Nakłady inwestycyjne oraz źródła ich finansowania. Efekty rzeczowe inwestycji. Środki trwałe.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nakłady inwestycyjne oraz źródła ich finansowania. Efekty rzeczowe inwestycji. Środki trwałe."

Transkrypt

1 Nakłady inwestycyjne oraz źródła ich finansowania. Efekty rzeczowe inwestycji. Środki trwałe. Opracował: Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie Mateusz Bogdanowicz KAE 1/VI/2012 Bydgoszcz, czerwiec 2012

2 Spis treści Wprowadzenie... 4 Nakłady inwestycyjne w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody według Rocznika RP GUS Środki trwałe... 9 Ochrona środowiska i gospodarka wodna na podstawie danych Rocznika GUS Ochrona Środowiska Nakłady na środki trwałe Efekty rzeczowe inwestycji Źródła finansowania Podsumowanie Spis Wykresów Wykres 1 Nakłady inwestycyjne w sekcji poboru, uzdatniania i dostarczania wody na przestrzeni badanych lat w Polsce [mln PLN, ceny bieżące] Wykres 2 Dynamika nakładów inwestycyjnych w sekcji poboru, uzdatniania i dostarczania wody w badanym okresie Wykres 3 Tabela 5 Dynamika zmian wartości brutto środków trwałych w wybranych gałęziach gospodarki Wykres 4 Struktura środków trwałych w przedsiębiorstwach poboru, uzdatniania i dostarczania wody w Polsce w 2010r Wykres 5 Nakłady poniesione na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w latach w mln złotych Wykres 6 Dynamika nakładów inwestycyjnych poniesione na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w latach Wykres 7 Długości nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w badanym okresie Wykres 8 Dynamika nowobudowanej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w badanym okresie Wykres 9 Struktura źródeł finansowania inwestycji w sektorze ochrony środowiska w Polsce w 2010 roku w (%) Wykres 10 Struktura źródeł finansowania inwestycji w sektorze gospodarki wodnej w Polsce w 2010 roku w (%) Wykres 11 Udział nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska według grup inwestorów Wykres 12 Udział nakładów na środki trwałe służące gospodarce wodnej według grup inwestorów S trona

3 Spis Tabel Tabela 1 Nakłady inwestycyjne w gospodarce Polskiej w podziale na wybrane działy. (mln PLN, ceny bieżące) Tabela 2Dynamika nakładów inwestycyjnych w wybranych gałęziach gospodarki (dla cen bieżących) Tabela 3 Wartość brutto, netto (w bieżących cenach ewidencyjnych-mln zł) i stopień zużycia środków trwałych Tabela 4 Dynamika zmian wartości brutto środków trwałych w wybranych gałęziach gospodarki Wykres 3 Tabela 5 Dynamika zmian wartości brutto środków trwałych w wybranych gałęziach gospodarki Tabela 6 Wartość brutto i stopień zużycia środków trwałych w wybranych działach gospodarki w 2010 roku Tabela 7 Nakłady poniesione na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w latach w mln złotych Tabela 8 Dynamika nakładów inwestycyjnych poniesione na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w latach Tabela 9 Wybrane efekty rzeczowe uzyskane w wyniku przekazania do użytku inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej Tabela 10 Dynamika nowobudowanej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w badanym okresie Tabela 11 Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej według źródeł finansowania i grup inwestorów (ceny bieżące) w mln złotych oraz w % Tabela 12 Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej według grup inwestorów (ceny bieżące ) w mln złotych S trona

4 Wprowadzenie Opracowanie zostało sporządzone na podstawie danych zawartych w Roczniku Statystycznym Rzeczpospolitej Polskiej Głównego Urzędu Statystycznego 2010 oraz Roczniku Statystycznym Ochrona Środowiska Podstawowe źródło danych stanowią badania statystyczne GUS oparte głównie na sprawozdawczości rocznej. Zawiera ono analizę z zakresu nakładów inwestycyjnych w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody, źródeł finansowania inwestycji oraz środków trwałych. Informacje o nakładach inwestycyjnych opracowano według zasad systemu European System of Accounts ESA Nakłady inwestycyjne są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub przebudowa (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja lub modernizacja) istniejących obiektów majątku trwałego, a także nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie inwestycji. Nakłady inwestycyjne dzielą się na nakłady na środki trwałe oraz pozostałe nakłady. Nakłady na środki trwałe są to nakłady na: budynki i budowle (obejmują budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej), w tym m.in. roboty budowlano-montażowe, dokumentacje projektowokosztorysowe maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (łącznie z przyrządami, ruchomościami i wyposażeniem) środki transportu inne tj. melioracje szczegółowe, koszty ponoszone przy nabyciu gruntów i używanych środków trwałych oraz od 1995 r. inwentarz żywy a ponadto odsetki od kredytów i pożyczek inwestycyjnych za okres realizacji inwestycji (uwzględnione wyłącznie w danych wyrażonych w cenach bieżących), z wyjątkiem odsetek nieuwzględnionych w wartości nakładów na środki trwałe przez podmioty stosujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), wprowadzone od 1 stycznia Pozostałe nakłady są to nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie inwestycji oraz inne koszty związane z realizacją inwestycji. Nakłady te nie zwiększają wartości środków trwałych. Nakłady inwestycyjne zaliczono do odpowiednich sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności - PKD 2007 zgodnie z zaklasyfikowaniem działalności inwestora 4 Strona

5 (podmiotu gospodarki narodowej), z wyjątkiem nakładów na obiekty niezwiązane z jego podstawową działalnością, które zaliczono do odpowiednich sekcji i działów według kryterium przeznaczenia obiektu. W Roczniku Statystycznym Rzeczpospolitej Polskiej (zwanym dalej Rocznikiem) dane o nakładach na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej dotyczą: osób prawnych, spółek cywilnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w których liczba pracujących przekracza 9 osób (z wyjątkiem gospodarstw indywidualnych w rolnictwie). Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej z liczbą pracujących do 9 osób, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych. Do inwestycji związanych z gospodarką wodną, której składnikiem jest dział poboru, uzdatniania i dostarczania wody, zalicza się: budowę ujęć służących do poboru wody: powierzchniowej, podziemnej i kopalnianej (również w energetyce zawodowej), włącznie z urządzeniami uzdatniającymi oraz wodną siecią magistralną i rozdzielczą (ujęcia, studnie, stacje uzdatniania, filtry, stacje pomp, doprowadzenie sieci wodociągowej - bez przyłączy do budynków i gospodarstw), budowę laboratoriów kontroli jakości wody, w tym automatycznych stacji pomiaru jakości wody, budowę: zbiorników retencyjnych (poza zbiornikami przeciwpożarowymi i wyrównania dobowego), stopni wodnych, żeglugowych i energetycznych oraz śluz i jazów, regulację rzek i zabudowę potoków, budowę obwałowań przeciwpowodziowych, budowę stacji pomp na zawalach i obszarach depresyjnych. Podstawowa część analizy obejmuje rok 2009 a także lata wcześniejsze. Z uwagi na obowiązujący system sprawozdawczości statystycznej analizy dokonano w oparciu o dane dla działów i gałęzi oraz rodzajów działalności gospodarczej. 5 S trona

6 Nakłady inwestycyjne w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody według Rocznika RP GUS 2011 W 2010 roku łączne nakłady inwestycyjne w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody zgodnie z danymi Rocznika Statystycznego RP 2011 (s. 651) wyniosły mln złotych (w cenach bieżących) stanowiąc 1,5% krajowych nakładów inwestycyjnych ogółem. Tabela 1 Nakłady inwestycyjne w gospodarce Polskiej w podziale na wybrane działy. (mln PLN, ceny bieżące). Wyszczególnienie Udział procentowy Ogółem Przemysł ,7 Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja ścieków, w tym: ,9 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody ,5 Źródło: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011 str W powyższej tabeli zestawione zostały wartości nakładów inwestycyjnych w Polsce w poprzednich latach w gospodarce ogółem oraz w wybranych sekcjach. Jak widać nakłady w interesującej nas sekcji poboru, uzdatniania i dostarczania wody stanowiły w 2010 roku tyle samo co w roku poprzednim, czyli jedynie 1,5% w stosunku do całości nakładów inwestycyjnych w Polsce, 4,7% (4,5% w 2009) w stosunku do nakładów w przemyśle oraz 25,3% (26% w 2009) w stosunku so nakładów inwestycyjnych w sekcji dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami, rekultywacji ścieków. Na uwagę zasługuje fakt, że w każdym z badanych lat wysokość nakładów inwestycyjnych w sekcji poboru, uzdatniania i dostarczania wody wzrastała. Zobrazowane zostało to na poniższym wykresie. 6 S trona

7 Wykres 1 Nakłady inwestycyjne w sekcji poboru, uzdatniania i dostarczania wody na przestrzeni badanych lat w Polsce [mln PLN, ceny bieżące] Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej 2011 str Powyższy wykres przedstawia rosnący trend nakładów inwestycyjnych w sekcji poboru, uzdatniani i dostarczania wody w Polsce. Wzrosty te notowane są każdego roku, przy czym zauważyć należ, że ich dynamika jest zmienna i nie wzrasta w każdym z badanych okresów. Zmiany dynamiki nakładów inwestycyjnych w omawianej sekcji zaprezentowane zostały na poniższym wykresie. Wykres 2 Dynamika nakładów inwestycyjnych w sekcji poboru, uzdatniania i dostarczania wody w badanym okresie. 160,00% 140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 127,82% 110,00% 115,57% 141,81% 101,96% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej 2011 str S trona

8 Jak widać z powyższego wykresu najwyższa dynamika nakładów inwestycyjnych (141,8%) wystąpiła w 2009 roku, co zapewne ma związek z realizowanymi licznymi inwestycjami dofinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej poprzez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalne Programy Operacyjne) oraz Funduszu Spójności (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko). Również w roku 2006 nastąpił wysoki, ponieważ niemal 28% wzrost nakładów inwestycyjnych w porównaniu z rokiem 2005, co również może być związane z licznymi inwestycjami, które otrzymały dofinansowanie z funduszy przedakcesyjnych (ISPA). Lata 2007 i 2008 cechowały się wzrostami na niższym poziomie, czego przyczyną może być fakt, iż w tych latach przygotowywane były formalne podwaliny, spełniane były administracyjne wymogi, sporządzane wnioski aplikacyjne, dokumenty środowiskowe itp. do realizacji wielu inwestycji infrastrukturalnych w sektorze wod-kan. Ostatni z badanych lat charakteryzuje się dynamiką nakładów inwestycyjnych na poziomie 101,96%. Przyrost ten jest znacznie niższy od roku poprzedniego, należy jednak mieć na uwadze, że w tym okresie nakłady inwestycyjne w gospodarce ogółem jak i w przemyśle zmniejszyły się. W tabeli poniżej przedstawione zostało kształtowanie się dynamiki zmian nakładów inwestycyjnych w sekcji poboru, uzdatniania i dostarczania wody w porównaniu z wybranymi sekcjami gospodarki. Tabela 2Dynamika nakładów inwestycyjnych w wybranych gałęziach gospodarki (dla cen bieżących). Wyszczególnienie Ogółem 118,18% 123,78% 113,33% 100,61% 99,41% Dynamika 2005= ,18% 146,29% 165,78% 166,79% 165,80% Przemysł 115,74% 121,73% 111,37% 95,69% 95,71% Dynamika 2005= ,74% 140,89% 156,90% 150,15% 143,70% Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 113,14% 117,56% 118,09% 138,04% 103,04% ścieków, w tym: Dynamika 2005= ,14% 133,02% 157,07% 216,83% 223,42% Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 127,82% 110,00% 115,57% 141,81% 101,96% Dynamika 2005= ,82% 140,61% 162,50% 230,44% 234,96% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej 2011 str Jak zauważamy w powyższej tabeli, na przestrzeni badanych lat największym względnym wzrostem nakładów inwestycyjnych charakteryzowała się grupa przedsiębiorstw z sekcji poboru, uzdatniani i dostarczania wody, w których to dystrybuanta dynamiki wynosiła 234,96%. Najwyższa dynamika w tej właśnie sekcji związana jest najprawdopodobniej z licznymi programami, które wspomagają inwestycje dofinansowaniami ze środków Unii Europejskiej. Rosnące wartości dynamiki nakładów inwestycyjnych do roku 8 S trona

9 2009 cechują również sekcję dostawy wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywację ścieków. W roku 2010 wzrost nakładów inwestycyjnych był o wiele mniejszy niż w roku W każdej z badanych gałęzi gospodarki zauważalne są większe bądź mniejsze wzrosty nakładów, wyjątkiem są wartości dynamiki nakładów inwestycyjnych w przemyśle w roku 2009 i 2010 oraz dla gospodarki ogółem w roku Spadki te mogą mieć związek z efektami ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego. Ciągły wzrost w sekcji poboru, uzdatniania i dostarczania wody, przy ogólnym spowolnieniu gospodarki spowodowany jest licznymi inwestycjami dofinansowanymi z funduszy europejskich. Rocznik Statystyczny RP 2011 podaje również dane dotyczące dynamiki nakładów inwestycyjnych według sekcji i działów w cenach stałych. Jak widać z danych zawartych na stronie 649 Rocznika, dynamika dla cen stałych w roku 2010, przy założeniu 2005=100, wynosi 207,0%. Różnica wynosząca 27,96% jest w takim wypadku skumulowaną wartością wskaźnika inflacji w tym okresie, jednak bardziej interesujące wydają się dane podane i przedstawione powyżej w cenach bieżących obrazujące rzeczywiste wydatki poniesione przez przedsiębiorstwa. Nakłady inwestycyjne na środki trwałe w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody w roku 2010 wyniosły mln złotych, co stanowi 99,94% nakładów inwestycyjnych poniesionych w tym dziale, w tym: na budynki i budowle mln złotych tj. 89,95%, maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia 219 mln zł tj 6,59%, środki transportu 73,0 mln zł tj. 2,19%. Podobna struktura nakładów inwestycyjnych na środki trwałe występowała także w latach wcześniejszych. Struktura ta charaktertyzuje się wysokim udziałem wydatków na budynki i budowle (ok. 90 %). Drugą kategorią wydatków są maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia, jednak ich udział w strukturze jest zdecydowanie mniejszy i wynosi kilka procent. Środki trwałe Wartość brutto środków trwałych w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody w 2010 roku wyniosła mln złotych (w bieżących cenach ewidencyjnych), co stanowiło 1,78% krajowych środków trwałych brutto ogółem o wartości mln złotych. Wartości brutto środków trwałych w badanym okresie, wartość netto oraz stopień zużycia w % w roku 2010 zostały zaprezentowane w poniższej tabeli. 9 Strona

10 Tabela 3 Wartość brutto, netto (w bieżących cenach ewidencyjnych-mln zł) i stopień zużycia środków trwałych. Wyszczególnienie netto stopień zużycia w % Ogółem ,6 Przemysł ,3 Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja ścieków, w tym: ,2 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody ,9 Źródło: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011 str Na przestrzeni lat wartość brutto środków trwałych w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody wzrasta, jak w każdej z wymienionych w powyższej tabeli gałęzi gospodarki. Dynamika zmian wartości prezentuje się na zbliżonym poziomie, co zostało ukazane w poniższej tabeli. Tabela 4 Dynamika zmian wartości brutto środków trwałych w wybranych gałęziach gospodarki. Wyszczególnienie Ogółem 104,73% 107,73% 108,06% 106,71% 106,06% Dynamika 2005= ,73% 112,83% 121,92% 130,11% 137,99% Przemysł 105,97% 109,22% 108,04% 106,82% 104,50% Dynamika 2005= ,97% 115,74% 125,04% 133,58% 139,58% Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja ścieków, w tym: 108,65% 106,79% 109,10% 108,90% 113,50% Dynamika 2005= ,65% 116,03% 126,59% 137,85% 156,46% Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 107,38% 103,69% 107,41% 112,94% 115,68% Dynamika 2005= ,38% 111,34% 119,59% 135,06% 156,24% Źródło: Opracowanie włsane na podstawie danych z Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej 2011 str Jak widać z powyższej tabeli dynamika przyrostu wartości brutto środków trwałych w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody jest zbliżona do dynamiki w gospodarce ogółem jak i w przemyśle ogółem. W ostatnich dwóch latach analizy, tj dynamika przyrostu wartości brutto środków trwałych w dziale poboru, uzdatniani i dostarczania wody jest zdecydowanie wyższa niż ma to miejsce w pozostałych ujętych w powyższej tabeli przypadkach. Zmiany te obrazuje poniższy wykres. Zapewne ma to związek z intensywnym 10 S trona

11 wykorzystywaniem funduszy europejskich przy realizowaniu licznych inwestycji w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody itp. Wykres 3 Tabela 5 Dynamika zmian wartości brutto środków trwałych w wybranych gałęziach gospodarki. 120,0% 115,0% 110,0% 105,0% 100,0% 95,0% Ogółem Przemysł Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja ścieków, w tym: Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody Źródło: Opracowanie włsane na podstawie danych z Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej 2011 str Wartość netto środków trwałych w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody w 2010 roku wyniosła (w cenach bieżących) mln złotych. Stopień ich zużycia wyniósł 37,9 %. W tym samym okresie wartość netto środków trwałych w kraju wyniosła mln złotych a stopień ich zużycia 45,6 %. Oznacza to, że dział poboru, uzdatniania i dostarczania wody w 2010 roku był wyposażony w środki trwałe o mniejszym zużyciu tj. nowsze niż w wielu innych działach gospodarki kraju. Poniżej w tabeli przedstawione zostały wartości brutto oraz stopień zużycia w wybranych działach gospodarki w roku 2010 w podziale na rodzaj środków trwałych. 11 S trona

12 Tabela 6 Wartość brutto i stopień zużycia środków trwałych w wybranych działach gospodarki w 2010 roku. Wartość brutto (bieżące ceny ewidencyjne w mln zł) Stopień zużycia w % Wyszczególnienie Budynki i budowle Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia Środki transportu Budynki i budowle Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia Środki transportu Ogółem ,8 62,0 56,6 Przemysł ,1 57,9 59,0 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja, ,2 58,4 63,8 w tym: Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody ,3 59,7 66,6 Źródło: Opracowanie włsane na podstawie danych z Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej 2011str W dziale pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody najniższym stopniem zużycia charakteryzują się budynki i budowle. Stopień ich zużycia w 2010 ukształtował się na poziomie 35,3% i był wyższy niż w przemyśle ogółem gdzie wynosił on 33,1%, niewiele wyższy niż w dziale dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami, rekultywacji (34,2%) i niższy niż zużycie budynków i budowmi w gospodarce Polski ogółem, dla której wskaźnik ten wynosi 36,8%. Warto zaznaczyć, iż w porównaniu do roku 2009, w każdej z wymienionych powyżej grup, zmalał stopień zużucia budynków i budowli. Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia charakteryzowąły się wyższym stopniem zużycia, niż miało to miesce w przypadku działu dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami, rekultywacji oraz przemysłu, ale niższym niż w gospodarce Polski ogółem. Środki transportu w grupie przedsiebiorstw zajmujących się poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody charakteryzują się największym stopniem zużycia (66,6%) w porównaniu do zawartych w tabeli działów gospodarki. Majątek ten cechuje się o wiele większym zużyciem, niż ma to miejsce w polskiej gospodarce (różnica 10,0 pkt. %). Budynki i budowle będące własnością przedsiębiorstw zajmujących się poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody stanowiły 2,5% budynków i budowli w gospodarce ogółem oraz 10,6% w stosunku do przemysłu. Maszyny urządzenia techniczne i narzędzia stanowiły 0,5% maszyn, urządzeń technicznych w gospodarce ogółem i 0,9% w odniesieniu do przemysłu. Analogicznie w przypadku środków transportu udział środków trwałych będących własnością przedsiębiorstw zajmujących się poborem, uzdatnianiem 12 Strona

13 i dostarczaniem wody w stosunku co całości gospodarki wynosił 0,4%, a do przemysłu 2,6%. Z zestawienia tego można wywnioskować, iż głównym składnikiem składającym się na wartość środków trwałych w wodociągach są budynki i budowle, w skład których wchodzą sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody itp. Pod tym względem branża wodociągowo-kanalizacyjna jest inna niż większość przedsiębiorstw przemysłowych, ponieważ jak zauważymy dla przemysłu ogółem największy udział w wartości środków trwałych stanowią maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia. Potwierdzeniem tych danych jest poniższy wykres przedstawiający strukturę środków trwałych w przedsiębiorstwach poboru, uzdatniania i dostarczania wody w Polsce w 2010r. Wykres 4 Struktura środków trwałych w przedsiębiorstwach poboru, uzdatniania i dostarczania wody w Polsce w 2010r 1,59% 8,41% Budynki i budowle Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia Środki transportu 90,01% Źródło: Opracowanie włsane na podstawie danych z Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej 2011 str S trona

14 Ochrona środowiska i gospodarka wodna na podstawie danych Rocznika GUS Ochrona Środowiska 2011 Nakłady inwestycyjne są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja) istniejących obiektów majątku trwałego, a także nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie inwestycji. Prezentowany podział nakładów inwestycyjnych opracowano według zasad systemu rachunków narodowych, zgodnie z zaleceniami SNA Nakłady inwestycyjne dzielą się na nakłady na środki trwałe oraz pozostałe nakłady. Nakłady na środki trwałe są to nakłady na: nabycie gruntów (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu), budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (w tym m.in.: na roboty budowlano-montażowe, dokumentacje projektowo kosztorysowe), urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, inne środki trwałe, których celem jest uzyskanie efektów ochronnych lub efektów w gospodarce wodnej. Dane o nakładach na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej dotyczą: osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w których liczba pracujących przekracza 9 osób (z wyjątkiem gospodarstw indywidualnych w rolnictwie i z wyłączeniem osób fizycznych i spółek cywilnych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą prowadzących księgi przychodów i rozchodów); jednostek budżetowych prowadzących działalność zaklasyfikowaną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w zakresie administracji publicznej oraz polityki gospodarczej i społecznej (grupa 84.1), usług na rzecz całego społeczeństwa (grupa 84.2), obowiązkowych zabezpieczeń społecznych (grupa 84.3), a także gmin oraz spółek wodno-ściekowych bez względu na liczbę zatrudnionych. Do inwestycji związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód zalicza się urządzenia do unieszkodliwiania i oczyszczania ścieków przemysłowych, komunalnych, wód (ścieków) opadowych oraz zanieczyszczonych wód kopalnianych odprowadzanych 14 Strona

15 bezpośrednio do wód powierzchniowych i do ziemi. Obejmują one oczyszczalnie ścieków lub ich elementy według technologii oczyszczania (mechanicznego, chemicznego, biologicznego i o podwyższonym stopniu usuwania biogenów, a także oczyszczalnie indywidualne przydomowe i inwestycje związane ze wstępnym oczyszczaniem ścieków), urządzenia do gospodarczego wykorzystania ścieków, do utylizacji, gromadzenia i transportu wód zasolonych, do gromadzenia ścieków, jak również wyposażanie oczyszczalni ścieków w urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową w przypadkach, gdy nie są one ujęte w kosztach budowy oczyszczalni ścieków. Zakres danych obejmuje także: budowę kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki oraz wody opadowe; urządzenia do przeróbki i zagospodarowania osadów z oczyszczalni ścieków; systemy obiegowego zasilania wodą; zabezpieczenia przed przenikaniem do rzek, mórz oraz innych akwenów zanieczyszczeń powstających przy transporcie wodnym; tworzenie stref ochrony źródeł i ujęć wody. Do inwestycji związanych z gospodarką wodną, zalicza się: budowę ujęć służących do poboru wody: powierzchniowej, podziemnej i kopalnianej (również w energetyce zawodowej), łącznie z urządzeniami uzdatniającymi oraz wodną siecią magistralną i rozdzielczą (ujęcia, studnie, stacje uzdatniania, filtry, stacje pomp, doprowadzenie sieci wodociągowej - bez przyłączy do budynków i gospodarstw), budowę laboratoriów kontroli jakości wody, w tym automatycznych stacji pomiaru jakości wody, budowę: zbiorników retencyjnych (poza zbiornikami przeciwpożarowymi i wyrównania dobowego), stopni wodnych, żeglugowych i energetycznych oraz śluz i jazów, regulację rzek i zabudowę potoków, budowę obwałowań przeciwpowodziowych, budowę stacji pomp na zawalach i obszarach depresyjnych. Opłaty za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian są to kwoty pieniężne pobierane za emisję zanieczyszczeń powietrza, składowanie odpadów, usuwanie drzew lub krzewów oraz za pobór i korzystanie z wód, z urządzeń wodnych i wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, a także za wydobywanie materiałów z wód stanowiących własność Państwa. Zasady naliczania i uiszczania opłat określa ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2008, Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) i wydawane na jego podstawie rozporządzenia wykonawcze. 15 S trona

16 Kary za naruszenie wymagań w zakresie ochrony środowiska są to kwoty pieniężne wymierzane za wprowadzanie do środowiska zanieczyszczeń przekraczających dopuszczalne normy i za wprowadzanie zmian w środowisku. Nakłady na środki trwałe W 2010 roku nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska wyniosły ,2 mln złotych w cenach bieżących. Nakłady na środki trwałe dotyczące gospodarki ściekowej i ochrony wód w 2010 roku wynosiły natomiast 7 206,1 mln zł, a nakłady na środki trwałe dotyczące gospodarki wodnej w tym samym czasie wyniosły 3 565,4 mln złotych. Łączne nakłady poniesione na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz ich wybrane składowe zawarte zostały w poniższej tabeli. Tabela 7 Nakłady poniesione na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w latach w mln złotych L.p. Wyszczególnienie a. OCHRONA ŚRODOWISKA w tym: Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym nakłady na: 6 570, , , , , , , , , , , , , ,1 - Oczyszczanie ścieków komunalnych 1 161,8 839,3 781,4 841, , , ,4 - Sieć kanalizacyjną odprowadzającą ścieki i wody opadowe 1 902, , , , , , ,0 2. Gospodarka wodna w tym: 1 652, , , , , , ,4 2a. Ujęcia i doprowadzenia wody 851,8 863, , , , , ,4 2b. Stacje uzdatniania wody 196,8 291,8 357,4 366,5 399,8 650,3 709,4 2c. Zbiorniki i stacje wodne 205,8 335,3 282,1 336,3 210,8 258,5 441,4 Źródło: Ochrona środowiska 2010, Informacje i opracowania statystyczne, str.423, Ochrona środowiska 2011, Informacje i opracowania statystyczne, str.402. Nakłady na ochronę środowiska ogółem, na gospodarkę ściekową i ochronę wód oraz gospodarkę wodną wzrosły w badanym okresie. Nakłady na ochronę środowika ogółem spadły w roku 2005 w porównaniu z rokiem 2000, ale późniejsze znacze zwiększenie nakładów przewyższyło ten spadek znacząco. Nakłady na oczyszczalnie ścieków komunalnych też ulegały zmniejszeniu w badanym okresie, w latach 2005 i 2006, jednak w kolejnych okresach przyrosty nakładów były tak duże, iż zrekompensowały poprzednie spadki, dzięki czemu w całym okresie zanotowano wzrost wydatków na oczyszczalnie ścieków. Dla zobrazowania zmian zachodzących w nakładach inwestycyjnych na ochronę środowiska sporządzono poniższy wykres. 16 Strona

17 Wykres 5 Nakłady poniesione na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w latach w mln złotych ,0 OCHRONA ŚRODOWISKA , ,0 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 000, , ,0 0, Oczyszczanie ścieków komunalnych Sieć kanalizacyjną odprowadzającą ścieki i wody opadowe Gospodarka wodna Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego Ochrona środowiska 2010, Informacje i opracowania statystyczne, str.423, Ochrona środowiska 2011, Informacje i opracowania statystyczne, str.402. Jak zauważamy na powyższym wykresie każdy z wyodrębnionych działów charakteryzuje się trendem wzrostowym nakładów inwestycyjnych. Dla ułatwienia interpretracji zmian nakładów inwestycjnych, poniżej zamieszczona została tabela zawierająca dane prezentujące dynamikę zmian nakładów inwestycjnych. Tabela 8 Dynamika nakładów inwestycyjnych poniesione na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w latach Wyszczególnienie Ochrona środowiska ogółem 91,11% 114,89% 109,35% 113,40% 125,13% 102,38% 2000=100 91,11% 104,68% 114,47% 129,81% 162,43% 166,30% Gospodarka ściekowa i ochrona wód 108,21% 108,93% 113,68% 121,35% 131,06% 101,20% 2000= ,21% 117,88% 134,00% 162,61% 213,11% 215,67% Oczyszczanie ścieków komunalnych 72,24% 93,10% 107,69% 140,48% 122,74% 112,10% 2000=100 72,24% 67,26% 72,43% 101,75% 124,88% 139,99% Sieć kanalizacyjną odprowadzającą ścieki i wody opadowe 129,53% 118,23% 114,32% 117,95% 137,72% 96,87% 2000= ,53% 153,15% 175,09% 206,53% 284,42% 275,52% Gospodarka wodna 103,82% 116,66% 112,18% 100,86% 124,66% 126,29% 2000= ,82% 121,11% 135,86% 137,04% 170,82% 215,73% Ujęcia i doprowadzenia wody 101,35% 121,55% 108,03% 120,31% 122,64% 107,53% 2000= ,35% 123,19% 133,08% 160,11% 196,35% 211,13% Stacje uzdatniania wody 148,27% 122,48% 102,55% 109,09% 162,66% 109,09% 2000= ,27% 181,61% 186,23% 203,15% 330,44% 360,47% Zbiorniki i stacje wodne 162,93% 84,13% 119,21% 62,68% 122,63% 170,75% 2000= ,93% 137,07% 163,41% 102,43% 125,61% 214,48% Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego Ochrona środowiska 2010, Informacje i opracowania statystyczne, str.423, Ochrona środowiska 2011, Informacje i opracowania statystyczne, str S trona

18 Zgodnie z danymi z powyższej tabeli największym wzrostem nakładów inwestycyjnych w badanym okresie ( ) cechują się nakłady inwestycyjne na stacje uzdatniania wody (360,47%) oraz pomimo zmnijeszenia nakładów inwestycyjnych w roku 2010, sieć kanalizacyjną odprowadzającą ścieki i wody opadowe (275,52%). Najniższym wzrostem nakładów inwestycjnych w badanym okresie charakteryzowały się nakłady na oczyszczanie ścieków komunalnych (139,99%) oraz ochronę środowiska ogółem (166,30%). Dynamika nakładów inwestycyjnych w sektorach przedstawionych w powyższej tabeli ulega znaczącym zmianom w badanym okresie oraz różni się w zależności od rodzaju inwestycji. Generalnie można stwierdzić, iż nakłady ogółem na ochronę środowiska cechują się dość stałymi wzrostami. Z wyjątkiem pierwszego okresu, czyli roku 2005, gdzie zanotowano spadek nakładów inwestycyjnych (dynamika 91,11%), w każdym kolejnym roku notowane były wzrosty w granicach 110%, aby w roku 2009 zanotować największy przyrost nakładów inwestycyjnych, bo aż 125,13%. W roku 2010 wartość nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska ogółem wzrosła niewiele, ponieważ jedynie o 2,38%. Ważnym elementem ochrony środowiska jest gospodarka ściekowa i ochrona wód, w skład której wchodzą nakłady inwestycyjne na oczyszczanie ścieków komunalnych oraz sieć kanalizacyjną odprowadzającą ścieki i wody opadowe. Nakłady na gospodarkę ściekową i ochronę wód wzrastały w każdym z badanych lat coraz szybciej z wyjątkiem roku W roku 2005, w odniesieniu do roku 2000, zanotowano dynamikę na poziomie 108,2%, natomiast już w roku 2009 dynamika względem roku 2008 wyniosła 131,1%. Nakłady inwestycjne na gospodarkę ściekową i ochronę wód, które poniesione zostały w roku 2010, tak jak w przypadku ochrony środowiska ogółem były niewiele większe od nakładów z roku poprzedniego, ponieważ ich dynamika wyniosła zalednie 101,20%. Zapewne tak duże przyrosty nakładów inwestycyjnych w latach związane są z realizacją licznych inwestycji wodno-ściekowych związanych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), które to dodatkowo są dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej poprzez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Fundusz Spójności. Gospodarka wodna, w skład której wchodzą nakłady inwestycyjne na ujęcia i doprowadzenie wody, stacje uzdatniania wody oraz zbiorniki i stopnie wodne również charakteryzuje się dodatnią dynamiką w każdym z badanych lat. Jednakże w tym przypadku, dynamika ta nie wzrasta w kolejnych latach, ulega wahaniom i w badanym okresie, kształtuje się na poziomie od 100,9% w roku 2008 do 126,29% w roku Najwięszy przyrost w roku 2010 zanotowano w zakresie inwestycji w zbiorniki i stacje wodne, ponieważ dynamika nakładów 18 Strona

19 w tym przypadku wyniosła aż 170,75%. Dla zobrazowania zachodzacych zmian, kształtowanie się dynamiki nakładów inwestycyjnych wg głównych kierunków inwestowania, przedstawione zostało na poniższym wykresie. Wykres 6 Dynamika nakładów inwestycyjnych poniesione na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w latach ,0% 130,0% 131,1% 125,1% 126,29% 120,0% 116,7% 113,7% 121,3% 108,2% 114,9% 113,4% 124,7% 110,0% 112,2% 108,9% 109,3% 100,0% 103,8% 100,9% 102,38% 101,20% 90,0% 91,1% 80,0% Ochrona środowiska ogółem Gospodarka wodna Gospodarka ściekowa i ochrona wód Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego Ochrona środowiska 2010, Informacje i opracowania statystyczne, str.423, Ochrona środowiska 2011, Informacje i opracowania statystyczne, str.402. Powyższy wykres potwierdza tendencję wzrostową nakładów inwestycjnych na ochronę środowiska w Polsce. Jest to zjawisko niewątpliwie pozytywne i wymagające podtrzymywania w najbliższych latach. Uwagę zwraca fakt, iż w roku 2010 dynamika nakładów inwestycjnych na gospodarkę wodną jest zdecydowanie większa od dynamiki nakładów dla pozostałych uwzględnionych zakresów działalności. Udział nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska w nakładach inwestycyjnych w gospodarce narodowej w 2010 roku wyniósł 5,0% (wzrost o 0,1 pkt. % w stosunku do roku 2009), zaś nakłady dot. gospodarki wodnej stanowiły 1,6% (wzrost o 0,3 pkt. % w stosunku do roku 2009) nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej. Udziały nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w gospodarce narodowej kształtują się na wyrównanym poziomie od wielu lat. Efekty rzeczowe inwestycji Podobnie kształtują się udziały sektora ochrony środowiska w Produkcie Krajowym Brutto. Ochrona środowiska stanowiła w 2010 roku 0,77% PKB, gospodarka wodna natomiast stanowiła 0,25% PKB Polski. Udziały te również na przestrzeni ostatnich lat kształtują się na wyrównanym poziomie. 19 S trona

20 W 2010 nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska miały udział w produkcie krajowym brutto wynoszącym 0,77%. Udział ten cechuje się tendencją rosnącą z wyjątkiem osttaniego roku (dla porównania lata 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009, to kolejno 0,61%, 0,65 %, 0,64%, 0,67% i 0,79%). Udział nakładów dotyczących gospodarki wodnej w PKB w 2010 r wyniósł 0,25%. W roku 2010 na nakłady inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wydatkowano ,6 mln złotych i zanotowano wzrost o 996,5 mln zł, czyli ponad 7% w stosunku do roku Suma nakładów inwestycjnych na ochronę środowiska od 2005 roku wyniosła ponad 50,5 miliarda złotych, z czego 31,8 mliliarda złotych przeznaczono na gospodarkę ściekową i ochronę wód, natomiast ponad 14,6 miliarda złotych na gospodarkę wodną. W ponizszej tabeli przedstawiono efekty rzeczowe inwestycji, na które przeznaczone zostały środki finansowe, które zostały zaprezentowane w tabeli 7. Tabela 9 Wybrane efekty rzeczowe uzyskane w wyniku przekazania do użytku inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wyszczególnienie Jednostka OCHRONA ŚRODOWISKA: Oczyszczalnie ścieków szt Sieć kanalizacyjna odprowadzająca ścieki Sieć kanalizacyjna odprowadzająca wody opadowe km km GOSPODARKA WODNA Sieć wodociągowa km Wydajność ujęć wodnych Dam 3 /d Uzdatnianie wody Dam 3 /d Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego Ochrona środowiska 2010, Informacje i opracowania statystyczne, str.424., Ochrona środowiska 2011, Informacje i opracowania statystyczne, str.403. Głównymi efektami rzeczowymi ponoszonych nakładów inwestycjnych są oczyszczalnie ścieków, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, ujęcia wody oraz stacje uzdatniania wody. Dzięki poczynionym licznym inwestycjom w 2010 roku, w Polsce przybyło 80 oczyszczalnii ścieków, zbudowano km sieci kanalizacyjnej sanitarnej, 837 km sieci kanalizacyjnej deszczowej oraz km sieci wodociagowej. Inwestycje poczynione na ujęciach wody oraz stacjach uzdatniania wody przyczyniły się do zwiększenia wydajności ujęc wodnych o 106 dam 3 /dobę oraz zwiększenia wydajności stacji uzdatniania wody o 127 dam 3 /dobę. Długości istniejących sieci kanalizacyjnych i wodociągowych zostały omówione w opracowaniu Izby Gospodarczej Wodociagi Polskie pn. Infrastruktura 20 S trona

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r. mld zł GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R.

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. Nakłady inwestycyjne a) są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa,

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 03.09.2012 Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI Powierzchnia geodezyjna województwa kujawsko-pomorskiego według stanu w dniu 1 I 2011 r. wyniosła 1797,1 tys. ha, co stanowiło 5,7 % ogólnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Jan Fryc, Zofia Płoszaj-Witkowicz Urząd Statystyczny w Katowicach, Śląski Ośrodek Badań Regionalnych Katarzyna Kimel, Barbara Zawada Urząd

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 maja 2015 r.

Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na

Bardziej szczegółowo

15 17,9 15,8 16,9 25 10 8,1 5. w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

15 17,9 15,8 16,9 25 10 8,1 5. w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Finansowanie inwestycji wodno- ściekowych z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pawłowice, 2 września 2014 roku Nakłady Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Pieszyce na lata

Bardziej szczegółowo

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. UWAGI OGÓLNE Niniejsze opracowanie zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. przygotowane na podstawie sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Ogółem 2479 100% powyżej 50 tys. mieszkańców 94 3,8% Od 20 do 50 tys. mieszkańców 245 9,9% od 5 do 20 tys. mieszkańców 1 520 61,3%

Ogółem 2479 100% powyżej 50 tys. mieszkańców 94 3,8% Od 20 do 50 tys. mieszkańców 245 9,9% od 5 do 20 tys. mieszkańców 1 520 61,3% PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WYNIKAJĄCE ZE ZMIANY DEFINICJI PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO, ZAWARTYCH W PROJEKCIE USTAWY PRZEPISY WPROWADZAJĄCE KODEKS BUDOWLANY Projekt z dnia 25 maja 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE INWESTYCJE W GOSPODARCE WODNO-ŚCIEKOWEJ WOJEWÓDZTWO 46,5% powierzchni województwa Powierzchnia stanowią prawne województwa: formy ochrony

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Babice Sp. z o. o Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Stare Babice, wrzesień 2015r. KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE STARE BABICE KANALIZACJA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020

Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020 Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020 Augustów, 3-4 września 2015 r. 1 mgr Małgorzata Fiedorczuk mgr Maciej Muczyński Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2014

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2014 Załącznik nr 1 Dział Paragraf Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2014 Źródło dochodu Zmiany planu Dochody bieżące Dochody majątkowe Z tytułu dotacji Z tytułu dotacji i środków, na i środków,

Bardziej szczegółowo

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Organizator Konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach KARTA ZGŁOSZENIA Ankietę wypełnić należy rzetelnie i dokładnie uwzględniając

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE PROGRAMY PRIORYTETOWE W ZAKRESIE FINANSOWANIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZADAŃ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ.

PLANOWANE PROGRAMY PRIORYTETOWE W ZAKRESIE FINANSOWANIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZADAŃ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ. PLANOWANE PROGRAMY PRIORYTETOWE W ZAKRESIE FINANSOWANIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZADAŃ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ. 1. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w polski sektor wodociągów i kanalizacji

Inwestycje w polski sektor wodociągów i kanalizacji Inwestycje w polski sektor wodociągów i kanalizacji Polski sektor wodociągów i kanalizacji przeszedł ogromnie przemiany od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. To wszystko dzięki unijnym pieniądzom,

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Załącznik do uchwały Rady Gminy Wydminy Nr XXXIII/130/2012 z dnia 03.10.2012r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej

Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej Katarzyna Paprocka Doradca Departament Ochrony i Gospodarowania Wodami Warszawa,

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA. Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA. Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak Charakterystyka zawodu Technik ochrony środowiska koordynuje pracę w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO UCHWAŁA Nr XXVI/239/2009 RADY GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 30.09.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK Podstawowe wielkości budżetowe Dochody bieżące majątkowe Wydatki bieżące majątkowe Wynik budżetu (deficyt) Spłata pożyczek i kredytów Deficyt po uwzględnieniu rozchodów

Bardziej szczegółowo

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko RAZEM DLA ŚRODOWISKA Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Lokalizacja Projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/11 Rady Miasta Międzyrzeca Podlaskiego z dnia 27 września 2011r.

Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/11 Rady Miasta Międzyrzeca Podlaskiego z dnia 27 września 2011r. Załącznik do Uchwały Nr XIV/0/ Rady Miasta Międzyrzeca Podlaskiego z dnia 7 września 0r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekt Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łowicza został sporządzony w szczegółowości określonej w art.226 ust.1

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna w Polsce

Działalność innowacyjna w Polsce GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno ściekowej w perspektywie do roku 2020

Finansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno ściekowej w perspektywie do roku 2020 Finansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno ściekowej w perspektywie do roku 2020 Podtytuł prezentacji Ewa Kamieńska Zastępca Dyrektora Departament Ochrony i Gospodarowania Wodami 15.10.2015

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Hanna Grunt Prezes Zarządu WFOŚiGW 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją, powołaną na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Informacje o inwestycjach z zakresu ochrony wód

Informacje o inwestycjach z zakresu ochrony wód ZAŁĄCZNIK 3 Informacje o inwestycjach z zakresu ochrony wód Informacje o inwestycjach z zakresu ochrony wód zebrano na podstawie wojewódzkich raportów z realizacji programów ochrony środowiska w okresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Miasto Ruda Śląska jest położone w centralnej części Górnego Śląska. Teren miasta leży na wododziale Wisły i Odry. Do zlewni rzeki Wisły należy rzeka Rawa, natomiast

Bardziej szczegółowo

Opinia dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu państwa w roku 2001 w części 22 - Gospodarka wodna

Opinia dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu państwa w roku 2001 w części 22 - Gospodarka wodna Warszawa, 28 czerwca 2002 r. Opinia dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu państwa w roku 2001 w części 22 - Gospodarka wodna Ustawa budżetowa na 2001 r. została opracowana zgodnie z nową klasyfikacją

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r.

Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r. Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r. nazwa j.s.t. Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych wg załączonego wykazu*

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1161/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 lutego 2016 roku pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 1. Numer i nazwa osi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Budżet Gminy na 2009 rok, uchwalony został w dniu 22 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/64/2008 Rady Miejskiej w Zbąszynku. W trakcie całego

Bardziej szczegółowo

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/456/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 stycznia 2014 roku Planu rozwoju

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZADZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012 2014 DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZADZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012 2014 DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ Załącznik do uchwały nr 16/121/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30.11.2011 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZADZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012 2014 DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 BRZEZINY, SIERPIEŃ 2008 Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Główny księgowy data Kierownik Jednostki

Główny księgowy data Kierownik Jednostki Załącznik Nr 1 Plan dochodów jednostki na 2010 rok. Przewidywane Plan na Wykonanie na wykonanie Plan na Struktura Struktura Dział Rozdział Pargraf Treść 30.09.2009 30.09. 2009 % 2009 r 2010 r ( 9:5) (9:8)

Bardziej szczegółowo

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. 1 UWAGI ANALITYCZNE 1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. w województwie łódzkim było 209,4 tys. gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia... 2015 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 019 4 019

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 019 4 019 Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE Dział Rozdział Określenie Zwiększenie Zmniejszenie 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 019 4 019 75023 Urzędy gmin 4 019 4 019 2440 6260 Dotacje otrzymane

Bardziej szczegółowo

Program wodno-środowiskowy kraju

Program wodno-środowiskowy kraju Program wodno-środowiskowy kraju Art. 113 ustawy Prawo wodne Dokumenty planistyczne w gospodarowaniu wodami: 1. plan gospodarowania wodami 2. program wodno-środowiskowy kraju 3. plan zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Mirosław Sobolewski Informacja nr 932 (IP-100 G)

Mirosław Sobolewski Informacja nr 932 (IP-100 G) Mirosław Sobolewski Informacja nr 932 (IP-100 G) Planu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, programu wieloletniego Program dla Odry 2006 i środków bezzwrotnych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów

Bardziej szczegółowo

I. Przewidywane wykonanie budżetu za 2014 rok.

I. Przewidywane wykonanie budżetu za 2014 rok. Załącznik Nr2 do Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia... r.. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2015 2025 Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

13. Koszty realizacji przedsięwzięcia i inwestycji odtworzeniowych...

13. Koszty realizacji przedsięwzięcia i inwestycji odtworzeniowych... 13. Koszty realizacji przedsięwzięcia i inwestycji odtworzeniowych... Spis treści 13.1. Koszty przygotowawcze.... 2 13.2. Koszty prac budowlano-montaŝowych, w tym nakłady na majątek trwały.... 2 13.3.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2014-2019 opracowano głównie w oparciu o założenia przyjęte

Bardziej szczegółowo

XVI. Budżet Województwa

XVI. Budżet Województwa XVI. Budżet Województwa Budżet województwa jest planem finansowym obejmującym: 1. planowane dochody i wydatki województwa, 2. źródła sfinansowania deficytu budżetowego, 3. przeznaczenie nadwyżki budżetowej,

Bardziej szczegółowo

Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu informuje, iż Rada Miejska Kalisza, w dniu 27-03-2014 roku, przyjęła uchwałę Nr

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 0, 00-95 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe Softbajka Sp. z o.o. ul. Kwiatowa

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2004-2013 Plan opracowano zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Definicja i wzór wyliczenia efektów ekologicznych związanych z gospodarką ściekową. [na podstawie wytycznych NFOŚiGW]

Definicja i wzór wyliczenia efektów ekologicznych związanych z gospodarką ściekową. [na podstawie wytycznych NFOŚiGW] Definicja i wzór wyliczenia efektów ekologicznych związanych z gospodarką ściekową 2015 [na podstawie wytycznych NFOŚiGW] Spis efektów Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025 OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025 Uwagi ogólne W wieloletniej prognozie finansowej na 2015 rok dochody przyjęto z 5,04 % spadkiem w stosunku do 2014

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 2. Rodzaj i struktura taryfy.

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 2. Rodzaj i struktura taryfy. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach ul. Czecha 1 zgodnie z Art.24 ust.7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.2015, poz.139) ogłasza

Bardziej szczegółowo

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński. w modelu partnerstwa publicznoprywatnego. FORUM INWESTORÓW 11 lutego 2014

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński. w modelu partnerstwa publicznoprywatnego. FORUM INWESTORÓW 11 lutego 2014 Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński w modelu partnerstwa publicznoprywatnego FORUM INWESTORÓW 11 lutego 2014 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA Intencją Gminy Borów jest skuteczne

Bardziej szczegółowo

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - od pomysłu do sukcesu

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - od pomysłu do sukcesu Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie 1 Początki działalności Związku sięgają 1991 roku, kiedy Urząd Rady Ministrów zarejestrował Związek Komunalny ds. Gazyfikacji w Żywcu. Pierwszym zadaniem Związku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu

Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu korekty zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE

INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INWESTYCJI KOMUNALNYCH ZE ŚRODKÓW PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 2

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 23 listopada 2015 roku

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 23 listopada 2015 roku Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, 23 listopada 2015 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach działa od 1993 roku jako instrument regionalnej

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

INWESTYCJE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - kwiecień 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/43/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2002 roku

UCHWAŁA Nr III/43/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2002 roku UCHWAŁA Nr III/43/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w Kaliszu na 2003

Bardziej szczegółowo

Inwestycje wieloletnie i programy wieloletnie

Inwestycje wieloletnie i programy wieloletnie 72 BSiE Alicja Młynarska Wichtowska Informacja BSiE nr 822 (IP 96G) Inwestycje wieloletnie i programy wieloletnie A. Inwestycje wieloletnie i programy wieloletnie w świetle obowiązujących przepisów Z budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ustalona na podstawie art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, 25 października 2002 r. Wstęp Raport poświęcony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 22 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 22 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2017

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 czerwca 2012 r. Poz. 2334 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 ZARZĄDU MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ z dnia 22 maja 2012 r. z wykonania Planu

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu w sprawie: dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2012 2023. Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Propozycje ochrony zasobów wodnych w Polsce

Propozycje ochrony zasobów wodnych w Polsce KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Propozycje ochrony zasobów wodnych w Polsce Lipiec 1992 Elżbieta Berkowska, Jacek Głowacki Informacja Nr 53 Polska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 ZARZĄDU MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH. z dnia 14 czerwca 2013 r.

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 ZARZĄDU MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH. z dnia 14 czerwca 2013 r. SPRAWOZDANIE NR 1/2013 ZARZĄDU MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH w sprawie wykonania Planu Finansowego za 2012 rok Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2013 wykonanie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY SULIKÓW ZA 2008 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY SULIKÓW ZA 2008 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY SULIKÓW ZA 2008 ROK 2 3 I FORMACJA DODATKOWA DO SKO SOLIDOWA EGO BILA SU GMI Y SULIKÓW ZA 2008 ROK I. Specyfika działalności oraz struktura organizacyjna gminy

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery ze środków WFOŚiGW w Katowicach PROGRAMY OGRANICZENIA EMISJI REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2015-2017,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo