WYDAWNICTWO STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO OCHRONY KONSUMENTA I KONKURENCJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDAWNICTWO STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO OCHRONY KONSUMENTA I KONKURENCJI"

Transkrypt

1 1

2 WYDAWNICTWO STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO OCHRONY KONSUMENTA I KONKURENCJI Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 2015 Wydanie zeszytu naukowego zostało sfinansowane ze środków Uniwersytetu Wrocławskiego 2

3 RADA REDAKCYJNA : dr Maciej Skory mgr Marcin Śledzikowski Katarzyna Agnieszka Wojdyło Recenzenci: dr Jan Gola dr Łukasz Goździaszek Prof. dr hab. Jerzy Jacyszyn dr Maciej Skory dr Bogusław Sołtys dr Piotr Wiórek Skład i projekt okładki: Katarzyna Agnieszka Wojdyło ISBN:

4 SPIS TREŚCI: Patrycja Cierlak - Klauzule niedozwolone w umowach o kredyt konsumencki... 6 Wstęp. Umowa o kredyt konsumencki oraz klauzule niedozwolone... 6 Klauzule dotyczące zmiany oprocentowania kredytu... 9 Klauzule dotyczące opłat i prowizji Klauzule dotyczące ubezpieczenia Klauzule dotyczące rozwiązania umowy kredytowej Inne klauzule Skutki uznania klauzul za niedozwolone. Wnioski Wykaz użytych skrótów: Informacje o autorce: mgr Joanna Czesak - Import równoległy produktów leczniczych a porozumienia ograniczające konkurencję na rynku farmaceutycznym Wstęp Pojęcie produkt leczniczy w prawie unijnym i w prawie polskim Import równoległy produktów leczniczych Rynek właściwy produktów leczniczych Praktyki ograniczające konkurencję Porozumienia ograniczające konkurencję na rynku farmaceutycznym Zakończenie Bartosz Jaroni - Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy w umowach zawieranych w sytuacjach typowych. 35 Geneza i problematyka regulacji Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy w umowach innych niż umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nowa regulacja z art. 8 ustawy o prawach konsumenta Art. 8 u. p. k. - wyłączenie stosowania oraz problem sankcji Nowe rozwiązania na tle przepisów dotychczas obowiązujących Podsumowanie mgr Monika Szczotkowska - Czyny nieuczciwej konkurencji w Internecie z wykorzystaniem domen, czyli cybersquatting i typosquatting Czyn nieuczciwej konkurencji w Internecie w polskim prawodawstwie Czyny wykorzystujące domeny internetowe Cybersquatting jako czyn nieuczciwej konkurencji Cybersquatting jako wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa Cybersquatting jako blokowanie dostępu do rynku Typosquatting Typosquatting jako wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa Wnioski

5 mgr Marcin Śledzikowski - Problem tzw. opłat półkowych w orzecznictwie sądów powszechnych Pojęcie opłat półkowych Pojęcie utrudniania dostępu do rynku Opłaty półkowe a zasada swobody umów Skutki opłat półkowych - nieważność postanowień umownych Podsumowanie Ewelina Trzaska - Upadłość konsumencka. Po nowelizacji wprowadzonej ustawą z r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym oraz ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1306) Wstęp Cel upadłości konsumenckiej Przesłanki będące podstawą oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości Ilość wierzycieli Koszty postępowania Zawarcie układu Mieszkanie upadłego Plan spłat Umorzenie postępowania Zakończenie Anna Wójcik - Procedura notice and takedown w świetle wyłączenia odpowiedzialności dostawców usług internetowych Procedura notice and takedown w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej Procedura notice and takedown w Europie Implementacja dyrektywy o handlu elektronicznym w prawie polskim. Aktualny stan prawny Postulaty zmian prawnych w prawie polskim Procedura notice and takedown w Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Niemcach, Austrii i Chinach Problemy związane z procedurą notice and takedown Podsumowanie Informacje o autorze:

6 Patrycja Cierlak - Klauzule niedozwolone w umowach o kredyt konsumencki Wstęp. Umowa o kredyt konsumencki oraz klauzule niedozwolone Celem niniejszej pracy jest zebranie klauzul niedozwolonych (abuzywnych), które pojawiają się w umowach o kredyt konsumencki oraz krótkie ich omówienie. Autorka przeanalizowała dostępne wzory takich umów różnych banków, Rejestr klauzul niedozwolonych oraz Raport Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta z przestrzegania przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1. W Rejestrze znajdują się tysiące klauzul niedozwolonych z różnych dziedzin, a ich liczba ciągle wzrasta. Powoduje to po stronie zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenta dużą trudność przy zawieraniu umów, konieczna jest bowiem znajomość postanowień wpisanych do Rejestru. Szczególnie przedsiębiorcy, którzy chcą uniknąć kary pieniężnej nakładanej przez UOKiK, muszą kontrolować takie wpisy, co jest uciążliwe i czasochłonne. Ta praca pozwala zarówno przedsiębiorcom jak i konsumentom zaoszczędzić czas, który miałby być poświęcony na przeszukiwanie Rejestru. W końcowej części pracy autorka analizuje również praktyczne zastosowanie Rejestru na tle rzeczywistych zachowań konsumentów na rynku. Należałoby zacząć od wyjaśnienia podstawowych pojęć. Zgodnie z ustawą o KK umową o kredyt konsumencki jest umowa, na mocy której kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela konsumentowi kredytu w wysokości nie większej niż zł, lub daje przyrzeczenie jego udzielenia. Konsumentem jest według polskiego prawa osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub zawodowej, albo wprawdzie prowadzi ją, ale zawiera umowę bez związku z tą działalnością. Kredytodawca to każdy przedsiębiorca, który w jakikolwiek sposób kredytuje konsumentowi zakup towaru lub usługi. Takie podmioty to w Polsce banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe ( SKOKi ) a także inni przedsiębiorcy czyli tzw. parabanki. Ustawa o KK wprowadziła reżim zawierania konsumenckich umów kredytowych w Polsce, tak aby strona słabsza, czyli konsument, miała zagwarantowaną ochronę prawną. Jak się okazuje nie każda umowa poniżej wskazanej kwoty będzie podlegała przepisom konsumenckim. W Ustawie o KK zawarto szereg wyłączeń i tak regulacja konsumencka nie obejmuje swoim zakresem przedmiotowym: kredytów darmowych, kredytów udzielanych na mocy szczególnych przepisów, które oprocentowane są poniżej stopy rynkowej, kredytów udzielanych przez pracodawców pracownikom, które są nie oprocentowane, albo ich 1 Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715 ze zm. 6

7 oprocentowanie jest niższe niż rynkowe, umów leasingu konsumenckiego, które nie przewidują obowiązku przeniesienia własności przedmiotu umowy na konsumenta, umów zawieranych z firmami inwestycyjnymi, a także umów zawartych w wyniku ugody. Można stwierdzić, że regulacja odnosi się przede wszystkim do gotówkowych kredytów konsumpcyjnych, których średnia kwota to zł ( w latach ) 2. Kredyty hipoteczne zostały objęte tą regulacją tylko częściowo. Poza tym ograniczeniem dla kredytów hipotecznych będzie sama kwota zł. Okazuje się więc, że na rynku wrocławskim czy warszawskim tylko nieliczni konsumenci kupujący swoje mieszkania będą chronieni przepisami komentowanej ustawy. Ustawa o KK oparta jest jednak na kilku założeniach, które wydają się zbyt optymistyczne. Po pierwsze zakłada się, że konsument umowę przeczyta. Z badań społecznych, które prowadzi UOKiK wynika, że co piąty badany nigdy nie czyta umów, które podpisuje, natomiast co dziesiąty badany czyta je tylko wtedy, gdy pożycza lub inwestuje duże sumy pieniędzy 3. Te wyniki w mojej ocenie nie do końca oddają stan rzeczywisty, ponieważ konsumenci zwykle nie przyznają się do tego, że nie zapoznają się z umowami. Ustawodawca zakłada również, że konsument zrozumie umowę. Umowy bankowe pisane są niestety wysoce technicznym językiem, używa się takich pojęć jak: rzeczywista roczna stopa oprocentowania, całkowita kwota kredytu, stawka referencyjna WIBOR 3M, czy stawka bazowa. Konsument, który nie zna prawa bankowego, zwyczajnie nie rozumie większości postanowień. Trudno jest mu więc wyszukać te, które są dla niego niekorzystne. Po trzecie zakłada się, że konsument jest świetnym matematykiem, tzn. że łatwo jest w stanie sprawdzić wszystkie wyliczenia banku. W załączniku do ustawy podany został wzór matematyczny pozwalający obliczyć rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. Statystyczny Kowalski nie wie nawet od czego zacząć przy takich obliczeniach. W 2012 r. UOKiK przeprowadził kontrolę przestrzegania przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. Sprawdzono 147 wzorców umownych 31 przedsiębiorców, efektem tego było wszczęcie 26 postępowań i skierowanie 17 pozwów do sądu. Kontrola została podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich dotyczył analizy wzorców umownych wybranych losowo banków, parabanków i SKOK-ów. Drugi natomiast analizy reklam prasowych i internetowych wymienionych instytucji finansowych 4. Jak się okazuje mimo prowadzonego 2 Raport Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z kontroli przedsiębiorców udzielających kredytów konsumenckich, grudzień 2012 r. dostęp r. 3 Wypowiedź Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta na śniadaniu prasowym zorganizowanym z okazji ogłoszenia Raportu z kontroli przedsiębiorców udzielających kredytów konsumenckich, r. 4 dostęp r. 7

8 Rejestru, w kontrolowanych wzorcach umownych znalazło się wiele postanowień wysoce niekorzystnych dla konsumentów, a także klauzul o brzmieniu takim samym lub podobnym do wpisanych w Rejestrze. Z kontroli wyłączono umowy o kredyt hipoteczny, do których tylko częściowo stosuje się ustawę o KK, a także umowy o kartę kredytową ( były przedmiotem raportu UOKiKu w 2010 r.). Przy zawieraniu umów kredytodawcy posługują się wzorcami umownymi. Indywidualnie ustala się z konsumentem jedynie główne świadczenia stron takie jak: kwota kredytu, okres kredytowania czy koszty. Nie ma tutaj miejsca na negocjacje, natomiast sam konsument może jedynie zadecydować, czy wstąpić w dany stosunek umowny, czy też nie. Naturalnym jest, że taki stan rzeczy powoduje dla konsumenta pewne niebezpieczeństwo. Jednym z zadań Prezesa UOKiKu jest analizowanie takich wzorców i kierowanie tych, które uważa za niedozwolone do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Postanowienia takich wzorców mogą zostać uznane za niedozwolone, jeśli kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając przy tym jego interesy. Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny 5 postanowienia, które nie zostały uzgodnione indywidualnie, a są klauzulami niedozwolonymi, tzn. są bardzo niekorzystne dla konsumenta, nie są dla niego wiążące 6. Postanowienia umowne uznane prawomocnym wyrokiem SOKiKu za niedozwolone są wpisywane do Rejestru klauzul niedozwolonych, a od tego momentu ich stosowanie w umowach jest zakazane. Prawo do składania pozwów do SOKiKu ma nie tylko Prezes UOKiKu, ale również konsumenci, miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów oraz organizacje pozarządowe. Powództwo takie może wnieść w zasadzie każdy, nawet jeśli nie zawarł z bankiem umowy zawierającej takie klauzule. W postępowaniu SOKiK bada wzorce umowne w oderwaniu od konkretnej umowy z konsumentem nie ma znaczenia, czy wzorzec był zastosowany w danej umowie. Sprawdzane jest, czy klauzula: podlegała negocjacjom, prowadzi do rażącej dysproporcji i w związku z tym narusza interes konsumenta oraz czy dotyczy postanowień w zakresie głównych świadczeń stron. Kontrola dokonywana jest więc na podstawie art Kodeksu Cywilnego, przy czym w 5 Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm. 6 Postanowienia Kodeksu Cywilnego stanowią implementację prawa europejskiego. Europejskie prawo konsumenckie rozwija się bardzo dynamicznie, podejmowane są różne inicjatywy prokonsumenckie. W ramach jednego z programów, który obejmował trzyletni okres, przypadający na lata przyjęto dyrektywę 93/13 z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Zwiększenie wymagań w zakresie ochrony konsumentów nastąpiło także w Traktacie z Maastricht, którego przyjęcie zbiegło się w czasie z wyszczególnionym planem trzyletnim. Celem dyrektywy 93/13 było zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w zakresie nieuczciwych warunków umownych w umowach między sprzedawcą lub dostawcą a konsumentem. 8

9 ostatnim przepisie zostały wymienione przykładowe klauzule abuzywne 7. Po wpisaniu do Rejestru klauzula ma skutek wobec wszystkich innych podmiotów, które nie brały udziału w postępowaniu przed SOKiKiem 8. Z raportu UOKiKu wynika, że mimo zakazu stosowania takich klauzul znalazły się one w wielu wzorcach umownych. Postanowienia te dotyczą zazwyczaj zmiany oprocentowania kredytu oraz pobieranych opłat. Klauzule dotyczące zmiany oprocentowania kredytu Banki wprowadzają do umów postanowienia, które pozwalają im na zmianę oprocentowania kredytu w zasadzie według własnego uznania i w dowolnym momencie. Przesłanki zmiany oprocentowania określane są bardzo szeroko i nieprecyzyjnie, co wywołuje dużą niepewność po stronie konsumenta. Niedozwolone przesłanki znajdują się np. w klauzulach o nr 3016 i 4704 i są to: zmiany oprocentowania lokat międzybankowych, rentowności bonów skarbowych, zmiany stóp procentowych kredytu lombardowego NBP, czy wysokości stopy rezerw obowiązkowych. Tak szerokie określenie przesłanek, zwłaszcza zaś odniesienie się do ocennej rentowności bonów skarbowych, stwarza po stronie banku ogromne pole do nadużyć. W takich postanowieniach nie wskazuje się proporcji ani kierunku zmiany oprocentowania. Nie ma odpowiedzi na pytanie, czy zmiana o 0.01% wskazanych parametrów jest również podstawą do zmiany oprocentowania umowy kredytu. Nie jest wcale pewnym, że oprocentowanie może być obniżone. Konsument nie ma uprawnień do żądania obniżenia oprocentowania, w sytuacji gdy wskazane parametry ulegną obniżeniu. Zmiana powinna być ograniczona tylko do granicy zmiany wskaźnika, ale nie wynika to z postanowień umownych. I tak w sytuacji gdy oprocentowanie kredytu lombardowego NBP wzrośnie o 2%, oprocentowanie kredytu może wzrosnąć o np. 5%. Kolejna klauzula o nr 4107 dotyczy możliwości zmiany oprocentowania kredytu udzielonego w walucie obcej. I tak przesłankami do takiej zmiany są: zmiana parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego kraju, w którego walucie został konsumentowi udzielony kredyt. Nie zostało nigdzie sprecyzowane jakie to mają być parametry, co pozwala na daleko posuniętą manipulację stopą oprocentowania kredytu udzielonego w walucie obcej. To bank wówczas ma monopol na interpretację postanowień 7 E. Łętowska, Prawo zobowiązań. Część ogólna, System Prawa Prywatnego Tom 5, Warszawa 2013 r., s W Kodeksie Cywilnym zawarte zostały tzw. szare klauzule, co oznacza, że należy je uważać za niedozwolone w razie wątpliwości, które mogą się pojawić na tle stanu faktycznego konkretnej sprawy. 8 K. Kaczmarska, Postanowienia niedozwolone, przeczytaj zanim podpiszesz umowę, Warszawa 2011 r., s

10 umowy, ponieważ konsument zazwyczaj nie wie o istnieniu takich parametrów oraz nie ma dostępu do informacji o nich. Barierą dla konsumenta jest nie tylko brak wiedzy ekonomiczno-prawnej, ale i brak znajomości języków obcych, które ułatwiłyby pozyskanie takich informacji. Konsument powinien być również odpowiednio poinformowany o zmianach. Okazuje się, że nie wystarczy wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w oddziale banku. W rejestrze znajdują się klauzule pod nr 4669 oraz 2953 o następującej treści: "O zmianach oprocentowania kredytu Bank będzie informował Kredytobiorcę i Poręczycieli przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrali i Oddziałów". Oprocentowanie jest essentialia negotii umowy kredytowej, dlatego też jego zmiana jest zmianą umowy, co generuje konieczność podpisania aneksu. Banki zazwyczaj bronią się przed tym poprzez zawarcie w umowie postanowienia, że zmiana oprocentowania, regulaminu czy taryfy opłat nie stanowi zmiany umowy 9. Niektóre banki pobierają również opłaty za zmianę oprocentowania kredytu ze zmiennego na stałe lub odwrotnie. I tak Getin Bank w 2012 r. we wzorcu Umowy kredytu konsumpcyjnego gotówkowego zawarł postanowienie, że taka zmiana kosztować będzie 2% nie mniej niż 50zł. Nie określono jednak podstawy wyliczenia owych 2%, co według UOKiKu oznacza, że bank może określić podstawę dowolnie 10. Podkreślić należy, że wszelkie postanowienia umowne mają być jasne, precyzyjne i zrozumiałe. Brak precyzji w postanowieniach jest przyczyną wpisywania ich do Rejestru. Zawarcie w umowach takich zwrotów jak w szczególności, bank może, ulegnie zmianie przy spełnieniu warunków jest wysoce ryzykowne i naraża bank na postępowanie przed SOKiKiem. Klauzule dotyczące opłat i prowizji Opłaty i prowizje są zwykle zawarte w taryfach opłat i prowizji albo regulaminach, które stanowią dokumenty zupełnie odrębne od umowy o kredyt. W takich umowach zawiera się postanowienia, że stanowią one integralną jej część. Wynika z powyższego, że powinny one być udostępnione konsumentowi przed podpisaniem umowy, tak aby konsument zapoznał się z nimi oraz je podpisał. Zamieszczenie wskazanych dokumentów na stronie internetowej banku nie jest wystarczające, ponieważ konsument nie ma obowiązku śledzenia na bieżąco informacji, które pojawiają się na stronie internetowej banku. W umowach zawiera się 9 T. Konieczny, Niedozwolone klauzule zmiennego oprocentowania kredytów, Gazeta Podatkowa, Nr 82, s Raport UOKiK 10

11 również zabezpieczające postanowienia, w których podnosi się że, wymienione dokumenty zostały konsumentowi udostępnione przed podpisaniem umowy, co wcale nie musiało mieć miejsca. Co ciekawe, w umowach często zawarte są klauzule wskazujące, że zmiana regulaminu, czy taryfy nie stanowi zmiany umowy. Ma to uchronić przedsiębiorcę przed koniecznością każdorazowego sporządzania aneksu do umowy w sytuacji zmian w taryfach i regulaminach. Jasnym jest jednak, że zmiana dokumentu stanowiącego integralną część umowy jest zmianą umowy, dlatego też postanowienie o opisanej treści jest klauzulą niedozwoloną wpisaną do Rejestru pod nr Banki zastrzegają sobie również możliwość zmian regulaminu i taryf, przy zaistnieniu określonych przesłanek. Ponownie należy stwierdzić, że przesłanki te są bardzo szerokie, niejasne i pozwalają na zmianę opłat w zasadzie w każdym momencie. I tak są to np. zmiany parametrów rynkowych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zmiany w zakresie oferty banku, zmiany poziomu inflacji bądź innych parametrów makroekonomicznych, czy zmiany organizacyjne i technologiczne banku. Wskazanie podstaw zmian w sposób tak ogólny rażąco narusza interesy konsumenta, co zauważył SOKiK - taka klauzula znajduje się w Rejestrze pod numerem W toku kontroli Prezes UOKiKu stwierdził, że jeden przedsiębiorca stosuje wspomnianą klauzulę w swoim wzorze, co spowodowało wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, wielu przedsiębiorców natomiast stosuje podobne klauzule, pozwalające na arbitralną zmianę opłat. Okazuje się więc, że takie postanowienia są powszechną praktyką, mimo wpisanych w Rejestrze klauzul. Nie wskazuje się w nich terminu w jakim te zmiany mogą zostać wprowadzone, ani wysokości zmian, brak jest również mowy o możliwości obniżenia opłat na wniosek konsumenta. Nietrudno dostrzec tu ryzyko, że przedsiębiorcy będą oferować kredyty na bardzo korzystnych warunkach, po to, aby następnie w krótkim czasie zawyżyć opłaty. Jest to wówczas sytuacja jednostronnej zmiany warunków umowy. Narusza to równowagę praw i obowiązków stron umowy i może być wysoce niekorzystne dla konsumenta. W Rejestrze znajduje się wiele klauzul dotyczących pobierania opłat od czynności, których koszty powinien ponosić bank, albo pobierania ich w nadmiernej wysokości. Bank nie może ustalić z góry ceny wysłania pisma, która jest ceną zawyżoną, tzn. nie odpowiada realiom rynkowym. Poza tym nie można obciążać konsumenta opłatą za pismo wysłane przez bank, jeśli jest to realizacja uprawnień banku wynikających z umowy. Pobieranie opłaty za wysłanie wypowiedzenia umowy jest niedopuszczalne, ponieważ wypowiedzenie umowy jest elementem związanym z realizacją uprawnień, jakie przysługują stronom, w związku z 11

12 zawartą umową kredytu. Poniżej znajduje się krótki wyciąg klauzul z Rejestru dotyczących nienależnych opłat, wraz z numerami tych klauzul. za rozpatrzenie nieuzasadnionej reklamacji 20,00 zł" 28 "Wydanie opinii bankowej o kredycie na żądanie klienta każdorazowo 250 zł." 1577 Realizacja tytułu wykonawczego przez Bank - 15,00 zł" 3110 "Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty /raty/ kredytu lub odsetek - 7,5 zł od każdego wysłanego wezwania" 3850 "Opłata za wezwanie do zapłaty: 40,00PLN" 4066 "Opłata za wysłanie wypowiedzenia umowy: 40,00 PLN" 4067 "Opłaty za podjęte przez Bank czynności windykacyjne: a) Opłata za obsługę nieterminowej spłaty 45 zł" 4288 "Opłata za wizytę windykatora: 75 zł" W wielu wzorcach umownych postanowienia dotyczące opłat za czynności windykacyjne są nieprecyzyjne. Nie wskazuje się kiedy bank może dokonać tych czynności, ilokrotnie, w jakim odstępie czasowym oraz jaka jest kolejność tych czynności. Może to skutkować swobodą w działaniu banku w zakresie zasad, częstotliwości, czy terminów korzystania z takich środków jak: wysyłanie upomnień, rozmowy telefoniczne czy wizyty windykatora. Postanowienia dotyczące opłat za czynności windykacyjne powinny być sformułowane w taki sposób, aby klient wiedział jakie czynności zostaną podjęte i w jakich odstępach czasowych, tak, aby miał pewność, że nie zostanie obciążony kosztami różnych czynności podejmowanych w tym samym czasie. Postanowienia, które pozwalają na podejmowanie czynności windykacyjnych wielokrotnie i w krótkich odstępach czasu, powinny być eliminowane z obrotu, ponieważ znacząco zwiększają one kwotę zadłużenia a konsument nie ma na nie wpływu. Ewentualne opłaty różnią się często od rzeczywiście poniesionych kosztów przez bank. I tak bank żąda 40 zł za wysłanie wezwania do zapłaty albo wypowiedzenia umowy (klauzule nr 4066 i 4067). Rzeczywisty koszt wysłania takiego pisma może zamknąć się w kwocie 5-10zł, co zależy od tego czy pismo wysyłane jest listem poleconym, czy też zwykłym, za potwierdzeniem odbioru czy też bez potwierdzenia oraz od przewidywanego czasu doręczenia. Bank żąda jednak dodatkowych 30 zł, które są świadczeniem nienależnym. W ten sposób szybko zwiększa się zadłużenie konsumenta. Niektóre banki wskazują kwoty minimalnych opłat i prowizji, ale nie określają kwot maksymalnych, nie precyzują również kryteriów, jakie są brane przy określaniu ceny danej czynności. Powoduje to u konsumenta dużą niepewność, co do kosztów zawartej umowy oraz niemożność weryfikacji działań, w szczególności zaś wyliczeń banku. 12

13 Częste są też przypadki pobierania podwójnych opłat. Zdarza się, że gdy do umowy kredytu sporządzany jest aneks np. w związku z wcześniejszą spłatą kredytu, pobierana jest opłata za tą czynność oraz opłata za sporządzenie aneksu. Możliwe jest również podwyższenie w takiej sytuacji prowizji, oraz w momencie, kiedy konsument przestaje spłacać kredyt w określonym terminie. Jest to wówczas podwójna kara dla konsumenta, ponieważ będzie musiał on zapłacić odsetki od przeterminowanego zadłużenia, a dodatkowo prowizję dla banku z tego tytułu 11. Klauzule dotyczące ubezpieczenia W umowach kredytowych zazwyczaj zawierane są postanowienia o obowiązkowym ubezpieczeniu transakcji. W takiej umowie można scharakteryzować ogólne warunki ubezpieczenia, które ma służyć zabezpieczeniu kredytu, w tym jego sumę. Nie można jednak narzucić konsumentowi konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego, ani ubezpieczenia oferowanego przez bank. Konsument zostaje bowiem wówczas pozbawiony możliwości wyboru ubezpieczyciela oraz porównania ofert. Oferta banku nie musi być wcale najkorzystniejszą na rynku. Niedozwolony charakter takich klauzul może również wynikać z automatyzmu obejmowania wszystkich konsumentów określonym z góry ubezpieczeniem, albo jego kontynuowania pomimo spłaty całości kredytu. Nie ma bowiem żadnego powodu, aby zabezpieczenie trwało po tym jak umowa została rozwiązana w wyniku spłaty całego zadłużenia. Nie ma przeszkód do kontynuacji ubezpieczenia, jeśli konsument uzna to za korzystne, ale musi to wynikać z jego świadomej decyzji. W umowach nie powinny się znaleźć postanowienia pozwalające na dostęp towarzystwa ubezpieczeniowego do informacji o stanie zdrowia konsumenta, które zazwyczaj objęte są tajemnicą lekarską. Ujawnienie takich informacji może powodować u konsumenta powstanie szkody nie tylko materialnej. Konsument nie może również ponosić kosztów umowy ubezpieczeniowej, której stroną jest bank. Takie ubezpieczenie nie ma związku z umową kredytową, dlatego też konsument nie może być obciążony kosztami transakcji, co do której występuje tylko jako osoba trzecia. 11 Niedozwolone postanowienia umowne, Dodatek do Gazety Podatkowej, Nr 24/2013, s

14 Klauzule dotyczące rozwiązania umowy kredytowej W umowach kredytowych zazwyczaj zawarte są postanowienia, pozwalające bankowi wypowiedzieć umowę z ważnych przyczyn. Brak jest jednak definicji owych ważnych przyczyn, albo kwestionowane są one przez UOKiK. Jedną z nich jest wycofanie z oferty banku danego kredytu albo pożyczki. Bank ma wówczas możliwość podjęcia arbitralnej decyzji o dalszym trwaniu stosunku umownego, co narusza równowagę kontraktową stron. Taka klauzula została wpisana do Rejestru pod nr Kolejną przesłanką jest ustanie z jakichkolwiek przyczyn stosunku pracy konsumenta. Jak wiadomo rozwiązanie stosunku pracy może mieć charakter sporny, a w konsekwencji niezgodny z prawem. Bank jednak nie różnicuje takich sytuacji i każe traktować wszystkie przypadki ustania stosunku pracy jednakowo. W umowie zazwyczaj wskazuje się konkretny stosunek pracy. Wynika z powyższego, że konsument nie ma nawet możliwości znalezienia nowej pracy, ponieważ jego umowa kredytowa rozwiązuje się automatycznie. Katalog przesłanek nie może mieć również charakteru otwartego i tak pod nr 1928 wpisana została następująca klauzula: "Bank może wypowiedzieć Umowę tylko z ważnych powodów, a w szczególności..." Zawarcie takiego postanowienia w umowie powoduje dużą niepewność po stronie konsumenta, tym bardziej, że będzie on zmuszony do zwrócenia pożyczonej kwoty w krótkim czasie np. 7 dni. Inną z przyczyn jest znaczne obniżenie realnej wartości zabezpieczenia, przy czym brak w umowie dokładnego wyjaśnienia znaczenia tego terminu. Chodzi tutaj przede wszystkim o zabezpieczenie za pomocą hipoteki. Znaczne obniżenie realnej wartości może polegać na obniżeniu wartości mieszkania, na zakup którego przeznaczony był kredyt. Do ustalenia wartości mieszkania konieczna jest wycena dokonana przez profesjonalistę, co oczywiście generuje koszty. Banki zawierają w umowach postanowienia nakazujące przedstawić na każde żądanie aktualną wycenę nieruchomości. Nie precyzuje się terminu w jakim taka wycena ma zostać dokonana ani częstotliwości takich żądań. Pozostawia to po stronie banku dużą swobodę decyzyjną, natomiast konsument jest narażony na częste ponoszenie wysokich kosztów wycen nieruchomości. Niedozwolonym jest również, aby bank zablokował dostęp konsumentowi do jego rachunku, czy konta internetowego, w okresie wypowiedzenia. Umowa pozostaje bowiem w mocy aż do upływu terminu wypowiedzenia i w tym czasie strony powinny świadczyć sobie to, do czego zobowiązały się w umowie kredytowej. 14

15 Banki zawierają w swoich wzorach również postanowienia, w których przesłanką rozwiązania umowy jest podanie nieprawdziwych informacji we wniosku kredytowym, albo sfałszowanie dokumentów na podstawie których kredyt został udzielony. Nie określa się jednak kto ma oceniać prawdziwość tych informacji, nie ma mowy o skazującym wyroku karnym za fałszowanie np. podpisów na dokumentach. Nie wskazuje się również terminu na jaki dana informacja jest prawdziwa. Banki zdają się więc nie uwzględniać zmieniającej się sytuacji życiowo-ekonomicznej konsumenta. Postanowienia takie mogą się odnosić do konsumenta, który chce wyłudzić kredyt, ale mogą dotknąć również klienta, który podał nieprawdziwe informacje, w ogóle nie będąc tego świadomym. Skutek takiego działania, zazwyczaj w dobrej wierze, jest daleko idący, ponieważ wiąże się to z koniecznością zwrotu kwoty kredytu przez konsumenta. Inne klauzule Jedną z najczęściej stosowanych klauzul niedozwolonych we wzorach umownych jest uzależnienie udzielenia kredytu od posiadania przez konsumenta rachunku bankowego w banku, który kredytu udziela oraz obowiązek korzystania z niego przez określony czas. Zauważyć należy, że umowa rachunku bankowego jest umową zupełnie odrębną, niezależną od umowy kredytowej. Generuje ona wymierne koszty, ponieważ banki pobierają opłaty za prowadzenie takich rachunków. Konsument nie może być zobowiązany do zawarcia kolejnej umowy z bankiem, a więc do jeszcze ściślejszego wiązania się z nim. W rejestrze znajduje się kilka takich klauzul o nr np W przypadku doręczeń pism, oświadczenie należy uznać za doręczone w momencie, gdy dotarło ono do adresata w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. W umowach kredytowych banki przyjmują jednak domniemanie, że pismo zostało doręczone niezależnie od tego, czy rzeczywiście miało to miejsce. I tak przyjmuje się, że dniem doręczenia jest np. piąty dzień od daty wysłania pisma przez bank. Oczywiście pomija się możliwość dwutygodniowego awizowania oraz możliwość zmiany adresu przez konsumenta. Przyjęcie domniemania, że pismo dotarło do konsumenta naraża go na szkodę. Pismo takie może bowiem dotyczyć tak istotnych czynności prawnych jak wypowiedzenie umowy kredytowej. Zdarzają się sytuacje, w których kredytobiorca w ogóle nie miał możliwości zapoznania się z treścią pisma. W Rejestrze znajdują się m. in. następujące klauzule dotyczące domniemania doręczenia pism: 15

UPOMINIENIA, MONITY I WEZWANIA DO ZAPŁATY

UPOMINIENIA, MONITY I WEZWANIA DO ZAPŁATY Treść pisma aktualna na dzień 1.12.2015 Kolejna weryfikacja aktualności 1.02.2016 UPOMINIENIA, MONITY I WEZWANIA DO ZAPŁATY 1. O opłatach za monity i wezwania 2. Podstawy prawne 2. Rejestr Klauzul Niedozwolonych

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K D O R A P O R T U Warszawa, maj 2008

Z A Ł Ą C Z N I K D O R A P O R T U Warszawa, maj 2008 ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU Warszawa, maj 2008 Lp. Nazwa i adres przedsiębiorcy 1. Bank BPH S.A. z siedzibą w Krakowie 2. Bank Pocztowy S.A. Bydgoszczy Liczba zakwestionowanych postanowień Przykłady kwestionowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 135/12. Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 135/12. Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CZ 135/12 POSTANOWIENIE Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Antoni Górski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Kazimierz Zawada w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców czyli dlaczego warto dbać o konsumenta European Commission Enterprise and Industry PRAWO KONSUMENCKIE DLA Title PRZEDSIĘBIORCÓW of the presentation 22.11.2010 Date

Bardziej szczegółowo

Ochrona konsumenta w obrocie profesjonalnym?

Ochrona konsumenta w obrocie profesjonalnym? Ochrona konsumenta w obrocie profesjonalnym? Granice swobody prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców Zakres swobody przy umowach jednostronnie a obustronnie profesjonalnych? Strategia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.)

Spis treści. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) Wykaz skrótów.................................. 15 Przedmowa.................................... 19 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) ROZDZIAŁ 1. Przepisy

Bardziej szczegółowo

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Kredyt bankowy. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Kredyt bankowy. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Kredyt bankowy Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Kredyt bankowy Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do Państwa dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Klauzule niedozwolone. możliwości dochodzenia roszczeń

Klauzule niedozwolone. możliwości dochodzenia roszczeń Klauzule niedozwolone możliwości dochodzenia roszczeń mbank klauzula nr: 4704 klauzula nr: 4704 Na czym polega niedozwolony charakter tej klauzuli? Uprawnia bank do zmiany wysokości oprocentowania kredytów

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 46/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 listopada 2011 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSA Agnieszka Piotrowska

Bardziej szczegółowo

Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny. Art. 385.

Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny. Art. 385. Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny Art. 385. 1. W razie sprzeczności treści umowy z wzorcem umowy strony są związane umową. 2. Wzorzec umowy powinien być

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Dane kredytodawcy Nazwa: Pożyczkowe Centrum Sp. z o.o., nr KRS: 0000516050, NIP 536-191-67-92, REGON 147325952 Adres siedziby: ul. Kopernika 9 05-120

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Gazeta Prawna 239/2008z dnia (str. 14) PRAWA KONSUMENTA Niedozwolone klauzule w umowach. Zmiana umowy bez poinformowania klienta

Gazeta Prawna 239/2008z dnia (str. 14) PRAWA KONSUMENTA Niedozwolone klauzule w umowach. Zmiana umowy bez poinformowania klienta Gazeta Prawna 29/2008z dnia 08.12.2008 (str. 14) PRAWA KONSUMENTA Niedozwolone klauzule w umowach Zmiana umowy bez poinformowania klienta UMOWA O DOSTARCZANIE INTERNETU Umowa o świadczenie usługi dostępu

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk

Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk Reklama wprowadzająca w Title błąd of the jak unikać presentation szkodliwych Date praktyk # 2 Reklama oznacza przedstawienie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA MODUŁ 3 Uprawnienia konsumentów zawierających umowy finansowe - wybrane zagadnienia PODSTAWOWE ŹRÓDŁA PRAWA 1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA MODUŁ 2 Kredyt konsumencki - wybrane zagadnienia UMOWA O KREDYT KONSUMENCKI 1. Najważniejszym aktem prawnym regulującym kwestie kredytu konsumenckiego jest

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Mini Money sp. z o.o. KRS 0000627479, REGON 364938313 NIP 5272774474

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu (obowiązujący od dnia 11.03.2016r.) Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Plan Wykładu I. Charakterystyka przedsiębiorcy II. Podstawowe zasady obowiązujące w obrocie profesjonalnym:

Bardziej szczegółowo

Mecenas Mirosława Szakun

Mecenas Mirosława Szakun OCENA FUNKCJONOWANIA REGULACJI DOTYCZĄCYCH KLAUZUL ABUZYWNYCH I REKOMENDACJE ICH ZMIAN Mecenas Mirosława Szakun Doradca Prawny Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce IX Kongres Consumer Finance

Bardziej szczegółowo

Stosowanie klauzul abuzywnych a praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów. adw. Agnieszka Skrok, LL.M.

Stosowanie klauzul abuzywnych a praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów. adw. Agnieszka Skrok, LL.M. Stosowanie klauzul abuzywnych a praktyka naruszająca adw. Agnieszka Skrok, LL.M. Plan prezentacji 1. Czy zawsze stosowanie przez przedsiębiorcę klauzuli abuzywnej wpisanej do Rejestru uzasadnia zarzut

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r.

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Prawo bankowe Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Nr 126 Kredyt konsumencki kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Karty Kredytowe CLUBCARD Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat)

Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat) Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat) "Kredyt nie droższy niż to nowa usługa Banku, wprowadzająca wartość maksymalną stawki referencyjnej WIBOR 3M służącej do ustalania wysokości zmiennej stopy

Bardziej szczegółowo

ANEKS do Umowy Kredytu odnawialnego Inteligo ( aneksu ) z dnia w rachunku rozliczeniowym kredytu o nr ( rachunek rozliczeniowy kredytu )

ANEKS do Umowy Kredytu odnawialnego Inteligo ( aneksu ) z dnia w rachunku rozliczeniowym kredytu o nr ( rachunek rozliczeniowy kredytu ) Załącznik nr 4 do decyzji nr IIU/DPD/ /2017 Dyrektora Pionu Klienta Detalicznego Aneks do Umowy Kredytu odnawialnego Inteligo ( Aneks ) kwoty kredytu 1. STRONY UMOWY Posiadacz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966 Standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Szybka pożyczka dla osób fizycznych: 21.05.2013 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca NET

Bardziej szczegółowo

Podstawowe regulacje prawne dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie znajdują się w art. 812 4 k.c. oraz art. 830 k.c.

Podstawowe regulacje prawne dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie znajdują się w art. 812 4 k.c. oraz art. 830 k.c. Anna Dąbrowska główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie Regulacje prawne Podstawowe regulacje prawne dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Pożycz tu sp. z o.o. KRS 0000607024, REGON 363941320 NIP 5732862436

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA MIARĘ. 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 Umowa sporządzona od 14/02/2007 do 06/08/2007. Umowa sporządzona

KREDYT NA MIARĘ. 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 Umowa sporządzona od 14/02/2007 do 06/08/2007. Umowa sporządzona KREDYT NA MIARĘ Termin sporządzenia Umowy Zmiany w Umowie 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 10 ust. 2 traci moc. od 14/02/2007 do 06/08/2007 11 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50)

UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu [ ] pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu

Bardziej szczegółowo

Jakub Nawracała, radca prawny

Jakub Nawracała, radca prawny Ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu ryzyk, które wystąpiły przed zawarciem umowy ubezpieczenia (na przykładzie klauzuli wpisanej do rejestru niedozwolonych postanowień pod nr 3456)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster Sygn. akt I CSK 607/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 maja 2014 r. SSN Irena Gromska-Szuster w sprawie z powództwa Stowarzyszenia [ ] przeciwko B. Bank S.A. z siedzibą w W. o uznanie postanowień

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Alfakredyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 20.08.2014 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak.., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Zaliczka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Adres: (siedziba) Numer

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Przed zawarciem umowy z bankiem Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Przed zawarciem umowy z bankiem RACHUNEK OSZCZ DNOÂCIOWY Wybierając

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada. Protokolant Katarzyna Bartczak

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada. Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 87/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2015 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy Opłat i Prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych

Wyciąg z Taryfy Opłat i Prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych - Część dotycząca pożyczek/kredytów, będąca Załącznikiem Nr 2 do Decyzji Nr 033/2017 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank SA kierującego Pionem

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 13 stycznia 2011 r., III CZP 119/10

Uchwała z dnia 13 stycznia 2011 r., III CZP 119/10 Uchwała z dnia 13 stycznia 2011 r., III CZP 119/10 Sędzia SN Iwona Koper (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz Sędzia SN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Nazwy Kart kredytowych Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 DODATKOWE KOSZTY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM KREDYTU HIPOTECZNEGO (finansowanie kredytem hipotecznym zakupu mieszkania stanowiącego odrębną własność na rynku pierwotnym)

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: Adres: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowywać regulaminy serwisów internetowych

Jak przygotowywać regulaminy serwisów internetowych Jak przygotowywać regulaminy serwisów internetowych Warszawa, 5 listopada 2014 r. Czyżewscy kancelaria adwokacka s.c., ul. Emilii Plater 10 lok. 57, 00-669 Warszawa, email: info@kclegal.eu, www.kclegal.eu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

O ZABEZPIECZENIU DO CZASU WPISU HIPOTEKI

O ZABEZPIECZENIU DO CZASU WPISU HIPOTEKI Treść pisma aktualna na dzień 1.12.2015 Kolejna weryfikacja aktualności 1.02.2016 O ZABEZPIECZENIU DO CZASU WPISU HIPOTEKI 1. O zabezpieczeniu do czasu wpisu hipoteki 2. Podstawy prawne 3. Jak ustalić

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela oprocentowania, Opłat

Bardziej szczegółowo

Istotny pogląd jako narzędzie Rzecznika Finansowego służące wspieraniu klientów banków w sporach sądowych.

Istotny pogląd jako narzędzie Rzecznika Finansowego służące wspieraniu klientów banków w sporach sądowych. Istotny pogląd jako narzędzie Rzecznika Finansowego służące wspieraniu klientów banków w sporach sądowych. Pierwsze doświadczenia i wnioski Bartosz Wyżykowski, zastępca dyrektora Wydziału Klienta Rynku

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt VI ACa 857/11 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2011 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia SA Sędzia SA Sędzia SO del.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU HIPOTECZNEGO PLN 120 miesięcy Kredyt mieszkaniowy hipoteczny zakup domu

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU HIPOTECZNEGO PLN 120 miesięcy Kredyt mieszkaniowy hipoteczny zakup domu FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU HIPOTECZNEGO Wprowadzenie Niniejszy dokument został przygotowany dla Jan Kowalski w dniu 2017-09-05 r. Podane poniżej informacje, z wyjątkiem stopy oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Klauzule zakwestionowane przez UOKiK we wzorcach umownych kredytu hipotecznego stosowanych przez BRE Bank:

Klauzule zakwestionowane przez UOKiK we wzorcach umownych kredytu hipotecznego stosowanych przez BRE Bank: Klauzule zakwestionowane przez UOKiK we wzorcach umownych kredytu hipotecznego stosowanych przez BRE Bank: 1. Stopa procentowa Kredytu może ulegać zmianom w okresie trwania Umowy w przypadku zmiany, co

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN Finance

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-24/11/AŻ Warszawa, dn. 14 grudnia 2012 r. DECYZJA RWA-38/2012 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP.272.1.11.2016 Zawarta w Ustroniu w dniu.. pomiędzy: Miastem Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Ustroń - Ireneusza Szarzec

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VISSET sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej Formularz Informacyjny Pożyczki Ratalnej FinCol 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej Nazwa kredytodawcy Taimen Polska Sp. z o.o. Adres:(siedziba) Pl.

Bardziej szczegółowo

Tytuł III. OGÓLNE PRZEPISY O ZOBOWIĄZANIACH UMOWNYCH

Tytuł III. OGÓLNE PRZEPISY O ZOBOWIĄZANIACH UMOWNYCH Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm) Tytuł III. OGÓLNE PRZEPISY O ZOBOWIĄZANIACH UMOWNYCH Art. 384. 1. Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ"

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK POŻYCZKOPOSIADACZ UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ" zawarta w dniu 2013-05-31 w.................... pomiędzy: Adamem Zawisza prowadzącym działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki. 1. Warunki Pożyczki

Umowa pożyczki. 1. Warunki Pożyczki Umowa pożyczki Umowa pożyczki gotówkowej, dalej: Umowa, zawarta dnia w pomiędzy 1. Imię, Nazwisko, adres zameldowania, adres zamieszkania (korespondencyjny), nr dowodu, PESEL, dalej: Pożyczkobiorca, a

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Numer: - Miejsce: Warszawa, Polska Data: 07.07.2017 Alfa Finance Sp. z o.o. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik Nr 1 do Decyzji Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A kierującego Pionem Rozwoju nr 90/2014 z dnia 17 lipca 2014r. Obowiązuje: W przypadku umów zawartych od 21lipca 2014 od dnia zawarcia umowy,

Bardziej szczegółowo

Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny

Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny Wierzyciel może wystąpić do sądu o upoważnienie go do wykonania konkretnej czynności, np. otynkowania warsztatu, na koszt jego dłużnika. Po udzieleniu takiego

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713)

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) U S T A W A z dnia z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka. Protokolant Katarzyna Bartczak

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka. Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 72/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 października 2014 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka Protokolant

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Obowiązuje dla umów zawartych od 21 lipca 2014r.

Postanowienia ogólne. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Obowiązuje dla umów zawartych od 21 lipca 2014r. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje dla umów zawartych od 21 lipca 2014r. Postanowienia ogólne Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 20.01.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014

NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014 NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014 W dniu 30 maja br. Sejm uchwalił ustawę o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia br. ( Ustawa ). Ustawa stanowi implementację

Bardziej szczegółowo

Praktyczne informacje na temat handlu transgranicznego czyli co przedsiębiorca musi wiedzieć decydując się na handel transgraniczny?

Praktyczne informacje na temat handlu transgranicznego czyli co przedsiębiorca musi wiedzieć decydując się na handel transgraniczny? Praktyczne informacje na temat handlu transgranicznego czyli co przedsiębiorca musi wiedzieć decydując się na handel transgraniczny? ANNA ŻOCHOWSKA - SYCHOWICZ Plan Wykładu I. Prawo właściwe dla zobowiązań

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego. z dnia 22 kwietnia 2004 r.

UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego. z dnia 22 kwietnia 2004 r. Dz.Urz.NBP.04.3.6 UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski. (Dz. Urz. NBP

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2014 r. III CZP 128/13

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2014 r. III CZP 128/13 Id: 20382 [S]posób doręczenia określony w art. 1160 k.p.c., należy stosować także do wyroków sądów polubownych. ( ) [B]rak dostatecznych podstaw, aby przez pisemne zawiadomienie, o którym mowa w art. 1160

Bardziej szczegółowo

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za październik 2014 r.

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za październik 2014 r. Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za październik 2014 r. Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego opublikowane w Orzecznictwie Sądu Najwyższego Izba Cywilna zeszyt 10: 1. DOPUSZCZALNOŚĆ ZAWARCIA

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE NIEDOZWOLONE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW

KLAUZULE NIEDOZWOLONE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KLAUZULE NIEDOZWOLONE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW WYCIĄG Z REJESTRU Warszawa, luty 2008 KLAUZULE NIEDOZWOLONE Czym są niedozwolone klauzule w umowach Decydując się na zawarcie umowy konsumenci często

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) Sygn. akt IV CNP 15/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 stycznia 2016 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo