S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku"

Transkrypt

1 S p r a w o z d a n i e z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 roku

2 Spis Treści I. Wprowadzenie 4 II. Finanse 4 III. Struktura organizacyjna 5 IV. Sprawy osobowe 10 V. Kształcenie kadry naukowej 11 VI. Badania naukowe 15 VII. Konferencje naukowe 24 VIII. Współpraca z zagranicą 25 IX. Doktoraty Honoris Causa 29 X. Programy europejskie i współpraca z regionem 29 XI. Organizacja nauczania 31 XII. Sprawy studenckie 49 XIII. Biblioteka Uniwersytecka 53 XIV. Archiwum Uniwersyteckie 59 XV. Muzeum Uniwersyteckie 61 XVI. Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W.Brandta 63 XVII. Drukarnia 64 XVIII. Działalność socjalna 65 XIX. Inwestycje 66 XX. Remonty i adaptacje 73 2

3 Spis Tabel 1. Zestawienie liczbowe zatrudnionych na pełnych etatach w latach Podstawowe dane kadrowe w latach Liczba słuchaczy studiów doktoranckich i liczba studiów doktoranckich w latach Liczba słuchaczy studiów doktoranckich w rozbiciu na wydziały 5. Liczba uzyskanych stopni doktora i doktora habilitowanego w latach Liczba nadanych tytułów profesora oraz liczba powołań na stanowisko profesora zwyczajnego nadzwyczajnego 7. Liczba stypendiów naukowych - doktorskich i habilitacyjnych w latach Liczba stypendiów naukowych doktorskich i habilitacyjnych w rozbiciu na wydziały 9. Dotacja Komitetu Badań Naukowych 10. Dotacja KBN na działalność statutową i badania własne w latach Źródła zakupów aparatury naukowo-badawczej w 2003 r. 12. Liczba realizowanych projektów badawczych KBN 13. Liczba wykonanych tematów badawczych w rozbiciu na wydziały 14. Liczba i planowane wartości wewnętrznych projektów badawczych finansowanych z dotacji na badania własne 15. Liczba publikacji naukowych w Uczelni 16. Liczba i rodzaje konferencji naukowych w 2003 r. 17. Liczba i rodzaje wyjazdów pracowników za granicę w latach Liczba i rodzaje przyjazdów gości zagranicznych w latach Liczna doktorantów, stażystów i studentów obcokrajowców w latach Wyjazdy studentów Uniwersytetu Wrocławskiego kierunków przyjazdy studentów zagranicznych w ramach programu Socrates/Erasmus w 2003 r. 21. Projekty złożone do 6 PR w 2003 r. 22. Wykaz kierunków studiów i specjalności prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim 23. Kierunki i tryby studiów utworzone w 2003 r. 24. Liczba kandydatów, przyjętych na studia 3-letnie licencjacie studentów 5-letnie jednolite magisterskie dzienne, zaoczne studentów wieczorowe w roku akad. 2003/2004 oraz liczba wydanych dyplomów 25. Liczba studentów w roku akademickim 2003/ Liczba wydanych dyplomów w 2003 r. 27. Studia podyplomowe utworzone w 2003 r. 28. Liczba słuchaczy studiów podyplomowych w 2003 r. 29. Liczba słuchaczy studiów podyplomowych w latach Wykaz kierunków studiów mających opracowany pakiet ECTS 31. Źródła finansowania inwestycji Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 r. 3

4 I. Wprowadzenie Rok 2003 był rokiem realizacji zadań w dziedzinie prowadzenia badań naukowych, kształcenia studentów oraz adaptacji struktur Uczelni do zmieniającej się sytuacji na rynku edukacyjnym. W roku sprawozdawczym, który częściowo przypadał na rok akademicki 2002/2003 rok Jubileuszu Uniwersytetu Wrocławskiego, odbywały się także różnorodne imprezy naukowe i uroczystości związane z 300-leciem Uczelni. Najważniejszą z nich było zamknięcie obchodów jubileuszowym, które nastąpiło w dniu inauguracji nowego roku akademickiego 2003/2004. Mocnym akcentem tego dnia było nadanie doktoratu honoris causa prof. Javierowi Solanie, politykowi, dyplomacie i fizykowi. Przedkładane sprawozdanie zawiera szczegóły, skoncentrowane na osiągnięciach ostatniego roku, przy czym często staraliśmy się dokonywać porównań z latami , co pozwala uzyskać pogląd na dynamikę zmian. Integralną częścią sprawozdania jest załączona publikacja pt. Uniwersytet Wrocławski w liczbach. Wybrane informacje i dane statystyczne za 2003 rok. II. Finanse W 2003 r. Uniwersytet Wrocławski prowadził działalność w oparciu o decentralizację posiadanych środków finansowych na poszczególne uczelniane jednostki rozliczeniowe. Środki finansowe będące w dyspozycji Uczelni pochodziły: - w 47,8 % z dotacji MENiS na działalność dydaktyczną (123,1 mln zł) - w 9,8 % z dotacji KBN na działalność badawczą (25,4 mln zł) - w 32,2 % z opłat za zajęcia dydaktyczne (82,9 mln zł) - w 10,2 % z innych dotacji celowych i przychodów pozabudżetowych (26,2 mln zł). Przychody Uczelni ze wszystkich źródeł finansowania wyniosły 257,6 mln zł i były o 4,9 % wyższe niż w roku poprzednim. Koszty w roku 2003 ukształtowały się na poziomie 249,4 mln zł. Struktura rodzajowa kosztów przedstawiała się następująco: - 65,6% stanowiły wydatki związane z wynagrodzeniami i świadczeniami na rzecz pracowników (163,5 mln zł) - 14,1% koszty usług obcych (wraz z remontami) (35,1 mln zł) - 6,4 % koszty zużycia materiałów i energii (16,0 mln zł) - 6,1 % amortyzacja (15,3 mln zł) - 7,8 % pozostałe wydatki (19,5 mln zł). 4

5 Uniwersytet Wrocławski za 2003 rok osiągnął zysk netto w wysokości 8,2 mln zł. Zasadniczy wpływ na wysokość wyniku miały przychody za odpłatne zajęcia dydaktyczne, które w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 15,8 mln zł, (tj. o 23,9%). Zobowiązania i płatności uczelnia realizowała na bieżąco. W 2003r. nie zanotowano większych opóźnień w przekazywaniu przez MENiS i MNiI środków finansowych na działalność dydaktyczną, badawczą oraz na pomoc materialną dla studentów. W roku 2003 Uniwersytet Wrocławski otrzymał następujące dotacje na środki trwałe na inwestycje budowlane i remonotowe: ,0 tys. zł. z MENiS ( Biblioteka, Audytorium, Herbarium ) ,0 tys. zł. z MNiI ( Inst. Informatyki, Inst. Archeologii) - 300,0 tys. zł. z IKFiS ( modernizacja Hali Sportowej) - 50,0 tys. zł. z Fundacja Nauki Polskiej ( Inst. Matematyczny) III. Struktura organizacyjna W 2003 r. przeprowadzono na Uniwersytecie następujące zmiany w strukturze organizacyjnej: A) Wydziału Filologicznego: - utworzenie: 1/ w Instytucie Filologii Angielskiej: Pracowni Anglojęzycznej Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej, Pracowni Badań Kulturowej Tożsamości Płci w Literaturze i Kulturze, Pracowni Językoznawstwa Kulturowego Krajów Anglojęzycznych, Pracowni Literatury Angielskiej XIX i XX wieku, Pracowni Współczesnej Poezji Amerykańskiej i Kanadyjskiej, 2/ w Instytucie Filologii Polskiej: Studium Kultury i Języków Żydowskich, Pracowni Komparatystyki Literackiej, - przekształcenie w Katedrze Filologii Niderlandzkiej im. Erazma z Rotterdamu: Pracowni Dawnej Literatury Niderlandzkiej w Zakład Dawnej Literatury Niderlandzkiej, Pracowni Współczesnej Literatury Niderlandzkiej i Afrikaans w Zakład Współczesnej Literatury Niderlandzkiej i Afrikaans, - likwidacja Centrum Literackich Badań Porównawczych, - zmiana nazwy Instytutu Bibliotekoznawstwa na Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, - włączenie Biblioteki Zakładu Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego do biblioteki Instytutu Filologii Germańskiej, 5

6 B) Wydziału Nauk Przyrodniczych : - utworzenie: 1/ w Instytucie Biochemii i Biologii Molekularnej: Zakładu Cytobiochemii, Pracowni Białek Jądrowych, 2/ w Instytucie Nauk Geologicznych - Pracowni Petroarcheologii i Petrografii Technicznej z dwoma zespołami badawczymi: Zespołem Badawczym Petroarcheologii i Petrografii Technicznej, Zespołem Badawczym Petroarchitektury, 3/ w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii: Zakładu Genomiki, Pracowni Immunologii, Samodzielnej Pracowni Biotransformacji, 4/ w Katedrze Antropologii - Muzeum Człowieka, 5/ w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego -Pracowni Metod Modelowania Przestrzennego Środowiska Geograficznego w Zakładzie Meteorologii i Klimatologii, - zmiana nazwy : Instytutu Geograficznego na Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Instytutu Mikrobiologii na Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Obserwatorium Meteorologii i Klimatologii na Szrenicy na Karkonoska Stacja Meteorologiczna na Szrenicy, Zakładu Biochemii Molekularnej na Zakład Biochemii, Zakładu Biologii Komórki na Zakład Biologii Molekularnej Komórki, Zakładu Parazytologii Ogólnej na Zakład Parazytologii, Zakładu Systematyki Zwierząt i Zoogeografii na Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej, - przekształcenie Pracowni Reprodukcji Kartograficznej w Pracownię Geograficznych Systemów Informacji i Kartografii Komputerowej w Zakładzie Kartografii w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego, - likwidacja: Zakładu Biochemii Porównawczej, Pracowni Biologii Molekularnej Roślin w Zakładzie Biochemii Genetycznej, Pracowni Rentgenografii w Zakładzie Fizykochemii Drobnoustrojów, C) Wydziału Chemii: - utworzenie Laboratorium Krystalografii Makromolekularnej, D) Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych: - zmiana nazwy Zakładu Historii Oświaty i Wychowania na Zakład Historii Edukacji w Instytucie Pedagogiki, - przekształcenie Katedry Kulturoznawstwa w Instytut Kulturoznawstwa, - przekształcenie Zakładu Historii Sztuki Nowożytnej w Instytucie Historii Sztuki w: Zakład Historii Sztuki Renesansu i Reformacji, Zakład Sztuki i Kultury Baroku, - likwidacja w Instytucie Pedagogiki: Pracowni Pedagogicznego Kształcenia Nauczycieli, Pracowni Badań nad Czasem Wolnym, Pracowni Pedagogiki Opiekuńczej, E) Wydziału Matematyki i Informatyki: - utworzenie Pracowni Ekspertyz Statystycznych w Instytucie Matematycznym, - likwidacja w Instytucie Matematycznym: Zakładu Procesów Stochastycznych, 6

7 Nauczycielskiego Kolegium Matematycznego, F) Wydziału Fizyki i Astronomii: - utworzenie Zakładu Metod Komputerowych Fizyki w Instytucie Fizyki Teoretycznej, G) jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych: - utworzenie: Międzynarodowej Szkoły Letniej, Samodzielnej Sekcji Kontroli Zbiorów w Bibliotece Uniwersyteckiej, H) administracji Uczelni: - utworzenie: Zespołu Inżyniera Kontraktu, Samodzielnej Sekcji Obsługi Gmachu Głównego, - zmiana podporządkowania: Biura Zamówień Publicznych, Biura Obsługi Majątku i Inwestycji, - przekształcenie: Zespołu Rewizji Gospodarczej w Zespół Audytorów Wewnętrznych, Sekretariatu Rektora w Biuro Rektora, Biura do spraw Promocji i Absolwentów w Biuro Promocji i Informacji, - likwidacja stanowisk pracy: Sekretarza Rektora, Zastępcy Dyrektora Administracyjnego do spraw Inwestycyjnych, - połączenie: Działu Administracyjno-Gospodarczego z Działem Socjalnym, Inspektoratu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z Zespołem do spraw Ochrony Przeciwpożarowej, - włączenie Działu Transportu i Spedycji do Działu Infrastruktury Technicznej. Zmiany w zakresie studiów i nauczania: - utworzenie studiów podyplomowych: 1/ na Wydziale Filologicznym: Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego, Podyplomowego Studium Wiedzy o Teatrze i Filmie, Podyplomowego Studium Psycholingwistyki i Pedagogiki Niepełnosprawnych Umysłowo, 2/ na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych - Podyplomowego Studium Wiedzy o Sztuce, 3/ na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii - Podyplomowego Studium Ubezpieczeń Gospodarczych, 4/ na Wydziale Nauk Społecznych: Podyplomowego Studium dla Pracowników Samorządu Terytorialnego, Podyplomowego Studium Rzecznictwa Prasowego, Podyplomowego Studium Kwalifikacyjnego Wiedzy o Społeczeństwie, 5/ w Centrum Edukacji Nauczycielskiej: Podyplomowego Studium Kwalifikacyjnego Szkolny doradca zawodowy, Podyplomowego Studium Doskonalącego Biblioteka i świetlica w systemie wychowawczym szkoły, Podyplomowego Studium Doskonalącego Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka, Podyplomowego Studium Doskonalącego Pedagogika ucznia w centrum technologia informacyjna zmiana w edukacji, 7

8 - zmiana nazwy, programu i okresu trwania studiów podyplomowych: 1/ na Wydziale Chemii - Podyplomowego Studium Chemii i Chemii Środowiska, 2/ na Wydziale Filologicznym Podyplomowego Studium Wydawniczego, 3/ na Wydziale Matematyki i Informatyki: Podyplomowego Studium Matematyka z Informatyką, Podyplomowego Studium Edukacji Informatycznej, 4/ na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Podyplomowego Studium Kwalifikacyjnego Edukacji Kulturalnej dla Nauczycieli, 5/ na Wydziale Nauk Przyrodniczych: Podyplomowego Studium Turystyki i Edukacji Regionalnej, Międzywydziałowego Studium Podyplomowego dla Nauczycieli uczących w klasach IV VI szkoły podstawowej zintegrowanego przedmiotu Przyroda, Podyplomowego Studium Biologii dla Nauczycieli, Podyplomowego Studium Geografii dla Nauczycieli, 6/ w Centrum Edukacji Nauczycielskiej: Podyplomowego Studium Kwalifikacyjnego Nauczyciel Kształcenia zintegrowanego, Podyplomowego Studium Kwalifikacyjnego Nauczyciel Przyrody, Podyplomowego Studium Kwalifikacyjnego dla Nauczycieli Przedszkoli, Podyplomowego Studium Nauczyciel fizyki w gimnazjum, Podyplomowego Studium o nazwie Nauczyciel przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, Podyplomowego Studium Nauczyciel chemii w gimnazjum, Podyplomowego Studium Profilaktyka niedostosowania społecznego w środowisku edukacyjno-wychowawczym. Studia kwalifikacyjne z zakresu resocjalizacji, - likwidacja studiów podyplomowych w Centrum Edukacji Nauczycielskiej: Podyplomowego Studium Nauczyciel bloku matematyczno- przyrodniczego w szkole zawodowej, Podyplomowego Studium Nauczyciel fizyki w gimnazjum I, Podyplomowego Studium Nauczyciel chemii w gimnazjum I, - zmiana nazwy Studium Doktoranckiego Bibliologii, Językoznawstwa i Literaturoznawstwa na Studium Doktoranckie Wydziału Filologicznego na Wydziale Filologicznym, - utworzenie Seminarium Doktorskiego w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W.Brandta, - utworzenie dziennych studiów: 1/ licencjackich filologii klasycznej o specjalizacji kultura śródziemnomorska na Wydziale Filologicznym, 2/ na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych: jednolitych magisterskich historii, licencjackich muzykologii, 3/ uzupełniających magisterskich politologii na Wydziale Nauk Społecznych, - utworzenie dziennych i zaocznych studiów: 1/ uzupełniających magisterskich filozofii o specjalności: komunikacja społeczna na Wydziale Nauk Społecznych, 2/ licencjackich etnologii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych, - utworzenie dziennych i wieczorowych studiów licencjackich fizyki na Wydziale Fizyki i Astronomii, - utworzenie wieczorowych studiów: 1/ uzupełniających magisterskich pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych, 2/ licencjackich o specjalności filologia rosyjska na kierunku filologia na Wydziale Filologicznym, - utworzenie zaocznych studiów: 1/ trzyletnich uzupełniających magisterskich politologii na Wydziale Nauk Społecznych w Zamiejscowych Grupach Studenckich w Kłodzku, 2/ uzupełniających magisterskich administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, 8

9 - utworzenie nowych specjalności: 1/ chemia biologiczna na kierunku chemia na Wydziale Chemii, 2/ nauczycielska na kierunku kulturoznawstwo na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych, 3/ geochemia środowiska i gospodarka odpadami na kierunku geologia na Wydziale Nauk Przyrodniczych, - zmiana nazwy kierunku studiów na Wydziale Filologicznym z bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna na informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, - wydłużenie okresu trwania zaocznych jednolitych magisterskich studiów socjologii z 9 semestrów do 10 semestrów na Wydziale Nauk Społecznych. Sprawy związane z działalnością Uczelni: - zmiany dotyczyły: zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Wrocławskiego, zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Uniwersytetu Wrocławskiego, regulaminu pracy, regulaminu przyznawania nagród rektorskich dla nauczycieli akademickich, regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych, regulaminu mieszkańców domu studenckiego, opłat za zajęcia dydaktyczne, trybu delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników oraz studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego, dokumentacji przebiegu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim, - opracowania nowych regulaminów, instrukcji i zasad: ewidencjonowania i przechowywania pieczątek urzędowych Uniwersytetu Wrocławskiego, gospodarowania substancjami chemicznymi i preparatami chemicznymi (w tym prekursorami) w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego, podziału środków pozabudżetowych przeznaczonych na zwiększenie wynagrodzenia, organizacji szkolenia wojskowego studentów, udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, przechowywania i zabezpieczania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, rozdziału Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Wrocławskim, przeprowadzania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskiwania przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego opinii prawnych i wyjaśnień dotyczących stosowania prawa, wykonywania zadań obronnych przez jednostki organizacyjne i komórki administracyjne Uniwersytetu Wrocławskiego, podniesienia stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach Uniwersytetu Wrocławskiego, - wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2004, - stosowania wzorów: umowy o dofinansowanie wydania publikacji, umowy wydawniczej, - opublikowania wykazu członków komisji senackich, rzeczników dyscyplinarnych, i redaktorów serii uniwersyteckich. 9

10 Ponadto Dział Organizacyjny prowadził 34 postępowania egzekucyjne (23 kontynuowano z lat poprzednich, a 11 wpłynęło w roku 2003) wobec dłużników Uniwersytetu Wrocławskiego, z tego zakończono 1 sprawę a w toku załatwiania są 33 sprawy. Ogółem w obszarze przekształceń strukturalnych i organizacyjnych wydanych zostało 150 aktów normatywnych Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, z tego 121 zarządzeń, 13 pism okólnych i 16 komunikatów. IV. Sprawy osobowe W poniższej tabeli przedstawiono liczbę zatrudnionych na pełnych etatach w latach Tabela 1. Zestawienie liczbowe zatrudnionych na pełnych etatach w latach (według stanu na koniec roku) Liczba zatrudnionych w tym: Lata nauczyciele akademiccy pozostali Razem pracownicy Główny wzrost zatrudnienia obserwuje się w grupie nauczycieli akademickich, który nastąpił pod koniec lat 90-tych, co jest związane ze wzrostem liczby studentów. Natomiast liczba zatrudnionych nienauczycieli jest w zasadzie stała. Jak widać z tabeli 2, w 2003 r. nastąpił wzrost liczby profesorów zwyczajnych. Również w ostatnich latach znacznie zmalała liczba asystentów a wzrosła liczba adiunktów. Jest to efekt szeroko upowszechnionych studiów doktoranckich. 10

11 Tabela 2. Podstawowe dane kadrowe w latach (według stanu na koniec roku) Liczba nauczycieli akademickich w tym: Lata Zwyczajni Profesorowie nadzwyczajni z tytułem nadzwyczajni bez tytułu Docenci Adiunkci z habilitacją Adiunkci Asystenci St. wykład. i wykład. Lektorzy i instruktorzy Razem Doktoranci W 2003 r. odznaczenia państwowe otrzymało 29 pracowników, w tym 18 nauczycieli akademickich. Medalami Komisji Edukacji Narodowej wyróżniono 10 nauczycieli akademickich. Senat przyznał 2 Złote Medale Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2003 r. 69 pracowników Uczelni przeszło na emeryturę lub rentę, w tym 36 nauczycieli akademickich. V. Kształcenie kadry naukowej Liczba studiów doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim wynosi 17 i obejmuje wszystkie wydziały i dyscypliny naukowe z uprawnieniami do nadawania stopnia doktora. Na 15 studiach doktoranckich kształcono w trybie stacjonarnym. Zgodnie z przyjętą polityką w Uczelni, że główna droga do uzyskania doktoratu prowadzi przez studia doktoranckie, obserwuje się dynamikę wzrostu słuchaczy na tych studiach, co ilustruje poniższa tabela. 11

12 Tabela 3. Liczba słuchaczy studiów doktoranckich i liczba studiów doktoranckich w latach (dane na koniec roku) Liczba Lata studiów Doktorantów doktoranckich razem w tym stypendyści (74.6%) (80.4%) (83.5%) (77.8%) (77.4%) (64.6%) (62.8%) (62.2%) (58.9%) (55,3%) W wyniku rekrutacji na rok akademicki 2003/2004 spośród 442 kandydatów zakwalifikowano na studia doktoranckie 320 osób, w tym na Zaoczne Studium Nauk Prawnych 18 słuchaczy. Studia doktoranckie w dniu skupiały ogółem 1255 słuchaczy, w tym 694 stypendystów. Większość słuchaczy (ponad połowa ogólnej liczby) przygotowuje prace doktorskie na 4 kierunkach studiów na Wydziałach: Filologicznym, Nauk Społecznych, Nauk Przyrodniczych oraz Prawa i Administracji. Szczegółowe zestawienie liczby słuchaczy, w tym stypendystów ilustruje tabela 4. Tabela 4. Liczba słuchaczy studiów doktoranckich w rozbiciu na wydziały (stan na r.) Liczba doktorantów % udział stypendystów Wydział, nazwa studium doktoranckiego L.p. w tym w liczbie razem stypendyści doktorantów I. WYDZIAŁ FILOLOGICZNY ,1 1. Studium Bibliologii, Językoznawstwa i Literaturoznawstwa ,1 II. WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH ,6 2. Studium Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii ,6 III. WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH ,7 3. Studium Pedagogiki ,6 4. Studium Nauk Historycznych ,7 12

13 IV. WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII ,6 5. Studium Nauk Prawnych ,0 6. Zaoczne Studium Nauk Prawnych V. WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH ,6 7. Studium Biologii Molekularnej ,3 8. Studium Biologii Rozwoju ,9 9. Studium Biologii Środowiskowej ,7 10. Studium Geografii ,9 11. Studium Geologii ,6 12. Zaoczne Studium Geologii VI. WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII Studium Fizyki Studium Astronomii VII. WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI ,7 15. Studium Matematyki ,7 16. Studium Informatyki ,3 VIII. WYDZIAŁ CHEMII ,8 17. Studium Chemii ,8 Razem ,3 W omawianym okresie stopnie naukowe doktora uzyskało 164 osoby, w tym 17 pracowników oraz 128 doktorantów Uczelni. Najwięcej doktorów wykształciły Wydziały: Filologiczny (38), Nauk Historycznych i Pedagogicznych (28), Nauk Przyrodniczych (32), Prawa, Administracji i Ekonomii (26) oraz Nauk Społecznych (20). Centralna Komisja ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych zatwierdziła 26 habilitacji, w tym 18 pracownikom Uniwersytetu. Największą liczbę zatwierdzonych habilitacji odnotowano na Wydziałach: Filologicznym (7), Nauk Społecznych (6), Nauk Przyrodniczych (5) i Nauk Historycznych i Pedagogicznych (4). Tabela 5. Liczba uzyskanych stopni doktora i doktora habilitowanego w latach Rok Liczba doktoratów habilitacji

14 W roku 2003 z Uniwersytetu Wrocławskiego tytuł naukowy profesora otrzymało 12 osób. W Uczelni powołano na stanowisko profesora zwyczajnego 15 osób, na stanowisko profesora nadzwyczajnego na stałe 9 osób oraz 20 osoby na stanowisko profesora nadzwyczajnego na 5 lat. Szczegółowe zestawienie przedstawia Tabela 6. Tabela 6. Liczba nadanych tytułów profesora oraz liczba powołań na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego Lp. Jednostka organizacyjna nadanych tytułów profesora Liczba powołań na stanowisko profesora zwyczajnego nadzwyczajnego na stałe nadzwyczajnego na 5 lat 1 Wydział Filologiczny Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Historycznych 3 i Pedagogicznych Wydział Prawa, Administracji 4 i Ekonomii Wydział Nauk Przyrodniczych Wydział Fizyki i Astronomii Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Chemii Jednostki pozawydziałowe Razem W 2003 r. 74 pracownikom Uniwersytetu, nauczycielom akademickim, wypłacano stypendia naukowe, w tym 6 doktorskich i 68 habilitacyjnych. Dane przedstawione w tabeli 7 pokazują wyraźnie, że rozwój studiów doktoranckich spowodował zmniejszenie liczby przyznanych stypendiów doktorskich. Szczegółowe zestawienie przyznanych stypendiów naukowych w rozbiciu na wydziały przedstawia tabela 8. Tabela 7. Liczba stypendiów naukowych - doktorskich i habilitacyjnych w latach Liczba stypendiów naukowych Lata Razem w tym doktorskie habilitacyjne

15 Tabela 8. Liczba stypendiów naukowych - doktorskich i habilitacyjnych w rozbiciu na wydziały Liczba stypendiów naukowych Lp. Wydziały w tym razem doktorskie habilitacyjne 1 Filologiczny Nauk Społecznych Nauk Historycznych i Pedagogicznych Prawa, Administracji i Ekonomii Nauk Przyrodniczych Fizyki i Astronomii Matematyki i Informatyki Chemii Jednostki pozawydziałowe Razem Podobnie jak w latach ubiegłych, nadal utrzymywało się nikłe zainteresowanie krajowymi stażami naukowymi. VI. Badania naukowe W roku 2003 Komitet Badań Naukowych (MNiI) przyznał Uczelni i jej pracownikom na pokrycie wydatków w obszarze nauki kwotę : zł, w tym na: realizacje projektów badawczych (grantów KBN) zł działalność statutową zł badania własne zł specjalne programy badawcze (SPUB) zł 15

16 specjalne programy badawcze (SPB) zł działalność wspomagająca badania zł inwestycje aparaturowe zł inwestycje budowlane w obszarze nauki zł Ponadto uzyskano zł za prace badawcze wykonywane na rzecz podmiotów gospodarczych (dla porównania w 2002 r zł). W roku 2003 KBN przyznał Uczelni o 33% więcej środków finansowych w porównaniu do roku Nie oznacza to jednak polepszenia finansowania działalności naukowo-badawczej w naszej Uczelni. Taki znaczny wzrost związany jest z przyznanymi środkami finansowymi na inwestycje budowlane i aparaturowe. Jeśli chodzi o główne źródła finansowania badań naukowych: działalność statutową i badania własne to w porównaniu do roku 2002 otrzymaliśmy o 5,4% mniej środków finansowych. Dotacja na badania własne w roku 2003 była niższa o 38,7% w stosunku do roku 2002 i osiągnęła wartość najniższą w ciągu ostatnich 5 lat. Środki finansowe na działalność statutową wzrosły w stosunku do roku 2002 o ponad 20%. Wzrost ten spowodowała dodatkowa decyzja KBN pod koniec grudnia z przeznaczeniem na dofinansowanie specjalnej aparatury naukowo-badawczej. Udział środków z dotacji KBN w roku 2003 w porównaniu z poprzednimi latami ilustrują tabele nr 9 i 10. Tabela 9. Dotacja Komitetu Badań Naukowych (w zł) Lp. Dotacja % % (4/5) (3/4) projekty badawcze ,5 107,4 2. działalność statutowa ,3 120,7 3. badania własne ,9 61,3 4. specjalne programy badawcze (SPUB) ,1 5. specjalne programy badawcze SPB ,3 884,3 6. działalność wspomagająca badania , inwestycje aparaturowe inwestycje budowlane , Razem ,

17 Tabela 10. Dotacje KBN na działalność statutową i badania własne w latach Rok Działalność statutowa Badania własne Razem Uwagi redukcja dotacji redukcja dotacji W stosunku do ubiegłego roku finansowanie projektów badawczych na Uniwersytecie Wrocławskim wzrosło o 7,4%, niestety nie osiągnęło poziomu z roku 2001.Również środki finansowe na działalność wspomagającą badania były większe o 13%, ale zdecydowanie mniejsze niż w roku W roku 2003 KBN wznowił dofinansowanie inwestycji aparaturowych, ale środki otrzymane na ten cel były niewielkie w porównaniu do dofinansowania w roku Jest to związane z polityką KBN, aby zakup aparatury naukowej dokonywać z dotacji na działalność statutową. w omawianym okresie otrzymała dotację KBN na inwestycję budowlane, w wysokości zł (Instytut Archeologii zł i Instytut Informatyki zł). W roku 2003 roku nakłady na aparaturę naukowo - badawczą wyniosły ogółem zł, w tym z dotacji Komitetu Badań Naukowych zł. Z kwoty tej przypada: na działalność statutową zł (21.22%) na badania własne zł ( 7.94%) na programy badawcze zł ( 7.03%) na inwestycje aparaturowe zł ( 4.66%) Dotacja KBN na aparaturę naukową wzrosła z kwoty zł w roku 2002 do kwoty zł w roku 2003, co stanowi 40.85% nakładów ogółem. W stosunku do lat ubiegłych zmniejszyła się natomiast znacząco dotacja KBN na inwestycje aparaturowe. Uczelnia w 2003 r. złożyła 47 wniosków o dotacje na zakup aparatury naukowej, a otrzymała dotację jedynie na 2 zadania. Po raz pierwszy w 2003 r. niemal połowa zakupów aparatury badawczej (45.97%) została sfinansowana ze środków własnych wydziałów i osiągnęła kwotę zł. Dla porównania, 17

18 w roku 2002 zaangażowanie środków własnych osiągnęło poziom zl. Z budżetu Uczelni wydatkowano jedynie kwotę zł na zakup sprzętu biurowego. Na podkreślenie zasługuje fakt, że nakłady na aparaturę naukowo-badawczą w 2003 r. wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o kwotę zl. Wzrost ten został osiągnięty głównie przez większe zaangażowanie środków własnych wydziałów i wyższą dotację KBN na działalność statutową i badania własne. Dotacja na programy badawcze pozostała na poziomie 2002 r. Uczelnia nie uzyskała w 2003 r. żadnych środków na zakup aparatury z programów europejskich. Poniżej przedstawiono wykaz ważniejszych zakupów dokonanych w 2003 r.: Wydział Chemii dyfraktometr zł Instytut Zoologii sekwenator zł Instytut Fizyki Doświadczalnej mikroskop sił atomowych zł Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej studio telewizyjne zł Instytut Biologii Roślin piec grafitowy zł Wydział Chemii wyposażenie do spektrofotometru zł Tabela 11. Źródła zakupów aparatury naukowo-badawczej w 2003 r. Lp. Źródło finansowania Wartość zakupów (zł) Import Sumarycznie % 1 Budżet Uczelni Środki jednostek Środki na działalność statutową Środki na badania własne Programy badawcze Inwestycje aparaturowe Inne środki OGÓŁEM: w tym środki KBN W 2003 roku Uczelnia uzyskała z KBN 69 nowych projektów badawczych (granty KBN), w tym 24 granty promotorskie. W omawianym okresie realizowano 195 grantów KBN, w tym 74 granty promotorskie. W porównaniu do lat ubiegłych liczba realizowanych projektów badawczych utrzymywała się na poziomie roku

19 Lp Tabela 12. Liczba realizowanych projektów badawczych KBN Jednostka organizacyjna Projekty badawcze (KBN) liczba tematów wartość w zł Wydział Filologiczny Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Wydział Nauk Przyrodniczych Wydział Fizyki i Astronomii Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Chemii Jednostki pozawydziałowe Razem Najwięcej projektów badawczych (grantów KBN) realizowały: Wydział Nauk Przyrodniczych 66, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych - 36 Wydział Chemii 27, oraz Wydział Matematyki i Informatyki W roku 2003 kontynuowano współpracę naukową z różnymi podmiotami gospodarczymi. Liczba tych zleceń w stosunku do roku 2002 wzrosła z 24 do 42. Tak jak w roku poprzednim tylko trzy Wydziały: Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Nauk Przyrodniczych, Chemii uzyskały takie zlecenia. Najbardziej aktywny był Wydział Chemii, realizował 22 zlecenia. W 2003 roku pracownicy naszej Uczelni realizowali tematów badawczych. Tabela 13. Liczba wykonywanych tematów badawczych Liczba tematów Lp. Jednostka Organizacyjna razem w tym projekty badawcze (KBN) statutowe (KBN) własne (KBN) inne (zlecone) 1 Wydział Filologiczny _ 2 Wydział Nauk Społecznych _ 3 Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii _ 5 Wydział Nauk Przyrodniczych Wydział Fizyki i Astronomii _ 7 Wydział Matematyki i Informatyki _ 8 Wydział Chemii Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych 10 4 _ 6-10 Jednostki ozawydziałowe Razem

20 Podobnie jak w latach ubiegłych w ramach dotacji na badania własne wyodrębniono środki finansowe na realizację uniwersyteckich projektów badawczych dla młodych nauczycieli akademickich i doktorantów. W IX konkursie grantów wewnętrznych powrócono do starych zasadach finansowania II etapowego, dającego możliwość finansowania przez dwa kolejne lata. W wyniku IX konkursu zakwalifikowano do finansowania 43 projekty na ogólną kwotę 249 tys. zł. Tabela 14. Liczba i planowana wartość wewnętrznych projektów badawczych (grantów uniwersyteckich) finansowanych z dotacji KBN na badania własne ( w zł ) Lp. Jednostka organizacyjna IX konkurs liczba wartość 1 Wydział Filologiczny Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Wydział Nauk Przyrodniczych Wydział Fizyki i Astronomii Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Chemii Razem W roku 2003 wg Komitetu Badań Naukowych wydziały Uczelni otrzymały następujące kategorie: Kategorię 1 posiadały trzy wydziały - Wydz. Nauk Historycznych i Pedagogicznych - Wydz. Chemii - Wydz. Matematyki i Informatyki Kategorię 2 posiadały cztery wydziały - Wydz. Fizyki i Astronomii - Wydz. Nauk Społecznych - Wydz. Filologiczny - Wydz. Nauk Przyrodniczych Kategorię 4 posiadał jeden wydział - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii W stosunku do roku 2002 nie uległa zmianie kategoryzacja Wydziałów. Jedynie Instytut Geograficzny odnotował spadek kategorii z 2 do kategorii 3. Pracownicy Uczelni opublikowali prac naukowych, w tym 182 monografie książkowe oraz prac oryginalnych (artykułów, studiów). Blisko 33% publikacji została wydana w wydawnictwach zagranicznych. Szczegółowe zestawienie publikacji na poszczególnych wydziałach przedstawia Tabela

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za lata 2002 2007 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 24 czerwca 2008 r. Wprowadzenie Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

K i (1 - C) U i ŚLEDZTWO I KSIĄŻKA KUCHARSKA

K i (1 - C) U i ŚLEDZTWO I KSIĄŻKA KUCHARSKA nr 1 (71) luty 2015 PISMO UCZELNI Du i D p u i Ws S i + Wk K i + Wj = C + (1 - C) J i + Wb B i Dc D p c + Wu U i + Ww W i Skąd się biorą pieniądze na uczelni? s. 9 RZUT WSTECZ ŚLEDZTWO I KSIĄŻKA KUCHARSKA

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 6 (20) Rok III 1997 Cena 1 zł ISSN 1425-798X 2 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Numer 6 NOMINACJE, HABILITACJE, DOKTORATY, WYRÓŻNIENIA Stanowisko profesora

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Towaroznawstwa Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce

Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Bibliometryczna analiza porównawcza Joanna Wolszczak-Derlacz Aleksandra Parteka Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Bibliometryczna

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

ranking szkół wyższych >8 15, 18

ranking szkół wyższych >8 15, 18 Nr 115 (8931) Czwartek 19 maja ranking szkół wyższych Najlepszą wizytówką UJ są prestiżowe publikacje >3 UM w Białymstoku. To nie jest miejsce dla uśpionych docentów. >5 Tabele z wynikami >8 15, 18 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów Warszawa to największy ośrodek akademicki w Polsce studiuje tu niemal 300 tysięcy młodych osób z Polski i całego świata.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI

GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu Strategia na lata 2007 2015 Elbląg, listopad 2007 GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Jacek Wajda. Listopad 2011 r.

Jacek Wajda. Listopad 2011 r. Analiza potencjału naukowo-badawczego Wielkopolski z punktu widzenia możliwości budowy relacji z gospodarką oraz potencjalnego oddziaływania tych relacji na konkurencyjnośd regionu Jacek Wajda Listopad

Bardziej szczegółowo

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Jestem głęboko przekonany, że rozwój nauki służy przede wszystkim zaspokojeniu tęsknoty za czystą wiedzą. Albert Einstein Streszczenie W sensie ogólnym,

Bardziej szczegółowo