Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji"

Transkrypt

1 Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Dr Władysław Bachorz UEP, Katedra FiPrzedsiębiorstw 1

2 Teza: Wielośd, dostępnośd i warunki korzystania z krajowych i zagranicznych źródeł finansowania sprzyjają strategii rozwoju energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych Sposób finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii 1.Źródła komercyjne : a) własne : osób fizycznych i prawnych o charakterze publicznym i prywatnym b) obce : kredyty i pożyczki od banków i NFOŚiGW i WFOŚiGW 2.Źródła niekomercyjne: a) dotacje ze środków krajowych- NFOŚiGW i WFOŚiGW b) dotacje z funduszy unijnych 3. Inne źródła finansowania 2

3 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata , przyjęty do realizacji 5 grudnia 2007 r. 1.Wielkośd środków zaangażowanych w realizację PO IiŚ wynosi 37,6 mld euro, z czego wkład unijny wynosi 27,9 mld euro, a krajowy wynosi 9,7 mld euro ( w cenach bieżących) 2. Instytucją odpowiedzialną ( tzw. instytucja pośredniczącą) za wdrażanie działao w priorytetach IX-X w sektorze energetyka jest Ministerstwo Gospodarki 3. Cele programu w sektorze energetyki( przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4. Rozwój energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z założeniami PO IiŚ będzie prowadzony poprzez inwestycje w podsektor energii odnawialnych w zakresie budowy i /lub modernizacji przedsięwzięd wytwarzających: 5. Działania, projekty, beneficjenci objęte Priorytetem 9 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 3

4 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata , przyjęty do realizacji 5 grudnia 2007 r. c.d. Energię elektryczną poprzez wykorzystanie biomasy, biogazu, energii wiatru oraz wody, Ciepło przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej, Biodiesl i inne biopaliwa, z wyłączeniem produktów rolniczych określonych w załączniku I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej, A także poprzez inwestycje w przedsiębiorstwach produkujących urządzenia do OZE, jak i inwestycje związane z budową i modernizacja sieci elektroenergetycznych, umożliwiających przyłączenie nowych jednostek wytwarzających energię z OZE 4

5 a) Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych wsparcie projektów na poziomie : Regionalnym, na realizację nowych inwestycji zw. inwestycjami regionalnymi - współfinansowanymi przy współudziale Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Horyzontalnym w zakresie ochrony środowiska, dla tzw. inwestycji środowiskowych współfinansowanych przy współudziale Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wielkośd pomocy udzielanej na realizację inwestycji regionalnych i środowiskowych jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i wydatków kwalifikowanych. Do wydatków kwalifikowanych zalicza się wyłącznie wydatki niezbędne do osiągnięcia celów środowiskowych i rozwoju regionalnego. Wartośd tych wydatków oblicza się jako różnicę pomiędzy kosztami budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzających energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii i kosztami budowy i rozbudowy źródła konwencjonalnego o porównywalnej mocy Rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzających energie elektryczną lub ciepło odnawialnych źródeł energii ( Dz. U z dnia 10 lutego 2009 r. Rozporządzenie. Tamże, 7 5

6 a) Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych c.d Maksymalną wartośd regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielanej na realizację dużego projektu inwestycyjnego ustala się zgodnie z wzorem: I = R x (50 mln euro + 0,5 x B + 0,34 x C), gdzie poszczególne symbole oznaczają: I - maksymalną wartośd pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego, R - intensywnośd pomocy, o której mowa w 3 - w zależności od obszaru, na którym ma byd zlokalizowana inwestycja, B - wielkośd kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą powyżej równowartości euro - nieprzekraczającą równowartości euro, C - wielkośd kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartośd euro. 2. Przez duży projekt inwestycyjny należy rozumied nową inwestycję, podjętą w okresie trzech lat przez jednego lub więcej przedsiębiorców, w przypadku której środki trwałe są połączone ze sobą w sposób ekonomicznie niepodzielny oraz której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają równowartośd euro. 3. Przez nową inwestycję należy rozumied inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, przy czym przedsiębiorstwo jest nabywane przez niezależnego inwestora. Rozporzządzenie Rady Ministrów z r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej ( Dz.U. Nr 190, poz

7 a) Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych c.d Maksymalna intensywnośd regionalnej pomocy dla nowo powstałych małych przedsiębiorstw, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, wynosi: 1) na obszarze należącym do województwa mazowieckiego: 35 % - w przypadku kosztów poniesionych w ciągu pierwszych trzech lat od utworzenia przedsiębiorstwa, oraz 25 % - w przypadku kosztów poniesionych w ciągu dwóch kolejnych lat; 2) na obszarach należących do pozostałych województw: 40 % - w przypadku kosztów poniesionych w ciągu pierwszych trzech lat od utworzenia przedsiębiorstwa, oraz 30 % - w przypadku kosztów poniesionych w ciągu dwóch kolejnych lat. 2. Przez nowo powstałe małe przedsiębiorstwa należy rozumied przedsiębiorstwa mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, jeżeli od dnia ich utworzenia upłynęło nie więcej niż 5 lat. 7

8 a) Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych c.d. 5. Maksymalną intensywnośd regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielanej małym lub średnim przedsiębiorcom, w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy paostwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z , str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 8, t. 2, str. 141), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badao i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z , str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 8, t. 3, str. 64), z wyłączeniem prowadzących działalnośd gospodarczą w sektorze transportu, podwyższa się o 20 punktów procentowych brutto w przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców oraz o 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców, w stosunku do maksymalnej intensywności określonej dla poszczególnych obszarów zgodnie z 3. 8

9 Działanie 9.4 c.d Określone także zostały minimalne wartości dla projektów które mogą otrzymad dofinansowanie w ramach działania 9.4. Ich wartośd musi byd wyższa od 20 mln zł z zastrzeżeniem dla inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu oraz w zakresie budowy lub rozbudowy małych elektrowni wodnych do 10 mln zł. Beneficjentami wsparcia pomocowego projektów w ramach działania 9.4 są: Przedsiębiorcy, Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy- związki, stowarzyszenia i porozumienia JST Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego Kościoły, kościelne osoby prawne i ich stowarzyszenia Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko- wersja z 3 września 2009 r. 9

10 Działanie 9.4 c.d Projekty o niższej wartości od wyżej wskazanych, czyli mniej niż 20 mln zł, a w przypadku projektów zorientowanych na biomasę, biogaz i małe elektrownie wodne poniżej 10 mln zł, mogą otrzymad dofinansowanie z 16 Regionalnych programów Operacyjnych wdrażanych na poziomie poszczególnych województw. Warto w tym miejscy podkreślid, że każdy Regionalny Program Operacyjny wyznacza własne, szczegółowe zasady wsparcia finansowego. Ponadto, warto wiedzied, że aż połowa regionów preferuje tu projekty podejmowane głównie przez jednostki samorządu terytorialnego z wyłączeniem inwestycji kapitału prywatnego. Pozostała ósemka stwarza możliwośd finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii również kapitałowi prywatnemu. Są oni beneficjentami działao inwestycyjnych w zakresie odnawialnych źródeł energii na równi z samorządami i innymi jednostkami publicznymi. Do grupy drugiej należy województwo wielkopolskie. Źródło: Możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii z regionalnych Programów Operacyjnych i wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska, Materiały opracowane przez City Consulting oraz Centrum Promocji Gospodarczej Budexpo - Wrocław 10

11 Działanie 9.4 c.d. Budżet Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa wielkopolskiego na lata wynosi 1.272,79 mln euro. W tym okresie na liście projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko nie ma projektów inwestycyjnych z zakresu energii ze źródeł odnawialnych. Zatem nie przewiduje się dofinansowania inwestycji OZE ze środków UE. Fundusze unijne dla województwa wielkopolskiego w latach , Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 11

12 b) Działanie 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych Wspierane będą inwestycje w zakresie produkcji komponentów i biopaliw, w tym również biopaliw 2 generacji. Działanie to oprócz efektu środowiskowego będzie miało również istotne znaczenie dla rozwoju regionalnego Pomoc finansowa podobnie jak przy działaniu 9.4c czyli zgodnie z mapa pomocy regionalnej, gdzie intensywnośd wsparcia zależy od lokalizacji inwestycji, wielkości przedsiębiorstwa i wynosi od 30 70% wydatków kwalifikujących się do wsparcia Rodzaje projektów: Budowa zakładu/instalacji do produkcji biokomponentów, tj. ester metylowy kwasów tłuszczowych Budowa instalacji do produkcji biogazu Beneficjenci: przedsiębiorcy Wartośd projektu : minimalna wartośd 20mln zł. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko wersja z 3 września 2009 oraz Łukasz Skiba: Finansowanie nowych inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii z funduszy unijnych. 12

13 c) Działanie 9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych Ułatwienie rozwoju energetyki odnawialnej poprzez budowę sieci umożliwiających odbiór energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych Pomoc finansowa: maksymalny udział dofinansowania wynosi 85%, a wartośd projektów nie niższa niż 20 mln zł Rodzaje projektów: budowa oraz modernizacja sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Beneficjenci: Przedsiębiorcy, Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy związki, stowarzyszenia i porozumienia JST, Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST 13

14 d) Działanie 10.2 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii ułatwienie dywersyfikacji źródeł energii oraz rozwoju energetyki odnawialnej poprzez wsparcie przemysłu produkującego urządzenia służące wytwarzaniu paliw i energii ze źródeł odnawialnych. Wsparcie będzie kierowane do Przedsiębiorstw wytwarzających nowoczesne linie technologiczne wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych oraz biokomponentów i paliw. Pomoc finansowa: zgodnie z maksymalnym dopuszczalnym pułapem pomocy publicznej określonym w programie pomocowym ( czyli podobnie jak działanie 9.4 i 9.5), a wartośd projektu nie mniejsza niż 20 min zł. Rodzaje projektów: budowa zakładów produkujących urządzenia do wytwarzania: Energii elektrycznej z wiatru, wody w małych elektrowniach wodnych do 10 MW, biogazu i biomasy, Ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej, Energii elektrycznej i ciepła w Kogeneracji przy wykorzystaniu wyłącznie biomasy lub energii geotermalnej Biokomponentów oraz biopaliw ciekłych, stanowiących samoistne paliwa, z wyłączeniem urządzeo do produkcji biopaliw stanowiących mieszanki z paliwami ropopochodnymi, czystego oleju roślinnego oraz do produkcji bioetanolu z produktów rolnych. Beneficjenci: przedsiębiorcy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko wersja z września

15 d) Warunki udzielania pomocy: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 3 lutego 2009 ( Dz. U. z dnia 10 lutego 2009) Zobowiązanie się przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc finansową na realizację inwestycji do pokrycia środkami własnymi co najmniej 25% wydatków kwalifikowanych. ( Uwaga: środkami własnymi nie mogą byd dodatkowe środki uzyskane na wsparcie inwestycji z innych źródeł niż Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, a mianowicie preferencyjne kredyty, dopłaty do oprocentowania kredytów, gwarancji i poręczeo na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku, a także uzyskane jako pomoc de minimis). Pomoc udzielona tym samym wydatkom podlega sumowaniu z każdą inna pomocą w tym z pomocą de minimis oraz pomocą z budżetu Unii Europejskiej udzieloną beneficjentowi pomocy, niezależnie od jej formy i źródła 15

16 d) Warunki udzielania pomocy c.d. Zobowiązanie się przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc finansową do utrzymania inwestycji ( regionalnej ponadto w regionie w którym udzielono pomocy ) przez okres nie krótszy niż 5 lat od dnia jej zakooczenia. W przypadku gdy beneficjentem pomocy jest mikro, mały i średni przedsiębiorca okres ten wynosi 3 lata. Spełnienie kryteriów odnoszących się do wydatków kwalifikowanych, Spełnienie kryteriów odnoszących się do intensywności pomocy, Złożenie wniosku o dofinansowanie przed rozpoczęciem inwestycji Uwaga: Nie wykonanie powyższych warunków powoduje zwrot przez beneficjenta całej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi. 16

17 e) warunki wykluczające możliwości otrzymania pomocy finansowej na inwestycje w zakresie OZE: Zobacz: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 3 lutego 2009 ( Dz. U. z dnia 10 lutego 2009) Dużemu przedsiębiorstwu znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy paostwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych Przedsiębiorstw, jak i przedsiębiorcy będącemu w trakcie restrukturyzacji Zagrożonym mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, Na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię poprzez spalanie paliw kopalnych z biomasą lub biogazem w tym samym procesie technologicznym, 17

18 III. Pomoc finansowa z NFOŚ i GW i z WFOŚ i GW - Współfinansowanie IX OSI PO IiŚ - infrastruktura energetyczna i przyjazna środowisku i efektywnośd energetyczna Dotacje ze środków NFOŚiGW mogą byd udzielane w wysokości do 45 % kosztów kwalifikowanych zadania, dotacja wypłacana po potwierdzeniu przez bank zrealizowania przedsięwzięcia oraz osiągnięciu efektu ekologicznego, dotacja może zmniejszad zadłużenie jednorazowo lub zmniejszad raty kredytu dotacja może byd przyznana na: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, na częściową spłatę kredytów bankowych, na dopłaty do oprocentowania lub wykupu obligacji kre=ajowe/dopłaty-do-kredytów/fag/, oraz Zasady udzielania dofinansowania ze środków NFOŚi GW. 18

19 III. Pomoc finansowa z NFOŚ i GW i z WFOŚ i GW c.d. Postępowanie przy udzielaniu dotacji NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitału kredytu bankowego 1. Wnioski o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt rozpatrywane są, przez Bank, który ma zawartą z NFOSiGW umowę o współpracy. Formularze wniosków udostępnia Bank. 2. Wraz z wnioskiem o dotację Wnioskodawca składa w szczególności: 1) ofertę zawierającą elementy wymagane ww. projekcie instalacji kolektorów słonecznych, sporządzoną przez podmiot posiadający certyfikat autoryzacji w zakresie doboru i montażu instalacji kolektorów słonecznych, wydany przez producenta kolektorów słonecznych lub 2) projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej, zawierający w szczególności schemat przedmiotowej instalacji i opis techniczny, parametry techniczne, w tym: dane dotyczące sprawności i skuteczności (uzysku) tej instalacji wraz z kosztorysem przedsięwzięcia, sporządzonego przez osobę wskazaną w pkt. 1 Załącznika nr 2 programu priorytetowego, zgodny z wymogami/zaleceniami stawianymi przez producenta lub dostawcę kolektorów słonecznych lub 3) projekt budowlano-wykonawczy rozwiązania technologicznego dotyczący montażu instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z kosztorysem przedsięwzięcia, zgodnego z wymogami/ zaleceniami stawianymi przez producenta lub dostawcę kolektorów słonecznych, sporządzonego lub zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektów 19

20 III. Pomoc finansowa z NFOŚ i GW i z WFOŚ i GW c.d. 3. Kredytobiorca zobowiązany jest do zawarcia pisemnej umowy z wykonawcą zawierającej, m.in. zobowiązanie wykonawcy do montażu przedmiotowej instalacji kolektorów słonecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta instalacji kolektorów słonecznych oraz gwarancję na prawidłową pracę tej instalacji. 4. Po podpisaniu umowy kredytu i zrealizowaniu przedsięwzięcia, Kredytobiorca występuje do Banku o wypłacenie dotacji poprzez złożenie protokołu ostatecznego odbioru przedsięwzięcia oraz innych dokumentów określonych w umowie kredytu. 5. Spłata części kapitału kredytu następuje poprzez przekazanie dotacji przez NFOŚiGW na podstawie wystąpienia Banku potwierdzającego zrealizowanie przedsięwzięcia. Wymagania dotyczące uprawnieo do montażu i odbioru instalacji kolektora słonecznego zostały określone w załączniku nr 2 do programu priorytetowego. 20

21 Programy Ministerstwa Gospodarki ( Instytucji Wdrażającej) z NFOŚiGW WFOŚiGW Program OZE 2 NF ( realizowany we współpracy z 10 WFOŚ i GW) dla przedsięwzięd w zakresie odnawialnych źródeł energii. Środki( 500 mln zł ) zostaną przekazane WFOŚ i GW na 15 letnie pożyczki o stałym oprocentowaniu, pokrywające do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji w OZE, których koszt wyniesie od 0,5 10 mln zł 21

22 Programy Ministerstwa Gospodarki ( Instytucji Wdrażającej) z NFOŚiGW WFOŚiGW c.d. Program OZE 3: Na spłatę do 50% odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach i funduszach wytypowanych przez Fundusz na budowę źródeł ciepła o mocy do 50KW jeżeli pochodzą one z czystych lub odnawialnych źródeł energii (zakup i montaż kolektorów słonecznych przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe, Na dotacje w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych ale nie więcej niż 12 mln zł, na przedsięwzięcia polegające na wykonaniu badao środowiskowych ( w tym odwiertu badawczego) w celu wykorzystania tych wód do produkcji energii 22

23 Programy Ministerstwa Gospodarki ( Instytucji Wdrażającej) z NFOŚiGW WFOŚiGW c.d. Udzielanie i umarzanie pożyczek Pożyczka może byd udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat( Narodowego Funduszu nawet do 25 lat). Przy współfinansowaniu przedsięwzięd środkami Unii Europejskiej nie stosuje się karencji W przypadku jeśli inwestor korzysta jednocześnie z pożyczki i dotacji Narodowego Funduszu, kwotamaksymalnego umorzenia pożyczki podlega zmniejszeniu o kwotę udzielonej dotacji Zasady udzielania dofinansowania ze środków NFOŚiGW ( uchwała Rady Nadzorczej z dnia r. 23

24 Programy Ministerstwa Gospodarki ( Instytucji Wdrażającej) z NFOŚiGW i WFOŚiGW c.d Dopłaty do oprocentowania kredytu wynoszą 300 pkt. bazowych w skali roku( 1 pb = 1/100punktu procentowego) Jednak wysokośd dopłat nie może przekroczyd oprocentowania kredytu, Dopłata do oprocentowania kredytu bankowego dotyczy kredytu zaciąganego na pokrycie różnicy między wysokością kosztów kwalifikowanych a kwotą dofinansowania inwestycji środkami Funduszu spójności 24

25 Postępowanie przy udzielaniu dopłat ze środków NFOŚiGW do oprocentowania kredytów bankowych: Wybór projektów do udzielenia dofinansowania odbywa się w jednoetapowo. Wnioskodawca składa w NFOŚiGW Wniosek o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia w formie dopłat do oprocentowania kredytu. We Wniosku podaje kwotę dopłat ze środków NFOŚiGW do oprocentowania kredytu, o jaką się ubiega, wraz z proponowanym harmonogramem wypłat i spłat kredytu, zgodnym z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia albo harmonogramem projektu oraz wskazuje koszty, które mają byd objęte dofinansowaniem. Decyzja określająca warunki dofinansowania przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW w formie dopłat do oprocentowania kredytu udzielana jest na okres do 12 miesięcy od daty podjęcia uchwały przez Zarząd. Integralną częścią decyzji jest harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia albo harmonogram projektu. Na wniosek wnioskodawcy Zarząd może przedłużyd okres ważności decyzji. 25

26 Postępowanie przy udzielaniu dopłat ze środków NFOŚiGW do oprocentowania kredytów bankowych c.d. : Po uzyskaniu decyzji określającej warunki dofinansowania przedsięwzięcia wnioskodawca dokonuje wyboru banku kierując się konkurencyjnością ofert i jeśli jest do tego zobowiązany, z zachowaniem zasad i trybu określonych w ustawie Prawo zamówieo publicznych, i zawiera z wybranym bankiem umowę kredytu. Następnie wnioskodawca występuje w formie pisemnej o zawarcie umowy dopłatowej, przedkładając umowę kredytu, uwzględniającą warunki określone przez NFOŚiGW wraz z harmonogramem wypłat kredytu, zgodnym z zatwierdzonym przez NFOŚiGW harmonogramem projektu oraz oświadczenie o dokonaniu wyboru banku z zachowaniem zasad wynikających z ustawy Prawo zamówieo publicznych. Preferowaną formą zabezpieczenia zwrotu równowartości dopłat do kredytu jest weksel własny in blanco z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową. W celu realizacji dopłat zawierana jest umowa dopłatowa regulująca relacje pomiędzy Wnioskodawcą i NFOŚiGW, do której załącznik stanowi umowa kredytu. Wykorzystanie środków kredytu odbywa się na podstawie przedłożonych przez Beneficjenta w banku faktur oraz innych dowodów księgowych potwierdzających poniesione koszty przedsięwzięcia. 26

27 V. Bank Ochrony Środowiska Kredyty Banku a) kredyt z Dobrą Energią przeznaczony na finansowanie przedsięwzięd z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii Przedmiot kredytowania- realizacja inwestycji z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a przede wszystkim na budowę: biogazowni, i farm wiatrowych, instalacji energetycznego wykorzystania biomasy, a także na pokrycie VAT-u i sfinansowanie kapitału obrotowego. Warunki korzystania z kredytu Max kwota: do 80% kosztu netto, a przypadku gdy jednym ze źródeł są środki PO Ii Ś- do 90% kosztów netto inwestycji, Okres kredytowania: dostosowany do założeo biznesplanu, lecz nie dłużej niż 15 lat Dopuszczalny okres karencji: do 18 miesięcy Oprocentowanie zmienne, oparte o stawkę WIBOR 3M/6M powiększoną o marżę banku Prowizje wg tabeli opłat i prowizji 27

28 V. Bank Ochrony Środowiska c. d. b) Kredyty na realizację inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii na terenie woj. Wielkopolskiego ( w porozumieniu z WFOŚiGW w Poznaniu) przedmiot kredytowania: Grupa 1: budowa systemów zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną, Grupa 2: Instalacje energetyczne: Budowa elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW Budowa i przebudowa małych elektrowni wodnych o mocy do 2 MW, mająca na celu zwiększenie produkcji energii Budowa instalacji do produkcji energii z biomasy i biogazu o mocy do 2MW, zakup i montaż urządzeo do przetwarzania biomasy w paliwo energetyczne 28

29 V. Bank Ochrony Środowiska c.d. b) warunki uzyskania i wykorzystania kredytu dla grupy 2: Do 3,5 mln zł., na okres do 5 lat, okres realizacji inwestycji: Instalacje do produkcji energii z biomasy i biogazu, elektrowni wodnych do 18 miesięcy od daty postawienia przez Bank kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy, W przypadku pozostałych inwestycji z zakresuoze- do 12 miesięcy j.w, Okres karencji: do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytowej, Prowizja : do 2% kwoty przyznanego kredytu ( ale nie mniej niż 200 zł 29

30 Ekofundusz 1 Dotacje na finansowanie kosztów budowy i wyposażenia podstawowych obiektów technologicznych inwestycji oraz urządzeo niezbędnych do funkcjonowania obiektów podstawowych. Dotacje mogą wynosid: Przedsiębiorcy do 30% kosztów projektów typowych, Samorządy dotację ustala się w granicach 30-60% typowych kosztów projektu różnicowane wielkością dochodu na jednego mieszkaoca Inne podmioty do 50% 2. Dotacje do produkcji biomasy na plantacjach ha. Dopłatę do 1 ha określono w wysokości i 1000 zł. Zasady działania Ekofunduszu, Warszawa,marzec

31 VI. System Zielonych Inwestycji mechanizm pozwalający Polsce na sprzedaż na rynku międzynarodowym nadwyżek jednostek emisji CO2, przyznanych w systemie ONZ w ramach Protokołu z Kioto. Uzyskane środki mają byd gromadzone na rachunku Klimatycznym i przeznaczane na finansowanie inwestycji z zakresu ochrony klimatu i wsparcie wdrażania pakietu energetycznoklimatycznego 31

32 32

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY Załącznik 1 do uchwały PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr 20/142/2014 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 29.09.2014 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV)

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV) REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dofinansowanego ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2014 2020 (USZCZEGÓŁOWIENIE RPO WM/ SZOOP)

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2014 2020 (USZCZEGÓŁOWIENIE RPO WM/ SZOOP) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich zlokalizowanych w Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Sopocie ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH Katowice, styczeń 2015 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 r.

Warszawa, kwiecień 2013 r. ZASADY udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach Inicjatywy JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1. MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH CZERWIEC 2011 POMOC PUBLICZNA UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.8 WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE WDRAŻANIA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Nr programu: 2015-OA-10. Strona 1 z 9

Nr programu: 2015-OA-10. Strona 1 z 9 PROGRAM dla osób fizycznych modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Polityka energetyczna państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1. WSTĘP... 4 1.2. PODSTAWY PRAWNE... 4 ROZDZIAŁ 2. ZASADY WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 PO KL... 6 2.1. ZAKRES ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo