WYDAWNICTWO STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO OCHRONY KONSUMENTA I KONKURENCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDAWNICTWO STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO OCHRONY KONSUMENTA I KONKURENCJI"

Transkrypt

1 1

2 WYDAWNICTWO STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO OCHRONY KONSUMENTA I KONKURENCJI Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 2015 Wydanie zeszytu naukowego zostało sfinansowane ze środków Uniwersytetu Wrocławskiego 2

3 RADA REDAKCYJNA : dr Maciej Skory mgr Marcin Śledzikowski Katarzyna Agnieszka Wojdyło Recenzenci: dr Jan Gola dr Łukasz Goździaszek Prof. dr hab. Jerzy Jacyszyn dr Maciej Skory dr Bogusław Sołtys dr Piotr Wiórek Skład i projekt okładki: Katarzyna Agnieszka Wojdyło ISBN:

4 SPIS TREŚCI: Patrycja Cierlak - Klauzule niedozwolone w umowach o kredyt konsumencki... 6 Wstęp. Umowa o kredyt konsumencki oraz klauzule niedozwolone... 6 Klauzule dotyczące zmiany oprocentowania kredytu... 9 Klauzule dotyczące opłat i prowizji Klauzule dotyczące ubezpieczenia Klauzule dotyczące rozwiązania umowy kredytowej Inne klauzule Skutki uznania klauzul za niedozwolone. Wnioski Wykaz użytych skrótów: Informacje o autorce: mgr Joanna Czesak - Import równoległy produktów leczniczych a porozumienia ograniczające konkurencję na rynku farmaceutycznym Wstęp Pojęcie produkt leczniczy w prawie unijnym i w prawie polskim Import równoległy produktów leczniczych Rynek właściwy produktów leczniczych Praktyki ograniczające konkurencję Porozumienia ograniczające konkurencję na rynku farmaceutycznym Zakończenie Bartosz Jaroni - Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy w umowach zawieranych w sytuacjach typowych. 35 Geneza i problematyka regulacji Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy w umowach innych niż umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nowa regulacja z art. 8 ustawy o prawach konsumenta Art. 8 u. p. k. - wyłączenie stosowania oraz problem sankcji Nowe rozwiązania na tle przepisów dotychczas obowiązujących Podsumowanie mgr Monika Szczotkowska - Czyny nieuczciwej konkurencji w Internecie z wykorzystaniem domen, czyli cybersquatting i typosquatting Czyn nieuczciwej konkurencji w Internecie w polskim prawodawstwie Czyny wykorzystujące domeny internetowe Cybersquatting jako czyn nieuczciwej konkurencji Cybersquatting jako wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa Cybersquatting jako blokowanie dostępu do rynku Typosquatting Typosquatting jako wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa Wnioski

5 mgr Marcin Śledzikowski - Problem tzw. opłat półkowych w orzecznictwie sądów powszechnych Pojęcie opłat półkowych Pojęcie utrudniania dostępu do rynku Opłaty półkowe a zasada swobody umów Skutki opłat półkowych - nieważność postanowień umownych Podsumowanie Ewelina Trzaska - Upadłość konsumencka. Po nowelizacji wprowadzonej ustawą z r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym oraz ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1306) Wstęp Cel upadłości konsumenckiej Przesłanki będące podstawą oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości Ilość wierzycieli Koszty postępowania Zawarcie układu Mieszkanie upadłego Plan spłat Umorzenie postępowania Zakończenie Anna Wójcik - Procedura notice and takedown w świetle wyłączenia odpowiedzialności dostawców usług internetowych Procedura notice and takedown w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej Procedura notice and takedown w Europie Implementacja dyrektywy o handlu elektronicznym w prawie polskim. Aktualny stan prawny Postulaty zmian prawnych w prawie polskim Procedura notice and takedown w Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Niemcach, Austrii i Chinach Problemy związane z procedurą notice and takedown Podsumowanie Informacje o autorze:

6 Patrycja Cierlak - Klauzule niedozwolone w umowach o kredyt konsumencki Wstęp. Umowa o kredyt konsumencki oraz klauzule niedozwolone Celem niniejszej pracy jest zebranie klauzul niedozwolonych (abuzywnych), które pojawiają się w umowach o kredyt konsumencki oraz krótkie ich omówienie. Autorka przeanalizowała dostępne wzory takich umów różnych banków, Rejestr klauzul niedozwolonych oraz Raport Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta z przestrzegania przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1. W Rejestrze znajdują się tysiące klauzul niedozwolonych z różnych dziedzin, a ich liczba ciągle wzrasta. Powoduje to po stronie zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenta dużą trudność przy zawieraniu umów, konieczna jest bowiem znajomość postanowień wpisanych do Rejestru. Szczególnie przedsiębiorcy, którzy chcą uniknąć kary pieniężnej nakładanej przez UOKiK, muszą kontrolować takie wpisy, co jest uciążliwe i czasochłonne. Ta praca pozwala zarówno przedsiębiorcom jak i konsumentom zaoszczędzić czas, który miałby być poświęcony na przeszukiwanie Rejestru. W końcowej części pracy autorka analizuje również praktyczne zastosowanie Rejestru na tle rzeczywistych zachowań konsumentów na rynku. Należałoby zacząć od wyjaśnienia podstawowych pojęć. Zgodnie z ustawą o KK umową o kredyt konsumencki jest umowa, na mocy której kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela konsumentowi kredytu w wysokości nie większej niż zł, lub daje przyrzeczenie jego udzielenia. Konsumentem jest według polskiego prawa osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub zawodowej, albo wprawdzie prowadzi ją, ale zawiera umowę bez związku z tą działalnością. Kredytodawca to każdy przedsiębiorca, który w jakikolwiek sposób kredytuje konsumentowi zakup towaru lub usługi. Takie podmioty to w Polsce banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe ( SKOKi ) a także inni przedsiębiorcy czyli tzw. parabanki. Ustawa o KK wprowadziła reżim zawierania konsumenckich umów kredytowych w Polsce, tak aby strona słabsza, czyli konsument, miała zagwarantowaną ochronę prawną. Jak się okazuje nie każda umowa poniżej wskazanej kwoty będzie podlegała przepisom konsumenckim. W Ustawie o KK zawarto szereg wyłączeń i tak regulacja konsumencka nie obejmuje swoim zakresem przedmiotowym: kredytów darmowych, kredytów udzielanych na mocy szczególnych przepisów, które oprocentowane są poniżej stopy rynkowej, kredytów udzielanych przez pracodawców pracownikom, które są nie oprocentowane, albo ich 1 Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715 ze zm. 6

7 oprocentowanie jest niższe niż rynkowe, umów leasingu konsumenckiego, które nie przewidują obowiązku przeniesienia własności przedmiotu umowy na konsumenta, umów zawieranych z firmami inwestycyjnymi, a także umów zawartych w wyniku ugody. Można stwierdzić, że regulacja odnosi się przede wszystkim do gotówkowych kredytów konsumpcyjnych, których średnia kwota to zł ( w latach ) 2. Kredyty hipoteczne zostały objęte tą regulacją tylko częściowo. Poza tym ograniczeniem dla kredytów hipotecznych będzie sama kwota zł. Okazuje się więc, że na rynku wrocławskim czy warszawskim tylko nieliczni konsumenci kupujący swoje mieszkania będą chronieni przepisami komentowanej ustawy. Ustawa o KK oparta jest jednak na kilku założeniach, które wydają się zbyt optymistyczne. Po pierwsze zakłada się, że konsument umowę przeczyta. Z badań społecznych, które prowadzi UOKiK wynika, że co piąty badany nigdy nie czyta umów, które podpisuje, natomiast co dziesiąty badany czyta je tylko wtedy, gdy pożycza lub inwestuje duże sumy pieniędzy 3. Te wyniki w mojej ocenie nie do końca oddają stan rzeczywisty, ponieważ konsumenci zwykle nie przyznają się do tego, że nie zapoznają się z umowami. Ustawodawca zakłada również, że konsument zrozumie umowę. Umowy bankowe pisane są niestety wysoce technicznym językiem, używa się takich pojęć jak: rzeczywista roczna stopa oprocentowania, całkowita kwota kredytu, stawka referencyjna WIBOR 3M, czy stawka bazowa. Konsument, który nie zna prawa bankowego, zwyczajnie nie rozumie większości postanowień. Trudno jest mu więc wyszukać te, które są dla niego niekorzystne. Po trzecie zakłada się, że konsument jest świetnym matematykiem, tzn. że łatwo jest w stanie sprawdzić wszystkie wyliczenia banku. W załączniku do ustawy podany został wzór matematyczny pozwalający obliczyć rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. Statystyczny Kowalski nie wie nawet od czego zacząć przy takich obliczeniach. W 2012 r. UOKiK przeprowadził kontrolę przestrzegania przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. Sprawdzono 147 wzorców umownych 31 przedsiębiorców, efektem tego było wszczęcie 26 postępowań i skierowanie 17 pozwów do sądu. Kontrola została podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich dotyczył analizy wzorców umownych wybranych losowo banków, parabanków i SKOK-ów. Drugi natomiast analizy reklam prasowych i internetowych wymienionych instytucji finansowych 4. Jak się okazuje mimo prowadzonego 2 Raport Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z kontroli przedsiębiorców udzielających kredytów konsumenckich, grudzień 2012 r. dostęp r. 3 Wypowiedź Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta na śniadaniu prasowym zorganizowanym z okazji ogłoszenia Raportu z kontroli przedsiębiorców udzielających kredytów konsumenckich, r. 4 dostęp r. 7

8 Rejestru, w kontrolowanych wzorcach umownych znalazło się wiele postanowień wysoce niekorzystnych dla konsumentów, a także klauzul o brzmieniu takim samym lub podobnym do wpisanych w Rejestrze. Z kontroli wyłączono umowy o kredyt hipoteczny, do których tylko częściowo stosuje się ustawę o KK, a także umowy o kartę kredytową ( były przedmiotem raportu UOKiKu w 2010 r.). Przy zawieraniu umów kredytodawcy posługują się wzorcami umownymi. Indywidualnie ustala się z konsumentem jedynie główne świadczenia stron takie jak: kwota kredytu, okres kredytowania czy koszty. Nie ma tutaj miejsca na negocjacje, natomiast sam konsument może jedynie zadecydować, czy wstąpić w dany stosunek umowny, czy też nie. Naturalnym jest, że taki stan rzeczy powoduje dla konsumenta pewne niebezpieczeństwo. Jednym z zadań Prezesa UOKiKu jest analizowanie takich wzorców i kierowanie tych, które uważa za niedozwolone do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Postanowienia takich wzorców mogą zostać uznane za niedozwolone, jeśli kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając przy tym jego interesy. Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny 5 postanowienia, które nie zostały uzgodnione indywidualnie, a są klauzulami niedozwolonymi, tzn. są bardzo niekorzystne dla konsumenta, nie są dla niego wiążące 6. Postanowienia umowne uznane prawomocnym wyrokiem SOKiKu za niedozwolone są wpisywane do Rejestru klauzul niedozwolonych, a od tego momentu ich stosowanie w umowach jest zakazane. Prawo do składania pozwów do SOKiKu ma nie tylko Prezes UOKiKu, ale również konsumenci, miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów oraz organizacje pozarządowe. Powództwo takie może wnieść w zasadzie każdy, nawet jeśli nie zawarł z bankiem umowy zawierającej takie klauzule. W postępowaniu SOKiK bada wzorce umowne w oderwaniu od konkretnej umowy z konsumentem nie ma znaczenia, czy wzorzec był zastosowany w danej umowie. Sprawdzane jest, czy klauzula: podlegała negocjacjom, prowadzi do rażącej dysproporcji i w związku z tym narusza interes konsumenta oraz czy dotyczy postanowień w zakresie głównych świadczeń stron. Kontrola dokonywana jest więc na podstawie art Kodeksu Cywilnego, przy czym w 5 Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm. 6 Postanowienia Kodeksu Cywilnego stanowią implementację prawa europejskiego. Europejskie prawo konsumenckie rozwija się bardzo dynamicznie, podejmowane są różne inicjatywy prokonsumenckie. W ramach jednego z programów, który obejmował trzyletni okres, przypadający na lata przyjęto dyrektywę 93/13 z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Zwiększenie wymagań w zakresie ochrony konsumentów nastąpiło także w Traktacie z Maastricht, którego przyjęcie zbiegło się w czasie z wyszczególnionym planem trzyletnim. Celem dyrektywy 93/13 było zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w zakresie nieuczciwych warunków umownych w umowach między sprzedawcą lub dostawcą a konsumentem. 8

9 ostatnim przepisie zostały wymienione przykładowe klauzule abuzywne 7. Po wpisaniu do Rejestru klauzula ma skutek wobec wszystkich innych podmiotów, które nie brały udziału w postępowaniu przed SOKiKiem 8. Z raportu UOKiKu wynika, że mimo zakazu stosowania takich klauzul znalazły się one w wielu wzorcach umownych. Postanowienia te dotyczą zazwyczaj zmiany oprocentowania kredytu oraz pobieranych opłat. Klauzule dotyczące zmiany oprocentowania kredytu Banki wprowadzają do umów postanowienia, które pozwalają im na zmianę oprocentowania kredytu w zasadzie według własnego uznania i w dowolnym momencie. Przesłanki zmiany oprocentowania określane są bardzo szeroko i nieprecyzyjnie, co wywołuje dużą niepewność po stronie konsumenta. Niedozwolone przesłanki znajdują się np. w klauzulach o nr 3016 i 4704 i są to: zmiany oprocentowania lokat międzybankowych, rentowności bonów skarbowych, zmiany stóp procentowych kredytu lombardowego NBP, czy wysokości stopy rezerw obowiązkowych. Tak szerokie określenie przesłanek, zwłaszcza zaś odniesienie się do ocennej rentowności bonów skarbowych, stwarza po stronie banku ogromne pole do nadużyć. W takich postanowieniach nie wskazuje się proporcji ani kierunku zmiany oprocentowania. Nie ma odpowiedzi na pytanie, czy zmiana o 0.01% wskazanych parametrów jest również podstawą do zmiany oprocentowania umowy kredytu. Nie jest wcale pewnym, że oprocentowanie może być obniżone. Konsument nie ma uprawnień do żądania obniżenia oprocentowania, w sytuacji gdy wskazane parametry ulegną obniżeniu. Zmiana powinna być ograniczona tylko do granicy zmiany wskaźnika, ale nie wynika to z postanowień umownych. I tak w sytuacji gdy oprocentowanie kredytu lombardowego NBP wzrośnie o 2%, oprocentowanie kredytu może wzrosnąć o np. 5%. Kolejna klauzula o nr 4107 dotyczy możliwości zmiany oprocentowania kredytu udzielonego w walucie obcej. I tak przesłankami do takiej zmiany są: zmiana parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego kraju, w którego walucie został konsumentowi udzielony kredyt. Nie zostało nigdzie sprecyzowane jakie to mają być parametry, co pozwala na daleko posuniętą manipulację stopą oprocentowania kredytu udzielonego w walucie obcej. To bank wówczas ma monopol na interpretację postanowień 7 E. Łętowska, Prawo zobowiązań. Część ogólna, System Prawa Prywatnego Tom 5, Warszawa 2013 r., s W Kodeksie Cywilnym zawarte zostały tzw. szare klauzule, co oznacza, że należy je uważać za niedozwolone w razie wątpliwości, które mogą się pojawić na tle stanu faktycznego konkretnej sprawy. 8 K. Kaczmarska, Postanowienia niedozwolone, przeczytaj zanim podpiszesz umowę, Warszawa 2011 r., s

10 umowy, ponieważ konsument zazwyczaj nie wie o istnieniu takich parametrów oraz nie ma dostępu do informacji o nich. Barierą dla konsumenta jest nie tylko brak wiedzy ekonomiczno-prawnej, ale i brak znajomości języków obcych, które ułatwiłyby pozyskanie takich informacji. Konsument powinien być również odpowiednio poinformowany o zmianach. Okazuje się, że nie wystarczy wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w oddziale banku. W rejestrze znajdują się klauzule pod nr 4669 oraz 2953 o następującej treści: "O zmianach oprocentowania kredytu Bank będzie informował Kredytobiorcę i Poręczycieli przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrali i Oddziałów". Oprocentowanie jest essentialia negotii umowy kredytowej, dlatego też jego zmiana jest zmianą umowy, co generuje konieczność podpisania aneksu. Banki zazwyczaj bronią się przed tym poprzez zawarcie w umowie postanowienia, że zmiana oprocentowania, regulaminu czy taryfy opłat nie stanowi zmiany umowy 9. Niektóre banki pobierają również opłaty za zmianę oprocentowania kredytu ze zmiennego na stałe lub odwrotnie. I tak Getin Bank w 2012 r. we wzorcu Umowy kredytu konsumpcyjnego gotówkowego zawarł postanowienie, że taka zmiana kosztować będzie 2% nie mniej niż 50zł. Nie określono jednak podstawy wyliczenia owych 2%, co według UOKiKu oznacza, że bank może określić podstawę dowolnie 10. Podkreślić należy, że wszelkie postanowienia umowne mają być jasne, precyzyjne i zrozumiałe. Brak precyzji w postanowieniach jest przyczyną wpisywania ich do Rejestru. Zawarcie w umowach takich zwrotów jak w szczególności, bank może, ulegnie zmianie przy spełnieniu warunków jest wysoce ryzykowne i naraża bank na postępowanie przed SOKiKiem. Klauzule dotyczące opłat i prowizji Opłaty i prowizje są zwykle zawarte w taryfach opłat i prowizji albo regulaminach, które stanowią dokumenty zupełnie odrębne od umowy o kredyt. W takich umowach zawiera się postanowienia, że stanowią one integralną jej część. Wynika z powyższego, że powinny one być udostępnione konsumentowi przed podpisaniem umowy, tak aby konsument zapoznał się z nimi oraz je podpisał. Zamieszczenie wskazanych dokumentów na stronie internetowej banku nie jest wystarczające, ponieważ konsument nie ma obowiązku śledzenia na bieżąco informacji, które pojawiają się na stronie internetowej banku. W umowach zawiera się 9 T. Konieczny, Niedozwolone klauzule zmiennego oprocentowania kredytów, Gazeta Podatkowa, Nr 82, s Raport UOKiK 10

11 również zabezpieczające postanowienia, w których podnosi się że, wymienione dokumenty zostały konsumentowi udostępnione przed podpisaniem umowy, co wcale nie musiało mieć miejsca. Co ciekawe, w umowach często zawarte są klauzule wskazujące, że zmiana regulaminu, czy taryfy nie stanowi zmiany umowy. Ma to uchronić przedsiębiorcę przed koniecznością każdorazowego sporządzania aneksu do umowy w sytuacji zmian w taryfach i regulaminach. Jasnym jest jednak, że zmiana dokumentu stanowiącego integralną część umowy jest zmianą umowy, dlatego też postanowienie o opisanej treści jest klauzulą niedozwoloną wpisaną do Rejestru pod nr Banki zastrzegają sobie również możliwość zmian regulaminu i taryf, przy zaistnieniu określonych przesłanek. Ponownie należy stwierdzić, że przesłanki te są bardzo szerokie, niejasne i pozwalają na zmianę opłat w zasadzie w każdym momencie. I tak są to np. zmiany parametrów rynkowych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zmiany w zakresie oferty banku, zmiany poziomu inflacji bądź innych parametrów makroekonomicznych, czy zmiany organizacyjne i technologiczne banku. Wskazanie podstaw zmian w sposób tak ogólny rażąco narusza interesy konsumenta, co zauważył SOKiK - taka klauzula znajduje się w Rejestrze pod numerem W toku kontroli Prezes UOKiKu stwierdził, że jeden przedsiębiorca stosuje wspomnianą klauzulę w swoim wzorze, co spowodowało wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, wielu przedsiębiorców natomiast stosuje podobne klauzule, pozwalające na arbitralną zmianę opłat. Okazuje się więc, że takie postanowienia są powszechną praktyką, mimo wpisanych w Rejestrze klauzul. Nie wskazuje się w nich terminu w jakim te zmiany mogą zostać wprowadzone, ani wysokości zmian, brak jest również mowy o możliwości obniżenia opłat na wniosek konsumenta. Nietrudno dostrzec tu ryzyko, że przedsiębiorcy będą oferować kredyty na bardzo korzystnych warunkach, po to, aby następnie w krótkim czasie zawyżyć opłaty. Jest to wówczas sytuacja jednostronnej zmiany warunków umowy. Narusza to równowagę praw i obowiązków stron umowy i może być wysoce niekorzystne dla konsumenta. W Rejestrze znajduje się wiele klauzul dotyczących pobierania opłat od czynności, których koszty powinien ponosić bank, albo pobierania ich w nadmiernej wysokości. Bank nie może ustalić z góry ceny wysłania pisma, która jest ceną zawyżoną, tzn. nie odpowiada realiom rynkowym. Poza tym nie można obciążać konsumenta opłatą za pismo wysłane przez bank, jeśli jest to realizacja uprawnień banku wynikających z umowy. Pobieranie opłaty za wysłanie wypowiedzenia umowy jest niedopuszczalne, ponieważ wypowiedzenie umowy jest elementem związanym z realizacją uprawnień, jakie przysługują stronom, w związku z 11

12 zawartą umową kredytu. Poniżej znajduje się krótki wyciąg klauzul z Rejestru dotyczących nienależnych opłat, wraz z numerami tych klauzul. za rozpatrzenie nieuzasadnionej reklamacji 20,00 zł" 28 "Wydanie opinii bankowej o kredycie na żądanie klienta każdorazowo 250 zł." 1577 Realizacja tytułu wykonawczego przez Bank - 15,00 zł" 3110 "Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty /raty/ kredytu lub odsetek - 7,5 zł od każdego wysłanego wezwania" 3850 "Opłata za wezwanie do zapłaty: 40,00PLN" 4066 "Opłata za wysłanie wypowiedzenia umowy: 40,00 PLN" 4067 "Opłaty za podjęte przez Bank czynności windykacyjne: a) Opłata za obsługę nieterminowej spłaty 45 zł" 4288 "Opłata za wizytę windykatora: 75 zł" W wielu wzorcach umownych postanowienia dotyczące opłat za czynności windykacyjne są nieprecyzyjne. Nie wskazuje się kiedy bank może dokonać tych czynności, ilokrotnie, w jakim odstępie czasowym oraz jaka jest kolejność tych czynności. Może to skutkować swobodą w działaniu banku w zakresie zasad, częstotliwości, czy terminów korzystania z takich środków jak: wysyłanie upomnień, rozmowy telefoniczne czy wizyty windykatora. Postanowienia dotyczące opłat za czynności windykacyjne powinny być sformułowane w taki sposób, aby klient wiedział jakie czynności zostaną podjęte i w jakich odstępach czasowych, tak, aby miał pewność, że nie zostanie obciążony kosztami różnych czynności podejmowanych w tym samym czasie. Postanowienia, które pozwalają na podejmowanie czynności windykacyjnych wielokrotnie i w krótkich odstępach czasu, powinny być eliminowane z obrotu, ponieważ znacząco zwiększają one kwotę zadłużenia a konsument nie ma na nie wpływu. Ewentualne opłaty różnią się często od rzeczywiście poniesionych kosztów przez bank. I tak bank żąda 40 zł za wysłanie wezwania do zapłaty albo wypowiedzenia umowy (klauzule nr 4066 i 4067). Rzeczywisty koszt wysłania takiego pisma może zamknąć się w kwocie 5-10zł, co zależy od tego czy pismo wysyłane jest listem poleconym, czy też zwykłym, za potwierdzeniem odbioru czy też bez potwierdzenia oraz od przewidywanego czasu doręczenia. Bank żąda jednak dodatkowych 30 zł, które są świadczeniem nienależnym. W ten sposób szybko zwiększa się zadłużenie konsumenta. Niektóre banki wskazują kwoty minimalnych opłat i prowizji, ale nie określają kwot maksymalnych, nie precyzują również kryteriów, jakie są brane przy określaniu ceny danej czynności. Powoduje to u konsumenta dużą niepewność, co do kosztów zawartej umowy oraz niemożność weryfikacji działań, w szczególności zaś wyliczeń banku. 12

13 Częste są też przypadki pobierania podwójnych opłat. Zdarza się, że gdy do umowy kredytu sporządzany jest aneks np. w związku z wcześniejszą spłatą kredytu, pobierana jest opłata za tą czynność oraz opłata za sporządzenie aneksu. Możliwe jest również podwyższenie w takiej sytuacji prowizji, oraz w momencie, kiedy konsument przestaje spłacać kredyt w określonym terminie. Jest to wówczas podwójna kara dla konsumenta, ponieważ będzie musiał on zapłacić odsetki od przeterminowanego zadłużenia, a dodatkowo prowizję dla banku z tego tytułu 11. Klauzule dotyczące ubezpieczenia W umowach kredytowych zazwyczaj zawierane są postanowienia o obowiązkowym ubezpieczeniu transakcji. W takiej umowie można scharakteryzować ogólne warunki ubezpieczenia, które ma służyć zabezpieczeniu kredytu, w tym jego sumę. Nie można jednak narzucić konsumentowi konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego, ani ubezpieczenia oferowanego przez bank. Konsument zostaje bowiem wówczas pozbawiony możliwości wyboru ubezpieczyciela oraz porównania ofert. Oferta banku nie musi być wcale najkorzystniejszą na rynku. Niedozwolony charakter takich klauzul może również wynikać z automatyzmu obejmowania wszystkich konsumentów określonym z góry ubezpieczeniem, albo jego kontynuowania pomimo spłaty całości kredytu. Nie ma bowiem żadnego powodu, aby zabezpieczenie trwało po tym jak umowa została rozwiązana w wyniku spłaty całego zadłużenia. Nie ma przeszkód do kontynuacji ubezpieczenia, jeśli konsument uzna to za korzystne, ale musi to wynikać z jego świadomej decyzji. W umowach nie powinny się znaleźć postanowienia pozwalające na dostęp towarzystwa ubezpieczeniowego do informacji o stanie zdrowia konsumenta, które zazwyczaj objęte są tajemnicą lekarską. Ujawnienie takich informacji może powodować u konsumenta powstanie szkody nie tylko materialnej. Konsument nie może również ponosić kosztów umowy ubezpieczeniowej, której stroną jest bank. Takie ubezpieczenie nie ma związku z umową kredytową, dlatego też konsument nie może być obciążony kosztami transakcji, co do której występuje tylko jako osoba trzecia. 11 Niedozwolone postanowienia umowne, Dodatek do Gazety Podatkowej, Nr 24/2013, s

14 Klauzule dotyczące rozwiązania umowy kredytowej W umowach kredytowych zazwyczaj zawarte są postanowienia, pozwalające bankowi wypowiedzieć umowę z ważnych przyczyn. Brak jest jednak definicji owych ważnych przyczyn, albo kwestionowane są one przez UOKiK. Jedną z nich jest wycofanie z oferty banku danego kredytu albo pożyczki. Bank ma wówczas możliwość podjęcia arbitralnej decyzji o dalszym trwaniu stosunku umownego, co narusza równowagę kontraktową stron. Taka klauzula została wpisana do Rejestru pod nr Kolejną przesłanką jest ustanie z jakichkolwiek przyczyn stosunku pracy konsumenta. Jak wiadomo rozwiązanie stosunku pracy może mieć charakter sporny, a w konsekwencji niezgodny z prawem. Bank jednak nie różnicuje takich sytuacji i każe traktować wszystkie przypadki ustania stosunku pracy jednakowo. W umowie zazwyczaj wskazuje się konkretny stosunek pracy. Wynika z powyższego, że konsument nie ma nawet możliwości znalezienia nowej pracy, ponieważ jego umowa kredytowa rozwiązuje się automatycznie. Katalog przesłanek nie może mieć również charakteru otwartego i tak pod nr 1928 wpisana została następująca klauzula: "Bank może wypowiedzieć Umowę tylko z ważnych powodów, a w szczególności..." Zawarcie takiego postanowienia w umowie powoduje dużą niepewność po stronie konsumenta, tym bardziej, że będzie on zmuszony do zwrócenia pożyczonej kwoty w krótkim czasie np. 7 dni. Inną z przyczyn jest znaczne obniżenie realnej wartości zabezpieczenia, przy czym brak w umowie dokładnego wyjaśnienia znaczenia tego terminu. Chodzi tutaj przede wszystkim o zabezpieczenie za pomocą hipoteki. Znaczne obniżenie realnej wartości może polegać na obniżeniu wartości mieszkania, na zakup którego przeznaczony był kredyt. Do ustalenia wartości mieszkania konieczna jest wycena dokonana przez profesjonalistę, co oczywiście generuje koszty. Banki zawierają w umowach postanowienia nakazujące przedstawić na każde żądanie aktualną wycenę nieruchomości. Nie precyzuje się terminu w jakim taka wycena ma zostać dokonana ani częstotliwości takich żądań. Pozostawia to po stronie banku dużą swobodę decyzyjną, natomiast konsument jest narażony na częste ponoszenie wysokich kosztów wycen nieruchomości. Niedozwolonym jest również, aby bank zablokował dostęp konsumentowi do jego rachunku, czy konta internetowego, w okresie wypowiedzenia. Umowa pozostaje bowiem w mocy aż do upływu terminu wypowiedzenia i w tym czasie strony powinny świadczyć sobie to, do czego zobowiązały się w umowie kredytowej. 14

15 Banki zawierają w swoich wzorach również postanowienia, w których przesłanką rozwiązania umowy jest podanie nieprawdziwych informacji we wniosku kredytowym, albo sfałszowanie dokumentów na podstawie których kredyt został udzielony. Nie określa się jednak kto ma oceniać prawdziwość tych informacji, nie ma mowy o skazującym wyroku karnym za fałszowanie np. podpisów na dokumentach. Nie wskazuje się również terminu na jaki dana informacja jest prawdziwa. Banki zdają się więc nie uwzględniać zmieniającej się sytuacji życiowo-ekonomicznej konsumenta. Postanowienia takie mogą się odnosić do konsumenta, który chce wyłudzić kredyt, ale mogą dotknąć również klienta, który podał nieprawdziwe informacje, w ogóle nie będąc tego świadomym. Skutek takiego działania, zazwyczaj w dobrej wierze, jest daleko idący, ponieważ wiąże się to z koniecznością zwrotu kwoty kredytu przez konsumenta. Inne klauzule Jedną z najczęściej stosowanych klauzul niedozwolonych we wzorach umownych jest uzależnienie udzielenia kredytu od posiadania przez konsumenta rachunku bankowego w banku, który kredytu udziela oraz obowiązek korzystania z niego przez określony czas. Zauważyć należy, że umowa rachunku bankowego jest umową zupełnie odrębną, niezależną od umowy kredytowej. Generuje ona wymierne koszty, ponieważ banki pobierają opłaty za prowadzenie takich rachunków. Konsument nie może być zobowiązany do zawarcia kolejnej umowy z bankiem, a więc do jeszcze ściślejszego wiązania się z nim. W rejestrze znajduje się kilka takich klauzul o nr np W przypadku doręczeń pism, oświadczenie należy uznać za doręczone w momencie, gdy dotarło ono do adresata w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. W umowach kredytowych banki przyjmują jednak domniemanie, że pismo zostało doręczone niezależnie od tego, czy rzeczywiście miało to miejsce. I tak przyjmuje się, że dniem doręczenia jest np. piąty dzień od daty wysłania pisma przez bank. Oczywiście pomija się możliwość dwutygodniowego awizowania oraz możliwość zmiany adresu przez konsumenta. Przyjęcie domniemania, że pismo dotarło do konsumenta naraża go na szkodę. Pismo takie może bowiem dotyczyć tak istotnych czynności prawnych jak wypowiedzenie umowy kredytowej. Zdarzają się sytuacje, w których kredytobiorca w ogóle nie miał możliwości zapoznania się z treścią pisma. W Rejestrze znajdują się m. in. następujące klauzule dotyczące domniemania doręczenia pism: 15

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp Rozdział 1. Czym jest pożyczka typu chwilówka? Kto jej udziela?

Bardziej szczegółowo

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7 REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7.1. WPROWADZENIE W ostatnich latach rynek kredytów konsumpcyjnych odgrywa coraz większą rolę w gospodarce światowej. Wielkość zadłużenia

Bardziej szczegółowo

OP ATY STOSOWANE PRZEZ INSTYTUCJE PARABANKOWE RAPORT

OP ATY STOSOWANE PRZEZ INSTYTUCJE PARABANKOWE RAPORT OP ATY STOSOWANE PRZEZ INSTYTUCJE PARABANKOWE RAPORT Warszawa, czerwiec 2013 r. OPŁATY STOSOWANE PRZEZ INSTYTUCJE PARABANKOWE RAPORT Warszawa, czerwiec 2013 roku 1 Opracowanie: Departament Polityki Konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM

PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Małgorzata Gryber Dorota Sowińska-Kobelak PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM Warszawa 2014 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM Polskie ustawodawstwo kładzie szczególny nacisk na zapewnienie ochrony prawnej konsumentowi (osobie fizycznej) jako słabszemu podmiotowi na rynku. Głównym założeniem wprowadzanych regulacji jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH MACIEJ CZAPLIŃSKI Warszawa, sierpień 2012 Copyright by Maciej Czapliński and Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuletyn Rzeczników Konsumentów Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Spis treści 1. Koleżanki i koledzy 3 2. Uszkodzenie układu pomiarowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Warszawa, sierpień 2007 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Uwagi wstępne... 3 1.2. Zakres kontroli... 3 1.3. Wnioski...

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik WARSZAWA 2008 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEPISY KONSUMENCKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KRZYSZTOF LEHMANN

SPIS TREŚCI PRZEPISY KONSUMENCKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KRZYSZTOF LEHMANN PRZEPISY KONSUMENCKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KRZYSZTOF LEHMANN Warszawa, październik 2014 3 Wstęp Niniejszy poradnik stanowi podstawowe kompendium wiedzy na temat najważniejszych obowiązków przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2013 OPRACOWANIE: Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa WYDAWCA: Fundacja Europejski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Us ugi bankowe w aspekcie ochrony praw konsumentów Raport z kontroli wzorców umownych uznanych za niedozwolone

Us ugi bankowe w aspekcie ochrony praw konsumentów Raport z kontroli wzorców umownych uznanych za niedozwolone URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Us ugi bankowe w aspekcie ochrony praw konsumentów Raport z kontroli wzorców umownych uznanych za niedozwolone Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 30/2011

DECYZJA nr RPZ 30/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/12/11/DW

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-24/11/AŻ Warszawa, dn. 14 grudnia 2012 r. DECYZJA RWA-38/2012 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

Zadanie finansowane jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. 1 Autorzy: Mateusz Staszek dr Andrzej Ogonowski Koncepcja publikacji: Paweł Chaber Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Wydanie I Publikacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Nr 3, 2013 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Nr 3, 2013 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuletyn Rzeczników Konsumentów Nr 3, 2013 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów S p i s t r e ś c i 1. Koleżanki i koledzy 3 2. Opłaty likwidacyjne w umowach

Bardziej szczegółowo

Rynek pożyczek pozabankowych

Rynek pożyczek pozabankowych Warszawa, maj 2015 Spis treści 1 Wstęp... 2 1.1 Definicja klienta firmy pożyczkowej.... 6 2 Dystrybucja pożyczek.... 7 2.1 Korzystanie z placówek... 7 2.2 Wizyta u klienta.... 7 2.3 Droga internetowa...

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONTROLI DZIAŁALNOŚCI ORGANIZATORÓW TURYSTYKI

RAPORT Z KONTROLI DZIAŁALNOŚCI ORGANIZATORÓW TURYSTYKI RAPORT Z KONTROLI DZIAŁALNOŚCI ORGANIZATORÓW TURYSTYKI Warszawa Katowice, lipiec 2011 Opracowanie: Delegatura UOKiK w Katowicach 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Wprowadzenie... 5 2. Podstawy prawne przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193, z 2013 r. poz. 1567. 1), 2) o kredycie konsumenckim Rozdział

Bardziej szczegółowo

Obowiązek informacyjny w umowach ubezpieczenia zawieranych na odległość z udziałem konsumentów

Obowiązek informacyjny w umowach ubezpieczenia zawieranych na odległość z udziałem konsumentów Obowiązek informacyjny w umowach ubezpieczenia zawieranych na odległość Izabela Adrych-Brzezińska Obowiązek informacyjny w umowach ubezpieczenia zawieranych na odległość z udziałem konsumentów Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dn. 29 sierpnia 1990 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 884). 2

Ustawa z dn. 29 sierpnia 1990 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 884). 2 t. 4 STUDIA Z ZAKRESU PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA UKW 2013 Marta Janocha Ochrona praw konsumenta będącego stroną umowy o imprezę turystyczną Wprowadzenie Dynamiczny rozwój branży turystycznej spowodował,

Bardziej szczegółowo

Szczególna ochrona konsumenta zawierającego umowę na odległość w świetle dyrektywy 97/7/WE i nowego wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej

Szczególna ochrona konsumenta zawierającego umowę na odległość w świetle dyrektywy 97/7/WE i nowego wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej Szczególna ochrona konsumenta zawierającego umowę na odległość w świetle dyrektywy 97/7/WE i nowego wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej Dr Izabela Wróbel Adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo