Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK"

Transkrypt

1 Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK

2 Spis treści 1. Wprowadzenie 2 2. Metodyka badania bezpośrednich inwestycji zagranicznych Podstawowe pojęcia Strumień BIZ z perspektywy Funduszu Ekspansji Zagranicznej Kapitał w tranzycie Reinwestowane zyski Optymalizacja podatkowa Zmiany wyceny Wycofywany kapitał (dezinwestycje) a wartość strumienia BIZ Zmiany w prezentacji danych o polskich BIZ wprowadzone w 2014 roku Polskie inwestycje zagraniczne Najważniejsze trendy w zakresie polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych Zmiany strumienia polskich BIZ Zmiany stanu należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą Polskie BIZ na tle regionu i świata Struktura polskich BIZ Struktura geograficzna Struktura sektorowa należności z tytułu BIZ Charakterystyka zaangażowania inwestycyjnego polskich podmiotów za granicą Liczba podmiotów aktywnych za granicą Źródła finansowania polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych Prezentacja wyników badania popytu na instrumenty finansowe Funduszu Ekspansji Zagranicznej Metodologia wykonania badania ankietowego Wstęp Charakterystyka respondentów ankiety Plany odnośnie ekspansji zagranicznej badanych przedsiębiorstw Obecna działalność za granicą oraz plany dotyczące ekspansji w podziale na kraje 31

3 4.6 Wielkość niezbędnych nakładów oraz sposób przeprowadzania ekspansji zagranicznej Rodzaj oraz wielkość finansowania niezbędnego do ekspansji Atrakcyjność różnych instrumentów finansowych Potencjalne korzyści ze współpracy z TFI BGK Cele projektu ekspansji zagranicznej Współpraca z TFI BGK Wnioski Zastrzeżenia i ograniczenia analizy 40

4 1 Wprowadzenie

5 1. Wprowadzenie main header Po akcesji Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą znacząco przyspieszyła. Mimo istotnego zwiększenia się polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w ostatniej dekadzie, nadal istnieje duża przestrzeń do dalszej ekspansji zagranicznej polskich firm. Jednym z istotnych ograniczeń w tym zakresie może być niewielka dostępność finansowania zewnętrznego. Obecnie większość przedsiębiorstw prowadzących rozwój za granicą w formie BIZ korzysta w tym celu z prostych form finansowania, opierając się w wielu przypadkach na środkach własnych. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. ( TFI BGK S.A., TFI BGK ), na którego zlecenie powstał niniejszy raport, zostało utworzone w sierpniu 2014 roku. Towarzystwo działa na zasadach komercyjnych, w oparciu o Ustawę o funduszach inwestycyjnych. TFI BGK S.A. tworzy fundusze zamknięte, inwestujące m.in. w nieruchomości, projekty infrastrukturalne, aktywa private equity i venture capital. TFI BGK rozważa utworzenie Funduszu Ekspansji Zagranicznej Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych ( FEZ, Fundusz Ekspansji Zagranicznej ), którego celem byłoby wsparcie ekspansji polskich przedsiębiorstw poza granicami kraju w tym szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw działających z powodzeniem w kraju, a planujących rozszerzenie działalności poza granice Polski, poprzez współfinansowanie ich zagranicznych projektów inwestycyjnych. Poniższy Raport został sporządzony w celu zbadania wielkości i charakteru popytu na instrumenty finansowe, które mogłyby być oferowane przez Fundusz, oraz scharakteryzowania potencjalnych klientów FEZ. W pierwszej części Raportu przedstawiono podstawowe informacje o polskich bezpośrednich inwestycjach zagranicznych i przeanalizowano najważniejsze tendencje w zakresie BIZ realizowanych przez polskie podmioty. Ponadto omówiono strukturę geograficzną i branżową polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz najważniejsze charakterystyki zaangażowanych podmiotów, w tym dotyczące wykorzystywanych sposobów finansowania rozwoju za granicą. Druga część raportu stanowi prezentację wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród polskich przedsiębiorstw planujących, lub będących w trakcie ekspansji zagranicznej. W rozdziale opisano charakterystykę prowadzonej przez te spółki działalności i ich planów inwestycyjnych, jak i zainteresowanie potencjalną ofertą FEZ i korzyściami płynącymi ze współpracy z TFI BGK. Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK 3

6 2 Metodyka badania bezpośrednich inwestycji zagranicznych 4

7 2. Metodyka badania bezpośrednich inwestycji zagranicznych Celem niniejszego rozdziału jest wprowadzenie do tematyki bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Omówione zostają najważniejsze składniki kształtujące wartość stanu należności i strumienia bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz kwestie związane z korektami umożliwiającymi analizę tych wartości z perspektywy potencjalnego rynku dla Funduszu Ekspansji Zagranicznej. W dalszej części wskazane zostaną najważniejsze różnice związane ze zmianą przez NBP metodologii prezentacji BIZ w 2014 roku. 2.1 Podstawowe pojęcia Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) są jedną z podstawowych kategorii inwestycji dokonywanych pomiędzy różnymi gospodarkami (obok np. inwestycji portfelowych). W ramach inwestycji bezpośredniej podmiot inwestujący (inaczej inwestor bezpośredni) dąży do ustanowienia długoterminowej, strategicznej relacji z podmiotem zagranicznym (przedsiębiorstwem bezpośredniego inwestowania, PBI) poprzez nabycie co najmniej 10% ogólnej wartości jego kapitału. Jako inwestycje bezpośrednie klasyfikowane są zarówno inwestycje w wyniku których podmiot inwestujący obejmuje ponad 10% kapitału przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania (ustanowienie relacji inwestycji bezpośredniej), jak i wszystkie niezależnie od wartości transakcje finansowe zwiększające bądź zmniejszające zaangażowanie kapitałowe inwestora bezpośredniego następujące po ustanowieniu relacji inwestycji bezpośredniej. Powodami dokonania inwestycji bezpośrednich mogą być chęć uzyskania dostępu do nowych rynków zbytu lub zasobów, albo obniżenia kosztów działalności. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przyczyniają się w związku z tym do międzynarodowej integracji gospodarczej, wzrostu wymiany handlowej oraz transferu technologii i wiedzy, poprawiając konkurencyjność zarówno krajów inwestujących, jak i krajów lokalizacji BIZ 1. Z punktu widzenia kraju inwestora kapitały zainwestowane w przedsiębiorstwach bezpośredniego inwestowania są należnościami z tytułu BIZ natomiast z punktu widzenia kraju lokalizacji, wartość ta stanowi zobowiązania z tytułu BIZ. Należności z tytułu BIZ 1 Zob. Forte R., Moura R. (2010) The Effects of Foreign Direct Investment on the Host Country Economic Growth: Theory and Empirical Evidence, The Singapore Economic Review, vol. 58, No. 03. stanowią więc zasób kapitału należącego do rezydentów danej gospodarki ulokowany za granicą. W statystykach międzynarodowych należności z tytułu BIZ dzieli się na kapitały udziałowe i pozostały kapitał 2. Kapitały udziałowe można dzielić z kolei na kapitał wniesiony (czyli nabyty bądź objęty w inny sposób) oraz reinwestowane zyski, czyli zyski niepodzielone i zatrzymane przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania, proporcjonalnie do udziałów w posiadaniu inwestora bezpośredniego. Transakcyjne zmiany należności z tytułu BIZ polegające na zmianie skali zaangażowania kapitałowego inwestora bezpośredniego w PBI (w odróżnieniu od zmian wynikających z wyceny instrumentów kapitałowych) nazywane są w dalszej części prezentacji strumieniem bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Na strumień BIZ składają się reinwestowane zyski, nowe inwestycje dłużne oraz udziałowe zrealizowane w danym okresie (w ramach strumienia BIZ wyróżnia się także kapitał w tranzycie). Strumień BIZ jest wartością netto obejmującą zarówno transakcje związane z objęciem udziałów i nabyciem długu przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania (wzrost polskich należności), jak i transakcje związane ze zbyciem takich udziałów i długu (obniżenie polskich należności). W związku z tym w dalszej części prezentacji przyjęto konwencję, zgodnie z którą wartość strumienia BIZ przyjmuje znak + w przypadku kiedy wartość transakcji związanych z nabyciem kapitału jest wyższa niż wartość transakcji związanych ze zbyciem kapitału 2 Pozostały kapitał to wszystkie inne formy inwestowania niż nabycie udziałów lub akcji albo reinwestowanie zysków związanych z tymi udziałami lub akcjami. Do pozostałego kapitału zalicza się m.in. kredyty i pożyczki, dłużne papiery wartościowe oraz pozostałe nierozliczone płatności pomiędzy podmiotami powiązanymi relacją inwestycji bezpośrednich (zob. Narodowy Bank Polski, (2014) Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r.). Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK 5

8 2. Metodyka badania bezpośrednich inwestycji zagranicznych i znak - w przeciwnym przypadku. Innymi słowy, znak + przy wartości strumienia polskich inwestycji zagranicznych oznacza odpływ kapitału z Polski wynikający z transakcji inicjowanych przez polskich rezydentów (jest to konwencja odwrotna do stosowanej przez Narodowy Bank Polski, który odpływowi kapitału z Polski przyporządkowuje wartości ujemne 3 ). W ostatnich latach bardzo istotne znaczenie dla polskich inwestycji bezpośrednich zyskało zjawisko kapitału w tranzycie związane z finansową działalnością optymalizacyjną korporacji międzynarodowych. Szczegółowy opis wpływu kapitału w tranzycie na statystykę polskich BIZ przedstawiono w punkcie Strumień BIZ z perspektywy Funduszu Ekspansji Zagranicznej Zmiany wartości inwestycji bezpośrednich polskich podmiotów za granicą mogą wynikać z wielu czynników. Część z nich nie jest związana z faktyczną działalnością inwestycyjną polskich przedsiębiorstw, a w związku z tym, nie może tworzyć popytu na produkty oferowane przez Fundusz Ekspansji Zagranicznej. Do najistotniejszych składników zmian polskich należności z tytułu BIZ należą: Składniki związane z działalnością inwestycyjną polskich firm Nowe inwestycje dłużne i udziałowe będące kategoriami ściśle związanymi z faktyczną działalnością inwestycyjną polskich przedsiębiorstw - prowadzą do ustanowienia trwałej relacji strategicznej między inwestorem a PBI, która umożliwia inwestorowi uzyskanie bezpośredniego wpływu na działalność PBI. Wartość nowych inwestycji dłużnych i udziałowych przybliża w związku z tym wielkość rynku, który może zagospodarować Fundusz Ekspansji Zagranicznej. Inne składniki Kapitał w tranzycie polega na transferze kapitału przez firmy zagraniczne za pośrednictwem podmiotów specjalnego przeznaczenia w celu optymalizacji finansowej i niezwiązany z faktyczną działalnością inwestycyjną podmiotów kraju inwestującego; Reinwestowane zyski zyski zatrzymane przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania są klasyfikowane jako transakcja zwiększająca zaangażowanie inwestora w PBI w proporcji do udziałów w posiadaniu inwestora bezpośredniego; Inwestycje związane z optymalizacją podatkową podmioty mogą decydować się na formalne przenoszenie części swojej działalności w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych, bez przeniesienia głównego centrum swojej działalności gospodarczej; Zmiany wyceny będące efektem zmian wartości kapitału przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania wynikających z warunków rynkowych (np. cen akcji), lub różnic kursowych. W tej kategorii zawierają się również zmiany wynikające z przeklasyfikowania inwestycji między inwestycjami portfelowymi, a bezpośrednimi (wynikające ze zmiany poziomu udziału inwestora bezpośredniego/portfelowego z poniżej 10% do powyżej 10% kapitału, lub przeciwnie). Z perspektywy analizy potencjalnego rynku dla FEZ najkorzystniejsze byłoby uwzględnienie jedynie składników ściśle związanych z faktyczną działalnością inwestycyjną wynikających z realizowania przez polskie podmioty intencji rozpoczęcia bądź zwiększenia skali działalności gospodarczej za granicą. Oznacza to, że wskazane jest oczyszczenie publicznie dostępnych danych o BIZ z efektów niezwiązanych z taką działalnością. 3 Zgodnie z zasadami metodyki BPM5. Ze względu na przejrzystość prezentacyjną, w raporcie posługujemy się metodyką BPM5 stosowaną przez NBP do 2014, kiedy wprowadzona została metodyka BPM6. Więcej informacji nt. różnic pomiędzy BPM5 i BPM6 znajduje się w podrozdziale Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK

9 2. Metodyka badania bezpośrednich inwestycji zagranicznych Rys. 1. Składniki zmian należności i strumienia polskich BIZ Nowe inwestycje dłużne Nowe inwestycje udziałowe Reinwestowane zyski Kapitał w tranzycie Optymalizacja podatkowa Zmiany wartości polskich należności z tytułu BIZ Zmiany transakcyjne (strumień BIZ) Rynek Funduszu Ekspansji Zagranicznej Zmiany wyceny, różnice kursowe Źródło: opracowanie EY Ze względu na sposób prezentacji danych o BIZ przez NBP możliwe są korekty zmiany wartości polskich należności o wpływ kapitału w tranzycie, reinwestowanych zysków i zmian wyceny Kapitał w tranzycie Najważniejszą korektą, jaką nakładamy na dane NBP dot. BIZ, jest ich oczyszczenie z wpływu kapitału w tranzycie. Zjawisko kapitału w tranzycie polega na lokowaniu za granicą kapitału w formie inwestycji bezpośrednich przez podmioty specjalnego przeznaczenia utworzone i w pełni kontrolowane przez przedsiębiorstwa zagraniczne. Typowa transakcja kapitału w tranzycie polega na przekazaniu kapitału przez spółkę matkę działającą za granicą do specjalnie utworzonej w tym celu spółki córki w wybranym kraju (np. w Polsce), która następnie inwestuje taki kapitał w całości w kraju trzecim. Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK 7

10 2. Metodyka badania bezpośrednich inwestycji zagranicznych Rys. 2. Polskie należności z tytułu kapitału w tranzycie 50% mld EUR 15 40% 12 30% 9 20% 6 10% 3 0% należności z tytułu kapitału w tranzycie (p. oś) udział kapitału w tranzycie w należnościach BIZ ogółem (l. oś) 0 Kapitał w tranzycie w Polsce (mln EUR) Rok Stan należności podmiotów specjalnego przeznaczenia Zmiana należności podmiotów specjalnego przesznaczenia (zmiany transakcyjne i wycena) Kapitał w tranzycie, napływ i odpływ z tytułu BIZ (zmiany transakcyjne) Źródło: NBP oraz obliczenia EY na podstawie danych NBP Zarówno wniesienie kapitału do spółki córki, jak i dokonana przez tę spółkę inwestycja są klasyfikowane jako inwestycje bezpośrednie (odpowiednio jako wzrost pasywów i wzrost aktywów zagranicznych o równej wartości). W związku z tym zjawisko kapitału w tranzycie powiększa wartość nowych inwestycji dokonywanych przez polskie podmioty, choć nie jest związane z inicjowaniem tworzenia miejsc pracy bądź produkcji zagranicznej przez polskie przedsiębiorstwa. W celu oceny skali faktycznej działalności polskich podmiotów w zakresie inwestowania za granicą niezbędne jest korygowanie danych dot. BIZ o kapitał w tranzycie. Na przykład, w 2012 r. wartość należności polskich podmiotów z tytułu BIZ w formie kapitału w tranzycie wynosiła 7,7 mld EUR (ok. 17% całości), a likwidowanie podmiotów SPV (utworzonych w celu transferowania kapitału) spowodowało obniżenie wartości strumienia polskich BIZ o 4,6 mld EUR. Dane o kapitale w tranzycie prezentowane przez NBP są podawane dla wartości zobowiązań/należności oraz 8 Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK

11 2. Metodyka badania bezpośrednich inwestycji zagranicznych strumieni BIZ (polskie za granicą/zagraniczne w Polsce). Należy przy tym zwrócić uwagę, że w przypadku kapitału w tranzycie ta sama wartość jest wykazywana po stronie należności i zobowiązań z tytułu BIZ (podmioty specjalnego przeznaczenia posiadają tyle samo należności od podmiotów, w których inwestują, co zobowiązań wobec podmiotów, od których otrzymały kapitał) oraz strumienia polskich inwestycji za granicą i zagranicznych inwestycji w Polsce (napływ i odpływ kapitału do/z Polski z tytułu działalności podmiotów specjalnego przeznaczenia odbywa się w tym samym okresie sprawozdawczym). NBP nie podaje danych o strukturze geograficznej i sektorowej kapitału w tranzycie zarówno w przypadku stanu należności/ zobowiązań jak i strumieni inwestycji. Dostępne na ten temat informacje mają charakter jakościowy i są podawane nieregularnie w raportach NBP. W związku z tym, o ile możliwe jest oczyszczenie danych o polskich należnościach z tytułu BIZ oraz o strumieniu polskich BIZ z wpływu kapitału w tranzycie, to nie można skorygować w ten sam sposób danych o strukturze geograficznej i sektorowej tych inwestycji. Dodatkowo, dane o kapitale w tranzycie podawane są w tym samym ujęciu, co pozostałe dane o inwestycjach zagranicznych, czyli w ujęciu netto między nowymi inwestycjami i inwestycjami likwidowanymi (napływ inwestycji z tytułu kapitału w tranzycie w danym okresie sprawozdawczym oznacza, że w tym okresie wartość utworzonych podmiotów specjalnego przeznaczenia była wyższa niż wartość zlikwidowanych w tym czasie podmiotów specjalnego przeznaczenia) Reinwestowane zyski Prezentowane przez Narodowy Bank Polski dane o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych zawierają wartość strumienia reinwestowanych zysków w danym roku. Niestety dane o wartości należności nie zawierają informacji o części wynikającej z reinwestowania zysków, a zakres danych o strumieniach reinwestowanych zysków uniemożliwia jej oszacowanie. Dlatego wpływ reinwestowanych zysków jest uwzględniany jedynie dla przepływów. W latach reinwestowane zyski stanowiły przeciętnie około 9% całkowitej wartości strumienia BIZ Optymalizacja podatkowa Dane o polskich inwestycjach zagranicznych gromadzone przez NBP pochodzą z ankiety prowadzonej wśród przedsiębiorstw posiadających inwestycje bezpośrednie za granicą. W ankiecie tej nie są zbierane dane o faktycznym celu lokowania kapitału za granicą. W szczególności, niemożliwe jest określenie czy dana inwestycja została ulokowana w celu optymalizacji podatkowej, czy w celu prowadzenia działalności gospodarczej w danym kraju. Oznacza to, że brak jest możliwości dokonania korekty z tytułu optymalizacji podatkowej Zmiany wyceny Istotnym źródłem zaburzającym pomiar stanu należności (i w związku z tym zmiany jego wartości) wynikającego z inwestycji zagranicznych są zmiany wyceny instrumentów finansowych w tym zmiany kursowe. Zmiany wyceny instrumentów finansowych nie mają wpływu na wartość strumienia inwestycji, stąd używane przez nas dane o strumieniu BIZ nie wymagają korekty o te zmiany. Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK 9

12 2. Metodyka badania bezpośrednich inwestycji zagranicznych Wycofywany kapitał (dezinwestycje) a wartość strumienia BIZ Analiza polskich BIZ byłaby bogatsza gdyby istniała możliwość oddzielenia nowych inwestycji i wycofywanego kapitału (dezinwestycji). Niestety, dane Narodowego Banku Polskiego o inwestycjach zagranicznych są podawane jedynie jako wartości netto ulokowanych i wycofanych w danym okresie inwestycji. Wynika to z przeznaczenia ich do śledzenia napływu i odpływu kapitału do/z Polski w wyniku działań rezydentów i nierezydentów. W zależności od przyjętej konwencji (znaków przypisanych kierunkom ruchu kapitału) dodatnia/ujemna wartość strumienia polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych oznacza napływ/ odpływ kapitału do/z Polski z tytułu decyzji podjętych przez polskich inwestorów. Analogiczna zasada dotyczy strumienia inwestycji zagranicznych w Polsce. Obiektem zainteresowania NBP jest w tym przypadku wartość kapitału która zasiliła rynek polski (lub go uszczupliła). Oznacza to, że na podstawie danych NBP możemy wnioskować jedynie o rezultacie netto działania wszystkich polskich inwestorów za granicą - strumień polskich BIZ - i wszystkich zagranicznych inwestorów w Polsce strumień zagranicznych BIZ (a nie odrębnie o skali działalności inwestorów, który lokowali nowe inwestycje i inwestorów, którzy wycofywali wcześniej ulokowany kapitał). Dane dotyczące struktury geograficznej i sektorowej polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych są podawane w konwencji analogicznej do danych o strumieniach BIZ. Na przykład, w przypadku struktury geograficznej dane o wartości polskich inwestycji za granicą oznaczają przepływ netto kapitału między Polską a wybranym krajem z tytułu decyzji podejmowanych przez polskich inwestorów (lokujących i wycofujących kapitał z danego kraju). Ta sama zasada dotyczy podziału sektorowego prezentowane przez NBP dane dotyczą w tym przypadku przepływu kapitału między Polską a zagranicą w danym sektorze (ponownie w ujęciu netto między grupą inwestorów, którzy lokowali w danym okresie inwestycje, a grupą inwestorów, którzy je wycofywali). 2.3 Zmiany w prezentacji danych o polskich BIZ wprowadzone w 2014 roku W 2014 r. Narodowy Bank Polski wprowadził zmiany w prezentacji danych o bilansie płatniczym i bezpośrednich inwestycjach zagranicznych zgodne z międzynarodowymi zasadami BPM6, zastępując dotychczas obowiązujące zasady standardu BPM5. Według nowej metodyki dane dot. struktury polskich inwestycji za granicą są podawane przez NBP w odmiennym ujęciu (ujęcie kierunkowe, ang. directional approach) niż dane o wartości polskich aktywów ogółem z tytułu BIZ w Bilansie Płatniczym i Międzynarodowej Pozycji Inwestycyjnej (ujęcie bilansowe, ang. asset/liabilities approach). W związku z tym, zasady BPM6 nie zapewniają porównywalności danych o strukturze BIZ z danymi o wartości aktywów z tytułu BIZ (Rys. 3). W powyższym raporcie oparto się na danych zgodnych z poprzednio obowiązującym standardem BPM5, zapewniającym porównywalność danych o strukturze BIZ i poziomie BIZ ogółem. W standardzie BPM5 zarówno dane o strukturze, jak dane o wartości należności/zobowiązań z tytułu BIZ prezentowane są w ujęciu kierunkowym. 10 Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK

13 Rys. 3. Różnice pomiędzy BPM5 i BPM6 BPM5 BPM6 10 mld EUR BPM6 BPM5 mld EUR % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% strefa euro UE poza strefą euro EFTA Ameryki BPM BPM Azja pozostałe Źródło: NBP Różnice w wartościach należności i strumienia BIZ między BPM5 (ujęcie kierunkowe) a BPM6 (ujęcie bilansowe) wynikają z dwóch źródeł: (1) według zasad BPM5 poziom należności z tytułu BIZ jest korygowany o należności podmiotów bezpośredniego inwestowania od polskich inwestorów bezpośrednich (pożyczki od zagranicznych spółek córek obniżają wartość polskich należności z tytułu BIZ) oraz (2) według zasad BPM6 przyjmuje się konwencję ostatecznego podmiotu kontrolującego, zgodnie z którą kierunek klasyfikacji należności i zobowiązań między podmiotami należącymi do grupy kapitałowej (jako polskie BIZ, albo zagraniczne BIZ w Polsce) jest uzależniony od kraju rezydentury podmiotu kontrolującego grupę kapitałową (pożyczki między podmiotami należącymi do grupy kapitałowej kontrolowanej przez inwestora bezpośredniego z Polski nawet jeśli podmioty te nie są polskimi rezydentami są klasyfikowane jako polskie inwestycje zagraniczne). Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK 11

14 3 Polskie inwestycje zagraniczne

15 3. Polskie inwestycje zagraniczne Rozdział ten obejmuje analizę najważniejszych tendencji dotyczących bezpośrednich inwestycji zagranicznych realizowanych przez polskie podmioty. Ponadto omawiana jest w nim struktura geograficzna i sektorowa inwestycji oraz najważniejsze charakterystyki zaangażowanych podmiotów, w tym dotyczące wykorzystywanych sposobów finansowania. 3.1 Najważniejsze trendy w zakresie polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych Zmiany strumienia polskich BIZ Dane NBP wskazują, że aktywność polskich firm w zakresie inwestowania bezpośredniego za granicą wyraźnie wzrosła w okresie po przystąpieniu Polski do UE w 2004 r. Wskazuje to na wysoką atrakcyjność rynków europejskich dla polskich przedsiębiorstw realizujących ekspansję zagraniczną oraz na znaczenie obowiązującej w UE swobody przepływu kapitału na inwestowanie w formie BIZ przez polskie przedsiębiorstwa. Rys. 4. Strumień polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych mld EUR przystąpienie Polski do UE polskie bezpośrednie inwestycje za granicą nieskorygowane dane NBP (zaburzone przez kapitał w tranzycie) Źródło: opracowanie EY na podstawie danych NBP Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK 13

16 3. Polskie inwestycje zagraniczne Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych związanych z nowymi projektami inwestycyjnymi prowadzonymi przez polskie firmy 4 w latach kształtowała się na przeciętnym poziomie 3,5 mld EUR rocznie. W całym okresie po 2005 r. większość nowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych realizowanych przez polskie firmy stanowiły inwestycje udziałowe. Rys. 5. Dekompozycja strumienia polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych 6 mld EUR 4 2 0,6 3,1 1,1 1,0 1,6 1,5 0,7 2,2 4,6 1,3 3,0 0,6 4,2 5,0 0-0,7-2 pozostałe inwestycje (głównie dłużne) inwestycje udziałowe razem nowe inwestycje bezpośrednie -3, Źródło: opracowanie EY na podstawie danych NBP Obserwowane w danych wyhamowanie zagranicznej aktywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw w 2013 r. (obniżenie strumienia BIZ do 1,8 mld EUR) wiązało się głównie z wycofaniem do Polski dużej wartości kapitału dłużnego, podczas gdy wartość nowych inwestycji udziałowych wyraźnie wzrosła. Sugeruje to, że ostatni spadek wartości strumienia polskich BIZ mógł być przejściowy. 4 Po oczyszczeniu z wpływu kapitału w tranzycie i reinwestowania zatrzymanych zysków 14 Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK

17 3. Polskie inwestycje zagraniczne Zmiany stanu należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą Na koniec 2013 roku wartość należności polskich podmiotów z tytułu kapitału ulokowanego za granicą w formie inwestycji bezpośrednich wynosiła 37,4 mld EUR (166,2 mld PLN). Większość kapitału (ok. 20,3 mld EUR, 54%) z tytułu polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych miała formę akcji i udziałów 5 w przedsiębiorstwach działających za granicą, ok. 17 mld EUR inwestycji bezpośrednich miało natomiast formę inną niż kapitał udziałowy (głównie kredyty i instrumenty dłużne). Szybki wzrost wartości polskich inwestycji bezpośrednich za granicą rozpoczął się wraz ze wstąpieniem Polski do UE w 2004 r. W dekadzie wartość należności polskich podmiotów z tytułu BIZ rosła w przeciętnym tempie (CAGR) 36,2% rocznie. Rys. 6. Należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą 40 mld EUR 36,1 37, pozostały kapitał (głównie dłużny) kapitał udziałowy 30,8 17, ,8 20,2 19, ,4 13,3 10,9 20,3 9,2 4,8 4,1 15,9 6,5 3,1 3,8 1,9 11,6 8,6 8,3 1,4 6,1 6,8 4,5 2, Źródło: NBP 5 Wartość kapitału udziałowego została pomniejszona o wartość należności podmiotów specjalnego przeznaczenia działających wyłącznie w celu transferu kapitału (kapitał w tranzycie). Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK 15

18 3. Polskie inwestycje zagraniczne Polskie BIZ na tle regionu i świata W porównaniu do krajów regionu Europy Środkowo- Wschodniej, wartość polskich należności z tytułu inwestycji bezpośrednich za granicą jest przeciętna. Na koniec 2013 r. należności polskich podmiotów z tytułu kapitału ulokowanego w formie inwestycji bezpośrednich za granicą stanowiły równowartość 10,6% PKB, podczas gdy na Węgrzech wynosiły ponad 30%, w Estonii 27%, a w Rosji 23% PKB. Stosunek należności z tytułu BIZ do PKB w Polsce był również niższy niż w Słowenii i Czechach. Należności z tytułu BIZ jako odsetek PKB w Polsce były natomiast wyższe niż w Chorwacji, na Litwie, Łotwie, czy Słowacji. Warto odnotować, że do momentu przystąpienia Polski do UE, wartość polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych do PKB była wyższa jedynie od analogicznej relacji dla Bułgarii i Litwy (Rys. 7). Biorąc pod uwagę poziom aktywów z tytułu BIZ w krajach o wyższym poziomie rozwoju gospodarczego niż Polska (np. Niemcy 47% PKB, Francja 60% PKB, Hiszpania 47% PKB, USA 38% PKB), oczekiwanie dalszego wzrostu wartości polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych wydaje się uzasadnione. Rys. 7. Stan należności z tytułu BIZ w wybranych krajach % PKB Źródło: UNCTAD Biorąc pod uwagę wartość BIZ w stosunku do nakładów brutto na środki trwałe (przybliżenie poziomu inwestycji realizowanych w gospodarce), polskie inwestycje zagraniczne były dotychczas mniejsze niż przeciętnie na świecie i wśród krajów rozwijających się. Średnia wartość strumienia BIZ z Polski w latach ukształtowała się na poziomie 3,5% nakładów brutto na środki trwałe. Na świecie odsetek ten wynosił w tym samym czasie 10,5%, był on także wyższy niż w Polsce w Ameryce Łacińskiej i w Azji Południowo-Wschodniej (odpowiednio 9,1% i 5,5% nakładów brutto na środki trwałe). 16 Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK

19 3. Polskie inwestycje zagraniczne Tabela 1: Wartość strumienia BIZ krajów z wybranych regionów i Polski [% nakładów na środki trwałe] Świat 10,0 10,9 Azja Południowa i Wschodnia 5,1 5,8 Ameryka Łacińska 8,4 9,8 WNP 8,0 13,3 Polska 3,2 3,7 3.2 Struktura polskich BIZ Źródło: UNCTAD Struktura geograficzna Polskie firmy wyraźnie preferują inwestowanie w krajach zlokalizowanych w pobliżu Polski. Kraje pozaeuropejskie odpowiadają za znikomy ułamek polskich należności z tytułu BIZ. W 2012 r. 97% kapitału udziałowego i 87% kapitału dłużnego ulokowanego przez polskie firmy w formie zagranicznych inwestycji bezpośrednich było zainwestowanych w krajach UE, EFTA, lub w Rosji i na Ukrainie. Wskazuje to, że strefa euro i pozostałe kraje Unii Europejskiej będą najprawdopodobniej głównymi rynkami Funduszu Ekspansji Zagranicznej. Rys. 8. Struktura geograficzna polskich należności z tytułu BIZ w 2012 roku EFTA mln EUR mln EUR Rosja i Ukraina 963 mln EUR 937 mln EUR Ameryka Północna i Południowa 287 mln EUR mln EUR Strefa euro mln EUR mln EUR Afryka 119 mln EUR 53 mln EUR Pozostałe kraje UE mln EUR mln EUR Azja 336 mln EUR 611 mln EUR Razem należności Kapitał udziałowy Pozostały kapitał (głównie instrumenty dłużne) mln EUR mln EUR Źródło: NBP Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK 17

20 3. Polskie inwestycje zagraniczne Najwięcej kapitału w formie inwestycji bezpośrednich polskie podmioty zainwestowały dotychczas w krajach strefy euro (Rys. 9). Na koniec 2012 roku ponad połowa (56,4%) należności polskich podmiotów z tytułu inwestycji bezpośrednich pochodziła właśnie ze strefy euro. Kolejne 20,8% kapitału polskich inwestorów bezpośrednich było ulokowanych w pozostałych krajach Unii Europejskiej, a nieco powyżej 10% w krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (głównie w Szwajcarii). Łącznie, kraje europejskie (należące do UE, bądź do EFTA) odpowiadały za 87,6% wszystkich należności polskich podmiotów z tytułu BIZ. Rys. 9. Struktura geograficzna polskich należności z tytułu BIZ w 2012 roku strefa euro UE poza strefą euro EFTA Ameryki Azja pozostałe 56,4% 20,8% 10,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 25 Kapitał udziałowy Pozostaly kapitał (dłużny) 23,3 mld EUR 21,7 20,2 20 9,1% 19,2 16,8 14,9% 14,8% 16, ,9% 8,7% 11,9% 9,8% 10,2% 24,1% 31,3% 27,8% 10 33,6% 68,6% 61,8% 5 55,6% 42,4% 42,5% 37,1% Źródło: NBP W ostatnich latach zauważalna jest tendencja do wzrostu udziału krajów strefy euro w polskich należnościach z tytułu BIZ. Udział ten rośnie w obydwu podstawowych kategoriach rodzajowych kapitału. Tylko między 2010 a 2012 odsetek kapitału udziałowego z tytułu BIZ polskich firm ulokowanego w strefie euro wzrósł z 56% do niemal 70%. Nieco mniejszy wzrost udziału krajów strefy euro został odnotowany w przypadku kapitału dłużnego. Największym pojedynczym odbiorcą polskich inwestycji zagranicznych jest Luksemburg (Tab. 2), gdzie polskie podmioty posiadały na koniec 2012 roku łącznie 9,5 mld EUR należności z tytułu BIZ (w tym 7,5 mld EUR w formie kapitału udziałowego i reinwestowanych zysków oraz 2,0 mld EUR w formie pozostałego kapitału głównie instrumentów dłużnych). Drugą w kolejności lokalizacją pod względem wartości należności z tytułu BIZ wobec podmiotów polskich jest Cypr, gdzie inwestorzy z Polski posiadali 4,4 mld EUR należności (niemal wyłącznie kapitał udziałowy). 18 Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK

Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2013 roku

Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2013 roku Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2013 roku Informacja o polskich inwestycjach bezpośrednich za granicą w 2013 roku została przygotowane po raz pierwszy w oparciu o nowe standardy Organizacji

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2013 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2013 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2013 roku Informacja o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce w 2013 roku została przygotowana po raz pierwszy w oparciu o nowe standardy Organizacji

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 października 2010 r. BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2008 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2008 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2008 roku Warszawa, styczeń 2010r. 2 3 Strona WSTĘP 9 SYNTEZA 11 1 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2008 roku 15 2 z tytułu zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polish Information & Foreign Investment Agency

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polish Information & Foreign Investment Agency LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH W POLSCE GRUDZIEŃ 2004 ü Największy napływ kapitału zagranicznego do Polski od 2000 roku. ü Polska nadal w czołówce przyjmujących BIZ w regionie Europy Środkowej

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku 17.10.2007 Józef Sobota Członek Zarządu NBP Dyrektor Departamentu Statystyki 1 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich w 2006 roku Najwyższy

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat.

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat. Bilans płatniczy zestawienie (dochody wpływy kontra wydatki płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Czynniki umiędzynarodowienia spółek notowanych na GPW w Warszawie

Czynniki umiędzynarodowienia spółek notowanych na GPW w Warszawie Czynniki umiędzynarodowienia spółek notowanych na GPW w Warszawie UMIĘDZYNARODOWIENIE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Tworzenie wartości polskich przedsiębiorstw przez inwestycje zagraniczne Warszawa, 19 lutego

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Polska liderem wzrostu w Europie i najatrakcyjniejszym krajem regionu! @EY_Poland #AIE Jacek Kędzior 6 czerwca 2013 r. Warszawa Metodologia Atrakcyjność inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

Czy polskie firmy mają potencjał by stać się międzynarodowymi korporacjami?

Czy polskie firmy mają potencjał by stać się międzynarodowymi korporacjami? Czy polskie firmy mają potencjał by stać się międzynarodowymi korporacjami? W przeciągu ostatnich 20 lat, polskie firmy znacząco powiększyły swoje możliwości finansowe i wiele z nich zdecydowało się wyjść

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2007 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2007 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2007 roku Warszawa, styczeń 2009 r. 2 3 Strona WSTĘP 9 SYNTEZA 11 1 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2007 roku 15 2 z tytułu zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Inwestorzy instytucjonalni na rynku ETF w 2008 roku

Inwestorzy instytucjonalni na rynku ETF w 2008 roku 26 listopada 2009 Inwestorzy instytucjonalni na rynku ETF w 2008 roku Według raportu Annual review of institutional users of ETFs in 2008 opracowanego przez Barclays Global Investors przy współpracy z

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Kapitał zagraniczny. w województwie lubelskim i Lublinie

Kapitał zagraniczny. w województwie lubelskim i Lublinie Kapitał zagraniczny w województwie lubelskim i Lublinie SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO... 4 PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO WG PRZEDZIAŁÓW ZATRUDNIENIENIA...

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Przemysł motoryzacyjny w Polsce inwestycje, trendy i kierunki rozwoju Anna Polak - Kocińska Wiceprezes PAIiIZ S.A. Zawiercie, 28-29.05.2014 Średnie

Bardziej szczegółowo

Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r.

Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r. Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r. Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r. Departament Statystyki Warszawa, styczeń 2014 r. Wstęp Prezentowany raport zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Kraków, 4 lutego 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6)

Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6) Grzegorz Dobroczek, Jacek Kocerka / Departament Statystyki Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6) Warszawa / 30 września 2014 Spis treści Nowe standardy statystyczne Zmiany w rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi.

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Bilans płatniczy Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Ważny dla banku centralnego ponieważ: - ściśle monitorowany

Bardziej szczegółowo

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia dr.inż. Wojciech Winogrodzki Prezes Zarządu Członek Konfederacji Lewiatan Przygotowując moje wystąpienie wykorzystałem:

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Ocena gospodarcza i polityczna krajów - Rating krajów KUKE S.A.

Ocena gospodarcza i polityczna krajów - Rating krajów KUKE S.A. i krajów - Rating krajów KUKE S.A. Aktualizacja październik 2011 r. Przygotował Zespół Głównego Ekonomisty KUKE S.A. Warszawa 21 październik 2011 r. i krajów Rating krajów KUKE S.A. Korporacja Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Warszawa, 8 kwietnia 2014 r.

XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2011-2013 Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. Program seminarium Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i kondycja sektora zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37 Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37 2 Wielka Brytania plasuje się w czołówce globalnych inwestorów. Według danych OECD zajmuje 5. miejsce na świecie. Według wstępnych danych OECD w 2012 r. poziom

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę 8 maja 2014 Łukasz Zalicki 85+ 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY

NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2008-04-07 NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY Dane bilansu płatniczego zostały zweryfikowane od I kwartału

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Eksport i import w 2014 roku. Małopolska na tle Polski. Zaangażowanie firm w handel zagraniczny

Streszczenie. Eksport i import w 2014 roku. Małopolska na tle Polski. Zaangażowanie firm w handel zagraniczny Streszczenie Eksport i import w 2014 roku Zwiększyła się wartość eksportu i importu w stosunku do 2013 roku. Wartość dóbr i usług, które trafiły na eksport w 2014 roku wyniosła: 7,8 mld euro z Małopolski,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i ich struktura

Wyniki finansowe i ich struktura Wyniki finansowe i ich struktura Rok 2004 był okresem, kiedy Spółka dyskontowała efekty przedsięwzięć inwestycyjnych z lat poprzednich, efektywnie wykorzystywała zarówno szanse, jakie pojawiły się w otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH Scoreboard to zestaw praktycznych, prostych i wymiernych wskaźników, istotnych z punktu widzenia sytuacji makroekonomicznej krajów Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa luty 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy luty 2013 2 Subfundusz UniKorona Akcje

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Rozwój innowacyjny firm w Polsce. Szanse i bariery. Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Andrzej Sugajski dyrektor generalny Związek Polskiego Leasingu Bariery ekonomiczne w działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

3.5. Stan sektora MSP w regionach

3.5. Stan sektora MSP w regionach wartość wyniosła 57,4 tys. na podmiot. W Transporcie przeciętna wartość eksportu w średnich firmach wyniosła 49 tys. euro na podmiot, natomiast wartość importu 53 tys. euro. W Pośrednictwie finansowym

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny P-FIZ-P-E

Raport półroczny P-FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Oszczędności długoterminowe z perspektywy rynku kapitałowego a wzrost gospodarczy kraju Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Forum Funduszy Inwestycyjnych, Warszawa, 16.06.2016 Model wzrostu Polski oparty

Bardziej szczegółowo

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem

Bardziej szczegółowo

Przepływy finansowe r

Przepływy finansowe r Przepływy finansowe 11.05.2015r Rachunek wyników vs rachunek przepływów Przychody Koszty Wpływy Wydatki Zasada memoriałowa Zasada kasowa Wynik finansowy Przepływy pieniężne Zasada memoriałowa należy uwzględnić

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI Formularz zamówienia prosimy odesłać faksem na nr 22 314 14 10 1. Część ogólna 1.1. Podstawowe dane firmy A. WYPEŁNIA PRZEDSIĘBIORCA PROSZĘ ZAŁĄCZYĆ KOPIĘ AKTUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Kraj Polska Miasto Warszawa Ulica Dobrowolna 81A Kod pocztowy 00-001 Województwo Mazowieckie Telefon 4822 8263416

Bardziej szczegółowo