ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland Streszczenie: Istotnym problemem, z jakim borykaj si wszyscy inwestorzy, jest pozyskiwanie funduszy na realizacj zamierzonego przedsi wzi cia. Ochrona rodowiska jest tak dziedzin gospodarki, która w chwili obecnej wymaga du ych nak adów finansowych. Od 2003 roku wyst puje tendencja wzrostowa w nak adach inwestycyjnych zwi zanych z ochron rodowiska, która jest wynikiem wi kszej restrykcyjno ci w przestrzeganiu przepisów prawa oraz wzrostu liczby róde finansowania i odpowiedniego kszta towania ich struktury. W artykule przedstawiono ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce w latach Abstract: Raising funds for the accomplishment of the undertaking is a substantial problem all investors. The environmental protection is such field of economics which at present requires the big financial outlays. From 2003 an upturn is appearing in the investments associated with the environmental protection which is a result bigger responsibility in obeying provisions of the law and the height of the number of source of finances and proper shaping their structure. In the article were introduced sources of funding of ecological investments in Poland in years to Wst p W sytuacji rozwoju spo eczno-ekonomicznego i coraz wyra niej rysuj cych si barier spowodowanych pogarszaj cym si stanem rodowiska naturalnego, obserwuje si zmiany podej cia do zagadnienia rodowisko oraz rosn cy wp yw Wspólnoty na sposób, w jaki traktowane jest ono w skali globalnej. Wyrazem tego jest coraz wyra niej demonstrowana gotowo i wola Wspólnoty ujmowana w dokumentach strategicznych Unii i jej programach operacyjnych. Traktat o Unii Europejskiej podniós dzia ania na rzecz ochrony rodowiska do rangi polityki wspólnotowej. Definiuj c poj cie polityki ekologicznej mo na stwierdzi, i jest to wiadoma i celowa dzia alno pa stwa, polegaj ca na racjonalnym kszta towaniu rodowiska geograficznego poprzez jego w a ciwe u ytkowanie i ochron, w oparciu o prawa przyrodnicze, ekonomiczne i spo eczne.

2 44 J. Toru ski, H. Wyr bek Polityka ekologiczna Unii Europejskiej rozwija a si wraz ze wzrostem nasilaj cych si zagro e rodowiskowych i liczy ponad 30 lat. Rozwój cywilizacji oraz wielkie osi gni cia cz owieka nie zawsze przynosz zamierzone skutki. Rabunkowa eksploatacja zasobów naturalnych doprowadzi a do zachwiania równowagi. Odwrócenie biegu rzek zwi ksza stopie zasolenia wód morskich. Budowla tam i du ych zbiorników wodnych blokuje przep yw planktonu i ryb, powoduj c szkodliwe ekologiczne procesy, zmienia warto klimatyczn i biologiczn terenów. Du a emisja toksycznych gazów powoduje niszczenie warstwy ozonowej poch aniaj cej promieniowanie nadfioletowe. Zmniejsza si powierzchnia terenów zalesionych, wymiera coraz wi cej gatunków ro lin i zwierz t. Tempo rozwoju przemys u i wprowadzenie na wielk skal chemizacji w rolnictwie przyczyniaj si do pogorszenia stanu gleb. W czasie powstawania EWG problem ochrony rodowiska uwa any by za spraw indywidualn pojedynczego kraju. Wkrótce jednak przekonano si o b dnym sposobie my lenia. Powa ne katastrofy stawa y si coraz cz stsze i nabiera y spektakularnego znaczenia. Pocz tki polityki ekologicznej Wspólnoty Europejskiej si gaj 1972 roku. Na zwo anej wówczas konferencji w Sztokholmie po raz pierwszy poruszano spraw kryzysu ekologicznego. Debatowano nad brakiem spójno ci technologii ze rodowiskiem, wyniszczaniem ziem uprawnych, bezplanowo ci w realizacji inwestycji budowlanych, wyniszczaniem i niebezpiecze stwem wygini cia ró nych form ycia wiata fauny i flory. Wynikiem konferencji by o uchwalenie Deklaracji Sztokholmskiej w sprawie rodowiska oraz 26 zasad. By to pierwszy, zasadniczy krok w rozwoju mi dzynarodowego prawa ochrony rodowiska. Dalszy rozwój i formalne uwzgl dnienie ochrony rodowiska w ród celów dzia ania EWG mia o miejsce w 1987 r. na konferencji w Maastricht. Do Traktatu Rzymskiego dodano rozdzia rodowisko. Ochrona rodowiska w prawie europejskim Prawo europejskie jest to ogó norm prawnych reguluj cych stosunki w ramach procesów integracyjnych realizowanych przez Wspólnoty Europejskie oraz Uni Europejsk. 1 ród a prawa europejskiego dziel si na: ród a prawa pierwotnego, ród a prawa wtórnego. Prawo pierwotne obejmuje szereg traktatów, na których opiera si ustrój i struktura Unii. Prawo wtórne stanowi natomiast akty o charakterze wi cym i niewi cym. S to rozporz dzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie. Zarówno prawo pierwotne, jak i wtórne tworzone jest w tzw. I flarze Unii Europejskiej obejmuj cym polityk spo eczn, gospodark, handel, kul- 1 M. Lis, Encyklopedia prawa, Warszawa 2000, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009 ZN nr 82

3 ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce 45 tur i ochron rodowiska. Przepisy prawa wtórnego musz by spójne z prawem pierwotnym, a nad przestrzeganiem zgodno ci czuwa Europejski Trybuna Sprawiedliwo ci. Rozporz dzenia S aktami prawnymi du ej rangi. Przypominaj polsk ustaw. Obowi zuj w ca o ci i bezpo rednio w pa stwach cz onkowskich i maj pierwsze stwo przed prawem krajowym. Oznacza to, e powinny uchyli przepisy prawa wewn trznego, które z nim koliduj. Maj zastosowanie wtedy, gdy istnieje potrzeba ujednolicenia systemu. S adresowane do nieokre- lonej liczby adresatów. Ka dy podmiot podlegaj cy regulacji prawa europejskiego mo e powo ywa si wprost na rozporz dzenie. Form rozporz dze ma oko o 10% aktów prawnych Wspólnoty Europejskiej. Dyrektywy S wi ce jedynie dla pa stw cz onkowskich, do których s kierowane. Ich wi cy charakter dotyczy tylko celu, który ma by osi gni ty, natomiast rodki i form realizacji pozostawia do swobodnego wyboru. Dyrektywa wymaga implementacji do prawa krajowego i nie mo na si na ni bezpo rednio powo ywa. Ma natomiast du e znaczenie w procesie stanowienia prawa krajowego. Je eli w dyrektywie jest zawarty konkretny wymóg, wszystkie pa stwa cz onkowskie s zobligowane do transpozycji tego wymogu do prawa wewn trznego. Decyzje Wydawane s w sprawach indywidualnych i wi jedynie okre lone podmioty prawne lub ekonomiczne. Tak jak rozporz dzenie, decyzja nadaje si do stosowania bezpo redniego i nie daje wyboru najlepszego sposobu regulacji. W zagadnieniach z zakresu ochrony rodowiska decyzje stosowane s w sprawach proceduralnych dotycz cych zagadnie szczegó owych, raportowania oraz w zwi zku z konwencjami mi dzynarodowymi. W tej dziedzinie wyst puj rzadziej ni rozporz dzenia i dyrektywy. Zalecenia i opinie S aktami o niewi cym charakterze prawa. Wyznaczaj kierunek rozwoju prawa europejskiego oraz zawieraj pogl dy i opinie organów unijnych w okre lonych sprawach. Musz by brane pod uwag przez pa stwa cz onkowskie przy wyk adni prawa krajowego. Wa n i znaczn rol w sprawie ochrony rodowiska w prawodawstwie europejskim pe ni normy i przepisy techniczne. Stanowi one zbiór szczegó owych rozwi za, opracowanych na podstawie bada, naukowych ekspertyz i do wiadcze praktycznych. Promuj proekologiczne inwestycje przemys owe, wdra anie nowych technologii oraz inspiruj do przemian strukturalnych w przemy le. ZN nr 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009

4 46 J. Toru ski, H. Wyr bek Do instrumentów prawnych polityki ekologicznej nale y zaliczy równie wyk adni Trybuna u Sprawiedliwo ci. Trybuna orzeka o legalno ci aktów prawnych wydawanych przez organy UE i o ich zgodno ci z traktatami oraz dokonuje ich obowi zuj cej interpretacji. Jest to instytucja kompetentna w sprawach rozstrzygania sporów wynikaj cych z interpretacji prawa wspólnotowego. Jego orzeczenia maj charakter ostateczny. Ochrona rodowiska w prawie polskim Polska historia prawna w zakresie ochrony przyrody si ga czasów redniowiecza. Ju wtedy król Boles aw Chrobry chroni bobra, a pó niej, w 1423 r., W adys aw Jagie o ograniczy mo liwo ci polowania na jelenie, dziki i osie. Wiele lat pó niej kto powiedzia, e Puszcza Bia owieska i ubry zawdzi czaj swoje ocalenie królom polskim. Z biegiem lat dojrzewa a koncepcja ca o ciowej ochrony przyrody. W 1934 r. utworzono ustaw o ochronie przyrody, w my l której ochronie podlega a ziemia, wody, jaskinie, ro liny i zwierz ta oraz minera y i skamienia o ci. Ustawa ta dawa a podstaw prawn do wydawania rozporz dze o tworzeniu parków narodowych i o gatunkowej ochronie ro lin i zwierz t. Jednak a do XIX w. ochrona rodowiska by a s abo rozwini ta. W okresie powojennym zupe nie straci a na znaczeniu. Rz dom przy wieca zupe nie inny cel. Rozwój przemys u poci ga za sob uszczuplanie zasobów przyrody, a co za tym idzie powodowa wzrastaj c degradacj rodowiska i w coraz wi kszym stopniu przyczynia si do jego wyniszczenia. W XX w. niszczenie rodowiska jeszcze bardziej spot gowa o si. Masowo stosowane technologie wzmaga y szkodliwy wp yw produkcji na otoczenie. Dopiero po nowelizacji Konstytucji w 1976 r. pojawi y si przepisy dotycz ce ochrony rodowiska. Art. 8 ust. 2 otrzyma brzmienie: Polska Rzeczpospolita Ludowa zapewnia ochron i racjonalne kszta towanie rodowiska naturalnego, stanowi cego dobro ogólnonarodowe. Natomiast w art. 60a okre lono prawo obywateli do korzystania ze rodowiska oraz wprowadzono obowi zek jego ochrony. Umowy mi dzynarodowe Ratyfikowana umowa mi dzynarodowa, og oszona w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, stanowi cz porz dku prawnego w Polsce. Najwa niejsze wi ce Polsk umowy mi dzynarodowe w dziedzinie ochrony rodowiska to: 2 Umowy wielostronne w dziedzinie ochrony rodowiska morskiego klimatu, atmosfery i warstwy ozonowej 2 K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki, Ochrona rodowiska przeró nymi zagro eniami. Problemy spo eczne, ekonomiczne i prawne, Warszawa Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009 ZN nr 82

5 ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce 47 fauny i flory oraz szczególnie cennych terenów Umowy dwustronne umowy dotycz ce wód granicznych specjalne umowy o ochronie rodowiska uk ady dobros siedzkie W ustawach koncentruje si zasadnicza cz regulacji prawa ochrony rodowiska. Szczególne miejsce w polskim prawie ochrony rodowiska zajmuje ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska. Obejmuje ona podstawowe regulacje dla ca ego rodowiska i jego ochrony, zawiera te najwa niejsze definicje legalne. W bardzo obszernym zbiorze przepisów dotycz cych rodowiska, ustawa ta sta a si swoist konstytucj prawa ochrony rodowiska w Polsce. Kluczowe miejsce zajmuje tu poj cie zrównowa onego rozwoju i równowagi przyrodniczej. W ostatnich latach XX w. Polska stan a w obliczu wielu zmian zarówno spo eczno-ekonomicznych, gospodarczych, jak i politycznych. Z okresu recesji gospodarczej przeszli my do okresu wzrostu. Zawansowany zosta proces prywatyzacji gospodarki oraz przeprowadzono reform pa stwa w kierunku rozbudowy samorz dno ci. By to równie okres intensywnych prac zwi zanych z integracj Polski z Uni Europejsk. Dzia ania w tym zakresie by y realizowane g ównie poprzez tworzenie mechanizmów i norm prawnych. Trwa wzmo ony proces legislacji nowych ustaw i rozporz dze dostosowanych do przepisów unijnych. W ko cowym etapie uzgodnie by a II Polityka Ekologiczna Pa stwa, wytyczaj ca cele na okres 25 lat. Przy opracowywaniu dokumentu kierowano si nast puj cymi za o- eniami: Nadrz dn warto ci jest cz owiek. Komfort ycia i zdrowie jest niepodwa alnym kryterium w realizacji polityki ekologicznej na ka dym szczeblu. Cz owiek wraz ze swoj dzia alno ci jest ci le zwi zany z systemem przyrodniczym. Zachowanie równowagi wymaga spójnego zarz dzania u ytkowaniem zasobów naturalnych oraz zapobieganiem i likwidacj negatywnych dla rodowiska skutków dzia alno ci gospodarczej. Bezpiecze stwo ekologiczne polega nie tylko na wprowadzeniu zabezpiecze przed negatywnym oddzia ywaniem na rodowisko, ale tak e na dba o ci i zapewnianiu odpowiednich warunków. Wymóg dalszego rozwoju gospodarczego opartego na zasadzie zrównowa onego rozwoju wynika z katastrofalnych skutków, jaki przyniós dotychczasowy rozwój oparty na niekontrolowanym i nieracjonalnym korzystaniu z zasobów. Polska zachowa a znaczne powierzchnie lasów i bogat ró norodno biologiczn. Polityka ekologiczna Polski opiera si na zasadach, które okre laj jej charakter. S to: ZN nr 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009

6 48 J. Toru ski, H. Wyr bek Zasada zrównowa onego rozwoju. Oznacza takie prowadzenie polityki i dzia a, aby zachowa walory rodowiska w stanie zapewniaj cym mo liwo korzystania z nich nast pnym pokoleniom. Istot zrównowa onego rozwoju jest konieczno integracji zagadnie ochrony rodowiska z polityk gospodarcz. Zasada równego dost pu do rodowiska przyrodniczego. Zasada regionalizacji. Oznacza rozszerzenie uprawnie samorz du terytorialnego. Zasada zanieczyszczaj cy p aci. Zasada prewencji. Przeciwdzia anie niekorzystnym skutkom dla rodowiska musi dotyczy ca ego procesu planowania, realizacji i monitoringu prowadzonych przedsi wzi. Zasada przezorno ci. Realizacja i wdra anie nowych rozwi za mo e nast pi tylko wówczas, gdy istnieje naukowo udowodniona ca kowita pewno efektów i skutków ich stosowania. Zasada stosowania najlepszych technik (BAT). Zasada subsydiarno ci. Oznacza przekazywanie cz ci uprawnie i kompetencji na mo liwie najni szy szczebel. Zasada skuteczno ci ekologicznej i efektywno ci ekonomicznej. Oznacza minimalizacj nak adów przy maksymalizacji uzyskanych efektów. Zasada ta ma zastosowanie przy wyborze planowanych przedsi wzi inwestycyjnych zwi zanych z ochron rodowiska. Polityka ekologiczna pa stwa powinna by integraln cz ci polityk sektorowych, winna harmonizowa cele spo eczno-gospodarcze z celami ochrony rodowiska. Rok 2001 by rokiem prze omowym w rozwoju ochrony rodowiska w Polsce. Aspiracje Polski do cz onkostwa w Unii Europejskiej wi za y si z konieczno ci przystosowania prawa polskiego do olbrzymiej liczby dyrektyw unijnych. Poza tym, przyczyny tej fundamentalnej zmiany wi za y si z konieczno ci pe nego wdro enia konstytucyjnych za o e. Uchwalono wówczas wiele ustaw dotycz cych ochrony rodowiska. Na czo o wysuwa si ustawa Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z pó n. zm.), ustawa prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 115, poz z pó n. zm.), ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki (Dz.U. Nr 47, poz. 243 z pó n. zm., ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.), ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638 z pó n. zm.), ustawa o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pó n. zm.), ustawa o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 898). Zako czenie prac legislacyjnych ukoronowane uchwaleniem ustawy Prawo ochrony rodowiska oznacza o wyra ne skrócenie czasu dostosowywania polskiego prawa do wymogów unijnych. Jednak e, tak jak w prawodawstwie unijnym sprawa ochrony rodowiska nie jest tematem zamkni tym, tak i w polskich regulacjach prawnych wprowadzane s ci g e zmiany. Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009 ZN nr 82

7 ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce 49 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w zwi zku z przyst pieniem RP do Unii Europejskiej dokonuje w zakresie regulacji ustawy Prawo ochrony rodowiska wdro enia 30 dyrektyw Wspólnot Europejskich. Jako powietrza Ochrona powietrza s u y zapewnieniu jak najlepszej jego jako ci poprzez utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poni ej dopuszczalnych dla nich norm lub przynajmniej na ich poziomie. W polskim prawie zapisy dotycz ce ochrony powietrza zawarte s g ównie w ustawie prawo ochrony rodowiska oraz w wielu rozporz dzeniach. Polska dokonuje transpozycji w zakresie ochrony powietrza aktów prawa wspólnotowego, zgodnie z zobowi zaniem dostosowania prawa krajowego do acquis communautaire. Transpozycja dyrektywy 98/70/EWG w sprawie jako ci benzyny i olejów nap dowych nast pi a w ustawie z dnia 10 stycznia 2003 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jako ci paliw ciek ych. Dalsze dostosowywanie prawa dotycz m.in.: dyrektywy 1996/62/WE w sprawie oceny i kontroli otaczaj cego powietrza, dyrektywy 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszcze do powietrza, dyrektywy 2001/81/WE w sprawie pu apów emisji, dyrektywy 2000/79/WE w sprawie spalania odpadów. Na uwag zas uguje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubo aj cych warstw ozonow. Wprowadza ona zasady u ywania tych substancji, reguluje ograniczenia w ich obrocie, wprowadza wymóg uzyskania wiadectwa klasyfikacji. Ponadto wprowadza op aty oraz kary. Jako wód Ochrona wód polega na zapewnieniu jak najlepszej jako ci w celu zachowania równowagi biologicznej oraz zapewnieniu odpowiednich standardów jako ci co najmniej na poziomie dopuszczalnym. Regulacje prawne w zakresie ochrony wód zawieraj ustawy: Ustawa prawo ochrony rodowiska i prawo wodne (Dz.U. z 2001 r. Nr 115, poz z pó n. zm.) Ustawa prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96 z pó n. zm.) Ustawa o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z pó n. zm.) Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 z pó n. zm.) Ustawa o nawozach i nawo eniu (Dz.U. z 2000 r. Nr 89, poz. 991 z pó n. zm.) W zwi zku z przyst pieniem do Unii Europejskiej Polska dostosowa a swoje prawo do wymogów wspólnotowych dokonuj c transpozycji wielu dyrektyw i rozporz dze : * Dyrektywy 2000/60/WE z 2000 r. w sprawie dzia ania polityki wodnej ZN nr 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009

8 50 J. Toru ski, H. Wyr bek * Dyrektywy 75/440/EWG z 1975 r. dotycz c wymaganej jako ci wód przeznaczonych do poboru wody pitnej * Dyrektywy 76/160/EWG dotycz c jako ci wody w k pieliskach * Dyrektywy 79/923/EWG w sprawie jako ci wód, w których yj skorupiaki * Dyrektywy 76/464/EWG w sprawie zanieczyszczenia niektórymi substancjami szkodliwymi * Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania cieków komunalnych Zagadnienia dotycz ce ochrony wód morskich s w wi kszo ci uregulowane na szczeblu mi dzynarodowym w konwencjach i porozumieniach. Polska ratyfikowa a b d stosuje wszystkie najwa niejsze konwencje w tym zakresie. W prawie polskim dla ochrony rodowiska morskiego istotn rol odgrywa kodeks morski, 3 ustawa o bezpiecze stwie morskim, ustawa o zanieczyszczeniu przez statki. Odpady Problematyka gospodarowania odpadami w polskim porz dku prawnym zosta a uregulowana w sposób kompleksowy, wprowadzaj c nowe rozwi zania prawne zawarte w Konwencji bazylejskiej, Agendzie 21 i prawie wspólnotowym. Przepisy dotycz ce tych zagadnie znajduj si m.in. w: ustawie prawo ochrony rodowiska i ustawie o odpadach ustawie o zachowaniu porz dku w gminie ustawie o mi dzynarodowym obrocie odpadami ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych ustawie o recyklingu odpadów oraz wielu rozporz dzeniach w tym zakresie wydanych przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej Wdro ono równie do polskiego systemu prawnego szereg przepisów unijnych reguluj cych problematyk gospodarki odpadami: Dyrektyw 75/442/EWG dotycz c odpadów Dyrektyw 91/271/EWG dotycz c cieków komunalnych Dyrektyw 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów Dyrektyw 99/31/WE w sprawie sk adowania odpadów Dyrektyw 94/62/WE w sprawie opakowa i odpadów opakowaniowych W polskim prawie ochrony rodowiska post powanie z odpadami opiera si na kilku podstawowych zasadach. Rzecz najistotniejsz jest zapobieganie powstawaniu odpadów ju na etapie planowania. Odzysk oraz unieszkodliwianie powinno odbywa si w miejscu ich powstawania, co jednocze nie stanowi o zakazie nieuzasadnionego przemieszczania odpadów. Ustawa o odpadach reguluje problematyk spalarni odpadów 4 oraz ci le okre la wymogi dotycz ce lokalizacji i budowy sk adowisk odpadów. 3 Ustawa z dn. 18 wrze nia 2001 r. Kodeks morski, Dz.U. Nr 138 poz z pó n. zm. 4 J. Jerzma ski, Gospodarka odpadami - prawo polskie w kontek cie przepisów Unii Europejskiej, Wroc aw 2001, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009 ZN nr 82

9 ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce 51 Konsekwentna realizacja od pocz tku lat 90. polityki ekologicznej pa stwa pozwoli a osi gn znacz c popraw stanu rodowiska w Polsce. Przyk adowo w latach : liczba miast obs ugiwanych przez oczyszczalnie cieków wzros a z 467 do 801, ca kowita emisja dwutlenku siarki spad a z 3210 tys. ton/rok do 1511 tys. ton/rok, emisja py ów spad a z 1950 tys. ton/rok do 403 tys. ton/rok, zmala a ilo odpadów sk adowych z 66,5 mln to do 22,3 mln ton, wzros a ilo odpadów wykorzystywanych i unieszkodliwionych z 77,3 mln ton do 121,6 mln ton Fundusze ekologiczne W zakresie ochrony rodowiska, ka dy inwestor, projektant i wykonawca robót zobowi zany jest do uwzgl dniania w swojej dzia alno ci inwestycyjnej wymaga ochrony rodowiska, do zapewnienia (zw aszcza w budownictwie mieszkaniowym i budownictwie u yteczno ci publicznej) materia ów i elementów budowlanych chroni cych przed ha asem i wibracjami. 5 Inwestorzy i projektanci inwestycji o charakterze gospodarczym musz stosowa procesy technologiczne najmniej uci liwe dla rodowiska. Zobowi zani s równie do racjonalnych rozwi za w zakresie gospodarowania odpadami i ciekami, a w szczególno ci do gospodarczego ich wykorzystania. 6 Trzon ca ego systemu rynku finansowego wspieraj cego dzia ania na rzecz ochrony rodowiska w Polsce stanowi fundusze ekologiczne. Podstaw prawn funduszy s zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony rodowiska. Najpr niej dzia aj cym na tym polu w Polsce jest Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. Celem dzia alno ci Narodowego Funduszu jest finansowe wspomaganie inwestycji proekologicznych istotnych z punktu widzenia rodowiska o zasi gu ogólnokrajowym i ponadregionalnym oraz administrowanie rodkami zagranicznymi przeznaczonymi na ochron rodowiska w Polsce. Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej stosuje nast puj ce formy dofinansowania (rys. 1): dotacje po yczki p atnicze i preferencyjne, kredyty udzielane ze rodków funduszu przez banki, dop aty do oprocentowania preferencyjnych kredytów. O dofinansowanie ze rodków Narodowego Funduszu mog ubiega si podmioty gospodarcze podejmuj ce realizacj zada zwi zanych 5 Art. 68 ust. 1, Prawo Ochrony rodowiska. 6 Ochrona rodowiska, Zbiór przepisów, Wydawnictwo LEX, Sopot ZN nr 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009

10 52 J. Toru ski, H. Wyr bek z ochron rodowiska. Udzielaj c dofinansowania fundusz stosuje przepisy dotycz ce pomocy publicznej. 49,95% 1,00% 0,00% 49,05% 1 zwrotne 2 bezzwrotne 3 kapita owe 4 inne Rys. 1. Struktura finansowania ze rodków NFO igw wg form finansowania w latach ród o: GUS,Ochrona rodowiska 2005 r. Fig. 1. Financing structure of agents NFO igw according to forms of financing in years Source: GUS, Environmental protection Dotacje udzielane s na przedsi wzi cia realizowane w ramach nast puj cych programów: ochrony powierzchni ziemi, gospodarki wodnej, ochrony powietrznej, ochrony przyrody i krajobrazu, Pa stwowego Monitoringu rodowiska, ochrony lasów, zapobieganie kl skom ywio owym, Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjno ci Przedsi biorstw. Rol wojewódzkich funduszy (WFO igw) jest finansowe wspieranie przedsi wzi proekologicznych o zasi gu regionalnym. Fundusze wojewódzkie dzia aj na podobnych zasadach co Fundusz Narodowy. Do zada dofinansowywanych przez wojewódzkie fundusze nale m.in.: wspieranie dzia a zapobiegajacych powstawaniu odpadów i zanieczyszcze oraz zmierzaj cych do ich gospodarczego wykorzystania i sk adowania, zadania modernizacyjne i inwestycyjne s u ce ochronie rodowiska, edukacja ekologiczna oraz inne dzia ania wynikaj ce z zasady zrównowa onego rozwoju uznane za priorytetowe dla danego regionu. Powiatowe i Gminne Fundusze Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej s funduszami celowymi nieposiadaj cymi osobowo ci prawnej. Celem dzia ania tych funduszy jest dofinansowywanie zada proekologicznych realizowanych na w asnym terenie. Do systemu ekologicznych funduszy celowych, obok Funduszy Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, zaliczany jest równie Fundusz Le ny i Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. Wykorzystanie rodków Fun- Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009 ZN nr 82

11 ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce 53 duszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz zrealizowane prace i przedsi wzi cia ze rodków tego funduszu w latach przedstawia tabela 1. Tabela 1. Prace i przedsi wzi cia zrealizowane w oparciu o rodki funduszu ochrony gruntów rolnych Table 1. Works and undertakings carried out based on centers of the fund of the protection of agricultural lands WYSZCZEGÓLNIENIE Rekultywacja i przystosowanie nieu ytków oraz bagien do potrzeb produkcji rolniczej Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych w hektarach U y nianie gleb Przeciwdzia anie erozji gleb Budowa i renowacja zbiorników wodnych s u cych ma ej retencji wodnej Budowa i modernizacja dróg dla potrzeb rolnictwa ród o: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa Source: Ministry of Agriculture and the Development of the Village, Warsaw W najbli szych latach oczekuje si spadku udzia u funduszy ochrony rodowiska w finansowaniu inwestycji ekologicznych przy jednoczesnym zwi kszeniu zaanga owania rodków pomocowych. Programy pomocowe i instytucje finansuj ce Pomoc zagraniczna w finansowaniu ochrony rodowiska w Polsce odgrywa znacz c rol. Ju od 1989 roku Polska jest beneficjentem programów pomocowych oferowanych w przewa aj cej cz ci przez Uni Europejsk. Dotacje wyp acane s ze rodków w ramach funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych. Celem pomocy jest wyrównanie poziomu rozwoju w krajach Wspólnoty. Fundusze strukturalne to jedna z najatrakcyjniejszych form wsparcia. W ramach tych funduszy Polska otrzyma a w latach ,8 mld EUR. Polska otrzyma a dost p do czterech funduszy strukturalnych: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Europejski Fundusz Spo eczny, Finansowy Instrument Orientacji Rybo ówstwa. Najistotniejszym z punktu widzenia pozyskiwania rodków na realizacj zada z zakresu ochrony rodowiska jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej. ZN nr 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009

12 54 J. Toru ski, H. Wyr bek Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego powo any zosta w 1975 roku w celu pomocy regionom s abo rozwini tym. Dzia alno funduszu koncentruje si na: o inwestycjach z zakresu ochrony rodowiska naturalnego, o infrastrukturze, o rozwoju ma ych i rednich przedsi biorstw, o rozwoju turystyki, o kszta towaniu spo ecze stwa informacyjnego. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej powsta w 1964 roku. Jest programem rozwoju regionów wiejskich i poprawy infrastruktury rolnej. G ówne cele funduszu to: rozwój terenów wiejskich, wsparcie dla m odych rolników, restrukturyzacja oraz dostosowanie gospodarstw do wymogów rynku, wspieranie dzia a zwi kszaj cych konkurencyjno produktów rolnych, wsparcie dla inicjatyw turystycznych, ochrona rodowiska naturalnego terenów wiejskich, rozwój terenów le nych, inwestycje z zakresu ochrony rodowiska. Fundusz Spójno ci (zwany równie Funduszem Kohezji) powsta na mocy Traktatu z Maastricht w 1993 roku. Wsparcie finansowe w ramach funduszu udzielane jest krajom cz onkowskim, których produkt narodowy brutto na jednego mieszka ca nie przekracza 90% redniej PNB dla wszystkich pa stw cz onkowskich. Fundusz Spójno ci nie nale y do funduszy strukturalnych. Ró nica mi dzy funduszami polega na: podejmowaniu decyzji o przyznaniu rodków na dofinansowanie przez Komisj Europejsk, zasi gu pomocy finansowej. G ównym celem Funduszu Spójno ci w Polsce jest wspieranie dzia- a inwestycyjnych w adz publicznych z zakresu ochrony rodowiska wynikaj cych z wdra ania prawa Unii Europejskiej. Do dzia a tych nale w szczególno ci: poprawa jako ci powietrza (ograniczenie emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu), poprawa jako ci wód powierzchniowych (budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni cieków), polepszenie jako ci wody przeznaczonej do spo ycia, racjonalizacja gospodarki odpadami, ochrona powierzchni ziemi, zapewnienie bezpiecze stwa przeciwpowodziowego. Podmiotami dofinansowania ze rodków Funduszu Spójno ci s jednostki samorz du terytorialnego oraz przedsi biorstwa komunalne. Wy- Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009 ZN nr 82

13 ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce 55 soko udzielonej pomocy mo e wynosi 80% warto ci danego projektu, pozosta y wk ad zapewniony jest przez beneficjenta. Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego W 2004 roku, w pa dzierniku, Polska podpisa a dwie umowy, dzi ki którym mo e korzysta ze róde bezzwrotnej pomocy zagranicznej: Memorandum of Understanding wdra ania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Memorandum of Understanding wdra- ania Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Darczy cami s trzy kraje EFTA Norwegia, Lichtenstein, Islandia. Przyznana Polsce kwota wsparcia to 533,51 mln EUR, która ma by wykorzystana w latach rodki te udzielane s w ramach dwóch instrumentów finansowych: Norweskiego Mechanizmu Finansowego z przeznaczeniem na ochron rodowiska, ochron kulturowego dziedzictwa europejskiego, promowanie zrównowa onego rozwoju, badania naukowe, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego z przeznaczeniem na pomoc techniczn przy wdra- aniu acquis communautaire, polityk regionaln i dzia ania transgraniczne, wdra anie przepisów z Schengen. rodkami tymi koordynuje w Polsce Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Fundusz na rzecz Globalnego rodowiska G ównym celem dzia alno ci GEF jest ochrona globalnego rodowiska naturalnego. rodki finansowe przeznaczane s na programy i przedsi wzi cia w dziedzinach uznanych za priorytetowe: ochron wód mi dzynarodowych, przeciwdzia anie zmianom klimatu, ochron warstwy ozonowej, ochron ró norodno ci biologicznej. Program ten skierowany jest do organizacji pozarz dowych i spo ecznych, a fundusze wyp acane s w formie dotacji. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej W oparciu o w asne rodki finansowe fundusz ten realizuje programy w zakresie preferencyjnego kredytowania przedsi wzi dotycz cych rozwoju wsi i ma ych miast. Obecnie fundusz realizuje trzyna cie programów operacyjnych obejmuj cych 11 linii kredytowych. Kredyty te przyznawane s na zadania dotycz ce: Infrastruktury wiejskiej: o kredyty na modernizacj dróg publicznych, o kredyty na inwestycje dotycz ce zbiorowego zaopatrzenia wsi w wod, o kredyty na inwestycje z zakresu oczyszczania cieków, o kredyty na inwestycje w zakresie wiejsko-gminnych szkó. ZN nr 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009

14 56 J. Toru ski, H. Wyr bek Pozarolniczej ma ej przedsi biorczo ci: o kredyty na przedsi wzi cia w zakresie agroturystyki, o kredyty na przedsi wzi cia w zakresie ma ej przedsi biorczo- ci, o kredyty na ochron zdrowia, o kredyty na inwestycje dotycz ce weterynarii, o mikrokredyty na pozarolnicz dzia alno gospodarcz. Subwencje w zakresie ochrony zdrowia i rodowiska: o zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej, o ochrona rodowiska na terenach wiejskich. Cele Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej realizowane w ramach ww. linii kredytowych powi zane s ci le z funduszami strukturalnymi, czyli mog wspiera rodki pomocowe Unii Europejskiej, uzupe niaj c wymagany w asny wk ad inwestorów. Fundacja EkoFundusz Powo any w 1992 roku celem efektywnego zarz dzania rodkami finansowymi pochodz cymi z ekokonwersji. G ównym zadaniem fundacji jest finansowe wspieranie dzia a podejmowanych w zakresie ochrony rodowiska, które maj istotne znaczenie w skali globalnej. W odró nieniu od innych funduszy, dofinansowanie z Fundacji EkoFundusz wyklucza mo liwo finansowego wsparcia przedsi wzi o zasi gu lokalnym. S to dzia ania z zakresu: ochrona wód Ba tyku (ograniczenie dop ywu zanieczyszcze ), ochrona klimatu (ograniczenie emisji gazów cieplarnianych), ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu, ochrona ró norodno ci biologicznej, racjonalna gospodarka odpadami. Fundacja EkoFundusz mo e wspiera finansowo zarówno dzia ania dopiero rozpoczynane, jak i znajduj ce si ju w fazie realizacji projektu pod warunkiem, e ich zawansowanie finansowe nie przekracza 60%. Wspieranie finansowe fundacji polega na udzielaniu bezzwrotnej dotacji, mieszcz cej si w granicach 10-30% kosztów projektu, oraz dop at do zada o charakterze powtarzalnym i dop at do tworzonych plantacji ro lin energetycznych. Dotacje z EkoFunduszu dotycz mi dzy innymi projektów z dziedziny ochrony powietrza, takich jak: kolektory s oneczne, elektrownie wiatrowe, plantacje ro lin do celów energetycznych, produkcja oleju nap dowego rzepakowego, urz dzenia do kompostowania odpadów komunalnych. Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009 ZN nr 82

15 ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce 57 Fundacja na rzecz Rozwoju Wsi Polskiej Polska Wie 2000 im. Macieja Rataja Zakres przedmiotowy fundacji dotyczy dofinansowania inicjatyw lokalnych na rzecz rozwoju infrastruktury wiejskiej. Finansowanie to polega na udzielaniu kredytów na preferencyjnych warunkach, które s przeznaczone w szczególno ci na budow i modernizacj urz dze grzewczych zasilanych olejem opa owym lub gazem. Wysoko udzielanego kredytu mo e wynosi 40 tys. z otych, z tym e udzia w asny inwestora nie mo e by ni szy ni 50% warto ci realizowanego projektu. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ARiMR spe nia zasadnicz rol w rozwoju przedsi biorczo ci na wsi. Formy pomocy udzielanych przez Agencj stanowi dop aty i kredyty: kredyt na realizacj przedsi wzi inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spo ywczym i us ugach dla rolnictwa, kredyt na inwestycje z zakresu agroturystyki w gospodarstwie rolnym, dofinansowania dzia alno ci zwi zanej z podnoszeniem kwalifikacji zawodowej, dofinansowanie zalesie, wspieranie rozwoju us ug mechanizacyjnych w ramach bran owego programu wspólnego u ytkowania maszyn rolniczych. European Commission Directorate-General G ównym celem dzia alno ci Departamentu jest kreowanie finansowych instrumentów wspomagania dzia a z zakresu ochrony rodowiska. Priorytetami przy wiecaj cymi podejmowanie decyzji o alokacji rodków jest: Ochrona rodowiska Zachowanie ró norodno ci przyrody i krajobrazu Wspomaganie pa stw trzecich Dotacje z Departamentu Generalnego udzielane s zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym na realizacj zada zgodnych z wyznaczonymi priorytetami w zakresie: o innowacyjnych dzia a w przemy le, o technicznych dzia a lokalnych instytucji, o ochrony fauny i flory Wysoko udzielanego dofinansowania wynosi w zale no ci od wagi projektu od 20 tysi cy do 60 tysi cy euro. Banki Coraz wi ksz rol we wspieraniu finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce odgrywaj banki. Ich liczba i ró norodno oferowanych produktów przeznaczonych na ochron rodowiska ro nie z roku na rok. Dzi ki wspó pracy z funduszami ochrony rodowiska i gospodarki wodnej ZN nr 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009

16 58 J. Toru ski, H. Wyr bek oraz innymi fundacjami i instytucjami zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi rozszerzaj one swoj ofert o nowe, atrakcyjniejsze kredyty proekologiczne. Zjawisko wi kszego zaanga owania si banków w finansowanie inwestycji proekologicznych mo na zauwa y zw aszcza od chwili przyst pienia Polski do Unii Europejskiej. Nast pi o wówczas wi ksze zapotrzebowanie na rynku inwestycyjnym na nowe fundusze. Spo ród banków kredytuj cych inwestycje s u ce ochronie rodowiska na uwag zas uguj : Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank BPH Spó ka Akcyjna, Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A., Bank Inicjatyw Spo eczno-ekonomicznych, Kredyt Bank S.A., Bank Wspó pracy Europejskiej S.A., oraz Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Najbardziej wyspecjalizowanym w finansowaniu przedsi wzi ekologicznych jest Bank Ochrony rodowiska S.A. Dzia alno w sferze ekologii to priorytet banku. Jego g ównym celem jest pozyskiwanie i gromadzenie funduszy krajowych i zagranicznych oraz kierowanie ich do podmiotów inwestuj cych w przedsi wzi cia przynosz ce wymierne efekty ekologiczne. Podstawowa dzia alno banku na ekologicznym rynku finansowym polega na udzielaniu kredytów na cele ekologiczne na warunkach preferencyjnych. Nak ady na inwestycje ekologiczne w Polsce Kwestia ochrony rodowiska w ostatnich latach sta a si wielkim wyzwaniem dla polskiego rz du. Sprostanie tym wyzwaniom oraz realizacja wszystkich zamierzonych przedsi wzi okre lonych w polityce ekologicznej pa stwa i zgodnych z liter prawa ochrony rodowiska wi e si z du ymi kosztami, których szacunki si gaj blisko 40 mld euro, tj mld z. Lata charakteryzowa y si pocz tkowo spadkiem nak adów na ochron rodowiska. Utrzymuj cy si poziom 1,6% PKB w latach 90. wyra nie uleg zmniejszeniu. W roku 2001 wynosi tylko 0,9%. Po kilku latach regresu, na rynku inwestycji ekologicznych da o si zauwa y pewne o ywienie. Niewielki, ale rosn cy wp yw maj projekty inwestycyjne przy udziale rodków Unii Europejskiej. W roku 2003 nak ady inwestycyjne na ochron rodowiska wzros y o 4% (w cenach bie cych) i na gospodark wodn ok. 17% (równie w cenach bie cych) w porównaniu do roku Istotnym problemem jest pozyskiwanie funduszy na inwestycje ekologiczne. Struktura finansowania inwestycji proekologicznych od kilku lat nie zmieni a si. G ównym ród em ponoszenia nak adów s rodki w asne in- Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009 ZN nr 82

17 ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce 59 westorów. Ich udzia w nak adach na ochron rodowiska w latach 90. stanowi poni ej 40% w stosunku do wszystkich grup inwestorów, natomiast w 2002 r. wzrós do 49,3%. rodki finansowe na realizacj przedsi wzi s u cych ochronie rodowiska mog pochodzi : ze róde publicznych, ze róde prywatnych, z pomocy zagranicznej. rodki publiczne pochodz z bud etu pa stwa, funduszy celowych oraz bud etów samorz dowych. ród a te stanowi znacz c cz rynku finansowego ochrony rodowiska. Wykorzystywane s do wspierania ekologicznej polityki pa stwa oraz lokalnych i regionalnych programów ekologicznych. rodki prywatne natomiast tworz podmioty gospodarcze oraz banki przy wspó udziale osób fizycznych. rodki w asne przedsi biorstw stanowi y w latach ponad 46% ogólnych nak adów na ochron rodowiska. Pomoc zagraniczna w dziedzinie ekologii, udzielana w postaci darowizn i dotacji, jest przyznawana Polsce ju od 1990 r. Najwi ksze fundusze Polska uzyska a z Unii Europejskiej, co stanowi o 90,8% wszystkich zagranicznych darowizn. W ród krajów wspieraj cych Polsk w ochronie rodowiska znalaz y si Niderlandy, Dania, USA. Najwi ksze wsparcie udzielono ochronie wód i gospodarce wodnej 86,3%, ochronie powietrza 5,2% oraz ochronie powierzchni ziemi 4,8%. rodki te pochodz z funduszy przedakcesyjnych, g ównie z funduszu PHARE oraz ISPA, a tak e z funduszu SA- PARD, którego zasadniczym celem jest wspieranie rolnictwa. Zagranicznymi rodkami finansowymi udost pnianymi w formie niskooprocentowanych po- yczek czy kredytów zarz dzaj polskie fundusze i fundacje ekologiczne oraz Bank Ochrony rodowiska. Zaobserwowany w latach spadek nak adów inwestycyjnych na ochron rodowiska by w pewnym sensie spowodowany pogorszeniem si sytuacji finansowej wielu podmiotów gospodarczych, które ze zrozumia ych wzgl dów wi cej uwagi po wi ca y utrzymaniu si na rynku ni ekologii. Zainteresowanie bowiem przedsi biorstw finansowaniem przedsi wzi ochronnych z w asnych rodków zale y równie w du ej mierze od: dzia ania instrumentów ekonomicznych ochrony rodowiska, w tym systemu op at i kar, preferencyjnych kredytów czy ulg podatkowych, dost pno ci tanich rodków inwestycyjnych z innych róde. Roczne nak ady w Polsce na ochron rodowiska wynosz 2,1 mld euro. Jest to ogromna kwota niezb dna dla poprawy stanu rodowiska naturalnego. Zaplecze finansowe, jakim dysponuje Polska, jest niewystarczaj ce do szybkiego i efektywnego przeprowadzenia wszystkich inwestycji ekologicznych, koniecznych do nadrobienia zaniedba ostatnich dziesi cioleci, w celu zmniejszenia dystansu dziel cego nasz kraj z pa stwami Unii Europejskiej. Osi ganie pozytywnych wyników w ochronie rodowiska jest w du ej mierze zale ne od skutecznego, zintegrowanego systemu finansowania. W Polsce system ten opiera si przede wszystkim na funduszach ekologicz- ZN nr 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009

18 60 J. Toru ski, H. Wyr bek nych. S to trzy g ówne fundusze celowe niezale ne od bud etu: Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej wraz z funduszami wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi, Fundusz Le ny oraz Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. Najwa niejszy z nich jest NFO igw. Jest on najwi ksz instytucj realizuj c Polityk Ekorozwoju Pa stwa poprzez finansowanie inwestycji zwi zanych z ochron rodowiska. Zosta utworzony na mocy ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kszta towaniu rodowiska. Dzia a od 1 lipca 1989 r. Wszystkie fundusze utrzymuj si z op at za korzystanie ze rodowiska, wydatkuj c zgromadzone w ten sposób rodki w formie preferencyjnych po yczek i dotacji na dofinansowanie zada proekologicznych. 7 Do funduszy wp ywaj równie kwoty pochodz ce z op at i kar pieni nych z tytu u naruszenia warunków korzystania ze rodowiska oraz odszkodowa, gromadzone na koncie funduszu celowego FO igw (tab. 2). Dochodami funduszu s ponadto wp ywy z przedsi wzi kulturalnych, organizowanych na rzecz ochrony rodowiska, wp at i zapisów osób fizycznych i prawnych, wiadczenia rzeczowe oraz dochody z dzia alno ci ekologicznych. 8 Fundusz Narodowy oraz fundusze wojewódzkie ze wzgl du na osobowo prawn s wspomagane dochodami z operacji finansowych, udzia u w spó kach, oprocentowania na rachunkach bankowych, sprzeda y papierów warto ciowych, kredytów oraz obligacji. rodki funduszy gminnych przeznaczane s na wspomaganie systemów kontrolnych, modernizacj urz dze technicznych, utrzymanie obszarów specjalnych i obszarów zielonych, zapewnienie w a ciwego sk adowania odpadów oraz na edukacj ekologiczn. rodki z funduszy powiatowych s u realizacji przedsi wzi zwi zanych ze sk adowaniem i unieszkodliwianiem odpadów oraz na wspó finansowanie inwestycji ekologicznych o charakterze ponadgminnym. Kapita pieni ny zgromadzony przez fundusze wojewódzkie przeznaczony jest na finansowanie gospodarki le nej, przeciwdzia anie i likwidacj skutków nadzwyczajnych zagro e rodowiska, wdra anie nowych technik i technologii oraz wspieranie bada naukowych prowadzonych w zakresie ochrony rodowiska. Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska swoje fundusze przeznacza na dzia ania proekologiczne o znaczeniu krajowym lub mi dzynarodowym w zakresie post pu technicznego, programów badawczych i edukacyjnych, monitoringu rodowiska oraz wspomagania regionalnych i ponadregionalnych programów zrównowa onego rozwoju i ochrony rodowiska. Funkcjonowanie Funduszu Le nego okre la ustawa o lasach, a zarz dza nim Dyrektor Generalny Lasów Pa stwowych. 7 Ustawa o finansach publicznych z dn r. 8 Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009 ZN nr 82

19 ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce 61 Tabela 2. Udzia poszczególnych funduszy ochrony rodowiska i gospodarki wodnej w dochodach z tytu u op at za korzystanie ze rodowiska oraz kar pieni nych za naruszenie warunków korzystania ze rodowiska Table 2. Share of individual funds of the environmental protection and the water management in income from payments for using the environment and fines for the infringement of terms of use from the environment ród o dochodu GFO igw PFO igw WFO igw NFO igw Op aty i kary za usuwanie drzew 100% Op aty i kary za zrzut zasolonych wód kopalnianych oraz 20% 10% 45,5% 24,5% emisj NO x Op aty za sk adowanie odpadów i kary za niew a ciwe 50% 10% 26% 14% sk adowanie Pozosta e op aty i kary 20% 10% 45,5% 24,5% ród o: GUS, Ochrona rodowiska, Warszawa Source: GUS, Environmental protection, Warsaw rodki Funduszu Le nego pochodz z odpisów ze sprzeda y drewna oraz s to ró nego rodzaju kary, nale no ci i op aty zwi zane z wy czeniem z produkcji gruntów le nych, a tak e wynikaj ce z odszkodowa cywilnoprawnych za szkody powsta e w wyniku po arów czy te przedwczesnego wyr bu drzewostanu. Zgromadzone fundusze przeznaczane s w szczególno ci na wyrównywanie niedoborów powstaj cych przy realizacji zada gospodarki le nej. Dochodami Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych s rodki pochodz ce z op at za przejmowanie gruntów rolnych na cele nierolne oraz sprzeda ziemi próchniczej. rodki te przeznacza si na ochron, rekultywacj i popraw jako ci gruntów rolnych, budow i renowacj stawów rybnych oraz wyp at odszkodowa. Szczególn rol w finansowaniu inwestycji proekologicznych w Polsce zajmuje sektor bankowy. W ostatnich latach mogli my zaobserwowa wzrost liczby banków aktywnie w czaj cych si w sprawy ochrony rodowiska, sukcesywnie rozszerzaj c swoje oferty o nowe instrumenty skierowane na przedsi wzi cia s u ce rodowisku. W 1994 r. 14 polskich banków podpisa o deklaracj ONZ Bankowo a rodowisko w celu promowania poprzez w a ciw polityk oraz czynno ci gospodarcze i bankowe zasad ekorozwoju. W polskim systemie bankowo-finansowym banki komercyjne swoj dzia alno kredytow kieruj na inwestycje zwi zane z modernizacj i rozbudow polskiego przemys u oraz na inwestycje bezpo rednio zwi zane z ochron rodowiska, jak ochrona wód, atmosfery czy gospodarczego wykorzystania odpadów. ZN nr 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009

20 62 J. Toru ski, H. Wyr bek Bankiem, który wyspecjalizowa si w kredytowaniu inwestycji proekologicznych, jest Bank Ochrony rodowiska S.A. Misj banku jest wiadczenie kompleksowych us ug finansowych podmiotom realizuj cym projekty na rzecz ochrony rodowiska. Jego g ównym celem jest pozyskiwanie i gromadzenie krajowych i zagranicznych rodków finansowych, a nast pnie kierowanie ich na obs ug przedsi wzi niezb dnych dla zachowania i ochrony rodowiska. 9 rodki finansowe pochodz ce ze róde zagranicznych wspomagaj ce polskie rodowisko mo na podzieli na: - ekokonwersj, czyli umorzenie cz ci polskiego d ugu zagranicznego, - rodki Unii Europejskiej uzyskiwane w ramach programu PHARE oraz funduszy ISPA, SAPARD, - kredyty preferencyjne, - kredyty komercyjne. Jedn z najatrakcyjniejszych dla Polski pomocy wspieraj cych ekorozwój jest ekokonwersja, zaistnia a dzi ki decyzji Klubu Paryskiego. Decyzja ta dotyczy a anulowania 50% d ugu polskiego. Do realizacji porozumienia przyst pi y Finlandia, Niemcy, Szwajcaria i Francja. W najwi kszej wysoko ci pomoc w formie dotacji na cele ochrony rodowiska jest udzielana z Unii Europejskiej w ramach programów PHARE. Innym funduszem unijnym, z którego Polska otrzymywa a pomoc finansow, by fundusz ISPA (Instrument for Structural Policie for Preaccession). Fundusz ten przeznaczony jest na tworzenie, modernizacj i rozbudow infrastruktury ochrony rodowiska oraz infrastruktury transportowej. 10 Na inwestycje ekologiczne w ramach tego funduszu przeznaczano kwot mln euro rocznie. 11 Program ISPA sko czy si z chwil przyst pienia Polski do Unii Europejskiej, a zast piony zosta Funduszem Spójno ci. Fundusz SAPARD zosta utworzony w celu promowania rolnictwa przy jednoczesnym osi gni ciu poprawy stanu rodowiska. Unia przeznaczy a na ten cel prawie 520 mln. euro rocznie. 12 Polska otrzymuje te bezzwrotn pomoc z Globalnego Funduszu rodowiska GEF, który powsta pod patronatem Banku wiatowego. Podsumowanie Koniec roku 2003 przyniós ju nieznaczn popraw w inwestycjach z zakresu ochrony rodowiska. W roku 2004 nak ady na inwestycje proekologiczne wynosi y 7,3 mld z, podczas gdy w 2003 roku 6,8 mld z. Realizacja celów i zada zawartych w polityce ekologicznej Polski do 2015 r. wymaga nak adów w wysoko ci ok. 200 mld z J. leszy ski, Ekonomiczne Problemy Ochrony rodowiska, ARIES, Warszawa 2000 r. 11 Raport Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska, Warszawa 2000 r. 12 Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009 ZN nr 82

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Sylwia Religia ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Polityka regionalna Unii Europejskiej jest uporz dkowanym dzia aniem maj cym na celu likwidacj

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ Artyku odnosi si do instytucji okre laj cych w sensie instytucjonalno- -prawnym wiatowy rynek finansowy (z jego

Bardziej szczegółowo

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Wanda NAGÓRNY l ska Wy sza Szko a Zarz dzania im. Gen Jerzego Zi tka w Katowicach Polityka spo eczna a

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Monika St pi ska PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Procesy inflacyjne w Polsce maj znacznie du sz genez, ni post - puj ca transformacja systemowa. Samo poj cie inflacji by o ju

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939

Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939 Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939 Nr 3(42) 2010 Krzysztof Waliszewski* WSPÓ PRACA BANKÓW I DORADCÓW FINANSOWYCH W POLSCE SZANSE I ZAGRO ENIA DLA BANKÓW I SEKTORA BANKOWEGO WST P Cz ci systemu finansowego w

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia mened erów a kreacja warto ci spó ek Executives remuneration and companies value creation

Wynagrodzenia mened erów a kreacja warto ci spó ek Executives remuneration and companies value creation Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Magdalena Miko ajek-gocejna dr Dorota Podedworna-Tarnowska Szko a G ówna Handlowa

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP

INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP 978-83-936098-0-2 (ca³oœæ) 978-83-936098-1-9 (t. 1) 978-83-936098-2-6 (t. 2) INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP - TOM 1 ISBN INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP TOM 1 BYDGOSZCZ 2012 Innowacja

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Katarzyna SAWICZ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Emilia Nadolna dr Beata Granosik Politechnika Koszali ska Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo