FAX Option Type Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane> Instrukcja obsâugi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FAX Option Type Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane> Instrukcja obsâugi"

Transkrypt

1 FAX Option Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane> Tryb nadawania Sprawdzanie i kasowanie plików nadawania Informacje o poâàczeniach Pozostaâe funkcje nadawania Funkcje odbioru Faks z komputera Upraszczanie operacji Funkcje faksowania Ustawienia administratora Rozwiàzywanie problemów z dziaâaniem Dodatek Przeczytaj uwaånie poniåszà instrukcjê, zanim zaczniesz korzystaæ z urzàdzenia i zachowaj jà na przyszâoãæ. W celu zapewnienia bezpiecznego i wâaãciwego uåytkowania urzàdzenia przed rozpoczêciem jego uåytkowania naleåy przeczytaæ Zasady bezpieczeñstwa.

2 Wprowadzenie Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Dla wâasnej korzyãci i bezpieczeñstwa, przeczytaj poniåszy podrêcznik przed rozpoczêciem uåytkowania urzàdzenia. Podrêcznik naleåy przechowywaæ w âatwo dostêpnym miejscu, aby moåna byâo z niego szybko skorzystaæ. Uwagi Niektóre ilustracje w niniejszej instrukcji mogà siê nieco róåniæ od rzeczywistego wyglàdu urzàdzenia. Niektóre opcje mogà byæ niedostêpne w pewnych krajach. Szczegóây wyjaãni przedstawiciel handlowy. W podrêczniku uwzglêdniono dwa systemy miar. W przypadku tego urzàdzenia wâaãciwy jest system metryczny. Waåne Treãæ niniejszego podrêcznika moåe ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Firma w åadnym wypadku nie bêdzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody bezpoãrednie, poãrednie, szczególne, przypadkowe lub inne wynikajàce z obsâugi lub eksploatacji urzàdzenia. Znaki handlowe Microsoft, Windows i Windows NT sà zastrzeåonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Adobe i Acrobat sà zastrzeåonymi znakami handlowymi firmy Adobe Systems Incorporated. Ethernet jest zastrzeåonym znakiem handlowym firmy Xerox Corporation. Inne nazwy produktów wystêpujàce w tekãcie stosowane sà jedynie w celach identyfikacyjnych i mogà byæ znakami handlowymi odpowiednich firm. Nie roãcimy sobie åadnych praw do tych znaków. Nazwy wâasne systemów operacyjnych Windows to: Nazwa produktu Windows 95 to Microsoft Windows 95. Nazwa produktu Windows 98 to Microsoft Windows 98. Nazwa produktu Windows Me to Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me). Nazwy produktów systemu Windows 2000 sà nastêpujàce: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Nazwy produktów systemu Windows XP sà nastêpujàce: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Nazwy produktów Windows Server TM 2003 sà nastêpujàce: Microsoft Windows Server TM 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Web Edition Nazwy produktów systemu Windows NT 4,0 sà nastêpujàce: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0

3 Instrukcje obsâugi urzàdzenia Wyszczególnione poniåej podrêczniki opisujà procedury obsâugi urzàdzenia. Opisy poszczególnych funkcji znajdujà siê w odpowiednich czêãciach podrêcznika. Dostarczone podrêczniki przewidziano dla okreãlonych typów urzàdzeñ. Do wyãwietlania podrêczników w plikach PDF potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader. Do urzàdzenia doâàczone zostaây dwa dyski CD-ROM: CD-ROM 1 Operating Instructions CD-ROM 2 Scanner Driver and Document Management Utility Podrêcznik ustawieñ ogólnych (plik PDF dysk CD-ROM 1) Zawiera ogólny opis urzàdzenia, a takåe opisuje ustawienia systemowe (takie jak ustawienia kasety na papier), Document Server i jego funkcje oraz rozwiàzywanie problemów. W tym podrêczniku omówiona zostaâa ksiàåka adresowa i zwiàzane z nià procedury, takie jak rejestrowanie numerów faksów, adresów oraz kodów uåytkownika. Podrêcznik bezpieczeñstwa Podrêcznik ten jest przeznaczony dla administratorów tej maszyny. Opisuje funkcje bezpieczeñstwa, które mogà uåywaæ administratorzy, aby chroniæ dane lub zapobiec uåytkowaniu urzàdzenia przez osoby nieautoryzowane. Przeczytaj równieå ten podrêcznik, aby zapoznaæ siê z procedurami rejestrowania administratorów oraz ustawiania autoryzacji uåytkowników iadministratora. Podrêcznik sieciowy (plik PDF na dysku CD-ROM 1) Zawiera informacje o konfiguracji i uåytkowaniu drukarki w ãrodowisku sieciowym i uåytkowaniu programu. Ten podrêcznik opisuje wszystkie modele i dlatego zawiera funkcje oraz ustawienia, które mogà nie byæ dostêpne w twoim modelu. Rysunki, ilustracje, funkcje oraz obsâugiwane systemy operacyjne mogà róåniæ siê od twojego modelu. Poradnik kopiowania (plik PDF na dysku CD-ROM 1) Opisuje dziaâanie, funkcje i sposoby rozwiàzywania problemów w trybie kopiarki. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> (plik PDF na dysku CD-ROM 1) Opisuje dziaâanie, funkcje i sposoby rozwiàzywania problemów w trybie faksu. i

4 Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane> (ten podrêcznik) (plik PDF na dysku CD-ROM 1) Opisuje zaawansowane funkcje faksu takie jak ustawienia linii oraz procedury rejestrowania ID. Poradnik drukowania (plik PDF na dysku CD-ROM 1) Opisuje ustawienia systemowe, funkcje, rozwiàzywanie problemów i dziaâanie urzàdzenia w trybie drukarki. Poradnik skanowania (plik PDF na dysku CD-ROM 1) Opisuje dziaâanie, funkcje i sposoby rozwiàzywania problemów w trybie skanera. Podrêczniki na temat programu DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite jest programem narzêdziowym znajdujàcym siê na dysku CD-ROM zatytuâowanym Scanner Driver & Document Management Utility. DeskTopBinder Lite Podrêcznik instalacji (plik PDF na dysku CD-ROM 2) Opisuje szczegóâowo instalacjê i ãrodowisko operacyjne programu DeskTopBinder Lite. Podrêcznik ten moåna wyãwietliæ z okna dialogowego [Instalacja] podczas instalacji programu DeskTopBinder Lite. DeskTopBinder Wprowadzenie (plik PDF na dysku CD-ROM 2) Opisuje dziaâanie i funkcje programu DeskTopBinder Lite. Ten podrêcznik jest dodawany do menu [Start] podczas instalowania urzàdzenia DeskTopBinder Lite. Podrêcznik narzêdzia Auto Document Link (plik PDF a dysku CD-ROM 2) Opisuje dziaâanie i funkcje programu Auto Document Link zainstalowanego za pomocà programu DeskTopBinder Lite. Ten podrêcznik jest dodawany do menu [Start] podczas instalowania urzàdzenia DeskTopBinder Lite. Pozostaâe podrêczniki PostScript 3 Supplement (plik PDF na dysku CD-ROM 1) Dodatek UNIX (dostêpny u autoryzowanych sprzedawców lub w postaci pliku PDF na naszej stronie internetowej.) Na oznaczenie poniåszych programów uåywane sà ogólne nazwy: DeskTopBinder Lite i DeskTopBinder Professional DeskTopBinder ScanRouter V2 Lite i ScanRouter EX Professional (opcjonalny) oprogramowanie dostarczajàce ScanRouter SmartDeviceMonitor for Admin i SmartDeviceMonitor for Client SmartDeviceMonitor for Admin/klient ii

5 SPIS TREÃCI Instrukcje obsâugi urzàdzenia...i Jak czytaæ ten podrêcznik...1 Symbole...1 Nazwy gâównych funkcji Tryb nadawania Wysyâanie o okreãlonej porze (Nadawanie opóänione)...3 Ustawienia nadawcy...6 Przesyâanie priorytetowe...10 Nadawanie poufne...12 Nadawanie polling...15 Raport z usuniêcia dokumentu po nadawaniu polling...19 Odbiór z pollingiem...20 Raport zarezerwowanego odbioru z pollingiem...23 Raport wyników odbioru z pollingiem Sprawdzanie i kasowanie plików nadawania Wyãwietlanie potwierdzenia nadawania...26 Anulowanie nadawania...27 Usuwanie odbiorcy...29 Dodawanie odbiorcy...31 Zmienianie innych opcji...33 Zmienianie godziny nadawania...33 Zmiana ustawieñ serwera SMTP...35 Drukowanie pliku...37 Ponowne wysyâanie pliku...39 Drukowanie listy plików w pamiêci (drukowanie listy plików do nadawania) Informacje o poâàczeniach Drukowanie raportu poâàczeñ...43 Raport zbiorczy...46 Sprawdzanie rezultatów nadawania (status dokumentu do nadawania)...48 Sprawdzanie wyników odbioru (Stan plików odbioru)...50 Wyãwietlanie statusu pamiêci...52 Drukowanie/usuwanie odebranych i zapisanych dokumentów (Drukuj/ usuñ zapisany plik odbioru)...53 Drukowanie odebranych i zapisanych dokumentów...54 Usuwanie odebranych i zapisanych dokumentów...55 Drukowanie dokumentu poufnego...56 Raport o dokumentach poufnych...58 Drukowanie dokumentu odebranego w trybie blokady pamiêci...59 iii

6 Skrzynki osobiste...61 Skrzynki osobiste...61 Drukowanie dokumentów ze skrzynki osobistej...62 Skrzynki informacyjne...64 Skrzynki informacyjne...64 Zapisywanie dokumentów w skrzynkach informacyjnych...65 Drukowanie dokumentów ze skrzynki informacyjnej...67 Usuwanie dokumentów ze skrzynki informacyjnej Pozostaâe funkcje nadawania Porêczne funkcje wybierania...71 Wybieranie sekwencyjne...71 (Przykâad) Ponowne wybieranie numeru...72 Funkcje zaawansowane...74 Kod SUB...74 Kod SID...75 Kod SEP...76 Kod PWD...78 Åàdanie transferu...78 Åàdania transferowe ustawione w menu Ustawienia systemowe...83 Wybieranie bez podnoszenia sâuchawki...84 Wybieranie rêczne...86 Zmiana linii...88 Tryb nadawania poãredniego...90 Faks z ksiàåki...90 Transmisja dokumentu dwustronnego (transmisja dwustronna)...93 Znak standardowej wiadomoãci...96 Wysyâanie autodokumentu...97 Drukowanie dokumentów zapisanych jako autodokument...99 Wysyâanie zapisanego pliku Wysyâanie zapisanych plików Drukowanie zapisanych plików Stempel Opcje nadawania Drukowanie nagâówka faksu Wstawianie etykiety Transmisja z pomniejszeniem Automatyczne pomniejszenie Transmisja z kodem domyãlnym Wybór opcji nadawania dla pojedynczej transmisji Pozostaâe funkcje nadawania Brak pamiêci podczas zapamiêtywania oryginaâu Równolegâe przesyâanie z pamiêci Automatyczne ponowne wybieranie numeru Transmisja pakietowa Podwójny dostêp Transmisja z obrotem obrazu Jednoczesne rozesâanie iv

7 Transmisja z kompresjà JBIG Nadawanie raportu poâàczeñ em Raport poâàczeñ jako Drukowane raporty Raport o dokumentach w pamiêci Raport o bâêdach w komunikacji Funkcje odbioru Odbiór Odbiór natychmiastowy Odbiór do pamiêci Odbiór zastêpczy Odbieranie dokumentów bezwarunkowo Odbieranie dokumentów wedâug ustawieñ okreãlonych na podstawie ustawieñ Funkcje odbioru Stacja transferowa Raport o wynikach transferu Raport o wynikach transferu (åàdanie transferu przesâane em) Przekazywanie odebranych dokumentów Routing odebranych dokumentów w oparciu o kod SUB Przesyâanie odebranych dokumentów Odbiór SMTP dla faksów internetowych Kierowanie wiadomoãci odebranej przez SMTP Odbiór z kompresjà JBIG Auto-wâàczenie dla odbioru faksu Opcje drukowania Sygnaâ po zakoñczeniu drukowaniu Znak pierwszej strony Znak ãrodka strony Godzina odbioru Drukowanie dwustronne Drukowanie z obrotem o 180 stopni Odbiór z wydrukiem wielu kopii Obrót obrazu Âàczenie 2 oryginaâów Rozdzielanie stron i zmniejszenie dâugoãci Drukowanie w odwrotnej kolejnoãci Pomniejszanie strony Wydruk TSI (wydruk identyfikatora nadawcy) Jeãli nie ma papieru o odpowiednim rozmiarze Ustawianie kaset priorytetowych Dokâadne drukowanie rozmiaru Drukowanie przychodzàcych wiadomoãci na papierze z tacy rêcznej Miejsce wyprowadzenia wydruków otrzymanych faksów - taca wyjãciowa Wybieranie tac dla linii Przesuniêcie tacy v

8 6. Faks z komputera Wysyâanie dokumentów faksowych z komputera Przygotowania Instalacja oprogramowania Automatyczne uruchamianie programu Instalacja poszczególnych aplikacji Aplikacje zapisane na dysku CD-ROM LAN-Fax Driver Ksiàåka adresowa LAN-Fax Cover Sheet Editor Ustawianie wâaãciwoãci LAN-Fax Driver Ustawianie wâaãciwoãci druku Wybieranie ustawieñ konfiguracji moduâów opcjonalnych Podstawowe funkcje transmisji Okreãlanie opcji Potwierdzanie wyników nadawania przez Raport wyników LAN-Fax Drukowanie i zapisywanie Edycja ksiàåki adresowej Edycja stron tytuâowych faksów Tworzenie stron tytuâowych Doâàczanie utworzonych stron tytuâowych Komunikaty operacyjne sterownika LAN-Fax Wyãwietlanie informacji o faksach za pomocà przeglàdarki internetowej Wyãwietlanie, drukowanie i usuwanie odebranych faksów za pomocà Web Image Monitor Wyãwietlanie odebranych faksów za pomocà przeglàdarki internetowej Drukowanie informacji o dokumencie za pomocà przeglàdarki internetowej Usuwanie informacji o dokumentach za pomocà przeglàdarki internetowej Rejestrowanie informacji o odbiorcy przy uåyciu przeglàdarki internetowej Dostarczanie plików otrzymanych faksem Upraszczanie operacji Programy Definiowanie i zmieniania programów skrótów Rejestrowanie funkcji priorytetu przy uåyciu programu Zmiana nazwy programu Usuwanie programu Uåywanie programu Korzystanie z funkcji Document Server Zapisywanie dokumentu Zmiana informacji o zapisanych dokumentach Usuwanie zapisanego dokumentu Zarzàdzanie dokumentami zapisanymi na Document Server z komputera Uåywanie DeskTopBinder Uåywanie przeglàdarki sieci Web vi

9 8. Funkcje faksowania Lista funkcji Dostêp do narzêdzi uåytkownika (funkcje faksu) Wychodzenie z ustawieñ domyãlnych Ustawienia ogólne/regulacja Ustawienia odbioru Ustawienia Ustawienia IP-Fax Konfigurowanie gatekeepera H Konfigurowanie serwera SIP Rejestrowanie lub zmiana bramki Usuwanie bramki Ustawienia administratora Lista narzêdzi administratora Uåywanie ustawieñ administratora Programowanie, zmienianie i usuwanie standardowych wiadomoãci Zapisywanie, zmienianie i usuwanie autodokumentu Usuwanie dokumentów automatycznych Programowanie, zmiana i usuwanie rozmiaru skanowania Usuwanie rozmiaru skanowania Drukowanie raportu poâàczeñ Liczniki Przekazywanie Rejestrowanie odbiorcy koñcowego Wyâàczanie funkcji przekazywania Znak przekazania Blokada pamiêci ECM (tryb korekcji bâêdów) Parametry uåytkownika Zmiana parametrów uåytkownika Drukowanie listy parametrów uåytkownika Nadawcy specjalni traktowani inaczej Odbiór autoryzowany Przekazywanie Liczba wydruków pliku odbioru Drukowanie dwustronne Blokowanie pamiêci Kaseta na papier Rejestracja/zmiana nadawcy specjalnego Rejestracja Ustawieñ poczàtkowych dla nadawcy specjalnego Usuwanie nadawcy specjalnego Drukowanie listy nadawców specjalnych vii

10 Ustawienia skrzynek Programowanie i zmiana skrzynek osobistych Usuwanie skrzynek osobistych Programowanie i zmiana skrzynek informacyjnych Usuwanie skrzynek informacyjnych Programowanie i zmiana skrzynek transferowych Usuwanie skrzynek transferowych Drukowanie listy skrzynek Raport z transferu Rejestracja kodu poufnego Rejestracja kodu pobierania faksów Rejestracja kodu blokowania pamiêci Wybór telefonu z tarczà lub klawiaturà Zapisywanie lub drukowanie odebranych dokumentów Wiadomoãæ zawierajàca Raport odbioru Rejestrowanie uåytkownika z uprawnieniami do wyãwietlania otrzymanych i zapisanych dokumentów Ustawienia ochrony menu Folder raportu rezultatów transferu Folder raportu rezultatów transferu przez Rozwiàzywanie problemów z dziaâaniem Wydruk raportu o bâêdach Wyâàczanie gâównego zasilania/awaria zasilania Bâàd podczas uåywania funkcji faksów internetowych Powiadomienie o bâêdzie poczty Raport o bâêdach ( ) o bâêdach wysyâany przez serwer Dodatek Przyâàczanie urzàdzenia do linii telefonicznej i telefonu Âàczenie siê z linià telefonicznà Wybór typu linii Wyposaåenie opcjonalne Rozszerzenie pamiêci (32MB: DIMM) Interfejs dodatkowej linii G Dane techniczne Kompatybilne urzàdzenia Dopuszczalne rodzaje oryginaâów Dopuszczalne rozmiary oryginaâów Rozmiary oryginaâów trudne do wykrycia Wartoãci maksymalne INDEKS viii

11 Jak czytaæ ten podrêcznik Symbole W tym podrêczniku zostaây uåyte nastêpujàce symbole: R NIEBEZPIECZEÑSTWO: Symbol ten oznacza potencjalne zagroåenie, które w przypadku korzystania z urzàdzenia w sposób nieprawidâowy i nieprzestrzegania instrukcji oznaczonych tym symbolem moåe staæ siê przyczynà ãmierci lub powaånych obraåeñ. Prosimy zapoznaæ siê z Zasadami bezpieczeñstwa w Podrêczniku ustawieñ ogólnych. R OSTRZEÅENIE: Symbol ten oznacza potencjalne zagroåenie, które w przypadku korzystania z urzàdzenia w sposób nieprawidâowy i nieprzestrzegania instrukcji oznaczonych tym symbolem moåe staæ siê przyczynà mniej powaånych obraåeñ lub uszkodzenia mienia nie powodujàcego obraåeñ. Prosimy zapoznaæ siê z Zasadami bezpieczeñstwa w Podrêczniku ustawieñ ogólnych. * Powyåsze informacje majà na celu zapewnienie bezpieczeñstwa uåytkownikom. Waåne Jeãli nie postêpujesz zgodnie z tà instrukcjà, moåe wystàpiæ zaciêcie papieru, zniszczenie oryginaâów lub utrata danych. Dlatego przeczytaj poniåsze instrukcje. Przygotowaæ siê Symbol ten okreãla informacje, które naleåy uzyskaæ lub przygotowania, które naleåy poczyniæ przed przystàpieniem do uåytkowania. Symbol ten okreãla ãrodki ostroånoãci wymagane podczas pracy urzàdzenia lub dziaâania wymagane w razie wystàpienia bâêdu. Ograniczenia Symbol ten okreãla limity liczbowe, funkcje, które nie mogà wystêpowaæ jednoczeãnie lub sytuacje, w których dana funkcja nie moåe byæ uåyta. Zajrzeæ do instrukcji... Symbol ten oznacza odsyâacz. [ ] Przyciski, które pojawiajà siê na wyãwietlaczu urzàdzenia. [ ] Klawisze i przyciski pojawiajàce siê na ekranie komputera. { } Przyciski na panelu operacyjnym urzàdzenia. 1

12 Nazwy gâównych funkcji Gâówne funkcje urzàdzenia, które opisano w tym podrêczniku, sà nastêpujàce: Faks internetowy (poprzez wybór adresu ) Faks internetowy Faks internetowy (poprzez okreãlenie adresu IP) Faks IP 2

13 1. Tryb nadawania Wysyâanie o okreãlonej porze (Nadawanie opóänione) Korzystajàc z tej funkcji, moåna ustawiæ urzàdzenie na póäniejsze, o okreãlonym czasie, wysâanie faksu. Pozwala ona na skorzystanie z niåszych opâat telefonicznych poza godzinami szczytu bez koniecznoãci czekania do tej godziny przy urzàdzeniu. W przypadku mniej pilnych faksów naleåy podczas skanowania wybraæ Nadawanie opóänione i opcjê Nadawanie ekonomiczne. Wiadomoãci faksowe sà przechowywane w pamiêci, a wysyâanie rozpocznie siê w czasie ekonomicznego nadawania. Waåne Jeãli urzàdzenie pozostanie wyâàczone przez ponad godzinê, wszystkie dokumenty zapisane w pamiêci zostanà usuniête. Jeãli spowoduje to utratê odebranych dokumentów, po przywróceniu zasilania wydrukowany zostanie automatycznie raport awarii zasilania. Raport moåna wykorzystaæ do identyfikacji utraconych dokumentów. Ograniczenia Funkcja ta jest niedostêpna przy przesyâaniu natychmiastowym. Naleåy uåyæ trybu transmisji z pamiêci. Moåna okreãliæ maksymalnie 23 godziny i 59 minut. Jeãli aktualna godzina podawana na wyãwietlaczu nie jest wâaãciwa, naleåy ustawiæ prawidâowà godzinê. Patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Ustaw Godzinê nadawania ekonomicznego, aby odpowiadaâa godzinie szczytu poâàczeñ. Patrz str. 203 Wprowadä godz.nadaw.ekon.. Funkcjê tê moåna przypisaæ jednemu z przycisków skrótu. Uåycie tego przycisku skrótu pozwala ominàæ punkt B. Patrz str. 201 Ustawienia ogólne/regulacja. 3

14 Tryb nadawania A Zaâadowaæ oryginaâ i wybraæ odpowiednie ustawienia skanowania. 1 Zajrzeæ do instrukcji... Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> B Nacisnàæ przycisk [Tryb nadawania]. C Nacisnàæ przycisk [Nad.opóänione]. D Wpisaæ godzinê za pomocà przycisków numerycznych (w formacie 24- godzinnym), a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. Wybrana godzina jest widoczna powyåej podãwietlonego [Nad.opóänione]. Naciãnij przycisk [Godz.nadaw.ekon.], aby okreãliæ godzinê nadawania ekonomicznego. Wprowadzanie liczb mniejszych od 10 wymaga dodania zera na poczàtku. Aby skorygowaæ ewentualny bâàd, nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj} przed naciãniêciem przycisku [OK], a nastêpnie ponowiæ próbê. Aby anulowaæ Nadawanie opóänione, naciãnij przycisk [Anuluj]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu C. E Nacisnàæ przycisk [OK]. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. Aby sprawdziæ ustawienia, nacisnàæ przycisk [Tryb nadawania]. 4

15 Wysyâanie o okreãlonej porze (Nadawanie opóänione) F Wybraæ odbiorcê, a nastêpnie nacisnàæ przycisk {Start}. Konfiguracjê transmisji dla Nadawania opóänionego moåna anulowaæ. Patrz str. 27 Anulowanie nadawania. 1 5

16 Tryb nadawania Ustawienia nadawcy 1 Funkcja ta przesyâa odbiorcy informacje o nadawcy. Jeãli adres nadawcy jest zapisany na liãcie odbiorców, nadawca moåe otrzymaæ em raport wyników nadawania. Ponadto jeãli wâàczysz funkcjê Drukuj nazwê nadawcy, zapisana nazwa nadawcy (nazwa uåytkownika) pojawi siê na arkuszu, listach i raporcie odbiorcy. Przygotowaæ siê Zanim zaczniesz uåywaæ tej funkcji, musisz zarejestrowaæ nadawców na liãcie odbiorców oraz zaznaczyæ Nazwa uåytkownika jako [Nadawca]. Patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Jeãli wâàczona jest autoryzacja uåytkownika, zalogowany uåytkownik jest nadawcà. Wynik nadawania jest wysyâany na adres zalogowanego uåytkownika. Ustawienia nadawcy moåna przypisaæ jednemu z przycisków skrótu. Przyciski skrótu pozwalajà ominàæ punkt B. Patrz str. 201 Ustawienia ogólne/regulacja. Moåesz uåyæ raportu wyników nadawania itp., aby sprawdziæ stan uåycia urzàdzenia przez okreãlonych uåytkowników. Jeãli wâàczona jest autoryzacja uåytkowników, moåesz sprawdziæ stan wykorzystywania urzàdzenia przez zalogowanych uåytkowników. Patrz str. 228 Drukowanie raportu poâàczeñ. Jeãli ID uåytkownika jest wysyâany do nadawcy, moåesz policzyæ ile razy dany uåytkownik uåyâ tej funkcji. Patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. A Zaâadowaæ oryginaâ i wybraæ odpowiednie ustawienia skanowania. Zajrzeæ do instrukcji... Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> B Nacisnàæ przycisk [Tryb nadawania]. 6

17 Ustawienia nadawcy C Nacisnàæ przycisk [Ustawienia nadaw.]. 1 D Wybierz nadawcê. Jeãli wâàczony jest kod zabezpieczajàcy dla odbiorców, pojawi siê poniåszy ekran. Wpisz kod zabezpieczajàcy dla odbiorców za pomocà przycisków numerycznych, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK]. E Potwierdä wybranego nadawcê, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK]. F Wybierz [Wâàczone] lub [Wyâàczone] dla funkcji Drukuj nazwê nadawcy. 7

18 Tryb nadawania Drukowanie na arkuszu odbiorcy 1 Jeãli wâàczysz tà funkcjê, nazwa nadawcy (nazwa uåytkownika) pojawi siê na arkuszu, listach i raporcie odbiorcy. A Wybierz [Wâàczone] dla funkcji Drukuj nazwê nadawcy. Potwierdzanie wyników nadawania przez Jeãli adres nadawcy jest zarejestrowany, moåesz wybraæ, czy nadawca bêdzie otrzymywaâ em raport wyników nadawania. Jeãli wâàczysz tê funkcjê, wyniki nadawania zostanà wysâane na zarejestrowany adres . Jeãli uåytkownik zaloguje siê swoim ID uåytkownika, wyniki nadawania zostanà wysâane do zalogowanego uåytkownika. Moåna potwierdziæ wyniki nadawania, uåywajàc zarówno funkcji Rezultaty nadawania , która wysyâa rezultaty pocztà elektroniczna, jak i raportu wyników nadawania wydrukowanego przez urzàdzenie. Moåna okreãliæ, czy obie funkcje bêdà uåywane jednoczeãnie w parametrach uåytkownika. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 10, bit 6). A Wybierz opcjê [Tak] lub [Nie] w przypadku funkcji Rezultaty nadawania . 8

19 Ustawienia nadawcy G Nacisnàæ przycisk [OK]. 1 Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu C. Nazwa wybranego nadawcy pojawia siê powyåej [Ustawienia nadaw.]. Nazwa nadawcy moåe mieæ maksimum 14 znaków i zaczyna siê nawiasem (... ). H Nacisnàæ przycisk [OK]. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. Aby sprawdziæ ustawienia, nacisnàæ przycisk [Tryb nadawania]. I Okreãliæ odbiorcê, a nastêpnie nacisnàæ przycisk {Start}. Aby anulowaæ ustawienia nadawcy, anuluj nadawanie. Patrz str. 27 Anulowanie nadawania. 9

20 Tryb nadawania Przesyâanie priorytetowe 1 Dokumenty przesyâane z pamiêci sà wysyâane w kolejnoãci, w jakiej byây skanowane. Dlatego w przypadku, gdy w kolejce w pamiêci znajduje siê wiele dokumentów nastêpny dokument nie zostanie wysâany natychmiast. Jednak wykorzystujàc tê funkcjê moåna wysâaæ dokument przed innymi dokumentami oczekujàcymi w kolejce. Ograniczenia Funkcja ta jest niedostêpna przy przesyâaniu natychmiastowym. Po wybraniu tej funkcji urzàdzenie automatycznie przeâàczy siê na przesyâanie zpamiêci. Jeãli dokument jest juå zapisany w pamiêci za pomocà tej funkcji lub odbywa siê wâaãnie nadawanie, dokument zostanie przesâany po zakoñczeniu nadawania poprzedniego dokumentu. A Zaâadowaæ oryginaâ i wybraæ odpowiednie ustawienia skanowania. Zajrzeæ do instrukcji... Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> B Nacisnàæ przycisk [Tryb nadawania]. 10

21 Przesyâanie priorytetowe C Naciãnij przycisk [Nadaw. priorytetowe], a nastêpnie naciãnij przycisk [OK]. 1 Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. Aby sprawdziæ ustawienia, nacisnàæ przycisk [Tryb nadawania]. D Okreãliæ odbiorcê, a nastêpnie nacisnàæ przycisk {Start}. Nacisnàæ przycisk [Zmieñ/Zatrzymaj plik nad.], aby anulowaæ nadawanie. Patrz str. 27 Anulowanie nadawania. 11

22 Tryb nadawania Nadawanie poufne 1 Naleåy skorzystaæ z tej funkcji w celu ograniczenia moåliwoãci przeglàdania dokumentów. Dokument bêdzie u odbiorcy przechowywana w pamiêci i zostanie wydrukowana dopiero po podaniu kodu. Sà dwa typy transmisji poufnej: Kod domyãlny Przy przesyâaniu nie trzeba wprowadzaæ kodu. Odbiorca moåe wydrukowaæ dokument po wprowadzeniu osobistego kodu wprowadzonego w jego urzàdzeniu. Zmieniony kod: W przypadku koniecznoãci wysâania dokumentu poufnego do okreãlonej osoby, u odbiorcy moåna nadaæ tej osobie kod poufny, który trzeba bêdzie wprowadziæ w celu obejrzenia dokumentu. Przed wysâaniem dokumentu naleåy podaæ odbiorcy kod, który odbiorca musi wprowadziæ, aby wydrukowaæ dokument. Ograniczenia Urzàdzenie odbiorcy musi byæ tej samej marki i musi byæ wyposaåone w funkcjê odbierania wiadomoãci poufnych. Urzàdzenie odbiorcy musi teå mieæ dostatecznie duåo wolnej pamiêci. Funkcja ta jest niedostêpna dla faksów internetowych. Przed rozpoczêciem odbierania wiadomoãci tego typu zalecane jest zarejestrowanie kodu poufnego. Patrz str. 274 Rejestracja kodu poufnego. Kod moåe byæ dowolnà liczbà czterocyfrowà róånà od Jeãli faks odbiorcy jest urzàdzeniem innego producenta, moåna uåyæ trybu nadawania poufnego z Kod SUB. Patrz str. 74 Kod SUB. 12

23 Nadawanie poufne A Zaâadowaæ oryginaâ i wybraæ odpowiednie ustawienia skanowania. Zajrzeæ do instrukcji... Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> B Nacisnàæ przycisk [Tryb nadawania]. 1 C Naciãnij przycisk [Nadawanie poufne]. D Zaleånie od typu transmisji poufnej naleåy zastosowaæ nastêpujàce procedury: Kod domyãlny A Sprawdä czy wybrana zostaâa opcja [Kod domyãlny], a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. Aby anulowaæ transmisjê poufnà, nacisnàæ przycisk [Anuluj]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu C. 13

24 Tryb nadawania Zmieniony kod 1 A Wybierz opcjê [Kod zmieniony]. B Wprowadziæ kod poufny (czterocyfrowa liczba) za pomocà przycisków numerycznych, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. Zmieniony kod: i wprowadzony kod poufny sà widoczne powyåej podãwietlonego [Nadawanie poufne]. Aby skorygowaæ ewentualny bâàd, nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj} przed naciãniêciem przycisku [OK], a nastêpnie ponowiæ próbê. Aby anulowaæ transmisjê poufnà, nacisnàæ przycisk [Anuluj]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu C. E Nacisnàæ przycisk [OK]. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. Aby sprawdziæ ustawienia, nacisnàæ przycisk [Tryb nadawania]. F Okreãliæ odbiorcê, a nastêpnie nacisnàæ przycisk {Start}. Ustawienia transmisji poufnej moåna anulowaæ. Patrz str. 27 Anulowanie nadawania. 14

25 Nadawanie polling Nadawanie polling Nadawanie polling stosuje siê wtedy, aby pozostawiæ oryginaâ w pamiêci urzàdzenia w celu odebrania go przez inne osoby. Dokument zostanie wysâany wtedy, gdy odbiorca zadzwoni z proãbà o jego przesâanie. 1 Przygotowaæ siê Przed zastosowaniem funkcji Nadawanie z kodem pollingu trzeba zarejestrowaæ kod pollingu. Patrz str. 275 Rejestracja kodu pobierania faksów. Istniejà trzy typy nadawania polling. Nadawanie w trybie wolnego pollingu Podczas tej procedury nie trzeba wprowadzaæ kodu pobierania faksów. Kaådy ma dostêp do dokumentu w danym urzàdzeniu. Urzàdzenie wysyâa je bez wzglêdu na zgodny kod pollingu. Transmisja z kodem domyãlnym Podczas tej procedury nie trzeba wprowadzaæ kodu pobierania faksów. Dokument zostanie wysâany tylko wtedy, gdy kod pollingu odbiorcy jest taki sam, jak kod zarejestrowany w urzàdzeniu. Naleåy upewniæ siê wczeãniej, czy kody pollingu obu urzàdzeñ sà identyczne. Nadawanie ze zmienionym kodem Wprowadziæ zmieniony kod pollingu, unikalny dla tej transmisji. Zastêpuje on kod zarejestrowany dla tego typu transmisji. Uåytkownik musi wprowadziæ ten kod podczas åàdania pollingu. Jeãli kody siê zgadzajà, dokument zostanie wysâany. Upewniæ siê wczeãniej, czy odbiorcy znajà zastosowany kod. 15

26 Tryb nadawania 1 Ograniczenia Nadawanie z pollingiem jest dozwolone tylko wtedy, gdy urzàdzenie odbiorcy jest wyposaåone w funkcjê odbierania pollingowego. Zazwyczaj tylko urzàdzenia tej samej marki obsâugujàce odbiór z pobieraniem faksów mogà wykonywaæ przesyâanie z pobieraniem faksów przy uåyciu kodu. Jednakåe, jeãli stosowana jest funkcja Plik skrzynki informacyjnej, a urzàdzenie odbiorcy obsâuguje przesyâanie z pobieraniem faksów oraz funkcjê SEP, moåna stosowaæ przesyâanie z pobieraniem faksów przy uåyciu kodu. Patrz str. 64 Skrzynki informacyjne. Funkcja ta jest niedostêpna dla faksów internetowych. Funkcje pobierania faksów bez ograniczeñ i przesyâania z kodem domyãlnym pozwalajà na zapisanie w pamiêci tylko jednego pliku. Nadawanie polling ze zmienionym kodem pozwala zapisaæ w pamiêci jeden plik dla kaådego kodu. Zmieniajàc kody, moåna zapisaæ maksymalnie 400 plików. W menu Parametry uåytkownika moåna wybraæ opcjê usuwania plików nadawania w trybie polling. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 11, bit 7). Aby zachowaæ plik w celu powtórnego wysâania, naleåy wybraæ ustawienie Plik oczekujàcy (Zapisz). Raport kasowania dokumentów po nadawaniu polling pozwala na sprawdzenie, czy odbyâa siê transmisja pollingowa. Patrz str. 19 Raport z usuniêcia dokumentu po nadawaniu polling. Funkcjê tê moåna przypisaæ jednemu z przycisków skrótu. Uåycie tego przycisku pozwala ominàæ punkt B. Patrz str. 201 Ustawienia ogólne/regulacja. Opâatà za poâàczenie jest obciàåany odbiorca. A Zaâadowaæ oryginaâ i wybraæ odpowiednie ustawienia skanowania. Zajrzeæ do instrukcji... Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> B Nacisnàæ przycisk [Tryb nadawania]. C Naciãnij przycisk [Nadaw. polling]. 16

27 Nadawanie polling D Zaleånie od trybu nadawania polling, naleåy wybraæ jednà z nastêpujàcych procedur: 1 Nadawanie w trybie wolnego pollingu A Sprawdä, czy wybrano opcjê [Nadaw.-wolny polling]. Transmisja z kodem domyãlnym A Wybierz opcjê [Nadaw. z domyãlnym ID]. Przesyâanie ze zmienionym kodem A Wybierz opcjê [Nadaw. z kodem zmienionym]. B Wpisaæ czterocyfrowy kod za pomocà przycisków numerycznych i znaków [A], [B], [C], [D], [E] i [F]. Kod pollingu moåe byæ kombinacjà dowolnych czterech liczb (0 do 9) i znaków (A do F) z wyjàtkiem 0000 i FFFF. Aby skorygowaæ ewentualny bâàd, nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj}, a nastêpnie ponowiæ próbê. 17

28 Tryb nadawania E Nacisnàæ przycisk [Tylko raz] lub [Zapisz], aby usunàæ lub zachowaæ dokument po transmisji. 1 Aby usunàæ dokument natychmiast po transmisji, wybraæ opcjê [Tylko raz]. Aby umoåliwiæ wielokrotne wysyâanie dokumentu, wybraæ opcjê [Zapisz]. Aby anulowaæ transmisjê z pollingiem, nacisnàæ przycisk [Anuluj]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu C. F Nacisnàæ przycisk [OK]. Pojawia siê pppppppppp. Typ transmisji z pollingiem jest widoczny powyåej podãwietlonego [Nadaw. polling]. G Nacisnàæ przycisk [OK]. Aby sprawdziæ ustawienia, nacisnàæ przycisk [Tryb nadawania]. H Nacisnàæ przycisk {Start}. Ustawienia nadawania polling moåna anulowaæ. Patrz str. 27 Anulowanie nadawania. 18

29 Nadawanie polling Raport z usuniêcia dokumentu po nadawaniu polling Raport pozwala na sprawdzenie, czy odbyâo siê nadawanie polling. Jeãli funkcjê Rezultaty nadawania jest przypisana do przycisku skrótu, moåna wybraæ, czy wiadomoãæ zawierajàca raport jest wysyâana po nadawaniu. Patrz str. 204 Przycisk skrótu. 1 Ograniczenia Raport nie zostanie wydrukowany, jeãli parametry uåytkownika sà ustawione w sposób umoåliwiajàcy powtórne wysyâanie zapamiêtanych oryginaâów (Zapisz). Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 11, bit 7). Funkcjê tê moåna wâàczyæ lub wyâàczyæ przy uåyciu parametrów uåytkownika. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 03, bit 6). Drukowanie czêãci wysâanej wiadomoãci w raporcie moåna ustawiæ w menu Parametry uåytkownika. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 04, bit 7). Wyniki nadawania pollingowego moåna sprawdziæ za pomocà dziennika. Patrz str. 43 Drukowanie raportu poâàczeñ. Aby wyãwietliæ raport bez wpâywu na tekst, w ustawieniach aplikacji poczty elektronicznej naleåy wybraæ czcionkê o staâej szerokoãci. Moåesz wyãwietliæ odbiorcê uåywajàc parametrów uåytkownika. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 04, bit 4). Moåesz wyãwietliæ nazwê nadawcy, uåywajàc parametrów uåytkownika. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 04, bit 5). 19

30 Tryb nadawania Odbiór z pollingiem 1 Tê funkcjê naleåy zastosowaæ w celu odebrania dokumentu z innego urzàdzenia. Moåna teå w taki sposób odbieraæ dokumenty z wielu urzàdzeñ za pomocà tylko jednej operacji (naleåy zastosowaæ grupy i programy klawiszowe, aby w peâni wykorzystaæ moåliwoãci tej funkcji). Przygotowaæ siê Przed zastosowaniem funkcji Nadawanie z kodem pollingu trzeba zarejestrowaæ kod pollingu. Patrz str. 275 Rejestracja kodu pobierania faksów. Istniejà dwa typy odbioru z pollingiem. Odbiór polling z kodem domyãlnym i wolny odbiór polling Metoda ta sâuåy do wolnego odbioru polling i do odbioru polling z kodem domyãlnym. Jeãli odbiór polling z kodem zaprogramowany jest w urzàdzeniu, to wszystkie dokumenty wiadomoãci oczekujàce w urzàdzeniu nadawczym z tym samym kodem zostanà odebrane. Jeãli drugie urzàdzenie nie ma åadnych dokumentów oczekujàcych posiadajàcych ten sam kod pollingu, odebrane zostanà dokumenty niewymagajàce kodu (wolny odbiór polling). Odbiór polling ze zmienionym kodem Wprowadziæ zmieniony kod, unikalny dla tej transmisji. Zastêpuje on kod przechowywany w pamiêci dla tego typu transmisji. Urzàdzenie odbierze wszystkie faksy oczekujàce w urzàdzeniu nadawcy, posiadajàce takie same kody. Jeãli kody sà niezgodne, odbierane sà wszystkie fakty nie wymagajàce podania kodów (wolny polling). 20

31 Odbiór z pollingiem Ograniczenia Odbiór z pollingiem wymaga od urzàdzenia odbiorczego moåliwoãci nadawania pollingowego. Zazwyczaj moåna odbieraæ dokumenty z kodem pobierania faksów z urzàdzenia tej samej marki i obsâugujàcego funkcjê pobierania faksów. Niemniej jednak, odbiór z pollingiem jest moåliwy równieå wówczas, gdy faks nadawcy obsâuguje nadawanie pollingowe i funkcjê SEP, a takåe przechowuje kody. Patrz str. 76 Kod SEP. Funkcja ta jest niedostêpna dla faksów internetowych. 1 Aby odebraæ dokument wysâany z wykorzystaniem funkcji nadawania polling z kodem domyãlnym lub odbierania polling ze zmienionym kodem, naleåy podaæ ten sam kod pollingu, jaki zostaâ okreãlony przez nadawcê. Nadawanie w trybie wolnego pollingu nie wymaga tego samego kodu pollingu. Raport o wynikach pollingu pozwala na sprawdzenie, czy odbyâo siê odbieranie pollingu. Patrz str. 23 Raport wyników odbioru z pollingiem. Funkcjê tê moåna przypisaæ jednemu z przycisków skrótu. Uåycie tego przycisku pozwala ominàæ punkt A. Patrz str. 201 Ustawienia ogólne/regulacja. A Nacisnàæ przycisk [Tryb nadawania]. B Naciãnij przycisk [Odb. polling]. C Zaleånie od zastosowanej metody naleåy wybraæ jednà z nastêpujàcych procedur: 21

32 Tryb nadawania Domyãlny ID/wolny odbiór z pollingiem 1 A Sprawdä czy wybrana zostaâa opcja [Kod domyãlny/odb.-wolny poll.], a nastepnie nacisnàæ przycisk [OK]. Aby anulowaæ odbiór z pollingiem, nacisnàæ przycisk [Anuluj]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu B. Odbiór polling ze zmienionym kodem A Wybraæ opcjê [Odb. polling ze zmienionym kodem]. B Wpisaæ czterocyfrowy kod za pomocà przycisków numerycznych i znaków [A], [B], [C], [D], [E] i [F], a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. Zmieniony kod: i wprowadzony kod pollingu sà widoczne powyåej podãwietlonego [Odb. polling]. Kod pollingu moåe byæ kombinacjà dowolnych czterech liczb (0 do 9) i znaków (A do F) z wyjàtkiem 0000 i FFFF. Aby skorygowaæ ewentualny bâàd, nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj} przed naciãniêciem przycisku [OK], a nastêpnie ponowiæ próbê. Aby anulowaæ odbiór z pollingiem, nacisnàæ przycisk [Anuluj]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu B. D Nacisnàæ przycisk [OK]. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. E Okreãliæ odbiorcê, a nastêpnie nacisnàæ przycisk {Start}. 22

33 Odbiór z pollingiem Raport zarezerwowanego odbioru z pollingiem Raport ten jest drukowany po ustawieniu odbioru z pollingiem. Funkcjê tê moåna wâàczyæ lub wyâàczyæ przy uåyciu parametrów uåytkownika. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 03, bit 3). Moåesz wyãwietliæ odbiorcê uåywajàc parametrów uåytkownika. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 04, bit 4). Moåesz wyãwietliæ nazwê nadawcy uåywajàc parametrów uåytkownika. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 04, bit 5). 1 Raport wyników odbioru z pollingiem Raport ten jest drukowany po zakoñczeniu odbierania z pollingiem i pokazuje rezultat. Jeãli funkcjê Rezultaty nadawania jest przypisana do przycisku skrótu, moåna wybraæ, czy wiadomoãæ zawierajàca raport jest wysyâana po odbiorze. Patrz str. 204 Przycisk skrótu. Rezultat odbioru z pobieraniem faksów moåna teå sprawdziæ, przeglàdajàc dziennik. Patrz str. 43 Drukowanie raportu poâàczeñ. Funkcjê tê moåna wâàczyæ lub wyâàczyæ przy uåyciu parametrów uåytkownika. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 03, bit 4). Aby wyãwietliæ raport bez wpâywu na tekst, w ustawieniach aplikacji poczty elektronicznej naleåy wybraæ czcionkê o staâej szerokoãci. Moåesz wyãwietliæ odbiorcê uåywajàc parametrów uåytkownika. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 04, bit 4). Moåesz wyãwietliæ nazwê nadawcy uåywajàc parametrów uåytkownika. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 04, bit 5). 23

34 Tryb nadawania 1 24

35 2. Sprawdzanie i kasowanie plików nadawania Po naciãniêciu przycisku {Start} (po zeskanowaniu oryginaâów) moåna sprawdziæ i zmodyfikowaæ numer odbiorcy lub ustawienia nadawania z pamiêci. Moåna równieå zrezygnowaæ z transmisji, zmieniæ ustawienia transmisji, wydrukowaæ zachowany plik, wydrukowaæ listê zachowanych plików oraz ponownie wysâaæ plik, którego transmisja nie powiodâa siê. Nadawanie z pamiêci Nadawanie faksu internetowego Nadawanie opóänione Ustawienia nadawcy Przesyâanie priorytetowe Nadawanie poufne Odbiór polling Nadawanie polling Åàdanie przesyâania Jeãli w trybie nadawania z pamiêci nie sà wysyâane ani przechowywane åadne dokumenty, [Zmieñ/Zatrzymaj plik nad.] nie pojawia siê na wyãwietlaczu. Nie moåna sprawdzaæ ani edytowaæ pliku w trakcie wysyâania. Równieå plik przesyâania poufnego i plik zachowany do drukowania w formie raportu nie moåe byæ sprawdzany ani edytowany. W niektórych przypadkach, w zaleånoãci od ustawieñ bezpieczeñstwa nie moåna wybraæ odbiorcy, który ma oznaczenie *. 25

36 Sprawdzanie i kasowanie plików nadawania Wyãwietlanie potwierdzenia nadawania A Naciãnij przycisk [Zmieñ/Zatrzymaj plik nad.]. 2 B Naciãnij przycisk [Sprawdä/Zmieñ ustaw.]. C Wybraæ plik do sprawdzenia. Jeãli jest wielu odbiorców pliku, wyãwietlany jest tylko odbiorca wybrany jako pierwszy. W przypadku wybrania wielu odbiorców, wyãwietlona zostaje tylko liczba odbiorców niewysâanych dokumentów. D Potwierdziæ przesyâanie, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. E Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. 26

37 Anulowanie nadawania Anulowanie nadawania Moåna anulowaæ przesyâanie, gdy plik jest wysyâany, znajduje siê w pamiêci lub gdy przesyâanie siê nie powiodâo. Wszystkie dane zostanà usuniête z pamiêci. Moåna anulowaæ przesyâanie pliku z pamiêci. Funkcja ta jest przydatna przy anulowaniu przesyâania w przypadku zauwaåenia nieprawidâowego odbiorcy lub bâêdnych oryginaâów po ich zapisaniu w pamiêci. Aby anulowaæ przesyâanie z pamiêci, naleåy znaleäæ plik przeznaczony do anulowania wãród plików zapisanych w pamiêci i usunàæ go. 2 Jeåeli nadawanie zostanie anulowane w trakcie wysyâania pliku, niektóre strony mogây zostaæ juå wysâane i odebrane w urzàdzeniu odbiorczym. Jeãli przesyâanie zostanie zakoñczone podczas wykonywania tej procedury, nie moåna go anulowaæ. A Nacisnàæ przycisk [Zmieñ/Zatrzymaj plik nad.]. B Sprawdä, czy wybrano opcjê [Zatrzymaj nadawanie]. C Wybraæ plik, którego przesyâanie ma byæ anulowane. Aby wyãwietliæ tylko wysyâane dokumenty, nacisnàæ przycisk [Nadawane pliki]. W przypadku wybrania wielu odbiorców, wyãwietlona zostaje tylko liczba odbiorców niewysâanych dokumentów. W przypadku wybrania wielu odbiorców, wyãwietlony zostaje numer tylko jednego odbiorcy. Aby wyãwietliæ wszystkich odbiorców, nacisnàæ przycisk [Sprawdä/Zmieñ ustaw.]. 27

38 Sprawdzanie i kasowanie plików nadawania D Nacisnàæ przycisk [Zatrzymaj nadawanie]. Wybrany dokument zostaje usuniêty. 2 Aby anulowaæ wstrzymanie nadawania, naciãnij przycisk [Zapisz]. Aby anulowaæ innà transmisjê, powtórzyæ czynnoãci od punktu C. E Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. 28

39 Usuwanie odbiorcy Usuwanie odbiorcy Moåna usunàæ listê odbiorców. Jeãli zostanie usuniêty odbiorca, który jest jedynym odbiorcà transmisji, przesyâanie zostanie anulowane. A Nacisnàæ przycisk [Zmieñ/Zatrzymaj plik nad.]. 2 B Nacisnàæ przycisk [Sprawdä/Zmieñ ustaw.]. C Wybraæ plik, z którego chcesz usunàæ odbiorcê. 29

40 Sprawdzanie i kasowanie plików nadawania D Nacisnàæ przycisk [Zmieñ] dla odbiorcy przeznaczonego do usuniêcia. 2 Naciãniêcie przycisku powoduje przeâàczenie odbiorcy miêdzy numerem faksu, adresem faksu internetowego i adresem IP-Fax. E Nacisnàæ przycisk [Usuñ], aby usunàæ tego odbiorcê. Naciãniêcie [Usuñ] usuwa pojedyncze cyfry numeru faksu lub adresu IP- Fax wpisanego za pomocà klawiszy numerycznych. Poprzez naciãniêcie [Usuñ] moåna od razu usunàæ adres faksu internetowego. F Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. Aby usunàæ innego odbiorcê, powtórzyæ czynnoãci od punktu C. G Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. 30

41 Dodawanie odbiorcy Dodawanie odbiorcy Nie jest moåliwe dodawanie odbiorcy za pomocà listy odbiorców. A Nacisnàæ przycisk [Zmieñ/Zatrzymaj plik nad.]. 2 B Nacisnàæ przycisk [Sprawdä/Zmieñ ustaw.]. C Wybraæ plik, do którego chcesz dodaæ odbiorcê. 31

42 Sprawdzanie i kasowanie plików nadawania D Nacisnàæ przycisk [Dodaj]. 2 Naciãniêcie przycisku powoduje przeâàczenie odbiorcy miêdzy numerem faksu, adresem faksu internetowego i adresem IP-Fax. E Wybraæ odbiorcê za pomocà przycisków numerycznych lub przycisków na wyãwietlaczu. Aby dodaæ adres , nacisnàæ [Rêczne wpr.], a nastêpnie wybraæ odbiorcê. Moåna równieå zarejestrowaæ Kod SUB lub Kod SEP, naciskajàc przycisk [Funkcje zaawan.]. F Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. Powtórzyæ czynnoãci od C do E, aby dodaæ nastêpnego odbiorcê. G Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. 32

43 Zmienianie innych opcji Zmienianie innych opcji Zmienianie godziny nadawania Uåytkownik moåe zmieniæ godzinê nadawania okreãlonà dla funkcji Nadawanie opóänione. Patrz str. 3 Wysyâanie o okreãlonej porze (Nadawanie opóänione). Termin nadawania moåna równieå usunàæ. Po usuniêciu godziny transmisji, dokument zostanie wysâany natychmiast. A Nacisnàæ przycisk [Zmieñ/Zatrzymaj plik nad.]. 2 B Nacisnàæ przycisk [Sprawdä/Zmieñ ustaw.]. C Wybraæ plik, w którym chcesz zmieniæ lub anulowaæ czas nadawania. D Wyãwietlony zostanie adresat wiadomoãci. 33

44 Sprawdzanie i kasowanie plików nadawania E Nacisnàæ przycisk [Zmieñ czas nadaw.]. 2 F Nacisnàæ przycisk [Usuñ], a nastêpnie ponownie wpisaæ godzinê nadawania za pomocà klawiatury numerycznej lub wybraæ opcjê [Godz.nadaw.ekon.], i nacisnàæ przycisk [OK]. W przypadku wybrania opcji [Godz.nadaw.ekon.], wprowadzona zostaje zdefiniowana wczeãniej godzina transmisji ekonomicznej. Patrz str. 201 Ustawienia ogólne/regulacja. W przypadku naciãniêcia przycisku [Wyãlij teraz], dokument zostaje wysâany natychmiast. Jeãli jednak istnieje plik, który oczekuje na wysâanie, zostanie on przesâany najpierw. G Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. Powtórzyæ czynnoãci od punktu C, aby zmieniæ innà godzinê nadawania. H Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. 34

45 Zmienianie innych opcji Zmiana ustawieñ serwera SMTP Moåna zmieniæ ustawienia, tak aby pomijaæ lub nie serwer SMTP. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe>. A Nacisnàæ przycisk [Zmieñ/Zatrzymaj plik nad.]. 2 B Nacisnàæ przycisk [Sprawdä/Zmieñ ustaw.]. C Wybierz plik, dla którego ma zostaæ zmienione ustawienie serwera SMTP. D Nacisnàæ przycisk [Zmieñ]. 35

46 Sprawdzanie i kasowanie plików nadawania E Naciãnij przycisk [SMTP]. 2 F Wybraæ opcjê [Tak] lub [Nie], a nastêpnie nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. G Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. Powtórz krok C, aby zmieniæ ustawienia serwera SMTP innych odbiorców. H Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. 36

47 Drukowanie pliku Drukowanie pliku Aby sprawdziæ zawartoãæ pliku przechowywanego w pamiêci, który nie zostaâ jeszcze wysâany, naleåy wykonaæ poniåszà procedurê drukowania pliku. Pliki przesyâania poufnego sà wyãwietlane, ale nie moåna ich drukowaæ. Moåna równieå wydrukowaæ dokumenty, które nie zostaây wysâane. A Nacisnàæ przycisk [Zmieñ/Zatrzymaj plik nad.]. 2 B Naciãnij przycisk [Drukuj plik]. C Wybraæ plik, który chcesz wydrukowaæ. 37

48 Sprawdzanie i kasowanie plików nadawania 2 W przypadku wybrania wielu odbiorców, wyãwietlona zostaje tylko liczba odbiorców niewysâanych dokumentów. Aby skorzystaæ z (opcjonalnego) drukowania dwustronnego, nacisnàæ przycisk [Drukuj dwustronnie]. Aby anulowaæ drukowanie, nacisnàæ przycisk [Anuluj]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu C. D Nacisnàæ przycisk {Start}. Aby anulowaæ drukowanie po naciãniêciu przycisku {Start}, nacisnàæ przycisk [Zatrzymaj drukowanie]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu C. E Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. Powtórzyæ czynnoãci od punktu C, aby wydrukowaæ inny dokument. 38

49 Ponowne wysyâanie pliku Ponowne wysyâanie pliku W pamiêci urzàdzenia przechowywane sà dokumenty, które nie mogây zostaæ wysâane w trybie nadawania z pamiêci. Aby ponownie wysâaæ te dokumenty, wykonaæ czynnoãci opisane poniåej. Przygotowaæ siê W Parametrach uåytkownika ustaw paramter Zapisywanie w pamiêci dokumentów, których nie moåna wysâaæ na Wâàczone. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 24, bit 0). 2 Pliki te bêdà przechowywane w pamiêci przez 24 lub 72 godziny w zaleånoãci od sposobu zaprogramowania tej funkcji. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 24, bit 1). A Nacisnàæ przycisk [Zmieñ/Zatrzymaj plik nad.]. B Nacisnàæ przycisk [Nadaj plik z bâêdem]. 39

50 Sprawdzanie i kasowanie plików nadawania C Wybraæ dokument przeznaczony do ponownego wysâania. Dla plików, które nie mogây zostaæ wysâane, wyãwietlany jest komunikat Bâ. nadaw.. 2 Jeãli jest wielu odbiorców pliku, wyãwietlany jest tylko odbiorca wybrany jako pierwszy. W przypadku wybrania wielu odbiorców, wyãwietlona zostaje tylko liczba odbiorców niewysâanych dokumentów. Aby dodaæ odbiorcê, nacisnàæ przycisk [Dodaj], a nastêpnie wybraæ odbiorcê. D Nacisnàæ przycisk [OK]. Aby anulowaæ transmisje, nacisnàæ przycisk [Anuluj]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu C. Powtórzyæ czynnoãci od punktu C, aby ponownie wysâaæ inny dokument. E Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. Rozpocznie siê przesyâanie. 40

51 Drukowanie listy plików w pamiêci (drukowanie listy plików do nadawania) Drukowanie listy plików w pamiêci (drukowanie listy plików do nadawania) Listê naleåy wydrukowaæ, aby stwierdziæ, jakie pliki znajdujà siê w pamiêci i jakie sà ich numery. Znajomoãæ numeru pliku moåe byæ przydatna (np. przy usuwaniu plików). Moåna równieå wydrukowaæ zawartoãæ pliku zapisanego w pamiêci. Patrz str. 37 Drukowanie pliku. Moåesz wyãwietliæ nazwê nadawcy uåywajàc parametrów uåytkownika. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 04, bit 5). A Nacisnàæ przycisk [Zmieñ/Zatrzymaj plik nad.]. 2 B Naciãnij przycisk [Drukuj listê]. Aby anulowaæ drukowanie przed naciãniêciem przycisku {Start}, nacisnàæ przycisk [Anuluj]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu B. C Nacisnàæ przycisk {Start}. Aby anulowaæ drukowanie po naciãniêciu przycisku {Start}, nacisnàæ przycisk [Zatrzymaj drukowanie]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu B. D Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. 41

52 Sprawdzanie i kasowanie plików nadawania 2 42

53 3. Informacje o poâàczeniach Drukowanie raportu poâàczeñ Dziennik zawiera informacje o 50 ostatnich poâàczeniach (maksymalnie) zrealizowanych przez urzàdzenie. Jest on drukowany automatycznie po kaådych 50 poâàczeniach (odbiorach i nadawaniach). Kopiê dziennika moåna wydrukowaæ w kaådej chwili wykonujàc poniåszà procedurê. Jeãli urzàdzenie wyposaåone jest w opcjonalny interfejs dodatkowej linii G3, moåna drukowaæ dziennik dla kaådego. Waåne Zawartoãæ dziennika drukowanego automatycznie jest usuwana po zakoñczeniu drukowania. Jeãli potrzebny jest dokument potwierdzajàcy zrealizowane sesje transmisji i odbioru, raport zbiorczy naleåy zachowaæ. Na wyãwietlaczu moåna sprawdziæ rezultaty maksymalnie 200 sesji âàcznoãci (odbiorach i nadawaniach). Wszystko Drukuje wyniki poâàczeñ zgodnie z ich kolejnoãcià. Drukowanie wedâug numeru pliku. Drukuje tylko wyniki poâàczeñ okreãlone numerem pliku. Drukowanie wedâug uåytkownika Drukuje wyniki nadawania wg danego nadawcy. Kolumna z nazwà wysyâajàcego w dzienniku jest przydatna przy rejestrowaniu nadawcy uprzywilejowanego. Patrz str. 242 Nadawcy specjalni traktowani inaczej. W parametrach uåytkownika moåna ustawiæ Automatyczne drukowanie dziennika po kaådych 50 poâàczeniach. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 03, bit 7). Moåesz wyãwietliæ nazwê nadawcy uåywajàc parametrów uåytkownika. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 04, bit 5). Moåna okreãliæ drukowanie dziennika wedâug typu linii. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 19, bit 1). Funkcjê tê moåna przypisaæ jednemu z przycisków skrótu. Uåycie tego przycisku pozwala ominàæ punkt A. Patrz str. 201 Ustawienia ogólne/regulacja. W zaleånoãci od ustawieñ bezpieczeñstwa, odbiorca moåe nie zostaæ wyãwietlony. 43

54 Informacje o poâàczeniach A Nacisnàæ przycisk [Informacje]. 3 B Nacisnàæ przycisk [Druk rap.poâàczeñ]. C Wybraæ tryb drukowania. Wszystko A Wybierz opcjê [Wszystko]. Drukowanie wedâug numeru pliku. A Wybierz opcjê [Drukuj wg nr plików]. B Wprowadziæ czterocyfrowy numer pliku. Aby skorygowaæ ewentualny bâàd, nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj}, a nastêpnie ponowiæ próbê. 44

55 Drukowanie raportu poâàczeñ Drukowanie wedâug uåytkownika A Wybierz opcjê [Drukuj dla uåytkownika]. B Wybierz uåytkownika 3 Naciãnij [Anuluj], jeãli uåytkownik nie jest zarejestrowany. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu C. Naciãnij [Usuñ], aby powróciæ do poprzedniego ekranu, jeãli wybrano nieprawidâowà nazwê uåytkownika. C Naciãnij [OK] po sprawdzeniu nazwy uåytkownika na wyãwietlaczu. Naciãnij przycisk [Anuluj], jeãli wybrano zâà nazwê uåytkownika. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu C. D Nacisnàæ przycisk {Start}. Aby anulowaæ drukowanie dokumentu, nacisnàæ przycisk [Zatrzymaj drukowanie]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu C. E Dwukrotnie nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. 45

56 Informacje o poâàczeniach Raport zbiorczy 3 Wysoka Bardzo wysoka 1. Data wydruku pokazuje datê i godzinê wydrukowania raportu. 2. Zarejestrowany nagâówek faksu Pokazuje nazwê nadawcy zaprogramowanà do drukowania. 3. Data Pokazuje datê przesyâania lub odbioru. 4. Godzina Pokazuje godzinê rozpoczêcia przesyâania lub odbioru. 5. Nadawca Standardowe faksy Pokazuje (wyãwietlanà) nazwê zaprogramowanà przez nadawcê. Pokazuje zaprogramowany numer faksu, jeãli (wyãwietlana) nazwa nie zostaâa zaprogramowana. Jeãli nadawca nie zaprogramowaâ ani nazwy, ani numeru faksu, w przypadku nadawania pokazywany jest numer faksu lub nazwa zaprogramowana na liãcie odbiorców. Aby ustawiæ, czy priorytet ma mieæ numer faksu czy nazwa zaprogramowana na liãcie odbiorców, naleåy skontaktowaæ siê z serwisem. 46

57 Drukowanie raportu poâàczeñ Faksy internetowe Podczas nadawania pokazuje adres e- mail lub nazwê zaprogramowanà na liãcie odbiorców. Podczas odbioru pokazuje adres nadawcy. Podczas rozsyâania pokazuje liczbê odbiorców po adresach i nazwach odbiorców. Po przesâaniu dokumentów z komputera do urzàdzenia pojawia siê, --LAN-Fax -->. Aby sprawdziæ, czy dokumenty zostaây wysâane do odbiorcy, potwierdä tym samym numerem pliku. Odbiorcy IP-Fax Wyãwietla odbiorcê IP-Fax lub nazwê zaprogramowanà na liãcie odbiorców. Szczegóây odbiorcy faksu znajdujà siê na raporcie odbioru. Foldery docelowe Pokazuje nazwê zaprogramowanà na liãcie odbiorców w przypadku przekazywania. 6. Tryb komunikacji Nadawanie i odbiór standardowych faksów Za ikonà N i literà T O dla wysyâanych faksów lub R dla odbieranych faksów, pokazany jest tryb komunikacji, oznaczony literowo lub za pomocà symboli. Jeãli zainstalowany zostaâ opcjonalny moduâ interfejsu dodatkowej linii G3, pokazane zostanà komunikaty G3-1, G3-2, or G3-3. Nadawanie i odbiór faksów internetowych Za ikonà, i N dla wysyâanych wiadomoãci lub O dla odbieranych wiadomoãci , pokazany jest tryb komunikacji, oznaczony literowo lub za pomocà symboli. Wysyâane wiadomoãci , dla których wybrano Potwierdzenie odbioru Opcji oznaczone sà literà Q, natomiast przy wiadomoãciach zawierajàcych potwierdzenie odebrania wiadomoãci widoczna jest litera A. Nadawanie i odbieranie IP-Fax Za ikonà i N dla wysyâanych faksów lub O dla odbieranych faksów, pokazany jest tryb komunikacji, oznaczony literowo lub za pomocà symboli. W przypadku przekazywania do odbiorców w folderze Wyãwietlany jest (symbol folderu). 7. Czas komunikacji Pokazuje czas transmisji lub odbioru. 8. Iloãæ stron Pokazuje liczbê stron wysâanych lub odebranych. 9. Rezultat komunikacji Pokazuje rezultat transmisji lub odbioru. OK: Wszystkie strony zostaây prawidâowo nadane lub odebrane. Jeãli w oknie Opcje dla faksów internetowych wâàczono funkcjê potwierdzania odbioru, pokazywane jest Potwierdzenie odbioru. Wyniki odebranych dokumentów, które zostaây skierowane, sà poprzedzone przez +. --: Faks internetowy zostaâ przesâany do zaprogramowanego w urzàdzeniu serwera poczty. (Co nie oznacza, åe e- mail zostaâ dostarczony do adresata.) W przypadku korzystania z funkcji LAN-Fax, wyãwietlane sà wyniki komunikacji z komputera do tego urzàdzenia. Error: Wystàpiâ bâàd podczas komunikacji. D: Podczas komunikacji wystàpiâa przerwa w zasilaniu. Nie wszystkie faksy zostaây wysâane. 10. Nazwa uåytkownika Wyãwietla nazwê nadawcy. 11. Numer pliku Pokazuje numery administracyjne dokumentów. 3 47

58 Informacje o poâàczeniach Sprawdzanie rezultatów nadawania (status dokumentu do nadawania) Na wyãwietlaczu moåna przeglàdaæ czêãæ raportu. 3 Wyãwietlane sà tylko wyniki nadawania ostatnich 200 sesji (nadawania iodbioru). Wysâane dokumenty i listy faksów moåna przeglàdaæ za pomocà Web Image Monitor na komputerze podâàczonym do sieci. Szczegóâowe informacje moåna znaleäæ w pomocy Web Image Monitor. Jeãli podczas wykonywania tej procedury transmisja zostanie zakoñczona, jej rezultaty nie zostanà pokazane. Aby wyãwietliæ ostatnie wyniki, naleåy wyjãæ z funkcji Stan plików nadaw., a nastêpnie spróbowaæ ponownie. Funkcjê tê moåna przypisaæ jednemu z przycisków skrótu. Uåycie tego przycisku pozwala ominàæ punkt A. Patrz str. 201 Ustawienia ogólne/regulacja. A Nacisnàæ przycisk [Informacje]. B Wybierz opcjê [Stan plików nadaw.]. C Sprawdzanie rezultatów transmisji. Wyniki przesyâania sà wyãwietlane od ostatniego wyniku w grupach po szeãæ pozycji. 48

59 Sprawdzanie rezultatów nadawania (status dokumentu do nadawania) W przypadku wysyâania faksu Odbiorca wyãwietla informacje Wâasny numer lub Nagâówek faksu odbiorcy. W przypadku faksów internetowych adres i nazwa zaprogramowana na liãcie odbiorców sà widoczne w polu Do. W przypadku dokumentów przesyâanych z komputera widoczne jest oznaczenie -- LAN-Fax -->. W zaleånoãci od ustawieñ bezpieczeñstwa, zamiast odbiorcy moåe byæ wyãwietlony znak *. D Dwukrotnie nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. Po przesâaniu dokumentów z komputera do urzàdzenia pojawia siê, -- LAN-Fax -->. Aby sprawdziæ, czy dokumenty zostaây wysâane do odbiorcy, potwierdä tym samym numerem pliku. 3 49

60 Informacje o poâàczeniach Sprawdzanie wyników odbioru (Stan plików odbioru) Na wyãwietlaczu moåna przeglàdaæ czêãæ raportu. 3 Wyãwietlane sà tylko wyniki odbioru ostatnich 200 sesji nadawania iodbioru. Odebrane dokumenty i listy faksów moåna przeglàdaæ za pomocà Web Image Monitor na komputerze podâàczonym do sieci. Szczegóâowe informacje moåna znaleäæ w pomocy Web Image Monitor. Wyniki odbioru dokumentów odebranych podczas uåywania tej funkcji nie bêdà widoczne. Aby wyãwietliæ ostatnie wyniki, naleåy wyjãæ z funkcji Stan plików odbioru, a nastêpnie spróbowaæ ponownie. Funkcjê tê moåna przypisaæ jednemu z przycisków skrótu. Uåycie tego przycisku pozwala ominàæ punkt A. Patrz str. 201 Ustawienia ogólne/regulacja. A Nacisnàæ przycisk [Informacje]. B Naciãnij przycisk [Stan plików odb.]. C Sprawdziæ rezultaty odbioru. Wyniki odbioru sà wyãwietlane od ostatniego wyniku w grupach po szeãæ pozycji. 50

61 Sprawdzanie wyników odbioru (Stan plików odbioru) W przypadku odbioru standardowego faksu lub faksu IP-Fax, w kolumnie Stacja nadawcza wyãwietlany jest numer faksu nadawcy lub informacje z Nagâówka faksu. W przypadku faksów internetowych adres nadawcy jest widoczny w polu From. D Dwukrotnie nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. 3 51

62 Informacje o poâàczeniach Wyãwietlanie statusu pamiêci Tê funkcjê naleåy zastosowaæ do wyãwietlenia zestawienia aktualnego wykorzystania pamiêci. Wyãwietlane informacje to: iloãæ wolnej pamiêci w procentach, liczba odebranych dokumentów poufnych, liczba wysâanych plików, liczba plików blokady pamiêci oraz liczba odebranych dokumentów do wydrukowania. A Nacisnàæ przycisk [Informacje]. 3 B Nacisnàæ przycisk [Stan pamiêci]. C Sprawdziæ stan pamiêci. Inne jest wyãwietlany, gdy: zapisywane sà pliki zaâàczników. Patrz str. 97 Wysyâanie autodokumentu. zapisywane sà pliki åàdania odbioru. Patrz str. 79 Stacja transferowa. zapisywane sà oryginaây w skrzynkach informacyjnych. Patrz str. 65 Zapisywanie dokumentów w skrzynkach informacyjnych. przy wysyâaniu do skrzynki osobistej. Patrz str. 62 Drukowanie dokumentów ze skrzynki osobistej. Jeãli urzàdzenie zapisaâo odebrane faksy na twardym dysku, ich liczba jest widoczna na wyãwietlaczu przy opcji * Plik odb. oczek. na druk.. D Dwukrotnie nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. 52

63 Drukowanie/usuwanie odebranych i zapisanych dokumentów (Drukuj/usuñ zapisany plik odbioru) Drukowanie/usuwanie odebranych i zapisanych dokumentów (Drukuj/usuñ zapisany plik odbioru) Wymagany jest opcjonalny zespóâ drukarki/skanera. Dokumenty otrzymane i zapisane na twardym dysku moåna wydrukowaæ. Moåna równieå usunàæ niepotrzebne dokumenty. 3 Przygotowaæ siê Przed uåyciem tej funkcji naleåy wprowadziæ odpowiednie ustawienie dla otrzymanych i zapisanych dokumentów. Patrz str. 279 Zapisywanie lub drukowanie odebranych dokumentów. Jeãli wybrano opcjê zapisywania odebranych dokumentów i okreãlono adres , na który ma byæ wysyâane powiadomienie o odebraniu faksu, potwierdzenie odbioru zostanie przesâane na ten adres. Patrz str. 280 Wiadomoãæ zawierajàca Raport odbioru. Na twardym dysku moåesz zapisaæ najwyåej 400 odebranych dokumentów. Odebrane i zapisane dokumenty moåna wyãwietlaæ i/lub drukowaæ za pomocà Web Image Monitor lub programu DeskTopBinder. Patrz str. 172 Wyãwietlanie informacji o faksach za pomocà przeglàdarki internetowej lub podrêczniki i Pomoc programu DeskTopBinder. 53

64 Informacje o poâàczeniach Drukowanie odebranych i zapisanych dokumentów Funkcja ta umoåliwia wydrukowanie dokumentów zapisanych na twardym dysku. 3 Funkcja ta pozwala wydrukowaæ tylko odebrane i zapisane dokumenty. Nie jest moåliwe drukowanie i usuwanie odebranych dokumentów za pomocà funkcji Document Server. Moåna wybraæ i wydrukowaæ wiele dokumentów jednoczeãnie. Jednoczeãnie moåna wybraæ najwyåej 30 dokumentów. A Nacisnàæ przycisk [Informacje]. B Naciãnij przycisk [Drukuj / Usuñ zapisany plik RX]. C Wybraæ plik do wydrukowania, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [Drukuj]. Aby anulowaæ drukowanie, nacisnàæ przycisk [Anuluj]. Aby usunàæ dokument po wydrukowaniu, nacisnàæ przycisk [Usuñ plik po wydrukow.]. Aby drukowaæ dwustronnie, nacisnàæ przycisk [Drukuj po obu stronach] przed naciãniêciem przycisku {Start}. D Wybraæ tryb drukowania, a nastêpnie nacisnàæ przycisk {Start}. E Dwukrotnie nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. 54

65 Drukowanie/usuwanie odebranych i zapisanych dokumentów (Drukuj/usuñ zapisany plik odbioru) Usuwanie odebranych i zapisanych dokumentów Funkcja ta pozwala usuwaæ dokumenty zapisane na twardym dysku. Usuniêcie dokumentu nie jest moåliwe w czasie, gdy inna osoba wyãwietla go lub drukuje za pomocà Web Image Monitor lub programu DeskTopBinder. Moåna wybraæ i usunàæ wiele dokumentów jednoczeãnie. Jednoczeãnie moåna wybraæ najwyåej 30 dokumentów. A Nacisnàæ przycisk [Informacje]. 3 B Naciãnij przycisk [Drukuj / Usuñ zapisany plik RX]. C Wybierz plik do usuniêcia, a nastêpnie naciãnij przycisk [Usuñ]. D Nacisnàæ przycisk [Tak]. Aby zrezygnowaæ z usuniêcia, naciãnij przycisk [Nie]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu C. E Dwukrotnie nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. 55

66 Informacje o poâàczeniach Drukowanie dokumentu poufnego Funkcja ta zapobiega odczytywaniu dokumentów przez nieupowaånionych uåytkowników. Dokumenty nadesâana jako poufna jest zachowywana w pamiêci i nie jest drukowana automatycznie. Aby jà wydrukowaæ, trzeba wprowadziæ poufny kod. Po odebraniu przez urzàdzenie dokumentu poufnego, zapala siê wskaänik Dokument poufny (i). 3 Przygotowaæ siê Przed wykorzystaniem tej funkcji naleåy zarejestrowaæ wâasny kod poufny. Patrz str. 274 Rejestracja kodu poufnego. Waåne Jeãli zasilanie pozostanie wyâàczone przez okoâo godzinê, wszystkie dokumenty poufne zostanà usuniête. W takim przypadku zostanie wydrukowany raport Awarii zasilania z wykazem usuniêtych dokumentów. Patrz str. 286 Wyâàczanie gâównego zasilania/awaria zasilania. Ograniczenia Aby otrzymywaæ wiadomoãci poufne naleåy zaprogramowaæ odpowiedni kod. Funkcja ta jest niedostêpna dla faksów internetowych. Funkcjê tê moåna przypisaæ jednemu z przycisków skrótu. Uåycie tego przycisku pozwala ominàæ punkt B. Patrz str. 201 Ustawienia ogólne/regulacja. A Sprawdziæ, czy wskaänik Wiadomoãæ poufna ãwieci siê. 56

67 Drukowanie dokumentu poufnego B Nacisnàæ przycisk [Informacje]. C Naciãnij przycisk [Drukuj plik odb. poufnie]. Jeãli nie zostaây odebrane åadne dokumenty poufne, wyãwietlany jest komunikat Brak plików odbioru.. Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. D Wpisaæ czterocyfrowy kod poufny za pomocà przycisków numerycznych, a nastêpnie nacisnàæ przycisk {Start}. 3 Kod poufny jest róåny w zaleånoãci od parametrów nadawcy. Jeãli odebrana wiadomoãæ nie ma kodu poufnego, naleåy wprowadziæ kod poufny zarejestrowany dla tego urzàdzenia. Naleåy wprowadziæ kod poufny zarejestrowany przez nadawcê. Kod ten naleåy wczeãniej uzyskaæ od nadawcy. Jeãli kody poufne lub osobiste kody poufne sà niezgodne, wyãwietlony zostaje komunikat Brak plików odbioru dla okreãlonego kodu poufnego.. Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie], aby anulowaæ operacjê, a nastêpnie uzgodniæ kod poufny lub osobisty kod poufny z nadawcà, a nastêpnie ponowiæ próbê. E Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. 57

68 Informacje o poâàczeniach -Dokumentów poufnych nie moåna wydrukowaæ nawet wówczas, gdy zapalony jest wskaänik dokumentów poufnych (i). Wskaänik plików poufnych ãwieci siê równieå wtedy, gdy urzàdzenie odebraâo dokument z kodem SUB. Sprawdziæ skrzynki osobiste. 3 Jeãli nadawca przysâaâ plik z doâàczonym kodem SUB, plik naleåy wydrukowaæ ze skrzynki osobistej. Patrz str. 62 Drukowanie dokumentów ze skrzynki osobistej. Raport o dokumentach poufnych Po wâàczeniu tej funkcji raport jest drukowany po kaådym otrzymaniu dokumentu poufnego. Funkcjê tê moåna wâàczyæ lub wyâàczyæ przy uåyciu parametrów uåytkownika. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 04, bit 0). 58

69 Drukowanie dokumentu odebranego w trybie blokady pamiêci Drukowanie dokumentu odebranego w trybie blokady pamiêci Jest to funkcja bezpieczeñstwa zaprogramowana w celu ograniczenia dostêpu do pliku osobom nieupowaånionym. Jeãli wâàczona jest opcja Blokada pamiêci, wszystkie odbierane dokumenty sà zapisywane w pamiêci i nie sà automatycznie drukowane. Aby go wydrukowaæ, trzeba wprowadziæ kod blokady pamiêci. Jeãli urzàdzenie odebraâo dokument w trybie blokady pamiêci, wskaänik Dokument poufny (i) zaczyna migaæ. Przygotowaæ siê Przed wykorzystaniem tej funkcji naleåy zarejestrowaæ wâasny kod blokady pamiêci. Patrz str. 277 Rejestracja kodu blokowania pamiêci. Przed uåyciem tej funkcji naleåy wâàczyæ funkcjê Blokada pamiêci. Patrz str. 245 Blokowanie pamiêci. 3 Waåne Jeãli zasilanie pozostanie wyâàczone przez okoâo godzinê, wszystkie dokumenty z blokadà pamiêci zostanà usuniête. W takim przypadku zostanie wydrukowany raport Awarii zasilania z wykazem usuniêtych dokumentów. Patrz str. 286 Wyâàczanie gâównego zasilania/awaria zasilania. Jeãli wâàczona jest zarówno blokada pamiêci, jak i zapisywanie odebranych dokumentów, funkcja blokady pamiêci nie bêdzie dostêpna i odebrane dokumenty zostanà zapisane. Wiêcej informacji moåna znaleäæ na str. 279 Zapisywanie lub drukowanie odebranych dokumentów i str. 53 Drukowanie/usuwanie odebranych i zapisanych dokumentów (Drukuj/usuñ zapisany plik odbioru). Przy niewystarczajàcej iloãci wolnej pamiêci odbiór nie jest moåliwy, mimo åe funkcja blokady pamiêci jest dostêpna. Moåna takåe ustawiæ blokadê pamiêci dla wiadomoãci przychodzàcych od wybranych nadawców. Patrz str. 246 Rejestracja/zmiana nadawcy specjalnego. Dokumenty odebrane w trybie odbioru pollingowego sà automatycznie drukowane, nawet jeãli ta funkcja jest wâàczona. Funkcjê tê moåna przypisaæ jednemu z przycisków skrótu. Uåycie tego przycisku pozwala ominàæ punkt B. Patrz str. 201 Ustawienia ogólne/regulacja. 59

70 Informacje o poâàczeniach A Sprawdziæ, czy wskaänik pliku poufnego miga. 3 B Nacisnàæ przycisk [Informacje]. C Naciãnij przycisk [Druk. pliku blok. pamiêci]. Jeãli nie odebrano åadnych dokumentów, gdy wâàczona byâa blokada pamiêci, wyãwietlany jest komunikat Brak plików odbioru.. Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. D Wprowadä z klawiatury numerycznej 4-cyfrowy kod blokady pamiêci, a nastêpnie naciãnij przycisk {Start}. 60 Jeãli kod blokady pamiêci jest nieprawidâowy, wyãwietlony zostaje komunikat Okreãlony kod nie odpowiada zarejestrowanemu kodowi blokowania pamiêci.. Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie] i ponowiæ próbê po sprawdzeniu kodu blokady pamiêci. E Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci.

71 Skrzynki osobiste Skrzynki osobiste Przygotowaæ siê Przed wykorzystaniem tej funkcji naleåy zaâoåyæ skrzynkê osobistà. Patrz str. 257 Programowanie i zmiana skrzynek osobistych. Skrzynki osobiste Funkcja ta pozwala na takie ustawienie urzàdzenia, åe przychodzàce dokumenty adresowane do okreãlonego uåytkownika nie sà natychmiast drukowane, lecz przechowywane w pamiêci. Kaådemu uåytkownikowi naleåy wczeãniej przydzieliæ kod SUB (kod osobisty), który zostaâ okreãlony jako skrzynka osobista. Jeãli inni uåytkownicy wysyâajà swój dokument, naleåy podaæ kod SUB odbiorcy. Po odebraniu dokument jest zapisywany w skrzynce osobistej odpowiadajàcej kodowi SUB. Funkcja ta umoåliwia korzystanie z jednego urzàdzenia faksowego kilku osobom lub dziaâom, bez moåliwoãci wglàdu w dokumenty przeznaczone dla innych uåytkowników. Ponadto w przypadku okreãlenia odbiorcy wiadomoãci dla danej skrzynki osobistej, odebrane dokumenty z doâàczonym kodem SUB nie sà przechowywane w pamiêci, lecz wysyâane bezpoãrednio do wskazanego odbiorcy. Moåesz podaæ numer faksu, adres lub odbiorcê IP-Fax jako cel transmisji. Aby uzyskaæ wiêcej informacji o programowaniu odbiorców, patrz str. 257 Programowanie i zmiana skrzynek osobistych. Dodatkowe szczegóâowe informacje na temat kodu SUB moåna znaleäæ na str. 256 Ustawienia skrzynek. 3 Aby moåna byâo otrzymywaæ dokumenty w skrzynce osobistej, naleåy podaæ nadawcy kod SUB zarejestrowany dla danej skrzynki osobistej i poprosiæ o przesyâanie dokumentu z kodem SUB za pomocà funkcji Nadawanie z kodem SUB. Patrz str. 74 Kod SUB. Po otrzymaniu dokumentów do skrzynki osobistej zapala siê wskaänik Wiadomoãæ poufna/blokada pamiêci i jest drukowany raport wiadomoãci poufnej. Patrz str. 58 Raport o dokumentach poufnych. Jeãli odbiorca jest przypisany, dostarczony dokument zostanie usuniêty. Jeãli odbiorca nie zostaâ przypisany, moåna wydrukowaæ odebrane dokumenty na tym urzàdzeniu. Patrz str. 62 Drukowanie dokumentów ze skrzynki osobistej. 61

72 Informacje o poâàczeniach Drukowanie dokumentów ze skrzynki osobistej Aby wydrukowaæ dokument odebrany w skrzynce osobistej, naleåy wykonaæ poniåsze kroki. 3 Po wydrukowaniu dokumentu ze skrzynki osobistej, wiadomoãæ jest usuwana. A Upewniæ siê, åe ãwieci siê wskaänik Wiadomoãæ poufna. B Nacisnàæ przycisk [Informacje]. C Naciãnij przycisk [Drukuj plik ze skrzynki osobistej]. D Wybraæ skrzynkê z dokumentem, który chcesz wydrukowaæ. 62

73 Skrzynki osobiste Gdy wymagane jest hasâo Ten ekran jest wyãwietlony gdy wczeãniej okreãlono hasâo dla foldera skrzynki osobistej. Hasâo jest zarejestrowane przy opcji Narzêdzia administr.. Patrz str. 257 Programowanie i zmiana skrzynek osobistych. A Wpisaæ hasâo i nacisnàæ przycisk [OK]. 3 Aby skorygowaæ ewentualny bâàd, nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj} przed naciãniêciem przycisku [OK], a nastêpnie ponowiæ próbê. Aby zrezygnowaæ z wprowadzania hasâa, nacisnàæ przycisk [Anuluj]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu D. E Nacisnàæ przycisk {Start}. Aby zakoñczyæ drukowanie, nacisnàæ przycisk [Zatrzymaj drukowanie]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu D. F Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. Aby wydrukowaæ dokument w innej skrzynce osobistej, naleåy powtórzyæ operacjê od kroku D. G Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. 63

74 Informacje o poâàczeniach Skrzynki informacyjne Przygotowaæ siê Przed wykorzystaniem tej funkcji naleåy zaâoåyæ skrzynkê informacyjnà. Patrz str. 262 Programowanie i zmiana skrzynek informacyjnych. Skrzynki informacyjne 3 Za pomocà funkcji Skrzynka informacyjna moåna skonfigurowaæ urzàdzenie jako Document Server. Poprzez skanowanie dokumentów do skrzynek informacyjnych inni uåytkownicy mogà w dowolnym czasie otrzymywaæ dokumenty na åàdanie. Dodatkowe szczegóâowe informacje na temat kodu SEP moåna znaleäæ na str. 256 Ustawienia skrzynek. Dokumenty dla tej funkcji moåna zarejestrowaæ za pomocà opcji Zapisz/Usuñ/Drukuj plik ze skrzynki inf.. Patrz str. 65 Zapisywanie dokumentów w skrzynkach informacyjnych. Aby inni uåytkownicy mogli pobieraæ dokumenty wiadomoãci ze skrzynki informacyjnej, naleåy podaæ im kod SEP do foldera skrzynki informacyjnej. Jeãli inny uåytkownik zaåàda kodu SEP z pollingiem, podany kod SEP jest porównywany z kodami SEP zarejestrowanymi w skrzynkach informacyjnych. Jeãli kod jest prawidâowy, dokument przechowywany w folderze Skrzynka informacyjna zostanie automatycznie przesâana do odbiorcy. Patrz str. 76 Kod SEP. Zawartoãæ skrzynek informacyjnych moåna sprawdziæ za pomocà funkcji Zapisz/Usuñ/Drukuj plik ze skrzynki inf.. Patrz str. 67 Drukowanie dokumentów ze skrzynki informacyjnej. Moåna wczeãniej okreãliæ hasâo dla skrzynek informacyjnych. Hasâo moåna ustawiæ w Narzêdzia administr.. Patrz str. 262 Programowanie i zmiana skrzynek informacyjnych. 64

75 Skrzynki informacyjne Zapisywanie dokumentów w skrzynkach informacyjnych Aby umieãciæ dokument w skrzynce informacyjnej, wykonaj nastêpujàce czynnoãci. Jedna skrzynka informacyjna przechowuje jeden plik. Przechowywany plik nie jest automatycznie usuwany. Instrukcje usuwania zapisanego dokumentu przedstawiono na str. 69 Usuwanie dokumentów ze skrzynki informacyjnej. A Nacisnàæ przycisk [Informacje]. 3 B Naciãnij przycisk [Zapisz/Usuñ/Drukuj plik ze skrzynki inf.]. C Wybraæ skrzynkê, w której chcesz przechowywaæ plik. Jeãli znajdujà siê tam wczeãniej zarejestrowane pliki, za nazwà skrzynki wyãwietlone jest oznaczenie pliku. Po wybraniu skrzynki, w której przechowywany jest plik, zostanie wyãwietlony komunikat. Nacisnàæ przycisk [Tak] podczas zmieniania nazwy dokumentu. Uprzednio przechowywany plik zostanie zastàpiony. 65

76 Informacje o poâàczeniach Gdy wymagane jest hasâo A Wpisaæ hasâo i nacisnàæ przycisk [OK]. 3 Aby skorygowaæ ewentualny bâàd, nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj} przed naciãniêciem przycisku [OK], a nastêpnie ponowiæ próbê. Aby zrezygnowaæ z wprowadzania hasâa, nacisnàæ przycisk [Anuluj]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu C. D Zaâadowaæ oryginaâ i wybraæ odpowiednie ustawienia skanowania. Moåna równieå wybraæ nastêpujàce ustawienia: Faks z ksiàåki 2-stronny oryginaâ (Wymagany jest opcjonalny podajnik ADF.) Stempel (Wymagany jest opcjonalny ADF.) Zajrzeæ do instrukcji... Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> E Nacisnàæ przycisk {Start}. Rozpocznie siê skanowanie oryginaâu. Aby zakoñczyæ skanowanie, nacisnàæ przycisk [Zatrzymaj skanowanie]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu C. 66

77 Skrzynki informacyjne F Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. Aby zapisaæ dokument w innej skrzynce informacyjnej, naleåy powtórzyæ operacjê od kroku C. G Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. Drukowanie dokumentów ze skrzynki informacyjnej Aby wydrukowaæ dokument umieszczony w skrzynce informacyjnej, wykonaj nastêpujàce czynnoãci. A Nacisnàæ przycisk [Informacje]. 3 B Nacisnàæ przycisk [Zapisz/Usuñ/Drukuj plik ze skrzynki inf.]. C Nacisnàæ przycisk [Drukuj plik]. D Zaznaczyæ skrzynkê zawierajàcà dokument przeznaczony do wydrukowania. Nie moåna wybraæ skrzynki, w której nie ma åadnej wiadomoãci. 67

78 Informacje o poâàczeniach Gdy wymagane jest hasâo A Wpisaæ hasâo i nacisnàæ przycisk [OK]. 3 Aby skorygowaæ ewentualny bâàd, nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj} przed naciãniêciem przycisku [OK], a nastêpnie ponowiæ próbê. Aby zrezygnowaæ z wprowadzania hasâa, nacisnàæ przycisk [Anuluj]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu D. E Nacisnàæ przycisk {Start}. Aby drukowaæ dwustronnie, naleåy nacisnàæ przycisk [Drukuj dwustronnie] przed naciãniêciem przycisku {Start}. Aby anulowaæ drukowanie przed naciãniêciem przycisku {Start}, nacisnàæ przycisk [Anuluj]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu D. Aby anulowaæ drukowanie po naciãniêciu przycisku {Start}, nacisnàæ przycisk [Zatrzymaj drukowanie]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu D. F Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. Powtórzyæ czynnoãci od punktu D, aby wydrukowaæ inny plik zapisany wskrzynce. G Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. 68

79 Skrzynki informacyjne Usuwanie dokumentów ze skrzynki informacyjnej Aby usunàæ wiadomoãæ przechowywanà w skrzynce informacyjnej, naleåy wykonaæ poniåsze czynnoãci. A Nacisnàæ przycisk [Informacje]. 3 B Nacisnàæ przycisk [Zapisz/Usuñ/Drukuj plik ze skrzynki inf.]. C Nacisnàæ przycisk [Usuñ plik]. D Zaznacz skrzynkê zawierajàcà dokument przeznaczony do usuniêcia. Gdy wymagane jest hasâo A Wpisaæ hasâo i nacisnàæ przycisk [OK]. 69

80 Informacje o poâàczeniach Aby skorygowaæ ewentualny bâàd, nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj} przed naciãniêciem przycisku [OK], a nastêpnie ponowiæ próbê. Aby zrezygnowaæ z wprowadzania hasâa, nacisnàæ przycisk [Anuluj]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu D. E Nacisnàæ przycisk [Usuñ]. 3 Aby zakoñczyæ usuwanie, nacisnàæ przycisk [Nie usuwaj]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu D. F Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. Powtórzyæ czynnoãci od punktu D, aby usunàæ inny dokument zapisany winnej skrzynce. G Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. 70

81 4. Pozostaâe funkcje nadawania Porêczne funkcje wybierania Wybieranie sekwencyjne Funkcja ta umoåliwia zestawianie numeru telefonicznego z róånych elementów, z których niektóre mogà byæ przechowywane w funkcji Klawisze odbiorców, a niektóre wprowadzane za pomocà przycisków numerycznych. Ograniczenia Funkcja ta nie jest dostêpna w przypadku faksów internetowych. Âàczna liczba cyfr, które moåna wprowadziæ, wynosi maksymalnie 128 przy uåyciu klawiszy odbiorców i klawiszy numerycznych. W przypadku przesyâania z pamiêci i przesyâania natychmiastowego, pomiêdzy numery naleåy wstawiæ pauzê. W przypadku wybierania numeru bez podnoszenia sâuchawki i wybierania rêcznego pauza nie jest potrzebna. Funkcje zaawansowane zaprogramowane na liãcie odbiorców nie sà dostêpne. (Przykâad) Zakâadamy, åe numer jest przypisany przyciskowi odbiorców. A Zaâadowaæ oryginaâ i wybraæ odpowiednie ustawienia skanowania. B Nacisnàæ przycisk odbiorcy, do którego jest przypisany numer C Naciãnij przycisk {Pauza/ponowne wybieranie}. D Wpisaæ cyfry {1}, {5}, {5}, {5}, {3}, {3}, {3} za pomocà przycisków numerycznych. E Nacisnàæ przycisk {Start}. 71

82 Pozostaâe funkcje nadawania Ponowne wybieranie numeru Urzàdzenie zapamiêtuje 10 ostatnio wybranych odbiorców dla kaådej metody transmisji. Funkcja ta oszczêdza czas, gdy wysyâasz wielokrotnie do tego samego odbiorcy, poniewaå nie musisz wpisywaæ ponownie jego numeru. 4 Ograniczenia Nie sà zapamiêtywane numery nastêpujàcych odbiorców: Odbiorcy okreãleni na liãcie odbirców Odbiorcy tworzàcy grupê odbiorców Odbiorcy wybierani jako Stacje odbiorcze przy Åàdaniu transferu Odbiorcy wybierani za pomocà telefonu zewnêtrznego Odbiorcy, których numery sà wybierane za pomocà funkcji powtórnego wybierania (traktowani sà jak juå zapisani w pamiêci) Drugi i kolejni odbiorcy rozsyâania Odbiorcy okreãleniu w sterowniku LAN-Fax na komputerze Aby ponownie wybraæ numer faksu, nie naleåy wybieraæ åadnego numeru przed naciãniêciem przycisku {Pauza/Redial}. W przypadku naciãniêcia przycisku {Pauza/Redial} po wprowadzeniu numerów za pomocà przycisków numerycznych, zamiast numeru wprowadzona zostanie pauza. Moåesz podaæ odbiorcê faksu internetowego i IP-Fax uåywajàc funkcji Ponowne wybieranie. Wybierz tà funkcjê przed naciãniêciem [Rêczne wpr.]. A Zaâadowaæ oryginaâ i wybraæ odpowiednie ustawienia skanowania. B Nacisnàæ przycisk {Pauza/Redial}. 72

83 Porêczne funkcje wybierania C Wybraæ odbiorcê, którego numer ma zostaæ wybrany ponownie. Poniewaå data i godzina zeskanowania oryginaâu wyãwietlana jest w postaci przycisku, wybraæ dokument poprzez tego przycisku. Po naciãniêciu przycisku [Zarejes.odb.] moåna zarejestrowaæ odbiorcê na liãcie odbiorców. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe>. 4 73

84 Pozostaâe funkcje nadawania Funkcje zaawansowane Kod SUB 4 Zazwyczaj moåna stosowaæ Nadawanie poufne w celu wysyâania dokumentów do urzàdzenia faksowego tej samej marki i posiadajàcego funkcjê odbioru wiadomoãci poufnych. Patrz str. 12 Nadawanie poufne. Jeãli jednak urzàdzenie odbiorcy wyposaåone jest w podobnà funkcjê, np. Kod SUB, moåna wysyâaæ dokumenty faksowe do odbiorcy, korzystajàc z tej metody. Dodatkowe szczegóâowe informacje na temat kodu SUB moåna znaleäæ na str. 256 Ustawienia skrzynek. Ograniczenia Nie moåna uåywaæ opcji Kod SUB razem z faksem internetowym. Kod moåe zawieraæ do 20 znaków. Moåna wpisaæ cyfry, znaki * i # oraz spacje. Sprawdziæ, czy liczba cyfr kodu jest zgodna ze specyfikacjà urzàdzenia, do którego wysyâana jest wiadomoãæ. Kody mogà byæ przechowywane na listach odbiorców i w programach. Patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Patrz str. 179 Definiowanie i zmieniania programów skrótów. Kod SUB jest drukowany na wszystkich raportach. Jest to moåliwe tylko wtedy, gdy Kod SUB okreãlono w [Funkcje zaawan.] przy uåyciu klawiszy numerycznych. A Zaâadowaæ oryginaâ i wybraæ odpowiednie ustawienia skanowania. Zajrzeæ do instrukcji... Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> B Wpisz numer faksu odbiorcy lub odbiorcê IP-Fax. C Nacisnàæ przycisk [Funkcje zaawan.]. D Nacisnàæ przycisk [Kod SUB]. 74

85 Funkcje zaawansowane E Nacisnàæ przycisk [Transmisja z kodem SUB]. F Wpisaæ kod SUB, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. Kod SUB pojawia siê na wyãwietlaczu w wierszu powyåej [Funkcje zaawan.]. Aby skorygowaæ ewentualny bâàd, nacisnàæ przycisk [Anuluj] lub {Zeruj/Zatrzymaj} przed naciãniêciem przycisku [OK], a nastêpnie ponowiæ próbê. G Aby wpisaæ hasâo, nacisnàæ przycisk [Hasâo (SID)]. H Wpisaæ hasâo za pomocà przycisków numerycznych, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. I Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. J Nacisnàæ przycisk {Start}. 4 Przy korzystaniu z nadawania natychmiastowego, gdy urzàdzenie odbiorcy nie korzysta z funkcji Kod SUB, na wyãwietlaczu pojawi siê odpowiedni komunikat. W takim przypadku, nacisnàæ przycisk [OK], aby anulowaæ transmisjê. Kod SID Moåna równieå stosowaæ kod SID (identyfikator nadawcy) przy wysyâaniu wiadomoãci poufnych z zastosowaniem funkcji Kod SUB. W przypadku korzystania ze skrzynki osobistej z hasâem jako hasâo naleåy wprowadziæ kod SID. Kod moåe zawieraæ do 20 znaków. Moåna wpisaæ cyfry, znaki * i # oraz spacje. Kody mogà byæ przechowywane na listach odbiorców i w programach. Patrz str. 179 Definiowanie i zmieniania programów skrótów. Patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Kod SID jest drukowany na wszystkich raportach. Jest to moåliwe tylko wtedy, gdy Kod SID okreãlono w [Funkcje zaawan.] przy uåyciu klawiszy numerycznych. 75

86 Pozostaâe funkcje nadawania Kod SEP Zazwyczaj moåna wykorzystaæ odbiór polling do odbierania faksów z urzàdzeñ posiadajàcych funkcjê odbioru pollingowego takiej samej marki. Jeãli jednak urzàdzenie innej marki obsâuguje funkcjê odbioru z pobieraniem faksów, moåna odbieraæ dokumenty od nadawcy, stosujàc tê metodê. Moåna odbieraæ dokumenty o tym samym kodzie SEP i wprowadzonym kodzie SEP. Dodatkowe szczegóâowe informacje na temat kodu SEP moåna znaleäæ na str. 256 Ustawienia skrzynek. 4 Ograniczenia Nie moåna uåywaæ opcji Kod SEP razem z faksem internetowym. Kod moåe zawieraæ do 20 znaków. Sprawdziæ, czy liczba cyfr kodu jest zgodna ze specyfikacjà urzàdzenia, z którego odebrano wiadomoãæ. Moåna wpisaæ cyfry, znaki * i # oraz spacje. Kody mogà byæ przechowywane na listach odbiorców i w programach. Patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Patrz str. 179 Definiowanie i zmieniania programów skrótów. Kod SEP jest drukowany na wszystkich raportach. Jest to moåliwe tylko wtedy, gdy Kod SEP okreãlono w [Funkcje zaawan.] przy uåyciu klawiszy numerycznych. A Wpisz numer faksu odbiorcy lub odbiorcê IP-Fax. B Nacisnàæ przycisk [Funkcje zaawan.]. C Nacisnàæ przycisk [Kod SEP]. D Nacisnàæ przycisk [Odbiór z kodem SEP]. 76

87 Funkcje zaawansowane E Wpisaæ kod SEP, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. Kod SEP pojawia siê na wyãwietlaczu w wierszu powyåej [Funkcje zaawan.]. Aby skorygowaæ ewentualny bâàd, nacisnàæ przycisk [Anuluj] lub {Zeruj/Zatrzymaj} przed naciãniêciem przycisku [OK], a nastêpnie ponowiæ próbê. F Aby wpisaæ hasâo, nacisnàæ przycisk [Hasâo (PWD)]. G Wpisaæ hasâo za pomocà przycisków numerycznych, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. H Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. I Nacisnàæ przycisk [Tryb nadawania]. 4 J Naciãnij przycisk [Odb. polling]. K Naciãnij przycisk [Kod domyãlny/odb.-wolny poll.], a nastêpnie naciãnij przycisk [OK]. 77

88 Pozostaâe funkcje nadawania Aby anulowaæ odbiór z pollingiem, nacisnàæ przycisk [Anuluj]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu J. L Nacisnàæ przycisk [OK]. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. M Nacisnàæ przycisk {Start}. Kod PWD 4 Niekiedy podczas odbioru pollingu w wykorzystaniem kodu SEP wymagane moåe byæ uåycie hasâa. Jeãli dokument zostanie odebrany z urzàdzenia tego samego producenta, nie naleåy wprowadzaæ hasâa. Hasâo moåe zawieraæ do 20 znaków. Moåna wpisaæ cyfry, znaki * i # oraz spacje. Kody mogà byæ przechowywane na listach odbiorców i w programach. Patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Patrz str. 179 Definiowanie i zmieniania programów skrótów. Kod PWD jest drukowany na wszystkich raportach. Jest to moåliwe tylko wtedy, gdy Kod PWD okreãlono w [Funkcje zaawan.] przy uåyciu klawiszy numerycznych. Åàdanie transferu Åàdanie transferu pozwala urzàdzeniu faksowemu wyposaåonemu w tê funkcjê automatycznie przekazywaæ przychodzàce dokumenty do wielu odbiorców. Umoåliwia obniåanie kosztów, gdy ten sam dokument jest wysyâany do wiêcej niå jednego odbiorcy w odlegâym miejscu. Oszczêdza teå czas, gdyå wiele dokumentów moåna wysâaæ za pomocà jednej operacji. Poniåszy schemat lepiej wyjaãnia tê ideê. W czêãci tej stosowana jest nastêpujàca terminologia: 78

89 Funkcje zaawansowane Strona åàdajàca Urzàdzenie, z którego pochodzi dokument. Stacja transferowa Urzàdzenie, które przesyâa otrzymane dokumenty do innych odbiorców. Stacja odbiorcza Faks lub komputer, który odebraâ dokument ze stacji transferowej. Przygotowaæ siê Przed rozpoczêciem korzystania z tej funkcji konieczne sà nastêpujàce przygotowania: Zaprogramowanie numerów poszczególnych stacji transferowych w urzàdzeniu (strona zgâaszajàca åàdanie) i w samej stacji transferowej. Patrz str. 273 Raport z transferu. Zaprogramowanie tego samego kodu pollingu w urzàdzeniu (strona zgâaszajàca åàdanie) i w stacji transferowej. Patrz str. 275 Rejestracja kodu pobierania faksów. Aby przesâaæ åàdanie transferu faksem, stacja transferowa musi byæ urzàdzeniem faksowym tego samego producenta i musi obsâugiwaæ funkcjê stacji transferowej. Aby przesâaæ åàdanie transferu pocztà , stacja transferowa musi byæ urzàdzeniem faksowym tego samego producenta i musi obsâugiwaæ funkcjê faksów internetowych. Aby przesâaæ åàdanie transferu uåywajàc IP-Fax, stacja transferowa musi byæ urzàdzeniem faksowym tego samego producenta i musi obsâugiwaæ funkcjê IP-Fax. Numer faksu uåytkownika zgâaszajàcego åàdanie naleåy zaprogramowaæ w wybieraniu szybkim, wybieraniu przyspieszonym lub wybieraniu grupowym stacji transferowej. Numer faksu stacji odbiorczej naleåy zaprogramowaæ w wybieraniu szybkim, wybieraniu przyspieszonym lub wybieraniu grupowym stacji transferowej. 4 W urzàdzeniu po stronie proszàcej moåna okreãliæ do 500 stacji transferowych. W kaådej stacji moåe byæ do 30 odbiorców koñcowych. Jeãli zostanie okreãlona grupa stacji transferowych, grupa ta liczy siê jako jeden odbiorca. Jeãli åàdanie transferu jest przesyâane pocztà , natychmiast po zakoñczeniu przesyâania wiadomoãci do wszystkich stacji odbiorczych stacja transferowa przesyâa z raportem o wynikach transferu. Patrz str. 130 Raport o wynikach transferu (åàdanie transferu przesâane em). 79

90 Pozostaâe funkcje nadawania Jeãli åàdanie transferu jest wysyâane pocztà do komputera lub faksu nie obsâugujàcego funkcji åàdania transferu, urzàdzenie to odbierze je jako zwykây . Transfer dokumentów nie odbêdzie siê, ale do strony zgâaszajàcej åàdanie transferu nie zostanie wysâany åaden raport o bâêdach. W przypadku wysyâania åàdania transferu pocztà naleåy upewniæ siê, åe urzàdzenie odbierajàce obsâuguje funkcjê faksów internetowych i jest wyposaåone w funkcjê stacji transferowej. Funkcjê tê moåna przypisaæ jednemu z przycisków skrótu. Uåycie tego przycisku pozwala ominàæ punkt C. Patrz str. 201 Ustawienia ogólne/regulacja. A Zaâadowaæ oryginaâ i wybraæ odpowiednie ustawienia skanowania. 4 Gdy wysyâasz åàdanie transferu przez , dokumenty sà wysyâane z rozdzielczoãcià Wysoka, nawet jeãli wybraâeã Bardzo wysoka. Aby wysâaæ dokument w Bardzo wysoka, skonfiguruj peâny tryb podczas rejestrowania odbiorców w ksiàåce adresowej. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe>. W przypadku uåywania funkcji åàdania transferu przesyâanego pocztà elektronicznà oryginaây sà przesyâane w formacie A4. Oryginaây wiêksze niå format A4 sà zmniejszane do szerokoãci A4. Jeãli terminal odbiorcy jest z godny z peânym trybem T.37, oryginaây sà wysyâane z szerokoãcià podanà w ksiàåce adresowej. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe>. Zajrzeæ do instrukcji... Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> B Wskazaæ stacjê transferowà. Wpisz bezpoãrednio lub wybierz z listy numer faksu, adres lub odbiorcê IP-Fax stacji transferowej. Aby skorygowaæ ewentualny bâàd, nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj}, a nastêpnie ponowiæ próbê. Jeãli åàdanie transferu jest wysyâane pocztà , moåna skonfigurowaæ opcje . Patrz kroki B i C w Poradniku faksowania <Funkcje podstawowe>. Zajrzeæ do instrukcji... Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> 80

91 Funkcje zaawansowane C Nacisnàæ przycisk [Funkcje zaawan.]. D Naciãnij przycisk [Åàdanie transferu]. E Naciãnij przycisk [Stacja odbiorcza]. F Okreãl stacjê odbiorczà. 4 Nie jest moåliwe bezpoãrednie wpisywanie numerów w opcji Stacja odbiorcza. Numery muszà byæ zapisane na listach odbiorców, pod przyciskami szybkiego wybierania lub wybierania grupowego w stacjach transferowych. Aby wybraæ innà stacjê odbiorczà, naleåy wykonaæ poniåszà procedurê. Aby anulowaæ åàdanie transferu, dwa razy nacisnàæ przycisk [Anuluj]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu E. Lista odbiorców A Wybierz opcjê [q Szybkie wybieranie]. B Wpisaæ numer rejestracji listy odbiorców, gdzie zarejestrowana jest dana stacja odbiorcza. Na przykâad aby wybraæ numer rejestracji zapisany w stacji transferowej pod przyciskiem szybkiego wybierania 01, wprowadziæ: {0} {1}. Wpis moåe skâadaæ siê z maksymalnie 5 cyfr. 81

92 Pozostaâe funkcje nadawania Wybieranie przyspieszone A Wybierz opcjê [qp Wybieranie przysp.]. B Wprowadziæ kod do przyspieszonego wybierania. Na przykâad aby wybraæ numer przypisany przyciskowi szybkiego wybierania 12 w stacji transferowej, wprowadziæ: {1} {2}. Wybieranie grupowe 4 A Wybierz opcjê [qpp Wybieranie grup.]. B Wprowadziæ numer grupy. Na przykâad, aby wybraæ numer przypisany przyciskowi do wybierania grupy 04 w stacji transferowej, wprowadziæ: {0} {4}. G Aby wybraæ innà stacjê odbiorczà, nacisnàæ [Dodaj]. Nacisnàæ przycisk [UPoprz.] lub [TNast.], aby wyãwietliæ juå wybrane stacje odbiorcze. Moåna wybraæ stacjê odbiorczà z tej listy i usunàæ jà, naciskajàc przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj}. H Po wybraniu wszystkich stacji odbiorczych nacisnàæ przycisk [OK]. I Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. Wyãwietlone zostanà stacje transferowe i stacje odbiorcze. J Nacisnàæ przycisk {Start}. 82

93 Funkcje zaawansowane Åàdania transferowe ustawione w menu Ustawienia systemowe Za pomocà funkcji åàdania transferu w menu Ustawienia systemowe moåna zaprogramowaæ przycisk szybkiego wybierania dla stacji transferowej i/lub stacji odbiorczej. Patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. A Zaâadowaæ oryginaâ i wybraæ odpowiednie ustawienia skanowania. Zajrzeæ do instrukcji... Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> B Nacisnàæ przycisk, któremu przypisana zostaâa funkcja Åàdanie przekazania. 4 C Nacisnàæ przycisk {Start}. -Przekazywanie wielostopniowe Zarejestrowaæ stacjê transferowà na liãcie odbiorców. W przypadku odebrania åàdania transferu, w którym okreãlona jest stacja odbiorcza zaprogramowana równieå na liãcie odbiorców, urzàdzenie wysyâa åàdanie transferu do zaprogramowanej stacji transferowej. Funkcja ta pozwala na przesyâanie dokumentów faksowych do wielu stacji i powoduje, åe transfer dokumentu jest bardziej efektywny. Dla kaådej stacji transferowej moåna zarejestrowaæ maks. 30 stacji odbiorczych. Szczegóâowe informacje moåna znaleäæ u przedstawiciela serwisu. 83

94 Pozostaâe funkcje nadawania Wybieranie bez podnoszenia sâuchawki Funkcja pracy gâoãnomówiàcej pozwala podczas wybierania numeru sâyszeæ däwiêk z wewnêtrznego gâoãnika. Przy wysyâaniu faksu moåna dziêki temu sprawdziæ poâàczenie. Ograniczenia Funkcja ta jest niedostêpna dla opcjonalnego interfejsu dodatkowej linii G3, faksu internetowego i trybu IP-Fax. 4 Funkcja ta jest niedostêpna w niektórych krajach. Jeãli drukowany jest raport o wynikach nadawania natychmiastowego (Nadawanie natychmiastowe), wyniki przesyâania w trybie pracy gâoãnomówiàcej nie sà na nim wyszczególnione. A Zaâadowaæ oryginaâ i wybraæ odpowiednie ustawienia skanowania. Zajrzeæ do instrukcji... Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> B Naciãnij przycisk {On Hook}. Usâyszysz niski ton z wewnêtrznego gâoãnika. Aby anulowaæ tê operacjê, ponownie nacisnàæ przycisk {Praca gâoãnomów.}. 84

95 Wybieranie bez podnoszenia sâuchawki C Wybraæ numer. Urzàdzenie natychmiast wybierze numer odbiorcy. Moåna wyregulowaæ gâoãnoãæ sygnaâu linii telefonicznej, naciskajàc przycisk [Gâoãniej] lub [Ciszej] w prawym górnym rogu wyãwietlacza. Gâoãnoãæ moåna równieå ustawiæ w Ust.ogólne/Dostosuj. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> oraz str. 201 Ustawienia ogólne/regulacja. Aby skorygowaæ ewentualny bâàd, nacisnàæ przycisk {On Hook} lub {Kasowanie ustawieñ}, a nastêpnie powróciæ do punktu B. D Kiedy poâàczenie zostaâo nawiàzane i sâychaæ wysoki sygnaâ, nacisnàæ przycisk {Start}. Rozpocznie siê przesyâanie. 4 Po zakoñczeniu transmisji urzàdzenie powróci do trybu gotowoãci. Aby anulowaæ transmisjê, nacisnàæ przycisk {Zeruj/Zatrzymaj}, a nastêpnie wyjàæ oryginaây. -Praca gâoãnomówiàca w przypadku uåywania zewnêtrznego telefonu Jeãli do faksu podâàczony jest zewnêtrzny telefon, po usâyszeniu gâosu rozmówcy moåna z nim rozmawiaæ. W przypadku usâyszenia gâosu rozmówcy przed naciãniêciem przycisku {Start} podnieãæ sâuchawkê zewnêtrznego telefonu i powiadomiæ odbiorcê o zamiarze wysâania faksu (poprosiæ o wâàczenie trybu faksu). 85

96 Pozostaâe funkcje nadawania Wybieranie rêczne Wymagany jest zewnêtrzny telefon. Podnieãæ sâuchawkê zewnêtrznego telefonu i wybraæ numer. Kiedy poâàczenie zostaâo nawiàzane i sâychaæ wysoki sygnaâ, nacisnàæ przycisk {Start}, aby wysâaæ dokument. Jeãli natomiast sâyszalny jest gâos, prowadziæ rozmowê w zwykây sposób. 4 Ograniczenia Funkcja ta jest niedostêpna dla opcjonalnego interfejsu dodatkowej linii G3, faksu internetowego i trybu IP-Fax. Jeãli drukowany jest raport o wynikach nadawania natychmiastowego (Nadawanie natychmiastowe), wyniki przesyâania w trybie wybierania rêcznego nie sà na nim wyszczególnione. A Zaâadowaæ oryginaâ i wybraæ odpowiednie ustawienia skanowania. Zajrzeæ do instrukcji... Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> B Podnieã sâuchawkê. Usâyszysz sygnaâ wybierania. C Wybraæ numer. Urzàdzenie natychmiast wybierze numer odbiorcy. Aby skorygowaæ ewentualny bâàd, odâoåyæ sâuchawkê zewnêtrznego telefonu, a nastêpnie wykonaæ ponownie czynnoãci od punktu B. 86

97 Wybieranie rêczne D Kiedy poâàczenie zostaâo nawiàzane i sâychaæ wysoki sygnaâ, nacisnàæ przycisk {Start}, aby wysâaæ dokument. Rozpocznie siê przesyâanie. Jeãli po uzyskaniu poâàczenia sâyszalny jest gâos rozmówcy, naleåy go poinformowaæ, åe bêdzie przesyâany dokument (poprosiæ o wâàczenie faksu). E Odâóå sâuchawkê. Po zakoñczeniu transmisji wyãwietlacz powraca do ekranu trybu gotowoãci. Aby anulowaæ transmisjê, nacisnàæ przycisk {Zeruj/Zatrzymaj}, a nastêpnie wyjàæ oryginaây. 4 87

98 Pozostaâe funkcje nadawania Zmiana linii Funkcja ta wymaga zainstalowania opcjonalnego interfejsu dodatkowej linii G3. Jeãli zainstalowany jest moduâ interfejsu dodatkowej linii G3, linie moåna przyâàczyæ maksymalnie do trzech portów. 4 Po zainstalowaniu moduâu interfejsu dodatkowej linii G3 w menu Ust.ogólne/Dostosuj moåna wybraæ pozycjê wyjãciowà linii. Patrz str. 201 Ustawienia ogólne/regulacja. Przy wysyâaniu faksu moåna wybraæ typ poâàczenia wybierajàc numer przyciskami numerycznymi lub korzystajàc z funkcji Wybieranie sekwencyjne. G3 G3 wybrane jest po wâàczeniu lub zresetowaniu urzàdzenia. Po zainstalowaniu moduâu interfejsu dodatkowej linii G3 moåna wybraæ liniê G3-1, G3-2, G3-3 lub G3 Auto., zaleånie od zainstalowanego moduâu. Wiele gniazd Jeãli zainstalowany jest interfejs dodatkowej linii G3, poâàczenia sàrealizowane za poãrednictwem trzech linii jednoczeãnie. Lista poniåej przedstawia poâàczenia protokoâów dostêpne dla kaådego typu linii. Opcja Dostêpne typy linii Dostêpne kombinacje protokoâów Bez opcji PSTN G3 Interfejs dodatkowej linii G3 Interfejs dodatkowej linii G3 + Interfejs dodatkowej linii G3 PSTN+PSTN PSTN + PSTN + PSTN G3+G3 G3 + G3 + G3 88

99 Zmiana linii Moåliwe sà najwyåej trzy jednoczesne poâàczenia. Nie moåna wykonaæ trzech operacji nadawania natychmiastowego jednoczeãnie. Jeãli majà miejsce trzy poâàczenia, na wyãwietlaczu widoczne jest poâàczenie zainicjowane jako pierwsze. A Naciãnij przycisk [Wybierz liniê]. 4 B Wybraæ liniê, z której chcesz korzystaæ. Jeãli zainstalowany jest opcjonalny interfejs dodatkowej linii G3. W przypadku wybrania opcji G3 Auto. urzàdzenie uåyje dowolnej dostêpnej linii. Pozwala to zwiêkszyæ wydajnoãæ urzàdzenia. C Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. 89

100 Pozostaâe funkcje nadawania Tryb nadawania poãredniego Faks z ksiàåki Funkcji tej naleåy uåyæ w przypadku wysyâania oryginaâu ksiàåki z szyby ekspozycyjnej. Strony sà skanowane w podanej poniåej kolejnoãci. 4 Ograniczenia Poâoåyæ oryginaâ na szybie ekspozycyjnej. Nie moåna uåywaæ opcjonalnego ADF. W zaleånoãci od rozmiaru papieru w urzàdzeniu odbiorcy, dokument moåe zostaæ pomniejszony w czasie drukowania u odbiorcy. Oryginaây oprawione mogà byæ skanowane zaczynajàc od strony lewej lub prawej. Za pomocà parametrów uåytkownika moåna okreãliæ, którà stronê (lewà lub prawà) urzàdzenie bêdzie domyãlnie skanowaæ najpierw. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 06, bit 6). W przypadku uåywania funkcji faksu internetowego oryginaây sà przesyâane w szerokoãci A4. Oryginaây wiêksze niå format A4 sà zmniejszane do szerokoãci A4. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe>. Jeãli urzàdzenie odbiorcy jest zgodne z peânym trybem T.37, oryginaây sà wysyâane z szerokoãcià podanà w ksiàåce adresowej. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe>. 90

101 Tryb nadawania poãredniego A Poâoåyæ oryginaâ na szybie ekspozycyjnej, a nastêpnie wybraæ wszystkie wymagane ustawienia skanowania. Zajrzeæ do instrukcji... Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> B Naciãnij przycisk [Tryb nadawania SUB]. 4 C Nacisnàæ przycisk [Faks z ksiàåki]. D Wybraæ rozmiar oryginaâu. Aby anulowaæ ten tryb, nacisnàæ przycisk [Anuluj]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu C. Po wybraniu formatu A3, oryginaâ zostanie wysâany z wykorzystaniem transmisji z obrotem obrazu. Patrz str. 118 Transmisja z obrotem obrazu. 91

102 Pozostaâe funkcje nadawania E Wybierz opcjê [Od pierwszej strony] lub [Od drugiej strony], a nastêpnie naciãnij przycisk [OK]. 4 Wybrany rozmiar oryginaâu jest widoczny powyåej podãwietlonego [Faks z ksiàåki]. Wybraæ opcjê [Od pierwszej strony], aby wysâaæ faks z ksiàåki, zaczynajàc od pierwszej strony. Wybraæ opcjê [Od drugiej strony], aby wysâaæ list przewodni jako pierwszà stronê. Aby anulowaæ ten tryb, nacisnàæ przycisk [Anuluj]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu C. F Nacisnàæ przycisk [OK]. G Wybraæ odbiorcê, a nastêpnie nacisnàæ przycisk {Start}. W przypadku wysyâania wiêcej niå jednej strony, ukâadaæ oryginaây pojedynczo, naciskajàc przycisk {Start} po kaådej stronie. Po zeskanowaniu ostatniego oryginaâu, naciãnij przycisk [#]. Jeãli przycisk [#] nie zostanie naciãniêty, urzàdzenie rozpocznie automatycznie wysyâanie dokumentów po 60 sekundach od zeskanowania ostatniego oryginaâu. 92

103 Tryb nadawania poãredniego Transmisja dokumentu dwustronnego (transmisja dwustronna) Wymagany jest opcjonalny ADF. Funkcja ta sâuåy do wysyâania oryginaâów dwustronnych. Oryginaâu umieszczone na szybie ekspozycyjnej nie mogà byæ wysyâane. Strona przednia i tylna oryginaâu zostanà wydrukowane w kolejnoãci na oddzielnych arkuszach u odbiorcy. Orientacja strony moåe ulec zmianie u odbiorcy. Jeãli w urzàdzeniu odbiorczym oryginaâ ma byæ drukowany w tej samej orientacji, naleåy wybraæ opcje Poâoåenie oryginaâu oraz Kierunek otwierania stron. 4 Patrz str. 118 Transmisja z obrotem obrazu. 93

104 Pozostaâe funkcje nadawania Funkcja ta jest dostêpna tylko w przypadku transmisji z pamiêci. Funkcja ta jest dostêpna tylko w przypadku zaâadowania dokumentu do ADF. Funkcja stemplowania pozwala potwierdziæ, czy obie strony zostaây poprawnie zeskanowane. Patrz str. 109 Stempel. Funkcjê tê moåna przypisaæ jednemu z przycisków skrótu. Uåycie tych przycisków skrótu pozwala ominàæ punkt B. Patrz str. 201 Ustawienia ogólne/regulacja. A Zaâadowaæ oryginaâ i wybraæ odpowiednie ustawienia skanowania. 4 Zajrzeæ do instrukcji... Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> B Nacisnàæ przycisk [Tryb nadawania SUB]. C Naciãnij przycisk [Oryginaâ dwustr.]. D Okreãliæ poâoåenie oryginaâu. Sprawdziæ orientacjê zaâadowanego dokumentu, a nastêpnie nacisnàæ przycisk lub. Upewniæ siê, åe wybrana pozycja oryginaâu odpowiada orientacji oryginaâów w ADF. 94

105 Tryb nadawania poãredniego E Wybraæ kierunek otwierania stron z [Góra do góry] lub [Góra do doâu]. F Wybraæ tryb nadawania z [Dwustr. od pierw. str.] lub [Jednost. od pierw. str.], a nastêpnie naciãnij przycisk [OK]. 4 Wybrane poâoåenie oryginaâu i kierunek otwierania stron sà widoczne powyåej podãwietlonego [Oryginaâ dwustr.]. Aby anulowaæ ten tryb, nacisnàæ przycisk [Anuluj]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu C. Wybraæ opcjê [Dwustr. od pierw. str.], aby wysâaæ oryginaâ dwustronny poczàwszy od pierwszej strony. Wybraæ opcjê [Jednost. od pierw. str.], aby wysâaæ list przewodni jako pierwszà stronê. G Nacisnàæ przycisk [OK]. H Okreãliæ odbiorcê, a nastêpnie nacisnàæ przycisk {Start}. 95

106 Pozostaâe funkcje nadawania Znak standardowej wiadomoãci Funkcja ta sâuåy do ostemplowania standardowej wiadomoãci na górze pierwszego wysâanego oryginaâu. Dostêpne sà cztery standardowe wiadomoãci: Poufne, Pilne, Zadzwoñ i Kopie do innej sek. Moåna równieå zaprogramowaæ innà treãæ nagâówka. 4 Podczas korzystania z tej funkcji, trzeci wiersz okreãlony dla opcji Wstawianie nazwy nie jest drukowany. Patrz str. 111 Wstawianie etykiety. Jeãli w miejscu drukowania stempla znajduje siê obraz, zostanie on usuniêty. Aby zaprogramowaæ standardowà wiadomoãæ, naleåy uåyæ funkcjizaprogramuj/zmieñ/usuñ standardowà wiadomoãæ. Patrz str. 220 Programowanie, zmienianie i usuwanie standardowych wiadomoãci. A Zaâadowaæ oryginaây i wybraæ odpowiednie ustawienia skanowania. Zajrzeæ do instrukcji... Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> B Nacisnàæ przycisk [Tryb nadawania SUB]. C Naciãnij przycisk [Stand. wiadomoãæ]. D Wybraæ standardowà wiadomoãæ do ostemplowania, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. Wybrana standardowa wiadomoãæ jest widoczna powyåej podãwietlonego [Stand. wiadomoãæ]. 96

107 Tryb nadawania poãredniego Aby anulowaæ wybór, nacisnàæ przycisk [Anuluj]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu C. Zaprogramowane wiadomoãci standardowe pokazane sà na przyciskach. Urzàdzenie nie pozwala na wydrukowanie kilku stempli o treãci standardowej. E Nacisnàæ przycisk [OK]. F Okreãliæ odbiorcê, a nastêpnie nacisnàæ przycisk {Start}. Wysyâanie autodokumentu W przypadku czêstego wysyâania okreãlonego dokumentu (na przykâad mapy, typowego zaâàcznika lub zestawu instrukcji) naleåy zachowaæ takà stronê w pamiêci jako autodokument. W ten sposób moåna wyeliminowaæ potrzebê ponownego skanowania dokumentu, gdy ma byæ on wysâany. Autodokument moåna wysâaæ niezaleånie lub doâàczyæ go do standardowego faksu. 4 Przygotowaæ siê Zaprogramowaæ autodokument. Patrz str. 221 Zapisywanie, zmienianie i usuwanie autodokumentu. Do kaådej transmisji moåna doâàczyæ jeden autodokument. Moåesz zapisaæ maksymalnie 6 autodokumentów. Patrz str. 221 Zapisywanie, zmienianie i usuwanie autodokumentu. Oryginaây z dokumentami automatycznymi sà wysyâane za pomocà przesyâania z pamiêci. Podczas wysyâania autodokumentu z innymi plikami, autodokument jest wysyâany jako pierwszy. Przechowywanie autodokumentów w pamiêci nieznacznie ogranicza wielkoãæ wolnej pamiêci. Dopóki dokument nie zostanie usuniêty, wskaänik wolnej pamiêci nie powróci do poziomu 100%. Moåna wydrukowaæ autodokument aktualnie przechowywany w pamiêci. Patrz str. 99 Drukowanie dokumentów zapisanych jako autodokument. Funkcjê tê moåna przypisaæ jednemu z przycisków skrótu. Uåycie tych przycisków skrótu pozwala ominàæ punkt B. Patrz str. 201 Ustawienia ogólne/regulacja. 97

108 Pozostaâe funkcje nadawania A Zaâadowaæ oryginaâ i wybraæ odpowiednie ustawienia skanowania. Zajrzeæ do instrukcji... Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Aby wysâaæ autodokument, naleåy rozpoczàæ procedurê od punktu B. B Nacisnàæ przycisk [Tryb nadawania SUB]. 4 C Nacisnàæ przycisk [Autodokument]. D Wybraæ autodokument, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. Jeãli wysyâany bêdzie sam autodokument, nacisnàæ przycisk [Nad.tylko zap.pliku(autodok.)], a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. Nazwa wybranego dokumentu jest widoczna powyåej podãwietlonego [Autodokument]. Zaprogramowane dokumenty automatyczne pokazane sà na przyciskach. Aby anulowaæ autodokument, naciãnij przycisk [Anuluj]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu C. E Nacisnàæ przycisk [OK]. F Okreãliæ odbiorcê, a nastêpnie nacisnàæ przycisk {Start}. 98

109 Tryb nadawania poãredniego Drukowanie dokumentów zapisanych jako autodokument Funkcja ta sâuåy do drukowania dokumentów przechowywanych jako dokumenty automatyczne. Jest ona bardzo przydatna do sprawdzania treãci przechowywanych plików. A Nacisnàæ przycisk [Tryb nadawania SUB]. 4 B Nacisnàæ przycisk [Autodokument]. C Wybraæ autodokument, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [Drukuj plik]. Aby anulowaæ autodokument, naciãnij przycisk [Anuluj]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu B. D Nacisnàæ przycisk {Start}. Po zakoñczeniu drukowania, wyãwietlacz powraca do stanu z punktu C. Aby anulowaæ drukowanie po naciãniêciu przycisku {Start}, nacisnàæ przycisk [Zatrzymaj drukowanie]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu C. E Nacisnàæ przycisk [Anuluj]. Moåna równieå wysyâaæ dokumenty automatyczne. Patrz str. 97 Wysyâanie autodokumentu. F Nacisnàæ przycisk [OK]. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. 99

110 Pozostaâe funkcje nadawania Wysyâanie zapisanego pliku Funkcja ta sâuåy do wysyâania dokumentów zapisanych przy uåyciu funkcji Document Server. Moåna wybraæ i wysâaæ wiele dokumentów. Moåna równieå wysâaæ je razem ze zeskanowanymi oryginaâami. Zapisane dokumenty moåna równieå wydrukowaæ za pomocà [Drukuj plik]. Patrz str. 105 Drukowanie zapisanych plików. A B C 4 A B C Przygotowaæ siê Dokumenty do wysâania naleåy wczeãniej zachowaæ. Funkcji tej moåna przypisaæ hasâo. Moåna zmieniæ nazwê pliku, nazwê uåytkownika oraz hasâo dla zapisanych dokumentów. Patrz str. 185 Korzystanie z funkcji Document Server i str. 190 Zmiana informacji o zapisanych dokumentach. Odebrane faksy zostajà zapisane i zaklasyfikowane jako zapisane pliki odbioru. Patrz str. 53 Drukowanie/usuwanie odebranych i zapisanych dokumentów (Drukuj/usuñ zapisany plik odbioru). Funkcjê tê moåna przypisaæ jednemu z przycisków skrótu. Uåycie tych przycisków skrótu pozwala ominàæ punkt A. Patrz str. 201 Ustawienia ogólne/regulacja. 100

111 Tryb nadawania poãredniego Wysyâanie zapisanych plików Urzàdzenie wysyâa dokumenty zapisane przy uåyciu funkcji Document Server. Dokumenty zapisane za pomocà funkcji Document Server moåna wysyâaæ wielokrotnie, dopóki nie zostanà skasowane. Raz wysâane dokumenty sà zapisywane w funkcji Document Server. Dlatego dokumenty te moåna szybko wysâaæ ponownie, bez koniecznoãci korzystania z oryginaâów. Ograniczenia Niedostêpne sà nastêpujàce tryby transmisji: Przesyâanie z pobieraniem faksów bez ograniczeñ Przesyâanie z kodem domyãlnym Przesyâanie ze zmienionym kodem Transmisja natychmiastowa Równolegâe przesyâanie z pamiêci Wybieranie numeru przy odâoåonej sâuchawce Rêczne wybieranie numeru 4 Moåna wysâaæ tylko dokumenty zapisane za mocà funkcji faksowania na serwerze dokumentów. Nie moåna wysâaæ dokumentów zapisanych w funkcji kopiowania, drukowania lub skanowania. Moåna wybraæ i wydrukowaæ wiele dokumentów jednoczeãnie. Jednoczeãnie moåna wybraæ maksymalnie 30 dokumentów. Urzàdzenie moåe wysâaæ jednorazowo maksymalnie 1000 stron. Okreãlone dokumenty wysyâane sà z zachowanymi ustawieniami skanowania. A Nacisnàæ przycisk [Tryb nadawania SUB]. B Nacisnàæ przycisk [Wybierz zapisany plik]. 101

112 Pozostaâe funkcje nadawania C Zaznaczyæ dokumenty do wysâania. 4 Po wybraniu kilku dokumentów, dokumenty wysyâane sà w kolejnoãci wybierania. Nacisnàæ przycisk [Kolejnoãæ nadaw.], aby wybraæ kolejnoãæ wysyâania dokumentów. Nacisnàæ przycisk [Nazwa pliku], aby uporzàdkowaæ dokumenty wkolejnoãci alfabetycznej. Nacisnàæ przycisk [Nazwa uåytkow.], aby uporzàdkowaæ dokumenty w kolejnoãci zarejestrowanych nazw uåytkowników. Nacisnàæ przycisk [Data], aby uporzàdkowaæ dokumenty w kolejnoãci zarejestrowanej daty. Wybór dokumentów z listy plików A Nacisnàæ przycisk [UPoprz.] lub [TNast.], aby wyãwietliæ dokumenty przeznaczone do wysâania. B Wybraæ plik. Wybór dokumentów z listy Nazwa uåytkownika A Wybierz [Szukanie wg nazwy uåyt.]. 102

113 Tryb nadawania poãredniego B Wybraæ nazwê uåytkownika zarejestrowanego dokumentu, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. Aby wyszukiwaæ poprzez bezpoãrednie wprowadzenie nazwy uåytkownika, naciãnij przycisk [Nie zarejestrowana nazwa], a nastêpnie wprowadä nazwê uåytkownika. Nazwa uåytkownika jest wyszukiwana na zasadzie czêãciowego dopasowania. Patrz str. 242 Uåywanie opcji czêãciowo pasujàce. 4 Zajrzeæ do instrukcji... Podrêcznik ustawieñ ogólnych C Wybraæ plik do wysâania. Okreãlanie dokumentów z listy nazwa pliku A Wybierz opcjê [Szukanie wg nazwy pliku]. B Wpisaæ nazwê dokumentu do wysâania, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. 103

114 Pozostaâe funkcje nadawania Nazwa pliku jest wyszukiwana na zasadzie czêãciowego dopasowania. C Wybraæ plik do wysâania. D W przypadku wybrania dokumentu z hasâem, wpisaæ hasâo, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. 4 Jeãli dokument nie zawiera hasâa, przejãæ do punktu E. E Aby dodaæ oryginaây do zapisanych dokumentów i wysâaæ je wszystkie jednoczeãnie, nacisnàæ przycisk [ROryg. + zapis. plik] lub [Zapis. plik + R Oryg.]. Jeãli wysyâane sà tylko zapisane dokumenty, przejãæ do punktu F. W przypadku naciãniêcia przycisku [ROryg. + zapis. plik], urzàdzenie wysyâa oryginaây, a nastêpnie zapisane dokumenty. W przypadku naciãniêcia przycisku [Zapis. plik + R Oryg.], urzàdzenie wysyâa zapisane dokumenty, a nastêpnie oryginaây. Doâàczone oryginaây nie sà zachowywane. F Dwukrotnie nacisnàæ przycisk [OK]. Aby dodaæ oryginaâ do zapisanych dokumentów, zaâadowaæ oryginaâ, a nastêpnie wybraæ odpowiednie ustawienia skanowania. G Okreãliæ odbiorcê, a nastêpnie nacisnàæ przycisk {Start}. 104

115 Tryb nadawania poãredniego Drukowanie zapisanych plików Funkcja ta sâuåy do drukowania dokumentów zapisanych przy uåyciu funkcji Document Server. Moåna drukowaæ tylko dokumenty zapisane jako faksy. Moåna równieå wydrukowaæ tylko pierwszà stronê, aby sprawdziæ zawartoãæ dokumentu. Jednoczeãnie moåna okreãliæ i wydrukowaæ wiele dokumentów,w tym samym czasie maksymalnie 30. A Nacisnàæ przycisk [Tryb nadawania SUB]. 4 B Nacisnàæ przycisk [Wybierz zapisany plik]. C Wybraæ dokument do drukowania. Dokumenty zapisane w funkcji faksu pojawiajà siê na wyãwietlaczu. Nacisnàæ przycisk [Nazwa pliku], aby uporzàdkowaæ dokumenty wkolejnoãci alfabetycznej. Nacisnàæ przycisk [Nazwa uåytkow.], aby uporzàdkowaæ dokumenty w kolejnoãci zarejestrowanych nazw uåytkowników. Nacisnàæ przycisk [Data], aby uporzàdkowaæ dokumenty w kolejnoãci wedâug dat zaprogramowania. 105

116 Pozostaâe funkcje nadawania Aby wyãwietliæ szczegóây wybranego dokumentu, nacisnàæ przycisk [Wysoka]. Aby powróciæ do ekranu z kroku C, naleåy nacisnàæ przycisk [Wybierz plik]. 4 Wybieranie dokumentu z Listy plików A Wybraæ plik. Nacisnàæ przycisk [UPoprz.] lub [TNast.], aby wyãwietliæ dokument do wysâania. Wybieranie dokumentu z listy Nazwa uåytkownika A Wybierz [Szukanie wg nazwy uåyt.]. B Nacisnàæ nazwê uåytkownika dokumentu do wysâania, a nastêpnie przycisk [OK]. 106

117 Tryb nadawania poãredniego Aby wyszukaæ wedâug bezpoãredniego wprowadzenia nazwy uåytkownika, nacisnàæ przycisk [Nie zarejestrowana nazwa], a nastêpnie wpisaæ nazwê uåytkownika. C Wybraæ plik. Wybieranie dokumentu z listy Nazwa pliku A Naciãnij przycisk [Szukanie wg nazwy pliku]. 4 B Wpisaæ nazwê dokumentu do wydrukowania, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. Nazwa pliku jest wyszukiwana na zasadzie czêãciowego dopasowania. C Wybraæ plik. D W przypadku wybrania dokumentu z hasâem, wpisaæ hasâo, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. Jeãli dokument nie zawiera hasâa, przejãæ do punktu E. 107

118 Pozostaâe funkcje nadawania E Naciãnij przycisk [Drukuj plik] lub [Drukuj pierw. str.]. W przypadku naciãniêcia przycisku [Drukuj plik], urzàdzenie drukuje wszystkie strony. W przypadku naciãniêcia przycisku [Drukuj pierw. str.], urzàdzenie drukuje tylko pierwszà stronê. Ograniczenia W przypadku wybrania opcji [Drukuj pierw. str.], oryginaây wiêksze niå A4 sà drukowane po pomniejszeniu do rozmiaru A4. Urzàdzenie moåe wydrukowaæ do 30 plików przy uåyciu funkcji Drukuj pierwszà stronê. 4 Aby wydrukowaæ na obydwu stronach, nacisnàæ przycisk [Drukuj dwustronnie]. Aby anulowaæ drukowanie, nacisnàæ przycisk [Anuluj]. F Nacisnàæ przycisk {Start}. Jeåeli drukowana jest tylko pierwsza strona, nazwa pliku pojawia siê u góry arkusza. Aby anulowaæ drukowanie po naciãniêciu przycisku {Start}, nacisnàæ przycisk [Zatrzymaj drukowanie]. G Dwukrotnie nacisnàæ przycisk [OK]. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. 108

119 Tryb nadawania poãredniego Stempel Wymagany jest opcjonalny ADF. Gdy wysyâane sà dokumenty przy uåyciu ADF, urzàdzenie umieszcza stempel, w postaci kóâka, w dolnej czêãci strony oryginaâu. Przy wysyâaniu dokumentów dwustronnych, stempel umieszczany jest w dolnej czêãci strony przedniej oraz w górnej czêãci strony tylnej. Stempel wskazuje, åe oryginaâ zostaâ pomyãlnie zachowany w pamiêci, celem póäniejszego wysyâania go z pamiêci lub åe zostaâ pomyãlnie wysâany przy transmisji natychmiastowej. 4 Funkcja stempla dziaâa tylko przy skanowaniu dokumentów z ADF. Gdy stempel zacznie stawaæ siê jaãniejszy, wymieñ kasetê. Patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Jeãli na stronie nie zostaâ wydrukowany stempel mimo, åe funkcja stempla byâa wâàczona, wysâaæ tê stronê ponownie. Jeãli funkcja ta jest czêsto uåywana, moåna w menu Ustawienia ogólne i regulacje wybraæ jako ustawienie domyãlne, aby funkcja byâa zawsze wâàczona. W takim przypadku funkcjê stemplowania moåna âatwo wyâàczyæ dla pojedynczej transmisji, naciskajàc przycisk [Stempel]. Patrz str. 201 Ustawienia ogólne/regulacja. Zaciêcie siê papieru podczas równolegâego nadawania z pamiêci moåe udaremniæ przesyâanie dokumentów, nawet jeãli zostaây juå ostemplowane. Podczas skanowania nie ma moåliwoãci wâàczenia lub wyâàczenia stempla. 109

120 Pozostaâe funkcje nadawania A Zaâadowaæ oryginaâ i wybraæ odpowiednie ustawienia skanowania. Zajrzeæ do instrukcji... Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> B Nacisnàæ przycisk [Tryb nadawania SUB]. 4 C Nacisnàæ przycisk [Stempel], a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. Aby anulowaæ stemplowanie, nacisnàæ przycisk [Stempel] ponownie przed naciãniêciem przycisku [OK]. D Okreãliæ odbiorcê, a nastêpnie nacisnàæ przycisk {Start}. 110

121 Tryb nadawania poãredniego Opcje nadawania W tym podrozdziale opisano róåne funkcje, jakie moåna wâàczyæ lub wyâàczyæ dla okreãlonej transmisji zgodnie z procedurà opisanà na jego koñcu. Ponadto jeãli pewna konfiguracja opcji jest stosowana czêsto, to kaåde ustawienie domyãlne (wâàczenie lub wyâàczenie) opcji moåna zmieniæ. Drukowanie nagâówka faksu W pewnych wypadkach moåe zaistnieæ koniecznoãæ wysâania do odbiorcy nieoznaczonej kopii dokumentu. W tym celu naleåy wyâàczyæ funkcjê Nagâówek faksu. Jeãli dla funkcji Nagâówek faksu wybrano ustawienie Wâàczone, zapisana nazwa jest drukowana na papierze odbiorcy. Moåna zapisaæ dwa nagâówki faksu: Imiê i Nazwisko. Na przykâad, jeãli w pierwszym zostanie zapamiêtana nazwa dziaâu a w drugim nazwa przedsiêbiorstwa, to moåna korzystaæ z pierwszego do wysyâania faksów wewnêtrznych a z drugiego dla faksów zewnêtrznych. 4 Jeãli do okreãlenia odbiorcy wiadomoãci uåyto przycisków numerycznych, na egzemplarzu odbiorcy wydrukowany zostanie pierwsza nazwa nagâówka. Aby wydrukowaæ nazwê drugiego nagâówka, skontaktuj siê z przedstawicielem serwisu. Nagâówki faksu moåna zaprogramowaæ za pomocà funkcji programowania informacji o faksie. Zmieniajàc odpowiednie parametry uåytkownika, moåna wybraæ opcjê drukowania daty, nagâówka nadawcy, numeru dokumentu i numeru strony. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 18, bit 3, 2, 1, 0). Funkcjê tê moåna przypisaæ jednemu z przycisków skrótu. Patrz str. 201 Ustawienia ogólne/regulacja. Wstawianie etykiety Funkcja ta umoåliwia wydrukowanie nazwy odbiorcy na dokumencie odebranym u innego odbiorcy. Nazwa odbiorcy jest drukowane w nastêpujàcy sposób: Nazwa odbiorcy wydrukowane w górnej czêãci strony i poprzedzone sâowem Do:. Standardowa wiadomoãæ: zarejestrowana wiadomoãæ jest drukowana w dwóch nastêpnych wierszach. Ustaw funkcjê w nastêpujàcy sposób: 111

122 Pozostaâe funkcje nadawania Ustaw wstawianie etykiet na [Wâàczone] podczas programowania odbiorców faksów. Wybierz opcjê [Nazwa zarejestrowana] dla wstawiania etykiet podczas wysyâania faksów. Na ekranie wiadomoãci standardowej wybierz skrzynkê z wiadomoãcià, którà chcesz wydrukowaæ. 4 Ograniczenia Aby uåyæ tej funkcji, naleåy ustawiæ wstawianie etykiet na [Wâàczone] podczas rejestrowania odbiorców faksów i równieå wybraæ [Nazwa zarejestrowana] podczas wysyâania faksów. Jeãli w obszarze drukowania nazwy odbiorcy znajduje siê obraz, to zostanie on usuniêty. Funkcjê tê moåna przypisaæ jednemu z przycisków skrótu. Patrz str. 201 Ustawienia ogólne/regulacja. Aby wydrukowaæ wiadomoãæ, która nie zostaâa zarejestrowana jako domyãlna, naleåy jà zaprogramowaæ w urzàdzeniu. Patrz str. 220 Programowanie, zmienianie i usuwanie standardowych wiadomoãci. Transmisja z pomniejszeniem Dziêki tej funkcji dokumentu zostanie wysâana w zmniejszonym rozmiarze (93%) z marginesem z lewej strony. Funkcja ta jest niedostêpna przy przesyâaniu natychmiastowym i okreãlonym trybie przesyâania zapisanego dokumentu. W przypadku tej funkcji nie jest moåliwe obracanie obrazu. 112

123 Tryb nadawania poãredniego Automatyczne pomniejszenie Po wâàczeniu tej funkcji, jeãli rozmiar papieru odbiorcy jest mniejszy niå rozmiar wysyâanego oryginaâu, dokument zostanie automatycznie zmniejszony, aby zmieãciâ siê na papierze dostêpnym u odbiorcy. Waåne Po wyâàczeniu tej funkcji skala oryginaâu nie zostanie zmieniona i niektóre czêãci wiadomoãci nie zostanà wydrukowane u odbiorcy. 4 Transmisja z kodem domyãlnym Po wâàczeniu tej funkcji nadawanie zostanie zrealizowane tylko wtedy, gdy kod pollingu odbiorcy jest taki sam, jak nadawcy. Funkcja ta moåe zapobiec wysâaniu informacji do innego odbiorcy. Przygotowaæ siê Musisz wczeãniej zarejestrowaæ kod pollingu. Patrz str. 275 Rejestracja kodu pobierania faksów. Ograniczenia Funkcja ta jest niedostêpna dla faksów internetowych. Funkcjê tê moåna przypisaæ jednemu z przycisków skrótu. Patrz str. 201 Ustawienia ogólne/regulacja. 113

124 Pozostaâe funkcje nadawania Wybór opcji nadawania dla pojedynczej transmisji A Zaâadowaæ oryginaâ i wybraæ odpowiednie ustawienia skanowania. Zajrzeæ do instrukcji... Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> B Nacisnàæ przycisk [Tryb nadawania SUB]. 4 C Wybraæ opcjê [Opcje]. D Wybraæ opcje, które chcesz skonfigurowaæ. Aby wyjãæ z menu ustawieñ opcji, przejãæ do punktu E. Aby anulowaæ te ustawienia, nacisnàæ przycisk [Anuluj]. 114

125 Tryb nadawania poãredniego Programowanie drukowania nagâówka A Naciãnij [Wâàczone] dla funkcji Drukowania nagâówka faksu Nacisnàæ przycisk [Wyâàczone] jeãli nazwa nadawcy ma nie byæ drukowana. Programowanie wstawiania etykiet A Naciãnij przycisk [Nazwa zarejestrowana], aby wâàczyæ Wstawianie etykiety. Nacisnàæ przycisk [Wyâàczone] jeãli nazwa odbiorcy ma nie byæ wstawiana. 4 Programowanie transmisji zmniejszonego obrazu A Naciãnij [Wâàczone], aby wâàczyænadawanie zmniejszonego obrazu. Nacisnàæ przycisk [Wyâàczone] jeãli pomniejszenie jest niepoåàdane. Programowanie automatycznego zmniejszania A Naciãnij [Wâàczone], aby wâàczyæ Automatyczne zmniejszenie. Nacisnàæ przycisk [Wyâàczone] jeãli uåycie funkcji automatycznego pomniejszenia jest niepoåàdane. Programowanie przesyâania z kodem domyãlnym A Naciãnij [Wâàczone], aby wâàczyænadaw. z domyãlnym ID. Nacisnàæ przycisk [Wyâàczone] jeãli uåycie funkcji transmisji z kodem jest niepoåàdane. E Dwukrotnie nacisnàæ przycisk [OK]. F Okreãliæ odbiorcê, a nastêpnie nacisnàæ przycisk {Start}. 115

126 Pozostaâe funkcje nadawania Pozostaâe funkcje nadawania Brak pamiêci podczas zapamiêtywania oryginaâu W przypadku wyczerpania siê pamiêci podczas zapisywania oryginaâu (iloãæ wolnej pamiêci wynosi 0%), wyãwietlony zostanie komunikat Pamiêæ jest peâna. Nie moåna dalej skanowaæ. Nadawanie tylko zeskanowanych stron.. Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie], aby wysâaæ tylko zapisane strony. 4 W takim przypadku wysyâane sà tylko skanowane strony. Jeãli chcesz usunàæ zeskanowane strony i anulowaæ nadawanie, skontaktuj siê z przedstawicielem serwisu. Równolegâe przesyâanie z pamiêci Funkcja ta wybiera numer podczas skanowania oryginaâu. Funkcja standardowej transmisji z pamiêci zachowuje oryginaâ w pamiêci, a dopiero potem rozpoczyna wybieranie numeru. Równolegâa transmisja z pamiêci pozwala na szybkie sprawdzenie, czy poâàczenie zostaâo nawiàzane. Ponadto funkcja ta umoåliwia skanowanie oryginaâów szybciej niå przy przesyâaniu natychmiastowym. Jest to przydane w razie poãpiechu, gdy oryginaâ jest potrzebny w jeszcze innym celu. Ograniczenia Standardowa transmisja z pamiêci jest stosowana zamiast równolegâej transmisji z pamiêci w nastêpujàcych przypadkach: Gdy linia jest zajêta i nie moåna ustanowiæ poâàczenia Przy korzystaniu z funkcji transmisji z opóänieniem Gdy zachowywany jest oryginaâ do transmisji z pamiêci w trakcie innego poâàczenia Gdy wybrano dwóch lub wiêcej odbiorców Gdy wysyâany jest tylko autodokument Gdy oryginaâ jest umieszczony na szybie ekspozycyjnej a nastêpnie wysâany Gdy wysyâany jest dokument zapisany przy uåyciu funkcji Document Server Funkcjê tê moåna wâàczyæ lub wyâàczyæ przy uåyciu parametrów uåytkownika. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 07, bit 2). 116

127 Pozostaâe funkcje nadawania Moåna zastosowaæ standardowe przesyâanie z pamiêci zamiast równolegâego przesyâania z pamiêci, zaleånie od zainstalowanego opcjonalnego wyposaåenia, jeãli nie ma dostatecznej iloãci wolnej pamiêci. Przy korzystaniu z tej funkcji raport wprowadzenia do pamiêci nie bêdzie drukowany. W przypadku naciãniêcia przycisku {Zeruj/Zatrzymaj} podczas nadawania równolegâego z pamiêci dojdzie do zaciêcia siê papieru lub wyczerpania siê pamiêci. Zostanie wydrukowany Raport rezultatów komunikacji, a pliki zostanà usuniête. Gdy uåywasz równolegâego nadawania z pamiêci, w opcji Drukow. nagâówka faksu, sà drukowane tylko oryginalne strony bez automatycznego drukowania âàcznej sumy oryginaâów. Automatyczne ponowne wybieranie numeru 4 Jeãli dokument nie zostaâ wysâana poniewaå linia byâa zajêta lub wystàpiâ bâàd podczas nadawania, wówczas nastêpuje zmiana linii w odstêpach piêciominutowych i urzàdzenie ponownie wybiera numer maksimum 5 razy. Po czterech nieudanych próbach powtarzania wybierania numeru urzàdzenie anuluje nadawanie i wydrukuje raport wyniku nadawania natychmiastowego lub Raport o bâêdzie poâàczenia. Patrz sekcja str. 122 Raport o bâêdach w komunikacji oraz Poradnik faksowania < Funkcje podstawowe>. Transmisja pakietowa Jeãli wysyâany jest faks z pamiêci, a w kolejce do wysâania znajduje siê kolejny faks do tego samego odbiorcy, to dokumenty te zostanà wysâane âàcznie. W czasie jednego poâàczenia telefonicznego moåna wysâaæ kilka dokumentów, eliminujàc w ten sposób potrzebê odrêbnych poâàczeñ. Zapewnia to oszczêdnoãæ kosztów transmisji i skraca czas trwania poâàczeñ. Dokumenty faksowe, dla których zostaâa ustawiona godzina nadawania, zostanà wysâane za pomocà tego typu nadawania, gdy tylko ta godzina nadejdzie. Ograniczenia Funkcja ta jest niedostêpna dla faksów internetowych i IP-Fax. Funkcjê tê moåna wâàczyæ lub wyâàczyæ przy uåyciu parametrów uåytkownika. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 14, bit 2). Oryginaây, które majà zostaæ wysâane o okreãlonej godzinie zostanà wysâane w ustawionym terminie. Jeãli pamiêæ urzàdzenia jest zapeâniona, dokumenty mogà nie zostaæ wysâane w kolejnoãci, w jakiej zostaây zeskanowane. 117

128 Pozostaâe funkcje nadawania Podwójny dostêp Urzàdzenie moåe skanowaæ do pamiêci inne dokumenty faksowe nawet podczas wysyâania faksu z pamiêci, odbierania dokumentów do pamiêci lub automatycznego wydruku raportu. Poniewaå urzàdzenie rozpoczyna wysyâanie drugiego dokumentu natychmiast po zakoñczeniu aktualnego nadawania, linia bêdzie wykorzystana efektywnie. Podczas nadawania natychmiastowego lub korzystania z narzêdzi uåytkownika, urzàdzenie nie moåe skanowaæ oryginaâu. 4 Transmisja z obrotem obrazu Oryginaây A4, 8 1 / 2 " 11" naleåy generalnie ukâadaæ w orientacji poziomej (L). W przypadku uâoåenia oryginaâu A4, 8 1 / 2 " 11" w orientacji pionowej (K), obraz zostanie przed wysâaniem obrócony o 90. Jeãli w faksie odbiorcy znajduje siê papier A4, 8 1 / 2 " 11" o orientacji poziomej (L), wydrukowany dokument bêdzie miaâ taki sam rozmiar jak oryginaâ. Funkcja ta jest niedostêpna przy przesyâaniu natychmiastowym. Gdy jest stosowany obrót, wszystkie dokumenty sà wysyâane w trybie normalnego nadawania z pamiêci. Funkcja ta jest niedostêpna, kiedy przesyâane sà Róåne rozmiary oryginaâów. 118

129 Pozostaâe funkcje nadawania Jednoczesne rozesâanie Funkcja ta wymaga zainstalowania opcjonalnego interfejsu dodatkowej linii G3. Funkcja standardowego rozsyâania wysyâa faksy jeden po drugim do wielu odbiorców w kolejnoãci wybranych odbiorców. Funkcja jednoczesnego rozesâania pozwala natomiast na jednoczesne wysyâanie faksów do róånych odbiorców za poãrednictwem róånych linii. Skraca to ogólny czas transmisji. 4 Moåliwe sà najwyåej trzy jednoczesne poâàczenia (wâàcznie z LAN). W przypadku uåywania moduâu interfejsu dodatkowej linii G3 i wczeãniejszym ustawieniu wyboru linii na G3 Auto., urzàdzenie wykorzysta dowolnà wolnà liniê G3. Pozwala to zwiêkszyæ wydajnoãæ urzàdzenia. Transmisja z kompresjà JBIG Kompresja JBIG (ang. Joint Bi-level Image Experts Group) sâuåy do wysyâania oryginaâów fotograficznych z wiêkszà szybkoãcià niå przy zastosowaniu innych metod kompresji. Zajrzeæ do instrukcji... Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Ograniczenia Funkcja ta moåe byæ wykorzystywana tylko w przypadku linii telefonicznej. Funkcja ta wymaga, aby urzàdzenie faksowe odbiorcy miaâo funkcje JBIG i ECM (tylko w systemie âàcznoãci G3). Jeãli korekcja ECM jest wyâàczona, transmisja z kompresjà JBIG jest niedostêpna. Patrz str. 234 ECM (tryb korekcji bâêdów). 119

130 Pozostaâe funkcje nadawania Nadawanie raportu poâàczeñ em Przygotowaæ siê Aby nadaæ raport poâàczeñ jako wiadomoãæ , naleåy odpowiednio skonfigurowaæ parametry uåytkownika. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 21, bit 4). Raport poâàczeñ jest automatycznie nadawany na adres administratora po kaådych 50 poâàczeniach. Do wiadomoãci doâàczony jest plik raportu poâàczeñ w formacie CSV. 4 Waåne Przesâane pliki CSV nie sà przechowywane w urzàdzeniu. Przed wysâaniem raportu poâàczeñ zalecane jest ponowne sprawdzenie adresu administratora. Wpisanie nieprawidâowego adresu administratora moåe spowodowaæ utratê waånego raportu poâàczeñ. Wysâane pliki CSV nie sà pozostawiane w urzàdzeniu faksujàcym. Patrz Podrêcznik sieciowy. Jeãli adres administratora jest nieprawidâowy, odzyskanie raportu poâàczeñ moåe nie byæ moåliwe. Jeãli nadanie raportu poâàczeñ w formacie nie powiedzie siê, raport jest drukowany. Zaâàczany plik CSV nosi nazwê DZIENNIK+rok, miesiàc, data, godzina, minuty. Np. plik przesâany 20 grudnia 2004 r. o godz. 14:40:12 otrzyma nazwê DZIENNIK csv. Temat wiadomoãci raport poâàczeñ przez zaczyna siê od sâowa Dziennik. Raport poâàczeñ jako Jeãli w ustawieniach wybrano nadawanie raportu poâàczeñ w formie wiadomoãci , jest on wysyâany na adres administratora. W tym rozdziale opisano format CSV raportu poâàczeñ zaâàczanego do wiadomoãci . Aby nadaæ raport poâàczeñ, naleåy odpowiednio skonfigurowaæ parametry uåytkownika. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 21, bit 4). Moåesz wyãwietliæ nazwê nadawcy uåywajàc parametrów uåytkownika. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 04, bit 5). Okreãlanie adresu administratora opisano w Podrêcznik sieciowy. W zaleånoãci od ustawieñ bezpieczeñstwa, odbiorca/nadawca moåe nie zostaæ wyãwietlony. 120

131 Drukowane raporty Drukowane raporty Raport o dokumentach w pamiêci Raport ten jest drukowany po zapamiêtaniu oryginaâu w pamiêci. Pomaga w przeglàdaniu zawartoãci i odbiorców zapamiêtanych oryginaâów. Ograniczenia Przy korzystaniu równolegâego przesyâania z pamiêci, raport wprowadzenia do pamiêci nie bêdzie drukowany. Funkcjê moåna wâàczaæ i wyâàczaæ. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 03, bit 2). Nawet jeãli urzàdzenie jest ustawione na niedrukowanie tego raportu, to i tak zostanie on wydrukowany, gdyby oryginaâ nie mógâ zostaæ zapamiêtany. Moåna okreãliæ, czy czêãæ oryginaâu ma byæ zamieszczana w raporcie. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 04, bit 7). Moåesz wyãwietliæ odbiorcê uåywajàc parametrów uåytkownika. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 04, bit 4). Moåesz wyãwietliæ nazwê nadawcy uåywajàc parametrów uåytkownika. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 04, bit 5)

132 Pozostaâe funkcje nadawania Raport o bâêdach w komunikacji Raport ten jest drukowany, jeãli nie udaâo siê przesâaæ dokument za pomocà funkcji Nadawanie z pamiêci. Jeãli w urzàdzeniu wybrano drukowanie raportu rezultatów komunikacji, ten raport nie jest drukowany. Sâuåy on do rejestrowania nieudanych transmisji, aby moåna je byâo powtórzyæ. 4 Uåywajàc parametrów uåytkownika, moåesz wybraæ, czy majà byæ automatycznie drukowane raporty bâêdów komunikacji i rezultaty transferu. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 04, bit 1). Ten raport jest drukowany tylko wtedy, gdy jest wyâàczone drukowanie raportu wyników komunikacji, a dokument nie mógâ zostaæ pomyãlnie nadany z pamiêci. Moåna okreãliæ, czy czêãæ oryginaâu ma byæ zamieszczana w raporcie. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 04, bit 7). Moåesz wyãwietliæ odbiorcê uåywajàc parametrów uåytkownika. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 04, bit 4). Moåesz wyãwietliæ nazwê nadawcy uåywajàc parametrów uåytkownika. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 04, bit 5). W kolumnie Strona podawana jest caâkowita liczba stron. W kolumnie Nie wysâano podawana jest liczba stron, których wysâanie nie powiodâo siê. Niezarej. wskazuje, åe dokumentu nie moåna wysâaæ, poniewaå numer faksu stacji transferowej jest nieprawidâowy lub nie zostaâ zarejestrowany. Znak -- wskazuje, åe faks internetowy zostaâ wysâany na serwer poczty elektronicznej zaprogramowany w tym urzàdzeniu. (Co nie oznacza, åe e- mail zostaâ dostarczony do adresata.) 122

133 5. Funkcje odbioru Odbiór Odbiór natychmiastowy Kaåda strona dokumentu jest drukowana natychmiast po odebraniu. Dotyczy to standardowych dokumentów faksowych. Zazwyczaj urzàdzenie odbiera dokumenty w trybie odbioru natychmiastowego. Ale Odbiór do pamiêci jest uåywany, gdy Âàczenie 2 oryginaâów, Odbiór wielu kopii, Druk odbieranych plików w odwr. kolejnoãci lub Druk dwustronny jest ustawiony na Wâàczone. Patrz str. 137 Opcje drukowania. W przypadku uåywania funkcji Odbiór zastêpczy, dokument faksowy nie jest drukowany: jest zapisywany w pamiêci. Patrz str. 124 Odbiór do pamiêci. Patrz str. 125 Odbiór zastêpczy. Waåne Podczas odbierania waånych dokumentów faksowych zaleca siê potwierdzenie zawartoãci odebranych dokumentów u odbiorców. Urzàdzenie moåe nie móc odbieraæ dokumentów faksowych po obniåeniu siê iloãci wolnej pamiêci. Jeãli wskaänik wolnej pamiêci osiàgnie poziom 0% podczas odbioru bezpoãredniego, to dalszy odbiór bêdzie niemoåliwy i aktualne poâàczenie zostanie zakoñczone. Rozdzielczoãæ odbioru To urzàdzenie podczas odbierania obsâuguje rozdzielczoãæ: Standardowa, Szczegóây i Bardzo wysoka. Jeãli nie jest zainstalowana dodatkowa pamiêæ, faksy wysyâane z rozdzielczoãcià Bardzo wysoka bêdà w urzàdzeniu drukowane z rozdzielczoãcià Szczegóây. Moåe to byæ niezgodne z zaâoåeniem wysyâajàcego. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe>. 123

134 Funkcje odbioru Odbiór do pamiêci Urzàdzenie czeka na odebranie do pamiêci wszystkich stron dokumentu przed ich wydrukowaniem. 5 Metoda ta jest stosowana w poâàczeniu z nastêpujàcymi funkcjami: Âàczenie 2 oryginaâów Patrz str. 142 Âàczenie 2 oryginaâów. Kopiowanie wielu stron w przypadku ustawienia na kopiowanie wielostronicowe Patrz str. 141 Odbiór z wydrukiem wielu kopii. Drukowanie w odwrotnej kolejnoãci Patrz str. 144 Drukowanie w odwrotnej kolejnoãci. Drukowanie dwustronne Patrz str. 139 Drukowanie dwustronne. Waåne Wszystkie dokumenty przechowywane w pamiêci zostanà utracone, jeãli zasilanie zostanie wyâàczone na dâuåej niå jednà godzinê. Jeãli spowoduje to utratê odebranych dokumentów, po przywróceniu zasilania wydrukowany zostanie automatycznie raport awarii zasilania. Raport moåna wykorzystaæ do identyfikacji utraconych dokumentów. Gdy jest wâàczone odbieranie do pamiêci, urzàdzenie moåe nie byæ w stanie odbieraæ duåej liczby dokumentów lub dokumentów o duåej iloãci danych. W takich przypadkach zalecamy wyâàczenie powyåszych funkcji lub zainstalowanie dodatkowej karty pamiêci. Ograniczenia Urzàdzenie moåe nie móc odbieraæ dokumentów faksowych po obniåeniu siê iloãci wolnej pamiêci. 124

135 Odbiór Jeãli poziom wolnej pamiêci osiàgnie wartoãæ 0% podczas odbierania do pamiêci, urzàdzenie nie moåe dâuåej odbieraæ dokumenty i poâàczenie zostanie zakoñczone. Jeãli wybrano ustawienie Zapisz w opcji Ustawienia pliku odbiorczego, odebrany dokument jest zapisywany na dysku twardym i nie zostanie wydrukowany. Dokumenty te moåna wydrukowaæ bezpoãrednio z urzàdzenia lub za pomocà przyâàczonego komputera. Patrz str. 279 Zapisywanie lub drukowanie odebranych dokumentów. Odbiór zastêpczy W trybie odbioru zastêpczego odebrany dokument faksowy jest zapisywany w pamiêci, a nie drukowany. Z odbioru zastêpczego naleåy korzystaæ, gdy urzàdzenie nie moåe juå drukowaæ dokumentów faksowych. Dokumenty odebrane w trybie odbioru zastêpczego sà automatycznie drukowane, gdy zostanà usuniête warunki, które spowodowaây odbiór zastêpczy. W zaleånoãci od przyczyny, z powodu której urzàdzenie nie drukuje, odbiór zastêpczy moåe byæ wykorzystywany do odbioru wszystkich dokumentów lub tylko tych, które speâniajà okreãlony warunek. Gdy dokument zostaâ odebrany przy uåyciu funkcji odbioru zastêpczego, zapala siê wskaänik Odebrany dokument. 5 Jeãli nie pozostaâo dostatecznie duåo wolnej pamiêci, nie nastàpi odebranie wiadomoãci. Jeãli wskaänik wolnej pamiêci osiàgnie poziom 0% podczas odbioru zastêpczego, to dalszy odbiór bêdzie niemoåliwy i aktualne poâàczenie zostanie zakoñczone. W przypadku odebrania faksu po wybraniu ustawienia Zapisz w opcji Ustawienia pliku odbioru w menu Funkcja faksowania, ãwieci siê lampka Odebrano plik. Wskaänik Odebrany plik moåe siê ãwieciæ podczas odbierania dokumentów przy uåyciu funkcji natychmiastowego odbioru. 125

136 Funkcje odbioru Odbieranie dokumentów bezwarunkowo Jeãli wystàpi jedna z sytuacji wymienionych poniåej, urzàdzenie bêdzie odbieraâo wszystkie dokumenty przy uåyciu funkcji odbioru zastêpczego. Problemy Przyczyny Rozwiàzania Urzàdzenie jest zajête drukowaniem z wykorzystaniem innej funkcji. Urzàdzenie jest zajête drukowaniem z wykorzystaniem innej funkcji. Dokument zostanie wydrukowany automatycznie po zakoñczeniu bieåàcego zadania. Wyãwietlony zostaje komunikat Nastêpujàca taca wyjãciowa jest peâna. Wyjmij papier.. Taca wyjãciowa jest peâna. Wyjàæ papier z tacy wyjãciowej. 5 Wskaänik M jest zapalony. Pokrywa jest otwarta. Zamknàæ pokrywê wskazanà na wyãwietlaczu. Odbieranie dokumentów wedâug ustawieñ okreãlonych na podstawie ustawieñ Jeãli wystàpi jedna z sytuacji wymienionych poniåej, urzàdzenie bêdzie odbieraâo tylko te dokumenty, które odpowiadajà warunkom okreãlonym w parametrach uåytkownika. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 05, bit 2,1). Problemy Przyczyny Rozwiàzania Wskaänik x jest zapalony. Wskaänik B jest zapalony. Wskaänik D jest zapalony. Wyãwietlony zostaje komunikat Ta kaseta jest uszkodzona.. Papier zaciàâ siê. We wszystkich kasetach brak papieru. Pojemnik na toner jest pusty. Åadna z kaset nie dziaâa. Naleåy usunàæ zablokowany papier. Patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Uzupeânij papier. Patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Naleåy wymieniæ pojemnik z tonerem. Patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Wezwij przedstawiciela serwisu. Poniåsze warunki moåna okreãliæ za pomocà parametrów uåytkownika. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 05, bit 2,1). 126

137 Odbiór Gdy odebrane sà nazwa wâasna lub wâasny numer faksu Urzàdzenie przeâàcza siê na odbiór zastêpczy tylko wtedy, gdy nadawca zaprogramowaâ funkcjê Wâasna nazwa lub Wâasny numer. Jeãli zasilanie bêdzie wyâàczone przez okres dâuåszy niå jedna godzina, wszystkie dokumenty przechowywane w pamiêci zostanà usuniête. W takim przypadku moåna wykorzystaæ raport o awarii zasilania lub raport zbiorczy, aby dowiedzieæ siê jakie dokumenty zostaây utracone i poprosiæ nadawcê oich ponowne przesâanie. Waåne Jeãli nadawca nie zaprogramowaâ funkcji Wâasna nazwa lub Wâasny numer, urzàdzenie moåe nie odebraæ waånego dokumentu. Zaleca siê wczeãniejsze poproszenie waånych nadawców o zaprogramowanie funkcji Wâasna nazwa lub Wâasny numer. Wolny Urzàdzenie przeâàcza siê na odbiór zastêpczy bez wglêdu na to czy, nadawca zaprogramowaâ funkcjê Wâasna nazwa lub Wâasny numer. Zgodny kod pollingu Urzàdzenie przeâàczy siê na odbiór zastêpczy tylko wtedy, gdy zarejestrowane kody pobierania faksów urzàdzeñ nadawcy i odbiorcy sà takie same. 5 Wyâàcz Urzàdzenie nie odbiera åadnych dokumentów. 127

138 Funkcje odbioru Funkcje odbioru Stacja transferowa Stacje transferowe pozwalajà na rozszerzenie standardowych funkcji faksu o moåliwoãæ tworzenia zâoåonych sieci. Poniåszy schemat lepiej wyjaãnia tê ideê. Strona dajca 5 W czêãci tej stosowana jest nastêpujàca terminologia: Strona åàdajàca Urzàdzenie, z którego pochodzi dokument. Stacja transferowa (to urzàdzenie) Urzàdzenie, które przesyâa otrzymane dokumenty do innych odbiorców. Stacja odbiorcza Faks lub komputer, który odbiera dokument ze stacji transferowej. Koñcowy odbiorca wiadomoãci, do którego stacja transferowa wysyâa dokument. Stacje odbiorcze muszà byæ przypisane przyciskom odbiorcy lub wybierania grupowego w stacji transferowej. Przygotowaæ siê Urzàdzenie moåe odbieraæ åàdania transferu w formie wiadomoãci . Przed rozpoczêciem korzystania z tej funkcji konieczne sà nastêpujàce przygotowania. Zaprogramowanie numerów poszczególnych stacji transferowych w tym urzàdzeniu (stacja transferowa) i w urzàdzeniu zgâaszajàcym åàdanie transferu. Patrz str. 273 Raport z transferu. Zaprogramowanie tego samego kodu pollingu w tym urzàdzeniu (stacja transferowa) i w urzàdzeniu zgâaszajàcym åàdanie transferu. Patrz str. 275 Rejestracja kodu pobierania faksów. Numer faksu zgâaszajàcego åàdanie transferu musi byæ zaprogramowany na liãcie odbiorców w urzàdzeniu (stacja transferowa). Numer rejestracji musi zawieraæ siê w przedziale od do

139 Funkcje odbioru Numer faksu, adres lub IP-Fax odbiorcy koñcowego musi byæ zarejestrowany na liãcie odbiorców w urzàdzeniu (stacja transferowa). Åàdania transferu moåna odbieraæ tylko wtedy, gdy urzàdzenie nie dysponuje moåliwoãcià zapisywania dwóch lub wiêcej odbiorców wybranych za pomocà klawiatury numerycznej. Jeãli zgâaszajàcy åàdanie transferu wãród stacji odbiorczych wskaåe grupê, a âàczna liczba stacji odbiorczych przekroczy 500, stacja transferowa nie bêdzie w stanie przesâaæ dokumenty i do urzàdzenia zgâaszajàcego åàdanie zostanie wysâany raport o wynikach transferu. Jeãli zgâaszajàcy åàdanie transferu okreãli odbiorcê, którego numer faksu, numer faksu internetowego lub IP-Fax sà zaprogramowane w stacji transferowej jako odbiorca koñcowy, urzàdzenie przeãle dokument do odbiorcy zaleånie od ustawieñ w parametrach uåytkownika. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 32, bit 0). -Transfery wieloetapowe Zasada stacji transferowych moåe byæ wykorzystana do stworzenia wielostopniowej sieci faksowej, w której dokumenty faksowe sà przesyâane przez kilka stacji transferowych. Po zaprogramowaniu stacji odbiorczych w grupie stacji transferowych urzàdzenie moåe przesyâaæ dokumenty do innych stacji transferowych. Szczegóâowe informacje moåna znaleäæ u przedstawiciela serwisu. Funkcja ta moåe byæ wykorzystywana w przypadku, gdy urzàdzenia pochodzà od tego samego producenta. 5 -Wysyâanie raportu o wynikach transferu Urzàdzenie porównuje numer faksu strony zgâaszajàcej åàdanie transferu z numerem zarejestrowanym w funkcji przycisku odbiorcy. Jeãli piêæ ostatnich cyfr obu numerów jest zgodnych, urzàdzenie wysyâa do urzàdzenia zgâaszajàcego åàdanie raport o wynikach transferu. Na przykâad: Wâasny numer urzàdzenia zgâaszajàcego åàdanie: Przycisk odbiorców stacji transferowej:

140 Funkcje odbioru Raport o wynikach transferu Przygotowaæ siê Wczeãniej naleåy zarejestrowaæ numer faksu zgâaszajàcego åàdanie transferu pod przyciskiem odbiorców. Zarejestrowaæ wâasny numer faksu. Patrz str. 273 Raport z transferu. Zarejestrowaæ kod pollingu. Patrz str. 275 Rejestracja kodu pobierania faksów. W tym raporcie moåna sprawdziæ, czy przesyâanie do stacji odbiorczych zakoñczyâo siê pomyãlnie. Gdy stacja transferowa przesâaâa dokument do wszystkich stacji odbiorczych, wysyâa raport o wynikach transferu do urzàdzenia zgâaszajàcego åàdanie transferu. Urzàdzenie drukuje raport w przypadku, gdy nie moåe on byæ wysâany do urzàdzenia åàdajàcego. 5 Uåywajàc parametrów uåytkownika, moåesz wybraæ, czy majà byæ automatycznie drukowane raporty bâêdów komunikacji i rezultaty nadawania. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 04, bit 1). Za pomocà parametrów uåytkownika moåna okreãliæ, czy czêãæ oryginaâu ma byæ zamieszczana w raporcie. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 04, bit 7). Niezarej. wskazuje, åe dokumentu nie moåna wysâaæ, poniewaå adres odbiorcy koñcowego jest nieprawidâowy lub nie zostaâ zarejestrowany. Znak -- wskazuje, åe faks internetowy zostaâ wysâany na serwer poczty elektronicznej zaprogramowany w tym urzàdzeniu. Raport o wynikach transferu (åàdanie transferu przesâane em) Kiedy urzàdzenie odbierze åàdanie transferu przesâane w formie wiadomoãci e- mail, po zakoñczeniu przesyâania do wskazanych stacji transferowych do urzàdzenia zgâaszajàcego åàdanie transferu przesyâany jest z raportem o wynikach transferu. Jeãli zarejestrowano adres administratora, z raportem rezultatów nadawania jest przekazywany na ten adres. Niezarej. wskazuje, åe dokumentu nie moåna wysâaæ, poniewaå adres odbiorcy koñcowego jest nieprawidâowy lub nie zostaâ zarejestrowany. Znak -- wskazuje, åe faks internetowy zostaâ wysâany na serwer poczty elektronicznej zaprogramowany w tym urzàdzeniu. W przypadku transferu wieloetapowego raport o wynikach transferu jest wysyâany do ostatniej stacji transferowej, która przesâaâa åàdanie transferu. 130

141 Funkcje odbioru Przekazywanie odebranych dokumentów Urzàdzenie moåe przekazywaæ odebrane dokumenty od innych odbiorców zarejestrowanych wpamiêci woparciu ofunkcje Wâasna nazwa, Wâasny numer lub adres nadawcy. Numer faksu, adres faksu internetowego, adres IP- Fax lub adres folderu mogà zostaæ ustawione jako skrzynka transferowa. Jeãli adres nadawcy jest zaprogramowany jako odbiorca, odebrane dokumenty sà przekazywane w formie wiadomoãci . 5 PL AJA004S Ograniczenia Grupa moåe zawieraæ maksimum 500 odbiorców. Wymagane jest wczeãniejsze wybranie odbiorcy docelowego. Patrz str. 229 Przekazywanie. Przekazywanie dokumentów do róånych odbiorców w zaleånoãci od nadawcy wiadomoãci opisano na str. 242 Nadawcy specjalni traktowani inaczej. W parametrach uåytkownika (przeâàcznik 11, bit 6) moåna okreãliæ, czy urzàdzenie ma drukowaæ przekazywane dokumenty. Dodatkowe informacje moåna znaleäæ na str. 235 Parametry uåytkownika. Moåna okreãliæ, czy Folder raportów rezultatów transferu zostaâ przesâany pod okreãlony adres , jeãli foldery zostaây zaprogramowane jako odbiorcy przekazujàcy, do których dokumenty sà wysyâane ze wszystkich nadawców lub nadawców specjalnych. Dodatkowe informacje moåna znaleäæ na str. 283 Folder raportu rezultatów transferu. 131

142 Funkcje odbioru Routing odebranych dokumentów w oparciu o kod SUB Po odebraniu dokumentu jego kod SUB jest porównywany z kodami uåytkownika zarejestrowanymi w skrzynkach osobistych. W razie znalezienia zgodnego kodu, dokument zostaje przekierowany do odbiorcy odpowiadajàcemu danemu kodowi uåytkownika. Jeãli dla odbiorcy okreãlono adres , odebrany dokument zostaje przekierowany do tego odbiorcy w formie wiadomoãci . Oprócz opcji Kod SUB moåna korzystaæ z funkcji przekazywania, aby wysyâaæ wszystkie odebrane wiadomoãci na wskazany adres . Patrz str. 229 Przekazywanie. 5 PL AJA005S Przygotowaæ siê Musisz wczeãniej ustawiæ opcjê Skrzynka osobista i zarejestrowaæ miejsca docelowe dostarczania. Patrz str. 257 Programowanie i zmiana skrzynek osobistych. Ograniczenia Ta funkcja nie jest dostêpna w przypadku wybrania opcji przesyâania odebranych dokumentów do sieciowego serwera dostarczania. Uåywajàc tej funkcji, dokumentów nie moåna kierowaæ do folderów. Przekierowywanie odebranych faksów jest moåliwe niezaleånie od marki urzàdzenia wysyâajàcego. 132

143 Funkcje odbioru Przesyâanie odebranych dokumentów Oryginaây wysyâane z kodem SUB pasujàcym do kodu SUB zarejestrowanego jako skrzynka transferowa sà odbierane, a nastêpnie przekazywane do zarejestrowanego odbiorcy. Jeãli w stacji transferowej zaprogramowane sà adresy odbiorców, odebrane dokumenty sà wysyâane do odbiorców w formie wiadomoãci . Przygotowaæ siê W celu transferu odebranych dokumentów konieczne jest skonfigurowanie skrzynek transferowych i stacji odbiorczych. Patrz str. 266 Programowanie i zmiana skrzynek transferowych. Rezultaty transferu nie sà przesyâane do strony zgâaszajàcej åàdanie transferu. Transfer odebranych faksów jest moåliwe niezaleånie od marki urzàdzenia wysyâajàcego. 5 Odbiór SMTP dla faksów internetowych Urzàdzenie moåe byæ skonfigurowane do odbioru SMTP. W przypadku odbioru SMTP wiadomoãci sà odbierane natychmiast po wysâaniu ich na adres ustawiony w urzàdzeniu. Odebrane wiadomoãci e- mail mogà byæ równieå przekierowane do innych urzàdzeñ obsâugujàcych funkcjê faksów internetowych. PL AJA006S Przygotowaæ siê Naleåy wczeãniej skonfigurowaæ to urzàdzenie uåywajàc rekordu MX serwera DNS, aby korzystaæ z funkcji odbioru SMTP. Naleåy równieå ustawiæ protokóâ odbioru na SMTP w Ustawienia systemu. Patrz Podrêcznik sieciowy. 133

144 Funkcje odbioru Jeãli funkcja odbioru SMTP jest wâàczona na serwerze DNS, ale w urzàdzeniu nie wybrano odbioru SMTP, wiadomoãci przesâane z serwera SMTP nie bêdà odbierane i urzàdzenie zgâosi bâàd. Ponadto serwer SMTP przeãle do nadawcy powiadomienie o bâêdzie. Jeãli bâàd wystàpi podczas odbierania wiadomoãci , nastàpi przerwanie odbioru, zostanie skasowany i urzàdzenie wydrukuje raport bâêdów. Ponadto serwer SMTP przeãle do nadawcy powiadomienie o bâêdzie. Jeãli serwer SMTP próbuje przekierowaæ odebrane dokumenty do urzàdzenia, które jest w trakcie przesyâania wiadomoãci , urzàdzenie odpowie wysyâajàc do serwera SMTP sygnaâ linia zajêta. W takim przypadku serwer SMTP zwykle ponawia próby przesâania dokumentów aå do osiàgniêcia wyznaczonego limitu czasu. 5 Zajrzeæ do instrukcji... Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> str. 134 Kierowanie wiadomoãci odebranej przez SMTP Kierowanie wiadomoãci odebranej przez SMTP Wiadomoãci odebrane za poãrednictwem protokoâu SMTP mogà byæ przekierowywane do innych urzàdzeñ faksowych. Mogà one takåe zostaæ przekierowane do odbiorców zaprogramowanych na liãcie odbiorców. PL AJA007S 134

145 Funkcje odbioru Przygotowaæ siê Aby, byâo moåliwe przekierowywanie wiadomoãci odebranych za poãrednictwem protokoâu SMTP, najpierw dla opcji Ustawienia dostarczania plików SMTP RX naleåy wybraæ ustawienie Wâàczone. Patrz str. 208 Ustawienia . Ograniczenia W zaleånoãci od ustawieñ zabezpieczeñ, ta funkcja moåe nie byæ dostêpna. W przypadku odebrania åàdania transferu wiadomoãci , kiedy dla funkcji Ustawienia dostarczania plików SMTP RX to Wyâàczone, to urzàdzenie odpowiada, wysyâajàc do serwera SMTP komunikat o bâêdzie. Moåliwe jest wprowadzenie ustawieñ ograniczajàcych transfer do okreãlonych nadawców. Patrz str. 208 Ustawienia . Za pomocà tej funkcji moåna takåe za poãrednictwem tego urzàdzenia jednoczeãnie przesyâaæ dokumenty z programu poczty na adresy i do urzàdzeñ faksowych G3 odbiorców. Szczegóâowe informacje na temat okreãlania urzàdzeñ odbiorców znajdujà siê w kolejnym rozdziale. 5 -Okreãlanie transferu wiadomoãci Nadawca moåe przesâaæ åàdanie transferu wiadomoãci przesâanej do innego urzàdzenia faksowego, okreãlajàc adres w nastêpujàcy sposób: Numer faksu fax=numer faksu hosta tego urzàdzenia.nazwa domeny Np. w celu transferu na numer faksu , naleåy wpisaæ: Pojedynczy odbiorca zarejestrowany na liãcie odbiorców fax=#piêciocyfrowy lub krótszy numer hosta tego urzàdzenia.nazwa domeny Np. w celu transferu na numer odbiorcy 00001: Grupa odbiorców zarejestrowanych na liãcie odbiorców fax=#**piêciocyfrowy lub krótszy numer hosta tego urzàdzenia.nazwa domeny Np. w celu transferu do odbiorców zarejestrowanych w grupie numer 04: Ograniczenia Grupa moåe zawieraæ maksimum 500 odbiorców. 135

146 Funkcje odbioru Odbiór z kompresjà JBIG Kompresja JBIG (ang. Joint Bi-level Image Experts Group) sâuåy do wysyâania oryginaâów fotograficznych z wiêkszà szybkoãcià niå przy zastosowaniu innych metod kompresji. Pozwala ona na odbieranie dokumentów wysâanych wformacie JBIG. Ograniczenia Funkcja ta moåe byæ wykorzystywana tylko w przypadku linii telefonicznej. Jeãli korekcja ECM jest wyâàczona, odbiór z kompresjà JBIG jest niedostêpny. Patrz str. 234 ECM (tryb korekcji bâêdów). Auto-wâàczenie dla odbioru faksu 5 Urzàdzenie moåna ustawiæ na automatyczne wyâàczanie siê, gdy nie jest wykorzystywane przez okreãlony czas. W takim przypadku nawet jeãli przeâàcznik operacyjny jest wyâàczony, urzàdzenie bêdzie odbieraæ wiadomoãci przychodzàce, dopóki przeâàcznik Zasilanie jest wâàczony. Waåne Odbiór nie jest moåliwy, gdy przeâàcznik operacyjny i przeâàcznik zasilania jest wyâàczony. Za pomocà parametrów uåytkownika moåna okreãliæ, czy dokumenty bêdà drukowane zaraz po otrzymaniu (odbiór natychmiastowy). Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 14, bit 0). Moåna równieå wprowadziæ ustawienie powodujàce, åe dokumenty otrzymywane w trybie odbioru do pamiêci (odbioru zastêpczego) bêdà drukowane po wâàczeniu urzàdzenia. 136

147 Opcje drukowania Opcje drukowania Sygnaâ po zakoñczeniu drukowaniu Po wâàczeniu tej funkcji urzàdzenie powiadamia uåytkownika sygnaâem däwiêkowym o wydrukowaniu odebranego dokumentu. Moåna zmieniæ natêåenie sygnaâu lub wyâàczyæ go caâkowicie (natêåenie ustawione na minimum). Patrz Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe>. Znak pierwszej strony Po wâàczeniu tej funkcji na pierwszych stronach kolejnych dokumentów drukowany jest znak kontrolny, co uâatwia ich oddzielenie. 5 Funkcjê tê moåna wâàczaæ i wyâàczaæ w menu Ustawienia odbioru. Patrz str. 205 Ustawienia odbioru. 137

148 Funkcje odbioru Znak ãrodka strony Po wâàczeniu tej funkcji na lewej krawêdzi i górnej krawêdzi kaådej strony drukowane jest oznaczenie poâowy strony. Uâatwia to poprawne ustawianie dziurkacza, gdy odebrane dokumenty sà wpinane do segregatora. 5 Znak ãrodka strony moåe byæ lekko przesuniêty w stosunku do ãrodka strony. Tê funkcjê moåna wâàczyæ lub wyâàczyæ, uåywajàc opcji Ustawienia odbioru. Patrz str. 205 Ustawienia odbioru. Godzina odbioru Moåliwe jest drukowanie w dolnej czêãci otrzymanego dokumentu daty, godziny i numeru pliku. Funkcjê tê moåna wâàczaæ i wyâàczaæ w menu Ustawienia odbioru. Patrz str. 205 Ustawienia odbioru. Gdy odebrany dokument jest drukowany na dwóch lub wiêcej stronach, data igodzina drukowane sà na ostatniej stronie. Na odebranych dokumentach moåna takåe zarejestrowaæ datê i godzinê wydrukowania. Jeãli ta funkcja jest potrzebna, naleåy skontaktowaæ siê z przedstawicielem serwisu. 138

149 Opcje drukowania Drukowanie dwustronne Otrzymany dokument moåna drukowaæ na obu stronach arkusza papieru. Funkcjê tê moåna wâàczaæ i wyâàczaæ w menu Ustawienia odbioru. Patrz str. 205 Ustawienia odbioru. Ograniczenia Aby korzystaæ z tej funkcji, wszystkie strony otrzymanego dokumentu muszà mieæ ten sam rozmiar - w razie potrzeby naleåy o tym wczeãniej powiadomiæ nadawcê. Do urzàdzenia naleåaâo zaâadowaæ papier o tym samym rozmiarze, co papier nadawcy. W trybie drukowania dwustronnego, urzàdzenie odbiera prawidâowo formaty A3L, B4 JIS (Japanese Industrial Standard)L, A4KL, B5 JISKL, A5KL(11" 17"L, 8 1 / 2 " 14"L, 8 1 / 2 " 11"KL, 8 1 / 2 " 5 1 / 2 "L). W tabeli przedstawiono wyniki moåliwe do uzyskania przy odbieraniu wiadomoãci za pomocà tego urzàdzenia. 5 Funkcja ta dziaâa tylko wówczas, gdy wszystkie strony majà tê samà szerokoãæ i odbierane sà do pamiêci. Funkcja ta nie wspóâpracuje z trybem âàczenia 2 oryginaâów. 139

150 Funkcje odbioru Wydruki mogà siê róåniæ w zaleånoãci od ustawieñ skonfigurowanych przez nadawcê. Moåna okreãliæ nadawców, od których dokumenty majà byæ drukowane w powyåszy sposób. Patrz str. 242 Nadawcy specjalni traktowani inaczej. Zapisane dokumenty o tym samym rozmiarze sà drukowane na takim samym papierze. Niektóre zapisane dokumenty mogà byæ niedostêpne dla tej opcji drukowania. Drukowanie z obrotem o 180 stopni Przy drukowaniu po obu stronach papieru, niniejsze urzàdzenie obraca obrazy, jak to pokazano na schemacie. 5 CP2B02E0 140

151 Opcje drukowania Odbiór z wydrukiem wielu kopii Po wâàczeniu tej funkcji, odebrany faks moåna wydrukowaæ w wielu kopiach. Moåna takåe wybraæ opcjê drukowania wielu kopii faksów przychodzàcych od okreãlonych nadawców. Patrz str. 242 Nadawcy specjalni traktowani inaczej. Patrz str. 205 Ustawienia odbioru. Maksymalna liczba kopii dla jednego dokumentu wynosi 10. Przy korzystaniu z kopiowania wielostronicowego z okreãlonymi nadawcami, maksymalna liczba kopii wynosi 10. Funkcjê tê moåna wâàczaæ i wyâàczaæ w menu Ustawienia odbioru. Patrz str. 205 Ustawienia odbioru. Urzàdzenie korzysta z Odbioru do pamiêci przy odbiorze z kopiowaniem wielostronicowym. 5 Obrót obrazu Po zaâadowaniu papieru do standardowej kasety K, odbierane faksy bêdà automatycznie obracane w celu ich dopasowania do papieru. Moåna okreãliæ kasetê, z której bêdzie pobierany papier do drukowania odebranych dokumentów. Patrz str. 205 Ustawienia odbioru. 141

152 Funkcje odbioru Âàczenie 2 oryginaâów Po wâàczeniu tej funkcji, odebrane po sobie dwa dokumenty tego samego formatu i o tej samej orientacji bêdà drukowane na jednej stronie. Zmniejsza to zuåycie papieru. 5 Dwa dokumenty A5K zostajà wydrukowane obok siebie na stronie arkusza A4L. Dwa dokumenty B5 JISK zostajà wydrukowane obok siebie na stronie arkusza B4 JISL. Dwa dokumenty A4K zostajà wydrukowane obok siebie na stronie arkusza A3L. Dwa dokumenty 8 1 / 2 " 5 1 / 2 "K zostajà wydrukowane obok siebie na stronie arkusza 8 1 / 2 " 11"L. Dwa dokumenty 8 1 / 2 " 11"K zostajà wydrukowane obok siebie na stronie arkusza 11" 17"L. Ograniczenia Funkcja ta jest niedostêpna dla dokumentów wiêkszych niå A5K, B5 JISK, A4K, 8 1 / 2 " 11"K lub 8 1 / 2 " 5 1 / 2 "K. Jeãli do urzàdzenia zaâadowany jest papier A5K, B5 JISK, A4K, 8 1 / 2 " 11"K lub 8 1 / 2 " 5 1 / 2 "K, kaåda strona odebranego dokumentu jest drukowana na pojedynczym arkuszu. Jeãli do urzàdzenia zaâadowany jest papier A5L, B5 JISL, A4L, 8 1 / 2 " 11"L lub 8 1 / 2 " 5 1 / 2 "L, kaåda strona odebranego dokumentu jest obracana i drukowana na pojedynczym arkuszu. Jeãli papier odpowiadajàcy formatem i kierunkiem uâoåenia odebranemu dokumentowi jest dostêpny, âàczenie dwóch oryginaâów nie bêdzie moåliwe. Jeãli funkcje âàczenie dwóch oryginaâów i drukowanie dwustronne zostanà wybrane jednoczeãnie, drukowanie dwustronne ma priorytet przed âàczeniem dwóch oryginaâów. Âàczenie 2 oryginaâów zostanie anulowane. Funkcjê tê moåna wâàczyæ lub wyâàczyæ przy uåyciu parametrów uåytkownika. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 10, bit 1). Funkcja ta wykorzystuje odbieranie do pamiêci. 142

153 Opcje drukowania Rozdzielanie stron i zmniejszenie dâugoãci Jeãli odebrany dokument jest dâuåszy niå rozmiar papieru znajdujàcy siê w urzàdzeniu, kaåda strona dokumentu moåe byæ podzielona i wydrukowana na osobnych arkuszach papieru lub zmniejszona tak, aby mogâa byæ wydrukowana na jednym arkuszu. Na przykâad funkcja ta dzieli dokument, jeãli jej dâugoãæ przekracza o 20 mm (0,79") lub wiêcej dâugoãæ arkusza. Jeãli dokument przekracza dâugoãæ arkusza o mniej niå 20 mm (0,79") jest zmniejszana. Po podzieleniu dokumentu w miejscu podziaâu jest wstawiany znak (*), a obszar o dâugoãci 10 mm (0,39") wokóâ linii podziaâu jest powielany w górnej czêãci nastêpnego arkusza. 5 Przedstawiciel serwisu moåe dostosowaæ tê funkcjê, zmieniajàc nastêpujàce ustawienia: Zmniejszanie Drukowanie znaku podziaâu Powielanie Dâugoãæ obszaru powielania Wskazówka dotyczàca podziaâu strony Wielkoãæ powielanego obszaru i dâugoãæ zmniejszenia dâugoãci moåna ustawiaæ w nastêpujàcych granicach: Dâugoãæ obszaru powielania: 4 mm (0,16"), 10 mm (0,39"), 15 mm (0,59") Wskazówka dotyczàca podziaâu strony: mm (ze skokiem o 5 mm)/0,2"-6,1" (ze skokiem o 0,2") 143

154 Funkcje odbioru Drukowanie w odwrotnej kolejnoãci Normalnie strony odebranego dokumentu sà drukowane i skâadane na tacy w kolejnoãci ich odbierania. Po wâàczeniu tej funkcji urzàdzenie rozpocznie drukowanie dokumentu, zaczynajàc od ostatniej odebranej strony. 5 Funkcjê tê moåna wâàczaæ i wyâàczaæ w menu Ustawienia odbioru. Patrz str. 205 Ustawienia odbioru. Gdy ta funkcja jest wâàczona, pierwsza strona drukowana jest jako ostatnia. Funkcja ta wykorzystuje odbieranie do pamiêci. Pomniejszanie strony Jeãli odebrany dokument jest dâuåszy niå rozmiar papieru w kasecie, urzàdzenie zwykle drukuje dokument na dwóch stronach. Po wâàczeniu tej funkcji urzàdzenie zmniejsza szerokoãæ i dâugoãæ otrzymanej wiadomoãci tak, aby zmieãciâa siê na jednej stronie. Jeãli zaâadowany jest papier A4L i odebrany zostanie dokument B4 JISL, urzàdzenie pomniejszy ten dokument do rozmiaru pojedynczego arkusza A4L. Funkcjê tê moåna wâàczyæ lub wyâàczyæ przy uåyciu parametrów uåytkownika. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 10, bit 3). Przy korzystaniu z tej funkcji, jakoãæ druku moåe byæ gorsza niå zwykle. 144 Zajrzeæ do instrukcji... str. 143 Rozdzielanie stron i zmniejszenie dâugoãci

155 Opcje drukowania Wydruk TSI (wydruk identyfikatora nadawcy) Zwykle funkcja Nagâówek faksu nadawcy jest drukowany w odebranych dokumentach. Jeãli nadawca nie zaprogramowaâ swojego identyfikatora Nagâówek faksu, nie bêdzie moåna go rozpoznaæ. Jeãli jednak ta funkcja jest wâàczona, drukowana bêdzie Wâasna nazwa lub Wâasny numer nadawcy, dziêki czemu moåna okreãliæ nadawcê dokumentu. W przypadku odbioru faksu internetowego drukowany jest adres nadawcy. Zajrzeæ do instrukcji... Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Funkcjê tê moåna wâàczaæ lub wyâàczaæ w ustawieniach parametrów uåytkownika. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 02, bit 3). Jeãli nie ma papieru o odpowiednim rozmiarze Jeãli w urzàdzeniu nie ma papieru odpowiadajàcego rozmiarowi odebranego dokumentu, urzàdzenie wybierze rozmiar papieru, który jest dostêpny. 5 Zmniejszanie strony Zmniejszanie w kierunku skanowania Wâàczone Wâàczone Próg podziaâu stron 20 mm (0.79") Priorytet szerokoãci lub dâugoãci Szerokoãæ Dokument zostanie podzielony na dwa arkusze w zaleånoãci od rozmiaru papieru. Papier umieszczony na tacy rêcznego podawania nie jest zwykle wybierany do drukowania odebranych dokumentów. Jednak moåna go wykorzystaæ, jeãli taca rêcznego podawania zostanie wybrana jako gâówna taca z papierem w przypadku odbierania wiadomoãci okreãlonych nadawców. Patrz str. 242 Nadawcy specjalni traktowani inaczej. Urzàdzenie moåe odbieraæ wiadomoãci o szerokoãci zgodnej z formatem A4, B4 JIS, LT (8 1 / 2 " 11") i A3. Dokumenty wêåsze niå A4 lub LT (8 1 / 2 " 11") sà odbierane w rozmiarze A4 lub LT (8 1 / 2 " 11"). Dâugoãæ dokumentów zaleåy od dokumentu. Rozmiar papieru uåyty do drukowania odebranego dokumentu moåe byæ inny niå rozmiar wysâanego oryginaâu. Zajrzeæ do instrukcji... str. 141 Obrót obrazu str. 143 Rozdzielanie stron i zmniejszenie dâugoãci str. 144 Pomniejszanie strony Podrêcznik ustawieñ ogólnych 145

156 Funkcje odbioru Ustawianie kaset priorytetowych Jeãli do wielu kaset zaâadowany jest taki sam papier, urzàdzenie moåe korzystaæ z róånych kaset w róånych funkcjach. Na przykâad do kasety 1 moåna zaâadowaæ biaây papier formatu A4 do kopiowania, a do kasety 2 - åóâty papier formatu A4 do drukowania faksów. Uâatwia to odróånienie wydruków. Ustawienie to moåna wprowadziæ w menu Ustawienia systemowe. Patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. W przypadku otrzymania dokumentu o rozmiarze innym niå rozmiar papieru w priorytetowej tacy, pobierany jest papier z tacy zawierajàcej papier o takich samych rozmiarach jak rozmiar odebranego dokumentu. Dokâadne drukowanie rozmiaru 5 Jeãli wâàczysz tà funkcjê, otrzymane dokumenty bêdà drukowane na arkuszu posiadajàcym najwyåszy priorytet. Funkcjê tê moåna wâàczyæ za pomocà parametrów uåytkownika. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 05, bit 5). Jeãli w kasecie nie ma papieru w odpowiednim rozmiarze do wydrukowania odebranej wiadomoãci, pojawi siê komunikat nakazujàcy zaâadowanie papieru wâaãciwego rozmiaru. Po zaâadowaniu nowego papieru, naciãnij [Wyjãcie], aby wydrukowaæ dokument. Po naciãniêciu [Wyjãcie], procedura bêdzie róåniæ siê, w zaleånoãci od stanu, w którym byâo urzàdzenie, gdy pojawiâ siê ten komunikat. Jeãli czêãæ odebranych wiadomoãci lub raportów zostaâa wydrukowana automatycznie, drukarka wznowi drukowanie od miejsca, w którym zakoñczyâa pracê. Jeãli czêãæ dokumentów lub raportów zostaâa wydrukowana rêcznie, drukarka nie moåe wznowiæ drukowania. Naleåy powtórzyæ caâà operacjê od poczàtku. 146

157 Opcje drukowania Drukowanie przychodzàcych wiadomoãci na papierze z tacy rêcznej Dokumenty od okreãlonych nadawców mogà byæ drukowane na papierze ztacy rêcznej. Ustaw poniåsze opcje: Zarejestruj specjalnego nadawcê i wybierz tacê rêcznà dla papieru. Patrz str. 252 Rejestracja Rozmiaru papieru na tacy rêcznej, Zarejestruj specjalnego nadawcê. Wâàcz funkcjê Odbiór autoryzowany w funkcji Rejestruj specjalnego nadawcê. Patrz str. 252 Programowanie funkcji Odbiór autoryzowany i Odbiór specjalny. Ograniczenia Gdy funkcja ta jest wâàczona, wydrukowane arkusze nie mogà zostaæ dostarczone na tacê finishera. Nawet jeãli wybierzesz tacê finishera, arkusze bêdà dostarczane do tacy wewnêtrznej 1. Patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Do tacy rêcznej moåna wâoåyæ maksymalnie 100 arkuszy standardowego papieru. Papier o rozmiarze nie obsâugiwanym przez kasety na papier, moåesz wâoåyæ do tacy rêcznej. Urzàdzenie moåe wykryæ rozmiary papieru A4L, A3L (8 1 / 2 " 11"L, 11" 17"L). Przy âadowaniu papieru o innym formacie, naleåy okreãliæ rozmiar papieru. Jednakåe, jeãli okreãlony rozmiar papieru róåni siê od rozmiaru papieru umieszczonego na tacy rêcznej, moåe nastàpiæ zaciêcie siê papieru lub obciêcie wiadomoãci. Patrz str. 252 Rejestracja Rozmiaru papieru na tacy rêcznej. Dokumenty drukowane na papierze mniejszym niå A4 mogà ulec zmniejszeniu lub zostanà wydrukowane na kilku kartkach. Papier dâuåszy niå 600 mm moåe nie zostaæ wysâany, moåe zostaæ pogiêty lub zaciàæ siê. Obszar druku zaleåy od tego, czy urzàdzenie ma opcjonalne rozszerzenie pamiêci, od rozdzielczoãci oraz od pionowego rozmiaru oryginaâów. Przy korzystaniu z tej funkcji obrót dokumentu ani drukowanie z obrotem o 180 stopni nie jest moåliwe

158 Funkcje odbioru Miejsce wyprowadzenia wydruków otrzymanych faksów - taca wyjãciowa Wybieranie tac dla linii Funkcja ta wymaga zainstalowania opcjonalnego interfejsu dodatkowej linii G3. Moåna okreãliæ tacê podawania dokumentów dla kaådej linii (telefonicznej, faksu internetowego i IP-Fax). Np. do wyprowadzania dokumentów odbieranych przez liniê G3-1 moåe byæ wybrana Taca wewnêtrzna 1 a do wyprowadzania dokumentów odebranych przez liniê G3-2 Taca wewnêtrzna 2, uâatwia to rozdzielanie flików. Moåna takåe ustawiæ wyprowadzanie na róåne tace standardowych faksów i faksów internetowych. 5 Aby uåyæ tej funkcji, naleåy wybraæ liniê i odbiorcê za pomocà [Okreãl tacê dla linii]. Patrz str. 205 Ustawienia odbioru. Przesuniêcie tacy Wymagany jest opcjonalny finisher. Jeãli jako wyjãcie papieru funkcji faksu wybrany jest opcjonalny finisher, mozna uåyæ tacy przesuwnej do wydrukowaniu faksu lub raportu. Funkcja ta jest przydatna do rozdzielania faksów umieszczanych na tacy finishera. Na przykâad, jeãli poprzedni faks zostaâ odâoåony na lewà stronê, nastêpny bêdzie odkâadany na prawà stronê i vice-versa. Funkcjê tê moåna wâàczyæ lub wyâàczyæ przy uåyciu parametrów uåytkownika. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 19, bit 0). 148

159 6. Faks z komputera Wysyâanie dokumentów faksowych zkomputera Wymagany jest opcjonalny zespóâ drukarki/skanera. Korzystajàc z komputerów przyâàczonych do urzàdzenia przez port równolegây (opcjonalnie), IEEE 1394 (IP po 1394) (opcjonalnie), LAN, bezprzewodowà sieæ LAN (opcjonalnie) lub USB 2.0, moåna wysyâaæ dokumenty utworzone w aplikacjach Windows do innych faksów za poãrednictwem linii telefonicznej. Aby wysâaæ faks, wystarczy wybraæ opcjê [Drukuj] zaplikacji Windows, a nastêpnie wybraæ opcjê LAN-Fax jako drukarkê i wybraæ odbiorcê. Funkcja LAN-Fax umoåliwia przesyâanie faksów bez uåywania papieru z komputera do innych odbiorców. Oprócz wysyâania faksów LAN-Fax Driver umoåliwia wykorzystanie urzàdzenia do drukowania dokumentów sporzàdzonych na komputerze w celu ich sprawdzenia. Aby uåywaæ sterownika LAN-Fax Driver, naleåy podâàczyæ urzàdzenie do sieci LAN i wprowadziæ odpowiednie ustawienia sieciowe, a nastêpnie zainstalowaæ LAN-Fax Driver i zwiàzane z nim programy narzêdziowe na komputerze. Komputer PL AJA008S 149

160 Faks z komputera Waåne Jeãli w pracy urzàdzenia, które jest uåywane jako urzàdzenie LAN-Fax, wystàpià bâêdy, informacja o nich nie zostanie wyãwietlona na komputerze PC. Sprawdä bâêdy, uåywajàc Web Image Monitor. Wiêcej informacji moåna znaleäæ w Pomocy Web Image Monitor. Zaleca siê uåycie programu Web Image Monitor dziaâajàcego w tej samej sieci, co dany komputer. W przeciwnym razie przeglàdarka sieci Web moåe nie zostaæ uruchomiona i moåe wystàpiæ bâàd. Przygotowania Aby móc korzystaæ z tych funkcji, na komputerze musi byæ zainstalowany LAN- Fax Driver. LAN-Fax Driver znajduje siê na dysku CD-ROM doâàczonym do drukarki. Konieczne jest takåe wprowadzenie w urzàdzeniu odpowiednich ustawieñ sieciowych do przesyâania faksów z komputera, zaleånie od rodzaju poâàczenia. 6 Zajrzeæ do instrukcji... Jeãli urzàdzenie jest podâàczone do komputera przez âàcze równolegâe: Patrz Poradnik drukowania. Jeãli uåywany jest Ethernet, IEEE 1394 (IP po 1394) lub IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN): Patrz Podrêcznik sieciowy. Instalacja oprogramowania Przed korzystaniem z funkcji LAN-Fax na komputerze naleåy zainstalowaæ LAN-Fax Driver. LAN-Fax Driver znajduje siê na dysku CD-ROM doâàczonym do drukarki. LAN-Fax Driver jest instalowany razem z ksiàåkà adresowà i programem LAN- Fax Cover Sheet Editor. Ksiàåka adresowa uâatwia edycjê odbiorców faksów wysyâanych przez sieæ. Program LAN-Fax Cover Sheet Editor uâatwia edycjê stron tytuâowych faksów sieciowych. Instrukcje poniåej oparte sà na zaâoåeniu, åe uåytkownik zna ogólne procedury i praktyki systemu Windows. Jeãli nie, naleåy zapoznaæ siê z instrukcjà obsâugi doâàczonà do systemu Windows. 150

161 Wysyâanie dokumentów faksowych z komputera Automatyczne uruchamianie programu W systemach Windows 95/98/Me, Windows 2000/XP, Windows Server 2003 i Windows NT 4.0, programy instalacyjne poszczególnych sterowników i programów uåytkowych uruchamiane sà automatycznie przez funkcjê Auto Run po wâoåeniu dysku CD-ROM do stacji. Jeãli systemem operacyjnym jest Windows 2000/XP, Windows Server 2003 lub Windows NT 4.0, zainstalowanie sterownika drukarki w trybie Auto Run wymaga uprawnieñ administratora. Aby zainstalowaæ LAN-Fax Driver przy uåyciu funkcji Auto Run, naleåy zalogowaæ siê w systemie, korzystajàc z konta z uprawnieniami administratora. W przypadku uruchomienia funkcji autokonfiguracji sprzêtowoprogramowej (PnP), kliknàæ przycisk [Anuluj] w oknie dialogowym [Znaleziono nowy sprzêt], [Kreator sterownika urzàdzenia] lub [Kreator znajdowania nowego sprzêtu], a nastêpnie wâoåyæ dysk CD-ROM do stacji. Wyãwietlone zostaje okno dialogowe [Znaleziono nowy sprzêt] lub [Kreator znajdowwnia nowego sprzêtu] zaleåy to od wersji systemu Windows 95/98/Me, Windows 2000/XP, Windows Server 2003, lub Windows NT 4.0. Program Auto Run moåe nie uruchamiaæ siê automatycznie przy niektórych ustawieniach systemu operacyjnego. W takim przypadku, uruchomiæ plik Setup.exe znajdujàcy siê w gâównym katalogu dysku CD-ROM. Aby anulowaæ funkcjê Auto Run, naleåy przytrzymaæ klawisz {SHIFT} (w Windows 2000/Windows XP lub Windows Server 2003przytrzymaæ lewy klawisz {SHIFT}) podczas wkâadania dysku CD-ROM do stacji. Przytrzymaæ klawisz {SHIFT} aå do wczytania dysku przez komputer. Klikniêcie przycisku [Anuluj] podczas instalacji powoduje jej przerwanie. Jeãli instalacja zostaâa anulowana, naleåy ponownie uruchomiæ komputer i zainstalowaæ resztê oprogramowania wraz z åàdanym sterownikiem. LAN-Fax Driver, Ksiàåka adresowa i LAN-Fax Cover Sheet Editor mogà zostaæ zainstalowane przez program Auto Run

162 Faks z komputera Instalacja poszczególnych aplikacji Przygotowaæ siê Przed zainstalowaniem tych aplikacji, naleåy zainstalowaæ SmartDeviceMonitor for Client. Patrz Poradnik drukowania. Poniåsza procedura sâuåy do jednoczesnego zainstalowania sterownika LAN- Fax Driver, Ksiàåki adresowej i programu LAN-Fax Cover Sheet Editor. A Zamknàæ wszystkie uruchomione aplikacje. B Do napêdu CD-ROM komputera wâóå dysk CD-ROM doâàczony do tego urzàdzenia. Instalator uruchamia siê automatycznie i pojawia siê okno dialogowe Wybierz jêzyk. 6 Przy niektórych ustawieniach systemu operacyjnego instalator moåe nie uruchomiæ siê automatycznie. W takim wypadku, dwukrotnie kliknàæ Setup.exe w katalogu gâównym dysku CD-ROM w celu uruchomienia instalatora. C Wybraæ jêzyk interfejsu oprogramowania, a nastêpnie kliknàæ przycisk [OK]. D Kliknàæ przycisk [LAN-Fax Driver]. Wyãwietlone zostaje okno dialogowe umowy licencyjnej. E Przeczytaæ wszystkie warunki umowy i - w przypadku ich akceptacji - wybraæ opcjê [Akceptujê warunki umowy.], a nastêpnie kliknàæ przycisk [Dalej]. Jeãli wybrana zostanie opcja [Nie akceptujê warunków umowy.], nie moåna zakoñczyæ instalacji. F Zaznacz pole wyboru [LAN-Fax Driver], a nastêpnie przycisk [Dalej]. G Upewniæ siê, åe zaznaczone zostaâo pole wyboru [Nazwa drukarki:<lan-fax M7>], a nastêpnie kliknàæ przycisk [Kontynuuj]. Wybraæ odpowiedni port. H Kliknàæ przycisk [Zakoñcz]. Pojawi siê okno dialogowe z informacjà o zakoñczeniu instalacji. I Kliknàæ przycisk [Zakoñcz]. J Kliknàæ przycisk [Wyjãcie]. 152

163 Wysyâanie dokumentów faksowych z komputera Aplikacje zapisane na dysku CD-ROM W tym rozdziale opisano sterownik LAN-Fax Driver, ksiàåkê adresowà i program LAN-Fax Cover Sheet Editor. LAN-Fax Driver Sterownik ten pozwala korzystaæ z funkcji faksu sieciowego. Lokalizacja pliku Na dysku CD-ROM znajdujà siê nastêpujàce foldery: LAN-Fax Driver dla Windows 95/98/Me \DRIVERS\LAN-FAX\WIN9X_ME LAN-Fax Driver dla Windows NT 4.0 \DRIVERS\LAN-FAX\NT4 LAN-Fax Driver dla Windows 2000/XP \DRIVERS\LAN-FAX\WIN2K_XP Ãrodowisko operacyjne Komputer Kompatybilny z PC/AT Systemy operacyjne Microsoft Windows 95/98/Me Microsoft Windows 2000/XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows NT 4.0 Monitor VGA lub wiêcej pikseli 6 Ograniczenia Prawidâowoãæ przeprowadzanych czynnoãci zaleåy od ãrodowiska operacyjnego. W systemie Windows NT, LAN-Fax Driver nie dziaâa na komputerach z procesorem opartym na ukâadzie RISC (serie MIPS R, Alpha AXP ipowerpc). Przed rozpoczêciem instalacji zamknij wszystkie programy. 153

164 Faks z komputera Ksiàåka adresowa Ksiàåka adresowa uâatwia edycjê odbiorców faksów wysyâanych przez sieæ. Systemy operacyjne Microsoft Windows 95/98/Me Microsoft Windows 2000/XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows NT 4.0 LAN-Fax Cover Sheet Editor Program LAN-Fax Cover Sheet Editor uâatwia edycjê tytuâowych stron faksów sieciowych. 6 Systemy operacyjne Microsoft Windows 95/98/Me Microsoft Windows 2000/XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows NT 4.0 Ustawianie wâaãciwoãci LAN-Fax Driver W przypadku systemu operacyjnego Windows NT 4.0, Windows 2000/XP lub Windows Server 2003, naleåy zalogowaæ siê w systemie, korzystajàc zkonta zuprawnieniami administratora. Ustawianie wâaãciwoãci druku Niniejszy podrozdziaâ zawiera opis wprowadzania ustawieñ, takich jak rozmiar dokumentu lub rozdzielczoãæ. A W menu [Start] ustawiæ kursor myszy na ikonie [Ustawienia], a nastêpnie kliknàæ przycisk [Drukarki]. W Windows XP Professional lub Windows Server 2003 wybraæ opcjê [Drukarki i faksy] wmenu [Start]. W Windows XP Home Edition, wybraæ opcjê [Panel sterowania] wmenu [Start]. Wybraæ opcjê [Drukarki i inny sprzêt], a nastêpnie [Drukarki i faksy]. 154

165 Wysyâanie dokumentów faksowych z komputera B Wybierz, aby podãwietliæ [LAN-Fax M7], a nastêpnie kliknij [Wâaãciwoãci] w menu [Plik]. W Windows NT, kliknàæ przycisk [Domyãlne ustawienia dokumentu...] wmenu [Plik]. C Ustaw wâaãciwoãci druku. W przypadku korzystania z Windows 95/98/Me A Kliknàæ kartê [Papier]. B Ustaw nastêpujàce wâaãciowãci. Rozmiar papieru Orientacja Kaseta Rozdzielczoãæ Odcienie szaroãci Drukowanie czcionek True Type jako obrazów W przypadku korzystania z Windows NT A Ustaw nastepujàce wâaãciowãci. Rozmiar papieru Orientacja Kaseta Rozdzielczoãæ W przypadku korzystania z Windows 2000/XP lub Windows Server 2003 A Kliknàæ kartê [Preferencje drukowania...]. B Ustaw nastepujàce wâaãciowãci. Rozmiar papieru Orientacja Kaseta Rozdzielczoãæ D Kliknàæ przycisk [OK]. 155

166 Faks z komputera Wybieranie ustawieñ konfiguracji moduâów opcjonalnych Wykonaj ustawienia opcjonalnych moduâów zainstalowanych w urzàdzeniu. Jeãli opcje urzàdzenia nie zostaây skonfigurowane zgodnie z instrukcjami, funkcje LAN-Fax mogà nie dziaâaæ. Jeãli urzàdzenie jest przyâàczone do sieci, opcje konfiguracji sà wybierane automatycznie. Szczegóâowe informacje zawiera plik Pomocy LAN-Fax Driver. A Wykonaj kroki A i B w sekcji Ustawianie wâaãciwoãci druku. B Kliknij kartê [Akcesoria], a nastêpnie wybierz ustawienia konfiguracji moduâów opcjonalnych. W przypadku korzystania z sieci A Jeãli ustawienia nie odpowiadajà zainstalowanemu wyposaåeniu opcjonalnemu, kliknàæ przycisk [Zaâaduj z Urzàdzenia]. 6 W przypadku nie korzystania z sieci A Zaznaczyæ pole wyboru przy zainstalowanych moduâach opcjonalnych. C Kliknij przycisk [Zastosuj]. Ustawienia konfiguracji moduâów opcjonalnych sà zakoñczone. D Kliknàæ przycisk [OK]. -Karta [Akcesoria] Karta [Akcesoria] zawiera, oprócz elementów konfiguracji moduâów opcjonalnych, równieå nastêpujàce elementy. Zabroñ rêcznego wpisywania odbiorcy Zaznacz tà opcjê, aby nie pozwoliæ na rêczne wpisywanie odbiorcy. Wâàcz Zaznacz tà opcjê, aby uåywaæ trybu faksu internetowego z funkcjà LAN-Fax. IP-Fax Zaznacz tê opcjê, jeãli uåywasz IP-Fax. Po zaznaczeniu tej opcji, wybierz protokóâ uåywajàc odpowiedniego przycisku wyboru. Zajrzeæ do instrukcji... Protokoây sà skonfigurowane w Ustawieniach IP-Fax. Patrz str. 210 Ustawienia IP-Fax. 156

167 Wysyâanie dokumentów faksowych z komputera Podstawowe funkcje transmisji Punkt ten zawiera instrukcje wysyâania faksów z aplikacji Windows. Aby wysâaæ faks, wystarczy wybraæ polecenie [Drukuj...] z aplikacji Windows, a nastêpnie jako drukarkê wybierz opcjê [LAN-Fax M7] i okreãl odbiorcê w oknie dialogowym [LAN-Fax]. Otworzyæ dokument aplikacji, który chcesz wysâaæ lub przygotuj nowy dokument, a nastêpnie wykonaj nastêpujàcà procedurê. Szczegóâowe informacje zawiera plik Pomocy. Ograniczenia W przypadku korzystania z SmartDeviceMonitor for Client, nie moåna wysyâaæ dokumentów do urzàdzenia przez wiêcej niå jeden faks sieciowy jednoczeãnie. A W menu [Dokument...], kliknàæ polecenie [Drukuj]. B Wybierz opcjê [LAN-Fax M7] na liãcie [Nazwa]. C Kliknàæ przycisk [OK]. Pojawi siê okno dialogowe LAN-Fax. 6 Sposób wprowadzania ustawieñ moåe róåniæ siê w zaleånoãci od uåywanej aplikacji. We wszystkich przypadkach, wybraæ opcjê [LAN-Fax M7] jako drukarkê. D Okreãliæ odbiorcê. Wykonaæ jednà z nastêpujàcych procedur, aby wybraæ odbiorcê. Szczegóâowe informacje zawiera plik Pomocy LAN-Fax Driver. Gdy wâàczona jest autoryzacja uåytkownika w tym urzàdzeniu, kliknij [Ustawienia uåytkownika]. Moåna wybraæ maksymalnie 500 odbiorców. W urzàdzeniu w trybie gotowoãci moåna przechowywaæ maksymalnie 400 dokumentów przesâanych z LAN-Fax. 157

168 Faks z komputera Wybieranie odbiorcy z listy odbiorców A Kliknàæ kartê [Ksiàåka adresowa] lub [Okreãl odbiorcê]. Pojawi siê karta [Ksiàåka adresowa] lub [Okreãl odbiorcê]. B Zaznacz pole wyboru [Adres urzàdzenia] (lub [Uåyj adresu urzàdzenia]). C Adres urzàdzenia wyãwietlany jest w polu [Adres urzàdzenia] na karcie [Ksiàåka adresowa]. Na karcie [Okreãl odbiorcê], wpisz numer rejestracji przycisku odbiorcy. D Kliknàæ przycisk [Wybierz jako odbiorcê]. Wprowadzony odbiorca zostaje dodany i wyãwietlony w polu [Lista odbiorców:]. Jeãli pomyâkowo dodaâeã odbiorcê, kliknij na tego odbiorcê a nastêpnie kliknij [Usuñ z listy]. E Aby okreãliæ dodatkowych odbiorców, powtórz czynnoãci z punktów C i D. 6 Wybieranie odbiorcy za pomocà Ksiàåki adresowej Aby uåyæ tej metody, Uåytkownik musi wczeãniej zdefiniowaæ odbiorców w Ksiàåce telefonicznej. Patrz str. 154 Ksiàåka adresowa. A Kliknàæ kartê [Ksiàåka adresowa]. Pojawi siê karta [Ksiàåka adresowa]. B Wybraæ plik CSV zawierajàcy poåàdanà listê odbiorców z menu rozwijanego. W menu rozwijanym widoczne sà trzy ostatnio uåywane pliki. Aby uåyæ listy odbiorców nie pojawiajàcej siê w menu, kliknàæ przycisk [Przeglàdaj...], a nastêpnie wybraæ plik. C Wybierz format wyãwietlania [Osoba do kontaktów] lub [Grupa] w menu rozwijanym [Nazwa:]. Zawartoãæ listy odbiorców zmienia siê w nastêpujàcy sposób, w zaleånoãci od wybranej opcji: Kontakt: Nazwa firmy, nazwa dziaâu, nazwa osoby, numer faksu Grupa: Nazwa grupy Jeãli wybrano [Grupa] z menu rozwijanego [Nazwa:], przejdä do kroku E. 158

169 Wysyâanie dokumentów faksowych z komputera D Wybierz rodzaj faksu z rozwijanego menu [Typ:]. Wybierz rodzaj faksu z poniåszych: Wysyâanie jako standardowy faks: [Faks] Wysyâanie jako faks internetowy: [ ] Wysyâanie jako IP-Fax: [IP-Fax] Jeãli wybraâeã [Grupa] zrozwijanego menu [Nazwa:] nie moåesz wybraæ rodzaju faksu. Przejãæ do punktu E. E Klikniêciem podãwietliæ odbiorcê na liãcie odbiorców, a nastêpnie kliknàæ przycisk [Wybierz jako odbiorcê]. Wprowadzony odbiorca zostaje dodany i wyãwietlony w polu [Lista odbiorców:]. Jeãli pomyâkowo dodaâeã odbiorcê, kliknij na tego odbiorcê a nastêpnie kliknij [Usuñ z listy]. F Aby okreãliæ dodatkowych odbiorców, powtórz czynnoãci z punktów B do E. Okreãlanie odbiorcy poprzez wpisanie numeru faksu, adresu faksu internetowego oraz adresu IP-Fax 6 A Kliknàæ kartê [Okreãl odbiorcê]. Pojawi siê karta [Okreãl odbiorcê]. B Wybierz rodzaj faksu z rozwijanego menu [Typ:]. Wybierz rodzaj faksu z poniåszych: Wysyâanie jako standardowy faks: [Faks] Wysyâanie jako faks internetowy: [ ] Wysyâanie jako IP-Fax: [IP-Fax] Po wybraniu rodzaju faksu, pojawià siê elementy odpowiadajàce wybranemu rodzajowi. 159

170 Faks z komputera C Okreãliæ odbiorcê. Podaj odbiorcê w zaleånoãci od wybranego rodzaju faksu w nastêpujàcy sposób: Jeãli wybrano [Faks]: wprowadä numer faksu. Jeãli wybrano [ ]: wprowadä adres . Jeãli wybrano [IP-Fax]: wprowadä odbiorcê IP-Fax. Moåna wprowadziæ do 128 znaków dla odbiorcy. Aby wstawiæ pauzê w numerze faksu, kliknij przycisk [Pauza]. Jeãli wybraâeã [ ] lub [IP-Fax] wkroku B, element [Pauza] nie jest dostêpny. Zajrzeæ do instrukcji... Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> D Wybierz ustawienia odpowiednie dla typu transmisji faksu. 6 Wybierz ustawienia odpowiednie dla typu transmisji faksu w kroku B, w nastêpujàcy sposób: Jeãli wybrano [Faks], wybierz liniê na liãcie [Linia:]. Jeãli wybrano [ ], zaznacz pole wyboru [Nie uåywaj serwera SMTP], jeãli chcesz pominàæ serwer SMTP. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe>. Jeãli wybrano [IP-Fax], wybierz protokóâ na liãcie [Protokóâ:]. E Kliknàæ przycisk [Wybierz jako odbiorcê]. Wprowadzone informacje zostajà dodane i wyãwietlone w polu [Lista odbiorców:]. Jeãli przez pomyâkê dodano zâego odbiorcê, kliknij go, a nastêpnie kliknij [Usuñ z listy]. F Aby okreãliæ dodatkowych odbiorców, powtórz czynnoãci z punktów B do E. E Okreãl potrzebne opcje. Zajrzeæ do instrukcji... str. 161 Okreãlanie opcji. str. 164 Potwierdzanie wyników nadawania przez . F Kliknàæ przycisk [Wyãlij]. Gdy klikniesz [Wyãlij & Drukuj], faks zostanie wysâany do odbiorcy a twoje urzàdzenie wydrukuje kopiê wysâanego dokumentu. 160

171 Wysyâanie dokumentów faksowych z komputera Okreãlanie opcji Moåesz wybraæ poniåsze opcje. Szczegóâowe informacje zawiera plik Pomocy LAN-Fax Driver. Wysyâanie o okreãlonej porze Drukuj stempel nadawcy Doâàcz stronê tytuâowà Drukowanie dwustronne Wyãwietl podglàd Zapisz jako plik Document Server A Kliknàæ przycisk [Wyãlij opcje]. Pojawi siê karta [Wyãlij opcje]. B Wybraæ wymagane ustawienia. Aby wysâaæ faks o okreãlonej godzinie A Zaznacz pole wyboru [Wysyâanie o okreãlonej godzinie], a nastêpnie okreãl godzinê nadawania. B Kliknàæ przycisk [Wyãlij]. 6 Aby wydrukowaæ stempel nadawcy A Zaznaczyæ pole wyboru [Drukuj nagâówek wiadomoãci]. B Kliknàæ przycisk [Wyãlij]. Aby doâàczyæ stronê tytuâowà A Wybierz pole [Doâàcz stronê tytuâowà], aby dodaæ stronê tytuâowà do wysyâanego dokumentu. Kliknij [Edytuj stronê tytuâowà...], aby dokonaæ edycji strony tytuâowej. Patrz str. 169 Edycja stron tytuâowych faksów. B Kliknàæ przycisk [Wyãlij]. Aby wybraæ drukowanie dwustronne A Zaznaczyæ pole wyboru [Drukowanie dwustronne]. B Kliknàæ przycisk [Wyãlij]. 161

172 Faks z komputera Aby wyãwietliæ podglàd Zaznaczenie pola wyboru [Podglàd] pozwala sprawdziæ, jak dokument zostanie wydrukowany u odbiorcy. A Zaznaczyæ pole wyboru [Podglàd]. B Kliknij przycisk [Wyãlij] lub [Drukuj i wyãlij]. Pojawi siê okno [Podglàd]. C Kliknij [Dalej] lub [Poprzedni], aby zaznaczyæ obraz. Aby zamknàæ okno [Podglàd], kliknij [Anuluj]. Aby wydrukowaæ podglàd, kliknàæ przycisk [OK]. Zapisywanie dokumentów w plikach Dokument moåna równieå zapisaæ w formacie TIFF. 6 Jednostronne dokumenty sà zapisywane w plikach TIFF, a wielostronne sà zapisywane w wielu plikach TIFF. A Zaznaczyæ pole wyboru [Zapisz jako plik]. B Kliknàæ przycisk [Zapisz w...]. C Wybraæ folder na drzewie folderów. D Wybraæ metodê okreãlenia nazwy pliku. Aby wpisaæ nazwê pliku rêcznie, zaznaczyæ pole wyboru [Okreãl nazwê pliku przy zapisie]. Aby przypisaæ nazwê do pliku i automatycznie go zapisaæ, zaznacz pole wyboru [Automatyczne tworzenie nowego pliku]. E Kliknàæ przycisk [OK]. F Kliknij przycisk [Zapisz] lub [Zapisz & Wyãlij]. W przypadku wybrania opcji [Automatyczne tworzenie nowego pliku], plik z obrazem otrzymuje nazwê i jest zapisywany w wybranym folderze. Nazwa bêdzie miaâa nastêpujàcà postaæ: RicHHMMSS.tif (HH: godziny, MM: minuty, SS: sekundy). G Wprowadziæ nazwê pliku. Na etapie tym moåna równieå wybraæ inny folder. H Kliknàæ przycisk [Zapisz]. Plik z obrazem zostaje zapisany w wybranym folderze. 162

173 Wysyâanie dokumentów faksowych z komputera Aby zapisaæ dokument faksu za pomocà funkcji Document Server A Zaznaczyæ pole wyboru [Wyãlij do serwera dokumentów], a nastêpnie wpisaæ nazwê uåytkownika, nazwê dokumentu i hasâo. Jeãli [Zespóâ twardego dysku] nie wybrano w oknie dialogowym wâaãciwoãci drukarki [Akcesoria], nie moåna wybraæ [Document Server]. B Kliknàæ przycisk [Wyãlij]. -Sprawdzanie przesyâania faksów za pomocà sterownika LAN-Fax Driver Moåesz zobaczyæ informacje o wysâanych plikach za pomocà sterownika LAN- Fax Driver, uåywajàc SmartDeviceMonitor for Admin, SmartDeviceMonitor for Client lub Web Image Monitor. Moåna wybraæ 70 ostatnich plików. Za pomocà funkcji [Lista zadañ funkcji Druk.do bufora (Drukarka)] w SmartDeviceMonitor for Admin moåna równieå zapisaæ zawartoãæ raport zarzàdzania komunikacjà w komputerze jako plik CSV. Zajrzeæ do instrukcji... Aby uzyskaæ wiêcej informacji, przeczytaj pomoc. 6 Gdy dane zostanà przesâane ze sterownika LAN-Fax Driver przez port SmartDeviceMonitor for Client, na ekranie komputera pojawi siê komunikat Zakoñczono transfer danych, co sprawia, åe uåytkownik wie, kiedy zostanie zakoñczone nadawanie. Jednakåe, jeãli iloãæ przesyâanych danych z LAN-Fax do tego urzàdzenia zwiêkszy siê, komunikat ten moåe pojawiæ siê podczas przesyâania z powodu róånicy w pojemnoãci pamiêci tego urzàdzenia i SmartDeviceMonitor for Client. Aby otrzymaæ bardziej dokâadne wyniki przesyâania faksu, uåyj Raportu wyników nadawania. Patrz str. 164 Potwierdzanie wyników nadawania przez

174 Faks z komputera Potwierdzanie wyników nadawania przez Po poâàczeniu w trybie LAN-Fax, funkcja ta nadaje rezultaty poâàczenia z komputerem przez . Po wybraniu funkcji [Wyãlij] lub [Drukuj i wyãlij] przy uåyciu LAN-Fax, gdy poâàczenie zakoñczy siê powodzeniem, urzàdzenie przesyâa z wynikiem transmisji. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe>. Wiadomoãæ zawierajàca powiadomienie o wynikach jest wysyâane o zakoñczeniu drukowania lub jeãli podczas komunikacji urzàdzenia z komputerem wystàpi bâàd. 6 Moåna potwierdziæ wyniki nadawania, uåywajàc funkcji Rezultaty nadawania i raportu wyników komunikacji. Moåna okreãliæ, czy obie funkcje bêdà uåywane jednoczeãnie w parametrach uåytkownika. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 10, bit 6). Jeãli menu w tym urzàdzeniu zostaâo niedostatecznie skonfigurowane lub jeãli funkcja Autom. okreãlanie nazwy nadawcy jest nastawiona na Wyâàczone, z potwierdzeniem rezultatów LAN-Fax, nie zostanie wysâany i zostanie wydrukowany raport z rezultatami Lan-Fax. Wiêcej informacji o ustawieniach znajduje siê w Podrêczniku sieciowym, a o raporcie z wynikami LAN-Fax na str. 165 Raport wyników LAN-Fax. A Kliknàæ kartê [Ustawienia a.]. B Zaznacz pole wyboru [Powiadom] w oknie [Rezultaty transmisji ]. C Wpisz odbiorcê. Wpisywanie rêczne adresu A Kliknij [Okreãl odbiorców] przycisk opcji. B Wpisz adres w polu [Okreãl odbiorców]. Wprowadzanie adresu zapisanego w urzàdzeniu A Kliknij [Adres urzàdzenia] przycisk opcji. B Wpisz numer rejestracji klawisza dostawcy w polu [Okreãl odbiorców]. Pole to jest nieaktywne, gdy wybrano [Okreãl odbiorców] inie moåesz wnie nic wpisywaæ. D Kliknàæ przycisk [Wyãlij]. 164

175 Wysyâanie dokumentów faksowych z komputera Raport wyników LAN-Fax Jeãli Rezultaty nadawania ustawiono na to "Powiadom, jeãli menu e- mail w tym urzàdzeniu zostaâo niedostatecznie skonfigurowane lub jeãli funkcja Autom. okreãlanie nazwy nadawcy jest ustawiona na Wyâàczone, powiadamianie o wynikach LAN-Fax nie jest przesyâane i drukowany jest raport wyników LAN-Fax. Jeãli Rezultat transmisji z Ustawienia nadaw. nie ustawiono w Tak, drukowany jest raport wyników LAN-Fax. Drukowanie raportu o wynikach Lan-Fax moåna wyâàczyæ w Parametrach uåytkownika. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 20, bit 0). Kiedy wykonujesz funkcjê [Wyãlij] lub [Drukuj i wyãlij] w LAN-Fax Driver, lub gdy nie dostarczono raportu o rezultatach nadawania, zostanie wydrukowany raport o wynikach. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe>. Drukowanie i zapisywanie Dokumenty utworzone w aplikacjach Windows moåna drukowaæ. Dokumenty moåna równieå zapisywaæ w formacie TIFF. Otworzyæ dokument aplikacji, przeznaczony do wydrukowania lub utworzyæ nowy dokument, a nastêpnie wykonaæ poniåsze czynnoãci. Szczegóâowe informacje zawiera plik Pomocy. 6 Moåna wybraæ czas, przez który urzàdzenie zatrzymuje dane dokumentów w pamiêci, jeãli wydruk nie powiódâ siê z powodu braku papieru lub zaciêcia papieru. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 20, bit 2/3/4/5). A W menu [Dokument...], kliknàæ polecenie [Drukuj]. B Wybraæ [LAN-Fax M7] w [Nazwa:] a nastêpnie kliknij [OK]. Pojawi siê okno dialogowe [LAN-Fax]. Sposób wprowadzania ustawieñ moåe róåniæ siê w zaleånoãci od uåywanej aplikacji. We wszystkich przypadkach, wybraæ opcjê [LAN-Fax M7] jako drukarkê. Drukowanie A Kliknij przycisk [Drukuj] lub [Drukuj i wyãlij]. Obraz faksu moåna równieå zapisaæ jako plik. Patrz str. 162 Zapisywanie dokumentów w plikach. 165

176 Faks z komputera Edycja ksiàåki adresowej Uåywajàc Ksiàåki adresowej, moåna zapisywaæ i edytowaæ odbiorców na Liãcie adresowej. Szczegóâowe informacje zawiera plik Pomocy. A W menu [Start] wybraæ polecenie [Programy], [Programy uåytkowe LAN-Fax], a nastêpnie kliknàæ przycisk [Ksiàåka adresowa]. Wyãwietlone zostaje okno dialogowe [Ksiàåka adresowa]. Jeãli uruchomiono juå LAN-Fax Driver, kliknij przycisk [Edytuje ksiàåkê adresowà...]. B Kliknàæ przycisk [Nowy/Przeglàdaj...], a nastêpnie wybraæ plik CSV zawierajàcy listê adresowà do edycji. C Zmodyfikowaæ informacje o istniejàcym odbiorcy lub zarejestrowaæ nowego. 6 Plików w formacie CSV moåna uåyæ jako danych Ksiàåki adresowej. W tym celu, naleåy utworzyæ pliki CSV zgodne z pewnym standardem. Szczegóâowe informacje zawiera plik Pomocy. Aby zapisaæ zawartoãæ Ksiàåki adresowej tego urzàdzenia do listy odbiorców, zaznacz pole wyboru [Uåyj adresu urzàdzenia] anastepnie wprowadä numer rejestracji przycisku odbiorcy w pole [Adres urzàdzenia] field. Rejestracja nowych odbiorców A Wprowadziæ dane odbiorcy. Moåesz wpisaæ imiê, nazwê firmy, nazwê dziaâu, numer faksu, adres e- mail i adres IP-Fax. Nie moåna pominàæ nazwy i numeru odbiorcy (numer faksu, adres lub adres IP-Fax). Wpolu [Linia:] w [Numer faksu:], wybraæ odpowiedni typ linii: G3, G3-2, G3-3, Linia zewnêtrzna G3 Auto, Linia wewnêtrzna G3 Auto lub linia wewnêtrzna I-G3. Aby ominàæ serwer SMTP, w obszarze [Adres ] zaznacz pole wyboru [Nie uåywaj serwera SMTP]. Dla [Protokóâ:] w [Adres IP-Fax:], wybierz opcjê [H.323] lub [SIP]. B Kliknàæ przycisk [Dodaj]. Odbiorca zostaâ dodany do listy odbiorców. 166

177 Wysyâanie dokumentów faksowych z komputera Edycja zarejestrowanych odbiorców A Wybraæ z listy odbiorcê przeznaczonego do edycji, aby go zaznaczyæ na liãcie. B Zmieñ dane. C Kliknàæ przycisk [Uaktualnij]. Usuwanie zaprogramowanych odbiorców A Wybraæ z listy odbiorcê przeznaczonego do usuniêcia, aby go zaznaczyæ na liãcie. B Kliknàæ przycisk [Usuñ]. C Kliknàæ przycisk [Tak]. D Kliknàæ przycisk [Zamknij]. E Jeãli w danych odbiorcy zostaây wprowadzone zmiany, pojawi siê okno dialogowe z pytaniem o potwierdzenie. Aby zapisaæ zmiany, kliknàæ przycisk [Tak]. Aby zrezygnowaæ z zapisania zmian i zakoñczyæ edycjê, kliknàæ przycisk [Nie]. Aby powróciæ do ekranu edycji, kliknàæ przycisk [Anuluj]. 6 Okno dialogowe potwierdzenia nie zostaje wyãwietlone jeãli po uruchomieniu Ksiàåki adresowej nie zostaây wprowadzone åadne zmiany. 167

178 Faks z komputera -Uåywanie danych z ksiàåki adresowej urzàdzenia w liãcie odbiorców LAN-Fax Informacje o odbiorcach faksu zarejestrowanych w tym urzàdzeniu mogà zostaæ zapisane w komputerze jako plik CSV uåywajàc programu Narzêdzie do zarzàdzania adresami w SmartDeviceMonitor for Admin. Zapisane pliki CSV mogà byæ wstawione do tabeli odbiorców w sterowniku LAN-Fax Driver poprzez wybranie [Nowy/Przeglàdaj...] w narzêdziu edycji tabeli odbiorców. Ponownie zapisz plik w programie LAN-Fax Driver. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje zawiera plik Pomocy programu SmartDeviceMonitor for Admin. 6 Gdy odbiorcy zarejestrowani w grupach w tym urzàdzeniu sà wpisani do ksiàåki adresowej, adres docelowy kaådej osoby jest okreãlany zgodnie z nastêpujàcà kolejnoãcià priorytetów (w razie potrzeby sprawdä przed wpisaniem i zmianà priorytetów): adres IP-Fax numer faksu adres e- mail. W zaleånoãci od typu urzàdzenia, moåe nie bêdzie moåliwe uåywanie urzàdzenia podczas aktualizacji ksiàåki adresowej przu uåyciu plików CSV (uzyskanych za pomocà SmartDeviceMonitor for Admin) zawierajàcymi kody uåytkowników. -Zarzàdzanie funkcjami faksu za pomocà programu SmartDeviceMonitor for Admin Moåesz sprawdziæ informacje o funkcjach tego urzàdzenia za pomocà komputera i zapisaæ pliki na komputerze uåywajàc programu SmartDeviceMonitor for Admin. Wiêcej informacji o SmartDeviceMonitor for Admin i jego instalacji znajduje siê w Poradniku drukowania. Szczegóâowe informacje zawiera Podrêcznik sieciowy i Pomoc do programu SmartDeviceMonitor for Admin. 168

179 Wysyâanie dokumentów faksowych z komputera Edycja stron tytuâowych faksów LAN-Fax Cover Sheet Editor umoåliwia zmianê formatu stron tytuâowych faksów. Plik strony tytuâowej musi zostaæ utworzony przed doâàczeniem strony tytuâowej do faksu przez LAN-Fax Driver. Tworzenie stron tytuâowych Instrukcje tworzenia strony tytuâowej faksu przedstawiono poniåej. Za pomocà programu LAN-Fax Cover Sheet Editor moåna edytowaæ nastêpujàce elementy: Nazwa firmy jako informacja o odbiorcy. Nazwa wydziaâu jako informacja o odbiorcy. Nazwa osoby jako informacja o odbiorcy. Nazwa firmy jako informacja o nadawcy. Nazwa wydziaâu jako informacja o nadawcy. Nazwa osoby jako informacja o nadawcy. Numer telefonu jako informacja o nadawcy. Numer faksu jako informacja o nadawcy. Data Komunikat 6 Strona tytuâowa zostaje zapisana w swoistym formacie (z rozszerzeniem fcp ) A W menu [Start] wybraæ polecenie [Programy], [Programy uåytkowe LAN-Fax], a nastêpnie kliknàæ przycisk [LAN-Fax Cover Sheet Editor]. Wyãwietlone zostaje okno dialogowe [LAN-Fax Cover Sheet Editor]. B Wyedytowaæ stronê tytuâowà. Szczegóâowe informacje zawiera plik Pomocy. C Kliknàæ przycisk [Zapisz jako...] w menu [Zmienia rozmiar czcionki. Rozmiar czcionki]. D Wybraæ folder, a nastêpnie wpisaæ nazwê pliku. E Kliknàæ przycisk [Zapisz]. 169

180 Faks z komputera Doâàczanie utworzonych stron tytuâowych Instrukcje doâàczania utworzonej strony tytuâowej do dokumentu przedstawiono poniåej. A W menu [Dokument...], kliknàæ polecenie [Drukuj]. B Wybraæ [LAN-Fax M7] w [Nazwa:] a nastepnie kliknij [OK]. Pojawi siê okno dialogowe [LAN-Fax]. C Kliknàæ przycisk [Edytuj stronê tytuâowà...]. Wyãwietlone zostaje okno dialogowe [Strona tytuâowa]. D Wybraæ plik strony tytuâowej z listy rozwijanej lub kliknàæ przycisku [Przeglàdaj...] w oknie [Wybierz stronê tytuâowà.]. 6 Plik wybrany w polu [Wybierz stronê tytuâowà.] jest obowiàzujàcà stronà tytuâowà aå do chwili wybrania innego pliku. Aby zmieniæ tylko informacje o odbiorcy, pominàæ ten punkt i przejãæ do punktu E. E Wybierz rodzaj informacji w polu [Do:]. Moåna wybraæ nastêpujàce opcje: [Uåyj ksiàåki adresowej], [Do wszystkich zainteresowanych], [Edycja nazwy] lub [(Brak)]. Wybranie opcji [Edycja nazwy] pozwala wpisaæ nazwy firmy, wydziaâu i osoby. F Aby wydrukowaæ datê, zaznaczyæ pole wyboru [Wyãlij z datà]. G Wprowadziæ informacje o nadawcy. Moåna wpisaæ nazwy firmy, wydziaâu i osoby oraz numery telefonu ifaksu. Aby dodaæ wiadomoãæ, zaznaczyæ pole wyboru [Z wiadomoãcià], a nastêpnie wpisaæ tekst wiadomoãci. H Kliknàæ przycisk [OK]. I Wybraæ odbiorcê. J Kliknij kartê [Wyãlij opcje] a nastepnie zaznacz pole wyboru [Doâàcz stronê tytuâowà]. K Kliknàæ przycisk [Wyãlij]. 170

181 Wysyâanie dokumentów faksowych z komputera Komunikaty operacyjne sterownika LAN-Fax Komunikat Nie moåna uzyskaæ dostêpu do drukarki. Kliknij [Powtórz], aby wysâaæ dane ponownie. Liczba pozycji na liãcie odbiorców przekroczyâa dopuszczalny limit. Maksymalny limit wynosi 500. "LAN-Fax" jest juå uruchomiony. Nie moåna uruchomiæ go ponownie. Nie moåna przydzieliæ pamiêci. Przyczyny i rozwiàzania Sprawdziæ poâàczenie sieciowe. Sprawdziæ, czy zasilanie urzàdzenia jest wâàczone. Liczba okreãlonych odbiorców przekracza dozwolone maksimum. Moåna zaprogramowaæ maksymalnie 500 odbiorców. Okno dialogowe [LAN-Fax] jest juå otwarte. Zamknàæ program LAN-Fax, a nastêpnie uruchomiæ go ponownie. Iloãæ dostêpnej pamiêci w komputerze jest za maâa. Zamknàæ nie wykorzystywane aplikacje

182 Faks z komputera Wyãwietlanie informacji o faksach za pomocà przeglàdarki internetowej Wymagany jest opcjonalny zespóâ drukarki/skanera. Odebrane faksy i ich listy moåna wyãwietlaæ i drukowaæ za pomocà Web Image Monitor na komputerze przyâàczonym do sieci. 6 Zaleca siê uåycie programu Web Image Monitor dziaâajàcego w tej samej sieci, co dany komputer. W przeciwnym razie przeglàdarka sieci Web moåe nie zostaæ uruchomiona i moåe wystàpiæ bâàd. Naleåy wybraæ Zapisz jako Ustawienia pliku odbioru. w menu Ustawienia faksowania. Patrz str. 279 Zapisywanie lub drukowanie odebranych dokumentów. Do sprawdzania dokumentów i zarzàdzania nimi moåna takåe uåyæ programu DeskTopBinder Lite. Patrz str. 195 Zarzàdzanie dokumentami zapisanymi na Document Server z komputera. Zajrzeæ do instrukcji... Podrêcznik sieciowy Wyãwietlanie, drukowanie i usuwanie odebranych faksów za pomocà Web Image Monitor Instrukcje wyãwietlania i drukowania odebranych faksów za pomocà Web Image Monitor przedstawiono poniåej. Wyãwietlanie odebranych faksów za pomocà przeglàdarki internetowej A Uruchomiæ przeglàdarkê internetowà. B Wpisaæ adres IP urzàdzenia w polu [Adres]. C Kliknij [Plik odebran. faksu] po lewej stronie. 172

183 Wyãwietlanie informacji o faksach za pomocà przeglàdarki internetowej Gdy zaprogramowano kod uåytkownika (zapisane pliki odbioru) A Jeãli zaprogramowany zostaâ kod uåytkownika, wpisaæ ten kod, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. Wyãwietlona zostaje lista odebranych faksów. Jeãli zaprogramowany kod uåytkownika zostaâ usuniêty za pomocà funkcji zarzàdzania ksiàåkà adresowà w menu Ustawienia systemowe, wyãwietlony zostaje komunikat informujàcy o nieprawidâowym kodzie uåytkownika. W takim przypadku, ponownie zaprogramowaæ kod uåytkownika. Patrz str. 281 Rejestrowanie uåytkownika z uprawnieniami do wyãwietlania otrzymanych i zapisanych dokumentów. D Kliknàæ ikonê Wâaãciwoãci przy poåàdanym dokumencie. Przy przeglàdaniu listy faksów moåna wybraæ wyãwietlanie miniatur, szczegóâów lub ikon. Kliknij [Miniatury], [Szczegóây] lub [Ikony] na liãcie [Pokaå sposób]. Aby pobraæ dokument na liãcie lub odebraæ dokumenty faksowe, kliknij pozycjê [TIFF] lub [PDF]. Szczegóâowe informacje na temat pobierania moåna znaleäæ w pomocy Web Image Monitor. E Obejrzeæ zawartoãæ faksu. 6 Aby powiêkszyæ podglàd, kliknàæ przycisk [Pow. obrazu]. Powiêkszenie nie jest moåliwe jeãli nie zostaâ zainstalowany program Acrobat Reader. Dodatkowe informacje zawiera Pomoc do programu Web Image Monitor. F Aby przenieã odebrany faks do komputera, kliknàæ przycisk [PDF] lub [TIFF wielo-str.]. Klikniêcie przycisku [PDF] powoduje uruchomienie programu Acrobat Reader i wyãwietlenie dokumentu. Po klikniêciu przycisku [TIFF wielo-str.] wyãwietlane jest okno z proãbà o potwierdzenie przeniesienia pliku. Sposób przenoszenia zaleåy od wybranego formatu. Dodatkowe informacje zawiera Pomoc do programu Web Image Monitor. 173

184 Faks z komputera Drukowanie informacji o dokumencie za pomocà przeglàdarki internetowej A Uruchomiæ przeglàdarkê internetowà. B Wpisaæ adres IP urzàdzenia w polu [Adres]. C Kliknij [Plik odebran. faksu] po lewej stronie. Wyãwietlona zostaje lista odebranych faksów. D Zaznaczyæ pole wyboru przy dokumencie przeznaczonym do wydrukowania. 6 Przy przeglàdaniu listy faksów moåna wybraæ wyãwietlanie miniatur, szczegóâów lub ikon. Kliknij [Miniatury], [Szczegóây] lub [Ikony] na liãcie [Pokaå sposób]. E Kliknàæ przycisk [Drukuj]. F Kliknàæ przycisk [Rozpocznij druk]. Aby anulowaæ drukowanie, nacisnàæ przycisk [Anuluj] przed klikniêciem przycisku [Rozpocznij druk]. Kolejnoãæ drukowania dokumentów moåna zmieniæ. Otrzymany dokument moåna wydrukowaæ na obu stronach papieru. Dodatkowe informacje zawiera Pomoc do programu Web Image Monitor. G Kliknàæ przycisk [OK]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu D. Usuwanie informacji o dokumentach za pomocà przeglàdarki internetowej A Uruchomiæ przeglàdarkê internetowà. B Wpisaæ adres IP urzàdzenia w polu [Adres]. C Kliknij [Plik odebran. faksu] po lewej stronie. Wyãwietlona zostaje lista odebranych faksów. D Zaznacz pole wyboru dokumentu faksowego do usuniêcia z listy [Pokaå sposób]. Przy przeglàdaniu listy faksów moåna wybraæ wyãwietlanie miniatur, szczegóâów lub ikon. Kliknij [Miniatury], [Szczegóây] lub [Ikony] na liãcie [Pokaå sposób]. 174

185 Wyãwietlanie informacji o faksach za pomocà przeglàdarki internetowej E Kliknàæ przycisk [Usuñ]. F Kliknàæ przycisk [Usuñ plik]. Aby anulowaæ usuwanie, nacisnàæ przycisk [Anuluj] przed klikniêciem przycisku [Usuñ plik]. W przypadku wybrania wielu dokumentów, moåna równieå anulowaæ usuniêcie wybranych plików. Dodatkowe informacje zawiera Pomoc do programu Web Image Monitor. G Kliknàæ przycisk [OK]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu D. Rejestrowanie informacji o odbiorcy przy uåyciu przeglàdarki internetowej Jeãli urzàdzenie odbierajàce obsâuguje faks internetowy w peânym trybie T.37, moåesz zaprogramowaæ wâaãciwoãci odbiorcy za pomocà Web Image Monitor. Moåna zarejestrowaæ nastêpujàce wâaãciwoãci: Typ kompresji Rozmiar papieru Wielkoãæ znaków 6 Szczegóâowe informacje moåna znaleäæ w pomocy Web Image Monitor. Jeãli odbiorca wpisany w ksiàåce adresowej jako obsâugujàcy peâny tryb, odeãle z potwierdzeniem odbioru, zawartoãæ tego a zastêpuje istniejàce informacje. Zajrzeæ do instrukcji... Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> A Uruchomiæ przeglàdarkê internetowà. B Wpisz adres IP urzàdzenia, które chcesz sprawdziæ po w polu adresu. Wyãwietlany jest górny ekran. C Kliknij [Logowanie] a nastêpnie wprowadä nazwê administratora i hasâo. D Kliknij [Ksiàåka adresowa] po lewej stronie. Zostanie wyãwietlona ksiàåka adresowa. E Ustaw format danych faksu internetowego. 175

186 Faks z komputera Edycja zarejestrowanych wâaãciwoãci urzàdzenia A Kliknij z lewej strony na przycisk wyboru oznaczajàcy urzàdzenie, które chcesz zmodyfikowaæ a nastêpnie kliknij na [Zmieñ]. Wyãwietlona zostanie strona [Zmieñ uåytk.]. B Zmieñ wâaãciwoãci formatu danych faksu internetowego inne niå wybór trybu. Jeãli zmienisz tryb na Tryb prosty, nie bêdzie moåna ustawiæ wâaãciwoãci urzàdzenia. C Kliknij [OK] w górnym prawym rogu ekranu. Zostanie wyãwietlona ksiàåka adresowa. Aby anulowaæ to ustawienie, kliknij [Anuluj] w prawym górnym rogu ekranu. 6 Aby dodaæ nowego odbiorcê A Kliknàæ przycisk [Dodaj]. Wyãwietlona zostanie strona [Dodaj uåytkownika]. B Sprawdä, czy w rozwijanym menu wybrano opcjê [Uåytkownik]. C Wpisz numer rejestracji, nazwê i adres a nastêpnie podaj odpowiednie wâaãciwoãci. Moåesz ustawiæ format danych faksu internetowego po wpisaniu adresu . D Kliknij [Tryb peâny] w menu [Format danych faksu internet.] iustaw wâaãciowãci w zaleånoãci od wâaãciwoãci wybranych na podstawie wâaãciwoãci odbiorcy. Jeãli zmienisz tryb na Tryb uproszczony, nie bêdzie moåna ustawiæ wâaãciwoãci urzàdzenia. E Kliknij [OK] w górnym prawym rogu ekranu. Zostanie wyãwietlona ksiàåka adresowa. Aby anulowaæ to ustawienie, kliknij [Anuluj] w prawym górnym rogu ekranu. F Zamknij przeglàdarkê internetowà. 176

187 Dostarczanie plików otrzymanych faksem Dostarczanie plików otrzymanych faksem Wymagany jest opcjonalny zespóâ drukarki/skanera. Dla serwera dostarczania wymagany jest równieå program ScanRouter EX Professional (do nabycia oddzielnie). Na komputerze musi byæ zainstalowany program DeskTopBinder Lite lub DeskTopBinder Professional (obydwa do nabycia oddzielnie). Dokumenty odebrane przez urzàdzenie moåna wyãwietlaæ i przenosiæ do komputera za poãrednictwem sieciowego serwera dostarczania, ScanRouter EX Professional. Jest to przydatna funkcja, pozwalajàca wyãwietlaæ i zapisywaæ dokumenty w komputerze bez ich drukowania. Uåycie serwera dostarczania eliminuje potrzebê wczytywania i dostarczania dokumentów. Funkcje Serwer dostarczania speânia nastêpujàce funkcje: Serwera dostarczania naleåy uåyæ do powiàzania przychodzàcych dokumentów (kod poufny, kod SUB, nazwa wâasna i numer wâasny faksu) z odbiorcami, tak, aby odebrane dokumenty mogây byæ dostarczane do odbiorców z nimi zwiàzanych. Moåna wybraæ sposób dostarczania odbieranych dokumentów: Zapis w skrzynce wiadomoãci przychodzàcych serwera dostarczania, Wysâanie jako zaâàcznik poczty elektronicznej lub Zapisanie w okreãlonym folderze komputera. Przychodzàce wiadomoãci bez kodu poufnego, zmienionego kodu nadawania poufnego, kodu SUB, wâasnej nazwy lub wâasnego numeru faksu sà zapisywane w skrzynce wiadomoãci przychodzàcych serwera dostarczania. Moåna takåe wybraæ zapisywanie odebranych wiadomoãci w okreãlonej skrzynce wiadomoãci przychodzàcych serwera dostarczania, w zaleånoãci od linii uåywanej do odbioru. Odebrane dokumenty zapisane w skrzynce wiadomoãci przychodzàcych serwera dostarczania moåna wyãwietliæ lub pobraæ za pomocà programu DeskTopBinder Lite lub DeskTopBinder Professional. 6 Ograniczenia Dokumenty poufne równieå sà przekazywane do serwera dostarczania. 177

188 Faks z komputera Aby móc wyãwietlaæ lub pobieraæ dokumenty zapisane w skrzynce wiadomoãci przychodzàcych serwera dostarczania, w komputerze naleåy zainstalowaæ program DeskTopBinder Lite lub DeskTopBinder Professional do nabycia oddzielnie. Aby móc wysyâaæ odebrane dokumenty do komputera w postaci zaâàczników do poczty elektronicznej, w komputerze naleåy zainstalowaæ program poczty elektronicznej kompatybilny z ScanRouter EX Professional. Aby utworzyæ sieæ za pomocà serwera dostarczania, w Narzêdziach uåytkownika naleåy dokonaæ odpowiednich ustawieñ. Naleåy równieå skonfigurowaæ serwer dostarczania. Patrz Podrêcznik sieciowy. Patrz Pomoc do programu ScanRouter EX Professional lub instrukcje dotyczàce serwera dostarczania (ScanRouter EX Professional). Wiêcej informacji o programie DeskTopBinder znajduje siê w podrêczniku i Pomocy do programu DeskTopBinder

189 7. Upraszczanie operacji Programy W przypadku czêstego wysyâania dokumentów do danego odbiorcy lub przekazywania ich przy uåyciu tych samych funkcji, moåna uniknàæ wielu powtarzajàcych siê operacji programujàc te ustawienia pod przyciskami skrótów. Definiowanie i zmieniania programów skrótów Programy sekwencji przyciskowych mogà byæ wywoâywane przez naciãniêcie przycisku odbiorcy. Do zapisania nowego lub zmiany istniejàcego programu sekwencji przyciskowych moåna wykorzystaæ nastêpujàcà procedurê. W programach skrótu moåna zdefiniowaæ nastêpujàce pozycje: Nadawanie z pamiêci, nadawanie faksu internetowego, nadawanie natychmiastowe, odbiorcy (najwyåej 500 numerów), Rozdzielczoãæ, Tryb oryginaâu, Wybierz liniê (tylko w przypadku, gdy odbiorcê wpisano, uåywajàc klawiszy numerycznych), Stempel, Nad.opóänione, Nadawanie poufne, Auto nasycenie obrazu, Rêczne nasycenie obrazu, Obszar skanowania, Róåne rozmiary oryginaâów, Autodokument, Faks z ksiàåki, Nadaw. polling, Odb. polling, Åàdanie transferu, Oryginaâ dwustr., Wpr. tekst, Potwierdzenie odbioru, TX BCC, Protokóâ, Zapisz plik, Opcje Nazwa programu (do 20 znaków) Ograniczenia Odbiorców i nadawanie z pollingiem nie moåna definiowaæ w programie nr 1 jako programów skrótu. Moåesz zarejestrowaæ najwyåej 100 programów. Definiowanie i zmiana programów odbywa siê wedâug takiej samej procedury. W kroku E, wybierz numer programu do zmiany. Rejestrowanie i zmiana programów odbywa siê w inny sposób dla funkcji kopiowania i dla funkcji faksu. A Wybraæ funkcjê, która ma zostaæ zaprogramowana. Procedura programowania róåni siê zaleånie od pozycji, które majà zostaæ zarejestrowane. Nacisnàæ przycisk {Kasowanie ustawieñ}, aby zrezygnowaæ z zaprogramowania funkcji. 179

190 Upraszczanie operacji Przykâad rejestracji programu korzystajàcego z funkcji transmisji z opóänieniem na numer faksu A Wpisaæ cyfry {0}, {1}, {2}, {3}, {4}, {5}, {6}, {7}, {8}, {9} za pomocà przycisków numerycznych. B Kontynuuj ustawianie funkcji Nadawanie opóänione do momentu, aå ekran trybu oczekiwania zostanie wyãwietlony po naciãniêciu przycisku [OK]. Zajrzeæ do instrukcji... str. 3 Wysyâanie o okreãlonej porze (Nadawanie opóänione) B Upewniæ siê, czy urzàdzenie jest w trybie faksowym i czy wyãwietlacz wskazuje stan gotowoãci. Jeãli wyãwietlacz nie wskazuje stanu gotowoãci, nacisnàæ przycisk {Faks}. C Naciãnij przycisk {Program}. 7 D Upewniæ siê, åe wybrane jest ustawienie [Zapisz]. E Wybraæ numer programu oznaczony jako *Nie zapisany. 180

191 Programy Aby skorygowaæ ewentualny bâàd, nacisnàæ przycisk [Anuluj] i ponownie wybraæ numer programu. Aby zmieniæ program skrótu, nacisnàæ przycisk [Zapisz] po wprowadzeniu numeru programu, który ma zostaæ zmieniony. Aby skorygowaæ ewentualny bâàd, nacisnàæ przycisk [Nie zapisuj] i powróciæ do punktu E. F Wpisaæ nazwê programu, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. Aby skorygowaæ ewentualny bâàd, nacisnàæ przycisk [Cofniêcie] lub [Usuñ wsz.], a nastêpnie ponowiæ próbê. Naleåy zarejestrowaæ nazwê programu. Aby anulowaæ program, naciãnij przycisk [Anuluj]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu E. Zajrzeæ do instrukcji... Podrêcznik ustawieñ ogólnych Rejestrowanie funkcji priorytetu przy uåyciu programu Moåna wybraæ opcjê automatycznego wybierania funkcji przypisanej programowi nr 1 po wâàczeniu zasilania lub naciãniêciu przycisku {Kasowanie ustawieñ}. Po przypisaniu funkcji programowi nr 1, wybraæ ustawienie [Program nr 1] wopcji [Zmieñ tryb poczàtkowy] w menu Funkcje faksu. Patrz str. 201 Ustawienia ogólne/regulacja. 7 Ograniczenia Odbiorców i nadawanie z pollingiem nie moåna definiowaæ w programie nr 1 jako programów skrótu. Aby przy kaådym wysâaniu faksu dokumenty faksowe zapisaæ na serwerze dokumentów, naleåy zarejestrowaæ [Zapisz i przeãlij] dla Zapisywania pliku w programie nr 1, a nastêpnie ustawiæ wartoãci zarejestrowane w programie nr 1, które bêdà uåywane jako ustawienia poczàtkowe po wâàczeniu zasilania lub po naciãniêciu przycisku {Kasowanie ustawieñ}. 181

192 Upraszczanie operacji Zmiana nazwy programu A Upewniæ siê, czy urzàdzenie jest w trybie faksowym i czy wyãwietlacz wskazuje stan gotowoãci. Jeãli wyãwietlacz nie wskazuje stanu gotowoãci, nacisnàæ przycisk {Faks}. B Nacisnàæ przycisk {Program}. C Nacisnàæ przycisk [Zmieñ nazwê]. 7 D Wybraæ numer programu, którego nazwa ma zostaæ zmieniona. E Wpisaæ nowà nazwê programu, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. Nacisnàæ przycisk [Anuluj], aby anulowaæ zmianê i przejãæ do punktu F. F Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. 182

193 Programy Usuwanie programu A Upewniæ siê, czy urzàdzenie jest w trybie faksowym i czy wyãwietlacz wskazuje stan gotowoãci. Jeãli wyãwietlacz nie wskazuje stanu gotowoãci, nacisnàæ przycisk {Faks}. B Nacisnàæ przycisk {Program}. C Naciãnij przycisk [Usuñ]. D Wybraæ numer programu do usuniêcia. 7 E Nacisnàæ przycisk [Tak]. Nacisnàæ przycisk [Nie], aby zrezygnowaæ z usuniêcia programu. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu D. F Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. 183

194 Upraszczanie operacji Uåywanie programu Uåycie tego programu powoduje usuniêcie wczeãniejszych ustawieñ. Jeãli w programie nie zarejestrowano åadnych odbiorców ani ustawieñ skanowania, wybierz numer programu a nastêpnie wprowadä numer faksu odbiorcy i wybierz wymagane ustawienia skanowania. A Upewniæ siê, czy urzàdzenie jest w trybie faksowym i czy wyãwietlacz wskazuje stan gotowoãci. Jeãli wyãwietlacz nie wskazuje stanu gotowoãci, nacisnàæ przycisk {Faks}. B Zaâadowaæ oryginaâ. C Nacisnàæ przycisk {Program}. 7 D Upewniæ siê, åe wybrana zostaâa opcja [Wybierz ponownie], a nastêpnie nacisnàæ nr zarejestrowanego programu. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. Na ekranie widoczny jest zarejestrowany numer faksu. Wybrany jest tryb transmisji. E Nacisnàæ przycisk {Start}. Numer faksu oraz okreãlona godzina zostanà pokazane na wyãwietlaczu, a urzàdzenie rozpocznie skanowanie oryginaâu. Nadawanie rozpocznie siê o podanej godzinie. 184

195 Korzystanie z funkcji Document Server Korzystanie z funkcji Document Server Document Server moåe zapisywaæ pliki z róånych aplikacji. Dokumenty zapisywane za pomocà funkcji faksu mogà byæ przesyâane faksem. Zapisanie dokumentu za pomocà funkcji Document Server stwarza nastêpujàce moåliwoãci: Raz zapisany dokument moåe byæ wysyâany dowolnà iloãæ razy poprzez wybranie go. Zapisany dokument nie korzysta z pamiêci faksu. Moåna przesyâaæ i drukowaæ wiele zapisanych dokumentów jako jeden dokument i wysyâaæ je razem z zeskanowanymi oryginaâami. Podczas wysyâania lub drukowania zapisanych dokumentów naleåy postêpowaæ zgodnie z instrukcjami z punktu [Wybierz zapisany plik] w [Tryb nadawania SUB]. Patrz str. 100 Wysyâanie zapisanego pliku. Zajrzeæ do instrukcji... Podrêcznik ustawieñ ogólnych Waåne Dane zapisane w urzàdzeniu mogà ulec utracie, jeãli wystàpi bâàd dysku twardego urzàdzenia. Producent nie jest odpowiedzialny za straty poniesione na skutek utraty danych. Zapisane dokumenty nie sà usuwane nawet w przypadku wystàpienia awarii zasilania lub wyâàczenia zasilania. Moåna okreãliæ, czy urzàdzenie ma automatycznie usuwaæ dokumenty zapisane za pomocà funkcji Document Server po wskazanej liczbie dni. Funkcja usuwania jest wstêpnie skonfigurowana za pomocà oprogramowania i automatycznie usuwa wszystkie zachowane dokumenty, które sà starsze niå 3 dni (72 godziny). Ustawienie moåna zmieniæ przy opcji Automatyczne usuwanie pliku w menu Ustawienia systemu. Patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Document Server moåe pomieãciæ okoâo 9000 stron (arkusz ITU-T nr 4), zapisanych za pomocà funkcji kopiarki, faksu, drukarki i skanera. Document Server moåe zapamiêtaæ najwyåej dokumentów. Jeden dokument moåe zawieraæ maksymalnie 1000 stron. Sprawdzenie odebranych i zapisanych dokumentów za pomocà funkcji Document Server nie jest moåliwe. Patrz str. 54 Drukowanie odebranych i zapisanych dokumentów

196 Upraszczanie operacji Zapisywanie dokumentu Dokument moåna wysâaæ i zapisaæ jednoczeãnie. Dokument moåna równieå tylko zapisaæ. Nazwy plików Odczytane pliki automatycznie otrzymujà nazwy, takie jak FAX0001 czy FAX0002. Patrz str. 189 Ustawienie nazwy pliku. Nazwy uåytkowników W razie potrzeby moåna ustawiæ tê funkcjê, aby dowiedzieæ siê jacy uåytkownicy oraz jakie wydziaây zapisaây dokumenty w urzàdzeniu. Patrz str. 188 Rejestracja nazwy uåytkownika. Hasâo Moåna ustawiæ tê funkcjê, aby zapobiec wysyâaniu wiadomoãci do nieokreãlonych osób. Patrz str. 189 Ustawienie hasâa. 7 Nazwy plików i uåytkowników moåna zmieniaæ. Patrz str. 190 Zmiana informacji o zapisanych dokumentach. A Upewniæ siê, czy urzàdzenie jest w trybie faksowym i czy wyãwietlacz wskazuje stan gotowoãci. Jeãli wyãwietlacz nie wskazuje stanu gotowoãci, nacisnàæ przycisk {Faks}. B Zaâadowaæ oryginaâ i wybraæ odpowiednie ustawienia skanowania. Zajrzeæ do instrukcji... Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> C Naciãnij przycisk [Zapisz plik]. 186

197 Korzystanie z funkcji Document Server D Wybierz opcjê [Zapisz i przeãlij] lub [Tylko zapisz]. Wybraæ opcjê [Zapisz i przeãlij], aby wysâaæ dokumenty po ich zapisaniu. Wybraæ opcjê [Tylko zapisz], aby zapisaæ dokumenty. W przypadku wybrania opcji [Tylko zapisz], wyãwietlany jest komunikat pppppppppp. E Nacisnàæ przycisk [Ustaw. info. o pliku], a nastêpnie wprowadziæ nazwê uåytkownika, nazwê pliku i hasâo - wedâug potrzeb. 7 Jeãli nazwa uåytkownika, nazwa pliku ani hasâo nie sà wprowadzane, przejãæ do punktu F. Nie moåna zmieniæ wielu dokumentów jednoczeãnie. 187

198 Upraszczanie operacji Rejestracja nazwy uåytkownika Ustawiæ nazwê uåytkownika na podstawie nazw zarejestrowanych w kodzie uåytkownika. Kod uåytkownika jest zaprogramowany w ustawieniach systemowych. Patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. A Naciãnij przycisk [Nazwa uåytkow.]. B Nacisnàæ nazwê uåytkownika do zaprogramowania, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. 7 Nacisnàæ przycisk nazwy, aby przeâàczyæ nazwê. Aby wprowadziæ nazwê niezaprogramowanego uåytkownika, nacisnàæ przycisk [Nie zarejestrowana nazwa], a nastêpnie wpisaæ nazwê. Nazwy uåytkowników wprowadzone za pomocà przycisku [Nie zarejestrowana nazwa] nie sà programowane w kodzie uåytkownika. Zajrzeæ do instrukcji... Podrêcznik ustawieñ ogólnych C Nacisnàæ przycisk [OK]. 188

199 Korzystanie z funkcji Document Server Ustawienie nazwy pliku A Naciãnij przycisk [Nazwa pliku]. B Wpisaæ nazwê dokumentu, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. Zajrzeæ do instrukcji... Podrêcznik ustawieñ ogólnych C Nacisnàæ przycisk [OK]. Ustawienie hasâa A Naciãnij przycisk [Hasâo]. 7 B Wpisaæ hasâo za pomocà przycisków numerycznych, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [#]. Aby skorygowaæ ewentualny bâàd, nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj} przed naciãniêciem przycisku [#], a nastêpnie ponownie wpisaæ hasâo. Wpis moåe skâadaæ siê z czterech do oãmiu cyfr. 189

200 Upraszczanie operacji C Wpisaæ hasâo ponownie i nacisnàæ przycisk [#]. D Nacisnàæ przycisk [OK]. Nacisnàæ przycisk [Zmieñ], aby wpisaæ inne hasâo. E Nacisnàæ przycisk [OK]. F Nacisnàæ przycisk [OK]. G W przypadku wybrania opcji [Zapisz i przeãlij], wybraæ odbiorcê. W przypadku wybrania opcji [Tylko zapisz], przejãæ do punktu H. H Nacisnàæ przycisk {Start}. Zmiana informacji o zapisanych dokumentach 7 Moåna zmieniæ nazwê pliku, nazwê uåytkownika oraz hasâo dla zapisanych dokumentów. Aby zmieniæ zapisany dokument, naleåy usunàæ niepotrzebny dokument, a nastêpnie zarejestrowaæ nowy. Patrz str. 193 Usuwanie zapisanego dokumentu. Funkcjê tê moåna przypisaæ jednemu z przycisków skrótu. Uåycie tego przycisku pozwala ominàæ punkt A. Patrz str. 201 Ustawienia ogólne/regulacja. A Naciãnij przycisk [Tryb nadawania SUB]. B Wybraæ opcjê [Wybierz zapisany plik]. 190

201 Korzystanie z funkcji Document Server C Wybraæ opcjê [Zarzàdzaj/Usuñ plik], a nastêpnie wybraæ dokument do edycji. D W przypadku wybrania dokumentu z hasâem, wpisaæ hasâo, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. Jeãli wybrany plik nie zawiera hasâa, przejãæ do punktu E. E Zmiana informacji o zapisanym dokumencie

202 Upraszczanie operacji Zmiana nazwy uåytkownika A Nacisnàæ przycisk [Zmieñ nazwê uåytk.]. B Nacisnàæ przycisk [Usuñ]. Nazwa uåytkownika zostanie usuniêta. C Wpisaæ nazwê nowego uåytkownika, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. 7 Nacisnàæ przycisk nazwy, aby przeâàcz innà nazwê. Aby wprowadziæ nazwê niezaprogramowanego uåytkownika, nacisnàæ przycisk [Nie zarejestrowana nazwa], a nastêpnie wpisaæ nazwê. Nazwy uåytkowników wprowadzone za pomocà przycisku [Nie zarejestrowana nazwa] nie sà programowane w kodzie uåytkownika. Zajrzeæ do instrukcji... Podrêcznik ustawieñ ogólnych Zmiana nazwy pliku A Nacisnàæ przycisk [Zmieñ nazwê pliku]. B Nacisnàæ przycisk [Cofniêcie] lub [Usuñ wsz.], a nastêpnie ponownie wprowadziæ nazwê pliku. Zajrzeæ do instrukcji... Podrêcznik ustawieñ ogólnych C Nacisnàæ przycisk [OK]. 192

203 Korzystanie z funkcji Document Server Zmiana hasâa A Nacisnàæ przycisk [Zmieñ hasâo]. B Nacisnàæ górny przycisk [Zmieñ]. C Wpisaæ nowe hasâo za pomocà przycisków numerycznych, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [#]. D Nacisnàæ dolny przycisk [Zmieñ]. E Wpisaæ hasâo ponownie i nacisnàæ przycisk [#]. F Nacisnàæ przycisk [OK]. F Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. G Nacisnàæ przycisk [OK]. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. 7 Usuwanie zapisanego dokumentu Funkcja ta sâuåy do usuwania zapisanych dokumentów. Funkcjê tê moåna przypisaæ jednemu z przycisków skrótu. Uåycie tego przycisku pozwala ominàæ punkt A. Patrz str. 201 Ustawienia ogólne/regulacja. A Nacisnàæ przycisk [Tryb nadawania SUB]. B Nacisnàæ przycisk [Wybierz zapisany plik]. 193

204 Upraszczanie operacji C Nacisnàæ przycisk [Zarzàdzaj/Usuñ plik]. D Wybraæ dokument przeznaczony do usuniêcia. 7 Moåna usuwaæ wiele dokumentów jednoczeãnie. Z zaprogramowanym hasâem A Wpisaæ hasâo za pomocà przycisków numerycznych, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. 194 E Nacisnàæ przycisk [Usuñ plik]. F Nacisnàæ przycisk [Usuñ]. Aby zrezygnowaæ z usuniêcia dokumentu, nacisnàæ przycisk [Nie usuwaj]. G Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. H Nacisnàæ przycisk [OK]. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci.

205 Korzystanie z funkcji Document Server Zarzàdzanie dokumentami zapisanymi na Document Server z komputera Wymagany jest opcjonalny zespóâ drukarki/skanera. Zaleca siê uåycie programu Web Image Monitor dziaâajàcego w tej samej sieci, co dany komputer. W przeciwnym razie przeglàdarka sieci Web moåe nie zostaæ uruchomiona i moåe wystàpiæ bâàd. Uåywanie DeskTopBinder Faksy zapisane przez Document Server moåna wyãwietlaæ i moåna nimi zarzàdzaæ z podâàczonego do sieci komputera z zainstalowanym programem DeskTopBinder. Nastêpujàce operacje sà dostêpne z poziomu komputera: Wyãwietlanie dokumentów (program Easy Viewer) Wyãwietlanie wâaãciwoãci dokumentów (Wâaãciwoãci) Usuwanie dokumentów (Usuñ) Kopiowanie dokumentów do komputera (Kopiuj) Drukowanie dokumentów (Drukuj z Document Server) Eksport dokumentów w postaci plików (Eksportuj dokument) Importowanie dokumentów do komputera (Importuj dokument) Wiêcej informacji o programie DeskTopBinderznajduje siê w podrêczniku ipomocy. 7 Ograniczenia Jeãli uåywasz âàcza w programie Auto Document Link w wersji wczeãniejszej niå DeskTopBinder Lite lub Professional wersja , ustaw adres serwera SNTP na w Web Image Monitor. Jeãli adres nie bêdzie prawidâowy, importowanie dokumentów moåe siê nie udaæ. Szczegóâowe informacje o ustawieniach importowania moåna znaleäæ w pomocy Web Image Monitor. Gdy wysyâasz dokument uåywajàc faksu i jest podany numer rejestracji w ksiàåce adresowej przypisany do urzàdzenia, moåesz wysâaæ dokument tylko na numer faksu. Dokumenty nie mogà byæ wysâane w inny sposób, nawet jeãli adresy i IP-Fax zostaây juå zarejestrowane. 195

206 Upraszczanie operacji Uåywanie przeglàdarki sieci Web Faksy zapisane na Document Server moåna wyãwietlaæ na komputerze przyâàczonym do sieci za pomocà Web Image Monitor. Dokumenty te moåna równieå przenieãæ na twardy dysk komputera. Patrz str. 172 Wyãwietlanie informacji o faksach za pomocà przeglàdarki internetowej

207 8. Funkcje faksowania Lista funkcji Narzêdzia uåytkownika pozwalajà na zarejestrowanie w urzàdzeniu wâasnego kodu, czêsto uåywanych numerów i ustawieñ oraz skonfigurowanie ustawieñ standardowych odpowiednio do potrzeb. Aby przyspieszyæ i uâatwiæ wyszukiwanie potrzebnych narzêdzi uåytkownika, pogrupowano je wedâug funkcji. Ustawienia ogólne/regulacja Opis Domyãlny tryb przesyâania i ustawienia skanowania. Po wâàczeniu zasilania, wybierane sà nastêpujàce ustawienia: Odsyâacz str. 201 Ustawienia ogólne/regulacja Przeâàcznik pamiêci/natychmiastowej transmisji Priorytet rozmiaru tekstu Priorytet typu orygniaâu Automatyczne nasycenie obrazu Wyregulowaæ nasycenie skanowania Wybierz tytuâ Zmieñ tryb poczàtkowy Wyreguluj gâoãnoãæ däwiêku Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Zaprogramuj informacje o faksie Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Resetowanie koñca skanowania Priorytet stempla nadawania Ustawienie priorytetu linii Zarejestruj godziny nadawania ekonomicznego Godzina wyâàczenia trybu pracy gâoãmówiàcej Przycisk skrótu 197

208 Funkcje faksowania Ustawienia odbioru Opis Pozwala wâàczyæ lub wyâàczyæ nastêpujàce funkcje odbioru: Przeâàcznik trybu odbioru Ustawienia poczty Odsyâacz str. 205 Ustawienia odbioru Odbiór autoryzowany str. 248 Odbiór autoryzowany (Odbiór autoryzowany) Przekazywanie str. 248 Przekazywanie Liczba wydr. pliku odb. str. 249 Liczba wydruków pliku odbioru Drukowanie dwustronne str. 139 Drukowanie dwustronne Druk odbieranych plików w odwrotnej kolejnoãci str. 144 Drukowanie w odwrotnej kolejnoãci Kaseta na papier str. 250 Kaseta na papier Okreãl tacê dla linii str. 148 Wybieranie tac dla linii Znak pierwszej strony str. 137 Znak pierwszej strony Znak ãrodka strony str. 138 Znak ãrodka strony Druk godziny odbioru str. 138 Godzina odbioru 8 Opis Ustawienia faksu internetowego Maks. rozmiar a Ustawienia dostarczania pliku odbioru SMTP Ustawienia IP-Fax Opis Dostêpne H.323 Dostêpne SIP Ustawienia H.323 Ustawienia SIP Zaprogramuj/Zmieñ/Usuñ bramê Odsyâacz str. 208 Ustawienia Odsyâacz str. 210 Ustawienia IP-Fax 198

209 Lista funkcji Narzêdzia administratora Opis Zaprogramuj/Zmieñ/Usuñ standardowà wiadomoãæ Zapisz/Zmieñ/Usuñ autodokument Zaprogramuj/Zmieñ/Usuñ rozmiar skanowania Drukuj raport poâàczeñ Licznik wysâanych stron Przekazywanie Odbiór z blokadà pamiêci ECM Ustawienia parametrów Zarejestruj specjalnego nadawcê Ustawienia skrzynki Raport transferu Zarejestruj kod poufny Zarejestruj kod pollingu Zarejestruj kod blokowania pamiêci Wybierz telefon z tarczà/klwaiturà Ustawienia pliku odbioru Ustawienia uåytk. zapisanego pliku odbioru Ustawienia ochrony menu Folder raportów rezultatów nadawania Odsyâacz str. 217 Ustawienia administratora 8 -Ekrany Kaåde menu jest widoczne na kaådej karcie. Ekran moåna przeâàczyæ, naciskajàc przycisk [UPoprz.] lub [TNast.]. Wybrany element zostaâ podãwietlony. Po wprowadzeniu wszystkich poåàdanych ustawieñ, nacisnàæ przycisk [OK]. Jeãli przycisk [OK] nie zostanie naciãniêty, nowe ustawienia mogà zostaæ anulowane. Nacisnàæ przycisk [Anuluj], aby anulowaæ nowe ustawienia. Wyãwietlony zostaje poprzedni ekran. 199

210 Funkcje faksowania Dostêp do narzêdzi uåytkownika (funkcje faksu) Dostosowaæ ustawienia faksu na podstawie czêsto wykonywanych operacji. Ustawienia domyãlne funkcji faksu moåna zmieniæ w trybie innym niå tryb faksu. Po zmodyfikowaniu ustawieñ domyãlnych naleåy ponownie wybraæ tryb faksu. W punkcie tym opisano ustawienia domyãlne funkcji faksu, które moåna zmieniæ. Zmienione ustawienia domyãlne faksu obowiàzujà aå do ich ponownej modyfikacji. Nowe ustawienia nie zostajà anulowane poprzez wyâàczenie lub odâàczenie zasilania ani poprzez naciãniêcie przycisku {Kasowanie ustawieñ}. Zajrzeæ do instrukcji... Informacje o elementach zmienianych w ustawieniach systemowych zawiera Podrêcznik ustawieñ ogólnych. A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Wyãwietlone zostanie menu gâówne Narzêdzia uåytkownika. 8 B Naciãnij przycisk [Funkcje faksu]. Wyãwietlone zostanie menu Funkcje faksu. C Wybraæ pozycjê, która ma zostaæ zmieniona. Wyãwietlony zostaje ekran odpowiedniego ustawienia. Zajrzeæ do instrukcji... str. 197 Lista funkcji D Postêpowaæ zgodnie z wyãwietlanymi instrukcjami, aby zmieniæ ustawienie domyãlne, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. Aby skorygowaæ ewentualny bâàd, nacisnàæ przycisk [Anuluj]. 200

211 Dostêp do narzêdzi uåytkownika (funkcje faksu) Wychodzenie z ustawieñ domyãlnych A Po zmianie ustawieñ domyãlnych nacisnàæ przycisk [Wyjãcie] wmenu gâównym Narzêdzia uåytkownika. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. Wyjãcie z gâównego menu Narzêdzia uåytkownika nastêpuje równieå po naciãniêciu przycisku {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Ustawienia ogólne/regulacja Przeâàcznik nadaw. z pamiêci/natychm. Funkcja ta sâuåy do okreãlania trybu przesyâania dla dokumentów. Nadawanie z pamiêci Nadaw. natychmiastowe Priorytet rozmiaru tekstu Funkcja ta sâuåy do okreãlania rozmiaru tekstu na oryginaâach przeznaczonych do skanowania. Standardowa Wysoka Bardzo wysoka (wymagane rozszerzenie pamiêci) 8 Priorytet trybu oryginaâu Funkcja ta sâuåy do okreãlania rodzaju oryginaâu przeznaczonego do skanowania. Tekst Tekst/Foto Foto 201

212 Funkcje faksowania Auto nasycenie obrazu Funkcja ta sâuåy do okreãlania, czy priorytet automatycznego nasycenia obrazu ma byæ ustawiony do skanowania oryginaâów. Wâàczone Wyâàczone Reg. kontrastu skanowania Funkcja ta sâuåy do okreãlania nasycenia skanowania dla oryginaâów. Wybór indeksu Funkcja ta sâuåy do wyboru tytuâu, który ma zostaæ wyãwietlony na liãcie odbiorców. Indeks 1 Indeks 2 Indeks 3 Zmieñ tryb poczàtkowy Funkcja ta pozwala okreãliæ, czy zawartoãæ programu nr 1 bêdzie wykorzystywana jako ustawienie poczàtkowe po wâàczeniu zasilania lub naciãniêciu przycisku {Kasowanie ustawieñ}: Standardowa Program nr 1 8 Moåna wybraæ Program nr 1, jeãli program nr 1 nie zostaâ zaprogramowany na wykonywanie funkcji priorytetowych. Regulacja gâoãnoãci Uåyj tej funkcji, aby ustawiæ gâoãnoãæ trybu gâoãnomówiàcego i nadawania natychmiastowego. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe>. Praca gâoãnomówiàca Nadawanie Odbiór Wybieranie Drukowanie Zarejestruj informacje o faksie Patrz Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe>. nagâ. faksu Wâasna nazwa Wâasny numer 202

213 Dostêp do narzêdzi uåytkownika (funkcje faksu) Przywracanie ustawieñ po zakoñczeniu skanowania Funkcja ta sâuåy do okreãlania, czy poczàtkowe ustawienia majà byæ przywracane po kaådym skanowaniu oryginaâu. Wâàczone Wyâàczone Priorytet stempla nadaw. Funkcja ta sâuåy do okreãlania czy stempel nadawania ma zostaæ wydrukowany. Wâàczone Wyâàczone Ustawienie priorytetu linii Funkcja ta sâuåy do okreãlania linii, która ma zostaæ uåyta. Wyãwietlacz moåe siê róåniæ w zaleånoãci od typu linii posiadanej przez uåytkownika. Wprowadä godz.nadaw.ekon. Funkcja ta sâuåy do okreãlania czasu transmisji, gdy opâaty telekomunikacyjne sà niskie. Patrz str. 3 Wysyâanie o okreãlonej porze (Nadawanie opóänione). Ograniczenia Moåna wprowadziæ tylko jeden czas ekonomiczny. Aby skorygowaæ ewentualny bâàd, nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj} przed naciãniêciem przycisku [OK], a nastêpnie ponowiæ próbê. 8 Czas anulowania trybu gâoãnomówiàcego Funkcja ta sâuåy do okreãlania czasu anulowania trybu gâoãnomówiàcego po zakoñczeniu nadawania z wybieraniem numeru w trybie gâoãnomówiàcym. 1 minuta 3 minuty 5 minut 10 minut 203

214 Funkcje faksowania 8 Przycisk skrótu Czêsto uåywane funkcje, dla których zaprogramowano przyciski skrótów, sà wyãwietlane w menu natychmiast po wâàczeniu zasilania. Przyciski skrótów moåna zaprogramowaæ dla nastêpujàcych funkcji: Raport poâàczeñ Stan plików nadaw. (Stan plików nadawania) Drukuj - odbiór poufny (Drukowanie plików odebranych poufnie) Druk. pliku blok. pamiêci Plik zapisany Nad.opóänione Autodokument Oryginaâ dwustr. Sieæ zamkniêta Nadaw. polling (Nadawanie polling) Odb. polling (Odbiór polling) Drukow. nagâówka faksu Wstawianie etykiety Stan plików odb. (Stan odebranego pliku) Przekazywanie Åàdanie transferu Przeâàcz tryb RX (Przeâàczanie trybu odbioru) Rêczny odbiór a. (gdy wâàczony jest faks internetowy.) Raport statusu nadawania (Raport o stanie nadawania) Ustawienia nadaw. Rezultat transmisji (Rezultat nadawania a) Pod przyciskami skrótów moåna zaprogramowaæ maksymalnie trzy funkcje. A Wybierz przycisk skrótu, który ma zostaæ zaprogramowany. B Wybierz funkcjê, która ma zostaæ zaprogramowana pod przyciskiem skrótu. Funkcje wyszarzone zostaây juå ustawione. 204

215 Dostêp do narzêdzi uåytkownika (funkcje faksu) Ustawienia odbioru Przeâàcz tryb odbioru Wybraæ sposób odbierania faksów. Odbiór rêczny Odbiór automatyczny Odbiór autoryzowany (Odbiór autoryzowany) Okreãl opcjê odrzucania niepoåàdanych faksów. Wâàczone Wyâàczone Przekazywanie Okreãl opcjê przekazywania odebranych faksów do zarejestrowanego odbiorcy. Wâàczone Wyâàczone Liczba wydr. pliku odb. (Liczba wydruków pliku odbioru) Wybraæ liczbê drukowanych kopii kaådego otrzymanego faksu. 1 do 10 zestawów Drukowanie dwustronne Wybraæ opcjê jedno- lub dwustronnego drukowania odebranych faksów. Wâàczone Wyâàczone 8 Druk odbieranych plików w odwr. kolejnoãci (Druk odbieranych plików w odwrotnej kolejnoãci) Wybraæ opcjê drukowania faksów od pierwszej do ostatniej lub od ostatniej do pierwszej strony. Wâàczone Wyâàczone 205

216 Funkcje faksowania Kaseta na papier Funkcja ta sâuåy do drukowania dokumentów odebranych od zarejestrowanych nadawców oraz dokumentów od innych nadawców na róånych rodzajach papieru. Patrz str. 246 Kaseta na papier. Wyãwietlone nazwy kaset róånià siê zaleånie od zainstalowanego wyposaåenia opcjonalnego. Kaseta 1 Kaseta 2 Kaseta 3 (opcja) Kaseta 4 (opcja) Wybór automatyczny LCT (opcja) Okreãl tacê dla linii Okreãl tacê wyjãciowà dla kaådej linii (telefonicznej, faksu internetowego, IP- Fax). Wâàczone Wyâàczone A Wybraæ ustawienie [Wâàczone], aby wybraæ tacê wyjãciowà. 8 W przypadku wybrania ustawienia [Wyâàczone], odebrany faks zostaje wyprowadzony na domyãlnà tacê. B Wybraæ typ linii. 206

217 Dostêp do narzêdzi uåytkownika (funkcje faksu) C Wybraæ tacê, na którà wyprowadzane bêdà wydrukowane faksy, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. Aby wybraæ inny typ linii, powtórzyæ czynnoãci od punktu B. Znak pierwszej strony Znak kontrolny moåe byæ drukowany na pierwszej stronie odebranego faksu. Wâàczone Wyâàczone Znak ãrodka strony Moåna wâàczyæ tê funkcjê, aby na kaådej stronie drukowane byâo oznaczenie ãrodka lewej krawêdzi i ãrodka górnej krawêdzi. Wâàczone Wyâàczone Druk godziny odbioru Wâàcz lub wyâàcz opcjê drukowania daty, godziny i numeru pliku na dole odebranych faksów. Wâàczone Wyâàczone 8 207

218 Funkcje faksowania Ustawienia Ustawienia internetowego faksu Przycisk przeâàczania moåe byæ wyãwietlany lub nie. Aby wysyâaæ faksy internetowe, naleåy wâàczyæ tê opcjê, aby ikona byâa widoczna na wyãwietlaczu. Wâàczone Wyâàczone Maks. rozmiar 'a Ustawienie to naleåy wprowadziæ, aby okreãliæ maksymalny rozmiar wysyâanych wiadomoãci , jeãli po stronie odbiorcy obowiàzujà ograniczenia rozmiaru odbieranych wiadomoãci lub jeãli z innych powodów wysyâanie duåych wiadomoãci jest niemoåliwe. Kiedy ta funkcja jest wâàczona, wysyâanie wiadomoãci przekraczajàcych okreãlony rozmiar jest przerywane. Wâàczone Wyâàczone 8 Kiedy przekracza maksymalny rozmiar pliku, drukowany jest raport o bâêdach i jest usuwany. Nawet jeãli nie przekracza dopuszczalnego rozmiaru, moåe zostaæ odrzucony, jeãli nie speânia wymagañ okreãlonych w ustawieniach serwera. A Nacisnàæ przycisk [Wâàczone]. B Wpisaæ maksymalny rozmiar wiadomoãci za pomocà klawiatury numerycznej. 208

219 Dostêp do narzêdzi uåytkownika (funkcje faksu) Maksymalny rozmiar wiadomoãci powinien zawieraæ siê w przedziale od 64 do KB. W razie pomyâki nacisnàc przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj}, a nastêpnie ponownie wprowadziæ wartoãæ. C Nacisnàæ przycisk [OK]. Ustawienia dostarczania plików SMTP RX (Ustawienia dostarczania plików odbioru SMTP) Ta funkcja jest dostêpna w systemach z moåliwoãcià przekierowywania wiadomoãci odebranych przez SMTP. Patrz str. 134 Kierowanie wiadomoãci odebranej przez SMTP. Wâàczone Wyâàczone Jeãli okreãlony jest autoryzowany adres , wiadomoãci przesâane z adresów niezgodnych z autoryzowanym adresem sà odrzucane i do serwera SMTP zwracany jest bâàd. Autoryzowany adres jest porównywany z adresami nadawców w sposób przedstawiony poniåej. Jeãli jako autoryzowany adres - akceptowane - nie akceptowane - nie akceptowane Raport o bâêdach nie jest drukowany, nawet w przypadku odrzucania wiadomoãci . A Nacisnàæ przycisk [Wâàczone]

220 Funkcje faksowania B Nacisnàæ przycisk [Zmieñ], a nastêpnie wpisaæ adres nadawcy uprawnionego do przesyâania wiadomoãci. W razie pomyâki nacisnàæ przycisk [Cofniêcie] lub [Usuñ wsz.], a nastêpnie wpisaæ dane ponownie. C Dwukrotnie nacisnàæ przycisk [OK]. Ustawienia IP-Fax Dokonaj ustawieñ, aby uåywaæ IP-Fax. Jeãli potrzeba ustaw H.323 dla gatekeepera, SIP dla serwera SIP i bramkê w celu dostêpu przez bramkê. Przed dokonaniem ustawieñ sprawdä ustawienia sieci, do której jest podâàczone urzàdzenie. 8 Nastêpujàce znaki mogà byæ uåyte do zarejestrowania zastêpczego numeru telefonu w ustawieniu H.323. Sprawdä, czy wpisaâeã te znaki prawidâowo: Liczby Symbole (# i *) Nastêpujàce znaki mogà byæ uåyte do zarejestrowania nazwy uåytkownika SIP w ustawieniu SIP. Sprawdä, czy wpisaâeã te znaki prawidâowo: Maâe i wielkie znaki alfanumeryczne 21 symboli z poniåszej tabeli. ;? : & = + $, - _.! ~ * # ( ) % Uåywaj cyfr i kropek (. ), aby wprowadziæ prawidâowe adresy IP dla gatekeepera, serwera SIP i bramki. Prawidâowe adresy IP moåna uzyskaæ u administratora sieci. 210

221 Dostêp do narzêdzi uåytkownika (funkcje faksu) Dostêpne H.323 Okreãl, czy H.323 bêdzie uåywany podczas transmisji IP-Fax. Wâàczone Wyâàczone Dostêpne SIP Okreãl, czy SIP bêdzie uåywany podczas transmisji IP-Fax. Wâàczone Wyâàczone Ustawienia H.323 Podaj adres IP i zastêpczy numer telefonu gatekeepera. Dodatkowe informacje moåna znaleäæ na str. 212 Konfigurowanie gatekeepera H.323. Adres Gatekeeper (gâówny) Adres Gatekeeper (pomocniczy) Wâasny numer faksu Ustawienia SIP Podaj adres IP serwera SIP i nazwê uåytkownika SIP. Dodatkowe informacje moåna znaleäæ na str. 213 Konfigurowanie serwera SIP. Adres serwera proxy (gâówny) Adres serwera proxy (pomocniczy) Przekierowany adres serwera (gâówny) Przekierowany adres serwera (pomocn.) Adres rejestru (gâówny) Adres rejestru (pomocniczy) Nazwa uåytkownika SIP Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ bramkê Zapisz, zmieñ lub usuñ bramkê uåywanà do transmisji do IP-Fax. Wiêcej informacji moåna znaleäæ na str. 214 Rejestrowanie lub zmiana bramki i str. 216 Usuwanie bramki. Zarejestruj/Zmieñ (Prefiks, Wybierz protokóâ, Adres bramki) Usuñ 8 211

222 Funkcje faksowania Konfigurowanie gatekeepera H.323 Jeãli wybierzesz Wâàczone w parametrach uåytkownika, moåesz uåyæ serwera gatekeepera. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 34, bit 0). A Nacisnàæ przycisk [Ustawienia H.323]. B Naciãnij przycisk [Zmieñ] przy kaådej opcji. 8 C Podaj adres IP i zastêpczy numer telefonu i naciãnij [OK]. Ekran powraca do stanu z punktu B. D Nacisnàæ przycisk [OK]. 212

223 Dostêp do narzêdzi uåytkownika (funkcje faksu) Konfigurowanie serwera SIP Jeãli wybierzesz Wâàczone w parametrach uåytkownika, moåesz uåyæ serwera SIP. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 34, bit 1). A Nacisnàæ przycisk [Ustawienia SIP]. B Naciãnij przycisk [Zmieñ] przy kaådej opcji. Serwer proxy przekazuje åàdania poâàczenia i odpowiedzi. Serwer przekierowania przetwarza åàdania zapytañ o odbiorców. Serwer rejestracji rejestruje informacje o lokalizacji programu uåytkownika (który odpowiada telefonom lub faksom w publicznych liniach telefonicznych) w sieci IP. C Podaj adres IP i nazwê uåytkownika SIP i naciãnij [OK]. Ekran powraca do stanu z punktu B. 8 D Nacisnàæ przycisk [OK]. 213

224 Funkcje faksowania Rejestrowanie lub zmiana bramki A Nacisnàæ przycisk [Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ bramkê]. B Upewniæ siê, åe wybrana zostaâa opcja [Zarejestruj/Zmieñ]. C Naciãnij bramkê do rejestracji. 8 Podczas rejestrowania nowej bramki naciãnij przycisk [*Nie zarejestrowany]. D Nacisnàæ przycisk [Zmieñ] przy polu [Prefiks]. E Wpisaæ prefiks za pomocà przycisków numerycznych, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. 214

225 Dostêp do narzêdzi uåytkownika (funkcje faksu) Aby zmieniæ istniejàcy prefiks, naciãnij przycisk [Usuñ] iwpisz nowy prefiks. W przypadku dokumentów wysyâanych z wykorzystaniem bramki do faksu G3 moåna uåyæ prefiksów. Jeãli kilka pierwszych cyfr numeru IP- Fax i prefiks specyficzny dla bramki sà identyczne, dokumenty moåna przesyâaæ z wykorzystaniem cyfr zarejestrowanych w bramce. Na przykâad jeãli jako numer bramki zarejestrowano zarówno 03, jak i 04 i podano równieå numer , przez bramkê mogà byæ wysyâane dokumenty o prefiksie 03. Jeãli chcesz uåywaæ bramek bez wzglêdu na numery odbiorców IP-Fax, zarejestruj tylko adresy bramek bez prefiksów. F Wybierz protokóâ. G Naciãnij przycisk [Zmieñ], aby uzyskaæ adres bramki. 8 H Wpisz adres bramki i naciãnij przycisk [OK]. Ekran powraca do stanu z punktu G. I Nacisnàæ przycisk [OK]. 215

226 Funkcje faksowania Usuwanie bramki A Nacisnàæ przycisk [Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ bramkê]. B Nacisnàæ przycisk [Usuñ], a nastêpnie wybraæ bramkê do usuniêcia. C Naciãnij [Usuñ] na ekranie z pytaniem o potwierdzenie. 8 Aby zrezygnowaæ z usuniêcia wybranej bramki, nacisnàæ przycisk [Nie usuwaj]. Ekran powraca do stanu z punktu B. D Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. Aby usunàæ kolejnà bramkê, powtórz czynnoãci z punktów B i C. 216

227 9. Ustawienia administratora Lista narzêdzi administratora Moåna zaprogramowaæ, zmieniæ lub usunàæ standardowe wiadomoãci i autodokumenty. Moåna równieå ustawiæ typ linii, zarejestrowaæ róåne kody (wâàcznie z kodem pollingu), odbiorców i wiele innych elementów. Ponadto moåna sprawdziæ liczbê dokumentów wysâanych i odebranych. Nazwa funkcji Opis Odsyâacz Zaprogramuj/Zmieñ/Usuñ standardowà wiadomoãæ Zapisz/Zmieñ/Usuñ autodokument Zaprogramuj/Zmieñ/Usuñ rozmiar skanowania Standardowe dokumenty drukowane na górze pierwszej strony kaådego odebranego faksu moåna zaprogramowaæ, zmieniæ iusunàæ. Moåna zaprogramowaæ, zmieniæ lub usunàæ strony zapisane jako autodokumenty. Moåna zaprogramowaæ, zmieniæ lub anulowaæ czêsto wykorzystywane rozmiary skanowania. str. 220 Programowanie, zmienianie i usuwanie standardowych wiadomoãci str. 221 Zapisywanie, zmienianie i usuwanie autodokumentu str. 225 Programowanie, zmiana i usuwanie rozmiaru skanowania Drukuj raport poâàczeñ Drukuje raport zbiorczy. str. 228 Drukowanie raportu poâàczeñ Licznik wysâanych stron Przekazywanie Odbiór z blokada pamiêci ECM Sâuåy do wyãwietlania liczby wiadomoãci wysâanych i odebranych ogóâem. Funkcja przekazuje odebrane wiadomoãci do zarejestrowanych odbiorców (odbiorców docelowych). Wâàczanie i wyâàczanie blokady pamiêci. Aby korzystaæ z tej funkcji, naleåy zarejestrowaæ kod do drukowania dokumentów odebranych w trybie blokady pamiêci. Jeãli czêãæ wiadomoãci nie zostanie wysâana z powodu usterki linii telefonicznej, funkcja ta automatycznie ponownie wyãle niewysâanà czêãæ. str. 228 Liczniki str. 229 Przekazywanie str. 233 Blokada pamiêci str. 234 ECM (tryb korekcji bâêdów) 217

228 Ustawienia administratora Nazwa funkcji Opis Odsyâacz Ustawienia parametrów Pozwala zmieniaæ i drukowaæ ustawienia funkcji dostosowane do wâasnych potrzeb. str. 235 Parametry uåytkownika Zarejestruj specjalnego nadawcê Moåliwe jest takåe wczeãniejsze zarejestrowanie niektórych odbiorców jako nadawców specjalnych, których naleåy traktowaæ w szczególny sposób. str. 246 Rejestracja/zmiana nadawcy specjalnego Ustawienia skrzynek Uåywajàc kodów SUB i SEP dla tych funkcji moåna wysyâaæ dokumenty do skrzynek innych uåytkowników i pobieraæ dokumenty zapisane w skrzynkach. str. 256 Ustawienia skrzynek Raport transferu Zanim moåna uåyæ funkcji Åàdanie przesâania, najpierw naleåy ustawiæ raport transferu. str. 273 Raport z transferu Zarejestruj kod poufny Rejestracja kodu wymaganego dla poâàczeñ poufnych. str. 274 Rejestracja kodu poufnego Zarejestruj kod pollingu Rejestracja kodu wymaganego dla poâàczeñ z pollingiem. str. 275 Rejestracja kodu pobierania faksów 9 Zarejestruj kod blokowania pamiêci Wybierz telefon z tarczà/klwaiturà Rejestracja kodu wymaganego dla odbioru w trybie blokowania pamiêci. Wybór typu linii w przypadku przyâàczenia urzàdzenia do linii analogowej G3. str. 277 Rejestracja kodu blokowania pamiêci str. 278 Wybór telefonu z tarczà lub klawiaturà Funkcja ta jest niedostêpna w niektórych krajach. Ustawienia pliku odbioru Wybór opcji zapisywania odebranych dokumentów na twardym dysku w celu póäniejszego wydrukowania lub wydrukowania dokumentów natychmiast, bez zapisywania. str. 279 Zapisywanie lub drukowanie odebranych dokumentów 218

229 Lista narzêdzi administratora Nazwa funkcji Opis Odsyâacz Ustawienia uåytk. zapisanego pliku odbioru Ustawienia ochrony menu Folder raportów rezultatów nadawania Moåna zarejestrowaæ hasâo pozwalajàce na wyãwietlanie odebranych i zapisanych dokumentów za pomocà Web Image Monitor lub programu DeskTopBinder Lite. Wâàcz zabezpieczenie, aby tylko administrator mógâ zmieniaæ ustawienia menu. Moåna okreãliæ, czy Folder raportów rezultatów nadwania zostaâ przesâany pod okreãlony adres , jeãli foldery zostaây zaprogramowane jako odbiorcy przekazujàcy, do których dokumenty sà wysyâane ze wszystkich nadawców lub nadawców specjalnych. str. 281 Rejestrowanie uåytkownika z uprawnieniami do wyãwietlania otrzymanych i zapisanych dokumentów str. 283 Ustawienia ochrony menu str. 283 Folder raportu rezultatów transferu 9 219

230 Ustawienia administratora Uåywanie ustawieñ administratora Programowanie, zmienianie i usuwanie standardowych wiadomoãci Funkcja ta sâuåy do programowania standardowych wiadomoãci, które bêdà drukowane na górze pierwszej strony oryginaâu. Jest ona przydatna do indywidualizacji dokumentów (np. åyczeñ ãwiàtecznych). Moåna zaprogramowaæ trzy wiadomoãci standardowe. Wiadomoãci Poufne, Pilne, Zadzwoñ i Kopie do innej sek. nie moåna zmieniæ. Zastosuj tê samà procedurê do zapisywania i zmiany swoich komunikatów. A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Naciãnij przycisk [Funkcje faksu]. C Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.]. D Naciãnij przycisk [Zapisz/Zmieñ/Usuñ standardowà wiadomoãæ]. 9 Programowanie i zmienianie wiadomoãci standardowych A Sprawdä, czy wybrano opcjê [Zarejestruj/Zmieñ]. B Zarejestruj lub zmieñ wiadomoãæ. Wybierz wiadomoãæ, która ma byæ zarejestrowana lub zmieniona. C Wpisaæ nowà wiadomoãæ. Zajrzeæ do instrukcji... Podrêcznik ustawieñ ogólnych 220

231 Uåywanie ustawieñ administratora D Nacisnàæ przycisk [OK]. Aby zaprogramowaæ innà wiadomoãæ, powtórzyæ procedurê od punktu A. Aby zrezygnowaæ z programowania wiadomoãci, nacisnàæ przycisk [Anuluj]. Usuwanie komunikatów standardowych A Nacisnàæ przycisk [Usuñ], a nastêpnie wybraæ wiadomoãæ do usuniêcia. B Nacisnàæ przycisk [Usuñ]. Aby usunàæ innà wiadomoãæ, powtórzyæ czynnoãci od punktu A. Aby zrezygnowaæ z usuniêcia, nacisnàæ przycisk [Nie usuwaj]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu A. E Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. F Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. 9 Zapisywanie, zmienianie i usuwanie autodokumentu Jeãli okaåe siê, åe czêsto trzeba wysyâaæ konkretnà stronê (np. mapê, standardowy zaâàcznik lub zestaw instrukcji), moåna zapisaæ tê stronê w pamiêci jako autodokument. W ten sposób moåna wyeliminowaæ potrzebê ponownego skanowania dokumentu, gdy ma byæ on wysâany. Do zaprogramowania nowego autodokumentu lub zmiany istniejàcego naleåy zastosowaæ nastêpujàcà procedurê. Jako autodokument moåna zapisaæ nastêpujàce pozycje: Oryginaây (najwyåej 6 dokumentów, tylko jedna strona na jeden plik). Warunki skanowania (rozdzielczoãæ, rodzaj oryginaâu i nasycenie) Nieregularne pole skanowania Nazwa dokumentu (do 16 znaków) 221

232 Ustawienia administratora Waåne Wszystkie dokumenty przechowywane w pamiêci zostanà utracone, jeãli zasilanie zostanie wyâàczone na dâuåej niå jednà godzinê. W przypadku utracenia wszystkich dokumentów z tego powodu, po przywróceniu zasilania wydrukowany zostanie automatycznie raport o przerwie w zasilaniu. Raport moåna wykorzystaæ do identyfikacji utraconych dokumentów. A Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Nacisnàæ przycisk [Funkcje faksu]. C Nacisnàæ przycisk [Narzêdzia administr.]. D Naciãnij przycisk [Zapisz/Zmieñ/Usuñ autodokument]. E Procedura programowania róåni siê zaleånie od pozycji, które majà zostaæ zarejestrowane. 9 Jeãli istniejà zapisane pliki, zostanà wyãwietlone nazwy tych plików. Zapisywanie pliku A Sprawdä, czy wybrano opcjê [Zarejestruj/Zmieñ]. B Wybraæ opcjê [*Nie zapisany]. C Wpisaæ nazwê pliku, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. Zajrzeæ do instrukcji... Podrêcznik ustawieñ ogólnych 222

233 Uåywanie ustawieñ administratora Zmiana pliku A Upewniæ siê, åe wybrana zostaâa opcja [Zarejestruj/Zmieñ]. B Wybraæ dokument przeznaczony do zmodyfikowania. Zostanie wyãwietlony komunikat Plik jest juå zapisany. Jeãli zapiszesz inny plik, poprzedni zostanie usuniêty. Czy chcesz kontynuowaæ?. C Naciãnij przycisk [Zapisz]. Aby zrezygnowaæ z zapisania dokumentu, nacisnàæ przycisk [Nie zapisuj]. Zmiana tylko nazwy pliku A Nacisnàæ przycisk [Zmieñ nazwê]. B Wybraæ plik, którego nazwa ma zostaæ zmieniona. C Wpisaæ nazwê pliku, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. Zajrzeæ do instrukcji... Podrêcznik ustawieñ ogólnych Przejãæ do punktu H. F Zaâadowaæ oryginaâ i wybraæ odpowiednie ustawienia skanowania. 9 Moåna teå okreãliæ rozmiar skanowania. Patrz Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe>. G Nacisnàæ przycisk {Start}. Urzàdzenie zeskanuje dokument. Aby anulowaæ skanowanie, naciãnij przycisk [Zatrzymaj skanowanie]. H Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. I Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. 223

234 Ustawienia administratora Usuwanie dokumentów automatycznych Nie moåna usunàæ dokumentu automatycznego oczekujàcego na wysâanie. Usuñ go po zakoñczeniu przesyâania lub anuluj przesyâanie, a nastêpnie usuñ autodokument. A Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Nacisnàæ przycisk [Funkcje faksu]. C Nacisnàæ przycisk [Narzêdzia administr.]. D Nacisnàæ przycisk [Zapisz/Zmieñ/Usuñ autodokument]. E Naciãnij przycisk [Usuñ], a nastêpnie wybierz plik do usuniêcia. 9 F Nacisnàæ przycisk [Usuñ]. Aby anulowaæ usuwanie, naciãnij przycisk [Nie usuwaj]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu E. G Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. H Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. 224

235 Uåywanie ustawieñ administratora Programowanie, zmiana i usuwanie rozmiaru skanowania Do skanowania oryginaâów o niestandardowych rozmiarach dostêpne sà dwa rozmiary (Zarejestruj rozmiar 1 i Zarejestruj rozmiar 2). Funkcji tych naleåy uåyæ do zaprogramowania rozmiaru niestandardowego przed rozpoczêciem skanowania. Zmiana istniejàcego rozmiaru skanowania odbywa siê wedâug tej samej procedury. Waåne Podczas programowania lub zmiany rozmiaru skanowania zaleca siê sporzàdzenie notatki dla nowego rozmiaru. Moåna zaprogramowaæ maks. dwa rozmiary. Skrzynki moåna edytowaæ w taki sam sposób, w jaki sà rejestrowane. Dla szerokoãci moåna podaæ wartoãæ z przedziaâu od 128 do mm lub od 5,5 do 47 cali. A Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Nacisnàæ przycisk [Funkcje faksu]. C Nacisnàæ przycisk [Narzêdzia administr.]. D Naciãnij przycisk [Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ rozmiar skanowania]. E Wybierz opcjê [Zarejestruj rozmiar 1] lub [Zarejestruj rozmiar 2]

236 Ustawienia administratora F Wprowadziæ szerokoãæ za pomocà przycisków numerycznych. Po kaådym naciãniêciu przycisku [mm] lub [cali] nastêpuje zamiana jednostek z mm na cale i na odwrót. W przypadku wprowadzenia dâugoãci i zmiany jednostki, naciãniêcie przycisku [mm] lub [cali] powoduje automatyczne przeliczenie dâugoãci zgodnie z wybranà jednostkà (uâamki sà zaokràglane). Np. po wpisaniu {2}, {2} i {0} w milimetrach i zmiany jednostek na cali, wyãwietlona zostanie dâugoãæ 8,7 cali. Po ponownym naciãniêciu przycisku [mm] lub [cali] wyãwietlona zostanie wartoãæ 221 mm. Aby skorygowaæ ewentualny bâàd, nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj}, a nastêpnie ponowiæ próbê. Aby usunàæ rozmiar skanowania, nacisnàæ przycisk [Anuluj]. G Ustawiæ dâugoãæ, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. 9 Wyãwietlany rozmiar w pionie jest róåny w zaleånoãci od wybranej jednostki. W przypadku wybrania opcji [mm], wyãwietlany jest komunikat [Autodetekcja], [210 mm (A4)], [257 mm(b4 JIS)], [297 mm (A3)], [216 mm (8 1/2)] i [279 mm (11)]. W przypadku wybrania opcji [cali], wyãwietlany jest komunikat [Autodetekcja], [8,3 cala (A4)], [10,1 cala (B4 JIS)], [11,7 cala (A3)], [8,5 cala] i [11,0 cali]. Aby usunàæ rozmiar skanowania, nacisnàæ przycisk [Anuluj]. H Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. I Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. 226

237 Uåywanie ustawieñ administratora Usuwanie rozmiaru skanowania A Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Nacisnàæ przycisk [Funkcje faksu]. C Nacisnàæ przycisk [Narzêdzia administr.]. D Nacisnàæ przycisk [Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ rozmiar skanowania]. E Nacisnàæ przycisk [Usuñ], a nastêpnie wybraæ opcjê [Zarejestruj rozmiar 1] lub [Zarejestruj rozmiar 2]. F Nacisnàæ przycisk [Tak]. Aby zrezygnowaæ z usuwania, nacisnàæ przycisk [Nie]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu E. G Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. H Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci

238 Ustawienia administratora Drukowanie raportu poâàczeñ Raport zbiorczy pozwala sprawdziæ maksymalnie 50 ostatnich sesji âàcznoãci (odbierania i nadawania). Raport zbiorczy moåna wydrukowaæ za pomocà menu Informacje. Patrz str. 43 Drukowanie raportu poâàczeñ. Liczniki Funkcja ta pozwala na sprawdzenie caâkowitej liczby stron wysâanych, odebranych, zeskanowanych i wydrukowanych. Wysyâanie: Ogólna liczba stron wysâanych Odbiór: Ogólna liczba stron odebranych A Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Nacisnàæ przycisk [Funkcje faksu]. C Nacisnàæ przycisk [Narzêdzia administr.]. D Naciãnij przycisk [Licznik wysâanych stron]. 9 E Po sprawdzeniu wyãwietlacza, nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. F Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. 228

239 Uåywanie ustawieñ administratora Przekazywanie Ta funkcja umoåliwia drukowanie dokumentów przez urzàdzenie i wysyâanie ich do wybranego odbiorcy koñcowego. Jest to przydatne wtedy, gdy na przykâad uåytkownik jest w innym biurze i chciaâby, aby kopie jego dokumenty byây przekazywane do tego biura, aåeby mógâ je przeczytaæ. Jako odbiorcê przekazywania moåesz równieå podaæ folder. Przygotowaæ siê Aby uåyæ tej funkcji, naleåy wâàczyæ Przekazywanie w menu Ustawienia odbioru, ustawiajàc je na Wâàczone. Patrz str. 205 Ustawienia odbioru. Ograniczenia Funkcja przekazywania nie pozwala na dalsze przesyâanie dokumentów odebranych jako poufne lub w trybie odbioru pollingowego oraz dokumentów odebranych przez zadanie transferu. Odbiorców koñcowych moåna wybieraæ tylko spoãród odbiorców zarejestrowanych w ksiàåce adresowej. Odbiorcami koñcowymi nie mogà byæ stacje przekaänikowe. Numer faksu, adres , adres IP-Fax lub adres folderu mogà zostaæ ustawione jako odbiorca przekazania. Nawet jeãli zostanie wybrane [Wâàczone] dla opcji Przekazywanie w menu Ustawienia odbioru to gdy wybrano [Wyâàczone] jako odbiorca przekazania w tej funkcji, dokument zostanie tylko wydrukowany a nie przekazany dalej. Patrz str. 205 Ustawienia odbioru. Aby zmieniæ odbiorców koñcowych w zaleånoãci od nadawców, okreãl odbiorców wedâug nadawców w Zarejestruj specjalnego nadawcê. Dokumenty nieodebrane od okreãlonych nadawców sà wysyâane do odbiorcy okreãlonego w tej funkcji. Patrz str. 242 Nadawcy specjalni traktowani inaczej. Moåna zdecydowaæ, czy przekazane dokumenty majà byæ drukowane, czy nie. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 11, bit 6). Usuniêcie odbiorcy podanego jako odbiorca przekazywania z listy odbiorców powoduje, åe ustawienia odbiorcy przekazywania zostanà usuniête i naleåy je ponownie zarejestrowaæ. Jeãli odbiorca zostaâ zmieniony, dokument zostanie przesâany do nowego odbiorcy. Jeãli nie ma odbiorcy o okreãlonym rodzaju, moåesz ustawiæ, aby wstawiaæ innego odbiorcê, który bêdzie alternatywnym odbiorcà. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 32, bit 0)

240 Ustawienia administratora Funkcjê tê moåna przypisaæ jednemu z przycisków skrótu. Patrz str. 201 Ustawienia ogólne/regulacja. Jeãli podaâeã folder jako cel przekazywania, moåesz okreãli format pliku uåywanego do przekazywania. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 21, bit 3). Rejestrowanie odbiorcy koñcowego A Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Nacisnàæ przycisk [Funkcje faksu]. C Nacisnàæ przycisk [Narzêdzia administr.]. D Nacisnàæ przycisk [Przekazywanie]. E Nacisnàæ przycisk [Wâàczone]. 9 Ograniczenia Jeden koñcowy odbiorca moåe byæ zarejestrowany jako specjalny nadawca. Aby zarejestrowaæ dwóch lub wiêcej koñcowych odbiorców, uåyj funkcji Odbiorca grupowy. Jednakåe grupa moåe zawieraæ maksimum 500 odbiorców. Jeãli odbiorca koñcowy zostaâ juå zaprogramowany, zostanie wyãwietlona jego nazwa. Aby zmieniæ odbiorcê, nacisnàæ przycisk [Odbiorca] iprzejãæ do punktu F. Aby anulowaæ przekazywanie, nacisnàæ przycisk [Wyâàczone] iprzejãæ do punktu G. 230

241 Uåywanie ustawieñ administratora F Wybraæ odbiorcê koñcowego z listy odbiorców, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. Nazwa odbiorcy jest widoczna z prawej strony opcji [Odbiorca]. Naciãnij przycisk po prawej stronie wyãwietlacza, aby przeâàczyæ pomiêdzy numerem faksu, adresem , adresem IP-Fax oraz folderem odbiorcy. Podaj folder docelowy w ustawieniu Zarzàdzanie ksiàåkà adresowà w opcji Narzêdzia administratora w menu Ustawienia systemowe. Patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Jeãli podaâeã folder jako cel przekazywania, moåesz okreãli format pliku uåywanego do przekazywania. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 21, bit 3). Aby skorygowaæ ewentualny bâàd, nacisnàæ przycisk [Usuñ] przed naciãniêciem [OK], a nastêpnie ponów próbê. G Nacisnàæ przycisk [OK]. H Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. 9 Wyâàczanie funkcji przekazywania A Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Nacisnàæ przycisk [Funkcje faksu]. C Nacisnàæ przycisk [Narzêdzia administr.]. D Nacisnàæ przycisk [Przekazywanie]. 231

242 Ustawienia administratora E Naciãnij przycisk [Wyâàczone], a nastêpnie naciãnij przycisk [OK]. F Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. Znak przekazania Moåna wydrukowaæ znak przekazania na wiadomoãciach odbiorcy, które zostaây przekazane. Odbiorca bêdzie mógâ odróåniæ dokumenty przekazane od odebranych. W parametrach uåytkownika moåna okreãliæ, czy znak przekazania ma byæ drukowany. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 02, bit 0). Funkcja ta nie jest dostêpna, gdy przekazywanie z pamiêci jest wykonywane do foldera

243 Uåywanie ustawieñ administratora Blokada pamiêci Po wâàczeniu opcji Blokada pamiêci odbierane dokumenty bêdà zapisywane w pamiêci i nie bêdà drukowane automatycznie. Po odebraniu dokumentu w trybie z blokada pamiêci wskaänik Plik poufny (i) zaczyna migaæ. Aby wydrukowaæ ten dokument, naleåy wprowadziæ Kod blokady pamiêci. Uåytkownik bez kodu nie moåe wydrukowaæ tego dokumentu. Funkcja ta uniemoåliwia osobom nieupowaånionym odczytanie dokumentu. Przygotowaæ siê Aby uåyæ blokady pamiêci, zarejestruj kod blokady pamiêci, a nastêpnie jà wâàcz. Patrz str. 277 Rejestracja kodu blokowania pamiêci. Ograniczenia Funkcja ta jest niedostêpna dla faksów internetowych. Aby zapisywaæ dokumenty przesyâane przez wybranych nadawców, zarejestrowaæ kaådego nadawcê w Specjalnych ustawieniach dla wybranych nadawców. Patrz str. 242 Nadawcy specjalni traktowani inaczej. A Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Nacisnàæ przycisk [Funkcje faksu]. C Nacisnàæ przycisk [Narzêdzia administr.]. D Naciãnij przycisk [Odbiór z blokowaniem pamiêci]. E Wybraæ opcjê [Wâàczone] lub [Wyâàczone], a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. 9 Aby wyâàczyæ tê funkcjê, nacisnàæ przycisk [Anuluj]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu D. F Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. 233

244 Ustawienia administratora ECM (tryb korekcji bâêdów) Jeãli czêãæ wiadomoãci nie zostanie nadana z powodu zakâóceñ na âàczach, to utracone dane zostanà automatycznie wysâane ponownie. Aby ta funkcja dziaâaâa, urzàdzenie u odbiorcy musi byæ wyposaåone w funkcjê korekcji bâêdów ECM. Funkcjê tê moåna wâàczaæ lub wyâàczaæ, stosujàc nastêpujàcà procedurê. Ograniczenia Funkcja ta jest niedostêpna dla faksów internetowych. W przypadku wyâàczenia funkcji ECM, niedostêpne sà nastêpujàce funkcje: Nadawanie JBIG Poâàczenie za poãrednictwem linii Super G3 A Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Nacisnàæ przycisk [Funkcje faksu]. C Nacisnàæ przycisk [Narzêdzia administr.]. D Nacisnàæ przycisk [ECM]. E Wybraæ opcjê [Wâàczone] lub [Wyâàczone], a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. 9 Aby wyâàczyæ tê funkcjê, nacisnàæ przycisk [Anuluj]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu D. F Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. 234

245 Uåywanie ustawieñ administratora Parametry uåytkownika Parametry uåytkownika pozwalajà na dopasowanie róånych ustawieñ do indywidualnych potrzeb. Aby zmieniæ ustawienia funkcji, naleåy ustawiæ przeâàczniki w menu Parametry uåytkownika. Przeâàczniki i bity Kaådemu parametrowi uåytkownika przypisany jest zbiór przeâàczników, a kaådy przeâàcznik zawiera 8 bitów o wartoãciach 0 lub 1. Skrajny prawy bit jest bitem 0 a skrajny lewy - bitem 7. Ustawienie parametru moåna zmieniæ, wybierajàc wartoãæ bitu 0 lub 1. Przeâàcz nik Lista parametrów uåytkownika Przeâàczniki w parametrach uåytkownika zostaây przedstawione w poniåszej tabeli. Przeâàc znik Bit Ustawienie Znak przekazania Wyâ. Wâ. 3 Drukowanie TSI Wyâ. Wâ Automatyczne drukowanie raportu wyników komunikacji 2 Automatyczne drukowanie Raportu zapisania do pamiêci Wyâ. Wyâ. Wâ. Wâ. 9 3 Automatyczne drukowanie raportu o zarezerwowanym pollingu Wyâ. Wâ. 4 Automatyczne drukowanie raportu o zarezerwowanym pollingu Wyâ. Wâ. 5 Automatyczne drukowanie raportu wyników nadawania natychmiastowego Wyâ. Wâ. 6 Automatyczne drukowanie raportu z kasowania plików do pobrania Wyâ. Wâ. 7 Automatyczne drukowanie dziennika Wyâ. Wâ. 235

246 Ustawienia administratora Przeâàc znik Bit Ustawienie Automatyczne drukowanie Raportu pliku poufnego 1 Automatyczne drukowanie raportu bâêdów komunikacji i raportu wyników nadawania Wyâ. Wyâ. Wâ. Wâ. 4 Wskazuje strony Wyâ. Wâ. 5 Doâàczanie nazwy nadawcy na raportach 7 Zaâàczanie fragmentu obrazu na raportach 05 0 Warunek odbioru sâuåbowych rozmów telefonicznych (odbiór zastêpczy podczas rozmowy sâuåbowej) Wyâ. Wyâ. Moåliwa (zastêpuje odbiór standardowy) Wâ. Wâ. Niemoåliwa (odbiór wyâàczony) 9 2, 1 Zastàpienie odbioru w przypadku, gdy urzàdzenie nie moåe drukowaæ (poniewaå papier ulegâ zaciêciu, we wszystkich kasetach brakuje papieru, brakuje toneru lub åadna kaseta na papier nie dziaâa) 00: Wâàczone bezwarunkowo (bez ograniczeñ) 01: Wâàczone dla odbioru pod Wâasnà nazwà/wâasnym numerem faksu 10: Wâàczone dla dopasowania kodu pobierania faksów z urzàdzenia zdalnego 11: Wyâàczone (Bez odbioru) 5 Drukowany arkusz jest ograniczony do tego, który ma najwyåszy priorytet. 7 Alarm pustej kasety (ostrzeåenie o braku papieru) nawet gdy pusta jest tylko jedna z kaset 06 6 Skanowanie pierwszej strony oryginaâu ksiàåkowego 07 2 Równolegâe przesyâanie zpamiêci 08 2 Typ odbioru autoryzowanego Wyâ. Wyâ. Od strony lewej Wyâ. Odbiór tylko od okreãlonych nadawców Wâ. Wâ. Od strony prawej Wâ. Odbiór wszystkich dokumentów z wyjàtkiem wybranych nadawców 236

247 Uåywanie ustawieñ administratora Przeâàc znik Bit Ustawienie Âàczenie 2 oryginaâów Wyâ. Wâ. 3 Zmniejszanie strony podczas druku 5 Ustawienia odbieranych plików 6 Aby potwierdziæ wyniki nadawania, uåyj zarówno powiadamiania , jak i drukowanych raportów 11 6 Drukowanie lokalne podczas przekazywania danych 7 Plik do pobrania po wysâaniu (czas oczekiwania na nadawanie z pobieraniem faksów) 14 0 Drukowanie dokumentów odebranych w trybie odbioru automatycznego wâàczenia zasilania (tryb drukowania nocnego) 1 Nadawanie dâugiego dokumentu (Dziennik poprawnego nadania) Wyâ. Wyâ. Wyâ. Wyâ. Usuñ (jednorazowe uåycie) Druk bezpoãredni (Wâ.) Wyâ. Wâ. Wâ. Wâ. Wâ. Oczekiwanie (zapisz) Po wâàczeniu przeâàcznika operacyjnego (Wyâ.) Wâ. 2 Transmisja âàczona Wyâ. Wâ. 3 Przywracanie ustawieñ poczàtkowych po zmianie funkcji 17 2 Podczas rozsyâania moåna nacisnàæ przycisk [Dodaj] po okreãleniu odbiorcy za pomocà przycisku odbiorcy Wyâ. Nie wymagane Wâ. Wymagane 9 7 Odbiór dokumentów po naciãniêciu przycisku {Start}, gdy oryginaây nie sà zaâadowane. Wyâàczone (urzàdzenie nie odbiera dokumentów po naciãniêciu przycisku {Start}.) Wâàczone (urzàdzenie odbiera dokumenty po naciãniêciu przycisku {Start}.) 237

248 Ustawienia administratora Przeâàc znik Bit Ustawienie Drukowanie daty z nagâówkiem faksu 1 Drukowanie adresu poczàtkowego nadawcy w nagâówku faksu 2 Drukowanie numeru pliku w nagâówku faksu 3 Drukowanie numeru strony w nagâówku faksu 19 0 Uåyj funkcji przesuwania podawanego papieru (druk offsetowy) 1 Sortowanie dziennika wedâug typu linii 20 0 Automatyczne drukowanie raportu rezultatów LAN-Fax Wyâ. Wyâ. Wyâ. Wyâ. Wyâ. Wyâ. Wyâ. Wâ. Wâ. Wâ. Wâ. Wâ. Wâ. Wâ. 9 5, 4, 3, 2 Czas do ponownego drukowania zapisanych w pamiêci dokumentów, które nie mogây byæ wydrukowane za pomocà sterownika LAN-Fax Driver 0000: 0 minut / 0001: 1 minuta / 0010: 2 minuty / 0011: 3 minuty / 0100: 4 minuty / 0101: 5 minut / 0110: 6 minut / 0111: 7 minut / 1000: 8 minut / 1001: 9 minut / 1010: 10 minut / 1011: 11 minut / 1100: 12 minut / 1101: 13 minut / 1110: 14 minut / 1111: 15 minut 21 0 Drukowanie wyników przesyâania proãby o potwierdzenie odbioru 1 Odpowiadanie na proãby o potwierdzenie odbioru e- maila 3 Format plików przekazywanych do folderu odbiorców 4 Przesyâanie raportu poâàczeñ jako 6 Wyãwietlanie komunikatów o bâêdach sieciowych 7 Powiadomienie o bâêdzie przesyâania a Wyâ. (drukowane tylko w razie wystàpienia bâêdu) Wyâ. TIFF Wyâ. Wyãwietlane (Wâ.) Wâ. Wâ. Wâ. PDF Wâ. Niewyãwietlane (Wyâ.) Wyâ. 238

249 Uåywanie ustawieñ administratora Przeâàc znik Bit Ustawienie Wykrywanie tonu wybierania numeru przed wysâaniem faksów podczas uåywania linii telefonicznej (LINE) 1 Wykrywanie tonu wybierania numeru przed wysâaniem faksów podczas uåywania linii telefonicznej (LINE2) 2 Wykrywanie tonu wybierania numeru przed wysâaniem faksów podczas uåywania linii telefonicznej (LINE3) 24 0 Zapisywanie w pamiêci dokumentów, które mogà zostaæ niewysâane Bez wykrywania (Wyâ.) Bez wykrywania (Wyâ.) Bez wykrywania (Wyâ.) Wyâ. Wykrywanie (Wâ.) Wykrywanie (Wâ.) Wykrywanie (Wâ.) Wâ. 1 Iloãæ czasu, przez jaki dokumenty, które nie mogà zostaæ wysâane, sà przechowywane w pamiêci 24 godziny 72 godziny 25 4 RDS Wyâ. Wâ Wybierz, która kolejnoãæ priorytetów ma byæ uåywana w celu wybrania alternatywnego odbiorcy, gdy nie ma odbiorcy danego typu. Priorytet druku na papierze< Kolejnoãæ priorytetu> 1. Odbiorca IP-Fax 2. Numer faksu 3. Adres 4. Folder Priorytet elektronicznego odbierania < Kolejnoãæ priorytetów> 1. Adres 2. Folder 3. Odbiorca IP-Fax 4. Numer faksu Uåywanie serwera gatekeeper z IP-Fax Wyâ. Wâ. 1 Uåywanie serwera SIP z IP- Fax Wyâ. Wâ. 239

250 Ustawienia administratora Zmiana parametrów uåytkownika Przygotowaæ siê Dostêp do niektórych ustawieñ w parametrach uåytkownika wymaga instalacji dodatkowych urzàdzeñ lub uprzedniego wprowadzenia innych ustawieñ. Waåne Zaleca siê wydrukowanie i zachowanie listy parametrów uåytkownika podczas rejestracji lub zmiany parametru uåytkownika. Patrz str. 241 Drukowanie listy parametrów uåytkownika. Nie naleåy zmieniaæ przeâàczników bitowych innych niå wymienione na poprzednich stronach. A Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Nacisnàæ przycisk [Funkcje faksu]. C Nacisnàæ przycisk [Narzêdzia administr.]. D Nacisnàæ przycisk [Ustawienia parametrów]. E Wybraæ numer przeâàcznika, który chcesz zmieniæ. 9 F Wybraæ numer bitu, który chcesz zmieniæ. 240

251 Uåywanie ustawieñ administratora Gdy numer bitu zostanie naciãniêty, aktualna wartoãæ przeâàczy siê miêdzy 1 a 0. Powtórzyæ czynnoãci od punktu F, aby zmieniæ inny bit w tym samym przeâàczniku. G Nacisnàæ przycisk [OK]. Aby anulowaæ te ustawienia, nacisnàæ przycisk [Anuluj]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu E. H Powtórzyæ czynnoãci z punktu E i G, aby zmieniæ ustawienia przeâàcznika. I Po wprowadzeniu wszystkich ustawieñ, nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. J Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. Drukowanie listy parametrów uåytkownika Aby zapoznaæ siê z aktualnymi ustawieniami parametrów, moåna wydrukowaæ ich listê. Na liãcie wyszczególnione sà jednak tylko istotne lub czêsto uåywane elementy. A Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Nacisnàæ przycisk [Funkcje faksu]. C Nacisnàæ przycisk [Narzêdzia administr.]. D Naciãnij przycisk [Drukuj listê] obok Ustawienia parametrów. E Nacisnàæ przycisk {Start}. 9 Aby anulowaæ drukowanie listy przed naciãniêciem przycisku {Start}, naleåy nacisnàæ przycisk [Anuluj] lub {Zeruj/Zatrzymaj}. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu D. Aby anulowaæ drukowanie listy po naciãniêciu przycisku {Start}, nacisnàæ przycisk [Zatrzymaj drukowanie]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu D. F Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. 241

252 Ustawienia administratora Nadawcy specjalni traktowani inaczej Rejestrujàc wczeãniej konkretnych nadawców, moåna ustawiæ nastêpujàcà funkcjê dla kaådego z nich: Odbiór autoryzowany Przekazywanie Liczba wydruków pliku odbioru Drukowanie dwustronne Blokowanie pamiêci Kaseta na papier Uåyj wâasnej nazwy lub wâasnego numeru, aby zaprogramowaæ nadawców. jeãli nadawca ma urzàdzenie tego samego producenta, zaprogramuj wâasnà nazwê, która juå istnieje jako nadawca. Jeãli urzàdzenie nie jest tej samej marki, uåyj opcji Wâasny numer. Te same ustawienia moåna przypisaæ wszystkim zaprogramowanym numerom. Za pomocà funkcji Definiowanie nadawców specjalnych moåna wówczas dostosowaæ ustawienia poszczególnych numerów. Moåna zaprogramowaæ nastêpujàce pozycje. Specjalni nadawcy (Do 30. Moåesz uåyæ najwyåej 20 znaków dla kaådej nazwy, gdy uåywasz G3.) Peâne/czêãciowe uzgodnienie Podczas rejestracji wâasnych nazw, nazw faksu dla wielu odbiorców moåna zarejestrowaæ wspólnà sekwensjê znaków w celu identyfikacji odbiorców za pomocà czêãciowego uzgodnienia. Uåywanie opcji w peâni pasujàce 9 Odbiorca do zarejestrowania (Wâasna nazwa) NEW YORK BRANCH HONG KONG BRANCH SYDNEY BRANCH Uåywanie opcji czêãciowo pasujàce Odbiorca do zarejestrowania (Wâasna nazwa) Liczba zarejestrowanych kodów 3 Liczba zarejestrowanych kodów BRANCH 1 242

253 Uåywanie ustawieñ administratora Moåna zaprogramowaæ maks. 30 znaków wieloznacznych. Podczas porównywania toåsamoãci, spacje sà pomijane. W nastêpujàcych funkcjach moåna uåyæ wieloznaczników (znaków zastêpczych): Patrz str. 246 Rejestracja/zmiana nadawcy specjalnego. Patrz str. 248 Odbiór autoryzowany (Odbiór autoryzowany). Patrz str. 248 Przekazywanie. Podczas korzystania z czêãciowego uzgodnienia moåna wprowadziæ maksymalnie pierwszych 24 znaków adresu , aby ich uåywaæ jako wâasnej nazwy lub nazwy skanowania. Ograniczenia Nie moåna zaprogramowaæ nadawców jako waånych nadawców, jeãli nie majà oni przypisanej Wâasnej nazwy lub Wâasnego numeru. Urzàdzenie nie potrafi odróåniæ dokumentów odebranych przy uåyciu funkcji odbioru z pobieraniem faksów i funkcji pobierania faksów bez ograniczeñ od nadawców specjalnych. Funkcje, które nie sà dostêpne w przypadku odbioru faksów internetowych. Odbiór autoryzowany Liczba wydruków pliku odbioru Blokowanie pamiêci Moåna zarejestrowaæ do 24 znaków dla nadawcy. Moåna sprawdziæ, czy Wâasna nazwa i Wâasny numer uåywajà dziennika. Moåna sprawdziæ zarejestrowanych nadawców specjalnych, uåywajàc okreãlonej listy nadawców. Patrz str. 43 Drukowanie raportu poâàczeñ. Patrz str. 255 Drukowanie listy nadawców specjalnych. Aby uåyæ funkcji przekazywania, drukowania dwustronnego lub kasety na papier, naleåy zaprogramowaæ adres nadawcy. W przypadku wybrania ustawienia Wyâàczone dla funkcji nadawcy specjalni w opcji Ustawienia poczàtkowe ustawienia bêdà takie same jak w Ustawieniach odbioru. Patrz str. 205 Ustawienia odbioru

254 Ustawienia administratora Odbiór autoryzowany Funkcja ta sâuåy do ograniczenia liczby nadawców przychodzàcych. Urzàdzenie odbiera faksy tylko od zarejestrowanych nadawców specjalnych i w ten sposób pomaga przekierowaæ niechciane dokumenty, takie jak pocztowe ãmieci i w ten sposób oszczêdziæ papier. Aby uåyæ tej funkcji, naleåy zarejestrowaæ funkcjê nadawców specjalnych, a nastêpnie wybraæ ustawienie Wâàczone dla opcji Odbiór autoryzowany w menu Ustawienia odbioru. Patrz str. 205 Ustawienia odbioru. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 08, bit 2). Jeãli nie zostanà zarejestrowani nadawcy specjalni, funkcja Autoryzowany odbiór nie bêdzie dziaâaæ, nawet po wybraniu ustawienia Wâàczone. Moåna wybraæ odbieranie wiadomoãci wyâàcznie od zarejestrowanych nadawców lub wyâàcznie od nadawców nie zarejestrowanych w Parametrach uåytkownika. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 08, bit 2). Jeãli wybrano Wyâàczone jako opcjê Odbiór autoryzowany w menu Ustawienia poczàtkowe, ustawienia sà takie same, jak Ustawienia odbioru. Patrz str. 205 Ustawienia odbioru. Zmian nadawców specjalnych dokonuje siê w sposób analogiczny do ich rejestracji. Przekazywanie 9 Funkcja ta sâuåy do drukowania odebranych dokumentów, a nastêpnie przesyâania ich do zarejestrowanych wczeãniej odbiorców. Folder docelowy moåe zostaæ zarejestrowany. Moåna równieå odbieraæ faksy od tylko nadawców nie zarejestrowanych jako nadawcy specjalni. Aby uåyæ tej funkcji, naleåy zarejestrowaæ funkcjê nadawców specjalnych, a nastêpnie wybraæ ustawienie Wâàczone dla opcji Przekazywanie w menu Ustawienia odbioru. Patrz str. 205 Ustawienia odbioru. W przypadku wybrania ustawienia Wâàczone w menu Przekazywanie iwybrania ustawienia [Takie jak ust. podst.], dokument faksowy jest przekazywany do odbiorców zaprogramowanych w ustawieniu Okreãl odbiorcê koñcowego. Patrz str. 229 Przekazywanie. Jeãli nie zostanie zarejestrowany åaden nadawca specjalny, urzàdzenie przeãle wszystkie odebrane dokumenty do odbiorcy wskazanego w polu Okreãl odbiorcê koñcowego. 244

255 Uåywanie ustawieñ administratora Jako odbiorcê przekazywania moåesz podaæ faks, faks internetowy, IP-Fax lub folder. Ustaw foldery docelowe uåywajàc funkcji Zarzàdzanie ksiàåkà adresowà w ustawieniach systemu. Patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Jeãli podaâeã folder jako cel przekazywania, moåesz okreãli format pliku uåywanego do przekazywania. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 21, bit 3). Liczba wydruków pliku odbioru Funkcja ta sâuåy do wydrukowania tylko okreãlonej liczby kopii dokumentów odebranych od zarejestrowanych nadawców (nadawców specjalnych). Jeãli nie zostanie zarejestrowany åaden nadawca specjalny, urzàdzenie drukuje wybranà liczbê kopii wszystkich odebranych dokumentów. Ograniczenia Funkcja drukowania wielu kopii jest niedostêpna w przypadku odbioru pollingu, odbioru poufnego i blokady pamiêci. Moåna drukowaæ maksymalnie 10 kopii. Drukowanie dwustronne Funkcja ta sâuåy do drukowania po obu stronach papieru. Ograniczenia Jeãli jako Kaseta na papier zostanie wybrana taca rêczna, drukowanie dwustronne zostanie wyâàczone. Blokowanie pamiêci 9 Funkcja ta sâuåy do zapisywania w pamiêci dokumentów przychodzàcych od zarejestrowanych nadawców (nadawców specjalnych), bez drukowania. Osoby nie znajàce kodu blokady pamiêci nie mogà drukowaæ dokumentów, dlatego funkcja ta jest przydatna przy odbieraniu dokumentów poufnych. Jeãli nie zostanà zarejestrowani åadni nadawcy, wszystkie faksy zostanà odebrane w trybie odbioru z blokadà pamiêci. Przygotowaæ siê Musisz wczeãniej zapisaæ kod blokady pamiêci. Patrz str. 277 Rejestracja kodu blokowania pamiêci. Ograniczenia W przypadku zaprogramowania tego samego nadawcy w funkcji blokady pamiêci i przekazywania, funkcja przekazywania jest niedostêpna. 245

256 Ustawienia administratora Kaseta na papier Funkcja ta sâuåy do drukowania dokumentów odebranych od zarejestrowanych nadawców (nadawców specjalnych) i dokumentów od innych nadawców na róånych rodzajach papieru. Na przykâad, jeãli niebieski papier zostanie umieszczony w kasecie 1, a papier biaây w kasecie 2, urzàdzenie wydrukuje dokumenty od nadawców specjalnych na papierze niebieskim, a dokumenty od innych nadawców na papierze biaâym, dziêki czemu bêdzie je moåna âatwo od siebie odróåniæ. Jeãli nie zostanà zarejestrowani åadni nadawcy specjalni, urzàdzenie wydrukuje dokumenty otrzymane od wszystkich nadawców, uåywajàc domyãlnej kasety na papier. Ograniczenia Dla funkcji odbierania polling, nie moåna wybraæ kasety na papier. Jeãli odebrany zostanie dokument, którego rozmiar róåni siê od rozmiaru papieru znajdujàcego siê w okreãlonej kasecie, urzàdzenie najpierw podzieli go lub zmniejszy jego rozmiar, a dopiero potem wydrukuje. Patrz str. 143 Rozdzielanie stron i zmniejszenie dâugoãci. Wybranie tacy rêcznej pozwala okreãliæ rozmiar papieru dla opcji Obszar skanowania. Rejestracja/zmiana nadawcy specjalnego A Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. 9 B Nacisnàæ przycisk [Funkcje faksu]. C Nacisnàæ przycisk [Narzêdzia administr.]. D Naciãnij przycisk [Zarejestruj specjalnego nadawcê]. E Sprawdä, czy wybrano opcjê [Zarejestruj/Zmieñ]. 246

257 Uåywanie ustawieñ administratora F Wybraæ odbiorcê do zarejestrowania lub zmiany. Aby zarejestrowaæ nowego nadawcy specjalnego, nacisnàæ przycisk [*Nie zarejestrowany]. G Wpisaæ nazwê odbiorcy, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. Wpisaæ nazwê odbiorcy, uåywajàc Wâasnej nazwy lub Wâasnego numeru faksu. Zajrzeæ do instrukcji... Podrêcznik ustawieñ ogólnych H Naciãnij przycisk [Peâne uzgod.] lub [Czêãciowe uzgod.]. I Wybraæ element, który ma zostaæ zaprogramowany. 9 Musisz wybraæ tylko tê pozycjê, która ma zostaæ zaprogramowana. Aby anulowaæ te ustawienia, nacisnàæ przycisk [Anuluj]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu E. 247

258 Ustawienia administratora Odbiór autoryzowany (Odbiór autoryzowany) A Wybierz opcjê [Odbiór autoryzowany]. B Nacisnàæ przycisk [Wâàczone] lub [Wyâàczone], a nastêpnie [OK]. Po wykonaniu czynnoãci z punku K naleåy dla opcji Odbiór autoryzowany w menu Ustawienia odbioru wybraæ ustawienie Wâàczone. Patrz str. 205 Ustawienia odbioru. Przekazywanie A Wybierz opcjê [Przekazywanie]. B Wybraæ opcjê [Wâàczone] lub [Wyâàczone]. W przypadku wybrania opcji [Wyâàczone], przejãæ do punktu D. 9 Wybranie [Takie jak ust. podst.] spowoduje to samo ustawienie opcji Przekazywanie w menu Narzêdzia administr.. Patrz str. 229 Przekazywanie. C Naciãnij przycisk odbiorcy celu przekazywania i naciãnij przycisk [OK]. Ograniczenia Jeden odbiorca przekazujàcy moåe byæ zarejestrowany jako specjalny nadawca. Aby zarejestrowaæ dwóch lub wiêcej odbiorców przekazywania, uåyj funkcji Odbiorca grupowy. Jednakåe grupa moåe zawieraæ maksimum 500 odbiorców. 248

259 Uåywanie ustawieñ administratora Naciãnij przycisk po prawej stronie wyãwietlacza, aby przeâàczyæ pomiêdzy numerem faksu, adresem , adresem IP-Fax oraz folderem odbiorcy. Ustaw foldery docelowe uåywajàc funkcji Zarzàdzanie ksiàåkà adresowà w ustawieniach systemu. Patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Gdy ustawiono folder jako odbiorcê przekazywania, moåesz ustawiæ format pliku dla przekazywania. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 21, bit 3). Usuniêcie odbiorcy podanego jako odbiorca przekazywania z tabeli odbiorców powoduje, åe ustawienia odbiorcy przekazywania zostanà usuniête i naleåy je ponownie zarejestrowaæ. Jeãli odbiorca zostaâ zmieniony, dokument zostanie przesâany do nowego odbiorcy. Jeãli nie ma odbiorcy o okreãlonym rodzaju, moåesz ustawiæ, aby wstawiaæ innego odbiorcê, który bêdzie alternatywnym odbiorcà. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 32, bit 0). D Nacisnàæ przycisk [OK]. E Nacisnàæ przycisk [OK]. Po wykonaniu czynnoãci z punku K naleåy dla opcji Przekazywanie w menu Ustawienia odbioru wybraæ ustawienie Wâàczone. Patrz str. 205 Ustawienia odbioru. Liczba wydruków pliku odbioru A Wybraæ opcjê [Liczba wydruków pliku odbioru]. B Naciãnij przycisk [Liczba zestawów]. 9 Wybranie ustawienia [Takie jak ust. podst.] spowoduje wprowadzenie takiego samego ustawienia dla opcji Liczba wydr. pliku odb. w menu Ustawienia odbioru. Patrz str. 205 Ustawienia odbioru. 249

260 Ustawienia administratora C Wybraæ jakoãæ wydruku za pomocà przycisków numerycznych, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. Aby skorygowaæ ewentualny bâàd, nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj} przed naciãniêciem przycisku [OK], a nastêpnie ponowiæ próbê. Drukowanie dwustronne A Wybierz opcjê [Drukowanie dwustronne]. B Wybraæ opcjê [Wâàczone] lub [Wyâàczone], a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. Wybranie ustawienia [Takie jak ust. podst.] spowoduje wprowadzenie takiego samego ustawienia dla opcji Drukowanie dwustronne w menu Ustawienia odbioru. Patrz str. 205 Ustawienia odbioru. Blokowanie pamiêci 9 A Wybierz opcjê [Blokowanie pamiêci]. B Wybraæ opcjê [Wâàczone] lub [Wyâàczone], a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. Wybranie ustawienia [Takie jak ust. podst.] spowoduje wprowadzenie takiego samego ustawienia dla opcji Zarejestruj kod blokowania pamiêci w menu Narzêdzia administr.. Patrz str. 233 Blokada pamiêci. Kaseta na papier A Wybierz opcjê [Kaseta na papier]. B Wybraæ poåàdanà kasetê, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. Wybranie ustawienia [Takie jak ust. podst.] spowoduje wprowadzenie takiego samego ustawienia dla opcji Kaseta na papier w menu Ustawienia odbioru. Patrz str. 205 Ustawienia odbioru. 250

261 Uåywanie ustawieñ administratora J Nacisnàæ przycisk [OK]. Nadawca specjalny zostaâ zarejestrowany. Aby zaprogramowaæ kolejnego nadawcê, powtórzyæ czynnoãci od punktu F. K Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. L Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. Rejestracja Ustawieñ poczàtkowych dla nadawcy specjalnego Funkcja ta sâuåy do programowania Ustawienia poczàtkowe nadawcy specjalnego. Moåna teå okreãliæ rozmiar papieru w podajniku rêcznym. A Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Nacisnàæ przycisk [Funkcje faksu]. C Nacisnàæ przycisk [Narzêdzia administr.]. D Nacisnàæ przycisk [Zarejestruj specjalnego nadawcê]. E naciãnij przycisk [Ustawienia poczàtkowe]

262 Ustawienia administratora F Wybraæ funkcjê, która ma zostaæ zaprogramowana. Dla tej funkcji opcja Odbiór autoryzowany ma takie same ustawienia jak Ustawienia odbioru. Patrz str. 205 Ustawienia odbioru. Programowanie funkcji Odbiór autoryzowany i Odbiór specjalny A Wybierz opcjê [Odbiór autoryzowany] lub [Funkcja odbioru specjalnego]. B Wybraæ opcjê [Wâàczone] lub [Wyâàczone], a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. 9 Ilustracja przedstawia przykâadowy ekran Odbiór autoryzowany. Rejestracja Rozmiaru papieru na tacy rêcznej A Naciãnij przycisk [Rozm. papieru na t. rêcz.]. Moåna wybraæ rozmiar [Autodetekcja], [Rozmiar standardowy] lub [Rozmiar niestand.]. W przypadku wybrania opcji [Autodetekcja], przejãæ do punktów B i G. W przypadku wybrania opcji [Rozmiar standardowy], przejãæ do punktów B, C i G. W przypadku wybrania opcji [Rozmiar niestand.], przejãæ do punktów B i D - G. 252

263 Uåywanie ustawieñ administratora B Wybraæ rozmiar, który ma zostaæ zaprogramowany. W przypadku wybrania opcji [Autodetekcja], urzàdzenie rozpoznaje rozmiar papieru automatycznie. Urzàdzenie automatycznie wykryje rozmiar papieru na tacy rêcznej gdy papier zostanie wprowadzony do urzàdzenia krótszà krawêdzià. Nawet w przypadku wâoåenia arkusza A4 w orientacji K, urzàdzenie wykryje go jako arkusz A3L. W przypadku wybrania opcji [Rozmiar standardowy], wybraæ wyãwietlony rozmiar papieru, a nastêpnie przejãæ do punktu G. Jeãli wybrano [Rozmiar niestand.], przejdä do nastêpnego kroku D. C Spoãród wyãwietlonych rozmiarów wybraæ rozmiar, który ma zostaæ zaprogramowany. D Upewniæ siê, åe wybrane jest ustawienie [ Pionowo]. E Wpisaæ dâugoãæ papieru za pomocà przycisków numerycznych, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [#]. 9 Moåna okreãliæ rozmiar papieru w pionie w przedziale od 210 mm (8,3") to 297 mm (11,6"). Nie moåna wprowadziæ rozmiaru mniejszego niå 210 mm ani wiêkszego niå 297 mm. Po kaådym naciãniêciu przycisku [mm] lub [cali] nastêpuje zamiana jednostek z mm na cale i na odwrót. W przypadku wprowadzenia dâugoãci i wybrania innej jednostki, naciãniêcie przycisku [mm] lub [cali] spowoduje automatyczne przeliczenie wartoãci (uâamki sà zaokràglane). 253

264 Ustawienia administratora F Wpisaæ szerokoãæ papieru za pomocà przycisków numerycznych, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [#]. Moåna okreãliæ rozmiar papieru w poziomie w przedziale od 148 mm (5,9") to 600 mm (23,7"). Nie moåna wprowadziæ rozmiaru mniejszego niå 148 mm ani wiêkszego niå 600 mm. Po kaådym naciãniêciu przycisku [mm] lub [cali] nastêpuje zamiana jednostek z mm na cale i na odwrót. W przypadku wprowadzenia dâugoãci i wybrania innej jednostki, naciãniêcie przycisku [mm] lub [cali] spowoduje automatyczne przeliczenie wartoãci (uâamki sà zaokràglane). G Nacisnàæ przycisk [OK]. G Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. H Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. 9 Usuwanie nadawcy specjalnego Funkcja ta sâuåy do programowania Ustawienia poczàtkowe nadawcy specjalnego. Moåna równieå okreãliæ Rozmiar papieru na tacy rêcznej. A Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Nacisnàæ przycisk [Funkcje faksu]. C Nacisnàæ przycisk [Narzêdzia administr.]. D Nacisnàæ przycisk [Zarejestruj specjalnego nadawcê]. 254

265 Uåywanie ustawieñ administratora E Naciãnij przycisk [Usuñ], a nastêpnie wybierz nadawcê specjalnego do usuniêcia. F Nacisnàæ przycisk [Usuñ]. Aby anulowaæ usuwanie specjalnego nadawcy, naciãnij przycisk [Nie usuwaj]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu E. G Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. H Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. Drukowanie listy nadawców specjalnych A Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Nacisnàæ przycisk [Funkcje faksu]. C Nacisnàæ przycisk [Narzêdzia administr.]. D Naciãnij przycisk [Drukuj listê] obok Zarejestruj specjalnego nadawcê. E Nacisnàæ przycisk {Start}. Po wydrukowaniu listy moåna rozpoczàæ od punktu D. Aby anulowaæ drukowanie listy przed naciãniêciem przycisku {Start}, naleåy nacisnàæ przycisk [Anuluj] lub {Zeruj/Zatrzymaj}. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu D. Aby anulowaæ drukowanie listy po naciãniêciu przycisku {Start}, nacisnàæ przycisk [Zatrzymaj drukowanie]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu D. F Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci

266 Ustawienia administratora Ustawienia skrzynek Do odbioru i transferu dokumentów sâuåà nastêpujàce funkcje: Skrzynka osobista Skrzynka informacyjna Skrzynka transferowa Zajrzeæ do instrukcji... W celu uzyskania dokâadniejszych informacji na temat konfiguracji tych funkcji: str. 257 Programowanie i zmiana skrzynek osobistych str. 262 Programowanie i zmiana skrzynek informacyjnych str. 266 Programowanie i zmiana skrzynek transferowych Szczegóâowe informacje na temat drukowania i usuwania dokumentów zapisanych w skrzynkach: str. 61 Skrzynki osobiste str. 64 Skrzynki informacyjne Kod SUB i kod SEP Kod SUB i Kod SEP to identyfikatory skâadajàce siê maksymalnie z 20 cyfr oraz znaków #, * i spacji. W celu uåywania tej funkcji naleåy wczeãniej zarejestrowaæ skrzynkê i kod SUB/SEP. Kod umoåliwia przesyâanie dokumentów do tej skrzynki i odbieranie dokumentów zapisanych w tej skrzynce. 9 Ograniczenia Nie moåna ustawiæ takiego samego kodu skrzynki dla dwóch róånych skrzynek. Przesyâanie lub rejestracja nie mogà byæ stosowane, jeãli brakuje wolnej pamiêci. Iloãæ wolnej pamiêci jest róåna w zaleånoãci od zainstalowanego wyposaåenia dodatkowego. Âàczna caâkowita liczba pozycji, które moåna zapisaæ w opcjach Skrzynka osobista, Skrzynka informacyjna i Skrzynka transferowa wynosi

267 Uåywanie ustawieñ administratora Programowanie i zmiana skrzynek osobistych Niniejszy podrozdziaâ zawiera opis rejestracji skrzynek osobistych. Moåna zapisaæ nastêpujàce elementy: Nazwa skrzynki (wymagana) Dâugoãæ do 20 znaków. Kod SUB (wymagany) Moåe mieæ dâugoãæ do 20 znaków i moåe skâadaæ siê z cyfr 0-9, znaków #, * i spacji (spacja nie moåe znajdowaæ siê na poczàtku). Hasâo (opcjonalne) Moåe mieæ dâugoãæ do 20 znaków i moåe skâadaæ siê z cyfr 0-9, znaków #, * i spacji (spacja nie moåe znajdowaæ siê na poczàtku). Podczas rejestracji hasâa przed nazwà skrzynki zostanie wyãwietlony odpowiedni znak. Odbiorca (opcjonalnie) Moåna zarejestrowaæ jednego odbiorcê dla kaådej skrzynki osobistej. Wybraæ odbiorcê zaprogramowanego w funkcji przycisku odbiorcy. Moåesz podaæ jako odbiorcê nadawania numer faksu, dane faksu internetowego i IP-Fax. Nagâówek faksu nie jest drukowany na dostarczanych dokumentach. Jeãli nie moåna dostarczyæ dokumentu, wydrukowany zostanie raport bâêdu komunikacyjnego i dokument zostanie zapisana jako dokument odebrany poufnie. Skrzynki moåna edytowaæ w taki sam sposób, w jaki sà rejestrowane. Jednak uåywanych skrzynek nie moåna edytowaæ. Jeãli odbiorca w tabeli odbiorców zostaâ usuniêty po zarejestrowaniu, dokument nie zostanie dostarczony a ustawienia dostarczania bêdà równieå usuniête. Równieå jeãli miejsce docelowe dostarczania zostaâo zmienione, dokument zostanie przesâany do zmienionego odbiorcy. Jeãli nie ma odbiorcy o okreãlonym rodzaju, moåesz ustawiæ, aby wstawiaæ innego odbiorcê, który bêdzie alternatywnym odbiorcà. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 32, bit 0). 9 Zajrzeæ do instrukcji... str. 61 Skrzynki osobiste 257

268 Ustawienia administratora A Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Nacisnàæ przycisk [Funkcje faksu]. C Nacisnàæ przycisk [Narzêdzia administr.]. D Nacisnàæ przycisk [Ustawienie skrzynki]. E Upewniæ siê, åe wybrana zostaâa opcja [Zarejestruj/Zmieñ]. F Wybraæ skrzynkê do rejestracji. Podczas programowania nowej skrzynki, nacisnàæ przycisk [*Nie zarejestrowany]. 9 Aby zmieniæ juå zaprogramowanà skrzynkê, nacisnàæ jà i przejãæ do punktu I. G Nacisnàæ przycisk [Skrzynka osobista]. H Wpisaæ nazwê skrzynki, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. Zajrzeæ do instrukcji... Podrêcznik ustawieñ ogólnych I Wprowadziæ kod SUB. 258

269 Uåywanie ustawieñ administratora Aby zmieniæ kod SUB, nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj}, a nastêpnie ponowiæ próbê. Aby zmieniæ nazwê skrzynki, nacisnàæ przycisk [Nazwa skrzynki], a nastêpnie powtórzyæ czynnoãci od punktu H. J Wybraæ wymagane ustawienia. Jeãli nie bêdzie programowane hasâo ani odbiorca, przejãæ do punktu K. Rejestracja hasâa A Naciãnij przycisk [Hasâo]. B Wpisaæ hasâo, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. Aby skorygowaæ ewentualny bâàd, nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj} przed naciãniêciem przycisku [OK], a nastêpnie ponowiæ próbê. C Wpisaæ ponownie hasâo i nacisnàæ przycisk [OK]. 9 Aby skorygowaæ ewentualny bâàd, nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj} przed naciãniêciem przycisku [OK], a nastêpnie ponowiæ próbê. Aby zmieniæ hasâo po naciãniêciu [OK], naciãnij przycisk [Zmieñ] i powtarzaj krokib i C, lub naciãnij przycisk [Anuluj] i powtarzaj procedurê od kroku A. D Nacisnàæ przycisk [OK]. 259

270 Ustawienia administratora Rejestrowanie odbiorcy koñcowego A Naciãnij przycisk [Odbiorca]. B Wybierz odbiorcê z listy, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK]. Naciãnij przycisk po prawej stronie ekranu, aby przeâàczaæ pomiêdzy numerem faksu, adresem faksu internetowego i IP-Fax odbiorcy. K Nacisnàæ przycisk [OK]. L Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. M Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. Usuwanie skrzynek osobistych Niniejszy podrozdziaâ zawiera opis usuwania skrzynek osobistych. 9 Ograniczenia Jeãli dokumenty byây zaprogramowane w skrzynce, skrzynki nie moåna usunàæ. A Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Nacisnàæ przycisk [Funkcje faksu]. C Nacisnàæ przycisk [Narzêdzia administr.]. D Nacisnàæ przycisk [Ustawienie skrzynki]. 260

271 Uåywanie ustawieñ administratora E Naciãnij przycisk [Usuñ], a nastêpnie wybierz skrzynkê do usuniêcia. Z zaprogramowanym hasâem A Wpisaæ hasâo za pomocà przycisków numerycznych, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. Aby skorygowaæ ewentualny bâàd, nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj}, a nastêpnie ponowiæ próbê. F Nacisnàæ przycisk [Usuñ]. Aby zrezygnowaæ z usuniêcia skrzynki, nacisnàæ przycisk [Nie usuwaj]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu E. G Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. H Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci

272 Ustawienia administratora Programowanie i zmiana skrzynek informacyjnych Niniejszy podrozdziaâ zawiera opis ustawiania skrzynki informacyjnej. Moåna zapisaæ nastêpujàce elementy: Nazwa skrzynki (wymagana) Dâugoãæ do 20 znaków. Kod SEP (wymagany) Moåe mieæ dâugoãæ do 20 znaków i moåe skâadaæ siê z cyfr 0-9, znaków #, * i spacji (spacja nie moåe znajdowaæ siê na poczàtku). Hasâo (opcjonalne) Moåe mieæ dâugoãæ do 20 znaków i moåe skâadaæ siê z cyfr 0-9, znaków #, * i spacji (spacja nie moåe znajdowaæ siê na poczàtku). Podczas rejestracji hasâa przed nazwà skrzynki zostanie wyãwietlony odpowiedni znak. Skrzynki moåna edytowaæ w taki sam sposób, w jaki sà rejestrowane. Jednak uåywanych skrzynek nie moåna edytowaæ. Jeãli odbiorca na liãcie odbiorców zostaâ usuniêty po zarejestrowaniu, dokument nie zostanie dostarczony, a ustawienia dostarczania bêdà równieå usuniête. Równieå jeãli miejsce docelowe dostarczania zostaâo zmienione, dokument zostanie przesâany do zmienionego odbiorcy. Jeãli nie ma odbiorcy o okreãlonym rodzaju, moåesz ustawiæ, aby wstawiaæ innego odbiorcê, który bêdzie alternatywnym odbiorcà. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 32, bit 0). 9 Zajrzeæ do instrukcji... str. 64 Skrzynki informacyjne A Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Nacisnàæ przycisk [Funkcje faksu]. C Nacisnàæ przycisk [Narzêdzia administr.]. D Nacisnàæ przycisk [Ustawienie skrzynki]. E Upewniæ siê, åe wybrana zostaâa opcja [Zarejestruj/Zmieñ]. 262

273 Uåywanie ustawieñ administratora F Wybraæ skrzynkê do zarejestrowania. Podczas programowania nowej skrzynki, nacisnàæ przycisk [*Nie zarejestrowany]. Aby zmieniæ juå zaprogramowanà skrzynkê, nacisnàæ jà, a nastêpnie przejãæ do punktu I. Jeãli zostaâo zaprogramowane hasâo, wpisaæ to hasâo, nacisnàæ przycisk [OK], a nastêpnie przejãæ do punktu I. G Nacisnàæ przycisk [Skrzynka informacyjna]. H Wpisaæ nazwê skrzynki, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. Zajrzeæ do instrukcji... Podrêcznik ustawieñ ogólnych I Wprowadä kod SEP. 9 Aby zmieniæ kod SEP, nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj}, a nastêpnie ponowiæ próbê. Aby zmieniæ nazwê skrzynki, nacisnàæ przycisk [Nazwa skrzynki], a nastêpnie powtórzyæ czynnoãci od punktu H. J Nacisnàæ przycisk [Hasâo]. Jeãli hasâo nie bêdzie programowane, przejãæ do punktu N. 263

274 Ustawienia administratora K Wpisaæ hasâo, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. Aby skorygowaæ ewentualny bâàd, nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj} przed naciãniêciem przycisku [OK], a nastêpnie ponowiæ próbê. L Wpisaæ ponownie hasâo i nacisnàæ przycisk [OK]. 9 Aby skorygowaæ ewentualny bâàd, nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj} przed naciãniêciem przycisku [OK], a nastêpnie ponowiæ próbê. Aby zmieniæ hasâo po naciãniêciu [OK], naciãnij przycisk [Zmieñ] ipowtarzaj krokik i L, lub naciãnij przycisk [Anuluj] i powtarzaj procedurê od kroku J. M Nacisnàæ przycisk [OK]. N Nacisnàæ przycisk [OK]. O Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. P Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. 264

275 Uåywanie ustawieñ administratora Usuwanie skrzynek informacyjnych Niniejszy podrozdziaâ zawiera opis usuwania skrzynek informacyjnych. Ograniczenia Jeãli dokumenty sà zapisane w skrzynce, skrzynki nie moåna usunàæ. A Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Nacisnàæ przycisk [Funkcje faksu]. C Nacisnàæ przycisk [Narzêdzia administr.]. D Nacisnàæ przycisk [Ustawienie skrzynki]. E Nacisnàæ przycisk [Usuñ], a nastêpnie wybraæ skrzynkê do usuniêcia. Z zaprogramowanym hasâem A Wpisaæ hasâo za pomocà przycisków numerycznych, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. 9 Aby skorygowaæ ewentualny bâàd, nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj}, a nastêpnie ponowiæ próbê. 265

276 Ustawienia administratora F Nacisnàæ przycisk [Usuñ]. Aby zrezygnowaæ z usuniêcia skrzynki, nacisnàæ przycisk [Nie usuwaj]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu E. G Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. H Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. Programowanie i zmiana skrzynek transferowych Funkcja ta zmienia urzàdzenie w stacjê transferowà faksów. Dokumenty wysyâane z kodem SUB pasujàcym do kodu SUB zarejestrowanego jako skrzynka transferowa sà odbierane, a nastêpnie przekazywane do zarejestrowanego odbiorcy. Poniewaå dokumenty mogà byæ wysyâane do wielu odbiorców w pojedynczym åàdaniu transferu, moåna zaoszczêdziæ na kosztach komunikacyjnych podczas wysyâania do odlegâych odbiorców. Strona dajca 9 Poinformuj uåytkownika zgâaszajàcego åàdanie transferu o kodzie SUB przypisanym do skrzynki transferowej. Jeãli wymagany jest transfer dokumentów przez to urzàdzenie, nadawca powinien wysâaæ wiadomoãæ z uåyciem kodu SUB i o podaæ ten kod. Jeãli hasâo teå zostaâo zarejestrowane, poinformowaæ go o tym i poprosiæ o wprowadzenie tego hasâa jako kodu SID. Moåna zapisaæ nastêpujàce elementy: Nazwa skrzynki (wymagana) Do 20 znaków Kod SUB (wymagany) Moåe mieæ dâugoãæ do 20 znaków i moåe skâadaæ siê z cyfr 0-9, znaków #, * i spacji (spacja nie moåe znajdowaæ siê na poczàtku). 266

277 Uåywanie ustawieñ administratora Hasâo (opcjonalne) Moåe mieæ dâugoãæ do 20 znaków i moåe skâadaæ siê z cyfr 0-9, znaków #, * i spacji (spacja nie moåe znajdowaæ siê na poczàtku). Podczas rejestracji hasâa przed nazwà skrzynki zostanie wyãwietlony odpowiedni znak. Odbiorca koñcowy (wymagane) Dla kaådej skrzynki moåna zapisaæ piêciu odbiorców koñcowych (odbiorców, do których dokumenty bêdà przekazywane). Okreãl odbiorcê koñcowego, uåywajàc pojedynczego lub grupy odbiorców zarejestrowanych na liãcie odbiorców. Ograniczenia Po zakoñczeniu transferu dokumentów raport wyników transferu nie jest odsyâany do nadawcy. Moåesz okreãliæ odbiorcê faksu internetowego i IP-Fax jako stacjê odbiorczà. Po zakoñczeniu przesyâania dokumenty sà usuwane. Gdy funkcja ta jest wâàczona, urzàdzenie drukuje przesâane dokumenty oraz raport wyników transferu po zakoñczeniu przesyâania. Jeãli chcesz wyâàczyæ tê funkcjê, naleåy skontaktowaæ siê z przedstawicielem serwisu. Gdy zarejestrowany odbiorca posiada grupà odbiorców w trybie wieloetapowym, ma miejsce nadawanie w trybie wieloetapowym. Szczegóâowe informacje moåna znaleäæ u przedstawiciela serwisu. Skrzynki moåna edytowaæ w taki sam sposób, w jaki sà rejestrowane. Usuniêcie odbiorcy podanego jako odbiorca z listy odbiorców powoduje, åe ustawienia odbiorcy zostanà usuniête i naleåy je ponownie podaæ. Jeãli odbiorca zostaâ zmieniony, dokument zostanie przesâany do nowego odbiorcy. Jeãli nie ma odbiorcy o okreãlonym rodzaju, moåesz ustawiæ, aby wstawiaæ innego odbiorcê, który bêdzie alternatywnym odbiorcà. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika (przeâàcznik 32, bit 0). A Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. 9 B Nacisnàæ przycisk [Funkcje faksu]. C Nacisnàæ przycisk [Narzêdzia administr.]. D Nacisnàæ przycisk [Ustawienie skrzynki]. 267

278 Ustawienia administratora E Upewniæ siê, åe wybrana zostaâa opcja [Zarejestruj/Zmieñ]. F Wybraæ skrzynkê do zarejestrowania. Podczas programowania nowej skrzynki, nacisnàæ przycisk [*Nie zarejestrowany]. Aby zmieniæ juå zaprogramowanà skrzynkê, nacisnàæ jà, a nastêpnie przejãæ do punktu I. G Nacisnàæ przycisk [Skrzynka transferowa]. H Wpisaæ nazwê skrzynki, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. Zajrzeæ do instrukcji... Podrêcznik ustawieñ ogólnych I Wprowadziæ kod SUB. 9 Aby zmieniæ kod SUB, nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj}, a nastêpnie ponowiæ próbê. Aby zmieniæ nazwê skrzynki, nacisnàæ przycisk [Nazwa skrzynki], a nastêpnie powtórzyæ czynnoãci od punktu H. J Okreãl warunek rejestracji. 268

279 Uåywanie ustawieñ administratora Rejestrowanie odbiorców koñcowych A Wybraæ odbiorcê koñcowego. Moåna zapisaæ piêciu odbiorców koñcowych. B Wybraæ odbiorców koñcowych za pomocà przycisków odbiorców, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. Moåesz wyãwietliæ numer faksu, adres faksu internetowego oraz adres IP-Fax uåywajàc przycisku po prawej stronie wyãwietlacza. Stacja odbiorcza moåe teå zostaæ zapisana jako odbiorca grupowy. Wtedy grupa moåe zawieraæ najwyåej 500 odbiorców wâàcznie z odbiorcami koñcowymi 1-5. Aby zarejestrowaæ innego odbiorcê koñcowego, naleåy potwórzyæ procedurê w kroku A. Rejestracja hasâa Jeãli hasâo nie bêdzie programowane, przejãæ do punktu K. A Nacisnàæ przycisk [Hasâo]. B Wpisaæ hasâo, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. 9 Aby skorygowaæ ewentualny bâàd, nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj} przed naciãniêciem przycisku [OK], a nastêpnie ponowiæ próbê. 269

280 Ustawienia administratora C Wpisaæ ponownie hasâo i nacisnàæ przycisk [OK]. Aby skorygowaæ ewentualny bâàd, nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj} przed naciãniêciem przycisku [OK], a nastêpnie ponowiæ próbê. Aby zmieniæ hasâo po naciãniêciu [OK], naciãnij przycisk [Zmieñ] i powtarzaj krokib i C, lub naciãnij przycisk [Anuluj] i powtarzaj procedurê od kroku A. D Nacisnàæ przycisk [OK]. K Nacisnàæ przycisk [OK]. L Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. M Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. Usuwanie skrzynek transferowych 9 A Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Nacisnàæ przycisk [Funkcje faksu]. C Nacisnàæ przycisk [Narzêdzia administr.]. D Nacisnàæ przycisk [Ustawienie skrzynki]. 270

281 Uåywanie ustawieñ administratora E Naciãnij przycisk [Usuñ], a nastêpnie wybierz skrzynkê do usuniêcia. Z zaprogramowanym hasâem A Wpisaæ hasâo za pomocà przycisków numerycznych, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. Aby skorygowaæ ewentualny bâàd, nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj}, a nastêpnie ponowiæ próbê. F Nacisnàæ przycisk [Usuñ]. Aby zrezygnowaæ z usuniêcia nadawcy specjalnego, nacisnàæ przycisk [Nie usuwaj]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu E. G Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. H Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci

282 Ustawienia administratora Drukowanie listy skrzynek Postêpowaæ wedâug poniåszej procedury, aby wydrukowaæ listê przedstawiajàcà aktualnie zarejestrowane skrzynki osobiste, informacyjne i nadawcze. A Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Nacisnàæ przycisk [Funkcje faksu]. C Nacisnàæ przycisk [Narzêdzia administr.]. D Naciãnij przycisk [Drukuj listê] obok Ustawienie skrzynki. E Nacisnàæ przycisk {Start}. Po wydrukowaniu listy moåna rozpoczàæ od punktu D. 9 Aby anulowaæ drukowanie listy przed naciãniêciem przycisku {Start}, naleåy nacisnàæ przycisk [Anuluj] lub {Zeruj/Zatrzymaj}. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu D. Aby anulowaæ drukowanie listy po naciãniêciu przycisku {Start}, nacisnàæ przycisk [Zatrzymaj drukowanie]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu D. F Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. 272

283 Uåywanie ustawieñ administratora Raport z transferu Aby uåytkownik zgâaszajàcy åàdanie transferu mógâ odbieraæ od stacji transferowej raporty o wynikach transferu, musi on zarejestrowaæ w swoim urzàdzeniu numer linii telefonicznej, do której urzàdzenie to jest podâàczone. Patrz str. 78 Åàdanie transferu. Naleåy pamiêtaæ o wstawieniu pauzy po numerze kierunkowym. Na przykâad, jeãli uåytkownik znajduje siê w Stanach Zjednoczonych, a jego numer faksu to , naleåy zarejestrowaæ nastêpujàcà informacjê: Moåna zarejestrowaæ numer faksu dla linii G3. Ograniczenia Raportu z transferu nie moåna programowaæ ani edytowaæ podczas korzystania z linii (podczas komunikacji). Rejestracji lub edycji moåna dokonaæ po zakoñczeniu komunikacji. Nie moåna korzystaæ z funkcji åàdania transferu jeãli numer telefonu urzàdzenia nie zostaâ zarejestrowany w tym urzàdzeniu. Dla linii G3 dostêpne jest do 16 cyfr. A Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Nacisnàæ przycisk [Funkcje faksu]. C Nacisnàæ przycisk [Narzêdzia administr.]. D Nacisnàæ przycisk [Raport transferu]. E Okreãliæ numer faksu

284 Ustawienia administratora Rejestracja numeru faksu G3 A Nacisnàæ przycisk [Nr faksu G3 (bezpoãr.)]. B Wpisaæ numer faksu za pomocà przycisków numerycznych, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. Aby skorygowaæ ewentualny bâàd, nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj}, a nastêpnie ponowiæ próbê. F Nacisnàæ przycisk [Wyjãcie]. G Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. Rejestracja kodu poufnego Aby drukowaæ w trybie odbioru poufnego, naleåy zarejestrowaæ funkcjê odbioru poufnego. Patrz str. 56 Drukowanie dokumentu poufnego. 9 Jeãli funkcja odbioru poufnego nie zostanie zarejestrowana, nie moåna odbieraæ w trybie poufnym. A Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Nacisnàæ przycisk [Funkcje faksu]. C Nacisnàæ przycisk [Narzêdzia administr.]. D Naciãnij przycisk [Zarejestruj kod poufny]. 274

285 Uåywanie ustawieñ administratora E Wpisaæ kod za pomocà przycisków numerycznych, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. Kod moåe byæ dowolnà liczbà czterocyfrowà róånà od Aby skorygowaæ ewentualny bâàd, nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj} przed naciãniêciem przycisku [OK], a nastêpnie ponowiæ próbê. Aby zrezygnowaæ z programowania kodu, nacisnàæ przycisk [Anuluj]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu D. F Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. Rejestracja kodu pobierania faksów Kod pollingu naleåy zarejestrowaæ, aby korzystaæ z åàdania transferu, stacji transferowej, przesyâania z pobieraniem faksów przy uåyciu kodu domyãlnego oraz odbioru z pobieraniem faksów przy uåyciu kodu domyãlnego. W przypadku korzystania z funkcji nadawania z kodem naleåy zarejestrowaæ taki sam kod, jaki zostaâ zarejestrowany w urzàdzeniu nadawcy. Zajrzeæ do instrukcji... str. 15 Nadawanie polling str. 20 Odbiór z pollingiem str. 78 Åàdanie transferu str. 114 Wybór opcji nadawania dla pojedynczej transmisji A Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. 9 B Nacisnàæ przycisk [Funkcje faksu]. 275

286 Ustawienia administratora C Nacisnàæ przycisk [Narzêdzia administr.]. D Naciãnij przycisk [Zarejestruj kod pollingu]. E Wpisaæ kod za pomocà przycisków numerycznych i znaków od [A] do [F], a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. Zarejestruj czterocyfrowy numer uåywajàc znaków od 0 do 9 i od A do F (za wyjàtkiem 0000 i FFFF). Aby skorygowaæ ewentualny bâàd, nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj} przed naciãniêciem przycisku [OK], a nastêpnie ponowiæ próbê. Aby zrezygnowaæ z programowania kodu, nacisnàæ przycisk [Anuluj]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu D. F Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci

287 Uåywanie ustawieñ administratora Rejestracja kodu blokowania pamiêci Zaprogramuj kod blokady pamiêci, który bêdzie musiaâ zostaæ wprowadzony w celu wydrukowania dokumentów odebranych w trybie blokady pamiêci. A Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Nacisnàæ przycisk [Funkcje faksu]. C Nacisnàæ przycisk [Narzêdzia administr.]. D Naciãnij przycisk [Zarejestruj kod blokowania pamiêci]. E Wpisaæ kod za pomocà przycisków numerycznych, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. Kod blokady pamiêci moåe skâadaæ siê z dowolnych czterocyfrowych kodów numerycznych z wyjàtkiem Aby skorygowaæ ewentualny bâàd, nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj} przed naciãniêciem przycisku [OK], a nastêpnie ponowiæ próbê. Aby zrezygnowaæ z programowania kodu, nacisnàæ przycisk [Anuluj]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu D. F Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci

288 Ustawienia administratora Wybór telefonu z tarczà lub klawiaturà Zastosuj tê funkcjê, aby wybraæ typ linii, gdy urzàdzenie jest podâàczone do analogowej linii G3. Do wyboru dostêpna jest linia dla telefonów z tarczà lub klawiaturà. Jeãli zainstalowany zostaâ opcjonalny moduâ interfejsu dodatkowej linii G3, pojawià siê ustawienia dla dodatkowych linii G3. Funkcja ta jest niedostêpna w niektórych krajach. A Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Nacisnàæ przycisk [Funkcje faksu]. C Nacisnàæ przycisk [Narzêdzia administr.]. D Nacisnàæ przycisk [Wybierz telefon z tarczà/klawiaturà]. E Naciãnij przycisk [Telefon z klawiaturà] lub [Telefon z tarczà (10PPS)], aby wybraæ liniê, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK]. 9 Zajrzeæ do instrukcji... str. 289 Wybór typu linii F Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. 278

289 Uåywanie ustawieñ administratora Zapisywanie lub drukowanie odebranych dokumentów Wymagany jest opcjonalny zespóâ drukarki/skanera. Wybraæ opcjê zapisywania odebranych dokumentów na twardym dysku lub ich bezpoãredniego drukowania bez zapisywania na dysku. Zapisane dokumenty moåna drukowaæ wielokrotnie i przenosiæ je do komputera w postaci plików graficznych za Web Image Monitor lub programu DeskTopBinder. W przypadku wybrania druku bez zapisywania, dokumenty zostajà wydrukowane po odebraniu. Ograniczenia Jeãli w menu Ustawienia systemowe wybrana zostaâa opcja przekazywania odebranych faksów do serwera dostarczania, dokumenty nie mogà byæ zapisywane na twardym dysku. Moåesz uåyæ opcji Parametry uåytkownika (przeâàcznik 10, bit 5), aby ustawiæ, czy drukowaæ zapisany odebrany dokument. Patrz str. 235 Parametry uåytkownika. Jeãli wybrano zapis i podano odbiorcê do powiadamiania, powiadomienie o odbiorze dokumentu moåe byæ wysâane pod okreãlony adres . Dokumenty zapisane na twardym dysku sà klasyfikowane jako dokumenty odebrane i dokumenty zapisane. Szczegóâowe instrukcje drukowania zapisanych dokumentów przedstawiono na str. 53 Drukowanie/usuwanie odebranych i zapisanych dokumentów (Drukuj/usuñ zapisany plik odbioru). Jeãli odebrane dokumenty zostaây zapisane na dysku, ustawienia tego nie moåna zmieniæ. Aby zmieniæ ustawienie, naleåy w razie potrzeby wydrukowaæ dokumenty zapisane na dysku, a nastêpnie je usunàæ. Odebrane dokumenty poufne sà zapisywane w pamiêci. Uåyj funkcji Drukuj poufny plik odb., aby je wydrukowaæ. Jeãli wybrana zostaâa opcja [Zapisz], wykorzystywana bêdzie wiêksza iloãæ pamiêci, poniewaå liczba zapisywanych w niej dokumentów bêdzie wiêksza. Po wyczerpaniu siê pamiêci, na twardym dysku nie bêdà mogây zostaæ zapisane åadne dodatkowe dokumenty. Gdy tak siê dzieje, urzàdzenie rozpoczyna drukowanie, a nastêpnie zastêpuje stare dokumenty. Âàczna pojemnoãæ pamiêci dla odebranych dokumentów pozwala na zapisanie okoâo 320 stron lub (po zainstalowaniu opcjonalnego rozszerzenia pamiêci) 2240 standardowych stron formatu A4 <arkusz ITU-T#1Chart>. Wysyâanie odebranych dokumentów nie jest moåliwe. Nie jest moåliwe zarzàdzanie dokumentami zapisanymi przez Document Server

290 Ustawienia administratora Zaleca siê uåycie programu Web Image Monitor dziaâajàcego w tej samej sieci, co dany komputer. W przeciwnym razie przeglàdarka sieci Web moåe nie zostaæ uruchomiona i moåe wystàpiæ bâàd. A Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Nacisnàæ przycisk [Funkcje faksu]. C Nacisnàæ przycisk [Narzêdzia administr.]. D Naciãnij przycisk [Ustawienia pliku odbioru.]. E Wybraæ opcjê [Drukuj] lub [Zapisz], a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK]. 9 Aby anulowaæ wybór, nacisnàæ przycisk [Anuluj]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu D. Po wybraniu opcji [Zapisz] moåna okreãliæ, czy na podany adres ma byæ wysyâane potwierdzenie odbioru. Aby wysyâaæ potwierdzenie odbioru wiadomoãci, nacisnàæ [Zawiadomienie odbiorcy] i wybraæ adres e- mail spoãród odbiorców faksów internetowych zarejestrowanych w ksiàåce adresowej. Moåna równieå zdefiniowaæ odbiorców grupowych. Jednakåe grupa moåe zawieraæ maksimum 500 odbiorców. F Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. Wiadomoãæ zawierajàca Raport odbioru Po zapisaniu odebranego dokumentu ten raport jest wysyâany na adres podany jako odbiorca potwierdzenia. 280

291 Uåywanie ustawieñ administratora Rejestrowanie uåytkownika z uprawnieniami do wyãwietlania otrzymanych i zapisanych dokumentów Administratora moåna okreãliæ dla zarzàdzanych dokumentów zapisanych w urzàdzeniu po odebraniu dokumentów. Aby okreãliæ administratora, wprowadä kod uåytkownika bêdàcego administratorem, dla zarzàdzanych dokumentów, uåywajàc programu Web Image Monitor lub DeskTopBinder Lite/Professional. Przygotowaæ siê Musisz wczeãniej zapisaæ kod uåytkownika administratora na liãcie odbiorców. Patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Ta funkcja jest dostêpna tylko o wybraniu opcji Zapisz w ustawieniu Ustawienia pliku odbioru. Patrz str. 279 Zapisywanie lub drukowanie odebranych dokumentów. Zaleca siê uåycie programu Web Image Monitor dziaâajàcego w tej samej sieci, co dany komputer. W przeciwnym razie przeglàdarka sieci Web moåe nie zostaæ uruchomiona i moåe wystàpiæ bâàd. Jeãli zaprogramowany kod uåytkownika zostaâ usuniêty za pomocà funkcji Zarzàdzanie ksiàåkà adresowà w menu Ustawienia systemu, wyãwietlanie odebranych i zapisanych dokumentów za pomocà Web Image Monitor nie jest moåliwe. Wybraæ opcjê [Wyâàczone] wpunkcie E lub ponownie zaprogramowaæ kod uåytkownika. A Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. 9 B Nacisnàæ przycisk [Funkcje faksu]. C Nacisnàæ przycisk [Narzêdzia administr.]. D Naciãnij przycisk [Ustawienia uåytk. zapisanego pliku odbioru]. 281

292 Ustawienia administratora E Aby skorzystaæ z kodu uåytkownika, nacisnàæ przycisk [Wâàczone]. Aby wyâàczyæ kody uåytkowników, naciãnij przycisk [Wyâàczone], a nastêpnie naciãnij przycisk [OK]. Przejãæ do punktu H. Aby anulowaæ wybór, nacisnàæ przycisk [Anuluj]. Wyãwietlacz powraca do stanu z punktu D. F Naciãnij przycisk odbiorcy uåytkownika, którego chcesz wybraæ i naciãnij przycisk [OK]. 9 G Zaznacz wybranego uåytkownika, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK]. Gdy zapisany uåytkownik zostaâ usuniêty z listy odbiorców, pojawi siê komunikat Usuniête z ksiàåki adresowej. Ponownie wpisz uåytkownika. H Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Wyãwietlony zostaje ekran trybu gotowoãci. 282

293 Uåywanie ustawieñ administratora Ustawienia ochrony menu Moåesz ustawiæ prawa dostêpu uåytkowników dla funkcji, dla których prawa mogà ustawiaæ uåytkownicy nie bêdàcy administratorami. Aby uzyskaæ wiêcej informacji, spytaj administratora. Folder raportu rezultatów transferu Moåna okreãliæ, czy Folder raportów rezultatów transferu zostaâ przesâany pod okreãlony adres , jeãli foldery1 zostaây zaprogramowane jako odbiorcy przekazujàcy, do których dokumenty sà wysyâane ze wszystkich nadawców lub nadawców specjalnych. Przygotowaæ siê Najpierw na liãcie odbiorców naleåy zarejestrowaæ odbiorcê dla folderu rezultatów raportu transferu. Patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Okreãl odbiorców grupowych w celu transferu dokumentów do wielu odbiorców. Patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Grupa moåe zawieraæ maksimum 500 odbiorców. Nawet jeãli folder raportu rezultatów transferu nie zostaâ pomyãlnie przesâany raport nie jest drukowany na urzàdzeniu. A Nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Nacisnàæ przycisk [Funkcje faksu]. C Nacisnàæ przycisk [Narzêdzia administr.]. D Nacisnàæ przycisk [Folder raportów rezultatów transmisji]. E Aby wysâaæ folder raportu rezultatów transferu, naciãnij przycisk [ ]