Zmiana SIWZ z dnia r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ)"

Transkrypt

1 Zmiana SIWZ z dnia r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Promocja Projektu pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego, o wartości szacunkowej poniŝej równowartości wyraŝonej w złotych kwoty EURO. I NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie, Chełm, ul. Wołyńska 57, NIP , REGON , tel. (082) ; wew fax. (082) Do porozumiewania się z wykonawcami uprawniony jest: Artur Giza. MPGK Sp. z o.o. Chełm, ul. Wołyńska 57, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14:30. fax: (082) II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie udzielone będzie w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej Ustawą. III ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA JEST SIWZ: IV OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJĄ O MOśLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH: 1.Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją Projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności realizowanego w ramach POIiŚ pn.:,,modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego. Projekt będzie realizowany zgodnie z przepisami prawa polskiego i europejskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert częściowych. 3. Wspólny Słownik Zamówień (Kod CPV): usługi w zakresie promocji; usługi public relations; usługi drukowania i powiązane druki i produkty podobne; Materiały reklamowe; RóŜny sprzęt i artykuły biurowe; Drobny sprzęt biurowy; Kalendarze; Plecaki; Pamięć flash; Parasole; części garderoby; worki i torby; Balony i piłki do zabawy; Stojak na materiały reklamowe; Flagi; Namioty; Odtwarzacze plików MP3; Aparaty fotograficzne. Kategoria usług: 13 V INFORMACJE O MOśLIWOŚCI ZŁOśENIA OFERTY WARIANTOWEJ I RÓWNOWAśNEJ. 1. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwość składania ofert równowaŝnych. VI TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Termin realizacji przedmiotu postępowania: od dnia zawarcia umowy do dnia r. (szacunkowo przez 31 m-cy). Termin zakończenia realizacji przedmiotu postępowania moŝe ulec zmianie w przypadku opisanym w ust. XXI. VII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1, pkt 1 4 Ustawy Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. a) Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a). ZAMÓWIENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 1

2 b) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaŝe, Ŝe w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej 1 usługę o wartości co najmniej ,00 PLN brutto, obejmującą nw. elementy: -opracowanie poligraficznych materiałów promocyjnych: m.in. ulotki, foldery, -wykonanie kampanii promocyjnej w prasie, telewizji lub w radio Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a). 2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy. Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 4). VIII INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (ART. 22 UST 1 PKT 1-4) ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST 1 USTAWY. Wraz z ofertą złoŝoną na formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 2 i 2a do SIWZ naleŝy złoŝyć: 1. W zakresie wykazania przez wykonawcę spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt 1-4 Ustawy wykonawca powinien złoŝyć: 1.1. Oświadczenie zgodnie z treścią załącznika nr 3 lub 3a Wykaz wykonanej, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 usługi o wartości co najmniej ,00 PLN brutto, obejmującej nw. elementy: -opracowanie poligraficznych materiałów promocyjnych: m.in. ulotki, foldery, -wykonanie kampanii promocyjnej w prasie, telewizji lub w radio. z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy (wzór załącznik nr 6) oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe usługa ta została wykonana lub jest wykonywana naleŝycie. Zamawiający w stosunku do wykonawców zagranicznych którzy na potwierdzenie spełnienia warunków: posiadania wiedzy i doświadczenia, złoŝą dokumenty z kwotami w walucie innej niŝ PLN, zastosuje przelicznik kursów średni publikowany na stronie NBP z dnia ogłoszenia niniejszego postępowania; 2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy, naleŝy przedłoŝyć: 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŝe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym jak dla wykonawcy, określonym w ust. VIII, pkt. 2 do Wykonawca będzie mógł polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: ZAMÓWIENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2

3 3.1. Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe: Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert W zakresie ppkt 2.3. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 3.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu lub nie złoŝą oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków zostaną wykluczeni z postępowania a ich oferty będą uznane za odrzucone, po uwzględnieniu zastrzeŝenia zawartego w art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy. 4. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. JeŜeli ofertę podpisuje pełnomocnik, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: a) dokumenty i oświadczenia opisane w ust. VIII, od pkt 2.1. do pkt 2.6. oraz od pkt. 3.1 do składane są dla kaŝdego partnera z osobna, b) pozostałe dokumenty składane są wspólnie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, iŝ spełniają warunki udziału w postępowaniu w sposób określony w SIWZ Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez pozostałe podmioty występujące wspólnie (przez pozostałych członków konsorcjum) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, są zobowiązani do zawiązania konsorcjum. Zaleca się zawiązanie konsorcjum na drodze umowy cywilno-prawnej. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę (umowę konsorcjum) zawierającą w swojej treści następujące postanowienia: a) wskazanie lidera, będącego pełnomocnikiem pozostałych wykonawców tworzących konsorcjum, b) prawa, obowiązki i uprawnienia lidera (upowaŝnienie lidera do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich wykonawców realizujących wspólnie umowę i kaŝdego z osobna, a takŝe upowaŝnienie do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich wykonawców realizujących wspólnie umowę), c) oznaczenie czasu trwania umowy konsorcjum minimum na okres trwania umowy o wykonanie niniejszego zamówienia publicznego i umowy gwarancji jakości, d) określenie sposobu współdziałania wykonawców po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz zakresu prac przewidzianych do wykonania przez kaŝdego z nich. 6. Niespełnienie wymagań określonych w pkt potraktowane będzie, jako uchylanie się od podpisania umowy. 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wymagane dokumenty muszą mieć formę oryginałów lub kopii (kserokopii) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków będzie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia. IX INFORMACJA NA TEMAT WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY: 1. Zamawiający Ŝąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości ,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych, zero groszy) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Dokument potwierdzający wniesienie wadium musi być dołączony do oferty wykonawcy Wadium moŝe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; ZAMÓWIENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 3

4 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620) Wadium wnoszone w pieniądzu naleŝy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy zamawiającego wraz z adnotacją: Promocja Projektu pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie z rozbudową systemu wodnokanalizacyjnego, w Banku Polska Kasa Opieki S. A. Grupa PeKaO I/Oddział Chełm nr Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający będzie uwaŝał wadium, które do dnia r. do godz. 11:00 znajdzie się na rachunku bankowym wskazanym przez zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie określonej ustawą, do oferty naleŝy dołączyć kopię odpowiedniego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Oryginału dokumentu nie naleŝy dołączać do oferty, tylko złoŝyć w sekretariacie (pokój nr 27) MPGK Sp. z o.o., ul. Wołyńska 57, Chełm lub przesłać za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego z dopiskiem Promocja Projektu pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego, (dokument winien być dostarczony przed terminem składania ofert, tj. do dnia r. do godz. 11:00). Wadium musi zabezpieczać ofertę na cały okres związania ofertą Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą Zamawiający zwróci wadium: - wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŝnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, - wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy: - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 1.8. Zamawiający będzie Ŝądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeŝeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeŝeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie wykonawcy Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeŝeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie. 2. Zamawiający będzie Ŝądał od wykonawcy, którego oferta okaŝe się najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Zamawiający będzie Ŝądał od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w wysokości 2,5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie przed podpisaniem umowy Zabezpieczenie słuŝy pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy Zabezpieczenie moŝe być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późniejszymi zmianami) Zamawiający nie wyraŝa zgody na wnoszenie zabezpieczeń: - w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; - poprzez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; ZAMÓWIENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 4

5 - przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów Zabezpieczenia wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Polska Kasa Opieki S. A. Grupa PeKaO I/Oddział Chełm nr z adnotacją Promocja Projektu pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego, Zabezpieczenie wniesione w formie niepienięŝnej winno zawierać zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty zobowiązania stanowiącego zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy na pierwsze Ŝądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, Ŝe wykonawca nie uregulował swoich zobowiązań wynikających z zawartej umowy W trakcie realizacji umowy wykonawca, za zgodą zamawiającego, moŝe dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujący sposób: - 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia akceptacji Raportu końcowego z realizacji umowy bez uwag i zastrzeŝeń przez Zamawiającego. - 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. X KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: 1. Przy ocenie i wyborze oferty Zamawiający będzie stosował jako jedyne kryterium cenę: 1) oferta z najniŝszą ceną brutto otrzyma max liczbę punktów pkt, które będą mnoŝone przez wagę 100 %, 2) punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru: Cn/Cb x 100 x 100 % = ilość punktów gdzie Cn najniŝsza cena spośród ofert nieodrzuconych Cb cena oferty rozpatrywanej 100 wskaźnik stały 100 % - kryterium oceny 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów. 3. JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający wybiera spośród pozostałych ofert, kolejną która uzyskała największą liczbę punktów. 4. W przypadku wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie jest zobowiązany, zgodnie z prawem RP, do uwzględnienia w cenie podatku od towarów i usług VAT zamawiający przy ocenie ofert do ceny zaoferowanej przez takiego wykonawcę doliczy naleŝny podatek VAT Postanowienie pkt. 4 wynika z konieczności odprowadzenia przez zamawiającego stosownego podatku VAT od przedmiotu zamówienia. 5. JeŜeli zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostaną złoŝone oferty, które uzyskają tą samą liczbę punktów, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złoŝyli te oferty, do złoŝenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŝszych niŝ zaoferowane w złoŝonych ofertach oraz gorszych warunków realizacji przedmiotu zamówienia. XI MIEJSCE, TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: 1. Oferty naleŝy składać w sekretariacie (pokój nr 27) MPGK Sp. z o.o., ul. Wołyńska 57, Chełm lub za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego. 2. Oferty naleŝy złoŝyć w terminie do dnia r. do godziny 11: Oferty, które wpłyną do zamawiającego po terminie określonym w pkt. 2 zostaną odesłane do wykonawcy, na jego koszt bez otwierania W przypadku nie opatrzenia koperty, w której znajduje się oferta z adresem nadawcy, zamawiający będzie zmuszony ją otworzyć w celu prawidłowego jej odesłania. 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godzinie 11:20 (pokój nr 29). 4. Oferty naleŝy składać w zamkniętej kopercie opisanej hasłem: Promocja Projektu pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego, wraz z nazwą i adresem wykonawcy. 5. Koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty ponosi wykonawca. Treść oferty musi odpowiadać wymogom SIWZ. 6. Zamawiający nie wymaga obecności przedstawicieli wykonawców podczas otwierania ofert. XII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 1. Składający ofertę pozostają nią związani przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. ZAMÓWIENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 5

6 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. XIII INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. XIV INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. XV INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ: Zamawiający nie zastosuje aukcji elektronicznej. XVI INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH: Zamawiający nie przewiduje moŝliwości udzielenia zamówień uzupełniających. XVII INFORMACJA O PODWYKONAWCACH: Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. XVIII INFORMACJE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZALICZEK NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ O MOśLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE TYLKO WYKONAWCÓW, U KTÓRYCH PONAD 50% PRACOWNIKÓW STANOWIĄ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE: 1. Zamawiający nie przewiduje moŝliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 2. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia ograniczenia w zakresie ubiegania się o zamówienie publiczne tylko do wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. XIX SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 3. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. KaŜdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niŝ język polski, winien być złoŝony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iŝ wersja polskojęzyczna jest wersją wiąŝącą. 4. Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ (załącznik nr 2 i 2a) zawierającym: 4.1. Datę sporządzenia oferty Pieczątkę wykonawcy 4.3. Dane wykonawcy (nazwa firmy, dokładny adres, telefon, fax, adres ) Ścisłe określenie przedmiotu oferty Cenę brutto, cenę netto oferty (cyfrowo i słownie) w polskich zł Określenie terminu realizacji zamówienia Termin związania ofertą 30 dni Wykaz wszystkich załączników do oferty, 4.9. Oświadczenie, Ŝe wykonawca zapoznał się z treścią SIWZ, oraz pozostałymi załącznikami i nie wnosi do nich Ŝadnych zastrzeŝeń Oświadczenie, Ŝe w razie wygrania przetargu wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie określonym przez zamawiającego. 5. ZłoŜenie więcej niŝ jednej oferty lub złoŝenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŝonych przez wykonawcę. 6. Do formularza oferty naleŝy dołączyć inne dokumenty wymagane od wykonawcy zgodnie z ust. VIII. 7. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 8. Wszystkie, zawierające jakąkolwiek treść, strony oferty oraz załączniki powinny być parafowane przez uprawnionych przedstawicieli wykonawcy. Wszelkie poprawki w tekście oferty, a w szczególności kaŝde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy. 9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których wykonawca zastrzega, Ŝe nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503) i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę ZAMÓWIENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 6

7 przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 10. Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeŝenia dotyczącego zakazu udostępniania informacji zastrzeŝonych, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeŝenia będzie ich odtajnienie (stosownie do Uchwały Sądu NajwyŜszego z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05)). 11. Wykonawca nie moŝe zastrzec swojej nazwy (firmy) i adresu oraz informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 12. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca. 13. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty w przypadku roszczeń Wykonawcy. XX OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ZA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 1.Wykonawca podaje w ofercie całkowitą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem podatku VAT i bez podatku VAT - cyfrowo i słownie. 2.Cena oferty powinna być wyliczona w oparciu o cenniki do wycen tego typu opracowań i czynności. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ wraz z załącznikami oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu naleŝytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 3. Cena oferty powinna być obliczona na podstawie załącznika nr 2 i 2a. 4. Cena zamówienia nie ulega zmianie przez czas realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Nie dopuszcza się stosowania tzw. upustów i rabatów. 6. Podana w ofercie cena musi być wyraŝona w PLN. 7. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 5). XXI PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA I ZMIANY W UMOWIE: 1. Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą na warunkach określonych w załączniku nr 5 do SIWZ (projekt umowy). 2. Rozliczenie w okresie trwania umowy pomiędzy zamawiającym i wykonawcą będzie realizowane wyłącznie w PLN. 3. Wynagrodzenie, wykonawcy z tytułu realizacji niniejszego postępowania moŝe ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana wynagrodzenia z tego tytułu obejmuje usługi wykonane po dacie wejścia w Ŝycie przepisów ustawy. 4. Zamawiający dopuszcza moŝliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy Dopuszcza się zmianę terminu realizacji niniejszej umowy. Określony w umowie termin realizacji przedmiotu umowy moŝe ulec zmianie: a) jeŝeli zmianie ulegną terminy zakończenia robót budowlanych wchodzących w skład Projektu pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego. b) w przypadku działania siły wyŝszej tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezaleŝnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania naleŝytej staranności nie moŝna było uniknąć, w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk Ŝywiołowych, katastrofy budowlanej, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia - termin realizacji moŝe zostać przesunięty o czas działania siły wyŝszej oraz o czas niezbędny do usunięcia skutków tej siły, c) w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemoŝliwych do przewidzenia i niezaleŝnych od nich np.: przedłuŝenie się procedur przetargowych wchodzących w skład Projektu pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego. d) jeŝeli podczas wykonywania prac okaŝe się, Ŝe konieczne do wykonania są czynności dodatkowe, których nie moŝna było przewidzieć, od których wykonania uzaleŝnione jest wykonanie prac podstawowych termin realizacji moŝe zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania tych czynności, e) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, f) jeŝeli prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, z przyczyn niezaleŝnych od Wykonawcy, co uniemoŝliwia terminowe zakończenie realizacji umowy - termin zakończenia realizacji umowy moŝe zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych organów, Maksymalny termin zakończenia realizacji przedmiotu postępowania: do dnia r Zamawiający przewiduje takŝe moŝliwość dokonywania zmiany umowy, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach (mających bezpośredni związek z niniejszą umową), pomiędzy zamawiającym, a innym niŝ wykonawca podmiotem, w tym instytucjami nadzorującymi realizację Projektu (m. in. jednostką nadzorującą wdraŝanie programów unijnych), w ramach, którego realizowana jest przedmiotowa umowa Dopuszcza się moŝliwość zmiany sposobu rozliczania umowy lub terminów i sposobu dokonywania płatności wynikających z wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy lub wskutek zmian umowy zawartej przez Zamawiającego o dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczących realizacji tego zadania Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie za wydłuŝony termin realizacji przedmiotu zamówienia Zmiany Umowy, zostaną dokonane w formie Aneksu do Umowy. ZAMÓWIENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 7

8 4.6. O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego i tym podobnych Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia Aneksu do Umowy. XXII OPIS SPOSOBU POROZUMIENIA SIĘ, UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH, SIWZ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 1.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Dopuszcza się przekazanie powyŝszych dokumentów faxem, który zostanie potwierdzony pismem przekazanym za pomocą operatora pocztowego lub skanem dokumentu przekazanym pocztą elektroniczną, z zastrzeŝeniem ust W formie pisemnej obligatoryjnie muszą być składane następujące dokumenty: 1) oferta, 2) uzupełnienie dokumentów, 3) wyjaśnienia dotyczące raŝąco niskiej ceny. 3. JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający stwierdzi, iŝ pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umoŝliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. 5. Wykonawca moŝe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zapytanie winno być złoŝone w formie pisemnej. Dopuszcza się przekazanie zapytania faksem, który zostanie potwierdzony pismem przekazanym za pomocą operatora pocztowego lub skanem dokumentu przekazanym pocztą elektroniczną. 6. Zamawiający niezwłocznie udziela wyjaśnień na kaŝde zapytanie, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie wpłynął do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 7. Zamawiający odpowie niezwłocznie, lecz nie później niŝ na 2 dni przed terminem składania ofert, bez ujawniania źródła zapytania, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, którzy pobrali SIWZ od zamawiającego oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej. 8. W przypadku rozbieŝności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą naleŝy przyjąć treść pisma (wyjaśnienia, odpowiedzi na pytanie) zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego. 9. Do porozumiewania się z wykonawcami uprawniony jest: Artur Giza MPGK Sp. z o.o. Chełm, ul. Wołyńska 57, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14:30. fax: (082) XXIII ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOśONEJ OFERTY: 1. Skuteczność zmian lub wycofania złoŝonej oferty. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złoŝonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. Zmiany lub wycofanie złoŝonej oferty mogą być dokonywane tylko i wyłącznie przez umocowanych przedstawicieli wykonawcy, posiadających odpowiednie dokumenty mocujące w trakcie realizacji powyŝszej czynności. 2. Zmiana złoŝonej oferty. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złoŝonej oferty muszą być złoŝone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany naleŝy dodatkowo opatrzyć dopiskiem Zmiana. W przypadku złoŝenia kilku Zmian kopertę (paczkę) kaŝdej Zmiany naleŝy dodatkowo opatrzyć napisem Zmiana nr Wycofanie złoŝonej oferty. Wycofanie złoŝonej oferty następuje poprzez złoŝenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie naleŝy złoŝyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie naleŝy dodatkowo opatrzyć dopiskiem Wycofanie. XXIV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru. 2. O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złoŝyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, określone wart. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej (http://www.mpgk.chelm.pl) oraz w swojej siedzibie na "Tablicy ogłoszeń". 4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faxem. 5. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5-dniowego terminu, w przypadku spełnienia przesłanek wymienionych w art. 94 ust. 2 ustawy. ZAMÓWIENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 8

9 XXV ZASADY JAWNOŚCI I UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW: 1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŝnieniu postępowania, z tym, Ŝe oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane. 3. Udostępnianie dokumentów odbywać się będzie według poniŝszych zasad: a) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złoŝeniu pisemnego wniosku przez wykonawcę, b) zamawiający w uzgodnieniu z wykonawcą wyznacza termin udostępnienia dokumentów, c) zamawiający wyznacza członka komisji przetargowej, w obecności, którego udostępnione zostaną dokumenty, d) zamawiający umoŝliwia dokonywanie notatek z udostępnionych dokumentów, e) udostępnienie moŝe mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy. XXVI ŚRODKI ODWOŁAWCZE i ZASTRZEśENIA KOŃCOWE: 1. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku czynności zamawiającego, przysługują środki odwoławcze, o których mowa w art. 180 i nast. ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo uniewaŝnienia postępowania zgodnie z treścią art. 93 ust 1a w przypadku nie otrzymania środków finansowych (otrzymania w innej wysokości, zmiany umowy w części lub całości) na realizację zadań zgodnie z podpisaną umową o współfinansowane realizowanego projektu przez unię europejską ze środków funduszu spójności w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko. Chełm, dnia r. ZATWIERDZAM W zakresie zgodności z projektem: ZAMÓWIENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 9

10 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] Zał. nr 1 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1. Informacje ogólne o Projekcie Wnioskowany Projekt pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego dotyczy rozwiązania problemów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Chełm w obrębie miasta Chełm. Ścieki z obszaru objęte Projektem będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Chełmie. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Uherka, lewy dopływ rzeki Bug. Celem przedsięwzięcia jest wyposaŝenie mieszkańców Chełma w infrastrukturę techniczną umoŝliwiającą: odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych w Aglomeracji Chełm zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naleŝy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, przyczynienie się do wypełnienia wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, zapewnienie ciągłości dostaw wody zdatnej do picia, odpowiadającej standardom określonym w Dyrektywie 80/778/EWG z dnia 15 lipca 1980 i 98/83/EC z 3 listopada 1988 w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi Zakres przedmiotowy Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje zadania dotyczące: modernizacji oczyszczalni ścieków w Chełmie; budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w osiedlu Pszenna Metalowa; budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w osiedlu Wolwinów; remontu kolektora od ulicy Lubelskiej do wejścia do oczyszczalni przy ulicy Bieławin. Główne cele Projektu to: uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Chełm, wypełnienie postanowień dyrektyw unijnych i przepisów krajowych w zakresie odprowadzania ścieków i zagospodarowania osadów, zniwelowanie niedoborów jakościowych i ilościowych systemu ściekowego Aglomeracji Chełm, poprawa jakości Ŝycia mieszkańców, zwiększenie perspektyw rozwojowych miasta Cel zamówienia Celem głównym prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych jest wsparcie pomyślnej realizacji Projektu pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodnokanalizacyjnego w zakresie działań informacyjnych i promujących kierowanych do następujących grup docelowych: ogółu społeczeństwa, mediów, partnerów społecznych i gospodarczych, w tym organizacji pozarządowych. Celem działań promocyjnych i informacyjnych jest: 1) zwiększenie świadomości społeczeństwa dotyczącej: 1

11 a. projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności, b. roli jaką odgrywa Unia Europejska w projektach realizowanych w ramach POIiŚ; c. korzyści wynikających z realizacji projektów w ramach POIiŚ, istotnych dla zwiększenia konkurencyjności kraju i regionu, 2) promowanie Projektu wśród mieszkańców Aglomeracji Chełm, upowszechnianie i reklama Projektu. 2. ZAKRES PRAC 2.1. Ogólny zakres prac Celem Umowy są dostawy i usługi w ramach działań promujących i informacyjnych dla Projektu Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno - kanalizacyjnego. Wszystkie materiały promocyjne winny zostać sporządzone zgodnie z: 1. Strategią komunikacji Funduszy Europejskich na lata (dokument zmodyfikowany, zatwierdzony 16 stycznia 2012 r.), 2. Załącznikiem do Strategii Komunikacji: Księga identyfikacji wizualnej NSS, 3. Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji, 4. Planem komunikacji POIiŚ na lata (wersja z dnia r.), 5. Zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ , 6. Załącznikiem nr 1 zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów POIiŚ, 7. oraz wszelkimi dokumentami opublikowanymi na stronie Zamawiający zastrzega, Ŝe wyŝej wymienione dokumenty mogą ulec zmianie w trakcie realizacji Projektu. W związku z powyŝszym Wykonawca działań promocyjnych winien na bieŝąco śledzić zmiany w w/w dokumentach i dostosować opracowane materiały do aktualnych zasad Zakres zamówienia Wszelkie działania w zakresie promocji i informacji Projektu przygotowane zostaną, jako akcja długookresowa obejmująca zaproponowaną przez Wykonawcę efektywną kampanię na rzecz Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia swych usług na najwyŝszym profesjonalnym poziomie. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki i działania oraz niezwłocznie przekaŝe Zamawiającemu stosowne pisemnie informacje, które mogą wpływać na pomyślną realizację promocji Projektu. Wykonawca powinien uwzględnić, Ŝe działania informacyjne i promujące powinny być podejmowane w szczególności w przypadku: istotnych etapów realizacji Projektu (podpisywanie umów, rozpoczęcie robót, oddanie części inwestycji) oraz zakończenia Projektu. Wykonawca zaproponuje odpowiednią strategię działania w celu realizacji powyŝszych zobowiązań, a w szczególności: opracuje harmonogram i strategię działań promocyjnych dotyczących Projektu. Przygotowany przez Wykonawcę harmonogram musi uwzględniać przewidywany plan płatności Zamawiającego (tzn. okresy rozliczeniowe pomiędzy Zamawiającym, a Instytucją WdraŜającą Projekt). 2

12 Plan realizacji promocji oraz strategia działań winny być złoŝone Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy. Zamawiający zaakceptuje sporządzony harmonogram i strategię w terminie 14 dni od daty ich otrzymania lub złoŝy zastrzeŝenia. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego w terminie 14 dni od ich otrzymania. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić ewentualne zastrzeŝenia Zamawiającego i złoŝyć skorygowany harmonogram i strategię, tak aby ich weryfikacja i ostateczna akceptacja była moŝliwa w pierwszym kwartale wykonywania Umowy. Wykonawca uwzględni w opracowanym harmonogramie działań promocyjnych etapy realizacji Projektu oraz dane kontrakty wykonawcze i specyfikę Projektu Szczegółowy zakres działań Część I Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaŝ tablic informacyjnych i pamiątkowych TABLICE INFORMACYJNE Wykonawca zobowiązany będzie wykonać i dostarczyć tablice informacyjne. Ustawienie i montaŝ tablic leŝą po stronie Wykonawcy robót budowlanych dla poszczególnych zadań inwestycji. Tablice informacyjne zostaną zainstalowane tymczasowo na samodzielnych konstrukcjach stalowych z fundamentem betonowym. Ilość konstrukcji stalowych wynosi 7szt. Tablice naleŝy umieścić niezwłocznie po rozpoczęciu robót budowlanych w ramach danego kontraktu. Projekt tablicy przed jej wykonaniem musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje i odpowiada za jakość i trwałość tablic w okresie realizacji danego kontraktu na roboty budowlane. Wygląd tablicy zgodnie z Wytycznymi zawartymi na stronie internetowej zakładka Zasady promocji projektu dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , zakładka dokumenty, plik Zasady stosowania znaku, budowa ciągów znaków oraz projektowanie tablic i naklejek w promocji projektów POIiŚ lub ich najnowszej wersji, jeŝeli takie zostaną opublikowane w trakcie realizacji Umowy. Ilość tablic - 7 sztuk dwustronne (o dacie montaŝu Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego i przekaŝe tablice do zamontowania Wykonawcy danego kontraktu robót budowlanych). Tablica musi zawierać m. in.: 1) informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2) emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem słownym do Funduszu Spójności, logo beneficjenta, logo POIiŚ, hasło promocyjne POIiŚ powyŝsze informacje muszą zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy, 3) tytuł projektu, 4) nazwę Zamawiającego, 5) wartość projektu w PLN (w zaokrągleniu do pełnego PLN), 6) kwotę dofinansowania z Funduszu Spójności (w zaokrągleniu do pełnego PLN), Wymiary tablicy wynoszą minimum 3m szerokości x 2m wysokości, dolna krawędź min. 1m nad gruntem (dopuszcza się zmniejszenia lub zwiększania wymiarów tablicy, po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiającego - muszą być zachowane wszystkie proporcje oryginalnego wzoru tablicy). Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć tablice z płyty PCV oraz zapewnić odpowiednie konstrukcje do ich montaŝu. Termin dostarczenia tablic wynosi 1 miesiąc od otrzymania zlecenia przez Wykonawcę. 3

13 TABLICE PAMIĄTKOWE Stałe tablice pamiątkowe muszą zostać umieszczone w miejscach ogólnie dostępnych publicznie najpóźniej sześć miesięcy po zakończeniu Projektu, tak aby upowszechniać informację o udziale UE w finansowaniu Projektu. Wygląd tablicy powinien być zgodny z Wytycznymi zawartymi na stronie internetowej zakładka Zasady promocji projektu dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , zakładka dokumenty, plik Zasady stosowania znaku, budowa ciągów znaków oraz projektowanie tablic i naklejek w promocji projektów POIiŚ lub ich najnowszej wersji, jeŝeli takie zostaną opublikowane w trakcie realizacji Umowy. Ilość tablic pamiątkowych - 7 sztuk dwustronne (o miejscu montaŝu Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego). Tablice pamiątkowe muszą zawierać m. in.: a) informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej - Projekt (naleŝy wstawić tytuł Projektu) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisku; b) emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem słownym do Funduszu Spójności, logo Zamawiającego, logo POIiŚ, hasłem promocyjnym POIiŚ powyŝsze informacje muszą zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy; 1 tablica pamiątkowa, która będzie umieszczona na oczyszczalni ścieków Bieławin będzie wykonana z trwałego materiału np.: metali szlachetnych (brązu, mosiądzu), lub kamienia (granitu, marmuru). Powinna być trwale przytwierdzona do gruntu, osadzona na podstawie z tego samego materiału co tablica. Pozostałe 6 dwustronnych tablic pamiątkowych będzie wykonane z materiałów trwałych, tj. odporny na warunki atmosferyczne, dzięki czemu zostanie zapewniona czytelność informacji. Tablice pamiątkowe będą umieszczone na samodzielnych konstrukcja stalowych z fundamentami betonowymi. Wykonawca gwarantuje jakość i trwałość tablic w okresie trwałości Projektu, tj. 5 lat od zakończenia realizacji Projektu. Projekt tablicy przed jej wykonaniem musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca zamówienia zobowiązany będzie do dopełnienia wszystkich kwestii formalno prawnych związanych z umieszczeniem tablic pamiątkowych. Tablice pamiątkowe będą umieszczone w miejscach najbardziej widocznych, zapewniający dostęp jak największej liczbie osób oraz umoŝliwiających swobodne zapoznanie się z jej treścią. Umiejscowienie tablic nie moŝe zagraŝać bezpieczeństwu osób zapoznających się z ich treścią. Opłaty z tytułu zajęcia gruntu dla umieszczenia tych tablic nie wchodzą w zakres oferty /ewentualne koszty ponosi Zamawiający/. Wymiary wszystkich tablic pamiątkowych będą wynosiły 1m szerokości x 0,7m wysokości. Termin dostarczenia tablic wynosi 1 miesiąc od otrzymania zlecenia przez Wykonawcę. NAKLEJKI INFORMACYJNE Wykonawca zrealizuje na folii samoprzylepnej naklejki informacyjne słuŝące do oznakowania środków trwałych. Wymiary naklejki informacyjnej wynoszą 7cm (szerokości) x 5cm (wysokości) w ilości 15 sztuk, 20cm (szerokości) x 15cm (wysokości) w ilości 50 sztuk. Zgodnie z Zasadami stosowania znaku na dole naklejki musi być umieszczony zielony pasek a na górze logotyp. Wygląd naklejki powinien być zgodny z wytycznymi zawartymi na stronie internetowej zakładka Zasady promocji Programu, zakładka dokumenty, plik Zasady stosowania znaku, budowa ciągu znaków oraz projektowanie tablic i naklejek w promocji projektów POIiŚ. Szczegółowy wygląd naklejek informacyjnych musi być uzgodniony z Zamawiającym. 4

14 Wykonawca w terminie 1 miesiąca od otrzymania zlecenia dostarczy Zamawiającemu naklejki. Wykonawca zobowiązany jest stosować zasady, strategie i wytyczne opisanych w punkcie 2.1. Opisu Przedmiotu Zamówienia. Projekt naklejek musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Część II serwis fotograficzny SERWIS FOTOGRAFICZNY Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zdjęć w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego. W terminie 14 dni od otrzymania zlecenia Wykonawca dostarczy zdjęcia w formacie nadającym się do obróbki (RAFF, RGB lub inny). Wykonawca wykona minimum 10 zdjęć na kwartał przez cały okres niniejszej Umowy. Zdjęcia muszą posiadać rozdzielczość minimum 240 dpi oraz rozmiar minimum 5 MB. Na płycie musi się znaleźć w formie cyfrowej indeks zdjęć zawierający informację dla kaŝdego zdjęcia, a w szczególności: nazwa pliku, data wykonania, miejsce wykonania. Indeks naleŝy równieŝ dołączyć do płyty w formie drukowanej jako wkładka do etui. Z kaŝdej sesji zdjęcia zostaną dostarczone Zamawiającemu na płycie CD/DVD. Płyty będą opakowane w koperty papierowe jednostronnie powlekane, o gramaturze 200 g/m², uszlachetnione, kolor 4+4 (pełen kolor obustronnie) lub w opakowania plastikowe wraz z wkładką do etui kolor 4+4 (pełen kolor obustronnie). Zamawiający pozostawia wybór opakowania w gestii Wykonawcy. KSIĄśKA PAMIĄTKOWA KsiąŜka pamiątkowa zostanie stworzona na zakończenie Projektu w ilości 200 sztuk. KsiąŜka powinna mieć: ok. 50 stron, format A4,papier kredowy o gramaturze 135 g/m², twardą okładkę o gramaturze 350 g/m², wydruk pełnokolorowy CMYK 4+4, zdjęcia fotograficzne z pełnymi prawami (ok. 60 sztuk), tekst, rysunki i schematy, folię mat (druk na dwóch stronach). KsiąŜka pamiątkowa powinna zawierać m. in.: nazwę Projektu; nazwę Zamawiającego; oznakowanie ksiąŝki musi być zgodne z dokumentami opisanymi w pkt 2.1. Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ); czas realizacji inwestycji; wartość Projektu i dofinansowania; informacji na temat etapów prowadzonych prac; ciekawostki z regionu lub obszaru gospodarczego, w którym był realizowany Projekt (np. porównujące opisywaną inwestycję do liczby tego typu przedsięwzięć w Polsce); teksty zamieszczone w ksiąŝce muszą być materiałami autorskimi. Termin realizacji 1 miesiąc od otrzymania zlecenia przez Wykonawcę. ZDJĘCIA NA WYSTAWĘ Zadaniem Wykonawcy będzie wydrukowanie fotografii wybranych przez Zamawiającego. Zakres zadania obejmuje: wydrukowanie 24 zdjęć format 50x80 cm, zdjęcia mają być czarno - białe; wynajęcie stelaŝy do umieszczenia zdjęć na wystawę, 5

15 rozstawienie w/w konstrukcji na zakończenie Projektu na terenie oczyszczalni ścieków Bieławin w Chełmie lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca w terminie 1 miesiąca od otrzymania zlecenia dostarczy gotowe zdjęcia do siedziby Zamawiającego. WYKONANIE REPORTAśU NA ZAKOŃCZENIE PROJEKTU Na zakończenie Projektu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu reportaŝ podsumowujący inwestycję. ReportaŜ będzie wykonany ze zdjęć zgromadzonych podczas trwania Umowy, w ilości co najmniej 50 sztuk (zdjęcia w kolorze czarno białym). ReportaŜ będzie podsumowaniem podjętych działań i będzie przedstawiał stan sprzed realizacji zadania oraz po jego zakończeniu. Materiał winien zostać wykonany w formacie DVD oraz zawierać odpowiednie oznakowanie, zgodne z dokumentami wskazanymi w pkt 2.1.OPZ. Przynajmniej jeden egzemplarz DVD wykonanego reportaŝu musi być dostarczony w formacie umoŝliwiającym jej powielanie oraz edycję i drukowanie. Wykonawca dostarczy 50 sztuk płyt DVD. Płyty będą opakowane w koperty papierowe jednostronnie powlekane, o gramaturze 200 g/m², uszlachetnione, kolor 4+4 (pełen kolor obustronnie) lub w opakowania plastikowe wraz z wkładką do etui kolor 4+4 (pełen kolor obustronnie). Zamawiający pozostawia wybór opakowania w gestii Wykonawcy. Wykonawca w terminie 1 miesiąca od otrzymania zlecenia dostarczy nośniki DVD z reportaŝem do siedziby Zamawiającego. Część III Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie publikacji drukowanych i elektronicznych (ulotki informacyjne, foldery, ksiąŝeczki edukacyjne, kartki świąteczne, prezentacje multimedialne, strona internetowa) ULOTKA INFORMACYJNA Wszystkie publikacje muszą być opatrzone informacją: egzemplarz bezpłatny. Przewiduje się 3 róŝne projekty ulotki: Zakres zadania obejmuje: opracowanie projektu graficznego ulotki, zgodnie z dokumentami opisanymi w pkt 2.1.OPZ; zebranie informacji, opracowanie tekstu (zgromadzonego przez siebie i przekazanego przez Zamawiającego), wykonanie zdjęć; przewiduje się 3 wzory ulotek I wzór w roku sztuk II wzór w roku sztuk III wzór w roku sztuk Termin druku moŝna ustalić z drukarnią po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Opis ulotki: pełnokolorowy dwustronny druk; format A4 składana na 3 części (składana na Z) papier błyszczący kredowy o gramaturze min. 130 g/m². Treść i szata graficzna oraz termin druku muszą być kaŝdorazowo uzgodnione z Zamawiającym. W terminie 1 miesiąca od otrzymania zlecenia Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego ustaloną wcześniej partię ulotek informacyjnych. Zamawiający poda kaŝdorazowo w zleceniu liczbę egzemplarzy ulotek. 6

16 FOLDER Zakres zadania obejmuje: opracowanie projektu graficznego folderu zgodnie z dokumentami opisanymi w pkt 2.1.OPZ; (zawierającego m. in. logo POIiŚ, flagę Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Funduszu Spójności, informację o współfinansowaniu Projektu oraz logo Zamawiającego), zebranie informacji, opracowanie tekstu, wykonanie zdjęć, pełnokolorowy dwustronny druk w wymiarze ok. 25x17,5 cm o objętości min. 10 stron lub A4 minimum 8 stron + okładka, na papierze kredowym matowym uszlachetnionym techniką lakierowaną UV punktowo z połyskiem, o gramaturze 135g/m², okładka o gramaturze 180 g/ m², przygotowanie folderów w ilości 50 sztuk. Treść i szata graficzna musi być kaŝdorazowo uzgodniona z Zamawiającym. Termin dostarczenia 1 miesiąc od otrzymania zlecenia przez Wykonawcę. KSIĄśECZKA EDUKACYJNA Zakres zadania obejmuje: opracowanie projektu graficznego ksiąŝeczki edukacyjnej zgodnie z dokumentami opisanymi w pkt 2.1.OPZ (zawierającego m. in. logo POIiŚ, flagę Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Funduszu Spójności, informację o współfinansowaniu Projektu oraz logo Zamawiającego),; przygotowanie treści ksiąŝeczki, która powinna zawierać przede wszystkim ogólne wiadomości o wodzie i procesie oczyszczania; przygotowanie treści, która uczy poprzez zabawę w formie: rebusów, krzyŝówek, kolorowanek, wierszyków itp. KsiąŜeczka powinna mieć: 4 kartki, w formacie A5 dwustronne + 2 kartki okładki; papier offsetowy o gramaturze 120g/m²; druk pełnokolorowy; okładka ma być wykonana ze sztywniejszego papieru, błyszcząca; ilość 500 sztuk. Termin dostarczenia 1 miesiąc od otrzymania zlecenia przez Wykonawcę. KARTKI ŚWIĄTECZNE Zakres zadania obejmuje: opracowanie projektu graficznego zgodnie z dokumentami opisanymi w pkt 2.1.OPZ (zawierającego m. in. logo POIiŚ, flagę Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Funduszu Spójności, informację o współfinansowaniu Projektu oraz logo Zamawiającego); kartki przygotowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego, zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego w terminie 1 miesiąca od otrzymania zlecenia. Kartka powinna mieć: wymiary 10cm x 21cm (kartka zamknięta) + koperta bez okienka odpowiadająca wymiarom kartki; papier kredowy satynowy o gramaturze co najmniej 300 g/m² w kolorze białym; kartki powinny mieć odpowiedni nadruk świąteczny wykonany techniką cyfrową; oznaczenia zgodnie z dokumentami opisanymi w pkt 2.1.OPZ. Przewiduje się 5 serii po 100 sztuk kartek świątecznych (3 na BoŜe Narodzenie i 2 na Wielkanoc). Motywy i Ŝyczenia nie mogą się powtarzać w kolejnych seriach. Termin dostarczenia 1 miesiąc od otrzymania zlecenia przez Wykonawcę. 7

17 WIZYTÓWKI Wizytówki zawierające informacje zgodnie z dokumentami opisanymi w pkt 2.1 OPZ. - wielkość ok. 90x50 mm lub 85x55 mm - papier kredowy o gramaturze 350g/m² - dwustronnie bielony - druk jednostronny 4/0 CMYK - folia matowa + uszlachetnienie lakierem wybiórczym - całkowity nakład 1000 szt. ( 2 wzory po 500 szt. kaŝdy) Termin - 1 miesiąc od otrzymania zlecenia przez Wykonawcę. PREZENTACJE MULTIMEDIALNE Opracowanych będzie około 5 róŝnych prezentacji multimedialnych w trakcie realizacji Projektu, przedstawiających etapy realizacji inwestycji. KaŜda prezentacja zostanie nagrana na nośniku CD lub DVD i przekazana Zamawiającemu w ilości 40 szt. na kaŝdą konferencję. Prezentacje będą przygotowywane przez Wykonawcę w następujących okresach: 1. Na początku realizacji Projektu m. in. Wykonawca przedstawi wstępne informacje, koszty, zakres, wysokość dofinansowania przez UE ze środków Funduszu Spójności oraz cele i korzyści z realizacji Projektu. Ilość - 40 sztuk. Pierwsza konferencja odbędzie się maksymalnie w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy. 2. W trakcie realizacji (3 prezentacje) Wykonawca przygotuje prezentacje na temat postępów realizacji Projektu. Ilość 40 sztuk na kaŝdą wersję. 3. Na zakończenie realizacji Umowy Wykonawca przedstawi podsumowanie Projektu w formie prezentacji multimedialnej z uwzględnieniem zakresu prac budowlanych w całym okresie realizacji. Prezentacja powstanie w oparciu o materiał wykonywany od rozpoczęcia robót budowlanych. Będzie on streszczeniem wcześniej powstałego materiału. Ilość 40 sztuk. KaŜda z w/w prezentacji musi zawierać co najmniej 20 slajdów, nie moŝe być powtarzane ponad 50% takiej samej treści w kaŝdej wersji prezentacji. W zakres zadania wchodzi równieŝ zaprojektowanie szaty graficznej płyty i okładki oraz wykonanie odpowiedniej ilości nadruków na płytach i okładkach zgodnych z dokumentami wskazanymi w pkt.2.1 OPZ (zawierające m. in. logo POIiŚ, flagę UE odwołanie słowne do Unii Europejskiej i Funduszu Spójności, informację o współfinansowaniu Projektu oraz logo Zamawiającego). Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do opracowanych prezentacji. Przynajmniej jeden egzemplarz CD lub DVD wykonanej prezentacji multimedialnej, będzie dostarczony w formacie umoŝliwiającym jej powielanie, edycję i drukowanie. Prezentacje multimedialne będą przedstawiane na konferencjach i spotkaniach z mieszkańcami oraz umieszczane na stronie internetowej Jednostki Realizującej Projekt (JRP). Treść i szata graficzna oraz sposób wykonania prezentacji muszą być kaŝdorazowo uzgodniona z Zamawiającym. Prezentacje multimedialne muszą być zgodne z dokumentami zawartymi w punkcie 2.1. OPZ. Termin dostarczenia prezentacji na nośnikach CD lub DVD wynosi 7 dni od otrzymania zlecenia przez Wykonawcę. Wyjątkowo w sytuacjach nieprzewidzianych Wykonawca zobowiązany będzie na Ŝądanie Zamawiającego do aktualizacji prezentacji multimedialnej najpóźniej w terminie 48 godzin. STRONA INTERNETOWA Wykonawca przygotuje i umieści w Internecie stronę internetową dla JRP, a takŝe będzie dokonywał jej bieŝącej aktualizacji w celu zobrazowania realizacji Projektu. Wykonawca będzie do tego zobowiązany przez cały okres realizacji Umowy. Zamawiający będzie właścicielem strony i będzie posiadał pełne uprawnienia administratora strony bez Ŝadnych ograniczeń. Wykonawca niezwłocznie przekaŝe Zamawiającemu wszelkie kody dostępu do strony, wraz z pełnymi uprawnieniami do jej treści. Zamawiający nie będzie wykorzystywał kodów 8

18 dostępu, o ile Wykonawca będzie administrował stroną zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. W Ŝadnym wypadku Wykonawca nie ma prawa ograniczać dostępu Zamawiającemu do w/w strony /np. poprzez zmianę kodów dostępu itp/. Wszelkie zobowiązania wynikające z funkcjonowania strony internetowej leŝą po stronie Wykonawcy. Po zakończeniu Umowy na Zamawiającym, nie będą ciąŝyć Ŝadne zobowiązania na rzecz Wykonawcy, ani osób trzecich. Niedopuszczalne jest wcześniejsze usuwanie jakiejkolwiek treści ze strony przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego. Zadanie Wykonawcy będzie: opracowanie strony graficznej; opracowanie strony merytorycznej (tj. treści zamieszczanych na stronie); aktualizowanie jej przez cały czas obowiązywania Umowy (aktualizacja co najmniej raz na kwartał lub w miarę zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego); dbanie o jej atrakcyjność i czytelność; uzgodnienie z Zamawiającym proponowanych przez siebie treści dotyczących Projektu (Zamawiający ma 3 dni na akceptację treści lub złoŝenie korekty); archiwizowanie danych zamieszczanych na stronie. Na projekcie strony powinny zostać umieszczone informacje przewidziane w dokumentach określonych w pkt 2.1. OPZ m. in.: logo POIiŚ, flagę Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Funduszu Spójności, hasło POIiŚ, informację o dofinansowaniu i kwota dofinansowania oraz odniesienie do strony internetowej informacje o Projekcie (etapy realizacji, harmonogram prac, kontakt do Jednostki Realizującej Projekt), linki do waŝnych stron związanych ze współpracą w sprawie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej Treści podlegające zamieszczeniu na stronie muszą być wcześniej uzgodnione z Zamawiającym (przed zamieszczeniem na stronie internetowej). Zamawiającemu przysługuje 1 dzień na akceptacje lub zgłoszenie uwag. W przypadku nie zaakceptowania przedstawionego materiału wykonawca dokona poprawy i przedstawi do powtórnego zatwierdzenia w ciągu 2 dni. W razie wystąpienia pomyłek lub błędów w treści zamieszczonej na stronie Zamawiającego, Wykonawca powinien niezwłocznie usunąć zgłoszone nieprawidłowości. Niedopuszczalne jest umieszczanie na stronie, bez wcześniejszego pisemnego uzgodnienia z Zamawiający jakichkolwiek innych treści z nim niezwiązanych i nieuzgodnionych / np. reklam itp./. Wykonawca dołoŝy wszelkich starań w celu zapewnienia atrakcyjności i aktualności strony. Wszystkie działania muszą być zgodne z dokumentami opisanymi w punkcie 2.1. OPZ. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizowania strony internetowej na bieŝąco i/lub w terminie 3 dni od otrzymania zlecenia. Wykonawca w zakresie realizowanego zamówienia wykupi hosting. Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy poddomenę. Strona powinna być wykonana techniką CMS joomla. GWARANCJA 1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres roku na wykonane prace, 2. Wykonawca będzie udzielał bezpłatnych odpowiedzi drogą mailową lub telefonicznie na wszystkie zapytania dotyczące funkcjonowania strony w ciągu 24 godzin od otrzymania zapytania przez cały 9

19 okres realizacji projektu Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno - kanalizacyjnego, 3. Wykonawca usunie wszelkie znalezione usterki ujawnione w trakcie fazy testowej oraz po uruchomieniu serwisu w ustalonym terminie, jednak nie dłuŝej niŝ do 3 dni od ich zgłoszenia, 4. W przypadku tworzenia na potrzeby serwisu specyficznych dodatków lub komponentów, Wykonawca zapewni bezpłatne wprowadzanie wszelkich poprawek bezpieczeństwa do wykonanych elementów przez cały okres gwarancji, 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji serwisu w tym instalacji nowych modułów i komponentów oraz modyfikacji szablonu, 6. Zmiany wprowadzone przez Zamawiającego nie podlegają gwarancji, jednak nie powodują jej utraty na pozostałe elementy serwisu. 7. Wykonawca odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej. Termin wykonania Wykonawca ma 45 dni od daty podpisania umowy na przygotowanie i wykonanie strony (20 dni na wizualizację strony oraz 25 dni na jej wykonanie). Część IV Współpraca z mediami (radio, prasa) SPOT RADIOWY Zadaniem Wykonawcy w tym zakresie będzie przygotowanie i wyemitowanie reklamy radiowej w regionalnym lub lokalnym radio. Wykonawca: przygotuje reklamę dotyczącą realizacji Projektu, co roku we wrześniu (codziennie od 1 IX do 30 IX), 2 razy dziennie w godzinach między 10.00, a przez cały okres trwania umowy tj. 3 lata; wykupi czas antenowy (długość spotu powinna wynosić 30 sekund); opatrzy spot radiowy komentarzem jednego lektora; przygotuje odpowiedni podkład muzyczny; w kaŝdym spocie radiowym Wykonawca podkreśli rolę Unii Europejskiej poprzez informację: Projekt współfinansowany przez Unii Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania drobnych poprawek o charakterze merytorycznym lub stylistycznym do przygotowanego spotu. Poprawki te muszą zostać naniesione przez Wykonawcę, a następnie cały spot powinien zostać przekazany jeszcze raz Zamawiającemu do akceptacji. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania praw autorskich do wyprodukowanego spotu na rzecz MPGK w Chełmie. Treść spotów radiowych oraz dokładny termin emisji powinien być kaŝdorazowo uzgodniony z Zamawiającym. Po przeprowadzonej emisji Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu zarchiwizowanego nagrania na nośnikach DVD lub CD w ilości 3 egzemplarzy dla kaŝdego spotu. W komunikatach radiowych Wykonawca powinien skoncentrować się na podstawowych załoŝeniach Projektu, jego efektach i korzyściach oraz waŝnych wydarzeniach związanych z realizacją Projektu. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu co najmniej 2 projektów do akceptacji. Wszystkie koszty związane z emisją spotu radiowego ponosi Wykonawca. Termin wrzesień 2012, 2013, WYWIAD Zostaną przeprowadzone wywiady w radio z przedstawicielem Zamawiającego (w tym pełnomocnikiem ds. Projektu MAO) na temat realizacji inwestycji. Przeprowadzone będą maksymalnie 2 wywiady w 10

20 trakcie trwania Umowy. Zadaniem Wykonawcy będzie dopełnienie wszelkich formalności związanych z przeprowadzeniem wywiadu w radio. Czas emisji kaŝdego wywiadu będzie wynosił maksymalnie 20 minut. Wywiad powinien być emitowany w dni powszednie w godzinach między 8.00, a Termin realizacji 2 miesiące od otrzymania zlecenia. ARTYKUŁ PRASOWY W trakcie realizacji Projektu Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i publikacji w prasie lokalnej i regionalnej serii artykułów (co najmniej 5 razy w trakcie trwania umowy). Artykuły powinny być umieszczone w tygodnikach lokalnych i/lub tygodniku lub dzienniku regionalnym. Profesjonalnie przygotowana informacja prasowa stanowi efektywny sposób promocji Projektu. Informacja prasowa to krótki tekst, którego celem jest przedstawienie najwaŝniejszych wydarzeń związanych z Projektem realizowanym w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Podawana jest do wiadomości mediom tak, aby umoŝliwić im przekazanie tej informacji w sposób bardziej rozbudowany. Informacja prasowa moŝe być udostępniona dziennikarzom podczas konferencji prasowej, przesłana faksem lub pocztą elektroniczną. Przygotowany przez Wykonawcę artykuł prasowy powinien zawierać: Nagłówek krótki tytuł; Akapit wprowadzający streszczenie najwaŝniejszych faktów w słowach; Tekst opis zagadnienia z podaniem szczegółów (przedstawienie faktów, a nie opinii); Końcowe akapity kontekst, cytaty, informację ogólne. Na koniec naleŝy podać nazwisko przynajmniej jednej osoby wraz z numerem telefonu, z którą dziennikarz będzie mógł się skontaktować w celu otrzymania dodatkowych informacji. Informację prasową naleŝy oznaczyć odpowiednimi elementami logotypów, zgodnie z dokumentami wskazanymi w pkt 2.1 OPZ. W zakresie informacji prasowej zadanie Wykonawcy będzie obejmowało przygotowanie materiałów do prasy press releases (treści artykułów, grafiki i ich zlecanie do publikacji) w prasie lokalnej i regionalnej. Artykuł powinien składać się, co najmniej z 20 modułów wykupionych w jednej ze wskazanych wyŝej rodzajów tytułów na stronie redakcyjnej. Zaleca się publikowanie artykułów na przemian w róŝnych tytułach prasowych. Wykonawca kaŝdorazowo przekaŝe Zamawiającemu opublikowane artykuły prasowe w zarchiwizowanej formie na płycie CD lub DVD w ilości dwóch egzemplarzy kaŝda. Termin publikacji 1 miesiąc od dnia otrzymania zlecenia przez Wykonawcę. REKLAMA W PRASIE Zadaniem Wykonawca będzie wykonanie trzech projektów reklamy w czasie trwania Umowy; Reklama powinna: składać się 6 modułów w tygodnikach lokalnych i/lub tygodniku lub dzienniku regionalnym; być zamieszczona na stronie redakcyjnej, co najmniej raz na kwartał w dwóch ze wskazanych wyŝej rodzajach tytułów; zawierać grafikę (jedna reklama powinna zawierać wizualizację etapu końcowego); zawierać komentarz o współfinansowaniu oraz odpowiednie oznakowanie zgodne z dokumentami zawartymi w punkcie 2.1. OPZ, a takŝe informację na temat Projektu. WKŁADKA DO GAZETY Zakres zadania obejmuje: opracowanie projektu graficznego wkładki zgodnie z dokumentami zawartymi w puncie 2.1. OPZ; 11

Polska-Chełm: Pojazdy silnikowe 2015/S

Polska-Chełm: Pojazdy silnikowe 2015/S 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216802-2015:text:pl:html Polska-Chełm: Pojazdy silnikowe 2015/S 119-216802 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Organizacja wycieczki promowej do Malmo (Szwecja) dla katedry Mikroekonomii

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Chełm: Dostawa kwiatów wiosennych - Bratków Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Chełm: Dostawa kwiatów wiosennych - Bratków Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2013-02-26 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpgk.chelm.pl Chełm: Dostawa kwiatów wiosennych - Bratków Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2013-08-27 13:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpgk.chelm.pl Chełm: Remont filtrów pośpiesznych SUW - ujęcie wody Trubaków

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 73052-2013; data zamieszczenia: 20.02.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 73052-2013; data zamieszczenia: 20.02.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2013-02-20 14:15 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 63964-2013 z dnia 2013-02-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chełm 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pojemników na odpady wg zadań:

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji OSTRÓDA Spółka z o.o. w Tyrowie Tyrowo 104, 14-100 Ostróda Tel. 089 646 72 12, faks 089 646 71 43 Internet: www.pwik.ostroda.pl REGON: 511005186,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-04-30 15:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana wykładziny podłogowej w salach 201,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl 1 z 5 2015-06-24 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl Legionowo: Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych oraz

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Chełm: Pojazdy silnikowe 2015/S

Polska-Chełm: Pojazdy silnikowe 2015/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:210944-2015:text:pl:html Polska-Chełm: Pojazdy silnikowe 2015/S 117-210944 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ulicach powiatowych w Krotoszynie w ramach projektu pt. Budowa i przebudowa ciągu ulic

ulicach powiatowych w Krotoszynie w ramach projektu pt. Budowa i przebudowa ciągu ulic Krotoszyn: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach powiatowych w Krotoszynie w ramach projektu pt. Budowa i przebudowa ciągu ulic powiatowych i gminnych z włączeniem do dróg krajowych nr 15 i 36 w Krotoszynie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=zp-400&strona=6

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=zp-400&strona=6 1 z 7 2010-10-01 17:15 Sanok: Przebudowa, rozbudowa i remont istniejących kominów wentylacyjnych i spalinowych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpgk.chelm.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpgk.chelm.pl 1 z 6 14-06-16 12:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpgk.chelm.pl Chełm: Sukcesywny zakup pyłów dymnicowych o kodzie odpadu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 02.01.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/01PL/01/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy produktów leczniczych Numer ogłoszenia: 1718-2014;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r.

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 4 845 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi transportowej, w dniach 22 i 24

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-11-23 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na. odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK

Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na. odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK 1 z 5 2012-01-26 15:03 Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku Numer ogłoszenia: 23173-2012;

Bardziej szczegółowo

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu Strona 1 z 5 Wieleń: Szacowanie nieruchomości Gminy Wieleń w latach 2009-2010. Numer ogłoszenia: 9475-2009; data zamieszczenia: 09.01.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Zaprojektowanie rozbiórki trzech garaŝyw zabudowie szeregowej, nowego budynku dla pośredniego węzła ciepłowniczego wraz z wyposaŝeniem o mocy 2,8 MW dla osiedla Centrum w Choszcznie oraz budowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl 1 z 5 2015-07-14 15:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl Kraków: Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpgk.chelm.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpgk.chelm.pl 1 z 7 2013-01-09 13:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpgk.chelm.pl Chełm: Sukcesywna dostawa konserw mięsnych jako posiłków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PIGśY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Białystok: Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie trzech analiz sektorowych, opracowanie wyników analiz w formie raportów oraz druk raportów z analiz w ramach produktu Podlaskiego Obserwatorium Rynku

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2010.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2010. Rzeszów: Zakup wyposaŝenia wraz z montaŝem i instalacją dla budynku Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Numer ogłoszenia: 252316-2010; data zamieszczenia: 16.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dla projektu pn: Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu

Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dla projektu pn: Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dla projektu pn: Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu Stadionu piłkarskiego EURO 2012 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 261372-2010;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ugkakolewnica.bip.lubelskie.pl Kąkolewnica: Utwardzenie drogi gminnej nr 101703L

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zwik.sochaczew.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zwik.sochaczew.pl/ z 5 2015-02-20 13:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zwik.sochaczew.pl/ Sochaczew: Pomoc techniczna - działania informujące i promujące

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Tarnobrzeg: Dostawa, montaŝ i ustawienie mebli biurowych, oraz innych elementów wyposaŝenia w ramach zadania pn.zabudowa podcieni budynku sądów i prokuratur w Tarnobrzegu Numer ogłoszenia: 364176-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-05-06 11:57 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa tlenu ciekłego medycznego wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 Dostawa pakietu Microsoft Office dla systemu Mac OS X 5 licencji MOLP EDU (wersja Std). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2010

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42. 1 z 6 2015-07-22 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.saniko.com.pl/bip/ Włocławek: Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparki

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Page 1 of 5 Płock: Dostawa samochodów osobowych w ilości 3 sztuk dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku Numer ogłoszenia: 326751-2010; data zamieszczenia: 17.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krosno: SprzedaŜ benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów słuŝbowych i sprzętu drogowego w 2009r. Numer ogłoszenia: 323225-2008; data zamieszczenia: 20.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpgk.chelm.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpgk.chelm.pl 1 z 8 2012-11-14 23:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpgk.chelm.pl Chełm: Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2012-09-05 13:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: remont pomieszczenia piwnicznego na węzeł cieplny

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Wieruszów: DOSTAWA OPATRUNKÓW I SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DLA POWIATOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP. Z O.O. NZOZ SZPITAL POWIATOWY W WIERUSZOWIE Numer ogłoszenia: 176265-2009; data zamieszczenia: 12.10.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. MontaŜ dźwigu osobowego oraz likwidacja starego bunkra na opał, wykonanie dojazdu dla niepełnosprawnych, przebudowa pomieszczeń - wykonanie nowych toalet w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

ZNP/12/23 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

ZNP/12/23 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie oraz realizację działań informacyjnych na temat działalności zarządzania lotniskiem przez Port Lotniczy Łódź w latach 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO PROGRAM WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 1 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM INS/NO-25/09 Puławy, 30.06.2009 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Ogłoszenie zamieszczono w BZP dnia 01.07.2009 r., pod Nr 216292-2009 I. Zamawiający INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH Al. Tysiąclecia

Bardziej szczegółowo

1: wykonanie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych, gminnych i dojazdowych wskazanych przez Zamawiającego w

1: wykonanie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych, gminnych i dojazdowych wskazanych przez Zamawiającego w Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdiz.suwalki.pl Suwałki: Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych, gminnych i dojazdowych w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Numer umowy: UDA POKL.04.01.01-00-328/09-01 BZPSA 532-2/09 Wrocław: Przeprowadzenie audytu dostępności serwisu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie strony Uniwersytetu Wrocławskiego do potrzeb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ===================================================================

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA =================================================================== SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA =================================================================== Nazwa zadania: remont budynku amfiteatru i biblioteki w Chybiu Nazwa Zamawiającego: Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D T R A N S P O R T U M I E J S K I E G O W G D A Ń S K U

Z A R Z Ą D T R A N S P O R T U M I E J S K I E G O W G D A Ń S K U OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Świadczenie usług przewozowych osób niepełnosprawnych na terenie miasta Gdańska w roku szkolnym 2010/2011 I. Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku; ul. Na Stoku

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo