Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK"

Transkrypt

1 Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK

2 Spis treści 1. Wprowadzenie 2 2. Metodyka badania bezpośrednich inwestycji zagranicznych Podstawowe pojęcia Strumień BIZ z perspektywy Funduszu Ekspansji Zagranicznej Kapitał w tranzycie Reinwestowane zyski Optymalizacja podatkowa Zmiany wyceny Wycofywany kapitał (dezinwestycje) a wartość strumienia BIZ Zmiany w prezentacji danych o polskich BIZ wprowadzone w 2014 roku Polskie inwestycje zagraniczne Najważniejsze trendy w zakresie polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych Zmiany strumienia polskich BIZ Zmiany stanu należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą Polskie BIZ na tle regionu i świata Struktura polskich BIZ Struktura geograficzna Struktura sektorowa należności z tytułu BIZ Charakterystyka zaangażowania inwestycyjnego polskich podmiotów za granicą Liczba podmiotów aktywnych za granicą Źródła finansowania polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych Prezentacja wyników badania popytu na instrumenty finansowe Funduszu Ekspansji Zagranicznej Metodologia wykonania badania ankietowego Wstęp Charakterystyka respondentów ankiety Plany odnośnie ekspansji zagranicznej badanych przedsiębiorstw Obecna działalność za granicą oraz plany dotyczące ekspansji w podziale na kraje 31

3 4.6 Wielkość niezbędnych nakładów oraz sposób przeprowadzania ekspansji zagranicznej Rodzaj oraz wielkość finansowania niezbędnego do ekspansji Atrakcyjność różnych instrumentów finansowych Potencjalne korzyści ze współpracy z TFI BGK Cele projektu ekspansji zagranicznej Współpraca z TFI BGK Wnioski Zastrzeżenia i ograniczenia analizy 40

4 1 Wprowadzenie

5 1. Wprowadzenie main header Po akcesji Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą znacząco przyspieszyła. Mimo istotnego zwiększenia się polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w ostatniej dekadzie, nadal istnieje duża przestrzeń do dalszej ekspansji zagranicznej polskich firm. Jednym z istotnych ograniczeń w tym zakresie może być niewielka dostępność finansowania zewnętrznego. Obecnie większość przedsiębiorstw prowadzących rozwój za granicą w formie BIZ korzysta w tym celu z prostych form finansowania, opierając się w wielu przypadkach na środkach własnych. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. ( TFI BGK S.A., TFI BGK ), na którego zlecenie powstał niniejszy raport, zostało utworzone w sierpniu 2014 roku. Towarzystwo działa na zasadach komercyjnych, w oparciu o Ustawę o funduszach inwestycyjnych. TFI BGK S.A. tworzy fundusze zamknięte, inwestujące m.in. w nieruchomości, projekty infrastrukturalne, aktywa private equity i venture capital. TFI BGK rozważa utworzenie Funduszu Ekspansji Zagranicznej Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych ( FEZ, Fundusz Ekspansji Zagranicznej ), którego celem byłoby wsparcie ekspansji polskich przedsiębiorstw poza granicami kraju w tym szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw działających z powodzeniem w kraju, a planujących rozszerzenie działalności poza granice Polski, poprzez współfinansowanie ich zagranicznych projektów inwestycyjnych. Poniższy Raport został sporządzony w celu zbadania wielkości i charakteru popytu na instrumenty finansowe, które mogłyby być oferowane przez Fundusz, oraz scharakteryzowania potencjalnych klientów FEZ. W pierwszej części Raportu przedstawiono podstawowe informacje o polskich bezpośrednich inwestycjach zagranicznych i przeanalizowano najważniejsze tendencje w zakresie BIZ realizowanych przez polskie podmioty. Ponadto omówiono strukturę geograficzną i branżową polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz najważniejsze charakterystyki zaangażowanych podmiotów, w tym dotyczące wykorzystywanych sposobów finansowania rozwoju za granicą. Druga część raportu stanowi prezentację wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród polskich przedsiębiorstw planujących, lub będących w trakcie ekspansji zagranicznej. W rozdziale opisano charakterystykę prowadzonej przez te spółki działalności i ich planów inwestycyjnych, jak i zainteresowanie potencjalną ofertą FEZ i korzyściami płynącymi ze współpracy z TFI BGK. Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK 3

6 2 Metodyka badania bezpośrednich inwestycji zagranicznych 4

7 2. Metodyka badania bezpośrednich inwestycji zagranicznych Celem niniejszego rozdziału jest wprowadzenie do tematyki bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Omówione zostają najważniejsze składniki kształtujące wartość stanu należności i strumienia bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz kwestie związane z korektami umożliwiającymi analizę tych wartości z perspektywy potencjalnego rynku dla Funduszu Ekspansji Zagranicznej. W dalszej części wskazane zostaną najważniejsze różnice związane ze zmianą przez NBP metodologii prezentacji BIZ w 2014 roku. 2.1 Podstawowe pojęcia Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) są jedną z podstawowych kategorii inwestycji dokonywanych pomiędzy różnymi gospodarkami (obok np. inwestycji portfelowych). W ramach inwestycji bezpośredniej podmiot inwestujący (inaczej inwestor bezpośredni) dąży do ustanowienia długoterminowej, strategicznej relacji z podmiotem zagranicznym (przedsiębiorstwem bezpośredniego inwestowania, PBI) poprzez nabycie co najmniej 10% ogólnej wartości jego kapitału. Jako inwestycje bezpośrednie klasyfikowane są zarówno inwestycje w wyniku których podmiot inwestujący obejmuje ponad 10% kapitału przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania (ustanowienie relacji inwestycji bezpośredniej), jak i wszystkie niezależnie od wartości transakcje finansowe zwiększające bądź zmniejszające zaangażowanie kapitałowe inwestora bezpośredniego następujące po ustanowieniu relacji inwestycji bezpośredniej. Powodami dokonania inwestycji bezpośrednich mogą być chęć uzyskania dostępu do nowych rynków zbytu lub zasobów, albo obniżenia kosztów działalności. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przyczyniają się w związku z tym do międzynarodowej integracji gospodarczej, wzrostu wymiany handlowej oraz transferu technologii i wiedzy, poprawiając konkurencyjność zarówno krajów inwestujących, jak i krajów lokalizacji BIZ 1. Z punktu widzenia kraju inwestora kapitały zainwestowane w przedsiębiorstwach bezpośredniego inwestowania są należnościami z tytułu BIZ natomiast z punktu widzenia kraju lokalizacji, wartość ta stanowi zobowiązania z tytułu BIZ. Należności z tytułu BIZ 1 Zob. Forte R., Moura R. (2010) The Effects of Foreign Direct Investment on the Host Country Economic Growth: Theory and Empirical Evidence, The Singapore Economic Review, vol. 58, No. 03. stanowią więc zasób kapitału należącego do rezydentów danej gospodarki ulokowany za granicą. W statystykach międzynarodowych należności z tytułu BIZ dzieli się na kapitały udziałowe i pozostały kapitał 2. Kapitały udziałowe można dzielić z kolei na kapitał wniesiony (czyli nabyty bądź objęty w inny sposób) oraz reinwestowane zyski, czyli zyski niepodzielone i zatrzymane przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania, proporcjonalnie do udziałów w posiadaniu inwestora bezpośredniego. Transakcyjne zmiany należności z tytułu BIZ polegające na zmianie skali zaangażowania kapitałowego inwestora bezpośredniego w PBI (w odróżnieniu od zmian wynikających z wyceny instrumentów kapitałowych) nazywane są w dalszej części prezentacji strumieniem bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Na strumień BIZ składają się reinwestowane zyski, nowe inwestycje dłużne oraz udziałowe zrealizowane w danym okresie (w ramach strumienia BIZ wyróżnia się także kapitał w tranzycie). Strumień BIZ jest wartością netto obejmującą zarówno transakcje związane z objęciem udziałów i nabyciem długu przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania (wzrost polskich należności), jak i transakcje związane ze zbyciem takich udziałów i długu (obniżenie polskich należności). W związku z tym w dalszej części prezentacji przyjęto konwencję, zgodnie z którą wartość strumienia BIZ przyjmuje znak + w przypadku kiedy wartość transakcji związanych z nabyciem kapitału jest wyższa niż wartość transakcji związanych ze zbyciem kapitału 2 Pozostały kapitał to wszystkie inne formy inwestowania niż nabycie udziałów lub akcji albo reinwestowanie zysków związanych z tymi udziałami lub akcjami. Do pozostałego kapitału zalicza się m.in. kredyty i pożyczki, dłużne papiery wartościowe oraz pozostałe nierozliczone płatności pomiędzy podmiotami powiązanymi relacją inwestycji bezpośrednich (zob. Narodowy Bank Polski, (2014) Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r.). Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK 5

8 2. Metodyka badania bezpośrednich inwestycji zagranicznych i znak - w przeciwnym przypadku. Innymi słowy, znak + przy wartości strumienia polskich inwestycji zagranicznych oznacza odpływ kapitału z Polski wynikający z transakcji inicjowanych przez polskich rezydentów (jest to konwencja odwrotna do stosowanej przez Narodowy Bank Polski, który odpływowi kapitału z Polski przyporządkowuje wartości ujemne 3 ). W ostatnich latach bardzo istotne znaczenie dla polskich inwestycji bezpośrednich zyskało zjawisko kapitału w tranzycie związane z finansową działalnością optymalizacyjną korporacji międzynarodowych. Szczegółowy opis wpływu kapitału w tranzycie na statystykę polskich BIZ przedstawiono w punkcie Strumień BIZ z perspektywy Funduszu Ekspansji Zagranicznej Zmiany wartości inwestycji bezpośrednich polskich podmiotów za granicą mogą wynikać z wielu czynników. Część z nich nie jest związana z faktyczną działalnością inwestycyjną polskich przedsiębiorstw, a w związku z tym, nie może tworzyć popytu na produkty oferowane przez Fundusz Ekspansji Zagranicznej. Do najistotniejszych składników zmian polskich należności z tytułu BIZ należą: Składniki związane z działalnością inwestycyjną polskich firm Nowe inwestycje dłużne i udziałowe będące kategoriami ściśle związanymi z faktyczną działalnością inwestycyjną polskich przedsiębiorstw - prowadzą do ustanowienia trwałej relacji strategicznej między inwestorem a PBI, która umożliwia inwestorowi uzyskanie bezpośredniego wpływu na działalność PBI. Wartość nowych inwestycji dłużnych i udziałowych przybliża w związku z tym wielkość rynku, który może zagospodarować Fundusz Ekspansji Zagranicznej. Inne składniki Kapitał w tranzycie polega na transferze kapitału przez firmy zagraniczne za pośrednictwem podmiotów specjalnego przeznaczenia w celu optymalizacji finansowej i niezwiązany z faktyczną działalnością inwestycyjną podmiotów kraju inwestującego; Reinwestowane zyski zyski zatrzymane przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania są klasyfikowane jako transakcja zwiększająca zaangażowanie inwestora w PBI w proporcji do udziałów w posiadaniu inwestora bezpośredniego; Inwestycje związane z optymalizacją podatkową podmioty mogą decydować się na formalne przenoszenie części swojej działalności w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych, bez przeniesienia głównego centrum swojej działalności gospodarczej; Zmiany wyceny będące efektem zmian wartości kapitału przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania wynikających z warunków rynkowych (np. cen akcji), lub różnic kursowych. W tej kategorii zawierają się również zmiany wynikające z przeklasyfikowania inwestycji między inwestycjami portfelowymi, a bezpośrednimi (wynikające ze zmiany poziomu udziału inwestora bezpośredniego/portfelowego z poniżej 10% do powyżej 10% kapitału, lub przeciwnie). Z perspektywy analizy potencjalnego rynku dla FEZ najkorzystniejsze byłoby uwzględnienie jedynie składników ściśle związanych z faktyczną działalnością inwestycyjną wynikających z realizowania przez polskie podmioty intencji rozpoczęcia bądź zwiększenia skali działalności gospodarczej za granicą. Oznacza to, że wskazane jest oczyszczenie publicznie dostępnych danych o BIZ z efektów niezwiązanych z taką działalnością. 3 Zgodnie z zasadami metodyki BPM5. Ze względu na przejrzystość prezentacyjną, w raporcie posługujemy się metodyką BPM5 stosowaną przez NBP do 2014, kiedy wprowadzona została metodyka BPM6. Więcej informacji nt. różnic pomiędzy BPM5 i BPM6 znajduje się w podrozdziale Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK

9 2. Metodyka badania bezpośrednich inwestycji zagranicznych Rys. 1. Składniki zmian należności i strumienia polskich BIZ Nowe inwestycje dłużne Nowe inwestycje udziałowe Reinwestowane zyski Kapitał w tranzycie Optymalizacja podatkowa Zmiany wartości polskich należności z tytułu BIZ Zmiany transakcyjne (strumień BIZ) Rynek Funduszu Ekspansji Zagranicznej Zmiany wyceny, różnice kursowe Źródło: opracowanie EY Ze względu na sposób prezentacji danych o BIZ przez NBP możliwe są korekty zmiany wartości polskich należności o wpływ kapitału w tranzycie, reinwestowanych zysków i zmian wyceny Kapitał w tranzycie Najważniejszą korektą, jaką nakładamy na dane NBP dot. BIZ, jest ich oczyszczenie z wpływu kapitału w tranzycie. Zjawisko kapitału w tranzycie polega na lokowaniu za granicą kapitału w formie inwestycji bezpośrednich przez podmioty specjalnego przeznaczenia utworzone i w pełni kontrolowane przez przedsiębiorstwa zagraniczne. Typowa transakcja kapitału w tranzycie polega na przekazaniu kapitału przez spółkę matkę działającą za granicą do specjalnie utworzonej w tym celu spółki córki w wybranym kraju (np. w Polsce), która następnie inwestuje taki kapitał w całości w kraju trzecim. Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK 7

10 2. Metodyka badania bezpośrednich inwestycji zagranicznych Rys. 2. Polskie należności z tytułu kapitału w tranzycie 50% mld EUR 15 40% 12 30% 9 20% 6 10% 3 0% należności z tytułu kapitału w tranzycie (p. oś) udział kapitału w tranzycie w należnościach BIZ ogółem (l. oś) 0 Kapitał w tranzycie w Polsce (mln EUR) Rok Stan należności podmiotów specjalnego przeznaczenia Zmiana należności podmiotów specjalnego przesznaczenia (zmiany transakcyjne i wycena) Kapitał w tranzycie, napływ i odpływ z tytułu BIZ (zmiany transakcyjne) Źródło: NBP oraz obliczenia EY na podstawie danych NBP Zarówno wniesienie kapitału do spółki córki, jak i dokonana przez tę spółkę inwestycja są klasyfikowane jako inwestycje bezpośrednie (odpowiednio jako wzrost pasywów i wzrost aktywów zagranicznych o równej wartości). W związku z tym zjawisko kapitału w tranzycie powiększa wartość nowych inwestycji dokonywanych przez polskie podmioty, choć nie jest związane z inicjowaniem tworzenia miejsc pracy bądź produkcji zagranicznej przez polskie przedsiębiorstwa. W celu oceny skali faktycznej działalności polskich podmiotów w zakresie inwestowania za granicą niezbędne jest korygowanie danych dot. BIZ o kapitał w tranzycie. Na przykład, w 2012 r. wartość należności polskich podmiotów z tytułu BIZ w formie kapitału w tranzycie wynosiła 7,7 mld EUR (ok. 17% całości), a likwidowanie podmiotów SPV (utworzonych w celu transferowania kapitału) spowodowało obniżenie wartości strumienia polskich BIZ o 4,6 mld EUR. Dane o kapitale w tranzycie prezentowane przez NBP są podawane dla wartości zobowiązań/należności oraz 8 Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK

11 2. Metodyka badania bezpośrednich inwestycji zagranicznych strumieni BIZ (polskie za granicą/zagraniczne w Polsce). Należy przy tym zwrócić uwagę, że w przypadku kapitału w tranzycie ta sama wartość jest wykazywana po stronie należności i zobowiązań z tytułu BIZ (podmioty specjalnego przeznaczenia posiadają tyle samo należności od podmiotów, w których inwestują, co zobowiązań wobec podmiotów, od których otrzymały kapitał) oraz strumienia polskich inwestycji za granicą i zagranicznych inwestycji w Polsce (napływ i odpływ kapitału do/z Polski z tytułu działalności podmiotów specjalnego przeznaczenia odbywa się w tym samym okresie sprawozdawczym). NBP nie podaje danych o strukturze geograficznej i sektorowej kapitału w tranzycie zarówno w przypadku stanu należności/ zobowiązań jak i strumieni inwestycji. Dostępne na ten temat informacje mają charakter jakościowy i są podawane nieregularnie w raportach NBP. W związku z tym, o ile możliwe jest oczyszczenie danych o polskich należnościach z tytułu BIZ oraz o strumieniu polskich BIZ z wpływu kapitału w tranzycie, to nie można skorygować w ten sam sposób danych o strukturze geograficznej i sektorowej tych inwestycji. Dodatkowo, dane o kapitale w tranzycie podawane są w tym samym ujęciu, co pozostałe dane o inwestycjach zagranicznych, czyli w ujęciu netto między nowymi inwestycjami i inwestycjami likwidowanymi (napływ inwestycji z tytułu kapitału w tranzycie w danym okresie sprawozdawczym oznacza, że w tym okresie wartość utworzonych podmiotów specjalnego przeznaczenia była wyższa niż wartość zlikwidowanych w tym czasie podmiotów specjalnego przeznaczenia) Reinwestowane zyski Prezentowane przez Narodowy Bank Polski dane o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych zawierają wartość strumienia reinwestowanych zysków w danym roku. Niestety dane o wartości należności nie zawierają informacji o części wynikającej z reinwestowania zysków, a zakres danych o strumieniach reinwestowanych zysków uniemożliwia jej oszacowanie. Dlatego wpływ reinwestowanych zysków jest uwzględniany jedynie dla przepływów. W latach reinwestowane zyski stanowiły przeciętnie około 9% całkowitej wartości strumienia BIZ Optymalizacja podatkowa Dane o polskich inwestycjach zagranicznych gromadzone przez NBP pochodzą z ankiety prowadzonej wśród przedsiębiorstw posiadających inwestycje bezpośrednie za granicą. W ankiecie tej nie są zbierane dane o faktycznym celu lokowania kapitału za granicą. W szczególności, niemożliwe jest określenie czy dana inwestycja została ulokowana w celu optymalizacji podatkowej, czy w celu prowadzenia działalności gospodarczej w danym kraju. Oznacza to, że brak jest możliwości dokonania korekty z tytułu optymalizacji podatkowej Zmiany wyceny Istotnym źródłem zaburzającym pomiar stanu należności (i w związku z tym zmiany jego wartości) wynikającego z inwestycji zagranicznych są zmiany wyceny instrumentów finansowych w tym zmiany kursowe. Zmiany wyceny instrumentów finansowych nie mają wpływu na wartość strumienia inwestycji, stąd używane przez nas dane o strumieniu BIZ nie wymagają korekty o te zmiany. Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK 9

12 2. Metodyka badania bezpośrednich inwestycji zagranicznych Wycofywany kapitał (dezinwestycje) a wartość strumienia BIZ Analiza polskich BIZ byłaby bogatsza gdyby istniała możliwość oddzielenia nowych inwestycji i wycofywanego kapitału (dezinwestycji). Niestety, dane Narodowego Banku Polskiego o inwestycjach zagranicznych są podawane jedynie jako wartości netto ulokowanych i wycofanych w danym okresie inwestycji. Wynika to z przeznaczenia ich do śledzenia napływu i odpływu kapitału do/z Polski w wyniku działań rezydentów i nierezydentów. W zależności od przyjętej konwencji (znaków przypisanych kierunkom ruchu kapitału) dodatnia/ujemna wartość strumienia polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych oznacza napływ/ odpływ kapitału do/z Polski z tytułu decyzji podjętych przez polskich inwestorów. Analogiczna zasada dotyczy strumienia inwestycji zagranicznych w Polsce. Obiektem zainteresowania NBP jest w tym przypadku wartość kapitału która zasiliła rynek polski (lub go uszczupliła). Oznacza to, że na podstawie danych NBP możemy wnioskować jedynie o rezultacie netto działania wszystkich polskich inwestorów za granicą - strumień polskich BIZ - i wszystkich zagranicznych inwestorów w Polsce strumień zagranicznych BIZ (a nie odrębnie o skali działalności inwestorów, który lokowali nowe inwestycje i inwestorów, którzy wycofywali wcześniej ulokowany kapitał). Dane dotyczące struktury geograficznej i sektorowej polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych są podawane w konwencji analogicznej do danych o strumieniach BIZ. Na przykład, w przypadku struktury geograficznej dane o wartości polskich inwestycji za granicą oznaczają przepływ netto kapitału między Polską a wybranym krajem z tytułu decyzji podejmowanych przez polskich inwestorów (lokujących i wycofujących kapitał z danego kraju). Ta sama zasada dotyczy podziału sektorowego prezentowane przez NBP dane dotyczą w tym przypadku przepływu kapitału między Polską a zagranicą w danym sektorze (ponownie w ujęciu netto między grupą inwestorów, którzy lokowali w danym okresie inwestycje, a grupą inwestorów, którzy je wycofywali). 2.3 Zmiany w prezentacji danych o polskich BIZ wprowadzone w 2014 roku W 2014 r. Narodowy Bank Polski wprowadził zmiany w prezentacji danych o bilansie płatniczym i bezpośrednich inwestycjach zagranicznych zgodne z międzynarodowymi zasadami BPM6, zastępując dotychczas obowiązujące zasady standardu BPM5. Według nowej metodyki dane dot. struktury polskich inwestycji za granicą są podawane przez NBP w odmiennym ujęciu (ujęcie kierunkowe, ang. directional approach) niż dane o wartości polskich aktywów ogółem z tytułu BIZ w Bilansie Płatniczym i Międzynarodowej Pozycji Inwestycyjnej (ujęcie bilansowe, ang. asset/liabilities approach). W związku z tym, zasady BPM6 nie zapewniają porównywalności danych o strukturze BIZ z danymi o wartości aktywów z tytułu BIZ (Rys. 3). W powyższym raporcie oparto się na danych zgodnych z poprzednio obowiązującym standardem BPM5, zapewniającym porównywalność danych o strukturze BIZ i poziomie BIZ ogółem. W standardzie BPM5 zarówno dane o strukturze, jak dane o wartości należności/zobowiązań z tytułu BIZ prezentowane są w ujęciu kierunkowym. 10 Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK

13 Rys. 3. Różnice pomiędzy BPM5 i BPM6 BPM5 BPM6 10 mld EUR BPM6 BPM5 mld EUR % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% strefa euro UE poza strefą euro EFTA Ameryki BPM BPM Azja pozostałe Źródło: NBP Różnice w wartościach należności i strumienia BIZ między BPM5 (ujęcie kierunkowe) a BPM6 (ujęcie bilansowe) wynikają z dwóch źródeł: (1) według zasad BPM5 poziom należności z tytułu BIZ jest korygowany o należności podmiotów bezpośredniego inwestowania od polskich inwestorów bezpośrednich (pożyczki od zagranicznych spółek córek obniżają wartość polskich należności z tytułu BIZ) oraz (2) według zasad BPM6 przyjmuje się konwencję ostatecznego podmiotu kontrolującego, zgodnie z którą kierunek klasyfikacji należności i zobowiązań między podmiotami należącymi do grupy kapitałowej (jako polskie BIZ, albo zagraniczne BIZ w Polsce) jest uzależniony od kraju rezydentury podmiotu kontrolującego grupę kapitałową (pożyczki między podmiotami należącymi do grupy kapitałowej kontrolowanej przez inwestora bezpośredniego z Polski nawet jeśli podmioty te nie są polskimi rezydentami są klasyfikowane jako polskie inwestycje zagraniczne). Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK 11

14 3 Polskie inwestycje zagraniczne

15 3. Polskie inwestycje zagraniczne Rozdział ten obejmuje analizę najważniejszych tendencji dotyczących bezpośrednich inwestycji zagranicznych realizowanych przez polskie podmioty. Ponadto omawiana jest w nim struktura geograficzna i sektorowa inwestycji oraz najważniejsze charakterystyki zaangażowanych podmiotów, w tym dotyczące wykorzystywanych sposobów finansowania. 3.1 Najważniejsze trendy w zakresie polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych Zmiany strumienia polskich BIZ Dane NBP wskazują, że aktywność polskich firm w zakresie inwestowania bezpośredniego za granicą wyraźnie wzrosła w okresie po przystąpieniu Polski do UE w 2004 r. Wskazuje to na wysoką atrakcyjność rynków europejskich dla polskich przedsiębiorstw realizujących ekspansję zagraniczną oraz na znaczenie obowiązującej w UE swobody przepływu kapitału na inwestowanie w formie BIZ przez polskie przedsiębiorstwa. Rys. 4. Strumień polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych mld EUR przystąpienie Polski do UE polskie bezpośrednie inwestycje za granicą nieskorygowane dane NBP (zaburzone przez kapitał w tranzycie) Źródło: opracowanie EY na podstawie danych NBP Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK 13

16 3. Polskie inwestycje zagraniczne Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych związanych z nowymi projektami inwestycyjnymi prowadzonymi przez polskie firmy 4 w latach kształtowała się na przeciętnym poziomie 3,5 mld EUR rocznie. W całym okresie po 2005 r. większość nowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych realizowanych przez polskie firmy stanowiły inwestycje udziałowe. Rys. 5. Dekompozycja strumienia polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych 6 mld EUR 4 2 0,6 3,1 1,1 1,0 1,6 1,5 0,7 2,2 4,6 1,3 3,0 0,6 4,2 5,0 0-0,7-2 pozostałe inwestycje (głównie dłużne) inwestycje udziałowe razem nowe inwestycje bezpośrednie -3, Źródło: opracowanie EY na podstawie danych NBP Obserwowane w danych wyhamowanie zagranicznej aktywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw w 2013 r. (obniżenie strumienia BIZ do 1,8 mld EUR) wiązało się głównie z wycofaniem do Polski dużej wartości kapitału dłużnego, podczas gdy wartość nowych inwestycji udziałowych wyraźnie wzrosła. Sugeruje to, że ostatni spadek wartości strumienia polskich BIZ mógł być przejściowy. 4 Po oczyszczeniu z wpływu kapitału w tranzycie i reinwestowania zatrzymanych zysków 14 Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK

17 3. Polskie inwestycje zagraniczne Zmiany stanu należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą Na koniec 2013 roku wartość należności polskich podmiotów z tytułu kapitału ulokowanego za granicą w formie inwestycji bezpośrednich wynosiła 37,4 mld EUR (166,2 mld PLN). Większość kapitału (ok. 20,3 mld EUR, 54%) z tytułu polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych miała formę akcji i udziałów 5 w przedsiębiorstwach działających za granicą, ok. 17 mld EUR inwestycji bezpośrednich miało natomiast formę inną niż kapitał udziałowy (głównie kredyty i instrumenty dłużne). Szybki wzrost wartości polskich inwestycji bezpośrednich za granicą rozpoczął się wraz ze wstąpieniem Polski do UE w 2004 r. W dekadzie wartość należności polskich podmiotów z tytułu BIZ rosła w przeciętnym tempie (CAGR) 36,2% rocznie. Rys. 6. Należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą 40 mld EUR 36,1 37, pozostały kapitał (głównie dłużny) kapitał udziałowy 30,8 17, ,8 20,2 19, ,4 13,3 10,9 20,3 9,2 4,8 4,1 15,9 6,5 3,1 3,8 1,9 11,6 8,6 8,3 1,4 6,1 6,8 4,5 2, Źródło: NBP 5 Wartość kapitału udziałowego została pomniejszona o wartość należności podmiotów specjalnego przeznaczenia działających wyłącznie w celu transferu kapitału (kapitał w tranzycie). Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK 15

18 3. Polskie inwestycje zagraniczne Polskie BIZ na tle regionu i świata W porównaniu do krajów regionu Europy Środkowo- Wschodniej, wartość polskich należności z tytułu inwestycji bezpośrednich za granicą jest przeciętna. Na koniec 2013 r. należności polskich podmiotów z tytułu kapitału ulokowanego w formie inwestycji bezpośrednich za granicą stanowiły równowartość 10,6% PKB, podczas gdy na Węgrzech wynosiły ponad 30%, w Estonii 27%, a w Rosji 23% PKB. Stosunek należności z tytułu BIZ do PKB w Polsce był również niższy niż w Słowenii i Czechach. Należności z tytułu BIZ jako odsetek PKB w Polsce były natomiast wyższe niż w Chorwacji, na Litwie, Łotwie, czy Słowacji. Warto odnotować, że do momentu przystąpienia Polski do UE, wartość polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych do PKB była wyższa jedynie od analogicznej relacji dla Bułgarii i Litwy (Rys. 7). Biorąc pod uwagę poziom aktywów z tytułu BIZ w krajach o wyższym poziomie rozwoju gospodarczego niż Polska (np. Niemcy 47% PKB, Francja 60% PKB, Hiszpania 47% PKB, USA 38% PKB), oczekiwanie dalszego wzrostu wartości polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych wydaje się uzasadnione. Rys. 7. Stan należności z tytułu BIZ w wybranych krajach % PKB Źródło: UNCTAD Biorąc pod uwagę wartość BIZ w stosunku do nakładów brutto na środki trwałe (przybliżenie poziomu inwestycji realizowanych w gospodarce), polskie inwestycje zagraniczne były dotychczas mniejsze niż przeciętnie na świecie i wśród krajów rozwijających się. Średnia wartość strumienia BIZ z Polski w latach ukształtowała się na poziomie 3,5% nakładów brutto na środki trwałe. Na świecie odsetek ten wynosił w tym samym czasie 10,5%, był on także wyższy niż w Polsce w Ameryce Łacińskiej i w Azji Południowo-Wschodniej (odpowiednio 9,1% i 5,5% nakładów brutto na środki trwałe). 16 Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK

19 3. Polskie inwestycje zagraniczne Tabela 1: Wartość strumienia BIZ krajów z wybranych regionów i Polski [% nakładów na środki trwałe] Świat 10,0 10,9 Azja Południowa i Wschodnia 5,1 5,8 Ameryka Łacińska 8,4 9,8 WNP 8,0 13,3 Polska 3,2 3,7 3.2 Struktura polskich BIZ Źródło: UNCTAD Struktura geograficzna Polskie firmy wyraźnie preferują inwestowanie w krajach zlokalizowanych w pobliżu Polski. Kraje pozaeuropejskie odpowiadają za znikomy ułamek polskich należności z tytułu BIZ. W 2012 r. 97% kapitału udziałowego i 87% kapitału dłużnego ulokowanego przez polskie firmy w formie zagranicznych inwestycji bezpośrednich było zainwestowanych w krajach UE, EFTA, lub w Rosji i na Ukrainie. Wskazuje to, że strefa euro i pozostałe kraje Unii Europejskiej będą najprawdopodobniej głównymi rynkami Funduszu Ekspansji Zagranicznej. Rys. 8. Struktura geograficzna polskich należności z tytułu BIZ w 2012 roku EFTA mln EUR mln EUR Rosja i Ukraina 963 mln EUR 937 mln EUR Ameryka Północna i Południowa 287 mln EUR mln EUR Strefa euro mln EUR mln EUR Afryka 119 mln EUR 53 mln EUR Pozostałe kraje UE mln EUR mln EUR Azja 336 mln EUR 611 mln EUR Razem należności Kapitał udziałowy Pozostały kapitał (głównie instrumenty dłużne) mln EUR mln EUR Źródło: NBP Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK 17

20 3. Polskie inwestycje zagraniczne Najwięcej kapitału w formie inwestycji bezpośrednich polskie podmioty zainwestowały dotychczas w krajach strefy euro (Rys. 9). Na koniec 2012 roku ponad połowa (56,4%) należności polskich podmiotów z tytułu inwestycji bezpośrednich pochodziła właśnie ze strefy euro. Kolejne 20,8% kapitału polskich inwestorów bezpośrednich było ulokowanych w pozostałych krajach Unii Europejskiej, a nieco powyżej 10% w krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (głównie w Szwajcarii). Łącznie, kraje europejskie (należące do UE, bądź do EFTA) odpowiadały za 87,6% wszystkich należności polskich podmiotów z tytułu BIZ. Rys. 9. Struktura geograficzna polskich należności z tytułu BIZ w 2012 roku strefa euro UE poza strefą euro EFTA Ameryki Azja pozostałe 56,4% 20,8% 10,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 25 Kapitał udziałowy Pozostaly kapitał (dłużny) 23,3 mld EUR 21,7 20,2 20 9,1% 19,2 16,8 14,9% 14,8% 16, ,9% 8,7% 11,9% 9,8% 10,2% 24,1% 31,3% 27,8% 10 33,6% 68,6% 61,8% 5 55,6% 42,4% 42,5% 37,1% Źródło: NBP W ostatnich latach zauważalna jest tendencja do wzrostu udziału krajów strefy euro w polskich należnościach z tytułu BIZ. Udział ten rośnie w obydwu podstawowych kategoriach rodzajowych kapitału. Tylko między 2010 a 2012 odsetek kapitału udziałowego z tytułu BIZ polskich firm ulokowanego w strefie euro wzrósł z 56% do niemal 70%. Nieco mniejszy wzrost udziału krajów strefy euro został odnotowany w przypadku kapitału dłużnego. Największym pojedynczym odbiorcą polskich inwestycji zagranicznych jest Luksemburg (Tab. 2), gdzie polskie podmioty posiadały na koniec 2012 roku łącznie 9,5 mld EUR należności z tytułu BIZ (w tym 7,5 mld EUR w formie kapitału udziałowego i reinwestowanych zysków oraz 2,0 mld EUR w formie pozostałego kapitału głównie instrumentów dłużnych). Drugą w kolejności lokalizacją pod względem wartości należności z tytułu BIZ wobec podmiotów polskich jest Cypr, gdzie inwestorzy z Polski posiadali 4,4 mld EUR należności (niemal wyłącznie kapitał udziałowy). 18 Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie:

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie: WPŁYW ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA TURYSTYKI W POLSCE Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz Opracowanie wykonano

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce 2015 Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności Redakcja Paulina Zadura-Lichota Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU Curriculum Vitae mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2014 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Badanie było współfinansowane przez Związek Polskiego Leasingu i PZU

Bardziej szczegółowo

Dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu?

Dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu? Materiały i Studia nr 310 Dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu? Zjawisko zniechęconego kredyto(nie)biorcy Agnieszka Sawicka, Izabela D. Tymoczko Materiały i Studia nr 310 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Bilans korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej Polska na tle regionu 1 maja 2004 r. 1 maja 2007 r. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 212 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 212 r. Warszawa 214 Opracowanie powstało w Departamencie Systemu Finansowego NBP. Redakcja: Paweł Sobolewski Dobiesław

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH

UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH SPIS TREŚCI Streszczenie... 1 Założenia Unii Rynków Kapitałowych... 2 Plan

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKA NIEMCY

WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKA NIEMCY WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKA NIEMCY pod redakcją Bohdana Wyżnikiewicza Współpraca gospodarcza Polska Niemcy dr Łukasz Ambroziak Jacek Fundowicz dr Tomasz Kalinowski Krzysztof Łapiński Marcin Peterlik

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2004 ROKU

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2004 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI i PRACY BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2004 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ EKONOMICZNYCH Warszawa, czerwiec 2005 r. 1 SPIS TREŚCI SYNTEZA...

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora

Raport o stanie sektora Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Warszawa 2014 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Redakcja: Paulina

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Eksportu

Plan Rozwoju Eksportu Poznań 2013 Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Plan Rozwoju Eksportu dla firmy Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dokument został opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005-2014

Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005-2014 Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005- Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Szybki Monitoring NBP

Szybki Monitoring NBP Nr 1/14 (styczeń 14 r.) Szybki Monitoring NBP Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 13 r. oraz prognoz na I kw. 14 r. Nr 1/14 (styczeń 14

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH MAREK MATEJUN Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka ARKADIUSZ ODERKIEWICZ ING Bank Śląski S.A. WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH W ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW REGIONU ŁÓDZKIEGO [ Po więcej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo