ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek"

Transkrypt

1 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH prof. dr hab. Barbara Gworek

2 Najważniejsze źródła finansowania przedsięwzięć w Polsce Środki unijne: PO Infrastruktura i Środowisko PO Rozwój Polski Wschodniej PO Innowacyjna Gospodarka PO Kapitał Ludzki PO Pomoc Techniczna Europejska Współpraca Terytorialna Regionalne Programy Operacyjne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa Fundusz LIFE+ URBACT II Inne zewnętrzne źródła: Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy Szwajcarski Mechanizm Finansowy 7. Program Ramowy Krajowe środki: Fundusze Celowe np. NFOŚiGW, Fundacje np: EKOFUNDUSZ Banki, np. BOŚ

3 Fundusze unijne dla województwa mazowieckiego w latach W latach do województwa mazowieckiego trafi 3 957,24 mln euro (w ramach działań objętych Strategią Rozwoju Kraju ) Wartość dofinansowania unijnego, (obejmująca środki w ramach Narodowej Strategii Spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) szacowana jest na 3 278,70 mln euro. Udział środków krajowych szacowany jest na kwotę 678,54 mln euro.

4 Fundusze unijne na ochronę środowiska w latach Główne Finansowanie Fundusz Spójności Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

5 Źródła finansowania przedsięwzięć w ochronę środowiska w Polsce środki UE Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Regionalne Programy Operacyjne (RPO) Europejska Współpraca Terytorialna Program Rozwoju ObszarówWiejskich (PROW) Fundusz LIFE+

6 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) Największy z punktu widzenia dostępnych środków program operacyjny w całej UE Na realizację PO IiŚ na lata zostanie przeznaczonych ponad 36 mld euro środki UE ,3 mln euro (w tym ze środków Funduszu Spójności ,06 mln euro (77%) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 6 337,2 mln euro (23%)

7 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko dziedziny wsparcia Transport ŚRODOWISKO Kultura i dziedzictwo kulturowe Energetyka Szkolnictwo wyższe Ochrona zdrowia

8 PO Infrastruktura i Środowisko - priorytety środowiskowe Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Priorytet IV Przedsięwzięcia dostosujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

9 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko W zakresie ochrony środowiska przewidziano dofinansowanie dla: dużych inwestycji komunalnych, inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwach, projektów ochrony przyrody, bezpieczeństwa ekologicznego, a także edukacji ekologicznej Wsparcie z Programu otrzymają: samorządy, przedsiębiorcy, oraz m.in. organizacje pozarządowe, parki narodowe i Lasy Państwowe. Na ochronę środowiska zostało przeznaczonych 18% środków (4 759 mln EUR).

10 PO Infrastruktura i Środowisko -projekty kluczowe 397 inwestycji z zakresu środowiska Ich łączny koszt całkowity to 13,72 mld euro (7,7 mld euro - środki UE) 187 projektów podstawowych o wartości 8 mld euro 210 rezerwowych o wartości 5,7 mld euro. W wykazie projektów dla priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa znalazły się 94 projekty na liście podstawowej oraz 192 na rezerwowej W przypadku priorytetu II Gospodarka odpadami oraz ochrona powierzchni ziemi na liście umieszczono 57 projektów podstawowych. W wykazie dla priorytetu III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska wskazano na liście podstawowej 36 projektów oraz 18 projektów rezerwowych. wg informacji z dnia

11 PO Infrastruktura i Środowisko - projekty kluczowe w województwie mazowieckim 28 inwestycji z zakresu środowiska Ich łączny koszt całkowity to 871,84 mlneuro (509,89 mln euro - środki UE) 16 projektów podstawowych o wartości 622,85 mln euro 12 rezerwowych o wartości 248,99 mlneuro. W wykazie projektów dla priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa znalazło się 10 projektów na liście podstawowej oraz 12 na rezerwowej W przypadku priorytetu II Gospodarka odpadami oraz ochrona powierzchni ziemi na liście umieszczono 3 projekty podstawowe W wykazie dla priorytetu III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska wskazano na liście podstawowej 3 projekty wg informacji z dnia

