PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO"

Transkrypt

1 PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony jest rozwa aniom na temat partnerstwa publicznoprywatnego jako kategorii ródła finansowania przedsi wzi inwestycyjnych jednostek samorz du terytorialnego. Na tle takich ródeł finansowania jak: dochody własne, transfery z bud etu pa stwa, fundusze Unii Europejskiej, kredyty, po yczki, wyemitowane obligacje partnerstwo publiczno-prywatne stanowi po yteczne, zewn trzne i zwrotne ródło finansowania aktywów i działalno ci jednostek samorz du terytorialnego. Jest nie tylko sporym wyzwaniem dla władz samorz dowym ale tak e nowym obszarem pomiaru i prezentacji w systemie rachunkowo ci polskich gmin, powiatów i województw. Słowa kluczowe: przedsi wzi cia inwestycyjne, partnerstwo publiczno-prywatne, jednostka samorz du terytorialnego, ródła finansowania, zadania publiczne. 1. Wprowadzenie W odniesieniu do sektora samorz dowego poj cie przedsi wzi cia inwestycyjnego 1 odnosi si do realizacji inwestycji o charakterze rzeczowym, które stanowi ogół czynno ci zwi zanych z tworzeniem nowych (tzw. greenfield projects) oraz odtwarzaniem lub unowocze nianiem (modernizowaniem) juz eksploatowanych rodków trwałych, b d cych głównie obiektami infrastruktury społeczne i gospodarczej. Zwi zane s zatem ze znacznymi wydatkami na zakup, budow lub ulepszenie materialnego składnika. Stanowi najcz ciej projekty obszerne, kapitałochłonne i skomplikowane, przy czym stopie ich skomplikowania jest zazwyczaj funkcj trzech cech, a mianowicie liczby zaanga owanych osób (działów, organizacji), zaanga owanych zasobów oraz poziomu innowacyjno ci tworzonego obiektu lub przebiegu projektu (Pawlak, 2007, s.20, Taylor, 1999, s. 18). Kluczowym i nieodł cznym elementem procesu przygotowania ka dego przedsi wzi cia inwestycyjnego jest zapewnienie ródeł jego finansowania. Warto zwróci uwag na to, e samo poj cie finansowania nie nale y traktowa jako jednorazowej czynno ci pozyskiwania rodków pieni nych, lecz jako wieloetapowy proces zwi kszania funduszy w ró nych formach i postaciach (Łyszczak, 2006, s. 85). W praktyce ródła (forma) finansowania przedsi wzi inwestycyjnych to dla ka dego podmiotu rachunkowo ci kategoria szczególna, ró nie postrzegana w zale no ci od stopnia niezale no ci finansowej jednostki, jej celu i specyfiki dokona (Wali ska, 2008, s. 255). E. Wali ska (2008, s. 255) zauwa yła, e ( ) nabiera ona szczególnego znaczenia 1 K. Marcinek okre la przedsi wzi cie inwestycyjne zespół zaplanowanych, wzajemnie ze sob powi zanych czynno ci, których celem jest powstanie lub unowocze nienie okre lonego pod wzgl dem rzeczowym, finansowym, lokacyjnym i czasowym trwałego zasobu maj tkowego (Marcinek, 2000, s. 28).

2 8 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 30, 2010 w przypadku jednostek finansowanych ze rodków bud etowych, słu y bowiem rozliczaniu odpowiedzialno ci za ich dysponowanie. Celem opracowania jest prezentacja partnerstwa publiczno-prywatne jako ródła finansowania przedsi wzi. D c do realizacji celu dokonano charakterystyki partnerstwa publiczno-prywatnego na tle innych, tradycyjnych ródeł finansowania oraz wskazano tak e jego zalety i wady. Przyj te w artykule metody badawcze opieraj si na studiach literaturowych, przegl dzie aktów prawnych oraz wnioskowaniu. 2. Partnerstwo publiczno-prywatne na tle innych ródeł finansowania przedsi wzi Planowane co roku rodki pieni ne na nakłady zwi zane z budow nowych składników maj tkowych lub modernizowaniem (i odtworzeniem) ju istniej cych obiektów w bud ecie jednostek samorz du terytorialnego wykazywane s, obok wydatków bie cych, w grupie wydatków maj tkowych. Ze wzgl du na stosowane podziałki klasyfikacji bud etowej jednostki samorz du terytorialnego wydatki te nazywaj wydatkami lub zakupami inwestycyjnymi. S one zasadniczo finansowane z osi ganych dochodów, lecz gdy dochody bud etowe s niewystarczaj ce jednostki samorz du terytorialnego korzystaj z innych ródeł finansowania, czyli najcz ciej z kredytów, po yczek, emisji dłu nych papierów warto ciowych lub ze rodków pochodz cych ze ródeł zagranicznych, niepodlegaj cych zwrotowi. Jednostki samorz du terytorialnego korzystaj wi c z szerokiej gamy ró nych sposobów finansowania swoich przedsi wzi inwestycyjnych, a jak słusznie zauwa ył A. Zalewski (2007, s. 170) ( ) wybór ródeł finansowania inwestycji jest kluczowym zagadnieniem dla funkcjonowania danej jednostki i cz stokro zale y od nie tylko obiektywnych przesłanek natury ekonomicznej, ale tak e od szerszych uwarunkowa społecznogospodarczych. Na rysunku 1 zaprezentowane zostały podstawowe ródła finansowania inwestycji, zarówno tradycyjne i alternatywne (zwane cz sto nowoczesnymi), wewn trzne jak i zewn trzne, zwrotne oraz bezzwrotne.

3 Dorota Adamek-Hyska Partnerstwo publiczno-prywatne jako ródło finansowania przedsi wzi 9 ródła finansowania inwestycji jednostek samorz du terytorialnego Tradycyjne ródła finansowania Alternatywne ródła finansowania rodki o charakterze niezwrotnym rodki o charakterze zwrotnym Partnerstwo publiczno - prywatne Dochody podatkowe Wpływy z mienia jednostki Dotacje, subwencje ogólne, Fundusze pomocowe Kredyty Po yczki Obligacje Rys. 1. ródła finansowania przedsi wzi inwestycyjnych jednostek samorz du terytorialnego ródło: Opracowanie własne na podstawie: Kopa ska A., Zewn trzne ródła finansowania inwestycji jednostek samorz du terytorialnego, Difin, Warszawa 2003, s. 33 i 68. W ród tradycyjnych ródeł finansowania literatura zakresu finansów i rachunkowo ci wymienia rodki o charakterze niezwrotnym i rodki zwrotne. Pierwsz grup stanowi dochody podatkowe i wpływy z mienia jednostki samorz du terytorialnego (wewn trzne ródła finansowania), a tak e dotacje, subwencje oraz rodki z funduszy pomocowych (zewn trzne ródła finansowania) 2. Natomiast na drug grup składaj si kredyty, po yczki i wyemitowane obligacje. Dochody podatkowe i wpływy z mienia jednostek samorz du terytorialnego zalicza si do dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego. Jako ródło finansowania przedsi wzi inwestycyjnych charakteryzuj si bezterminowo ci, trwało ci i niestety niewystarczalno ci. Z uzyskanych przez jednostki samorz du terytorialnego rodków własnych podmioty te w pierwszej kolejno ci finansuj obligatoryjne wydatki bie ce, których wysoko cz sto reguluj okre lone przepisy prawa. Kwota jaka ewentualnie pozostaje jest przeznaczana na wydatki inwestycyjne. W podobny sposób wykorzystywane s rodki pozyskiwane w formie dotacji i subwencji, czyli dochody o charakterze transferów z bud etu pa stwa. Dotacje celowe podlegaj ce szczególnym zasadom rozliczania rodki z bud etu pa stwa wyst puj obok i niezale nie od subwencji ogólnych i słu finansowaniu zarówno zada własnych jednostek samorz du terytorialnego, jak 2 Wszystkie ródła dochodów własnych szczegółowo wymienia i charakteryzuje Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz du terytorialnego, D.U. z 2003 r. nr 203, poz z pó n. zm.

4 10 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 30, 2010 i zada im zleconych (Dolnicki, 2009, s. 324). Natomiast subwencje ogólne przeznaczone s wył cznie na finansowanie zada własnych, i pomimo e nie maj przypisanego celu przeznaczenia posiadaj ci le okre lon konstrukcj oraz nigdy nie s zwracane bez wzgl du na stopie wykonania zada (Miszczuk, Miszczuk, uk, 2007, s. 86). Zarówno dotacje, jak i subwencje charakteryzuje uznaniowo, co powoduje, e rodki te nie stanowi stabilnego ródła finansowania projektów inwestycyjnych, zwłaszcza o charakterze wieloletnim. rodki z funduszy pomocowych Unii Europejskiej ju od wielu lat stanowi główne ródło finansowania przedsi wzi. Wiedza o dost pnych rodkach funduszy pomocowych, zasadach ubiegania si o nie i ich udzielania, a tak e wieloletnie do wiadczenie jest kluczem do sprawnego i efektywnego ich wykorzystania w strategii rozwoju jednostki samorz du terytorialnego. Programy pomocowe w nowym okresie finansowania, ustalonym na lata s niezwykle zró nicowane, a rodki Unii Europejskiej przeznaczone na ich realizacj znaczne. Uzyskanie dofinansowania konkretnych projektów inwestycyjnych uwarunkowane jest przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji oraz umotywowaniem znaczenia inwestycji dla gospodarki lokalnej i regionalnej. Nale y koniecznie podkre li, e wej- cia Polski w struktury Unii Europejskiej pozwoliło postrzega rodki pomocy unijnej jako powszechnie dost pne ródło finansowania przedsi wzi inwestycyjnych. Od pocz tku 2010 r., na tle zapisów nowego prawa finansów publicznych, rodki funduszy unijnych wraz z innymi rodkami otrzymywanymi w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej tworz tzw. bud et rodków europejskich, którego wynik (nadwy ka lub deficyt) nie mo e wpłyn na wynik bud etu pa stwa, a z którego jednostki samorz du terytorialnego b d mogły pozyska tzw. dotacje celowe na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem rodków europejskich (Ustawa o finansach publicznych, 2009, art. 127 ust. 2 pkt 5). Jedn z niewielu wad finansowania przedsi wzi cia inwestycyjnego rodkami unijnymi jest wymóg wniesienia w projekt okre lonego wkładu własnego. Zgodnie z głównymi zało eniami funduszy unijnych, rodki Unii Europejskiej nie mog zast powa krajowych lub innych, równowa nych wydatków pa stwa członkowskiego. W zwi zku z tym rodki funduszy unijnych wył cznie uzupełniaj rodki na realizacje projektu, asygnowane bezpo rednio przez samorz d go realizuj cy. Dlatego przyjmuje si, e jednym z podstawowych warunków sprawnej absorpcji rodków unijnych jest dobra kondycja finansowa jednostek samorz du terytorialnego. Do zwrotnych rodków finansowania inwestycji zaliczy nale y przede wszystkim kredyty, po yczki i obligacje. S to wył cznie zewn trzne ródła finansowania. Pozyskane w ten sposób rodki daj solidn podstaw do zwi kszania wydatków i zakupów inwestycyjnych, powoduj jednak zaci ganie zobowi za finansowych o okre lonych kosztach i terminach spłaty. Prawo finansów publicznych zezwala jednostkom samorz du terytorialnego zaci ga kredyty i po yczki oraz emitowa papiery warto ciowe na pokrycie wyst puj cego w ci gu roku przej ciowego deficytu bud etu, finansowanie planowanego deficytu bud etu, spłat wcze niej zaci gni tych zobowi za finansowych oraz wyprzedzaj ce finansowanie działa finansowanych ze rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej (Ustawa o finansach publicznych, 2009, art. 89 ust. 1). Oprócz tego, na finansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych jednostki samorz du terytorialnego mog zaci ga po yczki w pa stwowych funduszach celowych (Ustawa o finansach publicznych, 2009, art. 90). Jednak korzystanie z tych ródeł pozyskania dodatkowych rodków pieni nych obwarowane jest licznymi ograniczeniami wskazanymi wprost w ustawie o finansach publicznych oraz jej przepisach wykonawczych. Na przykład ł czna kwota przypadaj cych w danym roku spłat rat kredytowych i po yczek wraz z nale nymi odsetkami, wykupów obligacji wraz

5 Dorota Adamek-Hyska Partnerstwo publiczno-prywatne jako ródło finansowania przedsi wzi 11 z nale nymi odsetkami lub dyskontem oraz potencjalnych spłat kwot wynikaj cych z udzielonych przez jednostki por cze i gwarancji nie mo e przekroczy kwoty okre lonej w uchwale bud etowej 3. Oprócz tego, jak zauwa a B. Dolnicki, korzystanie z instrumentów po yczki, kredytu lub 3 Nale y w tym miejscu wskaza limitowane przez prawo finansów publicznych mo liwo ci zadłu ania si jednostek samorz du terytorialnego. Do uchwał bud etowych uchwalanych na lata 2010, 2011, 2012 i 2013 obowi zuj nast puj ce zasady zadłu ania si jednostek samorz du terytorialnego: - ł czna kwota przypadaj cych w danym roku bud etowym spłat rat kredytów i po yczek, wraz z nale nymi w danym roku odsetkami od kredytów i po yczek, wykupów papierów warto ciowych emitowanych przez jednostki samorz du terytorialnego wraz z nale nymi odsetkami i dyskontem od papierów warto ciowych, potencjalnych spłat kwot wynikaj cych z udzielonych przez jednostki samorz du terytorialnego por cze oraz gwarancji nie mo e przekroczy 15 % planowanych na dany rok bud etowy dochodów jednostki samorz du terytorialnego - w przypadku gdy relacja pa stwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto przekroczy 55 %, to kwota tego zadłu enia nie mo e przekroczy 12 % planowanych dochodów jednostki samorz du terytorialnego, - ogranicze okre lonych powy ej nie stosuje si do m.in. emitowanych papierów warto ciowych, kredytów i po yczek zaci gni tych w zwi zku z umow zawart z podmiotem dysponuj cym rodkami funduszy Unii Europejskiej, a tak e por cze i gwarancji udzielonych samorz dowym osobom prawnym realizuj cym zadania jednostki samorz du terytorialnego z wykorzystaniem rodków funduszy Unii Europejskiej, - ł czna kwota długu jednostki samorz du terytorialnego na koniec roku bud etowego nie mo e przekroczy 60 % wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku bud etowym, - w trakcie roku bud etowego ł czna kwota długu jednostki samorz du terytorialnego na koniec kwartału nie mo e przekracza 60 % planowanych w danym roku bud etowym dochodów tej jednostki. Natomiast do uchwał bud etowych uchwalanych na rok 2014 i kolejne lata bud etowe obowi zuj zasady zadłu ania si jednostek samorz du terytorialnego okre- lone w poni szy sposób: - organ stanowi cy jednostki samorz du terytorialnego nie mo e uchwali bud etu, którego realizacja spowoduje, e w roku bud etowym oraz w ka dym roku nast puj cym po roku bud etowym relacja ł cznej kwoty przypadaj cych w danym roku bud etowym spłat rat kredytów i po yczek wraz z nale nymi w danym roku odsetkami od kredytów i po yczek, wykupów papierów warto ciowych wraz z nale nymi odsetkami i dyskontem od papierów warto ciowych potencjalnych spłat kwot wynikaj cych z udzielonych por cze oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem bud etu przekroczy redni arytmetyczn z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bie cych powi kszonych o dochody ze sprzeda y maj tku oraz pomniejszonych o wydatki bie ce, do dochodów ogółem bud etu, obliczon według wzoru: R + O 1 Dbn 1 + Smn 1 Wbn 1 Dbn 2 + Smn 2 Wbn 2 Dbn 3 + Smn 3 Wbn 3 ( ) n * ( + + ) D 3 Dn 1 Dn 2 Dn 3 gdzie: R - oznacza planowan na rok bud etowy ł czn kwot z tytułu spłaty rat kredytów i po yczek oraz wykupów papierów warto ciowych, O - planowane na rok bud etowy odsetki od kredytów i po yczek, odsetki i dyskonto od papierów warto ciowych oraz spłaty kwot wynikaj cych z udzielonych por cze i gwarancji, D - dochody ogółem bud etu w danym roku bud etowym, Db - dochody bie ce, Sm - dochody ze sprzeda y maj tku, Wb - wydatki bie ce, n - rok bud etowy, na który ustalana jest relacja, n-1 - rok poprzedzaj cy rok bud etowy, na który ustalana jest relacja, n-2 - rok poprzedzaj cy rok bud etowy o dwa lata, n-3 - rok poprzedzaj cy rok bud etowy o trzy lata, - przy obliczaniu tej relacji, dla roku poprzedzaj cego rok bud etowy przyjmuje si planowane warto ci wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania bud etu jednostki samorz du terytorialnego. Do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat przyjmuje si warto ci wykonane wynikaj ce ze sprawozda rocznych, - ograniczenia tego nie stosuje si m.in. do wykupów papierów warto ciowych, spłat kredytów i po yczek zaci gni tych w zwi zku z umow zawart na realizacj programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem rodków funduszy Unii Europejskiej z wył czeniem odsetek od tych zobowi za oraz por cze i gwarancji udzielonych samorz dowym osobom prawnym realizuj cym zadania jednostki samorz du terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem tych rodków w terminie nie dłu szym ni 90 dni po zako czeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji

6 12 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 30, 2010 emisji obligacji uzale nione jest od spełnienia okre lonych warunków dotycz cych głównie zachowania bie cej płynno ci finansowej, minimalizacji kosztów ich pozyskania czy te konieczno ci koordynacji bie cych i przyszłych dochodów z przyszłymi zobowi zaniami (Dolnicki, 2009, s ). Pomimo tych barier zwrotne ródła finansowania s dogodnym sposobem finansowania samorz dowych przedsi wzi inwestycyjnych, bowiem charakteryzuj si stosunkowo krótkim okresem pozyskiwania rodków pieni nych, licz c od momentu podj cia decyzji o realizacji inwestycji do jej zako czenia. Jednocze nie szybka realizacja przedsi wzi cia inwestycyjnego przyczynia si zazwyczaj do szybszego wzrostu dochodów w przyszło ci w wyniku zach cenia nowych inwestorów i mieszka ców, którzy b d wnosili opłaty i podatki do bud etu jednostki 4. Mo na tak e zgodzie si z J. Adamiak i B. Kołosowk, e jednostki samorz du terytorialnego na ogół nie maj problemu z dost pem do zwrotnych ródeł finansowania, bowiem charakteryzuj si wysok wiarygodno ci i du płynno ci finansow, ze wzgl du na stały dopływ rodków pieni nych (Adamiak, Kłosowska, 2007, s. 367). Obok tradycyjnych sposobów finansowania inwestycji publicznych wyra nie uwaga jednostek samorz dy terytorialnego zwrócona została w kierunku nowoczesnych, alternatywnych ródeł, których przykładem niew tpliwie jest partnerstwo publiczno-prywatne. Finansowanie inwestycji publicznych w formie partnerstwa publiczno-prywatnego stanowi szeroko poj t współprac jednostki samorz du terytorialnego z podmiotem prywatnym, w ramach której ci ar finansowania projektu w cz ci lub cało ci zostaje przesuni ty na stron prywatn, a pozostałe zadania zostaj pomi dzy sob podzielone. Efektem tej współpracy jest podział ryzyka, zada i odpowiedzialno ci pomi dzy partnerów. W tabeli 1 przytoczono szereg ró nych definicji partnerstwa publiczno-prywatnego wskazuj cych na to, e to partnerstwo postrzegane jest głównie w kategorii ródła finansowania. W ród tradycyjnych ródeł finansowania literatura zakresu finansów i rachunkowo ci wymienia rodki o charakterze niezwrotnym i rodki zwrotne. Definicje zawarte w tabeli 1 pozwalaj rozpatrywa partnerstwo publiczno-prywatne zarówno w uj ciu szeroki jak i w uj ciu w ski. Poj cie partnerstwa publiczno-prywatnego w sensie szerokim jest zwi zane z mnogo ci rozwi za praktycznych, podejmowanych na podstawie całej gamy aktów prawnych, daj cych si jednak sprowadzi do pewnej ogólnej metody finansowania realizacji zada publicznych przez podmioty gospodarcze pochodz ce z sektora prywatnego (Kornberger-Sokołowska, 2008, s. 12) Natomiast partnerstwem publiczno-prywatnym w sensie cisłym (wła ciwym, ustawowym) jest oparta na umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym współpraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego, słu ca realizacji przedsi wzi cia, je li odbywa si na zasadach okre lonych w odr bnych przepisach prawa. z tych rodków (Ustawa o finansach publicznych, 2005, art i Ustawa o finansach publicznych, 2009 r., art W teorii zarz dzania finansami mówi si w takiej sytuacji o tzw. dodatnim efekcie d wigni finansowej. Je eli cz podejmowanych działa finansowana jest przy pomocy dłu nych instrumentów, to podejmuj cy działania uzyskuj wi cej korzy ci ni gdyby wszystko opłacali tylko ze rodków własnych. Ł cz c własne i obce ródła finansowania uzyskuje si wi ksz kwot, co cz sto sprowadza si do wi kszego zwrotu na jednostk zaanga owanego kapitału. Efekt d wigni finansowej równie widoczny jest tak e w sektorze finansów publicznych, a korzystaj cymi z korzy ci z zadłu enia podmiotów publicznych s najcz ciej mieszka cy danej społeczno ci lokalnej.

7 Dorota Adamek-Hyska Partnerstwo publiczno-prywatne jako ródło finansowania przedsi wzi 13 Tabela 1. Definicja partnerstwa publiczno-prywatnego Definicja partnerstwa publiczno-prywatnego Partnerstwo Publiczno-Prywatne nowy instrument realizacji zada publicznych usankcjonowany ustawowo pozwala na inwestowanie w infrastruktur i wykorzystanie jej do celów zgodnych z interesem lokalnych wspólnot przy wykorzystaniu potencjału sektora prywatnego. W ród ródeł i metod finansowania lokalnych inwestycji mo na wymieni m.in. partnerstwo publiczno-prywatne. Partnerstwo publiczno-prywatne stanowi działania polegaj ce na wyprowadzeniu przez podmiot publiczny niektórych dziedzin poza sektor publiczny w celu lepszego wykorzystania zasobów i zwi kszenia racjonalno ci działania. Partnerstwo publiczno-prywatne definiowane jest jako umowne (kontraktowe) porozumienie długoterminowe pomi dzy podmiotami publicznymi i przedsi biorcami prywatnymi, a dotycz ce budowania infrastruktury lub zarz dzania obiektami infrastrukturalnymi przez przedsi biorców prywatnych lub wiadczenia przez nich usług dla społeczno ci w imieniu podmiotów publicznych. Partnerstwo publiczno-prywatne jest długoterminowym porozumieniem zawartym pomi dzy sektorem prywatnym a podmiotami publicznymi w celu wykorzystania zasobów i specjalistycznej wiedzy podmiotów z sektora prywatnego w wykonywaniu zada u yteczno ci publicznej. W ramach współdziałania sektora publicznego i prywatnego metoda Project Finance mo e przyj posta partnerstwa publiczno-prywatnego, czyli modelu współpracy w celu realizacji projektu lub wiadczenia usługi tradycyjnie dostarczanej przez sektor publiczny. Partnerstwo publiczno-prywatne mo na zdefiniowa jako przedsi wzi cie o charakterze u yteczno ci publicznej prowadzone przez współpracuj ce podmioty prywatne i publiczne, przy wzajemnym zaanga owaniu instytucjonalnym i kapitałowym oraz mniej lub bardziej solidarnym podziale korzy ci i ryzyka z niego wynikaj cego. Partnerstwo publiczno-prywatne zostało okre lone po rednio poprzez jego przedmiot. Według aktualnych regulacji prawnych przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsi wzi cia oparta na podziale zada i ryzyk pomi dzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Partnerstwo publiczno-prywatne to ogólna nazwa zwi zków mi dzy sektorem prywatnym a organizacjami publicznymi, cz sto maj cymi na celu u ycie rodków lub do wiadczenia sektora prywatnego w celu wsparcia sektora publicznego w dostarczaniu aktywów i usług 5. ródło: Opracowanie własne. Autorzy Korbus, Strawi ski, 2006, s. 16 Kopa ska, 2003, s. 56 Grimsey, 2002, 118 Chinyio, 2009, s. 3 Lewis, Gameson, Wojownik Filipowska, 2008, s. 82 M. Moszoro, 2005, s. 49 Ustawa o partnerstwie publicznoprywatnym, 2009, art. 1 ust. 2 Europejski Inwestycyjny Kluczow kwesti dla zrozumienia istoty ródeł finansowania jest u ci lenie przedmiotu finansowania. W przypadku partnerstwa publiczno-prywatnego rodkami pieni nymi nale cymi do podmiotów sfery prywatnej (jak wskazuj dane w tabeli 1) mo na finansowa : - infrastruktur i wykorzystanie jej do celów zgodnych z interesem lokalnych wspólnot, Bank 5 The EIB s role in Public Private Partnership (PPPs), s. 3, dokument dost pny na stronie internetowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego: z dnia r.

8 14 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 30, niektóre dziedziny sektora publicznego w celu lepszego wykorzystania zasobów i zwi kszenia racjonalno ci działania, - budow infrastruktury lub zarz dzanie obiektami infrastrukturalnymi lub wiadczenia usług dla społeczno ci w imieniu podmiotów publicznych, - wykonywanie zada u yteczno ci publicznej, - realizacj projektu lub wiadczenie usług tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny, - wspóln realizacj przedsi wzi cia opart na podziale zada i ryzyk pomi dzy stronami partnerstwa, - wsparcie sektora publicznego w dostarczaniu aktywów i usług, - budow i eksploatacj obiektu, który tradycyjnie byłby zbudowany i eksploatowany przez sektor publiczny. Dodatkowo, bazuj c wył cznie na polskich regulacjach prawnych w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, gdzie jest ono zdefiniowane jako wspólna realizacja przedsi wzi cia oparta na podziale zada i ryzyk pomi dzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym, mo na wskaza nast puj cy przedmiot finansowania (Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, 2009, art. 2 ust. 4): budow lub remont obiektu budowlanego, wiadczenie usług, wykonanie dzieła, w szczególno ci wyposa enie składnika maj tkowego w urz dzenia podwy szaj ce jego warto lub u yteczno, lub inne wiadczenie poł czone z utrzymaniem lub zarz dzaniem składnikiem maj tkowym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsi wzi cia publiczno-prywatnego lub jest z nim zwi zany. W polskich przepisach prawa przedmiot partnerstwa publiczno-prywatnego został okre lony bardzo szeroko, tak aby ( ) umo liwi zawi zanie partnerstwa dla ró norodnych zada publicznych, projektów dofinansowanych ze ródeł funduszy unijnych oraz innych mechanizmów finansowych, a tak e umo liwi tworzenie indywidualnych rozwi za prawno-organizacyjnych dla projektów, których partnerstwo ma słu y osi gni ciu przewa aj cej korzy ci w stosunku do innych mechanizmów realizacji zada publicznych ( ) (Kozłowska, 2005, s. 40). W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego realizowane mog by przede wszystkim przedsi wzi cie inwestycyjne dotycz ce budowy lub remontu obiektu budowlanego. Do publicznoprywatnych przedsi wzi o charakterze inwestycyjnym zaliczy nale y tak e wykonanie dzieła, polegaj cego w szczególno ci na wyposa enie składnika maj tkowego w urz dzenia podwy szaj ce jego warto lub u yteczno. Z perspektywy systemu rachunkowo ci wykonanie takiego dzieła mo na uto sami m.in. z poj ciem ulepszenia istniej cych rodków trwałych powoduj cego, e warto u ytkowa tych składników po zako czeniu prac przewy sza posiadan przy przyj ciu do u ywania warto u ytkow (Ustawa o rachunkowo ci, 1994, art. 31 ust. 1). Wy sz warto u ytkow składników maj tkowych mo na mierzy np. okresem u ywania, zdolno ci wytwórcz, kosztami eksploatacji lub innymi miarami. Jest to tylko przykładowe wskazanie zakresu dzieła, jakie mo e by wykonane w partnerstwie publiczno-prywatnym. W. Gonet zauwa a, e dziełem mo e by ka de dobro materialne lub niematerialne powstałe w wyniku pracy i umiej tno ci przyjmuj cego zlecenie (partnera prywatnego) (Gonet, 2009, s. 28). Partnerstwo publiczno-prywatne nie ogranicza si wył cznie do budowy, remontu lub ulepszenia składnika maj tkowego, lecz umo liwia realizacj wielu innych zada publicznych, które mog przynie spor korzy dla interesu publicznego. Dlatego warto zasygnalizowa, e element

9 Dorota Adamek-Hyska Partnerstwo publiczno-prywatne jako ródło finansowania przedsi wzi 15 definicji przedsi wzi cia realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, dotycz cy wiadczenia usług, poł czony z utrzymaniem lub zarz dzaniem składnikiem maj tkowym, który jest wykorzystywany do realizacji publiczno-prywatnego przedsi wzi cia, jest jednym z podstawowych kryteriów pozwalaj cych odró ni przedmiot partnerstwa publiczno-prywatnego w sensie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym od przedmiotu koncesji na usługi. W ustawie o koncesjach na roboty budowlane i usługi regulacja w zakresie koncesji na usługi wyra nie wskazuje, e usługi w tym przypadku s wiadczone samoistnie bez operowania czy działa na składniku maj tkowym (Ustawa o koncesjach na roboty budowlane i usługi, 2009, art. 1 ust. 1). W efekcie skorzystanie przez jednostk samorz du terytorialnego z partnerstwa publiczno-prywatnego zmiana rol podmiotu publicznego, który z wła ciciela i operatora obiektów infrastruktury społecznej i gospodarczej staje si nabywc usług (Makosz, 2007, s. A5, Kozłowska, 2005, s. 30). W zaprezentowanych osłonach partnerstwo publiczno-prywatne mo na postrzega jako wydajne, po yteczne, zewn trzne i zwrotne ródło finansowania aktywów (czyli obiektów infrastruktury społecznej i gospodarczej) i działalno ci jednostek samorz du terytorialnego. 3. Wady i zalety partnerstwa publiczno-prywatnego jako ródła finansowania przedsi wzi Dobrze przemy lany i skonstruowany mechanizm partnerstwa publiczno-prywatnego umo liwia rozbudowa i eksploatowa infrastruktur, a tym samym rozwój jednostek samorz du terytorialnego bez natychmiastowego obci enia wysokimi kosztami ich bud etu (przynajmniej w stosunku do wst pnych nakładów kapitałowych) oraz wprowadza nowoczesne technologie w dostarczaniu dóbr i usług, na co zazwyczaj podmioty publiczne przy ograniczonych rodkach bud etowych i nadmiarze wykonywanych zada nie mog sobie pozwoli. Dotyczy to w szczególno ci inwestycji infrastrukturalnych, takich jak: budowa i remonty dróg, budowa linii tramwajowych, kolejowych, podziemnych gara y, parkingów, obiektów i urz dze przemysłu wysokich technologii, ochrony rodowiska czy te energetyki. Ponadto w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w wielu krajach finansuje si przedsi wzi cia inwestycyjne w społeczne zasoby mieszkaniowe, placówki o wiatowe oraz placówki słu by zdrowia. Nale y jednak zaakcentowa, e współpraca pomi dzy podmiotami sektora publicznego i prywatnego dotyczy b dzie głównie tych przedsi wzi inwestycyjnych, których efektem finalnym s obiekty i urz dzenia infrastruktury cz ciowo lub całkowicie odpłatnej. Bowiem dzi ki takim projektom partner prywatny jest w stanie zapewni sobie długoterminow stop zwrotu z inwestycji. Je eli obiekt infrastruktury nie b dzie samodzielnie generowa korzy ci ekonomicznych, a podstawowe przychody partnera prywatnego b d pochodzi od podmiotu publicznego, to mo e stanowi to słab zach t do udziału przedsi biorcy w realizacji samorz dowych przedsi wzi inwestycyjnych. W teorii i praktyce cz sto mo na spotka si z argumentem, e główn zalet finansowania inwestycji na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego jest jego pozabilansowe uj cie (Brzozowska, 2005, s. 51). Takie rozumowanie dla jednostek samorz du terytorialnego bł dnie mogłoby oznacza, e partnerstwo publiczno-prywatne nie poci ga za sob wykorzystania rodków pieni nych, aktywów trwałych, czy powstania rozrachunków, czyli nie wpływa bezpo rednio np. na pozycje bilansu z wykonania bud etu jednostki samorz du terytorialnego, czy bilansu urz du obsługuj cego jednostk samorz du terytorialnego (samorz dowej jednostki bud etowej). Realizacja przedsi wzi inwestycyjnych z wykorzystaniem idei partnerstwa publiczno-prywatnego nie jest ani pozabilansowym, ani pozabud etowym ródłem ich finansowania. W rzeczywisto ci koncepcja ta nie poci ga za sob ogromnych, jednorazowych wydatków inwestycyjnych w jednost-

10 16 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 30, 2010 kach samorz du terytorialnego lecz sukcesywnie obci a ich bud ety stałymi wydatkami. W zwi zku z tym zarówno w bilansie z wykonania bud etu, jak i bilansie urz du koncepcja partnerstwa publiczno-prywatnego powinna mie wierne i rzetelne odwzorowanie. Dla podmiotu publicznego realizacja przedsi wzi cia inwestycyjnego na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego jest wi c pod wieloma wzgl dami atrakcyjne. Z jego perspektywy mo na wypunktowa przykładowe zalety koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego 6 : mo liwo pozyskania kapitału na realizacj przedsi wzi cia inwestycyjnego, bez konieczno ci oczekiwania na kolejny roczny cykl bud etu publicznego w zakresie finansowania, obni enie lub rozło enie w czasie wydatków sektora publicznego, szybsza realizacja inwestycji, tj. bez opó nie i zgodnie z harmonogramem, długoterminowy, strategiczny nadzór nad budowan a potem eksploatowan infrastruktur przez sektor publiczny, efektywne zarz dzanie obiektem w trakcie jego eksploatacji i utrzymania, wymiana do wiadcze sektora prywatnego z sektorem publicznym, a tym samym m. in. transfer nowoczesnych technologii do sektora publicznego. Poza niew tpliwymi korzy ciami jakie dla jednostek samorz du terytorialnego zapewnia partnerstwo publiczno-prywatne, nale y zaznaczy tak e wiele istotnych niedogodno ci (zwane cz sto wadami lub barierami), które mog si pojawi przy tego typu współpracy. Do potencjalnych wad partnerstwa publiczno-prywatnego nale y przede wszystkim: wy sze bezpo rednie koszty finansowania, na które składaj si koszty kapitału własnego partnera prywatnego i koszty kapitałów zewn trznych, które pozyskuje partner prywatny, brak praktycznych do wiadcze w zakresie stosowania koncepcji partnerstwa publicznoprywatnego, zwłaszcza w uj ciu cisłym, trudno ci w interpretacji przepisów ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, co powoduje wzrost ryzyka (zwłaszcza prawnego) w trakcie realizacji przedsi wzi cia finansowanego na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego, długotrwały i skomplikowany proces przygotowania i przeprowadzenia przetargu, czasochłonno przygotowania umów partnerstwa publiczno-prywatnego, mo liwo zwi kszenie opłat dla u ytkowników obiektów infrastrukturalnych, mo liwo ograniczenia elastyczno ci finansowej sektora publicznego w wyniku długoterminowych zobowi za wzgl dem partnera prywatnego, du a wra liwo i nieufno społecze stwa do tego typu współpracy. Wskazanie zarówno zalet i wad przes dza o tym, e zastosowanie koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego nie zawsze jest rozwi zaniem optymalnym lecz powinno by brane pod uwag zawsze tam, gdzie korzy ci generowane przez publiczno-prywatn współprac pokrywaj znaczne jej koszty, w tym koszty społeczne. Komisja Europejska nazywa to zapewnieniem warto ci w stosunku do zaanga owanych pieni dzy w partnerstwo publiczno-prywatne (Value for Money VFM) (Guidelines for Successful Public-Private-Partnership, s. 57). W ród kluczowych elementów oszacowania warto ci w stosunku do zaanga owanych pieni dzy wymieni nale y tzw. 6 Zalety i wady partnerstwa publiczno-prywatnego szczegółowo scharakteryzowane s np. w: Partnerstwo publicznoprywatne jako metoda rozwoju infrastruktury w Polsce 2002, Raport Ameryka skiej Izby Handlowej w Polsce, s oraz Guidelines for Successful Public-Private-Partnership, European Commission Directorate General Regional Policy, January 2003, s

11 Dorota Adamek-Hyska Partnerstwo publiczno-prywatne jako ródło finansowania przedsi wzi 17 porównanie finansowe oraz porównanie niefinansowe. To pierwsze, polega na porównaniu kosztów projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego z kosztami projektu realizowanego w tradycyjny sposób, wyra onymi dyskontowymi przepływami finansowymi przez cały planowany czas trwania umowy o partnerstwo publiczno-prywatne. Natomiast to drugie, dotyczy porównania wszystkich pozostałych, cz sto niepoliczalnych, ale istotnych dla podmiotu publicznego i społeczno ci warto ci, np. szybko realizacji projektu, jako usług, bezpiecze stwo, czy korzystny wpływ na rodowisko naturalne. 6. Zako czenie Przedstawione w opracowaniu rozwa ania s wa ne nie tylko dla władz samorz dowych, które podejmuj decyzj o wykorzystywanych ródłach finansowania ich działalno ci inwestycyjnej, ale tak e dla osób prowadz cych rachunkowo jednostek samorz du terytorialnego. Dla słu b finansowo-ksi gowych tych podmiotów partnerstwo publiczno-prywatne jako ródła finansowania aktywów i działalno ci sektora samorz dowego stanowi nieznany dot d obszar pomiaru i prezentacji. Wydaje si jednak, e tematyka ta jest aktualna i w niedalekiej przyszło ci wymusi modyfikacj stosowanych przez jednostki samorz du terytorialnego zakładowych planów kont, zasad ksi gowania oraz zasad sporz dzania sprawozda finansowych i bud etowych. Bibliografia [1] Adamiak J., Kołosowka B. (2007), Dług publiczny sektora samorz dowego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, [w]: Podatkowe i niepodatkowe ródła finansowania zada publicznych, pr. zb. pod red. J. Gołuchowskiego, A. Pomorskiej, J. Szołno-Koguc, Wydawnictwo KUL, Lublin, s [2] Brzozowska K. (2005), Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny za zasadach project finance, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa. [3] Chinyio E., Gameson R. (2009), Private Finances Initiative in USA, [w]: Policy, Finance and Management for Public Private Partnership, Edited by A. Akintoye, M. Beck, Blackwell Publishing Ltd, s [4] Dolnicki B. (2009), Samorz d terytorialny, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa. [5] Gonet W. (2009), Komentarz o ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, LexisNexis, Warszawa. [6] Grimsey D., Lewis M. K. (2002), Evaluating the risk of public private partnership for infrastructure project, International Journal of Project Management 20, pp [7] Kopa ska A. (2003), Zewn trzne ródła finansowania inwestycji jednostek samorz du terytorialnego, Difin, Warszawa. [8] Korbus B. P., Strawi ski M. (2006), Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zada publicznych, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa. [9] Kozłowska A. (2005), Partnerska realizacja inwestycji i usług, Gazeta Samorz du i Administracji nr 20, Grupa Wydawnicza Infor S.A., s [10] Kozłowska A (2009), Przychylny klimat dla partnerstwa publiczno-prywatnego, Gazeta Samorz du i Administracji nr 7, Grupa Wydawnicza Infor S.A., s [11] Kozłowska A. (2005), Jak wybra partnera prywatnego do wspólnej realizacji zadania publicznego, Gazeta Samorz du i Administracji nr 24, Grupa Wydawnicza Infor S.A., s

12 18 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 30, 2010 [12] Makosz A. (2007), Partnerstwo publiczno-prywatne, sposób na inwestycje w gminach, Tygodnik Prawa Administracyjnego, Dodatek do Gazety Prawnej nr 76, Grupa Wydawnicza Infor S.A., s. A5 A8 [13] Marcinek K. (2000), Finansowa ocena przedsi wzi inwestycyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice. [14] Miszczuk A., Miszczuk M., uk K. (2007), Gospodarka samorz du terytorialnego, PWN, Warszawa. [15] Moszoro M. (2005), Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze u yteczno ci publicznej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Oficyna Wydawnicza, Warszawa. [16] Łyszczak M. (2006), Podstawy gospodarki finansowej spółki, [w]: Rachunkowo finansowa i podatkowa, red. Teresa Cebrowska, PWN, Warszawa, s [17] Partnerstwo publiczno-prywatne w samorz dzie polskim na przykładzie regionów mazowieckiego oraz l skiego (2008), praca zb. pod red. E. Kornberger-Sokołowskiej, Centrum Studiów Samorz dowych i Rozwoju Regionalnego, Warszawa. [18] Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda rozwoju infrastruktury w Polsce 2002, Raport Ameryka skiej Izby Handlowej w Polsce. [19] Pawlak M. (2007), Zarz dzanie projektami, PWN, Warszawa. [20] Taylor H. (1999), Project Management, Pitman Publishing, London San Francisco Kuala Lumpur Johanesburg. [21] The EIB s role in Public-Private Partnership (PPPs), thematic/eib_ppp_en.pdf data odczytu r. [22] Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz du terytorialnego, D.U. z 2003 r. nr 203 poz z pó n. zm. [23] Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, D. U. z 2009 r. nr 157 poz [24] Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych, D.U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104, z pó n. Zm. [25] Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, D. U. z 2009 r. nr 19 poz [26] Ustawa z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci, D. U. z 2002 nr 76 poz. 694, z pó n. zm. [27] Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesjach na roboty budowlane lub usługi, D. U. z 2009 r. nr 19 poz [28] Wali ska E. (2008), ródła finansowania jako obszar pomiaru i prezentacji w systemie rachunkowo ci artykuł dyskusyjny, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowo ci, Tom 44, Stowarzyszenie Ksi gowych w Polsce, Warszawa, s [29] Wojownik-Filipkowska A. (2008), Project Finance w inwestycjach infrastrukturalnych, Wydawnictwa Fachowe Cedetu, Warszawa. [30] Zalewski A. (2007), Nowe zarz dzanie publiczne w polskim samorz dzie terytorialnym, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa. [31] Guidelines for Successful Public Private Partnership (2003), European Commission Directorate General Regional Policy.

13 Dorota Adamek-Hyska Partnerstwo publiczno-prywatne jako ródło finansowania przedsi wzi 19 THE PUBIC PRIVATE PARTNERSHIP AS THE CATEGORY OF SOURCE OF FINANCING OF INVESTMENT PROJECT OF TERRITORIAL CO UNCIL Summary The article present same issues connected with a public-private partnership as a source of financing of investment project of territorial governments. Compared to other sources of financing like: retained incomes, transfers from state budget, European Union funds, credits, loans, and emitted bonds - the public-private partnership appears to be a useful, external and manageable source of financing assets and activities of territorial governments It is not only a big challenge for territorial governments but also a new area of measurement and presentation in their system of accountancy. Keywords: investment project, public-private partnership, territorial government, sources of financing, public task. Dorota Adamek-Hyska Akademia Ekonomiczna w Katowicach

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagro e wynikaj cych ze zmian

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Monika St pi ska PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Procesy inflacyjne w Polsce maj znacznie du sz genez, ni post - puj ca transformacja systemowa. Samo poj cie inflacji by o ju

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Emilia Nadolna dr Beata Granosik Politechnika Koszali ska Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS Streszczenie Artykuł opisuje mi dzynarodowy standard opisu produktów

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ Artyku odnosi si do instytucji okre laj cych w sensie instytucjonalno- -prawnym wiatowy rynek finansowy (z jego

Bardziej szczegółowo

Witold Kasperkiewicz CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI?

Witold Kasperkiewicz CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI? A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI? WST P Rysem charakterystycznym współczesnej gospodarki jest

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM MAGDALENA KIERUZEL Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie metody warto ci nara onej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA A UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE WSKAZANIA DLA POLSKI

SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA A UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE WSKAZANIA DLA POLSKI SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA A UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE WSKAZANIA DLA POLSKI MAŁGORZATA RUTKOWSKA Politechnika Wrocławska Streszczenie W opracowaniu przedstawiono istot ekonomii społecznej, podmioty ekonomii

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 2012. Aleksandra Pieloch *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 2012. Aleksandra Pieloch * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 22 * REAKCJA WARSZAWSKIEGO PARKIETU NA OGŁOSZENIE KOMUNIKATU O PLANOWANYM NABYCIU AKCJI WŁASNYCH NIEDOWARTO CIOWANYCH. WST P

Bardziej szczegółowo