PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE Nysa, ul. Armii Krajowej 7, tel , fax , Znak postępowania ZP 21/2010 Nysa, r. Do wszystkich uczestników postępowania Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdroŝenie portalu internetowego Biura Karier PWSZ w Nysie. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), poniŝej zamieszczamy pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymane od Wykonawcy wraz z udzielonymi przez nas wyjaśnieniami. Pytanie 1) Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie w Portalu rozwiązań software owych typu Open Source w tym serwerów bazodanowych opartych na licencji Open Source (np. baza danych ZOPE)? Ze względu na aktualne uwarunkowania techniczne nie dopuszcza się wykorzystywania innych niŝ serwer MySQL działający w środowisku LINUX platform bazodanowych. W zakresie ogólne wykorzystania rozwiązań typu Open- Source dopuszcza się ich wykorzystanie do wykonania wybranych fragmentów portalu, nie dopuszcza się bezpośredniego wykorzystania tychŝe jako podstawy działania portalu (np. systemy CMS typu Joomla). Pytanie 2) Czy w 10 ust. 2 Załącznika 4 do SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdroŝenie portalu internetowego Wzór umowy - Zamawiający dopuszcza dopisanie do niniejszego punktu zdania Przekazanie autorskich praw majątkowych nie dotyczy części oprogramowania opartego na licencjach Open Source. Dla tej części Portalu Wykonawca udziela Zamawiającemu, na czas nieoznaczony, niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji, do uŝywania wyników prac zrealizowanych przy wykonywaniu niniejszej umowy, wynikającej z licencji GNU General Public License (GNU GPL)? Tak. Pytanie 3) Czy Zamawiający moŝe sprecyzować i uszczegółowić punkt opisany w SIWZ pod hasłem przygotowanie kampanii promującej wdroŝenie portalu wraz z wykonaniem materiałów promocyjnych (200 ulotek formatu A6 i 50 plakatów formatu A3). Czy w załoŝeniach kosztorysowych dla tego punktu Wykonawca moŝe przyjąć, Ŝe praca dla tego punktu ograniczy się do wykonania 200 sztuk ulotek formatu A6 (identycznych ulotek, w ramach jednego projektu graficznego) oraz 50 plakatów formatu A3 (identycznych plakatów, w ramach jednego projektu graficznego)? Jeśli Zamawiający uzna inaczej, prosimy o dokładne sprecyzowanie wymagań aby wszystkie Oferty zakładały spójne załoŝenia kosztorysowe dla tego punktu.

2 TAK, zadanie to polega na przygotowaniu, wykonaniu i dostarczeniu do Zamawiającego 200 identycznych kolorowych ulotek formatu A6 oraz 50 identycznych kolorowych plakatów formatu A3, promujących uruchamiany portal, będących spójnymi pod względem kolorystycznym z tworzonym portalem. Pytanie 4) Czy Zamawiający Zapewnia dla przygotowanego przez Wykonawcę Portalu internetowego hosting/kolokację dedykowanego serwera? Jeśli tak, czy Zamawiający moŝe przedstawić parametry serwera dedykowanego dla niniejszego Portalu Internetowego? Czy są istnieją jakieś odgórnie wymagania/ograniczenia co do technologii jaka ma być uŝyta przy budowanie portalu? TAK, zamawiający zapewnia serwer dla portalu. Pytanie 5) Prosimy o uszczegółowienie wymagań procedury rejestracji w Portalu: a. Czy naleŝy załoŝyć integrację Portalu z systemem uczelni z którego np. będą pobierane dane podczas rejestracji (dane o studencie / dane o kierunkach jakie studiuje itp.), czy teŝ naleŝy załoŝyć, Ŝe uŝytkownik sam musi podać te dane np. w formularzu rejestracji? b. Czy za pośrednictwem Portalu ma odbywać się weryfikacja rejestrowanych osób w uczelnianych systemach na zasadzie, Ŝe dany uŝytkownik moŝe się zarejestrować bo jest studentem lub absolwentem tej uczelni na podstawie podanych danych? c. JeŜeli naleŝy załoŝyć powyŝszą (opisaną punkcie b.) weryfikację osoby rejestrującej się, to czy będzie się odbywać na postawie jednego źródła danych np. LDAP czy moŝe na podstawie kilku źródeł danych (bazy danych studentów którzy ukończyli dawno studia i nie moŝna ich weryfikować na podstawie LDAP) Ad a) NaleŜy załoŝyć Ŝe do portalu będzie moŝna eksportować dane o studentach / absolwentach znajdujące się w systemie ORDO. Ad b, c) Logowanie przy wykorzystaniu LDAP jest dodatkową funkcjonalnością, czyli obligatoryjnie student/absolwent ma moŝliwość logowania się w oparciu o wewnętrzne konto w portalu, jeśli jednak chce moŝe wykorzystać LDAP Pytanie 6) Czy w Ofercie naleŝy załoŝyć migrację jakichś danych w ramach nowego portalu (przenoszenie treści, uŝytkowników z np. istniejącego systemu, innych danych)? Zalecana by była jedynie migracja informacji z działów: aktualności i wydarzenia. Pytanie 7) Czy dane zarejestrowanych studentów portalu mają być aktualizowane z zewnętrznych systemów uczelni np. Ŝe ktoś ukończył kierunek lub zaczął studiować na nowym? TAK, dane te powinny być cały czas aktualizowane (na zasadzie eksportowania do portalu danych z systemu ORDO), aŝ do uzyskania statusu absolwenta. Po uzyskaniu statusu absolwenta dane będą mogły być aktualizowane juŝ tylko przez samych absolwentów.

3 Pytanie 8) Prosimy o uszczegółowienie wymagań do punktu Logowanie do portalu przy wykorzystaniu technologii ELDAP współpraca z innymi systemami i modułami na uczelni 1. Czy pod zapisem Logowanie do portalu przy wykorzystaniu technologii ELDAP rozumiemy Ŝe chodzi o protokół LDAP? 2. Czy pod zapisem Logowanie do portalu przy wykorzystaniu technologii ELDAP zamawiający ma na myśli Ŝe tylko logowanie (weryfikacja uŝytkownika podczas logowania ) będzie odbywać się poprzez protokół LDAP a dane uŝytkowników będą juŝ trzymane w portalu? 3. Co oznacza współpraca z innymi systemami i modułami uczelni? Ad 1) TAK, błąd literowy. Mowa o protokole LDAP. Ad 2) TAK LDAP ma słuŝyć jedynie weryfikacji uŝytkownika i hasła. Dane uŝytkowników powinny być przechowywane w sposób uniemoŝliwiający ich utratę bądź kradzieŝ. Ad 3) Np. współpraca z systemem dziekanatowym ORDO, gdzie przechowywane są np. dane o kierunku studiów studenta. Pytanie 9) Prosimy o uszczegółowienie wymagań do punktu MoŜliwość udostępniania treści w minimum 3 wersjach językowych (polska, angielska, czeska) 1. Czy w tym przypadku mówimy teŝ o interfejsie dla uŝytkowników zalogowanych w tych trzech językach, tłumaczenia np. części zarządzanie kontem? Czy chodzi tylko o moŝliwość wprowadzania treści dla redaktorów w tych językach (przy załoŝeniu Ŝe treść i tłumaczenia zapewnia Zamawiający)? Portal powinien umoŝliwiać tworzenie wersji językowych dla wybranych języków obcych. Zakłada się Ŝe główny interfejs (czyli m.in. aktualności, informacje o Biurze Karier) będzie w języku obcym, oraz pracodawcy obcojęzyczni będą mieli moŝliwość obsługi portalu w obcym języku. Co do pozostałych modułów nie jest wymagane aby były one w wersjach obcojęzycznych. Zamawiający zapewnia we własnym zakresie przekład zamieszczanych informacji. Pytanie 10) Prosimy o uszczegółowienie wymagań do punktu Modułowość portalu umoŝliwiająca jego rozbudowę, połączenie z istniejącymi bazami, bazami budowanymi w przyszłości, oraz zintegrowanie z systemem Biura Współpracy Międzynarodowej 1. Czy w ramach tego projektu wchodzi jakaś integracja z konkretnymi zewnętrznymi systemami - czy moŝemy załoŝyć, Ŝe integracja ta nie będzie odbywała się w ramach zakresu prac dla niniejszego zapytania? 2. Czy moŝemy załoŝyć, Ŝe integracja z systemem Biura Współpracy Międzynarodowej nie będzie odbywała się w ramach zakresu prac dla niniejszego Projektu Portalu? Czy moŝemy dostać specyfikację określająca w jaki sposób docelowo moŝna się integrować z tym systemem? Ad 1) Tworzony portal musi współpracować z systemem ORDO, gdyŝ na tej podstawie będzie pobierał dane juŝ raz zebrane przez Uczelnię na temat danego studenta/absolwenta.

4 Ad 2) System BWM nie jest jeszcze uruchomiony. Wykonawca w ramach wykonywanych prac powinien uwzględnić moŝliwość wprowadzania dodatkowych parametrów w tworzonej bazie danych które w przyszłości posłuŝą do integracji portalu Biura Karier z portalem BWM. Pytanie 11) Prosimy o uszczegółowienie wymagań do punktu MoŜliwość stworzenia minimum kont uŝytkowników 1. Czy mamy rozumieć Ŝe system ma obsłuŝyć minimum uŝytkowników? TAK. Pytanie 12) Prosimy o uszczegółowienie wymagań do punktu: UŜytkownicy portalu o moŝliwość zmiany hasła, oraz przypomnienia hasła po jego utracie. Czy w przypadku zmiany hasła mamy rozumieć Ŝe jest ono zmieniane poprzez protokół LDAP? TAK w przypadku tego typu kont. W przypadku nie wykorzystywania LDAP zmiana hasła dotyczy tylko dostępu do portalu. Pytanie 13) Prosimy o uszczegółowienie wymagań do punktu: Pracodawca - MoŜliwość przeglądania bazy prac dyplomowych. Baza prac dyplomowych działa obecnie pod adresem WaŜne aby dostęp do tej bazy był równieŝ z poziomu danych udostępnianych pracodawcom. Baza danych prac dyplomowych przechowuje informacje o pracy dyplomowej. Zakres tych informacji opisany jest w dokumencie Karta opisu pracy dyplomowej dostępnym pod adresem Szczegółową strukturę informacyjną udostępni wykonawcy administrator uczelnianej strony Internetowej. Pytanie 14) Prosimy o uszczegółowienie wymagań do punktu: MoŜliwość zgłoszenia zapotrzebowania na opracowanie pracy badawczej/dyplomowej Czy w przypadku tej funkcjonalności moŝemy prosić o uszczegółowienie na zasadzie: czy podlega jakiemuś obiegowi danych (tak jak w przypadku ofert pracy), czy jest dostępna tylko dla zalogowanych uŝytkowników, czy jest jakiś filtr pozwalający na zawęŝanie prezentowanych wyników, itp.? Ma to być formularz dostępny z poziomu zalogowanego pracodawcy który moŝe zgłosić wstępne zapotrzebowanie na opracowanie pracy dyplomowej rozwiązującej konkretny problem. Wpisane dane mają być przesyłane do administratora w formie wiadomości . Oraz powinny być przechowywane i dostępne z poziomu konta administratora w portalu (zarządzanie nimi odbywa się na podobnej zasadzie jak ofertami pracy nadawanie statusu zgłoszony/ opracowywany/ zrealizowany). W portalu powinna być moŝliwość publikowania listy zrealizowanych prac. Filtr przy wyświetlaniu powinien umoŝliwić zawęŝenie wyświetlanych danych kluczem będzie dziedzina w której dana praca została wykonana.

5 Pytanie 15) Prosimy o uszczegółowienie wymagań do punktu: Oferty pracy - Aplikowanie za pomocą portalu Czy poprzez Aplikowanie za pomocą portalu moŝemy rozumieć Ŝe jest to przesłanie na adres pracodawcy załączonego swojego lub wygenerowanego w portalu CV studenta? TAK, w przypadku gdy pracodawca podał swój adres . Pytanie 16) Prosimy o uszczegółowienie wymagań do punktu: Importowane z innych portali z udostępnianych plików Czy moŝemy prosić o informację z jakich portali mają być importowane dane i w jaki sposób maja być zarządzane, prezentowane? Czy mamy rozumieć Ŝe ma zostać przygotowany mechanizm umoŝliwiający importowanie ofert pracy z innych portali (jeśli tak, proszę podać z których portali)? Import ofert pracy powinien być moŝliwy z portali udostępniających informacje w postaci plików.xml. Podczas importu administrator wskazywałby jakie informacje dot. danej oferty znajdują się w odpowiednich komórkach (np. termin waŝności, opis oferty, wymagania). Zaimportowane oferty byłby traktowane, przetwarzane i wyświetlane tak jak oferty wprowadzone bezpośrednio do bazy. Pytanie 17) Prosimy o uszczegółowienie wymagań do punktu: Newsletter - Portal zostanie przygotowany do generowania i obsługi newslettera w ramach usługi sms. Prosimy o uszczegółowienie o co dokładnie chodzi z obsługa newslettera w ramach usługi SMS? Czy chodzi o moŝliwość przesyłania newsletterów poprzez SMS, czy ta funkcjonalność jest ma być powiązana z kontem uŝytkownika, czy chodzi o moŝliwość zapisywania się poprzez sms na newsletter? Czy moŝemy załoŝyć, Ŝe ew. koszty wysyłki sms-ów będzie ponosił Zamawiający (o ile sms-y nie będą wysyłane z bezpłatnych bramek sms)? Tak, chodzi o moŝliwość wysyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS ów) do osób które podały swój numer tel. komórkowego i wyraziły zgodę na otrzymywanie takich informacji. WaŜne aby wysyłanie sms ów nie wymagało wysłania wiadomości z osobna do kaŝdej z osób. Pytanie 18) Prosimy o uszczegółowienie wymagań do punktu: Wiadomości gospodarcze - Importowane z innych portali udostępniających treść Czy moŝemy prosić o informację z jakich portali mają być importowane dane i w jaki sposób maja być zarządzane, prezentowane? Czy mamy rozumieć Ŝe ma zostać przygotowany mechanizm umoŝliwiający importowanie wiadomości z innych portali (jeśli tak, proszę podać z których portali)? Tak, podobnie jak w przypadku ofert pracy, import z plików.xml ze wskazywanie konkretnych parametrów (data publikacji, nagłówek, skrót tekstu, pełny tekst). Zarządzane i prezentowane w identycznych sposób jak aktualności zamieszczane w portalu.

6 Pytanie 19) Prosimy o uszczegółowienie wymagań do punktu: Artykuły, felietony - MoŜliwość zgłaszania własnych artykułów i felietonów przez uŝytkowników. System zatwierdzania felietonów jak w przypadku ofert pracy Czy w przypadku artykułów i felietonów mamy podział na podkategorie i uŝytkownik mo- Ŝe zgłosić swój artykuł lub felieton w ramach danej podkategorii? TAK, utworzone zostaną podkategorie, a uŝytkownicy będą mogli zgłaszać swoje felietony w taki sam sposób jak pracodawcy zgłaszają oferty pracy (podają temat, skrót tzw. zabawkę, pełną treść i kategorię do której kwalifikują swój felieton) Po zatwierdzeniu przez administratora felieton / artykuł ukazuje się na stronie. Pytanie 20) Prosimy o uszczegółowienie wymagań do punktu: Materiały edukacyjne - UmoŜliwia publikowanie skryptów, artykułów, opracowań wraz z opisem streszczeniem. Kto w ramach tego działu moŝe dodawać treści? Czy to są tylko redaktorzy? TAK, informacje te mają charakter naukowy, dodawane są tylko przez redaktorów i administratorów. Nie wymaga to akceptacji dodatkowych osób. Pytanie 21) Prosimy o uszczegółowienie wymagań do punktu: Analiza profilu umiejętności - W ramach portalu zostaną zaimplementowane testy do badania predyspozycji zawodowych studentów i absolwentów. 1) Czy w ramach tej funkcjonalności mówimy Ŝe będą to z góry określone testy które uŝytkownik będzie mógł wypełnić? 2) Czy wyniki tych testów maja być gromadzone? JeŜeli tak to czy mają być np. dostępne dla Biura Karier czy moŝe są tylko dla uŝytkowników którzy je wypełniają? 3) Ile takich testów jest przewidzianych w ramach portalu? Ad 1) Tak. Ad 2) Nie są gromadzone, są dostępne tylko dla osób wypełniających, z moŝliwością wydruku / zapisania analizy. Ad 3) Na początek jeden. Pytanie 22) Prosimy o uszczegółowienie wymagań do punktu: Badanie losów absolwentów - KaŜdy uŝytkownik aby korzystać z portalu będzie musiał uzupełnić dane wstępne. Dane te będą dopełnianie przez uczelnianą bazę. Co zamawiający ma na myśli w stwierdzeniu Dane te będą dopełnianie przez uczelnianą bazę? W jaki sposób te dane mają być uzupełniane (na jakim etapie)? Student / absolwent po pierwszym zalogowaniu będzie proszony o uzupełniony ankiety początkowej, dzięki zaimportowaniu danych z systemu ORDO, kaŝdy student będzie domyślnie posiadał swoje konto, które będzie aktywował. Nie będzie potrzeby uzupełniania danych typu kierunek studiów, rok studiów, gdyŝ te dane juŝ są w posiadaniu uczelni.

7 Pytanie 23) Prosimy o uszczegółowienie wymagań do punktu: Portal będzie samodzielnie generował zestawienia osób do których będzie kierowana ankieta, np. na podstawie czasu jaki minął od ukończenia studiów, kierunku studiów. Co zmawiający ma na myśli określając kryterium kierunek studiów. W przypadku na podstawie czasu jaki minął od ukończenia jest to zrozumiałe ale jak system miał by automatycznie generować zestawienie na podstawie kierunku studiów? Czy ma być do tego jakiś dodatkowy panel administracyjny pozwalający określać dodatkowe filtry? Prosimy o uszczegółowienie. TAK, portal w panelu administracyjnym musi uwzględniać badanie losów absolwentów. Musi on dawać moŝliwość wysłania wiadomości z prośbą o wypełnienie ankiety (np. nr 3) np. do wszystkich studentów kierunku informatyka, którzy skończyli studia rok temu, albo do wszystkich studentów kierunku pielęgniarstwo którzy skończyli studia 2 lata temu. WaŜne aby w przypadku ponownej prośby o wypełnienie tej samej ankiety wiadomości przypominające nie były wysyłane do osób, które juŝ uzupełniły daną ankietę. Dane uzyskane z ankiet mają być przechowywane i przetwarzane w panelu administratora, dając moŝliwość generowania raportów z danych ankiet. Pytanie 24) Prosimy o uszczegółowienie wymagań do punktu: Generator CV - MoŜliwość publikacji w bazie dostępnej dla pracodawców szukających Pracowników. 1) Czy mamy rozumieć Ŝe uŝytkownik dodając cv moŝe określić swoje CV jako widoczne dla pracodawców. 2) Czy pracodawca moŝe przeglądać bazę dostępnych CV tylko po zalogowaniu? 3) Czy w ramach bazy wchodzi wyszukiwarka np. kierunkach, zakończeniu studiów, absolwent/student. Ad 1) Tak. Ad 2) Tak. Ad 3) TAK. Jest to konieczne aby pracodawca mógł szybko uzyskać informację o osobach odpowiednich do danego stanowiska pracy. Pytanie 25) Prosimy o uszczegółowienie wymagań do punktu: System kontaktu pracodawcy ze studentem/absolwentem brak bezpośredniego przedstawienia informacji o danych teleadresowych Czy moŝna tutaj rozumieć, Ŝe chodzi o prosty mechanizm pozwalający np. na wypełnienie formularza przez pracodawcę lub studenta i wiadomość ta zostanie przesłana na adres mailowy adresata? Tak.

8 Pytanie 26) Prosimy o uszczegółowienie wymagań do punktu: Zapisy na szkolenia - Zapisy na moduły szkoleniowe i pojedyncze szkolenia. Czym się róŝni moduł szkoleniowy od pojedynczego szkolenia. Jaka jest róŝnica w ich dodawaniu w portalu? Jaka jest róŝnica podczas zapisywania się studenta na moduł lub pojedyncze szkolenie? Moduł szkoleniowy, to np. 15 szkoleń realizowanych w ramach jednego projektu. Administrator określa na ile szkoleń w danym module moŝe zapisać się jeden uŝytkownik. Pytanie 27) Prosimy o uszczegółowienie wymagań do punktu: Przystosowanie portalu do moŝliwości wprowadzenia systemu elektronicznego transferu pieniędzy za uczestnictwo w płatnym szkoleniu (system mtransfer itp.) Czy zamawiający ma na myśli moŝliwość określenia Ŝe dane szkolenie jest płatne i system powinien umoŝliwić przechowywanie informacji o płatnościach dokonywanych przez osoby zapisane (zapłacone/nie zapłacone)? Czy w ramach tego punktu zamawiający korzysta juŝ z tego typu usług (np. platonsci.pl) czy jest to na etapie planowania i system za pomocą którego będą się odbywać płatności zostanie dopiero wybrany na etapie tworzenia portalu? TAK. Wybrane szkolenia będą płatne. WaŜne aby na poziomie projektowania portalu uwzględnić moŝliwość wprowadzenia usługi transferu pieniędzy za szkolenia (np. platonsci.pl). System do płatności nie został jeszcze wybrany i wprowadzony na Uczelni. Pytanie 28) Prosimy o uszczegółowienie wymagań do punktu: Poleć stronę znajomemu (całość, lub wybrany element) Co zamawiający ma na myśli w stwierdzeniu lub wybrany element? Portal powinien dawać moŝliwość polecenia całego portalu, bądź polecenia danej podstrony (np. zawierającej informację o organizowanym szkoleniu). W imieniu Zamawiającego KANCLERZ mgr Zbigniew Szlempo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU E-DORADZTWO ORAZ E-SZKOLENIA

OPIS MODUŁU E-DORADZTWO ORAZ E-SZKOLENIA Per Omnia Salutaris Agencja doradczo-szkoleniowa OPIS MODUŁU E-DORADZTWO ORAZ E-SZKOLENIA MODUŁ E-DORADZTWO OPIS 1. UmoŜliwia pełną obsługę doradczą z zakresu BHP i ppoŝ, prawa pracy oraz doradztwa dla

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji zaplanowanych wizyt klienta

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców WYDZIAŁ INFORMATYKI ul. Świętokrzyska 14 B, skr. poczt. 411, U.P. Warszawa 1, 00-950 Warszawa tel. (22)5567518, e-mail: anna.przylecka@pkn.pl Warszawa, 2010.04.16 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla studentów i absolwentów.

Przewodnik dla studentów i absolwentów. Przewodnik dla studentów i absolwentów 2017 Spis treści Konto w serwisie Najważniejsze funkcjonalności Oferty Ustawienia Kto może korzystad z serwisu? Co warto zrobid podczas pierwszego logowania? Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROFILEM ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ W PORTALU NGO.KRAKOW.PL Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Listopad 2016r. Wersja listopad 2016r. Strona 1 ACK Cyfronet AGH Zawartość Zarządzanie profilem

Bardziej szczegółowo

Rejestracja oraz uruchomienie usługi Poczta e-mail oraz forum OIRP w Łodzi.

Rejestracja oraz uruchomienie usługi Poczta e-mail oraz forum OIRP w Łodzi. Rejestracja oraz uruchomienie usługi Poczta e-mail oraz forum OIRP w Łodzi. Usługi poczty internetowej oraz Forum dostępne są wyłącznie dla Radców Prawnych oraz Aplikantów Radowskich Okręgowej Izby Radców

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Moduł wysyłania wiadomości SMS Kraków, grudzień 2008r. Moduł wysyłania wiadomości tekstowych SMS Moduł SMS umoŝliwia wysyłanie krótkich

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

POKL.02.03.03-00-007/12-00

POKL.02.03.03-00-007/12-00 Dotyczy wyjaśnienia treści zapytania ofertowego na wybór wykonawcy do opracowania oraz wdrożenia platformy e-learningowej z funkcjonalnościami portalu internetowego w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl Instrukcja do panelu administracyjnego do zarządzania kontem FTP WebAs www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Spis treści 1.Wstęp 2.Konfiguracja 3.Konto FTP 4.Domeny

Bardziej szczegółowo

1. Wykładowca. Po zalogowaniu uŝytkownika na konto wykładowcy ukaŝe się ekran z wiadomością o pozytywnym zalogowaniu.

1. Wykładowca. Po zalogowaniu uŝytkownika na konto wykładowcy ukaŝe się ekran z wiadomością o pozytywnym zalogowaniu. 1. Wykładowca Po zalogowaniu uŝytkownika na konto wykładowcy ukaŝe się ekran z wiadomością o pozytywnym zalogowaniu. Rysunek 1: Zalogowany wykładowca Po uruchomieniu strony głównej ekran złoŝony jest z

Bardziej szczegółowo

more than software... Portal dla akademickiego biura karier oraz moduł badania losów absolwentów.

more than software... Portal dla akademickiego biura karier oraz moduł badania losów absolwentów. more than software... Portal dla akademickiego biura karier oraz moduł badania losów absolwentów. Dostrzegamy, że zarówno studenci jak i legislator oraz PKA zdają się zwracać coraz baczniejszą uwagę na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. ( miejscowość, data) Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/BLAU/POKL/2013 Projekt PI-BLAU Badanie Losów Absolwentów Uczelni, nr POKL.04.01.01-00-239/11 jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008 Instrukcja do systemu coffee Warszawa, wrzesień 2008 Instytut Studiów Programistycznych 1 Spis treści 1. Uruchamianie systemu...3 Logowanie do systemu coffee...3 Logowanie do systemu coffee...3 2. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Trol InterMedia 2006 Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE OPROGRAMOWANIA... 3 1.1. O autorze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2013 r.

Warszawa, lipiec 2013 r. Wskazówki dotyczące uŝytkowania Internetowej bazy ofert pracy EURES przez Wojewódzkie Urzędy Pracy dostępnej na stronie www.eures.praca.gov.pl (za hasłem) Warszawa, lipiec 2013 r. Spis treści INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP GOZ-353-221-22/2011 Warszawa, dnia 1 września 2011 r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP Stosownie do postanowień art. 38 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA Łódź 2014 Spis treści: I. Konto studenta/absolwenta... 3 1.1. Logowanie... 3 1.2. Ankiety ewaluacyjne... 4 1.3. Generowanie i umieszczenie CV...

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: OR.VII.3331-27/10. Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626. Prowadzący postępowanie:

Nr sprawy: OR.VII.3331-27/10. Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626. Prowadzący postępowanie: Nr sprawy: OR.VII.3331-27/10 Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626 Prowadzący postępowanie: Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji ofert pracy do wykorzystania na stronie WWW lub panelu elektronicznym. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji ofert pracy do wykorzystania na stronie WWW lub panelu elektronicznym. Wstęp Internetowy moduł prezentacji ofert pracy do wykorzystania na stronie WWW lub panelu elektronicznym. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji ofert pracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DORADCY ZAWODOWEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DORADCY ZAWODOWEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Po zakończeniu prac z listą raportów zwrotnych naleŝy kliknąć w przycisk opcji Powrót do listy raportów. Opcja ta spowoduje przywrócenie głównego okna obszaru Sprawozdawczość. 9.5 Rozliczanie zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2017 QVX. System dziekanatowy instrukcja dla. studentów. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów.

Styczeń 2017 QVX. System dziekanatowy instrukcja dla. studentów. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów. System dziekanatowy instrukcja dla studentów QVX Styczeń 2017 Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów. Życzymy przyjemnej pracy. Zespół QVX. QVX ul. Katowicka 39/7 61-131 Poznań hepdesk@qvx.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

System sprzedaŝy rezerwacji

System sprzedaŝy rezerwacji System sprzedaŝy rezerwacji 2009 2 Spis treści 1. O PROGRAMIE... 2 2. ZAKRES FUNKCJONALNY... 3 2.1 Funkcje standardowe... 3 2.2 Moduły dodatkowe... 4 2.3. AuroraCMS... 5 1. O PROGRAMIE Dziś prawie kaŝdy

Bardziej szczegółowo

Czy przedmiotem oferty jest dostarczenie bazy danych dedykowanej do oferowanego rozwiązania?

Czy przedmiotem oferty jest dostarczenie bazy danych dedykowanej do oferowanego rozwiązania? Znak WAG II 2910-16/PII/08 Kraków 01.12.2008r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę systemu elektronicznego obiegu dokumentów

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGAŃ WOBEC PLATFORMY E-LEARNING ORAZ USŁUG UTRZYMANIA, USUWANIA BŁĘDÓW I AWARII DOTYCZĄCYCH PLATFORMY E-LEARNING

OPIS WYMAGAŃ WOBEC PLATFORMY E-LEARNING ORAZ USŁUG UTRZYMANIA, USUWANIA BŁĘDÓW I AWARII DOTYCZĄCYCH PLATFORMY E-LEARNING Załącznik nr 6 do umowy nr... z dnia... OPIS WYMAGAŃ WOBEC PLATFORMY E-LEARNING ORAZ USŁUG UTRZYMANIA, USUWANIA BŁĘDÓW I AWARII DOTYCZĄCYCH PLATFORMY E-LEARNING 1. Wymagania funkcjonalne dotyczące Platformy

Bardziej szczegółowo

Projekt biurokarier.edu.pl. Maja Górecka-Wolniewicz Uczelniane Centrum Informatyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Projekt biurokarier.edu.pl. Maja Górecka-Wolniewicz Uczelniane Centrum Informatyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Projekt biurokarier.edu.pl Maja Górecka-Wolniewicz Uczelniane Centrum Informatyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Tło projektu (1) Biura Karier polskich uczelni, w celu usprawnienia swojej pracy,

Bardziej szczegółowo

Czy poprzez administrację publiczną naleŝy rozumieć wszystkie jednostki sektora publicznego, w tym takŝe publiczne uczelnie wyŝsze?

Czy poprzez administrację publiczną naleŝy rozumieć wszystkie jednostki sektora publicznego, w tym takŝe publiczne uczelnie wyŝsze? Znak pisma: ZZP/ZP/130/1068/12 WYKONAWCY Warszawa, dnia 16/11/2012 dotyczy: postępowania znak:zzp-130/12 NA: USŁUGĘ BIEśĄCEGO OPRACOWYWANIA NA RZECZ ZAMAWIAJĄCEGO WYNIKÓW ANKIET MONITORINGOWYCH DLA UCZESTNIKÓW

Bardziej szczegółowo

System Wniosków DWZ AGH

System Wniosków DWZ AGH System Wniosków DWZ AGH Maurycy Ornat, Aes Grave 25 marca 2012 Plan 1 Wprowadzenie Po co jest system Bezpieczeństwo 2 Panel klienta Rejestracja i logowanie Widok panelu klienta Składanie wniosków 3 Panel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych

Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych Opracowali: ElŜbieta JUCHNOWSKA, Darek OSUCH Wersja i podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.14 Vincent Office 1. Admin-zarządzanie podatnikami. a) przenoszenie planu kont między podatnikami. KaŜdy nowo załoŝony podatnik posiada wzorcowy plan kont opracowny przez naszą

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji oparto na przykładzie serwera SUPERHOST z obsługą PHP i MySQL.

Opis instalacji oparto na przykładzie serwera SUPERHOST z obsługą PHP i MySQL. Instalacja Joomla Opis instalacji oparto na przykładzie serwera SUPERHOST z obsługą PHP i MySQL. Przygotowanie bazy danych: Nie będę się tu rozwodzić nad instalacją i konfiguracją serwera MySQL, zakładając

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 z dnia 15.02.2007 do Zarządzenie Nr 8 Rektora UW z dnia 31 sierpnia 2004

Załącznik 2 z dnia 15.02.2007 do Zarządzenie Nr 8 Rektora UW z dnia 31 sierpnia 2004 APD /ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH/ wdroŝenie Od początku semestru letniego 2006/07 dane o pracach i same prace powinny trafiać bezpośrednio do APD Nie zmienia się ZARZĄDZENIE NR 8 REKTORA U W z dnia 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS Łódź, 22.08.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS I. ZAMAWIAJĄCY Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. 94-302 Łódź ul. Wigury 15A, NIP 7282640463 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

4. OGÓLNOPOLSKIE FORUM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ZAPISY - KROK PO KROKU

4. OGÓLNOPOLSKIE FORUM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ZAPISY - KROK PO KROKU 4. OGÓLNOPOLSKIE FORUM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ZAPISY - KROK PO KROKU Aby móc uczestniczyć w 4. Ogólnopolskim Forum Wychowania Przedszkolnego, naleŝy: 1. Zarejestrować się na portalu blizejprzedszkola.pl

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia KA-2/172/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia W ramach zamówienia do zadań Wykonawcy należeć będzie: 1. Przygotowanie serwisu wg. Struktury i schematu przedstawionego w opisie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie V. 01. 25.03.14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to elektroniczne

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 ZESTAW PLATINUM - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 Spis treści 1. ZAMÓWIENIE I ZAKUP ZESTAWU PLATINUM...3 2. ZESTAW PLATINUM INSTALACJA I AKTYWACJA PROFILU NA

Bardziej szczegółowo

Paczki przelewów w ING BankOnLine

Paczki przelewów w ING BankOnLine Paczki przelewów w ING BankOnLine Aby rozpocząć proces tworzenia paczki w usłudze ING BankOnLine naleŝy wybrać opcję Przelewy => Przelewy (1) => Paczki przelewów (2). Funkcjonalność paczek przelewów umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA Tel: (022) 57-92-509 fax: (022) 825-00-22 Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Warszawa dn. 31 sierpnia 2009 r. Do uczestników przetargu Dot. przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

60-203 Poznań. Zapytanie o cenę

60-203 Poznań. Zapytanie o cenę Poznań, dnia.... Biuro Projektu Stworzenie platformy oraz wdrożenie e usługi badania minimalnych wymagań wzajemnej zgodności Zapytanie o cenę jako Zamawiający zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Załącznik nr 10 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Oprogramowanie musi być zgodne, równowaŝne lub o wyŝszych parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Fragment instrukcji obsługi systemu SZOI przygotowanej przez P.I. Kamsoft - 09.02.2009 r. 9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Obszar Sprawozdawczość/Zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika ul. Zawalna 1/5 51-118 Wrocław e-mail: biuro@innotechtion.pl www.innotechtion.pl Spis treści 1 Instalacja oprogramowania SMS Studio...2 2 Pierwsze uruchomienie... 4 2.1 Rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM. (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro)

INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM. (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro) INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro) 1. AKTYWACJA USŁUGI... 2 2. OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJONALNOŚCI BRAMKI SMS... 4 2.1. DEFINIOWANIE GRUPY ODBIORCÓW...

Bardziej szczegółowo

IG1: INSTALACJA KOMUNIKATORA GADU-GADU

IG1: INSTALACJA KOMUNIKATORA GADU-GADU IG1: INSTALACJA KOMUNIKATORA GADU-GADU 1. UŜytkownik pragnie zainstalować komunikator Gadu-Gadu. 2. UŜytkownik pobiera plik instalacyjny z Internetu i uruchamia go. 3. Instalator instaluje nowe oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką Autor: Paweł Konieczny Promotor: dr Jadwigi Bakonyi Kategorie: aplikacja www Słowa kluczowe: Serwis

Bardziej szczegółowo

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika Strona: 1 / 14 SPIS TREŚCI 1 Portal SDK...3 2 Logowanie do portalu SDK...4 3 Akceptacja regulaminu SDK...5 4 Główna strona portalu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW Przed rejestracją w module ebok naleŝy uwaŝnie przeczytać poniŝszy regulamin. Rejestrując się, Klient potwierdza, Ŝe zapoznał się z treścią

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR 6 do SIWZ

Załącznik NR 6 do SIWZ Załącznik NR 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAśY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2013r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Wstępny opis przedmiotu zamówienia. I. Przedmiot zamówienia:

Wstępny opis przedmiotu zamówienia. I. Przedmiot zamówienia: I. Przedmiot zamówienia: Wstępny opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa i wdroŝenie u Zamawiającego systemu do rekrutacji beneficjentów projektu systemowego Wsparcie i podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/31/09 Szczecin, dnia 07.12.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2 Spis treści 1. NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Moduł Delegacje Instrukcja

Moduł Delegacje Instrukcja Moduł Delegacje Instrukcja Zalogowany UŜytkownik modułu Delegacje ma dostępne następujące formularze: 1. Rejestracja delegacji UŜytkownik w celu wypełnienia nowego polecenia wyjazdu słuŝbowego uŝywa opcji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK Daniel M. [dm.o12.pl] 2012 I. Ogólna charakterystyka systemu 1) System nie wymaga bazy danych oparty jest o pliki tekstowe. 2) Aktualna

Bardziej szczegółowo

BILANS POTRZEB. https://bilanspotrzeb.poznan.uw.gov.pl. Ośrodek Informatyki Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Rysunek 0.

BILANS POTRZEB. https://bilanspotrzeb.poznan.uw.gov.pl. Ośrodek Informatyki Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Rysunek 0. BILANS POTRZEB https://bilanspotrzeb.poznan.uw.gov.pl Rysunek 0.1 Ekran logowania Ośrodek Informatyki Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 1. Rejestracja. Aby zarejestrować się do systemu (utworzyć uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu SERWAL

Instrukcja obsługi systemu SERWAL I. DO CZEGO SŁUŻY SYSTEM SERWAL? Instrukcja obsługi systemu SERWAL Serwal to system informacyjny dla mieszkańców i kontrahentów Urzędu Miasta Bartoszyce umożliwiający: prezentację stanów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r.

BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r. BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r. Wykonawcy (znak postępowania: BDG.WZP.311.16.2015.10.JP) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Przebudowa, unowocześnienie, zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Dostawa i wdroŝenie e Usług

Dostawa i wdroŝenie e Usług Załącznik B do SIWZ Dostawa i wdroŝenie e Usług Moduł ten ma umoŝliwić elektroniczną obsługę pacjentów i kontrahentów (jednostek współpracujących ze szpitalem). Moduł ten w opisie nazywany jest Szpitalnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika BIP

Instrukcja użytkownika BIP Instrukcja użytkownika BIP Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Główne elementy składowe portalu BIP... 3 3. Nawigacja... 6 4. Informacje o biuletynie... 6 4.1. Mapa serwisu... 6 4.2. Redakcja biuletynu... 7 4.3.

Bardziej szczegółowo

Internetowa Wymiana Dokumentów - aktywacja wymiany

Internetowa Wymiana Dokumentów - aktywacja wymiany Internetowa Wymiana Dokumentów - aktywacja wymiany Copyright @ 2013 icomarch24 S.A. Spis treści 1. Aktywacja konta IWD w biurze rachunkowym... 3 2. Aktywacja konta IWD u klienta Comarch ERP Optima... 12

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA LOGOWANIA NA PLATFORMIE LMS W CELU PRZEJŚCIA SZKOLEŃ

INSTRUKCJA LOGOWANIA NA PLATFORMIE LMS W CELU PRZEJŚCIA SZKOLEŃ Internetowe Centrum Edukacyjno Oświatowe w Jasieńcu serdecznie zaprasza wszystkich chętnych to przejścia szkoleń przez Internet.Udostępniamy niniejszym Państwu platformę szkoleniową, dającą moŝliwość korzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Modułu erfx (oferent) SWZ ZGH Bolesław S.A.

Instrukcja obsługi Modułu erfx (oferent) SWZ ZGH Bolesław S.A. Instrukcja obsługi Modułu erfx (oferent) SWZ ZGH Bolesław S.A. 1. Spis treści 1. Spis treści...2 2. Wprowadzenie...3 3. Nawigacja w systemie...4 3.1 Podstawowe elementy interfejsu uŝytkowni... 4 3.2 Akcje...

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie serwisu do obsługi zgłoszeń dla miasta Torunia

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie serwisu do obsługi zgłoszeń dla miasta Torunia OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie serwisu do obsługi zgłoszeń dla miasta Torunia Zadaniem serwisu jest wsparcie mieszkańców w zgłaszaniu i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express. v.7

Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express. v.7 Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express v.7 1 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Administracja kontami uŝytkowników... 3 3. Dodawanie i usuwanie grup uŝytkowników....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do instalacji/aktualizacji systemu KS-FKW

Instrukcja do instalacji/aktualizacji systemu KS-FKW Instrukcja do instalacji/aktualizacji systemu KS-FKW System KS-FKW składa się z - bazy danych, schemat KS - część dla danych wspólnych dla programów KAMSOFT - bazy danych, schemat FK (lub FKxxxx w zaleŝności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontami i prawami

Instrukcja zarządzania kontami i prawami Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express V. 6 1 SPIS TREŚCI 1. Logowanie do systemu.... 3 2. Administracja kontami uŝytkowników.... 4 3. Dodawanie grup uŝytkowników....

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED INSTRUKCJA OBSŁUGI

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED INSTRUKCJA OBSŁUGI INTEGRACJA KS-SOMED Z PPS w zakresie rozliczeń z NFZ 2014 Spis treści 1. Konfiguracja systemów KS-SOMED i KS-PPS...

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Małopolska wobec epuap

Małopolska wobec epuap Małopolska wobec epuap Zasady integracji samorządów Małopolski na platformie epap poprzez Cyfrowy Urząd Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Cyfrowy Urząd stan obecny Elektroniczna platforma komunikacyjna umoŝliwiającą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAMIESZCZANIA ORAZ AKTUALIZACJI INFORMACJI W BAZIE WIEDZY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

ZASADY ZAMIESZCZANIA ORAZ AKTUALIZACJI INFORMACJI W BAZIE WIEDZY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH Załącznik nr 4 do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji ZASADY ZAMIESZCZANIA ORAZ AKTUALIZACJI INFORMACJI W BAZIE WIEDZY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH Dokument określa zasady

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wykonywania rozliczeń

Instrukcja wykonywania rozliczeń Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja wykonywania rozliczeń Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści Wykonywanie rozliczeń 3 Miesięczny raport deklaracji

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY WSPÓŁPRACY. Strona Startowa: Baza Firm:

FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY WSPÓŁPRACY. Strona Startowa: Baza Firm: FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY WSPÓŁPRACY Strona Startowa: Strona startowa Platformy Współpracy została ustawiona na dział aktualności. Znajdują się w nim informacje adresowane do przedsiębiorców działających

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 06.12.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne Generator działa w trybie online poprzez przeglądarkę internetową. Do poprawnego działania wymagane są:

Wymagania techniczne Generator działa w trybie online poprzez przeglądarkę internetową. Do poprawnego działania wymagane są: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 442/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 15 maja 2015r. Instrukcja obsługi Generatora wniosków przeznaczona dla pracowników Urzędu Miejskiego w Radomiu Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ PRAC GEODEZYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZGiKM GEOPOZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ PRAC GEODEZYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZGiKM GEOPOZ INSTRUKCJA OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ PRAC GEODEZYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZGiKM GEOPOZ Spis treści 1. Wymogi formalne str. 2 2. Opis portalu str. 3 3. Zgłaszanie prac geodezyjnych str. 4 4. Przeglądanie zgłoszonych

Bardziej szczegółowo