Zastosowanie programowania ewolucyjnego do optymalizacji niezawodności elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie programowania ewolucyjnego do optymalizacji niezawodności elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych"

Transkrypt

1 Sylwester FILIPIAK, Andrze STOBIECKI, Francszek STRZELCZYK Poltechnka Śwętokrzyska, Wydzał Elektrotechnk, Autoatyk Inoratyk, Zakład Podstaw Energetyk do: / Zastosowane prograowana ewolucynego do optyalzac nezawodnośc elektroenergetycznych sec dystrybucynych Streszczene. Artykuł dotyczy zastosowana prograowana ewolucynego do optyalzac nezawodnośc elektroenergetycznych sec dystrybucynych. W artykule przedstawono koncepcę ops proponowane etody oraz algoryt oblczenowy. W końcowe częśc zaprezentowano przykładowe rezultaty oblczeń dla wybrane elektroenergetyczne sec dystrybucyne. Abstract. In the artcle s presented the evolutonary prograng usng the optzaton o relablty the power dstrbuton grds. The artcle presents the concepton and descrpton the evolutonary prograng. The nal part o the artcle descrbes saple calculatons or power dstrbuton grds usng the developed ethod. (Applcaton o evolutonary prograng to optzaton o relablty power dstrbuton grds). Słowa kluczowe: prograowane ewolucyne, optyalzaca nezawodnośc, sec elektroenergetyczne. Keywords: evolutonary prograng, optzaton o relablty, electrc power nets. Wstęp Elektroenergetyczne sec dystrybucyne podlegaą zano wynkaący.n. z przyłączana źródeł generac rozproszone [1, 2, 3], dzałań odernzacynych [4, 5] oraz rozwane koncepc sec ntelgentnych [6, 7, 8, 9]. Ważną cechą elektroenergetycznych sec dystrybucynych est nezawodność ch pracy [10, 11]. W celu oceny nezawodnośc sec elektroenergetycznych stosue sę.n. etody bazuące na ocene za poocą współczynnków zawodnośc, średne ntensywnośc awar średnego czasu trwana awar [12, 13, 14]. Do oceny nezawodnośc złożonych struktur elektroenergetycznych zastosowane znaduą sec Petrego [15, 16, 17]. Prezentowany artykuł pośwęcono zastosowanu prograowana ewolucynego do odszukwana ragentów sec o wysokch wartoścach współczynnków zawodnośc, aby następne wyznaczyć scenarusze poprawy analzowane sec. W dalszych pracach autorzy planuą rozszerzene etody o ożlwość opsu nezawodnośc eleentów sec poprzez określane unkc nezawodnośc eleentów sec. Metoda współczynnków zawodnoścowych bazuąca na welkoścach średnch ne uwzględna wpływu okresu eksploatac urządzena. Do dokładneszych analz należy stosować etody oparte na analze unkc nezawodnośc R( unkc trwałośc F( (unkca zawodnośc), która est prawdopodobeństwe uszkodzena urządzena w przedzale czasu [11, 12]: (1) F( = 1 R( Ważne znaczene w teor nezawodnośc a unkca ntensywnośc uszkodzeń, którą ożna zdenować ako prawdopodobeństwo uszkodzena urządzena w przedzale czasu, do welkośc przedzału kedy przedzał ten znesza sę do zera oraz przy zachowanu warunku, że do chwl t uszkodzene urządzena ne nastąpło: (2) F'( ( 1 F( R' ( R( Przy określanu unkc nezawodnośc w cały okrese eksploatac urządzena na ogół ne est spełnony warunek stałe ntensywnośc uszkodzeń, w zwązku z ty zachodz koneczność określana rozkładu wypadkowego unkc nezawodnośc z unkc składowych. Wówczas użyteczną etodą est ocena nezawodnośc struktur elektroenergetycznych za poocą sec Petrego [17, 18]. W pracy [17] przedstawono etodę bazuącą na współpracy sec Petrego oraz algorytów ewolucynych w zakrese ocene nezawodnośc struktur sec dystrybucynych oraz planowana pracy tych sec w stanach awar. Metoda oparta na teor sec Petrego pozwala na ocenę nezawodnośc elektroenergetycznych sec, przy różnych rozkładach unkc nezawodnośc odnowy poszczególnych eleentów struktur elektroenergetycznych. Za poocą te etody ożna określć prawdopodobne stany awar sec, a następne za poocą algorytów ewolucynych odszukać optyalne poawaryne kongurac sec dla prognozowanych stanów awar. Nneszy artykuł est teatyczne zblżony do etodyk przedstawony w pracy [17] gdyż równeż zaproponowano połączene oceny nezawodnośc z ewolucyny oblczena optyalzacyny. Przy czy zasadnczą różncą w podeścach oblczenowych (powoduącą, ż ne da sę bezpośredno porównać rezultatów tych sposobów oblczenowych), est to że podeśce zaproponowane w beżący artykule dotyczy oceny optyalzac wartośc współczynnków zawodnośc sec elektroenergetycznych dla poszukwane optyalne strateg rozwou sec (w założony horyzonce czasowy). Czyl zastosowane prograowane ewolucyne ne rozpatrue poawarynych zan w kongurac sec (ak algoryt ewolucyny w [17]), ale określa scenarusze zan odernzac sec (w kolenych etapach rozwou) zwązaną z ty zanę wartośc współczynnków zawodnośc sec. Metoda optyalzac nezawodnośc sec bazuąca na prograowanu ewolucyny Zaproponowana etoda optyalzac nezawodnośc sec dystrybucynych zakłada podzał analzowane sec na wyodrębnone ragenty (zaweraące zgrupowana węzłów odborczych). Cele oblczeń est wyznaczene współczynnków zawodnośc zaslana poszczególnych ragentów sec, oraz optyalzaca nezawodnośc analzowane sec. Strukturę śceżek zaslana wyodrębnonych ragentów sec określano począwszy od punktu zaslana do nabardze odległego węzła odborczego w wyodrębnony ragence sec. Śceżk te zawerały eleenty sec, począwszy od łącznka w stac zaslaące a skończywszy na lokalnych stacach SN/Nn. Inorace o wyłonony zborze nabardze awarynych struktur są wykorzystywane w celu określena zboru eleentów do odernzac ak też prolaktycznych wyan wybranych urządzeń secowych. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN , R. 93 NR 2/

2 Prograowane ewolucyne est zalczane do grupy etod określanych wspólną nazwą etod syulowane ewoluc. Zasadnczą cechą prograowana ewolucynego est wykorzystane operatora utac ako głównego operatora rekobnac odpowedzalnego za tworzene nowych warantów rozwązań. Na rysunku 1 pokazano scheat blokowy realzowanych oblczeń. W genetyce organzów utaca est odpowedzalna za losowe zany w strukturach genów co uożlwa dostosowywane sę organzów do warunków środowskowych. Koncepcę tę przenesono na pozo oblczeń ateatycznych wykorzystano ą do wprowadzana zan w populacach alternatywnych rozwązań [19, 20]. Cele tych dzałań est poszukwane rozwązań ak nalepe dostosowanych do przyęte unkc przystosowana. określana przez unkcę, która zależy od rang osobnka. Odpowedne procedury oblczenowe opracowano w środowsku prograu Matlab. Cele oblczeń est optyalzac nezawodnośc sec dystrybucynych poprzez wyznaczene scenaruszy odernzac sec, przy uwzględnenu kryterów dotyczących nalzac strat techncznych oraz eektywnego wykorzystana nakładów nwestycynych. W zaproponowany odelu optyalzacyny przyęto następuące krytera: nalzaca współczynnków zawodnośc sec, nalzaca kosztów strat techncznych w sec, nalzaca kosztów zwększena nezawodnośc oraz odernzac sec. Borąc pod uwagę powyższe krytera optyalzacyne określono rozważany proble ako zadane optyalzac welokryteralne. Zadane optyalzac welokryteralne zwązane est z poszukwane zboru punktów nezdonowanych (zboru rozwązań Pareto-optyalnych) [19, 23]. Zadane welokryteralne ożna sprowadzć do skalarnego poprzez wprowadzene dodatkowego kryteru, porządkuącego punkty nezdonowane. Można to uczynć poprzez wprowadzene unkc agreguące, które arguenta są wartośc poszczególnych składnków wektorowego wskaźnka akośc. Otrzyue sę zagregowany, skalarny wskaźnk akośc W(x), który est przedote optyalzac. (3) W ( x) Q( 1( x),..., ( x)) gdze Q - oznacza unkcę agreguącą. W zależnośc od wyboru unkc Q ożna rozróżnć różne etody skalaryzac. Dla rozważanego zadana wybrano etodę punktu dealnego [22, 23]. Punkt ten to dealne wartośc wektorowego wskaźnka akośc. Zadane optyalzac welokryteralne sprowadza sę wówczas do znalezena rozwązań nezdonowanych znaduących sę nablże punktu dealnego (punktu utop), którego współrzędne są określone przez nalepsze wartośc poszczególnych kryterów dla danego zboru rozwązań dopuszczalnych. Dla testowych oblczeń punkt dealny wybrano arbtralne ako eden z punktów zboru rozwązań Pareto-optyalnych (dla rozpatrywanego zadana) wyznaczonych przez welokryteralny algoryt ewolucyny NSGA zapleentowany w unkc gaultob prograu Matlab. Funkcę agreguąca określono następuąco: (4) Q ( x),..., ( 1 ( x)) ( x) Rys. 1. Scheat blokowy oblczeń prograowana ewolucynego zastosowanego do optyalzac nezawodnośc sec Prograowane ewolucyne operue na pewny zborze rozwązań co sprawa że charakteryzue sę ono naturalną równoległoścą oblczeń [21, 22]. W te etodze podczas każde generac nowa populaca O est tworzona przez utacę każdego z osobnków populac rodzcelske P. Populaca rodzcelska P oraz nowotworzona populaca O są tak sao lczne. Nowa populaca rodzcelska est tworzona za poocą selekc rankngowe, które podlegaą osobnk ze starsze populac P ak osobnk zutowane z nowe populac O. Operaca utac realzowana est wskutek losowych perturbac wartośc poszczególnych genów. W selekc rankngowe osobnk porządkowane są zgodne z ch wartoścą unkc przystosowana. Lczba kop każdego osobnka wprowadzana do nowe populac est Gdze oznacza punkt dealny, 1 (x), 2 (x),, (x) są to składnk wektorowego wskaźnka akośc (zwązane z krytera), natoast. to sybol nory wektora. Składnk wektorowego wskaźnka akośc opsano wzora: (5) n (x ) 1 p 1 gdze: 1 (x) określa oblczenowy współczynnk zawodnośc sec, nuer warantu rozwązana, nuer ragentu analzowane sec, p współczynnk nezawodnośc śceżk zaslana -tego ragentu sec, q = 1 - p współczynnk zawodnośc śceżk zaslana -tego ragentu sec. (6) n 2(x ) (k p ΔPk ka ΔAk ) k 1 gdze: unkca 2 (x) określa koszty strat techncznych w sec w zł/a, k nuer eleentu sec, lczba eleentów 274 PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN , R. 93 NR 2/2017

3 sec, P k roczne straty ocy czynne w k-ty eleence sec, A k roczne straty energ w k-ty eleence sec, k p, k a współczynnk strat ocy (zł/kw) energ (zł/kwh). l (7) n 3(x ) x1, k1 d x2, k2 x 1 a 1 s 3, 1 k gdze: unkca 3 (x) określa koszty odernzac sec w zł/a, l, a, s lczby ln, łącznków, oraz stac 15/0,4 dla których rozważano prace odernzacyne, x 1,x 2, x 3 zenne logczne określaące realzacę dzałań odernzacynych w analzowane sec, d długość ln, k 1, k 2, k 3 - nakłady zwązane z określony stopne odernzac [zł/a]. Poneważ unkce 1 (x), 2 (x), 3 (x) określane są w różnych ednostkach bazowych, w celu porównywalność kryterów zastosowano noralzuące przelczene do (0 1): (8) 1 n 1 3 n n 0 Następne przyęto do oblczeń norę aksu, którą ożna opsać następuąco [23]: (9) Nora aksu wyraża dążene do uzyskana takego rozwązana, dla którego wartość nagorszego kryteru est ak nablższa dealneu. Zależność (9) zastosowano ako unkcę przystosowana dla oceny otrzyywanych rozwązań. W ty celu oblczano wartośc składnków wektorowego wskaźnka akośc 1 (x), 2 (x), 3 (x), aby nane korzystną spośród nch wartość przyować ako wartość przystosowana danego rozwązana. Funkca 1 (x) określa oblczenowy współczynnk zawodnośc sec, którego wartość wyznaczano ako nawększą z spośród oblczonych współczynnków zawodnośc dla zboru wyodrębnonych ragentów sec. Oblczene unkc 2 (x) określało koszty strat techncznych w sec (wylczane w zł/a). Oblczene unkc 3 (x) wyznaczało planowane koszty zan odernzac sec (które to koszty wylczano w zł/a). Do oblczeń przyęto strukturę sec dystrybucyne SN ze scheatu na rysunku 2. Rys. 2. Scheat analzowane sec SN z wyodrębnony struktura o nawększych wartoścach współczynnków zawodnośc Przykładowe oblczena dla wybrane sec SN W celu realzac oblczeń przyęto dane technczne nezawodnoścowe eleentów sec, ch przykładowe wartośc zestawono w tabelach 1 oraz 2. Do realzac oblczeń zaproponowaną etodą przyęto strukturę oraz dane technczne sec elektroenergetyczne e scheat PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN , R. 93 NR 2/

4 pokazano na rysunku 2 (gdze zaznaczono wyodrębnone ragenty sec). Dla prograowana ewolucynego przyęto kodowane w postac wektorów rzeczywsto lczbowych, których eleenty zawerały sę w przedzale 0.1 1, a po zdekodowanu określały zakres realzac dzałań odernzacynych w analzowane sec, których podstawowy cele była poprawa nezawodnośc analzowane sec dystrybucyne. Tabela 1. Wybrane przykładowe dane ln analzowane sec SN w 1 w 2 p I dd [A] d [k] R [Ω] X [Ω] , ,190 0,057 0, , ,306 0,091 0, , ,070 0,021 0, , ,070 0,021 0, , ,590 0,309 0,155 Tabela 2. Przykładowe dane węzłów analzowane sec SN Nr węzła Typ Po [kw] Qo [kvar] p , , , , ,99982 Zastosowano także unkcę kary dla generowanych rozwązań, które w newelk stopnu (ne węce nż o 10% danego ogranczena) przekraczały warunk ogranczaące (określaące obszar rozwązań dopuszczalnych). Pozostałe nepoprawne rozwązana były odrzucane. W rezultace odszukwane rozwązana (scenarusze zan sec) spełnały wyagana dotyczące: prądowych napęcowych praw Krchhoa, neprzekraczane dopuszczalne obcążalnośc ceplne zwarcowe eleentów sec. Uzyskwane rezultaty obeowały: określene wypadkowego współczynnka nezawodnośc sec, oblczena wartośc współczynnków zawodnośc dla wyodrębnonych ragentów sec, określene optyalnych scenaruszy poprawy sec, w ty zboru eleentów do prolaktycznych wyan. Zgodne z zastosowaną etodą punktu dealnego, przyowano, że nane korzystna wartość spośród oblczonych wartośc składnków wektorowego wskaźnka akośc 1 (x), 2 (x), 3 (x) będze przyowana ako wartość unkc przystosowana. Przyęte noralzuące przelczene opsane wzore (8) uożlwło prezentacę procesów oblczenowych na przerzystych wykresach, obrazuących zany wartośc przystosowana nalepszych rozwązań oraz zany średnego przystosowana populac rozwązań. Przebeg oblczeń pokazano na rysunkach 3 5. Rys. 4. Drug przykładowy przebeg zan nalepszych rozwązań oraz zany średnego przystosowana populac Kryteru zatrzyana oblczeń przyęto w postac zadane lczby terac, po których ne wystąpła poprawa unkc celu oraz zadawanego czasu oblczeń. Dla przykładowego procesu oblczenowego pokazanego na rysunku 5 nalepsze odszukane rozwązane charakteryzowało sę wartoścą zagregowane unkc celu równą 0,3532, natoast średne przystosowane końcowe populac rozwązań wynosło 0,4294. W raach otrzyywanych wynków est uzyskane.n. wartośc współczynnków zawodnośc dla zboru wyodrębnonych ragentów sec, przed oraz po realzac dzałań poprawaących ocenę analzowane sec. Na rysunku 2 przedstawaący scheat analzowane sec dystrybucyne SN, zaznaczono cztery wyodrębnone ragenty sec dla których uzyskano nawększe wartośc współczynnków zawodnośc (tabela 3). Rys. 5. Trzec przykład procesu oblczenowego zan nalepszych wartośc rozwązań oraz średnego przystosowana populac W rezultace oblczeń realzowanych algoryte prograowana ewolucynego odszukano scenarusze poprawy sec, których realzaca spowodowałaby zneszene współczynnków zawodnośc poszczególnych ragentów analzowane sec dystrybucyne. Przykładowo zestawene wartośc współczynnków zawodnośc dla czterech ragentów zaznaczonych na scheace analzowane sec pokazano w tabel nuer 3. Rys. 3. Przykładowy przebeg zan nalepszych rozwązań oraz zany średnego przystosowana populac 276 PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN , R. 93 NR 2/2017

5 Tabela 3. Zestawene wybranych współczynnków zawodnośc Nr ragentu sec Wartośc początkowe Wartośc po odernzac 1 0, , , , , , , ,00342 W tabel 4 zestawono natoast przykładowe wartośc wektorowego wskaźnka akośc (czyl unkc 1 (x), 2 (x), 3 (x)) dla trzech nalepszych rozwązań (wyrażone w ednostkach względnych) uzyskanych przez opracowany algoryt oblczenowy. Tabela 4. Wartośc wektorowego wskaźnka akośc dla trzech nalepszych uzyskanych rozwązań Nr rozwązana 1 (x) 2 (x) 3 (x) 1 0,3532 0,4304 0, ,3972 0,3568 0, ,3642 0,3541 0,3552 Wnosk W artykule zaprezentowano koncepcę etody optyalzac nezawodnośc elektroenergetycznych sec dystrybucynych bazuące na prograowanu ewolucyny. Na podstawe zrealzowanych oblczeń ożna wnoskować, że zastosowane prograowana ewolucynego, które est ne pracochłonne (bazue edyne na operatorze utac ako główny operatorze konguruący nowe rozwązana) nż nne etody oblczeń ewolucynych dae dobre rezultaty w zakrese optyalzac nezawodnośc złożonych systeów techncznych. Na podstawe welokrotne powtarzanych procesów oblczenowych stwerdzono, ż opracowane procedury prograowana ewolucynego uożlwaą odszukwane rozwązań rozpatrywanego zadana, znaduących sę blsko założonego punktu dealnego. W wynku realzac oblczeń z zastosowane proponowane etody uzyskue sę raport opsuący scenarusze zan w analzowanych secach dystrybucynych przy uwzględnenu nalzac strat techncznych oraz eektywnego wykorzystana nakładów nwestycynych na nwestyce secowe. Istnee równeż ożlwość udoskonalena proponowane etody poprzez uwzględnene w oblczenach unkc nezawodnośc eleentów sec, zaast współczynnków zawodnośc. Autorzy: dr hab. nż. Sylwester Flpak, Poltechnka Śwętokrzyska, Zakład Podstaw Energetyk, Alea Tysącleca Państwa Polskego 7, Kelce, E-al: dr nż. Andrze Stobeck, Poltechnka Śwętokrzyska, Zakład Podstaw Energetyk, Alea Tysącleca Państwa Polskego 7, Kelce, E-al: pro. dr hab. nż. Francszek Strzelczyk, Poltechnka Śwętokrzyska, Zakład Podstaw Energetyk, Alea Tysącleca Państwa Polskego 7, Kelce, LITERATURA [1] Parol M.: Aspekty technczne prawne dotyczące pracy przyłączana źródeł generac rozproszone do sec dystrybucynych nskch napęć, Przegląd Elektrotechnczny pp , Nr 5, [2] Parol M.: Prognozowane ultrakrótkoternowe ocy generowane w odnawalnych źródłach energ z wykorzystane logk rozyte, Przegląd Elektrotechnczny, pp , Nr 6, [3] Parol M.: Magazynowane energ w secach dystrybucynych nskch napęć. IX Konerenca Naukowo-Technczna "Optyalzaca w Elektroenergetyce", 7 paźdzernk 2015, PSE S.A., Konstancn-Jezorna, pp , [4] Marzeck J., Mkołaczuk P.: Analza algorytów rozwązywana zadana optyalzac weloetapowe przy badanu rozwou stac 110 kv/sn, Prace Instytutu Elektrotechnk, Nr 270, pp , lstopad, [5] Marzeck J.: Planowane rozwou eskch Rozdzelczych Punktów Zaslaących (RPZ) w warunkach ryzyka. Przegląd Elektrotechnczny, s , Nr 2, luty 2014, [6] Marzeck J., Pawlck B., Dukat P., Sosnowsk, Ł.: Kerunek rozwou ntelgentnych sec elektroenergetycznych w agloerac eske, Wadoośc Elektrotechnczne pp , a, Nr 5, [7] Marzeck J., Drab M.: Obcążena rozpływy ocy w sec terenowe średnego napęca-wybrane probley. Przegląd Elektrotechnczny, R.91, pp , luty, Nr 2, [8] Machowsk J., Kaceko P., Robak S., Mller P., Wancerz M.: Badana systeów elektroenergetycznych w planowanu rozwou - Analzy statyczne, Wadoośc Elektrotechnczne. s. 3-12, Nr 7/2013. [9] Machowsk J., Kaceko P., Robak S., Mller P., Wancerz M.: Badana systeów elektroenergetycznych w planowanu rozwou. Część 2. Analzy dynaczne. Wadoośc Elektrotechnczne, to LXXXI, pp. 3-12, nr 8/2013, [10] Machowsk J., Kaceko P., Robak S., Mller P., Wancerz M.: Analzy systeu elektroenergetycznego w średnookresowy planowanu rozwou. Przegląd Elektrotechnczny, s , Nr 6/2013. [11] Stępeń J.: Charakterystyka planowanych prac eksploatacynych elektroenergetycznych sec rozdzelczych ch skutków. Przegląd Elektrotechnczny. Nr. 7/2008, s.: [12] Stępeń J.: Kopleksowy odel nezawodnoścowy głównych punktów zaslaących 110/15 kv. Przegląd Elektrotechnczny, Nr. 4/2008, s: [13] Stępeń J., Made Z.: Evaluaton o structural redundancy eects n edu voltage cable networks., Rynek Energ, Issue: 4, pp , AUG 2009 [14] Parol M: Analza wskaźnków dotyczących przerw w dostarczanu energ elektryczne na pozoe sec dystrybucynych. Przegląd Elektrotechnczny s Nr 8/2014. [15] Kaźerczyk A., Chonack A.: Zastosowane sec Petrego do oceny nezawodnośc torów zaslana w elektroenergetycznych secach dystrybucynych. Logstyka 2014, Zeszyt: 6, Strony: [16] Chonack A., Kaźerczyk A.: Wykorzystane sec Petrego do analzy wpływu awar elektroenergetyczne autoatyk zabezpeczenowe sterowncze na nezawodność układów zaslana w energę elektryczną. Logstyka 2014, Zeszyt: 6, Strony: [17] Flpak S., Kaźerczyk A.: Zastosowane Sec Petrego oraz algorytów ewolucynych do oceny nezawodnośc planowana pracy eske sec dystrybucyne, Przegląd Elektrotechnczny R. 88 NR 3a/2012, s [18] Kaźerczyk A.: Zastosowane sec Petrego do oceny nezawodnośc elektroenergetycznych sec rozdzelczych. Rozprawa doktorska obronona w 2015 na Wydzale Elektrotechnk, Autoatyk Inoratyk Poltechnk Śwętokrzyske. [19] Helt P., Parol M., Potrowsk P.: Metody sztuczne ntelgenc przykłady zastosowań w elektroenergetyce. Ocyna Wydawncza Poltechnk Warszawske, [20] Abedn M., Morad M.H. A cobnaton o genetc algorth and partcle swar optzaton or optal DG locaton and szng n dstrbuton systes. Internatonal Journal o Electrcal Power & Energy Systes. Volue 34, Issue 1, January 2012, pp [21] Bplab Bhattacharyya, Vkash Kuar Gupta: Fuzzy based evolutonary algorth or reactve power optzaton wth FACTS devces. Internatonal Journal o Electrcal Power & Energy Systes. Volue 61, October 2014, Pages [22] Sood Y.R.: Evolutonary prograng based optal power low and ts valdaton or deregulated power syste analyss, Internatonal Journal o Electrcal Power & Energy Systes January (2007) pp [23] Arabas J.: Wykłady z algorytów ewolucynych. WNT, Warszawa PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN , R. 93 NR 2/

1. SPRAWDZENIE WYSTEPOWANIA RYZYKA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ORAZ KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ

1. SPRAWDZENIE WYSTEPOWANIA RYZYKA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ORAZ KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ Ćwczene nr 1 cz.3 Dyfuzja pary wodnej zachodz w kerunku od środowska o wyższej temperaturze do środowska chłodnejszego. Para wodna dyfundująca przez przegrody budowlane w okrese zmowym napotyka na coraz

Bardziej szczegółowo

2012-10-11. Definicje ogólne

2012-10-11. Definicje ogólne 0-0- Defncje ogólne Logstyka nauka o przepływe surowców produktów gotowych rodowód wojskowy Utrzyywane zapasów koszty zwązane.n. z zarożene kaptału Brak w dostawach koszty zwązane.n. z przestoje w produkcj

Bardziej szczegółowo

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

SZTUCZNA INTELIGENCJA

SZTUCZNA INTELIGENCJA SZTUCZNA INTELIGENCJA WYKŁAD 15. ALGORYTMY GENETYCZNE Częstochowa 014 Dr hab. nż. Grzegorz Dudek Wydzał Elektryczny Poltechnka Częstochowska TERMINOLOGIA allele wartośc, waranty genów, chromosom - (naczej

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW Stefan WÓJTOWICZ, Katarzyna BIERNAT ZAKŁAD METROLOGII I BADAŃ NIENISZCZĄCYCH INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ul. Pożaryskego 8, 04-703 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Analiza alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię budynków na etapie przygotowania inwestycji zgodnie z wymaganiami art. 5 Dyrektywy UE/91/2002

Analiza alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię budynków na etapie przygotowania inwestycji zgodnie z wymaganiami art. 5 Dyrektywy UE/91/2002 NARODOWA AGNCJA POSZANOWANIA NRGII S.A. ul. Śwętokrzyska 20, 00-002 Warszawa tel. (0-22) 50 54 661, fax (0-22) 825 86 70 Analza alternatywnych systemów zaopatrzena w energę budynków na etape przygotowana

Bardziej szczegółowo

Analiza niestacjonarności systemów WIM 1

Analiza niestacjonarności systemów WIM 1 Poary Autoatyka Kontrola nr 10bs/06 Potr BUROS, AGH AKADEMIA GÓRICZO-HUTICZA, KATEDRA METROLOGII ELEKTROIKI {burnos@agh.edu.pl} Analza nestacjonarnośc systeów WIM 1 Ten utwór jest dostępny na lcencj Creatve

Bardziej szczegółowo

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ],

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ], STATECZNOŚĆ SKARP W przypadku obektu wykonanego z gruntów nespostych zaprojektowane bezpecznego nachylena skarp sprowadza sę do przekształcena wzoru na współczynnk statecznośc do postac: tgφ tgα = n gdze:

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu: Typowe dane. Jednoczynnikowa Analiza wariancji. Zasada: porównać zmienność pomiędzy i wewnątrz grup

Plan wykładu: Typowe dane. Jednoczynnikowa Analiza wariancji. Zasada: porównać zmienność pomiędzy i wewnątrz grup Jednoczynnkowa Analza Waranc (ANOVA) Wykład 11 Przypomnene: wykłady zadana kursu były zaczerpnęte z podręcznków: Statystyka dla studentów kerunków techncznych przyrodnczych, J. Koronack, J. Melnczuk, WNT

Bardziej szczegółowo

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00 Współczynnk przenkana cepła U v. 4.00 1 WYMAGANIA Maksymalne wartośc współczynnków przenkana cepła U dla ścan, stropów, stropodachów, oken drzw balkonowych podano w załącznku do Rozporządzena Mnstra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW (88)/01 Hubert Sar, Potr Fundowcz 1 WYZNACZANIE ASOWEGO OENTU BEZWŁADNOŚCI WZGLĘDE OSI PIONOWEJ DLA SAOCHODU TYPU VAN NA PODSTAWIE WZORU EPIRYCZNEGO 1. Wstęp asowy moment

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Robert Smusz Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki

Dr inż. Robert Smusz Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki Dr nż. Robert Smusz Poltechnka Rzeszowska m. I. Łukasewcza Wydzał Budowy Maszyn Lotnctwa Katedra Termodynamk Projekt jest współfnansowany w ramach programu polskej pomocy zagrancznej Mnsterstwa Spraw Zagrancznych

Bardziej szczegółowo

WikiWS For Business Sharks

WikiWS For Business Sharks WkWS For Busness Sharks Ops zadana konkursowego Zadane Opracowane algorytmu automatyczne przetwarzającego zdjęce odręczne narysowanego dagramu na tablcy lub kartce do postac wektorowej zapsanej w formace

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KLASYCZNEGO ALGORYTMU GENETYCZNEGO DO ROZWIĄZANIA ZBILANSOWANEGO ZAGADNIENIA TRANSPORTOWEGO

ZASTOSOWANIE KLASYCZNEGO ALGORYTMU GENETYCZNEGO DO ROZWIĄZANIA ZBILANSOWANEGO ZAGADNIENIA TRANSPORTOWEGO Studa Materały. Mscellanea Oeconomcae Rok 6, Nr 2/22 Wydzał Zarządzana Admnstrac Unwersytetu Jana Kochanowskego w Kelcach Z a r z ą d z a n e f n a n s e Rafał Prońko ZASTOSOWANIE KLASYCZNEGO ALGORYTMU

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013 ZESZYTY NAUKOWE NSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013 Hubert Sar, Potr Fundowcz 1 WYZNACZANE MASOWEGO MOMENTU BEZWŁADNOŚC WZGLĘDEM OS PODŁUŻNEJ DLA SAMOCHODU TYPU VAN NA PODSTAWE WZORÓW DOŚWADCZALNYCH 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW DYSKRETYZACJI NA NIEPEWNOŚĆ WYNIKÓW POMIARU OBIEKTÓW OBRAZU CYFROWEGO

WPŁYW PARAMETRÓW DYSKRETYZACJI NA NIEPEWNOŚĆ WYNIKÓW POMIARU OBIEKTÓW OBRAZU CYFROWEGO Walenty OWIECZKO WPŁYW PARAMETRÓW DYSKRETYZACJI A IEPEWOŚĆ WYIKÓW POMIARU OBIEKTÓW OBRAZU CYFROWEGO STRESZCZEIE W artykule przedstaono ynk analzy nepenośc pomaru ybranych cech obektu obrazu cyfroego. Wyznaczono

Bardziej szczegółowo

3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO

3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO 3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STŁEGO I PRZEMIENNEGO 3.1. Cel zakres ćwczena Celem ćwczena jest zapoznane sę z podstawowym właścwoścam łuku elektrycznego palącego sę swobodne, w powetrzu o cśnentmosferycznym.

Bardziej szczegółowo

METODA MONTE CARLO DLA PROBLEMU HARMONOGRAMOWANIA PROJEKTU Z MAKSYMALIZACJĄ PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI 1

METODA MONTE CARLO DLA PROBLEMU HARMONOGRAMOWANIA PROJEKTU Z MAKSYMALIZACJĄ PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI 1 METODA MONTE CARLO DLA PROBLEMU HARMONOGRAMOWANIA PROJEKTU Z MAKSYMALIZACJĄ PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI 1 Marcn KLIMEK, Potr ŁEBKOWSKI Streszczene: W artykule przedstawone jest zagadnene

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIK OCENY HIC SAMOCHODU OSOBOWEGO W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

WSKAŹNIK OCENY HIC SAMOCHODU OSOBOWEGO W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO WSKAŹNIK OCENY SAMOCHODU OSOBOWEGO W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Dagmara KARBOWNICZEK 1, Kazmerz LEJDA, Ruch cała człoweka w samochodze podczas wypadku drogowego zależy od sztywnośc nadwoza

Bardziej szczegółowo

Za: Stanisław Latoś, Niwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwiczenia z geodezji II [red.] J. Beluch

Za: Stanisław Latoś, Niwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwiczenia z geodezji II [red.] J. Beluch Za: Stansław Latoś, Nwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwczena z geodezj II [red.] J. eluch 6.1. Ogólne zasady nwelacj trygonometrycznej. Wprowadzene Nwelacja trygonometryczna, zwana równeż trygonometrycznym

Bardziej szczegółowo

NAFTA-GAZ marzec 2011 ROK LXVII. Wprowadzenie. Tadeusz Kwilosz

NAFTA-GAZ marzec 2011 ROK LXVII. Wprowadzenie. Tadeusz Kwilosz NAFTA-GAZ marzec 2011 ROK LXVII Tadeusz Kwlosz Instytut Nafty Gazu, Oddzał Krosno Zastosowane metody statystycznej do oszacowana zapasu strategcznego PMG, z uwzględnenem nepewnośc wyznaczena parametrów

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Krzysztof Dmytrów * Marusz Doszyń ** Unwersytet Szczecńsk PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA

Bardziej szczegółowo

Proces narodzin i śmierci

Proces narodzin i śmierci Proces narodzn śmerc Jeżel w ewnej oulacj nowe osobnk ojawają sę w sosób losowy, rzy czym gęstość zdarzeń na jednostkę czasu jest stała w czase wynos λ, oraz lczba osobnków n, które ojawły sę od chwl do

Bardziej szczegółowo

Sztuczne sieci neuronowe

Sztuczne sieci neuronowe Sztuczne sec neuronowe Jerzy Stefanowsk Plan wykładu 1. Wprowadzene 2. Model sztucznego neuronu. 3. Topologe sec neuronowych 4. Reguły uczena sec neuronowych. 5. Klasyfkaca sec neuronowych. 6. Sec warstwowe

Bardziej szczegółowo

Badania operacyjne w logistyce i zarządzaniu produkcją

Badania operacyjne w logistyce i zarządzaniu produkcją Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Badana operacyne w logstyce zarządzanu produkcą cz. I Andrze Woźnak Nowy Sącz Komtet Redakcyny doc. dr Zdzsława Zacłona przewodncząca, prof. dr hab. nż. Jarosław

Bardziej szczegółowo

kosztów ogrzewania lokali w budynku wielolokalowym.

kosztów ogrzewania lokali w budynku wielolokalowym. OGRZEWNICTWO Cepłownctwo, Ogrzewnctwo, Wentylacja 42/9 (2011) 346 350 www.ceplowent.pl Optymalna metoda wyznaczana współczynnków wyrównawczych do ndywdualnego rozlczana kosztów ogrzewana w budynku welolokalowym

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PROCESU PRZESIEWANIA W PRZESIEWACZACH WIELOPOKŁADOWYCH

OPTYMALIZACJA PROCESU PRZESIEWANIA W PRZESIEWACZACH WIELOPOKŁADOWYCH Prace Naukowe Instytutu Górnctwa Nr 136 Poltechnk Wrocławskej Nr 136 Studa Materały Nr 43 2013 Jerzy MALEWSKI* Marta BASZCZYŃSKA** przesewane, jakość produktów, optymalzacja OPTYMALIZACJA PROCESU PRZESIEWANIA

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA WARTOŚCI POLA MAGNETYCZNEGO W POBLIŻU LINII NAPOWIETRZNEJ Z WYKORZYSTANIEM ALGORYTMU GENETYCZNEGO

OPTYMALIZACJA WARTOŚCI POLA MAGNETYCZNEGO W POBLIŻU LINII NAPOWIETRZNEJ Z WYKORZYSTANIEM ALGORYTMU GENETYCZNEGO POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 81 Electrcal Engneerng 015 Mkołaj KSIĄŻKIEWICZ* OPTYMALIZACJA WARTOŚCI POLA MAGNETYCZNEGO W POLIŻU LINII NAPOWIETRZNEJ Z WYKORZYSTANIEM ALGORYTMU

Bardziej szczegółowo

Dobór procesora sygnałowego w konstrukcji regulatora optymalnego

Dobór procesora sygnałowego w konstrukcji regulatora optymalnego Pomary Automatyka Robotyka 10/2008 Dobór procesora sygnałowego w konstrukc regulatora optymalnego Marusz Pauluk Potr Bana Darusz Marchewka Mace Rosół W pracy przedstawono przegląd dostępnych obecne procesorów

Bardziej szczegółowo

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA Krzysztof Serżęga Wyższa Szkoła Informatyk Zarządzana w Rzeszowe Streszczene Artykuł porusza temat zwązany

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie i jego wpływ na analizę opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie i jego wpływ na analizę opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych dr nż Andrze Chylńsk Katedra Bankowośc Fnansów Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawe Zarządzane ryzykem w rzedsęborstwe ego wływ na analzę ołacalnośc rzedsęwzęć nwestycynych w w w e - f n a n s e c o m

Bardziej szczegółowo

Problem nośności granicznej płyt żelbetowych w ujęciu aktualnych przepisów normowych. Prof. dr hab. inż. Piotr Konderla, Politechnika Wrocławska

Problem nośności granicznej płyt żelbetowych w ujęciu aktualnych przepisów normowych. Prof. dr hab. inż. Piotr Konderla, Politechnika Wrocławska Proble nośnośc grancznej płt żelbetowch w ujęcu aktualnch przepsów norowch Prof. dr hab. nż. Potr Konderla Poltechnka Wrocławska 1. Wprowadzene Przedote analz jest płta żelbetowa zbrojona ortogonalne paraetrzowana

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA DOBORU MIARY ODLEGŁOŚCI W KLASYFIKACJI SPEKTRALNEJ DANYCH SYMBOLICZNYCH

PROBLEMATYKA DOBORU MIARY ODLEGŁOŚCI W KLASYFIKACJI SPEKTRALNEJ DANYCH SYMBOLICZNYCH Marcn Peła Unwersytet Eonoczny we Wrocławu PROBLEMATYKA DOBORU MIARY ODLEGŁOŚCI W KLASYFIKACJI SPEKTRALNEJ DANYCH SYMBOLICZNYCH Wprowadzene Zagadnene doboru odpowednej ary odległośc stanow, obo probleaty

Bardziej szczegółowo

ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH

ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 83 Budownctwo Inżynera Środowska z. 59 (4/1) 01 Bożena BABIARZ Barbara ZIĘBA Poltechnka Rzeszowska ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem WARSZTATY 2003 z cyklu Zagrożena naturalne w górnctwe Mat. Symp. str. 461 466 Elżbeta PILECKA, Małgorzata SZCZEPAŃSKA Instytut Gospodark Surowcam Mneralnym Energą PAN, Kraków Analza ryzyka jako nstrument

Bardziej szczegółowo

OKREŚLANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

OKREŚLANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH Adran TRZĄSKI Aleksander PANEK Poltechnka Warszawska OKREŚLANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH Powszechność stosowana kolektorów słonecznych wymaga dostarczena projektantom opsów metod

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA KOMPUTEROWA NAPRĘŻEŃ DYNAMICZNYCH WE WRĘGACH MASOWCA NA FALI NIEREGULARNEJ

SYMULACJA KOMPUTEROWA NAPRĘŻEŃ DYNAMICZNYCH WE WRĘGACH MASOWCA NA FALI NIEREGULARNEJ Jan JANKOWSKI *), Maran BOGDANIUK *),**) SYMULACJA KOMPUTEROWA NAPRĘŻEŃ DYNAMICZNYCH WE WRĘGACH MASOWCA NA FALI NIEREGULARNEJ W referace przedstawono równana ruchu statku w warunkach falowana morza oraz

Bardziej szczegółowo

Zadane 1: Wyznacz średne ruchome 3-okresowe z następujących danych obrazujących zużyce energ elektrycznej [kwh] w pewnym zakładze w mesącach styczeń - lpec 1998 r.: 400; 410; 430; 40; 400; 380; 370. Zadane

Bardziej szczegółowo

± Δ. Podstawowe pojęcia procesu pomiarowego. x rzeczywiste. Określenie jakości poznania rzeczywistości

± Δ. Podstawowe pojęcia procesu pomiarowego. x rzeczywiste. Określenie jakości poznania rzeczywistości Podstawowe pojęca procesu pomarowego kreślene jakośc poznana rzeczywstośc Δ zmerzone rzeczywste 17 9 Zalety stosowana elektrycznych przyrządów 1/ 1. możlwość budowy czujnków zamenających werne każdą welkość

Bardziej szczegółowo

WADY W PROCEDURZE OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA DEFECT IN PROCEDURE OF CALCULATION OF COEFFICIENT OF PENETRATION OF WARMTH

WADY W PROCEDURZE OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA DEFECT IN PROCEDURE OF CALCULATION OF COEFFICIENT OF PENETRATION OF WARMTH ANDRZEJ DYLLA, KRZYSZTOF PAWŁOWSKI WADY W PROCEDURZE OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA DEFECT IN PROCEDURE OF CALCULATION OF COEFFICIENT OF PENETRATION OF WARMTH Streszczene Głównym celem nnejszego

Bardziej szczegółowo

5. OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA

5. OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA . OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA Defncja grafu Pod pojęcem grafu G rozumemy następującą dwójkę uporządkowaną (defncja grafu Berge a): (.) G W,U gdze: W zbór werzchołków grafu, U zbór łuków grafu, U W W,

Bardziej szczegółowo

Evaluation of estimation accuracy of correlation functions with use of virtual correlator model

Evaluation of estimation accuracy of correlation functions with use of virtual correlator model Jadwga LAL-JADZIAK Unwersytet Zelonogórsk Instytut etrolog Elektrycznej Elżbeta KAWECKA Unwersytet Zelonogórsk Instytut Informatyk Elektronk Ocena dokładnośc estymacj funkcj korelacyjnych z użycem modelu

Bardziej szczegółowo

Portfele zawierające walor pozbawiony ryzyka. Elementy teorii rynku kapitałowego

Portfele zawierające walor pozbawiony ryzyka. Elementy teorii rynku kapitałowego Portel nwestycyjny ćwczena Na podst. Wtold Jurek: Konstrukcja analza rozdzał 5 dr chał Konopczyńsk Portele zawerające walor pozbawony ryzyka. lementy teor rynku kaptałowego 1. Pożyczane penędzy amy dwa

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Sera: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 68 Nr kol. 1905 Adranna MASTALERZ-KODZIS Unwersytet Ekonomczny w Katowcach OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE

Bardziej szczegółowo

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KURS STATYSTYKA Lekcja 6 Regresja lne regresj ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowedź (tylko jedna jest prawdzwa). Pytane 1 Funkcja regresj I rodzaju cechy Y zależnej

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza rozwoju wybranych banków komercyjnych w latach 2001 2009

Analiza porównawcza rozwoju wybranych banków komercyjnych w latach 2001 2009 Mara Konopka Katedra Ekonomk Organzacj Przedsęborstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wejskego w Warszawe Analza porównawcza rozwoju wybranych banków komercyjnych w latach 2001 2009 Wstęp Polska prywatyzacja

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR x(xx) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Metody wymiarowania obszaru manewrowego statku oparte na badaniach rzeczywistych

ZESZYTY NAUKOWE NR x(xx) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Metody wymiarowania obszaru manewrowego statku oparte na badaniach rzeczywistych ISSN 009-069 ZESZYTY NUKOWE NR () KDEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE IV MIĘDZYNRODOW KONFERENCJ NUKOWO-TECHNICZN E X P L O - S H I P 0 0 6 Paweł Zalewsk, Jakub Montewka Metody wymarowana obszaru manewrowego

Bardziej szczegółowo

BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM SRM

BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM SRM Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 88/2010 13 Potr Bogusz Marusz Korkosz Jan Prokop POLITECHNIKA RZESZOWSKA Wydzał Elektrotechnk Informatyk BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Wojciech Artichowicz MODELOWANIE PRZEPŁYWU USTALONEGO NIEJEDNOSTAJNEGO W KANAŁACH OTWARTYCH

mgr inż. Wojciech Artichowicz MODELOWANIE PRZEPŁYWU USTALONEGO NIEJEDNOSTAJNEGO W KANAŁACH OTWARTYCH Poltechnka Gdańska Wydzał Inżyner Lądowej Środowska Katedra ydrotechnk mgr nż. Wojcech Artchowcz MODELOWANIE PRZEPŁYWU USTALONEGO NIEJEDNOSTAJNEGO W KANAŁAC OTWARTYC PRACA DOKTORSKA Promotor: prof. dr

Bardziej szczegółowo

Wielokategorialne systemy uczące się i ich zastosowanie w bioinformatyce. Rafał Grodzicki

Wielokategorialne systemy uczące się i ich zastosowanie w bioinformatyce. Rafał Grodzicki Welokategoralne systemy uząe sę h zastosowane w bonformatye Rafał Grodzk Welokategoralny system uząy sę (multlabel learnng system) Zbór danyh weśowyh: d X = R Zbór klas (kategor): { 2 } =...Q Zbór uząy:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH.

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH. POLITECHIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ IŻYIERII ŚRODOWISKA EERGETYKI ISTYTUT MASZY URZĄDZEŃ EERGETYCZYCH Turbna arowa II Laboratoru oarów azyn celnych (PM 8) Oracował: dr nż. Grzegorz Wcak Srawdzł: dr

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Borowski Zastosowanie metody wideł cenowych w analizie technicznej

Krzysztof Borowski Zastosowanie metody wideł cenowych w analizie technicznej Krzysztof Borowsk Zastosowane metody wdeł cenowych w analze technczne Wprowadzene Metoda wdeł cenowych została perwszy raz ogłoszona przez Alana Andrewsa 1 w roku 1960. Trzy lne wchodzące w skład metody

Bardziej szczegółowo

Statyczna alokacja kanałów (FCA)

Statyczna alokacja kanałów (FCA) Przydzał kanałów 1 Zarys wykładu Wprowadzene Alokacja statyczna a alokacja dynamczna Statyczne metody alokacj kanałów Dynamczne metody alokacj kanałów Inne metody alokacj kanałów Alokacja w strukturach

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE MOCĄ FARM WIATROWYCH

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE MOCĄ FARM WIATROWYCH Nr (111) - 014 Rynek Energ Str. 69 EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE MOCĄ FARM WIATROWYCH Paweł Parsk, Adam Rzepeck, Mchał Wydra Słowa kluczowe: optymalzaca, dopuszczalna obcążalność prądowa, lna napowetrzna, farma

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE

KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE Adranna Mastalerz-Kodzs Unwersytet Ekonomczny w Katowcach KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE Wprowadzene W dzałalnośc nstytucj fnansowych, takch

Bardziej szczegółowo

EUROELEKTRA. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Rok szkolny 2013/2014

EUROELEKTRA. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Rok szkolny 2013/2014 EUROELEKTRA Ogólnopolska Olmpada Wedzy Elektrycznej Elektroncznej Rok szkolny 232 Zadana z elektronk na zawody III stopna (grupa elektronczna) Zadane. Oblczyć wzmocnene napęcowe, rezystancję wejścową rezystancję

Bardziej szczegółowo

Zmodyfikowana technika programowania dynamicznego

Zmodyfikowana technika programowania dynamicznego Zmodyfkowana technka programowana dynamcznego Lech Madeysk 1, Zygmunt Mazur 2 Poltechnka Wrocławska, Wydzał Informatyk Zarządzana, Wydzałowy Zakład Informatyk Wybrzeże Wyspańskego 27, 50-370 Wrocław Streszczene.

Bardziej szczegółowo

System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Autor: Joanna Wójcik

System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych SPRAWOZDANIE Z BADAŃ   Autor: Joanna Wójcik Opracowane w ramach projektu System Przecwdzałana Powstawanu Bezroboca na Terenach Słabo Zurbanzowanych ze środków Europejskego Funduszu Społecznego w ramach Incjatywy Wspólnotowej EQUAL PARTNERSTWO NA

Bardziej szczegółowo

Teoria niepewności pomiaru (Rachunek niepewności pomiaru) Rodzaje błędów pomiaru

Teoria niepewności pomiaru (Rachunek niepewności pomiaru) Rodzaje błędów pomiaru Pomary fzyczne - dokonywane tylko ze skończoną dokładnoścą. Powodem - nedoskonałość przyrządów pomarowych neprecyzyjność naszych zmysłów borących udzał w obserwacjach. Podawane samego tylko wynku pomaru

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie lokalizacji obiektu logistycznego z zastosowaniem metody wyważonego środka ciężkości studium przypadku

Wyznaczanie lokalizacji obiektu logistycznego z zastosowaniem metody wyważonego środka ciężkości studium przypadku B u l e t y n WAT Vo l. LXI, Nr 3, 2012 Wyznaczane lokalzacj obektu logstycznego z zastosowanem metody wyważonego środka cężkośc studum przypadku Emla Kuczyńska, Jarosław Zółkowsk Wojskowa Akadema Technczna,

Bardziej szczegółowo

BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG20

BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG20 Darusz Letkowsk Unwersytet Łódzk BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG0 Wprowadzene Teora wyboru efektywnego portfela nwestycyjnego zaproponowana przez H. Markowtza oraz jej rozwnęca

Bardziej szczegółowo

Określanie zapasu wody pod stępką w porcie Ystad na podstawie badań symulacyjnych

Określanie zapasu wody pod stępką w porcie Ystad na podstawie badań symulacyjnych Scentfc Journals Martme Unversty of Szczecn Zeszyty Naukowe Akadema Morska w Szczecne 2008, 13(85) pp. 22 28 2008, 13(85) s. 22 28 Określane zapasu wody pod stępką w porce Ystad na podstawe badań symulacyjnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA HARMONOGRAMÓW POWYKONAWCZYCH W BUDOWNICTWIE

ANALIZA HARMONOGRAMÓW POWYKONAWCZYCH W BUDOWNICTWIE ANALIZA HARMONOGRAMÓW POWYKONAWCZYCH W BUDOWNICTWIE Wocech BOŻEJKO Zdzsław HEJDUCKI Marusz UCHROŃSKI Meczysław WODECKI Streszczene: W pracy przedstawono metodę wykorzystana harmonogramów powykonawczych

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA ALGORYTMÓW WYZNACZANIA RUCHU CIECZY LEPKIEJ METODĄ SZTUCZNEJ ŚCIŚLIWOŚCI

OPTYMALIZACJA ALGORYTMÓW WYZNACZANIA RUCHU CIECZY LEPKIEJ METODĄ SZTUCZNEJ ŚCIŚLIWOŚCI MODELOWANIE INśYNIERSKIE ISSN 1896-771X 36, s. 187-192, Glwce 2008 OPTYMALIZACJA ALGORYTMÓW WYZNACZANIA RUCHU CIECZY LEPKIEJ METODĄ SZTUCZNEJ ŚCIŚLIWOŚCI ZBIGNIEW KOSMA, BOGDAN NOGA Instytut Mechank Stosowane,

Bardziej szczegółowo

Grupowanie dokumentów XML ze względu na ich strukturę, z wykorzystaniem XQuery

Grupowanie dokumentów XML ze względu na ich strukturę, z wykorzystaniem XQuery Rozdzał 44 Grupowane dokumentów XML ze względu na ch strukturę, z wykorzystanem XQuery Streszczene. Popularność ęzyka XML oraz ego powszechne użyce spowodowały rozwó systemów przechowuących dokumenty XML.

Bardziej szczegółowo

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód URZĄD KOMSJ NADZORU UBEZPEZEŃ FUNDUSZY EMERYTALNYH Analza rezerw na newypłacone odszkodowana śwadczena z tytułu ubezpeczeń pozostałych osobowych maątkowych w oparcu o trókąty szkód Departament Systemów

Bardziej szczegółowo

1. Komfort cieplny pomieszczeń

1. Komfort cieplny pomieszczeń 1. Komfort ceplny pomeszczeń Przy określanu warunków panuących w pomeszczenu używa sę zwykle dwóch poęć: mkroklmat komfort ceplny. Przez poęce mkroklmatu wnętrz rozume sę zespół wszystkch parametrów fzycznych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POSTACI FUNKCJI JAKOŚCI ORAZ WAG KRYTERIÓW CZĄSTKOWYCH NA WYNIKI OPTYMALIZACJI ZDERZENIA METODĄ GENETYCZNĄ

WPŁYW POSTACI FUNKCJI JAKOŚCI ORAZ WAG KRYTERIÓW CZĄSTKOWYCH NA WYNIKI OPTYMALIZACJI ZDERZENIA METODĄ GENETYCZNĄ PIOTR KRZEMIEŃ *, ANDRZEJ GAJEK ** WPŁYW POSTACI FUNKCJI JAKOŚCI ORAZ WAG KRYTERIÓW CZĄSTKOWYCH NA WYNIKI OPTYMALIZACJI ZDERZENIA METODĄ GENETYCZNĄ THE INFLUENCE OF THE SHAPE OF THE QUALITY FUNCTION AND

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji fiber xmas 2015

Regulamin promocji fiber xmas 2015 fber xmas 2015 strona 1/5 Regulamn promocj fber xmas 2015 1. Organzatorem promocj fber xmas 2015, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna 2015

Bardziej szczegółowo

Dr Krzysztof Piontek. Metody taksonomiczne Klasyfikacja i porządkowanie

Dr Krzysztof Piontek. Metody taksonomiczne Klasyfikacja i porządkowanie Lteratura przegląd etod Studu podyploowe Analty Fnansowy Metody tasonoczne Klasyfaca porządowane Dzechcarz J. (pod red.), Eonoetra: etody, przyłady, zadana, Wydawnctwo Aade Eonoczne we Wrocławu, Wrocław,

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ANALIZATOR DIAGNOSTYCZNY DO WYKRYWANIA USZKODZEŃ STOJANA I WIRNIKA W SILNIKACH INDUKCYJNYCH

PRZENOŚNY ANALIZATOR DIAGNOSTYCZNY DO WYKRYWANIA USZKODZEŃ STOJANA I WIRNIKA W SILNIKACH INDUKCYJNYCH Zeszyty problemowe Maszyny Elektryczne Nr 00/03 cz. I 77 Marcn Pawlak Poltechnka Wrocławska PRZENOŚNY ANALIZATOR DIAGNOSTYCZNY DO WYKRYWANIA USZKODZEŃ STOJANA I WIRNIKA W SILNIKACH INDUKCYJNYCH PORTABLE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Nnejsza ulotka adresowana jest zarówno do osób dopero ubegających

Bardziej szczegółowo

Wielokryterialny Trójwymiarowy Problem Pakowania

Wielokryterialny Trójwymiarowy Problem Pakowania Łukasz Kacprzak, Jarosław Rudy, Domnk Żelazny Instytut Informatyk, Automatyk Robotyk, Poltechnka Wrocławska Welokryteralny Trójwymarowy Problem Pakowana 1. Wstęp Problemy pakowana należą do klasy NP-trudnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji zimowa piętnastka

Regulamin promocji zimowa piętnastka zmowa pętnastka strona 1/5 Regulamn promocj zmowa pętnastka 1. Organzatorem promocj zmowa pętnastka, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna

Bardziej szczegółowo

(M2) Dynamika 1. ŚRODEK MASY. T. Środek ciężkości i środek masy

(M2) Dynamika 1. ŚRODEK MASY. T. Środek ciężkości i środek masy (MD) MECHANIKA - Dynamka T. Środek cężkośc środek masy (M) Dynamka T: Środek cężkośc środek masy robert.szczotka(at)gmal.com Fzyka astronoma, Lceum 01/014 1 (MD) MECHANIKA - Dynamka T. Środek cężkośc środek

Bardziej szczegółowo

POJAZDY SZYNOWE 2/2014

POJAZDY SZYNOWE 2/2014 ANALIZA PRZYCZYN I SKUTKÓW USZKODZEŃ (FMEA) W ZASTOSOWANIU DO POJAZDÓW SZYNOWYCH dr nż. Macej Szkoda, mgr nż. Grzegorz Kaczor Poltechnka Krakowska, Instytut Pojazdów Szynowych al. Jana Pawła II 37, 31-864

Bardziej szczegółowo

Materiały z II Konferencji Naukowo-Technicznej "Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych zakładów przemysłowych", Płock, 2001, str.3-10.

Materiały z II Konferencji Naukowo-Technicznej Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych zakładów przemysłowych, Płock, 2001, str.3-10. Materały z II Konferencj Naukowo-Techncznej "Dagnostyka w secach elektroenergetycznych zakładów przemysłoch", Płock, 001, str.3-10. Andrzej OLENCKI Poltechnka Zelonogórska, 65-46 Zelona Góra, ul. Podgórna

Bardziej szczegółowo

dr inż. ADAM HEYDUK dr inż. JAROSŁAW JOOSTBERENS Politechnika Śląska, Gliwice

dr inż. ADAM HEYDUK dr inż. JAROSŁAW JOOSTBERENS Politechnika Śląska, Gliwice dr nż. ADA HEYDUK dr nż. JAOSŁAW JOOSBEENS Poltechna Śląsa, Glwce etody oblczana prądów zwarcowych masymalnych nezbędnych do doboru aparatury łączenowej w oddzałowych secach opalnanych według norm europejsej

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO GOSPODARCZE POLSKIE ELEKTROWNIW

TOWARZYSTWO GOSPODARCZE POLSKIE ELEKTROWNIW TOWARZYSTWO GOSPODARCZE POLSKIE ELEKTROWNIW Odpowedź na uwag Komsj Europejskej do wnosku o przydzał bezpłatnych uprawneń do emsj gazów ceplarnanych na lata 2013-2020 na modernzację wytwarzana energ elektrycznej

Bardziej szczegółowo

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006 [Informaton on standardsaton] P02 11-04- Jaap Hogelng ISSO Char CEN-BT WG173 on EPBD Holanda wwwbuldngsplatformeu Dyrektywa wymaga od Krajów Członkowskch UE wprowadzenu regulacj w następujących kwestach:

Bardziej szczegółowo

Analiza modyfikacji systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych AC na przykładzie wybranego zakładu ubezpieczeń

Analiza modyfikacji systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych AC na przykładzie wybranego zakładu ubezpieczeń Analza modyfkacj systemów bonus-malus Ewa Łazuka Klauda Stępkowska Analza modyfkacj systemów bonus-malus w ubezpeczenach komunkacyjnych AC na przykładze wybranego zakładu ubezpeczeń Tematyka przedstawonego

Bardziej szczegółowo

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne ś POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA PROWADZĄCY: mgr nż. Łukasz Amanowcz Systemy Ochrony Powetrza Ćwczena Laboratoryjne 2 TEMAT ĆWICZENIA: Oznaczane lczbowego rozkładu lnowych projekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Automatyki

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Automatyki Poltechnka Gdańska Wydzał Elektrotechnk Automatyk Katedra Automatyk Kazmerz T. Kosmowsk k.kosmowsk@ely.pg.gda.pl Wprowadzene do przedmotu Nezawodność dagnostyka Aktualne zagadnena nezawodnośc Przedmot:

Bardziej szczegółowo

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4.

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4. Modele weloczynnkowe Analza Zarządzane Portfelem cz. 4 Ogólne model weloczynnkowy można zapsać jako: (,...,,..., ) P f F F F = n Dr Katarzyna Kuzak lub (,...,,..., ) f F F F = n Modele weloczynnkowe Można

Bardziej szczegółowo

Jakość cieplna obudowy budynków - doświadczenia z ekspertyz

Jakość cieplna obudowy budynków - doświadczenia z ekspertyz dr nż. Robert Geryło Jakość ceplna obudowy budynków - dośwadczena z ekspertyz Wdocznym efektem występowana znaczących mostków ceplnych w obudowe budynku, występującym na ogół przy nedostosowanu ntensywnośc

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNA ANALIZA WYNIKÓW POMIARÓW

STATYSTYCZNA ANALIZA WYNIKÓW POMIARÓW Zakład Metrolog Systemów Pomarowych P o l t e c h n k a P o z n ańska ul. Jana Pawła II 4 60-965 POZAŃ (budynek Centrum Mechatronk, Bomechank anonżyner) www.zmsp.mt.put.poznan.pl tel. +48 61 665 5 70 fax

Bardziej szczegółowo

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC 1 2 3 1 2 2 1 3 MPEC wydaje warunk technczne 4 5 6 10 9 8 7 11 12 13 14 15 KONIEC 17 16 4 5 Chcesz wedzeć, czy masz możlwość przyłączena budynku Możlwośc dofnansowana wymany peców węglowych do sec mejskej?

Bardziej szczegółowo

= σ σ. 5. CML Capital Market Line, Rynkowa Linia Kapitału

= σ σ. 5. CML Capital Market Line, Rynkowa Linia Kapitału 5 CML Catal Market Lne, ynkowa Lna Katału Zbór ortolo o nalny odchylenu standardowy zbór eektywny ozważy ortolo złożone ze wszystkch aktywów stnejących na rynku Załóży, że jest ch N A * P H P Q P 3 * B

Bardziej szczegółowo

MODEL ROZMYTY WYBORU SAMOCHODU W NAJWYŻSZYM STOPNIU SPEŁNIAJĄCEGO PREFERENCJE KLIENTA

MODEL ROZMYTY WYBORU SAMOCHODU W NAJWYŻSZYM STOPNIU SPEŁNIAJĄCEGO PREFERENCJE KLIENTA ZESZYTY NAUKWE PLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2013 Sera: RGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 64 Nr ol. 1894 Dorota GAWRŃSKA Poltechna Śląsa Wydzał rganzacj Zarządzana Instytut Eono Inforaty MDEL RZMYTY WYBRU SAMCHDU W NAJWYŻSZYM

Bardziej szczegółowo

-ignorowanie zmiennej wartości pieniądza w czasie, -niemoŝność porównywania projektów o róŝnych klasach ryzyka.

-ignorowanie zmiennej wartości pieniądza w czasie, -niemoŝność porównywania projektów o róŝnych klasach ryzyka. Podstawy oceny ekonomcznej przedsęwzęć termo-modernzacyjnych modernzacyjnych -Proste (statyczne)-spb (prosty czas zwrotu nakładów nwestycyjnych) -ZłoŜone (dynamczne)-dpb, NPV, IRR,PI Cechy metod statycznych:

Bardziej szczegółowo

TRANZYSTOR BIPOLARNY CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE

TRANZYSTOR BIPOLARNY CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE POLITHNIKA RZSZOWSKA Katedra Podstaw lektronk Instrkcja Nr4 F 00/003 sem. letn TRANZYSTOR IPOLARNY HARAKTRYSTYKI STATYZN elem ćwczena jest pomar charakterystyk statycznych tranzystora bpolarnego npn lb

Bardziej szczegółowo

Problem plecakowy (KNAPSACK PROBLEM).

Problem plecakowy (KNAPSACK PROBLEM). Problem plecakowy (KNAPSACK PROBLEM). Zagadnene optymalzac zwane problemem plecakowym swą nazwę wzęło z analog do sytuac praktyczne podobne do problemu pakowana plecaka. Chodz o to, by zapakować maksymalne

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA EKONOMETRYCZNA MODELU CAPM II RODZAJU DLA RÓŻNYCH HORYZONTÓW STÓP ZWROTU I PORTFELI RYNKOWYCH

WERYFIKACJA EKONOMETRYCZNA MODELU CAPM II RODZAJU DLA RÓŻNYCH HORYZONTÓW STÓP ZWROTU I PORTFELI RYNKOWYCH SCRIPTA COMENIANA LESNENSIA PWSZ m. J. A. Komeńskego w Leszne R o k 0 0 8, n r 6 TOMASZ ŚWIST* WERYFIKACJA EKONOMETRYCZNA MODELU CAPM II RODZAJU DLA RÓŻNYCH HORYZONTÓW STÓP ZWROTU I PORTFELI RYNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

WIELOKRYTERIALNE WSPOMAGANIE DECYZJI W HARMONOGRAMOWANIU PROJEKTÓW 1

WIELOKRYTERIALNE WSPOMAGANIE DECYZJI W HARMONOGRAMOWANIU PROJEKTÓW 1 DECYZJE nr 13 czerwec 2010 WIELOKRYTERIALNE WSPOMAGANIE DECYZJI W HARMONOGRAMOWANIU PROJEKTÓW 1 Tomasz Błaszczyk* Akadema Ekonomczna w Katowcach Macej Nowak** Akadema Ekonomczna w Katowcach Streszczene:

Bardziej szczegółowo

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Agata Gnadkowska * Wpływ płynnośc obrotu na kształtowane sę stopy zwrotu z akcj notowanych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe Wstęp Płynność aktywów na rynku kaptałowym rozumana jest przez nwestorów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 286. Analiza dyskryminacyjna i regresja logistyczna w procesie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 286. Analiza dyskryminacyjna i regresja logistyczna w procesie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 86 Analza dyskrymnacyjna regresja logstyczna w procese oceny zdolnośc kredytowej przedsęborstw Robert Jagełło Warszawa, 0 r. Wstęp Robert Jagełło Narodowy Bank Polsk. Składam

Bardziej szczegółowo

Ocena nieuszkadzalności, gotowości i podatności utrzymaniowej kolejowych systemów przestawczych

Ocena nieuszkadzalności, gotowości i podatności utrzymaniowej kolejowych systemów przestawczych Dr nż. Macej Szkoda Poltechnka Krakowska Wydzał Mechanczny Al. Jana Pawła II 37, 3-864 Kraków, Polska E-mal: macek@m8.mech.pk.edu.pl Ocena neuszkadzalnośc, gotowośc podatnośc utrzymanowej kolejowych systemów

Bardziej szczegółowo

Wykład IX Optymalizacja i minimalizacja funkcji

Wykład IX Optymalizacja i minimalizacja funkcji Wykład IX Optymalzacja mnmalzacja funkcj Postawene zadana podstawowe dee jego rozwązana Proste metody mnmalzacj Metody teracj z wykorzystanem perwszej pochodnej Metody teracj z wykorzystanem drugej pochodnej

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA

PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA InŜynera Rolncza 7/2005 Jan Radoń Katedra Budownctwa Weskego Akadema Rolncza w Krakowe PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA Streszczene Opsano nawaŝnesze

Bardziej szczegółowo