POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO"

Transkrypt

1 POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO

2 WPROWADZENIE Liczba osób niepełnosprawnych w Polsce oraz róŝnorodność problemów jakie rodzi niepełnosprawność sprawia, Ŝe grupa ta powinna zajmować szczególne miejsce w społecznej polityce państwa. WdroŜona z dniem 1 stycznia 1999 roku reforma ustrojowa przyniosła szereg zmian w zasadach organizacji i działań władz publicznych. Powstały nowe struktury samorządu terytorialnego powiaty, które przejęły szereg zadań realizowanych wcześniej przez organy administracji rządowej. Samorządy stały się odpowiedzialne za sytuację Ŝyciową swoich mieszkańców. Odpowiedzialność ta dotyczy teŝ osób niepełnosprawnych. Zakres kompetencji poszczególnych słuŝb działających na rzecz osób niepełnosprawnych określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm. ). Według ustawy do zadań powiatu naleŝy m.in.: - opracowanie, zgodnych ze strategią rozwoju województwa, projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: rehabilitacji społecznej; rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia; przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. Istotą programu jest stworzenie na terenie powiatu wolsztyńskiego lokalnych warunków oraz zagwarantowanie i udzielenie osobom niepełnosprawnym takiej pomocy, która umoŝliwi osiągnięcie jak najlepszej Ŝyciowej samodzielności i aktywności przy wykorzystaniu tkwiących w nich potencjalnych zdolności i moŝliwości. 2

3 Powiatowy program pomocy osobom niepełnosprawnym oparty jest na strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu wolsztyńskiego na lata Nadrzędnym celem strategii i jego kontynuacją w programie jest objęcie i udzielenie potrzebującym pomocy osobom w pokonaniu przeciwieństw losu i Ŝyciu w warunkach odpowiadających godności człowieka. Program wyznacza kierunki rozwoju oferty wsparcia dla osób niepełnosprawnych, które dostosowane do rzeczywistych potrzeb stanowić będą podstawę do sporządzenia konkretnych projektów wcielanych w Ŝycie na terenie naszego powiatu. Do skutecznej realizacji zamierzonych celów niezbędna będzie współpraca władz powiatowych, gminnych, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych mogących wspierać realizację programu merytorycznie i finansowo, z uwzględnieniem problemów, zasobów i specyfiki poszczególnych jednostek. 3

4 I.Opis problemu. Osoby niepełnosprawne istnieją we wszystkich częściach świata i we wszystkich warstwach społecznych, ich liczba na świecie jest bardzo duŝa i stale wzrasta. Odsetek niepełnosprawnych w Polsce sięga około 14,3% ogólnej populacji ludności problem ten dotyka więc przeszło 5,5 milionów Polaków. Dodatkowo w naszym kraju stale rośnie liczba osób, które ze względu na pogarszający się stan zdrowia mają trudności w wypełnianiu ról Ŝyciowych i społecznych. W ciągu 14 lat liczba niepełnosprawnych wzrosła o 46,1%, co wiąŝe się przede wszystkim z procesem starzenia się społeczeństwa. Demografowie polscy twierdzą, Ŝe wzrostowi liczby osób niepełnosprawnych sprzyja teŝ postęp cywilizacyjny i techniczny. Zakres i waga tego problemu skłaniają i jednocześnie zobowiązują do działań mających na celu zagwarantowanie kaŝdej osobie niepełnosprawnej prawa do niezaleŝnego, samodzielnego i aktywnego Ŝycia. Niepełnosprawność nie jest wyłącznie osobistą tragedią dotkniętego nią człowieka. Jest ona wpisana w Ŝycie tak samo jak choroba czy starość. Społeczeństwo musi uświadomić sobie i zrozumieć niepełnosprawnych, którzy Ŝyją wśród nas i mają takie same prawa. Szeroko pojęta rehabilitacja osób niepełnosprawnych ( zawodowa i społeczna ) nie moŝe dokonywać się bez udziału osób w pełni sprawnych. Funkcjonowanie tej grupy osób zaleŝy w duŝej mierze od nich samych, ale teŝ od społeczności, w której przyszło im wzrastać i Ŝyć. Definicja zawarta w Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych mówi, iŝ : niepełnosprawnymi są osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemoŝliwia Ŝycie codzienne, naukę, pracę oraz wypełnianie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi... 4

5 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych określa niepełnosprawność jako trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych podkreśla fundamentalne prawa osób niepełnosprawnych do godnego Ŝycia zakazując przy tym dyskryminacji. Często inny w opinii ludzi to odmienny, jakŝe blisko od odmienności do odmieńca do pejoratywnych skojarzeń. NaleŜy więc podjąć roŝne działania w celu podniesienia publicznej świadomości o prawach osób niepełnosprawnych, o pozytywnym wkładzie jaki wnoszą te osoby w Ŝycie innych ludzi, a takŝe o problemach z którymi spotykają się z powodu swej niepełnej sprawności. Szacuje się, Ŝe problem niepełnosprawności w powiecie wolsztyńskim dotyka blisko 4 tys. osób. Zebranie szczegółowych danych na temat liczby osób niepełnosprawnych w powiecie jest niemoŝliwe z uwagi na brak danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dla potrzeb programu przyjęto liczbę osób niepełnosprawnych w oparciu o dane Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za rok Liczba osób niepełnosprawnych powyŝej 16 roku Ŝycia wg płci i stopnia niepełnosprawności. Tabela nr 1 Stopień KOBIETY MĘśCZYŹNI niepełnosprawności liczbowy procentowy liczbowy procentowy Udział Udział Udział Udział Ogółem Znaczny 62 57,40 % 46 42,60 % 108 Umiarkowany ,22 % ,78 % 396 Lekki ,98 % ,02 % Ogółem ,13 % ,89 %

6 Wśród osób niepełnosprawnych najliczniejszą grupę stanowią osoby z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności z przewagą męŝczyzn ( 51,02% ), natomiast kobiety stanowią 48,98%. Nieco mniejszą część stanowią osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 52, 78% męŝczyźni i 47,22% kobiety. Z uwagi na fakt, Ŝe najliczniejsza rzesza osób to osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, naleŝy podjąć liczne działania, by ograniczyć do minimum skutki niepełnosprawności umoŝliwiając rehabilitację społeczną, m.in. uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych oraz aktywizację zawodową m.in. pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Liczba osób niepełnosprawnych wg schorzenia. Tabela nr 2 Stopień niepełnosprawności Rodzaj ZNACZNY UMIARKOWANY LEKKI Ogółem schorzenia Udział Udział Udział Udział Udział Udział liczbowy procent. liczbowy procent. liczbowy procent. 26 pkt 1 lit. a 26 3,07 % ,60 % ,33 % pkt 1 lit. b 48 12,73 % ,48 % ,79 % pkt 1 lit. c 9 8,50 % 37 34,90 % 60 56,60 % pkt 1 lit. d 1 4,35 % 9 39,13 % 13 56,52 % pkt 1 lit. e 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 26 pkt 1 lit. f 6 10,53 % 22 38,60 % 29 50,87 % pkt 1 lit. g 2 50 % 2 50 % 0 0 % 4 26 pkt 1 lit. h 9 10,59 % 21 24,70 % 55 64,71 % pkt 1 lit. i 7 8,87 % 26 32,91 % 46 58,22 % 79 Według Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 maja 2002 r. ( Dz. U. Nr 66, poz. 604 ) 26. Stopień niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany lub lekki ustala się, uwzględniając: pkt. 1) wystąpienie naruszenia sprawności organizmu i zakres tego naruszenia spowodowany przez: 6

7 a) wady wrodzone i schorzenia o róŝnej etiologii, prowadzące do niedowładów, poraŝenia kończyn lub zmian w narządzie ruchu upośledzające w znacznym stopniu zdolność chwytną rak lub utrudniające samodzielne poruszanie się, b) wrodzone lub nabyte cięŝkie choroby metaboliczne, układu krąŝenia, oddechowego, moczowego, pokarmowego, układu krzepnięcia i inne, znacznie upośledzające sprawność organizmu, wymagające systematycznego leczenia ambulatoryjnego i okresowo leczenia szpitalnego, c) upośledzenie umysłowe począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym, d) psychozy i zespoły psychotyczne, e) zespół autystyczny, f) padaczkę z częstymi napadami lub wyraźnymi następstwami psychoneurologicznymi, g) nowotwory złośliwe i choroby rozrostowe układu krwionośnego do 5 lat od ukończenia leczenia, h) wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku powodujące ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniŝenia ostrości wzroku w oku lepszym do 5/25 lub 0,2 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni, i) głuchoniemotę, głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu niepoprawiające się w wystarczającym stopniu po zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego, 2) przewidywany okres trwania naruszonej sprawności organizmu przekraczający 12 miesięcy, 3) zakres naruszenia sprawności organizmu powodujący ograniczenie lub niezdolność do: zatrudnienia, pełnienia ról społecznych lub samodzielnej egzystencji, zwany dalej naruszeniem sprawności organizmu. 7

8 Z przedstawionych danych zawartych w tabeli wynika, Ŝe największą liczbę stanowią osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu ( 79,33 % ), nieco mniejszą grupę osoby z dysfunkcją narządu wzroku ( 64,71 % ) i narządu słuchu ( 58,22 % ). Analizując powyŝsze dane za zadanie priorytetowe naleŝy uznać pomoc osobom niepełnosprawnym w likwidacji barier architektonicznych m.in. budowę podjazdów do budynków, poszerzanie drzwi wejściowych, przystosowanie toalet, zakładanie poręczy, wytyczanie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych interesantów, dostosowywanie przejść i zakładanie sygnalizacji dla niepełnosprawnych pieszych, zaopatrzenie niepełnosprawnych głuchych w aparaty słuchowe. 8

9 9

10 Liczba niepełnosprawnych kobiet i męŝczyzn w powiecie zatrudnionych i pozostających bez zatrudnienia. Tabela nr 3 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Zatrudnione Niepozostające w zatrudnieniu Wiek Kobiety MęŜczyźni Razem Kobiety MęŜczyźni Razem u. liczb. u. proc. u. liczb. u. proc. u. liczb. u. proc. u. liczb. u. proc. u. liczb. u. proc. u. liczb. u. proc. Ogółem ,40 % 60 18,86 % ,26 % ,76% ,96 % ,72 % ,5 % ,25 % ,75 % % 61 15,25 % ,25 % ,63 % ,37 % % ,54 % ,02 % ,56 % i więcej 0 0 % 5 4,35 % 5 4,35 % 56 48,69 % 44 38,26 % ,95 % 115 Ogółem ,81 % ,10 % ,92 % ,92 % ,15 % ,07 %

11 Z danych zawartych w tabeli wynika, Ŝe przewaŝająca część osób niepełnosprawnych (51,07% ) pozostaje bez pracy. Problem niepełnosprawności nasila się teŝ z wiekiem. 86,95% stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym, a więc waŝnym zadaniem programu będzie ich rehabilitacja społeczna. Drugą bardzo liczną grupę niepełnosprawnych niepracujących stanowią osoby młode w wieku lat - w tym przedziale wiekowym bez pracy pozostaje 31,76% kobiet i 33,96% męŝczyzn. Istotnym zadaniem jest więc aktywizacja zawodowa tej grupy pomoc w pozyskiwaniu pracy oraz stworzenie moŝliwości przekwalifikowania się, a takŝe dokształcania. Liczba niepełnosprawnych dzieci w powiecie w roku 2002 wg przyczyn niepełnosprawności, wieku i płci. Tabela nr 4 Przyczyny Wiek Płeć Ogółem Lp. niepełnosprawności K M u. l. u. pr. u. l. u. pr. u. l. u. pr. u. l. u. pr. u. l u. pr. u. l u. pr ust.1 pkt , , , , , , ust.1 pkt , , , , , , ust.1 pkt ,26 2 0, , , , , ust.1 pkt ust.1 pkt ust.1 pkt ,26 9 3, , , , , ust.1 pkt , ,41 1 0, ust.1 pkt ,84 2 0, , ust.1 pkt ,41 2 0,84 6 2,51 2 0,84 7 2,93 9 3,76 Ogółem 38 15, , , , , ust. 1 Do stanów chorobowych, które uzasadniają konieczność stałej opieki lub pomocy dziecku, naleŝą: 2

12 1) wady wrodzone i schorzenia o róŝnej etiologii prowadzące do niedowładów, poraŝenia kończyn lub zmian w narządzie ruchu, upośledzające w znacznym stopniu zdolność chwytną rąk lub utrudniające samodzielne poruszanie się, 2) wrodzone lub nabyte cięŝkie choroby metaboliczne, układu krąŝenia, oddechowego, moczowego, pokarmowego, układu krzepnięcia i inne znacznie upośledzające sprawność organizmu, wymagające systematycznego leczenia w domu i okresowo leczenia szpitalnego, 3) upośledzenie umysłowe, począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym, 4) psychozy i zespoły psychotyczne, 5) zespół autystyczny, 6) padaczka z częstymi napadami lub wyraźnymi następstwami psychoneurologicznymi, 7) nowotwory złośliwe i choroby rozrostowe układu krwionośnego do 5 lat od zakończenia leczenia, 8) wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku powodujące znaczne ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniŝenia ostrości wzroku w oku lepszym do 5/25 lub 0,2 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi, lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni, 9) głuchoniemota, głuchota lub obustronne upośledzenie słuchu niepoprawiające się w wystarczającym stopniu po zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego, Ust. 2. Przy ocenie niepełnosprawności dziecka bierze się pod uwagę: 1) rodzaj i przebieg procesu chorobowego oraz jego wpływ na stan czynnościowy organizmu, 2) sprawność fizyczną i psychiczną dziecka oraz stopień jego przystosowania do skutków choroby lub naruszenia sprawności organizmu, 3

13 3) moŝliwość poprawy stanu funkcjonalnego pod wpływem leczenia i rehabilitacji. Reasumując otrzymane dane moŝna powiedzieć, Ŝe: - najbardziej liczną grupę niepełnosprawnych według wieku stanowią dzieci w wieku od 8 16 lat co stanowi ( 63,60% ) ogółu. - 36,82% stanowią dzieci z wrodzonymi lub nabytymi cięŝkimi chorobami metabolicznymi, układu krąŝenia, oddechowego, moczowego, pokarmowego itd. z czego najwięcej jest dzieci w wieku 8 16 lat ( 20,08% ). Dokonując analizy powyŝszego zagadnienia naleŝy stwierdzić, Ŝe największa liczba dzieci niepełnosprawnych, to dzieci w wieku szkolnym, dlatego więc naleŝy podjąć działania w celu tworzenia klas integracyjnych w szkołach. Dla prawidłowego rozwoju dziecka niepełnosprawnego bardzo istotny jest kontakt ze zdrowymi dziećmi. Wspólna nauka, zabawa pomaga w integracji, wzbogacając przy tym zdrowych rówieśników, ucząc ich odpowiedzialności, szacunku i cierpliwości dla ograniczeń i realistycznego spojrzenia na rzeczywistość. Powiatowy program na rzecz osób niepełnosprawnych wcielany będzie w Ŝycie poprzez systematyczne realizowanie poszczególnych zadań, które są ściśle nakierowane na osiągnięcie przedstawionych w dalszej części celów. II. Cel główny nr 1 Pomoc osobom niepełnosprawnym w poprawie jakości Ŝycia, w rozwijaniu świadomości społecznej oraz w rozwiązywaniu występujących problemów. 4

14 A. Cele szczegółowe. 1. Zorganizowanie powiatowej imprezy dla osób niepełnosprawnych z okazji Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych. 2. Promowanie informacji o moŝliwości dofinansowania ze środków PFRON sportu, kultury, turystyki i rekreacji dla osób niepełnosprawnych. 3. Wspomaganie kampanii informacyjnych dotyczących osób niepełnosprawnych. 4. Opracowanie oraz organizacja szkoleń i warsztatów dla osób niepełnosprawnych, członków rodzin, przedstawicieli organizacji pozarządowych, opiekunów i wolontariuszy zaangaŝowanych w proces rehabilitacji. 5. Aktywizacja środowiska lokalnego na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym. 6. Uruchomienie punktu konsultacyjno informacyjnego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 7. Opracowanie, publikacja i rozpowszechnianie pakietu informacyjnego nt: - adresów instytucji świadczących pomoc osobom niepełnosprawnym na terenie powiatu; - moŝliwości i sposobów otrzymania pomocy; - praw osób niepełnosprawnych i moŝliwości ich egzekwowania; - istniejących i działających grup wsparcia; - słuŝb pośrednictwa pracy, - organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. 8. Utworzenie i nadzór nad działalnością Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 9. Wczesna interwencja i podjęcie działań w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym związanym z nagłym pojawieniem się niepełnosprawności. 10. Rozpowszechnienie informacji o moŝliwościach uzyskania dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. 5

15 11. Aktywizacja organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych: - organizowanie szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych, - pomoc w pisaniu wniosków i projektów, - koordynowanie działań organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, - współpraca z organizacjami pozarządowymi w celu rozeznania potrzeb osób niepełnosprawnych w ich środowisku. B. Adresaci programu. - osoby niepełnosprawne, - rodziny osób niepełnosprawnych, - przedstawiciele organizacji pozarządowych, - instytucje zajmujące się osobami niepełnosprawnymi. C. Realizator programu. - Starostwo Powiatowe, - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, - Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, D. Partnerzy. - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, - Powiatowy Urząd Pracy, - Ośrodki Pomocy Społecznej, - Przedstawiciele organizacji pozarządowych, - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 6

16 - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. - Sądy, - Policja, - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, - SłuŜba zdrowia. E. Źródła finansowania programu. - Starostwo Powiatowe w Wolsztynie, - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, - Urząd Marszałkowski. F. Oczekiwane efekty. - integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym, - wyrównanie szans w zakresie moŝliwości spędzania wolnego czasu, m.in. zapewnienie dostępu do obiektów kulturalnych, sportowych i wypoczynkowych, - umiejętność samodzielnego Ŝycia i egzekwowania swoich praw, - podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych, - umiejętność radzenia sobie z ograniczeniami spowodowanymi niepełnosprawnością, - podniesienie poziomu świadomości społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin, - wytworzenie poczucia własnej wartości, - zmniejszenie poczucia bezradności, - zapobieganie patologiom wśród osób niepełnosprawnych i ich rodzin, - zapobieganie sytuacjom kryzysowym związanym z nagłym powstaniem niepełnosprawności. 7

17 III. Cel główny nr 2 Likwidacja barier funkcjonalnych w środowisku zamieszkania osoby niepełnosprawnej. A. Cele szczegółowe. 1. Egzekwowanie, na etapie projektowania i realizacji, dostępności dla osób niepełnosprawnych nowobudowanych i modernizowanych obiektów w powiecie. 2. ObniŜenie krawęŝników, naprawa chodników oraz dostosowanie przejść dla niepełnosprawnych pieszych i poruszających się na wózkach inwalidzkich, załoŝenie poręczy przy schodach. 3. Wytyczenie przed budynkiem starostwa, urzędów, i innych budynków uŝyteczności publicznej miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych interesantów. 4. Likwidacja barier architektonicznych ( budowa podjazdów, poszerzanie drzwi wejściowych, przystosowanie toalet, załoŝenie poręczy ) w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 5. Propagowanie informacji nt moŝliwości uzyskania dofinansowania ze środków PFRON: - do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych; - na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. B. Adresaci programu. - osoby niepełnosprawne, - rodziny osób niepełnosprawnych. 8

18 C. Realizator programu. - Samorząd gminny i powiatowy. D. Partnerzy. - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, - PFRON, - Dyrektorzy szkół, - Dyrektor szpitala. E. Źródła finansowania zadania. - Starostwo Powiatowe w Wolsztynie, - Burmistrz i wójtowie gmin, - PFRON. F. Oczekiwane efekty. - przystosowanie otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez udostępnienie do budynków, ciągów pieszych umoŝliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne poruszanie się, - stworzenie osobom niepełnosprawnym warunków do samodzielnego Ŝycia w środowisku, - ułatwienie osobom niepełnosprawnym korzystanie z dóbr kultury, - umoŝliwienie osobom niepełnosprawnym wyjścia z izolacji społecznej. IV. Cel główny nr 3 Aktywizacja zawodowa, zatrudnianie i przeciwdziałanie skutkom bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych. 9

19 A. Cele szczegółowe. 1. Organizowanie szkoleń w celu przygotowania osób niepełnosprawnych do podjęcia pracy lub rozpoczęcia działalności gospodarczej. 2. Stworzenie moŝliwości przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy. 3. Wspieranie staŝu osób niepełnosprawnych. 4. Doskonalenie i uaktywnienie przepływu aktualnych informacji dotyczących aktywizacji osób niepełnosprawnych. 5. Opracowanie, publikacja i rozpowszechnianie pakietu informacyjnego dla pracodawców w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 6. Propagowanie informacji nt. moŝliwości przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. 7. Prowadzenie ewidencji osób niepełnosprawnych. 8. Utworzenie punktu konsultacyjnego dla osób niepełnosprawnych umoŝliwiającego pomoc w pozyskaniu pracy i podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych. 9. Utworzenie warsztatów terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu. B. Adresaci programu. - osoby niepełnosprawne, - zakłady pracy, - chroniony rynek pracy. C. Realizator programu. - Powiatowy Urząd Pracy, - PFRON, - Starostwo Powiatowe, 10

20 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. D. Partnerzy. - Zakłady pracy, - Ośrodki pomocy społecznej, - Organizacje pozarządowe. E. Źródła finansowania zadania. - PFRON, - Środki z funduszu pracy. F. Oczekiwane efekty. - ułatwienie osobie niepełnosprawnej udziału w Ŝyciu zawodowym, - wzrost liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych zgodnie z ich kwalifikacjami zawodowymi, - zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, uświadomienie o korzyściach wynikających z tego tytułu, - zwiększenie poczucia własnej wartości osoby niepełnosprawnej, - uzyskanie samodzielności materialnej przez osobę niepełnosprawną, - ułatwienie osobie niepełnosprawnej kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi, jak i pełnosprawnymi ( integracja ), - umoŝliwienie osobie niepełnosprawnej partnerskiego udziału w Ŝyciu społecznym, - poprawa jakości Ŝycia osoby niepełnosprawnej, - podniesienie poziomu wiedzy pracodawców i pracowników w zakresie uprawnień i potrzeb niepełnosprawnych osób, - umoŝliwienie upośledzonym niepełnosprawnym osobom wykonywanie w WTZ pracy rozwijającej umiejętności funkcjonalne, społeczne i zawodowe. 11

21 V. Cel główny nr 4 Edukacja osób niepełnosprawnych. A. Cele szczegółowe. 1. Tworzenie zintegrowanych klas w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych w powiecie. 2. Zapewnienie opieki psychologiczno pedagogicznej wszystkim dzieciom niepełnosprawnym od momentu stwierdzenia niepełnosprawności a rodzicom tych dzieci doradztwem w sprawach opiekuńczo wychowawczych. 3. Organizowanie szkoleń dla kadry pedagogicznej mającej kontakt z dzieckiem niepełnosprawnym. 4. Popularyzowanie wśród kadry pedagogicznej problematyki niepełnosprawności. 5. Popularyzowanie wśród pełnosprawnych uczniów problematyki niepełnosprawnych rówieśników. 6. Organizowanie spotkań dla rodziców posiadających niepełnosprawne dzieci w celu wymiany doświadczeń. B. Adresaci programu. - dzieci i młodzieŝ niepełnosprawna, - osoby niepełnosprawne, - opiekunowie dzieci niepełnosprawnych, - nauczyciele, wychowawcy. C. Realizator programu. - Starostwo Powiatowe, - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, - Kadra pedagogiczna. 12

22 D. Partnerzy. - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, - Kadra pedagogiczna, - Burmistrz i Wójtowie gmin, - Organizacje pozarządowe. E. Źródła finansowania. - Subwencja oświatowa, - Burmistrz i Wójtowie gmin, - Starostwo Powiatowe. F. Oczekiwane efekty. - integracja niepełnosprawnych dzieci i młodzieŝy z pełnosprawnymi uczniami, - rozwinięcie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieŝy niepełnosprawnej, - wyrównanie szans w zakresie moŝliwości spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieŝy niepełnosprawnej, - ograniczenie do minimum stosowania nauczania indywidualnego na rzecz nauki w klasach integracyjnych, - zwiększenie poczucia własnej wartości niepełnosprawnych dzieci, - eliminacja lub ograniczenie skutków niepełnosprawności u dzieci, - podniesienie wiedzy rodziców w zakresie pomocy niepełnosprawnemu dziecku, - zwiększenie solidarności i poczucia tolerancji niepełnosprawnych dzieci z rówieśnikami przez wspólne uczestnictwo w imprezach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, 13

23 - przygotowanie niepełnosprawnych dzieci i młodzieŝy do samodzielnego Ŝycia w społeczeństwie. 14

Orzekanie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia

Orzekanie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia Orzekanie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia Osoba niepełnosprawna zaliczana jest do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: 1) znacznego, 2) umiarkowanego, 3) lekkiego. Orzeczenie

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawność w procedurach oświatowych i socjalnych

Niepełnosprawność w procedurach oświatowych i socjalnych Niepełnosprawność w procedurach oświatowych i socjalnych O czym rodzic/opiekun/nauczyciel wiedzieć powinien Definicja niepełnosprawności w wieku do lat 16: Osoby, które nie ukończyły 16 roku Ŝycia zaliczane

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE LESZNIE OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok Załącznik do uchwały Nr XV/121/03 Rady Miasta Opola z dnia 26 czerwca PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok Zadania przeznaczone do wykonania w ramach programu działań

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku

Uchwała Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku Uchwała Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Społecznej, Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program. Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Program. Osób Niepełnosprawnych Załącznik do uchwały Nr XIX/88/2004 Rady Powiatu w Legnicy z dnia 01 lipca 2004r. Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2003-2007 Legnica, marzec 2003r. 2 Powiatowy Program Działań

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

S MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SEKRETARZ STANU PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Jarosław Duda

S MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SEKRETARZ STANU PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Jarosław Duda S MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SEKRETARZ STANU PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Jarosław Duda BON-IV-071 2-2-2-MTK/1 4 Warszawa, Z 1 Pan Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

Uzyskaj orzeczenie o niepełnosprawności dla dziecka, które ma mniej niż 16 lat

Uzyskaj orzeczenie o niepełnosprawności dla dziecka, które ma mniej niż 16 lat Uzyskaj orzeczenie o niepełnosprawności dla dziecka, które ma mniej niż 16 lat Twoje dziecko jest niepełnosprawne? Uzyskaj orzeczenie, które to potwierdzi. Dzięki niemu dziecko może skorzystać z wielu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku

UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku Zał 1 UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie: Ramowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych dła Powiatu Bydgoskiego na rok 2002 i na lata

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 Według danych szacunkowych liczba niepełnosprawnych zamieszkujących Powiat Wałecki wynosi ok. 20%. Porównywalnie więc do poprzednich

Bardziej szczegółowo

System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM W LATACH 2002-2007. RADZIEJÓW 2002 r.

POWIATOWY PROGRAM REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM W LATACH 2002-2007. RADZIEJÓW 2002 r. POWIATOWY PROGRAM REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM W LATACH 2002-2007 RADZIEJÓW 2002 r. 1 WSTĘP Wdrożona z dniem 1 stycznia 1999 r. reforma ustrojowa państwa przyniosła szereg

Bardziej szczegółowo

86-200 Chełmno ul. Świętojerska 1, tel./fax (0-56) 686 00 41. www.pupchelmno.pl

86-200 Chełmno ul. Świętojerska 1, tel./fax (0-56) 686 00 41. www.pupchelmno.pl 86-200 Chełmno ul. Świętojerska 1, tel./fax (0-56) 686 00 41 www.pupchelmno.pl P o w i a t C h e ł m i ń s k i Program rozwoju zróżnicowanych form wspierania zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/167/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 marca 2009 r. POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 OŁAWA, marzec 2009 rok Podstawa prawna: 1. art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

Ramowy Powiatowy Program Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2003 2010

Ramowy Powiatowy Program Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2003 2010 Załącznik do Uchwały Nr X/81/03 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24.09.2003 roku Ramowy Powiatowy Program Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2003 2010 opracowany przez: Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

B. Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności

B. Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia B. Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 Orzekanie o niepełnosprawności...

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011.

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. w sprawie: przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Szczekociny na lata Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH

DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH ZARZĄD POWIATU W KIELCACH DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH Kielce, maj 2010r. I. ZADANIA ORAZ PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Stopnie niepełnosprawności

Stopnie niepełnosprawności Stopnie Od ponad dziesięciu lat nie ma juŝ I, II i III grupy inwalidzkiej. Zamiast tego funkcjonują dwa rodzaje orzecznictwa: rentowe, które omówiliśmy w kwietniowych numerach Gazety Podatnika, oraz pozarentowe.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Terenu Powiatu Garwolińskiego na rok 2006

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Terenu Powiatu Garwolińskiego na rok 2006 Wstęp. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/238/2006 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 marca 2006 r. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Terenu Powiatu Garwolińskiego na rok 2006

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE SŁAWIEŃSKIM NA LATA 2007-2015

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE SŁAWIEŃSKIM NA LATA 2007-2015 Załącznik do Uchwały Nr VI/III/47/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia. 27.02.2007 r. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE SŁAWIEŃSKIM NA LATA 2007-2015 Sławno 2007 r. 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Działań na Rzecz Osób. (Uchwała Nr LVI/1262/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 października 2002r.)

Miejski Program Działań na Rzecz Osób. (Uchwała Nr LVI/1262/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 października 2002r.) Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych (Uchwała Nr LVI/1262/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 października 2002r.) ADRESACI PROGRAMU Niepełnosprawnymi są osoby, których stan fizyczny, psychiczny

Bardziej szczegółowo

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna Tabela nr 1 Zakres działania w obszarze integracji społecznej osób Lp Cel działania Nazwa zadania Źródło finansowania Koordynator Partnerzy Termin realizacji w latach I Poprawa warunków jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań. na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Program Działań. na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2017 Rawa Mazowiecka grudzień 2011r. Spis treści str. 1. Wstęp. 3 2. ZałoŜenia programu.. 4 3. Osoby niepełnosprawne w powiecie rawskim

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Projekt Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Załącznik do: Uchwały Nr XXXI/305/2014 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 26.03.2014r. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Miechów 2014 Spis treści 1.Wstęp... 3 2.Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Rozdział I. Postanowienia ogólne

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr IV/31/2007 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 11 kwietnia 2007 r. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Program Działań

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie zdrowia

Informacja o stanie zdrowia ... Pieczęć zakładu opieki zdrowotnej lub gabinetu lekarskiego Informacja o stanie zdrowia Imię i nazwisko... PESEL albo numer dokumentu toŝsamości... Adres (miejsce pobytu*)... Rozpoznanie choroby zasadniczej...

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna Cele Zadania Podmiot/y odpowiedzialne za realizację Wyrabianie samodzielności i zaradności osobistej uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Termin realizacji Miejsce realizacji KRAJ Źródło finansowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Wprowadzenie do tematyki niepełnosprawności II. Podstawa prawna programu III. Założenia programu...

Spis treści. I. Wprowadzenie do tematyki niepełnosprawności II. Podstawa prawna programu III. Założenia programu... PROJEKT Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata Ustrzyki Dolne, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

P O W I A T S U W A L S K I

P O W I A T S U W A L S K I AKTUALNE ZASADY P O W I A T S U W A L S K I na jakich udzielane są dofinansowania osobom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie Powiatu Suwalskiego.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/140/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr XXI/140/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. Uchwała Nr XXI/140/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/91/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności 1 SPIS TREŚCI: Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁAŃ. I. Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat niepełnosprawności i możliwych form pomocy.

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁAŃ. I. Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat niepełnosprawności i możliwych form pomocy. Samorząd Powiatu Kolneńskiego Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Kolneńs kieg o POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE KOLNEŃSKIM NA LATA 2004-2008 wszedł w życie na mocy

Bardziej szczegółowo

1 Rocznik statystyczny

1 Rocznik statystyczny Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi Termin osoba niepełnosprawna funkcjonuje od niedawna. Dotychczasowe pojęcia określające niepełnosprawnych to: ułomny, niedołężny, upośledzony, inwalida, kaleka

Bardziej szczegółowo

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia.

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia. Orzeczenia dla osób do 16 roku życia W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia ustala się tylko niepełnosprawność wraz z podaniem jej przyczyny w formie kodu bez podziału na stopnie niepełnosprawności.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie śnińskim

Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie śnińskim Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu śnińskiego z dnia Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie śnińskim śnin 2005r. Podstawa prawna opracowania: Art. 35a ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2004-2006

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2004-2006 Z a ł ą c z n i k d o u c h w a ł y R a d y P o w i a t u w P i l e N r X X / 1 4 4 / 0 4 z d n i a 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 4 r POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Powiatu w Opatowie z dnia r.

Uchwała Nr... Rady Powiatu w Opatowie z dnia r. Uchwała Nr... z dnia... 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku na realizację zadań. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

GMINNY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH GMINNY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Wstęp System opieki nad osobą niepełnosprawną umoŝliwić powinien rozpoznanie przyczyn, zdiagnozowanie wszystkich potrzeb a następnie przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/87/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr X/87/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca 2003 r. Uchwała Nr X/87/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. z zakresu rehabilitacji społecznej za 2014 rok

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. z zakresu rehabilitacji społecznej za 2014 rok Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile z zakresu rehabilitacji społecznej za 2014 rok Piła, styczeń 2015 rok Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile realizuje zadania z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/294/05 RADY P O W I A T U. W S T A R A C H O W I C A C H z dnia 28 kwietnia 2005. roku

UCHWAŁA Nr XXXVII/294/05 RADY P O W I A T U. W S T A R A C H O W I C A C H z dnia 28 kwietnia 2005. roku UCHWAŁA Nr XXXVII/294/05 RADY P O W I A T U W S T A R A C H O W I C A C H z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie : zatwierdzenia programu pn. Powiat dla Niepełnosprawnych". Na podstawie art. 4 ust 1, pkt.

Bardziej szczegółowo

Samorządowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2011-2013

Samorządowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2011-2013 Załącznik do uchwały nr... Rady Miejskiej w Zamościu z dnia... Samorządowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2011-2013 Zamość luty 2011 r. 1 Wprowadzenie Podstawowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Bez barier na lata 2012-2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Łomża, 02.07.2009 r. MOPS-BZiRON - 0711-7 /09 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Łomży na 2009 rok przekazuję realizację Miejskiego programu działań na rzecz osób

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 marca 2015 r.

Uchwała Nr VI Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 marca 2015 r. Uchwała Nr VI. 13.2015 w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku na realizację zadań. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON,

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON, Załącznik do Programu Harmonogram realizacji Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO Załącznik do uchwały Nr XII / 109 / 2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 3 marca 2004 r. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO CHEŁMNO 2004 Spis treści 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO Załącznik do uchwały nr / 2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 03.03.2004 r. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO CHEŁMNO 2004 Spis treści 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego na. Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE TURNUSU REHABILITACYJNEGO (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej rodzice bądź opiekun prawny)

INFORMACJA O WYBORZE TURNUSU REHABILITACYJNEGO (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej rodzice bądź opiekun prawny) INFORMACJA O WYBORZE TURNUSU REHABILITACYJNEGO (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej rodzice bądź opiekun prawny) Imię i nazwisko uczestnika turnusu... PESEL albo numer

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Projekt Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Załącznik do Uchwały Nr XIV/132/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2008roku STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zwane dalej Centrum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/130/2003 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 30 grudnia 2003r.

UCHWAŁA NR XII/130/2003 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 30 grudnia 2003r. UCHWAŁA NR XII/130/2003 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2004 2010. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Powiat Węgorzewski POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA SPOŁECZNEGO I ZAWODOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013

Powiat Węgorzewski POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA SPOŁECZNEGO I ZAWODOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr XLIII/186/2009 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 25czerwca 2009 r. Powiat Węgorzewski POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA SPOŁECZNEGO I ZAWODOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ŚWIDWIŃSKIM NA LATA 2004-2007 I. Zagadnienia ogólne.

ZAŁĄCZNIK PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ŚWIDWIŃSKIM NA LATA 2004-2007 I. Zagadnienia ogólne. UCHWAŁA Nr X/41/03 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdwińskim na lata 2004-2007. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2022

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2022 Załącznik do Uchwały Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Nr XXXVIII/216/2014 z dnia 24032014 POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014 2022 WSTĘP: W każdym społeczeństwie istnieje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr...PROJEKT Rady Powiatu w Opatowie z dnia... 2015 r.

Uchwała Nr...PROJEKT Rady Powiatu w Opatowie z dnia... 2015 r. Uchwała Nr...PROJEKT z dnia... 2015 r. w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku na realizację zadań.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2004 roku w Gminie Miejskiej Kraków

Harmonogram działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2004 roku w Gminie Miejskiej Kraków ANEKS NR 1. Harmonogram działań na rzecz w 2004 roku w Gminie Miejskiej PRIORYTET 1. Sporządzenie diagnozy w zakresie niepełnosprawności w odniesieniu do społeczności lokalnej Gminy Miejskiej ZADANIA DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miasta Płocka z dnia...

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miasta Płocka z dnia... Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 464/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 roku Plan finansowy podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Miasta Płocka na rok

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2016

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2016 Załącznik do Uchwały Nr XXI/185/2013 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 14 marca 2013 r. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2016 Hrubieszów 2013 r. Spis treści: Wstęp

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA POWIATU BYDGOSKIEGO NA LATA

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA POWIATU BYDGOSKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr 44/IX/03 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 lipca 003r. POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA POWIATU BYDGOSKIEGO NA LATA 003 00. Wstęp i uzasadnienie. Pomoc

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 408/XXVIII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2008 roku

UCHWAŁA NR 408/XXVIII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2008 roku UCHWAŁA NR 408/XXVIII/08 z dnia 28 października 2008 roku zmieniająca uchwałę nr 313/XXII/08 z dnia 18 marca 2008r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa drogą do samodzielności osób niepełnosprawnych Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Stopnie niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE GŁUBCZYCKIM NA LATA 2007 2010

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE GŁUBCZYCKIM NA LATA 2007 2010 Załącznik do Uchwały Nr VII/46/2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 lutego 2007r. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE GŁUBCZYCKIM NA LATA 2007 2010 Głubczyce, luty

Bardziej szczegółowo

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. Z. Nowak - Kapusta

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. Z. Nowak - Kapusta OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Z. Nowak - Kapusta Osoba niepełnosprawna to osoba, która posiadała odpowiednie orzeczenie wydane przez organ do tego uprawniony (osoba niepełnosprawna prawnie) lub osoba, która takiego

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko... PESEL albo numer dokumentu toŝsamości... Adres zamieszkania*... Data urodzenia... tel...

Imię i nazwisko... PESEL albo numer dokumentu toŝsamości... Adres zamieszkania*... Data urodzenia... tel... Załącznik nr 1 Nr wniosku.... Data wpływu... WNIOSEK o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wypełnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2009-2015

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2009-2015 Załącznik do uchwały nr XXXVIII/32/09 Rady Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 18 czerwca 2009 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2009-2015 REALIZATOR PROGRAMU: Powiat Lwówecki

Bardziej szczegółowo

Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowodworskim na lata 2009-2015

Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowodworskim na lata 2009-2015 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia... Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowodworskim na lata 2009-2015 Opracowanie: Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

- dotyczy mieszkańców miasta Tychy

- dotyczy mieszkańców miasta Tychy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w okresie od 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. - dotyczy mieszkańców miasta Tychy I. Liczba przyjętych wniosków

Bardziej szczegółowo

2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2016 roku.

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2016 roku. Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2016 roku. Realizacja zadań, które są zadaniami własnymi powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX / 238 /09 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku

Uchwała Nr XXIX / 238 /09 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku Uchwała Nr XXIX / 238 /09 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji na temat realizacji zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia) oraz o stopniu niepełnosprawności (w przypadku

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku.

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku. Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku. Realizacja zadań, które są zadaniami własnymi powiatu, wynika z: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych ze szczególnymi trudnościami w wejściu i utrzymaniu się w zatrudnieniu.

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych ze szczególnymi trudnościami w wejściu i utrzymaniu się w zatrudnieniu. Krystyna Mrugalska Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych ze szczególnymi trudnościami w wejściu i utrzymaniu się w zatrudnieniu. Przegląd trudności, wynikających z nich potrzeb oraz niezbędnych form

Bardziej szczegółowo

Projekt. Powiatowy Pogram Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Radziejowskim na lata 2015-2020

Projekt. Powiatowy Pogram Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Radziejowskim na lata 2015-2020 Projekt Powiatowy Pogram Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Radziejowskim na lata 2015-2020 Radziejów 2015 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Cel główny programu... 5 2. Kierunki działań

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie właściwego postrzegania powszechnego problemu niepełnosprawności. Źródło finansowania

Kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie właściwego postrzegania powszechnego problemu niepełnosprawności. Źródło finansowania Załącznik do Zarządzenia Nr OR-I.0050.30.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 27.01.2017 r. Harmonogram realizacji zadań na rok 2017 w ramach Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2007 rok Na podstawie art. 112

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Ustawodawca dał w ten sposób możliwość kreowania pewnych procesów zachodzących na rynku pracy samorządowi.

UZASADNIENIE. Ustawodawca dał w ten sposób możliwość kreowania pewnych procesów zachodzących na rynku pracy samorządowi. Uchwała Nr /2014 Rady Powiatu w Płocku z dnia... stycznia 2014 roku w sprawie: przyjęcia do realizacji,,powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R XXIX/189/17. Rady Powiatu Gryfickiego. z dnia 30 marca 2017 r.

U C H W A Ł A N R XXIX/189/17. Rady Powiatu Gryfickiego. z dnia 30 marca 2017 r. U C H W A Ł A N R XXIX/189/17 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia dodatkowych kryteriów udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XVI/88/04 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 kwietnia 2004

Załącznik do uchwały Nr XVI/88/04 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 kwietnia 2004 Załącznik do uchwały Nr XVI/88/04 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 kwietnia 2004 POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I. Charakterystyka obszaru działań. Powiat

Bardziej szczegółowo

o niezdolności do samodzielnej egzystencji

o niezdolności do samodzielnej egzystencji Nr wniosku:... Końskie, dn. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wypełnia osoba niepełnosprawna, a w przypadku

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2008 roku programach aktywizacji zawodowej

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2008 roku programach aktywizacji zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2008 roku programach aktywizacji zawodowej Zgorzelec, luty 2009 r. Wstęp. Powiatowy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM

WNIOSEK O PRZYZANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM PCPR 8213-6/ /2009 WNIOSEK O PRZYZANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM Imię i nazwisko.... PESEL...... Nr dokumentu toŝsamości... Adres stały (miejsce pobytu*).......

Bardziej szczegółowo

1. Dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. 2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

1. Dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. 2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2009 rok- Szczecin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/79/2011 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ. z dnia 16 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA NR XI/79/2011 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ. z dnia 16 grudnia 2005 r. UCHWAŁA NR XI/79/2011 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo