Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji"

Transkrypt

1 Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Dr Władysław Bachorz UEP, Katedra FiPrzedsiębiorstw 1

2 Teza: Wielośd, dostępnośd i warunki korzystania z krajowych i zagranicznych źródeł finansowania sprzyjają strategii rozwoju energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych Sposób finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii 1.Źródła komercyjne : a) własne : osób fizycznych i prawnych o charakterze publicznym i prywatnym b) obce : kredyty i pożyczki od banków i NFOŚiGW i WFOŚiGW 2.Źródła niekomercyjne: a) dotacje ze środków krajowych- NFOŚiGW i WFOŚiGW b) dotacje z funduszy unijnych 3. Inne źródła finansowania 2

3 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata , przyjęty do realizacji 5 grudnia 2007 r. 1.Wielkośd środków zaangażowanych w realizację PO IiŚ wynosi 37,6 mld euro, z czego wkład unijny wynosi 27,9 mld euro, a krajowy wynosi 9,7 mld euro ( w cenach bieżących) 2. Instytucją odpowiedzialną ( tzw. instytucja pośredniczącą) za wdrażanie działao w priorytetach IX-X w sektorze energetyka jest Ministerstwo Gospodarki 3. Cele programu w sektorze energetyki( przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4. Rozwój energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z założeniami PO IiŚ będzie prowadzony poprzez inwestycje w podsektor energii odnawialnych w zakresie budowy i /lub modernizacji przedsięwzięd wytwarzających: 5. Działania, projekty, beneficjenci objęte Priorytetem 9 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 3

4 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata , przyjęty do realizacji 5 grudnia 2007 r. c.d. Energię elektryczną poprzez wykorzystanie biomasy, biogazu, energii wiatru oraz wody, Ciepło przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej, Biodiesl i inne biopaliwa, z wyłączeniem produktów rolniczych określonych w załączniku I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej, A także poprzez inwestycje w przedsiębiorstwach produkujących urządzenia do OZE, jak i inwestycje związane z budową i modernizacja sieci elektroenergetycznych, umożliwiających przyłączenie nowych jednostek wytwarzających energię z OZE 4

5 a) Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych wsparcie projektów na poziomie : Regionalnym, na realizację nowych inwestycji zw. inwestycjami regionalnymi - współfinansowanymi przy współudziale Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Horyzontalnym w zakresie ochrony środowiska, dla tzw. inwestycji środowiskowych współfinansowanych przy współudziale Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wielkośd pomocy udzielanej na realizację inwestycji regionalnych i środowiskowych jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i wydatków kwalifikowanych. Do wydatków kwalifikowanych zalicza się wyłącznie wydatki niezbędne do osiągnięcia celów środowiskowych i rozwoju regionalnego. Wartośd tych wydatków oblicza się jako różnicę pomiędzy kosztami budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzających energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii i kosztami budowy i rozbudowy źródła konwencjonalnego o porównywalnej mocy Rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzających energie elektryczną lub ciepło odnawialnych źródeł energii ( Dz. U z dnia 10 lutego 2009 r. Rozporządzenie. Tamże, 7 5

6 a) Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych c.d Maksymalną wartośd regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielanej na realizację dużego projektu inwestycyjnego ustala się zgodnie z wzorem: I = R x (50 mln euro + 0,5 x B + 0,34 x C), gdzie poszczególne symbole oznaczają: I - maksymalną wartośd pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego, R - intensywnośd pomocy, o której mowa w 3 - w zależności od obszaru, na którym ma byd zlokalizowana inwestycja, B - wielkośd kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą powyżej równowartości euro - nieprzekraczającą równowartości euro, C - wielkośd kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartośd euro. 2. Przez duży projekt inwestycyjny należy rozumied nową inwestycję, podjętą w okresie trzech lat przez jednego lub więcej przedsiębiorców, w przypadku której środki trwałe są połączone ze sobą w sposób ekonomicznie niepodzielny oraz której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają równowartośd euro. 3. Przez nową inwestycję należy rozumied inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, przy czym przedsiębiorstwo jest nabywane przez niezależnego inwestora. Rozporzządzenie Rady Ministrów z r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej ( Dz.U. Nr 190, poz

7 a) Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych c.d Maksymalna intensywnośd regionalnej pomocy dla nowo powstałych małych przedsiębiorstw, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, wynosi: 1) na obszarze należącym do województwa mazowieckiego: 35 % - w przypadku kosztów poniesionych w ciągu pierwszych trzech lat od utworzenia przedsiębiorstwa, oraz 25 % - w przypadku kosztów poniesionych w ciągu dwóch kolejnych lat; 2) na obszarach należących do pozostałych województw: 40 % - w przypadku kosztów poniesionych w ciągu pierwszych trzech lat od utworzenia przedsiębiorstwa, oraz 30 % - w przypadku kosztów poniesionych w ciągu dwóch kolejnych lat. 2. Przez nowo powstałe małe przedsiębiorstwa należy rozumied przedsiębiorstwa mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, jeżeli od dnia ich utworzenia upłynęło nie więcej niż 5 lat. 7

8 a) Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych c.d. 5. Maksymalną intensywnośd regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielanej małym lub średnim przedsiębiorcom, w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy paostwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z , str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 8, t. 2, str. 141), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badao i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z , str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 8, t. 3, str. 64), z wyłączeniem prowadzących działalnośd gospodarczą w sektorze transportu, podwyższa się o 20 punktów procentowych brutto w przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców oraz o 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców, w stosunku do maksymalnej intensywności określonej dla poszczególnych obszarów zgodnie z 3. 8

9 Działanie 9.4 c.d Określone także zostały minimalne wartości dla projektów które mogą otrzymad dofinansowanie w ramach działania 9.4. Ich wartośd musi byd wyższa od 20 mln zł z zastrzeżeniem dla inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu oraz w zakresie budowy lub rozbudowy małych elektrowni wodnych do 10 mln zł. Beneficjentami wsparcia pomocowego projektów w ramach działania 9.4 są: Przedsiębiorcy, Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy- związki, stowarzyszenia i porozumienia JST Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego Kościoły, kościelne osoby prawne i ich stowarzyszenia Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko- wersja z 3 września 2009 r. 9

10 Działanie 9.4 c.d Projekty o niższej wartości od wyżej wskazanych, czyli mniej niż 20 mln zł, a w przypadku projektów zorientowanych na biomasę, biogaz i małe elektrownie wodne poniżej 10 mln zł, mogą otrzymad dofinansowanie z 16 Regionalnych programów Operacyjnych wdrażanych na poziomie poszczególnych województw. Warto w tym miejscy podkreślid, że każdy Regionalny Program Operacyjny wyznacza własne, szczegółowe zasady wsparcia finansowego. Ponadto, warto wiedzied, że aż połowa regionów preferuje tu projekty podejmowane głównie przez jednostki samorządu terytorialnego z wyłączeniem inwestycji kapitału prywatnego. Pozostała ósemka stwarza możliwośd finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii również kapitałowi prywatnemu. Są oni beneficjentami działao inwestycyjnych w zakresie odnawialnych źródeł energii na równi z samorządami i innymi jednostkami publicznymi. Do grupy drugiej należy województwo wielkopolskie. Źródło: Możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii z regionalnych Programów Operacyjnych i wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska, Materiały opracowane przez City Consulting oraz Centrum Promocji Gospodarczej Budexpo - Wrocław 10

11 Działanie 9.4 c.d. Budżet Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa wielkopolskiego na lata wynosi 1.272,79 mln euro. W tym okresie na liście projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko nie ma projektów inwestycyjnych z zakresu energii ze źródeł odnawialnych. Zatem nie przewiduje się dofinansowania inwestycji OZE ze środków UE. Fundusze unijne dla województwa wielkopolskiego w latach , Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 11

12 b) Działanie 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych Wspierane będą inwestycje w zakresie produkcji komponentów i biopaliw, w tym również biopaliw 2 generacji. Działanie to oprócz efektu środowiskowego będzie miało również istotne znaczenie dla rozwoju regionalnego Pomoc finansowa podobnie jak przy działaniu 9.4c czyli zgodnie z mapa pomocy regionalnej, gdzie intensywnośd wsparcia zależy od lokalizacji inwestycji, wielkości przedsiębiorstwa i wynosi od 30 70% wydatków kwalifikujących się do wsparcia Rodzaje projektów: Budowa zakładu/instalacji do produkcji biokomponentów, tj. ester metylowy kwasów tłuszczowych Budowa instalacji do produkcji biogazu Beneficjenci: przedsiębiorcy Wartośd projektu : minimalna wartośd 20mln zł. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko wersja z 3 września 2009 oraz Łukasz Skiba: Finansowanie nowych inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii z funduszy unijnych. 12

13 c) Działanie 9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych Ułatwienie rozwoju energetyki odnawialnej poprzez budowę sieci umożliwiających odbiór energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych Pomoc finansowa: maksymalny udział dofinansowania wynosi 85%, a wartośd projektów nie niższa niż 20 mln zł Rodzaje projektów: budowa oraz modernizacja sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Beneficjenci: Przedsiębiorcy, Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy związki, stowarzyszenia i porozumienia JST, Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST 13

14 d) Działanie 10.2 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii ułatwienie dywersyfikacji źródeł energii oraz rozwoju energetyki odnawialnej poprzez wsparcie przemysłu produkującego urządzenia służące wytwarzaniu paliw i energii ze źródeł odnawialnych. Wsparcie będzie kierowane do Przedsiębiorstw wytwarzających nowoczesne linie technologiczne wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych oraz biokomponentów i paliw. Pomoc finansowa: zgodnie z maksymalnym dopuszczalnym pułapem pomocy publicznej określonym w programie pomocowym ( czyli podobnie jak działanie 9.4 i 9.5), a wartośd projektu nie mniejsza niż 20 min zł. Rodzaje projektów: budowa zakładów produkujących urządzenia do wytwarzania: Energii elektrycznej z wiatru, wody w małych elektrowniach wodnych do 10 MW, biogazu i biomasy, Ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej, Energii elektrycznej i ciepła w Kogeneracji przy wykorzystaniu wyłącznie biomasy lub energii geotermalnej Biokomponentów oraz biopaliw ciekłych, stanowiących samoistne paliwa, z wyłączeniem urządzeo do produkcji biopaliw stanowiących mieszanki z paliwami ropopochodnymi, czystego oleju roślinnego oraz do produkcji bioetanolu z produktów rolnych. Beneficjenci: przedsiębiorcy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko wersja z września

15 d) Warunki udzielania pomocy: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 3 lutego 2009 ( Dz. U. z dnia 10 lutego 2009) Zobowiązanie się przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc finansową na realizację inwestycji do pokrycia środkami własnymi co najmniej 25% wydatków kwalifikowanych. ( Uwaga: środkami własnymi nie mogą byd dodatkowe środki uzyskane na wsparcie inwestycji z innych źródeł niż Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, a mianowicie preferencyjne kredyty, dopłaty do oprocentowania kredytów, gwarancji i poręczeo na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku, a także uzyskane jako pomoc de minimis). Pomoc udzielona tym samym wydatkom podlega sumowaniu z każdą inna pomocą w tym z pomocą de minimis oraz pomocą z budżetu Unii Europejskiej udzieloną beneficjentowi pomocy, niezależnie od jej formy i źródła 15

16 d) Warunki udzielania pomocy c.d. Zobowiązanie się przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc finansową do utrzymania inwestycji ( regionalnej ponadto w regionie w którym udzielono pomocy ) przez okres nie krótszy niż 5 lat od dnia jej zakooczenia. W przypadku gdy beneficjentem pomocy jest mikro, mały i średni przedsiębiorca okres ten wynosi 3 lata. Spełnienie kryteriów odnoszących się do wydatków kwalifikowanych, Spełnienie kryteriów odnoszących się do intensywności pomocy, Złożenie wniosku o dofinansowanie przed rozpoczęciem inwestycji Uwaga: Nie wykonanie powyższych warunków powoduje zwrot przez beneficjenta całej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi. 16

17 e) warunki wykluczające możliwości otrzymania pomocy finansowej na inwestycje w zakresie OZE: Zobacz: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 3 lutego 2009 ( Dz. U. z dnia 10 lutego 2009) Dużemu przedsiębiorstwu znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy paostwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych Przedsiębiorstw, jak i przedsiębiorcy będącemu w trakcie restrukturyzacji Zagrożonym mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, Na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię poprzez spalanie paliw kopalnych z biomasą lub biogazem w tym samym procesie technologicznym, 17

18 III. Pomoc finansowa z NFOŚ i GW i z WFOŚ i GW - Współfinansowanie IX OSI PO IiŚ - infrastruktura energetyczna i przyjazna środowisku i efektywnośd energetyczna Dotacje ze środków NFOŚiGW mogą byd udzielane w wysokości do 45 % kosztów kwalifikowanych zadania, dotacja wypłacana po potwierdzeniu przez bank zrealizowania przedsięwzięcia oraz osiągnięciu efektu ekologicznego, dotacja może zmniejszad zadłużenie jednorazowo lub zmniejszad raty kredytu dotacja może byd przyznana na: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, na częściową spłatę kredytów bankowych, na dopłaty do oprocentowania lub wykupu obligacji kre=ajowe/dopłaty-do-kredytów/fag/, oraz Zasady udzielania dofinansowania ze środków NFOŚi GW. 18

19 III. Pomoc finansowa z NFOŚ i GW i z WFOŚ i GW c.d. Postępowanie przy udzielaniu dotacji NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitału kredytu bankowego 1. Wnioski o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt rozpatrywane są, przez Bank, który ma zawartą z NFOSiGW umowę o współpracy. Formularze wniosków udostępnia Bank. 2. Wraz z wnioskiem o dotację Wnioskodawca składa w szczególności: 1) ofertę zawierającą elementy wymagane ww. projekcie instalacji kolektorów słonecznych, sporządzoną przez podmiot posiadający certyfikat autoryzacji w zakresie doboru i montażu instalacji kolektorów słonecznych, wydany przez producenta kolektorów słonecznych lub 2) projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej, zawierający w szczególności schemat przedmiotowej instalacji i opis techniczny, parametry techniczne, w tym: dane dotyczące sprawności i skuteczności (uzysku) tej instalacji wraz z kosztorysem przedsięwzięcia, sporządzonego przez osobę wskazaną w pkt. 1 Załącznika nr 2 programu priorytetowego, zgodny z wymogami/zaleceniami stawianymi przez producenta lub dostawcę kolektorów słonecznych lub 3) projekt budowlano-wykonawczy rozwiązania technologicznego dotyczący montażu instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z kosztorysem przedsięwzięcia, zgodnego z wymogami/ zaleceniami stawianymi przez producenta lub dostawcę kolektorów słonecznych, sporządzonego lub zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektów 19

20 III. Pomoc finansowa z NFOŚ i GW i z WFOŚ i GW c.d. 3. Kredytobiorca zobowiązany jest do zawarcia pisemnej umowy z wykonawcą zawierającej, m.in. zobowiązanie wykonawcy do montażu przedmiotowej instalacji kolektorów słonecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta instalacji kolektorów słonecznych oraz gwarancję na prawidłową pracę tej instalacji. 4. Po podpisaniu umowy kredytu i zrealizowaniu przedsięwzięcia, Kredytobiorca występuje do Banku o wypłacenie dotacji poprzez złożenie protokołu ostatecznego odbioru przedsięwzięcia oraz innych dokumentów określonych w umowie kredytu. 5. Spłata części kapitału kredytu następuje poprzez przekazanie dotacji przez NFOŚiGW na podstawie wystąpienia Banku potwierdzającego zrealizowanie przedsięwzięcia. Wymagania dotyczące uprawnieo do montażu i odbioru instalacji kolektora słonecznego zostały określone w załączniku nr 2 do programu priorytetowego. 20

21 Programy Ministerstwa Gospodarki ( Instytucji Wdrażającej) z NFOŚiGW WFOŚiGW Program OZE 2 NF ( realizowany we współpracy z 10 WFOŚ i GW) dla przedsięwzięd w zakresie odnawialnych źródeł energii. Środki( 500 mln zł ) zostaną przekazane WFOŚ i GW na 15 letnie pożyczki o stałym oprocentowaniu, pokrywające do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji w OZE, których koszt wyniesie od 0,5 10 mln zł 21

22 Programy Ministerstwa Gospodarki ( Instytucji Wdrażającej) z NFOŚiGW WFOŚiGW c.d. Program OZE 3: Na spłatę do 50% odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach i funduszach wytypowanych przez Fundusz na budowę źródeł ciepła o mocy do 50KW jeżeli pochodzą one z czystych lub odnawialnych źródeł energii (zakup i montaż kolektorów słonecznych przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe, Na dotacje w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych ale nie więcej niż 12 mln zł, na przedsięwzięcia polegające na wykonaniu badao środowiskowych ( w tym odwiertu badawczego) w celu wykorzystania tych wód do produkcji energii 22

23 Programy Ministerstwa Gospodarki ( Instytucji Wdrażającej) z NFOŚiGW WFOŚiGW c.d. Udzielanie i umarzanie pożyczek Pożyczka może byd udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat( Narodowego Funduszu nawet do 25 lat). Przy współfinansowaniu przedsięwzięd środkami Unii Europejskiej nie stosuje się karencji W przypadku jeśli inwestor korzysta jednocześnie z pożyczki i dotacji Narodowego Funduszu, kwotamaksymalnego umorzenia pożyczki podlega zmniejszeniu o kwotę udzielonej dotacji Zasady udzielania dofinansowania ze środków NFOŚiGW ( uchwała Rady Nadzorczej z dnia r. 23

24 Programy Ministerstwa Gospodarki ( Instytucji Wdrażającej) z NFOŚiGW i WFOŚiGW c.d Dopłaty do oprocentowania kredytu wynoszą 300 pkt. bazowych w skali roku( 1 pb = 1/100punktu procentowego) Jednak wysokośd dopłat nie może przekroczyd oprocentowania kredytu, Dopłata do oprocentowania kredytu bankowego dotyczy kredytu zaciąganego na pokrycie różnicy między wysokością kosztów kwalifikowanych a kwotą dofinansowania inwestycji środkami Funduszu spójności 24

25 Postępowanie przy udzielaniu dopłat ze środków NFOŚiGW do oprocentowania kredytów bankowych: Wybór projektów do udzielenia dofinansowania odbywa się w jednoetapowo. Wnioskodawca składa w NFOŚiGW Wniosek o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia w formie dopłat do oprocentowania kredytu. We Wniosku podaje kwotę dopłat ze środków NFOŚiGW do oprocentowania kredytu, o jaką się ubiega, wraz z proponowanym harmonogramem wypłat i spłat kredytu, zgodnym z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia albo harmonogramem projektu oraz wskazuje koszty, które mają byd objęte dofinansowaniem. Decyzja określająca warunki dofinansowania przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW w formie dopłat do oprocentowania kredytu udzielana jest na okres do 12 miesięcy od daty podjęcia uchwały przez Zarząd. Integralną częścią decyzji jest harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia albo harmonogram projektu. Na wniosek wnioskodawcy Zarząd może przedłużyd okres ważności decyzji. 25

26 Postępowanie przy udzielaniu dopłat ze środków NFOŚiGW do oprocentowania kredytów bankowych c.d. : Po uzyskaniu decyzji określającej warunki dofinansowania przedsięwzięcia wnioskodawca dokonuje wyboru banku kierując się konkurencyjnością ofert i jeśli jest do tego zobowiązany, z zachowaniem zasad i trybu określonych w ustawie Prawo zamówieo publicznych, i zawiera z wybranym bankiem umowę kredytu. Następnie wnioskodawca występuje w formie pisemnej o zawarcie umowy dopłatowej, przedkładając umowę kredytu, uwzględniającą warunki określone przez NFOŚiGW wraz z harmonogramem wypłat kredytu, zgodnym z zatwierdzonym przez NFOŚiGW harmonogramem projektu oraz oświadczenie o dokonaniu wyboru banku z zachowaniem zasad wynikających z ustawy Prawo zamówieo publicznych. Preferowaną formą zabezpieczenia zwrotu równowartości dopłat do kredytu jest weksel własny in blanco z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową. W celu realizacji dopłat zawierana jest umowa dopłatowa regulująca relacje pomiędzy Wnioskodawcą i NFOŚiGW, do której załącznik stanowi umowa kredytu. Wykorzystanie środków kredytu odbywa się na podstawie przedłożonych przez Beneficjenta w banku faktur oraz innych dowodów księgowych potwierdzających poniesione koszty przedsięwzięcia. 26

27 V. Bank Ochrony Środowiska Kredyty Banku a) kredyt z Dobrą Energią przeznaczony na finansowanie przedsięwzięd z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii Przedmiot kredytowania- realizacja inwestycji z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a przede wszystkim na budowę: biogazowni, i farm wiatrowych, instalacji energetycznego wykorzystania biomasy, a także na pokrycie VAT-u i sfinansowanie kapitału obrotowego. Warunki korzystania z kredytu Max kwota: do 80% kosztu netto, a przypadku gdy jednym ze źródeł są środki PO Ii Ś- do 90% kosztów netto inwestycji, Okres kredytowania: dostosowany do założeo biznesplanu, lecz nie dłużej niż 15 lat Dopuszczalny okres karencji: do 18 miesięcy Oprocentowanie zmienne, oparte o stawkę WIBOR 3M/6M powiększoną o marżę banku Prowizje wg tabeli opłat i prowizji 27

28 V. Bank Ochrony Środowiska c. d. b) Kredyty na realizację inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii na terenie woj. Wielkopolskiego ( w porozumieniu z WFOŚiGW w Poznaniu) przedmiot kredytowania: Grupa 1: budowa systemów zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną, Grupa 2: Instalacje energetyczne: Budowa elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW Budowa i przebudowa małych elektrowni wodnych o mocy do 2 MW, mająca na celu zwiększenie produkcji energii Budowa instalacji do produkcji energii z biomasy i biogazu o mocy do 2MW, zakup i montaż urządzeo do przetwarzania biomasy w paliwo energetyczne 28

29 V. Bank Ochrony Środowiska c.d. b) warunki uzyskania i wykorzystania kredytu dla grupy 2: Do 3,5 mln zł., na okres do 5 lat, okres realizacji inwestycji: Instalacje do produkcji energii z biomasy i biogazu, elektrowni wodnych do 18 miesięcy od daty postawienia przez Bank kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy, W przypadku pozostałych inwestycji z zakresuoze- do 12 miesięcy j.w, Okres karencji: do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytowej, Prowizja : do 2% kwoty przyznanego kredytu ( ale nie mniej niż 200 zł 29

30 Ekofundusz 1 Dotacje na finansowanie kosztów budowy i wyposażenia podstawowych obiektów technologicznych inwestycji oraz urządzeo niezbędnych do funkcjonowania obiektów podstawowych. Dotacje mogą wynosid: Przedsiębiorcy do 30% kosztów projektów typowych, Samorządy dotację ustala się w granicach 30-60% typowych kosztów projektu różnicowane wielkością dochodu na jednego mieszkaoca Inne podmioty do 50% 2. Dotacje do produkcji biomasy na plantacjach ha. Dopłatę do 1 ha określono w wysokości i 1000 zł. Zasady działania Ekofunduszu, Warszawa,marzec

31 VI. System Zielonych Inwestycji mechanizm pozwalający Polsce na sprzedaż na rynku międzynarodowym nadwyżek jednostek emisji CO2, przyznanych w systemie ONZ w ramach Protokołu z Kioto. Uzyskane środki mają byd gromadzone na rachunku Klimatycznym i przeznaczane na finansowanie inwestycji z zakresu ochrony klimatu i wsparcie wdrażania pakietu energetycznoklimatycznego 31

32 32

Fundusze europejskie na odnawialne źródła energii. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3

Fundusze europejskie na odnawialne źródła energii. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 Fundusze europejskie na odnawialne źródła energii. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 Magdalena Mielczarska-Rogulska Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A.

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. II FORUM MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ WARSZAWA CENERG 13 marca 2012 r. Finansowanie OZE w BOŚ S.A. (1991-2011) Liczba [szt.]

Bardziej szczegółowo

Finansowanie infrastruktury energetycznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie infrastruktury energetycznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Głównym celem tego programu jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości dofinansowania przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii ze środków NFOŚiGW Agnieszka Zagrodzka Departament Ochrony Powietrza

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie inwestycji OZE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu

Bardziej szczegółowo

Podstawowy schemat instalacji przygotowania c.w.u z kolektorem słonecznym. Źródło: http://www.mora.com.pl/

Podstawowy schemat instalacji przygotowania c.w.u z kolektorem słonecznym. Źródło: http://www.mora.com.pl/ Podstawowy schemat instalacji przygotowania c.w.u z kolektorem słonecznym. Źródło: http://www.mora.com.pl/ Lp. Wykaz towarów/usług Cena brutto za sztukę Sztuk Cena brutto 1 2 Projekt instalacji solarnej

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w energię odnawialną

Inwestycje w energię odnawialną Inwestycje w energię odnawialną Obecnie wzrasta zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii w Polsce. Coraz więcej inwestorów skłania się ku realizacji związanych z tym rodzajem energii projektów. Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł Programu: PROGRAM PRIORYTETOWY Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Część 2) wdrażana przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Agnieszka Zagrodzka Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Plan prezentacji Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie Odnawialnych Źródeł Energii Katarzyna Siwkowska Dyrektor Departamentu Ochrony Klimatu Warszawa, 25.11.2010r. Plan prezentacji Program

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Rola Banku Ochrony Środowiska we wspieraniu inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii: szansa i wyzwanie POLEKO 2007 POLSKI SYSTEM FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu Płock, 3 luty 2014 r. Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości dofinansowania. kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa, itp.

MoŜliwości dofinansowania. kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa, itp. MoŜliwości dofinansowania OZE kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa, itp. Źródła finansowania: Środki krajowe: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Wojewódzkie Fundusze

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A. Wspieranie przedsięwzięć BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Wspieranie przedsięwzięć BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. Wspieranie przedsięwzięć termomodernizacyjnych BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Sopot 2007 BOŚ S.A. możliwości finansowania projektów dotyczących energii Gdańsk, lipiec 2009r.

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Dofinansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Dofinansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie prezentuje: Jan Musiał Z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW realizuje Program priorytetowy pt. Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł

NFOŚiGW realizuje Program priorytetowy pt. Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł Słoneczny EKOkredyt NFOŚiGW realizuje Program priorytetowy pt. Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji część 3) Dopłaty na częściowe spłaty

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa

Oferta programowa Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta programowa 2015-2020 Irena Ryczkowska Paweł Bartoszewski Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ATMOSFERY. WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r.

OCHRONA ATMOSFERY. WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r. OCHRONA ATMOSFERY WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r. LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH WFOŚiGW W ZIELONEJ GÓRZE NA 2016 ROK KOMPONENT OCHRONA ATMOSFERY Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Oferta finansowania OZE przez Bank Ochrony Środowiska Forum Czystej Energii POLEKO, Poznań, październik 2008 BOŚ S.A. W SYSTEMIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA BOŚ S.A. to

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej

Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej 1 NFOŚiGW System Zielonych Inwestycji część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Dofinansowanie: - dotacja (30%

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Efektywne wykorzystanie energii Część 7) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

KREDYT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RACIBORZU Z DOTACJĄ UDZIELANĄ PRZEZ NFOŚiGW

KREDYT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RACIBORZU Z DOTACJĄ UDZIELANĄ PRZEZ NFOŚiGW KREDYT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RACIBORZU Z DOTACJĄ UDZIELANĄ PRZEZ NFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego pt.: Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu NFOŚiGW Warszawa, 09.12.2014 Oferta aktualna

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 176/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Finansowanie projektów z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania energią przez Bank Ochrony Środowiska. Warszawa, maj 2009r. DOŚWIADCZENIA BOŚ S.A. jest jedynym

Bardziej szczegółowo

OZE nie tylko dla przedsiębiorców

OZE nie tylko dla przedsiębiorców OZE nie tylko dla przedsiębiorców Zainteresowanie inwestycjami w odnawialne źródła energii w Polsce stale wzrasta. Niestety fakt ten nie idzie w parze ze wzrostem ilości dotacji na tego rodzaju przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj.

Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj. Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj. Nie zaprzepaść szansy rozwoju swojej Firmy i skorzystaj z pożyczek udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Dotacje na zakup i montaż kolektorów słonecznych firmy Viessmann z NFOŚiGW

Dotacje na zakup i montaż kolektorów słonecznych firmy Viessmann z NFOŚiGW Vorlage 1 Dotacje na zakup i montaż kolektorów słonecznych firmy Viessmann z NFOŚiGW dr Justyna Zabawa Vorlage 2 PROGRAM SZKOLENIA 1. Program NFOŚiGW 2. Beneficjenci programu 3. Koszty kwalifikowane 4.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Olsztyn; 14 marca 2012 r. Bank Ochrony Środowiska SA Lucyna Cywińska-Konopka Główny Ekolog Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Formy finansowania

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Prosument i Bocian. Programy NFOŚiGW jako narzędzia wspierające rozproszoną energetykę odnawialną w Polsce. w w w. n f o s i g w. g o v.

Prosument i Bocian. Programy NFOŚiGW jako narzędzia wspierające rozproszoną energetykę odnawialną w Polsce. w w w. n f o s i g w. g o v. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Prosument i Bocian Programy NFOŚiGW jako narzędzia wspierające rozproszoną energetykę odnawialną w Polsce Maria Milewska Doradca Wydział Rozwoju

Bardziej szczegółowo

OZE nie tylko dla przedsiębiorców

OZE nie tylko dla przedsiębiorców OZE nie tylko dla przedsiębiorców Autor: Maciej Noskowiak - Specjalista ds. funduszy unijnych MCG S.A. ( Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 11/2010) Zainteresowanie inwestycjami w odnawialne źródła energii

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji solarnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Dawid Brzozowski Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Szczecinie

Możliwości finansowania inwestycji solarnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Dawid Brzozowski Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Szczecinie Możliwości finansowania inwestycji solarnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Dawid Brzozowski Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA Ustalone: Uchwałą Rady Nadzorczej NFOŚiGW nr 176/13, z dnia 17.12.2013 r. Zmienione: Uchwałą Rady Nadzorczej NFOŚiGW nr 133/14, z dnia 19.08.2014 r. Uchwałą Rady Nadzorczej NFOŚiGW nr 74/15, z dnia 28.07.2015

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na małe projekty. Odnawialne źródła energii w Regionalnych Programach Operacyjnych

Wsparcie na małe projekty. Odnawialne źródła energii w Regionalnych Programach Operacyjnych Wsparcie na małe projekty. Odnawialne źródła energii w Regionalnych Programach Operacyjnych Autor: Iwona Polok - Dyrektor komunikacji marketingowej i PR MCG S.A. Biomasa, wiatr oraz słońce to bezsprzecznie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 4 grudnia 2013r.

Rzeszów, 4 grudnia 2013r. Rzeszów, 4 grudnia 2013r. W Polsce funkcjonuje 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze łączy wspólny

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Skorzystaj z mocy natury. Elektrownie wiatrowe a wymagania banków. POLEKO, 24 listopada 2010 KREDYTY BOŚ S.A. NA OZE (1991-3/4 2010) Kredyty udzielone OZE liczba kwota [szt.]

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach skierowanych dla sektora ciepłowniczego. Listopad, 2017 r.

Dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach skierowanych dla sektora ciepłowniczego. Listopad, 2017 r. Dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach skierowanych dla sektora ciepłowniczego Listopad, 2017 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY HORYZONTALNEJ UDZIELANEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW INWESTUJACYCH NA TERENIE GMINY MIASTO ŁOWICZ

PROGRAM POMOCY HORYZONTALNEJ UDZIELANEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW INWESTUJACYCH NA TERENIE GMINY MIASTO ŁOWICZ Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/230/2005 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Miasto Łowicz PROGRAM POMOCY

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia OZE w ofercie NFOŚiGW

Instrumenty wsparcia OZE w ofercie NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrumenty wsparcia OZE w ofercie NFOŚiGW Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu Warszawa, 25.11.2014 Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie bankowych linii kredytowych

Dofinansowanie zadań ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie bankowych linii kredytowych Dofinansowanie zadań ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie bankowych linii kredytowych Katowice, maj 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów geotermalnych przez NFOŚiGW

Finansowanie projektów geotermalnych przez NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie projektów geotermalnych przez NFOŚiGW Artur Michalski - Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Konferencja: Geotermia impulsem rozwoju polskiej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1.04.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w programach na lata 2007-2013

Odnawialne źródła energii w programach na lata 2007-2013 Odnawialne źródła energii w programach na lata 2007-2013 Autor: Janusz Mikuła, podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ( Czysta Energia - grudzień 2008) Presja Unii Europejskiej w zakresie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH NA ENERGETYKĘ WIATROWĄ W POLSCE FUNDUSZE UNIJNE W LATACH 2004-2006 I 2007-2013

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH NA ENERGETYKĘ WIATROWĄ W POLSCE FUNDUSZE UNIJNE W LATACH 2004-2006 I 2007-2013 WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH NA ENERGETYKĘ WIATROWĄ W POLSCE FUNDUSZE UNIJNE W LATACH 2004-2006 I 2007-2013 Istota i znaczenie elektrowni wiatrowych dla ochrony środowiska Energia to niezbędny czynnik

Bardziej szczegółowo

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 1 Warszawa, dn. 18.04.2010 2 PLAN WYSTĄPIENIA MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych źródeł współfinansowania projektów z zakresu ochrony środowiska dla branży hotelarskiej.

Przegląd dostępnych źródeł współfinansowania projektów z zakresu ochrony środowiska dla branży hotelarskiej. Przegląd dostępnych źródeł współfinansowania projektów z zakresu ochrony środowiska dla branży hotelarskiej. Źródła finansowania: 1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego 2007 2013.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów preferencyjnych w ramach linii kredytowej o symbolu LH w roku 2011.

Regulamin udzielania kredytów preferencyjnych w ramach linii kredytowej o symbolu LH w roku 2011. Załącznik nr 1 do umowy nr 1/LH/2011 Regulamin udzielania kredytów preferencyjnych w ramach linii kredytowej o symbolu LH w roku 2011. Warunki techniczno - ekonomiczne zadań w ramach linii kredytowej LH

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2250 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej przez NFOŚiGW

Wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej przez NFOŚiGW Wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej przez NFOŚiGW Dorota Zawadzka Stępniak Zastępca Prezesa Zarządu Kołobrzeg, 17 września 2015 roku Nasza misja Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FINANSOWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ORAZ OBIEKTÓW DOTYCZĄCYCH CYCH KOGENERACJI ZE ŚRODKÓW W SUBFUNDUSZU OPŁAT ZASTĘPCZYCH I KAR

PROGRAM FINANSOWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ORAZ OBIEKTÓW DOTYCZĄCYCH CYCH KOGENERACJI ZE ŚRODKÓW W SUBFUNDUSZU OPŁAT ZASTĘPCZYCH I KAR PROGRAM FINANSOWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ORAZ OBIEKTÓW DOTYCZĄCYCH CYCH KOGENERACJI ZE ŚRODKÓW W SUBFUNDUSZU OPŁAT ZASTĘPCZYCH I KAR NALICZANYCH W OPARCIU O USTAWĘ PRAWO ENERGETYCZNE Schemat finansowania

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Źródła pochodzenia środków w portfelu NFOŚiGW środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. przedsięwzięć realizowanych w ramach. Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.

REGULAMIN KONKURSU. o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. przedsięwzięć realizowanych w ramach. Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t. REGULAMIN KONKURSU o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju i Nadzoru Kapitałowego

Wydział Rozwoju i Nadzoru Kapitałowego Plan prezentacji 1.Cele 2.Założenia 3.Wysokość dofinansowania 4.Warunki kredytu 5.Beneficjenci 6.Rodzaje przedsięwzięć 7.Instalacje OZE 8.Energooszczędne systemy grzewcze 9.Schemat procedury Wydział Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. Warszawa, 9 października 2013 r. Wsparcie publiczne dla : Wsparcie ze środków unijnych (POIiŚ i 16 RPO):

Bardziej szczegółowo

Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj za środki publiczne.

Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj za środki publiczne. Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj za środki publiczne. Nie zaprzepaść szansy rozwoju swojej Firmy i skorzystaj z pożyczek udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Prosument dla Pomorza

Prosument dla Pomorza Prosument dla Pomorza Michał Leszczyński Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Gdańsk, 03.03.2016 Plan prezentacji 1. Prosument Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI. Możliwości finansowania

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI. Możliwości finansowania PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI Możliwości finansowania Opracował: Mgr inż. Jerzy Piszczek Mgr inż. Arkadiusz Osicki Mgr inż. Piotr Kukla

Bardziej szczegółowo

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Bank Ochrony Środowiska Alicja Siemieniec Dyrektor Departamentu Finansowania i Projektów Ekologicznych Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Paliwa Alternatywne. Waste to Energy.

Bardziej szczegółowo

Współfinansowanie projektów inwestycyjnych w zakresie odnawialnych źródeł energii z programów krajowych

Współfinansowanie projektów inwestycyjnych w zakresie odnawialnych źródeł energii z programów krajowych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Współfinansowanie projektów inwestycyjnych w zakresie odnawialnych źródeł energii z programów krajowych pożyczki, kredyty preferencyjne, dotacje

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony

Bardziej szczegółowo

budownictwa energooszczędnego

budownictwa energooszczędnego Kredyty bankowe w finansowaniu budownictwa energooszczędnego Grażyna Kasprzak ekspert ds. inżynierii środowiska Finansowanie inwestycji kredyty dedykowane Kredyty preferencyjne w ramach systemów wsparcia

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem

Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1 Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT - LINIA DOFINANSOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP I MONTAŻ MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII POPRZEZ BANKI

PROSUMENT - LINIA DOFINANSOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP I MONTAŻ MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII POPRZEZ BANKI PROSUMENT - LINIA DOFINANSOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP I MONTAŻ MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII POPRZEZ BANKI BENEFICJENCI OFERTA SKIEROWANA JEST DO: osób fizycznych posiadających prawo

Bardziej szczegółowo

Prosument dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji OZE

Prosument dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji OZE Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Prosument dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji OZE Warszawa, 26.03.2015 Tematy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji

Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji Ryszard Ochwat Pełnomocnik Zarządu ds. wdrażania PO IiŚ Międzynarodowe Targi Polagra Food

Bardziej szczegółowo

Systemy wsparcia i kredytowania instalacji biogazowych i kogeneracji

Systemy wsparcia i kredytowania instalacji biogazowych i kogeneracji Systemy wsparcia i kredytowania instalacji biogazowych i kogeneracji NFOŚiGW Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji część 1. W Klasie A program obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji OZE ze środków Banku Ochrony Środowiska. Forum Czystej Energii POLEKO, 25 listopada 2010 r.

Finansowanie inwestycji OZE ze środków Banku Ochrony Środowiska. Forum Czystej Energii POLEKO, 25 listopada 2010 r. Finansowanie inwestycji OZE ze środków Banku Ochrony Środowiska Forum Czystej Energii POLEKO, 25 listopada 2010 r. Doświadczenie BOŚ w finansowaniu ekologii Do połowy 2010 roku BOŚ S.A. udzielił ponad

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne Michał Leszczyński Gdańsk, 14.09.2017 r. Plan prezentacji 1. Regionalny Program Operacyjny WP 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa

Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa Bank Ochrony Środowiska S.A. Departament Ekologii i Strategii Anna Wujec Główny Specjalista ds. inżynierii środowiska Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa 18 października 2012 r. Instrumenty

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Bank Ochrony Środowiska Finansowanie odnawialnych źródeł energii i inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej Forum Czystej Energii POLEKO, listopad 2007 STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

prezentuje: Józef Kała I Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie

prezentuje: Józef Kała I Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Dofinansowanie zadań związanych z oszczędnością energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2015 roku prezentuje: Józef Kała I Zastępca Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r.

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r. Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej Katowice, marzec 2016 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków

Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków Grażyna Kasprzak ekspert ds. inżynierii środowiska Bank Ochrony Środowiska S.A. Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków IV Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego BUDMA, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Zakup i montaż pomp ciepła PROGRAM

Tytuł programu: Zakup i montaż pomp ciepła PROGRAM PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku (działanie zgodne z pkt. 3.2, 3.3 listy przedsięwzięć priorytetowych) 1. Cel programu: Wzrost udziału

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Listach przedsięwzięć priorytetowych

Listach przedsięwzięć priorytetowych Instrumenty finansowania wzrostu efektywności energetycznej w programach NFOŚiGW i WFOŚiGW Dr inż. Marek Mielczarek Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Dr Sylwester Urbański Członek Zarządu KARR S.A. Fundusz pożyczkowy, utworzony

Bardziej szczegółowo

- 4 - UZASADNIENIE. zm.) ma na celu: l) dostosowanie przepisów tego rozporządzenia do przepisów rozporządzenia Komisji (WE)

- 4 - UZASADNIENIE. zm.) ma na celu: l) dostosowanie przepisów tego rozporządzenia do przepisów rozporządzenia Komisji (WE) - 4 - UZASADNIENIE Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z późn.

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie termomodernizacji budynków ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, czerwiec 2016 r.

Dofinansowanie termomodernizacji budynków ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, czerwiec 2016 r. Dofinansowanie termomodernizacji budynków ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, czerwiec 2016 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Polityka energetyczna państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii Katowice, sierpień 2006 rok 1 Podstawa prawna funkcjonowania Funduszu Kredytu Technologicznego Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Kapitałowej Business Consulting Group Sp.z o.o. Warszawa,16 października 2013r.

Prezentacja Grupy Kapitałowej Business Consulting Group Sp.z o.o. Warszawa,16 października 2013r. Prezentacja Grupy Kapitałowej Business Consulting Group Sp.z o.o. Warszawa,16 października 2013r. Grupa Kapitałowa Business Consulting Group Działa na rynku usług doradczych i od kilku lat zajmując pozycje

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i rozwoju polskiego rynku kolektorów słonecznych. Bogdan Szymański

Perspektywy i rozwoju polskiego rynku kolektorów słonecznych. Bogdan Szymański Perspektywy i rozwoju polskiego rynku kolektorów słonecznych Bogdan Szymański Podłoże rozwoju rynku kolektorów Wzrost cen paliw i nośników energii Spadek cen instalacji słonecznych Wzrost świadomości ekologicznej

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała RN nr 230/09 z dnia 21.12.2009 r. Uchwała RN nr 184/10 z dnia 30.11.2010 r. Uchwała RN nr 38/11 z dnia 12.04.2011 r. Uchwała RN nr 218/12 z dnia 18.12.2012 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne PROGRAM

Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne PROGRAM PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku (działanie zgodne z pkt. 3.1 listy przedsięwzięć priorytetowych) 1. Cel programu: Zmniejszenie narażenia

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INWESTYCJI OZE

FINANSOWANIE INWESTYCJI OZE Anna Żyła Główny Ekolog Banku Ochrony Środowiska FINANSOWANIE INWESTYCJI OZE II Międzynarodowe Forum Ekologiczne Kołobrzeg, 16-18.09.2015 r. Z korzyścią dla Ciebie i środowiska, w którym żyjesz Slajd 1

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4)

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach ZAKRES OGÓLNY PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu:

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach ZAKRES OGÓLNY PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach ZAKRES OGÓLNY 1. Cel programu Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez wyposażenie aglomeracji w systemy kanalizacji

Bardziej szczegółowo