I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12"

Transkrypt

1 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, Poznań, NIP , tel Poznań, styczeń 2015 r.

2 Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości inwestycyjnych Miasta Leszno 2 Spis treści: Wstęp...3 I. Podstawowe informacje o jednostce...4 II. Cel analizy...5 III. Bezpieczeństwo finansowe Miasta...8 IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 V. Zewnętrzne źródła finansowania wydatków inwestycyjnych...26 VI. Założenia do prognozy...38 VII. Warianty prognozy...42 VIII. Szacunkowe możliwości inwestycyjne Miasta Leszno...48 IX. Zgodność projektowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej z przepisami prawa, tj. z ustawą o finansach oraz rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego...66 X. Trafność prognozy...69

3 Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości inwestycyjnych Miasta Leszno 3 Wstęp Aktualna sytuacja ekonomiczna jednostek samorządu terytorialnego sprawia, że coraz częściej zaczynają one poszukiwać nowych źródeł finansowania inwestycji. Korzystanie z kredytów bankowych nie zaspakaja ciągle rosnących potrzeb. W ujęciu realnym, uwzględniającym między innymi inflację, realne dochody jednostek samorządu terytorialnego wykazują stabilizację, a w niektórych przypadkach nawet tendencję spadkową. Przyczyn tego zjawiska jest kilka: niekorzystna dla jednostek samorządu terytorialnego struktura dochodów, zbyt małe w stosunku do potrzeb środki przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego przez budżet państwa, wysoka oprocentowane kredytu bankowego. Niekorzystnie na stan finansów publicznych wpływa także przenoszenie na szczebel samorządu terytorialnego coraz to nowych zadań i obowiązków bez odpowiedniego podniesienia poziomu dochodów. Swoje piętno na sytuacji finansowej samorządów w Polsce w ostatnich latach odbił również światowy kryzys finansowy. Nie bez znaczenia pozostały również zmiany legislacyjne. Uchwalona w roku 2010 ustawa o finansach publicznych, czy też rozporządzenie Ministra Finansów ws. definicji tytułów dłużnych spowodowały dla wielu jednostek samorządu terytorialnego ograniczenie możliwości zadłużania się i, co za tym idzie, zdolności inwestycyjnych. Jednocześnie, począwszy od 2004 r. jednostki samorządu terytorialnego intensywnie poszukują środków mogących służyć, jako źródło współfinansowania inwestycji dotowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej czy też z budżetu Państwa. Fakty te powodują, iż samorządy coraz częściej poszukują alternatywnych sposobów finansowania inwestycji. Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienia aktualnej sytuacji finansowej Miasta, prezentację zestawienie kilku najbardziej popularnych metod finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, a także analizę zdolności inwestycyjnych, finansowych i kredytowych Miasta Leszno. W tym celu opracowano wariantowe prognozy finansowe.

4 Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości inwestycyjnych Miasta Leszno 4 I. Podstawowe informacje o jednostce Leszno to miasto w Wielkopolsce położone w zachodniej części województwa. Jest miastem na prawach powiatu łącząc w sobie funkcje zarówno gminy - podstawowej jednostki lokalnego samorządu terytorialnego, o ustroju której stanowi ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) jak również powiatu, o ustroju którego stanowi ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.). Organizację Miasta określa Statut Leszna. Konieczność coraz lepszego zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta i tworzenia jak najlepszych warunków dla dalszego rozwoju gospodarczego oraz wzrostu rangi jednostki w otoczeniu związana jest w dużej mierze z inwestycjami komunalnymi. Podstawowym czynnikiem ograniczającym możliwości zaspokajania potrzeb społecznych i gospodarczych jest ograniczoność środków finansowych będących w dyspozycji władz Miasta. Ta sytuacja wymaga racjonalnego (optymalnego) podejmowania decyzji o sposobie i kierunkach ich wydatkowania na cele inwestycyjne. Wydatki inwestycyjne z budżetu nie mogą być planowane w horyzoncie jednego roku budżetowego, co w przypadku tradycyjnego modelu inwestycyjnego (realizacja inwestycji wyłącznie w oparciu o wydatki zaplanowane w budżecie) prowadzić może do nadmiernej rozbudowy frontu inwestycyjnego, wydłużenia cyklu inwestycyjnego poszczególnych przedsięwzięć. W konsekwencji powoduje to wzrost ogólnych wydatków inwestycyjnych, a także przesunięcie w czasie korzyści dla mieszkańców z tytułu oddania do użytku danej inwestycji. W tej sytuacji wydatki muszą być programowane w dłuższej perspektywie czasowej. Racjonalne wydatkowanie posiadanych środków umożliwia, przy danych nakładach finansowych uzyskanie maksymalnego efektu społeczno-gospodarczego w postaci coraz lepszych warunków życia ludności i funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

5 Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości inwestycyjnych Miasta Leszno 5 II. Cel analizy Celem niniejszej analizy jest szczegółowa analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zbadanie możliwości inwestycyjnych Miasta Leszno. Uzyskanie informacji w tym zakresie pozwoli odpowiedzieć na pytanie w jakim zakresie w najbliższej kilkuletniej perspektywie czasowej Miasto będzie w stanie zaangażować się w nowe projekty inwestycyjne bez uszczerbku dla własnego bezpieczeństwa finansowego. Zakres działań samorządu w zakresie rozwoju infrastruktury jest bardzo szeroki i niemożliwy do realizacji równocześnie. Jednostka winna dokonać wyboru dziedzin priorytetowych w jakich zostanie ukierunkowana jej działalność. To mieszkańcy wskazują oczekiwane kierunki działania zarówno poprzez ankiety, ale również w akcie wyborów samorządowych. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych wpisuje się w szeroko rozumiany cel strategiczny związany ze zwiększeniem zakresu i jakości usług publicznych w gminie, w tym w szczególności związanych z infrastrukturą drogową, oświatową, sportową i kulturalną. Niniejsza analiza opracowana została w oparciu o dane sprawozdawcze, informacje dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Leszno oraz dostarczone z jednostki w tym w szczególności: uchwała Nr XXXIII/479/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata wraz ze zmianami, uchwała Nr XXII/365/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata wraz ze zmianami, projekt uchwały Rady Miejskiej Leszna w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miejskiej Leszna na lata stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 437/2014 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 14 listopada 2014 r., projekt uchwały Rady Miejskiej Leszna w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2015, sprawozdania z wykonania budżetu, umowy dotyczące zaciągniętej pożyczki i wyemitowanych papierów wartościowych przez Miasto, w tym harmonogramy ich spłat. Na podstawie danych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej (dalej WPF) oszacowane zostały: zdolności inwestycyjne, finansowe i kredytowe Miasta,

6 Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości inwestycyjnych Miasta Leszno 6 wskaźniki zadłużenia i możliwości ich zmiany, maksymalny wskaźnik zadłużenia Miasta wg projektowanej WPF. Ocena sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest ważna z punktu widzenia sprawności jej funkcjonowania. Zarządzający jednostkami samorządu terytorialnego władze publiczne mają dwa zadania. Oprócz przypisanego im instytucjonalnego kształtowania warunków gospodarowania, mają efektywnie uczestniczyć w grze rynkowej, która przejawia się poprzez gospodarność i efektywność zbierania, a później wydatkowania środków finansowych. Wydatki budżetu Miasta są przeznaczane na realizację zdań określonych w odrębnych przepisach, co oznacza, że jednostka samorządu terytorialnego nie może ponieść wydatku bez przewidzianych w tych przepisach tytułów wydatków. Podstawowymi wyznacznikami możliwych kierunków wydatkowania środków publicznych są w szczególności ustawy o samorządzie gminnym (art. 7) oraz ustawy o samorządzie powiatowym (art. 4). Zgodnie z tymi przepisami zadaniem Miasta Leszno jako miasta na prawach powiatu jest zarówno zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty jak również realizacja zadań publicznych o charakterze ponadgminnym. Zgodnie z obowiązującymi celami strategicznymi opisanymi w uchwale Rady Miejskiej Nr XXII/224/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2004r.w sprawie przyjęcia misji, wizji i celów strategicznych dla miasta Leszna oraz procedury wdrażania strategii rozwoju miasta ze zmianami Miasto ma na celu realizację: 1) zmodernizowania lokalnej gospodarki oraz przyciągnięcie innowacyjnych inwestycji dla budowania trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, 2) poprawy warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych, 3) budowy ponadlokalnej pozycji miasta jako centrum świadczenia usług dla otaczającego subregionu. Dla osiągnięcia celów podstawowych stworzone zostały programy, a w ich ramach również projekty i zadania mające służyć ich realizacji. Realizacja celów strategicznych Miasta Leszna nieodzownie wiąże się z ponoszeniem nakładów, w tym również inwestycyjnych, a niektórych przypadkach na ograniczeniu w krótkim okresie bazy dochodowej. Przykładami w tym zakresie mogą być: - program Nowe inwestycje" - realizacja programu wymagać będzie m.in. przygotowania odpowiedniej oferty uzbrojonych terenów pod działalność gospodarczą, co generować będzie znaczne wydatki inwestycyjne, a zarazem stosowania wsparcia dla inwestorów w postaci ulg, co z kolei prowadzić będzie w początkowym okresie do braku wpływów do budżetu Miasta,

7 Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości inwestycyjnych Miasta Leszno 7 - program Innowacyjna gospodarka" - realizacja programu obejmuje tworzenie konkretnych instrumentów wsparcia m.in. takich jak poręczenia kredytowe, co można w znaczny sposób wpłynąć na możliwości zaciągania zobowiązań zwrotnych na planowane do realizacji inwestycje przez Miasto, - program Mój dom - moje miasto - program koncentruje się na lepszym dostosowaniu infrastruktury mieszkaniowej, komunikacyjnej i rekreacyjnej do potrzeb Leszczynian, - program Centrum kulturalne" jako program ma skupiać się m.in. na wspieraniu budowy obiektów służących rozwojowi kultury o charakterze ponadlokalnym - program Centrum sportu i rekreacji zakłada m.in. koncentrację na rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej o znaczeniu ponadlokalnym. Zastosowana metodyka obrazuje sytuację finansową jednostki oraz pozwala na ocenę jej zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych. Odzwierciedla ona przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach.

8 Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości inwestycyjnych Miasta Leszno 8 III. Bezpieczeństwo finansowe Miasta Jednostki samorządu terytorialnego zarządzając środkami publicznymi powinny zapewnić utrzymanie bezpieczeństwa finansowego. Zarządzanie ich długiem obejmuje proces podejmowania decyzji odnośnie wyboru instrumentów dłużnych w gospodarce finansowej jednostki, pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania zadań, spłaty już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań oraz obsługi zadłużenia. Działania te podejmowane są w celu realizacji nałożonych przez ustawodawcę zadań oraz dla zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców. Decyzje te powinny być w pełni świadome i racjonalne, a ponadto uwzględniać konieczność minimalizowania kosztów związanych z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania, minimalizacji ryzyka finansowego i ewentualnej utraty płynności lub niewypłacalności jednostki. Na możliwość kształtowania bezpieczeństwa finansowego jednostki samorządu terytorialnego wpływa szereg uwarunkowań. Są to inaczej okoliczności, w jakich jednostki te podejmują się realizacji działań, mających na celu wykonanie ich zadań ustawowych. Uwarunkowania są z nimi związane w sposób trwały. Klasycznie można je podzielić na takie, które w pewnym stopniu mogą być kształtowane przez obszar, na którym występują oraz niezależnie od tego obszaru, czyli na które nie można wpływać, gdyż pochodzą z zewnątrz i wiążą się z rozwojem całej gospodarki narodowej. Uwarunkowania zarządzania długiem Niezależne od jednostki samorządu terytorialnego Zależne od jednostki samorządu terytorialnego - stopień rozwoju społeczno-gospodarczego - położenie i wielkość jst, kraju, - charakter rynku lokalnego, - stopień rozwoju mechanizmów rynkowych, - struktura demograficzna ludności i jej zmiany, - wahania koniunkturalne w kraju i na świecie, - dostępne zasoby i walory naturalne, - zmiany poziomu PKB, - potencjał wytwórczy w danej jst, - stopa inflacji, - poziom atrakcyjności inwestycyjnej jst, - stopa bezrobocia, - potencjał dochodowy jst, - zmiany rynkowych stóp procentowych, - potencjał inwestycyjny jst, - poziom prywatyzacji, - zdolność do akumulacji środków przez jst, - stan finansów publicznych, - struktura własnościowa, rzeczowa i - zakres władztwa dochodowego jst, podmiotowa gospodarki jst, - zakres władztwa wydatkowego jst, - umiejętność wyznaczania środków na spłatę

9 Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości inwestycyjnych Miasta Leszno 9 - swoboda dysponowania nadwyżkami finansowymi jst, - limity zadłużenia jst, - poziom dochodów transferowych z budżetu państwa i stopień sfinansowania nimi wydatków na zadania jst, - oferta instrumentów dłużnych dostępna na rynku finansowym, z której może skorzystać jst i warunki stawiane przez dawców kapitału. zadłużenia, - umiejętność rozłożenia w czasie spłaty zadłużenia w kolejnych okresach, Podstawowym ograniczeniem jakie należy brać pod uwagę przy rozpatrywaniu możliwości finansowych jednostki samorządu terytorialnego są przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Zmiany wprowadzone tą ustawą zakładają uwzględnienie przy możliwości zadłużania się jednostki samorządu terytorialnego jej indywidualnej zdolności do spłaty zobowiązań. Na podstawie art. 243 ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym łączna wartość spłat zobowiązań wraz z kosztami ich obsługi w stosunku do dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem z ostatnich 3 lat. Obliczenia winny być zgodne ze wzorem: gdzie: R - planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych, O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, Db dochody bieżące budżetu w danym roku, Sm dochody ze sprzedaży majątku, Wb wydatki bieżące budżetu.

10 Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości inwestycyjnych Miasta Leszno 10 We wskaźniku uwzględnia się również kwoty potencjalnych spłat, które wynikają z udzielonych przez jednostkę poręczeń i gwarancji, a także zobowiązań związków, w których skład wchodzi dana jednostka. W przypadku Miasta Leszno do spłat zobowiązań należy doliczyć potencjalne spłaty udzielonych poręczeń dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania Spółka z o.o. z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebanii, których spłaty sięgają roku Zgodnie z art. 6 zawartego przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki nr 2/8 z dnia 15 stycznia 2009 r., w którym strony zmieniły wielkości zabezpieczenia w formie poręczenia dla każdej z gmin dla Miasta Leszna udział w koszcie przedsięwzięcia stanowić ma 25,83% a całkowite poręczenie wyniosło ,35 zł, w tym do spłaty w pozostałych latach: Rok Kwota potencjalnej spłaty , , , , ,00 Rok Kwota potencjalnej spłaty , , , ,35 Upoważnienie do zaciągnięcia takiego zobowiązania finansowego zostało udzielone Prezydentowi Miasta Leszno postanowieniami uchwały Nr XXIV/262/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 r., w której określono wysokość poręczenia w poszczególnych latach zgodnie z zawartym następnie rzez Spółkę aneksem do umowy pożyczki. W projekcie WPF zabezpieczono środki na ten cel w wysokościach zapewniających możliwość uruchomienia środków na spłatę poręczonego zobowiązania.: Rok Kwota potencjalnej spłaty , , , , ,00 Rok Kwota potencjalnej spłaty , , , ,00

11 Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości inwestycyjnych Miasta Leszno 11 Z analizy powyższych dokumentów wynika, że w poszczególnych latach Miasto zabezpieczyło środki na potencjalną spłatę udzielonego poręczenia, jedynie w ostatnim roku spłaty, tj. w roku 2023 zabezpieczenie zapisane w prognozie jest niższe od faktycznego o 0,35 zł. W przypadku Miasta na dzień sporządzania analizy w uchwalonym oraz projektowanym WPF nie zostały wykazane zobowiązania związku podlegające doliczeniu do wskaźnika spłat zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych.

12 Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości inwestycyjnych Miasta Leszno 12 IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna Na potrzeby oceny sytuacji finansowej przeprowadzono analizę: projekcji dochodów i wydatków budżetu Miasta na lata prognozy w porównaniu do prognozowanych wielkości wzrostu PKB i inflacji, wielkości nadwyżki budżetowej/deficytu oraz nadwyżki operacyjnej w latach prognozy, projekcji przepływów pieniężnych oraz obciążenia budżetu zobowiązaniami finansowymi w latach prognozy. Poniższa analiza bazuje na stanie prawnym obowiązującym na dzień jej sporządzenia, tj. styczeń 2015 roku w szczególności na ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz danych finansowych Miasta. W niniejszej analizie założono, iż Miasto Leszno nie posiada i nie planuje posiadać zobowiązań związanych z współtworzonym związkiem międzygminnym. Na podstawie analizy sytuacji finansowej Miasta, w tym również jej prognozy w latach kolejnych zgodnie z projektem wieloletniej prognozy finansowej można stwierdzić, że jest ona stabilna i pozwala na realizację zamierzonych celów zawartych w prognozie. Zastosowana metodyka wyliczenia nadwyżki operacyjnej obrazuje sytuację finansową Gminy oraz pozwala na ocenę jej zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych. Odzwierciedla ona przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach. Nadwyżka operacyjna to różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w przypadku osiągania wartości dodatnich, lub w przypadku ujemnego wyniku stanowi deficyt operacyjny. Dochody bieżące - Wydatki bieżące = NADWYŻKA OPERACYJNA - Spłata zadłużenia = WOLNE ŚRODKI NA INWESTYCJE

13 Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości inwestycyjnych Miasta Leszno 13 Nadwyżka operacyjna to część budżetu jednostki, która może zostać wykorzystana na spłatę zaciągniętych zobowiązań. Pozostała część może być wykorzystana na finansowanie inwestycji. Wartość nadwyżki operacyjnej jest podstawowym miernikiem kondycji finansowej. Im wielkości te są większe, tym w lepszej jest ona kondycji finansowej. Po określeniu wartości nadwyżki operacyjnej można przystąpić do dalszej części analizy. Obejmuje ona spłatę zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji. Po odjęciu spłat zadłużenia określona zostaje wielkość środków możliwych do wydatkowania na program inwestycyjny w danym roku. Wartość ta została nazwana jako wolne środki na inwestycje. Wolne środki na inwestycje wskazują na nadwyżkę, bądź na niedobór środków pieniężnych na realizację założonego planu inwestycyjnego. Wartość ta, w zależności od tego, czy jest dodatnia, czy też ujemna, wskazuje na ewentualną potrzebę finansowania zewnętrznego, koniecznego do zrealizowania założonego programu inwestycyjnego. Miasto w zależności od tego, czy posiada środki finansowe z poprzednich lat, może zdecydować się na finansowanie takich inwestycji z nadwyżek z lat poprzednich, jak również może zaciągnąć kredyty, pożyczki, czy wyemitować obligacje. Bazę do obliczeń dla lat ubiegłych stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem dokładnej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów Miasta z ostatnich 6 lat (na podstawie sprawozdań opisowych z wykonania budżetu za lata ) w zakresie zrealizowanych podstawowych kwot budżetu oraz szczegółowa analiza danych z okresu zawartych w sprawozdaniach Gminy informacje na temat wykonania budżetów lat na podstawie strony biuletynu informacji publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu: z wykonania planu dochodów (Rb-27S), z wykonania wydatków (Rb-28S), o stanie należności (Rb-N), o stanie zobowiązań (Rb-Z), o nadwyżce / deficycie (Rb-NDS), opisowych z wykonania budżetu.

14 Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości inwestycyjnych Miasta Leszno 14 ROK Nadwyżka operacyjna , , , , ,00 Wolne środki na inwestycje , , , , ,00 ROK Nadwyżka operacyjna , , , , ,00 Wolne środki na inwestycje , , , , ,00 ROK Nadwyżka operacyjna , , , , ,00 Wolne środki na inwestycje , , , , ,00 Dodatkowym źródłem pozyskiwania środków na realizację planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych są dochody majątkowe, w tym głównie ze sprzedaży majątku oraz pozyskane dotacje na dofinansowanie realizowanych zadań. Miasto Leszno w latach planuje pozyskiwać corocznie dochody z obydwu źródeł łącznie w kwotach od 11 do 18,85 mln zł. Jak wynika z projektu wieloletniej prognozy finansowej jednostka nie posiada zawartych umów na dofinansowanie wydatków majątkowych ze środków UE poza kwotą zł, którą ma pozyskać w roku Biorąc powyższe pod uwagę należy rozważyć, czy w przewidzianym w prognozie okresie pozyskanie tych środków w zamierzonych wielkościach będzie realne oraz w jakim stopniu ewentualny ich brak po stronie dochodowej wpłynie na gospodarkę finansową Miasta czy wszystkie zamierzone inwestycje będą realizowane wyłącznie w oparciu o środki własne oraz na ile umniejszenie dochodów wpłynie na zdolność pozyskiwania kredytów i pożyczek jak również na spłatę już zaciągniętych do tego czasu. W dalszej części opracowania rozpatrzone zostaną scenariusze, w których dochody te nie będą możliwe do uzyskania w zakładanych wielkościach. W latach średnia wysokość zrealizowanych wydatków majątkowych wynosiła 18,26% wydatków ogółem (od 10,44% w roku 2014 do 21,93% w roku 2010). W roku 2015 odsetek planowanych wydatków majątkowych w wydatkach globalnych stanowi 8,98%, natomiast od roku 2016 oscyluje w przedziale 8,88 14,86%. Jak widać planowane wydatki majątkowe w latach kolejnych są znacznie niższe niż dotychczas realizowane, co potwierdzają dodatkowo kwoty w latach na ten cel Miasto przeznaczało kwoty mln zł, a w latach 2015 i 2016 wynoszą ok. 25 mln rocznie, w latach kolejnych to wielkości rzędu mln zł. Przy ustalaniu projektów budżetów na lata następne należało będzie wziąć pod uwagę, czy

15 Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości inwestycyjnych Miasta Leszno 15 założone w prognozie środki na ten cel pozwolą na realizację zadań zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców jednostki. Analiza danych historycznych pozwala również stwierdzić, że Miasto w latach ubiegłych rozwijała swoją bazę dochodową dochody budżetu w ciągu 5 lat wzrosły o zaledwie 6,97% (263 mln zł w roku 2010 do planowanych 282 mln zł w roku 2015), nieco lepiej sytuacja przedstawia się w dochodach bieżących stanowiących podstawę gospodarki samorządu, w tym przypadku wzrost wyniósł 15,04%. Zdecydowanie korzystnym trendem jest również planowane budowanie nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach w roku 2014 wyniesie ona ok. 5,5 mln zł, aby w roku 2018 przekroczyć 40 mln zł. Dokonując analizy należy szczególną uwagę zwrócić na ograniczenia w zakresie możliwości spłat zobowiązań (pożyczka i obligacje) wynikające z przepisów art. 243 ustawy o finansach publicznych. Różnica pomiędzy wskaźnikiem dopuszczalnym, a wskaźnikiem spłaty stanowi o bezpieczeństwie finansowym jednostki samorządu terytorialnego, w tym o jej odporności na negatywne zjawiska w gospodarce mające wpływ na realizowane dochody i wydatki. Dla Miasta Leszno bezpieczeństwo to kształtuje się w poszczególnych latach na zaprezentowanym poniżej poziomie: Rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań 4,29% 4,85% 6,49% 6,35% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 6,30% 5,65% 6,83% 9,45% Różnica 2,01% 0,80% 0,34% 3,10% Rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań 6,97% 6,15% 5,61% 5,33% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 12,39% 14,31% 15,15% 15,26% Różnica 5,42% 8,16% 9,54% 9,93% Rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań 4,73% 4,23% 3,86% 1,29% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 15,10% 14,74% 14,32% 13,89% Różnica 10,37% 10,51% 10,46% 12,60% Jak widać na powyższym zestawieniu od roku 2018 Miasto będzie posiadać wystarczający poziom bezpieczeństwa finansowego i nawet niewielkie zmiany w zakresie podstawowych wartości

16 Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości inwestycyjnych Miasta Leszno 16 wpływających na poziom wskaźnika spłat oraz wskaźnika maksymalnego w tym zakresie nie powinno zagrażać możliwościom realizacji zakładanych wielkości budżetów w kolejnych latach. Szczególną uwagę należy zwrócić na lata 2016 i 2017, w których wykup już wyemitowanych obligacji powoduje tak duże obciążenie wskaźnika spłat, że bezpieczeństwo finansowe jednostki wynosi zaledwie 0,80% w roku 2016 i 0,34% w roku Stosunkowo niewielkie zmiany (w porównaniu do wielkości budżetu Miasta) mogą zagrozić możliwości zrealizowania zamierzonych wykupów papierów wartościowych w ramach dopuszczalnego ustawowo wskaźnika spłat. Największe znaczenie w tym zakresie będą miały zrealizowane w latach dochody ogółem, w tym w szczególności dochody bieżące oraz ze sprzedaży majątku w latach oraz wydatki bieżące w latach , które to wielkości mają bezpośredni wpływ na kształtowanie się zarówno wskaźników dopuszczalnych jak i faktycznie realizowanego wskaźnika spłat zobowiązań. Zgodnie z wieloletnią prognozą finansową sytuacja Leszna w latach następnych wyglądać będzie w sposób zobrazowany poniżej: Wykres 1

17 Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości inwestycyjnych Miasta Leszno 17 Wykres 2 Wykres 3 W roku 2015 Miasto planuje zaciągnąć zobowiązanie w formie emisji papierów wartościowych w kwocie zł. W wieloletniej prognozie finansowej zostały zaplanowane spłaty zobowiązań w latach w kwotach:

18 Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości inwestycyjnych Miasta Leszno 18 ROK Spłaty rat kapitałowych pożyczki oraz wykup papierów wartościowych , , , , ,00 ROK Spłaty rat kapitałowych pożyczki oraz wykup papierów wartościowych , , , , ,00 ROK Spłaty rat kapitałowych pożyczki oraz wykup papierów wartościowych , ,00 Na podstawie porównania kwot spłat w poszczególnych latach już zaciągniętych zobowiązań można stwierdzić, że planowane w roku 2015 do emisji serie obligacji będą wykupione w roku 2026, tzn. wykup nastąpi po upływie 11 lat od daty ich emisji. Przyjęcie tak długiego okresu do wykupu pociągać będzie za sobą odpowiednio wyższy koszt pozyskania tych środków. Na rynku finansowym w tym zakresie dominuje zasada, zgodnie z którą na rynku obligacji im dłuższy jest termin wykupu obligacji tym wyższe powinno być oferowane oprocentowanie. Związane jest to z wyższym ryzykiem podejmowanym przez inwestorów (emitentów obligacji) wraz z długością trwania inwestycji rośnie także jej ryzyko. Przy przyjęciu założenia, iż dla emisji obligacji w roku 2015 uda się uzyskać takie same warunki jak dla obligacji wyemitowanych w roku 2014 (Wibor 6M + 1,15% marży banku) wówczas coroczny koszt obsługi zadłużenia z tego tytułu wyniesie zł, co w całym okresie da już kwotę zł. Na podstawie analizy rynku obligacji komunalnych emitowanych w roku 2014 założyć można, że zmiana systemu wykupu obligacji winna pociągnąć za sobą obniżenie corocznie zakładanych kosztów obsługi tego zadłużenia. W jednej z podpoznańskich gmin zostały wyemitowane obligacje w kwocie zł na okres 10 lat z przyjętym systemem wykupu corocznego (w różnych kwotach dostosowanych do prognozowanych możliwości finansowych w danym okresie), gdzie najkorzystniejsza oferta opiewała na oprocentowanie na poziomie Wibor 6M + 0,59%, co w porównaniu do stawki określonej w umowie emisji Miasta Leszno daje realne oszczędności corocznie na poziomie zł. Wskazanym wydaje się być każdorazowa analiza realnych możliwości finansowych Miasta do dokonywania spłat zadłużenia oraz jego obsługi w latach kolejnych oraz na bazie jej

19 Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości inwestycyjnych Miasta Leszno 19 wyników planowanie spłat/wykupu zobowiązań dłużnych w możliwie krótkim okresie czasu dostosowanym do tych możliwości. Na podstawie otrzymanych umów związanych z zaciąganiem zobowiązań dłużnych (umowa pożyczki oraz umowy o emisji obligacji) ustalono, że zadłużenie Miasta na koniec 2014 roku wynosić winno zł, jednakże z projektu WPF wynika, że zadłużenie stanowić będzie kwotę zł różnica zł. Pociąga to za sobą również konsekwencje w zakresie planowanych rozchodów budżetu. - z harmonogramów ujętych w umowach wynika, że w roku 2015 Miasto winno dokonać spłat/wykupów w kwocie zł, a w roku zł, natomiast w WPF odpowiednio ujęto kwoty zł i zł. Jak wynika z otrzymanych wyjaśnień ze strony jednostki różnica w spłacie zobowiązań wynika z wykonanych wcześniejszych wykupów wyemitowanych obligacji, które Miasto zrealizowało w latach Dokonanie wcześniejszych wykupów w miarę posiadanych środków przez jednostkę wskazuje na prowadzenie bieżącej analizy zagrożeń w latach kolejnych oraz podejmowanie zawczasu działań naprawczych w tym zakresie. Podkreślenia wymaga, że w sytuacji w jakiej znajduje się Miasto nawet niewielkie odstępstwa od przyjętych założeń w zakresie realizowanych dochodów (poniżej zakładanych wielkości) lub wydatków bieżących (powyżej wielkości przyjętych w projekcie) mogą doprowadzić do przekroczenia przez wskaźnik spłat dopuszczalnej wielkości. Szczególnie należy tutaj zwrócić uwagę na planowane w stosunku do lat ubiegłych różnice w planowanych wielkościach w latach (w tym głównie w wydatkach bieżących i dochodach bieżących). Potencjalne zagrożenia w tym zakresie zostały przedstawione w rozdziale VII niniejszego opracowania. Jak podano w Objaśnieniach przyjętych wartości do projektu WPF dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w roku 2015 przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów (tj. w kwocie o 10,05% wyższej niż plan na rok 2014), natomiast w latach kolejnych ( ) zaplanowano w oparciu o optymistyczne prognozy Ministra Finansów dla wpływów z podatków bezpośrednich zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata Zakładany wzrost udziałów w PIT w budżecie Miasta ma wynieść odpowiednio 5,02% w roku 2016 i 7,53% w roku Należy zwrócić uwagę i prowadzić stały monitoring w zakresie otrzymywanych wpływów z tego tytułu ze względu na to, że wykonanie tych dochodów w latach poprzednich ( na dzień sporządzenia analizy brak danych o wykonaniu za rok 2014) było znacznie niższe niż określone ww. informacji o kwotę zł w roku 2012 oraz o zł w roku Brak planowanych wpływów z tego tytułu jedynie w roku 2016 w wysokości zł spowoduje przekroczenie dopuszczalnego poziomu spłat

20 Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości inwestycyjnych Miasta Leszno 20 w roku 2017, do podobnego stanu doprowadziłby ubytek dochodów latach w stosunku do planowanych w łącznej kwocie zł. Dotychczas Miasto Leszno realizowało dochody z PIT w kwotach jak na wykresie poniżej: Plan i wykonanie wpływów z PIT w latach Wykres , , , , , , , , Plan Wykonanie Wykres 5 Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w latach

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 3-2009 URSZULA ZIARKO-SIWEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Polskie jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22)

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Brak mieszkań dla najuboższych jest powszechnie postrzegany jako ogromny problem społeczny. Nie jest to przy tym wyłącznie problem samych osób biednych, ale również właścicieli

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce

Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce 2014 Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce Analiza rynku spółek komunalnych w Polsce 5,00 Rentowność kapitału własnego branży transportowej 0,00 0,05-5,00-10,00 % -15,00-20,00-17,87-25,00-30,00-29,20-25,59-35,00

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 1 E W A B O Ń C Z A K K U C H A R C Z Y K K R Z Y S Z T O F H E R B S T K R Z Y S Z T O F C H M U R A JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH POLSKA

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze na Catalyst Emitenci obligacji spółdzielczych notowanych na Catalyst (lipiec 2011) Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. Mo-BRUK S.A.

NOTA INFORMACYJNA. Mo-BRUK S.A. NOTA INFORMACYJNA sporządzona na potrzeby wprowadzenia 20.000 obligacji na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda wyemitowanych przez Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi, nr 68, 33-322

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo