DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ATLANTY POLAND S.A. ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ATLANTY POLAND S.A. ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU"

Transkrypt

1 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ATLANTY POLAND S.A. ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU 1. INSTRUMENTY FINANSOWE 1.1 Spółka posiada zobowiązania finansowe, z tyt. kredytów krótko i długoterminowych, w tym w rachunku bieżącym i odnawialnych, na dzień bilansowy zaprezentowane w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania z tytułu kredytów (w tys. zł) Nazwa (firma) jednostki Kwota kredytu wg umowy Kwota kredytu pozostała do spłaty na r. Termin spłaty BRE Bank S.A /06/2007 BRE Bank S.A /05/2007 Raiffeisen Bank PolskaS.A /05/2008 Raiffeisen Bank Polska S.A.* /06/2013 Zabezpieczenia Hipoteki na nieruchomościach w łącznej wysokości tys. zł, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, pełnomocnictwo do regulowania wszelkich wierzytelności i roszczeń Banku wynikających z umowy kredytowej, weksel in blanco cesja wierzytelności, pełnomocnictwo do regulowania wszelkich wierzytelności i roszczeń Banku wynikających z umowy kredytowej, weksel własny in blanco Hipoteki na nieruchomościach w łącznej wysokości tys. zł z cesją praw z polisy ubezp., cesja wierzytelności, zastaw rejestrowy na zapasach do wysokości tys. zł wraz z cesją praw z polisy ubezp., pełnomocnictwo do regulowania wszelkich wierzytelności i roszczeń Banku wynikających z umowy kredytowej Hipoteka na nieruchomościach w łącznej wysokości tys. zł z cesją praw z polisy ubezp., cesja wierzytelności, zastaw rejestrowy na udziałach Bakal Center Sp. z o.o., pełnomocnictwo do regulowania wszelkich wierzytelności i roszczeń Banku wynikających z umowy kredytowej * - w związku z podpisaniem z Raiffeisen Bankiem Polska S.A. w dniu r. umowy o kredyt inwestycyjny w wysokości 9 mln zł, bank zobowiązał się zwolnić zabezpieczenie w postaci hipotek na nieruchomościach Spółki w łącznej wysokości 3 mln zł, ustanowione do umowy o limit wierzytelności w wysokości 14,3 mln zł. W związku z powyższym, do Sądu zostały złożone następujące wnioski: o wykreślenie hipotek stanowiących zabezpieczenie do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/14400/03 oraz o wpis hipoteki w związku z umową o kredyt inwestycyjny nr CRD/22202/06. Do dnia przekazania niniejszego raportu, Spółka otrzymała postanowienie Sądu w sprawie wykreślenia trzech z ww. hipotek oraz w dniu r. otrzymała zawiadomienie o wpisie hipoteki łącznej w związku z umową o kredyt inwestycyjny. 2. DANE O POZYCJACH POZABILANSOWYCH NALEŻNOŚCIACH I ZOBOWIĄZANIACH WARUNKOWYCH, W TYM UDZIELONYCH GWARANCJACH I PORĘCZENIACH POZYCJE POZABILANSOWE Należności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń zastaw na towarach cesja wierzytelności umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń hipoteki na majątku własnym jako zabezpieczenie zaciągniętych zobowiązań przez jednostkę powiązaną 0 0 1

2 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń hipoteki na nieruchomościach zastaw towarów zastaw rzeczowych aktywów trwałych cesja praw z polis ubezpieczeniowych cesja należności handlowych P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m Zobowiązania warunkowe: *Gwarancje bankowe: kwota bank termin zapadalności zabezpieczenie 1) ,00 zł Bank Millennium S.A r. weksel (zabezpieczenie wydanych ATLANTA POLAND S.A. kart paliwowych) 2) ,00 zł BRE Bank r. weksel (generalne zabezpieczenie składane w procedurze celnej tranzytu i procedurze * Gwarancje ubezpieczeniowe: nie wystąpiły *Hipoteki: a). Hipoteki na nieruchomościach ATLANTA POLAND S.A. w Gdańsku, przy ul. Załogowej 17: - działka o nr KW hipoteka do wysokości: zł na rzecz BRE Banku (zabezpieczenie kredytu) - działka o nr KW hipoteka do wysokości: zł na rzecz BRE Banku (zabezpieczenie kredytu) - działka o nr KW hipoteka do wysokości: zł na rzecz BRE Banku (zabezpieczenie kredytu) - działka o nr KW hipoteka do wysokości: zł na rzecz BRE Banku (zabezpieczenie kredytu) - działka o nr KW hipoteka do wys.: zł na rzecz Raiffeisen Bank (II miejsce zabezp. kredytu) - działka o nr KW hipoteka do wys.: zł na rzecz Raiffeisen Bank (II miejsce zabezp. kredytu) - działka o nr KW hipoteka do wys.: zł na rzecz Raiffeisen Bank ( zabezpieczenie kredytu) - działka nr 54/13 - hipoteka do wysokości: zł na rzecz Raiffeisen Bank (I miejsce zabezp. kredytu) - działka o nr KW hipoteka do wys.: zł na rzecz Raiffeisen Bank (I miejsce zabezp. kredytu) b). Hipoteka na nieruchomości zlokalizowanej we Włocławku, przy ul. Wroniej 28 ATLANTA POLAND S.A. jest współwłaścicielem nieruchomości w ½ części: - hipoteka w wysokości 500 tys. zł na rzecz Urzędu Skarbowego w Siemianowicach Śląskich (jest to pozostałość po poprzednim właścicielu nieruchomości - ZPC Hanka ) - hipoteka w wysokości zł na rzecz PKO BP S.A. z tytułu kredytu udzielonego firmie Kujawianka Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku *Udzielone poręczenia: 2

3 brak *Zastaw na zapasach: Zastaw na zapasach do wysokości ,00 zł na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. jako zabezpieczenie udzielonego przez Bank w dniu r., Umową nr CRD/L/14400/03, limitu wierzytelności. W dniu r. podpisany został aneks nr 4 do ww. Umowy, podwyższający kwotę udzielonego limitu wierzytelności z zł do zł, w związku z powyższym zmianie uległo zabezpieczenie ww. limitu w postaci zastawu na zapasach. Postanowieniem Sądu z dnia r. Sąd Rejonowy w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy Rejestru Zastawów dokonał zmiany wpisu w rejestrze zastawów w rubryce 6 wpisano kwotę zł (szczegóły dotyczące zastawu). *Zastaw na maszynach i urządzeniach: Na dzień r. istniał jeszcze zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach do kwoty ,00 zł na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. jako zabezpieczenie udzielonego przez Bank w dniu r., Umową nr CRD/L/14400/03, limitu wierzytelności. W dniu r. podpisany został aneks nr 4 do ww. Umowy, którego integralną część stanowiło porozumienie do Umowy zastawu rejestrowego, zgodnie z którym nastąpiło rozwiązanie Umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego zawartej z Raiffeisen Bankiem S.A r. W związku z powyższym, Sąd Rejonowy w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy Rejestru Zastawów, Postanowieniem z dnia r. wykreślił ww. zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach. *Cesje z polis ubezpieczeniowych: Scedowano na rzecz BRE Banku S.A. oraz Raiffeisen Bank Polska S.A prawa z polis ubezpieczenia majątku: ubezpieczenie mienia (budynki i budowle) cesja na rzecz BRE Banku S.A. do kwoty ,00 zł oraz na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. do kwoty ,00 zł ubezpieczenie mienia (maszyny i urządzenia) cesja na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. do kwoty ,00 zł ubezpieczenie mienia (środki obrotowe) cesja na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. w wysokości ,00 zł *Weksle:. Weksle własne in blanco stanowią zabezpieczenie posiadanych przez ATLANTA POLAND S.A. umów kredytowych, leasingowych, gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych. *Cesja należności: Cesje należności od kilkunastu klientów ATLANTA POLAND S.A. na rzecz banków stanowią zabezpieczenie posiadanych przez Spółkę kredytów. Łączna kwota ww. na dzień r. wyniosła ,48 zł. Należności warunkowe: Jako zabezpieczenie należności handlowych ATLANTY POLAND S.A., na rzecz Spółki ustanowione zostały: I. Zastaw na towarach o łącznej wartości, zgodnie z umową w wysokości tys. zł, II. Cesja wierzytelności o łącznej wartości na dzień r tys. zł III. Umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie o wartości przedmiotu przewłaszczenia (środków trwałych rzeczy ruchomych), wg. wartości księgowej, zgodnie z umowami przewłaszczenia na zabezpieczenie w łącznej wysokości tys. zł 3

4 2.1. ZACIĄGNIĘTE KREDYTY, POŻYCZKI, UDZIELONE GWARANCJE 30 maja 2006r. został podpisany aneks do Umowy o Limit Wierzytelności NR CRD/L/14400/03 z dnia 25 września 2003 roku wraz z późniejszymi zmianami zawartej pomiędzy Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie a ATLANTA POLAND SA Na podst. ww. aneksu Bank udzielił Spółce Limitu wierzytelności ( zwanego dalej Limitem) do kwoty PLN. Limit został udzielony na okres od dnia udostępnienia środków do dnia 30 maja 2008r. z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności ATLANTA POLAND S.A. Wykorzystanie Limitu może następować w formie: - kredytu w Rachunku bieżącym w PLN do kwoty ,- PLN - kredytu w Rachunku bieżącym w USD do kwoty stanowiącej równowartość w PLN ,- - kredytu w Rachunku bieżącym w EUR do kwoty stanowiącej równowartość w PLN ,- -kredytu rewolwingowego w PLN do kwoty ,- PLN - kredytu rewolwingowego w USD do kwoty stanowiącej równowartość w PLN kredytu rewolwingowego w EUR do kwoty stanowiącej równowartość w PLN akredytyw bez pokrycia z góry w PLN lub w innej walucie do kwoty ,- PLN - gwarancji bankowych w PLN lub innej walucie do kwoty PLN ,- Łączna kwota zobowiązań Kredytobiorcy wobec Banku nie może przekroczyć kwoty Limitu, przy czym łączne wykorzystanie Kredytów w Rachunku bieżącym nie może przekroczyć kwoty w PLN ,- natomiast łączne wykorzystanie Kredytów rewolwingowych nie może przekroczyć kwoty w PLN ,- Oprocentowanie Limitu: - dla Kredytu w Rachunku bieżącym w PLN według stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banku, - dla Kredytu w Rachunku bieżącym w USD według stawki LIBOR 1M powiększonej o marżę banku, - dla Kredytu w Rachunku bieżącym w EUR - według stawki EURIBOR 1M powiększonej o marżę banku, - dla Kredytu rewolwingowego w USD - według stawki LIBOR 1M powiększonej o marżę banku, - dla Kredytu rewolwingowego w PLN - według stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banku, - dla Kredytu rewolwingowego w EUR - według stawki EURIBOR 1M powiększonej o marżę banku. Łączne zabezpieczenie wierzytelności Banku wobec Kredytobiorcy z tytułu Umowy będą stanowić: pełnomocnictwo do regulowania wszelkich wierzytelności i roszczeń banku wynikających z umowy, cesja wierzytelności, zastaw na zapasach, cesja praw z umowy ubezpieczenia zapasów, hipoteka na nieruchomościach, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotów hipoteki, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do łącznej kwoty aktualnego zadłużenia wraz z odsetkami i innymi kosztami, jednakże do kwoty nie większej niż PLN ,- w zakresie wszelkich należności wynikających z transakcji zrealizowanych na podstawie Umowy lub w związku z nią. W dniu 23 czerwca 2006r. Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie udzielił Spółce kredytu inwestycyjnego (nr umowy kredytowej CRD/22202/06) w kwocie złotych z przeznaczeniem na zakup części udziałów w kapitale zakładowym Bakal Center Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu. Termin spłaty kredytu określono na dzień 28 czerwca 2013r. Oprocentowanie kredytu ustalono w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku. Zabezpieczenia kredytu obejmują między innymi (i) obowiązek ATLANTA POLAND S.A. do ustanowienia na rzecz Raiffeisen Bank Polska SA w Warszawie zastawu rejestrowego na udziałach w kapitale zakładowym Bakal Center Sp. z o. o., (ii) udzielenie pełnomocnictwa do rachunków Spółki prowadzonych w przedmiotowym banku, (iii) obowiązek ustanowienia hipoteki zwykłej łącznej w wysokości złotych na nieruchomościach Spółki położonych w Gdańsku przy ulicy Załogowej 17, (iv) cesja z umów ubezpieczenia części z wymienionych nieruchomości oraz (v) cesja wierzytelności Bakal Center Sp. z o.o. wobec Spółki. W I połowie 2006 r. ATLANTA POLAND S.A. nie otrzymała żadnych pożyczek. Aneksem nr 3 z dnia 21 kwietnia 2006 r. do Umowy o udzielenie gwarancji nr CR/9079/ /03 z dnia r. zawartej z Bankiem Millennium S.A., gwarancja ta została przedłużona do dnia r., natomiast aneksem nr 4 z dnia r. jej kwota została podwyższona o zł tj. do kwoty ,00 zł. Ww. gwarancja umożliwia bezgotówkowe nabywanie paliwa. W dniu r. podpisany został Aneks nr 2 do Umowy nr 10/019/05 o udzielenie gwarancji zawartej z BRE Bankiem S.A. w dniu r., przedłużający termin obowiązywania ww. gwarancji do dnia r.. Gwarancja, w wysokości 200 tys. zł, zabezpiecza terminowe płatności zobowiązań Spółki z tytułu długów celnych, podatków i innych opłat celnych wobec Dyrektora Izby Celnej w Gdyni UDZIELONE POŻYCZKI, PORĘCZENIA, GWARANCJE Według stanu na dzień 30 czerwca 2006 roku Prezes Zarządu Dariusz Mazur zobowiązany jest do zapłaty kwoty ,12 złotych tytułem zawartej ze Spółką 30 listopada 1999 roku umowy pożyczki. Oprocentowanie pożyczki wynosiło 4

5 w I połowie 2006 r. 5% w skali roku. Termin spłaty pożyczki wraz z oprocentowaniem upłynął w dniu 31 lipca 2006 r. Pożyczka została spłacona w całości w dniu 12 września 2006r. ATLANTA POLAND SA udzieliła roku poręczenia za firmę Kujawianka Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, która do dnia r. była spółką współzależną od Emitenta - w związku z umową leasingową zawartą przez ten podmiot z Bankowym Funduszem Leasingowym SA (łączna wartość umowy ,36 PLN). 29 czerwca 2006 r. Spółka uzyskała informację, że poręczenie udzielone przez ATLANTA POLAND S.A. za firmę Kujawianka Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, w związku z rozwiązaniem ww. umowy wygasło. Udzielone gwarancje- Nie występują. 3. ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU UZYSKANIA PRAW WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I BUDOWLI- Spółka nie posiada zobowiązań wobec Budżetu Państwa tyt. uzyskania praw własności budynków i budowli. Posiada zobowiązania z tyt. prawa wieczystego użytkowania gruntów i ponosi opłatę roczną w wysokości: 25 tys. zł, płatną w terminie do 31 marca każdego roku. 4. INFORMACJA O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ W DANYM OKRESIE LUB PRZEWIDZIANEJ DO ZANIECHANIA. W bieżącym okresie nie wystąpiły w Spółce zjawiska zaniechania określonego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i nie przewiduje się tego typu działań w następnym okresie. 5. KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE, ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA WŁASNE POTRZEBY Spółka nie wytworzyła na własne potrzeby środków trwałych ani środków trwałych w budowie. 6. PONIESIONE NAKŁADY INWESTYCYJNE ORAZ PLANOWANE W OKRESIE 1 ROKU ( w tys. zł.) Nakłady na Poniesione 2006 r. Poniesione w I półroczu 2005r Planowane w 2006 r. Wartości niematerialne i prawne Prawo wieczystego użytkowania Budynki i budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Pozostałe środki trwałe Nakłady na środki trwałe w budowie Razem w tym dot. ochrony środowiska TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 7.1. Nie wystąpiły. 8. INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ KONSOLIDACJI 8.1. Nie wystąpiły 9. INFORMACJE O ZATRUDNIENIU 5

6 Przeciętna liczba zatrudnionych na Przeciętna liczba zatrudnionych na Ogółem, z tego: pracownicy umysłowi pracownicy fizyczni osoby korzystające z urlopów wychowawczych WYNAGRODZENIA, ŁĄCZNIE Z WYNAGRODZENIEM Z ZYSKU, WYPŁACONE CZŁONKOM ZARZĄDU I ORGANÓW ZARZĄDZJĄCYCH 30/06/ /06/2005 Wynagrodzenie organów zarządzających w tym: - Prezes Zarządu - Wiceprezes Zarządu - Członek Zarządu Wynagrodzenie organów nadzorczych: - Przewodniczący - Członek - Członek - Członek - Członek , , , , , , , , , , , , , , ,00 300,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Razem , , TRANSAKCJE Z CZŁONKAMI ZARZĄDU I ORGANAMI NADZORCZYMI I ICH MAŁŻONKAMI, KREWNYMI LUB POWINOWATYMI W LINII PROSTEJ DO DRUGIEGO STOPNIA LUB ZWIĄZANYMI Z TYTUŁU OPIEKI, PRZYSPOSOBIENIA LUB KURATELI Z OSOBĄ ZARZĄDZAJACĄ LUB BĘDĄCĄ W ORGANACH NADZORCZYCH JEDNOSTKI LUB SPÓŁEK, W KTÓRYCH SĄ ZNACZĄCYMI UDZIAŁOWCAMI (AKCJONARIUSZAMI) LUB WSPÓLNIKAMI. Według stanu na dzień 30 czerwca 2006 roku, Prezes Zarządu Dariusz Mazur zobowiązany jest do zapłaty kwoty 297.,623,12 złotych tytułem zawartej ze Spółką 30 listopada 1999 roku umowy pożyczki. Aktualne oprocentowanie pożyczki wynosi 5% w skali roku. Termin spłaty pożyczki wraz z oprocentowaniem upływa w dniu 31 lipca 2006r. W/w zobowiązanie zostało uregulowane w dniu 12 września 2006 r. 12. INFORMACJA O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH, UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES SPRAWOZDAWCZY a) Podział zysku za rok 2005: W dniu 29 maja 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND S.A. podjęło uchwałę ( Rep. A 3692/2006), o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 oraz podjęło Uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2005 w wysokości : ,10 zł w następujący sposób: kwotę: ,10 zł na kapitał zapasowy. 6

7 13. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, NIE UWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM W dniu 14 lipca 2006 r. uruchomiony został kredyt inwestycyjny w Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (nr umowy kredytowej CRD/22202/06 z dnia 26 czerwca 2006 r.) w kwocie złotych z przeznaczeniem na zakup części udziałów w kapitale zakładowym Bakal Center Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu. W dniu 3 lipca 2006r. Spółka podpisała umowę sprzedaży i przeniesienia tytułu prawnego do udziałów Bakal Center Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu, które stanowią 73,5% kapitału zakładowego oraz głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki za cenę sprzedaży ,00 zł. Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych oraz kredytu bankowego. W sierpniu br. Spółka złożyła do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd prospekt emisyjny obejmujący planowane przez Spółkę podwyższenie kapitału zakładowego ATLANTA POLAND S.A. w drodze publicznej emisji nie więcej niż akcji serii J z prawem poboru oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwały w sprawie ww. podwyższenia kapitału zakładowego ATLANTA POLAND S.A zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND S.A. w dniu 29 maja 2006 r. W dniu 8 sierpnia 2006 r. Spółka zawarła z Raiffeisen Bank Polska S.A. umowę zastawu rejestrowego na udziałach Bakal Center Sp. z o.o., stanowiących 73,5% kapitału zakładowego oraz głosów na Zgromadzeniu Wspólników Bakal Center Sp. z o.o. Ww. udziały ATLANTA POLAND S.A. nabyła w dniu r. na mocy umowy sprzedaży i przeniesienia własności udziałów. Zastaw został ustanowiony celem zabezpieczenia wierzytelności banku, wynikającej z Umowy kredytu nr CRD/22202/06 z dnia r. w kwocie zł. Do dnia przekazania niniejszego raportu, ww. umowa nie została jeszcze wpisana przez Sąd do rejestru zastawów. W dniu 7 września 2006 r. ATLANTA POLAND S.A. złożyła Panu Arkadiuszowi Mikłaszowi ofertę objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki o wartości nominalnej 1,00 złoty każda w zamian za 721 udziałów w kapitale zakładowym Bakal Center Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500,00 złoty każdy, stanowiących 10,3% kapitału zakładowego tej spółki, na warunkach określonych w uchwale nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z dnia 29 maja 2006 r. Cena emisyjna każdej z obejmowanych akcji wyniosła 24,21 złotych. Jednocześnie Pan Arkadiusz Mikłasz w dniu 7 września 2006 r. ww. ofertę objęcia akcji serii H Spółki przyjął. ATLANTA POLAND i Pan Arkadiusz Mikłasz w dniu 7 września 2006 r. podpisali umowę, na mocy której Pan Arkadiusz Mikłasz objął akcje serii H i pokrył je wkładem niepieniężnym w postaci 721 udziałów w kapitale zakładowym Bakal Center Sp. z o.o. 14. INFORMACJE O RELACJACH MIĘDZY PRAWNYM POPRZEDNIKIEM A EMITENTEM ORAZ SPOSÓB I ZAKRES PRZEJĘCIA AKTYWÓW I PASYWÓW Spółka nie zmieniła formy prawnej własności ani w bieżącym okresie ani w okresach poprzednich za które prezentowane są dane porównywalne. 15. SPRAWOZDANIE FINANSOWE NIE ZOSTAŁO SKORYGOWANE WSKAŹNIKIEM INFLACJI, GDYŻ SKUMULOWANA ŚREDNIOROCZNA STOPA INFLACJI Z OKRESU TRZECH LAT NIE OSIĄGNĘŁA 100%. 16. ZESTAWIENIE ORAZ OBJASNIENIE RÓŻNIC MIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, A UPRZEDNIO SPORZĄDZANYMI I OPUBLIKOWANYMI SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI. Nie wystąpiły. 17. ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI I SPOSOBU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, DOKONANYCH W STOSUNKU DO POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO (LAT OBROTOWYCH) ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ MAJATKOWĄ I FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK FINANSOWY I RENTOWNOŚĆ Od dnia 1 stycznia 2006 roku Spółka wprowadziła zmiany w zakresie umorzenia środków trwałych. Weryfikacji uległy stawki amortyzacji budynków i budowli, położonych w Gdańsku przy ul. Załogowej 17 (siedziba Spółki) oraz we Włocławku przy ul. Wroniej 28,do których stosowano zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, indywidualne (podwyższone) stawki amortyzacji. Stwierdzono, iż przyjęte wcześniej okresy 7

8 użytkowania nie odpowiadają okresowi ekonomicznej użyteczności. Spowodowało to korektę (obniżenie) stawek umorzeniowych odpowiadającą okresowi 40 lat. Zmiana stawek umorzeniowych spowodowała wzrost zysku netto Spółki w I półroczu 2006 r. oraz zwiększenie wartości kapitałów własnych o: 347 tys. zł. Weryfikacji uległy również stawki amortyzacji maszyn i urządzeń technicznych, do których zastosowano indywidualną stawkę amortyzacji uwzględniając dla każdej pozycji środka trwałego okres ekonomicznego wykorzystania. Spowodowało to wzrost zysku netto Spółki w I półroczu 2006 r. oraz zwiększenie wartości kapitałów o: 64 tys. zł. W sprawozdaniach i danych porównywalnych nie dokonywano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania, ponieważ w opiniach nie było zastrzeżeń. 18. DOKONANE KOREKTY BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ MAJATKOWĄ I FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK FINANSOWY I RENTOWNOŚĆ W sprawozdaniach, danych porównywalnych nie dokonano korekty błędów podstawowych wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania, ponieważ w opiniach nie było zastrzeżeń. 19. W SPÓŁCE NIE WYSTĘPUJE ZAGROŻENIE CO DO KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI. 20. SPÓŁKA NIE ŁĄCZYŁA SIĘ Z INNYM PODMIOTEM, NIE POSIADAŁA ODDZIAŁÓW. 21. WYCENA UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH NIE DOTYCZY 22. ATLANTA POLAND S.A. NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 8

Ilość zakupionych obligacji 350 Cel nabycia zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G

Ilość zakupionych obligacji 350 Cel nabycia zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) wycenione według ceny rynkowej z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109)

1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) Stan aktywa na 31.03.2004r. 347 tys

Bardziej szczegółowo

B. Dodatkowe noty objaśniające

B. Dodatkowe noty objaśniające B. Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowa nota objaśniająca nr 1. 1. Informacja o instrumentach finansowych 1.1. Instrumenty finansowe w podziale na grupy: Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

7. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań.

7. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty finansowe. 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty finansowe. Na dzień 31 grudnia 2012 r. Spółka posiadała instrumenty finansowe (w złotych): Rodzaj instrumentu 31.12.2011 Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2012 Środki

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych do SA-R 2014 1. Informacje o instrumentach finansowych: Na dzień 31.12.2014r. Spółka nie posiada aktywów i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok 1. Informacje o aktywach i zobowiązaniach finansowych Computer Service Support S.A. : Zestawienie aktywów

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych do SA-R 2015 1. Informacje o instrumentach finansowych: Na dzień 31.12.2015r. Spółka nie posiada aktywów i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 15 marca 2013r.

Wrocław, 15 marca 2013r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2012 31 GRUDNIA 2012 Wrocław, marzec 2013 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2012 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1. Informacje o instrumentach finansowych. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1. Informacje o instrumentach finansowych. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych Lp Treść Zobowiązania Pożyczki udzielone i należności własne utrzymywane do terminu wymagalności dostępne do sprzedaży 1 Stan na początek

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych W 2008 roku Spółka posiadała wyłącznie zobowiązania finansowe inne niż przeznaczone do obrotu. Zobowiązania finansowe inne niż przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 marca 2015r.

Wrocław, 20 marca 2015r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2014 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1. Prospekt Emisyjny Aneks nr 1. Było: str. 80 pkt. 8.1.3

ANEKS NR 1. Prospekt Emisyjny Aneks nr 1. Było: str. 80 pkt. 8.1.3 ANEKS NR 1 Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji Serii B FAMUR S.A. zatwierdzonego przez KPWiG w dniu 21 czerwca 2006 roku Aneks do zatwierdzonego Prospektu uwzględnia zdarzenia i okoliczności, które

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty finansowe. Na dzień 31 grudnia 2015 r. Spółka posiadała instrumenty finansowe (w złotych): Rodzaj instrumentu 31.12.2014 Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2015 Środki

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające

Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowe noty objaśniające Sprawozdanie finansowe na 31.12.2011 Strona 1 z 8 1. Informacje o instrumentach finansowych Transakcje terminowe Nie występują. Aktywa finansowe Posiadane udziały w podmiotach

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. Walutowe instrumenty pochodne Jednym z rodzajów ryzyka rynkowego, które wpływa na działalność Spółki

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające

Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowe noty objaśniające Nazwa (firma) jednostki, ze wskaz. formy prawnej 1. Instrumenty finansowe W Grupie Eldorado występują następujące instrumenty finansowe: a) kredyty bankowe b) walutowe transakcje

Bardziej szczegółowo

Stan zaangażowania kredytowego, odsetki i prowizje od kredytu prezentuje poniższa tabela:

Stan zaangażowania kredytowego, odsetki i prowizje od kredytu prezentuje poniższa tabela: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Raport SA-R MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-R MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-R 2012 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RAPORTU SA-R 2012 MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl Internet: www.moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

- powyżej 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1 Informacja o instrumentach finansowych Informacje o instrumentach finansowych Spółki Pożyczki udzielone, I półrocze 2008 2007 I półrocze 2007 należności własne Stan na początek

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 13. Informacje o instrumentach finansowych W 2011 roku Spółka posiadała wyłącznie zobowiązania finansowe inne niż przeznaczone do obrotu. Zobowiązania finansowe inne niż

Bardziej szczegółowo

1. Informacja o instrumentach finansowych W okresie sprawozdawczym pozycje instrumentów finansowych nie występowały.

1. Informacja o instrumentach finansowych W okresie sprawozdawczym pozycje instrumentów finansowych nie występowały. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacja o instrumentach finansowych W okresie sprawozdawczym pozycje instrumentów finansowych nie występowały. 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO 31.03.2016 R. (I KWARTAŁ 2016 R.) Jaworzno 10.05.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające

Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowe noty objaśniające 1. Informacje o instrumentach finansowych Lp. Treść Aktywa przeznaczone do obrotu Zobowiązania przeznaczone do obrotu Pożyczki udzielone i należności własne Aktywa utrzymywane

Bardziej szczegółowo

Ilość zakupionych obligacji 350 zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G

Ilość zakupionych obligacji 350 zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu: - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) Stan aktywa na 31.03.2007r. 369 tys. zł Zwiększenie:

Bardziej szczegółowo

I TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00

I TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I TABELA 1 Zmiany w zakresie majątku trwałego w roku 2012 LP Nazwa grupy majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Zakup/sprzedaż +/- Inwestycja/likwidacja +\-

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. TABELA 1 +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00

amortyzacji lub umorzenia. TABELA 1 +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 21.05.2008 r.

Wrocław, 21.05.2008 r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO POWER MEDIA S.A. W 2007 ROKU ZA OKRES 1 STYCZNIA 2007 31 GRUDNIA 2007 Wrocław, maj 2008 1. Informacja o instrumentach finansowych W całym okresie

Bardziej szczegółowo

Ilość zakupionych obligacji 350 zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G Ustalona stopa oprocentowania 6 %

Ilość zakupionych obligacji 350 zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G Ustalona stopa oprocentowania 6 % B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) wycenione według ceny rynkowej z dnia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Łódź, 26 listopada 2015 roku Raport bieżący nr 36/2015 Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Zarząd Redan

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

1. Instrumenty finansowe - udzielone pożyczki : Stan na początek okresu

1. Instrumenty finansowe - udzielone pożyczki : Stan na początek okresu Dodatkowe noty objaśniające za 2004 r. Grupy Kapitałowej Cersanit S.A. Kielce 1. Instrumenty finansowe - udzielone pożyczki : Stan na początek okresu 838 tys. Zwiększenia 61 tys. Stan na koniec okresu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014 SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014 Informacje ogólne: 1. 81-107 Gdynia ul. Płk. Dąbka 77/IV/2 zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ pod nr 0000459345. W Urzędzie Statystycznym

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2014 roku (01.01.2014 31.03. 2014) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 01.10.2007-31.12.2007 1. Informacje o instrumentach finansowych. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem pozycje dotyczące instrumentów

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 8. 1. Odnośnie "instrumentów finansowych" - papierów wartościowych, wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych W 2012 roku Spółka posiadała wyłącznie zobowiązania finansowe inne niż przeznaczone do obrotu. Zobowiązania finansowe inne niż przeznaczone

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

4. Stan na koniec roku r.(bz) , ,12. b) Reja 2 17, ,12. c) Ledóchowskiego 14 21,43 943,88

4. Stan na koniec roku r.(bz) , ,12. b) Reja 2 17, ,12. c) Ledóchowskiego 14 21,43 943,88 Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2014 rok Spółdzielni Mieszkaniowej SPÓŁDZIELCA ul. Kaszubska 8. Informacje i objaśnienia do bilansu Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE I. Instrumenty finansowe II. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

Raport SA-R MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-R MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-R 2014 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RAPORTU SA-R 2014 MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl Internet: www.moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Nota 40. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych gwarancjach i poręczeniach

Nota 40. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych gwarancjach i poręczeniach Dodatkowe noty objaśniające (tys. zł.) Nota 39. Instrumenty finansowe (instrumenty terminowe i pochodne) Emitent w okresie prezentowanych informacji finansowych zidentyfikował następujące instrumenty finansowe:

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Półrocze/ półrocze/2006 Raiffeisen Bank Polska S.A. stan zaciągniętego kredytu zapłacone odsetki

Półrocze/ półrocze/2006 Raiffeisen Bank Polska S.A. stan zaciągniętego kredytu zapłacone odsetki B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

SEKO S.A. - Sprawozdanie Finansowe za 2014 rok

SEKO S.A. - Sprawozdanie Finansowe za 2014 rok DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacja o instrumentach finansowych I. Spółka posiada następujące instrumenty finansowe: a) Kategoria pożyczki i należności własne Do tej kategorii jednostka zalicza należności

Bardziej szczegółowo

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku.

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku. 2015-04-14 18:18 MLP GROUP SA Podpisanie znaczących umów Raport bieżący 8/2015 Zarząd Spółki MLP GROUP S.A. ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku zostały podpisane umowy kredytowe

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

212,55. Umorzenie na : 5 780,00; Zwiększenia: -; - amortyzacja: -; Umorzenie na : 5 780,00 771,26. Suma:

212,55. Umorzenie na : 5 780,00; Zwiększenia: -; - amortyzacja: -; Umorzenie na : 5 780,00 771,26. Suma: DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych. Urządzenia techniczne i

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające

Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowe noty objaśniające 1. Informacje o instrumentach finansowych. Długoterminowe aktywa finansowe Spółki stanowią: - udzielone pożyczki długoterminowe spółce zależnej, - nabycie wierzytelności spółki

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Wrocław, r.

Wrocław, r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2008 31 GRUDNIA 2008 Wrocław, kwiecień 2009 1. Informacja o instrumentach finansowych W całym okresie

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające

Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych. 1.1. Krótkoterminowa poŝyczka udzielona jednostce powiązanej Quantum Assets w tys.zł Stan na 1.01.2007

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe za okres 3 31 marca 2017 r. w tys. EUR Przychody z inwestycji 1 363 510 318 117 Pozostałe przychody operacyjne 197 104 46 24 Koszty operacyjne (596)

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

B. INNE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE

B. INNE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE B. INNE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) pożyczki udzielone i należności własne Emitent nie udzielił pożyczek w 2008 roku. b) podstawowa charakterystyka, ilość i wartość

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Odnośnie "instrumentów finansowych" - papierów wartościowych, wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty finansowe. Na dzień 31 grudnia 2011 r. Spółka posiadała instrumenty finansowe (w złotych): Rodzaj instrumentu 31.12.2010 Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2011 Środki

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Nota 40. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych gwarancjach i poręczeniach

Nota 40. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych gwarancjach i poręczeniach Dodatkowe noty objaśniające (tys. zł.) Nota 39. Instrumenty finansowe (instrumenty terminowe i pochodne) Emitent w okresie prezentowanych informacji finansowych zidentyfikował następujące instrumenty finansowe:

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Instrumenty finansowe z podziałem na kategorie i grupy.

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Instrumenty finansowe z podziałem na kategorie i grupy. 1. Informacje o instrumentach finansowych. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1.1. Instrumenty finansowe z podziałem na kategorie i grupy. Treść Pożyczki udzielone i należności własne Zobowiązania finansowe przeznaczone

Bardziej szczegółowo