Nakłady inwestycyjne oraz źródła ich finansowania. Efekty rzeczowe inwestycji. Środki trwałe.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nakłady inwestycyjne oraz źródła ich finansowania. Efekty rzeczowe inwestycji. Środki trwałe."

Transkrypt

1 Nakłady inwestycyjne oraz źródła ich finansowania. Efekty rzeczowe inwestycji. Środki trwałe. Opracował: Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie Mateusz Bogdanowicz KAE 1/VI/2012 Bydgoszcz, czerwiec 2012

2 Spis treści Wprowadzenie... 4 Nakłady inwestycyjne w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody według Rocznika RP GUS Środki trwałe... 9 Ochrona środowiska i gospodarka wodna na podstawie danych Rocznika GUS Ochrona Środowiska Nakłady na środki trwałe Efekty rzeczowe inwestycji Źródła finansowania Podsumowanie Spis Wykresów Wykres 1 Nakłady inwestycyjne w sekcji poboru, uzdatniania i dostarczania wody na przestrzeni badanych lat w Polsce [mln PLN, ceny bieżące] Wykres 2 Dynamika nakładów inwestycyjnych w sekcji poboru, uzdatniania i dostarczania wody w badanym okresie Wykres 3 Tabela 5 Dynamika zmian wartości brutto środków trwałych w wybranych gałęziach gospodarki Wykres 4 Struktura środków trwałych w przedsiębiorstwach poboru, uzdatniania i dostarczania wody w Polsce w 2010r Wykres 5 Nakłady poniesione na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w latach w mln złotych Wykres 6 Dynamika nakładów inwestycyjnych poniesione na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w latach Wykres 7 Długości nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w badanym okresie Wykres 8 Dynamika nowobudowanej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w badanym okresie Wykres 9 Struktura źródeł finansowania inwestycji w sektorze ochrony środowiska w Polsce w 2010 roku w (%) Wykres 10 Struktura źródeł finansowania inwestycji w sektorze gospodarki wodnej w Polsce w 2010 roku w (%) Wykres 11 Udział nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska według grup inwestorów Wykres 12 Udział nakładów na środki trwałe służące gospodarce wodnej według grup inwestorów S trona

3 Spis Tabel Tabela 1 Nakłady inwestycyjne w gospodarce Polskiej w podziale na wybrane działy. (mln PLN, ceny bieżące) Tabela 2Dynamika nakładów inwestycyjnych w wybranych gałęziach gospodarki (dla cen bieżących) Tabela 3 Wartość brutto, netto (w bieżących cenach ewidencyjnych-mln zł) i stopień zużycia środków trwałych Tabela 4 Dynamika zmian wartości brutto środków trwałych w wybranych gałęziach gospodarki Wykres 3 Tabela 5 Dynamika zmian wartości brutto środków trwałych w wybranych gałęziach gospodarki Tabela 6 Wartość brutto i stopień zużycia środków trwałych w wybranych działach gospodarki w 2010 roku Tabela 7 Nakłady poniesione na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w latach w mln złotych Tabela 8 Dynamika nakładów inwestycyjnych poniesione na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w latach Tabela 9 Wybrane efekty rzeczowe uzyskane w wyniku przekazania do użytku inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej Tabela 10 Dynamika nowobudowanej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w badanym okresie Tabela 11 Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej według źródeł finansowania i grup inwestorów (ceny bieżące) w mln złotych oraz w % Tabela 12 Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej według grup inwestorów (ceny bieżące ) w mln złotych S trona

4 Wprowadzenie Opracowanie zostało sporządzone na podstawie danych zawartych w Roczniku Statystycznym Rzeczpospolitej Polskiej Głównego Urzędu Statystycznego 2010 oraz Roczniku Statystycznym Ochrona Środowiska Podstawowe źródło danych stanowią badania statystyczne GUS oparte głównie na sprawozdawczości rocznej. Zawiera ono analizę z zakresu nakładów inwestycyjnych w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody, źródeł finansowania inwestycji oraz środków trwałych. Informacje o nakładach inwestycyjnych opracowano według zasad systemu European System of Accounts ESA Nakłady inwestycyjne są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub przebudowa (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja lub modernizacja) istniejących obiektów majątku trwałego, a także nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie inwestycji. Nakłady inwestycyjne dzielą się na nakłady na środki trwałe oraz pozostałe nakłady. Nakłady na środki trwałe są to nakłady na: budynki i budowle (obejmują budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej), w tym m.in. roboty budowlano-montażowe, dokumentacje projektowokosztorysowe maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (łącznie z przyrządami, ruchomościami i wyposażeniem) środki transportu inne tj. melioracje szczegółowe, koszty ponoszone przy nabyciu gruntów i używanych środków trwałych oraz od 1995 r. inwentarz żywy a ponadto odsetki od kredytów i pożyczek inwestycyjnych za okres realizacji inwestycji (uwzględnione wyłącznie w danych wyrażonych w cenach bieżących), z wyjątkiem odsetek nieuwzględnionych w wartości nakładów na środki trwałe przez podmioty stosujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), wprowadzone od 1 stycznia Pozostałe nakłady są to nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie inwestycji oraz inne koszty związane z realizacją inwestycji. Nakłady te nie zwiększają wartości środków trwałych. Nakłady inwestycyjne zaliczono do odpowiednich sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności - PKD 2007 zgodnie z zaklasyfikowaniem działalności inwestora 4 Strona

5 (podmiotu gospodarki narodowej), z wyjątkiem nakładów na obiekty niezwiązane z jego podstawową działalnością, które zaliczono do odpowiednich sekcji i działów według kryterium przeznaczenia obiektu. W Roczniku Statystycznym Rzeczpospolitej Polskiej (zwanym dalej Rocznikiem) dane o nakładach na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej dotyczą: osób prawnych, spółek cywilnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w których liczba pracujących przekracza 9 osób (z wyjątkiem gospodarstw indywidualnych w rolnictwie). Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej z liczbą pracujących do 9 osób, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych. Do inwestycji związanych z gospodarką wodną, której składnikiem jest dział poboru, uzdatniania i dostarczania wody, zalicza się: budowę ujęć służących do poboru wody: powierzchniowej, podziemnej i kopalnianej (również w energetyce zawodowej), włącznie z urządzeniami uzdatniającymi oraz wodną siecią magistralną i rozdzielczą (ujęcia, studnie, stacje uzdatniania, filtry, stacje pomp, doprowadzenie sieci wodociągowej - bez przyłączy do budynków i gospodarstw), budowę laboratoriów kontroli jakości wody, w tym automatycznych stacji pomiaru jakości wody, budowę: zbiorników retencyjnych (poza zbiornikami przeciwpożarowymi i wyrównania dobowego), stopni wodnych, żeglugowych i energetycznych oraz śluz i jazów, regulację rzek i zabudowę potoków, budowę obwałowań przeciwpowodziowych, budowę stacji pomp na zawalach i obszarach depresyjnych. Podstawowa część analizy obejmuje rok 2009 a także lata wcześniejsze. Z uwagi na obowiązujący system sprawozdawczości statystycznej analizy dokonano w oparciu o dane dla działów i gałęzi oraz rodzajów działalności gospodarczej. 5 S trona

6 Nakłady inwestycyjne w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody według Rocznika RP GUS 2011 W 2010 roku łączne nakłady inwestycyjne w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody zgodnie z danymi Rocznika Statystycznego RP 2011 (s. 651) wyniosły mln złotych (w cenach bieżących) stanowiąc 1,5% krajowych nakładów inwestycyjnych ogółem. Tabela 1 Nakłady inwestycyjne w gospodarce Polskiej w podziale na wybrane działy. (mln PLN, ceny bieżące). Wyszczególnienie Udział procentowy Ogółem Przemysł ,7 Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja ścieków, w tym: ,9 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody ,5 Źródło: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011 str W powyższej tabeli zestawione zostały wartości nakładów inwestycyjnych w Polsce w poprzednich latach w gospodarce ogółem oraz w wybranych sekcjach. Jak widać nakłady w interesującej nas sekcji poboru, uzdatniania i dostarczania wody stanowiły w 2010 roku tyle samo co w roku poprzednim, czyli jedynie 1,5% w stosunku do całości nakładów inwestycyjnych w Polsce, 4,7% (4,5% w 2009) w stosunku do nakładów w przemyśle oraz 25,3% (26% w 2009) w stosunku so nakładów inwestycyjnych w sekcji dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami, rekultywacji ścieków. Na uwagę zasługuje fakt, że w każdym z badanych lat wysokość nakładów inwestycyjnych w sekcji poboru, uzdatniania i dostarczania wody wzrastała. Zobrazowane zostało to na poniższym wykresie. 6 S trona

7 Wykres 1 Nakłady inwestycyjne w sekcji poboru, uzdatniania i dostarczania wody na przestrzeni badanych lat w Polsce [mln PLN, ceny bieżące] Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej 2011 str Powyższy wykres przedstawia rosnący trend nakładów inwestycyjnych w sekcji poboru, uzdatniani i dostarczania wody w Polsce. Wzrosty te notowane są każdego roku, przy czym zauważyć należ, że ich dynamika jest zmienna i nie wzrasta w każdym z badanych okresów. Zmiany dynamiki nakładów inwestycyjnych w omawianej sekcji zaprezentowane zostały na poniższym wykresie. Wykres 2 Dynamika nakładów inwestycyjnych w sekcji poboru, uzdatniania i dostarczania wody w badanym okresie. 160,00% 140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 127,82% 110,00% 115,57% 141,81% 101,96% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej 2011 str S trona

8 Jak widać z powyższego wykresu najwyższa dynamika nakładów inwestycyjnych (141,8%) wystąpiła w 2009 roku, co zapewne ma związek z realizowanymi licznymi inwestycjami dofinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej poprzez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalne Programy Operacyjne) oraz Funduszu Spójności (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko). Również w roku 2006 nastąpił wysoki, ponieważ niemal 28% wzrost nakładów inwestycyjnych w porównaniu z rokiem 2005, co również może być związane z licznymi inwestycjami, które otrzymały dofinansowanie z funduszy przedakcesyjnych (ISPA). Lata 2007 i 2008 cechowały się wzrostami na niższym poziomie, czego przyczyną może być fakt, iż w tych latach przygotowywane były formalne podwaliny, spełniane były administracyjne wymogi, sporządzane wnioski aplikacyjne, dokumenty środowiskowe itp. do realizacji wielu inwestycji infrastrukturalnych w sektorze wod-kan. Ostatni z badanych lat charakteryzuje się dynamiką nakładów inwestycyjnych na poziomie 101,96%. Przyrost ten jest znacznie niższy od roku poprzedniego, należy jednak mieć na uwadze, że w tym okresie nakłady inwestycyjne w gospodarce ogółem jak i w przemyśle zmniejszyły się. W tabeli poniżej przedstawione zostało kształtowanie się dynamiki zmian nakładów inwestycyjnych w sekcji poboru, uzdatniania i dostarczania wody w porównaniu z wybranymi sekcjami gospodarki. Tabela 2Dynamika nakładów inwestycyjnych w wybranych gałęziach gospodarki (dla cen bieżących). Wyszczególnienie Ogółem 118,18% 123,78% 113,33% 100,61% 99,41% Dynamika 2005= ,18% 146,29% 165,78% 166,79% 165,80% Przemysł 115,74% 121,73% 111,37% 95,69% 95,71% Dynamika 2005= ,74% 140,89% 156,90% 150,15% 143,70% Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 113,14% 117,56% 118,09% 138,04% 103,04% ścieków, w tym: Dynamika 2005= ,14% 133,02% 157,07% 216,83% 223,42% Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 127,82% 110,00% 115,57% 141,81% 101,96% Dynamika 2005= ,82% 140,61% 162,50% 230,44% 234,96% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej 2011 str Jak zauważamy w powyższej tabeli, na przestrzeni badanych lat największym względnym wzrostem nakładów inwestycyjnych charakteryzowała się grupa przedsiębiorstw z sekcji poboru, uzdatniani i dostarczania wody, w których to dystrybuanta dynamiki wynosiła 234,96%. Najwyższa dynamika w tej właśnie sekcji związana jest najprawdopodobniej z licznymi programami, które wspomagają inwestycje dofinansowaniami ze środków Unii Europejskiej. Rosnące wartości dynamiki nakładów inwestycyjnych do roku 8 S trona

9 2009 cechują również sekcję dostawy wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywację ścieków. W roku 2010 wzrost nakładów inwestycyjnych był o wiele mniejszy niż w roku W każdej z badanych gałęzi gospodarki zauważalne są większe bądź mniejsze wzrosty nakładów, wyjątkiem są wartości dynamiki nakładów inwestycyjnych w przemyśle w roku 2009 i 2010 oraz dla gospodarki ogółem w roku Spadki te mogą mieć związek z efektami ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego. Ciągły wzrost w sekcji poboru, uzdatniania i dostarczania wody, przy ogólnym spowolnieniu gospodarki spowodowany jest licznymi inwestycjami dofinansowanymi z funduszy europejskich. Rocznik Statystyczny RP 2011 podaje również dane dotyczące dynamiki nakładów inwestycyjnych według sekcji i działów w cenach stałych. Jak widać z danych zawartych na stronie 649 Rocznika, dynamika dla cen stałych w roku 2010, przy założeniu 2005=100, wynosi 207,0%. Różnica wynosząca 27,96% jest w takim wypadku skumulowaną wartością wskaźnika inflacji w tym okresie, jednak bardziej interesujące wydają się dane podane i przedstawione powyżej w cenach bieżących obrazujące rzeczywiste wydatki poniesione przez przedsiębiorstwa. Nakłady inwestycyjne na środki trwałe w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody w roku 2010 wyniosły mln złotych, co stanowi 99,94% nakładów inwestycyjnych poniesionych w tym dziale, w tym: na budynki i budowle mln złotych tj. 89,95%, maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia 219 mln zł tj 6,59%, środki transportu 73,0 mln zł tj. 2,19%. Podobna struktura nakładów inwestycyjnych na środki trwałe występowała także w latach wcześniejszych. Struktura ta charaktertyzuje się wysokim udziałem wydatków na budynki i budowle (ok. 90 %). Drugą kategorią wydatków są maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia, jednak ich udział w strukturze jest zdecydowanie mniejszy i wynosi kilka procent. Środki trwałe Wartość brutto środków trwałych w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody w 2010 roku wyniosła mln złotych (w bieżących cenach ewidencyjnych), co stanowiło 1,78% krajowych środków trwałych brutto ogółem o wartości mln złotych. Wartości brutto środków trwałych w badanym okresie, wartość netto oraz stopień zużycia w % w roku 2010 zostały zaprezentowane w poniższej tabeli. 9 Strona

10 Tabela 3 Wartość brutto, netto (w bieżących cenach ewidencyjnych-mln zł) i stopień zużycia środków trwałych. Wyszczególnienie netto stopień zużycia w % Ogółem ,6 Przemysł ,3 Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja ścieków, w tym: ,2 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody ,9 Źródło: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011 str Na przestrzeni lat wartość brutto środków trwałych w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody wzrasta, jak w każdej z wymienionych w powyższej tabeli gałęzi gospodarki. Dynamika zmian wartości prezentuje się na zbliżonym poziomie, co zostało ukazane w poniższej tabeli. Tabela 4 Dynamika zmian wartości brutto środków trwałych w wybranych gałęziach gospodarki. Wyszczególnienie Ogółem 104,73% 107,73% 108,06% 106,71% 106,06% Dynamika 2005= ,73% 112,83% 121,92% 130,11% 137,99% Przemysł 105,97% 109,22% 108,04% 106,82% 104,50% Dynamika 2005= ,97% 115,74% 125,04% 133,58% 139,58% Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja ścieków, w tym: 108,65% 106,79% 109,10% 108,90% 113,50% Dynamika 2005= ,65% 116,03% 126,59% 137,85% 156,46% Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 107,38% 103,69% 107,41% 112,94% 115,68% Dynamika 2005= ,38% 111,34% 119,59% 135,06% 156,24% Źródło: Opracowanie włsane na podstawie danych z Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej 2011 str Jak widać z powyższej tabeli dynamika przyrostu wartości brutto środków trwałych w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody jest zbliżona do dynamiki w gospodarce ogółem jak i w przemyśle ogółem. W ostatnich dwóch latach analizy, tj dynamika przyrostu wartości brutto środków trwałych w dziale poboru, uzdatniani i dostarczania wody jest zdecydowanie wyższa niż ma to miejsce w pozostałych ujętych w powyższej tabeli przypadkach. Zmiany te obrazuje poniższy wykres. Zapewne ma to związek z intensywnym 10 S trona

11 wykorzystywaniem funduszy europejskich przy realizowaniu licznych inwestycji w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody itp. Wykres 3 Tabela 5 Dynamika zmian wartości brutto środków trwałych w wybranych gałęziach gospodarki. 120,0% 115,0% 110,0% 105,0% 100,0% 95,0% Ogółem Przemysł Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja ścieków, w tym: Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody Źródło: Opracowanie włsane na podstawie danych z Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej 2011 str Wartość netto środków trwałych w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody w 2010 roku wyniosła (w cenach bieżących) mln złotych. Stopień ich zużycia wyniósł 37,9 %. W tym samym okresie wartość netto środków trwałych w kraju wyniosła mln złotych a stopień ich zużycia 45,6 %. Oznacza to, że dział poboru, uzdatniania i dostarczania wody w 2010 roku był wyposażony w środki trwałe o mniejszym zużyciu tj. nowsze niż w wielu innych działach gospodarki kraju. Poniżej w tabeli przedstawione zostały wartości brutto oraz stopień zużycia w wybranych działach gospodarki w roku 2010 w podziale na rodzaj środków trwałych. 11 S trona

12 Tabela 6 Wartość brutto i stopień zużycia środków trwałych w wybranych działach gospodarki w 2010 roku. Wartość brutto (bieżące ceny ewidencyjne w mln zł) Stopień zużycia w % Wyszczególnienie Budynki i budowle Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia Środki transportu Budynki i budowle Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia Środki transportu Ogółem ,8 62,0 56,6 Przemysł ,1 57,9 59,0 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja, ,2 58,4 63,8 w tym: Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody ,3 59,7 66,6 Źródło: Opracowanie włsane na podstawie danych z Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej 2011str W dziale pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody najniższym stopniem zużycia charakteryzują się budynki i budowle. Stopień ich zużycia w 2010 ukształtował się na poziomie 35,3% i był wyższy niż w przemyśle ogółem gdzie wynosił on 33,1%, niewiele wyższy niż w dziale dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami, rekultywacji (34,2%) i niższy niż zużycie budynków i budowmi w gospodarce Polski ogółem, dla której wskaźnik ten wynosi 36,8%. Warto zaznaczyć, iż w porównaniu do roku 2009, w każdej z wymienionych powyżej grup, zmalał stopień zużucia budynków i budowli. Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia charakteryzowąły się wyższym stopniem zużycia, niż miało to miesce w przypadku działu dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami, rekultywacji oraz przemysłu, ale niższym niż w gospodarce Polski ogółem. Środki transportu w grupie przedsiebiorstw zajmujących się poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody charakteryzują się największym stopniem zużycia (66,6%) w porównaniu do zawartych w tabeli działów gospodarki. Majątek ten cechuje się o wiele większym zużyciem, niż ma to miejsce w polskiej gospodarce (różnica 10,0 pkt. %). Budynki i budowle będące własnością przedsiębiorstw zajmujących się poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody stanowiły 2,5% budynków i budowli w gospodarce ogółem oraz 10,6% w stosunku do przemysłu. Maszyny urządzenia techniczne i narzędzia stanowiły 0,5% maszyn, urządzeń technicznych w gospodarce ogółem i 0,9% w odniesieniu do przemysłu. Analogicznie w przypadku środków transportu udział środków trwałych będących własnością przedsiębiorstw zajmujących się poborem, uzdatnianiem 12 Strona

13 i dostarczaniem wody w stosunku co całości gospodarki wynosił 0,4%, a do przemysłu 2,6%. Z zestawienia tego można wywnioskować, iż głównym składnikiem składającym się na wartość środków trwałych w wodociągach są budynki i budowle, w skład których wchodzą sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody itp. Pod tym względem branża wodociągowo-kanalizacyjna jest inna niż większość przedsiębiorstw przemysłowych, ponieważ jak zauważymy dla przemysłu ogółem największy udział w wartości środków trwałych stanowią maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia. Potwierdzeniem tych danych jest poniższy wykres przedstawiający strukturę środków trwałych w przedsiębiorstwach poboru, uzdatniania i dostarczania wody w Polsce w 2010r. Wykres 4 Struktura środków trwałych w przedsiębiorstwach poboru, uzdatniania i dostarczania wody w Polsce w 2010r 1,59% 8,41% Budynki i budowle Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia Środki transportu 90,01% Źródło: Opracowanie włsane na podstawie danych z Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej 2011 str S trona

14 Ochrona środowiska i gospodarka wodna na podstawie danych Rocznika GUS Ochrona Środowiska 2011 Nakłady inwestycyjne są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja) istniejących obiektów majątku trwałego, a także nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie inwestycji. Prezentowany podział nakładów inwestycyjnych opracowano według zasad systemu rachunków narodowych, zgodnie z zaleceniami SNA Nakłady inwestycyjne dzielą się na nakłady na środki trwałe oraz pozostałe nakłady. Nakłady na środki trwałe są to nakłady na: nabycie gruntów (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu), budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (w tym m.in.: na roboty budowlano-montażowe, dokumentacje projektowo kosztorysowe), urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, inne środki trwałe, których celem jest uzyskanie efektów ochronnych lub efektów w gospodarce wodnej. Dane o nakładach na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej dotyczą: osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w których liczba pracujących przekracza 9 osób (z wyjątkiem gospodarstw indywidualnych w rolnictwie i z wyłączeniem osób fizycznych i spółek cywilnych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą prowadzących księgi przychodów i rozchodów); jednostek budżetowych prowadzących działalność zaklasyfikowaną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w zakresie administracji publicznej oraz polityki gospodarczej i społecznej (grupa 84.1), usług na rzecz całego społeczeństwa (grupa 84.2), obowiązkowych zabezpieczeń społecznych (grupa 84.3), a także gmin oraz spółek wodno-ściekowych bez względu na liczbę zatrudnionych. Do inwestycji związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód zalicza się urządzenia do unieszkodliwiania i oczyszczania ścieków przemysłowych, komunalnych, wód (ścieków) opadowych oraz zanieczyszczonych wód kopalnianych odprowadzanych 14 Strona

15 bezpośrednio do wód powierzchniowych i do ziemi. Obejmują one oczyszczalnie ścieków lub ich elementy według technologii oczyszczania (mechanicznego, chemicznego, biologicznego i o podwyższonym stopniu usuwania biogenów, a także oczyszczalnie indywidualne przydomowe i inwestycje związane ze wstępnym oczyszczaniem ścieków), urządzenia do gospodarczego wykorzystania ścieków, do utylizacji, gromadzenia i transportu wód zasolonych, do gromadzenia ścieków, jak również wyposażanie oczyszczalni ścieków w urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową w przypadkach, gdy nie są one ujęte w kosztach budowy oczyszczalni ścieków. Zakres danych obejmuje także: budowę kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki oraz wody opadowe; urządzenia do przeróbki i zagospodarowania osadów z oczyszczalni ścieków; systemy obiegowego zasilania wodą; zabezpieczenia przed przenikaniem do rzek, mórz oraz innych akwenów zanieczyszczeń powstających przy transporcie wodnym; tworzenie stref ochrony źródeł i ujęć wody. Do inwestycji związanych z gospodarką wodną, zalicza się: budowę ujęć służących do poboru wody: powierzchniowej, podziemnej i kopalnianej (również w energetyce zawodowej), łącznie z urządzeniami uzdatniającymi oraz wodną siecią magistralną i rozdzielczą (ujęcia, studnie, stacje uzdatniania, filtry, stacje pomp, doprowadzenie sieci wodociągowej - bez przyłączy do budynków i gospodarstw), budowę laboratoriów kontroli jakości wody, w tym automatycznych stacji pomiaru jakości wody, budowę: zbiorników retencyjnych (poza zbiornikami przeciwpożarowymi i wyrównania dobowego), stopni wodnych, żeglugowych i energetycznych oraz śluz i jazów, regulację rzek i zabudowę potoków, budowę obwałowań przeciwpowodziowych, budowę stacji pomp na zawalach i obszarach depresyjnych. Opłaty za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian są to kwoty pieniężne pobierane za emisję zanieczyszczeń powietrza, składowanie odpadów, usuwanie drzew lub krzewów oraz za pobór i korzystanie z wód, z urządzeń wodnych i wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, a także za wydobywanie materiałów z wód stanowiących własność Państwa. Zasady naliczania i uiszczania opłat określa ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2008, Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) i wydawane na jego podstawie rozporządzenia wykonawcze. 15 S trona

16 Kary za naruszenie wymagań w zakresie ochrony środowiska są to kwoty pieniężne wymierzane za wprowadzanie do środowiska zanieczyszczeń przekraczających dopuszczalne normy i za wprowadzanie zmian w środowisku. Nakłady na środki trwałe W 2010 roku nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska wyniosły ,2 mln złotych w cenach bieżących. Nakłady na środki trwałe dotyczące gospodarki ściekowej i ochrony wód w 2010 roku wynosiły natomiast 7 206,1 mln zł, a nakłady na środki trwałe dotyczące gospodarki wodnej w tym samym czasie wyniosły 3 565,4 mln złotych. Łączne nakłady poniesione na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz ich wybrane składowe zawarte zostały w poniższej tabeli. Tabela 7 Nakłady poniesione na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w latach w mln złotych L.p. Wyszczególnienie a. OCHRONA ŚRODOWISKA w tym: Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym nakłady na: 6 570, , , , , , , , , , , , , ,1 - Oczyszczanie ścieków komunalnych 1 161,8 839,3 781,4 841, , , ,4 - Sieć kanalizacyjną odprowadzającą ścieki i wody opadowe 1 902, , , , , , ,0 2. Gospodarka wodna w tym: 1 652, , , , , , ,4 2a. Ujęcia i doprowadzenia wody 851,8 863, , , , , ,4 2b. Stacje uzdatniania wody 196,8 291,8 357,4 366,5 399,8 650,3 709,4 2c. Zbiorniki i stacje wodne 205,8 335,3 282,1 336,3 210,8 258,5 441,4 Źródło: Ochrona środowiska 2010, Informacje i opracowania statystyczne, str.423, Ochrona środowiska 2011, Informacje i opracowania statystyczne, str.402. Nakłady na ochronę środowiska ogółem, na gospodarkę ściekową i ochronę wód oraz gospodarkę wodną wzrosły w badanym okresie. Nakłady na ochronę środowika ogółem spadły w roku 2005 w porównaniu z rokiem 2000, ale późniejsze znacze zwiększenie nakładów przewyższyło ten spadek znacząco. Nakłady na oczyszczalnie ścieków komunalnych też ulegały zmniejszeniu w badanym okresie, w latach 2005 i 2006, jednak w kolejnych okresach przyrosty nakładów były tak duże, iż zrekompensowały poprzednie spadki, dzięki czemu w całym okresie zanotowano wzrost wydatków na oczyszczalnie ścieków. Dla zobrazowania zmian zachodzących w nakładach inwestycyjnych na ochronę środowiska sporządzono poniższy wykres. 16 Strona

17 Wykres 5 Nakłady poniesione na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w latach w mln złotych ,0 OCHRONA ŚRODOWISKA , ,0 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 000, , ,0 0, Oczyszczanie ścieków komunalnych Sieć kanalizacyjną odprowadzającą ścieki i wody opadowe Gospodarka wodna Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego Ochrona środowiska 2010, Informacje i opracowania statystyczne, str.423, Ochrona środowiska 2011, Informacje i opracowania statystyczne, str.402. Jak zauważamy na powyższym wykresie każdy z wyodrębnionych działów charakteryzuje się trendem wzrostowym nakładów inwestycyjnych. Dla ułatwienia interpretracji zmian nakładów inwestycjnych, poniżej zamieszczona została tabela zawierająca dane prezentujące dynamikę zmian nakładów inwestycjnych. Tabela 8 Dynamika nakładów inwestycyjnych poniesione na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w latach Wyszczególnienie Ochrona środowiska ogółem 91,11% 114,89% 109,35% 113,40% 125,13% 102,38% 2000=100 91,11% 104,68% 114,47% 129,81% 162,43% 166,30% Gospodarka ściekowa i ochrona wód 108,21% 108,93% 113,68% 121,35% 131,06% 101,20% 2000= ,21% 117,88% 134,00% 162,61% 213,11% 215,67% Oczyszczanie ścieków komunalnych 72,24% 93,10% 107,69% 140,48% 122,74% 112,10% 2000=100 72,24% 67,26% 72,43% 101,75% 124,88% 139,99% Sieć kanalizacyjną odprowadzającą ścieki i wody opadowe 129,53% 118,23% 114,32% 117,95% 137,72% 96,87% 2000= ,53% 153,15% 175,09% 206,53% 284,42% 275,52% Gospodarka wodna 103,82% 116,66% 112,18% 100,86% 124,66% 126,29% 2000= ,82% 121,11% 135,86% 137,04% 170,82% 215,73% Ujęcia i doprowadzenia wody 101,35% 121,55% 108,03% 120,31% 122,64% 107,53% 2000= ,35% 123,19% 133,08% 160,11% 196,35% 211,13% Stacje uzdatniania wody 148,27% 122,48% 102,55% 109,09% 162,66% 109,09% 2000= ,27% 181,61% 186,23% 203,15% 330,44% 360,47% Zbiorniki i stacje wodne 162,93% 84,13% 119,21% 62,68% 122,63% 170,75% 2000= ,93% 137,07% 163,41% 102,43% 125,61% 214,48% Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego Ochrona środowiska 2010, Informacje i opracowania statystyczne, str.423, Ochrona środowiska 2011, Informacje i opracowania statystyczne, str S trona

18 Zgodnie z danymi z powyższej tabeli największym wzrostem nakładów inwestycyjnych w badanym okresie ( ) cechują się nakłady inwestycyjne na stacje uzdatniania wody (360,47%) oraz pomimo zmnijeszenia nakładów inwestycyjnych w roku 2010, sieć kanalizacyjną odprowadzającą ścieki i wody opadowe (275,52%). Najniższym wzrostem nakładów inwestycjnych w badanym okresie charakteryzowały się nakłady na oczyszczanie ścieków komunalnych (139,99%) oraz ochronę środowiska ogółem (166,30%). Dynamika nakładów inwestycyjnych w sektorach przedstawionych w powyższej tabeli ulega znaczącym zmianom w badanym okresie oraz różni się w zależności od rodzaju inwestycji. Generalnie można stwierdzić, iż nakłady ogółem na ochronę środowiska cechują się dość stałymi wzrostami. Z wyjątkiem pierwszego okresu, czyli roku 2005, gdzie zanotowano spadek nakładów inwestycyjnych (dynamika 91,11%), w każdym kolejnym roku notowane były wzrosty w granicach 110%, aby w roku 2009 zanotować największy przyrost nakładów inwestycyjnych, bo aż 125,13%. W roku 2010 wartość nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska ogółem wzrosła niewiele, ponieważ jedynie o 2,38%. Ważnym elementem ochrony środowiska jest gospodarka ściekowa i ochrona wód, w skład której wchodzą nakłady inwestycyjne na oczyszczanie ścieków komunalnych oraz sieć kanalizacyjną odprowadzającą ścieki i wody opadowe. Nakłady na gospodarkę ściekową i ochronę wód wzrastały w każdym z badanych lat coraz szybciej z wyjątkiem roku W roku 2005, w odniesieniu do roku 2000, zanotowano dynamikę na poziomie 108,2%, natomiast już w roku 2009 dynamika względem roku 2008 wyniosła 131,1%. Nakłady inwestycjne na gospodarkę ściekową i ochronę wód, które poniesione zostały w roku 2010, tak jak w przypadku ochrony środowiska ogółem były niewiele większe od nakładów z roku poprzedniego, ponieważ ich dynamika wyniosła zalednie 101,20%. Zapewne tak duże przyrosty nakładów inwestycyjnych w latach związane są z realizacją licznych inwestycji wodno-ściekowych związanych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), które to dodatkowo są dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej poprzez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Fundusz Spójności. Gospodarka wodna, w skład której wchodzą nakłady inwestycyjne na ujęcia i doprowadzenie wody, stacje uzdatniania wody oraz zbiorniki i stopnie wodne również charakteryzuje się dodatnią dynamiką w każdym z badanych lat. Jednakże w tym przypadku, dynamika ta nie wzrasta w kolejnych latach, ulega wahaniom i w badanym okresie, kształtuje się na poziomie od 100,9% w roku 2008 do 126,29% w roku Najwięszy przyrost w roku 2010 zanotowano w zakresie inwestycji w zbiorniki i stacje wodne, ponieważ dynamika nakładów 18 Strona

19 w tym przypadku wyniosła aż 170,75%. Dla zobrazowania zachodzacych zmian, kształtowanie się dynamiki nakładów inwestycyjnych wg głównych kierunków inwestowania, przedstawione zostało na poniższym wykresie. Wykres 6 Dynamika nakładów inwestycyjnych poniesione na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w latach ,0% 130,0% 131,1% 125,1% 126,29% 120,0% 116,7% 113,7% 121,3% 108,2% 114,9% 113,4% 124,7% 110,0% 112,2% 108,9% 109,3% 100,0% 103,8% 100,9% 102,38% 101,20% 90,0% 91,1% 80,0% Ochrona środowiska ogółem Gospodarka wodna Gospodarka ściekowa i ochrona wód Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego Ochrona środowiska 2010, Informacje i opracowania statystyczne, str.423, Ochrona środowiska 2011, Informacje i opracowania statystyczne, str.402. Powyższy wykres potwierdza tendencję wzrostową nakładów inwestycjnych na ochronę środowiska w Polsce. Jest to zjawisko niewątpliwie pozytywne i wymagające podtrzymywania w najbliższych latach. Uwagę zwraca fakt, iż w roku 2010 dynamika nakładów inwestycjnych na gospodarkę wodną jest zdecydowanie większa od dynamiki nakładów dla pozostałych uwzględnionych zakresów działalności. Udział nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska w nakładach inwestycyjnych w gospodarce narodowej w 2010 roku wyniósł 5,0% (wzrost o 0,1 pkt. % w stosunku do roku 2009), zaś nakłady dot. gospodarki wodnej stanowiły 1,6% (wzrost o 0,3 pkt. % w stosunku do roku 2009) nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej. Udziały nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w gospodarce narodowej kształtują się na wyrównanym poziomie od wielu lat. Efekty rzeczowe inwestycji Podobnie kształtują się udziały sektora ochrony środowiska w Produkcie Krajowym Brutto. Ochrona środowiska stanowiła w 2010 roku 0,77% PKB, gospodarka wodna natomiast stanowiła 0,25% PKB Polski. Udziały te również na przestrzeni ostatnich lat kształtują się na wyrównanym poziomie. 19 S trona

20 W 2010 nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska miały udział w produkcie krajowym brutto wynoszącym 0,77%. Udział ten cechuje się tendencją rosnącą z wyjątkiem osttaniego roku (dla porównania lata 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009, to kolejno 0,61%, 0,65 %, 0,64%, 0,67% i 0,79%). Udział nakładów dotyczących gospodarki wodnej w PKB w 2010 r wyniósł 0,25%. W roku 2010 na nakłady inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wydatkowano ,6 mln złotych i zanotowano wzrost o 996,5 mln zł, czyli ponad 7% w stosunku do roku Suma nakładów inwestycjnych na ochronę środowiska od 2005 roku wyniosła ponad 50,5 miliarda złotych, z czego 31,8 mliliarda złotych przeznaczono na gospodarkę ściekową i ochronę wód, natomiast ponad 14,6 miliarda złotych na gospodarkę wodną. W ponizszej tabeli przedstawiono efekty rzeczowe inwestycji, na które przeznaczone zostały środki finansowe, które zostały zaprezentowane w tabeli 7. Tabela 9 Wybrane efekty rzeczowe uzyskane w wyniku przekazania do użytku inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wyszczególnienie Jednostka OCHRONA ŚRODOWISKA: Oczyszczalnie ścieków szt Sieć kanalizacyjna odprowadzająca ścieki Sieć kanalizacyjna odprowadzająca wody opadowe km km GOSPODARKA WODNA Sieć wodociągowa km Wydajność ujęć wodnych Dam 3 /d Uzdatnianie wody Dam 3 /d Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego Ochrona środowiska 2010, Informacje i opracowania statystyczne, str.424., Ochrona środowiska 2011, Informacje i opracowania statystyczne, str.403. Głównymi efektami rzeczowymi ponoszonych nakładów inwestycjnych są oczyszczalnie ścieków, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, ujęcia wody oraz stacje uzdatniania wody. Dzięki poczynionym licznym inwestycjom w 2010 roku, w Polsce przybyło 80 oczyszczalnii ścieków, zbudowano km sieci kanalizacyjnej sanitarnej, 837 km sieci kanalizacyjnej deszczowej oraz km sieci wodociagowej. Inwestycje poczynione na ujęciach wody oraz stacjach uzdatniania wody przyczyniły się do zwiększenia wydajności ujęc wodnych o 106 dam 3 /dobę oraz zwiększenia wydajności stacji uzdatniania wody o 127 dam 3 /dobę. Długości istniejących sieci kanalizacyjnych i wodociągowych zostały omówione w opracowaniu Izby Gospodarczej Wodociagi Polskie pn. Infrastruktura 20 S trona

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych Ministerstwo Środowiska Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Warszawa, grudzień 2003r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. AKTUALNY STAN PRAWNY I ORGANIZACYJNY ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2006 rok Spis treści 1. Uwagi metodologiczne... 4

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce

Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce 2014 Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce Analiza rynku spółek komunalnych w Polsce 5,00 Rentowność kapitału własnego branży transportowej 0,00 0,05-5,00-10,00 % -15,00-20,00-17,87-25,00-30,00-29,20-25,59-35,00

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 Załącznik nr 1 do Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014 2016. URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 POZNAŃ 2013 2 SPIS TREŚCI RAPORT O SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005-2014

Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005-2014 Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005- Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARCZE WEDŁUG RODZAJÓW I MIEJSC PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W 2006 R.

PODMIOTY GOSPODARCZE WEDŁUG RODZAJÓW I MIEJSC PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W 2006 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY PODMIOTY GOSPODARCZE WEDŁUG RODZAJÓW I MIEJSC PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W 2006 R. INFORMACJE I OPRACOWANIA WARSZAWA STATYSTYCZNE 2007 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH I SKRÓTÓW UŻYWANYCH

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ KATOWICE, LIPIEC 2013 2 S t r o n a Niniejszy dokument stanowi aktualizację dokumentu pn. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II

RAPORT. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II Zespół do przygotowania raportu: Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Księga RAPORT Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Księga II Wersja trzecia Warszawa, 29 sierpnia 2008 1 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce., doświadczenia i perspektywy. 1 Spis treści 2 10 I. Wstęp Kalendarium 12 13 15 19 II. Znaczenie infrastruktury w gospodarce System

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczno-gospodarczy ośrodków powiatowych oraz analiza spójności na poziomie powiatów

Rozwój społeczno-gospodarczy ośrodków powiatowych oraz analiza spójności na poziomie powiatów Rozwój społeczno-gospodarczy ośrodków powiatowych oraz analiza spójności na poziomie powiatów Ekspertyza wykonana na zamówienie Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl/miasta Wyzwania inwestycyjne głównych miast Polski perspektywa 2035

www.pwc.pl/miasta Wyzwania inwestycyjne głównych miast Polski perspektywa 2035 www.pwc.pl/miasta Wyzwania inwestycyjne głównych miast Polski perspektywa 2035 Marzec 2012 Raport powstał przy współpracy z Unią Metropolii Polskich Patronem medialnym Raportu jest Gazeta Wyborcza, Gazeta.pl

Bardziej szczegółowo

źródło: http://sompolno.pl/wp-content/uploads/2014/06/gmina1200x1029.jpg Rysunek V Mapa powiatu konińskiego

źródło: http://sompolno.pl/wp-content/uploads/2014/06/gmina1200x1029.jpg Rysunek V Mapa powiatu konińskiego źródło: http://sompolno.pl/wp-content/uploads/2014/06/gmina1200x1029.jpg Rysunek V Mapa powiatu konińskiego źródło: https://www.osp.org.pl/hosting/katalog.php?id_w=16&id_p=316&id_g=2343 683 W podziale

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Brak mieszkań dla najuboższych jest powszechnie postrzegany jako ogromny problem społeczny. Nie jest to przy tym wyłącznie problem samych osób biednych, ale również właścicieli

Bardziej szczegółowo