Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1

2 Raport wykonany na zlecenie Krakowskiego Parku Technologicznego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach realizacji zamówienia: Przeprowadzenie diagnozy (badania) dostępnych źródeł finansowania aktywności innowacyjnej firm oraz rozwoju przedsiębiorczości innowacyjnej na tle występujących barier w zakresie pozyskiwania funduszy Wydawca: Ecorys Polska, ul. Łucka 2/4/6, Warszawa Nr ISBN: Opracował zespół Ecorys Polska w składzie: Paulina Fabrowska Marta Mackiewicz Monika Skrobol Agata Śliwka Tomasz Tędziagolski Opracowanie graficzne: Łamanie: Adam Skrobol Drukarnia: Patria, Kraków Nakład: 1000 Kraków Warszawa 2011 r. Publikacja bezpłatna Publikacja dostępna także w wersji elektronicznej na stronach Spis treści 4 Wstęp 7 Dotacje 10 Wsparcie projektów celowych 12 Wsparcie dla MSP 13 Kredyt technologiczny 15 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym 17 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej 19 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 20 Bezpośrednie wsparcie inwestycji w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach 22 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych 24 Bon na innowacje 25 Konkurs o dofinansowanie projektów celowych w dziedzinie zastosowań praktycznych dla MSP Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego 29 Bariery 33 Inwestycje kapitałowe 36 Inwestycje do 200 tys. euro 41 Inwestycje do 1,5 mln euro 48 Inwestycje powyżej 1,5 mln euro 50 Sieć Aniołów Biznes 54 New Connect Alternatywny System Obrotu 54 Bariery 59 Finansowanie długiem 61 Pożyczka na innowację 63 Kredyt inwestycyjny banki komercyjne 64 Kredyt inwestycyjny banki spółdzielcze 65 Fundusze poręczeń kredytowych 67 Fundusze pożyczkowe 70 Bariery 73 Aneks 74 Wysokość alokacji pozostającej do wykorzystania w ramach prezentowanych działań/poddziałań PO IG oraz MRPO 75 Krakowski Park Technologiczny 2 3

3 Wstęp Obecnie na polskim rynku dostępne są bardzo różne instrumenty finansowania, z których mogą skorzystać przedsiębiorstwa prowadzące działalność innowacyjną. W zależności od rodzaju i skali przedsięwzięcia, a także dodatkowych uwarunkowań formalnych związanych z dostępem do konkretnych form finansowania, firmy mogą wybierać spośród wielu rodzajów dotacji, a także instrumentów dłużnych (kredyty i pożyczki) lub też starać się o zaangażowanie zewnętrznego inwestora. Oddając w ręce Czytelników niniejszy przewodnik, mamy nadzieję, że przybliży on przedsiębiorcom dostępne źródła finansowania innowacyjnych przedsięwzięć i pomoże w podjęciu decyzji o optymalnym sposobie finansowania projektu. Prezentowany w raporcie katalog barier w pozyskiwaniu kapitału na innowacyjne przedsięwzięcia powstał jako efekt trzech warsztatów z udziałem przedstawicieli innowacyjnych firm oraz reprezentantów instytucji oferujących finansowanie działalności gospodarczej. Warsztaty odbyły się w dniach: marca 2011 w siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego. Zgodnie ze scenariuszem warsztatów swoje opinie na temat problemów z finansowaniem działalności innowacyjnej wyrażali głównie przedsiębiorcy, natomiast rolą pozostałych uczestników było przede wszystkim przedstawienie aktualnej oferty finansowania innowacyjnych przedsięwzięć dostępnej w instytucjach, które reprezentowali. Wśród przedsiębiorców obecnych na warsztacie znaleźli się przedstawiciele m.in. następujących branż: ICT, reklama i marketing, zarządzanie energią, biomedycyna. Innowacje planowane bądź wdrażane przez te firmy miały zazwyczaj formę portali lub aplikacji internetowych czy aplikacji mobilnych. Przedsiębiorstwa miały różny staż prowadzenia działalności od kilku miesięcy do kilku lat. Bariery w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność innowacyjną opisane zostały w podziale na trzy grupy, odnoszące się do trzech głównych form finansowania działalności innowacyjnej: dotacje, inwestycje kapitałowe, finansowanie długiem. Prowadzenie działalności innowacyjnej to często już nie tylko sposób na uzyskanie przewagi nad konkurencją i zdobycie pozycji lidera, lecz także warunek konieczny utrzymania się na rynku dla wielu polskich przedsiębiorstw. Zwłaszcza dla małych i średnich firm wprowadzanie nowych produktów, usług czy też technologii okazuje się niezbędne, by np. dotrzymać kroku dużym przedsiębiorstwom. Konieczne jest także bieżące monitorowanie zmieniających się potrzeb klientów, których wymagania stają się coraz wyższe. Z tego względu coraz więcej firm modyfikuje swoją ofertę, wprowadzając innowacje. Takie działania jednak, aby były skuteczne, wymagają wiedzy, czasu i dodatkowych nakładów finansowych, często przekraczających możliwości przedsiębiorstw z sektora MSP. 4 Wstęp Wstęp 5

4 Dotacje Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Małopolski Regionalny Program Operacyjny Bon na innowacje Konkurs NOT 7. Program Ramowy 6 Wstęp Dotacje 7

5 WPROWADZENIE Obecnie bardzo istotne źródło finansowania działalności innowacyjnej firm stanowią fundusze Unii Europejskiej. Z punktu widzenia prowadzenia działalności innowacyjnej największą rolę odgrywają: regionalne programy operacyjne, przygotowane dla każdego województwa, ogólnopolski Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka oraz międzynarodowy 7. Program Ramowy Unii Europejskiej. Ponadto dostępne są także dotacje dla firm prowadzących działalność innowacyjną, które finansowane są z budżetu krajowego. Dostępne instrumenty wspierają prowadzenie działalności innowacyjnej wewnątrz firmy, ale także współpracę z partnerami ze środowiska naukowego. Każdy z programów oferuje finansowanie przedsięwzięć o innej skali, angażujących różne budżety. Niewątpliwie największą zaletą tego typu finansowania jest możliwość otrzymania pomocy bezzwrotnej, w odróżnieniu od finansowania instrumentami dłużnymi. Nie oznacza to jednak, że przystępując do realizacji projektu, otrzymujemy do rozdysponowania pełną kwotę, o którą się ubiegaliśmy. Wsparcie przekazywane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, przy czym dla części dotacji dostępny jest także system zaliczek. Niemniej przystępując do realizacji projektu, musimy zabezpieczyć środki, które umożliwią nam realizację wydatków, które zostaną następnie zrefundowane. W praktyce oznacza to często konieczność skorzystania z kredytu bankowego. Ponadto wiele instrumentów działających na zasadzie dotacji wymaga także wniesienia wkładu własnego. Tak więc, pomimo że otrzymujemy pomoc bezzwrotną, jesteśmy zmuszeni zmobilizować również własne środki, które umożliwią realizację projektu. Jednak perspektywa refundacji kosztów w znacznym stopniu odciąża budżet przedsiębiorcy realizującego projekt innowacyjny. Tak atrakcyjne źródło finansowania spotyka się z dużym zainteresowaniem ze strony polskich firm. W związku z tym przedsiębiorca musi liczyć się z dużą konkurencją ze strony innych firm ubiegających się o wsparcie. Najbardziej podkreślaną barierą w pozyskiwaniu dotacji, wskazywaną przez przedsiębiorców, jest jednak nie wysoka konkurencja, a skomplikowane i zbiurokratyzowane procedury związane z ubieganiem się o wsparcie, sprawozdawczością i rozliczaniem zrealizowanego projektu. Decydując się na skorzystanie z dotacji, należy zatem przygotować się na dodatkową pracę nie tylko na etapie składania wniosku o dofinansowanie, lecz także w trakcie realizacji projektu 1. Dotacje udzielane są na podstawie precyzyjnie określanych zasad i regulaminów. Nasz pomysł ma więc szansę uzyskania wsparcia, jedynie jeśli wpi- 1 Por. J. Sadkowska-Bień, M. Chmielewski, Problemy finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w świetle wymagań Strategii Lizbońskiej; P. Fabrowska, M. Mackiewicz, M. Skrobol, A. Śliwka, Wpływ dofinansowania prac B+R na poziom wdrażania ich wyników w MŚP, PARP, Warszawa suje się w założenia danego programu. Z oczywistych względów kryteria oceny nie mogą uwzględniać wszystkich możliwych aspektów realizacji projektów, a aby dokonać oceny wielu wniosków proponujących zróżnicowane przedsięwzięcia, konieczne jest stosowanie pewnych uproszczeń. W efekcie w konkursach często wygrywają projekty niekoniecznie najbardziej nowatorskie, a raczej przygotowane zgodnie ze schematem, który dobrze wypada w kryteriach oceny. Jest to częsty zarzut stawiany autorom programów, które promują projekty typowe, podobne do siebie i w ograniczonym stopniu naprawdę innowacyjne 2. Prezent w postaci dotacji na działalność innowacyjną ma także inną istotną wadę, którą należy wziąć pod uwagę. Dotacje przeznaczane są na bardzo konkretny cel, który należy dobrze sprecyzować już na etapie ubiegania się o dofinansowanie. Konieczne jest także przemyślane rozplanowanie działań i wydatków, ponieważ możliwości wprowadzania bieżących zmian do zatwierdzonego już projektu są bardzo ograniczone. Z punktu widzenia prowadzenia projektów stricte innowacyjnych jest to istotne utrudnienie, ponieważ proces innowacyjny ze swej natury polega na testowaniu, modyfikowaniu i udoskonalaniu pierwotnych założeń. W wielu przypadkach podczas realizacji projektu okazuje się, że konieczne jest zrealizowanie dodatkowych badań lub testów, które nie były wcześniej przewidziane. Takie dodatkowe działania, nieobjęte dotacją, muszą być sfinansowane z innych źródeł. Co więcej realizacja projektu powinna przebiegać zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, tak więc wszelkie przesunięcia pociągają za sobą konieczność zatwierdzenia zmian przez instytucję, która dysponuje środkami. Należy więc pamiętać, że korzystanie z dotacji wymaga dużej dyscypliny i nie pozwala na pełną swobodę decyzyjną w procesie innowacyjnym, jak w przypadku finansowania działań z własnych środków. W przypadku niektórych dotacji na działalność innowacyjną obowiązuje wymóg nawiązania współpracy z jednostką naukową bądź instytutem badawczym. Przykładowo, współpraca na linii biznes nauka leży wręcz u podstaw 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Dla części projektów innowacyjnych może się wydawać, że taka współpraca nie będzie miała uzasadnienia, ponieważ firma może w całości zrealizować projekt samodzielnie. Ponadto wśród wielu przedsiębiorców funkcjonuje wciąż popularny stereotyp znacznych zapóźnień w polskiej nauce oraz naukowców oderwanych od rzeczywistości, niezdolnych do myślenia biznesowego. Warto jednak skorzystać z okazji, jaką dają programy dotacji, do nawiązania współpracy ze środowiskiem naukowym wiedza wyniesiona z takiej współpracy może stanowić istotną wartość dodaną projektu, a także zaowocować kolejnymi wspólnymi przedsięwzięciami w przyszłości 3. 2 Por. Ocena realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce w połowie okresu programowania, MRR, Warszawa Por. Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2006; P. Fabrowska, M. Mackiewicz, M. Skrobol, A. Śliwka, Wpływ dofinansowania prac B+R na poziom wdrażania ich wyników w MŚP, PARP, Warszawa Dotacje Dotacje 9

6 Wsparcie projektów celowych Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie udzielane jest na projekty badawcze i rozwojowe, obejmujące przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców do momentu stworzenia prototypu. Prace B+R mogą być prowadzone samodzielnie przez przedsiębiorstwo lub wspólnie z innym przedsiębiorstwem lub organizacją badawczą, jak również mogą być zlecone innym podmiotom, takim jak: jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, sieci naukowe, konsorcja naukowo-przemysłowe lub spółki powołane z udziałem tych jednostek niedziałające dla zysku. Przedsiębiorcy (mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa) prowadzący działalność oraz posiadający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi miejsce zamieszkania, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowe informacje można pozyskać z następujących źródeł: INFORMATORIUM PARP pod numerami telefonów: oraz (22) , (22) , (22) w godzinach od do Pytania można przesyłać także na adres W punktach konsultacyjnych prowadzonych przez podmioty zarejestrowane w Krajowym Systemie Usług na terenie województwa małopolskiego. Wykaz instytucji oraz dane kontaktowe dostępne pod adresem: Serwis internetowy PARP pod adresem: Serwis internetowy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego pod adresem: Źródło: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , serwis internetowy PARP: Jak? Warunki uczestnictwa Łączna wartość całego projektu nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 50 mln euro. Kwota wsparcia na prace badawcze i rozwojowe musi być niższa niż równowartość w złotych kwoty 7,5 mln euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt. Gdzie? Instytucja dysponująca środkami Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie W województwie małopolskim partnerem PARP, pełniącym funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej, jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć: Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem w przypadku: badań przemysłowych prac rozwojowych mikro- lub mały przedsiębiorca średni przedsiębiorca przedsiębiorca inny niż mikro-, mały lub średni przedsiębiorca Dotacje Dotacje 11

7 Wsparcie dla MSP Poddziałanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Kredyt technologiczny Działanie 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Ze środków otrzymanych w ramach dotacji można zakupić usługi doradcze, które dotyczą przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania (np. objęcie udziałów przez inwestora). Ma to służyć zmianom organizacyjnym, produktowym lub technologicznym w działalności firmy wnioskującej o dofinansowanie. Małe i średnie przedsiębiorstwa. Jak? Warunki uczestnictwa O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność i mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie zostały wykluczone z ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Gdzie? Instytucja dysponująca środkami Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości W województwie małopolskim partnerem PARP, pełniącym funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej, jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kwota wsparcia przypadająca na jeden projekt nie może przekroczyć 2 mln euro, przy czym poziom dofinansowania nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikowanych (fatycznie poniesionych na zakup usług doradczych). INFORMATORIUM PARP pod numerami telefonów: oraz (22) , (22) , (22) w godzinach od do Pytania można przesyłać także na adres Serwis internetowy PARP pod adresem: Serwis internetowy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego pod adresem: Źródło: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Środki umożliwiają przedsiębiorcy, który pozyskał kredyt w banku komercyjnym, spłatę części kapitału kredytu (tzw. premia technologiczna ). Wsparcie przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie własnej lub nowej technologii (stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat) oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, mające zdolność kredytową. Jak? Warunki uczestnictwa Wsparcie jest dostępne dla projektów, których wartość nie przekracza równowartości 50 mln euro. Wydatki, aby kwalifikowały się do objęcia wsparciem, muszą być poniesione po dacie przyznania przez BGK promesy premii technologicznej. Oznacza to, że rozpoczęcie realizacji inwestycji i ponoszenie wydatków lub podjęcie zobowiązań niosących z sobą skutki finansowe jest możliwe dopiero po uzyskaniu promesy premii technologicznej. Niespełnienie tego warunku sprawia, że cały projekt nie kwalifikuje się do wsparcia w postaci premii technologicznej (zastrzeżenie nie obejmuje wstępnych studiów wykonalności). Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić nie mniej niż 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego. Gdzie? Instytucja dysponująca środkami Bank Gospodarstwa Krajowego BGK prowadzi ciągły nabór wniosków o przyznanie premii technologicznej. Wnioski należy składać za pośrednictwem banków kredytujących, które na mocy umowy z BGK współpracują w realizacji tego działania poprzez udzielanie przedsiębiorcom kredytu technologicznego: Bank BPH S.A.; BRE Bank S.A.; Bank Polska Kasa Opieki S.A.; Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.; Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.; 12 Dotacje Dotacje 13

8 Raiffeisen Bank Polska S.A.; ING Bank Śląski S.A.; Bank Ochrony Środowiska S.A.; Bank Handlowy w Warszawie S.A.; Gospodarczy Bank Wielkopolski; Mazowiecki Bank Regionalny S.A.; Bank Millenium S.A.; Alior Bank S.A.; Krakowski Bank Spółdzielczy; DZ BANK Polska S.A. Premia technologiczna dostępna jest do wysokości odpowiadającej wartości netto sprzedaży towarów lub usług będących wynikiem inwestycji technologicznej. Premia technologiczna nie może być wyższa niż 4 mln złotych i nie może przekraczać limitów pomocy publicznej dla inwestycji. Wysokość premii wyliczana jest na podstawie kosztów kwalifikowanych sfinansowanych kredytem technologicznym. Wzór wniosku o dofinansowanie, wykaz kosztów kwalifikowanych i inne informacje o warunkach uczestnictwa dostępne są na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego: Szczegółowe zasady przyznawania wsparcia (wraz z kryteriami oceny wniosków) dostępne są w Regulaminie przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 4: Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa. Źródło: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , dokumenty dostępne na stronie Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Powiązanie kooperacyjne to zgrupowanie działających w określonym sektorze niepowiązanych ze sobą przedsiębiorców, prowadzących działalność innowacyjną, oraz organizacji badawczych i instytucji otoczenia biznesu. Powiązanie kooperacyjne ma na celu stymulowanie działalności innowacyjnej przez promowanie intensywnych kontaktów, korzystanie ze wspólnego zaplecza technologicznego, wymianę wiedzy i doświadczeń, przyczynianie się do transferu technologii, tworzenia sieci powiązań oraz rozpowszechniania informacji wśród przedsiębiorców wchodzących w skład tego zgrupowania. W ramach działania 5.1 dofinansowanie jest udzielane na: wczesną fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych (dotyczy powiązań kooperacyjnych, które zostały zawiązane podpisały umowę/porozumienie powiązania kooperacyjnego nie wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie) o profilu technologicznym lub przemysłowym, w celu: -- stworzenia warunków techniczno-organizacyjnych funkcjonowania powiązania kooperacyjnego; -- opracowania wspólnej strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego i jej wdrażania co najmniej przez okres równy okresowi trwałości projektu. Dofinansowanie może zostać przyznane na projekty polegające na zakupie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, mające charakter szkoleniowy i doradczy oraz na koszty osobowe i administracyjne. fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych w celu przygotowania wspólnego produktu i/lub usługi o charakterze innowacyjnym i ich wprowadzenie na rynek. Dofinansowanie może zostać przyznane na projekty o charakterze inwestycyjnym, doradczym, szkoleniowym oraz na projekty z zakresu badań przemysłowych lub prac rozwojowych oraz współpracy międzynarodowej powiązania kooperacyjnego oraz na koszty osobowo-administracyjne. O dofinansowanie z Działania 5.1 może ubiegać się koordynator powiązania kooperacyjnego działający w formie: fundacji, stowarzyszenia zarejestrowanego, spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, organizacji 14 Dotacje Dotacje 15

9 badawczej, organizacji przedsiębiorców lub instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk, których przedmiotem działalności jest realizacja przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy przedsiębiorców z instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami badawczymi. Wnioskodawca musi mieć co najmniej roczne doświadczenie w zakresie zarządzania powiązaniem kooperacyjnym oraz świadczenia usług na rzecz uczestników powiązania kooperacyjnego. Gdzie? Instytucja dysponująca środkami Działanie 5.1 wdrażane jest przez Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jak? Warunki uczestnictwa Nie mniej niż połowę uczestników powiązania kooperacyjnego, na rzecz którego realizowany jest projekt, muszą stanowić MSP. Wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w powiązaniu kooperacyjnym muszą być niepowiązani ze sobą. Ponadto określono szczegółowe wymagania dla projektów uzależnione od fazy rozwoju powiązania kooperacyjnego. Maksymalna kwota dofinansowania na jeden projekt w zakresie wczesnej fazy rozwoju powiązania kooperacyjnego wynosi 2 mln złotych. Maksymalną kwotę dofinansowania dla jednego projektu w zakresie rozwoju powiązania kooperacyjnego określono w podziale na poszczególne typy wydatków: wydatki inwestycyjne do 20 mln złotych; wydatki na badania przemysłowe lub prace rozwojowe do 5 mln złotych; wydatki na doradztwo do 400 tys. złotych; wydatki na szkolenia do 1 mln złotych; w części dotyczącej ekspansji rynkowej powiązania do 600 tys. złotych. Serwis internetowy PARP: kolejne zakładki: Dofinansowanie, PO IG, Działanie 5.1, Nabór wniosków (zwłaszcza: informacje zamieszczone na stronie, Regulamin przeprowadzenia konkursu, Kryteria wyboru projektów, Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, opracowany tekst jednolity rozporządzenia). Źródło: dokumenty zamieszczone w serwisie internetowym PARP: Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej Działanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka W ramach Poddziałania dofinansowanie mogą uzyskać przedsięwzięcia dwojakiego rodzaju: uzyskanie ochrony własności przemysłowej, w tym: -- przygotowanie zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika, który, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju, jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony własności przemysłowej, -- zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej, -- prowadzenie postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym lub międzynarodowym organem udzielającym ochrony, realizacja ochrony własności przemysłowej, w tym: -- wszczęcie i prowadzenie postępowania w zakresie unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji, -- postępowanie w zakresie stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji. O wsparcie mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gdzie? Instytucja dysponująca środkami Poddziałanie wdrażane jest przez Departament Wsparcia Innowacyjności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jak? Warunki uczestnictwa W ramach Poddziałania nie można uzyskać dofinansowania na projekt, w którym przedmiot postępowania (przedmiot praw własności przemysłowej) powstał w wyniku badań podstawowych. 16 Dotacje Dotacje 17

10 uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej Projekty dotyczące uzyskania ochrony własności przemysłowej muszą spełniać także następujące warunki: projekt nie może dotyczyć zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony na terytorium RP, projekt nie może dotyczyć uzyskania ochrony znaków towarowych (zarówno na terytorium RP, jak i za granicą), przedmiot zgłoszenia powstał na etapie badań przemysłowych lub prac rozwojowych. Projekty dotyczące realizacji ochrony własności przemysłowej muszą także być związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą. Kwota wsparcia dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może być niższa niż 2 tys. złotych oraz nie może być wyższa niż 400 tys. złotych. Intensywność wsparcia w ramach działania zależy od typu projektu oraz od wielkości przedsiębiorstwa. W poniższej tabeli przedstawiono maksymalne dostępne wartości dofinansowania (jako % wydatków projektowych kwalifikujących się do objęcia wsparciem) Typ projektu wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku: badań przemysłowych prac rozwojowych mikro- lub mały przedsiębiorca Dodatkowo w zakresie wydatków na: ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia oraz pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych przyznawana jest pomoc na zasadach de minimis. Intensywność wsparcia w tym zakresie wynosi do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Serwis internetowy PARP: kolejne zakładki: Dofinansowanie, PO IG, Działanie Źródło: serwis internetowy PARP: średni przedsiębiorca realizacja ochrony własności przemysłowej Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Działanie 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Firmy mikro i małe, funkcjonujące nie dłużej niż rok. Jak? Warunki uczestnictwa Wsparcie udzielane jest jednorazowo firma może otrzymać dofinansowanie tylko jednego projektu w ramach działania 8.1 PO IG. Projekt może być objęty dofinansowaniem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Dofinansowanie może objąć do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną i mającego nie więcej niż 27 lat do 80%. Pozostała część finansowania musi zostać zapewniona przez przedsiębiorcę. Gdzie? Instytucja dysponująca środkami Środkami zarządza Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Regionalnej Instytucji Finansującej, w przypadku województwa małopolskiego funkcję RIF pełni Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Wysokość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem musi zawierać się w przedziale 20 tys. 700 tys. złotych. Wzór wniosku o dofinansowanie, wykaz kosztów kwalifikowanych i inne informacje o warunkach uczestnictwa dostępne są na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Źródło: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , dokumenty dostępne na stronach oraz 18 Dotacje Dotacje 19

11 Bezpośrednie wsparcie inwestycji w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach Działanie 2.1. Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (schemat A) Projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania, rozbudową przedsiębiorstwa, wprowadzeniem zmian produkcji lub procesu produkcyjnego, zmian technologicznych, organizacyjnych, zmian produktów i usług, unowocześnieniem wyposażenia oraz modernizacją środków produkcji. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Jak? Warunki uczestnictwa Wniosek o dofinansowanie, wraz z niezbędnymi załącznikami, należy złożyć w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości. Konkursy dla mikroprzedsiębiorstw zaplanowano na przełom roku 2011/2012, dla firm małych na I-III kwartał roku 2011, a dla firm średnich na kwartały II-IV roku Wydatki, aby były kwalifikowane do dofinansowania, muszą być poniesione po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu. Ze wsparcia wyłączone są projekty z branży handlu lub turystyki. O wsparcie nie mogą ubiegać się firmy, które zostały założone w ciągu 2 ostatnich lat z wykorzystaniem wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego ani firmy działające nie dłużej niż rok, świadczące usługi drogą elektroniczną lub wytwarzające produkty niezbędne do świadczenia takich usług. Gdzie? Instytucja dysponująca środkami Konkursy prowadzi Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Instytucja ta organizuje też szkolenia i konferencje oraz prowadzi punkt konsultacyjny dla przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem. Dostępne kwoty wsparcia zależą od wielkości przedsiębiorstwa i wynoszą: dla mikrofirm od 40 do 400 tys. złotych; dla małych firm od 100 tys. do 1 mln złotych; dla średnich firm od 200 tys. do 2 mln złotych. Wsparcie może pokryć od 30% do 45% wartości wydatków kwalifikowanych w projekcie, w zależności od wielkości firmy, ale również powiatu, gdzie realizowany jest projekt (wyższe progi dostępne są w powiatach o niskim wskaźniku przedsiębiorczości). Aktualne mapy wskaźnika przedsiębiorczości, wraz z informacją o dostępnych progach dofinansowania dostępne są pod adresem: przedsiebiorczosci_w_malopolsce,175.html. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej malopolska.pl, pod adresem mailowym oraz pod numerem telefonu (12) Istnieje także możliwość telefonicznego umówienia się na spotkanie konsultacyjne w siedzibie MCP, przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie. Ponadto informacji udzielają Regionalne Punkty Konsultacyjne w Nowym Sączu, Chrzanowie, Nowym Targu i Tarnowie. Centrum Informacyjne FEM ul. Wielicka 72, Kraków tel.: (12) lub 627 lub 777 Regionalne Punkty Informacyjne w Małopolsce: Punkt Informacyjny w Nowym Sączu ul. Zygmuntowska 15, Nowy Sącz tel.: (18) , , fax: (18) Punkt Informacyjny w Chrzanowie ul. Rynek 4, Chrzanów tel.: (32) , , fax: (32) Punkt Informacyjny w Nowym Targu Al lecia 35, Nowy Targ tel.: (18) , tel./fax: (18) Punkt Informacyjny w Tarnowie ul. Szujskiego 66, Tarnów tel.: (14) , , fax: (14) Źródło: informacje dostępne w serwisie internetowym: Ramowy plan realizacji działań na lata , Stan Wdrażania II Osi Priorytetowej MRPO za miesiąc luty 2011 r., Fundusze europejskie dla przedsiębiorców publikacja MCP. 20 Dotacje Dotacje 21

12 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Działanie 2.2. Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Schemat A: badania przedkonkurencyjne realizowane w przedsiębiorstwach we współpracy przedsiębiorstwo jednostka naukowa oraz badania przemysłowe realizowane przez jednostki naukowe na rzecz przedsiębiorstw. Schemat B: inwestycje w infrastrukturę i urządzenia laboratoryjne służące do prowadzenia działań badawczo-rozwojowych w firmie. Schemat A: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, szkoły wyższe oraz organizacje pozarządowe. Schemat B: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Jak? Warunki uczestnictwa Wniosek o dofinansowanie, wraz z niezbędnymi załącznikami, należy złożyć w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości. Nabór projektów do schematu A rozpocznie się w III kwartale 2011 i będzie prowadzony w sposób ciągły, do wyczerpania środków (maksymalnie do III kwartału 2013 r.). Nabór do schematu B prowadzony jest w sposób ciągły, od roku Planowany termin zakończenia naboru przypada na IV kwartał 2012 r. Wydatki, aby były kwalifikowane do dofinansowania, muszą być poniesione po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu. Ze wsparcia wyłączone są projekty z branży handlu lub turystyki. O wsparcie nie mogą ubiegać się firmy, które zostały założone w ciągu 2 ostatnich lat z wykorzystaniem wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego. Gdzie? Instytucja dysponująca środkami Konkursy prowadzi Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Instytucja ta organizuje też szkolenia i konferencje oraz prowadzi punkt konsultacyjny dla przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem. Maksymalna wysokość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu musi być niższa niż 400 tys. złotych. W schemacie A maksymalny udział środków UE zależy od typu projektu i wynosi: dla badań przedkonkurencyjnych 80%; dla badań przemysłowych 60%. W schemacie B maksymalny udział środków UE zależy od wielkości firmy i wynosi: do 70% dla mikro i małych przedsiębiorstw; do 60% dla średnich przedsiębiorstw. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej malopolska.pl, pod adresem mailowym oraz pod numerem telefonu (12) Istnieje także możliwość telefonicznego umówienia się na spotkanie konsultacyjne w siedzibie MCP, przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie. Ponadto informacji udzielają Regionalne Punkty Konsultacyjne w Nowym Sączu, Chrzanowie, Nowym Targu i Tarnowie. Centrum Informacyjne FEM ul. Wielicka 72, Kraków tel.: (12) lub 627 lub 777 Regionalne Punkty Informacyjne w Małopolsce: Punkt Informacyjny w Nowym Sączu ul. Zygmuntowska 15, Nowy Sącz tel.: (18) , , fax: (18) Punkt Informacyjny w Chrzanowie ul. Rynek 4, Chrzanów tel.: (32) , , fax: (32) Punkt Informacyjny w Nowym Targu Al lecia 35, Nowy Targ tel.: (18) , tel./fax: (18) Punkt Informacyjny w Tarnowie ul. Szujskiego 66, Tarnów tel.: (14) , , fax: (14) Źródło: informacje dostępne w serwisie internetowym: Ramowy plan realizacji działań na lata , Stan Wdrażania II Osi Priorytetowej MRPO za miesiąc luty 2011 r., Fundusze europejskie dla przedsiębiorców publikacja MCP. 22 Dotacje Dotacje 23

13 Bon na innowacje Program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zakup usługi, świadczonej przez jednostkę naukową, dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii. Mikro i małe przedsiębiorstwa. Jak? Warunki uczestnictwa Konkursy ogłaszane są w rocznych cyklach, planowany termin uruchomienia naboru w roku 2011 to początek kwietnia. Wniosek o udzielenie wsparcia należy złożyć w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Od roku 2011 umożliwiono składanie wniosków zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, za pośrednictwem generatora wniosków (forma dostępna jedynie dla przedsiębiorców mających bezpieczny podpis elektroniczny). Wsparcie dostępne jest dla przedsiębiorców, którzy w ciągu trzech lat kalendarzowych przed złożeniem wniosku nie korzystali z usług, dotyczących wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, żadnej jednostki naukowej. Wsparcie udzielane jest jednorazowo firma, która raz uzyskała dotację w ramach Programu Bon na innowacje, nie może ubiegać się o kolejne wsparcie w ramach tego Programu. Gdzie? Instytucja dysponująca środkami Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Maksymalnie można uzyskać wsparcie w wysokości 15 tys. złotych. Wielkość wsparcia może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Dodatkowe informacje o prowadzonych naborach i warunkach uczestnictwa, wraz ze wzorem wniosku dostępne są na stronie: Źródło: serwis internetowy PARP Konkurs o dofinansowanie projektów celowych w dziedzinie zastosowań praktycznych dla MSP Centrum Innowacji NOT Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, w wyniku których zostanie stworzony nowoczesny wyrób lub uruchomiona technologia (bądź łącznie wyrób i technologia). Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów badań przemysłowych i prac rozwojowych. Ich celem powinno być wprowadzenie nowoczesnych wyrobów lub technologii, a projekty powinny obejmować fazę badawczo-rozwojową oraz fazę wdrożeniową, czyli zastosowanie wyników tych prac w praktyce. Małe i średnie przedsiębiorstwa, a także przedsiębiorcy reprezentujący grupę małych lub średnich przedsiębiorców (wskazani w umowie o utworzeniu grupy). Jak? Warunki uczestnictwa Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy złożyć wniosek, do którego trzeba załączyć oświadczenie o posiadaniu środków finansowych w wysokości niezbędnej do realizacji projektu (lub o zdolności kredytowej wnioskodawcy). Wnioskodawca powinien mieć zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce. Gdzie? Instytucja dysponująca środkami Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Centrum Innowacji NOT Wielkość pomocy jest uzależniona od typu przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie oraz od rodzaju działań, jakie będą podejmowane w projekcie (w przypadku prac rozwojowych jest to standardowo 25% kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku badań przemysłowych 50%). Intensywność wsparcia może zostać zwiększona przy spełnieniu określonych warunków (np. jeżeli projekt jest realizowany we współpracy z jednostką naukową, która ponosi min. 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania wyników w zakresie, w jakim przyczyniła się do ich osiągnięcia, a w przypadku badań przemysłowych jeżeli wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane). 24 Dotacje Dotacje 25

14 Centrum Innowacji NOT w Warszawie, ul. Czackiego 3/5, pok. 244; tel.: (22) , (22) ; fax: (22) Regulamin konkursu jest dostępny pod adresem: Źródło: Centrum Innowacji NOT. 7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego 7PR składa się z czterech programów szczegółowych (Współpraca, Pomysły, Ludzie, Możliwości), uzupełnionych o program szczegółowy obejmujący badania nuklearne (EURATOM) i działania Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC). Program Współpraca ma na celu wspieranie ponadnarodowej współpracy naukowo-badawczej w wybranych dziesięciu obszarach tematycznych: (1) Zdrowie, (2) Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia, (3) Technologie informacyjne i komunikacyjne, (4) Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne, (5) Energia, (6) Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi), (7) Transport (łącznie z aeronautyką), (8) Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne, (9) Przestrzeń kosmiczna, (10) Bezpieczeństwo. Dla poszczególnych tematów programu Współpraca na każdy rok ich realizacji opracowywane są Programy Pracy, które określają obszary tematyczne i zakres działań, jakie można sfinansować. W 7PR istnieje kilka systemów finansowania: Projekty współpracy, Sieci doskonałości, Akcje koordynacyjne i wspierające, Wsparcie na rzecz badań pionierskich, Wsparcie kształcenia i rozwoju, Badania na rzecz MSP. W ramach tego ostatniego schematu finansowane są np. badania, które pozwalają na rozwiązywanie wspólnych bądź uzupełniających się problemów technologicznych grup innowacyjnych MSP. Projekty mogą mieć na celu rozwiązanie problemów, które dotykają grup firm (np. w dziedzinie ochrony środowiska), ustanowienie nowych norm i standardów europejskich, transfer technologii itp. Osoby fizyczne oraz osoby prawne powołane na mocy prawa krajowego obowiązującego w miejscu ich siedziby, na mocy prawa wspólnotowego lub prawa międzynarodowego, np. uczelnie wyższe, instytucje badawcze, organy samorządowe oraz przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie. Kategorie uczestników konkursów, którzy mogą składać wnioski, są określone w Programach Pracy i poszczególnych zaproszeniach do składania wniosków. Jak? Warunki uczestnictwa Warunki uczestnictwa określa ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach 7. Programu Ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań ( ). Są one różne dla różnych konkursów, więc należy za każdym razem zapoznać 26 Dotacje Dotacje 27

15 się z warunkami konkursu. Na przykład dla tematu 3. w ramach programu Współpraca, Program Pracy na rok 2011 dostępny jest pod adresem ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/wp/cooperation/ict/c-wp _en.pdf. Gdzie? Instytucja dysponująca środkami Komisja Europejska Maksymalna wysokość dofinansowania waha się od 50% do 100% kosztów kwalifikowanych, w zależności od schematu finansowania i typu projektu. Aspekty finansowe projektów 7PR opisane są w publikacji dostępnej na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. Krzywickiego 34, Warszawa Regionalny Punkt Kontaktowy, Politechnika Krakowska, Centrum Transferu Technologii (CTT PK) tel.: (12) , ul. Warszawska 24, Kraków Tabela z ogólnymi informacjami na temat planowanych i obecnie otwartych konkursów w Programach Szczegółowych 7PR, Euratomie i instytutach JRC jest dostępna pod adresem: Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy. Bariery Przedsiębiorcy biorący udział w wywiadzie grupowym korzystali z dotacji udzielanych w ramach działań 8.1 PO IG, 6.2 PO KL oraz 2.1 A, 2.2 B MRPO. Problemy, których doświadczali, korzystając z finansowania udzielanego w ramach programów operacyjnych, można podzielić na bariery tkwiące w założeniach programów, uciążliwości na etapie aplikowania o środki oraz trudności, których projektodawcy doświadczają w trakcie realizacji projektu. Bariery w założeniach programów Odnosząc się do działania 8.1 PO IG, przedsiębiorcy zwrócili uwagę na swego rodzaju niespójność tkwiącą w założeniach tego źródła finansowania. Z jednej strony adresuje się ten rodzaj wsparcia do młodych, a więc niedoświadczonych w prowadzeniu biznesu, firm, planujących wdrożenie innowacji, a więc przedsięwzięcie obarczone jest znacznym ryzykiem. Z drugiej strony oczekuje się, że na etapie składania wniosku ów młody przedsiębiorca przedstawi szczegółowy biznesplan, wykazujący rentowność projektu w okresie jego realizacji i trzech kolejnych latach oraz zakłada się, że w wypadku uzyskania przez przedsiębiorcę dofinansowania pełna realizacja przedstawionego biznesplanu będzie warunkiem uznania projektu za zgodny z umową o dofinansowanie i wypłacenia firmie kwoty środków przyznanych jej w ramach umowy. Uczestnicy spotkania sytuację tę określili jako przeniesienie pełnej odpowiedzialności materialnej za ewentualne niepowodzenie ryzykownego projektu na przedsiębiorcę. Oceniono, że takie warunki udzielania dofinansowania odstraszają młodych ludzi rozważających realizację nowatorskiego pomysłu biznesowego. Podczas warsztatów rozważano także problem dopasowania wielkości alokacji w poszczególnych konkursach do skali zainteresowania firm; wspominano przy tej okazji o ogromnej konkurencji w aplikowaniu o środki w ramach działań: 8.1 PO IG, 6.2 PO KL, czy A MRPO. Odnośnie do działania 6.2 PO KL zauważono, że problem rażącej dysproporcji miedzy dostępnymi środkami a liczbą aplikacji (założono dofinansowanie dwudziestu projektów, a otrzymano sześćset zgłoszeń) miał miejsce w pierwszym konkursie, natomiast w kolejnych naborach pula środków została znacznie zwiększona. Ponadto przedsiębiorcy zgodzili się, że sytuacja, gdy środków starcza tylko dla części aplikacji, jest ostatecznie dobra, gdyż w większości przypadków motywuje projektodawców do składania wniosków o jak najwyższej jakości. Zdaniem niektórych osób wśród dotacji oferowanych przedsiębiorcom brakuje programów oferujących całościowe wsparcie dla firm typu start-up planujących działalność o charakterze innowacyjnym, wymagającą przeprowadzenia serii badań zarówno przedwdrożeniowych, jak i analiz rynku. Argumentowano, że można otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności, zdarzają się, choć znacznie rzadziej, dotacje na prace badawcze, ale brakuje dotacji finansujących oba rodzaje przedsięwzięć. 28 Dotacje Dotacje 29

16 Bariery na etapie aplikowania o środki Niektórzy przedsiębiorcy zwracali uwagę, że na przygotowanie dobrego wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 PO IG jest procesem trudnym i czasochłonnym tak ze względów merytorycznych, jak i formalnych i niekiedy przerasta możliwości osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Zwrócono uwagę, że pewnym rozwiązaniem tego problemu jest zlecenie przygotowania wniosku firmie zewnętrznej, jednak wtedy trzeba przyjąć, że koszt pozyskania dotacji skonsumuje ok. 10% jej wartości. Pojawiła się też jednak opinia odmienna, zgodnie z którą zarówno formularz wniosku, jak i instrukcja wypełniania formularza (dostępna na stronie internetowej PARP) są intuicyjne i zrozumiałe. Natomiast większość uczestników spotkania zgodziła się, że nie udało im się skorzystać z konsultacji telefonicznych w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie, oferowanych przez PARP, z uwagi na to, że linia była non stop zajęta. Zwrócono także uwagę, że czas, jaki upływa między napisaniem wniosku a momentem rozpoczęcia realizacji projektu może być bardzo długi; w przypadku jednego z przedsiębiorców było to piętnaście miesięcy. Taki, czy nawet połowę krótszy, okres oczekiwania na rozpoczęcie realizacji innowacyjnego pomysłu może sprawić, że usługa, którą zaprojektowano, nie będzie już nowatorska, bo na dziewiczym dotąd rynku pojawiło się już kilka ofert tego rodzaju. Bariery na etapie realizacji projektu Wymienione podczas warsztatów problemy, jakich doświadczają przedsiębiorcy na etapie realizacji projektów, można podzielić na trzy grupy: proceduralne, związane z niską jakością obsługi ze strony pracowników instytucji finansujących oraz związane z trybem przekazywania kolejnych transz dotacji. Zwracano uwagę, że zapisy umowy o dofinansowanie nie pozwalają na konieczne z biznesowego punktu widzenia modyfikacje projektu w trakcie jego realizacji lub obwarowują je koniecznością podpisania aneksu do umowy, co z kolei jest bardzo czasochłonne. Argumentowano, że rynek usług internetowych rozwija się niezwykle dynamicznie i często pomysł, który był innowacyjny sześć miesięcy temu, aby nadal był konkurencyjny i dawał nadzieję na sukces, wymaga wprowadzenia pewnych modyfikacji. Jako przykłady nieelastyczności zasad realizacji budżetu wymieniono wymóg ponoszenia określonego wydatku w określonym miesiącu, zgodnie z założonym harmonogramem zachowanie takie, w wyniku różnych okoliczności nieprzewidzianych przez przedsiębiorcę na etapie składania wniosku, staje się często nieracjonalne i sprzeczne z zasadą efektywnego wydawania środków przykładowo, firma zmuszona harmonogramem do zapłacenia za dane działanie projektowe (np. zakup zaawansowanego technologicznie sprzętu komputerowego) w tydzień, może nie być w stanie wybrać oferty o najlepszej relacji jakości do ceny. Ponadto wspomniano, że beneficjenci nie są motywowani do oszczędnego gospodarowania dotacją jeżeli zaoszczędzą zbyt wiele, przesunięcie środków na inną kategorię budżetową może okazać się niemożliwe bądź może się wiązać z koniecznością aneksowania umowy, czyli z uwagi na czasochłonność tej procedury wstrzymaniem realizacji projektu nawet na kilka miesięcy. Przedsiębiorcy obecni na warsztatach skarżyli się na utrudnienia związane z obsługą administracyjną dotacji, czyli: przestrzeganie drobiazgowych procedur, korespondencja z instytucją finansującą w zakresie interpretacji nazbyt ogólnie sformułowanych przepisów, dokumentowanie wydatków, przygotowywanie wniosków o płatność itp., w sposób znaczący obniża jakość realizowanych przez nich projektów. Problem dotyczy zwłaszcza tych przedsiębiorców, którzy realizują przedsięwzięcie w pojedynkę; zamiast zaangażować się w pełni w działalność biznesową, muszą poświęcić znaczną ilość czasu na sprostanie wymogom biurokracji. Zwrócono również uwagę na dłuższe niż przewidziane w umowie terminy realizacji działań po stronie instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy UE, jak np. rozliczenie wniosku o płatność czy też wydanie interpretacji odnośnie do konkretnego zapisu umowy czy też kwalifikowalności określonego kosztu. Wydłużenie terminów jest dotkliwe, gdyż skutkuje wstrzymaniem realizacji przedsięwzięcia. Kolejną barierą jest nieterminowość przekazywania projektodawcy kolejnych transz dotacji, zarówno w formie zaliczek, jak i refundacji. Wspominano sytuacje, gdy instytucja finansująca nie dotrzymywała terminu rozliczenia wniosku o płatność lub rozpatrywanie wniosku o płatność przeciągało się z uwagi na konieczność składania przez przedsiębiorcę wyjaśnień. Opóźnienia w płatnościach wynikają także z nadmiernie długiego wyjaśniania przez instytucję finansującą zgodności z umową danego wydatku czy danego działania przedsiębiorcy. Tego rodzaju przestoje w płatnościach dla początkujących przedsiębiorców mogą oznaczać utratę płynności finansowej i poważnie utrudniają realizację projektu. W kontekście problemów z płynnym rozliczaniem wniosków o płatność zwrócono uwagę, że barierą jest także złe przygotowywanie wniosków przez projektodawców. Przedsiębiorcy nie znają zasad rozliczania dotacji oraz nie korzystają ze szkoleń i konsultacji, jakie w tym zakresie organizują instytucje finansujące. W efekcie we wnioskach o płatność znajdują się często elementarne błędy, powtarzające się u wielu projektodawców, co wydłuża okres oczekiwania przedsiębiorcy na środki. Inną barierą w skutecznej realizacji przedsięwzięcia, jaką stawiają sobie sami przedsiębiorcy, jest nierealistycznie napisany wniosek. Zwrócono uwagę, że niektórzy projektodawcy, mając świadomość dużej konkurencji oraz chcąc za wszelką cenę zdobyć pieniądze, wpisują do wniosku zbyt wysokie parametry ekonomiczne przedsięwzięcia lub zbyt wysokie wartości wskaźników produktu. W efekcie w trakcie realizacji projektu mają duże problemy z wywiązaniem się z podjętych nierealistycznych zobowiązań. 30 Dotacje Dotacje 31

17 INWESTYCJE KAPITAŁOWE Fundusze zalążkowe fundusze venture anioły biznesu NewConnect 32 Dotacje INWESTYCJE KAPITAŁOWE 33

18 WPROWADZENIE Działalność funduszy typu venture capital/private equity polega na angażowaniu środków prywatnych (lub publiczno-prywatnych) 4 w nowe przedsięwzięcia, dające możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu. Tego typu źródła finansowania określa się również często funduszami wysokiego ryzyka bowiem polegają one zazwyczaj na angażowaniu środków w projekty innowacyjne, bazujące na zaawansowanych technologiach, budzące duże nadzieje na zysk, ale związane także z wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Z tego względu to źródło finansowania stanowi istotną alternatywę dla banków, prowadzących zwykle bardziej konserwatywną politykę kredytową. Europejskie Stowarzyszenie Private Equity i Venture Capital definiuje private equity jako inwestycje kapitałowe w przedsiębiorstwa, które nie są notowane na giełdzie papierów wartościowych. Celem tych inwestycji może być rozwinięcie nowego produktu, wprowadzenie nowej technologii lub po prostu wzmocnienie struktury bilansu przedsiębiorstwa. Venture capital jest częścią składową private equity i skupia się na inwestycjach na wcześniejszych fazach rozwoju przedsiębiorstwa 5. Specyficzną, na razie mało znaną w Polsce, formułą venture capital są tzw. anioły biznesu. Są to osoby fizyczne, inwestujące swoje prywatne oszczędności, przede wszystkim w małe firmy znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju. Dokapitalizowanie przedsiębiorstwa polega zwyczajowo na objęciu udziałów w firmie. Inwestor bądź grupa inwestorów, poprzez objęcie udziałów, dzielą wraz z przedsiębiorstwem ryzyko związane z realizacją pomysłu biznesowego, a w przypadku sukcesu, uczestniczą w wygenerowanych zyskach. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że instytucja oferująca kapitał wysokiego ryzyka jest udziałowcem bardzo wymagającym. Fundusze tego typu angażują się jedynie w najlepsze, konkretne i precyzyjnie przygotowane plany inwestycyjne, oczekując wysokich stóp zwrotu. Stając się współwłaścicielami firmy, inwestorzy zazwyczaj utrzymują także kontrolę poprzez udział swoich przedstawicieli w radach nadzorczych spółek. Monitorowanie działalności firmy nie musi być jednak postrzegane wyłącznie jako zagrożenie czy bariera działania poza zastrzykiem finansowym przedsiębiorstwo może liczyć bowiem także na kompetentne źródło wiedzy i możliwość nawiązywania nowych kontaktów. Wiedza i doświadczenie inwestorów, ich kontakty biznesowe oraz znajomość rynku stanowią niewątpliwie kolejną zaletę tej formy finansowania, w porównaniu z ofertą banków. Taki indywidualny mentoring odgrywa szczególną rolę w przypadku aniołów biznesu zazwyczaj są to emerytowani menadżerowie lub przedsiębiorcy zainteresowani wspieraniem młodych biznesów nie tylko dla zysku, lecz także z potrzeby spożytkowania własnego doświadczenia. Fundusze venture capital/private equity inwestują w przedsiębiorstwa działające w różnych branżach i będące na różnych etapach rozwoju. Warunkiem podstawowym są perspektywy dynamicznego wzrostu danego przedsiębiorstwa. Poszczególne fundusze mogą w swojej ofercie określić preferencje dla wybranych branż (specjalistyczna wiedza inwestorów pozwala im wtedy lepiej określić szanse powodzenia przedsięwzięcia), zazwyczaj jednak takie warunki określane są możliwie szeroko. Możliwe są także preferencje dotyczące etapu rozwoju przedsiębiorstwa przykładowo, fundusze zalążkowe (ang. seed funds) dostarczają kapitału spółkom niedawno powstałym lub dopiero powstającym; inne skupiają się na firmach w fazie wzrostu (kapitał na ekspansję i rozwój) lub też firmach dojrzałych (kapitał na restrukturyzację, prywatyzację). Fundusze wskazują także limity inwestycyjne dla pojedynczego przedsięwzięcia, nie wyklucza to jednak sytuacji, w której uznanie inwestorów zyska pomysł wymagający zaangażowania wyższych środków, w takiej sytuacji inwestor może pomóc w znalezieniu dodatkowych partnerów do inwestycji. Szczegółowe warunki inwestycji, jak wysokość dokapitalizowania, okres, na jaki angażuje się inwestor, oraz ścieżka wyjścia ze spółki po tym okresie, zależą od konkretnej inwestycji i podlegają negocjacjom między funduszem a przedsiębiorcą. Proces nawiązania współpracy zaczyna się od zgłoszenia konkretnego projektu (np. opracowanie i wprowadzenie na rynek nowego produktu), który podlega ocenie inwestorów. Podczas oceny powodzenia przedsięwzięcia fundusze venture/private equity biorą po uwagę nie tylko analizy prawne i finansowe, lecz także dużą wagę przywiązują do jakości kadry kierowniczej firmy czy jej strategii rozwoju. Po kilku latach, gdy cele inwestycji zostają osiągnięte, fundusz wycofuje się z udziałów w przedsiębiorstwie. Może się to odbyć poprzez sprzedaż akcji inwestorowi strategicznemu, wprowadzenie przedsiębiorstwa na giełdę, sprzedaż akcji kierownictwu firmy bądź też umorzenie akcji 6. Poniżej prezentujemy ofertę wybranych inwestorów venture/private equity, specjalizujących się w przedsięwzięciach o charakterze innowacyjnym oraz ofertę rynku GPW NewConnect, przeznaczonego dla młodych firm działających w sektorach nowoczesnych technologii. 4 W fundusze tego typu angażują się m.in. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, agencje rządowe, władze lokalne oraz osoby fizyczne. 5 Za 6 P. Tamowicz, P. Rot, Fundusze venture capital w Polsce informator, PARP, Warszawa INWESTYCJE KAPITAŁOWE INWESTYCJE KAPITAŁOWE 35

19 Inwestycje do 200 tys. euro Fundusz Zalążkowy KPT Finansowanie wczesnego etapu rozwoju projektu/firmy oraz rynkowej komercjalizacji pomysłu. Poza dokapitalizowaniem przedsięwzięcia fundusz oferuje wsparcie merytoryczne na etapie dopracowywania pomysłu biznesowego, przygotowania biznesplanu itp. Autorzy innowacyjnych rozwiązań, w szczególności z województwa małopolskiego, zainteresowani komercjalizacją pomysłu poprzez rozpoczęcie działalności gospodarczej. Preferowane są projekty z obszarów informatyki i telekomunikacji (w tym e-projekty, projekty sieciowe i internetowe) oraz projekty z branży inżynierskiej (m.in. elektronika użytkowa, nanotechnologia, mechatronika). Maksymalne dostępne dofinansowanie wynosi 200 tys. euro. Fundusz obejmuje do 50% udziałów w przedsiębiorstwie. Udziałowcy Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1. zczegółowe informacje dostępne są na stronie gdzie zamieszczono również formularz umożliwiający zgłoszenie innowacyjnego projektu. Kontakt: Fundusz Zalążkowy KPT Al. Jana Pawła II 41L (pokój 52), Kraków tel.: (12) Źródło: JCI Venture Uruchomienie i wczesny rozwój przedsiębiorstwa. Poza dokapitalizowaniem przedsięwzięcia fundusz oferuje wsparcie merytoryczne na etapie dopracowywania pomysłu biznesowego, przygotowania biznesplanu itp. Autorzy innowacyjnych pomysłów biznesowych z branży life science (m.in. leki innowacyjne i generyczne, urządzenia medyczne). Limit inwestycyjny wynosi 200 tys. euro. Fundusz obejmuje do 50% udziałów w przedsiębiorstwie. Udziałowcy Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Kontakt: JCI Venture ul. Bobrzyńskiego 14, Kraków tel.: (12) Źródło: Fundusz Inwestycje Kapitałowe (MARR) Finansowanie wczesnego etapu rozwoju projektu/firmy oraz rynkowej komercjalizacji pomysłu. Poza dokapitalizowaniem przedsięwzięcia, fundusz oferuje wsparcie merytoryczne na etapie dopracowywania pomysłu biznesowego, przygotowania biznesplanu itp. Oferta kierowana jest przede wszystkim do osób autorów innowacyjnych pomysłów oraz nowo powstałych firm, dysponujących takimi pomysłami. Preferowane branże to: technologie ochrony zdrowia i inżynierii medycznej, farmacja, ICT, telekomunikacja, energie odnawialne i ochrona środowiska. Wkład funduszu w przedsięwzięcie wynosi od 50 tys. do 200 tys. euro. Łączny pakiet udziałów lub akcji obejmowanych przez Fundusz nie może przekroczyć 50%. Udziałowcy Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie INWESTYCJE KAPITAŁOWE INWESTYCJE KAPITAŁOWE 37

20 Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: gdzie zamieszczono również formularz umożliwiający zgłoszenie innowacyjnego pomysłu. Kontakt: Fundusz Inwestycje Kapitałowe (MARR) ul. Kordylewskiego 11, Kraków tel.: (12) , Źródło: Akcelerator Innowacji NOT Finansowanie wczesnego etapu rozwoju projektu/firmy oraz rynkowej komercjalizacji pomysłu. Poza dokapitalizowaniem przedsięwzięcia Akcelerator oferuje wsparcie merytoryczne na etapie dopracowywania pomysłu biznesowego, badań i ekspertyz technicznych, analiz rynku itp. Autorzy innowacyjnych rozwiązań (osoby fizyczne i przedsiębiorcy) zainteresowani komercjalizacją pomysłu. Akcelerator oferuje wsparcie pomysłów biznesowych z dowolnej branży. Maksymalne dostępne dofinansowanie wynosi 200 tys. euro. Fundusz obejmuje do 50% udziałów w przedsiębiorstwie. W przypadku, gdy pomysłodawca nie jest w stanie z własnych środków pokryć pozostałej części projektu, możliwe jest dodatkowe dokapitalizowanie projektu ze środków SATUS Venture. Udziałowcy Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1. Udziałowcami spółki prowadzącej fundusz są Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz SATUS Venture. Większość niezbędnych informacji dotyczących zasad działania Akceleratora Innowacji NOT, jak również dokumenty, takie jak: regulamin udzielania zamówień w projekcie, regulamin etapu preinkubacji czy regulamin naboru i oceny projektów można znaleźć na stronie internetowej Kontakt: Akcelerator Innowacji NOT ul. Świętokrzyska 14, Warszawa tel.: (22) Źródło: Karpacki Akcelerator Innowacji Informatycznych Uruchomienie i wczesny rozwój przedsiębiorstwa. Poza dokapitalizowaniem przedsięwzięcia Akcelerator oferuje także pomoc w przeprowadzeniu niezbędnych badań technicznych pomysłu, analiz rynku oraz biznesplanu. Osoby planujące założyć przedsiębiorstwo, oparte na innowacyjnym pomyśle, działające w branży IT. Limit inwestycyjny wynosi 200 tys. euro. Fundusz obejmuje do 50% udziałów w przedsiębiorstwie. Zgodnie z planami, Akcelerator zainwestuje w trzy przedsiębiorstwa. Udziałowcy Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: Kontakt: Karpacki Akcelerator Innowacji Informatycznych ul. Łącznik 12h, Nowy Sącz tel./fax: (18) Źródło: Media 3.0 Wsparcie kapitałowe oraz merytoryczne na uruchomienie i rozruch innowacyjnego przedsiębiorstwa. Poza dokapitalizowaniem przedsięwzięcia fundusz oferuje wsparcie merytoryczne na etapie dopracowywania pomysłu biznesowego, przygotowania biznesplanu itp. Autorzy innowacyjnych pomysłów biznesowych w obszarze nowoczesnych technologii, w szczególności animacji i grafiki 3D, Internetu, e-learningu, tworzenia software u, technologii mobilnych oraz telekomunikacji. Limit inwestycyjny wynosi 200 tys. euro. Fundusz obejmuje do 50% udziałów w przedsiębiorstwie. 38 INWESTYCJE KAPITAŁOWE INWESTYCJE KAPITAŁOWE 39

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Toruń 2013 CISTOR SPS

Toruń 2013 CISTOR SPS POŻYCZKI Z PORĘCZENIEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ PORADNIK DLA UDZIELAJĄCYCH I UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POŻYCZKI Toruń 2013 CISTOR SPS WPROWADZENIE WPROWADZENIE Spis treści WPROWADZENIE 2 Słowo wstępne 2 O projekcie

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

JEREMIE. dla instytucji finansowych

JEREMIE. dla instytucji finansowych JEREMIE dla instytucji finansowych 24 JEREMIE dla instytucji finansowych 24 Szanowni Państwo, z dużą satysfakcją zapraszam Państwa do zapoznania się z publikacją, w której przedstawiamy naszych Partnerów

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Jesteś przedsiębiorcą, chcesz rozwijać działalność gospodarczą, ale brakuje Ci środków? W takiej sytuacji ratunkiem dla Twojej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl P o r a d n i k Własna firma zanim zrealizujesz pomysł www.wup-krakow.pl Własna firma zanim zrealizujesz pomysł Wprowadzenie WPROWADZENIE Niniejsza publikacja jest skierowana do osób rozważających możliwość

Bardziej szczegółowo