Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień r.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)"

Transkrypt

1 Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów Pomocowych Uniwersytet Medyczny w Łodzi Łódź 2011

2 Spis Treści Wstęp... 3 Rozdział Finansowanie projektów Twardych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight... 4 Poddziałanie Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych... 5 Poddziałanie Projekty Rozwojowe (Info, Techno, Bio)... 5 Poddziałanie Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R... 6 Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym... 7 Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych... 7 Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko... 8 Działanie 12.1 Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego... 8 Działanie 12.2 Inwestycje w Infrastrukturę Ochrony Zdrowia o Znaczeniu Ponadregionalnym Działanie 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Działanie II.5 Zagrożenia Środowiska Działanie II.6 Ochrona Powietrza Działanie II.9 Odnawialne Źródła Energii Działanie II. 10 Sieci Ciepłownicze Działanie III.1 Wsparcie Jednostek B+R Działanie III.3 Rozwój B+R w Przedsiębiorstwach Działanie III.4 Rozwój Otoczenia Biznesu Działanie III.5 Infrastruktura Turystyczno-Rekreacyjna Działanie IV.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego Działanie IV.2 E- Usługi Publiczne Działanie V.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia Działanie V.3 Infrastruktura Edukacyjna Rozdział Finansowanie projektów Miękkich Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 4.1 Wzmocnienie i Rozwój Potencjału Dydaktycznego Uczelni Oraz Zwiększenie Liczby Absolwentów Kierunków o Kluczowym Znaczeniu Dla Gospodarki Opartej na Wiedzy Działanie 4.2 Rozwój Kwalifikacji Kadr Systemu B+R i Wzrost Świadomości Roli Nauki w Rozwoju Urząd Marszałkowski, Departament ds. PO KL Priorytet VIII Priorytet IX Rozdział Środki inne niż pochodzące z funduszy pomocowych UE Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Norweski Mechanizm Finansowy/Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

3 Wstęp Niniejsza analiza została przygotowana w celu zbadania możliwości pozyskiwania funduszy, które mogą być przeznaczone na rozwój Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zarówno w naukowo-badawczej, jak i administracyjno-technicznej sferze działalności uczelni. Analizę oparto na dokumentach programowych funduszy, mających swoje źródło w budżecie Unii Europejskiej, koordynowanych na szczeblu centralnym (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Kapitał Ludzki komponent centralny) oraz na szczeblu regionalnym (Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki komponent regionalny),instrumentów finansowych będących składowymi Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także instrumentów finansowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem maksymalizacji czytelności, informacje na temat poszczególnych działań zostały ograniczone do najważniejszych zagadnień obejmujących m.in. obszar, kryteria finansowe (wysokość budżetu projektu, udział dofinansowania) oraz podstawowych informacji o konkursach Dział Programów Pomocowych dołożył wszelkich starań by niniejsza analiza obejmowała jak największą liczbę dostępnych dla Uczelni instrumentów oraz zawierała aktualne informacje na temat terminów naboru wniosków. W Spisie Treści kolorem czerwonym zostały oznaczone programy/konkursy w których na dzień sporządzenia dokumentu jest możliwa/bądź planowana aplikacja o środki. 3

4 Rozdział 1 1. Finansowanie projektów Twardych 1.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight Opis: W ramach Poddziałania przewidziano dofinansowanie projektów mających na celu identyfikację kierunków badań naukowych i prac rozwojowych poprzez zastosowanie metody foresight w zakresie wsparcia: - Narodowego Programu Foresight Polska 2020 i kolejnych, - przygotowania regionalnych strategii rozwoju, - przygotowania strategii rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i sektorów gospodarki (np. polskiej strategii rozwoju biotechnologii) zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym, - przygotowania strategii dla działających w Polsce platform technologicznych. Instytucja pośrednicząca: Ośrodek Przetwarzania Informacji Budżet i poziom dofinansowania Budżet Poddziałania na lata wynosi: euro W ramach Poddziałania PO IG dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu, z czego 85% stanowią środki UE a 15% to tzw. wkład krajowy (zapewniony dla wszystkich projektów ze środków budżetu państwa). Minimalna/maksymalna wartość projektu: Nie dotyczy Nie planuje się konkursów do końca okresu programowania-alokacja została wyczerpana. 4

5 Poddziałanie Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych Opis: Wsparcie realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa poprzez dofinansowanie: - projektów badawczych w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach tematycznych określonych w PO IG i zgodnych z Krajowym Programem Badań Naukowych i Prac Rozwojowych oraz - projektów badawczych w obszarach tematycznych określonych w PO IG, umieszczonych w Indykatywnym wykazie projektów indywidualnych, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata poz. 536). Budżet i poziom dofinansowania: W ramach Poddziałania PO IG dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu, z czego 85% stanowią środki UE, a 15% to tzw. wkład krajowy (zapewniony dla wszystkich projektów ze środków budżetu państwa). Minimalna/maksymalna wartość projektu: Nie dotyczy Nie planuje się konkursów do końca obecnego okresu programowania-alokacja została wyczerpana. Poddziałanie Projekty Rozwojowe (Info, Techno, Bio) Opis W ramach Poddziałania dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowanych na bezpośrednie zastosowanie w praktyce na potrzeby branży/gałęzi gospodarki lub o szczególnym wymiarze społecznym. Projekty rozwojowe rozumiane są jako projekty mające na celu wykonanie zadania badawczego stanowiącego podstawę do zastosowania w praktyce. 5

6 Budżet i poziom dofinansowania Budżet Poddziałania na lata wynosi: euro W ramach Poddziałania PO IG dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu, z czego 85% stanowią środki UE a 15% to tzw. wkład krajowy (zapewniony dla wszystkich projektów ze środków budżetu państwa). Minimalna/maksymalna wartość projektu: Nie dotyczy Nabór wniosków wstrzymany w obecnym okresie programowania ze względu na wyczerpanie alokacji. Poddziałanie Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R Opis W ramach Poddziałania przewidziano dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony patentowej własności przemysłowej powstałej w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce w wyniku prac badawczo - rozwojowych. Budżet i poziom dofinansowania Budżet Poddziałania na lata wynosi: euro. W ramach Poddziałania PO IG dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu, z czego 85% stanowią środki UE a 15% to tzw. wkład krajowy (zapewniony dla wszystkich projektów ze środków budżetu państwa). Minimalna/maksymalna wartość projektu: Nie dotycz Nabór wniosków wstrzymany w obecnym okresie programowania ze względu na wyczerpanie alokacji. 6

7 Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym Opis W ramach Działania 2.1 udzielane będzie wsparcie dla inwestycji obejmujących: zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych, inwestycje budowlane, a także zakup obiektów budowlanych. Budżet i poziom dofinansowania Na realizacje projektów wyłonionych w drodze konkursu dostępna jest kwota euro dla Działania 2.1. W ramach Działania 2.1 PO IG dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu, z czego 85% stanowią środki UE, a 15% to tzw. wkład krajowy (zapewniony dla wszystkich projektów ze środków budżetu państwa). Minimalna/maksymalna wartość projektu: Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu 4 mln PLN Nie planuje się kolejnego konkursu w obecnym okresie programowania - alokacja została wyczerpana. Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych Opis W ramach Działania 2.2 wsparciem zostaną objęte projekty, których efektem będzie stworzenie wspólnej infrastruktury badawczej kilku jednostek naukowych, polegające na przenoszeniu lub zakupie wspólnej infrastruktury badawczej Budżet i poziom dofinansowania Na realizacje projektów wyłonionych w drodze konkursu dostępna jest kwota euro dla Działania 2.2. W ramach Działania 2.2 PO IG dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu, z czego 85% stanowią środki UE, a 15% to tzw. wkład krajowy (zapewniony dla wszystkich projektów ze środków budżetu państwa). Minimalna/maksymalna wartość projektu: Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu 4 mln PLN 7

8 Nie planuje się kolejnego konkursu w obecnym okresie programowania - alokacja została wyczerpana. Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki Opis Celem Działania 2.3 jest zapewnienie środowisku naukowemu w Polsce stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej, umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badan z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego oraz zapewnienie jednostkom naukowym mającym siedzibę w Polsce łączności z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi. W ramach Działania 2.3 POIG dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu, z czego 85% stanowią środki UE, a 15% to tzw. wkład krajowy (zapewniony dla wszystkich projektów ze środków budżetu państwa). Minimalna / Maksymalna wartość projektu: Nie dotyczy Nie planuje się kolejnego konkursu w obecnym okresie programowania - alokacja została wyczerpana. 1.2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Bieżące nabory są ukończone Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Działanie 12.1 Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego 8

9 Przykładowe rodzaje projektów 1. Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego (ambulansów) wraz z wyposażeniem na potrzeby specjalistycznych i podstawowych zespołów ratownictwa medycznego. Minimalna wartość projektu wynosi 280 tys. PLN. 2. Rozbudowa, remont i wyposażenie centrów urazowych. 3. Przebudowa, rozbudowa i remont obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego (szpitalne oddziały ratunkowe istniejące lub planowane do utworzenia zgodnie z wojewódzkim planem działania systemu) w taki sposób, aby dostosować je do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa. Minimalna wartość projektu wynosi 1 mln PLN. 4. Zakup wyrobów medycznych służących do diagnostyki lub terapii, z wyłączeniem wyrobów i produktów jednorazowego użytku, w tym dostosowanie stanu technicznego istniejącej infrastruktury do użytkowania zakupionych wyrobów. Minimalna wartość projektu wynosi 400 tys. PLN. 5. Budowa i remont oraz doposażenie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 6. Budowa i remont lądowisk dla helikopterów służących dostępności do szpitalnych oddziałów ratunkowych. Minimalna wartość projektu wynosi 200 tys. PLN. 7. Budowa i wyposażenie wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu 1. Niepubliczne oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej, udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, posiadające umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z odziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów lub ich organy założycielskie: a) w przypadku kiedy są jednostkami budżetowymi i innymi jednostkami sektora finansów publicznych, zapewniającymi wkład własny ze środków budżetu państwa 100% 9

10 Działanie 12.2 Inwestycje w Infrastrukturę Ochrony Zdrowia o Znaczeniu Ponadregionalnym Przykładowe rodzaje projektów 1. Przebudowa, rozbudowa i remont obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym, w taki sposób, aby dostosować je do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa. Minimalna wartość projektu wynosi 1 mln PLN. 2. Zakup aparatury obrazowej. Minimalna wartość projektu wynosi 400 tys. PLN. 3. Zakup wyrobów medycznych służących do diagnostyki lub terapii, z wyłączeniem wyrobów i produktów jednorazowego użytku, w tym dostosowanie stanu technicznego istniejącej infrastruktury do użytkowania zakupionych wyrobów. Minimalna wartość projektu wynosi 400 tys. PLN. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu 1. Niepubliczne oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej, udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, posiadające umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z odziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów lub ich organy założycielskie: a) w przypadku kiedy są jednostkami budżetowymi i innymi jednostkami sektora finansów publicznych, zapewniającymi wkład własny ze środków budżetu państwa 100% Priorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego Działanie 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego Przykładowe rodzaje projektów W ramach działania realizowane będą kompleksowe projekty mające na celu rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej prowadzeniu działalności dydaktycznej na poziomie wyższym oraz działalności rozwojowej, naukowo- badawczej powiązanej z dydaktyką na priorytetowych kierunkach, obejmujące w szczególności: 10

11 - budowę, rozbudowę lub przebudowę istniejących obiektów infrastruktury szkół wyższych wraz z wyposażeniem w aparaturę dydaktyczno-badawczą wykorzystywaną w procesie kształcenia oraz inne nowoczesne rozwiązania pozwalające na zastosowanie ICT w dydaktyce, wraz z dostosowaniem stanu technicznego istniejącej infrastruktury do wymogów nowego wyposażenia, w tym budowę lub rozwój bezpiecznych szerokopasmowych sieci komputerowych, współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi Poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych projektu. Wsparcie ze środków krajowych (Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) stanowi 15% wartości wydatków kwalifikowalnych. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu składanego w ramach Działania 13.1 wynosi 20 mln PLN. Brak ogłoszonych naborów. 1.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Instytucja Zarządzająca RPO: Zarząd Województwa Łódzkiego, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament Polityki Regionalnej, Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, Departament Finansów. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu Zgodnie z treścią RPO WŁ maksymalny poziom dofinansowania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną, maksymalny udział środków UE stanowić będzie 85% wartości dofinansowania otrzymanego z RPO WŁ przy założeniu, że pozostałe 15% wartości wsparcia zostanie sfinansowane ze środków budżetu państwa niepochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W przypadku niespełnienia w/w założenia całość dofinansowania pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 11

12 Minimalny wkład własny beneficjenta W odniesieniu do projektów nieobjętych zasadami udzielania pomocy publicznej, minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 15% wydatków kwalifikowanych projektu. W przypadku pozostałych projektów, minimalny wkład własny beneficjenta będzie obliczany na podstawie maksymalnej dopuszczalnej intensywności pomocy publicznej, określonej w rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego wydawanych na podstawie art. 21 ust. 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, określonych w pkt 26. Harmonogram ogłaszania konkursów ramach RPO WŁ znajduje się na poniższej stronie internetowej: Uwagę należy zwrócić na fakt, że w przypadku niewykorzystania planowanej alokacji, konkursy w ramach RPO WŁ mogą być ogłaszane również poza opublikowanym harmonogramem dlatego stronę internetową poleca się monitorować na bieżąco. Działanie II.5 Zagrożenia Środowiska Przykładowe rodzaje projektów - realizacja przedsięwzięć mających na celu usprawnienie metod i narzędzi do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych, - realizacja przedsięwzięć mających na celu usprawnienie metod i narzędzi do analizowania i prognozowania skutków środowiskowych powstałych w wyniku poważnych awarii, - wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego (w tym zakup samochodów ratownictwa chemicznego, ekologicznego, technicznego lub samochodów ratowniczo-gaśniczych), - wsparcie techniczne zespołów zarządzania kryzysowego na obszarze województwa, - budowa lub doskonalenie istniejących baz danych do gromadzenia i przetwarzania informacji o środowisku, - wdrażanie lub doskonalenie nowoczesnych narzędzi i metod obserwacji środowiska, - zakup lub poprawa stanu technicznego sprzętu do badań monitoringowych środowiska. 12

13 Minimalna / Maksymalna wartość projektu W ramach RPO WŁ wsparcie uzyskają projekty z zakresu: - zapobiegania i ograniczania skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałania poważnym awariom projekty poniżej 4 mln PLN, - monitoringu środowiskowego projekty poniżej 4 mln PLN. Wysokość udziału cross-financingu Do 10% na poziomie osi priorytetowej. W harmonogramie RPO brak planowanych konkursów na rok Działanie II.6 Ochrona Powietrza Przykładowe rodzaje projektów - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Minimalna / Maksymalna wartość projektu W ramach RPO WŁ wsparcie uzyskają projekty z zakresu: - termomodernizacji budynków użyteczności publicznej maksymalna wartość projektu 10 mln PLN. Wysokość udziału cross-financingu Do 10% na poziomie osi priorytetowej. W harmonogramie RPO brak planowanych konkursów na rok Działanie II.9 Odnawialne Źródła Energii Przykładowe rodzaje projektów - budowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej wykorzystujących biomasę, biogaz, energię słoneczną, wiatrową oraz wody w małych elektrowniach wodnych, - budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej, - inwestycje wykorzystujące nowoczesne technologie oraz know how w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, - budowa instalacji i urządzeń do produkcji biodiesla (w procesie estryfikacji oleju) i innych biopaliw, z wyłączeniem bioetanolu, 13

14 - budowa jednostek wytwórczych ciepła przy wykorzystaniu między innymi biomasy, energii słonecznej, energii geotermalnej, itd., - inwestycje związane z produkcją biopaliw nie będących produktami rolnymi. Minimalna / Maksymalna wartość projektu W ramach RPO WŁ dofinansowanie uzyskają projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii w zakresie: - budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej maksymalna wartość projektu wynosi - 20 mln PLN, - inwestycji wykorzystujących nowoczesne technologie oraz know how w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii - maksymalna wartość projektu wynosi - 20 mln PLN, - wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu - maksymalna wartość projektu wynosi- 10 mln PLN, - budowy lub rozbudowy małych elektrowni wodnych - maksymalna wartość projektu wynosi - 10 mln PLN, - inwestycji związanych z produkcją biopaliw nie będących produktami rolnymi - maksymalna wartość projektu wynosi 20 mln PLN W ramach PROW w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej gminie, w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć 3 mln PLN. W ramach RPO WŁ (na obszarach objętych PROW - opisane w pkt 13) w zakresie odnawialnych źródeł energii (dotyczy tylko beneficjentów objętych PROW, czyli gmin lub jednostek organizacyjnych, dla których organizatorem jest j.s.t.) wsparcie uzyskają: - projekty o wartości (kwocie) dofinansowania powyżej 3 mln PLN, - projekty o wartości (kwocie) dofinansowania poniżej 3 mln PLN tylko w przypadku, gdy gmina nie może już korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW otrzymała wsparcie na 2,5 mln PLN, a kolejny projekt ma wartość przekraczającą pozostałą kwotę możliwą do wykorzystania w PROW). W ramach RPO WŁ (na obszarach nie objętych PROW) realizowane będą projekty bez wartości minimalnej. Wysokość udziału cross-financingu Do 10% na poziomie osi priorytetowej 14

15 W harmonogramie RPO brak planowanych konkursów na rok Działanie II. 10 Sieci Ciepłownicze Przykładowe rodzaje projektów - budowa lub przebudowa sieci ciepłowniczych, - budowa lub przebudowa małych i średnich jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu, - inwestycje związane z rozproszoną produkcją energii i wytwarzaniem jej bezpośrednio u odbiorcy, - budowa i przebudowa istniejących systemów wytwarzania energii cieplnej w elektrociepłowniach, - zakup i instalacja kotłów kondensacyjnych. Typ beneficjentów - Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, - Administracja rządowa, - Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną nie wymienione wyżej, - Przedsiębiorcy - zajmujący się dystrybucją energii cieplnej. Minimalna / Maksymalna wartość projektu W ramach RPO WŁ dofinansowanie uzyskają projekty dotyczące: - budowy nowych oraz modernizacji istniejących sieci ciepłowniczych - maksymalna wartość projektu - 20 mln PLN, - budowy małych i średnich jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu - maksymalna wartość projektu - 10 mln PLN. Wysokość udziału cross-financingu: Do 10% na poziomie osi priorytetowej W harmonogramie RPO brak planowanych konkursów na rok

16 Działanie III.1 Wsparcie Jednostek B+R Przykładowe rodzaje projektów - zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej (zaliczanej do środków trwałych) oraz inwestycje budowlane (w tym zakup pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności B+R), - Inwestycje związane z tworzeniem lub utrzymaniem infrastruktury informatycznej nauki, w tym zaawansowanej, regionalnej infrastruktury sieciowej (wraz z zakupem zaawansowanych rozwiązań informatycznych i sprzętu wykorzystującego zaawansowane technologie informatyczne) oraz rozwojem zaawansowanych aplikacji i rozwiązań teleinformatycznych w jednostkach naukowych (w tym zakup sprzętu informatycznego służącego realizacji projektu). Minimalna / Maksymalna wartość projektu W ramach RPO WŁ wsparcie w zakresie Infrastruktury B+R uzyskają projekty o wartości do 4 mln PLN (i wyższej jeżeli ujęte są w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WŁ) Wysokość udziału cross-financingu Do 10% na poziomie osi priorytetowej Brak ogłoszonych konkursów. Działanie III.3 Rozwój B+R w Przedsiębiorstwach Przykładowe rodzaje projektów - Zakup i wdrożenie wyników prac B+R, - Przeprowadzenie i wdrożenie projektów celowych (obejmujące przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzonych przez przedsiębiorców, grupy przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi, a także na zlecenie przedsiębiorców przez jednostki naukowe), 16

17 - Wsparcie zakupu środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R, wdrożenia nowych, innowacyjnych procesów produkcyjnych oraz tworzenia nowych, innowacyjnych produktów przez MŚP, - Certyfikacja w zakresie zgodności z normami produktu lub świadczonej usługi (powiązana z przedmiotem inwestycyjnym projektu). Typ beneficjentów Partnerstwa MŚP z jednostkami naukowymi, konsorcjami naukowymi. Minimalna / Maksymalna wartość projektu W ramach RPO WŁ wsparcie uzyskają projekty dotyczące: - projektów celowych maksymalna wartość projektu do 400 tys. PLN - zakupu środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R przez MŚP maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu do 400 tys. PLN Wysokość udziału cross-financingu Do 10% na poziomie osi priorytetowej. Nabór wniosków na rok 2011 został zakończony. Działanie III.4 Rozwój Otoczenia Biznesu Przykładowe rodzaje projektów - kompleksowe projekty mające na celu stworzenie platform transferu technologii poprzez wsparcie nowych i istniejących parków przemysłowych, technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości i innych ośrodków proinnowacyjnych nie objętych wsparciem w PO Innowacyjna Gospodarka, w tym m.in.: - doradztwo w zakresie przygotowania strategii rozwoju ośrodka uwzględniającej potrzeby przedsiębiorców (np. przygotowanie feasibility studies, badania rynku pod kątem zapotrzebowania przedsiębiorców na wysokospecjalistyczne usługi, kształtowanie postaw innowacyjnych), - doradztwo oraz promocję wynikające z realizowanej strategii rozwoju ośrodka (prowadzenie baz danych, coaching, kojarzenie partnerów, wyszukiwanie projektów do wsparcia, poszukiwanie rynków zbytu dla produktów wytwarzanych w ośrodku, szacowanie kosztów 17

18 wdrożenia danego projektu do produkcji przez przedsiębiorcę, ocena wartości rynkowej wyników prac B+R), - inwestycje wynikające z realizowanej strategii rozwoju ośrodka w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji istniejącej infrastruktury technicznej (np. budowa lub rozbudowa budynków, doprowadzenie lub rozbudowa sieci technicznych i mediów, zakup specjalistycznego wyposażenia sprzętu biurowego), - działania promocyjne wynikające z realizowanej strategii rozwoju ośrodka w zakresie promocji usług instytucji proinnowacyjnego otoczenia biznesu w środowisku lokalnym, regionalnym i międzynarodowym, przede wszystkim poprzez przygotowanie materiałów audiowizualnych i prezentacji w mediach, organizację seminariów i konferencji, - dokapitalizowanie lub tworzenie odnawialnych instrumentów finansowych, w szczególności: funduszy mikropożyczkowych lub poręczeniowych dla MŚP działających na rynku lokalnym i regionalnym, - rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu o zasięgu lokalnym/regionalnym, w tym m.in.: - przygotowanie i rozwój pakietu usług (składającego się z usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych oraz sieciowych służących poszukiwaniu partnerów) nakierowanych na podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw w województwie, - dofinansowanie świadczenia wybranych w/w usług dla przedsiębiorców, - dofinansowanie funkcjonowania instytucji należących do sieci IOB oraz instytucji o zasięgu lokalnym/regionalnym, świadczących m.in. usługi proinnowacyjne, oraz dofinansowanie wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez instytucje skupione w sieci, - dofinansowanie funkcjonowania jednostki koordynującej działalność sieci (o charakterze sekretariatu sieci), - dofinansowanie budowy i rozwój systemu informatycznego obejmującego informacje o innowacjach, obsługującego jednostkę koordynującą działalność sieci (m.in. źródła innowacji, przedsięwzięcia innowacyjne na różnych etapach rozwoju: projekty badawcze, prace B+R, prototypy etc., lista podmiotów zaangażowanych w działalność innowacyjną m.in. uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe, inkubatory technologiczne, centra transferu technologii, przedsiębiorcy powiązania kooperacyjne), - inicjowanie i animacja powiązań kooperacyjnych na terenie województwa (np. klastrów), w tym m.in.: - zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z nową inwestycją, - doradztwo z zakresu opracowania planów rozwoju i ekspansji powiązania, 18

19 - organizacja programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji celem wspierania procesu dzielenia się wiedzą oraz tworzenia sieci powiązań między członkami klastra, - działania promocyjne w celu pozyskania nowych przedsiębiorstw do udziału w klastrze, - wsparcie prac studyjno koncepcyjnych dotyczących tworzenia terenów inwestycyjnych, w tym m.in.: - opracowania dotyczące: koncepcji zagospodarowania terenu / strefy inwestycyjnej (w tym: ocena stanu infrastruktury technicznej, analiza kosztowa uzbrojenia); kompleksowych badań geotechnicznych (w tym: określenie warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wody gruntowej); studium wykonalności (w tym raport o barierach inwestycyjnych), - opracowania o klimacie inwestycyjnym dla danej lokalizacji, harmonogramów procesu inwestycyjnego, - analizy formalno-prawne nieruchomości; analizy kosztowe makroniwelacji, - raporty o oddziaływaniu na środowisko naturalne, - projekty doradczo - promocyjne (w tym także działania rozpoznawcze w ocenie możliwości utworzenia terenu inwestycyjnego dla danej lokalizacji oraz opracowania informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym). Minimalna / Maksymalna wartość projektu W ramach RPO WŁ wsparcie uzyskają projekty dotyczące: - wsparcie nowych oraz już funkcjonujących instytucji otoczenia biznesu (parków technologicznych, inkubatorów technologicznych) - wartość projektu poniżej 40 mln PLN lub więcej jeżeli zawarte są w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WŁ. Wysokość udziału cross-financingu Do 10% na poziomie osi priorytetowej. Zgodnie z harmonogramem RPO WŁ konkurs odbędzie się w terminie: Działanie III.5 Infrastruktura Turystyczno-Rekreacyjna Przykładowe rodzaje projektów - budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej (również kongresowej i targowej), 19

20 - budowa lub przebudowa obiektów w celu nadania im funkcji turystycznych, - zagospodarowanie miejsc organizacji masowych imprez kulturalnych i folklorystycznych, - budowa lub przebudowa obiektów lecznictwa uzdrowiskowego (m.in. usuwanie barier dla osób niepełnosprawnych) oraz typowej dla nich infrastruktury towarzyszącej (np. parki i urządzone ścieżki ruchowe, tężnie, grzybki inhalacyjne, pijalnie uzdrowiskowe, lecznicze i rehabilitacyjne baseny uzdrowiskowe) oraz ujęć wód leczniczych i termalnych, - działania na rzecz promowania lub wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju, - budowa lub przebudowa infrastruktury aktywnych form turystyki (obiekty sportowe i rekreacyjne) i zakup środków trwałych w obiektach rekreacyjnych, - tworzenie lub rozwój sieci centrów i punktów informacji turystycznej (w tym także przygotowanie i dystrybucja nieodpłatnych publikacji służących informacji turystycznej, tylko jako element większego projektu), portali informatycznych oraz systemów oznakowania obszarów i atrakcji turystycznych, - działania promocyjne w zakresie turystyki, w tym m.in.: - organizacja imprez kulturalnych, folklorystycznych promujących region i lokalne produkty turystyczne stymulujące ruch turystyczny m.in. imprezy organizowane w kraju i za granicą, których celem jest promocja turystyczna regionu, - kampanie promocyjne (w tym udział w targach turystycznych) w kraju i zagranicą, których celem jest promocja atrakcyjności turystycznej regionu, - przygotowanie programów tworzenia, rozwoju lub promocji markowych produktów turystycznych regionalnych i lokalnych, w tym przede wszystkim: wykonanie analiz, ekspertyz, badań rynkowych i marketingowych, przeprowadzenie inwentaryzacji oraz oceny potencjału turystycznego. Minimalna / Maksymalna wartość projektu W ramach PROW maksymalna wysokość pomocy w jednej miejscowości wynosi 500 tys. PLN w okresie realizacji programu. Ponadto wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż PLN. W ramach RPO WŁ (na obszarach objętych interwencją PROW) wsparcie uzyskają projekty: - o wartości powyżej 500 tys. PLN, - o wartości poniżej 500 tys. PLN - tylko w przypadku gdy gmina nie może już korzystać ze wsparcia z PROW. W ramach RPO WŁ (na obszarach nie objętych PROW) nie ma granicy wartości projektu. 20

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1 RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis treści REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 OGÓLNY OPIS PROGRAMU ORAZ MECHANIZMY KOORDYNACJI I KOMPLEMENTARNOŚCI... 4 OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTÓW W PO WER...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO na lata 2014 2022 Kluczbork 2014 Autorem grafik wykorzystanych na okładce jest dr Kazimierz Stefańczyk

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Załącznik nr 1 do Informacji Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Podlega obowiązkowi publikacji w rozumieniu ustawy o zasadach realizacji

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo