PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO"

Transkrypt

1 PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony jest rozwa aniom na temat partnerstwa publicznoprywatnego jako kategorii ródła finansowania przedsi wzi inwestycyjnych jednostek samorz du terytorialnego. Na tle takich ródeł finansowania jak: dochody własne, transfery z bud etu pa stwa, fundusze Unii Europejskiej, kredyty, po yczki, wyemitowane obligacje partnerstwo publiczno-prywatne stanowi po yteczne, zewn trzne i zwrotne ródło finansowania aktywów i działalno ci jednostek samorz du terytorialnego. Jest nie tylko sporym wyzwaniem dla władz samorz dowym ale tak e nowym obszarem pomiaru i prezentacji w systemie rachunkowo ci polskich gmin, powiatów i województw. Słowa kluczowe: przedsi wzi cia inwestycyjne, partnerstwo publiczno-prywatne, jednostka samorz du terytorialnego, ródła finansowania, zadania publiczne. 1. Wprowadzenie W odniesieniu do sektora samorz dowego poj cie przedsi wzi cia inwestycyjnego 1 odnosi si do realizacji inwestycji o charakterze rzeczowym, które stanowi ogół czynno ci zwi zanych z tworzeniem nowych (tzw. greenfield projects) oraz odtwarzaniem lub unowocze nianiem (modernizowaniem) juz eksploatowanych rodków trwałych, b d cych głównie obiektami infrastruktury społeczne i gospodarczej. Zwi zane s zatem ze znacznymi wydatkami na zakup, budow lub ulepszenie materialnego składnika. Stanowi najcz ciej projekty obszerne, kapitałochłonne i skomplikowane, przy czym stopie ich skomplikowania jest zazwyczaj funkcj trzech cech, a mianowicie liczby zaanga owanych osób (działów, organizacji), zaanga owanych zasobów oraz poziomu innowacyjno ci tworzonego obiektu lub przebiegu projektu (Pawlak, 2007, s.20, Taylor, 1999, s. 18). Kluczowym i nieodł cznym elementem procesu przygotowania ka dego przedsi wzi cia inwestycyjnego jest zapewnienie ródeł jego finansowania. Warto zwróci uwag na to, e samo poj cie finansowania nie nale y traktowa jako jednorazowej czynno ci pozyskiwania rodków pieni nych, lecz jako wieloetapowy proces zwi kszania funduszy w ró nych formach i postaciach (Łyszczak, 2006, s. 85). W praktyce ródła (forma) finansowania przedsi wzi inwestycyjnych to dla ka dego podmiotu rachunkowo ci kategoria szczególna, ró nie postrzegana w zale no ci od stopnia niezale no ci finansowej jednostki, jej celu i specyfiki dokona (Wali ska, 2008, s. 255). E. Wali ska (2008, s. 255) zauwa yła, e ( ) nabiera ona szczególnego znaczenia 1 K. Marcinek okre la przedsi wzi cie inwestycyjne zespół zaplanowanych, wzajemnie ze sob powi zanych czynno ci, których celem jest powstanie lub unowocze nienie okre lonego pod wzgl dem rzeczowym, finansowym, lokacyjnym i czasowym trwałego zasobu maj tkowego (Marcinek, 2000, s. 28).

2 8 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 30, 2010 w przypadku jednostek finansowanych ze rodków bud etowych, słu y bowiem rozliczaniu odpowiedzialno ci za ich dysponowanie. Celem opracowania jest prezentacja partnerstwa publiczno-prywatne jako ródła finansowania przedsi wzi. D c do realizacji celu dokonano charakterystyki partnerstwa publiczno-prywatnego na tle innych, tradycyjnych ródeł finansowania oraz wskazano tak e jego zalety i wady. Przyj te w artykule metody badawcze opieraj si na studiach literaturowych, przegl dzie aktów prawnych oraz wnioskowaniu. 2. Partnerstwo publiczno-prywatne na tle innych ródeł finansowania przedsi wzi Planowane co roku rodki pieni ne na nakłady zwi zane z budow nowych składników maj tkowych lub modernizowaniem (i odtworzeniem) ju istniej cych obiektów w bud ecie jednostek samorz du terytorialnego wykazywane s, obok wydatków bie cych, w grupie wydatków maj tkowych. Ze wzgl du na stosowane podziałki klasyfikacji bud etowej jednostki samorz du terytorialnego wydatki te nazywaj wydatkami lub zakupami inwestycyjnymi. S one zasadniczo finansowane z osi ganych dochodów, lecz gdy dochody bud etowe s niewystarczaj ce jednostki samorz du terytorialnego korzystaj z innych ródeł finansowania, czyli najcz ciej z kredytów, po yczek, emisji dłu nych papierów warto ciowych lub ze rodków pochodz cych ze ródeł zagranicznych, niepodlegaj cych zwrotowi. Jednostki samorz du terytorialnego korzystaj wi c z szerokiej gamy ró nych sposobów finansowania swoich przedsi wzi inwestycyjnych, a jak słusznie zauwa ył A. Zalewski (2007, s. 170) ( ) wybór ródeł finansowania inwestycji jest kluczowym zagadnieniem dla funkcjonowania danej jednostki i cz stokro zale y od nie tylko obiektywnych przesłanek natury ekonomicznej, ale tak e od szerszych uwarunkowa społecznogospodarczych. Na rysunku 1 zaprezentowane zostały podstawowe ródła finansowania inwestycji, zarówno tradycyjne i alternatywne (zwane cz sto nowoczesnymi), wewn trzne jak i zewn trzne, zwrotne oraz bezzwrotne.

3 Dorota Adamek-Hyska Partnerstwo publiczno-prywatne jako ródło finansowania przedsi wzi 9 ródła finansowania inwestycji jednostek samorz du terytorialnego Tradycyjne ródła finansowania Alternatywne ródła finansowania rodki o charakterze niezwrotnym rodki o charakterze zwrotnym Partnerstwo publiczno - prywatne Dochody podatkowe Wpływy z mienia jednostki Dotacje, subwencje ogólne, Fundusze pomocowe Kredyty Po yczki Obligacje Rys. 1. ródła finansowania przedsi wzi inwestycyjnych jednostek samorz du terytorialnego ródło: Opracowanie własne na podstawie: Kopa ska A., Zewn trzne ródła finansowania inwestycji jednostek samorz du terytorialnego, Difin, Warszawa 2003, s. 33 i 68. W ród tradycyjnych ródeł finansowania literatura zakresu finansów i rachunkowo ci wymienia rodki o charakterze niezwrotnym i rodki zwrotne. Pierwsz grup stanowi dochody podatkowe i wpływy z mienia jednostki samorz du terytorialnego (wewn trzne ródła finansowania), a tak e dotacje, subwencje oraz rodki z funduszy pomocowych (zewn trzne ródła finansowania) 2. Natomiast na drug grup składaj si kredyty, po yczki i wyemitowane obligacje. Dochody podatkowe i wpływy z mienia jednostek samorz du terytorialnego zalicza si do dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego. Jako ródło finansowania przedsi wzi inwestycyjnych charakteryzuj si bezterminowo ci, trwało ci i niestety niewystarczalno ci. Z uzyskanych przez jednostki samorz du terytorialnego rodków własnych podmioty te w pierwszej kolejno ci finansuj obligatoryjne wydatki bie ce, których wysoko cz sto reguluj okre lone przepisy prawa. Kwota jaka ewentualnie pozostaje jest przeznaczana na wydatki inwestycyjne. W podobny sposób wykorzystywane s rodki pozyskiwane w formie dotacji i subwencji, czyli dochody o charakterze transferów z bud etu pa stwa. Dotacje celowe podlegaj ce szczególnym zasadom rozliczania rodki z bud etu pa stwa wyst puj obok i niezale nie od subwencji ogólnych i słu finansowaniu zarówno zada własnych jednostek samorz du terytorialnego, jak 2 Wszystkie ródła dochodów własnych szczegółowo wymienia i charakteryzuje Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz du terytorialnego, D.U. z 2003 r. nr 203, poz z pó n. zm.

4 10 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 30, 2010 i zada im zleconych (Dolnicki, 2009, s. 324). Natomiast subwencje ogólne przeznaczone s wył cznie na finansowanie zada własnych, i pomimo e nie maj przypisanego celu przeznaczenia posiadaj ci le okre lon konstrukcj oraz nigdy nie s zwracane bez wzgl du na stopie wykonania zada (Miszczuk, Miszczuk, uk, 2007, s. 86). Zarówno dotacje, jak i subwencje charakteryzuje uznaniowo, co powoduje, e rodki te nie stanowi stabilnego ródła finansowania projektów inwestycyjnych, zwłaszcza o charakterze wieloletnim. rodki z funduszy pomocowych Unii Europejskiej ju od wielu lat stanowi główne ródło finansowania przedsi wzi. Wiedza o dost pnych rodkach funduszy pomocowych, zasadach ubiegania si o nie i ich udzielania, a tak e wieloletnie do wiadczenie jest kluczem do sprawnego i efektywnego ich wykorzystania w strategii rozwoju jednostki samorz du terytorialnego. Programy pomocowe w nowym okresie finansowania, ustalonym na lata s niezwykle zró nicowane, a rodki Unii Europejskiej przeznaczone na ich realizacj znaczne. Uzyskanie dofinansowania konkretnych projektów inwestycyjnych uwarunkowane jest przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji oraz umotywowaniem znaczenia inwestycji dla gospodarki lokalnej i regionalnej. Nale y koniecznie podkre li, e wej- cia Polski w struktury Unii Europejskiej pozwoliło postrzega rodki pomocy unijnej jako powszechnie dost pne ródło finansowania przedsi wzi inwestycyjnych. Od pocz tku 2010 r., na tle zapisów nowego prawa finansów publicznych, rodki funduszy unijnych wraz z innymi rodkami otrzymywanymi w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej tworz tzw. bud et rodków europejskich, którego wynik (nadwy ka lub deficyt) nie mo e wpłyn na wynik bud etu pa stwa, a z którego jednostki samorz du terytorialnego b d mogły pozyska tzw. dotacje celowe na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem rodków europejskich (Ustawa o finansach publicznych, 2009, art. 127 ust. 2 pkt 5). Jedn z niewielu wad finansowania przedsi wzi cia inwestycyjnego rodkami unijnymi jest wymóg wniesienia w projekt okre lonego wkładu własnego. Zgodnie z głównymi zało eniami funduszy unijnych, rodki Unii Europejskiej nie mog zast powa krajowych lub innych, równowa nych wydatków pa stwa członkowskiego. W zwi zku z tym rodki funduszy unijnych wył cznie uzupełniaj rodki na realizacje projektu, asygnowane bezpo rednio przez samorz d go realizuj cy. Dlatego przyjmuje si, e jednym z podstawowych warunków sprawnej absorpcji rodków unijnych jest dobra kondycja finansowa jednostek samorz du terytorialnego. Do zwrotnych rodków finansowania inwestycji zaliczy nale y przede wszystkim kredyty, po yczki i obligacje. S to wył cznie zewn trzne ródła finansowania. Pozyskane w ten sposób rodki daj solidn podstaw do zwi kszania wydatków i zakupów inwestycyjnych, powoduj jednak zaci ganie zobowi za finansowych o okre lonych kosztach i terminach spłaty. Prawo finansów publicznych zezwala jednostkom samorz du terytorialnego zaci ga kredyty i po yczki oraz emitowa papiery warto ciowe na pokrycie wyst puj cego w ci gu roku przej ciowego deficytu bud etu, finansowanie planowanego deficytu bud etu, spłat wcze niej zaci gni tych zobowi za finansowych oraz wyprzedzaj ce finansowanie działa finansowanych ze rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej (Ustawa o finansach publicznych, 2009, art. 89 ust. 1). Oprócz tego, na finansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych jednostki samorz du terytorialnego mog zaci ga po yczki w pa stwowych funduszach celowych (Ustawa o finansach publicznych, 2009, art. 90). Jednak korzystanie z tych ródeł pozyskania dodatkowych rodków pieni nych obwarowane jest licznymi ograniczeniami wskazanymi wprost w ustawie o finansach publicznych oraz jej przepisach wykonawczych. Na przykład ł czna kwota przypadaj cych w danym roku spłat rat kredytowych i po yczek wraz z nale nymi odsetkami, wykupów obligacji wraz

5 Dorota Adamek-Hyska Partnerstwo publiczno-prywatne jako ródło finansowania przedsi wzi 11 z nale nymi odsetkami lub dyskontem oraz potencjalnych spłat kwot wynikaj cych z udzielonych przez jednostki por cze i gwarancji nie mo e przekroczy kwoty okre lonej w uchwale bud etowej 3. Oprócz tego, jak zauwa a B. Dolnicki, korzystanie z instrumentów po yczki, kredytu lub 3 Nale y w tym miejscu wskaza limitowane przez prawo finansów publicznych mo liwo ci zadłu ania si jednostek samorz du terytorialnego. Do uchwał bud etowych uchwalanych na lata 2010, 2011, 2012 i 2013 obowi zuj nast puj ce zasady zadłu ania si jednostek samorz du terytorialnego: - ł czna kwota przypadaj cych w danym roku bud etowym spłat rat kredytów i po yczek, wraz z nale nymi w danym roku odsetkami od kredytów i po yczek, wykupów papierów warto ciowych emitowanych przez jednostki samorz du terytorialnego wraz z nale nymi odsetkami i dyskontem od papierów warto ciowych, potencjalnych spłat kwot wynikaj cych z udzielonych przez jednostki samorz du terytorialnego por cze oraz gwarancji nie mo e przekroczy 15 % planowanych na dany rok bud etowy dochodów jednostki samorz du terytorialnego - w przypadku gdy relacja pa stwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto przekroczy 55 %, to kwota tego zadłu enia nie mo e przekroczy 12 % planowanych dochodów jednostki samorz du terytorialnego, - ogranicze okre lonych powy ej nie stosuje si do m.in. emitowanych papierów warto ciowych, kredytów i po yczek zaci gni tych w zwi zku z umow zawart z podmiotem dysponuj cym rodkami funduszy Unii Europejskiej, a tak e por cze i gwarancji udzielonych samorz dowym osobom prawnym realizuj cym zadania jednostki samorz du terytorialnego z wykorzystaniem rodków funduszy Unii Europejskiej, - ł czna kwota długu jednostki samorz du terytorialnego na koniec roku bud etowego nie mo e przekroczy 60 % wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku bud etowym, - w trakcie roku bud etowego ł czna kwota długu jednostki samorz du terytorialnego na koniec kwartału nie mo e przekracza 60 % planowanych w danym roku bud etowym dochodów tej jednostki. Natomiast do uchwał bud etowych uchwalanych na rok 2014 i kolejne lata bud etowe obowi zuj zasady zadłu ania si jednostek samorz du terytorialnego okre- lone w poni szy sposób: - organ stanowi cy jednostki samorz du terytorialnego nie mo e uchwali bud etu, którego realizacja spowoduje, e w roku bud etowym oraz w ka dym roku nast puj cym po roku bud etowym relacja ł cznej kwoty przypadaj cych w danym roku bud etowym spłat rat kredytów i po yczek wraz z nale nymi w danym roku odsetkami od kredytów i po yczek, wykupów papierów warto ciowych wraz z nale nymi odsetkami i dyskontem od papierów warto ciowych potencjalnych spłat kwot wynikaj cych z udzielonych por cze oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem bud etu przekroczy redni arytmetyczn z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bie cych powi kszonych o dochody ze sprzeda y maj tku oraz pomniejszonych o wydatki bie ce, do dochodów ogółem bud etu, obliczon według wzoru: R + O 1 Dbn 1 + Smn 1 Wbn 1 Dbn 2 + Smn 2 Wbn 2 Dbn 3 + Smn 3 Wbn 3 ( ) n * ( + + ) D 3 Dn 1 Dn 2 Dn 3 gdzie: R - oznacza planowan na rok bud etowy ł czn kwot z tytułu spłaty rat kredytów i po yczek oraz wykupów papierów warto ciowych, O - planowane na rok bud etowy odsetki od kredytów i po yczek, odsetki i dyskonto od papierów warto ciowych oraz spłaty kwot wynikaj cych z udzielonych por cze i gwarancji, D - dochody ogółem bud etu w danym roku bud etowym, Db - dochody bie ce, Sm - dochody ze sprzeda y maj tku, Wb - wydatki bie ce, n - rok bud etowy, na który ustalana jest relacja, n-1 - rok poprzedzaj cy rok bud etowy, na który ustalana jest relacja, n-2 - rok poprzedzaj cy rok bud etowy o dwa lata, n-3 - rok poprzedzaj cy rok bud etowy o trzy lata, - przy obliczaniu tej relacji, dla roku poprzedzaj cego rok bud etowy przyjmuje si planowane warto ci wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania bud etu jednostki samorz du terytorialnego. Do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat przyjmuje si warto ci wykonane wynikaj ce ze sprawozda rocznych, - ograniczenia tego nie stosuje si m.in. do wykupów papierów warto ciowych, spłat kredytów i po yczek zaci gni tych w zwi zku z umow zawart na realizacj programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem rodków funduszy Unii Europejskiej z wył czeniem odsetek od tych zobowi za oraz por cze i gwarancji udzielonych samorz dowym osobom prawnym realizuj cym zadania jednostki samorz du terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem tych rodków w terminie nie dłu szym ni 90 dni po zako czeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji

6 12 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 30, 2010 emisji obligacji uzale nione jest od spełnienia okre lonych warunków dotycz cych głównie zachowania bie cej płynno ci finansowej, minimalizacji kosztów ich pozyskania czy te konieczno ci koordynacji bie cych i przyszłych dochodów z przyszłymi zobowi zaniami (Dolnicki, 2009, s ). Pomimo tych barier zwrotne ródła finansowania s dogodnym sposobem finansowania samorz dowych przedsi wzi inwestycyjnych, bowiem charakteryzuj si stosunkowo krótkim okresem pozyskiwania rodków pieni nych, licz c od momentu podj cia decyzji o realizacji inwestycji do jej zako czenia. Jednocze nie szybka realizacja przedsi wzi cia inwestycyjnego przyczynia si zazwyczaj do szybszego wzrostu dochodów w przyszło ci w wyniku zach cenia nowych inwestorów i mieszka ców, którzy b d wnosili opłaty i podatki do bud etu jednostki 4. Mo na tak e zgodzie si z J. Adamiak i B. Kołosowk, e jednostki samorz du terytorialnego na ogół nie maj problemu z dost pem do zwrotnych ródeł finansowania, bowiem charakteryzuj si wysok wiarygodno ci i du płynno ci finansow, ze wzgl du na stały dopływ rodków pieni nych (Adamiak, Kłosowska, 2007, s. 367). Obok tradycyjnych sposobów finansowania inwestycji publicznych wyra nie uwaga jednostek samorz dy terytorialnego zwrócona została w kierunku nowoczesnych, alternatywnych ródeł, których przykładem niew tpliwie jest partnerstwo publiczno-prywatne. Finansowanie inwestycji publicznych w formie partnerstwa publiczno-prywatnego stanowi szeroko poj t współprac jednostki samorz du terytorialnego z podmiotem prywatnym, w ramach której ci ar finansowania projektu w cz ci lub cało ci zostaje przesuni ty na stron prywatn, a pozostałe zadania zostaj pomi dzy sob podzielone. Efektem tej współpracy jest podział ryzyka, zada i odpowiedzialno ci pomi dzy partnerów. W tabeli 1 przytoczono szereg ró nych definicji partnerstwa publiczno-prywatnego wskazuj cych na to, e to partnerstwo postrzegane jest głównie w kategorii ródła finansowania. W ród tradycyjnych ródeł finansowania literatura zakresu finansów i rachunkowo ci wymienia rodki o charakterze niezwrotnym i rodki zwrotne. Definicje zawarte w tabeli 1 pozwalaj rozpatrywa partnerstwo publiczno-prywatne zarówno w uj ciu szeroki jak i w uj ciu w ski. Poj cie partnerstwa publiczno-prywatnego w sensie szerokim jest zwi zane z mnogo ci rozwi za praktycznych, podejmowanych na podstawie całej gamy aktów prawnych, daj cych si jednak sprowadzi do pewnej ogólnej metody finansowania realizacji zada publicznych przez podmioty gospodarcze pochodz ce z sektora prywatnego (Kornberger-Sokołowska, 2008, s. 12) Natomiast partnerstwem publiczno-prywatnym w sensie cisłym (wła ciwym, ustawowym) jest oparta na umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym współpraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego, słu ca realizacji przedsi wzi cia, je li odbywa si na zasadach okre lonych w odr bnych przepisach prawa. z tych rodków (Ustawa o finansach publicznych, 2005, art i Ustawa o finansach publicznych, 2009 r., art W teorii zarz dzania finansami mówi si w takiej sytuacji o tzw. dodatnim efekcie d wigni finansowej. Je eli cz podejmowanych działa finansowana jest przy pomocy dłu nych instrumentów, to podejmuj cy działania uzyskuj wi cej korzy ci ni gdyby wszystko opłacali tylko ze rodków własnych. Ł cz c własne i obce ródła finansowania uzyskuje si wi ksz kwot, co cz sto sprowadza si do wi kszego zwrotu na jednostk zaanga owanego kapitału. Efekt d wigni finansowej równie widoczny jest tak e w sektorze finansów publicznych, a korzystaj cymi z korzy ci z zadłu enia podmiotów publicznych s najcz ciej mieszka cy danej społeczno ci lokalnej.

7 Dorota Adamek-Hyska Partnerstwo publiczno-prywatne jako ródło finansowania przedsi wzi 13 Tabela 1. Definicja partnerstwa publiczno-prywatnego Definicja partnerstwa publiczno-prywatnego Partnerstwo Publiczno-Prywatne nowy instrument realizacji zada publicznych usankcjonowany ustawowo pozwala na inwestowanie w infrastruktur i wykorzystanie jej do celów zgodnych z interesem lokalnych wspólnot przy wykorzystaniu potencjału sektora prywatnego. W ród ródeł i metod finansowania lokalnych inwestycji mo na wymieni m.in. partnerstwo publiczno-prywatne. Partnerstwo publiczno-prywatne stanowi działania polegaj ce na wyprowadzeniu przez podmiot publiczny niektórych dziedzin poza sektor publiczny w celu lepszego wykorzystania zasobów i zwi kszenia racjonalno ci działania. Partnerstwo publiczno-prywatne definiowane jest jako umowne (kontraktowe) porozumienie długoterminowe pomi dzy podmiotami publicznymi i przedsi biorcami prywatnymi, a dotycz ce budowania infrastruktury lub zarz dzania obiektami infrastrukturalnymi przez przedsi biorców prywatnych lub wiadczenia przez nich usług dla społeczno ci w imieniu podmiotów publicznych. Partnerstwo publiczno-prywatne jest długoterminowym porozumieniem zawartym pomi dzy sektorem prywatnym a podmiotami publicznymi w celu wykorzystania zasobów i specjalistycznej wiedzy podmiotów z sektora prywatnego w wykonywaniu zada u yteczno ci publicznej. W ramach współdziałania sektora publicznego i prywatnego metoda Project Finance mo e przyj posta partnerstwa publiczno-prywatnego, czyli modelu współpracy w celu realizacji projektu lub wiadczenia usługi tradycyjnie dostarczanej przez sektor publiczny. Partnerstwo publiczno-prywatne mo na zdefiniowa jako przedsi wzi cie o charakterze u yteczno ci publicznej prowadzone przez współpracuj ce podmioty prywatne i publiczne, przy wzajemnym zaanga owaniu instytucjonalnym i kapitałowym oraz mniej lub bardziej solidarnym podziale korzy ci i ryzyka z niego wynikaj cego. Partnerstwo publiczno-prywatne zostało okre lone po rednio poprzez jego przedmiot. Według aktualnych regulacji prawnych przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsi wzi cia oparta na podziale zada i ryzyk pomi dzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Partnerstwo publiczno-prywatne to ogólna nazwa zwi zków mi dzy sektorem prywatnym a organizacjami publicznymi, cz sto maj cymi na celu u ycie rodków lub do wiadczenia sektora prywatnego w celu wsparcia sektora publicznego w dostarczaniu aktywów i usług 5. ródło: Opracowanie własne. Autorzy Korbus, Strawi ski, 2006, s. 16 Kopa ska, 2003, s. 56 Grimsey, 2002, 118 Chinyio, 2009, s. 3 Lewis, Gameson, Wojownik Filipowska, 2008, s. 82 M. Moszoro, 2005, s. 49 Ustawa o partnerstwie publicznoprywatnym, 2009, art. 1 ust. 2 Europejski Inwestycyjny Kluczow kwesti dla zrozumienia istoty ródeł finansowania jest u ci lenie przedmiotu finansowania. W przypadku partnerstwa publiczno-prywatnego rodkami pieni nymi nale cymi do podmiotów sfery prywatnej (jak wskazuj dane w tabeli 1) mo na finansowa : - infrastruktur i wykorzystanie jej do celów zgodnych z interesem lokalnych wspólnot, Bank 5 The EIB s role in Public Private Partnership (PPPs), s. 3, dokument dost pny na stronie internetowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego: z dnia r.

8 14 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 30, niektóre dziedziny sektora publicznego w celu lepszego wykorzystania zasobów i zwi kszenia racjonalno ci działania, - budow infrastruktury lub zarz dzanie obiektami infrastrukturalnymi lub wiadczenia usług dla społeczno ci w imieniu podmiotów publicznych, - wykonywanie zada u yteczno ci publicznej, - realizacj projektu lub wiadczenie usług tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny, - wspóln realizacj przedsi wzi cia opart na podziale zada i ryzyk pomi dzy stronami partnerstwa, - wsparcie sektora publicznego w dostarczaniu aktywów i usług, - budow i eksploatacj obiektu, który tradycyjnie byłby zbudowany i eksploatowany przez sektor publiczny. Dodatkowo, bazuj c wył cznie na polskich regulacjach prawnych w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, gdzie jest ono zdefiniowane jako wspólna realizacja przedsi wzi cia oparta na podziale zada i ryzyk pomi dzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym, mo na wskaza nast puj cy przedmiot finansowania (Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, 2009, art. 2 ust. 4): budow lub remont obiektu budowlanego, wiadczenie usług, wykonanie dzieła, w szczególno ci wyposa enie składnika maj tkowego w urz dzenia podwy szaj ce jego warto lub u yteczno, lub inne wiadczenie poł czone z utrzymaniem lub zarz dzaniem składnikiem maj tkowym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsi wzi cia publiczno-prywatnego lub jest z nim zwi zany. W polskich przepisach prawa przedmiot partnerstwa publiczno-prywatnego został okre lony bardzo szeroko, tak aby ( ) umo liwi zawi zanie partnerstwa dla ró norodnych zada publicznych, projektów dofinansowanych ze ródeł funduszy unijnych oraz innych mechanizmów finansowych, a tak e umo liwi tworzenie indywidualnych rozwi za prawno-organizacyjnych dla projektów, których partnerstwo ma słu y osi gni ciu przewa aj cej korzy ci w stosunku do innych mechanizmów realizacji zada publicznych ( ) (Kozłowska, 2005, s. 40). W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego realizowane mog by przede wszystkim przedsi wzi cie inwestycyjne dotycz ce budowy lub remontu obiektu budowlanego. Do publicznoprywatnych przedsi wzi o charakterze inwestycyjnym zaliczy nale y tak e wykonanie dzieła, polegaj cego w szczególno ci na wyposa enie składnika maj tkowego w urz dzenia podwy szaj ce jego warto lub u yteczno. Z perspektywy systemu rachunkowo ci wykonanie takiego dzieła mo na uto sami m.in. z poj ciem ulepszenia istniej cych rodków trwałych powoduj cego, e warto u ytkowa tych składników po zako czeniu prac przewy sza posiadan przy przyj ciu do u ywania warto u ytkow (Ustawa o rachunkowo ci, 1994, art. 31 ust. 1). Wy sz warto u ytkow składników maj tkowych mo na mierzy np. okresem u ywania, zdolno ci wytwórcz, kosztami eksploatacji lub innymi miarami. Jest to tylko przykładowe wskazanie zakresu dzieła, jakie mo e by wykonane w partnerstwie publiczno-prywatnym. W. Gonet zauwa a, e dziełem mo e by ka de dobro materialne lub niematerialne powstałe w wyniku pracy i umiej tno ci przyjmuj cego zlecenie (partnera prywatnego) (Gonet, 2009, s. 28). Partnerstwo publiczno-prywatne nie ogranicza si wył cznie do budowy, remontu lub ulepszenia składnika maj tkowego, lecz umo liwia realizacj wielu innych zada publicznych, które mog przynie spor korzy dla interesu publicznego. Dlatego warto zasygnalizowa, e element

9 Dorota Adamek-Hyska Partnerstwo publiczno-prywatne jako ródło finansowania przedsi wzi 15 definicji przedsi wzi cia realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, dotycz cy wiadczenia usług, poł czony z utrzymaniem lub zarz dzaniem składnikiem maj tkowym, który jest wykorzystywany do realizacji publiczno-prywatnego przedsi wzi cia, jest jednym z podstawowych kryteriów pozwalaj cych odró ni przedmiot partnerstwa publiczno-prywatnego w sensie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym od przedmiotu koncesji na usługi. W ustawie o koncesjach na roboty budowlane i usługi regulacja w zakresie koncesji na usługi wyra nie wskazuje, e usługi w tym przypadku s wiadczone samoistnie bez operowania czy działa na składniku maj tkowym (Ustawa o koncesjach na roboty budowlane i usługi, 2009, art. 1 ust. 1). W efekcie skorzystanie przez jednostk samorz du terytorialnego z partnerstwa publiczno-prywatnego zmiana rol podmiotu publicznego, który z wła ciciela i operatora obiektów infrastruktury społecznej i gospodarczej staje si nabywc usług (Makosz, 2007, s. A5, Kozłowska, 2005, s. 30). W zaprezentowanych osłonach partnerstwo publiczno-prywatne mo na postrzega jako wydajne, po yteczne, zewn trzne i zwrotne ródło finansowania aktywów (czyli obiektów infrastruktury społecznej i gospodarczej) i działalno ci jednostek samorz du terytorialnego. 3. Wady i zalety partnerstwa publiczno-prywatnego jako ródła finansowania przedsi wzi Dobrze przemy lany i skonstruowany mechanizm partnerstwa publiczno-prywatnego umo liwia rozbudowa i eksploatowa infrastruktur, a tym samym rozwój jednostek samorz du terytorialnego bez natychmiastowego obci enia wysokimi kosztami ich bud etu (przynajmniej w stosunku do wst pnych nakładów kapitałowych) oraz wprowadza nowoczesne technologie w dostarczaniu dóbr i usług, na co zazwyczaj podmioty publiczne przy ograniczonych rodkach bud etowych i nadmiarze wykonywanych zada nie mog sobie pozwoli. Dotyczy to w szczególno ci inwestycji infrastrukturalnych, takich jak: budowa i remonty dróg, budowa linii tramwajowych, kolejowych, podziemnych gara y, parkingów, obiektów i urz dze przemysłu wysokich technologii, ochrony rodowiska czy te energetyki. Ponadto w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w wielu krajach finansuje si przedsi wzi cia inwestycyjne w społeczne zasoby mieszkaniowe, placówki o wiatowe oraz placówki słu by zdrowia. Nale y jednak zaakcentowa, e współpraca pomi dzy podmiotami sektora publicznego i prywatnego dotyczy b dzie głównie tych przedsi wzi inwestycyjnych, których efektem finalnym s obiekty i urz dzenia infrastruktury cz ciowo lub całkowicie odpłatnej. Bowiem dzi ki takim projektom partner prywatny jest w stanie zapewni sobie długoterminow stop zwrotu z inwestycji. Je eli obiekt infrastruktury nie b dzie samodzielnie generowa korzy ci ekonomicznych, a podstawowe przychody partnera prywatnego b d pochodzi od podmiotu publicznego, to mo e stanowi to słab zach t do udziału przedsi biorcy w realizacji samorz dowych przedsi wzi inwestycyjnych. W teorii i praktyce cz sto mo na spotka si z argumentem, e główn zalet finansowania inwestycji na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego jest jego pozabilansowe uj cie (Brzozowska, 2005, s. 51). Takie rozumowanie dla jednostek samorz du terytorialnego bł dnie mogłoby oznacza, e partnerstwo publiczno-prywatne nie poci ga za sob wykorzystania rodków pieni nych, aktywów trwałych, czy powstania rozrachunków, czyli nie wpływa bezpo rednio np. na pozycje bilansu z wykonania bud etu jednostki samorz du terytorialnego, czy bilansu urz du obsługuj cego jednostk samorz du terytorialnego (samorz dowej jednostki bud etowej). Realizacja przedsi wzi inwestycyjnych z wykorzystaniem idei partnerstwa publiczno-prywatnego nie jest ani pozabilansowym, ani pozabud etowym ródłem ich finansowania. W rzeczywisto ci koncepcja ta nie poci ga za sob ogromnych, jednorazowych wydatków inwestycyjnych w jednost-

10 16 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 30, 2010 kach samorz du terytorialnego lecz sukcesywnie obci a ich bud ety stałymi wydatkami. W zwi zku z tym zarówno w bilansie z wykonania bud etu, jak i bilansie urz du koncepcja partnerstwa publiczno-prywatnego powinna mie wierne i rzetelne odwzorowanie. Dla podmiotu publicznego realizacja przedsi wzi cia inwestycyjnego na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego jest wi c pod wieloma wzgl dami atrakcyjne. Z jego perspektywy mo na wypunktowa przykładowe zalety koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego 6 : mo liwo pozyskania kapitału na realizacj przedsi wzi cia inwestycyjnego, bez konieczno ci oczekiwania na kolejny roczny cykl bud etu publicznego w zakresie finansowania, obni enie lub rozło enie w czasie wydatków sektora publicznego, szybsza realizacja inwestycji, tj. bez opó nie i zgodnie z harmonogramem, długoterminowy, strategiczny nadzór nad budowan a potem eksploatowan infrastruktur przez sektor publiczny, efektywne zarz dzanie obiektem w trakcie jego eksploatacji i utrzymania, wymiana do wiadcze sektora prywatnego z sektorem publicznym, a tym samym m. in. transfer nowoczesnych technologii do sektora publicznego. Poza niew tpliwymi korzy ciami jakie dla jednostek samorz du terytorialnego zapewnia partnerstwo publiczno-prywatne, nale y zaznaczy tak e wiele istotnych niedogodno ci (zwane cz sto wadami lub barierami), które mog si pojawi przy tego typu współpracy. Do potencjalnych wad partnerstwa publiczno-prywatnego nale y przede wszystkim: wy sze bezpo rednie koszty finansowania, na które składaj si koszty kapitału własnego partnera prywatnego i koszty kapitałów zewn trznych, które pozyskuje partner prywatny, brak praktycznych do wiadcze w zakresie stosowania koncepcji partnerstwa publicznoprywatnego, zwłaszcza w uj ciu cisłym, trudno ci w interpretacji przepisów ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, co powoduje wzrost ryzyka (zwłaszcza prawnego) w trakcie realizacji przedsi wzi cia finansowanego na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego, długotrwały i skomplikowany proces przygotowania i przeprowadzenia przetargu, czasochłonno przygotowania umów partnerstwa publiczno-prywatnego, mo liwo zwi kszenie opłat dla u ytkowników obiektów infrastrukturalnych, mo liwo ograniczenia elastyczno ci finansowej sektora publicznego w wyniku długoterminowych zobowi za wzgl dem partnera prywatnego, du a wra liwo i nieufno społecze stwa do tego typu współpracy. Wskazanie zarówno zalet i wad przes dza o tym, e zastosowanie koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego nie zawsze jest rozwi zaniem optymalnym lecz powinno by brane pod uwag zawsze tam, gdzie korzy ci generowane przez publiczno-prywatn współprac pokrywaj znaczne jej koszty, w tym koszty społeczne. Komisja Europejska nazywa to zapewnieniem warto ci w stosunku do zaanga owanych pieni dzy w partnerstwo publiczno-prywatne (Value for Money VFM) (Guidelines for Successful Public-Private-Partnership, s. 57). W ród kluczowych elementów oszacowania warto ci w stosunku do zaanga owanych pieni dzy wymieni nale y tzw. 6 Zalety i wady partnerstwa publiczno-prywatnego szczegółowo scharakteryzowane s np. w: Partnerstwo publicznoprywatne jako metoda rozwoju infrastruktury w Polsce 2002, Raport Ameryka skiej Izby Handlowej w Polsce, s oraz Guidelines for Successful Public-Private-Partnership, European Commission Directorate General Regional Policy, January 2003, s

11 Dorota Adamek-Hyska Partnerstwo publiczno-prywatne jako ródło finansowania przedsi wzi 17 porównanie finansowe oraz porównanie niefinansowe. To pierwsze, polega na porównaniu kosztów projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego z kosztami projektu realizowanego w tradycyjny sposób, wyra onymi dyskontowymi przepływami finansowymi przez cały planowany czas trwania umowy o partnerstwo publiczno-prywatne. Natomiast to drugie, dotyczy porównania wszystkich pozostałych, cz sto niepoliczalnych, ale istotnych dla podmiotu publicznego i społeczno ci warto ci, np. szybko realizacji projektu, jako usług, bezpiecze stwo, czy korzystny wpływ na rodowisko naturalne. 6. Zako czenie Przedstawione w opracowaniu rozwa ania s wa ne nie tylko dla władz samorz dowych, które podejmuj decyzj o wykorzystywanych ródłach finansowania ich działalno ci inwestycyjnej, ale tak e dla osób prowadz cych rachunkowo jednostek samorz du terytorialnego. Dla słu b finansowo-ksi gowych tych podmiotów partnerstwo publiczno-prywatne jako ródła finansowania aktywów i działalno ci sektora samorz dowego stanowi nieznany dot d obszar pomiaru i prezentacji. Wydaje si jednak, e tematyka ta jest aktualna i w niedalekiej przyszło ci wymusi modyfikacj stosowanych przez jednostki samorz du terytorialnego zakładowych planów kont, zasad ksi gowania oraz zasad sporz dzania sprawozda finansowych i bud etowych. Bibliografia [1] Adamiak J., Kołosowka B. (2007), Dług publiczny sektora samorz dowego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, [w]: Podatkowe i niepodatkowe ródła finansowania zada publicznych, pr. zb. pod red. J. Gołuchowskiego, A. Pomorskiej, J. Szołno-Koguc, Wydawnictwo KUL, Lublin, s [2] Brzozowska K. (2005), Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny za zasadach project finance, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa. [3] Chinyio E., Gameson R. (2009), Private Finances Initiative in USA, [w]: Policy, Finance and Management for Public Private Partnership, Edited by A. Akintoye, M. Beck, Blackwell Publishing Ltd, s [4] Dolnicki B. (2009), Samorz d terytorialny, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa. [5] Gonet W. (2009), Komentarz o ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, LexisNexis, Warszawa. [6] Grimsey D., Lewis M. K. (2002), Evaluating the risk of public private partnership for infrastructure project, International Journal of Project Management 20, pp [7] Kopa ska A. (2003), Zewn trzne ródła finansowania inwestycji jednostek samorz du terytorialnego, Difin, Warszawa. [8] Korbus B. P., Strawi ski M. (2006), Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zada publicznych, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa. [9] Kozłowska A. (2005), Partnerska realizacja inwestycji i usług, Gazeta Samorz du i Administracji nr 20, Grupa Wydawnicza Infor S.A., s [10] Kozłowska A (2009), Przychylny klimat dla partnerstwa publiczno-prywatnego, Gazeta Samorz du i Administracji nr 7, Grupa Wydawnicza Infor S.A., s [11] Kozłowska A. (2005), Jak wybra partnera prywatnego do wspólnej realizacji zadania publicznego, Gazeta Samorz du i Administracji nr 24, Grupa Wydawnicza Infor S.A., s

12 18 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 30, 2010 [12] Makosz A. (2007), Partnerstwo publiczno-prywatne, sposób na inwestycje w gminach, Tygodnik Prawa Administracyjnego, Dodatek do Gazety Prawnej nr 76, Grupa Wydawnicza Infor S.A., s. A5 A8 [13] Marcinek K. (2000), Finansowa ocena przedsi wzi inwestycyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice. [14] Miszczuk A., Miszczuk M., uk K. (2007), Gospodarka samorz du terytorialnego, PWN, Warszawa. [15] Moszoro M. (2005), Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze u yteczno ci publicznej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Oficyna Wydawnicza, Warszawa. [16] Łyszczak M. (2006), Podstawy gospodarki finansowej spółki, [w]: Rachunkowo finansowa i podatkowa, red. Teresa Cebrowska, PWN, Warszawa, s [17] Partnerstwo publiczno-prywatne w samorz dzie polskim na przykładzie regionów mazowieckiego oraz l skiego (2008), praca zb. pod red. E. Kornberger-Sokołowskiej, Centrum Studiów Samorz dowych i Rozwoju Regionalnego, Warszawa. [18] Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda rozwoju infrastruktury w Polsce 2002, Raport Ameryka skiej Izby Handlowej w Polsce. [19] Pawlak M. (2007), Zarz dzanie projektami, PWN, Warszawa. [20] Taylor H. (1999), Project Management, Pitman Publishing, London San Francisco Kuala Lumpur Johanesburg. [21] The EIB s role in Public-Private Partnership (PPPs), thematic/eib_ppp_en.pdf data odczytu r. [22] Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz du terytorialnego, D.U. z 2003 r. nr 203 poz z pó n. zm. [23] Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, D. U. z 2009 r. nr 157 poz [24] Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych, D.U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104, z pó n. Zm. [25] Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, D. U. z 2009 r. nr 19 poz [26] Ustawa z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci, D. U. z 2002 nr 76 poz. 694, z pó n. zm. [27] Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesjach na roboty budowlane lub usługi, D. U. z 2009 r. nr 19 poz [28] Wali ska E. (2008), ródła finansowania jako obszar pomiaru i prezentacji w systemie rachunkowo ci artykuł dyskusyjny, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowo ci, Tom 44, Stowarzyszenie Ksi gowych w Polsce, Warszawa, s [29] Wojownik-Filipkowska A. (2008), Project Finance w inwestycjach infrastrukturalnych, Wydawnictwa Fachowe Cedetu, Warszawa. [30] Zalewski A. (2007), Nowe zarz dzanie publiczne w polskim samorz dzie terytorialnym, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa. [31] Guidelines for Successful Public Private Partnership (2003), European Commission Directorate General Regional Policy.

13 Dorota Adamek-Hyska Partnerstwo publiczno-prywatne jako ródło finansowania przedsi wzi 19 THE PUBIC PRIVATE PARTNERSHIP AS THE CATEGORY OF SOURCE OF FINANCING OF INVESTMENT PROJECT OF TERRITORIAL CO UNCIL Summary The article present same issues connected with a public-private partnership as a source of financing of investment project of territorial governments. Compared to other sources of financing like: retained incomes, transfers from state budget, European Union funds, credits, loans, and emitted bonds - the public-private partnership appears to be a useful, external and manageable source of financing assets and activities of territorial governments It is not only a big challenge for territorial governments but also a new area of measurement and presentation in their system of accountancy. Keywords: investment project, public-private partnership, territorial government, sources of financing, public task. Dorota Adamek-Hyska Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1)

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) Poz. 459 z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) - - - 1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nych. - - - - - - - - - - - - - M. Szczurek z dnia 27 marca 2015

Bardziej szczegółowo

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Uwagi ogólne Przewidywana w nowej ustawie o finansach publicznych wieloletnia prognoza

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r. UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie przyj cia na 2006 rok programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarz dowymi oraz z innymi podmiotami prowadz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 stycznia 2007 r. Nr 24 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 233 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia w sprawie budżetu Miasta Oleśnicy na 2007 rok... 1741 234

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/453/12 RADY MIASTA GDYNI z 29 sierpnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXII/453/12 RADY MIASTA GDYNI z 29 sierpnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXII/453/12 RADY MIASTA GDYNI z 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Gdyńskiego Centrum Innowacji Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO Załącznik nr 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA Zał cznik do uchwały Nr XII/125/16 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 10 wrze nia 2016 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA 2016-2021 Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW

ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW Załącznik do broszury informacyjnej z dnia 17 lutego 2016 r. ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Firlej z Organizacjami Pozarz dowymi oraz innymi podmiotami okre lonymi w ustawie o po ytku publicznym

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

Paweł Selera, Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014, ss. 372

Paweł Selera, Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014, ss. 372 Paweł Selera, Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014, ss. 372 I Odliczenie i zwrot podatku naliczonego to podstawowe mechanizmy funkcjonowania podatku

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025 Załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025 1. Założenia wstępne

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Poręczeń Unijnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Poręczeń Unijnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 Traci moc z dniem 1 maja 2010 r. (art. 26) USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1262. o Funduszu Poręczeń Unijnych 1) Rozdział

Bardziej szczegółowo

Projekty hybrydowe. Istota projektów PPP

Projekty hybrydowe. Istota projektów PPP Projekty hybrydowe Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest obecnie jednym z najczęściej poruszanych zagadnień w kontekście analizowania możliwości dokonywania inwestycji przez podmioty publiczne. Stanowi

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 I. Objaśnienia wartości dochodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: krakow@rio.gov.pl (0-12) 422-59-73 WK-613-102/13 Kraków, 2014-01-29 Pan Karol

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 4 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/25/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 4 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/25/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDETU MIASTA

PROJEKT BUDETU MIASTA PROJEKT BUDETU MIASTA 2016 ROK SPIS TRE CI 1. Uchwała bud etowa wraz z nast puj cymi tabelami i zał cznikami:... 3 Tabela Nr 1 - Dane ogólne bud etu miasta na 2016 rok..... 11 Tabela Nr 2 - Dochody bud

Bardziej szczegółowo

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Zał cznik nr 1 do uchwały Nr 5715/2014 Zarz du Województwa Opolskiego z dnia 13 listopada 2014 r. Projekt Zarz du Województwa Opolskiego U C H W A Ł A Nr... Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma A1) Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej być udzielona pomoc de minimis 1)

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma A1) Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej być udzielona pomoc de minimis 1) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Stosuje się do de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010 WARSZAWA 31 MARCA 2011 R. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW ZA ROK 2010 1. Krajowa Izba Biegłych

Bardziej szczegółowo

U M OWA DOTACJ I

U M OWA DOTACJ I <nr umowy> U M OWA DOTACJ I na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej * zadaniem * zawarta w Olsztynie w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/13/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011 r.

Uchwała Nr IV/13/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011 r. Uchwała Nr IV/13/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie finansowego wsparcia klubom sportowym działającym na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r.

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2011-2031 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK. Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: ( Spółka Przejmuj ca ) oraz

PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK. Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: ( Spółka Przejmuj ca ) oraz PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmuj ca ) oraz PZO Investment spółka z ograniczon odpowiedzialno ci z siedzib w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Opłaty wstępne w leasingu jako koszty bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem

Opłaty wstępne w leasingu jako koszty bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem Opłatę wstępną należy ściśle powiązać z przychodami roku, w którym zaczęto użytkować przedmiot leasingu, nie zaś rozdzielać proporcjonalnie w stosunku do czasu obowiązywania umowy zawartej na okres przekraczający

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

Zał cznik Nr 1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2024

Zał cznik Nr 1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2024 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011 2024 Zał cznik Nr 1 L.p. Wyszczególnienie rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 1 Dochody ogółem, z tego: 231 288

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E DO ZARZ DZENIA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

U Z A S A D N I E N I E DO ZARZ DZENIA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA U Z A S A D N I E N I E DO ZARZ DZENIA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA w sprawie zmian w bud ecie miasta Poznania na rok 2012 W zał czniku Nr 1 dotycz cym dochodów bud etu wprowadza si nast puj ce zmiany: klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Uczeń ma świadomość, jak wielkie znaczenie dla obywateli i całej gospodarki mają decyzje dotyczące wydatków i dochodów państwa.

Uczeń ma świadomość, jak wielkie znaczenie dla obywateli i całej gospodarki mają decyzje dotyczące wydatków i dochodów państwa. 1. Budżet państwa Uczeń zna: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości pojęcia: budżet państwa, deficyt, równowaga budżetowa, procedurę uchwalania ustawy budżetowej, podstawowe dochody i wydatki państwa. ii.

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie Plan 20 r. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie 00 70 750 75 754 852 0095 7035 750 75023 75056 750 75495 8522 8523 8529 85228 200

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Borki" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

W mieście Konin nie było potrzeby wprowadzania programu naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W mieście Konin nie było potrzeby wprowadzania programu naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. URZĄD MIEJSKI W KONINIE 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) 240-11-11, fax (0-63) 240-11-35, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl WP.271.17.2013 Konin, dnia 20.05.2013r W y j a ś n i e

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie 00 70 750 75 754 80 85 852 0095 7035 750 75023 750 75495 8095 8595 85205 8522 2020 6320 2020

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CXVIII/505/2012 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 12 września 2012 r.

UCHWAŁA NR CXVIII/505/2012 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 12 września 2012 r. UCHWAŁA NR CXVIII/505/2012 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 12 września 2012 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2013 Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

Materiał na posiedzenie Kierownictwa MI w dniu 25 listopada 2009 r.

Materiał na posiedzenie Kierownictwa MI w dniu 25 listopada 2009 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Departament Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa Akceptuję: Materiał na posiedzenie Kierownictwa MI w dniu 25 listopada 2009 r. Kierunki reformy systemu budownictwa społecznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy miasta ChełmŜy. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r.

Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r. Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, wysokości i trybu przyznawania stypendiów twórczych osobom zajmującym się twórczością

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie Plan 203 r. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie 00 70 750 75 754 80 85 852 0095 7035 750 75023 750 75495 8095 8595 8522 2020 6320

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r.

Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r. Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r. - p r o j e k t - w sprawie zmian w bud ecie gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Projekt z dnia 16 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego (adresat) Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego 1. Wnioskodawca. Nazwisko i imi Dane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, dyrektor szkoły lub pełnoletni ucze ) 2. Dane o uczniu. Nazwisko i imi ucznia Nazwisko

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1822 UCHWAŁA NR XXI/190/2016 RADY GMINY PABIANICE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZ

UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZ UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdania z wykonania budŝetu za 2014 r., wykonania planów finansowych wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/311/07 Rady Miasta Szczecina z dnia 09 lipca 2007 r. w sprawie ustanowienia Programu społecznych inicjatyw lokalnych Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 06 24 Znak sprawy: FN.IV.431.2.13.2015 Pani Urszula Markowska Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Kontrola procesu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 12 lutego 2016 r. Poz. 683 UCHWAŁA NR XIX/105/2016 RADY GMINY BIAŁACZÓW w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady finansowani zadań z zakresu

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

TRYB PRAC NAD PROJEKTEM UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

TRYB PRAC NAD PROJEKTEM UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Urząd Szczecin TRYB PRAC NAD PROJEKTEM UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Szczecin, czerwiec 2010 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/1208/10 Rady Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 r. HARMONOGRAM PRAC BUDŻETOWYCH 1.

Bardziej szczegółowo

Co to jest Partnerstwo Publiczno-Prywatne? Prywatne? dr Irena Herbst. Łódź, 28 wrzesień 2009

Co to jest Partnerstwo Publiczno-Prywatne? Prywatne? dr Irena Herbst. Łódź, 28 wrzesień 2009 Co to jest Partnerstwo Publiczno-Prywatne? Prywatne? dr Irena Herbst Łódź, 28 wrzesień 2009 PPP 1997 PPP 2007 Źródło: PPPs in Developing Economies: Overcoming Obstacles to Private Sector Participation,

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania Zespó Instrumentów Inwestycyjnych Zespó Instrumentów Doradczych Dzia ania 2.3 i 2.1 Warszawa, dnia 7 wrze nia 2005r. Statystyka na dzie 31.08.2005r. Ilo onych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Wójta Gminy Grajewo pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy na realizację

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Krystyna Bugała Z-ca Skarbnika Gmina Krosniewice Ul. Poznańska 5 99-340 Krośniewice

Sz. P. Krystyna Bugała Z-ca Skarbnika Gmina Krosniewice Ul. Poznańska 5 99-340 Krośniewice Sz. P. Krystyna Bugała Z-ca Skarbnika Gmina Krosniewice Ul. Poznańska 5 99-340 Krośniewice W związku z ogłoszonym przez Gminę Krośniewice przetargiem nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Nr 44/2011 Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 31 marca 2011 r. Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Spis treści Rozdział 1...

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego) i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej

Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego) i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 104/08 Burmistrza Bolkowa z dnia 25.08.2008 r w sprawie zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bolkowie. Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego)

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E DO ZARZ DZENIA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

U Z A S A D N I E N I E DO ZARZ DZENIA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA w sprawie zmian w bud ecie miasta Poznania na rok 2013 klasyfikacja nr grupy Dochody ogółem: Wyszczególnienie o kwot w zł 2 828 681,93 Dochody bie ce ogółem: 2 809 001,93 Dochody bie ce gminy ogółem: 2

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. sporządzania rocznych sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych

Instrukcja. sporządzania rocznych sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych Załącznik nr 40 Instrukcja sporządzania rocznych sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych 1. 1. Jednostka sporządza sprawozdanie z wydatków strukturalnych poniesionych z krajowych środków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo