Optymalizacja źródeł finansowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Optymalizacja źródeł finansowania"

Transkrypt

1 Optymalizacja źródeł finansowania - poszukiwanie źródeł finansowania w trudnych czasach 1

2 AGENDA 1) Podstawowe informacje o finansowaniu przedsiębiorstw 2) Finansowanie oparte o kapitały własne 3) Finansowanie oparte na długu i jego pochodnych 4) Zapotrzebowanie na finansowanie uwarunkowania rynkowe 5) Capital mix 2

3 Podstawowe informacje o finansowaniu przedsiębiorstw 3

4 Motywy i cele pozyskiwania finansowania Motywy: Optymalizowanie struktury finansowej firmy kosztu kapitału Działania restrukturyzacyjne Utrzymanie płynności Cele: Realizacja załoŝonej strategii Utrzymanie dalszej dynamiki wzrostu Działania konsolidacyjne fuzje i przejęcia Dywersyfikacja aktywów Reinwestycja o wyŝszej stopie zwrotu 4

5 Źródła finansowania przedsiębiorstw Finansowanie wewnętrzne środki finansowe przedsiębiorstwa uzyskane w drodze przekształcenia majątkowego gromadzenia kapitału (tj. zysk zatrzymany) Finansowanie zewnętrzne kapitał własny kapitał obcy 5

6 Rodzaje finansowania przedsiębiorstw Finansowanie oparte o kapitały własne: Emisja akcji Anioły Biznesu Private Equity / Venture Capital Finansowanie oparte na długu: Fundusze poŝyczkowe Kredyty inwestycyjne Emisja obligacji korporacyjnych Mezzanine Leasing 6

7 Rodzaje finansowania przedsiębiorstw a etapy jego rozwoju Zapotrzebowanie na kapitał Środki własne, rodzina i znajomi Anioły Biznesu Dług Venture Capital Rynek publiczny (emisje akcji lub/oraz obligacji) Private Equity Inwestorzy branŝowi Wiek firmy Źródło: Janiszewski "Finansowanie kapitałem wysokiego ryzyka" 7

8 Finansowanie oparte o kapitały własne 8

9 Emisja publiczna akcji Zalety Wady PrestiŜ i wiarygodność (kontrakty, kontrahenci) Dostęp do kapitału (łatwa moŝliwość pozyskania kapitału w przyszłości) Rynkowa wycena spółki Zachowanie kontroli nad spółką Uporządkowanie działalności przedsiębiorstwa Poprawa struktury kapitałowej i wskaźników finansowych Promocja i efekt marketingowy Obowiązki informacyjne (jawność działalności, procedury) Stosowanie zasadładu korporacyjnego Ograniczenie wpływów (respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych) Ryzyko związane z koniunkturą na rynku kapitałowym Konieczność przeprowadzenia procesu przygotowania spółki do IPO 9

10 Private Equity Venture Capital Cechy funduszy typu PE / VC Dysponują znaczącymi kapitałami Inwestycją we wszystkie fazy rozwoju przedsiębiorstwa (we wczesne fazy inwestuję przede wszystkim VC) Transferują know how Średnia długość inwestycji: 3 7 lat Wyszukują przedsiębiorstwa działające na terenie jednego kraju/regionu w określonej fazie rozwoju ze sprecyzowanym biznes planem Przejmują pakiety kontrolne Mają wpływ na obsadzenie kluczowych stanowisk menadŝerskich Wpływają na strategię oraz kierunek rozwoju 10

11 Finansowanie oparte na długu i jego pochodnych 11

12 Kredyty inwestycyjne W przypadku finansowania długoterminowym kredytem inwestycyjnym, bank ocenia dodatkowo inwestycję pod względem: oceny wraŝliwości projektu na zmianę stóp procentowych, załoŝonej wielkości przychodów i kosztów długość realizacji transakcji kredytowej Projekt inwestycyjny jest analizowany przez bank z uwagi na: Analizę celowości i uwarunkowań rynkowych (badanie przesłanek) Analizę wykonalności techniczno-organizacyjnej (realizacja przez firmę wykonawczą) Analizę wykonalności finansowej (budŝet inwestycji) Ocenę opłacalności inwestycji (oszacowanie NPV i IRR projektu) 12

13 Kredyty inwestycyjne Korzyści z finansowania podmiotów poprzez kredyt: Wielkość kredytu oraz harmonogram jego spłat dostosowany do budŝetu inwestycji MoŜliwość korzystania z karencji w spłacie rat kapitałowych w okresie przeprowadzania inwestycji Stabilna forma finansowania, wypłata części kredytu w transzach Ograniczenia wynikające z finansowania podmiotów poprzez kredyt: Konieczność zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego Wymóg pokrycia i udokumentowania co najmniej 20% kosztów inwestycji MoŜliwość Ŝądania dodatkowego zabezpieczenia kredytu lub jego spłaty przez bank w przypadku pogorszenia sytuacji finansowej firmy Konieczność wykazania bieŝącej i perspektywicznej zdolności kredytowej 13

14 Kredyty inwestycyjne Polityka kredytowa banków wobec przedsiębiorstw W I kwartale 2009 r. banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytu oraz podniosły marŝe kredytowe: ponad 50% banków zaostrzyło kryteria udzielania kredytów ponad 80% banków podniosło marŝe kredytowe Spadł popyt na kredyty długoterminowe Niektóre banki z uwagi na ograniczenia kapitałowe ograniczyły podaŝ kredytu Oczekiwane jest dalsze zaostrzenie polityki kredytowej względem przedsiębiorstw Oczekiwany jest wzrost popytu na kredyty krótkoterminowe i dalszy spadek popytu na kredyty długoterminowe Informacje na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej przez NBP na przełomie marca i kwietnia 2009 r., skierowanej do przewodniczących komitetów kredytowych 30 banków, których łączny udział naleŝności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi 84%. 14

15 Emisja obligacji korporacyjnych Podstawowe rodzaje obligacji: Obligacje korporacyjne klasyczne Obligacje zamienne na akcje Zalety emisji obligacji korporacyjnych: Brak prowizji bankowej, naliczanej przy pobieraniu kredytu Brak nadzoru bankowego przy wykorzystaniu kolejnych transz kapitału Prosta procedura postępowania Brak konieczności ustanawiania zabezpieczeń Emisje z dowolnym terminem wykupu w zaleŝności od potrzeb finansowych Wady: Niepewność co do wielkości pozyskanego kapitału, wynikająca z problemów ze sprzedaŝą Niepewność co do sytuacji finansowej emitenta w momencie wykupu walorów 15

16 Mezzanine Mezzanine (dług podporządkowany) to instrument pośredni pomiędzy finansowaniem własnym, długiem bankowym oraz kapitałem private equity. Istota mezzanine: Zabezpieczony jest w drugiej kolejności po zabezpieczeniu wierzytelności banku Długość inwestycji: 6-10 lat Fundusz otrzymuje warranty, przez co nabywa później część udziałów przedsiębiorstwa, stając się mniejszościowym akcjonariuszem UzaleŜniony jest od przepływów pienięŝnych firmy fundusze decydują o dokapitalizowaniu spółki na podstawie dodatnich przepływów pienięŝnych 16

17 Mezzanine Dla kogo mezzanine Przedsiębiorstwa, mające dobre perspektywy rozwoju, chcące realizować plany inwestycyjne, ale posiadające problemy z uzyskaniem dofinansowania poniewaŝ inwestycje wiąŝą się często z wysokim ryzykiem, a takŝe: w przypadku reorganizacji lub restrukturyzacji finansowej ze względu na zmianę sytuacji na rynku bądź źle przeprowadzoną transakcję, w przypadku finansowania przejęcia konkurencji, w przypadku finansowania wykupów menedŝerskich, w przypadku poprawy struktury kapitału przed wejściem na giełdę. Wynagrodzenie inwestorów mezzanine = oprocentowanie bieŝące + oprocentowanie uzaleŝnione od wyników inwestycji + Equity-kicker 17

18 Zapotrzebowanie na finansowanie uwarunkowania rynkowe Kredyty vs. depozyty Kredyty i depozyty sektora mld zł % 100% 80% 60% 40% 20% 0 0% kredyty depozyty kredyty/depozyty Źródło: NBP; DM PKO BP SA 18

19 Zapotrzebowanie na finansowanie uwarunkowania rynkowe Sytuacja kredytowa Roczne procentow e w zrosty kredytów 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% sty 04 cze 04 lis 04 kwi 05 wrz 05 lut 06 lip 06 gru 06 maj 07 paź 07 mar 08 sie 08 sty 09 cze 09 Mieszkaniow e Przedsiębiorstw a Inne detaliczne Źródło: NBP; DM PKO BP SA 19

20 Zapotrzebowanie na finansowanie uwarunkowania rynkowe Sytuacja na rynku depozytów Roczne procentow e w zrosty de pozytów 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% sty 04 cze 04 lis 04 kwi 05 wrz 05 lut 06 lip 06 gru 06 maj 07 paź 07 mar 08 sie 08 sty 09 cze 09 Gospodarstw a domow e Przedsiębiorstw a Źródło: NBP; DM PKO BP SA 20

21 Zapotrzebowanie na finansowanie uwarunkowania rynkowe Rosnące marŝe stopy procentowe Stopy procentowe 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% wibor 3M stopa referencyjna NBP depozyty nowe depozyty kredyty nowe kredyty Źródło: NBP; DM PKO BP SA 21

22 Zapotrzebowanie na finansowanie uwarunkowania rynkowe Rosnące marŝe spready procentowe Spready procentowe 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% % -2% suma spreadów spread na depozytach spread na kredytach Źródło: NBP; DM PKO BP SA 22

23 Podsumowanie Upadek Lehman Brothers- spadek zaufania do instytucji finansowych Rosnący koszt pieniądza znacznie ogranicza moŝliwości finansowania Znaczne ograniczenie transakcji na rynku międzybankowym Depozyty głównym sposobem finansowania akcji kredytowej znaczny wzrost kosztu pieniądza Wzrost waluty niekontrolowany wzrost akcji kredytowej Wzrost waluty straty przedsiębiorstw z zabezpieczeń kursowych Dekoniunktura w gospodarce światowej i korekta prognoz PKB dla Polski -wzrost ryzyka kredytowego 23

24 Capital mix 24

25 Capital mix 1) Firma walczącą o zachowanie płynności. 2) Developer zachowujący płynność, ale mający nieco zaburzoną strukturę kapitału. 3) Firma szukająca dziś środków na duŝy projekt inwestycyjny. Co moŝna poradzić tym firmom? 25

26 Capital mix PKM Duda S.A. - Firma walczącą o zachowanie płynności Spółka analizuje swoją obecną sytuację pod względem płynności Przygotowanie przez Spółkę planu restrukturyzacji Restrukturyzacja operacyjna Restrukturyzacja finansowa 26

27 Capital mix PKM Duda S.A. - Firma walczącą o zachowanie płynności Przedstawienie wierzycielom planu naprawczego Układ dotyczący restrukturyzacji zadłuŝenia Korzyści i niedogodności wynikające z przyjęcia planu naprawczego 27

28 Capital mix GANT deweloper pozyskujący środki na dalsze inwestycje. Emisja obligacji 3 letnich (średnioterminowych), oprocentowanie zmienne, alternatywa dla kredytu bankowego Celem emisji jest pozyskanie środków na finansowanie nowych projektów deweloperskich Pozyskanie środków w wysokości 18,9 mln zł 28

29 Capital mix PGNiG spółka, która stoi u progu nowych inwestycji. Optymalizacja struktury kapitału celem zwiększenia wartości dla akcjonariuszy Źródła finansowania: zaciągnięcie nowego długu; emisja nowych akcji; finansowanie unijne (projekty strukturalne) 29

30 KONTAKT Krzysztof Kasiński Z-ca Dyrektora Domu Maklerskiego PKO BP

31 Dziękujemy za uwagę - zapraszamy do współpracy Dom Maklerski PKO BP Infolinia

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

MCI MANAGEMENT S.A. POZYSKIWANIE FINASOWANIA NA REALIZACJĘ RYZYKOWNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA

MCI MANAGEMENT S.A. POZYSKIWANIE FINASOWANIA NA REALIZACJĘ RYZYKOWNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA POZYSKIWANIE FINASOWANIA NA REALIZACJĘ RYZYKOWNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1 Sposoby zaspokajania potrzeb kapitałowych w przedsiębiorstwie: Samofinansowanie Kapitał udziałowy Pożyczki zyski zatrzymane amortyzacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460)

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 416.666.666

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 29 r. Warszawa, listopad 21 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Katarzyna Bień Paweł Bystrek Jolanta Fijałkowska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji Getin Noble Bank S.A. dokonana przez Radę Nadzorczą

Ocena sytuacji Getin Noble Bank S.A. dokonana przez Radę Nadzorczą Ocena sytuacji Getin Noble Bank S.A., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą Getin Noble Bank S.A. Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 1 Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 2 Spis treści Wstęp 4 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? 7 Co kryje SPO? 11 Emisja obligacji korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze jednostki gospodarczej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA JAKICHKOLWIEK

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Biblioteka 6/2005 Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Venture capital - szansą dla przedsiębiorczych Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Przedsiębiorczości Warszawa 2005 Spis treści Wstęp...3 I.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ DLA FIRM 2010

KAPITAŁ DLA FIRM 2010 Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Rozwój na pełnych żaglach PARTNER GŁÓWNY PATRONI HONOROWI PATRONI MEDIALNI Nasze usługi pasują idealnie Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Biurowiec Focus al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Jak opracować biznes plan? Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Wstęp Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wszystkie swoje działania kieruje na zdobycie

Bardziej szczegółowo