SUITABILITY CRS

: TELMISARTAN FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Data wydania:27/06/2013 Data weryfikacji:28/08/2015 Zastępuje:12/02/2015 Wersja: 4.1 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać produktu

Bardziej szczegółowo

Pigment antykorozyjny NAN-4

Pigment antykorozyjny NAN-4 Strona 1/5 Data sporządzenia karty: 02-01-2012 Aktualizacja: 03-10-2013 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Podstawa : Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 201r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

: greenteq FA-Silikon Alcoxy

: greenteq FA-Silikon Alcoxy Data wydania: 08/06/2015 Data weryfikacji: 08/06/2015 Zastępuje: 18/03/2009 Wersja: 4.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Temp Bond Modifier

Karta charakterystyki Temp Bond Modifier Karta charakterystyki SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu : 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (ROZPORZĄDZENIE (WE) n 1907/2006 - REACH)Data : 23/01/2014 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa produktu: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Zastosowanie: Dezynfekcja,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLACK-OUT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLACK-OUT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 907/2006/WE, Artykuł 3 SEKCJA : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa.. Identyfikator produktu Nazwa produktu.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

: Monohydrat siarczanu manganu

: Monohydrat siarczanu manganu Data weryfikacji: 22/04/2015 Zastępuje: 23/10/2014 Wersja: 7.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać produktu Nazwa substancji

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Nie dotyczy Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Nie dotyczy Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Nr CAS: 16389-88-1

Bardziej szczegółowo

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Certyfikowany ph-metryczny Materiał Odniesienia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJ/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Sporządzona na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1907/2006, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (UE) nr 453 / 2010

Karta charakterystyki Sporządzona na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1907/2006, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (UE) nr 453 / 2010 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu H-00961-01-0-0 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

: Pentahydrat siarczanu miedzi

: Pentahydrat siarczanu miedzi Data weryfikacji: 20/04/2015 Zastępuje: 17/11/2010 Wersja: 3.1 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać produktu Nazwa substancji

Bardziej szczegółowo

: Indigo CRS. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

: Indigo CRS. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania:24/09/2015 Data weryfikacji: : Wersja: 1.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych strona 1 z 6 Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych 1. Identyfikacja produktu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu : A275

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

: VEDAPROFEN IMPURITY MIXTURE CRS

: VEDAPROFEN IMPURITY MIXTURE CRS Data wydania:27/06/2013 Data weryfikacji:28/08/2015 Zastępuje:12/02/2015 Wersja: 4.1 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać produktu

Bardziej szczegółowo

Nr karty charakterystyki

Nr karty charakterystyki Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (WE) nr 453/2010 Powietrze sprężone, Powietrze syntetyczne, ALPHAGAZ 1 AIR, ALPHAGAZ 2 AIR

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Wersja: 1 Strona 1 z 6 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. 1.1. Identyfikator produktu: liquideu 1.2. Inne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Barclay Gallup XTRA 450 SL

KARTA CHARAKTERYSTYKI Barclay Gallup XTRA 450 SL KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

BROS płyn na komary dla dzieci

BROS płyn na komary dla dzieci KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 03.03.2009r. Data aktualizacji:15.06.2011r. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: BROS

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Skrót: Materialnr. 1024558 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

: DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS

: DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS Data wydania: 27/06/2013 Data weryfikacji: 27/06/2013 Zastępuje: 14/12/2009 Wersja: 4.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

: METHENAMINE CRS. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

: METHENAMINE CRS. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń Data wydania: 27/06/2013 Data weryfikacji: 13/03/2015 Zastępuje: 27/06/2013 Wersja: 4.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa : 914925; 505533; 791440; 791441 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

: PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS

: PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 27/06/2013 Data weryfikacji: 27/06/2013 Zastępuje: 27/11/2009 Wersja: 6.0 SEKCJA 1:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona: 1/5 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

: AZELASTINE IMPURITY E CRS

: AZELASTINE IMPURITY E CRS odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 30/08/2013 Data weryfikacji: 30/08/2013 Zastępuje: 27/06/2013 Wersja: 5.1 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Przejrzano dnia 14.03.2011 Wersja 1.1 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer rejestracyjny REACH Ten produkt jest mieszaniną. Numer

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki zgodnie z UE 453/2010 strona. 1 z 6

Karta Charakterystyki zgodnie z UE 453/2010 strona. 1 z 6 Karta Charakterystyki zgodnie z UE 453/2010 strona. 1 z 6 Przejrzano dnia : 04.05.2012 Zastepcza Karta : 14.03.2011 "*" wskazuje uaktualnioną sekcje, n.d. = nie dotyczy, = brak dostepnych danych SEKCJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji: Kosmetyka 1.3 Dane dotyczące dostawcy

Bardziej szczegółowo

: Siarczan magnezu. ESTA Kieserit fine ESTA Kieserit 26 fine ESTA Kieserit gran.

: Siarczan magnezu. ESTA Kieserit fine ESTA Kieserit 26 fine ESTA Kieserit gran. Data wydania: 2016-07-28 Data weryfikacji: 2016-07-28 Wersja: 4.00 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa : ESTA Kieserit

Bardziej szczegółowo

: Dienogest for system suitability CRS

: Dienogest for system suitability CRS odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: Data weryfikacji: : Wersja: 1.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/006/WE, Artykuł 31 FG3580-36B Wet 'n' Black SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu

Bardziej szczegółowo

: SPIRAMYCIN. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

: SPIRAMYCIN. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń Data wydania: 27/06/2013 Data weryfikacji: 27/06/2013 Zastępuje: 12/08/2009 Wersja: 4.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Olej hydrauliczny HF- 95

Olej hydrauliczny HF- 95 Olej hydrauliczny HF- 95 Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 453/2010 Data wydania: 02.03.2004 r. Data aktualizacji: 10.02.2015 r. Zastępuje: 24.02.2012 r. Wersja: 4.0 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

: PHOLCODINE FOR PEAK IDENTIFICATION CRS

: PHOLCODINE FOR PEAK IDENTIFICATION CRS Data wydania: 27/06/2013 Data weryfikacji: 08/07/2014 Zastępuje: 27/06/2013 Wersja: 5.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ULTRACOLOR PLUS

KARTA CHARAKTERYSTYKI ULTRACOLOR PLUS Strona 1 / 6 Data sporządzenia: 03.10.2011 SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

: EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia

: EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia Data wydania: 25-09-2015 : Wersja: 1 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa : ERGON Kod produktu : FH-009 - Metsulfuron-methyl

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 21.03.2014 Nr weryfikacji: 2 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu: Kod produktu: 317 1.2.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ULTRA PRIMER 08

KARTA CHARAKTERYSTYKI ULTRA PRIMER 08 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nr CAS: Nr Index: Nr WE: 7790-62-7 019-001-00-2 232-216-8 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa : 791442; 505534; 505532 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona 1 z 7 KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia karty - 28.05.2004r. Data aktualizacji karty - 23.07.2015r. Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20 Aktualizacja 10/02/2012 Weryfikacja 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

: Second International standard for Vancomycin

: Second International standard for Vancomycin odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 29/07/2013 Data weryfikacji: 30/10/2014 Zastępuje: 29/07/2013 Wersja: 1.2 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

: MAGNESIUM CITRATE. : Food Additives in Nutrients Food industry: supplement Farmaceutyka. Al. Solidarnosci 67 P Warszawa

: MAGNESIUM CITRATE. : Food Additives in Nutrients Food industry: supplement Farmaceutyka. Al. Solidarnosci 67 P Warszawa Data wydania: 11/6/2015 Data weryfikacji: 11/6/2015 Zastępuje: 7/2/2015 Wersja: 5.4 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać produktu

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa : 950043;950044; 950097; 950152; 1005076; 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 28-08-2015 Nr weryfikacji: 1 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu: Kod produktu: VSSL9682

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Art. 31

Karta charakterystyki Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Art. 31 nr.ref. UDS000298_18_20150909 (PL) Zastępuje UK10410 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu AMBERGREASE FG1 luzem 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

: Przeznaczony do użytku przez profesjonalistów Herbicyd

: Przeznaczony do użytku przez profesjonalistów Herbicyd Data wydania 21/04/2015 Data weryfikacji Wersja 2.5 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać produktu Nazwa produktu Mieszanina Diflanil

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI TurboPropyz SC

KARTA CHARAKTERYSTYKI TurboPropyz SC KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MONDIC NA ŚLIMAKI 06 GB zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE

KARTA CHARAKTERYSTYKI MONDIC NA ŚLIMAKI 06 GB zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJ/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nr CAS: Nr WE: 13446-18-9 233-826-7 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki strona: 1/5 zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 23.09.2014 Aktualizacja: 23.09.2014 Nazwa handlowa: VGI 260

Karta charakterystyki strona: 1/5 zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 23.09.2014 Aktualizacja: 23.09.2014 Nazwa handlowa: VGI 260 Karta charakterystyki strona: 1/5 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Aktualizacja 13.04.2015 Wersja 2.5 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer rejestracyjny REACH Ten produkt jest mieszaniną. Numer

Bardziej szczegółowo

Płyn na komary i kleszcze

Płyn na komary i kleszcze KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 10.01.2011r. Ostatnia aktualizacja: 08.02.2012r. 1.Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

: Magnesium Aspartate Dibasic

: Magnesium Aspartate Dibasic Data wydania: 11/6/2015 Data weryfikacji: 11/6/2015 Zastępuje: 7/2/2015 Wersja: 4.3 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać produktu

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 453/2010 Data wydania: 11/3/2015 Data weryfikacji: 11/3/2015 Zastępuje: 7/2/2015 Wersja: 4.

Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 453/2010 Data wydania: 11/3/2015 Data weryfikacji: 11/3/2015 Zastępuje: 7/2/2015 Wersja: 4. Data wydania: 11/3/2015 Data weryfikacji: 11/3/2015 Zastępuje: 7/2/2015 Wersja: 4.3 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać produktu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PANDOMO W 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI PANDOMO W 1 Aktualizacja 25/01/2012 Weryfikacja 6 Data zastępuje 23/01/2012 KARTA CHARAKTERYSTYKI PANDOMO W 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej KWAS GLIKOLOWY 70% Data aktualizacji 2013-04-05

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej KWAS GLIKOLOWY 70% Data aktualizacji 2013-04-05 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa substancji: Kwas glikolowy 70% Nazwa INCI: Glicolic Acid Numer CAS: 79-14-1 Masa cząsteczkowa: - g/mol Zastosowanie : przemysł

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ELEGANCE R.T.U.

KARTA CHARAKTERYSTYKI ELEGANCE R.T.U. KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu Numer produktu Identyfikacja wewnętrzna A089 EV Janitorial

Bardziej szczegółowo

ZAPACH OBSESSION PERFUME BLUE SKY

ZAPACH OBSESSION PERFUME BLUE SKY Data wystawienia: 28.09.2015 r K A R T A C H A R A K T E R Y S T Y K I ZAPACH OBSESSION PERFUME BLUE SKY [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.] Wersja: 1.0/PL S e

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Wydrukowano dnia: 0.04.201 Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Os. Zlotej Jesieni 1 31-826 Krakow. Szpital im. F. Raszei w Poznaniu, ul. Mickiewicza 2 60 834 Poznan

Os. Zlotej Jesieni 1 31-826 Krakow. Szpital im. F. Raszei w Poznaniu, ul. Mickiewicza 2 60 834 Poznan Data wydania:2015-03-09 Data weryfikacji:2015-03-09 : Wersja: 2.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać produktu : Mieszanina

Bardziej szczegółowo

Velox Foam NA. Data wydania 12.11.2008 Data aktualizacji: 14.07.2014 Wersja PL:2.0

Velox Foam NA. Data wydania 12.11.2008 Data aktualizacji: 14.07.2014 Wersja PL:2.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLUSAP NA KOMARY zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLUSAP NA KOMARY zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

: Przemysłowe zastosowanie,zastosowanie profesjonalne,zastosowania konsumenckie : zastosowanie nierozpowszechnione stosowane w systemach zamkniętych

: Przemysłowe zastosowanie,zastosowanie profesjonalne,zastosowania konsumenckie : zastosowanie nierozpowszechnione stosowane w systemach zamkniętych Data wydania: 04/03/2004 Opracowano: 19/05/2015 Zastępuje: 01/02/2012 Wersja: 4.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu postać produktu

Bardziej szczegółowo

Universal cutting oil

Universal cutting oil Data wydania: 02/10/2015 Data weryfikacji: 02/10/2015 Zastępuje: 25/09/2013 Wersja: 2.1 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI FUNABEN PLUS 03 PA zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI FUNABEN PLUS 03 PA zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: FUNABEN PLUS 03 PA 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki według normy Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Karta Charakterystyki według normy Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Karta Charakterystyki według normy Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 7 TEROSON VR 500 known as PLASTILUBE TB 75ml Nr SDB : 76984 V003.1 przeredagowano w dniu: 22.08.2013 Data druku: 24.11.2014

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ferroplast - plastyfikator

KARTA CHARAKTERYSTYKI ferroplast - plastyfikator 42-226 Częstochowa, ul. Św. Jadwigi 112 tel. (34) 360 40 10, fax (34) 362 10 24 biuro@ferrokolor.pl http://www.ferrokolor.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI ferroplast - plastyfikator Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

BROS zawieszka na mole lawendowa, empentryna 250 mg

BROS zawieszka na mole lawendowa, empentryna 250 mg KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 07.12.2010r. Ostatnia aktualizacja: 30.01.2012r. 1.Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub preparatu Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa firmy: Ulica: Miejscowość: Elbgaustraße 24

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z REACH oraz 2015/830 z r.

Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z REACH oraz 2015/830 z r. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu CAS: 7783-20-2 WE: 231-984-1 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI ata opracowania 11.03.2013 Wydanie : 1 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKC JA 1 : Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu. nazwa wyrobu : MAXI WAX 1:200

Bardziej szczegółowo

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax:

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax: MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ARDEX AF 601

KARTA CHARAKTERYSTYKI ARDEX AF 601 Aktualizacja 23/01/2012 Weryfikacja 6 Data zastępuje 21/11/2011 KARTA CHARAKTERYSTYKI ARDEX AF 601 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Strona 1 z 6 1. IDENTYFIKCJA SUBSTNCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Inne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Odladzacz 'Czarna Droga',

Odladzacz 'Czarna Droga', Odladzacz 'Czarna Droga' Wersja 1.1 / Aktualizowano 28.08.2014 1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : Odladzacz 'Czarna Droga',

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia karty: 04.03.2015 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu CORMAY HDL DIRECT (Nr kat. 2-179) CORMAY

Bardziej szczegółowo

: Chemikalia laboratoryjne, Produkcja substancji. : Straz pozarna tel. 998

: Chemikalia laboratoryjne, Produkcja substancji. : Straz pozarna tel. 998 SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Wersja 5.0 Przejrzano dnia 30.11.2012 Wydrukowano dnia 27.08.2015 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 KENOCOOL W yd a n i e : 4. 0

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 KENOCOOL W yd a n i e : 4. 0 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Kod produktu 998 Typ produktu mieszanina 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Aktualizacja 09.09.2015 Wersja 1.3 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer rejestracyjny REACH Ten produkt jest mieszaniną. Numer

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: - 300g, 500g. Zastosowanie preparatu: Utrzymuje optymalny dla zdrowia poziom wilgoci, absorbuje nadmierną wilgoć z powietrza

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

KARTA CHARAKTERYSTYKI IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu CHUSTECZKI DO RĄK Nr katalogowy 79/2007 Zawiera: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on nr CAS: 55965-84-9 2-metylo-2H-izotiazol-3-on

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 Keno din film W yd a n i e : 2. 0 0

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 Keno din film W yd a n i e : 2. 0 0 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Forma produktu Kod produktu mieszanina D03 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Wersja 1.0 Przejrzano dnia 28.10.2015 Wydrukowano 28.10.2015

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Wersja 1.0 Przejrzano dnia 28.10.2015 Wydrukowano 28.10.2015 GSB ekologiczny konserwant w proszku KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Wersja 1.0 Przejrzano dnia 28.10.2015 Wydrukowano 28.10.2015 dnia 1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki SEKCJA 1: Identyfikacja produktu i producenta 1.1. Identyfikacja produktu Nazwa handlowa: Filament HIPS 1,75mm Filament HIPS 3,00mm 1.2. Zastosowanie produktu Zastosowanie: Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo