ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek"

Transkrypt

1 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH prof. dr hab. Barbara Gworek

2 Najważniejsze źródła finansowania przedsięwzięć w Polsce Środki unijne: PO Infrastruktura i Środowisko PO Rozwój Polski Wschodniej PO Innowacyjna Gospodarka PO Kapitał Ludzki PO Pomoc Techniczna Europejska Współpraca Terytorialna Regionalne Programy Operacyjne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa Fundusz LIFE+ URBACT II Inne zewnętrzne źródła: Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy Szwajcarski Mechanizm Finansowy 7. Program Ramowy Krajowe środki: Fundusze Celowe np. NFOŚiGW, Fundacje np: EKOFUNDUSZ Banki, np. BOŚ

3 Fundusze unijne dla województwa mazowieckiego w latach W latach do województwa mazowieckiego trafi 3 957,24 mln euro (w ramach działań objętych Strategią Rozwoju Kraju ) Wartość dofinansowania unijnego, (obejmująca środki w ramach Narodowej Strategii Spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) szacowana jest na 3 278,70 mln euro. Udział środków krajowych szacowany jest na kwotę 678,54 mln euro.

4 Fundusze unijne na ochronę środowiska w latach Główne Finansowanie Fundusz Spójności Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

5 Źródła finansowania przedsięwzięć w ochronę środowiska w Polsce środki UE Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Regionalne Programy Operacyjne (RPO) Europejska Współpraca Terytorialna Program Rozwoju ObszarówWiejskich (PROW) Fundusz LIFE+

6 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) Największy z punktu widzenia dostępnych środków program operacyjny w całej UE Na realizację PO IiŚ na lata zostanie przeznaczonych ponad 36 mld euro środki UE ,3 mln euro (w tym ze środków Funduszu Spójności ,06 mln euro (77%) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 6 337,2 mln euro (23%)

7 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko dziedziny wsparcia Transport ŚRODOWISKO Kultura i dziedzictwo kulturowe Energetyka Szkolnictwo wyższe Ochrona zdrowia

8 PO Infrastruktura i Środowisko - priorytety środowiskowe Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Priorytet IV Przedsięwzięcia dostosujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

9 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko W zakresie ochrony środowiska przewidziano dofinansowanie dla: dużych inwestycji komunalnych, inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwach, projektów ochrony przyrody, bezpieczeństwa ekologicznego, a także edukacji ekologicznej Wsparcie z Programu otrzymają: samorządy, przedsiębiorcy, oraz m.in. organizacje pozarządowe, parki narodowe i Lasy Państwowe. Na ochronę środowiska zostało przeznaczonych 18% środków (4 759 mln EUR).

10 PO Infrastruktura i Środowisko -projekty kluczowe 397 inwestycji z zakresu środowiska Ich łączny koszt całkowity to 13,72 mld euro (7,7 mld euro - środki UE) 187 projektów podstawowych o wartości 8 mld euro 210 rezerwowych o wartości 5,7 mld euro. W wykazie projektów dla priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa znalazły się 94 projekty na liście podstawowej oraz 192 na rezerwowej W przypadku priorytetu II Gospodarka odpadami oraz ochrona powierzchni ziemi na liście umieszczono 57 projektów podstawowych. W wykazie dla priorytetu III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska wskazano na liście podstawowej 36 projektów oraz 18 projektów rezerwowych. wg informacji z dnia

11 PO Infrastruktura i Środowisko - projekty kluczowe w województwie mazowieckim 28 inwestycji z zakresu środowiska Ich łączny koszt całkowity to 871,84 mlneuro (509,89 mln euro - środki UE) 16 projektów podstawowych o wartości 622,85 mln euro 12 rezerwowych o wartości 248,99 mlneuro. W wykazie projektów dla priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa znalazło się 10 projektów na liście podstawowej oraz 12 na rezerwowej W przypadku priorytetu II Gospodarka odpadami oraz ochrona powierzchni ziemi na liście umieszczono 3 projekty podstawowe W wykazie dla priorytetu III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska wskazano na liście podstawowej 3 projekty wg informacji z dnia

12 Lista projektów kluczowych w zakresie środowiska w ramach PO IiŚ (realizacja na terenie województwa mazowieckiego) Lista podstawowa 16 projektów Lp. Nazwa projektu Wartość projektu mln euro Wartość dofinansowania ze środków UE w mln euro Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa 1. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie IV faza 107,30 63,84 2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka 47,13 27,74 3. Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki 37,77 21,60 4. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Miasta Sochaczew 33,37 19,86 5. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Stare Babice w otulinie Kampinoskiego Parku narodowego 28,48 16,95 6. Budowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu kanalizacyjnego miasta Siedlce 26,91 16,01 7. Czyste życie kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów 25,26 13,78

13 Lista podstawowa 16 projektów c.d. Lp. Nazwa projektu Wartość projektu mln euro Wartość dofinansowania ze środków UE w mln euro 8. Uporządkowanie systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn 25,12 14,95 9. Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Łomianki 25,00 14, Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice 16,29 9,54 Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 11. Rozwiązanie problemów gospodarki odpadami w Warszawie 148,44 81, Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi w regionie płockim poprzez rekultywację składowisk odpadów komunalnych 5,68 3, Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi Czyste Mazowsze 21,20 11,66 Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska 14. Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Wisły Środkowej od Koszyc do Płocka 40,00 (W-wa) (200,00) 4,00 (W-wa) (20,00) 15. Zwiększenie naturalnej retencji doliny Wisły w rejonie Warszawy z zachowaniem dobrego stanu ekologicznego ekosystemów rzecznych dla zrównoważonego rozwoju aglomeracji warszawskiej -Wiślany Park Przyrodniczy 24,90 15, Budowa zbiornika wodnego w Nowym Mieście nad Pilicą 10,00 8,50 wg informacji z dnia

14 Lista rezerwowa 12 projektów Lp. Nazwa projektu Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa Wartość projektu mln euro Wartość dofinansowania ze środków UE w mln euro 1. Gospodarka wodno -ściekowa w mieście Żyrardów 48,17 23,49 2. Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno -ściekowej na terenie aglomeracji Radom 45,00 26,78 3. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa 25,70 15,29 4. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z zagospodarowaniem osadu w gminie Radzymin 25,19 14,99 5. Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki w aglomeracji mińskiej 22,10 13,15 6. Kompleksowy program gospodarki wodno -ściekowej w Gminie Góra Kalwaria 21,98 13,08 7. Modernizacja i rozbudowa systemu wodno kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa I etap Miasto Ciechanów 21,90 13,03 8. Czysta Gmina Nieporęt -Czysty Zalew Zegrzyński -budowa systemów odbioru i oczyszczania ścieków na terenie gminy Nieporęt 14,00 8,33 9. Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnego gminy Milanówek 8,90 5, Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy Sulejówek i Halinów 5,65 3, Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków "Południe" wraz z siecią kanalizacyjną w Nowym Dworze Mazowieckim 2,98 1, Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Gąbin - Nowe Grabie 7,42 4,41 wg informacji z dnia

15 Priorytet 1 POIiŚ Projekty Gospodarka wodnościekowa z listy podstawowej region płocki Czyste Mazowsze Priorytet 2 Wiślany Park Przyrodniczy Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Priorytet 3 Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

16 POIiŚ Projekty z listy rezerwowej Priorytet 1 Gospodarka wodnościekowa

17 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Na realizację PO IG na lata zostanie przeznaczonych 9,7 mld euro, w tym 8,3 mld euro z funduszy europejskich

18 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Realizowany będzie w różnych dziedzinach nauki i gospodarki, również tych związanych z ochroną środowiska w ramach: Priorytet 1 Badania i rozwój technologii Priorytet 2 Infrastruktura sieci B+R Priorytet 3 Kapitał dla innowacji Priorytet 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

19 PO Innowacyjna Gospodarka Priorytet 1 Badania i rozwój technologii prognozowanie kierunków badań, w tym technologii środowiskowych, które mogą wywrzeć wpływ na tempo rozwoju społecznogospodarczego kraju. Wsparciu temu podlegać będą m.in. duże multi- i transdyscyplinarne projekty badawcze, które wpisywać się będą w priorytety tematyczne określone w Krajowym Programie Ramowym lub programach wieloletnich oraz wynikać będą z foresightu Beneficjenci, m.in.: jednostki naukowe, sieci i konsorcja naukowe, polskie platformy technologiczne, przedsiębiorcy, brokerzy wynalazków/technologii, naukowcy (zwłaszcza młodzi) i zespoły naukowców, studenci i absolwenci, podmioty działające na rzecz nauki.

20 PO Innowacyjna Gospodarka Priorytet 2 Infrastruktura sieci B+R wsparcie dla inwestycji w aparaturę naukowobadawczą, w tym np. aparatura do monitoringu stanu środowiska, oraz, gdzie to niezbędne, w budynki i budowle, realizowanych przez ośrodki o wysokim potencjale badawczym Beneficjenci m.in.: jednostki naukowe, sieci i konsorcja naukowe (Centra Zaawansowanych Technologii i Centra Doskonałości), szkoły wyższe, przedsiębiorcy

21 PO Innowacyjna Gospodarka Priorytet 3 Kapitał dla innowacji działania mające na celu kompleksowe wsparcie od momentu powstania innowacyjnego pomysłu, poprzez doradztwo w procesie tworzenia nowej firmy, skończywszy na udzieleniu wsparcia kapitałowego nowopowstałemu przedsiębiorcy Beneficjenci: podmioty zarządzające funduszami podwyższonego ryzyka, instytucje otoczenia biznesu, organizacje zrzeszające potencjalnych inwestorów, instytucje wspierające powstawania nowych firm innowacyjnych, przedsiębiorcy

22 PO Innowacyjna Gospodarka Priorytet 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Instrumenty zaprojektowane w ramach Priorytetu 4. stanowią uzupełnienie procesu inicjowania działalności innowacyjnej wspieranego w ramach Priorytetu 3. poprzez umożliwienie dofinansowania w zakresie prowadzenia działalności B+R w przedsiębiorstwach oraz wdrożeń wyników prac B+R, a także opracowania, przygotowania oraz uruchomienia produkcji nowych i unowocześnionych produktów Beneficjenci: przedsiębiorcy

23 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Na realizację regionalnych programów operacyjnych przeznaczono z unijnych funduszy 16,6 mld euro. Regionalny Program Operacyjny Mazowsza to ponad 1,83 mld euro (11%) Priorytet IV (środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka) to ponad 197 mln euro (10,8 % całego RPO)

24 RPO Województwa Mazowieckiego Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Cel główny: Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa mazowieckiego Cele szczegółowe: Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wód i gleb oraz przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom, Rozbudowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej i ciepłowniczej regionu i zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych o wysokiej sprawności. Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez tworzenie systemów zapobiegania i zwalczania zagrożeń naturalnych i katastrof ekologicznych oraz usprawnienie zarządzania środowiskiem. Zachowanie bioróżnorodności.

25 RPO Województwa Mazowieckiego P. IV Główne grupy beneficjentów: jst, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, administracja rządowa, parki narodowe i krajobrazowe, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, jednostki naukowe, instytucje kultury, szkoły wyższe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej), partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, spółki wodne, przedsiębiorcy albo MSP)

26 Współpraca Terytorialna w latach współpraca w wymiarze transgranicznym, transnarodowym i międzyregionalnym będzie realizowana w ramach odrębnego celu polityki spójności Unii Europejskiej Cel Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) na rozwój współpracy terytorialnej z budżetu UE przeznaczonych zostanie łącznie 7,75 mld euro. Polska alokacja wyniesie 557,8 mln euro.

27 Program Współpracy Międzyregionalnej W okresie w ramach EWT będzie realizowany tylko jeden Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C Będą w nim uczestniczyli partnerzy z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z Norwegii i Szwajcarii. Budżet programu wynosi 321 mln euro

28 INTERREG IV C (1) Priorytet 2 dotyczy środowiska naturalnego oraz zapobiegania ryzyku, a w szczególności kwestii związanych z: zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi, gospodarką wodną, gospodarką odpadami, różnorodnością biologiczną oraz zachowaniem dziedzictwa naturalnego, energetyką, zrównoważonym transportem, dziedzictwem kulturowym i krajobrazem.

29 INTERREG IV C - Beneficjenci Tylko instytucje publiczne i instytucje o charakterze publicznym np: władze regionalne i lokalne, instytucje publiczne i jednostki organizacyjne powołane w celu świadczenia usług publicznych w zakresie ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego, transportu publicznego, agencje rozwoju regionalnego, uczelnie wyższe, instytuty naukowo-badawcze, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra innowacyjności, organizacje turystyczne, służby ratownicze, inne instytucje.

30 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich określa zakres i formę wsparcia w ramach interwencji Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) będzie wdrażany horyzontalnie tj. w całym kraju, uwzględniając zróżnicowanie regionalne budżet programu 13,2 mld euro środki UE (krajowy wkład publiczny i prywatny 3,9 mld euro) 4 osie priorytetowe (Oś Priorytetowa 2 - Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich)

31 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wkład publiczny 5,54 mld euro, w tym 4,43 mld euro EFRROW (80%) Oś Priorytetowa 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich działania: zachowanie i poprawa stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków, stanowiących dobro publiczne (promowanie zrównoważonego sposobu gospodarowania, odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód, kształtowanie struktury krajobrazu, przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych rolniczo beneficjenci: rolnicy

32 Fundusz LIFE+ jedyny instrument finansowy UE koncentrujący się wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska cel: jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony przyrody LIFE+ zapewnia wsparcie finansowe w średniej wysokości 50% wartości projektu. Nabór wniosków ogłaszany jest raz do roku przez Komisję Europejską. UWAGA! W dniu 28 września br. ogłoszono nabór wniosków LIFE+ za rok Termin nadsyłania wniosków do Ministerstwa Środowiska upływa z dniem 30 listopada br

33 Inne zewnętrzne źródła finansowania przedsięwzięć w ochronę środowiska w Polsce 7. Program Ramowy Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy Szwajcarski Mechanizm Finansowy

34 7 Program Ramowy (7PR) Wspólnoty Europejskiej badań, rozwoju technologicznego i wdrożeń ( ) największy program finansowania badań naukowych i rozwoju technologicznego w Europie cele 7PR będą realizowane poprzez programy szczegółowe (Cooperation -Współpraca, Ideas -Pomysły, People -Ludzie, Capacities -Możliwości) Dziedziny w ramach Programu Cooperation ( mln euro): Zdrowie, Żywność, rolnictwo i biotechnologia, Technologie informacyjne i komunikacyjne, Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne, Energia, Środowisko (w tym zmiany klimatu), Transport (w tym aeronautyka), Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne, Przestrzeń kosmiczna, Bezpieczeństwo

35 7 Program Ramowy (7PR) - Środowisko Obszar 6. Środowisko (w tym zmiany klimatu), budżet: 1890 mln euro, Cel - Zrównoważone zarządzanie środowiskiem i jego zasobami: badanie interakcji pomiędzy klimatem, biosferą, ekosystemami i działalnością człowieka, opracowanie nowych technologii, narzędzi i usług w celu rozwiązywania ogólnoświatowych problemów ekologicznych. Wykorzystywanie wyników dla poprawy pozycji Europy na rynkach technologii środowiskowych oraz dla potrzeb polityki. Działania Wspólnego Centrum Badawczego (Joint Research Centre, JRC) obszar badawczy - Środowisko i Zrównoważony Rozwój

36 7 Program Ramowy (7PR) Działania w ramach obszaru 6. 1) Zmiany klimatu, zanieczyszczenie środowiska i zagrożenia 2) Zrównoważone gospodarowanie zasobami, 3) Technologie środowiskowe, 4) Narzędzia obserwacji i oceny Ziemi (w tym metody prognozowania oraz narzędzia oceny w zakresie zrównoważonego rozwoju)

37 7 Program Ramowy (7PR) Działania w ramach obszaru 6. UWAGA! W ramach tematu 6. ogłoszono dotychczas jedno zaproszenie do składania wniosków: FP7-ENV Następne zaproszenie do składania wniosków w ramach tematu środowisko (FP7-ENV ) jest zaplanowane na 20 grudnia br. (ostateczny termin złożenia wniosku to 19 lutego 2008 r.).

38 Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy na lata Podstawowym celem mechanizmów jest przyczynianie się do zmniejszenia różnic społecznych i ekonomicznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego Polska jest największym beneficjentem środków MF EOG 280,8 mln euro (46,80%) W ramach NMF 277,8 mln (49%) wysokość dofinansowania wynosi 60% (w przypadku środków samorządów lokalnych do 85%)

39 Priorytety środowiskowe Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Priorytet I Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcje zanieczyszczeń ipromowanie odnawialnych źródeł energii Priorytet II Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami

40 Mechanizm Finansowy EOG Priorytet I Cel: zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisku, poprzez ochronę powietrza, ochronę wód powierzchniowych oraz racjonalna gospodarkę odpadami Rodzaje kwalifikujących się projektów: budowa i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska UWAGA! Dla tego priorytetu nabór przeprowadzony był w terminie od 2 stycznia 2007 r. do 16 kwietnia 2007 r. był ostatnim naborem w ramach Mechanizmu Finansowego EOG.

41 Mechanizm Finansowy EOG Priorytet II Cel: promowanie i wprowadzanie w życie zasad zrównoważonego rozwoju wśród władz i społeczeństwa Rodzaje kwalifikujących się projektów: dotyczące wzmocnienia instytucjonalnego i poszerzenia wiedzy o zrównoważonym rozwoju kraju Beneficjenci: wszystkie instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe utworzone w prawny sposób w Polsce i działające w interesie publicznym UWAGA! Dla tego priorytetu nabór przeprowadzony był w terminie od 2 stycznia 2007 r. do 16 kwietnia 2007 r.

42 Priorytet środowiskowy Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet 2.8 Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności administracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych

43 Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet 2 Rodzaje kwalifikujących się projektów: służące wzmocnieniu instytucjonalnemu polegającemu na pomocy w osiąganiu wymaganych standardów pracy i zachowań przez agendy i urzędy odpowiedzialne za stan środowiska (doradztwo, szkolenia) UWAGA! Dla tego priorytetu nabór przeprowadzony był w terminie od 2 stycznia 2007 r. do 16 kwietnia 2007 r.

44 Szwajcarski Mechanizm Finansowania Mechanizm finansowy przeznaczony dla 10 nowych Państw Członkowskich UE Cel: wspieranie projektów mających na celu zmniejszenie różnic społecznych i ekonomicznych w ramach poszerzonej UE (4 obszary priorytetowe) wspierane będą pojedyncze projekty oraz programy dla Polski budżet wynosi 489 mln CHF (prawie 50% ogólnej puli dofinansowania) ogólny wkład beneficjenta zakładany jest na poziomie 40%

45 Szwajcarski Mechanizm Finansowania II obszar priorytetowy: Infrastruktura i środowisko modernizacja zasadniczej infrastruktury dla wykorzystania energii i wody pitnej, utylizacji ścieków oraz usuwania śmieci, transport publiczny, poprawa warunków środowiska, redukcja szkodliwych emisji, rozwój i egzekwowanie standardów, usuwanie toksycznych odpadów, planowanie przestrzenne na poziomie miejskim, regionalnym i narodowym, różnorodność i ochrona natury.

46 Krajowe środki finansowania przedsięwzięć w ochronę środowiska Fundusze Celowe np.: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Fundacje np.: EKOFUNDUSZ Banki np.: Bank Ochrony Środowiska (BOŚ)

47 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFŚiGW) instrument finansowego wspieranie inwestycji ekologicznych o znaczeniu i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb środowiska. Forma: pożyczki, dotacje i inwestycje Dziedziny: Ochrona powietrza, Ochrona wód i gospodarka wodna, Ochrona powierzchni ziemi, Ochrona przyrody i krajobrazu oraz Leśnictwo, Geologia i górnictwo, Edukacja ekologiczna, Państwowy Monitoring Środowiska, Programy międzydziedzinowe, Nadzwyczajne Zagrożenia Środowiska, Ekspertyzy i prace badawcze)

48 EKOFUNDUSZ fundacja wspiera przedsięwzięcia w dziedzinie ochrony środowiska w 5 dziedzinach (I. ochrona powietrza, II. Ochrona Bałtyku, III. Ochrona klimatu, IV. Gospodarka odpadami, V. Ochrona przyrody) dofinansowanie dot. jedynie projektów inwestycyjnych w ich fazie realizacyjnej w formie bezzwrotnych dotacji

49 BANK OCHRONY ŚRODOWISKA świadczy kompleksowe usługi finansowe dla podmiotów realizujących projekty na rzecz ochrony środowiska naturalnego

50 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi System finansowania ochrony środowiska w Polsce 50% 20% 40% 70% 10% 10% Nadwyżka 35% 100% 65% 2 Działalność

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Narzędzia polityki ekologicznej państwa: instrumenty prawne

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Priorytety RPO WM 2007-2013 I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu II.

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Dariusz Styrna Kierownik projektu 30 listopada 2010 roku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE

INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INWESTYCJI KOMUNALNYCH ZE ŚRODKÓW PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 2

Bardziej szczegółowo

25 lat działalności NFOŚiGW

25 lat działalności NFOŚiGW 25 lat działalności NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 lat doświadczenia w finansowaniu projektów z obszaru ochrony środowiska powołany w okresie zmian ustrojowych w 1989

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do nowej perspektywy w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ.

Przygotowania do nowej perspektywy w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ. Przygotowania do nowej perspektywy 2014-2020 w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 RPO WZ 2014 2020 to jedna z

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Stan wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Stan wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach osi priorytetowych: I Gospodarka wodno-ściekowa i II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Michał Chrząstowski Zespół

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE WSPIERAJĄCE EKO-INNOWACJE W MAŁOPOLSCE

INSTRUMENTY FINANSOWE WSPIERAJĄCE EKO-INNOWACJE W MAŁOPOLSCE INSTRUMENTY FINANSOWE WSPIERAJĄCE EKO-INNOWACJE W MAŁOPOLSCE 1 z 12 SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie...3 2 Instrumenty finansowe...3 2.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka...4 2.2 Program Operacyjny Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

V KONFERENCJA DBAJĄC O ZIELONĄ PRZYSZŁOŚĆ

V KONFERENCJA DBAJĄC O ZIELONĄ PRZYSZŁOŚĆ Podsumowanie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem zadań w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura ochrony środowiska V KONFERENCJA DBAJĄC O

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne w ochronie środowiska. Podsekretarz Stanu

Fundusze unijne w ochronie środowiska. Podsekretarz Stanu Fundusze unijne w ochronie środowiska dotychczasowe Januszdoświadczenia Mikuła Podsekretarz Stanu Wieliczka, 1 grudnia 2008 Finansowanie polityki spójności Instrument pomocy przedakcesyjnej ISPA (2000

Bardziej szczegółowo

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu www.sn-pl.eu Cele główne Ochrona i poprawa stanu środowiska, w tym: Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Stworzenie ukierunkowanej

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński Możliwości wsparcia z funduszy UE Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2. 7. Program Ramowy 3. Program technostarterów WRPO Priorytety

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE na Ochronę Środowiska

Fundusze UE na Ochronę Środowiska Fundusze UE na Ochronę Środowiska w perspektywie finansowej 2007-20132013 Ewa Lech Konferencja regionalna nt. ochrony środowiska, zmian klimatycznych oraz polityki energetycznej Rzeszów, 12.11.2008 r.

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 837/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015 roku.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 837/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015 roku. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 837/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015 roku. 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 837/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015 roku.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 837/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015 roku. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 837/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015 roku. 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku Wsparcie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz gospodarki odpadami w Projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Posiedzenie Konwentu Burmistrzów

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej

Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej ALEKSANDRA MALARZ DYREKTOR DEPARTAMENTU FUNDUSZY EUROPEJSKICH W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego

Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 2020. Priorytety i wysokość wsparcia dr Robert Foks Zespół

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji ROZDZIAŁ X Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji 10.1 Źródła finansowania planu rewitalizacji miasta Makowa Mazowieckiego Realizacja zadań inwestycyjnych objętych w latach 2006-2013 kosztować

Bardziej szczegółowo

X. Źródła finansowania Programu ochrony środowiska

X. Źródła finansowania Programu ochrony środowiska X. Źródła finansowania Programu ochrony środowiska Realizacja większości zadań ujętych w Programie wymaga nakładów finansowych. Orientacyjne koszty ich wykonania przedstawione zostały w Tabeli 11, dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa mazowieckiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa mazowieckiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa mazowieckiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej filarem systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej filarem systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej filarem systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa opolskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa opolskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa opolskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój energetyczny i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach

Zrównoważony rozwój energetyczny i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach Zbigniew Michniowski Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cities www.pnec.org.pl e-mail: biuro@pnec.org.pl STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEĆ ENERGIE CITES

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH ZWALCZANIE GATUNKÓW INWAZYJNYCH. 14 października 2015 r.

FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH ZWALCZANIE GATUNKÓW INWAZYJNYCH. 14 października 2015 r. FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZWALCZANIE GATUNKÓW INWAZYJNYCH 14 października 2015 r. Finansowanie projektów Możliwe finansowanie ze środków unijnych w ramach: Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa lubelskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa lubelskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa lubelskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego projekt z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Załącznik nr 3 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego projekt z dnia 8 kwietnia 2014 r. Obszary komplementarności oraz mechanizmy koordynacji między funduszami polityki spójności, EFRROW, EFMR oraz innymi unijnymi i krajowymi instrumentami finansowania oraz EBI Załącznik nr 3 do Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. dr Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. dr Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi dr Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice 25.04.2017 Finansowanie MŚP Główne źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej

Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej Katarzyna Paprocka Doradca Departament Ochrony i Gospodarowania Wodami Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej mgr Piotr Modzelewski Ramowy program zajęć 1. Instrumenty realizacji polityki regionalnej UE w latach 2007-2013 2. Struktura zarządzania programami

Bardziej szczegółowo

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Informacja prasowa, 28 lutego 2011 r. Zakończyła się kolejna aktualizacja list projektów indywidualnych. To najważniejsze inwestycje, które w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Welling ton PR Program Ochrony Środowiska 8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Invest Expo, Katowice, 08.12.2014 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej

Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej Artur Michalski Wiceprezes Zarządu XI Forum Nowej Gospodarki, Sesja: Efektywność Energetyczna

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Przasnysz, 18 maja 2015 r. Komunikat Komisji Europejskiej WPR do 2020 r. Wyzwania Europa 2020 3 cele polityki

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Tomasz Nowakowski III Konferencja Prorektorów w ds. Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych Poznań,, 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie

PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie PROGRAM PROSUMENT 16 września 2014 r. WFOŚiGW w Szczecinie podpisał

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna UE, przegląd najważniejszych programów.

Polityka innowacyjna UE, przegląd najważniejszych programów. Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Polityka innowacyjna UE, przegląd najważniejszych programów. Szkolenie Innowacje, Regionalne Strategie Innowacji,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Hanna Grunt Prezes Zarządu WFOŚiGW 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją, powołaną na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA

RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 479/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2016 roku Oś priorytetowa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Oś

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. www.psab.pl Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Systemy i mechanizmy wsparcia efektywności energetycznej Małgorzata Kijowska Departament Ochrony Klimatu Warszawa, dnia 29 września 2011 r. Plan

Bardziej szczegółowo

Racjonalna gospodarka odpadami w ofercie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Racjonalna gospodarka odpadami w ofercie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Racjonalna gospodarka odpadami w ofercie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r.

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Agata Payne Dyrektoriat Środowisko Polityka spójności i ocen oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków finansowych na zadania określone w założeniach energetycznych. Łukasz Polakowski

Pozyskiwanie środków finansowych na zadania określone w założeniach energetycznych. Łukasz Polakowski Pozyskiwanie środków finansowych na zadania określone w założeniach energetycznych Łukasz Polakowski Narodowa Strategia Spójności (NSS) (nazwa urzędowa: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) to dokument

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa 2015-2020

Oferta programowa 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta programowa 2015-2020 Krystian Szczepański Zastępca Prezesa Zarządu Nowa oferta NFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej dr inż. Zofia Szalczyk- Podsekretarz Stanu w MRiRW Lipiec 2013 Prace nad PROW 2014-2020 Opracowywany w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE INWESTYCJE W GOSPODARCE WODNO-ŚCIEKOWEJ WOJEWÓDZTWO 46,5% powierzchni województwa Powierzchnia stanowią prawne województwa: formy ochrony

Bardziej szczegółowo

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA PO IiŚ 2014-2020 stan prac Joanna Miniewicz WFOŚiGW w Gdańsku Fundusze polityki spójności 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko 27 513,90 Inteligentny Rozwój 8 614,10 Wiedza,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie W rozumieniu ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2015 ROK I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich. 4 marca 2013 r.

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich. 4 marca 2013 r. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich Perspektywa 2007-2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata Szansą dla zrównoważonego rozwoju regionu

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata Szansą dla zrównoważonego rozwoju regionu Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 Szansą dla zrównoważonego rozwoju regionu poziom krajowy System rozwoju Polski: nowe dokumenty strategiczne KPZK+ DSRK+ +ŚSRK+ 9 strategii

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami. Helena Okuniewska

Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami. Helena Okuniewska Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami Helena Okuniewska 1. Środki zagraniczne 2. Środki krajowe Źródła finansowania Warunkowość ex-ante Promowanie zrównoważonych gospodarczo i środowiskowo

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dr Bogusław Klimczuk 1

Dr Bogusław Klimczuk 1 Dr Bogusław Klimczuk 1 2 3 4 RPO Województwo Lubelskie 2014-2020 5 6 Forma wsparcia Dotacje bezzwrotne Instrumenty zwrotne Instrumenty mieszane 7 Zasada koncentracji tematycznej środków w RPO WL 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki finansowania ochrony środowiska w ofercie na lata 2015-2020

Główne kierunki finansowania ochrony środowiska w ofercie na lata 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Główne kierunki finansowania ochrony środowiska w ofercie na lata 2015-2020 Małgorzata Skucha

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Fundusz Spójności powstał na mocy Traktatu z Maastricht o utworzeniu Unii Europejskiej z 1991 r., który wszedł w życie w 1993 r. Fundusz Spójności został

Bardziej szczegółowo