FINANSOWANIE NAUKI W POLSCE POMOC CZY PRZESZKODA?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FINANSOWANIE NAUKI W POLSCE POMOC CZY PRZESZKODA?"

Transkrypt

1 Alojzy Z. Nowak Adam Niewiadomski FINANSOWANIE NAUKI W POLSCE POMOC CZY PRZESZKODA? Ocena obecnego kształtu i kondycji polskiego szkolnictwa wyższego może być rozpatrywana biorąc pod uwagę szereg determinantów. Jednym z nich jest poziom finansowania nauki. Panująca teza o peryferyjności polskiej nauki, potwierdzona przez wiele wskaźników i rankingów wskazuje na konieczność zbadania przyczyn oraz sformułowania ewentualnych rozwiązań istniejących problemów w finansowaniu nauki. Celem prezentacji jest przedstawienie źródeł finansowania nauki w Polsce oraz ocena ich skuteczności. Należy zaznaczyć, iż przedstawiono jedynie kluczowe źródła finansowania, pomijając te, co do których albo brakuje rzetelnych danych, albo, które mają znaczenie marginalne dla oceny sytuacji w skali całego systemu finansowania nauki. Celem prezentacji jest także próba odpowiedzi na pytanie, czy obecny model finansowania nauki w Polsce stanowi dla nauki pomoc, czy przeszkodę? Wyzwaniem okazał się brak ogólnodostępnych informacji o finansowaniu poszczególnych uczelni ze wszystkich możliwych źródeł. Co za tym idzie dokonywanie wszelkich porównań w tym zakresie obarczone jest znaczną dozą wyłącznie prawdopodobieństwa. 1. Finansowanie nauki w Polsce uwagi ogólne W ostatnich latach można było zaobserwować ewolucję sposobów finansowania nauki w Polsce. Zauważa się tendencję do odchodzenia od sztywnego finansowania z budżetu państwa działalności statutowej na rzecz finansowania jej z grantów badawczych. Pozyskiwanie środków na badania naukowe oraz finansowanie połączone z parametryzacją jednostek wprowadzają element konkurencji pomiędzy uczelniami. O granty badawcze zaczynają konkurować nie tylko poszczególne uczelnie, ale także poszczególne obszary nauki. Współczesne finansowanie nauki w Polsce to nie tylko środki pochodzące z budżetu państwa, ale także środki uzyskiwane z funduszy europejskich oraz coraz częściej środki prywatne.

2 Rysunek 1 Wydatki na szkolnictwo wyższe w wybranych krajach europejskich jako procent PKB według źródła pochodzenia funduszy (2009 r.) Opracowanie własne na podstawie Szkolnictwo wyższe i ich finanse w 2011 r., GUS, s Jak wynika z rys. 1 wydatki publiczne wciąż stanowią zarówno w Polsce, jak i w Europie podstawowe źródła finansowania nauki, choć ich udział w PKB niestety maleje (patrz tab. 1). Na tle krajów europejskich zaobserwować można jeden z wyższych udziałów finansowania nauki ze środków prywatnych 0,55% PKB (por. rys. 1). Tabela 1 Wydatki publiczne na szkolnictwo wyższe w latach lata budżetu państwa Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego Udział wydatków publicznych w PKB w milionach złotych w % ,70 20,4 0, ,70 32,6 0, ,60 38,6 0, ,20 28,2 0, ,30 31,9 0, ,50 76,8 0, , , ,40 143,5 0, , , , , ,40 70,2 0, ,20 72,8 0,67 Opracowanie własne na podstawie Szkolnictwo wyższe i ich finanse w 2011 r., GUS, s

3 Wydatki państwowe na szkolnictwo wyższe powiązane są nie tylko z liczbą kształcących się studentów, ale także z budżetem nauki. O ile finansowanie w pierwszym przypadku zależy od ilości osób studiujących w danej uczelni, o tyle finansowanie nauki odbywa się w większości przypadków w drodze otwartych i konkurencyjnych konkursów. Pomimo wzrostu nominalnego wydatków z budżetu państwa na całe szkolnictwo wyższe (w latach wzrost o 2,1 mld zł), udział tych wydatków w PKB maleje w ciągu ostatnich sześciu lat (spadek o 0,27%) 1. Powoduje to realne obniżenie dofinansowania polskiego szkolnictwa wyższego w stosunku do wydatków na całą gospodarkę. Rysunek 2 Źródła finansowania polskiej nauki w 2012 r. [w %] 16,7% budżet państwa 4,8% 11,1% 0,4% 66,9% budżet samorządów środki europejskie czesne dotacje od podmiotów gospodarczych Opracowanie własne na podstawie Szkolnictwo wyższe i ich finanse w 2011 r., GUS, s. 338; danych MNiSzW. Analizując dostępne dane, jako główne źródło finansowania nauki w Polsce wskazać można budżet państwa (prawie 67%), następnie środki pochodzące z funduszy europejskich (11%). Kolejne źródła finansowania nauki to czesne (ok 5%), dotacje od podmiotów gospodarczych (16%) oraz budżet samorządów (0,4%) por. rys. 2. Taki rozkład wyraźnie wskazuje na silną korelację rozwoju polskiej nauki i środków publicznych. Dlatego też w tym zakresie postuluje się doprecyzować sposób rozdziału tych środków i skrócić czas, w którym podejmowane są decyzje przyznania wspomnianych środków (np. czas podejmowania decyzji w konkursach grantowych). Sposób finansowania nauki ze środków publicznych, może być pomocą dla nauki, tylko wtedy, kiedy ta pomoc będzie rozdzielana według jasnych zasad i będzie dostępna dla badawczy w możliwie najprostszej procedurze. W przeciwnym wypadku finansowanie nauki w ten sposób będzie stanowić przeszkodę w jej rozwoju. 1 Szkolnictwo wyższe i ich finanse w 2011 r., GUS, s

4 2. Finansowanie nauki w Polsce ze środków publicznych Obecnie możemy wyróżnić w Polsce kilka zasadniczych źródeł finansowania nauki 2. Należą do nich: budżet państwa, środki europejskie, fundusze prywatne. Analiza tych trzech podstawowych źródeł wskazuje pewne prawidłowości oraz zagrożenia wynikające z ograniczania środków budżetowych dla działalności statutowej. Pozwala również zarysować perspektywy możliwego rozwoju Finansowanie nauki w Polsce z budżetu państwa Podstawowe źródła finansowania z budżetu państwa to: działalność statutowa jednostek naukowych; inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych; działalność upowszechniająca naukę; współpraca naukowa z zagranicą; środki na działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki. Zmiana struktury wydatków na poszczególne pozycje była następstwem odpowiednich regulacji dotyczących szkolnictwa wyższego. Spowodowało to zmianę kierunku oraz wysokości przyznawanych dotacji budżetowych. Przede wszystkim przesunięto środki z projektów badawczych i celowych na działanie NCN i NCBiR. W ostatnich dwóch latach prawie połowa środków przeznaczona została na finansowanie działalności NCN oraz NCBiR 3. Zauważane jest również zmniejszenie środków na współpracę naukową z zagranicą. 2 Na podstawie obowiązującego prawa oraz stosowanej na uczelniach praktyki. 3 Por. rys. 3. 4

5 Rysunek 3 Struktura wydatków na naukę w Polsce według klasyfikacji budżetowej [w %] Opracowanie własne na podstawie sprawozdań i planów budżetowych umieszczonych na stronie MNiSzW. Analizując wydatki publiczne zawarte w budżecie nauki dostrzec można, że sumaryczna kwota środków budżetowych ulega zwiększeniu, natomiast różnice pomiędzy kolejnymi latami w konkretnych pozycjach ulegają stosunkowo znacznym zmianom. W ostatnich dwóch latach prawie połowa środków była przeznaczona na finansowanie działalności NCN oraz NCBiR. Zauważane jest również zmniejszenie środków na współpracę naukową z zagranicą. Pomimo, że ogólny budżet nauki ulega w ostatnich czterech latach zwiększeniu, to jednak zmniejsza się jego udział w PKB, a co za tym idzie następuje obniżenie realnej wysokości przyznawanych dotacji budżetowych. W latach można zaobserwować 5

6 nieznaczny wzrost dofinansowania dotacji kierowanych na działalność statutową jednostek (por. tabela 2). Tabela 2 Wybrane wydatki publiczne z budżetu państwa według klasyfikacji budżetowej [w mln zł dane zaokrąglono] Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk przyrodniczych ,7 bd Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych ,3 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecz. humanist. i ścisłych ,3 bd Działalność statutowa jednostek naukowych Inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych ,7 Działalność upowszechniająca naukę Współpraca naukowa z zagranicą Narodowe Centrum Badań i Rozwoju bd Narodowe Centrum Nauki bd Pozostała działalność Razem Opracowanie własne na podstawie sprawozdań i planów budżetowych umieszczonych na stronie MNiSzW. Jednocześnie podkreślić należy, że część środków na naukę została przesunięta na dofinansowanie działalności NCBiR oraz NCN. Wskazuje to na wzrost roli konkurencji pomiędzy jednostkami naukowymi w zdobywaniu środków na badania naukowe. Wydatki na działalność statutową i prowadzone w jej ramach badania są pozostawione do decyzji poszczególnych jednostek naukowych i to wewnątrz tych jednostek odbywają się konkursy na dofinansowywane projekty. Wydatki na tę, dotychczas podstawową działalność jednostek naukowych, pozwalają sądzić o odchodzeniu od finansowania polskiej nauki poprzez pozakonkursowe dofinansowanie kolejnych projektów. Obecnie konkurencja o środki, które w pewnej części zostały przesunięte do NCBiR oraz NCN przeniosła się na poziom ogólnokrajowy. Wskazuje się, że powoduje to większe uprzywilejowanie jednostek dużych o większym potencjale badawczym, które mają większe doświadczenia badawcze. Preferuje to również jednostki, które zatrudniają dużą liczbę pracowników naukowych. Większa liczba pracowników naukowych składa wnioski o granty, ma więcej kontaktów międzynarodowych, może chociażby statystycznie odnieść większy sukces. Powyższe hipotezy potwierdzają statystyki zamieszczane przykładowo przez NCN 4. Wśród największych grantobiorócw 4 - dostęp na 27 lutego 2014 r. 6

7 zarówno pod względem uzyskanych środków, jak też i ilości przyznanych grantów są największe jednostki akademickie w Polsce. Drugim wydatkiem na działalność naukową są inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych (por. rys. 4). W tych wydatkach można zaobserwować względną stagnację, a różnice pomiędzy poszczególnymi latami nie mają większego wypływu na finansowanie polskiej nauki. Rysunek 4 Środki na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych [w mln zł] Opracowanie własne na podstawie sprawozdań i planów budżetowych umieszczonych na stronie MNiSzW. Działania upowszechniające naukę podejmowane w ramach konkursu są rozdzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności projektów. Upowszechnianie wyników badań powinno oddziaływać na podmioty gospodarcze i wskazywać im możliwe korzyści płynące z włączenia się w finansowanie danych badań. Zauważalny jest również spadek wydatków na finansowanie współpracy z zagranicą. Sytuacja tam mam miejsce pomimo, że pewna ich część pokrywana jest także z różnych funduszy unijnych pochodzących z pozyskiwanych projektów badawczych (por. rys. 5). 7

8 Rysunek 5 Środki przeznaczone na współpracę naukową z zagranicą [w mln zł] Opracowanie własne na podstawie sprawozdań i planów budżetowych umieszczonych na stronie MNiSzW. Pomimo zmniejszających się środków na współpracę zagraniczną można zaobserwować zwiększoną mobilność studentów i pracowników. Na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego mobilność ta wzrosła w latach o ponad 300% (por. tab. 3). Biorąc pod uwagę ten wskaźnik należy wskazać, że obecny system finansowania nauki preferujący jej umiędzynarodowienie sprzyja jej rozwojowi. Jednocześnie środki na mobilność pracowników nauki i studentów w coraz większym stopniu pochodzą nie z budżetu państwa, ale ze środków europejskich i międzynarodowych grantów oraz umów bilateralnych. Tabela 3 Wyjazdy zagraniczne i przyjazdy z zagranicy studentów, doktorantów, postdoców i pracowników naukowych w latach na Uniwersytecie Warszawskim [w szt.] Rok Wyjazdy Przyjazdy Opracowanie własne na podstawie danych Biura Współpracy z Zagranicą UW. 8

9 W obecnym budżecie dużą część tych działań finansuje się ze środków europejskich, w szczególności w ramach konkursów NCBiR zakładających współpracę ponadnarodową. Dla przykładu tylko ostatnio ogłoszony konkurs nr 1/POKL/4.1.1/PN/2013 zakłada budżet w wysokości 50 mln zł to 1/3 wydatków z budżetu państwa na współpracę naukową z zagranicą w całym 2013 r. O rosnącym zainteresowaniu udziału polskich naukowców w badaniach międzynarodowych świadczy realizacja Programu Mobilność Plus (por. tab. 4). Program ten umożliwia młodym naukowcom, w tym doktorantom, udział w badaniach prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. W przyszłości należy rekomendować zwiększenie środków na podobne programy, gdyż one pozwalają młodym naukowcom zdobyć nie tylko doświadczenie i wiedzę, ale również nawiązać kontakty w międzynarodowym środowisku naukowym. Może to pozwolić na podniesienie umiędzynarodowienia polskiej nauki, poprzez rozwój tych kontaktów w kolejnych działaniach badawczych. Tabela 4 Program Mobilność Plus Edycja Liczba wniosków Liczba laureatów Kwota dofinansowania [w mln zł] [w szt.] [w szt.] , ,9 Opracowanie własne na podstawie danych MNiSzW Departament Instrumentów Polityki Naukowej. Jednym z mierzalnych efektów naukowych i wydatkowania środków finansowych są publikacje naukowe. Analizując tylko dane dostępne za lata na Uniwersytecie Warszawskim można zaobserwować nieznaczny wzrost liczby publikacji (por. tab. 5). Trzeba też podkreślić, że poza ilością publikacji obecny sposób finansowania nauki coraz większą wagę przywiązuje do ich jakości (recenzowania, publikowania zagranicą, publikowania w językach obcych, publikowania w czasopismach z wysokim Impact Factor). 9

10 Tabela 5 Publikacje pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego w latach [w szt.] Publikacje Książki Artykuły Rozdział w książce Inne Razem Opracowanie Biuro Obsługi Badań UW. UW Finansowanie polskiej nauki z funduszy europejskich Fundusze europejskie odrywają coraz większą rolę w finansowaniu nauki w Polsce. Warto tutaj wskazać przede wszystkim na środki pochodzące z funduszy strukturalnych oraz 7 Programu Ramowego UE. Łącznie w Polsce w latach przewidziano dofinansowanie nauki z funduszy strukturalnych na poziomie ok 4,1 mld euro (por. tab. 6). Podkreślić należy, że środki europejskie przewidziane w działaniach funduszy strukturalnych w porównaniu z wydatkami publicznymi w latach w Polsce stanowią ok. 18% środków przeznaczanych na szkolnictwo wyższe. Według wstępnych danych w latach proporcja ta ulegnie zwiększeniu wraz ze wzrostem wydatków na naukę z funduszy europejskich. Powoduje to konieczność konkurowania o te fundusze nie tylko z jednostkami krajowymi, ale często także z zagranicznymi lub we współpracy z nimi. Tabela 6 Fundusze strukturalne przeznaczone na naukę i szkolnictwo wyższe w latach [w euro] Nazwa kwota [w EUR] PO Innowacyjna Gospodarka Priorytet I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii w tym: Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych Priorytet II. Infrastruktura sfery B+R w tym: Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych Działanie 2.3. Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego PO Kapitał Ludzki Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka w tym: Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym Opracowanie własne na podstawie danych umieszczonych na stronie MNiSzW. 10

11 Duża część środków europejskich przeznaczona jest na inwestycje, przede wszystkim w szeroko rozumianą infrastrukturę. Powstaje tylko pytanie czy środki budżetowe przeznaczone na badania będą wystarczające aby utrzymać oddawane obiekty (por. rys. 6). Rysunek 6 Liczba inwestycji infrastrukturalnych [ w szt.] i wielkość środków finansowych [w mln zł] przeznaczonych na inwestycje infrastrukturalne w ramach nauki i szkolnictwa wyższego Opracowanie własne na podstawie danych umieszczonych na stronie MNiSzW. Jednym z największych mechanizmów finansowania badań i rozwoju technologicznego był 7 Program Ramowy, którego ogólny budżet wynosił prawie 54 mld euro. 11

12 Tabela 7 Budżet 7 Programu Ramowego [w mln euro] Program Szczegółowy Budżet w mln euro COOPERATION (WSPÓŁPRACA) Zdrowie Żywność Technologie informacyjne Nanonauki Energia Środowisko Transport Nauki społeczno-ekonomiczne Przestrzeń Kosmiczna Bezpieczeństwo IDEAS (POMYSŁY) PEOPLE (LUDZIE) CAPACITIES (MOŻLIWOŚCI) Infrastruktury badawcze Badania na rzecz MŚP Regiony wiedzy Potencjał badawczy Nauka w społeczeństwie Spójny rozwój polityk badawczych Współpraca międzynarodowa 180 Nienuklearne działania JRC Budżet 7PR EURATOM Opracowanie własne na podstawie Obecnie w Polsce realizowanych jest projektów w ramach 7 Programu Ramowego (por. tab. 7). Daje to Polsce 13 miejsce wśród państw beneficjentów (por. rys. 7). Rysunek 7 Liczb projektów badawczych w ramach 7 PR UE DE UK FR IT ES NL BE SE GR AT FI DK PL PT IE HU CZ RO SI BG SK EE CY LT LV MT LU Data source: National Contact Point for EU Research Programmes, October / November 2012 opracowanie Biuro Obsługi Badań UW. 12

13 Biorąc pod uwagę zakładany wzrost budżetu w Horyzoncie 2020 w latach do ok. 100 mld euro należy podjąć wyzwanie związane z ich pozyskaniem. W tym celu trzeba zintensyfikować współpracę uczelni z przedsiębiorcami (duża część środków będzie przeznaczona na projekty właśnie z udziałem takiej współpracy). Dostosować do tego trzeba wewnętrzną organizację uczelni. m.in. poprzez ulepszenie procesu komercjalizacji wyników badań, tworzenie spółek celowych itp. Podkreślić także należy, że polskie jednostki naukowe muszą tutaj konkurować w pozyskiwaniu tych środków z jednostkami europejskimi. Efekty tej konkurencji są jednym z licznych wyznaczników pozycji polskiej nauki w Europie Finansowanie nauki poprzez granty badawcze Innym źródłem finansowania polskiej nauki są granty badawcze zagranicznych instytucji naukowych. Wskazać tutaj można przykładowo stypendia badawcze różnych fundacji, stowarzyszeń czy agend europejskich. Wśród najbardziej znanych grantodawców są: Prevention of and Fight against Crime Programme, EC; European Space Agency; Komisja Europejska; Centre for Economic Research and Graduate Education (CERGE-EI); Rothschild Foundation; World Bank Loan; AXA Research Fund; Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly Exchange; ONR - Office of Naval Research; Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki; Intel Corporation. Ważne znaczenie ma także program polskonorweski. Rysunek 8 Uzyskane środki z grantów i stypendiów międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim w latach [w zł] Programy miedzynarodowe uzyskane środki w PLN(granty,stypendia) Programy miedzynarodowe uzyskane środki w PLN(granty,stypendia) Opracowanie własne na podstawie danych Biura Obsługi Badań UW. 13

14 Analizując dane z Uniwersytetu Warszawskiego (por. rys. 8) można zaobserwować, że sposób finansowania nauki poprzez uzyskiwane granty i stypendia międzynarodowe będzie zyskiwał na znaczeniu w finansowaniu nauki. Ten sposób finansowania nauki będzie pomocą dla jej rozwoju przede wszystkim w przypadku, kiedy będą finansowane projekty, zakładające konkretne efekty. W przeciwnym razie przyznane finansowanie będzie mogło mieć charakter socjalny. Bardzo duże znaczenie mają efekty prowadzonych badań. Jednym ze sposobów ich egzemplifikacji są uzyskane stopnie naukowe doktora na zagranicznych uczelniach. W ostatnim dziesięcioleciu na Uniwersytecie Warszawskim takich przypadków było 43. Świadczy to o internacjonalizacji prowadzonych badań i efektywnym wykorzystywaniu pozyskiwanych środków na badania naukowe Inne źródła publiczno-prywatne finansowania nauki Rozwijającym się, aczkolwiek odgrywającym jeszcze małą rolę źródłem finansowania nauki są przychody związane z opłatami za patenty oraz wdrożenia. W skali kraju brakuje w tym zakresie informacji. Na przykładzie tylko Uniwersytetu Warszawskiego od 2009 r. w wyniku komercjalizacji wyników badań dokonano 6 transakcji na łączną kwotę 1,33 mln zł 5. Dane te dotyczą umów zawartych na przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, który zajmuje się komercjalizacją wyników badań w skali całego UW. Środki te zasiliły budżet przeznaczany na działania uniwersytetu w zakresie nauki. Jak trudno mierzalny jest to wskaźnik można zobrazować chociażby informacją, że poszczególne wydziały zawarły ponad 200 podobnych umów (w ramach tzw. miękkiej komercjalizacji) w tym samym okresie na łączną kwotę 16,5 mln zł. Obecnie rzetelne oszacowanie dochodów związanych z komercjalizacją badań w skali całego kraju jest praktycznie niemożliwe, także dlatego, że umowy dotyczące tych działań są objęte tajemnicą handlową. 5 Dane z Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii. 14

15 Rysunek 9 Liczba zgłoszeń patentowych i uzyskanych patentów na Uniwersytecie Warszawskim w latach [w szt.] Liczba zgłoszeń patentowych do UP RP Liczba zgłoszeń międzynarodowych Liczba uzyskanych patentów w Polsce Liczba uzyskanych patentów za granicą Liczba transferów technologii Opracowanie własne na podstawie danych Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii. Podkreślić należy, że powyższe wskaźniki finansowe osiągnięte zostały przez rosnąca liczbę uzyskiwanych patentów krajowych i międzynarodowych (por. rys. 9). 3. Finansowanie nauki w Polsce ze środków prywatnych Ważnym elementem w finansowaniu polskiej nauki są środki prywatne. Zgodnie z danymi GUS poziom tego sposobu finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce to ok. 0,5 % PKB. W porównaniu do 0,88% PKB (z 2009 r.) środków pochodzących z budżetu państwa na szkolnictwo wyższe, udział środków prywatnych w niedługim czasie może okazać się porównywalny z nakładami publicznymi. Wskazać jednak należy, że pozyskanie rzetelnych danych obrazujących te prognozy jest praktycznie nie możliwe. Do środków prywatnych zalicza się tutaj zarówno czesne, jak też i dotacje od podmiotów gospodarczych, ale także prawie całe prywatne szkolnictwo niepubliczne w Polsce. Innym źródłem finansowania nauki w Polsce są środki pochodzące z opłat za naukę, w tym z czesnego. Obecnie można zaobserwować znaczny spadek przychodów z opłat za naukę w latach różnica wyniosła ok. 150 mln zł (por. rys. 10). Sytuacja ta ma związek z niżem demograficznym i zmniejszającym się naborem na studia niestacjonarne. Tylko w ostatnim roku na Uniwersytecie Warszawskim można zaobserwować spadek po ok studentów na I roku na studiach niestacjonarnych I i II stopnia. W tym zakresie środki pochodzące z opłaty za naukę w najbliższej perspektywie czasu będą się zmniejszać, a co za 15

16 tym idzie część z tych środków przeznaczana na finansowanie nauki również będzie ulegała zmniejszeniu. Rysunek 10 Przychody z opłat edukacyjnych uczelni [w mln zł] Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych polskich uczelni. Zyskującym popularność źródłem finansowania nauki są środki pochodzące od podmiotów prywatnych, w tym dużych podmiotów gospodarczych. Udział nakładów na dziedzinę B+R w Polsce rośnie i zgodnie z prognozami w 2020 r. powinien wzrosnąć ponad dwukrotnie (por. rys. 11). Rysunek 11 Udział nakładów B+R ogółem do PKB w Polsce Opracowanie własne na podstawie danych w Eurostacie oraz na stronie internetowej NCBiR Jeszcze szybsze tempo wzrostu, bo czterokrotne, jest przewidywane dla udziału nakładów na B+R przedsiębiorstw (por. rys. 12). Tego typu zjawisko obserwowalne jest już w stosunkowo dużej części polskich uczelni, gdzie duże przedsiębiorstwa finansują badania, 16

17 które następnie są wdrażanie w ich działalności. Dotyczy to przede wszystkim badań z obszaru nauk ścisłych i technicznych, ale spotkać można także zainteresowanie naukami przyrodniczymi i społecznymi. Rysunek 12 Udział nakładów na B+R przedsiębiorstw do PKB w Polsce Opracowanie własne na podstawie danych w Eurostacie oraz na stronie internetowej NCBiR Podsumowanie Przedstawiony powyżej, krótki przegląd wybranych zagadnień finansowania nauki w Polsce pozwala wskazać na następujące wnioski : 1. Nominalne nakłady na naukę w Polsce wzrastają, przy jednoczesnym spadku ich udziału w PKB. Może powodować to w dłuższej perspektywie zahamowanie rozwoju nauki w porównaniu do innych dziedzin życia społecznego. Obecny sposób finansowania nauki może okazać się przeszkodą w jej rozwoju, a nie pomocą. Przede wszystkim przeszkodą mogą być zmieniające się bardzo często zasady rozdziału środków (m.in. przyznawanych przez NCN i NCBiR) i stosunkowo długi proces rozpatrywania kolejnych wniosków Nowy system finansowania polskiej nauki zwiększył konkurencję pomiędzy poszczególnymi jednostkami naukowymi w zdobywaniu środków publicznych w postaci grantów naukowych. Duża liczba konkursów w różnych kategoriach i obszarach nauki powoduje odejście od sztywnego finansowania jednostek naukowych na rzecz finansowania poszczególnych projektów. W tym zakresie kluczową rolę odgrywają NCN oraz NCBiR. W przyszłości postulować należy zwiększenie budżetów tych jednostek oraz szybszy czas ogłaszania wyników konkursów, co pozwoli na racjonalniejsze prowadzenie badań naukowych. Można również rozważyć podniesienie wieku dla tzw. młodych 6 Ze zrozumieniem należy przyjąć wyjaśnienia NCN dotyczące okresy rozpatrywania wniosków (http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/ wyniki-badanie-ankietowe-pracownikow-jednosteknaukowych). Należy jednak poszukać możliwości jego skrócenia. 17

18 badaczy. Obecny wiek 35 lat wydaje się zbyt niski. Generalnie winna się liczyć jakość badań, a nie wiek biologiczny badacza. 3. Główne znaczenie dla przyszłości finansowania polskiej nauki ma racjonalne wykorzystanie funduszy europejskich przeznaczanych na polską naukę. Obecnie 1/5 środków przeznaczanych na szkolnictwo wyższe pochodzi z funduszy strukturalnych. Stosunkowo duże znaczenie miał 7 Program Ramowy, a w najbliższej perspektywie Horyzont 2020, którego budżet ma wynieść ok. 100 mld euro. Należy podjąć działania zmierzające do przygotowania projektów badawczych, które będą mgły wygrywać konkursy o te środki. 4. Przyszłość ma także inwestowane w infrastrukturę, przede wszystkim budowlaną, środki europejskie i krajowe, które sprzyjają rozwojowi polskiej nauki. Problemy pojawiają się z możliwościami utrzymania oddanych do użytku budynków oraz odpowiedniego utrzymania zakupionej aparatury badawczej. 5. Obserwowalny jest również wzrost udziału środków prywatnych, z których finansowana jest nauka. Wskazać jednak należy, że dotychczasowe źródło finansowania w postaci opłat za naukę maleje. Wzrasta natomiast finansowanie pochodzące z prywatnych przedsiębiorstw. W dłuższej perspektywie ten sposób finansowania polskiej nauki może być równie znaczący co obecne finansowanie z budżetu państwa. 6. Finansowanie nauki w założeniach ma być pomocą w jej rozwoju. Dokonana analiza głównych źródeł finansowania nauki wskazuje, że istniejący model publicznego finansowania z pewną możliwością udziału środków prywatnych może w dłuższej perspektywie być przeszkodą w rozwoju współczesnej nauki w Polsce. Zmniejszający się rzeczywisty poziom finansowania polskiej nauki powoduje, że w przyszłości należy zwiększyć poziom finansowania z pozostałych omówionych źródeł. Trzeba już dziś wypracować jasne zasady współpracy polskiej nauki z przedsiębiorcami, gdyż to oni w przyszłej perspektywie Horyzont 2020 będą głównymi partnerami uczelni w finansowaniu polskiej nauki. Warto rozważyć wprowadzenie systemu zachęt podatkowych, premiowania i promowania współpracy nauki z biznesem. Na uczelniach trzeba stworzyć wyspecjalizowane jednostki, które będą doradzać badaczom w zakresie współpracy z przedsiębiorcami, m.in. będą pomagać w tworzeniu i rozwoju firm typu start-up i spin-off. Uczelnie powinny także przygotować sferę organizacyjno-prawną do współpracy nauki i biznesu, a w szczególności nie utrudniać tej współpracy poprzez własne wewnętrzne skomplikowane regulacje prawne. Określenia wymaga jasny proces rozliczania kosztów badań. 18

19 Należy także zintensyfikować współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego poprzez zwiększenie działań informacyjnych i promocyjnych oferowanych badań na rzecz lokalnej społeczności. Samorządy niejednokrotnie nie wiedzą, że badania, które zlecają podmiotom zewnętrznym mogą równie dobrze, a często nawet lepiej przeprowadzić uczelnie. Uwaga generalna: Nauka i badania wymagają ciągłego inwestowania. Są to niestety dziedziny gdzie rezultaty często nie pojawiają się szybko. Darczyńca musi mieć tego świadomość. Powinien być zatem cierpliwy w oczekiwaniu na rezultaty badań i konsekwentny w finansowaniu. Bibliografia: Axer J., Aktualność/nieaktualność tradycyjnych ideałów uniwersyteckich w Polsce Anno Domini 2013, [w:] J. Woźnicki (red.), Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku Warszawa Leja K., Zarządzanie uczelnią. Koncepcje I współczesne wyzwania, Warszawa Orłowski W.M., Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. Bariery i możliwości ich przełamania, Warszawa Piątkowski M., Poland s New Golden Age. Shifting from Europe s Periphery to Its Center, Woźnicki J. (red.), Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku, Warszawa

Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce

Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Bibliometryczna analiza porównawcza Joanna Wolszczak-Derlacz Aleksandra Parteka Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Bibliometryczna

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Czasopismo poświęcone potrzebom nauki i praktyki 2012 Nr 6 (60) Vol. 2 OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE OD REDAKCJI Niniejsza edycja czasopisma jest poświęcona przeglądowi dorobku naukowo-badawczego pracowników

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

PAKT DLA NAUKI PAKT DLA NAUKI

PAKT DLA NAUKI PAKT DLA NAUKI PAKT DLA NAUKI 1 czyli jak nauka może służyć społeczeństwu Obywatelski projekt zmian w nauce i szkolnictwie wyższym w Polsce Opr acowanie zbiorowe pod redakcją Anny Muszewskiej, Łuk asza Niesiołowskiego-Spanò,

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Komisja Europejska Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Materiał konferencyjny Ekspertyza przygotowana przez: Justynę M. Bugaj Zofię Godzwon Aleksandrę Lis Radosława Rybkowskiego oraz Mariusza Pilcha

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko Kierunki działań strategicznych: rozwój sektora innowacyjnego uwzględnianie potrzeb firm finansowanie działalności innowacyjnej aktywizacja procesów innowacyjnych poprawa perspektyw ekspansji ograniczanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce., doświadczenia i perspektywy. 1 Spis treści 2 10 I. Wstęp Kalendarium 12 13 15 19 II. Znaczenie infrastruktury w gospodarce System

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 2 Warunki prowadzenia firm w Polsce 4 Warunki prowadzenia firm w Polsce Streszczenie Sytuacja makroekonomiczna Polski w 2012 roku była postrzegana jako dobra. W 2012 roku Polska osiągnęła najwyższy wzrost

Bardziej szczegółowo