Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Małe i średnie przedsiębiorstwa, a zgodnie z nową klasyfikacją mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), to jeden z wiodących sektorów gospodarki, w dużym stopniu wpływający na wzrost gospodarczy oraz poziom zatrudnienia. Przedsiębiorstwa te stanowią 99,86 % wszystkich przedsiębiorstw w kraju 1. Jedną z podstawowych barier na drodze rozwoju i umacniania pozycji rynkowej przedsiębiorstw z sektora MŚP są ograniczenia kapitałowe. Największe problemy z dostępem do zewnętrznego finansowania mają osoby rozpoczynające działalność gospodarczą oraz firmy mikro. Nie posiadają one najczęściej historii kredytowej ani majątku wystarczającego do zabezpieczenia kredytu, a wraz z tym zdolności kredytowej. Niedobór środków finansowych uniemożliwia z kolei inwestycje, które są niezbędne dla poprawy konkurencyjności danego przedsiębiorstwa i związanego z tym wzrostu obrotów. Stanowi to jedną z przyczyn bardzo wysokiego poziomu odsetka firm, które bankrutują w pierwszym roku swojej działalności w Polsce wynosi on ok %. Celem pracy jest identyfikacja oraz ocena źródeł finansowania możliwych do pozyskania przez firmy mikro, małe i średnie, a także wskazanie najbardziej efektywnych metod pozyskiwania kapitału przez te przedsiębiorstwa. Udowodniono tezę, że pomimo utrudnionego dostępu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do źródeł finansowania, istnieją realne możliwości pozyskania kapitału przez te przedsiębiorstwa.. 1

2 Charakterystyka źródeł finansowania przedsiębiorstw z sektora MŚP Każde przedsiębiorstwo posiada majątek trwały oraz obrotowy, który jest niezbędny do prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej. Wydatki, które wiążą się ze sfinansowaniem poszczególnych składników majątku, mogą być finansowane z dwóch podstawowych źródeł: a) kapitałów własnych, b) kapitałów obcych. Podstawowa różnica między nimi polega na tym, że kapitały własne pochodzą od samego przedsiębiorstwa bądź jego akcjonariuszy/udziałowców (np. nadwyżki finansowe wygenerowane w trakcie bieżącej działalności, czy też emisja akcji lub wpłaty od udziałowców), a kapitały obce pozyskiwane są z zewnątrz z otoczenia, w którym funkcjonuje dane przedsiębiorstwo. W ramach tych dwóch podstawowych źródeł rozróżniamy szereg bardziej szczegółowych pozycji. Po ustaleniu wysokości potrzebnego nam kapitału musimy zacząć szukać jego źródeł. Zazwyczaj środki finansowe potrzebne są stopniowo, na kolejnych etapach rozwoju firmy, są to głównie: Oszczędności własne Pożyczki od znajomych Dotacje rządowe Środki od osób prywatnych Kapitał podniesionego ryzyka Kredyty hipoteczne Leasing Kredyty bankowe Giełda 2

3 Oprócz nich istnieją również rodzaje finansowania, które łączą w sobie cechy finansowania kapitałem własnym i obcym. W sposób szczegółowy prezentuje to tabela 1. 3

4 Tabela 1. Źródła finansowania przedsiębiorstw Własne Obce Inne Dopłaty wspólników Zysk zatrzymany Sprzedaż zbędnego majątku Odpisy amortyzacyjne Fundusze wysokiego ryzyka (Venture Capital) oraz aniołowie biznesu (Business Angels) Komercyjne / twarde Kredyty bankowe Rozliczenia za pomocą weksli i kompensaty zadłużenia Kredyt kupiecki Pożyczki (fundusze pożyczkowe) Kredyty i pożyczki konsumpcyjne (dla osób fizycznych) Emisja akcji Formy sprzedaży ratalnej Faktoring Leasing Emisja dłużnych papierów wartościowych Franczyza (franchising) Miękkie / inicjatywy państwa Poręczenia kredytowe Dopłaty do kredytów (kredyty preferencyjne) Dotacje i subwencje Alternatywy finansowania Optymalizacja zobowiązań podatkowych Przyspieszenie obrotu aktywów (elastyczne zarządzanie majątkiem obrotowym) 4

5 Już pobieżna analiza tych źródeł wskazuje na to, że możliwości finansowania się przedsiębiorstw przynajmniej w teorii jest bardzo wiele. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że niektóre z wymienionych tu sposobów nie powodują w sposób bezpośredni dopływu gotówki do firmy, ale wpływając pośrednio na przepływy pieniężne (np. w przypadku wydłużenia terminów płatności) lub obniżając koszty działalności (np. franczyza) de facto powodują wzrost ilości wolnych środków pieniężnych. To z kolei pozwala na wykorzystanie ich w bieżącej działalności gospodarczej. Zaznaczone w tabeli przyspieszenie obrotu kapitału, a także metody optymalizacji zobowiązań podatkowych, należą do rodzajów finansowania, które określiłbym mianem inne. Wydają się one być swoistym połączeniem finansowania opartego na kapitałach własnych i kapitałach obcych, a ich podstawą są wiedza i umiejętności, pozwalające na odpowiednie zarządzanie przedsiębiorstwem. Ze względu na to, iż wyczerpujący opis tych rodzajów finansowania wymagałby ujęcia wielu zagadnień, które nie wiążą się bezpośrednio z tematem tej pracy, bądź też znacznie wykraczają poza jego ramy, nie zostaną one w niej opisane. Dominującą obecnie w Polsce formą finansowania są zdecydowanie środki własne. Wyniki badań opublikowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pokazały, że wśród firm zatrudniających powyżej 9 osób udział nakładów finansowanych ze środków własnych zwiększył się z 65 % w 2001 r. do 70 % w 2002 r., a wśród firm zatrudniających poniżej 9 osób wzrósł z 69 % w 2001 r. do 74 % w 2002 r. Jednocześnie spadał udział nakładów finansowanych z kredytów i pożyczek bankowych w 2002 r. wyniósł on odpowiednio 18,4 % oraz 12,6 % w przypadku większych przedsiębiorstw oraz 16 % i 11 % w przypadku mniejszych. Ta sytuacja wydaje się być dowodem trudnego dostępu do kapitałów obcych firm z sektora MŚP. Jest to tym bardziej niepokojące, że wg wielu ekonomistów finansowanie działalności gospodarczej długiem jest kołem zamachowym całej gospodarki Przed przejściem do szczegółowego omawiania poszczególnych możliwości finansowania się przedsiębiorstw, warto jest jeszcze wspomnieć o jednym, często stosowanym podziale. Źródła finansowania, a wraz z nimi kapitały, możemy mianowicie podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrznymi źródłami finansowania, w przypadku małych firm nie posiadających osobowości prawnej, są zwykle środki właściciela (właścicieli) firmy inwestowane w działalność w momencie jej zakładania oraz wypracowane przez firmę w trakcie jej 5

6 funkcjonowania. W przypadku firm jednoosobowych i spółek cywilnych (w szczególności prowadzących uproszczoną księgowość) występuje tu problem rozdzielenia środków posiadanych przez firmę od środków posiadanych przez właściciela. Dlatego też za wewnętrzne źródła finansowania można tu uznać wszystkie sposoby finansowania, które nie angażują kapitału osób trzecich (poza właścicielami firmy). W przypadku firm posiadających osobowość prawną, za wewnętrzne źródła finansowania uważa się środki wypracowane przez firmę w trakcie działalności. Finansowaniem zewnętrznym będą w tej klasyfikacji wyróżnione wcześniej kapitały obce (kredyty bankowe, leasing, faktoring itd.) oraz np. nabycie udziałów przez fundusz wysokiego ryzyka (venture capital), czy też dodatkowo pozyskanego wspólnika. Taki podział wynika wprost z zasady, że w przypadku finansowania wewnętrznego jedynym kosztem, jaki ponoszą właściciele, jest tzw. koszt alternatywny (utraconych możliwości, wynikających z ewentualnej odmiennej alokacji środków). Z kolei przy finansowaniu zewnętrznym kosztem będzie stopa zwrotu, jakiej oczekuje podmiot udostępniający nam środki. Leasing Leasing jest drugim po kredytach, najczęściej wykorzystywanym przez MŚP źródłem finansowania. Stanowi on formę finansowania inwestycji, polegającą na uzyskaniu prawa do użytkowania określonej rzeczy w zamian za ustalony czynsz (raty leasingowe), bez konieczności jej bezpośredniego zakupu. Należy podkreślić, że wzięcie określonego dobra w leasing nie jest rodzajem jego zakupu 2. Umowa leasingu zbliżona jest raczej do umowy dzierżawy lub umowy najmu. Różni się ona od tych umów następującymi cechami: przedmiot leasingu najczęściej jest zakupiony specjalnie na potrzeby konkretnego leasingobiorcy, umowa leasingu zawarta jest na ściśle określony czas, a płatności z tytułu używania są z góry określone specjalnym harmonogramem, 6

7 po okresie zakończenia umowy leasingu dotychczasowy leasingobiorca może zakupić przedmiot leasingu na szczególnych zasadach, po cenie niższej od ceny rynkowej. Zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie Cywilnym przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Istnieje wiele rodzajów i form leasingu. Najbardziej rozpowszechnione w praktyce gospodarczej są jednak dwa rodzaje podziału umów leasingowych. Według pierwszego z nich leasing dzielony jest na: a) bezpośredni, b) pośredni. Zgodnie z drugim z tych podziałów wyróżniany jest leasing: a) operacyjny (bieżący), b) finansowy (kapitałowy), c) zwrotny. Leasing bezpośredni ma miejsce wtedy, gdy dawcą przedmiotu leasingu jest jego producent lub właściciel. W transakcji takiej występują tylko dwie strony: biorca, czyli użytkownik przedmiotu leasingu, oraz jego dawca. Leasing pośredni występuje w sytuacjach, gdy właściciel przedmiotu leasingu nie jest jego wytwórcą, jest natomiast podmiotem finansującym zamówienie otrzymane od leasingobiorcy. Na zlecenie biorcy wyszukuje określonego dostawcę przedmiotu leasingu oraz dokonuje od niego zakupu. Taka sytuacja oznacza, że między wytwórcą 7

8 przedmiotu leasingu, a jego biorcą, występuje wyspecjalizowany pośrednik firma leasingowa. Nabywa ona przedmiot leasingu od właściciela i sama oddaje go w leasing klientowi biorcy. 3 Powyższy podział wydaje się być dość klarowny i zrozumiały. Więcej niejasności wiąże się z reguły z podziałem leasingu na operacyjny i finansowy. Leasing operacyjny wystąpi wtedy, gdy umowa zostanie zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40 % normatywnego okresu amortyzacji (w przypadku rzeczy ruchomych czy praw majątkowych), albo co najmniej 10 lat (w przypadku nieruchomości) oraz gdy suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o należny VAT, będzie odpowiadać co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu. W trakcie takiej umowy dla finansującego opłaty leasingowe będą w całości przychodem, a amortyzacja kosztem uzyskania przychodu. Natomiast u korzystającego opłaty leasingowe będą stanowić w całości koszt uzyskania przychodu. Leasing finansowy zakłada zawarcie umowy na czas oznaczony, przy czym suma opłat, pomniejszona o należy VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej przedmiotu umowy czyli podobnie, jak w umowie leasingu operacyjnego. W przypadku leasingu finansowego, dla finansującego przychodem będzie jednak jedynie część odsetkowa raty leasingowej, a nie cała rata. Natomiast u korzystającego kosztem uzyskania przychodu będzie właśnie ta część odsetkowa opłaty leasingowej oraz amortyzacja. W trakcie trwania umowy przedmiot leasingu wykazywany jest w aktywach trwałych leasingobiorcy, choć pozostaje własnością leasingodawcy 4. Podstawowe różnice między leasingiem operacyjnym i finansowym przedstawione zostały w tabeli 8

9 Podstawowe różnice między leasingiem operacyjnym i finansowym Leasing operacyjny Okres umowy jest krótszy od okresu eksploatacji przedmiotu leasingu Koszty amortyzacji, konserwacji i remontów przedmiotu leasingu ponosi leasingodawca Opłaty leasingowe, składające się z części kapitałowej i odsetkowej, w całości zaliczane są do kosztów operacyjnych biorcy Opłaty leasingowe nie pokrywają pełnej wartości przedmiotu leasingu Przedmiot leasingu nie jest składnikiem aktywów leasingobiorcy Podatek VAT naliczany jest wraz z każdą opłatą leasingową Możliwe jest odstąpienie od umowy przed jej wygaśnięciem Leasing finansowy Okres umowy jest zbliżony do okresu ekonomicznego zużycia przedmiotu leasingu Koszty amortyzacji, konserwacji i remontów przedmiotu leasingu ponosi biorca, a jeśli ponosi je dawca to za dodatkową opłatą Część kapitałowa opłaty leasingowej jest pokrywana z zysku netto leasingobiorcy, zaś część odsetkowa zaliczana jest w ciężar kosztów operacyjnych biorcy Opłaty leasingowe pokrywają pełną wartość przedmiotu leasingu Przedmiot leasingu nie jest składnikiem aktywów leasingobiorcy Podatek VAT naliczany jest jednorazowo, od pełnej wartości przedmiotu leasingu Wcześniejsze odstąpienie od umowy wymaga zapłaty odszkodowania dawcy przedmiotu leasingu Leasing zwrotny polega z kolei na sprzedaży określonego dobra spółce leasingowej, przy jednoczesnym zawarciu umowy leasingu na jego wykorzystywanie. Dzięki sprzedaży środka produkcji (a czasami nieruchomości) przedsiębiorstwo uzyskuje natychmiastowy dopływ gotówki, a jednocześnie nadal może użytkować dany przedmiot leasingu. Sama umowa leasingu może występować w zarówno w postaci leasingu operacyjnego, jak i finansowego (ze względów księgowych wyróżniamy podział tylko na leasing finansowy i operacyjny). 9

10 Biorąc pod uwagę możliwość wykorzystania leasingu w przedsiębiorstwie, każdorazowo należy dokonać analizy porównawczej ofert różnych firm 5. W szczególności wskazane jest zwrócenie uwagi na następujące parametry: wartość początkowa wnoszona przez biorcę (najczęściej jest to ok %), wysokość miesięcznych opłat związanych z obsługą leasingu oraz ich charakter (stałe lub zmienne), wysokość odsetek karnych za nieterminowe regulowanie płatności, czy istnieje możliwość zmiany wysokości opłat w trakcie trwania umowy leasingowej, a jeżeli tak, to od czego jest to uzależnione, ustalenie, która ze stron umowy ponosi koszty napraw i remontów przedmiotu leasingu, ustalenie, która ze stron dokonuje ubezpieczenia przedmiotu umowy oraz jego zakres, warunki wypowiedzenia umowy przez obie strony, a także warunki zakończenia umowy. Oferta firm leasingowych wydaje się być szczególnie atrakcyjna dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo istnieje na rynku krótko lub też nie może wykazać się odpowiednim poziomem obrotów oraz wymaganymi przez bank zabezpieczeniami, wzięcie określonego dobra w leasing może być sposobem na szybkie uzyskanie niezbędnych środków. W zasadzie jedynym wymaganym zabezpieczeniem jest weksel in blanco. Innych zabezpieczeń nie stosuje się, gdyż właścicielem przedmiotu leasingu w trakcie trwania umowy pozostaje leasingodawca 6. Nie bez znaczenia są także wymogi formalne. Procedura zawarcia umowy leasingowej jest prostsza, wymaga dostarczenia mniejszej ilości dokumentów, a leasingowane dobro można odebrać z reguły po dokonaniu pierwszej wpłaty. W przypadku leasingu zwrotnego przedsiębiorstwo uzyskuje dodatkowo znaczą ilość środków pieniężnych, bez fizycznego uszczuplenia swojego majątku rzeczowego. Wszystkie te czynniki pozwalają na zastosowanie schematu spłaty rat leasingowych z przychodów, które zostaną wygenerowane w wyniku korzystania z przedmiotu leasingu. Dla przypomnienia: byłoby to raczej trudne w przypadku kredytu (bank najczęściej bada przede wszystkim zdolność 10

11 przedsiębiorstwa do spłaty kredytu opierając się na przepływach pieniężnych, które zostały wygenerowane w firmie w okresach poprzednich czyli wtedy, kiedy dany środek trwały nie był jeszcze wykorzystywany w firmie). W literaturze spotykany jest również pogląd, że z racji tego, iż leasing jest zobowiązaniem pozabilansowym, nie powoduje on pogorszenia zdolności kredytowej. Rzeczywiście, czasami tak jest np. w sytuacji oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa za pomocą uproszczonej metody punktowej 7. W przypadku większych kredytów i pełnej analizy ekonomicznej finansowej przedsiębiorstwa nie znajduje to jednak potwierdzenia 8. Dział księgowy potencjalnego kredytobiorcy, z reguły proszony jest o szczegółowe opisanie określonych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat, oraz przygotowanie zestawienia posiadanych przez firmę zobowiązań z tytułu leasingu, wraz ze szczegółowym harmonogramem spłat. W celu lepszego zobrazowania korzyści i kosztów, związanych ze sfinansowaniem inwestycji przy wykorzystaniu leasingu oraz kredytu, należałoby policzyć zdyskontowane na moment podjęcia decyzji przepływy pieniężne, które wiążą się z każdym z wariantów. 11

12 Ponieważ jednak wartości amortyzacji, wartości końcowe środka trwałego po zakończeniu umowy leasingu, wysokości wkładów własnych itp. są w każdym przypadku inne, nie sposób jest jednoznacznie stwierdzić, kiedy i dla kogo leasing jest najkorzystniejszą formą finansowania inwestycji. Podejmując decyzję, do każdej sytuacji należałoby podejść indywidualnie i przeanalizować zarówno koszty, jak i wpływ na sytuację przedsiębiorstwa. Przykładowe źródła finansowania w oparciu o różnego rodzaju formy 1. Fundusz MIKRO Fundusz Mikro został utworzony w 1994 r. przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości USAID do realizacji programu wspierania mikroprzedsiębiorczości w Polsce. Przeznaczono na ten cel 20 mln USD. Utworzona została sieć przedstawicielstw lokalnych w 31 miastach, nawiązano współpracę z przeszło 23 tys. małych przedsiębiorstw z terenu całej Polski. Kwota wypłaconych do 01 maja 2001 pożyczek to ponad 298 mln PLN. Oferta współpracy skierowana do właścicieli najmniejszych firm działających w miastach poszerzona została w lecie 1999 r. o program wspomagania kapitałowego osób dopiero mających zamiar rozpocząć działalność na własny rachunek, osób prowadzących działalność pozarolniczą na terenach wiejskich, stowarzyszeń utworzonych w celu realizacji niewielkich inwestycji mających na celu ułatwienie życia lokalnym społecznościom. Wypracowano unikalną formę współpracy z klientami opartą na zasadzie partnerstwa i zaufania, oferując im stały dostęp do kapitału na prostych warunkach i przy formalnościach ograniczonych do minimum. Oprocentowanie jest stałe. Istnieje możliwość wzajemnego poręczenia pożyczki w grupie liczącej co najmniej 4 pożyczkobiorców. Miesięczna suma dochodów netto poręczycieli powinna być większa od raty spłacanej pożyczki. Wszystkie operacje finansowe pomiędzy Funduszem Mikro a firmą odbywają się za pośrednictwem banku. Fundusz Mikro gwarantuje niezmienność warunków umowy w trakcie jej trwania, a dla stałych klientów obniżenie stóp procentowych przy kolejnych pożyczkach. 2. Inicjatywa MIKRO 12

13 Inicjatywa MIKRO jest programem pożyczek dla mikroprzedsiębiorstw działającym na podobnych zasadach jak Fundusz MIKRO. Celem programu jest stworzenie dostępu do środków finansowych dla firm, które nie spełniają kryteriów stosowanych przy udzielaniu kredytów przez banki (nie posiadają zabezpieczeń majątkowych, prowadzących uproszczoną księgowość, krótko działających na rynku lub ubiegających się o niewielkie kwoty). Maksymalna kwota pożyczek, które udziela się na okres od 3 miesięcy do 3 lat to PLN. Pierwsza pożyczka na ogół nie przekracza PLN. Nie jest określona minimalna kwota pożyczki. Średnia wielkość pożyczki wynosiła 8000 PLN, a średni okres spłaty 12 miesięcy. Czas rozpatrzenia wniosku o pożyczkę wynosi do 7 dni od momentu złożenia wymaganych dokumentów. W ramach programu jest także oferowana możliwość dofinansowania koniecznych szkoleń oraz doradztwo w podstawowym zakresie. 3. Fundusze pożyczkowe Fundusze udzielają pożyczek dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Zapewniają także: pomoc w przygotowaniu wniosków pożyczkowych monitorowanie stanu finansowego i stały nadzór nad podmiotami korzystającymi z FRP Z pożyczki skorzystać mogą osoby bezrobotne zamierzające podjąć działalność gospodarczą oraz osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i brały kredyt z Funduszu Pracy lub podobny. Lista teleadresowa lokalnych funduszy pożyczkowych działających przy ośrodkach Krajowego Systemu Usług znajduje się Centrum Wspierania Biznesu w Płocku te , 4 Fundusze poręczeń kredytowych Poręczenie obejmuje zwykle od 50 do 80% kredytu pobierając prowizję średnio od 1 do 2% w zależności od okresu poręczenia. Bank Gospodarstwa Krajowego ma zasięg ogólnokrajowy, 13

14 fundusze w Białymstoku i Lublinie mają zasięg regionalny (województwo), natomiast pozostałe oferują swoje usługi lokalnie, najczęściej w obszarze swojego powiatu. Lista teleadresowa lokalnych funduszy poręczeniowych działających znajduje się Centrum Wspierania Biznesu w Płocku te , 5 Fundusze Venture Capital Fundusze venture capital są to wyspecjalizowane firmy, zajmujące się inwestowaniem w przedsięwzięcia charakteryzujące się wysokim ryzykiem, ale zarazem umożliwiające osiągniecie bardzo wysokiej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału. Venture capital interesuje się głównie małymi i średnimi przedsiębiorstwami, które dysponują przewagą konkurencyjną (innowacyjny produkt lub usługa, wiedza i inne) gwarantującą sukces rynkowy, a potrzebują wsparcia kapitałowego aby zrealizować swoje cele. Środki funduszy inwestowane są na okres od 3 do 10 lat. Po ustabilizowaniu się pozycji rynkowej venture capital odsprzedaje posiadane udziały. Dodatkowym elementem zwiększającym atrakcyjność tego typu źródła finansowania firmy jest fakt, że jest to tzw. kapitał aktywny, któremu zależy na sukcesie inwestycji. Obecność przedstawicieli funduszu w radzie nadzorczej lub zarządzie firmy daje jej dostęp do nowych technik zarządzania, źródeł innowacyjnych technologii itd. Należy jednak pamiętać, że zaangażowanie venture capital wiąże się z pewną utratą kontroli nad firmą, do czego wielu przedsiębiorców podchodzi bardzo nieufnie. Skala zaangażowania funduszy venture capital waha się od 0,2 mln $ do 25 mln $ i oznacza od kilku procent udziałów po pełne przejęcie firmy celem jej późniejszego odsprzedania. Większość funduszy preferuje firmy już działające ale istnieją takie, które inwestują w nowozakładane firmy. 6. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego udziela poręczeń i gwarancji spłaty kredytu bankowego pod warunkiem przeznaczenia objętego nimi kredytu na finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych. Poręczenie i gwarancje mogą sięgnąć do 60% wykorzystanej kwoty kredytu wraz z odsetkami ale nie może przekroczyć kwoty 1,5 mln Euro. 14

15 7. Innovation Relay Centres Od lipca 2000 r. rozpoczęły w Polsce swoją działalność trzy Ośrodki Przekazu Innowacji: IRC East Poland (woj. mazowieckie, lubelskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie), IRC South Poland (woj. łódzkie, małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie) oraz IRC West Poland (woj. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie), powołane w wyniku konkursu ogłoszonego w ramach 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej Europejska Sieć IRC Ośrodków Przekazu Innowacji działa w ramach Programu Innowacyjność / MŚP Komisji Europejskiej. Obecnie w 30 krajach działa ponad 200 organizacji skupionych w 68 IRC. Około 600 specjalistów zatrudnionych w całej sieci IRC, obsługuje łączenie ponad sto tysięcy firm. Sieć swoim zasięgiem obejmuje poza 15 krajami Unii Europejskiej, tzw. kraje stowarzyszone takie jak: Islandia, Norwegia, Izrael, Szwajcaria, dziesięć krajów europy środkowej i wschodniej: Polska, Kraje Bałtyckie, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, Rumunia i Bułgaria oraz Cypr. Zasadniczym celem sieci IRC jest promocja innowacyjności i wymiany technologicznej między organizacjami w Europie. Działalność obejmuje m.in. doradztwo, konsulting oraz szkolenia. Wszystkie te działania służą zaspokojeniu potrzeb każdej organizacji oraz lokalnego przemysłu. Sieć IRC świadczy usługi firmom, zwłaszcza MSP. Również uniwersytety i instytuty badawcze korzystają z usług IRC w zakresie transferu ich osiągnięć do przemysłu 8. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja udziela dotacji odsetek funduszy strukturalnych UE oraz dofinansowania do odsetek od kredytów i pożyczki na realizację przedsięwzięć gwarantujących powstanie nowych stałych miejsc pracy w działalnościach pozarolniczych w gminach wiejskich i miejskowiejskich. 9.Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 15

16 Mikrokredyty mogą być udzielone na sfinansowanie wszelkich nakładów związanych z uruchomieniem nowych lub rozwojem istniejących pozarolniczych przedsięwzięć gospodarczych w dziedzinie produkcji, handlu lub usług na wsi i w miastach do 20 tyś mieszkańców. Ze względu na fakt, że program ma charakter pilotażowy, jego zasięg geograficzny obejmuje obszar działania banków współpracujących z Funduszem. 10. Fundacja Wspomagania Wsi Mikropożyczki dla mieszkańców terenów wiejskich i małych miast Program skierowany jest do bezrobotnych mieszkańców osiedli popegeerowskich, młodzieży wiejskiej, rolników oraz osób zamieszkujących tereny wiejskie, które prowadzą małe przedsiębiorstwa. Pożyczki udzielane są głównie na nowe przedsięwzięcia, których rozpoczęcie nastąpiło nie wcześniej niż trzy miesiące licząc od daty złożenia wniosku o pożyczkę. Wysokość pożyczki cztery rodzaje do 3 tyś, do 5 tyś, do 10 tyś oraz do 15 tyś zł. Pierwsza pożyczka, którą klient może otrzymać nie może przekraczać 3 tyś zł. Terminowe jej spłacenie pozwala na ubieganie się o kolejne, większe pożyczki. Oprocentowanie pożyczki w zależności od jej wysokości waha się od 9% do 17% rocznie. Okres spłaty pożyczki w zależności od jej wysokości waha się od 12 do 24 miesięcy. Opracowanie powstało na podstawie pracy Krzysztofa Borawskiego. Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Pełny tekst pracy znajduje się na stronie: 16

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Formy finansowania działalności gospodarczej Finansowanie wewnętrzne (środki właściciela inwestowane w momencie zakładania działalności

Bardziej szczegółowo

Leasing w praktyce ABC Leasingu

Leasing w praktyce ABC Leasingu Leasing w praktyce ABC Leasingu Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Szanowni Państwo, Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu jest, zaraz obok kredytów, głównym narzędziem rozwoju biznesu. W dniu

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Jesteś przedsiębiorcą, chcesz rozwijać działalność gospodarczą, ale brakuje Ci środków? W takiej sytuacji ratunkiem dla Twojej

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej

Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej Warszawa, maj 2011 r. 1. Wprowadzenie Æ Badanie możliwości stworzenia

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (dotacje, pożyczki niskoprocentowe, mikropożyczki, kredyty,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 WSTĘP

Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 WSTĘP Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 Robert Skwara WSTĘP Na początku XXI wieku młodzi ludzie stoją przed dużymi wyzwaniami. Zmieniły się priorytety i dzisiaj

Bardziej szczegółowo

Toruń 2013 CISTOR SPS

Toruń 2013 CISTOR SPS POŻYCZKI Z PORĘCZENIEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ PORADNIK DLA UDZIELAJĄCYCH I UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POŻYCZKI Toruń 2013 CISTOR SPS WPROWADZENIE WPROWADZENIE Spis treści WPROWADZENIE 2 Słowo wstępne 2 O projekcie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH MAREK MATEJUN Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka ARKADIUSZ ODERKIEWICZ ING Bank Śląski S.A. WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH W ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW REGIONU ŁÓDZKIEGO [ Po więcej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1. WSTĘP... 4 1.2. PODSTAWY PRAWNE... 4 ROZDZIAŁ 2. ZASADY WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 PO KL... 6 2.1. ZAKRES ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU Curriculum Vitae mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2014 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Badanie było współfinansowane przez Związek Polskiego Leasingu i PZU

Bardziej szczegółowo

17. Procedury kredytowe. Spis treści

17. Procedury kredytowe. Spis treści Spis treści 17. Procedury kredytowe... 1 17.1 Dokumentacja kredytowa klienta i jej weryfikacja... 2 17.2 Analiza wskaźnikowa i credit-scoring... 3 17.3 Komitety kredytowe i umowa kredytowa... 4 18. Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin. 2 Definicje

1 Regulamin. 2 Definicje REGULAMIN FUNDUSZU Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy Skawa prowadzony przez Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej 1 Regulamin 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

JEREMIE. dla instytucji finansowych

JEREMIE. dla instytucji finansowych JEREMIE dla instytucji finansowych 24 JEREMIE dla instytucji finansowych 24 Szanowni Państwo, z dużą satysfakcją zapraszam Państwa do zapoznania się z publikacją, w której przedstawiamy naszych Partnerów

Bardziej szczegółowo