Język Query-By-Example (QBE) w SZBD Microsoft Access

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Język Query-By-Example (QBE) w SZBD Microsoft Access"

Transkrypt

1 Język Query-By-Example (QBE) w SZBD Microsoft Access 1. Język Query-By-Example (QBE) został opracowany w firmie IBM w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, u podstaw jego powstania legło przeświadczenie, iż będzie użytecznym narzędziem użytkowników baz danych w celu odzyskiwania danych z bazy danych, opiera się na relacyjnym rachunku dziedzin ta własność języka QBE została odkryta właściwie dopiero w momencie, gdy zaprezentowano formalny opis tego rachunku, był jednym z pierwszych graficznych języków zapytań z minimalną liczbą reguł składniowych opracowanych dla systemów relacyjnych baz danych, obecnie jest udostępniany w postaci komercyjnych produktów firmy IBM stanowi część opcjonalnego interfejsu QMF (ang. Query Managment Facility) dla systemu DB2, stał się na tyle przydatny, iż aktualnie występuje w wielu różnych postaciach w wielu SZBD, w tym w systemie zarządzania relacyjną bazą danych Microsoft Access. 2. Podstawowe cechy języka QBE język QBE różni się tym od języka SQL, iż użytkownik bazy danych nie musi bezpośrednio określać pełnego zapytania, zamiast pełnego określania zapytania, w języku QBE zapytanie jest formułowane poprzez wypełnienie szablonów relacji wyświetlanych na ekranie monitora, QBE jest językiem opartym na interfejsie graficznym, pozwalającym wyszukiwać dane poprzez podanie wzorca poszukiwanego rekordu, język QBE może zostać wykorzystany do zadawania pytań dotyczących danych przechowywanych w jednej lub wielu tabelach, w języku QBE rekordy można wybierać stosując zarówno ogólne, jak i szczegółowe kryteria, w języku QBE istnieje możliwość określenia, które pola powinny znaleźć się w wyświetlanym wyniku (tzw. dynamicznym zestawie rekordów), język QBE można wykorzystać nie tylko do wybierania danych przechowywanych w tabelach bazy danych, ale także do wykonywania takich operacji na danych, jak wstawianie i usuwanie rekordów, modyfikowanie wartości pól, a także tworzenie nowych pól w tabelach. Użytkownik wykorzystując język QBE: nie musi pamiętać nazw relacji i nazw atrybutów, ponieważ są one wyświetlane jako część szablonów, nie musi trzymać się żadnych rygorystycznych reguł składniowych dotyczących konstruowania zapytań, w celu skonstruowania zapytania wypisuje stałe i zmienne w kolumnach szablonu. Uwaga. W przypadku systemu zarządzania relacyjną bazą danych Microsoft Access, gdy tworzona jest kwerenda w języku QBE, automatycznie jest tworzona równoważna kwerenda w dialekcie języka SQL, a mianowicie w Microsoft Access SQL. 1

2 3. Tworzenie nowej kwerendy w Microsoft Access W Microsoft Access nową kwerendę można utworzyć: ręcznie, tj. poprzez otwarcie pustego szablonu i jego samodzielnym wypełnieniu, za pomocą kreatora (Access Wizard) Ręczne, samodzielne tworzenie kwerend w Microsoft Access. 1. Po wybraniu polecenia Nowa kwerenda pojawia się następujące okno dialogowe, z którego wybieramy polecenie Pokaż tabelę. 2. Po wybraniu polecenia Pokaż tabelę pojawia się następujące okno dialogowe z nazwami tabel, które tworzą bazę danych. Należy wybrać nazwę tej tabeli (tych tabel), na podstawie której będzie tworzona nowa kwerenda. Uwaga. Ponieważ nową kwerendą można też tworzyć na podstawie innej kwerendy, istnieje możliwość wyświetlenia nazw wszystkich utworzonych do tej pory kwerend (zakładka Kwerendy) oraz wyświetlenia zarówno nazw tabel, jak i kwerend (zakładka Obie). 3. Po wybraniu nazwy tabeli (tabel), na których będzie oparta kwerenda, należy dokonać wyboru pól, które będą tworzyć strukturę kwerendy. 2

3 4. Po wybraniu pól, które będą tworzyły strukturę projektowanego zapytania, należy, o ile to konieczne, ustawić w siatce kwerendy wymagane kryteria. 5. Po skonstruowaniu kwerendy należy przejść do widoku Arkusz danych, aby obejrzeć wynik działania kwerendy, tj. dynamiczny zestaw wyników. 3

4 4. Pola z tabel i pola wyliczane 5. Podstawowe funkcje i operatory w Microsoft Access Operator konkatencji & służy do łączenia (sumowania) łańcuchów alfanumerycznych, Len(łańcuch) określa długość ciągu alfanumerycznego łańcuch, Funkcje tekstowe: Left(łańcuch, długość) wycina z łańcucha alfanumerycznego łańcuch ciąg z lewej strony o długości długość, Right(łańcuch, długość) wycina z łańcucha alfanumerycznego łańcuch ciąg z prawej strony o długości długość, Mid(łańcuch, start, długość) wycina z łańcucha alfanumerycznego łańcuch ciąg od pozycji start o długości długość, Funkcje liczbowe działające na datach: Year(data) wycina z daty data jej rok, Month(data) wycina z daty data jej miesiąc, Day(data) wycina z daty data jej dzień, DatePart(interwał, data) wycina z daty data jej część określoną w pierwszym parametrze interwał Funkcja typu datowego: DateAdd(interwał, liczba, data) zwraca tę datę, którą otrzymujemy po dodaniu tylu jednostek czasowych wskazanych w liczba o typie wskazanych w interwał do data Funkcja typu tekstowego MonthName(miesiąc,skrót) zwraca ciąg tekstowy wskazujący miesiąc podany w miesiąc, parametr skrót jest typu logicznego i jest opcjonalny wskazuje, czy miesiąc ma być podany w skrócie 4

5 6. Rodzaje kwerend w Microsoft Access Rodzaj kwerendy Opis wybierająca podsumowująca (agregująca) umożliwia zadanie pytania lub zdefiniowanie kryteriów wyboru danych z jednej lub wielu tabel pozwala wykonać obliczenia na wszystkich rekordach bądź na grupach rekordów krzyżowa parametryczna umożliwia przedstawienie wyników agregacji dużych ilości danych w formie arkusza kalkulacyjnego umożliwia sformułowanie tzw. kryteriów dynamicznych (parametrów) wyszukująca duplikaty umożliwia znalezienie powtarzających się rekordów w tabeli wyszukująca rekordy niedopasowane z odwołaniem do tabeli funkcjonalne (tworząca tabelę, dołączająca, usuwająca, aktualizująca) SQL (w tym przekazująca, definiująca dane i zapytanie) pozwala wyszukać rekordy nie mające swoich odpowiednich w połączonych tabelach automatycznie wypełnia niektóre pola nowych rekordów umożliwia automatyzację podstawowych operacji na danych dołączania danych do tabeli pochodzących z innej tabeli, usuwania i aktualizacji danych w tabeli, tworzenia nowej tabeli umożliwia modyfikowanie zapytań utworzonych jako kwerendy oraz definiować własności formularzy i raportów. Tylko za ich pomocą można zdefiniować zapytania wymagające sumowania tabel, definiowania danych i stosowania podzapytań oraz przekazywać polecenia SQL do serwera bazy danych (np. Microsoft SQL Server) 7. Kwerendy wybierające W Microsoft Access przez kwerendę jest rozumiana albo perspektywa (nazwane zapytanie), czyli kwerenda wybierająca albo instrukcja języka operowania danymi. Kwerendy wybierające : są najczęściej zadawanymi zapytaniami, pozwalają przeglądać dane z jednej lub wielu tabel, pozwalają analizować dane z jednej lub wielu tabel, wykonywać obliczenia na danych, są podstawą formularzy i raportów. 5

6 W momencie wykonania kwerendy wybierającej w SZBD Microsoft Access powstaje zbiór dynamiczny zawierający poszukiwane dane, tzw. dynamiczny zestaw wyników. Dynamiczny zestaw wyników to na bieżąco aktualizowany obraz, odpowiednio uporządkowanych danych wybranych z jednej lub wielu tabel. Dynamiczny zestaw wyników to modyfikowalny zbiór rekordów zdefiniowany w oparciu o tabelę lub wynik innej kwerendy, który możemy traktować jako obiekt bazy danych. 8. Kryteria w kwerendach wybierających Typy kryteriów: wybieranie rekordów z polem o wartości pustej i niepustej IS NULL i IS NOT NULL, kryterium wg wzorca podajemy wartość dokładnie tak, jak jest wpisana do bazy, symbole wieloznaczne * zastępuje dowolny ciąg znaków dowolnej długości? zastępuje dowolny pojedynczy znak wybieranie zakresów operator BETWEEN dolna_granica AND górna_granica 9. Kryteria złożone Kryteria możemy łączyć spójnikami logicznymi: AND (i) jeśli ograniczenia są w różnych polach w tym samym wierszu Kryteria siatki QBE w tym przypadku wybrane zostaną tylko takie rekordy, które będą spełniały wszystkie podane kryteria OR (lub) jeśli ograniczenia zostaną połączone spójnikiem lub, to zostaną wybrane wszystkie rekordy, dla których wartości w polach spełniają choć jedno z kryteriów 6

7 10. Kryteria OR dla wartości w jednym polu Kryteria połączone spójnikiem OR mogą dotyczyć wartości przechowywanych w jednym polu. Istnieją różne sposoby zapisu takiego kryterium: zapis z wykorzystaniem spójnika OR np. Adam OR Jan OR Michał zapis poszczególnych kryteriów w oddzielnych wierszach np. Adam Jan Michał wykorzystanie operatora IN np. IN( Adam ; Jan ; Michał ) 11. Kwerendy wielotabelowe Jeśli projekt bazy danych jest poprawny i znormalizowany, to powiązane ze sobą dane mogą być przechowywane w więcej niż jednej tabeli. W takim przypadku ważnym jest, aby SZBD umożliwiał łączenie informacji pochodzących z różnych tabel. W przypadku tworzenia kwerendy opartej na więcej niż jednej tabeli ważnym jest, aby tabele, na których oparta jest tworzona kwerenda, były połączone w górnym okienku projektowym kwerendy. 7

8 Uwaga. Brak połączenia pomiędzy tabelami, na podstawie których jest tworzona kwerenda daje w wyniku iloczyn kartezjański baz danych i będzie traktowany na zaliczeniu jako poważny błąd. Należy dostawić w górnym okienku projektowym tyle tabel, aby wszystkie zostały połączone nawet chociaż żadne z pól znajdujących się w tych dodatkowych tabelach nie zostanie umieszczone w siatce QBE zapytania. 12. Kwerendy wielotabelowe z połączeniem zewnętrznym 8

9 13. Kwerendy agregujące wykonywanie obliczeń Kwerendy agregujące (podsumowujące) umożliwiają wykonywanie obliczeń na grupach rekordów. W Microsoft Access istnieją różne funkcje agregujące w tym: SUMA oblicza sumę wartości w polu, POLICZ oblicza liczbę różnych wartości w polu bez pól z wartością NULL Wstawienie gwiazdki jako parametru tzn. POLICZ(*) powoduje, że funkcja POLICZ zlicza wszystkie rekordy, nawet te z polami o wartościach NULL, MAKSIMUM umożliwia znalezienie największej wartości w polu, MINIMUM umożliwia znalezienie najmniejszej wartości w polu, ŚREDNIA oblicza wartość średnią wartości w polu bez pól z wartością NULL. Kwerendy agregujące tworzymy podobnie jak wybierające, z tym, iż w siatce QBE dodajemy nowy wiersz Podsumowanie. (należy w tym celu nacisnąć przycisk sumy ). 14. Przykład kwerendy agregującej i jej wynik nazwa pola z agregacją powinna być zawsze wstawiana w celu nazwania pola funkcja agregująca wiersz Suma (w starszych wersjach Accessa Podsumowanie w siatce QBE mamy zatem projekt kwerendy agregującej sortowanie wartości w polu agregacji Przykładowy wynik kwerendy agregującej 9

10 15. Rodzaje kwerend agregujących Podział ze względu na liczbę grup: kwerendy agregujące dotyczące obliczeń na wszystkich rekordach tabeli w siatce QBE nie może znaleźć się ani jedno pole z wartością Grupuj według w wierszu Podsumowanie. kwerendy agregujące dotyczące obliczeń w grupach rekordów w siatce QBE musi znaleźć się przynajmniej jedno pole z wartością Grupuj według w wierszu Podsumowanie. W wyniku mamy tyle grup, ile różnych wartości ma pole z opcją Grupuj według w wierszu Podsumowanie. Podział ze względu na czas wykonania obliczeń w stosunku do kryteriów: kwerendy agregujące z kryteriami, w których najpierw wykonywane są obliczenia, a następnie działają kryteria w tego typu kwerendzie agregującej kryteria występują w polu agregującym. kwerendy agregujące z kryteriami, w których najpierw rekordy są ograniczane przez kryteria, a następnie na tych rekordach, które zostały wybrane są wykonywane obliczenia w tego typu kwerendzie w polach z kryteriami musi w wierszu Podsumowanie być ustawiona opcja Gdzie. 16. Przykład kwerendy agregującej z kryteriami, które są działają przed wykonaniem obliczeń Przykład. Obliczyć liczbę produktów niewycofanych w poszczególnych grupach produktów posortować malejąco wg liczby takich produktów w grupach. pole z kryterium, które działa przed wykonaniem obliczeń wskazuje na to wartość Gdzie w wierszu Suma (dawniej Podsumowanie) kryterium w polu bez agregacji pole agregujące funkcja agregująca przykładowy wynik kwerendy Uwaga. W tego typu zapytaniach agregujących Opcja Gdzie powinna znaleźć się w każdym polu z kryterium, w którym nie ma funkcji agregującej. Tylko umieszczenie tej opcji spowoduje, iż kryteria zadziałają przed wykonaniem obliczeń. 10

11 17. Kwerendy krzyżowe Tego typu kwerenda jest wykorzystywana do przedstawienia wyników kwerendy agregującej z dużą liczbą rekordów w zwartej postaci arkusza kalkulacyjnego. Każda kwerenda krzyżowa składa się z: co najmniej jednego nagłówka wiersza, dokładnie jednego nagłówka kolumny, jednego pola wartości (z funkcją agregującą). Uwaga 1. Jeśli okaże się, iż mamy w projekcie kwerendy krzyżowej mamy jeden nagłówek wiersza, a więcej niż jeden nagłówek kolumny, to należy zmienić nagłówek wiersza na nagłówek kolumny, a nagłówki kolumn na nagłówki wierszy. Uwaga 2: W przypadku, gdy mamy jeden nagłówek wiersza i jeden nagłówek kolumny, to na nagłówek kolumny wybieramy to pole, które ma, na ogół, mniejszą liczbę wartości. Kwerendy krzyżowe stanowią podstawę formularzy i raportów, gdyż format (arkusza kalkulacyjnego), w jakim wyświetlają wyniki, jest dogodny do wyświetlania na ekranie i do drukowania danych. 18. Przykład kwerendy krzyżowej Przykład. Obliczyć dla poszczególnych pracowników liczbę obsłużonych przez nich klientów z poszczególnych krajów. Projekt zwykłej kwerendy agregującej realizujący postawione zadanie 19. Przykładowy wynik kwerendy agregującej 11

12 20. Projekt kwerendy agregującej w postaci kwerendy krzyżowej Wracamy ponownie do przykładu: Obliczyć dla poszczególnych pracowników liczbę obsłużonych przez nich klientów z poszczególnych krajów. Projekt kwerendy agregującej w postaci kwerendy krzyżowej realizujący postawione zadanie: wiersz Krzyżowe w siatce QBE wskazuje, iż mamy do czynienia z kwerendą agregującą, której wyniki są wyświetlane w postaci kwerendy krzyżowej Elementy składowe kwerendy krzyżowej 21. Przykładowy wynik kwerendy agregującej wyświetlony w postaci kwerendy krzyżowej Uwaga. Choć pole pracownik zawiera tylko 9 pracowników, zaś pole Kraj znacznie więcej, to jednak pole kraj zostało wybrane na Nagłówek kolumny, zaś pole pracownik na Nagłówek wiersza, gdyż liczba pracowników będzie się zmieniać, zaś liczba krajów nie ulegnie już zmianie lub tylko nieznacznie się zmieni. 22. Kwerendy krzyżowe z kryteriami Kwerenda krzyżowa jest specjalnym przypadkiem kwerendy agregującej. W związku z tym obowiązują dla niej te same zalecenia jak w przypadku zwykłych kwerend agregujących, jeśli chodzi o wykonanie obliczeń i ustawianie kryteriów. W przypadku, gdy kryteria nie znajdują się w polu, dla którego są wykonywane obliczenia, należy w wierszu Podsumowanie ustawić wartość Gdzie pola te nie będą wyświetlane w dynamicznym zestawie wyników. Takie ustawienie kryteriów spowoduje, iż zadziałają one przed wykonaniem obliczeń. 12

13 Kryteria można ustawiać w polach Nagłówek wiersza i Nagłówek kolumny. Tym niemniej, zalecanym jest, zamiast postawienia kryteriów dla pola Nagłówek kolumny wypełnić właściwość kwerendy krzyżowej Nagłówki kolumn. 23. Właściwość Nagłówki kolumn kwerendy krzyżowej Właściwość Nagłówki kolumn kwerendy krzyżowej umożliwia: ustawienie kolejności, w jakiej będą wyświetlane nagłówki kolumn, wybranie tych nagłówków kolumn, które będą wyświetlane. Aby ustawić właściwość Nagłówki kolumn kwerendy krzyżowej należy: kliknąć prawym przyciskiem myszy na szarym tle górnego okienka projektowego kwerendy krzyżowej, wybrać właściwość Nagłówki kolumn, wprowadzić odpowiednie ustawienia nagłówków kolumn. Uwaga. Właściwość Nagłówki kolumn nie służy do zmiany formatu wyświetlania wartości nagłówków kolumn. Do tego celu należy wykorzystać podprogram Visual Basica i za jego pomocą skonstruować pole wyliczane, które mając odpowiednio przetransformowany format wyświetlania wartości będzie Nagłówkiem kolumny. 24. Kwerendy parametryczne Kwerendy parametryczne to, inaczej mówiąc, kwerendy z dynamicznymi kryteriami, zwanymi parametrami, tj. kryteriami, których wartość może być inna przy każdorazowym uruchomieniu kwerendy. Kryterium, które ma być parametrem, wpisuje się w siatce QBE w wierszu Kryteria i w każdym wierszu poniżej w ten sposób, iż w nawiasach kwadratowych wpisuje się nazwę parametru (inaczej mówiąc, jasno sformułowany tekst, który jasno określa jaką wartość należy wstawić jako kryterium). Uwaga 1. Wszystkie parametry powinny być wpisane do właściwości kwerendy parametrycznej Parametry. Ma to znaczenie szczególnie w przypadku, gdy kwerenda parametryczna jest podstawą formularza lub raportu, a ma to miejsce w olbrzymiej większości przypadków wykorzystania tego typu kwerend. Uwaga 2. W przypadku, gdy parametr występuje w polu typu Tak/Nie wypełnienie własności kwerendy Parametry jest konieczne, aby w ogóle można było ją uruchomić. Wartość parametru musi być bezwzględnie zgodna z typem pola, dla którego to kryterium jest ustawione. 25. Przykład kwerendy parametrycznej Przykład. Chcemy wyświetlić dane produktu, oczywiście kwerenda ta będzie wykorzystywana za każdym razem, gdy chcemy wyświetlić dane dowolnego produktu. 13

14 Teraz wybieramy właściwość kwerendy Parametry Wypełniamy okienko Parametry w następujący sposób Po zamknięciu okna właściwości kwerendy Parametry, przy każdej próbie uruchomienia kwerendy pojawia się okno dialogowe Wprowadzanie wartości parametru, do którego należy wpisać nr produktu, którego dane chcemy wyświetlić. 14

15 26. Kwerendy wyszukujące duplikaty Za pomocą tego typu kwerend możemy: sprawdzić, czy rekordy w tabeli powtarzają się, odnaleźć rekordy mające tę samą wartość we wskazanym polu. Przykład. Przy pomocy tego typu kwerend możemy również sprawdzać następujące pomyłki. Powiedzmy, iż w tabeli Dostawcy wprowadziliśmy przez pomyłkę dwa razy tego samego nadając mu różne nr dostawcy. W ten sposób w tabeli Dostawcy znalazły się dwa różne rekordy, reprezentujące w rzeczywistości tego samego dostawcę. Przy wykorzystaniu kwerendy wyszukującej duplikaty, możemy w oparciu o nazwę dostawcy i jego adres odnaleźć powtarzające się rekordy dla dostawców. Uwaga. Przy tworzeniu kwerendy wyszukującej duplikaty istnieje możliwość skorzystania z kreatora tego typu kwerend. 15

16 27. Kwerendy wyszukujące rekordy niedopasowane Za pomocą tego typu kwerend możemy wyszukiwać te rekordy w jednej tabeli, które nie mają swoich odpowiedników w drugiej tabeli. W tego typu kwerendach w siatce QBE ustawiamy odpowiedni typ połączenia zewnętrznego pomiędzy tabelami bazowymi. Przykład. Powiedzmy, iż chcemy znaleźć w tabeli Klienci tych klientów, którzy nie złożyli jeszcze ani jednego zamówienia. Inaczej formułując to zadanie, możemy powiedzieć, iż chcemy wyszukać wszystkie te rekordy w tabeli Klienci, które nie mają swoich odpowiedników w tabeli Zamówienia. Uwaga. Zauważmy, iż w siatce QBE tej kwerendy mamy dwa pola Kod Klienta, i co jest ważne pochodzące z różnych tabel. Warunek Is Null musi być umieszczony w polu Kod klienta pochodzącej z tabeli Zamówienia. Pole to można wyłączyć z wyświetlania w dynamicznym zestawie wyników. 16

17 28. Kwerendy funkcjonalne Kwerendy funkcjonalne: stanowią oddzielną grupę kwerend w programie Microsoft Access, w stosunku do kwerend wybierających, umożliwiają w sposób automatyczny wykonanie podstawowych czynności związanych z przetwarzaniem danych w bazach danych takich, jak: przesuwanie (dołączania) rekordów, usuwanie danych, aktualizacja danych, czy tworzenie nowych tabel, pozwalają na wykonanie wspomnianych powyżej operacji na danych jednocześnie na dowolnej liczbie rekordów zwane są także kwerendami akcji. 29. Kwerenda tworząca tabelę Kwerenda tworząca tabelę pozwala utworzyć nową tabelę bazy danych z części lub całej zawartości jednej lub wielu tabel. W przypadku tej kwerendy mają miejsce następujące własności: nowo utworzona tabela może zostać zapisana w aktualnie otwartej bazie danych, czyli bazie, w której została utworzona, nowo utworzona tabela może zostać wyeksportowana do innej bazy danych, dane w nowo utworzonej tabeli nie dziedziczą własności (takich jak, np. klucz główny) oryginalnych pól tabel, z których zostały utworzone. Kwerendy tworzące tabele są wykorzystane do: archiwizacji danych, tworzenia raportów z danej chwili czasowej, usprawniają działanie formularzy i raportów opartych na zapytaniu dotyczącym wielu tabel. 30. Przykład kwerendy tworzącej tabelę Przykład. Chcemy zarchiwizować stare zamówienia. W tym celu utworzymy tabelę Stare zamówienia, aby przechować w niej zamówienia złożone w 2007 roku. 1. Tworzymy zwykłą kwerendę wybierającą zawierającą zamówienia złożone w 2007 roku 17

18 2. W projekcie kwerendy zmieniamy jej typ na kwerendę tworzącą tabelę 3. W okienku dialogowym wpisujemy nazwę tworzonej tabeli i decydujemy, czy zostanie ona utworzona w aktualnie otwartej bazie danych, czy będziemy ją importować do innej bazy danych Uwaga. Podając nazwę tworzonej tabeli nie wolno wpisać nazwy już istniejącej tabeli, gdyż zostanie ona nadpisaną nową pustą tabelą i wszystkie zawarte w niej informacje zostaną bezpowrotnie stracone. 4. Po zapisaniu kwerendy w okienku kwerend znajdziemy jej nazwę z inną ikonką niż w to miało miejsce w przypadku kwerend wybierających (wszystkie kwerendy funkcjonalne mają w ikonce wykrzyknik). Należy zachować ostrożność w przypadku kwerend funkcjonalnych, gdyż dwukrotne kliknięcie na ich nazwie myszą powoduje ich uruchomienie, co jest sygnalizowane pojawieniem się na ekranie monitora okienka dialogowego Jeśli teraz potwierdzimy rozkaz, kwerenda funkcjonalna zostanie uruchomiona (tzn. zostanie wykonana operacja, której, na ogół, nie da się wycofać. 18

19 31. Kwerendy dołączające Kwerenda dołączająca pozwala dopisać do tabeli docelowej wybrane rekordy z jednej lub wielu tabel. W przypadku tej kwerendy mają miejsce następujące własności: tabela, do której dołączamy dane musi uprzednio istnieć, możemy dołączać dane pochodzące z tej samej lub innej bazy danych, możemy dołączać dane nawet w przypadku, gdy pola, których zawierają warunki wyboru rekordów, nie istnieją w tabeli docelowej. Kwerendy dołączające dane są wykorzystane do: dołączania rekordów w oparciu o pewne kryteria, przesuwania rekordów z jednej do innej tabeli (uwaga: w tym przypadku po dołączeniu rekordów, musimy użyć kwerendy usuwającej w celu wykasowania rekordów z tabeli źródłowej. 32. Przykład dołączającej Przykład. Chcemy do tabeli archiwizacyjnej Stare zamówienia, w której przechowywane są zamówienia złożone w 2007 roku, dołączyć rekordy z opisem zamówień złożonych w 2008 roku. 1. Tworzymy zwykłą kwerendę wybierającą zawierającą zamówienia złożone w 2008 roku 2. W projekcie kwerendy zmieniamy jej typ na kwerendę dołączającą. 19

20 3. W okienku dialogowym wpisujemy nazwę tabeli, do której będą dołączane rekordy. Możemy zadecydować, czy rekordy zostaną dołączone do tabeli w aktualnie otwartej bazie, czy wyeksportowane i dołączone do tabeli w innej bazie danych. Uwaga. Podając nazwę tabeli docelowej, musimy być pewni, iż tabela o takiej nazwie istnieje. 4. Po zapisaniu kwerendy w okienku kwerend znajdziemy jej nazwę z inną ikonką niż w to miało miejsce w przypadku kwerend wybierających (wszystkie kwerendy funkcjonalne mają w ikonce wykrzyknik). Należy zachować ostrożność w przypadku kwerend funkcjonalnych, gdyż dwukrotne kliknięcie na ich nazwie myszą powoduje ich uruchomienie, co jest sygnalizowane pojawieniem się na ekranie monitora okienka dialogowego Jeśli teraz potwierdzimy rozkaz, kwerenda funkcjonalna zostanie uruchomiona (tzn. zostanie wykonana operacja, której, na ogół, nie da się wycofać. 33. Kwerenda usuwająca Kwerenda usuwająca pozwala usuwać wybrane rekordy z jednej lub wielu tabel. W przypadku tej kwerendy mają miejsce następujące własności: możemy usuwać rekordy z jednej, możemy usuwać rekordy z wielu tabel połączonych połączeniem jeden-do-jednego (1-1) lub jeden-do-wielu (1- ), nie można usunąć rekordu po stronie jeden relacji, jeśli po stronie wiele relacji istnieją odpowiadające mu rekordy i nie jest ustawiona opcja kaskadowego usuwania powiązanych rekordów dla połączenia między złączonymi tabelami, związki integralności pozwalają wykonać tzw. usuwanie kaskadowe (tzn. w przypadku usuwania rekordu po stronie jeden relacji są automatycznie usuwane rekordy po stronie wiele relacji). 20

21 34. Przykład usuwającej Przykład. Chcemy usunąć produkt o numerze 11, gdyż został na zawsze wycofany ze sprzedaży. 1. Tworzymy zwykłą kwerendę wybierającą, która zawiera pole nr produktu. 2. Zmieniamy typ kwerendy na kwerendę usuwającą. 3. Po zmianie typu kwerendy wybierającej na usuwającą otrzymamy następującą siatkę QBE kwerendy usuwającej, gdzie koniecznie ustawiamy w odpowiednim polu kryteria. Uwaga. Nie należy zapomnieć o podaniu kryterium w kwerendzie usuwającej, gdyż jego brak będzie oznaczał po uruchomieniu takiej kwerendy usunięcie wszystkich rekordów z tabeli. 21

22 35. Kwerenda aktualizująca Kwerenda aktualizująca pozwala dokonać pożądanej modyfikacji wybranych rekordów z jednej lub wielu tabel. W przypadku tej kwerendy mają miejsce następujące własności: możemy modyfikować rekordy z jednej, możemy modyfikować rekordy z wielu tabel połączonych połączeniem jeden-do-jednego (1-1) lub jeden-dowielu (1- ), nie można aktualizować rekordu po stronie wiele relacji w polu klucza, jeśli po stronie jeden relacji istnieje odpowiadający im rekord i nie jest ustawiona opcja kaskadowego aktualizowania powiązanych rekordów dla połączenia między złączonymi tabelami, związki integralności pozwalają wykonać tzw. aktualizowanie kaskadowe (tzn. w przypadku aktualizowania rekordu po stronie jeden relacji są automatycznie aktualizowane rekordy po stronie wiele relacji). 36. Przykład aktualizującej Przykład. Chcemy aktualizować dostawcę produktu o numerze 5, pomyłkowo został wpisany dostawca o numerze 2, a w rzeczywistości jest nim dostawca o numerze Tworzymy zwykłą kwerendę wybierającą, która zawiera pole nr produktu i nr dostawcy. 2. Zmieniamy typ kwerendy na kwerendę aktualizującą. 22

23 3. Po zmianie typu kwerendy wybierającej na usuwającą otrzymamy następującą siatkę QBE kwerendy usuwającej, gdzie koniecznie ustawiamy w odpowiednim polu kryteria. Uwaga. Nie należy zapomnieć o podaniu kryterium w kwerendzie aktualizującej, gdyż jego brak będzie oznaczał po uruchomieniu takiej kwerendy aktualizację wszystkich rekordów z tabeli. 23

Bazy danych Access KWERENDY

Bazy danych Access KWERENDY Bazy danych Access KWERENDY Obiekty baz danych Access tabele kwerendy (zapytania) formularze raporty makra moduły System baz danych MS Access Tabela Kwerenda Formularz Raport Makro Moduł Wyszukiwanie danych

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1)

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) KWERENDY Ćw. 1. Na podstawie tabeli PRACOWNICY przygotować kwerendę, która wybiera z obiektu źródłowego pola Nazwisko, Imię, KODdziału i Stawka. (- w oknie bazy danych wybrać

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

MsAccess 2013 - ćwiczenie nr 3 Kwerendy wybierające cd oraz kwerendy funkcjonalne

MsAccess 2013 - ćwiczenie nr 3 Kwerendy wybierające cd oraz kwerendy funkcjonalne Opracowanie: mgr Grażyna Gębal, dr hab. Marzena Nowakowska, dr Maria Szczepańska MsAccess 2013 - ćwiczenie nr 3 Kwerendy wybierające cd oraz kwerendy funkcjonalne 1. Zdefiniować kwerendę o nazwie Statystyka,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć dotyczących kwerend

Konspekt zajęć dotyczących kwerend Konspekt zajęć dotyczących kwerend Kwerendy służą wyszukiwaniu danych w sposób wiele elastyczniejszy niż przy użyciu samych tylko tabel. Można powiedzieć, że są one specjalną nakładką na tabele pozwalającą

Bardziej szczegółowo

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego 2. Otwórz bazę (F:\M5KW) 3. Zapoznaj się ze strukturą bazy (tabele, relacje) 4. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Zwróćmy uwagę w jakiej lokalizacji i pod jaką nazwą zostanie zapisana baza (plik z rozszerzeniem *.accdb). Nazywamy

Zwróćmy uwagę w jakiej lokalizacji i pod jaką nazwą zostanie zapisana baza (plik z rozszerzeniem *.accdb). Nazywamy Ćw.1 WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010) Program Microsoft Office Access umożliwia organizowanie informacji w tabelach: listach wierszy i kolumn oraz zarządzanie, wykonywanie zapytań

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie tabeli Kwerendy (zapytania) Selekcja Projekcja Złączenie Relacja 1 Relacja 2 Tworzenie kwedend w widoku projektu Wybór tabeli (tabel) źródłowych Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Pytania SO Oprogramowanie Biurowe. Pytania: Egzamin Zawodowy

Pytania SO Oprogramowanie Biurowe. Pytania: Egzamin Zawodowy Pytania SO Oprogramowanie Biurowe Pytania: Egzamin Zawodowy Pytania SO Oprogramowanie Biurowe (1) Gdzie w edytorze tekstu wprowadza się informację lub ciąg znaków, który ma pojawić się na wszystkich stronach

Bardziej szczegółowo

Kwerendy (zapytania) wybierające

Kwerendy (zapytania) wybierające Access 2. Kwerendy (zapytania) wybierające Kwerendy wybierające (nazywane też zapytaniami wybierającymi) są podstawowymi obiektami w MS Access służącymi do wyszukiwania danych w tabelach. W wyniku uruchomienia

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access.

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. Opracowała: Mariola Franek TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z możliwościami programu Microsoft Access.

Bardziej szczegółowo

MS Access - bazy danych.

MS Access - bazy danych. MS Access - bazy danych. Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Pomoc dla Lektury - ćwiczenie 1. Wykorzystaj kreator kwerend i utwórz zapytanie dla tabeli Lektury z kryterium b* (wielkość liter bez znaczenia)

Bardziej szczegółowo

Kwerendy, czyli zapytania. Opracowała: I. Długoń

Kwerendy, czyli zapytania. Opracowała: I. Długoń Kwerendy, czyli zapytania Opracowała: I. Długoń Sposoby wyszukiwania informacji Narzędzie Znajdź Filtrowanie Kwerendy Nasza baza Podstawowe sposoby wyszukiwania informacji Znajdź (Edycja -> Znajdź lub

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Microsoft Access zajęcia 3 4 Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Kwerendy służą do tworzenia unikalnych zestawów danych, niedostępnych bezpośrednio z tabel, dokonywania obliczeń zawartych

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 I. Tworzenie bazy danych za pomocą kreatora Celem ćwiczenia jest utworzenie przykładowej bazy danych firmy TEST, zawierającej informacje o pracownikach

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

Obsługa pakietu biurowego OFFICE

Obsługa pakietu biurowego OFFICE 02 - Temat 1 cz.1/3 1. Uruchom MS Access i utwórz pustą bazę danych. Zapisz ją na dysku. Pojawi się okno dialogowe obsługi bazy. Za pomocą tego okna użytkownik zarządza bazą danych i jej wszystkimi elementami,

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zaawansowane użytkowanie baz danych Moduł A3 Sylabus, wersja 2.0

ECDL/ICDL Zaawansowane użytkowanie baz danych Moduł A3 Sylabus, wersja 2.0 ECDL/ICDL Zaawansowane użytkowanie baz danych Moduł A3 Sylabus, wersja 2.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zaawansowane użytkowanie baz Sylabus opisuje

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access. Prezentacja

Microsoft Access. Prezentacja Microsoft Access Prezentacja 1 Baza danych jest zbiorem informacji związanych z pewnym tematem lub zadaniem na przykład analizą zamówień klientów lub ewidencją kolekcji nagrań. Jeśli baza danych nie jest

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Karta pracy 1

Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 1. Utwórz katalog Bazy danych służący do przechowywania wszelkich danych dotyczących kursu. 2. W katalogu Bazy danych stwórz podkatalog BD1 służący jako

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy zarządzania. Część I: relacyjna baza danych

Komputerowe systemy zarządzania. Część I: relacyjna baza danych Komputerowe systemy zarządzania Część I: relacyjna baza danych 0 Pozwala na wpisanie cyfry, wpis wymagany 9 lub # Pozwala na wpisanie cyfry lub spacji, wpis nie wymagany L Pozwala na wpisanie litery, wpis

Bardziej szczegółowo

Baza danych część 8. -Klikamy Dalej

Baza danych część 8. -Klikamy Dalej Baza danych część 8 1.Kwerendy służą do wyszukiwania informacji według zadanych parametrów. Odpowiednio napisane mogą również wykonywać inne zadania jak tworzenie tabel czy pobieranie z formularzy parametrów

Bardziej szczegółowo

CAL Access 2 zajęcia 5. Relacje Kwerendy. 5.1. Relacje w bazie danych. 1) Określenie relacji (sprzężeń) między tabelami

CAL Access 2 zajęcia 5. Relacje Kwerendy. 5.1. Relacje w bazie danych. 1) Określenie relacji (sprzężeń) między tabelami CAL Access 2 zajęcia 5 Relacje Kwerendy 5.1. Relacje w bazie danych 1) Określenie relacji (sprzężeń) między tabelami Po podzieleniu danych na tabele i zdefiniowaniu pól kluczy podstawowych trzeba wprowadzić

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA W SELEKCJI

INFORMATYKA W SELEKCJI - zagadnienia. Dane w pracy hodowlanej praca z dużym zbiorem danych (Excel). Podstawy pracy z relacyjną bazą danych w programie MS Access. Specjalistyczne programy statystyczne na przykładzie pakietu SAS

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Program: Access 2007

Baza danych. Program: Access 2007 Baza danych Program: Access 2007 Bazę danych składa się z czterech typów obiektów: tabela, formularz, kwerenda i raport (do czego, który służy, poszukaj w podręczniku i nie bądź za bardzo leniw) Pracę

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ACCESS PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ACCESS PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE ACCESS PODSTAWOWY 2013 MICROSOFT ACCESS - PODSTAWY Program Access jest systemem zarządzania bazami danych. Baza danych jest zbiorem powiązanych ze sobą informacji. W programie Access

Bardziej szczegółowo

CAL Access 3 zajęcia 6. Raporty

CAL Access 3 zajęcia 6. Raporty CAL Access 3 zajęcia 6 Raporty Raporty pozwalają nam wydrukować stan danych w określonym momencie czasu. Nadają się dzięki temu do wszelkiego rodzaju zestawień i sprawozdań. Nie można ich natomiast wykorzystać

Bardziej szczegółowo

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika Prowadzący: Dr inż. Jacek Habel Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM5 Bazy danych Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM5 Bazy danych Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM5 Bazy danych Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących z

Bardziej szczegółowo

PTI S1 Tabele. Tabele. Tabele

PTI S1 Tabele. Tabele. Tabele Tabele Tabele 43 1.3. Tabele Jako że bazy danych składają się z tabel, musimy nauczyć się jak je zaprojektować, a następnie stworzyć i zarządzać nimi w programie Microsoft Access 2013. Zajmiemy się również

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej,

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej, 1. Wykonaj bazę danych biblioteki szkolnej, Otwórz MS Access a następnie z menu plik wybierz przycisk nowy, w oknie nowy plik wybieramy pusta baza danych nadaj jej nazwę Biblioteka i wybierz miejsce w

Bardziej szczegółowo

Bazy danych - wykład wstępny

Bazy danych - wykład wstępny Bazy danych - wykład wstępny Wykład: baza danych, modele, hierarchiczny, sieciowy, relacyjny, obiektowy, schemat logiczny, tabela, kwerenda, SQL, rekord, krotka, pole, atrybut, klucz podstawowy, relacja,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie raportów. Ćwiczenie 1. Utwórz Autoraport przedstawiający tabelę Studenci. - 1 -

Tworzenie raportów. Ćwiczenie 1. Utwórz Autoraport przedstawiający tabelę Studenci. - 1 - - 1 - Tworzenie raportów 1. Wstęp Raporty-zawierają dane z tabel lub kwerend odpowiednio uporządkowane w pożądany przez użytkownika sposób. Raport jest wygodnym sposobem prezentacji danych w postaci wydrukowanej.

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

MsAccess - ćwiczenie nr 2 (zao) Kwerendy wybierające

MsAccess - ćwiczenie nr 2 (zao) Kwerendy wybierające Opracowanie: drhab. Marzena Nowakowska, dr Maria Szczepańska, mgr Grażyna Gębal MsAccess - ćwiczenie nr 2 (zao) Kwerendy wybierające Otworzyć bazę danych HELION. Jeśli pojawi się ostrzeżenie o zabezpieczeniach,

Bardziej szczegółowo

5.5. Wybieranie informacji z bazy

5.5. Wybieranie informacji z bazy 5.5. Wybieranie informacji z bazy Baza danych to ogromny zbiór informacji, szczególnie jeśli jest odpowiedzialna za przechowywanie danych ogromnych firm lub korporacji. Posiadając tysiące rekordów trudno

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu:

Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu: Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu: Stworzony przez nas formularz powinien spełniać pewne wymagania, które umożliwią pracownikowi szybkie przeszukiwanie bazy danych. Zaprojektowany formularz

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Stosowanie filtrów. 4) Prawidłowo zdefiniowane relacje pomiędzy poszczególnymi tabelami projektu powinny wyglądać tak:

Stosowanie filtrów. 4) Prawidłowo zdefiniowane relacje pomiędzy poszczególnymi tabelami projektu powinny wyglądać tak: 1) Uzupełnienie poprzednich zajęć Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 2 1) Dodać do tabeli Produkty następujące pola Tabela: Produkty Pola Nazwa Typ Rozmiar DataProdukcji Data/ Godzina

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access 2003 tworzenie i praktyczne wykorzystanie baz danych

Microsoft Access 2003 tworzenie i praktyczne wykorzystanie baz danych Microsoft Access 2003 tworzenie i praktyczne wykorzystanie baz danych Projekt: Wdrożenie strategii szkoleniowej prowadzony przez KancelarięPrezesa Rady Ministrów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Pracownia nr 9 (studia stacjonarne) - 05.12.2008 - Rok akademicki 2008/2009 2/16 Bazy danych - Plan zajęć Podstawowe pojęcia: baza danych, system zarządzania bazą danych tabela,

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki Wykład X

Podstawy Informatyki Wykład X Podstawy Informatyki Wykład X Bazy danych Access - cz. II Copyright by Arkadiusz Rzucidło 1 Praca z polami Używanie Maski wprowadzania Własności Rozmiar pola Zmiana porządku pól w tabeli Listy i pola typu

Bardziej szczegółowo

ACCESS 2007 Tworzymy bazę danych plik: filmoteka.accdb

ACCESS 2007 Tworzymy bazę danych plik: filmoteka.accdb ACCESS 2007 Tworzymy bazę danych plik: filmoteka.accdb TABELE Zakładka tworzenie grupa tabele szablony tabel tabela projekt tabeli (najlepsza metoda) Tabela Gatunek (tabela słownikowa) Przełączyć na widok

Bardziej szczegółowo

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi 1. Obiekt bazy danych, który w programie Microsoft Access służy do tworzenia zestawień i sprawozdań, ale nie daje

Bardziej szczegółowo

ECDL. Moduł nr 5. Użytkowanie bazy danych

ECDL. Moduł nr 5. Użytkowanie bazy danych ECDL Moduł nr 5 Użytkowanie bazy danych Spis treści 1 Rozumienie istoty baz danych... 5 1.1 Kluczowe pojęcia... 5 1.1.1 Rozumienie pojęcia bazy danych... 5 1.1.2 Różnica między daną a informacją... 5 1.1.3

Bardziej szczegółowo

Moduł 5 - Bazy danych

Moduł 5 - Bazy danych Moduł 5 - Bazy danych 5.1. Rozumienie istoty baz danych 5.1.1. Kluczowe pojęcia 5.1.1.1 Rozumienie pojęcia: bazy danych Baza danych pojęcie komputerowe oznaczające zbiór informacji dotyczących określonego

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

1. Zarządzanie informacją w programie Access

1. Zarządzanie informacją w programie Access 1. Zarządzanie informacją w programie Access a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Uczeń: zna definicję bazy danych i jej zadania, zna pojęcia: rekord, pole, klucz podstawowy, zna obiekty bazy danych: tabele,

Bardziej szczegółowo

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 Dariusz Bober Katedra Informatyki Politechniki Lubelskiej Streszczenie: W artykule przedstawiony został język QUERY, standardowe narzędzie pracy administratora

Bardziej szczegółowo

Formularze i raporty w MS Access

Formularze i raporty w MS Access Katedra Informatyki i Automatyki Politechnika Rzeszowska www.kia.prz-rzeszow.pl Formularze i raporty w MS Access I. Formularze Formularze Access mają wiele zastosowań. Przede wszystkim używa się ich do

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kluza proste ćwiczenia z baz danych

Krzysztof Kluza proste ćwiczenia z baz danych Bazy danych Baza danych to uporządkowany zbiór danych, dający się łatwo przeszukiwać. Każda pozycja bazy danych nazywana jest rekordem, z kolei rekordy składają się z pól. Przyjmując, że dysponujemy bazą

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych

Projektowanie baz danych Rodzaj zajęć: Materiały: Prowadzący: Projektowanie baz danych ćwiczenia www.fem.put.poznan.pl dr inż. Katarzyna Ragin-Skorecka Celem zajęć jest: poznanie metodologii projektowania baz danych, stworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Wykład II. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład II. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Pracujemy z gotową bazą danych MSAccess o nazwie KOMIS.MDB. Baza ta składa się z kilku tabel, rys. 1 Rys. 1. Diagram relacji. Wybierając w MSAccess,

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Marcin Olech 2010-10-04

Opracował: mgr inż. Marcin Olech 2010-10-04 Laboratorium 4 Strona 1 z 17 Spis treści: 1. Wielowymiarowa analiza danych w arkusza kalkulacyjnych z wykorzystaniem MS Excel: a. tworzenie tabel przestawnych, b. tworzenie wykresów przestawnych. 2. Praca

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 2 Zaprojektowaliśmy stronę dodaj_dzial.aspx proszę jednak spróbować dodać nowy dział nie podając jego nazwy

Bardziej szczegółowo

MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy

MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy Opracowanie: dr hab. Marzena Nowakowska, dr Maria Szczepańska, mgr Grażyna Gębal MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy 1. Opracować formularz Pracownicy edycja wg wzorca przedstawionego na

Bardziej szczegółowo

Bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym

Bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym Bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym Arkusz kalkulacyjny może służyć do tworzenia prostych baz danych, składających się z pojedynczej tabeli, gdzie kolumny określane są jako Pola, natomiast wiersze jako

Bardziej szczegółowo

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź Joyce Cox Joan Lambert Microsoft Access 2013 Krok po kroku Przekład: Jakub Niedźwiedź APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................vii

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy baz danych 1. Lekcja 2: Tworzenie tabel bazy danych 31. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 31

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy baz danych 1. Lekcja 2: Tworzenie tabel bazy danych 31. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 31 Spis treści Lekcja 1: Podstawy baz danych 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Elementy programu 2 Zaczynamy 2 Uruchamianie programu Access 2 Otwieranie istniejącej bazy danych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. wprowadzenie teoretyczne. Piotr Prekurat 1

Bazy danych. wprowadzenie teoretyczne. Piotr Prekurat 1 Bazy danych wprowadzenie teoretyczne Piotr Prekurat 1 Baza danych Jest to zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody. Zatem jest

Bardziej szczegółowo

Zapytania do baz danych

Zapytania do baz danych Zapytania do baz danych 1. Korzystając z bazy kwerenda pobranej ze strony www.informatykamg.cba.pl. 2. Zobacz w tej bazie jak wyglądają relacje pomiędzy tabelami. Rys. 1 Relacje pomiędzy tabelami. 3. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

4. Kwerendy - uzupełnienie

4. Kwerendy - uzupełnienie Kwerendy 1 4. Kwerendy - uzupełnienie 4.3 Przykłady kwerend cd. W bieŝącym punkcie przedstawione zostaną dodatkowe kwerendy wybierające oraz kwerendy modyfikujące dane, które rozszerzą moŝliwości bazy

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Tabele przestawne tabelą przestawną. Sprzedawcy, Kwartały, Wartości. Dane/Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego.

Tabele przestawne tabelą przestawną. Sprzedawcy, Kwartały, Wartości. Dane/Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego. Tabele przestawne Niekiedy istnieje potrzeba dokonania podsumowania zawartości bazy danych w formie dodatkowej tabeli. Tabelę taką, podsumowującą wybrane pola bazy danych, nazywamy tabelą przestawną. Zasady

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA BAZ DANYCH

PODSTAWOWE POJĘCIA BAZ DANYCH Baza danych (data base) - uporządkowany zbiór danych o określonej strukturze, przechowywany na nośniku informacji w komputerze. System bazy danych można zdefiniować jako bazę danych wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9

Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9 Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9 Tabele 9 Klucze 10 Relacje 11 Podstawowe zasady projektowania tabel 16 Rozdział 2. Praca z tabelami 25 Typy danych 25 Tworzenie tabel 29 Atrybuty kolumn

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia z zakresu baz danych

Podstawowe zagadnienia z zakresu baz danych Podstawowe zagadnienia z zakresu baz danych Jednym z najważniejszych współczesnych zastosowań komputerów we wszelkich dziedzinach życia jest gromadzenie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji. Specjalizowane

Bardziej szczegółowo

SQL (ang. Structured Query Language)

SQL (ang. Structured Query Language) SQL (ang. Structured Query Language) SELECT pobranie danych z bazy, INSERT umieszczenie danych w bazie, UPDATE zmiana danych, DELETE usunięcie danych z bazy. Rozkaz INSERT Rozkaz insert dodaje nowe wiersze

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy!

Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy! Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy! System zarządzania bazami danych, czyli jak zorientować się, o co chodzi w Accessie Wpisywanie i wyszukiwanie informacji, czyli jak sensownie korzystać z bazy

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Pojęcie systemu informacyjnego i informatycznego

Pojęcie systemu informacyjnego i informatycznego BAZY DANYCH Pojęcie systemu informacyjnego i informatycznego DANE wszelkie liczby, fakty, pojęcia zarejestrowane w celu uzyskania wiedzy o realnym świecie. INFORMACJA - znaczenie przypisywane danym. SYSTEM

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Obsługa zdarzeń w formularzach przy pomocy makr

Obsługa zdarzeń w formularzach przy pomocy makr Opracowanie: dr hab. Marzena Nowakowska, dr Maria Szczepańska, mgr Grażyna Gębal MsAccess 2013- ćwiczenie nr 6 Obsługa zdarzeń w formularzach przy pomocy makr W trakcie projektowania makra należy ujawnić

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

z ęś ć praktyczna Instytuty ID_instytutu Nazwa_instytutu Kierunki ID_kierunku Nazwa_kierunku ID_instytutu

z ęś ć praktyczna Instytuty ID_instytutu Nazwa_instytutu Kierunki ID_kierunku Nazwa_kierunku ID_instytutu MS ACCESS ĆWICZENIA Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki. Po zakończeniu zajęć

Bardziej szczegółowo

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego.

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. Bazy danych raporty 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. 2. Otwórz bazę (F:\M5BIB). 3. Utwórz raport wyświetlający wszystkie pola z tabeli KSIAZKI. Pozostaw ustawienia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Ćwiczenia. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Ćwiczenia 1 dr Artur Bartoszewski - WYKŁAD:, Ćwiczenia z baz danych - "lektury.dbf" Utwórz bazę danych w programiems Access o nazwie Lektury, importujdo

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynamy import Kreator uruchamiamy przyciskiem Z tekstu, znajdującym się na karcie Dane, w grupie Dane zewnętrzne.

Rozpoczynamy import Kreator uruchamiamy przyciskiem Z tekstu, znajdującym się na karcie Dane, w grupie Dane zewnętrzne. 2. Zadania praktyczne rozwiązywane z użyciem komputera 91 2. Zadania praktyczne rozwiązywane z użyciem komputera Wczytywanie danych Dane do zadań rozwiązywanych na komputerze zapisane są w plikach tekstowych.

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo