S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku"

Transkrypt

1 S p r a w o z d a n i e z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 roku

2 Spis Treści I. Wprowadzenie 4 II. Finanse 4 III. Struktura organizacyjna 5 IV. Sprawy osobowe 10 V. Kształcenie kadry naukowej 11 VI. Badania naukowe 15 VII. Konferencje naukowe 24 VIII. Współpraca z zagranicą 25 IX. Doktoraty Honoris Causa 29 X. Programy europejskie i współpraca z regionem 29 XI. Organizacja nauczania 31 XII. Sprawy studenckie 49 XIII. Biblioteka Uniwersytecka 53 XIV. Archiwum Uniwersyteckie 59 XV. Muzeum Uniwersyteckie 61 XVI. Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W.Brandta 63 XVII. Drukarnia 64 XVIII. Działalność socjalna 65 XIX. Inwestycje 66 XX. Remonty i adaptacje 73 2

3 Spis Tabel 1. Zestawienie liczbowe zatrudnionych na pełnych etatach w latach Podstawowe dane kadrowe w latach Liczba słuchaczy studiów doktoranckich i liczba studiów doktoranckich w latach Liczba słuchaczy studiów doktoranckich w rozbiciu na wydziały 5. Liczba uzyskanych stopni doktora i doktora habilitowanego w latach Liczba nadanych tytułów profesora oraz liczba powołań na stanowisko profesora zwyczajnego nadzwyczajnego 7. Liczba stypendiów naukowych - doktorskich i habilitacyjnych w latach Liczba stypendiów naukowych doktorskich i habilitacyjnych w rozbiciu na wydziały 9. Dotacja Komitetu Badań Naukowych 10. Dotacja KBN na działalność statutową i badania własne w latach Źródła zakupów aparatury naukowo-badawczej w 2003 r. 12. Liczba realizowanych projektów badawczych KBN 13. Liczba wykonanych tematów badawczych w rozbiciu na wydziały 14. Liczba i planowane wartości wewnętrznych projektów badawczych finansowanych z dotacji na badania własne 15. Liczba publikacji naukowych w Uczelni 16. Liczba i rodzaje konferencji naukowych w 2003 r. 17. Liczba i rodzaje wyjazdów pracowników za granicę w latach Liczba i rodzaje przyjazdów gości zagranicznych w latach Liczna doktorantów, stażystów i studentów obcokrajowców w latach Wyjazdy studentów Uniwersytetu Wrocławskiego kierunków przyjazdy studentów zagranicznych w ramach programu Socrates/Erasmus w 2003 r. 21. Projekty złożone do 6 PR w 2003 r. 22. Wykaz kierunków studiów i specjalności prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim 23. Kierunki i tryby studiów utworzone w 2003 r. 24. Liczba kandydatów, przyjętych na studia 3-letnie licencjacie studentów 5-letnie jednolite magisterskie dzienne, zaoczne studentów wieczorowe w roku akad. 2003/2004 oraz liczba wydanych dyplomów 25. Liczba studentów w roku akademickim 2003/ Liczba wydanych dyplomów w 2003 r. 27. Studia podyplomowe utworzone w 2003 r. 28. Liczba słuchaczy studiów podyplomowych w 2003 r. 29. Liczba słuchaczy studiów podyplomowych w latach Wykaz kierunków studiów mających opracowany pakiet ECTS 31. Źródła finansowania inwestycji Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 r. 3

4 I. Wprowadzenie Rok 2003 był rokiem realizacji zadań w dziedzinie prowadzenia badań naukowych, kształcenia studentów oraz adaptacji struktur Uczelni do zmieniającej się sytuacji na rynku edukacyjnym. W roku sprawozdawczym, który częściowo przypadał na rok akademicki 2002/2003 rok Jubileuszu Uniwersytetu Wrocławskiego, odbywały się także różnorodne imprezy naukowe i uroczystości związane z 300-leciem Uczelni. Najważniejszą z nich było zamknięcie obchodów jubileuszowym, które nastąpiło w dniu inauguracji nowego roku akademickiego 2003/2004. Mocnym akcentem tego dnia było nadanie doktoratu honoris causa prof. Javierowi Solanie, politykowi, dyplomacie i fizykowi. Przedkładane sprawozdanie zawiera szczegóły, skoncentrowane na osiągnięciach ostatniego roku, przy czym często staraliśmy się dokonywać porównań z latami , co pozwala uzyskać pogląd na dynamikę zmian. Integralną częścią sprawozdania jest załączona publikacja pt. Uniwersytet Wrocławski w liczbach. Wybrane informacje i dane statystyczne za 2003 rok. II. Finanse W 2003 r. Uniwersytet Wrocławski prowadził działalność w oparciu o decentralizację posiadanych środków finansowych na poszczególne uczelniane jednostki rozliczeniowe. Środki finansowe będące w dyspozycji Uczelni pochodziły: - w 47,8 % z dotacji MENiS na działalność dydaktyczną (123,1 mln zł) - w 9,8 % z dotacji KBN na działalność badawczą (25,4 mln zł) - w 32,2 % z opłat za zajęcia dydaktyczne (82,9 mln zł) - w 10,2 % z innych dotacji celowych i przychodów pozabudżetowych (26,2 mln zł). Przychody Uczelni ze wszystkich źródeł finansowania wyniosły 257,6 mln zł i były o 4,9 % wyższe niż w roku poprzednim. Koszty w roku 2003 ukształtowały się na poziomie 249,4 mln zł. Struktura rodzajowa kosztów przedstawiała się następująco: - 65,6% stanowiły wydatki związane z wynagrodzeniami i świadczeniami na rzecz pracowników (163,5 mln zł) - 14,1% koszty usług obcych (wraz z remontami) (35,1 mln zł) - 6,4 % koszty zużycia materiałów i energii (16,0 mln zł) - 6,1 % amortyzacja (15,3 mln zł) - 7,8 % pozostałe wydatki (19,5 mln zł). 4

5 Uniwersytet Wrocławski za 2003 rok osiągnął zysk netto w wysokości 8,2 mln zł. Zasadniczy wpływ na wysokość wyniku miały przychody za odpłatne zajęcia dydaktyczne, które w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 15,8 mln zł, (tj. o 23,9%). Zobowiązania i płatności uczelnia realizowała na bieżąco. W 2003r. nie zanotowano większych opóźnień w przekazywaniu przez MENiS i MNiI środków finansowych na działalność dydaktyczną, badawczą oraz na pomoc materialną dla studentów. W roku 2003 Uniwersytet Wrocławski otrzymał następujące dotacje na środki trwałe na inwestycje budowlane i remonotowe: ,0 tys. zł. z MENiS ( Biblioteka, Audytorium, Herbarium ) ,0 tys. zł. z MNiI ( Inst. Informatyki, Inst. Archeologii) - 300,0 tys. zł. z IKFiS ( modernizacja Hali Sportowej) - 50,0 tys. zł. z Fundacja Nauki Polskiej ( Inst. Matematyczny) III. Struktura organizacyjna W 2003 r. przeprowadzono na Uniwersytecie następujące zmiany w strukturze organizacyjnej: A) Wydziału Filologicznego: - utworzenie: 1/ w Instytucie Filologii Angielskiej: Pracowni Anglojęzycznej Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej, Pracowni Badań Kulturowej Tożsamości Płci w Literaturze i Kulturze, Pracowni Językoznawstwa Kulturowego Krajów Anglojęzycznych, Pracowni Literatury Angielskiej XIX i XX wieku, Pracowni Współczesnej Poezji Amerykańskiej i Kanadyjskiej, 2/ w Instytucie Filologii Polskiej: Studium Kultury i Języków Żydowskich, Pracowni Komparatystyki Literackiej, - przekształcenie w Katedrze Filologii Niderlandzkiej im. Erazma z Rotterdamu: Pracowni Dawnej Literatury Niderlandzkiej w Zakład Dawnej Literatury Niderlandzkiej, Pracowni Współczesnej Literatury Niderlandzkiej i Afrikaans w Zakład Współczesnej Literatury Niderlandzkiej i Afrikaans, - likwidacja Centrum Literackich Badań Porównawczych, - zmiana nazwy Instytutu Bibliotekoznawstwa na Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, - włączenie Biblioteki Zakładu Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego do biblioteki Instytutu Filologii Germańskiej, 5

6 B) Wydziału Nauk Przyrodniczych : - utworzenie: 1/ w Instytucie Biochemii i Biologii Molekularnej: Zakładu Cytobiochemii, Pracowni Białek Jądrowych, 2/ w Instytucie Nauk Geologicznych - Pracowni Petroarcheologii i Petrografii Technicznej z dwoma zespołami badawczymi: Zespołem Badawczym Petroarcheologii i Petrografii Technicznej, Zespołem Badawczym Petroarchitektury, 3/ w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii: Zakładu Genomiki, Pracowni Immunologii, Samodzielnej Pracowni Biotransformacji, 4/ w Katedrze Antropologii - Muzeum Człowieka, 5/ w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego -Pracowni Metod Modelowania Przestrzennego Środowiska Geograficznego w Zakładzie Meteorologii i Klimatologii, - zmiana nazwy : Instytutu Geograficznego na Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Instytutu Mikrobiologii na Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Obserwatorium Meteorologii i Klimatologii na Szrenicy na Karkonoska Stacja Meteorologiczna na Szrenicy, Zakładu Biochemii Molekularnej na Zakład Biochemii, Zakładu Biologii Komórki na Zakład Biologii Molekularnej Komórki, Zakładu Parazytologii Ogólnej na Zakład Parazytologii, Zakładu Systematyki Zwierząt i Zoogeografii na Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej, - przekształcenie Pracowni Reprodukcji Kartograficznej w Pracownię Geograficznych Systemów Informacji i Kartografii Komputerowej w Zakładzie Kartografii w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego, - likwidacja: Zakładu Biochemii Porównawczej, Pracowni Biologii Molekularnej Roślin w Zakładzie Biochemii Genetycznej, Pracowni Rentgenografii w Zakładzie Fizykochemii Drobnoustrojów, C) Wydziału Chemii: - utworzenie Laboratorium Krystalografii Makromolekularnej, D) Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych: - zmiana nazwy Zakładu Historii Oświaty i Wychowania na Zakład Historii Edukacji w Instytucie Pedagogiki, - przekształcenie Katedry Kulturoznawstwa w Instytut Kulturoznawstwa, - przekształcenie Zakładu Historii Sztuki Nowożytnej w Instytucie Historii Sztuki w: Zakład Historii Sztuki Renesansu i Reformacji, Zakład Sztuki i Kultury Baroku, - likwidacja w Instytucie Pedagogiki: Pracowni Pedagogicznego Kształcenia Nauczycieli, Pracowni Badań nad Czasem Wolnym, Pracowni Pedagogiki Opiekuńczej, E) Wydziału Matematyki i Informatyki: - utworzenie Pracowni Ekspertyz Statystycznych w Instytucie Matematycznym, - likwidacja w Instytucie Matematycznym: Zakładu Procesów Stochastycznych, 6

7 Nauczycielskiego Kolegium Matematycznego, F) Wydziału Fizyki i Astronomii: - utworzenie Zakładu Metod Komputerowych Fizyki w Instytucie Fizyki Teoretycznej, G) jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych: - utworzenie: Międzynarodowej Szkoły Letniej, Samodzielnej Sekcji Kontroli Zbiorów w Bibliotece Uniwersyteckiej, H) administracji Uczelni: - utworzenie: Zespołu Inżyniera Kontraktu, Samodzielnej Sekcji Obsługi Gmachu Głównego, - zmiana podporządkowania: Biura Zamówień Publicznych, Biura Obsługi Majątku i Inwestycji, - przekształcenie: Zespołu Rewizji Gospodarczej w Zespół Audytorów Wewnętrznych, Sekretariatu Rektora w Biuro Rektora, Biura do spraw Promocji i Absolwentów w Biuro Promocji i Informacji, - likwidacja stanowisk pracy: Sekretarza Rektora, Zastępcy Dyrektora Administracyjnego do spraw Inwestycyjnych, - połączenie: Działu Administracyjno-Gospodarczego z Działem Socjalnym, Inspektoratu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z Zespołem do spraw Ochrony Przeciwpożarowej, - włączenie Działu Transportu i Spedycji do Działu Infrastruktury Technicznej. Zmiany w zakresie studiów i nauczania: - utworzenie studiów podyplomowych: 1/ na Wydziale Filologicznym: Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego, Podyplomowego Studium Wiedzy o Teatrze i Filmie, Podyplomowego Studium Psycholingwistyki i Pedagogiki Niepełnosprawnych Umysłowo, 2/ na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych - Podyplomowego Studium Wiedzy o Sztuce, 3/ na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii - Podyplomowego Studium Ubezpieczeń Gospodarczych, 4/ na Wydziale Nauk Społecznych: Podyplomowego Studium dla Pracowników Samorządu Terytorialnego, Podyplomowego Studium Rzecznictwa Prasowego, Podyplomowego Studium Kwalifikacyjnego Wiedzy o Społeczeństwie, 5/ w Centrum Edukacji Nauczycielskiej: Podyplomowego Studium Kwalifikacyjnego Szkolny doradca zawodowy, Podyplomowego Studium Doskonalącego Biblioteka i świetlica w systemie wychowawczym szkoły, Podyplomowego Studium Doskonalącego Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka, Podyplomowego Studium Doskonalącego Pedagogika ucznia w centrum technologia informacyjna zmiana w edukacji, 7

8 - zmiana nazwy, programu i okresu trwania studiów podyplomowych: 1/ na Wydziale Chemii - Podyplomowego Studium Chemii i Chemii Środowiska, 2/ na Wydziale Filologicznym Podyplomowego Studium Wydawniczego, 3/ na Wydziale Matematyki i Informatyki: Podyplomowego Studium Matematyka z Informatyką, Podyplomowego Studium Edukacji Informatycznej, 4/ na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Podyplomowego Studium Kwalifikacyjnego Edukacji Kulturalnej dla Nauczycieli, 5/ na Wydziale Nauk Przyrodniczych: Podyplomowego Studium Turystyki i Edukacji Regionalnej, Międzywydziałowego Studium Podyplomowego dla Nauczycieli uczących w klasach IV VI szkoły podstawowej zintegrowanego przedmiotu Przyroda, Podyplomowego Studium Biologii dla Nauczycieli, Podyplomowego Studium Geografii dla Nauczycieli, 6/ w Centrum Edukacji Nauczycielskiej: Podyplomowego Studium Kwalifikacyjnego Nauczyciel Kształcenia zintegrowanego, Podyplomowego Studium Kwalifikacyjnego Nauczyciel Przyrody, Podyplomowego Studium Kwalifikacyjnego dla Nauczycieli Przedszkoli, Podyplomowego Studium Nauczyciel fizyki w gimnazjum, Podyplomowego Studium o nazwie Nauczyciel przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, Podyplomowego Studium Nauczyciel chemii w gimnazjum, Podyplomowego Studium Profilaktyka niedostosowania społecznego w środowisku edukacyjno-wychowawczym. Studia kwalifikacyjne z zakresu resocjalizacji, - likwidacja studiów podyplomowych w Centrum Edukacji Nauczycielskiej: Podyplomowego Studium Nauczyciel bloku matematyczno- przyrodniczego w szkole zawodowej, Podyplomowego Studium Nauczyciel fizyki w gimnazjum I, Podyplomowego Studium Nauczyciel chemii w gimnazjum I, - zmiana nazwy Studium Doktoranckiego Bibliologii, Językoznawstwa i Literaturoznawstwa na Studium Doktoranckie Wydziału Filologicznego na Wydziale Filologicznym, - utworzenie Seminarium Doktorskiego w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W.Brandta, - utworzenie dziennych studiów: 1/ licencjackich filologii klasycznej o specjalizacji kultura śródziemnomorska na Wydziale Filologicznym, 2/ na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych: jednolitych magisterskich historii, licencjackich muzykologii, 3/ uzupełniających magisterskich politologii na Wydziale Nauk Społecznych, - utworzenie dziennych i zaocznych studiów: 1/ uzupełniających magisterskich filozofii o specjalności: komunikacja społeczna na Wydziale Nauk Społecznych, 2/ licencjackich etnologii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych, - utworzenie dziennych i wieczorowych studiów licencjackich fizyki na Wydziale Fizyki i Astronomii, - utworzenie wieczorowych studiów: 1/ uzupełniających magisterskich pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych, 2/ licencjackich o specjalności filologia rosyjska na kierunku filologia na Wydziale Filologicznym, - utworzenie zaocznych studiów: 1/ trzyletnich uzupełniających magisterskich politologii na Wydziale Nauk Społecznych w Zamiejscowych Grupach Studenckich w Kłodzku, 2/ uzupełniających magisterskich administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, 8

9 - utworzenie nowych specjalności: 1/ chemia biologiczna na kierunku chemia na Wydziale Chemii, 2/ nauczycielska na kierunku kulturoznawstwo na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych, 3/ geochemia środowiska i gospodarka odpadami na kierunku geologia na Wydziale Nauk Przyrodniczych, - zmiana nazwy kierunku studiów na Wydziale Filologicznym z bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna na informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, - wydłużenie okresu trwania zaocznych jednolitych magisterskich studiów socjologii z 9 semestrów do 10 semestrów na Wydziale Nauk Społecznych. Sprawy związane z działalnością Uczelni: - zmiany dotyczyły: zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Wrocławskiego, zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Uniwersytetu Wrocławskiego, regulaminu pracy, regulaminu przyznawania nagród rektorskich dla nauczycieli akademickich, regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych, regulaminu mieszkańców domu studenckiego, opłat za zajęcia dydaktyczne, trybu delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników oraz studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego, dokumentacji przebiegu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim, - opracowania nowych regulaminów, instrukcji i zasad: ewidencjonowania i przechowywania pieczątek urzędowych Uniwersytetu Wrocławskiego, gospodarowania substancjami chemicznymi i preparatami chemicznymi (w tym prekursorami) w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego, podziału środków pozabudżetowych przeznaczonych na zwiększenie wynagrodzenia, organizacji szkolenia wojskowego studentów, udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, przechowywania i zabezpieczania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, rozdziału Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Wrocławskim, przeprowadzania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskiwania przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego opinii prawnych i wyjaśnień dotyczących stosowania prawa, wykonywania zadań obronnych przez jednostki organizacyjne i komórki administracyjne Uniwersytetu Wrocławskiego, podniesienia stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach Uniwersytetu Wrocławskiego, - wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2004, - stosowania wzorów: umowy o dofinansowanie wydania publikacji, umowy wydawniczej, - opublikowania wykazu członków komisji senackich, rzeczników dyscyplinarnych, i redaktorów serii uniwersyteckich. 9

10 Ponadto Dział Organizacyjny prowadził 34 postępowania egzekucyjne (23 kontynuowano z lat poprzednich, a 11 wpłynęło w roku 2003) wobec dłużników Uniwersytetu Wrocławskiego, z tego zakończono 1 sprawę a w toku załatwiania są 33 sprawy. Ogółem w obszarze przekształceń strukturalnych i organizacyjnych wydanych zostało 150 aktów normatywnych Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, z tego 121 zarządzeń, 13 pism okólnych i 16 komunikatów. IV. Sprawy osobowe W poniższej tabeli przedstawiono liczbę zatrudnionych na pełnych etatach w latach Tabela 1. Zestawienie liczbowe zatrudnionych na pełnych etatach w latach (według stanu na koniec roku) Liczba zatrudnionych w tym: Lata nauczyciele akademiccy pozostali Razem pracownicy Główny wzrost zatrudnienia obserwuje się w grupie nauczycieli akademickich, który nastąpił pod koniec lat 90-tych, co jest związane ze wzrostem liczby studentów. Natomiast liczba zatrudnionych nienauczycieli jest w zasadzie stała. Jak widać z tabeli 2, w 2003 r. nastąpił wzrost liczby profesorów zwyczajnych. Również w ostatnich latach znacznie zmalała liczba asystentów a wzrosła liczba adiunktów. Jest to efekt szeroko upowszechnionych studiów doktoranckich. 10

11 Tabela 2. Podstawowe dane kadrowe w latach (według stanu na koniec roku) Liczba nauczycieli akademickich w tym: Lata Zwyczajni Profesorowie nadzwyczajni z tytułem nadzwyczajni bez tytułu Docenci Adiunkci z habilitacją Adiunkci Asystenci St. wykład. i wykład. Lektorzy i instruktorzy Razem Doktoranci W 2003 r. odznaczenia państwowe otrzymało 29 pracowników, w tym 18 nauczycieli akademickich. Medalami Komisji Edukacji Narodowej wyróżniono 10 nauczycieli akademickich. Senat przyznał 2 Złote Medale Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2003 r. 69 pracowników Uczelni przeszło na emeryturę lub rentę, w tym 36 nauczycieli akademickich. V. Kształcenie kadry naukowej Liczba studiów doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim wynosi 17 i obejmuje wszystkie wydziały i dyscypliny naukowe z uprawnieniami do nadawania stopnia doktora. Na 15 studiach doktoranckich kształcono w trybie stacjonarnym. Zgodnie z przyjętą polityką w Uczelni, że główna droga do uzyskania doktoratu prowadzi przez studia doktoranckie, obserwuje się dynamikę wzrostu słuchaczy na tych studiach, co ilustruje poniższa tabela. 11

12 Tabela 3. Liczba słuchaczy studiów doktoranckich i liczba studiów doktoranckich w latach (dane na koniec roku) Liczba Lata studiów Doktorantów doktoranckich razem w tym stypendyści (74.6%) (80.4%) (83.5%) (77.8%) (77.4%) (64.6%) (62.8%) (62.2%) (58.9%) (55,3%) W wyniku rekrutacji na rok akademicki 2003/2004 spośród 442 kandydatów zakwalifikowano na studia doktoranckie 320 osób, w tym na Zaoczne Studium Nauk Prawnych 18 słuchaczy. Studia doktoranckie w dniu skupiały ogółem 1255 słuchaczy, w tym 694 stypendystów. Większość słuchaczy (ponad połowa ogólnej liczby) przygotowuje prace doktorskie na 4 kierunkach studiów na Wydziałach: Filologicznym, Nauk Społecznych, Nauk Przyrodniczych oraz Prawa i Administracji. Szczegółowe zestawienie liczby słuchaczy, w tym stypendystów ilustruje tabela 4. Tabela 4. Liczba słuchaczy studiów doktoranckich w rozbiciu na wydziały (stan na r.) Liczba doktorantów % udział stypendystów Wydział, nazwa studium doktoranckiego L.p. w tym w liczbie razem stypendyści doktorantów I. WYDZIAŁ FILOLOGICZNY ,1 1. Studium Bibliologii, Językoznawstwa i Literaturoznawstwa ,1 II. WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH ,6 2. Studium Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii ,6 III. WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH ,7 3. Studium Pedagogiki ,6 4. Studium Nauk Historycznych ,7 12

13 IV. WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII ,6 5. Studium Nauk Prawnych ,0 6. Zaoczne Studium Nauk Prawnych V. WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH ,6 7. Studium Biologii Molekularnej ,3 8. Studium Biologii Rozwoju ,9 9. Studium Biologii Środowiskowej ,7 10. Studium Geografii ,9 11. Studium Geologii ,6 12. Zaoczne Studium Geologii VI. WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII Studium Fizyki Studium Astronomii VII. WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI ,7 15. Studium Matematyki ,7 16. Studium Informatyki ,3 VIII. WYDZIAŁ CHEMII ,8 17. Studium Chemii ,8 Razem ,3 W omawianym okresie stopnie naukowe doktora uzyskało 164 osoby, w tym 17 pracowników oraz 128 doktorantów Uczelni. Najwięcej doktorów wykształciły Wydziały: Filologiczny (38), Nauk Historycznych i Pedagogicznych (28), Nauk Przyrodniczych (32), Prawa, Administracji i Ekonomii (26) oraz Nauk Społecznych (20). Centralna Komisja ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych zatwierdziła 26 habilitacji, w tym 18 pracownikom Uniwersytetu. Największą liczbę zatwierdzonych habilitacji odnotowano na Wydziałach: Filologicznym (7), Nauk Społecznych (6), Nauk Przyrodniczych (5) i Nauk Historycznych i Pedagogicznych (4). Tabela 5. Liczba uzyskanych stopni doktora i doktora habilitowanego w latach Rok Liczba doktoratów habilitacji

14 W roku 2003 z Uniwersytetu Wrocławskiego tytuł naukowy profesora otrzymało 12 osób. W Uczelni powołano na stanowisko profesora zwyczajnego 15 osób, na stanowisko profesora nadzwyczajnego na stałe 9 osób oraz 20 osoby na stanowisko profesora nadzwyczajnego na 5 lat. Szczegółowe zestawienie przedstawia Tabela 6. Tabela 6. Liczba nadanych tytułów profesora oraz liczba powołań na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego Lp. Jednostka organizacyjna nadanych tytułów profesora Liczba powołań na stanowisko profesora zwyczajnego nadzwyczajnego na stałe nadzwyczajnego na 5 lat 1 Wydział Filologiczny Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Historycznych 3 i Pedagogicznych Wydział Prawa, Administracji 4 i Ekonomii Wydział Nauk Przyrodniczych Wydział Fizyki i Astronomii Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Chemii Jednostki pozawydziałowe Razem W 2003 r. 74 pracownikom Uniwersytetu, nauczycielom akademickim, wypłacano stypendia naukowe, w tym 6 doktorskich i 68 habilitacyjnych. Dane przedstawione w tabeli 7 pokazują wyraźnie, że rozwój studiów doktoranckich spowodował zmniejszenie liczby przyznanych stypendiów doktorskich. Szczegółowe zestawienie przyznanych stypendiów naukowych w rozbiciu na wydziały przedstawia tabela 8. Tabela 7. Liczba stypendiów naukowych - doktorskich i habilitacyjnych w latach Liczba stypendiów naukowych Lata Razem w tym doktorskie habilitacyjne

15 Tabela 8. Liczba stypendiów naukowych - doktorskich i habilitacyjnych w rozbiciu na wydziały Liczba stypendiów naukowych Lp. Wydziały w tym razem doktorskie habilitacyjne 1 Filologiczny Nauk Społecznych Nauk Historycznych i Pedagogicznych Prawa, Administracji i Ekonomii Nauk Przyrodniczych Fizyki i Astronomii Matematyki i Informatyki Chemii Jednostki pozawydziałowe Razem Podobnie jak w latach ubiegłych, nadal utrzymywało się nikłe zainteresowanie krajowymi stażami naukowymi. VI. Badania naukowe W roku 2003 Komitet Badań Naukowych (MNiI) przyznał Uczelni i jej pracownikom na pokrycie wydatków w obszarze nauki kwotę : zł, w tym na: realizacje projektów badawczych (grantów KBN) zł działalność statutową zł badania własne zł specjalne programy badawcze (SPUB) zł 15

16 specjalne programy badawcze (SPB) zł działalność wspomagająca badania zł inwestycje aparaturowe zł inwestycje budowlane w obszarze nauki zł Ponadto uzyskano zł za prace badawcze wykonywane na rzecz podmiotów gospodarczych (dla porównania w 2002 r zł). W roku 2003 KBN przyznał Uczelni o 33% więcej środków finansowych w porównaniu do roku Nie oznacza to jednak polepszenia finansowania działalności naukowo-badawczej w naszej Uczelni. Taki znaczny wzrost związany jest z przyznanymi środkami finansowymi na inwestycje budowlane i aparaturowe. Jeśli chodzi o główne źródła finansowania badań naukowych: działalność statutową i badania własne to w porównaniu do roku 2002 otrzymaliśmy o 5,4% mniej środków finansowych. Dotacja na badania własne w roku 2003 była niższa o 38,7% w stosunku do roku 2002 i osiągnęła wartość najniższą w ciągu ostatnich 5 lat. Środki finansowe na działalność statutową wzrosły w stosunku do roku 2002 o ponad 20%. Wzrost ten spowodowała dodatkowa decyzja KBN pod koniec grudnia z przeznaczeniem na dofinansowanie specjalnej aparatury naukowo-badawczej. Udział środków z dotacji KBN w roku 2003 w porównaniu z poprzednimi latami ilustrują tabele nr 9 i 10. Tabela 9. Dotacja Komitetu Badań Naukowych (w zł) Lp. Dotacja % % (4/5) (3/4) projekty badawcze ,5 107,4 2. działalność statutowa ,3 120,7 3. badania własne ,9 61,3 4. specjalne programy badawcze (SPUB) ,1 5. specjalne programy badawcze SPB ,3 884,3 6. działalność wspomagająca badania , inwestycje aparaturowe inwestycje budowlane , Razem ,

17 Tabela 10. Dotacje KBN na działalność statutową i badania własne w latach Rok Działalność statutowa Badania własne Razem Uwagi redukcja dotacji redukcja dotacji W stosunku do ubiegłego roku finansowanie projektów badawczych na Uniwersytecie Wrocławskim wzrosło o 7,4%, niestety nie osiągnęło poziomu z roku 2001.Również środki finansowe na działalność wspomagającą badania były większe o 13%, ale zdecydowanie mniejsze niż w roku W roku 2003 KBN wznowił dofinansowanie inwestycji aparaturowych, ale środki otrzymane na ten cel były niewielkie w porównaniu do dofinansowania w roku Jest to związane z polityką KBN, aby zakup aparatury naukowej dokonywać z dotacji na działalność statutową. w omawianym okresie otrzymała dotację KBN na inwestycję budowlane, w wysokości zł (Instytut Archeologii zł i Instytut Informatyki zł). W roku 2003 roku nakłady na aparaturę naukowo - badawczą wyniosły ogółem zł, w tym z dotacji Komitetu Badań Naukowych zł. Z kwoty tej przypada: na działalność statutową zł (21.22%) na badania własne zł ( 7.94%) na programy badawcze zł ( 7.03%) na inwestycje aparaturowe zł ( 4.66%) Dotacja KBN na aparaturę naukową wzrosła z kwoty zł w roku 2002 do kwoty zł w roku 2003, co stanowi 40.85% nakładów ogółem. W stosunku do lat ubiegłych zmniejszyła się natomiast znacząco dotacja KBN na inwestycje aparaturowe. Uczelnia w 2003 r. złożyła 47 wniosków o dotacje na zakup aparatury naukowej, a otrzymała dotację jedynie na 2 zadania. Po raz pierwszy w 2003 r. niemal połowa zakupów aparatury badawczej (45.97%) została sfinansowana ze środków własnych wydziałów i osiągnęła kwotę zł. Dla porównania, 17

18 w roku 2002 zaangażowanie środków własnych osiągnęło poziom zl. Z budżetu Uczelni wydatkowano jedynie kwotę zł na zakup sprzętu biurowego. Na podkreślenie zasługuje fakt, że nakłady na aparaturę naukowo-badawczą w 2003 r. wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o kwotę zl. Wzrost ten został osiągnięty głównie przez większe zaangażowanie środków własnych wydziałów i wyższą dotację KBN na działalność statutową i badania własne. Dotacja na programy badawcze pozostała na poziomie 2002 r. Uczelnia nie uzyskała w 2003 r. żadnych środków na zakup aparatury z programów europejskich. Poniżej przedstawiono wykaz ważniejszych zakupów dokonanych w 2003 r.: Wydział Chemii dyfraktometr zł Instytut Zoologii sekwenator zł Instytut Fizyki Doświadczalnej mikroskop sił atomowych zł Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej studio telewizyjne zł Instytut Biologii Roślin piec grafitowy zł Wydział Chemii wyposażenie do spektrofotometru zł Tabela 11. Źródła zakupów aparatury naukowo-badawczej w 2003 r. Lp. Źródło finansowania Wartość zakupów (zł) Import Sumarycznie % 1 Budżet Uczelni Środki jednostek Środki na działalność statutową Środki na badania własne Programy badawcze Inwestycje aparaturowe Inne środki OGÓŁEM: w tym środki KBN W 2003 roku Uczelnia uzyskała z KBN 69 nowych projektów badawczych (granty KBN), w tym 24 granty promotorskie. W omawianym okresie realizowano 195 grantów KBN, w tym 74 granty promotorskie. W porównaniu do lat ubiegłych liczba realizowanych projektów badawczych utrzymywała się na poziomie roku

19 Lp Tabela 12. Liczba realizowanych projektów badawczych KBN Jednostka organizacyjna Projekty badawcze (KBN) liczba tematów wartość w zł Wydział Filologiczny Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Wydział Nauk Przyrodniczych Wydział Fizyki i Astronomii Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Chemii Jednostki pozawydziałowe Razem Najwięcej projektów badawczych (grantów KBN) realizowały: Wydział Nauk Przyrodniczych 66, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych - 36 Wydział Chemii 27, oraz Wydział Matematyki i Informatyki W roku 2003 kontynuowano współpracę naukową z różnymi podmiotami gospodarczymi. Liczba tych zleceń w stosunku do roku 2002 wzrosła z 24 do 42. Tak jak w roku poprzednim tylko trzy Wydziały: Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Nauk Przyrodniczych, Chemii uzyskały takie zlecenia. Najbardziej aktywny był Wydział Chemii, realizował 22 zlecenia. W 2003 roku pracownicy naszej Uczelni realizowali tematów badawczych. Tabela 13. Liczba wykonywanych tematów badawczych Liczba tematów Lp. Jednostka Organizacyjna razem w tym projekty badawcze (KBN) statutowe (KBN) własne (KBN) inne (zlecone) 1 Wydział Filologiczny _ 2 Wydział Nauk Społecznych _ 3 Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii _ 5 Wydział Nauk Przyrodniczych Wydział Fizyki i Astronomii _ 7 Wydział Matematyki i Informatyki _ 8 Wydział Chemii Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych 10 4 _ 6-10 Jednostki ozawydziałowe Razem

20 Podobnie jak w latach ubiegłych w ramach dotacji na badania własne wyodrębniono środki finansowe na realizację uniwersyteckich projektów badawczych dla młodych nauczycieli akademickich i doktorantów. W IX konkursie grantów wewnętrznych powrócono do starych zasadach finansowania II etapowego, dającego możliwość finansowania przez dwa kolejne lata. W wyniku IX konkursu zakwalifikowano do finansowania 43 projekty na ogólną kwotę 249 tys. zł. Tabela 14. Liczba i planowana wartość wewnętrznych projektów badawczych (grantów uniwersyteckich) finansowanych z dotacji KBN na badania własne ( w zł ) Lp. Jednostka organizacyjna IX konkurs liczba wartość 1 Wydział Filologiczny Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Wydział Nauk Przyrodniczych Wydział Fizyki i Astronomii Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Chemii Razem W roku 2003 wg Komitetu Badań Naukowych wydziały Uczelni otrzymały następujące kategorie: Kategorię 1 posiadały trzy wydziały - Wydz. Nauk Historycznych i Pedagogicznych - Wydz. Chemii - Wydz. Matematyki i Informatyki Kategorię 2 posiadały cztery wydziały - Wydz. Fizyki i Astronomii - Wydz. Nauk Społecznych - Wydz. Filologiczny - Wydz. Nauk Przyrodniczych Kategorię 4 posiadał jeden wydział - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii W stosunku do roku 2002 nie uległa zmianie kategoryzacja Wydziałów. Jedynie Instytut Geograficzny odnotował spadek kategorii z 2 do kategorii 3. Pracownicy Uczelni opublikowali prac naukowych, w tym 182 monografie książkowe oraz prac oryginalnych (artykułów, studiów). Blisko 33% publikacji została wydana w wydawnictwach zagranicznych. Szczegółowe zestawienie publikacji na poszczególnych wydziałach przedstawia Tabela

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) oraz studia stacjonarne (gdy są to studia na drugim i ) WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 3. 4. 5. Informatyka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 66 ust. 2. i art. 99 ust. 1 pkt 1,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

jednolite studia mgr Administracja Archeologia

jednolite studia mgr Administracja Archeologia EN-1 sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 99 ust. 2, w związku z

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 20 z dnia 5.03.2003 r. Wysokość opłat semestralnych za niektóre usługi edukacyjne w roku akademickim 2003/2004 Podstawę ustalenia odpłatności za studia zaoczne

Bardziej szczegółowo

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 20/R/08 Opłaty za zajęcia dydaktyczne * na studiach niestacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2008/2009 Wydział Biologii - biologia (I stopień)

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lipca 2012 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Podstawę ustalenia odpłatności za studia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie 119 Statutu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 93. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 19 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 93. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 19 czerwca 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 9 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 czerwca 201 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy rok studiów stacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2011/2012 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2005 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 10 marca 2005 r. Wysokość opłat semestralnych za niektóre usługi edukacyjne w roku akademickim 2005/2006 Podstawę ustalenia

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 lipca 2017 roku

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 lipca 2017 roku 75.0203.25.2017 Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 lipca 2017 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015: studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe)

Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015: studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia (zaoczne i wieczorowe) WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 1. 3. 4. 5. 7. 9. 10. 11. 1 13. 14. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna pierwszego stopnia Dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz.

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz. WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz./ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: 1. FILOLOGIA POLSKA 2. KULTUROZNAWSTWO filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2008/2009

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2008/2009 Uchwała nr 66/XII/2007 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie: limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

K o m u n i k a t Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 sierpnia 2013 roku

K o m u n i k a t Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 sierpnia 2013 roku DSO/142/327/2013/MJO K o m u n i k a t Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie: nagród JM Rektora dla Nauczycieli Akademickich i Pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 32/R/09 Rektora UG z dn. 23.062009 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne* w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2009/2010 Wydział Biologii - biologia (I stopień)

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek. Opłata za powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału 300 zł

Wydział Kierunek. Opłata za powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału 300 zł Załącznik nr 1 do zarządzenia nr Rektora UŚ z dnia czerwca 2006 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2006/2007 Podstawę ustalenia odpłatności za studia niestacjonarne stanowi planowany

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE Załącznik nr 2 do Uchwały nr 46/11 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na Uniwersytecie Gdańskim,

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia jednolite studia studia II stopnia jednolite studia magisterskie WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII

studia I stopnia jednolite studia studia II stopnia jednolite studia magisterskie WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH* NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE * dotyczy 1. kandydatów z tzw. starą maturą 2. kandydatów na studia II stopnia na wymienionych w tabeli kierunkach 3. kandydatów

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Wydział Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Kierunek / Specjalność Studia niestacjonarne Studia stacjonarne zaoczne wieczorowe I st. II st. jedn. mag. I st. II st.

Bardziej szczegółowo

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie)

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Niestacjonarne studia I stopnia (3 letnie) polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna)

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Wydział Filologiczny Wydział Polonistyki Wydział Wydział Prawa i Administracji Kierunek Specjalność Studia stacjonarne Studia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

Miejsce i termin składania dokumentów na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2012/2013

Miejsce i termin składania dokumentów na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2012/2013 Miejsce i termin składania dokumentów na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2012/2013 II TURA W PRZYPADKU NIEWYPEŁNIENIA LIMITU MIEJSC W I TURZE WYDZIAŁ kierunek/specjalność

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku

Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku 75.0200.47.2016 Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 72/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 72/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 72/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku 75.0203.25.2015 Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2017; poz. 270 ZARZĄDZENIE Nr 111 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wysokości czesnego na

Bardziej szczegółowo

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 z dnia 28 maja 2012 r. Wydział Humanistyczny Administracja Specjalność do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2016; poz. 194 ZARZĄDZENIE Nr 76 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wysokości czesnego na studiach

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII 17.12/14 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2015/2016: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ANIMACJA

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie,

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie, Konkurs grantów doktorskich i habilitacyjnych w roku 2015 na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 133. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 15 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 133. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 15 października 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 295 ZARZĄDZENIE Nr 133 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wysokości czesnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2016r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 140 ZARZĄDZENIE Nr 52 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 44/2017 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 44/2017 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. UCHWAŁA NR 44/2017 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-8.4/13 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 29 maja 2013 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2014/2015: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ARCHEOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok Łączny plan finansowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na 2013 rok Toruń, czerwiec 2013 r. 2 Dział I. Rachunek zysków i strat plan 2013 wyszczególnienie [w tys. PLN] plan łączny 2013 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r.

Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r. Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie: zasad przyjmowania na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) laureatów

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014 Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014 Wydział Wydział Prawa i Administracji Studia niestacjonarne Studia stacjonarne Kierunek Specjalność Profil Obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki Załącznik do Uchwały nr Senatu UW z dnia 19 grudnia 2007 r. Zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały nr 217 z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE Podatki i doradztwo podatkowe (studia niestacjonarne II stopień) (Wydział Prawa i Administracji; Wydział Zarządzania) Biznes i technologia ekologiczna (II stopień - studia 3-semestralne niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku 75.0203.26.2016 Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r.

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r. ... (pieczątka uczelni) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nazwa uczelni Plan rzeczowo-finansowy na 05 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku środki z budżetów

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2002 roku

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2002 roku S p r a w o z d a n i e z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego w 2002 roku Spis Treści I. Wprowadzenie II. III. IV. Finanse Struktura organizacyjna Sprawy osobowe V. Kształcenie kadry naukowej VI. VII.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2011 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2011 r. 8 maja NIEDZIELA 11.30 Teologiczny Studia stacjonarne 6-letnie jednolite magisterskie: teologia specjalność kapłańska Studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: teologia specjalność dialog społeczny,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 listopada 2006 r.

I N F O R M A C J A Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 listopada 2006 r. I N F O R M A C J A Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 listopada 2006 r. o strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz rodzajach studiów prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

wydziały/kierunki studiów WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

wydziały/kierunki studiów WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY Wysokość opłat pobieranych od cudzoziemców podejmujących studia wyższe stacjonarne w roku akademickim 2016/2017 na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich wydziały/kierunki studiów studia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/21/13 WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A UCHWAŁA NR 88 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 maja 2006 r. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA JEDNOLITYCH STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r. WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r. WYSZCZEGÓLNIENIE ... (pieczątka uczelni) Załącznik do Uchwały Nr /XXII/05 z dnia 8..05 Państwowa Wyższ Szkoła Zawodowa w Głogowie nazwa uczelni Plan rzeczowo-finansowy na 05 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach

Bardziej szczegółowo

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 92 ZARZĄDZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich w

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na rok akademicki 2015/ studia

Kryteria kwalifikacji na rok akademicki 2015/ studia Kryteria kwalifikacji na rok akademicki 2015/2016 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne 1. Wydział Artystyczny - kierunki kryteria przyjęć [1] studiów : kryteria

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 203 ZARZĄDZENIE NR 41 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Kierunek/specjalność Poziom studiów Liczba miejsc Wydział Nauk Społecznych

Kierunek/specjalność Poziom studiów Liczba miejsc Wydział Nauk Społecznych LISTA 8 BEZPŁATNYCH MIEJSC DLA OBYWATELI PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ OFEROWANYCH PRZEZ UNIWERSYTET ŚLĄSKI W ROKU AKADEMICKIM 04/05 STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM Filozofia Historia Politologia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE Wydział / Kierunek Liczba miejsc WYDZIAŁ BIOLOGII Biologia /I stopień/ 150 Biologia medyczna /I stopień/ 120 Biologia /II stopień/ 80 Biologia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR

UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR z dnia 25 maja 2017r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2017r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr 7/5 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 0 kwietnia 5 r. obowiązujące kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych trzeciego stopnia w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2016/2017

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2016/2017 L.p. Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2016/2017 Kierunek/specjalność studiów Poziom kształcenia Liczba miejsc Liczba kandydatów Liczba kandydatów na 1 miejsce 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2015/2016

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2015/2016 na studia stacjonarne - rok akademicki 2015/2016 1 2 3 4 5 6 1 Administracja I stopnia 150 551 3,67 2 Administracja II stopnia 120 150 1,25 3 Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną I stopnia

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r. 12 maja SOBOTA 9.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych 11.30 Nauk Geograficznych i Geologicznych 14.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: geografia, geografia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 54 /2005

Zarządzenie nr 54 /2005 Zarządzenie nr 54 /2005 z dnia 1 września 2005 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie określenia zakresu obowiązków władz Uczelni. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 L. p. Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit miejsc Liczba kandydatów Liczba kandydatów na 1 miejsce 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Kadencja w liczbach

Kadencja w liczbach Kadencja 2012-2016 w liczbach LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW STUDENCI 2012 2015 STACJONARNI 11 680 8 945 NIESTACJONARNI 4 648 2 665 RAZEM 16 328 11 610 ST. OBCOKRAJOWCY 18 122 DOKTORANCI 156 306 Kadencja

Bardziej szczegółowo

WYKAZ organów jednoosobowych i jednostek organizacyjnych Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego

WYKAZ organów jednoosobowych i jednostek organizacyjnych Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego WYKAZ organów jednoosobowych i jednostek organizacyjnych Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego REKTOR 1. Biuro Rektora 2. Dział Kadr i Szkolenia 3. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych PROREKTOR

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE załącznik nr 1 do zarzadzenia Rektora UG nr 22/R/15 OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Podatki i doradztwo

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro -

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro - UNIWERSYTET WARSZAWSKI Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Biuro Spraw Studenckich WYSOKOŚCI OPŁAT ZA STUDIA USTALONE DLA CUDZOZIEMCÓW 1 ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

Bardziej szczegółowo

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2017/2018

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2017/2018 PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2017/2018 KIERUNEK STUDIÓW I STOPIEŃ miejsc na kierunku na miejsce Próg punktowy

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Wydział Biologii OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 ratalna semestralna roczna biologia (I stopień) 650,00 zł 2 4 biologia (II stopień) 650,00 zł

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na studia drugiego stopnia

Rekrutacja na studia drugiego stopnia Załącznik 3 do uchwały Senatu UO nr 163/2012-2016 z dnia 2. VI 2016r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 Rekrutacja na studia drugiego stopnia Nazwa kierunku, na który odbywa

Bardziej szczegółowo

Znak: ROP-0101-62/13 Lublin, 27 czerwca 2013 r.

Znak: ROP-0101-62/13 Lublin, 27 czerwca 2013 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Organizacyjno-Prawny 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 77; fax +48 81 445 41 78, e-mail:dop@kul.lublin.pl Znak: ROP-0101-62/13 Lublin,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012-2016 Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2014. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 19 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2014. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 19 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 9/2014 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UG nr 25/R/16 ze zm OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE Podatki i doradztwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 19/R/04 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku

Zarządzenie nr 19/R/04 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku Zarządzenie nr 19/R/04 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2004/2005 semestr zimowy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2.3 Kierunek studiów: Politologia Rodzaj studiów: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: P

2.3 Kierunek studiów: Politologia Rodzaj studiów: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: P SPIS TREŚCI I. Wydział Biologii... 15 1.1 Kierunek studiów: Biologia... 15 Rodzaj studiów: pierwszego stopnia... 15 Forma studiów: stacjonarne... 15 1.2 Kierunek studiów: Biologia... 16 Rodzaj studiów:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2016. Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. z dnia 27 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2016. Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. z dnia 27 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r. M O N I T O R Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-104/16 REKTORA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia kompetencji Prorektorów KUL Na podstawie 29 ust. 3 pkt 6 Statutu KUL zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo