PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE Nysa, ul. Armii Krajowej 7, tel , fax , Znak postępowania ZP 21/2010 Nysa, r. Do wszystkich uczestników postępowania Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdroŝenie portalu internetowego Biura Karier PWSZ w Nysie. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), poniŝej zamieszczamy pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymane od Wykonawcy wraz z udzielonymi przez nas wyjaśnieniami. Pytanie 1) Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie w Portalu rozwiązań software owych typu Open Source w tym serwerów bazodanowych opartych na licencji Open Source (np. baza danych ZOPE)? Ze względu na aktualne uwarunkowania techniczne nie dopuszcza się wykorzystywania innych niŝ serwer MySQL działający w środowisku LINUX platform bazodanowych. W zakresie ogólne wykorzystania rozwiązań typu Open- Source dopuszcza się ich wykorzystanie do wykonania wybranych fragmentów portalu, nie dopuszcza się bezpośredniego wykorzystania tychŝe jako podstawy działania portalu (np. systemy CMS typu Joomla). Pytanie 2) Czy w 10 ust. 2 Załącznika 4 do SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdroŝenie portalu internetowego Wzór umowy - Zamawiający dopuszcza dopisanie do niniejszego punktu zdania Przekazanie autorskich praw majątkowych nie dotyczy części oprogramowania opartego na licencjach Open Source. Dla tej części Portalu Wykonawca udziela Zamawiającemu, na czas nieoznaczony, niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji, do uŝywania wyników prac zrealizowanych przy wykonywaniu niniejszej umowy, wynikającej z licencji GNU General Public License (GNU GPL)? Tak. Pytanie 3) Czy Zamawiający moŝe sprecyzować i uszczegółowić punkt opisany w SIWZ pod hasłem przygotowanie kampanii promującej wdroŝenie portalu wraz z wykonaniem materiałów promocyjnych (200 ulotek formatu A6 i 50 plakatów formatu A3). Czy w załoŝeniach kosztorysowych dla tego punktu Wykonawca moŝe przyjąć, Ŝe praca dla tego punktu ograniczy się do wykonania 200 sztuk ulotek formatu A6 (identycznych ulotek, w ramach jednego projektu graficznego) oraz 50 plakatów formatu A3 (identycznych plakatów, w ramach jednego projektu graficznego)? Jeśli Zamawiający uzna inaczej, prosimy o dokładne sprecyzowanie wymagań aby wszystkie Oferty zakładały spójne załoŝenia kosztorysowe dla tego punktu.

2 TAK, zadanie to polega na przygotowaniu, wykonaniu i dostarczeniu do Zamawiającego 200 identycznych kolorowych ulotek formatu A6 oraz 50 identycznych kolorowych plakatów formatu A3, promujących uruchamiany portal, będących spójnymi pod względem kolorystycznym z tworzonym portalem. Pytanie 4) Czy Zamawiający Zapewnia dla przygotowanego przez Wykonawcę Portalu internetowego hosting/kolokację dedykowanego serwera? Jeśli tak, czy Zamawiający moŝe przedstawić parametry serwera dedykowanego dla niniejszego Portalu Internetowego? Czy są istnieją jakieś odgórnie wymagania/ograniczenia co do technologii jaka ma być uŝyta przy budowanie portalu? TAK, zamawiający zapewnia serwer dla portalu. Pytanie 5) Prosimy o uszczegółowienie wymagań procedury rejestracji w Portalu: a. Czy naleŝy załoŝyć integrację Portalu z systemem uczelni z którego np. będą pobierane dane podczas rejestracji (dane o studencie / dane o kierunkach jakie studiuje itp.), czy teŝ naleŝy załoŝyć, Ŝe uŝytkownik sam musi podać te dane np. w formularzu rejestracji? b. Czy za pośrednictwem Portalu ma odbywać się weryfikacja rejestrowanych osób w uczelnianych systemach na zasadzie, Ŝe dany uŝytkownik moŝe się zarejestrować bo jest studentem lub absolwentem tej uczelni na podstawie podanych danych? c. JeŜeli naleŝy załoŝyć powyŝszą (opisaną punkcie b.) weryfikację osoby rejestrującej się, to czy będzie się odbywać na postawie jednego źródła danych np. LDAP czy moŝe na podstawie kilku źródeł danych (bazy danych studentów którzy ukończyli dawno studia i nie moŝna ich weryfikować na podstawie LDAP) Ad a) NaleŜy załoŝyć Ŝe do portalu będzie moŝna eksportować dane o studentach / absolwentach znajdujące się w systemie ORDO. Ad b, c) Logowanie przy wykorzystaniu LDAP jest dodatkową funkcjonalnością, czyli obligatoryjnie student/absolwent ma moŝliwość logowania się w oparciu o wewnętrzne konto w portalu, jeśli jednak chce moŝe wykorzystać LDAP Pytanie 6) Czy w Ofercie naleŝy załoŝyć migrację jakichś danych w ramach nowego portalu (przenoszenie treści, uŝytkowników z np. istniejącego systemu, innych danych)? Zalecana by była jedynie migracja informacji z działów: aktualności i wydarzenia. Pytanie 7) Czy dane zarejestrowanych studentów portalu mają być aktualizowane z zewnętrznych systemów uczelni np. Ŝe ktoś ukończył kierunek lub zaczął studiować na nowym? TAK, dane te powinny być cały czas aktualizowane (na zasadzie eksportowania do portalu danych z systemu ORDO), aŝ do uzyskania statusu absolwenta. Po uzyskaniu statusu absolwenta dane będą mogły być aktualizowane juŝ tylko przez samych absolwentów.

3 Pytanie 8) Prosimy o uszczegółowienie wymagań do punktu Logowanie do portalu przy wykorzystaniu technologii ELDAP współpraca z innymi systemami i modułami na uczelni 1. Czy pod zapisem Logowanie do portalu przy wykorzystaniu technologii ELDAP rozumiemy Ŝe chodzi o protokół LDAP? 2. Czy pod zapisem Logowanie do portalu przy wykorzystaniu technologii ELDAP zamawiający ma na myśli Ŝe tylko logowanie (weryfikacja uŝytkownika podczas logowania ) będzie odbywać się poprzez protokół LDAP a dane uŝytkowników będą juŝ trzymane w portalu? 3. Co oznacza współpraca z innymi systemami i modułami uczelni? Ad 1) TAK, błąd literowy. Mowa o protokole LDAP. Ad 2) TAK LDAP ma słuŝyć jedynie weryfikacji uŝytkownika i hasła. Dane uŝytkowników powinny być przechowywane w sposób uniemoŝliwiający ich utratę bądź kradzieŝ. Ad 3) Np. współpraca z systemem dziekanatowym ORDO, gdzie przechowywane są np. dane o kierunku studiów studenta. Pytanie 9) Prosimy o uszczegółowienie wymagań do punktu MoŜliwość udostępniania treści w minimum 3 wersjach językowych (polska, angielska, czeska) 1. Czy w tym przypadku mówimy teŝ o interfejsie dla uŝytkowników zalogowanych w tych trzech językach, tłumaczenia np. części zarządzanie kontem? Czy chodzi tylko o moŝliwość wprowadzania treści dla redaktorów w tych językach (przy załoŝeniu Ŝe treść i tłumaczenia zapewnia Zamawiający)? Portal powinien umoŝliwiać tworzenie wersji językowych dla wybranych języków obcych. Zakłada się Ŝe główny interfejs (czyli m.in. aktualności, informacje o Biurze Karier) będzie w języku obcym, oraz pracodawcy obcojęzyczni będą mieli moŝliwość obsługi portalu w obcym języku. Co do pozostałych modułów nie jest wymagane aby były one w wersjach obcojęzycznych. Zamawiający zapewnia we własnym zakresie przekład zamieszczanych informacji. Pytanie 10) Prosimy o uszczegółowienie wymagań do punktu Modułowość portalu umoŝliwiająca jego rozbudowę, połączenie z istniejącymi bazami, bazami budowanymi w przyszłości, oraz zintegrowanie z systemem Biura Współpracy Międzynarodowej 1. Czy w ramach tego projektu wchodzi jakaś integracja z konkretnymi zewnętrznymi systemami - czy moŝemy załoŝyć, Ŝe integracja ta nie będzie odbywała się w ramach zakresu prac dla niniejszego zapytania? 2. Czy moŝemy załoŝyć, Ŝe integracja z systemem Biura Współpracy Międzynarodowej nie będzie odbywała się w ramach zakresu prac dla niniejszego Projektu Portalu? Czy moŝemy dostać specyfikację określająca w jaki sposób docelowo moŝna się integrować z tym systemem? Ad 1) Tworzony portal musi współpracować z systemem ORDO, gdyŝ na tej podstawie będzie pobierał dane juŝ raz zebrane przez Uczelnię na temat danego studenta/absolwenta.

4 Ad 2) System BWM nie jest jeszcze uruchomiony. Wykonawca w ramach wykonywanych prac powinien uwzględnić moŝliwość wprowadzania dodatkowych parametrów w tworzonej bazie danych które w przyszłości posłuŝą do integracji portalu Biura Karier z portalem BWM. Pytanie 11) Prosimy o uszczegółowienie wymagań do punktu MoŜliwość stworzenia minimum kont uŝytkowników 1. Czy mamy rozumieć Ŝe system ma obsłuŝyć minimum uŝytkowników? TAK. Pytanie 12) Prosimy o uszczegółowienie wymagań do punktu: UŜytkownicy portalu o moŝliwość zmiany hasła, oraz przypomnienia hasła po jego utracie. Czy w przypadku zmiany hasła mamy rozumieć Ŝe jest ono zmieniane poprzez protokół LDAP? TAK w przypadku tego typu kont. W przypadku nie wykorzystywania LDAP zmiana hasła dotyczy tylko dostępu do portalu. Pytanie 13) Prosimy o uszczegółowienie wymagań do punktu: Pracodawca - MoŜliwość przeglądania bazy prac dyplomowych. Baza prac dyplomowych działa obecnie pod adresem WaŜne aby dostęp do tej bazy był równieŝ z poziomu danych udostępnianych pracodawcom. Baza danych prac dyplomowych przechowuje informacje o pracy dyplomowej. Zakres tych informacji opisany jest w dokumencie Karta opisu pracy dyplomowej dostępnym pod adresem Szczegółową strukturę informacyjną udostępni wykonawcy administrator uczelnianej strony Internetowej. Pytanie 14) Prosimy o uszczegółowienie wymagań do punktu: MoŜliwość zgłoszenia zapotrzebowania na opracowanie pracy badawczej/dyplomowej Czy w przypadku tej funkcjonalności moŝemy prosić o uszczegółowienie na zasadzie: czy podlega jakiemuś obiegowi danych (tak jak w przypadku ofert pracy), czy jest dostępna tylko dla zalogowanych uŝytkowników, czy jest jakiś filtr pozwalający na zawęŝanie prezentowanych wyników, itp.? Ma to być formularz dostępny z poziomu zalogowanego pracodawcy który moŝe zgłosić wstępne zapotrzebowanie na opracowanie pracy dyplomowej rozwiązującej konkretny problem. Wpisane dane mają być przesyłane do administratora w formie wiadomości . Oraz powinny być przechowywane i dostępne z poziomu konta administratora w portalu (zarządzanie nimi odbywa się na podobnej zasadzie jak ofertami pracy nadawanie statusu zgłoszony/ opracowywany/ zrealizowany). W portalu powinna być moŝliwość publikowania listy zrealizowanych prac. Filtr przy wyświetlaniu powinien umoŝliwić zawęŝenie wyświetlanych danych kluczem będzie dziedzina w której dana praca została wykonana.

5 Pytanie 15) Prosimy o uszczegółowienie wymagań do punktu: Oferty pracy - Aplikowanie za pomocą portalu Czy poprzez Aplikowanie za pomocą portalu moŝemy rozumieć Ŝe jest to przesłanie na adres pracodawcy załączonego swojego lub wygenerowanego w portalu CV studenta? TAK, w przypadku gdy pracodawca podał swój adres . Pytanie 16) Prosimy o uszczegółowienie wymagań do punktu: Importowane z innych portali z udostępnianych plików Czy moŝemy prosić o informację z jakich portali mają być importowane dane i w jaki sposób maja być zarządzane, prezentowane? Czy mamy rozumieć Ŝe ma zostać przygotowany mechanizm umoŝliwiający importowanie ofert pracy z innych portali (jeśli tak, proszę podać z których portali)? Import ofert pracy powinien być moŝliwy z portali udostępniających informacje w postaci plików.xml. Podczas importu administrator wskazywałby jakie informacje dot. danej oferty znajdują się w odpowiednich komórkach (np. termin waŝności, opis oferty, wymagania). Zaimportowane oferty byłby traktowane, przetwarzane i wyświetlane tak jak oferty wprowadzone bezpośrednio do bazy. Pytanie 17) Prosimy o uszczegółowienie wymagań do punktu: Newsletter - Portal zostanie przygotowany do generowania i obsługi newslettera w ramach usługi sms. Prosimy o uszczegółowienie o co dokładnie chodzi z obsługa newslettera w ramach usługi SMS? Czy chodzi o moŝliwość przesyłania newsletterów poprzez SMS, czy ta funkcjonalność jest ma być powiązana z kontem uŝytkownika, czy chodzi o moŝliwość zapisywania się poprzez sms na newsletter? Czy moŝemy załoŝyć, Ŝe ew. koszty wysyłki sms-ów będzie ponosił Zamawiający (o ile sms-y nie będą wysyłane z bezpłatnych bramek sms)? Tak, chodzi o moŝliwość wysyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS ów) do osób które podały swój numer tel. komórkowego i wyraziły zgodę na otrzymywanie takich informacji. WaŜne aby wysyłanie sms ów nie wymagało wysłania wiadomości z osobna do kaŝdej z osób. Pytanie 18) Prosimy o uszczegółowienie wymagań do punktu: Wiadomości gospodarcze - Importowane z innych portali udostępniających treść Czy moŝemy prosić o informację z jakich portali mają być importowane dane i w jaki sposób maja być zarządzane, prezentowane? Czy mamy rozumieć Ŝe ma zostać przygotowany mechanizm umoŝliwiający importowanie wiadomości z innych portali (jeśli tak, proszę podać z których portali)? Tak, podobnie jak w przypadku ofert pracy, import z plików.xml ze wskazywanie konkretnych parametrów (data publikacji, nagłówek, skrót tekstu, pełny tekst). Zarządzane i prezentowane w identycznych sposób jak aktualności zamieszczane w portalu.

6 Pytanie 19) Prosimy o uszczegółowienie wymagań do punktu: Artykuły, felietony - MoŜliwość zgłaszania własnych artykułów i felietonów przez uŝytkowników. System zatwierdzania felietonów jak w przypadku ofert pracy Czy w przypadku artykułów i felietonów mamy podział na podkategorie i uŝytkownik mo- Ŝe zgłosić swój artykuł lub felieton w ramach danej podkategorii? TAK, utworzone zostaną podkategorie, a uŝytkownicy będą mogli zgłaszać swoje felietony w taki sam sposób jak pracodawcy zgłaszają oferty pracy (podają temat, skrót tzw. zabawkę, pełną treść i kategorię do której kwalifikują swój felieton) Po zatwierdzeniu przez administratora felieton / artykuł ukazuje się na stronie. Pytanie 20) Prosimy o uszczegółowienie wymagań do punktu: Materiały edukacyjne - UmoŜliwia publikowanie skryptów, artykułów, opracowań wraz z opisem streszczeniem. Kto w ramach tego działu moŝe dodawać treści? Czy to są tylko redaktorzy? TAK, informacje te mają charakter naukowy, dodawane są tylko przez redaktorów i administratorów. Nie wymaga to akceptacji dodatkowych osób. Pytanie 21) Prosimy o uszczegółowienie wymagań do punktu: Analiza profilu umiejętności - W ramach portalu zostaną zaimplementowane testy do badania predyspozycji zawodowych studentów i absolwentów. 1) Czy w ramach tej funkcjonalności mówimy Ŝe będą to z góry określone testy które uŝytkownik będzie mógł wypełnić? 2) Czy wyniki tych testów maja być gromadzone? JeŜeli tak to czy mają być np. dostępne dla Biura Karier czy moŝe są tylko dla uŝytkowników którzy je wypełniają? 3) Ile takich testów jest przewidzianych w ramach portalu? Ad 1) Tak. Ad 2) Nie są gromadzone, są dostępne tylko dla osób wypełniających, z moŝliwością wydruku / zapisania analizy. Ad 3) Na początek jeden. Pytanie 22) Prosimy o uszczegółowienie wymagań do punktu: Badanie losów absolwentów - KaŜdy uŝytkownik aby korzystać z portalu będzie musiał uzupełnić dane wstępne. Dane te będą dopełnianie przez uczelnianą bazę. Co zamawiający ma na myśli w stwierdzeniu Dane te będą dopełnianie przez uczelnianą bazę? W jaki sposób te dane mają być uzupełniane (na jakim etapie)? Student / absolwent po pierwszym zalogowaniu będzie proszony o uzupełniony ankiety początkowej, dzięki zaimportowaniu danych z systemu ORDO, kaŝdy student będzie domyślnie posiadał swoje konto, które będzie aktywował. Nie będzie potrzeby uzupełniania danych typu kierunek studiów, rok studiów, gdyŝ te dane juŝ są w posiadaniu uczelni.

7 Pytanie 23) Prosimy o uszczegółowienie wymagań do punktu: Portal będzie samodzielnie generował zestawienia osób do których będzie kierowana ankieta, np. na podstawie czasu jaki minął od ukończenia studiów, kierunku studiów. Co zmawiający ma na myśli określając kryterium kierunek studiów. W przypadku na podstawie czasu jaki minął od ukończenia jest to zrozumiałe ale jak system miał by automatycznie generować zestawienie na podstawie kierunku studiów? Czy ma być do tego jakiś dodatkowy panel administracyjny pozwalający określać dodatkowe filtry? Prosimy o uszczegółowienie. TAK, portal w panelu administracyjnym musi uwzględniać badanie losów absolwentów. Musi on dawać moŝliwość wysłania wiadomości z prośbą o wypełnienie ankiety (np. nr 3) np. do wszystkich studentów kierunku informatyka, którzy skończyli studia rok temu, albo do wszystkich studentów kierunku pielęgniarstwo którzy skończyli studia 2 lata temu. WaŜne aby w przypadku ponownej prośby o wypełnienie tej samej ankiety wiadomości przypominające nie były wysyłane do osób, które juŝ uzupełniły daną ankietę. Dane uzyskane z ankiet mają być przechowywane i przetwarzane w panelu administratora, dając moŝliwość generowania raportów z danych ankiet. Pytanie 24) Prosimy o uszczegółowienie wymagań do punktu: Generator CV - MoŜliwość publikacji w bazie dostępnej dla pracodawców szukających Pracowników. 1) Czy mamy rozumieć Ŝe uŝytkownik dodając cv moŝe określić swoje CV jako widoczne dla pracodawców. 2) Czy pracodawca moŝe przeglądać bazę dostępnych CV tylko po zalogowaniu? 3) Czy w ramach bazy wchodzi wyszukiwarka np. kierunkach, zakończeniu studiów, absolwent/student. Ad 1) Tak. Ad 2) Tak. Ad 3) TAK. Jest to konieczne aby pracodawca mógł szybko uzyskać informację o osobach odpowiednich do danego stanowiska pracy. Pytanie 25) Prosimy o uszczegółowienie wymagań do punktu: System kontaktu pracodawcy ze studentem/absolwentem brak bezpośredniego przedstawienia informacji o danych teleadresowych Czy moŝna tutaj rozumieć, Ŝe chodzi o prosty mechanizm pozwalający np. na wypełnienie formularza przez pracodawcę lub studenta i wiadomość ta zostanie przesłana na adres mailowy adresata? Tak.

8 Pytanie 26) Prosimy o uszczegółowienie wymagań do punktu: Zapisy na szkolenia - Zapisy na moduły szkoleniowe i pojedyncze szkolenia. Czym się róŝni moduł szkoleniowy od pojedynczego szkolenia. Jaka jest róŝnica w ich dodawaniu w portalu? Jaka jest róŝnica podczas zapisywania się studenta na moduł lub pojedyncze szkolenie? Moduł szkoleniowy, to np. 15 szkoleń realizowanych w ramach jednego projektu. Administrator określa na ile szkoleń w danym module moŝe zapisać się jeden uŝytkownik. Pytanie 27) Prosimy o uszczegółowienie wymagań do punktu: Przystosowanie portalu do moŝliwości wprowadzenia systemu elektronicznego transferu pieniędzy za uczestnictwo w płatnym szkoleniu (system mtransfer itp.) Czy zamawiający ma na myśli moŝliwość określenia Ŝe dane szkolenie jest płatne i system powinien umoŝliwić przechowywanie informacji o płatnościach dokonywanych przez osoby zapisane (zapłacone/nie zapłacone)? Czy w ramach tego punktu zamawiający korzysta juŝ z tego typu usług (np. platonsci.pl) czy jest to na etapie planowania i system za pomocą którego będą się odbywać płatności zostanie dopiero wybrany na etapie tworzenia portalu? TAK. Wybrane szkolenia będą płatne. WaŜne aby na poziomie projektowania portalu uwzględnić moŝliwość wprowadzenia usługi transferu pieniędzy za szkolenia (np. platonsci.pl). System do płatności nie został jeszcze wybrany i wprowadzony na Uczelni. Pytanie 28) Prosimy o uszczegółowienie wymagań do punktu: Poleć stronę znajomemu (całość, lub wybrany element) Co zamawiający ma na myśli w stwierdzeniu lub wybrany element? Portal powinien dawać moŝliwość polecenia całego portalu, bądź polecenia danej podstrony (np. zawierającej informację o organizowanym szkoleniu). W imieniu Zamawiającego KANCLERZ mgr Zbigniew Szlempo

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 PROJEKT ŁÓDZKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, tel.: 042 664 37 52, fax.: 042 664 37 50 e-mail: aniolybiznesu@larr.lodz.pl, www.larr.lodz.pl Łódź, dnia 13 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/293/2013/POKL na wykonanie, dostawę i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON Podstawowym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli Znak sprawy: KS.273.6.2014 Ostrów Wielkopolski, 19.08.2014 r. ZAPYTANIE CENOWE dotyczące udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30 000 euro w ramach realizacji projektu pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Województwo Łódzkie. Prowadzący postępowanie: Urząd Marszałkowski w Łodzi

Zamawiający: Województwo Łódzkie. Prowadzący postępowanie: Urząd Marszałkowski w Łodzi Urząd Marszałkowski w Łodzi Zamawiający: Województwo Łódzkie Prowadzący postępowanie: Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny, Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ WIF-2121-12/2012 Warszawa, 2012-06-20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na System Zarządzania Wiedzą Normalizacyjną

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

BDG-III-3820-27/07 Do Wykonawców

BDG-III-3820-27/07 Do Wykonawców W arszawa, dnia 21.09.2007 r. R Z E C Z P O S P O L I T A P O L S K A MINISTERSTW O SPRAW IEDLIW OŚCI Al. Ujazdowskie 11 00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33 Centrala tel. 521-28-88 BDG-III-3820-27/07 Do Wykonawców

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 50/ZP/2012 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r.

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. W wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: 1. Lokalną Grupę Działania Białe Ługi, 2. Lokalną Grupę Działania Dorzecze Bobrzy,

Bardziej szczegółowo