I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12"

Transkrypt

1 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, Poznań, NIP , tel Poznań, styczeń 2015 r.

2 Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości inwestycyjnych Miasta Leszno 2 Spis treści: Wstęp...3 I. Podstawowe informacje o jednostce...4 II. Cel analizy...5 III. Bezpieczeństwo finansowe Miasta...8 IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 V. Zewnętrzne źródła finansowania wydatków inwestycyjnych...26 VI. Założenia do prognozy...38 VII. Warianty prognozy...42 VIII. Szacunkowe możliwości inwestycyjne Miasta Leszno...48 IX. Zgodność projektowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej z przepisami prawa, tj. z ustawą o finansach oraz rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego...66 X. Trafność prognozy...69

3 Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości inwestycyjnych Miasta Leszno 3 Wstęp Aktualna sytuacja ekonomiczna jednostek samorządu terytorialnego sprawia, że coraz częściej zaczynają one poszukiwać nowych źródeł finansowania inwestycji. Korzystanie z kredytów bankowych nie zaspakaja ciągle rosnących potrzeb. W ujęciu realnym, uwzględniającym między innymi inflację, realne dochody jednostek samorządu terytorialnego wykazują stabilizację, a w niektórych przypadkach nawet tendencję spadkową. Przyczyn tego zjawiska jest kilka: niekorzystna dla jednostek samorządu terytorialnego struktura dochodów, zbyt małe w stosunku do potrzeb środki przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego przez budżet państwa, wysoka oprocentowane kredytu bankowego. Niekorzystnie na stan finansów publicznych wpływa także przenoszenie na szczebel samorządu terytorialnego coraz to nowych zadań i obowiązków bez odpowiedniego podniesienia poziomu dochodów. Swoje piętno na sytuacji finansowej samorządów w Polsce w ostatnich latach odbił również światowy kryzys finansowy. Nie bez znaczenia pozostały również zmiany legislacyjne. Uchwalona w roku 2010 ustawa o finansach publicznych, czy też rozporządzenie Ministra Finansów ws. definicji tytułów dłużnych spowodowały dla wielu jednostek samorządu terytorialnego ograniczenie możliwości zadłużania się i, co za tym idzie, zdolności inwestycyjnych. Jednocześnie, począwszy od 2004 r. jednostki samorządu terytorialnego intensywnie poszukują środków mogących służyć, jako źródło współfinansowania inwestycji dotowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej czy też z budżetu Państwa. Fakty te powodują, iż samorządy coraz częściej poszukują alternatywnych sposobów finansowania inwestycji. Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienia aktualnej sytuacji finansowej Miasta, prezentację zestawienie kilku najbardziej popularnych metod finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, a także analizę zdolności inwestycyjnych, finansowych i kredytowych Miasta Leszno. W tym celu opracowano wariantowe prognozy finansowe.

4 Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości inwestycyjnych Miasta Leszno 4 I. Podstawowe informacje o jednostce Leszno to miasto w Wielkopolsce położone w zachodniej części województwa. Jest miastem na prawach powiatu łącząc w sobie funkcje zarówno gminy - podstawowej jednostki lokalnego samorządu terytorialnego, o ustroju której stanowi ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) jak również powiatu, o ustroju którego stanowi ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.). Organizację Miasta określa Statut Leszna. Konieczność coraz lepszego zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta i tworzenia jak najlepszych warunków dla dalszego rozwoju gospodarczego oraz wzrostu rangi jednostki w otoczeniu związana jest w dużej mierze z inwestycjami komunalnymi. Podstawowym czynnikiem ograniczającym możliwości zaspokajania potrzeb społecznych i gospodarczych jest ograniczoność środków finansowych będących w dyspozycji władz Miasta. Ta sytuacja wymaga racjonalnego (optymalnego) podejmowania decyzji o sposobie i kierunkach ich wydatkowania na cele inwestycyjne. Wydatki inwestycyjne z budżetu nie mogą być planowane w horyzoncie jednego roku budżetowego, co w przypadku tradycyjnego modelu inwestycyjnego (realizacja inwestycji wyłącznie w oparciu o wydatki zaplanowane w budżecie) prowadzić może do nadmiernej rozbudowy frontu inwestycyjnego, wydłużenia cyklu inwestycyjnego poszczególnych przedsięwzięć. W konsekwencji powoduje to wzrost ogólnych wydatków inwestycyjnych, a także przesunięcie w czasie korzyści dla mieszkańców z tytułu oddania do użytku danej inwestycji. W tej sytuacji wydatki muszą być programowane w dłuższej perspektywie czasowej. Racjonalne wydatkowanie posiadanych środków umożliwia, przy danych nakładach finansowych uzyskanie maksymalnego efektu społeczno-gospodarczego w postaci coraz lepszych warunków życia ludności i funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

5 Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości inwestycyjnych Miasta Leszno 5 II. Cel analizy Celem niniejszej analizy jest szczegółowa analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zbadanie możliwości inwestycyjnych Miasta Leszno. Uzyskanie informacji w tym zakresie pozwoli odpowiedzieć na pytanie w jakim zakresie w najbliższej kilkuletniej perspektywie czasowej Miasto będzie w stanie zaangażować się w nowe projekty inwestycyjne bez uszczerbku dla własnego bezpieczeństwa finansowego. Zakres działań samorządu w zakresie rozwoju infrastruktury jest bardzo szeroki i niemożliwy do realizacji równocześnie. Jednostka winna dokonać wyboru dziedzin priorytetowych w jakich zostanie ukierunkowana jej działalność. To mieszkańcy wskazują oczekiwane kierunki działania zarówno poprzez ankiety, ale również w akcie wyborów samorządowych. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych wpisuje się w szeroko rozumiany cel strategiczny związany ze zwiększeniem zakresu i jakości usług publicznych w gminie, w tym w szczególności związanych z infrastrukturą drogową, oświatową, sportową i kulturalną. Niniejsza analiza opracowana została w oparciu o dane sprawozdawcze, informacje dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Leszno oraz dostarczone z jednostki w tym w szczególności: uchwała Nr XXXIII/479/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata wraz ze zmianami, uchwała Nr XXII/365/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata wraz ze zmianami, projekt uchwały Rady Miejskiej Leszna w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miejskiej Leszna na lata stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 437/2014 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 14 listopada 2014 r., projekt uchwały Rady Miejskiej Leszna w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2015, sprawozdania z wykonania budżetu, umowy dotyczące zaciągniętej pożyczki i wyemitowanych papierów wartościowych przez Miasto, w tym harmonogramy ich spłat. Na podstawie danych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej (dalej WPF) oszacowane zostały: zdolności inwestycyjne, finansowe i kredytowe Miasta,

6 Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości inwestycyjnych Miasta Leszno 6 wskaźniki zadłużenia i możliwości ich zmiany, maksymalny wskaźnik zadłużenia Miasta wg projektowanej WPF. Ocena sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest ważna z punktu widzenia sprawności jej funkcjonowania. Zarządzający jednostkami samorządu terytorialnego władze publiczne mają dwa zadania. Oprócz przypisanego im instytucjonalnego kształtowania warunków gospodarowania, mają efektywnie uczestniczyć w grze rynkowej, która przejawia się poprzez gospodarność i efektywność zbierania, a później wydatkowania środków finansowych. Wydatki budżetu Miasta są przeznaczane na realizację zdań określonych w odrębnych przepisach, co oznacza, że jednostka samorządu terytorialnego nie może ponieść wydatku bez przewidzianych w tych przepisach tytułów wydatków. Podstawowymi wyznacznikami możliwych kierunków wydatkowania środków publicznych są w szczególności ustawy o samorządzie gminnym (art. 7) oraz ustawy o samorządzie powiatowym (art. 4). Zgodnie z tymi przepisami zadaniem Miasta Leszno jako miasta na prawach powiatu jest zarówno zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty jak również realizacja zadań publicznych o charakterze ponadgminnym. Zgodnie z obowiązującymi celami strategicznymi opisanymi w uchwale Rady Miejskiej Nr XXII/224/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2004r.w sprawie przyjęcia misji, wizji i celów strategicznych dla miasta Leszna oraz procedury wdrażania strategii rozwoju miasta ze zmianami Miasto ma na celu realizację: 1) zmodernizowania lokalnej gospodarki oraz przyciągnięcie innowacyjnych inwestycji dla budowania trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, 2) poprawy warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych, 3) budowy ponadlokalnej pozycji miasta jako centrum świadczenia usług dla otaczającego subregionu. Dla osiągnięcia celów podstawowych stworzone zostały programy, a w ich ramach również projekty i zadania mające służyć ich realizacji. Realizacja celów strategicznych Miasta Leszna nieodzownie wiąże się z ponoszeniem nakładów, w tym również inwestycyjnych, a niektórych przypadkach na ograniczeniu w krótkim okresie bazy dochodowej. Przykładami w tym zakresie mogą być: - program Nowe inwestycje" - realizacja programu wymagać będzie m.in. przygotowania odpowiedniej oferty uzbrojonych terenów pod działalność gospodarczą, co generować będzie znaczne wydatki inwestycyjne, a zarazem stosowania wsparcia dla inwestorów w postaci ulg, co z kolei prowadzić będzie w początkowym okresie do braku wpływów do budżetu Miasta,

7 Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości inwestycyjnych Miasta Leszno 7 - program Innowacyjna gospodarka" - realizacja programu obejmuje tworzenie konkretnych instrumentów wsparcia m.in. takich jak poręczenia kredytowe, co można w znaczny sposób wpłynąć na możliwości zaciągania zobowiązań zwrotnych na planowane do realizacji inwestycje przez Miasto, - program Mój dom - moje miasto - program koncentruje się na lepszym dostosowaniu infrastruktury mieszkaniowej, komunikacyjnej i rekreacyjnej do potrzeb Leszczynian, - program Centrum kulturalne" jako program ma skupiać się m.in. na wspieraniu budowy obiektów służących rozwojowi kultury o charakterze ponadlokalnym - program Centrum sportu i rekreacji zakłada m.in. koncentrację na rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej o znaczeniu ponadlokalnym. Zastosowana metodyka obrazuje sytuację finansową jednostki oraz pozwala na ocenę jej zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych. Odzwierciedla ona przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach.

8 Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości inwestycyjnych Miasta Leszno 8 III. Bezpieczeństwo finansowe Miasta Jednostki samorządu terytorialnego zarządzając środkami publicznymi powinny zapewnić utrzymanie bezpieczeństwa finansowego. Zarządzanie ich długiem obejmuje proces podejmowania decyzji odnośnie wyboru instrumentów dłużnych w gospodarce finansowej jednostki, pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania zadań, spłaty już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań oraz obsługi zadłużenia. Działania te podejmowane są w celu realizacji nałożonych przez ustawodawcę zadań oraz dla zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców. Decyzje te powinny być w pełni świadome i racjonalne, a ponadto uwzględniać konieczność minimalizowania kosztów związanych z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania, minimalizacji ryzyka finansowego i ewentualnej utraty płynności lub niewypłacalności jednostki. Na możliwość kształtowania bezpieczeństwa finansowego jednostki samorządu terytorialnego wpływa szereg uwarunkowań. Są to inaczej okoliczności, w jakich jednostki te podejmują się realizacji działań, mających na celu wykonanie ich zadań ustawowych. Uwarunkowania są z nimi związane w sposób trwały. Klasycznie można je podzielić na takie, które w pewnym stopniu mogą być kształtowane przez obszar, na którym występują oraz niezależnie od tego obszaru, czyli na które nie można wpływać, gdyż pochodzą z zewnątrz i wiążą się z rozwojem całej gospodarki narodowej. Uwarunkowania zarządzania długiem Niezależne od jednostki samorządu terytorialnego Zależne od jednostki samorządu terytorialnego - stopień rozwoju społeczno-gospodarczego - położenie i wielkość jst, kraju, - charakter rynku lokalnego, - stopień rozwoju mechanizmów rynkowych, - struktura demograficzna ludności i jej zmiany, - wahania koniunkturalne w kraju i na świecie, - dostępne zasoby i walory naturalne, - zmiany poziomu PKB, - potencjał wytwórczy w danej jst, - stopa inflacji, - poziom atrakcyjności inwestycyjnej jst, - stopa bezrobocia, - potencjał dochodowy jst, - zmiany rynkowych stóp procentowych, - potencjał inwestycyjny jst, - poziom prywatyzacji, - zdolność do akumulacji środków przez jst, - stan finansów publicznych, - struktura własnościowa, rzeczowa i - zakres władztwa dochodowego jst, podmiotowa gospodarki jst, - zakres władztwa wydatkowego jst, - umiejętność wyznaczania środków na spłatę

9 Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości inwestycyjnych Miasta Leszno 9 - swoboda dysponowania nadwyżkami finansowymi jst, - limity zadłużenia jst, - poziom dochodów transferowych z budżetu państwa i stopień sfinansowania nimi wydatków na zadania jst, - oferta instrumentów dłużnych dostępna na rynku finansowym, z której może skorzystać jst i warunki stawiane przez dawców kapitału. zadłużenia, - umiejętność rozłożenia w czasie spłaty zadłużenia w kolejnych okresach, Podstawowym ograniczeniem jakie należy brać pod uwagę przy rozpatrywaniu możliwości finansowych jednostki samorządu terytorialnego są przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Zmiany wprowadzone tą ustawą zakładają uwzględnienie przy możliwości zadłużania się jednostki samorządu terytorialnego jej indywidualnej zdolności do spłaty zobowiązań. Na podstawie art. 243 ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym łączna wartość spłat zobowiązań wraz z kosztami ich obsługi w stosunku do dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem z ostatnich 3 lat. Obliczenia winny być zgodne ze wzorem: gdzie: R - planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych, O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, Db dochody bieżące budżetu w danym roku, Sm dochody ze sprzedaży majątku, Wb wydatki bieżące budżetu.

10 Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości inwestycyjnych Miasta Leszno 10 We wskaźniku uwzględnia się również kwoty potencjalnych spłat, które wynikają z udzielonych przez jednostkę poręczeń i gwarancji, a także zobowiązań związków, w których skład wchodzi dana jednostka. W przypadku Miasta Leszno do spłat zobowiązań należy doliczyć potencjalne spłaty udzielonych poręczeń dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania Spółka z o.o. z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebanii, których spłaty sięgają roku Zgodnie z art. 6 zawartego przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki nr 2/8 z dnia 15 stycznia 2009 r., w którym strony zmieniły wielkości zabezpieczenia w formie poręczenia dla każdej z gmin dla Miasta Leszna udział w koszcie przedsięwzięcia stanowić ma 25,83% a całkowite poręczenie wyniosło ,35 zł, w tym do spłaty w pozostałych latach: Rok Kwota potencjalnej spłaty , , , , ,00 Rok Kwota potencjalnej spłaty , , , ,35 Upoważnienie do zaciągnięcia takiego zobowiązania finansowego zostało udzielone Prezydentowi Miasta Leszno postanowieniami uchwały Nr XXIV/262/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 r., w której określono wysokość poręczenia w poszczególnych latach zgodnie z zawartym następnie rzez Spółkę aneksem do umowy pożyczki. W projekcie WPF zabezpieczono środki na ten cel w wysokościach zapewniających możliwość uruchomienia środków na spłatę poręczonego zobowiązania.: Rok Kwota potencjalnej spłaty , , , , ,00 Rok Kwota potencjalnej spłaty , , , ,00

11 Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości inwestycyjnych Miasta Leszno 11 Z analizy powyższych dokumentów wynika, że w poszczególnych latach Miasto zabezpieczyło środki na potencjalną spłatę udzielonego poręczenia, jedynie w ostatnim roku spłaty, tj. w roku 2023 zabezpieczenie zapisane w prognozie jest niższe od faktycznego o 0,35 zł. W przypadku Miasta na dzień sporządzania analizy w uchwalonym oraz projektowanym WPF nie zostały wykazane zobowiązania związku podlegające doliczeniu do wskaźnika spłat zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych.

12 Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości inwestycyjnych Miasta Leszno 12 IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna Na potrzeby oceny sytuacji finansowej przeprowadzono analizę: projekcji dochodów i wydatków budżetu Miasta na lata prognozy w porównaniu do prognozowanych wielkości wzrostu PKB i inflacji, wielkości nadwyżki budżetowej/deficytu oraz nadwyżki operacyjnej w latach prognozy, projekcji przepływów pieniężnych oraz obciążenia budżetu zobowiązaniami finansowymi w latach prognozy. Poniższa analiza bazuje na stanie prawnym obowiązującym na dzień jej sporządzenia, tj. styczeń 2015 roku w szczególności na ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz danych finansowych Miasta. W niniejszej analizie założono, iż Miasto Leszno nie posiada i nie planuje posiadać zobowiązań związanych z współtworzonym związkiem międzygminnym. Na podstawie analizy sytuacji finansowej Miasta, w tym również jej prognozy w latach kolejnych zgodnie z projektem wieloletniej prognozy finansowej można stwierdzić, że jest ona stabilna i pozwala na realizację zamierzonych celów zawartych w prognozie. Zastosowana metodyka wyliczenia nadwyżki operacyjnej obrazuje sytuację finansową Gminy oraz pozwala na ocenę jej zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych. Odzwierciedla ona przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach. Nadwyżka operacyjna to różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w przypadku osiągania wartości dodatnich, lub w przypadku ujemnego wyniku stanowi deficyt operacyjny. Dochody bieżące - Wydatki bieżące = NADWYŻKA OPERACYJNA - Spłata zadłużenia = WOLNE ŚRODKI NA INWESTYCJE

13 Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości inwestycyjnych Miasta Leszno 13 Nadwyżka operacyjna to część budżetu jednostki, która może zostać wykorzystana na spłatę zaciągniętych zobowiązań. Pozostała część może być wykorzystana na finansowanie inwestycji. Wartość nadwyżki operacyjnej jest podstawowym miernikiem kondycji finansowej. Im wielkości te są większe, tym w lepszej jest ona kondycji finansowej. Po określeniu wartości nadwyżki operacyjnej można przystąpić do dalszej części analizy. Obejmuje ona spłatę zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji. Po odjęciu spłat zadłużenia określona zostaje wielkość środków możliwych do wydatkowania na program inwestycyjny w danym roku. Wartość ta została nazwana jako wolne środki na inwestycje. Wolne środki na inwestycje wskazują na nadwyżkę, bądź na niedobór środków pieniężnych na realizację założonego planu inwestycyjnego. Wartość ta, w zależności od tego, czy jest dodatnia, czy też ujemna, wskazuje na ewentualną potrzebę finansowania zewnętrznego, koniecznego do zrealizowania założonego programu inwestycyjnego. Miasto w zależności od tego, czy posiada środki finansowe z poprzednich lat, może zdecydować się na finansowanie takich inwestycji z nadwyżek z lat poprzednich, jak również może zaciągnąć kredyty, pożyczki, czy wyemitować obligacje. Bazę do obliczeń dla lat ubiegłych stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem dokładnej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów Miasta z ostatnich 6 lat (na podstawie sprawozdań opisowych z wykonania budżetu za lata ) w zakresie zrealizowanych podstawowych kwot budżetu oraz szczegółowa analiza danych z okresu zawartych w sprawozdaniach Gminy informacje na temat wykonania budżetów lat na podstawie strony biuletynu informacji publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu: z wykonania planu dochodów (Rb-27S), z wykonania wydatków (Rb-28S), o stanie należności (Rb-N), o stanie zobowiązań (Rb-Z), o nadwyżce / deficycie (Rb-NDS), opisowych z wykonania budżetu.

14 Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości inwestycyjnych Miasta Leszno 14 ROK Nadwyżka operacyjna , , , , ,00 Wolne środki na inwestycje , , , , ,00 ROK Nadwyżka operacyjna , , , , ,00 Wolne środki na inwestycje , , , , ,00 ROK Nadwyżka operacyjna , , , , ,00 Wolne środki na inwestycje , , , , ,00 Dodatkowym źródłem pozyskiwania środków na realizację planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych są dochody majątkowe, w tym głównie ze sprzedaży majątku oraz pozyskane dotacje na dofinansowanie realizowanych zadań. Miasto Leszno w latach planuje pozyskiwać corocznie dochody z obydwu źródeł łącznie w kwotach od 11 do 18,85 mln zł. Jak wynika z projektu wieloletniej prognozy finansowej jednostka nie posiada zawartych umów na dofinansowanie wydatków majątkowych ze środków UE poza kwotą zł, którą ma pozyskać w roku Biorąc powyższe pod uwagę należy rozważyć, czy w przewidzianym w prognozie okresie pozyskanie tych środków w zamierzonych wielkościach będzie realne oraz w jakim stopniu ewentualny ich brak po stronie dochodowej wpłynie na gospodarkę finansową Miasta czy wszystkie zamierzone inwestycje będą realizowane wyłącznie w oparciu o środki własne oraz na ile umniejszenie dochodów wpłynie na zdolność pozyskiwania kredytów i pożyczek jak również na spłatę już zaciągniętych do tego czasu. W dalszej części opracowania rozpatrzone zostaną scenariusze, w których dochody te nie będą możliwe do uzyskania w zakładanych wielkościach. W latach średnia wysokość zrealizowanych wydatków majątkowych wynosiła 18,26% wydatków ogółem (od 10,44% w roku 2014 do 21,93% w roku 2010). W roku 2015 odsetek planowanych wydatków majątkowych w wydatkach globalnych stanowi 8,98%, natomiast od roku 2016 oscyluje w przedziale 8,88 14,86%. Jak widać planowane wydatki majątkowe w latach kolejnych są znacznie niższe niż dotychczas realizowane, co potwierdzają dodatkowo kwoty w latach na ten cel Miasto przeznaczało kwoty mln zł, a w latach 2015 i 2016 wynoszą ok. 25 mln rocznie, w latach kolejnych to wielkości rzędu mln zł. Przy ustalaniu projektów budżetów na lata następne należało będzie wziąć pod uwagę, czy

15 Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości inwestycyjnych Miasta Leszno 15 założone w prognozie środki na ten cel pozwolą na realizację zadań zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców jednostki. Analiza danych historycznych pozwala również stwierdzić, że Miasto w latach ubiegłych rozwijała swoją bazę dochodową dochody budżetu w ciągu 5 lat wzrosły o zaledwie 6,97% (263 mln zł w roku 2010 do planowanych 282 mln zł w roku 2015), nieco lepiej sytuacja przedstawia się w dochodach bieżących stanowiących podstawę gospodarki samorządu, w tym przypadku wzrost wyniósł 15,04%. Zdecydowanie korzystnym trendem jest również planowane budowanie nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach w roku 2014 wyniesie ona ok. 5,5 mln zł, aby w roku 2018 przekroczyć 40 mln zł. Dokonując analizy należy szczególną uwagę zwrócić na ograniczenia w zakresie możliwości spłat zobowiązań (pożyczka i obligacje) wynikające z przepisów art. 243 ustawy o finansach publicznych. Różnica pomiędzy wskaźnikiem dopuszczalnym, a wskaźnikiem spłaty stanowi o bezpieczeństwie finansowym jednostki samorządu terytorialnego, w tym o jej odporności na negatywne zjawiska w gospodarce mające wpływ na realizowane dochody i wydatki. Dla Miasta Leszno bezpieczeństwo to kształtuje się w poszczególnych latach na zaprezentowanym poniżej poziomie: Rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań 4,29% 4,85% 6,49% 6,35% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 6,30% 5,65% 6,83% 9,45% Różnica 2,01% 0,80% 0,34% 3,10% Rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań 6,97% 6,15% 5,61% 5,33% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 12,39% 14,31% 15,15% 15,26% Różnica 5,42% 8,16% 9,54% 9,93% Rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań 4,73% 4,23% 3,86% 1,29% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 15,10% 14,74% 14,32% 13,89% Różnica 10,37% 10,51% 10,46% 12,60% Jak widać na powyższym zestawieniu od roku 2018 Miasto będzie posiadać wystarczający poziom bezpieczeństwa finansowego i nawet niewielkie zmiany w zakresie podstawowych wartości

16 Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości inwestycyjnych Miasta Leszno 16 wpływających na poziom wskaźnika spłat oraz wskaźnika maksymalnego w tym zakresie nie powinno zagrażać możliwościom realizacji zakładanych wielkości budżetów w kolejnych latach. Szczególną uwagę należy zwrócić na lata 2016 i 2017, w których wykup już wyemitowanych obligacji powoduje tak duże obciążenie wskaźnika spłat, że bezpieczeństwo finansowe jednostki wynosi zaledwie 0,80% w roku 2016 i 0,34% w roku Stosunkowo niewielkie zmiany (w porównaniu do wielkości budżetu Miasta) mogą zagrozić możliwości zrealizowania zamierzonych wykupów papierów wartościowych w ramach dopuszczalnego ustawowo wskaźnika spłat. Największe znaczenie w tym zakresie będą miały zrealizowane w latach dochody ogółem, w tym w szczególności dochody bieżące oraz ze sprzedaży majątku w latach oraz wydatki bieżące w latach , które to wielkości mają bezpośredni wpływ na kształtowanie się zarówno wskaźników dopuszczalnych jak i faktycznie realizowanego wskaźnika spłat zobowiązań. Zgodnie z wieloletnią prognozą finansową sytuacja Leszna w latach następnych wyglądać będzie w sposób zobrazowany poniżej: Wykres 1

17 Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości inwestycyjnych Miasta Leszno 17 Wykres 2 Wykres 3 W roku 2015 Miasto planuje zaciągnąć zobowiązanie w formie emisji papierów wartościowych w kwocie zł. W wieloletniej prognozie finansowej zostały zaplanowane spłaty zobowiązań w latach w kwotach:

18 Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości inwestycyjnych Miasta Leszno 18 ROK Spłaty rat kapitałowych pożyczki oraz wykup papierów wartościowych , , , , ,00 ROK Spłaty rat kapitałowych pożyczki oraz wykup papierów wartościowych , , , , ,00 ROK Spłaty rat kapitałowych pożyczki oraz wykup papierów wartościowych , ,00 Na podstawie porównania kwot spłat w poszczególnych latach już zaciągniętych zobowiązań można stwierdzić, że planowane w roku 2015 do emisji serie obligacji będą wykupione w roku 2026, tzn. wykup nastąpi po upływie 11 lat od daty ich emisji. Przyjęcie tak długiego okresu do wykupu pociągać będzie za sobą odpowiednio wyższy koszt pozyskania tych środków. Na rynku finansowym w tym zakresie dominuje zasada, zgodnie z którą na rynku obligacji im dłuższy jest termin wykupu obligacji tym wyższe powinno być oferowane oprocentowanie. Związane jest to z wyższym ryzykiem podejmowanym przez inwestorów (emitentów obligacji) wraz z długością trwania inwestycji rośnie także jej ryzyko. Przy przyjęciu założenia, iż dla emisji obligacji w roku 2015 uda się uzyskać takie same warunki jak dla obligacji wyemitowanych w roku 2014 (Wibor 6M + 1,15% marży banku) wówczas coroczny koszt obsługi zadłużenia z tego tytułu wyniesie zł, co w całym okresie da już kwotę zł. Na podstawie analizy rynku obligacji komunalnych emitowanych w roku 2014 założyć można, że zmiana systemu wykupu obligacji winna pociągnąć za sobą obniżenie corocznie zakładanych kosztów obsługi tego zadłużenia. W jednej z podpoznańskich gmin zostały wyemitowane obligacje w kwocie zł na okres 10 lat z przyjętym systemem wykupu corocznego (w różnych kwotach dostosowanych do prognozowanych możliwości finansowych w danym okresie), gdzie najkorzystniejsza oferta opiewała na oprocentowanie na poziomie Wibor 6M + 0,59%, co w porównaniu do stawki określonej w umowie emisji Miasta Leszno daje realne oszczędności corocznie na poziomie zł. Wskazanym wydaje się być każdorazowa analiza realnych możliwości finansowych Miasta do dokonywania spłat zadłużenia oraz jego obsługi w latach kolejnych oraz na bazie jej

19 Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości inwestycyjnych Miasta Leszno 19 wyników planowanie spłat/wykupu zobowiązań dłużnych w możliwie krótkim okresie czasu dostosowanym do tych możliwości. Na podstawie otrzymanych umów związanych z zaciąganiem zobowiązań dłużnych (umowa pożyczki oraz umowy o emisji obligacji) ustalono, że zadłużenie Miasta na koniec 2014 roku wynosić winno zł, jednakże z projektu WPF wynika, że zadłużenie stanowić będzie kwotę zł różnica zł. Pociąga to za sobą również konsekwencje w zakresie planowanych rozchodów budżetu. - z harmonogramów ujętych w umowach wynika, że w roku 2015 Miasto winno dokonać spłat/wykupów w kwocie zł, a w roku zł, natomiast w WPF odpowiednio ujęto kwoty zł i zł. Jak wynika z otrzymanych wyjaśnień ze strony jednostki różnica w spłacie zobowiązań wynika z wykonanych wcześniejszych wykupów wyemitowanych obligacji, które Miasto zrealizowało w latach Dokonanie wcześniejszych wykupów w miarę posiadanych środków przez jednostkę wskazuje na prowadzenie bieżącej analizy zagrożeń w latach kolejnych oraz podejmowanie zawczasu działań naprawczych w tym zakresie. Podkreślenia wymaga, że w sytuacji w jakiej znajduje się Miasto nawet niewielkie odstępstwa od przyjętych założeń w zakresie realizowanych dochodów (poniżej zakładanych wielkości) lub wydatków bieżących (powyżej wielkości przyjętych w projekcie) mogą doprowadzić do przekroczenia przez wskaźnik spłat dopuszczalnej wielkości. Szczególnie należy tutaj zwrócić uwagę na planowane w stosunku do lat ubiegłych różnice w planowanych wielkościach w latach (w tym głównie w wydatkach bieżących i dochodach bieżących). Potencjalne zagrożenia w tym zakresie zostały przedstawione w rozdziale VII niniejszego opracowania. Jak podano w Objaśnieniach przyjętych wartości do projektu WPF dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w roku 2015 przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów (tj. w kwocie o 10,05% wyższej niż plan na rok 2014), natomiast w latach kolejnych ( ) zaplanowano w oparciu o optymistyczne prognozy Ministra Finansów dla wpływów z podatków bezpośrednich zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata Zakładany wzrost udziałów w PIT w budżecie Miasta ma wynieść odpowiednio 5,02% w roku 2016 i 7,53% w roku Należy zwrócić uwagę i prowadzić stały monitoring w zakresie otrzymywanych wpływów z tego tytułu ze względu na to, że wykonanie tych dochodów w latach poprzednich ( na dzień sporządzenia analizy brak danych o wykonaniu za rok 2014) było znacznie niższe niż określone ww. informacji o kwotę zł w roku 2012 oraz o zł w roku Brak planowanych wpływów z tego tytułu jedynie w roku 2016 w wysokości zł spowoduje przekroczenie dopuszczalnego poziomu spłat

20 Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości inwestycyjnych Miasta Leszno 20 w roku 2017, do podobnego stanu doprowadziłby ubytek dochodów latach w stosunku do planowanych w łącznej kwocie zł. Dotychczas Miasto Leszno realizowało dochody z PIT w kwotach jak na wykresie poniżej: Plan i wykonanie wpływów z PIT w latach Wykres , , , , , , , , Plan Wykonanie Wykres 5 Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w latach

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 2035 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / / 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 2012-2026 Założenia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XVI/114/15 RADY GMINY SANTOK z dnia 29 grudnia 2015 r. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2016-2020. Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT 2016 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA OBEJMUJĄCEJ KWOTĘ DŁUGU NA LATA

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA OBEJMUJĄCEJ KWOTĘ DŁUGU NA LATA OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2014-2017 OBEJMUJĄCEJ KWOTĘ DŁUGU NA LATA 2014-2025 WPROWADZENIE Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2020 SPIS TREŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2020 SPIS TREŚCI OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY KOLBUSZOWA NA LATA 2012-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej... 4 2.1. Założenia makroekonomiczne...

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/235/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 stycznia 2014 r. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA 2014 2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/245/2016 Rady Gminy Giżycko z dnia 31 sierpnia 2016 r. 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA 2014-2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały nr...2016 Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" z dnia 14 lipca 2016 roku 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 stycznia 2015 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr 15.148 2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 10 lutego 2016 roku 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie Załącznik nr 1 do uchwały nr V /27/2015 Rady Gminy Chełm z dnia 30 stycznia 2015 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/155 /2016 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 22 czerwca 2016 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr.../.../2015 z dnia... 22 grudnia 2015 r. 1) XII 88 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Prognoza kwoty długu na lata 2017-2028 - 16.05.2017 z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata 2016 2019 1. Założenia makroekonomiczne i finansowe Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2016 i lata następne została

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Staw na lata

Objaśnienia przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Staw na lata Objaśnienia przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Staw na lata 2015-2033 I. UWAGI OGÓLNE: 1. Założenia makroekonomiczne Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016-2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody

Bardziej szczegółowo

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzenie Nr 0050.51.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015-2024 Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck opracowana została na okres roku 2015 oraz kolejne 9 lat. Natomiast prognozę kwoty długu

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa Wieloletnia prognoza finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/690/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 grudnia 2016 r. w zł z tego: dochody z tytułu dochody z tytułu Dochody ogółem x Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata

z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata Zarządzenie nr FN.0050.16.2016 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2016-2026 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal. na lata

UZASADNIENIE. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal. na lata UZASADNIENIE Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2017-2022. Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2016 z dnia... 2016 r. 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia... 2017 r. 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012-2034 Wprowadzenie Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na

Bardziej szczegółowo

1. Założenia makroekonomiczne

1. Założenia makroekonomiczne UZASADNIENIE Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2016-2022. Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/158/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr VIII/158/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015r. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr VIII/158/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2015-2040. Na podstawie art.226,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035.

Załącznik nr 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035. Załącznik nr 2 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035. Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 MINISTERSTWO FINANSÓW Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 Warszawa 2011 r. SPIS TREŚCI I. Wstęp II. III. Opis wskaźników Wskaźniki dla gmin miejskich

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Wieloletnią prognozę finansową przyjęto na lata 2012-2020, natomiast prognozę spłaty długu przyjęto

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY NA LATA

BUDŻET GMINY NA LATA BUDŻET GMINY NA LATA 2015-2028 Lata Dochody ogółem Wydatki ogółem W tym; wydatki na obsługę długu (obligacje) Rozchody W tym; spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r.

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Wykonanie Plan 3 kw. Przew. wykonanie Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 1 Dochody ogółem

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska Na podstawie art.226, art. 227, art. 228 ustawy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR LI/282/2014

U C H W A Ł A NR LI/282/2014 U C H W A Ł A NR LI/282/2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI/238/2013 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF wynika z art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2019 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/357/2010 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 27 kwietnia 2010 roku

UCHWAŁA NR LVIII/357/2010 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 27 kwietnia 2010 roku UCHWAŁA NR LVIII/357/2010 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie: emisji obligacji Gminy Swarzędz oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości

Objaśnienia przyjętych wartości Załącznik nr 2 do uchwały Nr / /2012 Rady Gminy Lipno z dnia.. grudnia 2012 r. Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno jest dokumentem, który ma zapewniać wieloletnią

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lęborskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 1. UWAGI OGÓLNE W Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej prezentowane są założenia do prognozy, objaśnienia przyjętych wartości zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, przychody i rozchody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2015-2021 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym ustawą o finansach publicznych. Prognoza

Bardziej szczegółowo

Obligacja - jest papierem wartościowym emitowanym w seriach, w którym Emitent (jednostka samorządowa) stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela

Obligacja - jest papierem wartościowym emitowanym w seriach, w którym Emitent (jednostka samorządowa) stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela Obligacja - jest papierem wartościowym emitowanym w seriach, w którym Emitent (jednostka samorządowa) stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (Obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA BRANIEWA NA LATA

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA BRANIEWA NA LATA OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA BRANIEWA NA LATA 2017 2022. I. Podstawa prawna Podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 25 września 2014 r. Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2014 2021. Na podstawie art. 226, art. 227

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA 2015-2025 Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art.227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III /18 /2014 Rady Miasta Chełmna

Uchwała Nr III /18 /2014 Rady Miasta Chełmna 1 Uchwała Nr III /18 /2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2014-2019 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekt Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łowicza został sporządzony w szczegółowości określonej w art.226 ust.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023 Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Kwilcz z dnia... 2012 r. Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023 1. Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011-2019. na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA NA LATA 2013-2021

OBJAŚNIENIA W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA NA LATA 2013-2021 Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/540/12 do uchwały Nr XXXVI/627/13 Rady Miasta Olsztyna Rady Miasta Olsztyna z dnia 13 grudnia 2012 r. z dnia 24 kwietnia 2013 r. OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 24 listopada 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska Na podstawie art.226, art. 227, art.

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI.120.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2015 2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzykosy została sporządzona na lata 2017-2024. Okres ten, stosownie do art. 227

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata 2016-2024 1. Założenia wstępne Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Ostrowieckiego na lata objaśnienia przyjętych wartości.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Ostrowieckiego na lata objaśnienia przyjętych wartości. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Ostrowieckiego na lata 2011-2014-objaśnienia przyjętych wartości. Bazą do przygotowania prognozy makroekonomicznej na potrzeby Planu Wieloletniego jest scenariusz

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości.

Objaśnienia przyjętych wartości. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2010 Objaśnienia przyjętych wartości. Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia... 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2038

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia... 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2038 Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZGIERZA z dnia... 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2038 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata

UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/20/14/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.topad007 r.

Uchwała Nr III/20/14/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.topad007 r. Uchwała Nr III/20/14/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.topad007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2011-2014

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2011-2014 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Kościan z dnia 28.12. 2010 r. Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2011-2014 1. Założenia wstępne Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA 2017 ROK

ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA 2017 ROK I. 1. Lp. Załącznik do uchwały Nr 46/16 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 28 listopada 2016 r. ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2040. Na podstawie art.226, art.

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa RADA MIASTA RZESZOWA Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grudzień 2013 UCHWAŁA NR LXV/1203/2013 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2022 1.Założenia wstępne

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2022 1.Założenia wstępne Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2022 1.Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego przygotowana została

Bardziej szczegółowo

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Łódź, grudzień 2008 Niniejszy materiał jest materiałem informacyjnym jedynie dla

Bardziej szczegółowo

UCBW ALA Nr Wa Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2015 roku

UCBW ALA Nr Wa Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2015 roku UCBW ALA Nr Wa.243.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie: opmn o możliwości spłaty przez Gminę Leoncin kredytu długoterminowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin na lata 2016-2025.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin na lata 2016-2025. Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/127/2015 do Uchwały Nr XV/138/2016 Rady Miejskiej w Barcinie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015 r. z dnia 28 stycznia 2016 r. Objaśnienia przyjętych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Uwagi ogólne: W wieloletniej prognozie finansowej na

Bardziej szczegółowo

Program restrukturyzacji zadłużenia Miasta Mikołów w 2015 r. październik 2015 r.

Program restrukturyzacji zadłużenia Miasta Mikołów w 2015 r. październik 2015 r. Program restrukturyzacji zadłużenia Miasta Mikołów w 2015 r. październik 2015 r. Z CZEGO WYNIKA KONIECZNOŚĆ RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA? 2 Zdolność kredytowa Każda jst liczy sama, na spłatę jakiej wielkości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r. Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2015-2026 Na podstawie art. 226, art. 227,

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK 5 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK Projekt budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2016 rok został opracowany na podstawie informacji wstępnych Ministra

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228,

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjalnych możliwości finansowania planowanych inwestycji przez JST tworzące partnerstwa

Analiza potencjalnych możliwości finansowania planowanych inwestycji przez JST tworzące partnerstwa Analiza potencjalnych możliwości finansowania planowanych inwestycji przez JST tworzące partnerstwa Założenia budowanej bazy danych Jan Maciej Czajkowski Związek Miast Polskich Koncepcja i cel budowy bazy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IX/52/11 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 maja 2011 roku

UCHWAŁA Nr IX/52/11 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych. UCHWAŁA Nr IX/52/11 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 maja 2011 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości

Załącznik nr 3. Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości Załącznik nr 3 Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata 2015-2020 Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lęborskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 1. UWAGI OGÓLNE W Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na prezentowane są założenia do prognozy, objaśnienia przyjętych wartości zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, przychody i rozchody

Bardziej szczegółowo