Regulamin Loterii promocyjnej Bankowa losomania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Loterii promocyjnej Bankowa losomania"

Transkrypt

1 Regulamin Loterii promocyjnej Bankowa losomania 1. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej Bankowa losomania ( Loteria promocyjna ) Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu Rynek 9/11, NIP: , REGON , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy zł w całości wpłacony ( Organizator, Bank ) Loteria promocyjna jest prowadzona na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Loteria promocyjna prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Loteria promocyjna prowadzona jest w okresie od 17 września 2012 roku do 28 lutego 2013 roku ( Okres trwania Loterii ) Aktywności wymienione w pkt 3.6 uprawniające do udziału w Loterii promocyjnej moŝna dokonywać w terminie od dnia 17 września 2012 roku do 18 listopada 2012 roku (włącznie) ( Okres zbierania Losów ) W Loterii promocyjnej nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia), a takŝe agenci oraz pracownicy placówek agencyjnych Organizatora. 2. Definicje: 2.1. Uczestnik osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeŝeniem punktu 1.7 Regulaminu, która w Okresie zbierania Losów spełni łącznie poniŝsze warunki: a. dokona zgłoszenia do Loterii promocyjnej w Okresie zbierania Losów poprzez poprawne wypełnienie i wysłanie Formularza, b. dokona przynajmniej jednej Aktywności w ciągu Okresu zbierania Losów, c. zapozna się i zaakceptuje Regulamin oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej do celów związanych z realizacją Loterii promocyjnej (dalej Zgłoszenie ) Zwycięzca - Uczestnik, który prawidłowo wypełnił Formularz oraz którego Los został wylosowany w jednym z 9 etapów Losowań Nagród lub w Losowaniu głównym Posiadacz Konta osoba fizyczna, na imię której Bank prowadzi Konto Posiadacz Karty osoba fizyczna, która na podstawie umowy o kartę płatniczą dokonuje w swoim imieniu i na swoją rzecz operacji przy uŝyciu Karty Formularz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Organizatora zawierający następujące pola: imię, nazwisko, PESEL, adres , potwierdzenie adresu , numer telefonu kontaktowego, akceptację warunków Regulaminu oraz wyraŝenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej do celów związanych z realizacją Loterii promocyjnej. 1

2 2.6. Konto/Konto osobiste - rachunek rozliczeniowo oszczędnościowy w złotych zawarty zgodnie z umową z Bankiem Karta karta płatnicza wydana przez Bank: a. Karta kredytowa lub b. Karta debetowa wydana do Konta osobistego dla klientów detalicznych Karta PAYBACK Karty debetowe MasterCard PAYBACK, MasterCard PAYBACK Multi, Naklejka MasterCard PAYBACK lub kredytowa MasterCard PAYBACK Transakcja bezgotówkowa - płatność Kartą w kraju lub zagranicą dokonana przez Uczestnika w punkcie handlowo-usługowym lub w Internecie na kwotę minimum 20 zł Usługa Ratio usługa oferowana w ramach limitu kredytowego przyznanego Posiadaczowi Karty kredytowej umoŝliwiająca rozłoŝenie na raty, zakupów dokonanych Kartą kredytową Przelew z Karty kredytowej dokonanie przelewu z rachunku Karty kredytowej w usługach BZWBK24 na kwotę min.20zł Przelew24 usługa pozwalająca płacić w sklepach internetowych bez ręcznego wprowadzania danych o transakcji i odbiorcy na kwotę min.20zł Aktywność poszczególne działania Uczestnika, które uprawniają go do wzięcia udziału w Loterii promocyjnej pod warunkiem prawidłowego wypełnienia i wysłania Formularza. W skład Aktywności wchodzą: załoŝenie Konta osobistego wraz z Kartą debetową i usługami bankowości elektronicznej; podpisanie Umowy o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej Karty kredytowej wraz z usługami bankowości elektronicznej; dokonywanie Transakcji bezgotówkowej Kartami debetowymi, kredytowymi; uruchomienie Usługi Ratio, dokonanie Przelewu z Karty kredytowej, Przelewu Los przyznawany Uczestnikowi za dokonane Aktywności uprawniający do wzięcia udziału w Losowaniu Losowanie losowy wybór zwycięzców Nagród w Loterii promocyjnej dokonany zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5.2 i Zasady prowadzenia Loterii promocyjnej Zgłoszenia do Loterii promocyjnej przez Uczestnika moŝna dokonywać od 17 września 2012 roku do 18 listopada 2012 roku KaŜdy Uczestnik poprzez wypełnienie Formularza dokonuje Zgłoszenia do Loterii promocyjnej tylko raz. Uczestnik bierze udział w kolejnych etapach i będzie brany pod uwagę w kolejnych Losowaniach pod warunkiem uzyskania w danym etapie Losów za Aktywność. Uczestnik otrzymuje Losy za Aktywność począwszy od etapu w którym dokonał Zgłoszenia W Okresie zbierania Losów Uczestnik moŝe wypełnić Formularz tylko raz W kaŝdym Losowaniu Uczestnik moŝe wygrać tylko jedną nagrodę z zastrzeŝeniem pkt Nieprawidłowe wypełnienie Formularza jednoznaczne jest z wykluczeniem Uczestnika z Loterii promocyjnej Zasady przyznawania Losów: Aktywność Otwarcie: - Konta osobistego wraz z Kartą debetową i usługami bankowości elektronicznej, (tylko dla osób, które w okresie po 01 marca Liczba przyznanych Losów 20 Losów 2

3 2012r. nie posiadały w Banku Ŝadnego Konta osobistego w złotych) Podpisanie Umowy o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej Karty kredytowej wraz z usługami bankowości elektronicznej, (tylko dla osób, które nie były głównymi Posiadaczami Karty kredytowej po 01 czerwca 2012 r.) Otwarcie: - Konta osobistego wraz z Kartą PAYBACK debetową oraz usługami bankowości elektronicznej, (tylko dla osób, które w okresie po 01 marca 2012r. nie posiadały w Banku Ŝadnego Konta osobistego w złotych) Podpisanie Umowy o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej Karty kredytowej PAYBACK wraz z usługami bankowości elektronicznej, (tylko dla osób, które nie były głównymi Posiadaczami Karty kredytowej po 01 czerwca 2012 r.) KaŜde dokonanie Transakcji bezgotówkowej Kartą na kwotę min.20 zł KaŜde dokonanie Transakcji bezgotówkowej Kartą PAYBACK na kwotę min.20zł Uruchomienie Usługi Ratio Uruchomienie Usługi Ratio w Karcie kredytowej MasterCard PAYBACK KaŜdy Przelew z Karty kredytowej/przelew24 na kwotę min.20zł 20 Losów 40 Losów 40 Losów 1 Los za kaŝde wydane 20 złotych (np. transakcja na 100 złotych to 5 Losów) 2 Losy za kaŝde wydane 20 złotych (np. transakcja bezgotówkowa na 100 złotych to 10 Losów) 10 Losów 20 Losów 1 Los za kaŝde wydane 20 złotych (np. przelew na 100 złotych to 5 Losów) 3.7. Uczestnik zbiera Losy w 9 etapach: 1 etap od 17 do 23 września 2 etap od 24 do 30 września 3 etap od 1 do 7 października 4 etap od 8 do 14 października 5 etap od 15 do 21 października 6 etap od 22 do 28 października 7 etap od 29 października do 4 listopada 8 etap od 5 listopada do 11 listopada 9 etap od 12 listopada do 18 listopada Po zakończeniu kaŝdego etapu następuje Losowanie Nagród II i III rzędu zgodnie z terminem określonym w ust Wszystkie Aktywności dokonane przez Uczestników, które zostaną odnotowane przez system Organizatora przed lub po Okresie zbierania Losów nie wezmą udziału w Losowaniu. Organizator zapewnia iŝ system bankowy, w którym rejestrowane są wszelkie Aktywności Uczestników będzie sprawdzany w trakcie okresu dokonywania Aktywności oraz w ciągu 8 dni od jego zakończenia tj. do 26 listopada aby mieć pewność, iŝ wszystkie Aktywności zostały poprawnie zarejestrowane. W przypadku wykrycia błędów w systemie przy rejestracji Aktywności np. system zarejestrował Aktywność z opóźnieniem, Losy za dane Aktywności zostaną dodane do najbliŝszego Losowania za kolejny etap oraz będą brały udział w Losowaniu głównym. 3

4 3.9. Uczestnik mimo spełnienia warunków określonych w ust.2.1. nie nabywa prawa do otrzymania Losów z tytułu dokonania Transakcji bezgotówkowych jeŝeli Transakcja bezgotówkowa nie została rozliczona przez Bank Uczestnicy Loterii promocyjnej wyraŝają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych przez Organizatora w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem Loterii promocyjnej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii promocyjnej Dane osobowe Uczestników Loterii promocyjnej będą przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator KaŜdy z Uczestników ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. 4. Nagrody Nagrodami w Loterii promocyjnej ( Nagrody ) są : a. Nagrody I rzędu 1 Samochód typu SUV marki Audi Q3 ( Samochód ) o wartości brutto zł wraz z dodatkową nagrodą pienięŝną w kwocie zł, przeznaczoną na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych naleŝnego od łącznej wartości tych nagród. Łączna pula Nagród I rzędu to zł. b. Nagrody II rzędu : 9 Telewizorów Smart TV firmy Samsung, model UE40ES8000, o wartości jednostkowej 5 027,01 zł brutto, o łącznej wartości ,09 zł brutto, wraz z dodatkową nagrodą pienięŝną w kwocie 559 zł, o łącznej wartości zł, przeznaczoną na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych naleŝnego od łącznej wartości tych nagród. Łączna pula Nagród II rzędu to ,09 zł - 45 smartfonów Samsung Galaxy SIII o wartości jednostkowej brutto 2 507,97 zł, o łącznej wartości ,65 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pienięŝną w kwocie 279 zł, o łącznej wartości zł, przeznaczoną na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych naleŝnego od łącznej wartości tych nagród. Łączna pula Nagród II rzędu to ,65 zł c. Nagrody III rzędu : - 90 nagród Watch 2 Pay umoŝliwiających płatności zbliŝeniowe o wartości jednostkowej 212,79 zł brutto. Łączna pula tych Nagród wynosi ,10 zł brutto kuponów elektronicznych do wykorzystania w sklepie internetowym Empik.com o wartości jednostkowej 100zł brutto. Łączna pula tych Naród wynosi zł brutto Łączna wartość puli Nagród wynosi ,84 zł brutto Nagrody nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pienięŝny lub rzeczowy Nagrody opodatkowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego Zwycięzca, któremu została przyznana Nagroda I rzędu, nie moŝe przenieść praw do przyznanej mu Nagrody I rzędu na osoby trzecie W Okresie trwania Loterii jeden Uczestnik moŝe wygrać tylko jedną z Nagród II rzędu, o których mowa w ust. 4.1 b W dniu wysyłki Nagrody Uczestnik Loterii promocyjnej musi posiadać Konto osobiste i Kartę debetową (w tym PAYBACK) wraz z usługami bankowości elektronicznej lub 4

5 Kartę kredytową (w tym PAYBACK) wraz z usługami bankowości elektronicznej lub włączoną usługę Ratio lub posiadać Konto wraz z usługami bankowości elektronicznej umoŝliwiające dokonanie Przelewu24, o których mowa w ust. 2.6., 2.7., 2.10., Nagrody zostaną wysłane tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Sposób prowadzenia i ogłoszenia wyników Losowania Przed przeprowadzeniem Losowania Formularze zarejestrowane przez system Organizatora zostaną zweryfikowane pod kątem ich prawidłowości, kompletności oraz zgodności z zapisami Regulaminu Losowanie Nagród II i III rzędu odbędzie się w terminach: 1 etap - 26 września, 2 etap - 03 października, 3 etap - 10 października, 4 etap - 17 października, 5 etap - 24 października, 6 etap 31 października, 7 etap - 07 listopada 8 etap 14 listopada 9 etap 28 listopada. W poszczególnych Losowaniach biorą udział Losy zdobyte za Aktywności w danych etapach zgodnie z ust Główne Losowanie Nagrody I rzędu odbędzie się 28 listopada W Losowaniu biorą udział wszystkie Losy zdobyte przez Uczestnika w Okresie zbierania Losów Losowania Zwycięzców Nagród, o których mowa w punkcie 4.1 będą przeprowadzone w wymienionych terminach w ust 5.2. oraz 5.3. w Poznaniu przy Placu Andersa 5 pod nadzorem komisji czuwającej nad przebiegiem Loterii promocyjnej Bankowa losomania powołanej przez Organizatora (której przewodniczyć będzie osoba posiadająca uprawnienia wydane przez Ministra Finansów do nadzorowania loterii promocyjnych). Losowanie zostanie przeprowadzone przy uŝyciu komputera wyposaŝonego w oprogramowanie umoŝliwiające losowy wybór Losów zebranych z Aktywności dokonanych przez Uczestnika wraz z jego danymi, spośród wszystkich Aktywności Uczestników Loterii promocyjnej Podczas Losowania Nagród I rzędu dodatkowo zostaną wylosowane 3 osoby rezerwowe przypisane do Nagród I rzędu Podczas Losowania Nagród II rzędu dodatkowo zostaną wylosowane 3 osoby rezerwowe przypisane do Nagród II rzędu Dane Zwycięzców w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora do 7 grudnia 2012 roku Przedstawiciel Organizatora skontaktuje się ze Zwycięzcami w celu uzyskania danych niezbędnych do przekazania Nagrody, najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników: a. Nagród I rzędu telefonicznie na numer podany przez Uczestnika w Formularzu b. Nagród II i III rzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej W przypadku braku kontaktu Przedstawiciel Organizatora skontaktuje się telefonicznie na numer, który został wpisany przez Uczestnika w Formularzu W przypadku kontaktu telefonicznego przez Przedstawiciela Organizatora będzie on próbował skontaktować się ze Zwycięzcami maksymalnie trzykrotnie, czekając za kaŝdym razem nie mniej niŝ do 6 sygnału telefonicznego. W przypadku zgłoszenia się 5

6 skrzynki pocztowej próbę powiadomienia uznaje się za nieudaną. W przypadku sygnału oznaczającego numer zajęty próbę powiadomienia uznaje się za niewykonaną i wymaga ona powtórzenia JeŜeli przedstawicielowi Organizatora przez 2 dni robocze nie uda się skontaktować ze Zwycięzcą Nagrody I rzędu lub Zwycięzcą Nagrody II rzędu zgodnie z zasadami w punkcie 5.8 i 5.9, Nagroda w Loterii promocyjnej przypada pierwszej wylosowanej osobie z listy rezerwowej Zwycięzca z listy rezerwowej zostanie powiadomiony o wygranej zgodnie z zasadami w punkcie 5.8, 5.9 w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia procedury opisanej w punkcie JeŜeli przedstawicielowi Organizatora nie uda się skontaktować ze Zwycięzcą z listy rezerwowej zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 5.10 i 5.11 Nagroda I i II rzędu przypada drugiej wylosowanej osobie z listy rezerwowej W przypadku kiedy Organizatorowi nie uda się skontaktować z Ŝadną z wylosowanych osób z listy rezerwowej zgodnie z procedurami opisanymi w punktach 5.11 i 5.12 Nagrody I i II rzędu pozostają do dyspozycji Organizatora W trakcie rozmowy telefonicznej lub kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej Zwycięzca Nagrody I, II i III rzędu zostanie poproszony o przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres w terminie 5 dni od otrzymania informacji telefonicznej o wygranej: kopii (skanu) dowodu toŝsamości potwierdzającego wiek Zwycięzcy oraz adresu w celu wysłania Nagrody. Przekazanie danych w wyŝej wymienionej formie jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania Nagrody. 6. Zasady wydawania Nagród Nagroda I rzędu zostanie wydana Laureatowi w salonie sprzedaŝy samochodów KROTOSKI-CICHY ul.skórzewska Wysogotowo lub ul.poznańska Poznań-Przeźmierowo najpóźniej do dnia 7 stycznia 2013r. Wydanie i odbiór Nagrody Głównej zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym. Nagroda I stopnia zostanie przyznana na uroczystym wręczeniu Nagrodu I stopnia Nagrody II rzędu zostaną wysłane Zwycięzcom za pośrednictwem firmy kurierskiej lub operatora pocztowego listem/paczką poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru do 7 stycznia 2013 roku wyłącznie na terytorium Polski na adres podany przez Uczestnika i przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 6.3. Nagrody III rzędu zostaną wysłane Zwycięzcom za pośrednictwem firmy kurierskiej lub operatora pocztowego listem/paczką poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru do 7 stycznia 2013 roku. wyłącznie na terytorium Polski lub za pośrednictwem adresu podanym w Formularzu na adres podany przez Uczestnika i przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 6.4. Ostateczny termin odebrania Nagród upływa w dniu 18 stycznia 2013 roku. 7. Nadzór nad prawidłowością prowadzenia Loterii promocyjnej. Organizator najpóźniej w dniu rozpoczęcia Loterii promocyjnej powołuje Komisję czuwającą nad przebiegiem Loterii promocyjnej ( Komisja ) i wydaje regulamin jej działania. Komisja sprawuje nadzór nad Loterią, w szczególności nad poprawnością Losowania. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów. 8. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji. Terminy przedawnienia roszczeń. 6

7 8.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Loterii promocyjnej mogą być zgłaszane na piśmie, na adres Bank Zachodni WBK S.A., Pl. Andersa 5, Poznań, z dopiskiem Bankowa losomania Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, PESEL i dokładny adres Uczestnika jak równieŝ dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji wraz z uzasadnieniem w tym datę i miejsce zdarzenia będącego podstawą reklamacji oraz podpis Uczestnika Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 15 dni roboczych od dnia ich otrzymania Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym priorytetowym na adres podany w reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora Wszelkie roszczenia z tytułu Loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 9. Postanowienia końcowe: 9.1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronie internetowej Organizatora Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego Uczestnik Loterii promocyjnej moŝe zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta Spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem mogą być rozstrzygane polubownie przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyŝsza niŝ 8000 zł W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93) ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz.1540) ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t.) Na podstawie art. 60 ust.3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz z późn. zmianami) zatwierdzam niniejszy regulamin. 7

Regulamin loterii promocyjnej Loteria olimpijska London 2012

Regulamin loterii promocyjnej Loteria olimpijska London 2012 Regulamin loterii promocyjnej Loteria olimpijska London 2012 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady przeprowadzenia loterii promocyjnej Loteria olimpijska London 2012 (

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Lato z kartą kredytową obejmującej sprzedaŝ premiową z nagrodami oraz konkurs z nagrodami ( Regulamin ).

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla nowej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu Wygraj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Darmowe zakupy na urodziny Auchan POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą Darmowe zakupy na urodziny Auchan ( Loteria ). 2. Podmiotem

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Karta Kredytowa na wiosnę obejmującej sprzedaż premiową z nagrodami oraz konkurs z nagrodami ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ROR Z NAGRODAMI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ROR Z NAGRODAMI REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ROR Z NAGRODAMI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej: Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą ROR Z NAGRODAMI. 2. Nazwa Organizatora loterii

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Doładuj telefon w BZWBK24 mobile

Regulamin konkursu Doładuj telefon w BZWBK24 mobile 1 Regulamin konkursu Doładuj telefon w BZWBK24 mobile Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa tryb i zasady przeprowadzenia konkursu z nagrodami pod nazwą Doładuj telefon w BZWBK24 mobile.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną pod nazwą Wakacyjni

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji prowadzonej w formie sprzedaŝy premiowej Nawet 700 zł czeka na Ciebie edycja 2 ( Promocja ). 2. Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Mnożymy możliwości

REGULAMIN Konkursu Mnożymy możliwości 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu, na dedykowanej platformie lojalnościowej, Mnożymy możliwości z nagrodami ( Regulamin, Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej LOTERIA ŚWIĄTECZNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej LOTERIA ŚWIĄTECZNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej LOTERIA ŚWIĄTECZNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną pod nazwą Loteria

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej MEGA LOTERIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię]

Regulamin Loterii Promocyjnej MEGA LOTERIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] Regulamin Loterii Promocyjnej MEGA LOTERIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną pod nazwą Mega Loteria,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN 1. Nazwa Loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. 2. Nazwa podmiotu organizującego Loterię

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie

Regulamin promocji Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji prowadzonej w formie sprzedaży premiowej Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard

Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard Poznań, lipiec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Załącznik nr 1 do Uchwały /2015 Zarządu BS w Kobierzycach z dnia 29.09.2015r Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Energia w koncie 2015. 1. Organizacja

Regulamin promocji Energia w koncie 2015. 1. Organizacja 1 Regulamin promocji Energia w koncie 2015 1 Organizacja 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki promocji prowadzonej w formie sprzedaŝy premiowej Energia w koncie 2015 ( Promocja ) 2 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). 1 2 Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka &Ko Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulaminem Loterii ) określa zasady i warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej: SELEKCJONER (zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty Strona1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria jubileuszowa EFL - zwrot

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się sprzedaż premiowa z nagrodami ( Promocja ) Rodzinnie czyli korzystnie! ( Regulamin ). 2. Organizatorem Promocji Rodzinnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej LOTERIA NA SPOKOJNY KREDYT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej LOTERIA NA SPOKOJNY KREDYT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej LOTERIA NA SPOKOJNY KREDYT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: AUTOLOKATA VI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: AUTOLOKATA VI Załącznik Nr 1do Uchwały Zarządu Banku Nr 9/02/2011 z dnia 21.02.2011 r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: AUTOLOKATA VI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej: Loteria promocyjna będzie

Bardziej szczegółowo

1. Organizator i czas trwania loterii

1. Organizator i czas trwania loterii 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Fortuna PS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Leonarda 6/8

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). Podmiotem urządzającym Loterię jest Grymark Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Poznań, czerwiec 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ROZDZIAŁ 2 NAGRODY I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA 3 ROZDZIAŁ 3 REKLAMACJE 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA I. Postanowienia ogólne 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). 2 Organizatorem Loterii jest Playprint Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Warto polecać obowiązuje od roku do roku

Regulamin Promocji Warto polecać obowiązuje od roku do roku Regulamin Promocji Warto polecać obowiązuje od 02.02.2017 roku do 30.06.2017 roku 1 Organizator Promocji 1. Promocja Warto polecać, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark Sp. z o.o., ul. Janka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji MasterCard Miles&More + czytnik Kindle 4 gratis. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji MasterCard Miles&More + czytnik Kindle 4 gratis. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji MasterCard Miles&More + czytnik Kindle 4 gratis I. Organizator Promocji 1. Promocja MasterCard Miles&More + czytnik Kindle 4 gratis, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja 1 Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Możliwości są po to, żeby je mnożyć z nagrodami ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu Możliwości są po

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ECO LOGICZNA ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest Przeagencja Sp. z o. o., ul. Rzymowskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Godne Polecenia 4% z premią gwarantowaną 100 zł ( Regulamin )

Regulamin Akcji promocyjnej Godne Polecenia 4% z premią gwarantowaną 100 zł ( Regulamin ) Regulamin Akcji promocyjnej Godne Polecenia 4% z premią gwarantowaną 100 zł ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Godne Polecenia 4% z premią gwarantowaną 100 zł zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Buduj z SOLBETEM to się opłaca I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Buduj z SOLBETEM to się opłaca. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej LOTERIA NA SPOKOJNY KREDYT II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej LOTERIA NA SPOKOJNY KREDYT II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej LOTERIA NA SPOKOJNY KREDYT II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Konto podwójnie zarabiające. obowiązuje od roku do roku

Regulamin Promocji Konto podwójnie zarabiające. obowiązuje od roku do roku Regulamin Promocji Konto podwójnie zarabiające obowiązuje od 18.08.2016 roku do 30.06.2017 roku 1 Organizator Promocji 1. Promocja Konto podwójnie zarabiające, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST". 2. Organizatorem Loterii jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa

Regulamin promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa Regulamin promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa Poznań, marzec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kredyt gotówkowy (Jesień 2016)

Regulamin loterii promocyjnej Kredyt gotówkowy (Jesień 2016) Regulamin loterii promocyjnej Kredyt gotówkowy (Jesień 2016) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Promocja dla klientów nc+konto

Regulamin promocji Promocja dla klientów nc+konto 1 Regulamin promocji Promocja dla klientów nc+konto 1 Organizacja 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki promocji prowadzonej w formie sprzedaży premiowej Promocja dla klientów nc+konto (

Bardziej szczegółowo

8.1 W loterii nie biorą udziału pracownicy i członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Organizatora oraz ich małżonkowie.

8.1 W loterii nie biorą udziału pracownicy i członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Organizatora oraz ich małżonkowie. Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 7/09/2014 z dnia 22.09.2014 r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: AUTOLOKATA XI edycja POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej: Loteria promocyjna jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem. obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku

Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem. obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem 1 Organizator Promocji 1. Promocja Zyskuj z ekontem, zwana dalej Promocją, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji MasterCard Miles & More + czytnik Kindle 5 gratis od mbanku. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji MasterCard Miles & More + czytnik Kindle 5 gratis od mbanku. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji MasterCard Miles & More + czytnik Kindle 5 gratis od mbanku I. Organizator Promocji 1. Promocja MasterCard Miles & More + czytnik Kindle 5 gratis od mbanku, zwana dalej Promocją organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Loteria zakupowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię]

Regulamin Loterii Promocyjnej Loteria zakupowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] Regulamin Loterii Promocyjnej Loteria zakupowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną pod nazwą Loteria zakupowa,

Bardziej szczegółowo

Konkurs Przekonaj do BZWBK24 mobile i wygraj bilety do kina. 1. Postanowienia ogólne

Konkurs Przekonaj do BZWBK24 mobile i wygraj bilety do kina. 1. Postanowienia ogólne 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Konkursu Przekonaj do BZWBK24 mobile i wygraj bilety do kina ( Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym V edycja

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym V edycja Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym V edycja 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym V edycja 1 Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym V edycja, zwana dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo Strona1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PŁAĆ KARTĄ I WYGRYWAJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PŁAĆ KARTĄ I WYGRYWAJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PŁAĆ KARTĄ I WYGRYWAJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii promocyjnej. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią prowadzona jest pod nazwą Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa organizatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Spłacimy Twój Kredyt II ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna zwana dalej loterią prowadzona jest pod nazwą Wygrywaj Cash w SkyCash

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank 1. NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ. 1.1 Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą 13 przynosi szczęście w Toyota Bank.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady przeprowadzenia sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE ( Regulamin ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria urodzinowa (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem loterii jest,,real,-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Parasolka za wypłatę gotówki z karty. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej Parasolka za wypłatę gotówki z karty. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Parasolka za wypłatę gotówki z karty 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem I. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J. " Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub "

R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J.  Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J " Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub " 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest UNIQA Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą KRÓLEWSKIE MILIONY 2017. 1.2. Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kredyt gotówkowy (Jesień 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Kredyt gotówkowy (Jesień 2015) Regulamin loterii promocyjnej Kredyt gotówkowy (Jesień 2015) 2 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne..... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród....3 Rozdział 3 Prawidłowość

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI DO 150 ZŁ NA KONTO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Do 150 zł na konto (zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 29. WIELKA LOTERIA TARSAGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO" 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO". 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 17 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 17 lat Selgros w Polsce", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym 1. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym, zwana dalej Promocją organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania 1 Nazwa Loterii Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Milion batonów do wygrania, zwana

Bardziej szczegółowo

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ Wygraj podróż do świata Gwiazd 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Wygraj podróż do świata Gwiazd",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Targowa POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Targowa POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Targowa POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą Loteria Targowa ( Loteria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Spotify w prezencie na rok

REGULAMIN PROMOCJI Spotify w prezencie na rok REGULAMIN PROMOCJI Spotify w prezencie na rok 1. Organizator Promocji 1. Promocja Spotify w prezencie na rok, organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII 48 wspaniałych I. Nazwa Loterii. 1.1. Loteria jest organizowana pod nazwą 48 wspaniałych (dalej Loteria ).

REGULAMIN LOTERII 48 wspaniałych I. Nazwa Loterii. 1.1. Loteria jest organizowana pod nazwą 48 wspaniałych (dalej Loteria ). REGULAMIN LOTERII 48 wspaniałych I. Nazwa Loterii. 1.1. Loteria jest organizowana pod nazwą 48 wspaniałych (dalej Loteria ). II. Nazwa podmiotu organizującego Loterię. 2.1. Loteria pod nazwą 48 wspaniałych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja 1. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Karty używasz - nagrody wygrywasz

Regulamin Promocji Karty używasz - nagrody wygrywasz Regulamin Promocji Karty używasz - nagrody wygrywasz Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady przeprowadzenia Promocji Karty używasz - nagrody wygrywasz ( Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Bankuj przez BZWBK24 wygrywaj nowości Apple

REGULAMIN KONKURSU Bankuj przez BZWBK24 wygrywaj nowości Apple REGULAMIN KONKURSU Bankuj przez BZWBK24 wygrywaj nowości Apple 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Bankuj przez BZWBK24 wygrywaj nowości Apple (dalej Konkurs) jest Bank Zachodni WBK S.A. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem. 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem (dalej: Akcja ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Zdrapka 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą ''Zdrapka'' zwanej dalej "Loterią" jest FORTIS KOBYLIŃSKI,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI PROMOCJA BGŻOPTIMA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Promocja BGŻOptima (zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Organizacja. 2 Definicje

Organizacja. 2 Definicje 1 Organizacja 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wyjedź na Olimipiadę Zimową Sochi 2014 z Visą ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu Wyjedź na Olimpiadę Zimową Sochi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank.

Bardziej szczegółowo