Nakłady inwestycyjne oraz źródła ich finansowania. Efekty rzeczowe inwestycji. Środki trwałe.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nakłady inwestycyjne oraz źródła ich finansowania. Efekty rzeczowe inwestycji. Środki trwałe."

Transkrypt

1 Nakłady inwestycyjne oraz źródła ich finansowania. Efekty rzeczowe inwestycji. Środki trwałe. Opracował: Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie Mateusz Bogdanowicz KAE 1/VI/2012 Bydgoszcz, czerwiec 2012

2 Spis treści Wprowadzenie... 4 Nakłady inwestycyjne w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody według Rocznika RP GUS Środki trwałe... 9 Ochrona środowiska i gospodarka wodna na podstawie danych Rocznika GUS Ochrona Środowiska Nakłady na środki trwałe Efekty rzeczowe inwestycji Źródła finansowania Podsumowanie Spis Wykresów Wykres 1 Nakłady inwestycyjne w sekcji poboru, uzdatniania i dostarczania wody na przestrzeni badanych lat w Polsce [mln PLN, ceny bieżące] Wykres 2 Dynamika nakładów inwestycyjnych w sekcji poboru, uzdatniania i dostarczania wody w badanym okresie Wykres 3 Tabela 5 Dynamika zmian wartości brutto środków trwałych w wybranych gałęziach gospodarki Wykres 4 Struktura środków trwałych w przedsiębiorstwach poboru, uzdatniania i dostarczania wody w Polsce w 2010r Wykres 5 Nakłady poniesione na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w latach w mln złotych Wykres 6 Dynamika nakładów inwestycyjnych poniesione na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w latach Wykres 7 Długości nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w badanym okresie Wykres 8 Dynamika nowobudowanej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w badanym okresie Wykres 9 Struktura źródeł finansowania inwestycji w sektorze ochrony środowiska w Polsce w 2010 roku w (%) Wykres 10 Struktura źródeł finansowania inwestycji w sektorze gospodarki wodnej w Polsce w 2010 roku w (%) Wykres 11 Udział nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska według grup inwestorów Wykres 12 Udział nakładów na środki trwałe służące gospodarce wodnej według grup inwestorów S trona

3 Spis Tabel Tabela 1 Nakłady inwestycyjne w gospodarce Polskiej w podziale na wybrane działy. (mln PLN, ceny bieżące) Tabela 2Dynamika nakładów inwestycyjnych w wybranych gałęziach gospodarki (dla cen bieżących) Tabela 3 Wartość brutto, netto (w bieżących cenach ewidencyjnych-mln zł) i stopień zużycia środków trwałych Tabela 4 Dynamika zmian wartości brutto środków trwałych w wybranych gałęziach gospodarki Wykres 3 Tabela 5 Dynamika zmian wartości brutto środków trwałych w wybranych gałęziach gospodarki Tabela 6 Wartość brutto i stopień zużycia środków trwałych w wybranych działach gospodarki w 2010 roku Tabela 7 Nakłady poniesione na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w latach w mln złotych Tabela 8 Dynamika nakładów inwestycyjnych poniesione na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w latach Tabela 9 Wybrane efekty rzeczowe uzyskane w wyniku przekazania do użytku inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej Tabela 10 Dynamika nowobudowanej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w badanym okresie Tabela 11 Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej według źródeł finansowania i grup inwestorów (ceny bieżące) w mln złotych oraz w % Tabela 12 Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej według grup inwestorów (ceny bieżące ) w mln złotych S trona

4 Wprowadzenie Opracowanie zostało sporządzone na podstawie danych zawartych w Roczniku Statystycznym Rzeczpospolitej Polskiej Głównego Urzędu Statystycznego 2010 oraz Roczniku Statystycznym Ochrona Środowiska Podstawowe źródło danych stanowią badania statystyczne GUS oparte głównie na sprawozdawczości rocznej. Zawiera ono analizę z zakresu nakładów inwestycyjnych w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody, źródeł finansowania inwestycji oraz środków trwałych. Informacje o nakładach inwestycyjnych opracowano według zasad systemu European System of Accounts ESA Nakłady inwestycyjne są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub przebudowa (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja lub modernizacja) istniejących obiektów majątku trwałego, a także nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie inwestycji. Nakłady inwestycyjne dzielą się na nakłady na środki trwałe oraz pozostałe nakłady. Nakłady na środki trwałe są to nakłady na: budynki i budowle (obejmują budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej), w tym m.in. roboty budowlano-montażowe, dokumentacje projektowokosztorysowe maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (łącznie z przyrządami, ruchomościami i wyposażeniem) środki transportu inne tj. melioracje szczegółowe, koszty ponoszone przy nabyciu gruntów i używanych środków trwałych oraz od 1995 r. inwentarz żywy a ponadto odsetki od kredytów i pożyczek inwestycyjnych za okres realizacji inwestycji (uwzględnione wyłącznie w danych wyrażonych w cenach bieżących), z wyjątkiem odsetek nieuwzględnionych w wartości nakładów na środki trwałe przez podmioty stosujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), wprowadzone od 1 stycznia Pozostałe nakłady są to nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie inwestycji oraz inne koszty związane z realizacją inwestycji. Nakłady te nie zwiększają wartości środków trwałych. Nakłady inwestycyjne zaliczono do odpowiednich sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności - PKD 2007 zgodnie z zaklasyfikowaniem działalności inwestora 4 Strona

5 (podmiotu gospodarki narodowej), z wyjątkiem nakładów na obiekty niezwiązane z jego podstawową działalnością, które zaliczono do odpowiednich sekcji i działów według kryterium przeznaczenia obiektu. W Roczniku Statystycznym Rzeczpospolitej Polskiej (zwanym dalej Rocznikiem) dane o nakładach na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej dotyczą: osób prawnych, spółek cywilnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w których liczba pracujących przekracza 9 osób (z wyjątkiem gospodarstw indywidualnych w rolnictwie). Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej z liczbą pracujących do 9 osób, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych. Do inwestycji związanych z gospodarką wodną, której składnikiem jest dział poboru, uzdatniania i dostarczania wody, zalicza się: budowę ujęć służących do poboru wody: powierzchniowej, podziemnej i kopalnianej (również w energetyce zawodowej), włącznie z urządzeniami uzdatniającymi oraz wodną siecią magistralną i rozdzielczą (ujęcia, studnie, stacje uzdatniania, filtry, stacje pomp, doprowadzenie sieci wodociągowej - bez przyłączy do budynków i gospodarstw), budowę laboratoriów kontroli jakości wody, w tym automatycznych stacji pomiaru jakości wody, budowę: zbiorników retencyjnych (poza zbiornikami przeciwpożarowymi i wyrównania dobowego), stopni wodnych, żeglugowych i energetycznych oraz śluz i jazów, regulację rzek i zabudowę potoków, budowę obwałowań przeciwpowodziowych, budowę stacji pomp na zawalach i obszarach depresyjnych. Podstawowa część analizy obejmuje rok 2009 a także lata wcześniejsze. Z uwagi na obowiązujący system sprawozdawczości statystycznej analizy dokonano w oparciu o dane dla działów i gałęzi oraz rodzajów działalności gospodarczej. 5 S trona

6 Nakłady inwestycyjne w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody według Rocznika RP GUS 2011 W 2010 roku łączne nakłady inwestycyjne w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody zgodnie z danymi Rocznika Statystycznego RP 2011 (s. 651) wyniosły mln złotych (w cenach bieżących) stanowiąc 1,5% krajowych nakładów inwestycyjnych ogółem. Tabela 1 Nakłady inwestycyjne w gospodarce Polskiej w podziale na wybrane działy. (mln PLN, ceny bieżące). Wyszczególnienie Udział procentowy Ogółem Przemysł ,7 Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja ścieków, w tym: ,9 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody ,5 Źródło: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011 str W powyższej tabeli zestawione zostały wartości nakładów inwestycyjnych w Polsce w poprzednich latach w gospodarce ogółem oraz w wybranych sekcjach. Jak widać nakłady w interesującej nas sekcji poboru, uzdatniania i dostarczania wody stanowiły w 2010 roku tyle samo co w roku poprzednim, czyli jedynie 1,5% w stosunku do całości nakładów inwestycyjnych w Polsce, 4,7% (4,5% w 2009) w stosunku do nakładów w przemyśle oraz 25,3% (26% w 2009) w stosunku so nakładów inwestycyjnych w sekcji dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami, rekultywacji ścieków. Na uwagę zasługuje fakt, że w każdym z badanych lat wysokość nakładów inwestycyjnych w sekcji poboru, uzdatniania i dostarczania wody wzrastała. Zobrazowane zostało to na poniższym wykresie. 6 S trona

7 Wykres 1 Nakłady inwestycyjne w sekcji poboru, uzdatniania i dostarczania wody na przestrzeni badanych lat w Polsce [mln PLN, ceny bieżące] Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej 2011 str Powyższy wykres przedstawia rosnący trend nakładów inwestycyjnych w sekcji poboru, uzdatniani i dostarczania wody w Polsce. Wzrosty te notowane są każdego roku, przy czym zauważyć należ, że ich dynamika jest zmienna i nie wzrasta w każdym z badanych okresów. Zmiany dynamiki nakładów inwestycyjnych w omawianej sekcji zaprezentowane zostały na poniższym wykresie. Wykres 2 Dynamika nakładów inwestycyjnych w sekcji poboru, uzdatniania i dostarczania wody w badanym okresie. 160,00% 140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 127,82% 110,00% 115,57% 141,81% 101,96% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej 2011 str S trona

8 Jak widać z powyższego wykresu najwyższa dynamika nakładów inwestycyjnych (141,8%) wystąpiła w 2009 roku, co zapewne ma związek z realizowanymi licznymi inwestycjami dofinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej poprzez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalne Programy Operacyjne) oraz Funduszu Spójności (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko). Również w roku 2006 nastąpił wysoki, ponieważ niemal 28% wzrost nakładów inwestycyjnych w porównaniu z rokiem 2005, co również może być związane z licznymi inwestycjami, które otrzymały dofinansowanie z funduszy przedakcesyjnych (ISPA). Lata 2007 i 2008 cechowały się wzrostami na niższym poziomie, czego przyczyną może być fakt, iż w tych latach przygotowywane były formalne podwaliny, spełniane były administracyjne wymogi, sporządzane wnioski aplikacyjne, dokumenty środowiskowe itp. do realizacji wielu inwestycji infrastrukturalnych w sektorze wod-kan. Ostatni z badanych lat charakteryzuje się dynamiką nakładów inwestycyjnych na poziomie 101,96%. Przyrost ten jest znacznie niższy od roku poprzedniego, należy jednak mieć na uwadze, że w tym okresie nakłady inwestycyjne w gospodarce ogółem jak i w przemyśle zmniejszyły się. W tabeli poniżej przedstawione zostało kształtowanie się dynamiki zmian nakładów inwestycyjnych w sekcji poboru, uzdatniania i dostarczania wody w porównaniu z wybranymi sekcjami gospodarki. Tabela 2Dynamika nakładów inwestycyjnych w wybranych gałęziach gospodarki (dla cen bieżących). Wyszczególnienie Ogółem 118,18% 123,78% 113,33% 100,61% 99,41% Dynamika 2005= ,18% 146,29% 165,78% 166,79% 165,80% Przemysł 115,74% 121,73% 111,37% 95,69% 95,71% Dynamika 2005= ,74% 140,89% 156,90% 150,15% 143,70% Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 113,14% 117,56% 118,09% 138,04% 103,04% ścieków, w tym: Dynamika 2005= ,14% 133,02% 157,07% 216,83% 223,42% Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 127,82% 110,00% 115,57% 141,81% 101,96% Dynamika 2005= ,82% 140,61% 162,50% 230,44% 234,96% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej 2011 str Jak zauważamy w powyższej tabeli, na przestrzeni badanych lat największym względnym wzrostem nakładów inwestycyjnych charakteryzowała się grupa przedsiębiorstw z sekcji poboru, uzdatniani i dostarczania wody, w których to dystrybuanta dynamiki wynosiła 234,96%. Najwyższa dynamika w tej właśnie sekcji związana jest najprawdopodobniej z licznymi programami, które wspomagają inwestycje dofinansowaniami ze środków Unii Europejskiej. Rosnące wartości dynamiki nakładów inwestycyjnych do roku 8 S trona

9 2009 cechują również sekcję dostawy wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywację ścieków. W roku 2010 wzrost nakładów inwestycyjnych był o wiele mniejszy niż w roku W każdej z badanych gałęzi gospodarki zauważalne są większe bądź mniejsze wzrosty nakładów, wyjątkiem są wartości dynamiki nakładów inwestycyjnych w przemyśle w roku 2009 i 2010 oraz dla gospodarki ogółem w roku Spadki te mogą mieć związek z efektami ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego. Ciągły wzrost w sekcji poboru, uzdatniania i dostarczania wody, przy ogólnym spowolnieniu gospodarki spowodowany jest licznymi inwestycjami dofinansowanymi z funduszy europejskich. Rocznik Statystyczny RP 2011 podaje również dane dotyczące dynamiki nakładów inwestycyjnych według sekcji i działów w cenach stałych. Jak widać z danych zawartych na stronie 649 Rocznika, dynamika dla cen stałych w roku 2010, przy założeniu 2005=100, wynosi 207,0%. Różnica wynosząca 27,96% jest w takim wypadku skumulowaną wartością wskaźnika inflacji w tym okresie, jednak bardziej interesujące wydają się dane podane i przedstawione powyżej w cenach bieżących obrazujące rzeczywiste wydatki poniesione przez przedsiębiorstwa. Nakłady inwestycyjne na środki trwałe w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody w roku 2010 wyniosły mln złotych, co stanowi 99,94% nakładów inwestycyjnych poniesionych w tym dziale, w tym: na budynki i budowle mln złotych tj. 89,95%, maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia 219 mln zł tj 6,59%, środki transportu 73,0 mln zł tj. 2,19%. Podobna struktura nakładów inwestycyjnych na środki trwałe występowała także w latach wcześniejszych. Struktura ta charaktertyzuje się wysokim udziałem wydatków na budynki i budowle (ok. 90 %). Drugą kategorią wydatków są maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia, jednak ich udział w strukturze jest zdecydowanie mniejszy i wynosi kilka procent. Środki trwałe Wartość brutto środków trwałych w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody w 2010 roku wyniosła mln złotych (w bieżących cenach ewidencyjnych), co stanowiło 1,78% krajowych środków trwałych brutto ogółem o wartości mln złotych. Wartości brutto środków trwałych w badanym okresie, wartość netto oraz stopień zużycia w % w roku 2010 zostały zaprezentowane w poniższej tabeli. 9 Strona

10 Tabela 3 Wartość brutto, netto (w bieżących cenach ewidencyjnych-mln zł) i stopień zużycia środków trwałych. Wyszczególnienie netto stopień zużycia w % Ogółem ,6 Przemysł ,3 Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja ścieków, w tym: ,2 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody ,9 Źródło: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011 str Na przestrzeni lat wartość brutto środków trwałych w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody wzrasta, jak w każdej z wymienionych w powyższej tabeli gałęzi gospodarki. Dynamika zmian wartości prezentuje się na zbliżonym poziomie, co zostało ukazane w poniższej tabeli. Tabela 4 Dynamika zmian wartości brutto środków trwałych w wybranych gałęziach gospodarki. Wyszczególnienie Ogółem 104,73% 107,73% 108,06% 106,71% 106,06% Dynamika 2005= ,73% 112,83% 121,92% 130,11% 137,99% Przemysł 105,97% 109,22% 108,04% 106,82% 104,50% Dynamika 2005= ,97% 115,74% 125,04% 133,58% 139,58% Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja ścieków, w tym: 108,65% 106,79% 109,10% 108,90% 113,50% Dynamika 2005= ,65% 116,03% 126,59% 137,85% 156,46% Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 107,38% 103,69% 107,41% 112,94% 115,68% Dynamika 2005= ,38% 111,34% 119,59% 135,06% 156,24% Źródło: Opracowanie włsane na podstawie danych z Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej 2011 str Jak widać z powyższej tabeli dynamika przyrostu wartości brutto środków trwałych w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody jest zbliżona do dynamiki w gospodarce ogółem jak i w przemyśle ogółem. W ostatnich dwóch latach analizy, tj dynamika przyrostu wartości brutto środków trwałych w dziale poboru, uzdatniani i dostarczania wody jest zdecydowanie wyższa niż ma to miejsce w pozostałych ujętych w powyższej tabeli przypadkach. Zmiany te obrazuje poniższy wykres. Zapewne ma to związek z intensywnym 10 S trona

11 wykorzystywaniem funduszy europejskich przy realizowaniu licznych inwestycji w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody itp. Wykres 3 Tabela 5 Dynamika zmian wartości brutto środków trwałych w wybranych gałęziach gospodarki. 120,0% 115,0% 110,0% 105,0% 100,0% 95,0% Ogółem Przemysł Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja ścieków, w tym: Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody Źródło: Opracowanie włsane na podstawie danych z Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej 2011 str Wartość netto środków trwałych w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody w 2010 roku wyniosła (w cenach bieżących) mln złotych. Stopień ich zużycia wyniósł 37,9 %. W tym samym okresie wartość netto środków trwałych w kraju wyniosła mln złotych a stopień ich zużycia 45,6 %. Oznacza to, że dział poboru, uzdatniania i dostarczania wody w 2010 roku był wyposażony w środki trwałe o mniejszym zużyciu tj. nowsze niż w wielu innych działach gospodarki kraju. Poniżej w tabeli przedstawione zostały wartości brutto oraz stopień zużycia w wybranych działach gospodarki w roku 2010 w podziale na rodzaj środków trwałych. 11 S trona

12 Tabela 6 Wartość brutto i stopień zużycia środków trwałych w wybranych działach gospodarki w 2010 roku. Wartość brutto (bieżące ceny ewidencyjne w mln zł) Stopień zużycia w % Wyszczególnienie Budynki i budowle Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia Środki transportu Budynki i budowle Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia Środki transportu Ogółem ,8 62,0 56,6 Przemysł ,1 57,9 59,0 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja, ,2 58,4 63,8 w tym: Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody ,3 59,7 66,6 Źródło: Opracowanie włsane na podstawie danych z Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej 2011str W dziale pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody najniższym stopniem zużycia charakteryzują się budynki i budowle. Stopień ich zużycia w 2010 ukształtował się na poziomie 35,3% i był wyższy niż w przemyśle ogółem gdzie wynosił on 33,1%, niewiele wyższy niż w dziale dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami, rekultywacji (34,2%) i niższy niż zużycie budynków i budowmi w gospodarce Polski ogółem, dla której wskaźnik ten wynosi 36,8%. Warto zaznaczyć, iż w porównaniu do roku 2009, w każdej z wymienionych powyżej grup, zmalał stopień zużucia budynków i budowli. Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia charakteryzowąły się wyższym stopniem zużycia, niż miało to miesce w przypadku działu dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami, rekultywacji oraz przemysłu, ale niższym niż w gospodarce Polski ogółem. Środki transportu w grupie przedsiebiorstw zajmujących się poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody charakteryzują się największym stopniem zużycia (66,6%) w porównaniu do zawartych w tabeli działów gospodarki. Majątek ten cechuje się o wiele większym zużyciem, niż ma to miejsce w polskiej gospodarce (różnica 10,0 pkt. %). Budynki i budowle będące własnością przedsiębiorstw zajmujących się poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody stanowiły 2,5% budynków i budowli w gospodarce ogółem oraz 10,6% w stosunku do przemysłu. Maszyny urządzenia techniczne i narzędzia stanowiły 0,5% maszyn, urządzeń technicznych w gospodarce ogółem i 0,9% w odniesieniu do przemysłu. Analogicznie w przypadku środków transportu udział środków trwałych będących własnością przedsiębiorstw zajmujących się poborem, uzdatnianiem 12 Strona

13 i dostarczaniem wody w stosunku co całości gospodarki wynosił 0,4%, a do przemysłu 2,6%. Z zestawienia tego można wywnioskować, iż głównym składnikiem składającym się na wartość środków trwałych w wodociągach są budynki i budowle, w skład których wchodzą sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody itp. Pod tym względem branża wodociągowo-kanalizacyjna jest inna niż większość przedsiębiorstw przemysłowych, ponieważ jak zauważymy dla przemysłu ogółem największy udział w wartości środków trwałych stanowią maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia. Potwierdzeniem tych danych jest poniższy wykres przedstawiający strukturę środków trwałych w przedsiębiorstwach poboru, uzdatniania i dostarczania wody w Polsce w 2010r. Wykres 4 Struktura środków trwałych w przedsiębiorstwach poboru, uzdatniania i dostarczania wody w Polsce w 2010r 1,59% 8,41% Budynki i budowle Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia Środki transportu 90,01% Źródło: Opracowanie włsane na podstawie danych z Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej 2011 str S trona

14 Ochrona środowiska i gospodarka wodna na podstawie danych Rocznika GUS Ochrona Środowiska 2011 Nakłady inwestycyjne są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja) istniejących obiektów majątku trwałego, a także nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie inwestycji. Prezentowany podział nakładów inwestycyjnych opracowano według zasad systemu rachunków narodowych, zgodnie z zaleceniami SNA Nakłady inwestycyjne dzielą się na nakłady na środki trwałe oraz pozostałe nakłady. Nakłady na środki trwałe są to nakłady na: nabycie gruntów (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu), budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (w tym m.in.: na roboty budowlano-montażowe, dokumentacje projektowo kosztorysowe), urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, inne środki trwałe, których celem jest uzyskanie efektów ochronnych lub efektów w gospodarce wodnej. Dane o nakładach na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej dotyczą: osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w których liczba pracujących przekracza 9 osób (z wyjątkiem gospodarstw indywidualnych w rolnictwie i z wyłączeniem osób fizycznych i spółek cywilnych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą prowadzących księgi przychodów i rozchodów); jednostek budżetowych prowadzących działalność zaklasyfikowaną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w zakresie administracji publicznej oraz polityki gospodarczej i społecznej (grupa 84.1), usług na rzecz całego społeczeństwa (grupa 84.2), obowiązkowych zabezpieczeń społecznych (grupa 84.3), a także gmin oraz spółek wodno-ściekowych bez względu na liczbę zatrudnionych. Do inwestycji związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód zalicza się urządzenia do unieszkodliwiania i oczyszczania ścieków przemysłowych, komunalnych, wód (ścieków) opadowych oraz zanieczyszczonych wód kopalnianych odprowadzanych 14 Strona

15 bezpośrednio do wód powierzchniowych i do ziemi. Obejmują one oczyszczalnie ścieków lub ich elementy według technologii oczyszczania (mechanicznego, chemicznego, biologicznego i o podwyższonym stopniu usuwania biogenów, a także oczyszczalnie indywidualne przydomowe i inwestycje związane ze wstępnym oczyszczaniem ścieków), urządzenia do gospodarczego wykorzystania ścieków, do utylizacji, gromadzenia i transportu wód zasolonych, do gromadzenia ścieków, jak również wyposażanie oczyszczalni ścieków w urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową w przypadkach, gdy nie są one ujęte w kosztach budowy oczyszczalni ścieków. Zakres danych obejmuje także: budowę kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki oraz wody opadowe; urządzenia do przeróbki i zagospodarowania osadów z oczyszczalni ścieków; systemy obiegowego zasilania wodą; zabezpieczenia przed przenikaniem do rzek, mórz oraz innych akwenów zanieczyszczeń powstających przy transporcie wodnym; tworzenie stref ochrony źródeł i ujęć wody. Do inwestycji związanych z gospodarką wodną, zalicza się: budowę ujęć służących do poboru wody: powierzchniowej, podziemnej i kopalnianej (również w energetyce zawodowej), łącznie z urządzeniami uzdatniającymi oraz wodną siecią magistralną i rozdzielczą (ujęcia, studnie, stacje uzdatniania, filtry, stacje pomp, doprowadzenie sieci wodociągowej - bez przyłączy do budynków i gospodarstw), budowę laboratoriów kontroli jakości wody, w tym automatycznych stacji pomiaru jakości wody, budowę: zbiorników retencyjnych (poza zbiornikami przeciwpożarowymi i wyrównania dobowego), stopni wodnych, żeglugowych i energetycznych oraz śluz i jazów, regulację rzek i zabudowę potoków, budowę obwałowań przeciwpowodziowych, budowę stacji pomp na zawalach i obszarach depresyjnych. Opłaty za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian są to kwoty pieniężne pobierane za emisję zanieczyszczeń powietrza, składowanie odpadów, usuwanie drzew lub krzewów oraz za pobór i korzystanie z wód, z urządzeń wodnych i wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, a także za wydobywanie materiałów z wód stanowiących własność Państwa. Zasady naliczania i uiszczania opłat określa ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2008, Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) i wydawane na jego podstawie rozporządzenia wykonawcze. 15 S trona

16 Kary za naruszenie wymagań w zakresie ochrony środowiska są to kwoty pieniężne wymierzane za wprowadzanie do środowiska zanieczyszczeń przekraczających dopuszczalne normy i za wprowadzanie zmian w środowisku. Nakłady na środki trwałe W 2010 roku nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska wyniosły ,2 mln złotych w cenach bieżących. Nakłady na środki trwałe dotyczące gospodarki ściekowej i ochrony wód w 2010 roku wynosiły natomiast 7 206,1 mln zł, a nakłady na środki trwałe dotyczące gospodarki wodnej w tym samym czasie wyniosły 3 565,4 mln złotych. Łączne nakłady poniesione na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz ich wybrane składowe zawarte zostały w poniższej tabeli. Tabela 7 Nakłady poniesione na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w latach w mln złotych L.p. Wyszczególnienie a. OCHRONA ŚRODOWISKA w tym: Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym nakłady na: 6 570, , , , , , , , , , , , , ,1 - Oczyszczanie ścieków komunalnych 1 161,8 839,3 781,4 841, , , ,4 - Sieć kanalizacyjną odprowadzającą ścieki i wody opadowe 1 902, , , , , , ,0 2. Gospodarka wodna w tym: 1 652, , , , , , ,4 2a. Ujęcia i doprowadzenia wody 851,8 863, , , , , ,4 2b. Stacje uzdatniania wody 196,8 291,8 357,4 366,5 399,8 650,3 709,4 2c. Zbiorniki i stacje wodne 205,8 335,3 282,1 336,3 210,8 258,5 441,4 Źródło: Ochrona środowiska 2010, Informacje i opracowania statystyczne, str.423, Ochrona środowiska 2011, Informacje i opracowania statystyczne, str.402. Nakłady na ochronę środowiska ogółem, na gospodarkę ściekową i ochronę wód oraz gospodarkę wodną wzrosły w badanym okresie. Nakłady na ochronę środowika ogółem spadły w roku 2005 w porównaniu z rokiem 2000, ale późniejsze znacze zwiększenie nakładów przewyższyło ten spadek znacząco. Nakłady na oczyszczalnie ścieków komunalnych też ulegały zmniejszeniu w badanym okresie, w latach 2005 i 2006, jednak w kolejnych okresach przyrosty nakładów były tak duże, iż zrekompensowały poprzednie spadki, dzięki czemu w całym okresie zanotowano wzrost wydatków na oczyszczalnie ścieków. Dla zobrazowania zmian zachodzących w nakładach inwestycyjnych na ochronę środowiska sporządzono poniższy wykres. 16 Strona

17 Wykres 5 Nakłady poniesione na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w latach w mln złotych ,0 OCHRONA ŚRODOWISKA , ,0 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 000, , ,0 0, Oczyszczanie ścieków komunalnych Sieć kanalizacyjną odprowadzającą ścieki i wody opadowe Gospodarka wodna Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego Ochrona środowiska 2010, Informacje i opracowania statystyczne, str.423, Ochrona środowiska 2011, Informacje i opracowania statystyczne, str.402. Jak zauważamy na powyższym wykresie każdy z wyodrębnionych działów charakteryzuje się trendem wzrostowym nakładów inwestycyjnych. Dla ułatwienia interpretracji zmian nakładów inwestycjnych, poniżej zamieszczona została tabela zawierająca dane prezentujące dynamikę zmian nakładów inwestycjnych. Tabela 8 Dynamika nakładów inwestycyjnych poniesione na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w latach Wyszczególnienie Ochrona środowiska ogółem 91,11% 114,89% 109,35% 113,40% 125,13% 102,38% 2000=100 91,11% 104,68% 114,47% 129,81% 162,43% 166,30% Gospodarka ściekowa i ochrona wód 108,21% 108,93% 113,68% 121,35% 131,06% 101,20% 2000= ,21% 117,88% 134,00% 162,61% 213,11% 215,67% Oczyszczanie ścieków komunalnych 72,24% 93,10% 107,69% 140,48% 122,74% 112,10% 2000=100 72,24% 67,26% 72,43% 101,75% 124,88% 139,99% Sieć kanalizacyjną odprowadzającą ścieki i wody opadowe 129,53% 118,23% 114,32% 117,95% 137,72% 96,87% 2000= ,53% 153,15% 175,09% 206,53% 284,42% 275,52% Gospodarka wodna 103,82% 116,66% 112,18% 100,86% 124,66% 126,29% 2000= ,82% 121,11% 135,86% 137,04% 170,82% 215,73% Ujęcia i doprowadzenia wody 101,35% 121,55% 108,03% 120,31% 122,64% 107,53% 2000= ,35% 123,19% 133,08% 160,11% 196,35% 211,13% Stacje uzdatniania wody 148,27% 122,48% 102,55% 109,09% 162,66% 109,09% 2000= ,27% 181,61% 186,23% 203,15% 330,44% 360,47% Zbiorniki i stacje wodne 162,93% 84,13% 119,21% 62,68% 122,63% 170,75% 2000= ,93% 137,07% 163,41% 102,43% 125,61% 214,48% Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego Ochrona środowiska 2010, Informacje i opracowania statystyczne, str.423, Ochrona środowiska 2011, Informacje i opracowania statystyczne, str S trona

18 Zgodnie z danymi z powyższej tabeli największym wzrostem nakładów inwestycyjnych w badanym okresie ( ) cechują się nakłady inwestycyjne na stacje uzdatniania wody (360,47%) oraz pomimo zmnijeszenia nakładów inwestycyjnych w roku 2010, sieć kanalizacyjną odprowadzającą ścieki i wody opadowe (275,52%). Najniższym wzrostem nakładów inwestycjnych w badanym okresie charakteryzowały się nakłady na oczyszczanie ścieków komunalnych (139,99%) oraz ochronę środowiska ogółem (166,30%). Dynamika nakładów inwestycyjnych w sektorach przedstawionych w powyższej tabeli ulega znaczącym zmianom w badanym okresie oraz różni się w zależności od rodzaju inwestycji. Generalnie można stwierdzić, iż nakłady ogółem na ochronę środowiska cechują się dość stałymi wzrostami. Z wyjątkiem pierwszego okresu, czyli roku 2005, gdzie zanotowano spadek nakładów inwestycyjnych (dynamika 91,11%), w każdym kolejnym roku notowane były wzrosty w granicach 110%, aby w roku 2009 zanotować największy przyrost nakładów inwestycyjnych, bo aż 125,13%. W roku 2010 wartość nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska ogółem wzrosła niewiele, ponieważ jedynie o 2,38%. Ważnym elementem ochrony środowiska jest gospodarka ściekowa i ochrona wód, w skład której wchodzą nakłady inwestycyjne na oczyszczanie ścieków komunalnych oraz sieć kanalizacyjną odprowadzającą ścieki i wody opadowe. Nakłady na gospodarkę ściekową i ochronę wód wzrastały w każdym z badanych lat coraz szybciej z wyjątkiem roku W roku 2005, w odniesieniu do roku 2000, zanotowano dynamikę na poziomie 108,2%, natomiast już w roku 2009 dynamika względem roku 2008 wyniosła 131,1%. Nakłady inwestycjne na gospodarkę ściekową i ochronę wód, które poniesione zostały w roku 2010, tak jak w przypadku ochrony środowiska ogółem były niewiele większe od nakładów z roku poprzedniego, ponieważ ich dynamika wyniosła zalednie 101,20%. Zapewne tak duże przyrosty nakładów inwestycyjnych w latach związane są z realizacją licznych inwestycji wodno-ściekowych związanych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), które to dodatkowo są dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej poprzez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Fundusz Spójności. Gospodarka wodna, w skład której wchodzą nakłady inwestycyjne na ujęcia i doprowadzenie wody, stacje uzdatniania wody oraz zbiorniki i stopnie wodne również charakteryzuje się dodatnią dynamiką w każdym z badanych lat. Jednakże w tym przypadku, dynamika ta nie wzrasta w kolejnych latach, ulega wahaniom i w badanym okresie, kształtuje się na poziomie od 100,9% w roku 2008 do 126,29% w roku Najwięszy przyrost w roku 2010 zanotowano w zakresie inwestycji w zbiorniki i stacje wodne, ponieważ dynamika nakładów 18 Strona

19 w tym przypadku wyniosła aż 170,75%. Dla zobrazowania zachodzacych zmian, kształtowanie się dynamiki nakładów inwestycyjnych wg głównych kierunków inwestowania, przedstawione zostało na poniższym wykresie. Wykres 6 Dynamika nakładów inwestycyjnych poniesione na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w latach ,0% 130,0% 131,1% 125,1% 126,29% 120,0% 116,7% 113,7% 121,3% 108,2% 114,9% 113,4% 124,7% 110,0% 112,2% 108,9% 109,3% 100,0% 103,8% 100,9% 102,38% 101,20% 90,0% 91,1% 80,0% Ochrona środowiska ogółem Gospodarka wodna Gospodarka ściekowa i ochrona wód Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego Ochrona środowiska 2010, Informacje i opracowania statystyczne, str.423, Ochrona środowiska 2011, Informacje i opracowania statystyczne, str.402. Powyższy wykres potwierdza tendencję wzrostową nakładów inwestycjnych na ochronę środowiska w Polsce. Jest to zjawisko niewątpliwie pozytywne i wymagające podtrzymywania w najbliższych latach. Uwagę zwraca fakt, iż w roku 2010 dynamika nakładów inwestycjnych na gospodarkę wodną jest zdecydowanie większa od dynamiki nakładów dla pozostałych uwzględnionych zakresów działalności. Udział nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska w nakładach inwestycyjnych w gospodarce narodowej w 2010 roku wyniósł 5,0% (wzrost o 0,1 pkt. % w stosunku do roku 2009), zaś nakłady dot. gospodarki wodnej stanowiły 1,6% (wzrost o 0,3 pkt. % w stosunku do roku 2009) nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej. Udziały nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w gospodarce narodowej kształtują się na wyrównanym poziomie od wielu lat. Efekty rzeczowe inwestycji Podobnie kształtują się udziały sektora ochrony środowiska w Produkcie Krajowym Brutto. Ochrona środowiska stanowiła w 2010 roku 0,77% PKB, gospodarka wodna natomiast stanowiła 0,25% PKB Polski. Udziały te również na przestrzeni ostatnich lat kształtują się na wyrównanym poziomie. 19 S trona

20 W 2010 nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska miały udział w produkcie krajowym brutto wynoszącym 0,77%. Udział ten cechuje się tendencją rosnącą z wyjątkiem osttaniego roku (dla porównania lata 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009, to kolejno 0,61%, 0,65 %, 0,64%, 0,67% i 0,79%). Udział nakładów dotyczących gospodarki wodnej w PKB w 2010 r wyniósł 0,25%. W roku 2010 na nakłady inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wydatkowano ,6 mln złotych i zanotowano wzrost o 996,5 mln zł, czyli ponad 7% w stosunku do roku Suma nakładów inwestycjnych na ochronę środowiska od 2005 roku wyniosła ponad 50,5 miliarda złotych, z czego 31,8 mliliarda złotych przeznaczono na gospodarkę ściekową i ochronę wód, natomiast ponad 14,6 miliarda złotych na gospodarkę wodną. W ponizszej tabeli przedstawiono efekty rzeczowe inwestycji, na które przeznaczone zostały środki finansowe, które zostały zaprezentowane w tabeli 7. Tabela 9 Wybrane efekty rzeczowe uzyskane w wyniku przekazania do użytku inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wyszczególnienie Jednostka OCHRONA ŚRODOWISKA: Oczyszczalnie ścieków szt Sieć kanalizacyjna odprowadzająca ścieki Sieć kanalizacyjna odprowadzająca wody opadowe km km GOSPODARKA WODNA Sieć wodociągowa km Wydajność ujęć wodnych Dam 3 /d Uzdatnianie wody Dam 3 /d Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego Ochrona środowiska 2010, Informacje i opracowania statystyczne, str.424., Ochrona środowiska 2011, Informacje i opracowania statystyczne, str.403. Głównymi efektami rzeczowymi ponoszonych nakładów inwestycjnych są oczyszczalnie ścieków, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, ujęcia wody oraz stacje uzdatniania wody. Dzięki poczynionym licznym inwestycjom w 2010 roku, w Polsce przybyło 80 oczyszczalnii ścieków, zbudowano km sieci kanalizacyjnej sanitarnej, 837 km sieci kanalizacyjnej deszczowej oraz km sieci wodociagowej. Inwestycje poczynione na ujęciach wody oraz stacjach uzdatniania wody przyczyniły się do zwiększenia wydajności ujęc wodnych o 106 dam 3 /dobę oraz zwiększenia wydajności stacji uzdatniania wody o 127 dam 3 /dobę. Długości istniejących sieci kanalizacyjnych i wodociągowych zostały omówione w opracowaniu Izby Gospodarczej Wodociagi Polskie pn. Infrastruktura 20 S trona

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r. mld zł GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R.

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. Nakłady inwestycyjne a) są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa,

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 03.09.2012 Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KOSZTÓW ŚRODOWISKOWYCH W GOSPODARCE NARODOWEJ

ANALIZA KOSZTÓW ŚRODOWISKOWYCH W GOSPODARCE NARODOWEJ ANALIZA KOSZTÓW ŚRODOWISKOWYCH W GOSPODARCE NARODOWEJ prof. dr hab. KAZIMIERZ GÓRKA UNIWERSYTET EKONOMICZNY KRAKÓW III Konferencja PF ISO 14000 Zarządzanie kosztami środowiskowymi Warszawa 24 25.04.2014

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI Powierzchnia geodezyjna województwa kujawsko-pomorskiego według stanu w dniu 1 I 2011 r. wyniosła 1797,1 tys. ha, co stanowiło 5,7 % ogólnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2013-2015 Warszawa, wrzesień 2016 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego... 4 1.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Jan Fryc, Zofia Płoszaj-Witkowicz Urząd Statystyczny w Katowicach, Śląski Ośrodek Badań Regionalnych Katarzyna Kimel, Barbara Zawada Urząd

Bardziej szczegółowo

15 17,9 15,8 16,9 25 10 8,1 5. w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

15 17,9 15,8 16,9 25 10 8,1 5. w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Finansowanie inwestycji wodno- ściekowych z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pawłowice, 2 września 2014 roku Nakłady Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. UWAGI OGÓLNE Niniejsze opracowanie zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. przygotowane na podstawie sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Dz. 900 Rozdz ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2004 Lp. W y s z

Załącznik Nr 1 Dz. 900 Rozdz ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2004 Lp. W y s z UCHWAŁA NR XXX/590/04 zmieniająca uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Pieszyce na lata

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 maja 2015 r.

Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Babice Sp. z o. o Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Stare Babice, wrzesień 2015r. KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE STARE BABICE KANALIZACJA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w województwie śląskim w 2011 r.

Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w województwie śląskim w 2011 r. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Nakłady inwestycyjne i środki trwałe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.

Bardziej szczegółowo

na podstawie opracowania źródłowego pt.:

na podstawie opracowania źródłowego pt.: INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W LATACH 2004-2011 ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYDATKÓW STRUKTURALNYCH na podstawie opracowania źródłowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EKONOMICZNA ZASTOSOWANIA DUALNEJ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ W PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW

ANALIZA EKONOMICZNA ZASTOSOWANIA DUALNEJ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ W PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW ANALIZA EKONOMICZNA ZASTOSOWANIA DUALNEJ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ W PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW Marcin Korszlak Międzywydziałowe Koło Naukowe Ekologia Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział

Bardziej szczegółowo

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Organizator Konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach KARTA ZGŁOSZENIA Ankietę wypełnić należy rzetelnie i dokładnie uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Ogółem 2479 100% powyżej 50 tys. mieszkańców 94 3,8% Od 20 do 50 tys. mieszkańców 245 9,9% od 5 do 20 tys. mieszkańców 1 520 61,3%

Ogółem 2479 100% powyżej 50 tys. mieszkańców 94 3,8% Od 20 do 50 tys. mieszkańców 245 9,9% od 5 do 20 tys. mieszkańców 1 520 61,3% PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WYNIKAJĄCE ZE ZMIANY DEFINICJI PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO, ZAWARTYCH W PROJEKCIE USTAWY PRZEPISY WPROWADZAJĄCE KODEKS BUDOWLANY Projekt z dnia 25 maja 2015

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Załącznik do uchwały Rady Gminy Wydminy Nr XXXIII/130/2012 z dnia 03.10.2012r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020

Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020 Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020 Augustów, 3-4 września 2015 r. 1 mgr Małgorzata Fiedorczuk mgr Maciej Muczyński Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/2015. Rady Miasta Siedlce. z dnia 14 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/25/2015. Rady Miasta Siedlce. z dnia 14 stycznia 2015 r. identyfikator IV/25/2015/6 UCHWAŁA NR IV/25/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Warszawa, 11 kwietnia 2014 r. Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Ustawa z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2014

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2014 Załącznik nr 1 Dział Paragraf Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2014 Źródło dochodu Zmiany planu Dochody bieżące Dochody majątkowe Z tytułu dotacji Z tytułu dotacji i środków, na i środków,

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE PROGRAMY PRIORYTETOWE W ZAKRESIE FINANSOWANIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZADAŃ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ.

PLANOWANE PROGRAMY PRIORYTETOWE W ZAKRESIE FINANSOWANIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZADAŃ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ. PLANOWANE PROGRAMY PRIORYTETOWE W ZAKRESIE FINANSOWANIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZADAŃ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ. 1. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 29 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 29 sierpnia 2016 r. Projekt z dnia Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE INWESTYCJE W GOSPODARCE WODNO-ŚCIEKOWEJ WOJEWÓDZTWO 46,5% powierzchni województwa Powierzchnia stanowią prawne województwa: formy ochrony

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ Model Finansowy I Wariant III (25 lat) - Stawka opłaty za m 3 ścieków 5,00 PLN.

ROZDZIAŁ Model Finansowy I Wariant III (25 lat) - Stawka opłaty za m 3 ścieków 5,00 PLN. ROZDZIAŁ 8 Prezentacja rekomendowanego modelu finansowego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie w ramach Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2008 Rady Miasta Ustka z dnia 2008r.

Uchwała Nr / /2008 Rady Miasta Ustka z dnia 2008r. Uchwała Nr / /2008 Rady Miasta Ustka z dnia 2008r. Projekt w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miasta Ustki. Na podstawie: art.18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna w Polsce

Działalność innowacyjna w Polsce GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK Podstawowe wielkości budżetowe Dochody bieżące majątkowe Wydatki bieżące majątkowe Wynik budżetu (deficyt) Spłata pożyczek i kredytów Deficyt po uwzględnieniu rozchodów

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 30.09.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R.

STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R. Urząd Statystyczny w ie STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 214 R., wrzesień 215 r. Podstawowe tendencje W województwie lubelskim w 214 roku: w porównaniu z rokiem poprzednim ZIEMIA zmniejszyła

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Miasta Koszalina

Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Miasta Koszalina 253 1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KOSZALINA (WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU) Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Miasta Koszalina Wartość mienia komunalnego Miasta Koszalina

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/11 Rady Miasta Międzyrzeca Podlaskiego z dnia 27 września 2011r.

Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/11 Rady Miasta Międzyrzeca Podlaskiego z dnia 27 września 2011r. Załącznik do Uchwały Nr XIV/0/ Rady Miasta Międzyrzeca Podlaskiego z dnia 7 września 0r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w polski sektor wodociągów i kanalizacji

Inwestycje w polski sektor wodociągów i kanalizacji Inwestycje w polski sektor wodociągów i kanalizacji Polski sektor wodociągów i kanalizacji przeszedł ogromnie przemiany od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. To wszystko dzięki unijnym pieniądzom,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO UCHWAŁA Nr XXVI/239/2009 RADY GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w 2006 r.

Ankieta dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w 2006 r. ... Data wypełnienia ankiety Ankieta dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w 2006 r. Nazwa zakładu: Adres: Gmina: Powiat: REGON: Branża (wg EKD): Gospodarka wodna w roku 2006 r. I. Pobór wody z ujęć własnych:

Bardziej szczegółowo

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,88 zł

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,88 zł PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY Budżet Gminy Kartuzy na 2014 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXXVIII/494/2013 z 23 grudnia 2013r. W trakcie realizacji budżetu Gminy,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji wodno-ściekowych z wykorzystaniem środków WFOŚiGW w Katowicach. Sosnowiec, 29 października 2014

Finansowanie inwestycji wodno-ściekowych z wykorzystaniem środków WFOŚiGW w Katowicach. Sosnowiec, 29 października 2014 z wykorzystaniem środków WFOŚiGW w Katowicach Sosnowiec, 29 października 2014 Nakłady Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na inwestycje związane z zaopatrzeniem w

Bardziej szczegółowo

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko RAZEM DLA ŚRODOWISKA Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Lokalizacja Projektu

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej

Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej Katarzyna Paprocka Doradca Departament Ochrony i Gospodarowania Wodami Warszawa,

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA. Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA. Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak Charakterystyka zawodu Technik ochrony środowiska koordynuje pracę w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Ekonometryczna analiza popytu na wodę

Ekonometryczna analiza popytu na wodę Jacek Batóg Uniwersytet Szczeciński Ekonometryczna analiza popytu na wodę Jednym z czynników niezbędnych dla funkcjonowania gospodarstw domowych oraz realizacji wielu procesów technologicznych jest woda.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Hanna Grunt Prezes Zarządu WFOŚiGW 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją, powołaną na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1161/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 lutego 2016 roku pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 1. Numer i nazwa osi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/555/14 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/555/14 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/555/14 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Budżet Gminy na 2009 rok, uchwalony został w dniu 22 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/64/2008 Rady Miejskiej w Zbąszynku. W trakcie całego

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/86/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016.

UCHWAŁA NR XIV/86/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016. UCHWAŁA NR XIV/86/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Analiza zwrotu kosztów za usługi wodne

Analiza zwrotu kosztów za usługi wodne Analiza zwrotu kosztów za usługi wodne Jednym z podstawowych narzędzi zarządzania w gospodarce wodnej obok instrumentów prawnych i administracyjnych powinny być instrumenty ekonomiczne. Zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno ściekowej w perspektywie do roku 2020

Finansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno ściekowej w perspektywie do roku 2020 Finansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno ściekowej w perspektywie do roku 2020 Podtytuł prezentacji Ewa Kamieńska Zastępca Dyrektora Departament Ochrony i Gospodarowania Wodami 15.10.2015

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W ANTONIOWIE

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W ANTONIOWIE Załącznik nr 1 PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W ANTONIOWIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. na okres od 1 stycznia 2017 do

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2014-2025 Uwagi ogólne W wieloletniej prognozie finansowej na 2014 rok dochody przyjęto z 5,9 % spadkiem w stosunku do 2013 roku.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Główny księgowy data Kierownik Jednostki

Główny księgowy data Kierownik Jednostki Załącznik Nr 1 Plan dochodów jednostki na 2010 rok. Przewidywane Plan na Wykonanie na wykonanie Plan na Struktura Struktura Dział Rozdział Pargraf Treść 30.09.2009 30.09. 2009 % 2009 r 2010 r ( 9:5) (9:8)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 81074339800000 F-01/I-01 PKD: 70-660 3811Z SZCZECIN Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r. Projekt UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 2018 Legnickiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2219/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 4 listopada 2008 roku

ZARZĄDZENIE NR 2219/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 4 listopada 2008 roku ZARZĄDZENIE NR 2219/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 4 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r.

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r. AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r. Pani Magdalena Bania Przewodnicząca Rady Gminy Mielec Wnoszę o wprowadzenie w projekcie budżetu Gminy Mielec na 2014 rok autopoprawki następującej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/211/2017 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 27 lutego 2017 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/211/2017 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 27 lutego 2017 r. UCHWAŁA Nr XVIII/211/2017 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2017 i 2018. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE GMINY ZIELONKI NR 08 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI TROJANOWICE

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE GMINY ZIELONKI NR 08 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI TROJANOWICE WÓJT GMINY ZIELONKI MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE GMINY ZIELONKI NR 08 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI TROJANOWICE Załącznik Nr 4 Rozstrzygnięcie Rady Gminy Zielonki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 lipca 2017 r. Poz. 3228 UCHWAŁA NR 190/XXV/2017 RADY GMINY W ROGOWIE z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rogów na 2017 rok

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 BRZEZINY, SIERPIEŃ 2008 Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Bardziej szczegółowo

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY Budżet Gminy Kartuzy na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr IV/35/2015 z 28 stycznia 2015r. W trakcie realizacji budżetu Gminy,

Bardziej szczegółowo

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/456/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 stycznia 2014 roku Planu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Analiza Sprawozdań z wykonania budżetu gminy Kolbudy w latach

Analiza Sprawozdań z wykonania budżetu gminy Kolbudy w latach STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOLBUDY Analiza Sprawozdań z wykonania budżetu gminy Kolbudy w latach 2005-2009 Dla gminy Kolbudy opracował: Adam Rodziewicz sierpień 2010 A-BAN Adam Rodziewicz ul. Morenowe Wzgórze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekt Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łowicza został sporządzony w szczegółowości określonej w art.226 ust.1

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Miasto Ruda Śląska jest położone w centralnej części Górnego Śląska. Teren miasta leży na wododziale Wisły i Odry. Do zlewni rzeki Wisły należy rzeka Rawa, natomiast

Bardziej szczegółowo

Wartość majątku w układzie podmiotowym w placówkach kultury wg stanu ma roku Tabela nr 40 Wartość majątku na Wartość majątku na

Wartość majątku w układzie podmiotowym w placówkach kultury wg stanu ma roku Tabela nr 40 Wartość majątku na Wartość majątku na Zadania gminne i powiatowe z zakresu kultury realizuje 7 jednostek. Zadania gminne realizują jednostki: - Dom Kultury Klub XIII Muz" - Miejski Ośrodek Kultury -Dom Kultury "Słowianin" - Miejska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Informacje o inwestycjach z zakresu ochrony wód

Informacje o inwestycjach z zakresu ochrony wód ZAŁĄCZNIK 3 Informacje o inwestycjach z zakresu ochrony wód Informacje o inwestycjach z zakresu ochrony wód zebrano na podstawie wojewódzkich raportów z realizacji programów ochrony środowiska w okresie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Gorlice SPRAWOZDANIA FINANSOWE MIASTA GORLICE ZA 2015 ROK GORLICE, 23 CZERWCA 2016

Burmistrz Miasta Gorlice SPRAWOZDANIA FINANSOWE MIASTA GORLICE ZA 2015 ROK GORLICE, 23 CZERWCA 2016 Burmistrz Miasta Gorlice SPRAWOZDANIA FINANSOWE MIASTA GORLICE ZA 2015 ROK GORLICE, 23 CZERWCA 2016 1 BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO AKTYWA 3.892 tys. zł ŚRODKI PIENIĘŻNE

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Analiza wykorzystania środków unijnych przez podmioty sektora publicznego w latach 2007-2011 Oszacowanie

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu

Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu korekty zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

12. Zarządzanie ochroną środowiska w gminie

12. Zarządzanie ochroną środowiska w gminie 12. Zarządzanie ochroną środowiska w gminie 12. Zarządzanie ochroną środowiska w gminie... 185 12.1. Instrumenty do realizacji programu ochrony środowiska... 185 12.2. System oceny realizacji Programu...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 września 2015r.

Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 września 2015r. Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 września 2015r. w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia... 2015 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA 2017 ROK

ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA 2017 ROK I. 1. Lp. Załącznik do uchwały Nr 46/16 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 28 listopada 2016 r. ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA

Bardziej szczegółowo

K O M U N I K A T 2. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

K O M U N I K A T 2. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI K O M U N I K A T Na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2013

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 10010384300000 F-01/I-01 PKD: 97-427 4120Z ROGOWIEC Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na

Bardziej szczegółowo