12 Lista projektów kluczowych w zakresie środowiska w ramach PO IiŚ (realizacja na terenie województwa mazowieckiego) Lista podstawowa 16 projektów Lp. Nazwa projektu Wartość projektu mln euro Wartość dofinansowania ze środków UE w mln euro Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa 1. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie IV faza 107,30 63,84 2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka 47,13 27,74 3. Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki 37,77 21,60 4. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Miasta Sochaczew 33,37 19,86 5. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Stare Babice w otulinie Kampinoskiego Parku narodowego 28,48 16,95 6. Budowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu kanalizacyjnego miasta Siedlce 26,91 16,01 7. Czyste życie kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów 25,26 13,78

13 Lista podstawowa 16 projektów c.d. Lp. Nazwa projektu Wartość projektu mln euro Wartość dofinansowania ze środków UE w mln euro 8. Uporządkowanie systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn 25,12 14,95 9. Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Łomianki 25,00 14, Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice 16,29 9,54 Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 11. Rozwiązanie problemów gospodarki odpadami w Warszawie 148,44 81, Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi w regionie płockim poprzez rekultywację składowisk odpadów komunalnych 5,68 3, Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi Czyste Mazowsze 21,20 11,66 Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska 14. Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Wisły Środkowej od Koszyc do Płocka 40,00 (W-wa) (200,00) 4,00 (W-wa) (20,00) 15. Zwiększenie naturalnej retencji doliny Wisły w rejonie Warszawy z zachowaniem dobrego stanu ekologicznego ekosystemów rzecznych dla zrównoważonego rozwoju aglomeracji warszawskiej -Wiślany Park Przyrodniczy 24,90 15, Budowa zbiornika wodnego w Nowym Mieście nad Pilicą 10,00 8,50 wg informacji z dnia

14 Lista rezerwowa 12 projektów Lp. Nazwa projektu Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa Wartość projektu mln euro Wartość dofinansowania ze środków UE w mln euro 1. Gospodarka wodno -ściekowa w mieście Żyrardów 48,17 23,49 2. Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno -ściekowej na terenie aglomeracji Radom 45,00 26,78 3. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa 25,70 15,29 4. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z zagospodarowaniem osadu w gminie Radzymin 25,19 14,99 5. Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki w aglomeracji mińskiej 22,10 13,15 6. Kompleksowy program gospodarki wodno -ściekowej w Gminie Góra Kalwaria 21,98 13,08 7. Modernizacja i rozbudowa systemu wodno kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa I etap Miasto Ciechanów 21,90 13,03 8. Czysta Gmina Nieporęt -Czysty Zalew Zegrzyński -budowa systemów odbioru i oczyszczania ścieków na terenie gminy Nieporęt 14,00 8,33 9. Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnego gminy Milanówek 8,90 5, Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy Sulejówek i Halinów 5,65 3, Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków "Południe" wraz z siecią kanalizacyjną w Nowym Dworze Mazowieckim 2,98 1, Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Gąbin - Nowe Grabie 7,42 4,41 wg informacji z dnia

15 Priorytet 1 POIiŚ Projekty Gospodarka wodnościekowa z listy podstawowej region płocki Czyste Mazowsze Priorytet 2 Wiślany Park Przyrodniczy Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Priorytet 3 Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

16 POIiŚ Projekty z listy rezerwowej Priorytet 1 Gospodarka wodnościekowa

17 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Na realizację PO IG na lata zostanie przeznaczonych 9,7 mld euro, w tym 8,3 mld euro z funduszy europejskich

18 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Realizowany będzie w różnych dziedzinach nauki i gospodarki, również tych związanych z ochroną środowiska w ramach: Priorytet 1 Badania i rozwój technologii Priorytet 2 Infrastruktura sieci B+R Priorytet 3 Kapitał dla innowacji Priorytet 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

19 PO Innowacyjna Gospodarka Priorytet 1 Badania i rozwój technologii prognozowanie kierunków badań, w tym technologii środowiskowych, które mogą wywrzeć wpływ na tempo rozwoju społecznogospodarczego kraju. Wsparciu temu podlegać będą m.in. duże multi- i transdyscyplinarne projekty badawcze, które wpisywać się będą w priorytety tematyczne określone w Krajowym Programie Ramowym lub programach wieloletnich oraz wynikać będą z foresightu Beneficjenci, m.in.: jednostki naukowe, sieci i konsorcja naukowe, polskie platformy technologiczne, przedsiębiorcy, brokerzy wynalazków/technologii, naukowcy (zwłaszcza młodzi) i zespoły naukowców, studenci i absolwenci, podmioty działające na rzecz nauki.

20 PO Innowacyjna Gospodarka Priorytet 2 Infrastruktura sieci B+R wsparcie dla inwestycji w aparaturę naukowobadawczą, w tym np. aparatura do monitoringu stanu środowiska, oraz, gdzie to niezbędne, w budynki i budowle, realizowanych przez ośrodki o wysokim potencjale badawczym Beneficjenci m.in.: jednostki naukowe, sieci i konsorcja naukowe (Centra Zaawansowanych Technologii i Centra Doskonałości), szkoły wyższe, przedsiębiorcy

21 PO Innowacyjna Gospodarka Priorytet 3 Kapitał dla innowacji działania mające na celu kompleksowe wsparcie od momentu powstania innowacyjnego pomysłu, poprzez doradztwo w procesie tworzenia nowej firmy, skończywszy na udzieleniu wsparcia kapitałowego nowopowstałemu przedsiębiorcy Beneficjenci: podmioty zarządzające funduszami podwyższonego ryzyka, instytucje otoczenia biznesu, organizacje zrzeszające potencjalnych inwestorów, instytucje wspierające powstawania nowych firm innowacyjnych, przedsiębiorcy

22 PO Innowacyjna Gospodarka Priorytet 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Instrumenty zaprojektowane w ramach Priorytetu 4. stanowią uzupełnienie procesu inicjowania działalności innowacyjnej wspieranego w ramach Priorytetu 3. poprzez umożliwienie dofinansowania w zakresie prowadzenia działalności B+R w przedsiębiorstwach oraz wdrożeń wyników prac B+R, a także opracowania, przygotowania oraz uruchomienia produkcji nowych i unowocześnionych produktów Beneficjenci: przedsiębiorcy

23 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Na realizację regionalnych programów operacyjnych przeznaczono z unijnych funduszy 16,6 mld euro. Regionalny Program Operacyjny Mazowsza to ponad 1,83 mld euro (11%) Priorytet IV (środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka) to ponad 197 mln euro (10,8 % całego RPO)

24 RPO Województwa Mazowieckiego Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Cel główny: Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa mazowieckiego Cele szczegółowe: Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wód i gleb oraz przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom, Rozbudowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej i ciepłowniczej regionu i zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych o wysokiej sprawności. Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez tworzenie systemów zapobiegania i zwalczania zagrożeń naturalnych i katastrof ekologicznych oraz usprawnienie zarządzania środowiskiem. Zachowanie bioróżnorodności.

25 RPO Województwa Mazowieckiego P. IV Główne grupy beneficjentów: jst, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, administracja rządowa, parki narodowe i krajobrazowe, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, jednostki naukowe, instytucje kultury, szkoły wyższe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej), partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, spółki wodne, przedsiębiorcy albo MSP)

26 Współpraca Terytorialna w latach współpraca w wymiarze transgranicznym, transnarodowym i międzyregionalnym będzie realizowana w ramach odrębnego celu polityki spójności Unii Europejskiej Cel Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) na rozwój współpracy terytorialnej z budżetu UE przeznaczonych zostanie łącznie 7,75 mld euro. Polska alokacja wyniesie 557,8 mln euro.

27 Program Współpracy Międzyregionalnej W okresie w ramach EWT będzie realizowany tylko jeden Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C Będą w nim uczestniczyli partnerzy z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z Norwegii i Szwajcarii. Budżet programu wynosi 321 mln euro

28 INTERREG IV C (1) Priorytet 2 dotyczy środowiska naturalnego oraz zapobiegania ryzyku, a w szczególności kwestii związanych z: zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi, gospodarką wodną, gospodarką odpadami, różnorodnością biologiczną oraz zachowaniem dziedzictwa naturalnego, energetyką, zrównoważonym transportem, dziedzictwem kulturowym i krajobrazem.

29 INTERREG IV C - Beneficjenci Tylko instytucje publiczne i instytucje o charakterze publicznym np: władze regionalne i lokalne, instytucje publiczne i jednostki organizacyjne powołane w celu świadczenia usług publicznych w zakresie ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego, transportu publicznego, agencje rozwoju regionalnego, uczelnie wyższe, instytuty naukowo-badawcze, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra innowacyjności, organizacje turystyczne, służby ratownicze, inne instytucje.

30 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich określa zakres i formę wsparcia w ramach interwencji Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) będzie wdrażany horyzontalnie tj. w całym kraju, uwzględniając zróżnicowanie regionalne budżet programu 13,2 mld euro środki UE (krajowy wkład publiczny i prywatny 3,9 mld euro) 4 osie priorytetowe (Oś Priorytetowa 2 - Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich)

31 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wkład publiczny 5,54 mld euro, w tym 4,43 mld euro EFRROW (80%) Oś Priorytetowa 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich działania: zachowanie i poprawa stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków, stanowiących dobro publiczne (promowanie zrównoważonego sposobu gospodarowania, odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód, kształtowanie struktury krajobrazu, przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych rolniczo beneficjenci: rolnicy

32 Fundusz LIFE+ jedyny instrument finansowy UE koncentrujący się wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska cel: jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony przyrody LIFE+ zapewnia wsparcie finansowe w średniej wysokości 50% wartości projektu. Nabór wniosków ogłaszany jest raz do roku przez Komisję Europejską. UWAGA! W dniu 28 września br. ogłoszono nabór wniosków LIFE+ za rok Termin nadsyłania wniosków do Ministerstwa Środowiska upływa z dniem 30 listopada br

33 Inne zewnętrzne źródła finansowania przedsięwzięć w ochronę środowiska w Polsce 7. Program Ramowy Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy Szwajcarski Mechanizm Finansowy

34 7 Program Ramowy (7PR) Wspólnoty Europejskiej badań, rozwoju technologicznego i wdrożeń ( ) największy program finansowania badań naukowych i rozwoju technologicznego w Europie cele 7PR będą realizowane poprzez programy szczegółowe (Cooperation -Współpraca, Ideas -Pomysły, People -Ludzie, Capacities -Możliwości) Dziedziny w ramach Programu Cooperation ( mln euro): Zdrowie, Żywność, rolnictwo i biotechnologia, Technologie informacyjne i komunikacyjne, Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne, Energia, Środowisko (w tym zmiany klimatu), Transport (w tym aeronautyka), Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne, Przestrzeń kosmiczna, Bezpieczeństwo

35 7 Program Ramowy (7PR) - Środowisko Obszar 6. Środowisko (w tym zmiany klimatu), budżet: 1890 mln euro, Cel - Zrównoważone zarządzanie środowiskiem i jego zasobami: badanie interakcji pomiędzy klimatem, biosferą, ekosystemami i działalnością człowieka, opracowanie nowych technologii, narzędzi i usług w celu rozwiązywania ogólnoświatowych problemów ekologicznych. Wykorzystywanie wyników dla poprawy pozycji Europy na rynkach technologii środowiskowych oraz dla potrzeb polityki. Działania Wspólnego Centrum Badawczego (Joint Research Centre, JRC) obszar badawczy - Środowisko i Zrównoważony Rozwój

36 7 Program Ramowy (7PR) Działania w ramach obszaru 6. 1) Zmiany klimatu, zanieczyszczenie środowiska i zagrożenia 2) Zrównoważone gospodarowanie zasobami, 3) Technologie środowiskowe, 4) Narzędzia obserwacji i oceny Ziemi (w tym metody prognozowania oraz narzędzia oceny w zakresie zrównoważonego rozwoju)

37 7 Program Ramowy (7PR) Działania w ramach obszaru 6. UWAGA! W ramach tematu 6. ogłoszono dotychczas jedno zaproszenie do składania wniosków: FP7-ENV Następne zaproszenie do składania wniosków w ramach tematu środowisko (FP7-ENV ) jest zaplanowane na 20 grudnia br. (ostateczny termin złożenia wniosku to 19 lutego 2008 r.).

38 Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy na lata Podstawowym celem mechanizmów jest przyczynianie się do zmniejszenia różnic społecznych i ekonomicznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego Polska jest największym beneficjentem środków MF EOG 280,8 mln euro (46,80%) W ramach NMF 277,8 mln (49%) wysokość dofinansowania wynosi 60% (w przypadku środków samorządów lokalnych do 85%)

39 Priorytety środowiskowe Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Priorytet I Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcje zanieczyszczeń ipromowanie odnawialnych źródeł energii Priorytet II Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami

40 Mechanizm Finansowy EOG Priorytet I Cel: zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisku, poprzez ochronę powietrza, ochronę wód powierzchniowych oraz racjonalna gospodarkę odpadami Rodzaje kwalifikujących się projektów: budowa i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska UWAGA! Dla tego priorytetu nabór przeprowadzony był w terminie od 2 stycznia 2007 r. do 16 kwietnia 2007 r. był ostatnim naborem w ramach Mechanizmu Finansowego EOG.

41 Mechanizm Finansowy EOG Priorytet II Cel: promowanie i wprowadzanie w życie zasad zrównoważonego rozwoju wśród władz i społeczeństwa Rodzaje kwalifikujących się projektów: dotyczące wzmocnienia instytucjonalnego i poszerzenia wiedzy o zrównoważonym rozwoju kraju Beneficjenci: wszystkie instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe utworzone w prawny sposób w Polsce i działające w interesie publicznym UWAGA! Dla tego priorytetu nabór przeprowadzony był w terminie od 2 stycznia 2007 r. do 16 kwietnia 2007 r.

42 Priorytet środowiskowy Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet 2.8 Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności administracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych

43 Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet 2 Rodzaje kwalifikujących się projektów: służące wzmocnieniu instytucjonalnemu polegającemu na pomocy w osiąganiu wymaganych standardów pracy i zachowań przez agendy i urzędy odpowiedzialne za stan środowiska (doradztwo, szkolenia) UWAGA! Dla tego priorytetu nabór przeprowadzony był w terminie od 2 stycznia 2007 r. do 16 kwietnia 2007 r.

44 Szwajcarski Mechanizm Finansowania Mechanizm finansowy przeznaczony dla 10 nowych Państw Członkowskich UE Cel: wspieranie projektów mających na celu zmniejszenie różnic społecznych i ekonomicznych w ramach poszerzonej UE (4 obszary priorytetowe) wspierane będą pojedyncze projekty oraz programy dla Polski budżet wynosi 489 mln CHF (prawie 50% ogólnej puli dofinansowania) ogólny wkład beneficjenta zakładany jest na poziomie 40%

45 Szwajcarski Mechanizm Finansowania II obszar priorytetowy: Infrastruktura i środowisko modernizacja zasadniczej infrastruktury dla wykorzystania energii i wody pitnej, utylizacji ścieków oraz usuwania śmieci, transport publiczny, poprawa warunków środowiska, redukcja szkodliwych emisji, rozwój i egzekwowanie standardów, usuwanie toksycznych odpadów, planowanie przestrzenne na poziomie miejskim, regionalnym i narodowym, różnorodność i ochrona natury.

46 Krajowe środki finansowania przedsięwzięć w ochronę środowiska Fundusze Celowe np.: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Fundacje np.: EKOFUNDUSZ Banki np.: Bank Ochrony Środowiska (BOŚ)

47 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFŚiGW) instrument finansowego wspieranie inwestycji ekologicznych o znaczeniu i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb środowiska. Forma: pożyczki, dotacje i inwestycje Dziedziny: Ochrona powietrza, Ochrona wód i gospodarka wodna, Ochrona powierzchni ziemi, Ochrona przyrody i krajobrazu oraz Leśnictwo, Geologia i górnictwo, Edukacja ekologiczna, Państwowy Monitoring Środowiska, Programy międzydziedzinowe, Nadzwyczajne Zagrożenia Środowiska, Ekspertyzy i prace badawcze)

48 EKOFUNDUSZ fundacja wspiera przedsięwzięcia w dziedzinie ochrony środowiska w 5 dziedzinach (I. ochrona powietrza, II. Ochrona Bałtyku, III. Ochrona klimatu, IV. Gospodarka odpadami, V. Ochrona przyrody) dofinansowanie dot. jedynie projektów inwestycyjnych w ich fazie realizacyjnej w formie bezzwrotnych dotacji

49 BANK OCHRONY ŚRODOWISKA świadczy kompleksowe usługi finansowe dla podmiotów realizujących projekty na rzecz ochrony środowiska naturalnego

50 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa 2015-2020

Oferta programowa 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta programowa 2015-2020 Krystian Szczepański Zastępca Prezesa Zarządu OCHRONA WÓD Gospodarka

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi System finansowania ochrony środowiska w Polsce 50% 20% 40% 70% 10% 10% Nadwyżka 35% 100% 65% 2 Działalność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1 RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis treści REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo