Wieloletnie programy rozwoju i finansowanie inwestycji drogowych i kolejowych w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wieloletnie programy rozwoju i finansowanie inwestycji drogowych i kolejowych w Polsce"

Transkrypt

1 Wieloletnie programy rozwoju i finansowanie inwestycji drogowych i kolejowych w Polsce W poprzednich numerach przedstawione zostały najlepsze praktyki w zakresie planowania i finansowania infrastruktury kolejowej w wybranych krajach europejskich. Warto również sięgnąć po benchmarking międzygałęziowy i dokonać porównania wieloletnich programów rozwoju oraz systemów finansowania dróg krajowych i linii kolejowych w Polsce. dr Jana Pieriegud Katedra Transportu SGH Ekspert House of Solutions International Porównując systemy finansowania dróg krajowych i linii kolejowych (wielkość i strukturę nakładów, stosunek wydatków planowanych do faktycznych, udział dotacji budżetowej, stopień wykorzystania środków unijnych), należy uwzględnić czynniki takie jak: forma prawna zarządcy, stan własnościowy infrastruktury, wielkość sieci dróg, system zarządzania infrastrukturą (tab. 1). Całkowita długość dróg publicznych w Polsce na początku 2011 r. wynosiła 385,1 tys. km, z czego 18,6 tys. km stanowiły drogi krajowe, należące do Skarbu Państwa. Długość dróg o najwyższym standardzie wynosiła 1520 km, w tym 859 km autostrad i 661 km dróg ekspresowych. Zarządcą dróg krajowych (z wyłączeniem odcinków dróg krajowych w obrębie 65 miast na prawach powiatu i m.st. Warszawy łącznie GDDKiA Forma prawna Centralny organ administracji rządowej Akcjonariusze Właściciel zarządzanej infrastruktury Struktura organizacyjna Skarb Państwa centrala, 16 oddziałów, 105 rejonów, 273 obwodów drogowych PKP PLK S.A. Spółka Akcyjna PKP S.A. Skarb Państwa PKP PLK S.A. (większościowy) PKP S.A., Skarb Państwa 29 jednostek organizacyjnych, w tym centrala i 23 zakłady linii kolejowych Zatrudnienie 2,9 tys. osób 40 tys. osób Długość zarządzanej sieci i kategoria dróg (na koniec 2010 r.) System finansowania inwestycji Nakłady inwestycyjne w 2010 r. Wydatki na utrzymanie w 2010 r. Liczba umów podpisanych w 2010 r. 16,9 tys. km dróg krajowych, w tym 859 km autostrad, 661 km dróg ekspresowych tradycyjny (budżet państwa, fundusze celowe) koncesyjny (PPP) kredyty fundusze unijne 19,3 tys. km linii kolejowych, w tym 11,4 tys. km o znaczeniu państwowym tradycyjny (budżet państwa, fundusze celowe, opłaty za dostęp) kredyty fundusze unijne 17,7 mld zł 2,5 mld zł 1,03 mln zł/km 0,13 mln zł/km 2,2 mld zł 0,7 mld zł 127,9 tys. zł/km 35,2 tys. zł/km 47 (budowa autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic) 61 (modernizacja, dokumentacja projektowa) Wartość umów podpisanych w 2010 r. 22,5 mld zł 7,8 mld zł Wartość przetargów ogłoszonych w 2010 r. b.d. 18,0 mld zł Zakres rzeczowy podpisanych umów w okresie budowa 1817 km dróg modernizacja 2253 km torów Realizowane inwestycje wg stanu na km dróg w budowie i przebudowie 1477 km torów w modernizacji Liczba wykonawców ok. 110 ok. 70 (łącznie z pracami projektowymi) Tab. 1. Porównanie dwóch największych zarządców infrastruktury publicznej w Polsce. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKP PLK S.A. i GDDKiA WWW. INFRASTRUKTURA. ELAMED. PL 11

2 PKP PLK GDDKiA Rys. 1. Wielkość nakładów w działalność inwestycyjną PKP PLK S.A. i GDDKiA (mld zł). Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów rocznych PKP PLK S.A. i GDDKiA ok km), jak również autostrad i dróg ekspresowych (z wyłączeniem autostrad płatnych, których zarządcą po podpisaniu umowy koncesyjnej staje się koncesjonariusz) jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Generalny Dyrektor realizuje swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), w skład której wchodzą komórki organizacyjne centrali oraz 16 oddziałów, terytorialnie pokrywających się z województwami. Oddziały na obszarze poszczególnych województw zajmują się administrowaniem, utrzymaniem i modernizacją sieci dróg krajowych, dróg ekspresowych, autostrad i mostów. W ramach oddziałów funkcjonują terenowe komórki organizacyjne rejony dróg, które bezpośrednio odpowiadają za stan sieci na swoim terenie. Ogółem w 16 oddziałach GDDKiA pod koniec 2010 r. funkcjonowało 105 rejonów, zatrudniających prawie 3 tys. pracowników. Do realizacji powierzonych im zadań rejony posiadają odpowiednie zaplecze utrzymaniowe: tzw. bazy materiałowo-sprzętowe oraz punkty zimowego utrzymania. Państwowym zarządcą linii kolejowych jest natomiast spółka prawa handlowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., należąca do grupy kapitałowej PKP S.A. Długość eksploatowanych przez PKP PLK S.A. linii kolejowych wynosi 19,3 tys. km, z czego 59% to linie o znaczeniu państwowym (czyli kategoria linii odpowiadająca drogom krajowym). Zarządowi Spółki podlega bezpośrednio 29 jednostek organizacyjnych, w tym centrala i 23 zakłady linii kolejowych, zatrudniających ok. 40 tys. osób. Do obowiązków PKP PLK S.A. należą zarówno budowa i utrzymanie infrastruktury kolejowej, jak i prowadzenie ruchu pociągów na liniach kolejowych. Warto zwrócić uwagę, że ze względu na złożoność zarządzania systemem kolejowym, zakres działalności GDDKiA i PKP PLK S.A. zasadniczo się różni, co powoduje, że wielkość zatrudnienia i koszty bieżącej działalności nie są ze sobą porównywalne. W ostatnim czasie toczy się również dyskusja czy inwestycjami infrastrukturalnymi powinna zajmować się spółka prawa handlowego, czy agencja rządowa. Przykłady systemów 12 zarządzania i finansowania infrastruktury funkcjonujących w innych krajach europejskich pokazują, że stosowane są różne formy. W Austrii zarządzaniem infrastrukturą kolejową, jak i drogową zajmują się spółki prawa handlowego. ÖBB-Infrastruktur AG w 100% należy do ÖBB-Holding AG, którego właścicielem jest Federacja. Również Asfinag zarządca dróg federalnych (autostrad), w 100% należący do Federacji, jest spółką prawa handlowego, działającą na zasadach komercyjnych. Źródłem finansowania są przychody z myta i winiet. Asfinag zaciąga kredyty komercyjne pod inwestycje i płaci podatek dochodowy od zysków. Po okresie strat i potrzeb dotowania, od kilku lat działalność jest zyskowna i pozwala na zwiększenie działalności inwestycyjnej i utrzymaniowej. Zarządcą infrastruktury dróg krajowych w Anglii (Highways Agency) jest agencja finansowana z budżetu państwa bez jakiegokolwiek budżetu celowego. Skrajnym przypadkiem są Niemcy, gdzie nie ma żadnej instytucji zarządzającej na poziomie operacyjnym drogami federalnymi planowanie i finansowanie jest w gestii ministerstwa właściwego ds. infrastruktury na poziomie federalnym, ale wszystkie kwestie operacyjne scedowano 100% 80% 60% 40% 20% 0% PKP PLK S.A. GDDKiA Rys. 2. Wykonanie planu nakładów inwestycyjnych (%) Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów rocznych PKP PLK S.A. i GDDKiA INFRASTRUKTURA TRANSPORTU 2/2011

3 na landy. Zarządca infrastruktury kolejowej (DB Netz) jest spółką prawa handlowego, która wchodzi w skład holdingu DB AG, należącego do Republiki Federalnej p 2012p 2013p Dotacja bud towa odki unijn r Kredyt EBI Fundusz Kolejowy Pozost e Rys. 3. Struktura nakładów na działalność inwestycyjną PKP PLK S.A. (%) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKP PLK S.A. Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych Porównując wielkość i strukturę nakładów na rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej, należy rozróżniać nakłady inwestycyjne (kapitałowe), związane z budową, przebudową i modernizacją, oraz wydatki utrzymaniowe i inwestycje odtworzeniowe. W praktyce jednak nie zawsze można dokonać jednoznacznego podziału wydatków na te kategorie. Analiza wielkości nakładów inwestycyjnych na drogi krajowe i linie kolejowe wykazuje dużą dysproporcję w nakładach ponoszonych przez GDDKiA i PKP PLK S.A. (rys. 1). W latach w rozwój dróg krajowych zainwestowano ok. 80,6 mld zł, podczas gdy na modernizację linii kolejowych przeznaczono niecałe 20 mld zł. Przy porównywalnej długości zarządzanej infrastruktury liniowej roczne nakłady inwestycyjne na drogi krajowe były w ostatnich latach nawet 7-krotnie wyższe od nakładów na linie kolejowe. Ze względu na brak odpowiednich danych nie było możliwe porównanie nakładów na drogi krajowe i linie kolejowe o znaczeniu państwowym, jednak warto pamiętać, że pochłaniają one ponad 90% wydatków inwestycyjnych. W ostatnim dziesięcioleciu w tych gałęziach transportu obserwowano stopniowy wzrost nakładów, przy czym działalność inwestycyjna obu zarządców przez wiele lat była prowadzona przy niedoborze środków na ten cel. Potwierdzają to dane dotyczące wykonania planów inwestycyjnych (rys. 2). Średni poziom wykonania planu w latach w przypadku PKP PLK S.A. był na poziomie 84%, natomiast GDDKiA tylko 70%. Finansowanie inwestycji kolejowych i drogowych w Polsce odbywa się zasadniczo z tych samych źródeł: środków budżetowych, w tym funduszy celowych, przychodów własnych zarządcy (np. z opłat za korzystanie z dróg i udostępnianie linii kolejowych), kredytów i pożyczek instytucji finansowych, a także funduszy unijnych. Różny jest jednak zakres rzeczowy wydatków finansowanych z poszczególnych źródeł. Na przykład, zgodnie z art. 38 ustawy o transporcie kolejowym, koszty przygotowania i realizacji inwestycji obejmujących linie kolejowe o znaczeniu państwowym finansowane są z budżetu państwa. Natomiast od 2010 r. wydatki inwestycyjne na budowę dróg krajowych i autostrad nie są już ujmowane w budżecie państwa, tylko w budżecie KFD. Jak wynika z analizy rys. 3, struktura nakładów inwestycyjnych w infrastrukturę kolejową z roku na rok ulega zmianom. Udział środków budżetowych był największy w ubiegłym roku (ok. 48%), zaś najmniejszy w latach 2008 i 2009 (poniżej 20%). Zmiany te są uzależnione od faktycznego przekazania środków publicznych przewidzianych w ustawie budżetowej oraz postępów w zakresie podpisania umów na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków UE, a także absorpcji tych środków. Od 2004 r. w Polsce wprowadzono kilka istotnych zmian dotyczących zasad finansowania infrastruktury transportu lądowego. Ideą utworzenia w 2006 r. Funduszu Kolejowego (FK) było zapewnienie dodatkowego źródła finansowania dla tych zadań realizowanych przez PKP PLK S.A., których finansowanie nie może być prowadzone z wykorzystaniem środków budżetu państwa i środków unijnych. Celem FK, zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), jest gromadzenie środków i finansowanie zadań polegających na przygotowaniu oraz realizacji budowy i przebudowy linii kolejowych, remontów i utrzymania linii kolejowych oraz likwidacji zbędnych linii kolejowych. Głównym źródłem zasilania Funduszu są wpływy w wysokości 20% z tzw. opłaty paliwowej, wprowadzonej ustawą o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym (KFD), pobieranej od sprzedawanych na rynku krajowym paliw silnikowych. Z kolei Krajowy Fundusz Drogowy (KFD) został powołany jako specjalistyczny fundusz związany z realizacją rządowego programu budowy dróg, którego celem jest gromadzenie środków oraz finansowanie przygotowania, budowy, przebudowy, remontów i utrzymania inwestycji drogowych oraz dofinansowanie nabywania nieruchomości pod drogi krajowe. Podstawowymi źródłami zasilania KFD są: opłata paliwowa, czyli parapodatek, z którego 80% wpływa bezpośrednio do KFD z pominięciem budżetu państwa; opłata za korzystanie z dróg tzw. winieta, również wpływająca bezpośrednio do KFD; kredyty międzynarodowych instytucji finansowych zaciągane przez BGK oraz obligacje emitowane przez BGK pod przyszłe wpływy z opłaty paliwowej; refundacje z budżetu UE; opłata za przejazd autostradami płatnymi tzw. myto. W 2006 r. wpływy do KFD, zarządzanego przez BGK, wyniosły 5,3 mld zł, w tym 1,2 mld zł z opłaty paliwowej. Rok 2006 był pierwszym, w którym do KFD wpłynęły środki z funduszy unijnych. Wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych uprzednio na prefinansowanie inwestycji realizowanych z udziałem tych funduszy wyniosły 965,4 mln zł. Na realizację inwestycji drogowych w 2006 r. skierowano 4,6 mld zł, w tym na 16 projektów związanych z budową autostrad, 22 projektów budowy dróg ekspresowych, 25 projektów budowy obwodnic oraz 45 zadań związanych ze wzmocnieniem i przebudową dróg. Rekompensaty dla operatorów autostrad płatnych wyniosły 409,1 mln zł. Ponadto ze środków opłat drogowych i kar wypłacono na rzecz GDDKiA 162,9 mln zł na budowę, przebudowę, remonty, WWW. INFRASTRUKTURA. ELAMED. PL 13

4 utrzymanie i ochronę dróg. Łączne wydatki z KFD w 2007 r. wyniosły 4,9 mld zł oraz w 2008 r. 3,0 mld zł. Wpływy z tzw. źródeł parapodatkowych stanowiły średnio ok. 10% wszystkich wpływów i jednocześnie wydatków KFD. Rok 2009 był szóstym rokiem działalności KFD, a zarazem pierwszym, w którym zgodnie ze strategią rządową w sposób istotny wzrosły rola i znaczenie KFD w finansowaniu projektów drogowych w Polsce oraz jednocześnie BGK w pozyskaniu i zapewnieniu tego finansowania (rys. 4). W 2009 r. BGK wyemitował na rzecz KFD obligacje o łącznej wartości nominalnej 7,9 mld zł. Łączne wydatki KFD w 2009 r. wyniosły 13,4 mld zł (75% wydatków ogółem). Podstawową pozycję w wydatkach stanowiły płatności podjęte w ramach działań realizowanych przez GDDKiA, które wyniosły 10,0 mld zł. Drugą co do wielkości pozycję w wydatkach KFD w 2009 r. stanowiły: wypłaty na rzecz spółek budujących i eksploatujących autostrady płatne, wydatki przewidziane przepisami o drogach publicznych i o transporcie drogowym oraz wydatki z tytułu usług doradczych, świadczonych na rzecz GDDKiA. Wydatki te wyniosły 843,9 mln zł [2]. Jak już wspomniano wcześniej, od 2010 r. wydatki inwestycyjne na budowę dróg krajowych i autostrad nie są już ujmowane w budżecie państwa, tylko w budżecie KFD. Stabilnym źródłem finansowania wydatków KFD pozostaje opłata paliwowa, która jest również podstawą do zaciągania kredytów i pożyczek, a także emitowania obligacji oraz spłaty tego długu. Do KFD wpływają również środki z budżetu UE. Niepokojącym zjawiskiem jest jednak fakt, że w ostatnich latach w strukturze przychodów KFD znacznie wzrósł udział kredytów i pożyczek, jak również wpływów ze sprzedaży obligacji. Dzięki tym źródłom finansowania było możliwe znaczące zwiększenie inwestycji na budowę dróg krajowych i zapewnienie wkładu własnego dla projektów współfinansowanych ze źródeł unijnych, jednak rozwiązanie to nie może być zastosowane w perspektywie długoterminowej. Pod względem nakładów na budowę dróg krajowych rok 2010 okazał się rekordowym. Ich wartość wyniosła 17,7 mld zł. GDDKiA podpisała umowy na budowę 544 km p 2012p 2013p 14 KFD inne Rys. 4. Wzrost udziału KFD w finansowaniu inwestycji drogowych Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GDDKiA i raportów BGK dróg (w tym 300 km autostrad i 244 km dróg ekspresowych) o łącznej wartości ponad 22,5 mld zł. Średnia cena uzyskana w przetargach była o 28% niższa od zakładanej w kosztorysach, co dało 8,2 mld zł oszczędności. Rynek wykonawców drogowych, z którymi podpisano umowy, poszerzył się z 28 do ponad 110 firm. O jeden kontrakt ubiegało się średnio ponad 20 biur projektowych [3]. Bardzo podobną sytuację można było zaobserwować w przetargach kolejowych. W 2010 r. PKP PLK S.A. ogłosiły ok. 100 przetargów o wartości ok. 18 mld zł, z czego podpisano umowy na łączną kwotę 7,8 mld zł. Wśród podpisanych kontraktów wartość dwóch była na poziomie 1 mld złotych (modernizacja linii Warszawa Łódź oraz LCS Działdowo), a kolejnych trzech projektów przekroczyła 500 mln zł. W największych przetargach brało udział nawet 10 konsorcjów, składających się łącznie z ponad 40 firm. Średnia cena ofertowa była na poziomie ok. 65% ceny kosztorysowej. Zdaniem wielu ekspertów zaniżone ceny ofertowe w przetargach, zwłaszcza poniżej 60% kosztorysu, mogą niekorzystnie wpłynąć na jakość realizowanych inwestycji. Wieloletnie programy rozwoju Znane z podstaw ekonomiki transportu specyficzne cechy infrastruktury transportowej (takie jak: niepodzielność techniczna i ekonomiczna, długi okres żywotności, długi okres powstawania, brak możliwości importu, wysoka kapitałoi majątkochłonność) powodują, że dla rozwoju infrastruktury transportowej niezbędne jest perspektywistyczne planowanie i przygotowanie długoletnich (lecz stale aktualizowanych) programów rozwoju. Racjonalne podejmowanie decyzji inwestycyjnych wymaga również planowania centralnego. W Polsce w ciągu ostatnich piętnastu lat opracowano kilkanaście dokumentów rządowych oraz programów sektorowych dotyczących rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej, m.in.: Program modernizacji infrastruktury kolejowej na lata , Strategię przebudowy głównych dróg krajowych w Polsce w latach , Strategię rozwoju infrastruktury transportu na lata i lata dalsze. Żaden z tych programów nie został zrealizowany. Pierwszy wieloletni (średniookresowy) dokument programowy dotyczący rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce został uchwalony 25 września 2007 r. W ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata planowano wybudować ok. 623 km autostrad, 1980 km dróg ekspresowych oraz 54 obwodnice o łącznej długości 428 km, a także przebudować 1560 km istniejących dróg krajowych. Łączna kwota wydatków na zadania inwestycyjne związane z budową i modernizacją dróg krajowych, jak również wydatków związanych z utrzymaniem i zarządzaniem siecią tych dróg, miała stanowić 121 mld zł [4]. Program miał być aktualizowany corocznie z uwzględnieniem m.in. stanu realizacji zadań inwestycyjnych. Jednak ograniczenia wydatków budżetowych, zmiany w systemie finansowania inwestycji drogowych w Polsce, wynikające z ustawy o autostradach płatnych i KFD), a także uchwalenie w dniu 27 sierpnia 2009 r. nowej ustawy o finansach publicznych spowodowały, że aktualizacja Programu od 1 stycznia 2010 r. była możliwa jedynie poprzez przyjęcie nowego programu. Poza tym nowa ustawa wprowadziła obowiązek planowania wieloletniego oraz zadaniowego dla INFRASTRUKTURA TRANSPORTU 2/2011

5 jednostek podsektora rządowego. Dokumentem nadrzędnym w tym systemie jest Wieloletni Plan Finansowy Państwa (WPFP), który jest planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu państwa sporządzanym na cztery lata budżetowe. Pierwszy WPFP został uchwalony 3 sierpnia 2010 r. i obejmuje lata Zadania związane z rozwojem infrastruktury drogowej i kolejowej realizowane są w ramach funkcji 19 Infrastruktura transportowa, zadań Wspieranie transportu drogowego oraz Wspieranie transportu kolejowego. 25 stycznia 2011 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata (PBDK). Przyjęty przez rząd program będzie realizowany w okresie 5 lat. Zawiera on listę priorytetowych zadań inwestycyjnych, które zostaną rozpoczęte do 2013 r., listę zadań, których realizacja może zostać rozpoczęta do 2013 r., oraz listę zadań, których realizacja przewidywana jest po roku Łączna wartość wydatków na realizację Programu (łącznie z wydatkami na utrzymanie dróg) w latach wynosi 72,4 mld zł, z czego 63,3 mld zł (87%) pochodzić będzie z KFD i przeznaczone zostanie na finansowanie wydatków inwestycyjnych (oraz zadań na drogach krajowych zniszczonych na skutek powodzi), natomiast pozostałe 9,1 mld zł (13%) pochodzić będzie z budżetu państwa i sfinansuje prace przygotowawcze, utrzymanie, zarządzanie oraz remonty sieci dróg krajowych. Ze środków UE ma pochodzić 35,6 mld zł, a ich udział będzie stopniowo zwiększany w stosunku do źródeł krajowych (rys. 5). Dla potrzeb określenia priorytetów inwestycyjnych oraz programowania wydatków przyjęte zostały trzy perspektywy: do roku 2015, oraz po roku W 2012 r. Program zostanie poddany aktualizacji, której celem będzie określenie szczegółowej listy zadań oraz środków na ich realizację w okresie do 2015 r. Środki finansowe na realizację PBDK będą corocznie zapewniane w planach finansowych KFD oraz kolejnych ustawach budżetowych. Podstawę prawną sporządzenia wieloletniego programu inwestycji obejmujących linie kolejowe stanowi obowiązujący od 1 stycznia 2010 r. art. 38c Ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Zgodnie z zapisami ust. 2: Program wieloletni określa rzeczowy i finansowy zakres planowanych inwestycji kolejowych, na okres nie krótszy niż 3 lata. Program wieloletni obejmuje wszystkie inwestycje realizowane z wykorzystaniem środków finansowych, których dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu. Program wieloletni zawiera w szczególności harmonogram przygotowania i realizacji poszczególnych inwestycji z podziałem na roczne etapy oraz wskazuje wszystkie źródła finansowania inwestycji. W programie wieloletnim wskazuje się, czy dana inwestycja dotyczy linii kolejowej o znaczeniu państwowym oraz czy dana inwestycja jest współfinansowana ze środków pochodzących z budżetu UE. W przeciwieństwie do Programu Budowy Dróg Krajowych, który już wszedł w życie, projekt Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych (WPIK) 9 marca br. został skierowany do konsultacji społecznych. Porównanie zakresu rzeczowego i planowanych wydatków inwestycyjnych w programach realizowanych przez GDDKiA oraz PKP PLK S.A. przedstawiono w tab. 2. Oba programy przygotowano dla okresu, który pokrywa się z WPFP oraz unijną perspektywą finansową , jednak w przypadku dróg krajowych zastosowano dłuższy o jeden rok okres planowania, który rozpoczął się 1 stycznia 2011 r., a nie jak w przypadku WPIK o rok wstecz. W przyszłości należy dążyć do zastosowania dłuższych okresów programowania, które byłyby co roku aktualizowane. Inwestycje kolejowe ujęte w WPFP obejmują zadania dotyczące budowy nowej infrastruktury, modernizacji oraz odtworzenia istniejącej infrastruktury. Wartość tych zadań w latach ma wynieść 21,5 mld zł, z czego ze środków unijnych ma pochodzić 10,3 mld zł, tj. ok. 50% (rys. 6). Jako osobną grupę wyodrębniono działania przygotowawcze, czyli opracowanie studiów wykonalności, dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, zgód i pozwoleń, opracowanie dokumentacji geodezyjnej. Program natomiast nie obejmuje zadań z zakresu eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej, na które (poza środkami pozyskanymi przez PKP PLK S.A.) przekazywane mają być środki w odpowiedniej wysokości z budżetu państwa i Funduszu Kolejowego. WPIK jest programowym wypełnieniem zapisów Dokumentu Implementacyjnego, porządkującego do 2015 roku wdrażanie Master Planu dla transportu kolejowego w Polsce, w zakresie dotyczącym obszaru infrastruktura. Warto zwrócić uwagę, że merytoryczna jakość projektu WPIK, który został przygotowany zgodnie z nowymi przepisami po raz pierwszy, jest zdecydowanie wyższa niż przygotowywanych dokumentów strategicznych w ubiegłych latach, m.in. opracowanego w sierpniu 2010 r. projektu Programu działań dla rozwoju rynku transportu kolejowego do 2015 r. Wykorzystanie funduszy unijnych Najważniejsze źródło finansowania inwestycji transportowych w Polsce stanowi Program Operacyjny Infrastruktura odki krajow rodki unijne Rys. 5. Udział środków unijnych w finansowaniu inwestycji GDDKiA w latach (%). Źródło: opracowanie własne na podstawie [5] odki krajow rodki unijne Rys. 6. Udział środków unijnych w finansowaniu inwestycji PKP PLK S.A. w latach (%). Źródło: opracowanie własne na podstawie [6] 16 INFRASTRUKTURA TRANSPORTU 2/2011

6 Program Budowy Dróg Krajowych na lata Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych Okres realizacji programu 5 lat 4 lata Okres programowania rzeczowego i finansowego 3 ( ) 4 ( ) Wejście w życie Projekt przekazano do konsultacji społecznych Planowane wydatki inwestycyjne w latach , 72,4 mld zł 21,4 mld zł w tym ze środków UE 35,6 mld zł 10,3 mld zł Zadania inwestycyjne, których realizacja rozpocznie się przed 2013 r. 78 zadań 90 zadań (+ 26 przygotowanie inwestycji) Wartość zadań w latach ,3 mld zł 23,9 mld zł Zadania, których realizacja może zostać rozpoczęta 48 zadań do 2013 r. 42,4 mld zł (szacunki) Zadania, których realizacja przewidywana (+ 3 przygotowanie inwestycji) jest po roku 2013 Planowane wydatki na utrzymanie, zarządzanie, remonty, prace przygotowawcze w latach ,1 mld zł mieszany z przewagą zleconego Model zarządzania utrzymaniem wieloletnie kontrakty typu Utrzymaj standard Aktualizacja programu w 2012 r. do roku 2015 Tab. 2. Porównanie programów wieloletnich GDDKiA i PKP PLK S.A. Źródło: opracowanie własne na podstawie [5] i [6] nie uwzględniono w programie (mają pochodzić ze środków budżetowych) wieloletni program utrzymania w postaci kontraktu między rządem a PKP PLK cyklicznie, z dostosowaniem do ujawniających się warunków i Środowisko (POIiŚ). W perspektywie budżetowej w ramach POIiŚ na realizację projektów transportowych przewidziano 19,07 mld euro, w tym 16,13 mld euro z Funduszu Spójności oraz 2,94 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 58% budżetu POIiŚ przypada na projekty drogowe, a 25% na projekty kolejowe. GDDKiA i PKP PLK S.A. są głównymi beneficjentami tych środków. Jak dotąd GDDKiA zdecydowanie lepiej niż PKP PLK S.A. radzi sobie w zakresie wykorzystania funduszy unijnych. W ramach POIiŚ GDDKiA jest beneficjentem 64 projektów indywidualnych, których łączna wartość dofinansowania wynosi 10,2 mld euro (ok. 40 mld zł). Według stanu na r. podpisano 25 umów na dofinansowanie na kwotę 41,2 mld zł, z czego wartość dofinansowania wynosiła 34 mld zł. Złożono łącznie 100 wniosków o płatność na kwotę 10,8 mld zł wydatków kwalifikowanych, a wartość dofinansowania przekracza 9 mld zł. W 2010 r. GDDKiA osiągnęła największy udział w wykorzystaniu środków w ramach POIiŚ. Na projekty drogowe przypadała ponad połowa dofinansowania wynikającego ze wszystkich umów o dofinansowanie zawartych do końca roku Z każdych trzech złotówek wydatków kwalifikowanych rozliczonych w POIiŚ od początku wdrażania dwie pochodzą z inwestycji realizowanych przez GDDKiA. Do końca 2010 r. Komisja Europejska zrefundowała ponad 7,5 mld zł z projektów drogowych POIiŚ, z czego 2,3 mld zł w 2010 r. Szacuje się, że w 2011 r. poziom refundacji będzie na poziomie prawie 13 mld zł [3, 7]. W Programie Budowy Dróg Krajowych założono, że w latach zasilenie KFD z tytułu realizacji projektów współfinansowanych z budżetu UE wyniesie 35,6 mld zł, z czego prawie 96% będą stanowiły środki pochodzące z POIiŚ. Udział środków unijnych w wydatkach inwestycyjnych zwiększy się z 43% w 2010 r. do ok. 76% w 2013 r. (rys. 5). PKP PLK S.A. w ramach POIiŚ podpisała do końca 2010 r. tylko 7 umów o dofinansowanie na kwotę 6,9 mld zł, w czego dofinansowanie stanowiło 4,9 mld zł. W 2010 r. nie zawarto żadnej umowy o dofinansowanie. 21 lutego br. Międzyresortowy Zespół ds. Kolejnictwa przyjął projekty do realizacji do 2014 r. Do końca 2014 roku ma być zakończona modernizacja linii: E65 Warszawa Gdańsk, E30 Sosnowiec-Jęzor Kraków i Kraków Rzeszów, Warszawa Łódź (odcinek Warszawa Skierniewice oraz Łódź-Widzew Łódź-Fabryczna i wiadukt w Rogowie) i E59 Wrocław Rawicz. Zakończone zostaną także prace nad budową łącznicy linii Warszawa Radom z MPL Okęcie. Realizowany będzie również odcinek linii E30 Bielawa Dolna Horka wraz z budową mostu przez Nysę Łużycką oraz elektryfikacją. W przypadku linii nr 8 planowana jest realizacja odcinka Warszawa Warka. Z projektu modernizacji linii E75 (Rail Baltica) Warszawa Sadowne Węgrowskie zrealizowany zostanie odcinek Warszawa Tłuszcz. Z listy rezerwowej POIiŚ skierowany został do realizacji projekt na linii E59 obejmujący odcinek Poznań Czempiń. Realizowana będzie budowa systemu sterowania ERTMS/ETCS na odcinku Bielawa Dolna Legnica Wrocław Opole, jak również budowa sieci GSM-R. Wartość wszystkich przyjętych do realizacji projektów to 21,6 mld zł. Utrzymanie infrastruktury Zarówno PKP PLK S.A., jak GDDKiA w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci funkcjonały w warunkach permanentnego niedoboru środków na utrzymanie infrastruktury. WWW. INFRASTRUKTURA. ELAMED. PL 17

7 Wydatki na utrzymanie dróg krajowych, które obejmują wydatki na bieżące utrzymanie dróg i mostów wraz z utrzymaniem zimowym oraz wydatki na ich remont i przebudowę, wzrosły z 1,1 mld zł w 2004 r. do ok. 3,0 mld zł w 2009 r. W 2010 r., wskutek dużo niższej dotacji budżetowej przyznanej na remonty i przebudowy dróg, łączne wydatki utrzymaniowe spadły o 20% w stosunku do roku poprzedniego (rys. 7). W latach średniorocznie remontowano 735 km dróg krajowych. Przy rocznych potrzebach na utrzymanie sieci dróg krajowych w latach na poziomie 3,7 mld zł rzeczywiste wydatki wynosiły ok. 2,5 mld zł (czyli ok. 2/3 potrzeb). Według obliczeń GDDKiA planowana rozbudowa sieci drogowej spowoduje zwiększenie wydatków na prace utrzymaniowe o ok. 7%. Mimo to, w warunkach ograniczonych możliwości finansowych budżetu państwa, w PBDK na lata poziom wydatków utrzymaniowych na drogi krajowe założono na średniorocznym poziomie ok. 3 mld zł. W przypadku infrastruktury kolejowej pokrycie potrzeb remontowych w zakresie wymiany torów (1550 km rocznie) w latach kształtowało się na poziomie od 11% do 45%. Według wyliczeń PKP PLK S.A., przy przyjęciu okresu dziesięciu lat potrzebnego na likwidację zaległości remontowych oraz zachowaniu rocznej wymiany nawierzchni (torów i rozjazdów) w ilościach wynikających z ich zużycia, niezbędne roczne nakłady wynoszą ok. 7,4 mld zł, w tym należałoby przeznaczyć rocznie 4,1 mld zł na likwidację zaległości, 1,2 mld zł na roboty wynikające z cyklu eksploatacyjnego oraz 2,1 mld zł na bieżące utrzymanie nawierzchni. Planowane wsparcie PKP PLK S.A. ze środków publicznych w latach założono na poziomie 3,7 mld zł (rys. 8). Finansowanie utrzymania infrastruktury kolejowej ma się odbywać w postaci wieloletniego kontraktu między rządem i PKP PLK S.A. Rozgraniczenie kwestii finansowania inwestycji w infrastrukturę kolejową i jej utrzymania ma zapewnić przejrzystość i ciągłość w zakresie wydatkowania środków publicznych na te cele. Wieloletnie zaległości w zakresie utrzymania infrastruktury drogowej i kolejowej nie pozwalają na znaczącą poprawę ich stanu technicznego. Według wyników syntetycznej oceny stanu technicznego nawierzchni torowej linii kolejowej w 2009 roku 37% linii kolejowych znajdowało się w stanie dobrym, czyli wymagają jedynie robót konserwacyjnych. Stan 36% linii był dostateczny, co oznacza potrzebę napraw bieżących polegających na wymianie uszkodzonych elementów torów i skutkuje obniżeniem prędkości rozkładowych oraz wprowadzeniem punktowych ograniczeń Bi ogowej Remonty i przebudowy dróg i mostów Rys. 7. Wydatki na utrzymanie sieci dróg krajowych zarządzanej przez GDDKiA (mln zł). Źródło: opracowanie własne na podstawie GDDKiA Bud stwa Fundusz Kolejowy Rys. 8. Wsparcie eksploatacji i utrzymania infrastruktury PKP PLK S.A. ze środków publicznych (mln zł netto). Źródło: opracowanie własne na podstawie [6] prędkości. Aż 27% linii jest w stanie niezadowalającym, a więc występują na nich znaczne ograniczenia prędkości rozkładowej, a dla przywrócenia wymaganych parametrów eksploatacyjnych konieczna jest kompleksowa wymiana nawierzchni [8]. Na przestrzeni ostatnich lat zwiększa się udział procentowy linii w stanie dobrym, ale na tym samym poziomie utrzymuje się udział procentowy linii w stanie niezadowalającym (rys. 9). Podobna tendencja występuje w drogownictwie (rys. 10), jednak udział dróg w stanie dobrym jest zdecydowanie wyższy niż w przypadku linii kolejowych. Należy pamiętać przy tym, że stan linii magistralnych jest lepszy niż ogólny, uśredniony stan całej sieci kolejowej w Polsce. Mimo zmniejszenia w latach o ok. 6 pkt. proc. długości dróg krajowych w stanie złym (wymagających natychmiastowych remontów), nadal prawie 40% tych dobry dostateczny niezadowa Rys. 9. Stan techniczny linii kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S.A. Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów rocznych PKP PLK S.A dobry niezadowa y Rys. 10. Stan techniczny dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Źródło: opracowanie własne na podstawie [9] INFRASTRUKTURA TRANSPORTU 2/2011

8 dróg wymaga róznego rodzaju zabiegów remontowych. W 2010 rok udało się utrzymać uzyskany poziom z roku poprzedniego. Połowę potrzeb remontowych stanowią zabiegi, które należy wykonać natychmiast (szacowane na 3,5 mld zł), a druga połowa powinna być zaplanowana do wykonania w ciągu najbliższych kilku lat. Według szacunków GDDKiA na koniec 2010 roku łączne potrzeby remontowe nawierzchni, dzięki którym możliwe byłoby wyeliminowanie występowania na całej sieci drogowej odcinków w stanie złym i niezadowalającym, wynoszą 7,7 mld zł. W sytuacji kiedy na 2011 rok nakłady na remonty nawierzchni będą w stanie pokryć niecałe 3% potrzeb natychmiastowych, tendencja poprawy stanu nawierzchni obserwowana w ciągu kilku ostatnich lat, na koniec 2011 roku ulegnie zmianie. Stan dróg krajowych może po raz pierwszy od kilku lat ulec pogorszeniu. Zachowanie wysokiego standardu nowo wybudowanych odcinków dróg krajowych ma zapewnić zastosowanie nowego modelu zarządzania procesem utrzymaniowym. Przed 2010 r. realizacja zadań związanych z utrzymaniem dróg krajowych była organizowana przez oddziały regionalne przy użyciu dwóch modeli zarządzania: tradycyjnego (własnego) oraz mieszanego, w ramach którego część zadań zleca się na zewnątrz w ramach przetargów. Głównym czynnikiem decydującym o kompleksowości zleceń prac utrzymaniowych firmom zewnętrznym jest dostępność wykonawców w danym regionie. Docelowym modelem zarządzania utrzymaniem jest kompleksowe zlecenie wszystkich prac firmie zewnętrznej, gdzie przedmiotem oceny i odbioru pozostaje wyłącznie dotrzymanie określonych w kontrakcie standardów. W 2010 r. po raz pierwszy dla dwóch nowo wybudowanych odcinków drogi ekspresowej S3 zastosowano model Utrzymaj Standard i podpisano 3-letni kontrakt z wybranym w drodze otwartego przetargu wykonawcą. Według wstępnych szacunków GDDKiA koszty utrzymania drogi o podobnym standardzie utrzymywane w systemie mieszanym i w systemie kompleksowego zlecenia zastosowane w przypadku drogi S3 są zbliżone bądź mniejsze, przy wyższym standardzie zapewnianym przez kompleksowe utrzymanie i mniejszych kosztach zarządcy drogi z tytułu braku potrzeby zatrudniania dodatkowych osób. Model ten pozwoli również na stopniowe wprowadzenie na nowych odcinkach dróg systemu zarządzania cyklem życia nawierzchni. Dr Jana Pieriegud Lat 34, absolwentka Białoruskiego Uniwersytetu Transportu w Homlu, doktoryzowała się w 2001 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pracownik naukowodydaktyczny Katedry Transportu SGH. Od sierpnia 2009 r. ekspert House of Solutions International Sp. z o.o. w zakresie analiz rynkowych dla przemysłu kolejowego. Redaktor naukowy książki Benchmarking and best practices in transport sector (SGH, Warsaw 2009). Brała udział w wielu projektach badawczo-rozwojowych. Ekspert Komisji Europejskiej w 7PR w obszarze Transport. Wnioski W ciągu ostatniego dziesięciolecia zarówno realizacja programu budowy dróg krajowych, jak i szeroko rozumianego programu modernizacji linii kolejowych w Polsce poddawana jest stałej krytyce. Obaj państwowi zarządcy infrastruktury GDDKiA oraz PKP PLK S.A. w poszukiwaniu efektywnego modelu finansowania zarządzanych przez siebie sieci, napotykają podobne problemy natury prawno-administracyjnej i finansowej. Głównym problemem obu zarządców jest dominacja celów politycznych nad ekonomicznymi przy planowaniu i zarządzaniu inwestycjami infrastrukturalnymi oraz brak państwowych gwarancji w zapewnieniu ciągłości w przekazywaniu zadeklarowanych środków budżetowych. W 2010 roku po raz pierwszy, zgodnie z nowymi przepisami, opracowane zostały wieloletnie programy budowy dróg krajowych i inwestycji kolejowych. Podobnie jak w przypadku poprzednich programów, projekty kolejowe i drogowe ujęte w tych programach nie będą mogły być zrealizowane bez wsparcia środkami publicznymi. Zmiany w systemie wykonywania prac utrzymaniowych i zawieranie kontraktów wieloletnich mają sprzyjać poprawieniu stanu technicznego sieci dróg krajowych i linii kolejowych. Nowe rozwiązania technologiczne oraz metody zarządzania, wprowadzane przez GDDKiA i PKP PLK S.A. w ramach zarządzanych przez siebie przedsiębiorstw, powinny być przedmiotem wspólnej wymiany doświadczeń, z uwzględnieniem najlepszych praktyk i modeli zagranicznych, w celu dążenia do zwiększenia efektywności ekonomicznej realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych i utrzymaniowych. Artykuł recenzowany. Piśmiennictwo [1] Marciszewska E., Pieriegud J. (eds.): Benchmarking and best practices in transport sector. SGH, Warsaw [2] Raporty roczne BGK za lata [3] Raport GDDKiA za 2010 r. [4] Program budowy dróg krajowych na lata Załącznik do Uchwały nr 163/2007 Rady Ministrów z dnia 25 września 2007 r. [5] Program Budowy Dróg Krajowych na lata Załącznik do Uchwały Rady Ministrów nr 10/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r., Ministerstwo Infrastruktury, styczeń 2011 r. [6] Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych Projekt, Ministerstwo Infrastruktury, marzec 2011 r. [7] Lista beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko stan na 3 stycznia 2011 r., [8] Raport Roczny PKP PLK S.A. za 2009 r. [9] Raport o stanie technicznym sieci dróg krajowych na koniec 2009 roku. GDDKiA, Warszawa, marzec 2010 r. Summary The systems of financing of national roads and railways in Poland have been compared in the article. The previous issues of the Infrastruktura Transportu magazine presented the best practices in the field of planning and financing of rail infrastructure in selected European countries. It is worth referring to the intersector benchmarking and comparing the systems of financing of national roads and railways in Poland. WWW. INFRASTRUKTURA. ELAMED. PL 19

infrastrukturalnych nowa rola BGK W ERZE GOSPODARKI RYNKOWEJ Warszawa, maj 2009

infrastrukturalnych nowa rola BGK W ERZE GOSPODARKI RYNKOWEJ Warszawa, maj 2009 Zmiany w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych nowa rola BGK W ERZE GOSPODARKI RYNKOWEJ Warszawa, maj 2009 Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w ramach BGK Krajowy Fundusz Drogowy autostrady,

Bardziej szczegółowo

Prawne i finansowe uwarunkowania funkcjonowania systemu administracji drogowej. 14 listopad 2011 r.

Prawne i finansowe uwarunkowania funkcjonowania systemu administracji drogowej. 14 listopad 2011 r. Prawne i finansowe uwarunkowania funkcjonowania systemu administracji drogowej 14 listopad 2011 r. Polska jedno z kluczowych wewnętrznych węzłów transportowych UE i brama UE na Europę Wschodnią 26% dróg

Bardziej szczegółowo

Program Budowy Dróg Krajowych na lata

Program Budowy Dróg Krajowych na lata Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 26 stycznia 2011 - dlaczego zaszła konieczność zmiany Programu zatwierdzonego w 2007 roku? Program przyjęty przez RM nie posiada przyjętej strategicznej

Bardziej szczegółowo

Koleje Co zostało zrobione? Janusz Piechociński

Koleje Co zostało zrobione? Janusz Piechociński Koleje Co zostało zrobione? Janusz Piechociński Wykorzystanie przez PKP PLK S.A. funduszy Unii Europejskiej w projektach kolejowych perspektywy 2000-2006 W ramach funduszy przedakcesyjnych i akcesyjnych

Bardziej szczegółowo

Skrócony kwestionariusz informacyjny w sprawie środków pomocowych obowiązujących w dniu 1 maja 2004 (pomoc istniejąca)

Skrócony kwestionariusz informacyjny w sprawie środków pomocowych obowiązujących w dniu 1 maja 2004 (pomoc istniejąca) Skrócony kwestionariusz informacyjny w sprawie środków pomocowych obowiązujących w dniu 1 maja 2004 (pomoc istniejąca) 1. Informacje ogólne Państwo: Polska Tytuł środka pomocowego: Finansowanie budowy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Analiza wykorzystania środków unijnych przez podmioty sektora publicznego w latach 2007-2011 Oszacowanie

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r.

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r. MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Kraków, 16 X 2012 r. Strategiczne podstawy podejmowanych działań sanacyjnych M a s t e r P l a n d l a t r a

Bardziej szczegółowo

Finanse publiczne. Budżet państwa

Finanse publiczne. Budżet państwa Finanse publiczne Budżet państwa Wieloletni Plan Finansowy Państwa Wieloletni Plan Finansowy Państwa stanowi podstawę do przygotowania projektu ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy. WPFP jest sporządzany

Bardziej szczegółowo

Finanse publiczne. Budżet państwa

Finanse publiczne. Budżet państwa Finanse publiczne Budżet państwa Wieloletni Plan Finansowy Państwa Wieloletni Plan Finansowy Państwa stanowi podstawę do przygotowania projektu ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy. WPFP jest sporządzany

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 2035 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Efekt modernizacji linii kolejowych w perspektywie i plany do 2020 r.

Efekt modernizacji linii kolejowych w perspektywie i plany do 2020 r. Kolej nowoczesnych technologii Kolej nowoczesnych technologii Efekt modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007 2013 i plany do 2020 r. Józefa Majerczak Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Uchwała Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia w sprawie: zmian w budżecie Miasta Słupska na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego.

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego. P r o j e k t U S T A W A z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego Art. 1. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011-2019. na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230

Bardziej szczegółowo

Krzysztof S. Cichocki, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Krzysztof S. Cichocki, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk Krzysztof S. Cichocki, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk Wykorzystano wyniki raportu Jacka Sieraka, Michała Bitnera, Andrzeja Gałązki i Remigiusza Górniaka, dla MRR Ocena zdolności JST

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA 2017 ROK

ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA 2017 ROK I. 1. Lp. Załącznik do uchwały Nr 46/16 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 28 listopada 2016 r. ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata . Uchwała Nr XIII/69/11 Rady Gminy Obrzycko z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2012-2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK 5 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK Projekt budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2016 rok został opracowany na podstawie informacji wstępnych Ministra

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 226 15653 Poz. 1479 1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. UWAGI OGÓLNE Niniejsze opracowanie zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. przygotowane na podstawie sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / / 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 2012-2026 Założenia

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

Dochody budżetu gminy na 2007 r. Załącznik nr 1 Dochody budżetu gminy na 2007 r. Dział Rozdział* Źródło dochodów 1 2 3 4 5 Plan 2007 r. Dochody ogółem (* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego) Załącznik nr 2 budżetu gminy na 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 7 Dz.U.2010.226.1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 201 1 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2011 rok w dniu 10 lutego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXIV/245/09 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 17 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXIV/245/09 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 17 grudnia 2009 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR RADY POWIATU WIELICKIEGO Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 6, pkt 8 lit. d, art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku, Nr

Bardziej szczegółowo

Kolej kontra drogowcy dlaczego ci pierwsi są w gorszej sytuacji? Warszawa, 14 lipca 2011 r.

Kolej kontra drogowcy dlaczego ci pierwsi są w gorszej sytuacji? Warszawa, 14 lipca 2011 r. Kolej kontra drogowcy dlaczego ci pierwsi są w gorszej sytuacji? Warszawa, 14 lipca 2011 r. PLAN INWESTYCYJNY PKP PLK S.A NA 2011 ROK LICZBA PROJEKTÓW KOLEJOWYCH (OGÓŁEM 153 PROJEKTY) NAKŁADY W MLD PLN

Bardziej szczegółowo

3. Przykładowa analiza roczna. 3.1. Wycena wartości majątku infrastrukturalnego

3. Przykładowa analiza roczna. 3.1. Wycena wartości majątku infrastrukturalnego 3. Przykładowa analiza roczna 3.1. Wycena wartości majątku infrastrukturalnego Oszacowanie wartości majątku infrastrukturalnego wymaga szczegółowych informacji o parametrach technicznych sieci drogowej.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT 2016 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Bardziej szczegółowo

Droga ekspresowa S7 Białobrzegi - Jedlińsk. Rola dróg samorządowych w systemie transportowym kraju, obowiązki zarządców dróg

Droga ekspresowa S7 Białobrzegi - Jedlińsk. Rola dróg samorządowych w systemie transportowym kraju, obowiązki zarządców dróg Droga ekspresowa S7 Białobrzegi - Jedlińsk Rola dróg samorządowych w systemie transportowym kraju, obowiązki zarządców dróg Luty 2010 Budujemy wspólny dom drogi krajowe + drogi samorządowe = infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 11 grudnia 2013 r.

Warszawa, 11 grudnia 2013 r. Warszawa, 11 grudnia 2013 r. Fakty perspektywa 2007-2013 Zadania postawione przed GDDKiA Znacząca poprawa stanu krajowej infrastruktury drogowej poprzez nowe inwestycje Efektywne wykorzystanie środków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, i, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata

UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata 2016 2019 1. Założenia makroekonomiczne i finansowe Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2016 i lata następne została

Bardziej szczegółowo

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Budżet

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzykosy została sporządzona na lata 2017-2024. Okres ten, stosownie do art. 227

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku

I N F O R M A C J A o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku Zał. Nr 8 do Zarządzenia Wójta Gminy Stara Błotnica nr 41.2016 z dnia 26 sierpnia 2016 roku I N F O R M A C J A o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LV/356/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 27 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LV/356/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 2490 UCHWAŁA NR LV/356/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego

Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego Część A OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2015-2029.

Bardziej szczegółowo

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano,

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano, Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2014 r. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gaworzyce Uwagi ogólne: Opracowując wieloletnią

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego Projekt, druk Nr 1/IV/2015 UCHWAŁA Nr /IV/2015 RADY POWIATU W RADOMIU z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sulmierzyce opracowano na lata 2014-2023 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: -

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia nr./../2016 z dnia roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia nr./../2016 z dnia roku . Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia nr./../2016 z dnia... 2016 roku Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

Marcin Pasak, Warszawa, 24.06.2014. Bank jako partner samorządów - rola i wyzwania na najbliższe lata

Marcin Pasak, Warszawa, 24.06.2014. Bank jako partner samorządów - rola i wyzwania na najbliższe lata Marcin Pasak, Warszawa, 24.06.2014 Bank jako partner samorządów - rola i wyzwania na najbliższe lata Agenda Dzień dobry! Sektor publiczny (samorządowy w Polsce) Polityka Spójności na lata 2014-2020 Zmiany

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości

Załącznik nr 3. Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości Załącznik nr 3 Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Inwestycje drogowe w opłacie za dostępność. Speed uppp Poland. Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.

Inwestycje drogowe w opłacie za dostępność. Speed uppp Poland. Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Speed uppp Poland Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Uwarunkowania realizacji projektów drogowych 1. Obowiązek ustawowy jednostek samorządu terytorialnego realizacji zadań publicznych w zakresie dróg publicznych

Bardziej szczegółowo

1. Opracowanie budżetu JST, 2. Uchwalenie budżetu JST, 3. Wykonanie budżetu JST, 4. Sprawozdawczość i kontrola budżetu JST

1. Opracowanie budżetu JST, 2. Uchwalenie budżetu JST, 3. Wykonanie budżetu JST, 4. Sprawozdawczość i kontrola budżetu JST 1. Opracowanie budżetu JST, 2. Uchwalenie budżetu JST, 3. Wykonanie budżetu JST, 4. Sprawozdawczość i kontrola budżetu JST Opracowanie budżetu JST Podstawa opracowania budżetu JST: materiały planistyczne,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata 2015-2020 Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wieloletnia

Bardziej szczegółowo

ST1-4834-1044/06 Warszawa, 2006-09-29

ST1-4834-1044/06 Warszawa, 2006-09-29 MINISTER FINANSÓW ST1-4834-1044/06 Warszawa, 2006-09-29 Szanowni Państwo W związku ze zgłaszanymi przez jednostki samorządu terytorialnego wątpliwościami związanymi ze stosowaniem przepisów prawa, przedstawiam

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XVI/114/15 RADY GMINY SANTOK z dnia 29 grudnia 2015 r. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2016-2020. Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa dolnośląskiego. Wrocław, 3 lutego 2011 r.

Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa dolnośląskiego. Wrocław, 3 lutego 2011 r. Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa dolnośląskiego Wrocław, 3 lutego 2011 r. Model finansowania infrastruktury zarządzanej przez PKP PLK S.A.: Wydatki w Polsce (w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XVII/6/214 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA 2 z dnia 28 stycznia 214 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2 na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) Projekty realizowane przez GDDKiA w ramach PO Infrastruktura i Środowisko współfinansowane są ze środków Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 249 16906 Poz. 1667 1667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i perspektywy rozwoju infrastruktury kolejowej w regionie płockim. Płock, 27 czerwca 2014 r.

Funkcjonowanie i perspektywy rozwoju infrastruktury kolejowej w regionie płockim. Płock, 27 czerwca 2014 r. Funkcjonowanie i perspektywy rozwoju infrastruktury kolejowej w regionie płockim Płock, 27 czerwca 2014 r. Cele i kierunki rozwoju Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Najważniejszym celem w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2011 ROK

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2011 ROK 5 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2011 ROK Projekt budżetu Powiatu Piaseczyńskiego na 2011 rok został opracowany w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. UCHWAŁA NR. projekt Nr 1 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie zmian w uchwale Nr 144/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2017 rok, z późn.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA 2015-2025 Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art.227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wrocławskiego została opracowana na lata 2016-2026, co wynika z limitów wydatków bieżących i majątkowych na realizowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035.

Załącznik nr 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035. Załącznik nr 2 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035. Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian

Bardziej szczegółowo

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzenie Nr 0050.51.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami

Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami Raport fot. Scanrail - fotolia.com Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami UEFA EURO 2012 mgr inż. Maciej Kaczorek, Biuro Strategii, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata 2016-2024 1. Założenia wstępne Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015-2024 Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck opracowana została na okres roku 2015 oraz kolejne 9 lat. Natomiast prognozę kwoty długu

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Autorzy... Wprowadzenie... XI XVII XIX Rozdział I. Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w kontekście potrzeb finansowych samorządu terytorialnego w Polsce (Bartosz Korbus)...

Bardziej szczegółowo

w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 353 342 zł dotacje celowe na zadania zlecone gminie

w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 353 342 zł dotacje celowe na zadania zlecone gminie Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024 Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sulmierzyce opracowano na lata 2014-2024 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: -

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 stycznia 2015 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr 15.148 2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 10 lutego 2016 roku 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r. Projekt z dnia 21 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia... 2015 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy rodzaju i szczegółowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów Data utworzenia 2014-12-29 Numer aktu 9 Akt prawa miejscowego

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie Załącznik nr 1 do uchwały nr V /27/2015 Rady Gminy Chełm z dnia 30 stycznia 2015 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/245/2016 Rady Gminy Giżycko z dnia 31 sierpnia 2016 r. 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/155 /2016 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 22 czerwca 2016 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Inwestycje wieloletnie i programy wieloletnie

Inwestycje wieloletnie i programy wieloletnie 72 BSiE Alicja Młynarska Wichtowska Informacja BSiE nr 822 (IP 96G) Inwestycje wieloletnie i programy wieloletnie A. Inwestycje wieloletnie i programy wieloletnie w świetle obowiązujących przepisów Z budżetu

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr.../.../2015 z dnia... 22 grudnia 2015 r. 1) XII 88 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda 5 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 230/XXXI/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 18 grudnia roku Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

I półrocze 2015. 27 sierpnia 2015 1

I półrocze 2015. 27 sierpnia 2015 1 I półrocze 2015 27 sierpnia 2015 1 Agenda 1. Informacje Ogólne 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA 5. Kontrakty - ofertowanie 6. Kontrakty -

Bardziej szczegółowo