OPIS SZKOLEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU EKOLOGIA W BIZNESIE, CZYLI PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS SZKOLEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU EKOLOGIA W BIZNESIE, CZYLI PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI :"

Transkrypt

1 OPIS SZKOLEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU EKOLOGIA W BIZNESIE, CZYLI PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI : 1. Prawne aspekty działalności przedsiębiorstwa wynikające z przepisów dot. ochrony środowiska oraz odpowiedzialność za szkody w środowisku i ich naprawa. Procedury środowiskowe oraz kwalifikacje przedsiębiorstw mogących oddziaływać na środowisko 2. Ekoinnowacje w przedsiębiorstwie. 3. Marketing ekologiczny, ekologiczna marka i ekoznakowanie. 4. Odnawialne źródła energii technologie przyjazne środowisku. 5. Źródła finansowania inwestycji ekologicznych. 6. Pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje ekologiczne warsztaty. Efektywne finansowanie inwestycji ekologicznych. 7. Gospodarowanie odpadami. 8. System zarządzania energią. 9. Zrównoważony transport Eco driving. PRAWNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW DOT. OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY W ŚRODOWISKU I ICH NAPRAWA. PROCEDURY ŚRODOWISKOWE ORAZ KWALIFIKACJE PRZEDSIĘBIORSTW MOGĄCYCH ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO Cel szkolenia: celem szkolenia jest: zapoznanie uczestników z zagadnieniami z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć oraz odpowiedzialności inwestora za szkody w środowisku i możliwości ich naprawy. zapoznanie uczestników z tematyką identyfikacji oddziaływań, które planowane przedsięwzięcie może powodować w środowisku, jak również ich skali, ograniczania lub minimalizowania skutków realizacji planowanej inwestycji. Omówione zostaną także procedury administracyjne przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 1. Podstawowe zagadnienia w zakresie planowania inwestycji pod kątem zgodności z prawem ochrony środowiska. 2. Postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko. 3. Interpretacji przepisów prawnych obejmujących prawo ochrony środowiska na potrzeby inwestycji oraz w toku postępowań administracyjnych.

2 4. Przygotowywanie przedsięwzięć budowlanych pod kątem badania ich zgodności z polskimi i wspólnotowymi wymogami prawa ochrony środowiska. 5. Realizacja projektów nabycia przedsiębiorstw, części przedsiębiorstw oraz terenów inwestycyjnych, pod kątem ryzyk z zakresu ochrony środowiska. 6. Szkody w środowisku spowodowane przez działalność stwarzającą ryzyko szkody w środowisku. 7. Szkody dotyczące gatunków chronionych lub chronionych siedlisk przyrodniczych oraz wystąpiły z winy podmiotu korzystającego ze środowiska. 8. Działania naprawcze w przypadku wystąpienia szkody w środowisku. 9. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. 10. Organy administracji odpowiedzialne za przeprowadzenie procedury OOŚ. 11. Ponowne przeprowadzenie ocen oddziaływania na środowisko. 12. Procedura OOŚ dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 13. Procedura OOŚ dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 14. Procedura OOŚ dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. 16. Karta informacyjna przedsięwzięcia. 17. Udział społeczeństwa w procesie podejmowania decyzji. 18. Procedura OOŚ dla przedsięwzięć mogących oddziaływać transgranicznie. EKOINNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE. 1. Innowacyjność definicje, istota. 2. Zmiany organizacyjne i technologiczne w przedsiębiorstwie. 3. Idea ekorozwoju w przedsiębiorstwie. 4. Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 5. Metody finansowania ekoinnowacji w przedsiębiorstwie. MARKETING EKOLOGICZNY. EKOLOGICZNA MARKA. EKOZNAKOWANIE. 1. Wprowadzenie do marketingu definicje, zasady, narzędzia. 2. Zachowania nabywców, strategie segmentacji. 3. Produkt jako element zielonego marketingu. 4. Proces zarządzania marketingowego.

3 5. Innowacyjne trendy w działaniach marketingowych. 6. Budowa wizerunku ekologicznej marki. W jaki sposób kreować firmę w świadomości publicznej, mediach? 7. Promowanie i korzyści płynące z działań mających na celu propagowanie ekologicznej postawy firmy. Zyski, jakie czerpie firma z kreowania ekologicznej postawy. 8. Przykłady ekologicznych marek na rynku światowym. Firmy, które zyskały na ekologicznym promowaniu. 9. Analiza firmy pod względem wdrożenia ekologicznych rozwiązań. Możliwe procedury, programy i promocja firmy. 10. Grupy odbiorców, dla których ekologiczna marka firmy jest znaczącym wyróżnieniem. Kto, co jest odbiorcą, dla kogo eko-marka ma znaczenie? 11. Ekoznaki cel, istota i znaczenie. 12. Ekoznaki w Unii Europejskiej. 13. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. 14. Cechy produktów oznakowanych EKO. 15. Ekologiczne świadectwo. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII TECHNOLOGIE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU. Celem szkolenia jest wzrost wiedzy z zakresu technologii, które pozwalają ograniczyć ingerencję człowieka w środowisko naturalne przez użycie naturalnych zasobów. 1. Kierunki rozwoju energetyki w Polsce i na świecie. Rodzaje odnawialnych źródeł energii. 2. Ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania pozyskiwania energii z nośników odnawialnych. 3. Biomasa podział, charakterystyka oraz możliwości energetycznego wykorzystania. 4. Biogazownie rolnicze budowa, działanie. Kogeneracja, świadectwa i certyfikaty. 5. Energetyka wodna możliwości energetycznego wykorzystania energii wody. 6. Energetyka wiatrowa. Możliwości pozyskiwania, gromadzenia i wykorzystania energii wiatru. 7. Energetyka solarna- możliwości energetycznego wykorzystania energii promieniowania słonecznego. 8. Biopaliwa płynne. Charakterystyka, technologie pozyskiwania. 9. Pompa ciepła-budowa, działanie. 10. Wady i zalety. 11. Przepisy i uwarunkowania prawne. 12. Rodzaje instalacji energooszczędnych w budynkach.

4 13. Ocena ekonomiczna inwestycji i modernizacji. 14. Możliwości pozyskiwania funduszy na inwestycje energooszczędne. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH 1. Jak poszukiwać środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięcia ekologicznego: Zakres informacji niezbędny do rozpoczęcia poszukiwań. Samodzielne poszukiwanie zewnętrznego finansowania. Instytucje udzielające nieodpłatnych informacji o dostępnym finansowaniu. 2. Regulacje dotyczące pomocy publicznej. 3. Instrumenty wsparcia zwrotnego i kapitałowe: Pożyczki/kredyty/poręczenia preferencyjne. Fundusze kapitałowe. Sieci aniołów biznesu. 4. Instrumenty bezzwrotne (dotacyjne): środki europejskie w ramach perspektywy , środki krajowe (np. NFOŚiGW, WFOŚiGW, NCBiR), środki europejskie (planowane zasady i mechanizmy wsparcia), środki z innych źródeł. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA INWESTYCJE EKOLOGICZNE WARSZTATY.. EFEKTYWNOŚĆ FINANSOWA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. Cel warsztatów: przekazanie wiedzy i umiejętności pozwalających na prawidłowe przygotowanie inwestycji ekologicznej w formie projektu ubiegającego się o zewnętrzne finansowanie. 1. Wprowadzenie - procedura ubiegania się o wsparcie inwestycji ekologicznych etapy i czas trwania oceny, najczęściej spotykane układy dokumentacji aplikacyjnej. 2. Analiza dokumentów programowych/kryteriów/kart oceny gdzie znaleźć dokumenty i kryteria, jak należy je czytać; budowa matryc logicznych wybranych projektów. 3. Jak skutecznie aplikować? Najczęściej popełniane błędy, Jak przygotować wniosek dostosowanie zakresu projektu do późniejszych obowiązków w zakresie sprawozdawczości, monitoringu i kontroli. 4. Przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu (w tym metody szacowania kosztów). 5. Kluczowe elementy dokumentacji aplikacyjnej (Biznes Plan, wniosek o dofinansowanie) m.in. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Określenie celów i rezultatów projektu (mierzalnych i niemierzalnych) Dobór wskaźników produktu i rezultatu i szacowanie wartości Sposoby weryfikacji wskaźników

5 Uzasadnienie wydatków ponoszonych w ramach projektu Budowa zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu Potencjalne czynniki ryzyka i mechanizmy zaradcze Wprowadzenie do części finansowej i ekologicznej dokumentacji, w tym metody szacowania efektu ekologicznego 6. Przegląd metod oceny inwestycji. Zasady konstrukcji przepływów pieniężnych. Ustalanie stóp dyskontowych. 7. Przychody i koszty: Elementy prognozowania przychodów z tytułu inwestycji ekologicznych. Podstawowe klasyfikacje kosztów operacyjnych. Wstępna ocena opłacalności przy zastosowaniu progów rentowności. 8. Kapitał obrotowy: Podstawowe techniki planowania sald. Obliczanie wskaźników rotacji na podstawie danych historycznych. 9. Budżety inwestycyjne i kapitałowe: Harmonogramowanie realizacji inwestycji. Tworzenie harmonogramów spłaty zwrotnych zewnętrznych źródeł finansowania i ich łączenie z planem finansowym. 10. Weryfikacja wykonalności i opłacalności przedsięwzięć: Tworzenie modelu prognostycznego sprawozdania finansowego na podstawie określonych założeń. Tworzenie narzędzi szybkiej weryfikacji poprawności modelu. Ujmowanie pozyskanych dotacji bezzwrotnych w prognozach, Ocena wykonalności. 11. Ocena ryzyka. Analizy wrażliwości i metody scenariuszowe: Analizowanie wrażliwości wybranych wielkości wynikowych na zmiany danych wejściowych. Kompleksowa zmiana wielu parametrów i analiza scenariuszy. Zmiany danych wejściowych w celu optymalizacji pokazywanych efektów planowania. GOSPODARKA ODPADAMI. Cel szkolenia: celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi zasadami odbioru odpadów komunalnych w gminie i ich zagospodarowaniem oraz zasadami obliczania opłat za gospodarowanie odpadami. 1. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 2. Ustalenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług (ilość i rodzaj odbieranych odpadów, częstotliwość odbierania odpadów, sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów).

6 3. Metody ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenie jej wysokości. 4. Określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 5. Wzór deklaracji składanej przez właścicieli nieruchomości dotyczących obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 6. Opracowanie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 7. Organizacja przetargu na odbieranie lub na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 8. Organizacja odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 9. Konsultacje i edukacja społeczeństwa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 10. Kontrola podmiotów wpisanych do rejestru, kary pieniężne. SYSTEMY ZARZĄDZANIA ENERGIĄ. 1. Uwarunkowania rynku energii i jego przyszłość. 2. Zarys historii systemów zarządzania energią. 3. Korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia systemu zarządzania energią według ISO i jego certyfikacji. 4. Podsumowanie pojęć i wymagań normy ISO Zasady funkcjonowania SZE według normy ISO Integracja Systemu Zarzadzania Energią z istniejącymi w organizacji systemami zarządzania (Jakością, BHP, Środowiskiem i in.). 7. Przygotowanie organizacji do wdrożenia, utrzymania i certyfikacji Systemu Zarządzania Energią. 2. Dokumentacja wymagana normą ISO teoria i praktyczne przykłady tworzenia. 3. Audit - Terminologia: audit a audyt w czym tkwi różnica. Pojęcie Przeglądu Energetycznego Rola auditów wewnętrznych w SZE korzyści wynikające z ich przeprowadzania, rodzaje audytów. 4. Monitorowanie, Pomiar i Analiza odpowiednich zmiennych SZE. 5. Niezgodności klasyfikacja, docieranie do przyczyn. Działania korygujące i zapobiegawcze. 6. Przeglądy Zarządzania. ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT ECO DRIVING Cel szkolenia: minimalizacja użycia środków transportu szkodliwych dla środowiska.

7 1. Wprowadzenie. 2. Definicja. 3. Historia ecodrivingu. 4. Ecodriving po polsku. 5. Jak i gdzie się nauczyć ecodrivingu. 6. Złote zasady ekojazdy. 7. Korzyści wynikające z ecodrivingu.

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 MINISTERSTWO GOSPODARKI Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 Warszawa, czerwiec 2007 1. Wstęp...4 2. Krajowy cel indykatywny w zakresie oszczędności energii...5 strona

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 7 do Wytycznych Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Rola PGN w realizacji Gospodarki Niskoemisyjnej dlaczego warto mieć dobry PGN

Rola PGN w realizacji Gospodarki Niskoemisyjnej dlaczego warto mieć dobry PGN Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rola PGN w realizacji Gospodarki Niskoemisyjnej dlaczego warto mieć dobry PGN Agnieszka Zagrodzka

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH SPOSOBY REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH PROGRAMOWANIE OPERACYJNE 2 Schemat zarządzania strategicznego PLANOWANIE ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ANALIZA DIAGNOZA (SWOT) FORMUŁOWANIE CELÓW PROGNOZY CELE ANALIZY

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ STANDARYZACJĘ PROCESU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ STANDARYZACJĘ PROCESU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ STANDARYZACJĘ PROCESU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Zbigniew PLUTECKI, Ewelina KRUPA Streszczenie: Jednym z ważniejszych narzędzi dla poprawy efektywności

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Ministerstwo Gospodarki Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Warszawa, 10 sierpnia 2011 r. 1 WSTĘP Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Warunki korzystania z niniejszej publikacji Europejskie Centrum Wiedzy PPP (European PPP Expertise Centre EPEC) to wspólna inicjatywa

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020 ISO 17025 AKREDYTACJA NR AB 1135 ISO 9001 CERTYFIKAT NR 401/2006 ECOPLAN Ryszard KOWALCZYK, 45-010 OPOLE ul. Szpitalna 3/9 tel. / fax 456-65-16 tel. kom. 604 186 539 e-mail: ecoplan@ecoplan.pl, www.ecoplan.pl

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PROJEKT TECHNICZNY, BUDOWA I EKSPLOATACJA SIECI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ II Eugeniusz W. Gaca, Krzysztof J. Heller, Paweł M. Marchelek Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń -----

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA z Piły, zapraszam WSZYSTKICH CHĘTNICH na bezpłatne szkolenia z zakresu:

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Józef Frąś Zakład Zarządzania Jakością Uniwersytet Szczeciński Marek Siwkowski Doktorant Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich WNEIZ US SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna - przegląd przepisów i norm

Efektywność energetyczna - przegląd przepisów i norm Efektywność energetyczna - przegląd przepisów i norm Energy efficiency - a review of regulation and standards Dr inż. Grzegorz Błajszczak PSE Operator S.A. Termin efektywność energetyczna oznacza ilość

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Prowadzący: Marcin Trojnacki, EnMS Polska Sp. z o.o. Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo