Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów z działalności Komisji Rewizyjnej i Zarządu za okres od do r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów z działalności Komisji Rewizyjnej i Zarządu za okres od 04.12.2011 do 07.12.2012r."

Transkrypt

1 Kraków dn r. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów z działalności Komisji Rewizyjnej i Zarządu za okres od do r. Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się na posiedzeniu w dniu r. w Gdyni w składzie: Przewodnicząca: mgr Dorota Tkaczyk Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Członkowie: mgr inż. Bartosz Bursa Politechnika Poznańska mgr Wojciech Cichoń Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie mgr Jarosław Kłodziński Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku mgr Jacek Pakuła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu W takim składzie osobowym, Komisja Rewizyjna funkcjonowała do 27 lipca 2012 roku. Po złożeniu rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej KRD przez mgr inż. Bartosza Bursę, Komisja Rewizyjna stwierdziła wygaśnięcie mandatu oraz podjęła starania o uzupełnienie składu Komisji, o kolejna osobę znajdującą się na liście wyborczej ze Zjazdu w Gdyni. Doktoranci mgr Adrian Gorgosz z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i mgr inż. Mirosław Półgęsęk z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego ze Szczecina nie przyjęli mandatu członka KR KRD. W dniu 6 sierpnia 2012 roku, wpłynęło pismo przewodniczącej mgr Doroty Tkaczyk w przedmiocie rezygnacji z funkcji przewodniczącej Komisji Rewizyjnej i członka Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Wobec tego Komisja Rewizyjna Krajowej Reprezentacji Doktorantów zebrała się na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 sierpnia w Warszawie i dokonała stwierdzenia wygaśnięcia mandatu mgr Doroty Tkaczyk oraz wybrała nowego przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Od 24 sierpnia do 22 września 2012 r. Komisja Rewizyjna przedstawiała się w następującym składzie: Przewodniczący mgr Wojciech Cichoń, oraz członkowie mgr Jarosław Kłodziński i mgr Jacek Pakuła. 1

2 W dniu 22 września, skład komisji został uzupełniony o ostatnia osobę na liście wyborczej ze zjazdu w Gdyni -, mgra Krzysztofa Budkę. Wobec braku innych kandydatów Komisja Rewizyjna pracowała w czteroosobowym zespole. W okresie sprawozdawczym Członkowie Komisji Rewizyjnej uczestniczyli jako obserwatorzy we wszystkich posiedzeniach Zarządu KRD. Komisja Rewizyjna prowadziła bieżący nadzór nad działalnością Zarządu. Kontrola obejmowała w szczególności realizację zadań określonych przez Zjazd oraz podjętych uchwał, prawidłowości przebiegu dokumentów, w tym dokumentacji finansowej. Członkowie Komisji Rewizyjnej zabierali głos na wszystkich spotkaniach Zarządów Krajowej Reprezentacji Doktorantów, szczególnie: 1. W Warszawie 12 maja były poruszane sprawy półrocznych sprawozdań członków zarządu, pełnomocników i komisji. Zwrócono uwagę na czas zamieszczania protokołów na stronie KRD. 2. W Bydgoszczy 23 czerwca zostały poruszone sprawy związane półrocznym sprawozdaniem, zwrócono uwagę o przygotowanie zapytań ofertowych na zakup wyposażenia biurowego oraz o poproszono o wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wyżej wymienione działania. Zwrócono również uwagę o aktualizację danych osobowych na stronie KRD. 3. W Gdańsku 27 lipca zostały omówione sprawozdania członków zarządu KRD, stwierdzono w dokumentacji brak protokołu ze Zjazdu w Gdyni (3-4 XII 2011 r.) osoba odpowiedzialna: Piotr Czerwiński, oraz zwrócono uwagę na wyznaczenie członka Zarządu odpowiedzialnego za zbieranie CV w czasie rekrutacji na stanowisko pracownika biurowego dla KRD. 4. We Wrocławiu 24 listopada zostały omówione wyniki kontroli w biurze Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 23 listopada 2012 roku. Do momentu pozyskania biura dla KRD, Komisja Rewizyjna sprawdzała, czy wszystkie dokumenty są w formie elektronicznej (m.in. protokół ze Zjazdu oraz protokoły z poszczególnych posiedzeń. Wielokrotnie upominano osoby, które były odpowiedzialne za ich napisanie - telefonicznie, mailowo na grupie oraz formalnie na Zarządach), Dorota Tkaczyk pomagałam w ustaleniach kto posiada dokumentację "pozjazdową". 2

3 Komisja Rewizyjna dwukrotnie przeprowadziła kontrolę w biurze KRD w Warszawie na ul. Koszykowej 60/62. Pierwsza kontrola miała miejsce w dniu 24 sierpnia 2012 roku. Przedmiotem prac Komisji Rewizyjnej była kontrola dokumentacji KRD, w szczególności obieg dokumentów, pisma wychodzące i przychodzące, protokoły począwszy od zjazdu w Gdyni (3 4 XII 2011 r) i z dotychczasowych posiedzeń zarządów, a także wydatkowanie środków będących w dyspozycji KRD. Stwierdzono wówczas: 1. brak protokołu z I Posiedzenia Zarządu KRD z dnia r. z Poznania osoba odpowiedzialna: Dominik Suligowski 2. brak sygnatur i adnotacji o dacie wpłynięcia na pismach przychodzących 3. brak szczegółowego opisu faktur. Druga kontrola miała miejsce w dniu 23 listopada 2012 r. Obejmowała ona: protokoły z zarządów + uchwały, faktury za zakup sprzętu biurowego + zapytania ofertowe, zestawienie wydatków KRD od ostatniej kontroli tj. 24 sierpnia do 23 listopada, umowa z pracownikiem Biura. Kontrola nie wykazała większych uchybień. Stwierdzono brak jednej uchwały Zarządu z posiedzenia w Warszawie w dniu 22 września 2012 r. Wszystkie pisma przychodzące zostały uporządkowane, szczegółowa dokumentacja faktur uzupełniona i prowadzona na bieżąco przez pracownika biura. Komisja Rewizyjna Krajowej Reprezentacji Doktorantów obradowała na trzech posiedzeniach zwyczajnych: r. w Gdyni, 27 lipca 2012 roku w Gdańsku, 7 grudnia 2012 roku w Krakowie, oraz jednym nadzwyczajnym zebraniu w dniu 24 sierpnia 2012 roku w Warszawie. Komisja Rewizyjna przeprowadziła dwukrotną ocenę działalności poszczególnych członków Zarządu. Pierwsza ocena miała miejsce w dniu 27 lipca 2012 roku i dotyczyła działalności osób z Zarządzie KRD, pełnomocników i komisji w okresie od stycznia do czerwca 2012 r. Druga ocena, została przeprowadzona w dniu 7 grudnia 2012 roku i obejmowała działalność Zarządu od stycznia do listopada 2012 roku. Ponadto w dniu 24 listopada przeprowadzono indywidualne rozmowy z każdym z członków zarządu na temat realizacji deklaracji wyborczych i zadań powierzonych przez zarząd w czasie trwania kadencji. Konsultacje na temat pracy Zarządu, Komisji problemowych, Pełnomocników odbywały się po każdych obradach w mijającej kadencji. 3

4 Członkowie KR uczestniczyli jak organ nadzorczy przy pozyskaniu biura KRD (Dorota Tkaczyk), w czasie przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych na stanowisko pracownika biurowego KRD (Wojciech Cichoń) oraz czuwali nad prawidłowym trybem przygotowania i wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup wyposażenia do biura zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Jarosław Kłodziński). Ponadto członkowie KR organizowali bądź współorganizowali posiedzenia Zarządu KRD : 1. Posiedzenie Zarządu KRD w Poznaniu w dn r. organizowane przez Politechnikę Poznańska (Bartosz Bursa) 2. Posiedzenie Zarządu w Krakowie w dn r. współorganizowane przez Akademię Górniczo Hutniczą (Łukasz Wzorek) i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (Wojciech Cichoń). W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 posiedzeń Zarządu KRD. Udział członków Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach przedstawia się następująco: Dorota Tkaczyk (do lipca 2012) uczestniczyła w 4 posiedzeniach Jarosław Kłodziński 8 posiedzeniach Jacek Pakuła 6 posiedzeniach Bartosz Bursa (do lipca 2012) - 1 posiedzeniu Wojciech Cichoń 10 posiedzeniach Krzysztof Budka (od września 2012) 4 posiedzenia Realizacja planu budżetowego Krajowej Reprezentacji Doktorantów: Budżet Krajowej Reprezentacji Doktorantów w roku kalendarzowym 2012 wynosił zł. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego został podzielony pomiędzy poszczególne zadania. Każdorazowe wydatkowanie środków, nieprzewidziane w budżecie było kontrasygnowane przez innego członka zarządu KRD i podlegały uzasadnieniu dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ciągu całego roku kalendarzowego były składane kwartalne sprawozdania do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które podlegały ocenie przez odpowiedniego pracownika departamentu budżetów i finansów MNiSW. Do czasu oceny 4

5 Komisji Rewizyjnej nie były zgłaszane żadne zastrzeżenia ze strony Ministerstwa dotyczące realizacji budżetu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Robert Kiliańczyk: Komisja Rewizyjna na posiedzeniu zwyczajnym w dniu 7 grudnia 2012 roku w Krakowie, po przeprowadzeniu indywidualnej rozmowy w dniu 24 listopada 2012 roku, dokonała oceny działalności przewodniczącego KRD mgra Roberta Kiliańczyka. Przewodniczący KRD, uczestniczył w 9 z 10 Zarządów KRD. Przewodniczący KRD, reprezentował środowisko doktorantów wobec Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i organów rektorskich w Polsce. Był delegatem w czasie zjazdu Eurodoc w Krakowie. Reprezentował środowisko doktorantów na międzynarodowej konferencji w Sztokholmie dotyczącej szkolnictwa wyższego. Jest członkiem ministerialnego zespołu do spraw zmian w ustawie PoSW. Robert Kiliańczyk reprezentował środowisko doktorantów na spotkaniach w ministerstwie sprawiedliwości w sprawie deregulacji zawodów. Polityka finansowa była prowadzona w sposób rzetelny i przejrzysty, wszystkie wydatki poza preliminarzem budżetowym były konsultowane z członkami zarządu, oraz decyzje o wydatkowaniu środków były kontrasygnowane przez innych członków zarządu. Poszukiwania lokalu dla potrzeb biura KRD, jak i jego wyposażenie, oraz zatrudnienie pracownika biura było przeprowadzone w sposób prawidłowy i z zachowaniem wszelkich ustawowych procedur. Robert Kiliańczyk uczestniczył również w spotkaniach lokalnych i branżowych porozumień doktoranckich. Aktywnie starał się rozwiązywać problemy doktorantów. Wobec powyższego, Komisja Rewizyjna KRD w głosowaniu tajnym postanowiła jednomyślnie złożyć wniosek o udzielenie absolutorium dla Przewodniczącego KRD mgr. Roberta Kiliańczyka. Anna Mrozowska: Komisja Rewizyjna na posiedzeniu zwyczajnym w dniu 7 grudnia 2012 roku w Krakowie, po przeprowadzeniu indywidualnej rozmowy w dniu 24 listopada 2012 roku, dokonała oceny działalności wiceprzewodniczącej KRD mgr Anny Mrozowskiej. Wiceprzewodnicząca KRD, uczestniczyła w 9 z 10 Zarządów KRD. W czasie pełnienia swojej funkcji wywiązał się z celów postawionych sobie przed Zjazdem Delegatów w Gdyni w 2011 roku. Należało do nich: 5

6 dbanie o wizerunek KRD, który realizowała poprzez udział w licznych debatach i spotkaniach w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz na konferencjach (np.: w Szwecji), jako prawnik z wykształcenia, zaangażowała się w prace nad otrzymaniem przez KRD osobowości prawnej, podczas rocznej kadencji stawiała na rozwój doktorantów w całej Polsce współorganizując różne inicjatywy naukowe, w KRD była odpowiedzialna za współpracę z Komisją Prawną i przygotowywaniem projektów uchwał przedkładanych Zarządowi, Dbała o integrację środowiska poprzez liczne spotkania i imprezy integracyjne organizowane podczas konferencji KRD. Anna Mrozowska, ponadto reprezentowała doktorantów wobec Ministerstwa, gdzie opiniowała akty prawne dotyczące doktorantów. Została również członkiem komisji dyscyplinarnej Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestniczyła w posiedzeniach KRASP. Polityka finansowa, którą realizowała wspólnie z Przewodniczącym była prowadzona w sposób rzetelny i przejrzysty, wszystkie wydatki poza preliminarzem budżetowym były konsultowane z członkami Zarządu, a decyzje o wydatkowaniu środków były kontrasygnowane przez innych członków. W jej obowiązkach było również przygotowanie materiałów do biuletynem KRD. Poszukiwania lokalu dla potrzeb biura KRD, jak i jego wyposażenie, oraz zatrudnienie pracownika biura było przeprowadzone w sposób prawidłowy i z zachowaniem procedur. Wobec powyższego, Komisja Rewizyjna KRD w głosowaniu tajnym postanowiła jednomyślnie złożyć wniosek o udzielenie absolutorium dla Wiceprzewodniczącej KRD mgr Anny Mrozowskiej. Paweł Maślak: Komisja Rewizyjna na posiedzeniu zwyczajnym w dniu 7 grudnia 2012 roku w Krakowie, po przeprowadzeniu indywidualnej rozmowy w dniu 24 listopada 2012 roku, dokonała oceny działalności Sekretarza KRD mgr. inż. Pawła Maślaka. Sekretarz KRD, uczestniczył w 9 z 10 Zarządach KRD. W czasie pełnienia swojej funkcji wywiązał się z części celów postawionych sobie przed Zjazdem Delegatów w Gdyni w 2011 roku. Należało do nich: 6

7 Poszukiwanie grantów i funduszy na działalność i stypendia dla doktorantów Aktualizacja strony internetowej KRD, bazy danych, Kontynuowanie prac przy zmianach w prawie dotyczącym doktorantów, Integracja środowiska doktoranckiego, Kontynuowanie działalności statutowej. Informacje o możliwości ubiegania się o granty znajdowały się na stronie internetowej KRD i dotyczyły głównie doktorantów terenów Dolnego Śląska. Były na bieżąco uzupełniane wraz z aktualizacja strony. Paweł Maślak, uczestniczył również w zawiązaniu Wrocławskiego Porozumienia Doktorantów, przez co przyczyniał się do integracji środowiska doktorantów na Dolnym Śląsku. W czasie trwania kadencji, Paweł Maślak, został wybrany na Sekretarza zarządu. Prowadził protokoły z posiedzeń Zarządu, które zostały poddane wersyfikacji przez Komisję Rewizyjną kilkakrotnie były zgłaszane poprawki i uwagi do treści protokołów. Wobec powyższego, Komisja Rewizyjna KRD w głosowaniu tajnym w stosunku głosów 2 głosy za i 1 głos na nie 1 wstrzymujący, postanowiła złożyć wniosek o udzielnie absolutorium dla sekretarza KRD mgr inż. Pawła Maślaka. Rafał Ogórek: Komisja Rewizyjna na posiedzeniu zwyczajnym w dniu 7 grudnia 2012 roku w Krakowie, po przeprowadzeniu indywidualnej rozmowy w dniu 24 listopada 2012 roku, dokonała oceny działalności członka zarządu KRD mgr. inż. Rafała Ogórka. Rafał Ogórek, uczestniczył w 10 z 10 posiedzeń Zarządów KRD. W czasie pełnienia swojej funkcji wywiązał się z celów postawionych sobie przed Zjazdem Delegatów w Gdyni w 2011 roku. Należało do nich: 1. Finansowanie badań dla doktorantów 2. Pozyskiwanie grantów i stypendiów Powyższe założone cele okazały się trudne do realizacji. Rafał Ogórek przeprowadził w tej kwestii kilka rozmów z NCN. Założenia słuszne, okazały się niemożliwe do zrealizowania w okresie jednorocznej kadencji. Należy jednak uznać fakt, że zostały poczynione starania, być może dalsza współpraca z NCN zaowocuje efektami. 7

8 W czasie trwania kadencji, Zarząd KRD nałożył na Rafała kilka obowiązków, z których wywiązał się bez zastrzeżeń: był koordynatorem zakupów biletów dla doktorantów w firmie Eurolot (obecnie średniotygodniowo jest zakupywanych 3 bilety, a z oferty skorzystało ponad 80 doktorantów). Był koordynatorem poszukiwania pracownika biurowego, odpowiedzialnym za zbieranie CV od osób zainteresowanych pracą w biurze KRD. Rafał aktywnie włączył się w prace nad powołaniem Wrocławskiego Porozumienia Doktorantów. Wobec powyższego, Komisja Rewizyjna KRD w głosowaniu tajnym postanowiła jednomyślnie złożyć wniosek o udzielenie absolutorium dla członka zarządu KRD mgr inż. Rafała Ogórka. Dominik Suligowski: Komisja Rewizyjna na posiedzeniu zwyczajnym w dniu 6 grudnia 2012 roku w Krakowie, po przeprowadzeniu indywidualnej rozmowy w dniu 24 listopada 2012 roku, dokonała oceny działalności dokonała oceny działalności członka zarządu KRD mgr inż. Dominika Suligowskiego. Dominik Suligowski, uczestniczył w 8 z 10 Zarządów KRD. W czasie pełnienia swojej funkcji wywiązał się z celów postawionych sobie przed Zjazdem Delegatów w Gdyni w 2011 roku. Należało do nich: 1. Współpraca z doktorantami z jednostek PAN 2. Konferencja Model funkcjonowania studiów doktoranckich 3. Pomoc przy bieżącej polityce finansowej KRD W czasie trwania kadencji, Dominik Suligowski współpracował z Komisją ds. doktorantów PAN. Z ramienia Zarządu KRD odpowiadał za projekt jakim była Konferencja Model Funkcjonowania Studiów Doktoranckich, która odbyła się w Bydgoszczy w dniach czerwca 2012 roku. Pomagał w wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup wyposażenia do biura, jak również w samej procedurze poszukiwania, a później wyposażenia biura. Ponadto w czasie trwania kadencji zostały mu powierzone dodatkowe zadania reprezentował KRD jako członek Komisji Konkursowej MNiSW ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego Zasiadał w kapitule konkursowej Prodok oraz był członkiem Komisji Rekrutacyjnej, która przesłuchiwała kandydatów na stanowisko pracownika biurowego KRD. 8

9 Wobec powyższego, Komisja Rewizyjna KRD w głosowaniu tajnym jednogłośnie postanowiła złożyć wniosek o udzielenie absolutorium dla mgr inż. Dominika Suligowskiego. Dominik Walczak: Komisja Rewizyjna na posiedzeniu zwyczajnym w dniu 7 grudnia 2012 roku w Krakowie, po przeprowadzeniu indywidualnej rozmowy w dniu 24 listopada 2012 roku, dokonała oceny działalności członka zarządu KRD mgr Dominika Walczaka. Dominik Walczak, uczestniczył w 10 z 10 Zarządów KRD. W czasie pełnienia swojej funkcji wywiązał się z celów postawionych sobie przed Zjazdem Delegatów w Gdyni w 2011 roku. Należało do nich: 1. Promocja logo KRD, w tym: a) organizacja wydarzeń kulturalnych i integracyjnych b) promocja logo i uzyskiwanie patronatów medialnych c) pozyskiwanie i nawiązywanie współpracy z firmami zewnętrznymi 2. Aktywizacja samorządów doktoranckich do współpracy KRD. Dominik Walczak koordynował proces przyznawania patronatów KRD, zajmował się promocją KRD ukierunkowaną na szeroko rozumianą działalność kulturalną (organizacja koncertów, w tym ogólnopolski przegląd zespołów DokRock, I Ogólnopolski Turniej w Scrabble), podejmował próby nawiązania współpracy z przedsiębiorstwami oraz działał na rzecz aktywizacji samorządów (tworzył bazę doktorantów, organizował spotkanie władz KRD z doktorantami Trójmiasta, pomagał od strony technicznej w nawiązaniu Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich), wspólnie z pełnomocnikiem D. Dudałą podejmował prace nad ubezpieczeniami dla doktorantów. D. Walczak koordynował prace nad usprawnienie procesu przyznawania patronatów a także nad kolejną edycję PRODOK. Działania o charakterze kulturalnym, w tym organizacja koncertów, zasługują na uwagę i należy postulować by były kontynuowane a kolejne edycje cieszyły się większych zainteresowaniem, także o charakterze ogólnopolskim. Zagadnienie aktywizacji i promocji znalazło się w kręgu zainteresowania kilku osób spośród władz KRD i w tym zakresie być może należałoby oddzielić obie te kwestie i przypisać do poszczególnych osób. 9

10 Wobec powyższego, Komisja Rewizyjna KRD w głosowaniu tajnym w stosunku głosów 2 za, 1 na wstrzymujący i 1 nieważny, postanowiła złożyć wniosek o udzielenie absolutorium dla członka zarządu KRD mgr Dominika Walczaka. Łukasz Wzorek: Komisja Rewizyjna na posiedzeniu zwyczajnym w dniu 7 grudnia 2012 roku w Krakowie, po przeprowadzeniu indywidualnej rozmowy w dniu 24 listopada 2012 roku, dokonała oceny działalności członka zarządu KRD mgr inż. Łukasza Wzorka. Łukasz Wzorek, uczestniczył w 8 z 10 Zarządów KRD. W czasie pełnienia swojej funkcji wywiązał się z celów postawionych sobie przed Zjazdem Delegatów w Gdyni w 2011 roku. Należało do nich: 1. EURODOC; 2. Naukowych Targów Pracy; 3. PRODOC; 4. Szkolenia miękkie. Łukasz Wzorek był organizatorem za Konferencji EURODOC w Polsce (Polska weszła w skład władz organizacji) ocenionym najlepiej spośród dotychczasowych konferencji Eurodoc. Naukowe targi pracy były tematem do rozeznania i w rzeczywistości okazuje się, że przedsiębiorstwa nie są zainteresowane taką współpracą. Chcąc wywiązać się z nałożonego obowiązku w zakresie organizacji szkoleń miękkich podjął się organizacji Rekinów Nauki, ale z uwagi na zbyt małą liczbę zgłoszeń (19 osób) podjęto decyzję o przesunięciu szkolenia na I kw. 2013, przy zastrzeżeniu, że nowe władze KRD będą zainteresowane taką inicjatywą. Wydaje się, że przy pewnym usprawnieniu można spodziewać się kolejnych cennych inicjatyw związanych z osobą Łukasza Wzorka. Organizacja konkursu PRODOK na mocy decyzji zarządu KRD została przekazana kol. D. Walczakowi. Odnotowania wymaga również fakt, że kol. Ł. Wzorek był organizatorem wyjazdu grupy doktorantów do Madrytu na konferencję zrzeszającą głównie inżynierów w celu promocji Polski jako mocnego ośrodka naukowego. W czasie trwania kadencji, na Łukasza Wzorka zostały nałożone dodatkowe zadania. Był przedstawicielem doktorantów w komisji oceniającej wnioski do stypendium Ministra dla najlepszych doktorantów. 10

11 Ł. Wzorek jest również głównym organizatorem Zjazdu KRD 2012 w Krakowie. Podejmowane przez niego inicjatywy zostały odnotowane w mediach i z tego względu wpisują się w promocję KRD, chociaż wprost Ł. Wzorek nie nałożył na siebie takiego obowiązku. Wobec powyższego, Komisja Rewizyjna KRD w głosowaniu tajnym w stosunku głosów 3 za i 1 wstrzymujący, postanowiła złożyć wniosek o udzielenie absolutorium dla członka zarządu KRD mgr inż. Łukasza Wzorka. Rafał Ogórek: Komisja Rewizyjna na posiedzeniu zwyczajnym w dniu 7 grudnia 2012 roku w Krakowie, po przeprowadzeniu indywidualnej rozmowy w dniu 24 listopada 2012 roku, dokonała oceny działalności członka zarządu KRD mgr. inż. Rafała Ogórka. Rafał Ogórek, uczestniczył w 10 z 10 posiedzeń Zarządów KRD. W czasie pełnienia swojej funkcji wywiązał się z celów postawionych sobie przed Zjazdem Delegatów w Gdyni w 2011 roku. Należało do nich: 3. Finansowanie badań dla doktorantów 4. Pozyskiwanie grantów i stypendiów Powyższe założone cele okazały się trudne do realizacji. Rafał Ogórek przeprowadził w tej kwestii kilka rozmów z NCN. Założenia słuszne, okazały się niemożliwe do zrealizowania w okresie jednorocznej kadencji. Należy jednak uznać fakt, że zostały poczynione starania, być może dalsza współpraca z NCN zaowocuje efektami. W czasie trwania kadencji, Zarząd KRD nałożył na Rafała kilka obowiązków, z których wywiązał się bez zastrzeżeń: był koordynatorem zakupów biletów dla doktorantów w firmie Eurolot (obecnie średniotygodniowo jest zakupywanych 3 bilety, a z oferty skorzystało ponad 80 doktorantów). Był koordynatorem poszukiwania pracownika biurowego, odpowiedzialnym za zbieranie CV od osób zainteresowanych pracą w biurze KRD. Rafał aktywnie włączył się w prace nad powołaniem Wrocławskiego Porozumienia Doktorantów. Wobec powyższego, Komisja Rewizyjna KRD w głosowaniu tajnym postanowiła jednomyślnie złożyć wniosek o udzielenie absolutorium dla członka zarządu KRD mgr inż. Rafała Ogórka. 11

12 Wojciech Cichoń: mgr Wojciech Cichoń został wybrany na członkiem Komisji Rewizyjnej na XII zjeździe Doktorantów w Gdyni. Po ustąpieni z funkcji przewodniczącej KR mgr Doroty Tkaczyk, został wybrany na przewodniczącego KR. Jako jedyny członek Komisji Rewizyjnej uczestniczył we wszystkich 10 posiedzeniach zarządu. Podczas pełnienia funkcji Przewodniczącego przeprowadził kontrole w biurze. Z jego inicjatywy KR przeprowadziła spotkania ze wszystkimi członkami Zarządu, na podtawie których opracowano raport końcowy i raporty cząstkowe. Nadzorował proces rekrutacji pracownika biura KRD. Wojciech Cichoń zorganizował Zarząd KRD w Krakowie. Uczestniczył również w konferencji organizowanej przez Krzysztofa Budkę pt.: Model Funkcjonowania Studiów Doktoranckich, która wyjątkowo odbyła się w Bydgoszczy. W imieniu Komisji Rewizyjnej KRD wnoszę o udzielenie absolutorium dla mgra Wojciecha Cichonia. Jacek Pakuła: mgr Jacek Pakuła, doktorant Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, był członkiem Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów od W ramach pracy w Komisji uczestniczył w procedurze oceny członków zarządu, pełnomocników i Komisji problemowych KRD. Dbał nad prawidłowym przebiegiem dokumentacji wewnątrz Komisji Rewizyjnej. Przygotowywał projekty uchwał dla Komisji Rewizyjnej. Uczestniczył w jednej kontroli w biurze w Warszawie(24 sierpnia), oraz w 6 posiedzeniach zarządu KRD. Ponadto, organizował dwie konferencje dotyczące Pomocy materialnej dla doktorantów i zmian w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym, które były objęte patronatem Krajowej Reprezentacji Doktorantów. W imieniu Komisji Rewizyjnej KRD wnoszę o udzielenie absolutorium dla mgra Jacka Pakuły. Jarosław Kłodziński: mgr Jarosław Kłodziński, doktorant Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, był członkiem Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów od W czasie pełnienia swojej kadencji w KR aktywnie uczestniczył w obradach zarządu KRD. Był jednym ze współorganizatorów XII Krajowego Zjazdu Doktorantów w Gdyni w grudniu 2011 roku. 12

13 W ramach pracy w Komisji Rewizyjnej czuwał nad prawidłowym przebieg procedur dotyczących wyposażenia biura, zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych. Uczestniczył dwukrotnie w ramach kontroli biura w Warszawie(24 sierpnia i 23 listopada). Jako przedstawiciel KRD uczestniczył w Forum Jakości Kształcenia w Gdyni( 4-7 listopada). Uczestniczył w 8 posiedzeniach zarządu KRD. W imieniu Komisji Rewizyjnej KRD wnoszę o udzielenie absolutorium dla mgra Jarosława Kłodzińskiego. Krzysztof Budka: mgr Krzysztof Budka, doktorant Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Został członkiem Komisji Rewizyjnej KRD w dniu 22 września 2012 roku, uzupełniając vakat po odejściu dwóch członków KR. Od momentu objęcia mandatu członka komisji Rewizyjnej, uczestniczył we wszystkich 4 posiedzeniach zarządu KRD, brał udział przy ocenie działalności członków zarządu, oraz był obecny podczas jednej kontroli w biurze w dniu 23 listopada 2012 roku. Przed objęciem funkcji członka KR był współorganizatorem konferencji Model Funkcjonowania studiów doktoranckich w Bydgoszczy w dniach czerwca 2012 roku. Dlatego w imieniu Komisji Rewizyjnej wnioskuje o udzielenie absolutorium dla mgra Jarosława Kłodzińskiego. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów mgr Wojciech Cichoń 13

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów CZĘŚĆ I Porządek obrad Krajowa III Zwyczajne Posiedzenie Zarządu KRD VII Kadencji Data 25 marca 2012r. Godzina rozpoczęcia Miejsce 10:00 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Prowadzący Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów V Zwyczajne Posiedzenie Zarządu KRD VII Kadencji Data 23 czerwca 2012r. Godzina rozpoczęcia Miejsce 17:00 Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy Prowadzący Przewodniczący KRD Typ spotkania

Bardziej szczegółowo

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów Sprawozdanie z wykorzystania transzy dotacji na finansowanie funkcjonowania Krajowej Reprezentacji przekazanej na okres 01.07.2012 30.09.2012 I. Część merytoryczna A. Skład władz statutowych KRD Funkcja

Bardziej szczegółowo

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów CZĘŚĆ I Porządek obrad Krajowa II Zwyczajne Posiedzenie Zarządu KRD VII Kadencji Data 03 marca 2012r. Godzina rozpoczęcia Miejsce 10:00 Uniwersytet Łódzki Prowadzący Przewodniczący KRD Typ spotkania Zamknięte/Otwarte

Bardziej szczegółowo

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów Sprawozdanie merytoryczne dotyczące działalności Krajowej Reprezentacji i wydatkowanych środków za okres 01.01.2012 31.03.2012 Realizacja celów statutowych KRD A. Skład władz statutowych KRD Funkcja Imię

Bardziej szczegółowo

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów VI Zwyczajne Posiedzenie Zarządu KRD VII Kadencji Data 22 września 2012r. Godzina rozpoczęcia Miejsce 10:00 Warszawa Prowadzący Przewodniczący KRD Typ spotkania otwarte Protokolant Sekretarz KRD Zakres

Bardziej szczegółowo

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów Sprawozdanie z wykorzystania transzy dotacji na finansowanie funkcjonowania Krajowej Reprezentacji przekazanej na okres 01.04.2012 30.06.2012 I. Część merytoryczna A. Skład władz statutowych KRD Funkcja

Bardziej szczegółowo

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów VI Zwyczajne Posiedzenie Zarządu KRD VII Kadencji Data 20 października 2012r. Godzina rozpoczęcia Miejsce 10:00 Poznań Prowadzący Przewodniczący KRD Typ spotkania otwarte Protokolant Sekretarz KRD Zakres

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Michał Gajda

mgr inż. Michał Gajda zdjęcie Kandydat na Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów mgr inż. Michał Gajda Łódź, 6 grudnia 2014 Absolwent: Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej: Wykonywanie narzędzi z węglików

Bardziej szczegółowo

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów Warszawa, 26.10.2014 r. mgr Marcin Dokowicz Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI III kwartał UDZIAŁ W SPOTKANIACH/POSIEDZENIACH Data Miejsce Cel/Opis 2014-07-09 Sejm RP Udział

Bardziej szczegółowo

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów Warszawa, 03.08.2014 r. mgr inż. Przemysław Rumianek Wiceprzewodniczący Krajowej Reprezentacji Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA II KWARTAŁ 2014 UDZIAŁ W SPOTKANIACH/POSIEDZENIACH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji z dnia 25 kwietnia 2013 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Samorządu Studenckiego Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji z dnia 25 kwietnia 2013 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Samorządu Studenckiego Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji z dnia 25 kwietnia 2013 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawna działania Samorządu Studenckiego Szkoły Głównej Turystyki i

Bardziej szczegółowo

STATUT POROZUMIENIA SAMORZĄDÓW STUDENCKICH UCZELNI ROLNICZYCH

STATUT POROZUMIENIA SAMORZĄDÓW STUDENCKICH UCZELNI ROLNICZYCH STATUT POROZUMIENIA SAMORZĄDÓW STUDENCKICH My, przedstawiciele Samorządów Studenckich Uczelni Rolniczych, w trosce o losy dzisiejszych i przyszłych pokoleń, przyjmujemy niniejszy Statut. Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zrzeszenie Studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIURA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII

REGULAMIN PRACY BIURA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII REGULAMIN PRACY BIURA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII 1 1. Regulamin Pracy Biura Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii, zwany dalej Regulaminem ustala

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 35 (2006/2007) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2006 roku

Uchwała nr 35 (2006/2007) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2006 roku 1 Uchwała nr 35 (2006/2007) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2006 roku Członkowie Senatu, w głosowaniu jawnym, na 25 osób uprawnionych, a obecnych 19, jednogłośnie, 19 głosami

Bardziej szczegółowo

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów CZĘŚĆ I Porządek obrad Krajowa IV Zwyczajne Posiedzenie Zarządu KRD VII Kadencji Data 12 maja 2012r. Godzina rozpoczęcia Miejsce 10:00 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyoskiego w Warszawie Prowadzący

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania 1 Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej zwany w skrócie Polskim Komitetem ŚRE działa

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie STATUT Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI Statut Rozdział 1. Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Żerniki, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją dobrowolną, samorządową,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Doktorantów UW

Regulamin Samorządu Doktorantów UW Regulamin Samorządu Doktorantów UW 1 Postanowienia ogólne 1. Samorząd Doktorantów, zwany dalej Samorządem tworzą wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim, zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Samorząd Studentów Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania działa na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut Koła naukowego ENACTUS UE

Statut Koła naukowego ENACTUS UE Statut Koła naukowego ENACTUS UE Rozdział I Postanowienia ogólne Art.1 Koło Naukowe ENACTUS UE (zwane dalej Kołem) jest samorządną organizacją studencką reprezentującą Uniwersytet Ekonomiczny w Programie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 3/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi PROJEKT Uchwała nr 3/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Na podstawie art. 208

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne.

Rozdział 1. Przepisy ogólne. EUROPEJSKIE FORUM STUDENTÓW AEGEE-WARSZAWA STATUT STOWARZYSZENIA z 2 kwietnia 2005 (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art.1. Europejskie Forum Studentów AEGEE-Warszawa, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych Bydgoszcz. 1 Postanowienia ogólne.

Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych Bydgoszcz. 1 Postanowienia ogólne. Strona 1 z 9 Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych Bydgoszcz STATUT 1 Postanowienia ogólne. 1. Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych Bydgoszcz, zwane dalej STDL Bydgoszcz, jest

Bardziej szczegółowo

STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Cześć I KOŁO I JEGO CZŁONKOWIE Rozdział I Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter Koła 1 Koło nosi nazwę Studenckiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie 52 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje: Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Okręg

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente. Dział I Postanowienia ogólne

Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente. Dział I Postanowienia ogólne Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente Dział I Postanowienia ogólne 1. Podstawa działalności Koło Naukowe Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Augusta Witkowskiego w Krakowie REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Augusta Witkowskiego w Krakowie Podstawą prawną działania Rady Rodziców w placówkach oświatowych jest Ustawa o Systemie Oświaty z dn. 1991.09.07

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 W WARSZAWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 W WARSZAWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 W WARSZAWIE Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Skierniewicach

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Skierniewicach REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Skierniewicach Podstawą prawną działania Rady Rodziców w placówkach oświatowych jest Ustawa o Systemie Oświaty z dn.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej

Regulamin Rady Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej Regulamin Rady Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej Uchwalony przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej w dniu 17 listopada 2011 r. 1 Postanowienia ogólne W treści niniejszego regulaminu stosuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Regulamin. Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Regulamin Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Przyjęty przez Senat Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w dniu 27.06.2012 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Przy. Szkole Podstawowej nr 32

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Przy. Szkole Podstawowej nr 32 REGULAMIN RADY RODZICÓW Przy Szkole Podstawowej nr 32 I. Postanowienia ogólne. 1. 1. W Szkole Podstawowej nr 32 w Gliwicach, zwanej dalej Szkołą, działa Rada Rodziców powołana w oparciu o ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

Zebranie ogólne sprawozdawczo wyborcze Oddziału Terenowego OZZL - wzory dokumentów

Zebranie ogólne sprawozdawczo wyborcze Oddziału Terenowego OZZL - wzory dokumentów Zebranie ogólne sprawozdawczo wyborcze Oddziału Terenowego OZZL - wzory dokumentów Na tej stronie znajdują się materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia zebrania ogólnego (sprawozdawczo wyborczego)

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Rozdział I Art. I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe Studentów

Bardziej szczegółowo

Jak założyć Oddział Terenowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy WZORY DOKUMENTÓW UWAGA!

Jak założyć Oddział Terenowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy WZORY DOKUMENTÓW UWAGA! Jak założyć Oddział Terenowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy WZORY DOKUMENTÓW ZESTAWIENIE ZAWIERA WZORY NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW: 1. Program Zebrania założycielskiego Oddziału Terenowego OZZL

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z SESJI NADZWYCZAJNEJ FORUM UCZELNI TECHNICZNYCH KADENCJI 2016

PROTOKÓŁ Z SESJI NADZWYCZAJNEJ FORUM UCZELNI TECHNICZNYCH KADENCJI 2016 www.fut.edu.pl PROTOKÓŁ Z SESJI NADZWYCZAJNEJ FORUM UCZELNI TECHNICZNYCH KADENCJI 2016 1. Termin i miejsce posiedzenia: 9 kwietnia 2016, Jastrzębia Góra 2. Obecni: Lista obecności jako załącznik (załącznik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania zwanego dalej Zarządem określa

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (ODiDZ), zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby fizyczne,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA DS. AKADEMICKICH BIUR KARIER PRZY KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH

KOMISJA DS. AKADEMICKICH BIUR KARIER PRZY KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH KOMISJA DS. AKADEMICKICH BIUR KARIER PRZY KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH CELE KOMISJI Usprawnienie i pobudzanie współpracy uczelni z pracodawcami, Kreowanie właściwych warunków dla nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 100 w Krakowie im. Adama Mickiewicza Kraków. os. Albertyńskie 36

Szkoła Podstawowa nr 100 w Krakowie im. Adama Mickiewicza Kraków. os. Albertyńskie 36 Szkoła Podstawowa nr 100 w Krakowie im. Adama Mickiewicza Kraków. os. Albertyńskie 36 Nr 3/09 Zarządzenie nr 5 z 04 maja 2009 r. Regulamin Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej nr 100 w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studenckiej Rady Wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Regulamin Studenckiej Rady Wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Regulamin Studenckiej Rady Wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Studencka Rada Wydziału... 3 III. Przewodniczący SRW... 5 IV. Postanowienia końcowe...

Bardziej szczegółowo

Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r.

Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r. Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r. 1 Okręgowa rada izby jest organem okręgowej izby inżynierów budownictwa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r.

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania TRYGON ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z dnia 2 marca 2015 roku Dział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady, organizację i tryb działania Samorządu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI UCZELNIANYCH ORGANIZACJI STUDENCKICH AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ. im. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE.

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI UCZELNIANYCH ORGANIZACJI STUDENCKICH AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ. im. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE. REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI UCZELNIANYCH ORGANIZACJI STUDENCKICH AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Akademii Pedagogiki Specjalnej

Bardziej szczegółowo

Statut. Ogólnopolskiego Porozumienia Doktorantów. Akademii Wychowania Fizycznego

Statut. Ogólnopolskiego Porozumienia Doktorantów. Akademii Wychowania Fizycznego Statut Ogólnopolskiego Porozumienia Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego Porozumienie stanowi platformę współpracy dla środowiska doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego. Akt porozumienia został

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Gimnazjum nr 2 im. Marka Kotańskiego w Słubicach ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców uczniów Gimnazjum nr 2 im. Marka Kotańskiego

Bardziej szczegółowo

Naukowe Koło Młodego Księgowego

Naukowe Koło Młodego Księgowego STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO Naukowe Koło Młodego Księgowego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Studenckie Naukowe Koło Młodego Księgowego jest organizacją studencką zrzeszającą studentów wszystkich

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA Strona 1 z 8 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu R E G U L A M I N SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POZNAŃ 2015 Strona 2 z 8 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Organa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU. Uchwalony przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej w dniu 4 grudnia 2010 r.

REGULAMIN WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU. Uchwalony przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej w dniu 4 grudnia 2010 r. REGULAMIN WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU Uchwalony przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej w dniu 4 grudnia 2010 r. 1. 1. W treści niniejszego regulaminu stosuje się określenia i skróty opisane

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich. z dnia. 2015 r. Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala :

Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich. z dnia. 2015 r. Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala : -projekt- Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia. 2015 r. w sprawie: powołania Siemianowickiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu Na podstawie art.5 c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studenckiej Rady Wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Regulamin Studenckiej Rady Wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Regulamin Studenckiej Rady Wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Regulamin Studenckiej Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Załącznik nr 1 Do uchwały Rady Rodziców przy Przedszkolu Miejskim nr 21w Olsztynie z dnia 30 września 2014 REGULAMIN działalności RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 21 W OLSZTYNIE

Bardziej szczegółowo

Jak założyć Organizacje Zakładową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego "Fizjoterapia"

Jak założyć Organizacje Zakładową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Fizjoterapia Jak założyć Organizacje Zakładową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego "Fizjoterapia" Na tej stronie znajdują się materiały niezbędne do prawidłowego powołania Organizacji Zakładowej OZZ "Fizjoterapia" 1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne R E G U L A M I N SAMORZĄDU DOKTORANTÓW INSTYTUTU HISTORII POLSKIEJ AKADEMII NAUK IM. TADEUSZA MANTEUFFLA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Samorząd Doktorantów Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Regulamin Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Regulamin Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Niniejszy Regulamin stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Uczelnianej Rady Samorządu Studentów

Bardziej szczegółowo

STATUT NAUKOWEGO KOŁA STUDENCKIEGO ElektroENERGA

STATUT NAUKOWEGO KOŁA STUDENCKIEGO ElektroENERGA STATUT NAUKOWEGO KOŁA STUDENCKIEGO ElektroENERGA Rozdział I Postanowienia ogólne z dnia 29.05.2014 r. Koło naukowe: Studenckie Koło Naukowe Pasjonatów Elektrotechniki ElektroENERGA, zwanej dalej Kołem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW Rada rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami, w celu jednolitego oddziaływania na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania. Współdziałanie

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy Giganci Radymno zwany dalej Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

Kandydat na Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów Marta Dendys

Kandydat na Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów Marta Dendys Kandydat na Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów Marta Dendys Wrocław, 7 grudnia 2013 r. Wykształcenie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie od X 2012 r. studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU Załącznik do Uchwały nr 20/2013 z dnia 15.06.2013r. Zarządu Okręgu PZW w Radomiu REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU Radom, czerwiec 2013r. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

STATUT. Klubu Wysokogórskiego Opole I. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E

STATUT. Klubu Wysokogórskiego Opole I. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E STATUT Klubu Wysokogórskiego Opole I. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 Klub Wysokogórski Opole zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Działalności Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Nowym Sączu. I. Postanowienia ogólne:

Regulamin Działalności Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Nowym Sączu. I. Postanowienia ogólne: Regulamin Działalności Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Nowym Sączu I. Postanowienia ogólne: 1. 1. Regulamin określa: 1) Kadencję, tryb powołania i odwołania Rady Rodziców.

Bardziej szczegółowo

Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Poznaniu w składzie:

Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Poznaniu w składzie: Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych W Poznaniu za okres sprawozdawczy od 17.06.2011 do 31.12.2014 Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Fizyków NABLA

Statut Koła Naukowego Fizyków NABLA Statut Koła Naukowego Fizyków NABLA przy Politechnice Wrocławskiej 8 grudzień 2009r. Spis treści I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 II. CELE KOŁA 2 III. REALIZACJA CELÓW 2 IV. CZŁONKOWIE KOŁA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kierunek Podkarpacie i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT Mazowieckiego Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola ROZDZIAŁ I. Powołuje się Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola.

STATUT Mazowieckiego Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola ROZDZIAŁ I. Powołuje się Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola. STATUT Mazowieckiego Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola ROZDZIAŁ I Powołuje się Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola." 1 2 Związek działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

Statut Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego w Ełku

Statut Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego w Ełku Statut Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego w Ełku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne zwane dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie działa na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI UCZELNIANYCH ORGANIZACJI STUDENCKICH NA PAPIESKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W KRAKOWIE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI UCZELNIANYCH ORGANIZACJI STUDENCKICH NA PAPIESKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W KRAKOWIE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI UCZELNIANYCH ORGANIZACJI STUDENCKICH NA PAPIESKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W KRAKOWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Struktury Stowarzyszenia ESN Polska

Struktury Stowarzyszenia ESN Polska Strona1 Struktury Stowarzyszenia ESN Polska Struktura Stowarzyszenia ESN Polska (2014/2015) 1. Władza uchwałodawcza w Stowarzyszeniu Walne Zebranie Delegatów (WZD) Najważniejsze decyzje w Stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI w Krakowie ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów szpitali w Krakowie, w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W głosowaniu podjęto decyzję o powołaniu Komisji Uchwał i Wniosków w składzie: Pan Jarosław Galej,

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W głosowaniu podjęto decyzję o powołaniu Komisji Uchwał i Wniosków w składzie: Pan Jarosław Galej, PROTOKÓŁ Z OBRAD Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Podlaskiego Związku Szachowego w Białymstoku odbytego w dniu 31 stycznia 2015 roku w Białymstoku 1. Otwarcie obrad Obrady otworzył

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ EKONOMII I ZARZĄDZANIA W ŁODZI

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ EKONOMII I ZARZĄDZANIA W ŁODZI REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ EKONOMII I ZARZĄDZANIA W ŁODZI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Samorząd Studentów Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, zwany dalej Samorządem,

Bardziej szczegółowo

Forum Uczelni Technicznych ul. Jana Pawła II 28, pok. 6, Poznań tel.:

Forum Uczelni Technicznych ul. Jana Pawła II 28, pok. 6, Poznań tel.: S t a t u t STATUT FORUM UCZELNI TECHNICZNYCH Rozdział I. DEFINICJE 1. Absolutorium decyzja Zjazdu wyrażająca pozytywną opinię o działalności Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej w okresie kadencji. 2. Delegat

Bardziej szczegółowo

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Rodziców Przedszkole 61 ul. Gajowicka 199 53-150 Wrocław Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest

REGULAMIN Rady Rodziców Przedszkole 61 ul. Gajowicka 199 53-150 Wrocław Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest REGULAMIN Rady Rodziców Przedszkole 61 ul. Gajowicka 199 53-150 Wrocław Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Przedszkole należy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZADU DOKTORANTÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SAMORZADU DOKTORANTÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SAMORZADU DOKTORANTÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Doktoranci Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, zwanej dalej Uczelnią tworzą Samorząd Doktorantów Akademii

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW Migacz

STATUT KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW Migacz STATUT KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW Migacz działającego przy Instytucie Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe Fizyków Migacz,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dn. 28.08.2015 REGULAMIN Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 53, 54 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. 3 ust 1, 5, 6 Statutu Gimnazjum nr 5 w Płocku z dn. 30.03.1999 r.

Podstawa prawna: art. 53, 54 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. 3 ust 1, 5, 6 Statutu Gimnazjum nr 5 w Płocku z dn. 30.03.1999 r. Podstawa prawna: art. 53, 54 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. 3 ust 1, 5, 6 Statutu Gimnazjum nr 5 w Płocku z dn. 30.03.1999 r. Załącznik do Uchwały Nr.. REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 21 im. Filipiny Płaskowickiej w Poznaniu, ul. Łozowa 77. z dnia 28.09.2013 r.

Uchwała Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 21 im. Filipiny Płaskowickiej w Poznaniu, ul. Łozowa 77. z dnia 28.09.2013 r. Uchwała Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 21 im. Filipiny Płaskowickiej w Poznaniu, ul. Łozowa 77 z dnia 28.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu działalności Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH (TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 15.10.2015r.) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizacja pracodawców o

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 im. OBROŃCÓW WESTERPLATTE w GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 im. OBROŃCÓW WESTERPLATTE w GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 im. OBROŃCÓW WESTERPLATTE w GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW I. Postanowienia ogólne Art. 1. W Szkole Podstawowej nr 3 im Westerplatte w Gostyninie działa Rada Rodziców. Art. 2.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi 1. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU. 2 Charakter, teren działania, siedziba związku

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU. 2 Charakter, teren działania, siedziba związku Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU l Związek działa w ramach konstytucyjnego porządku prawnego, stosownie do przepisów o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Społecznym Gimnazjum TWP w Legnicy Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1 Rada Rodziców przy Społecznym Gimnazjum TWP w Legnicy. Rozdział II Postanowienia ogólne 2 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Szkoły przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu

Regulamin Rady Szkoły przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR w Poznaniu ZSMS2.0001-1/07 Regulamin Rady Szkoły przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu 1. Rada Szkoły liczy 15 osób. W jej skład wchodzą w równej

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6. WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu R E G U L A M I N SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POZNAŃ

Strona 1 z 6. WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu R E G U L A M I N SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POZNAŃ Strona 1 z 6 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu R E G U L A M I N SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POZNAŃ 2006 Strona 2 z 6 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Organa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 10 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia... 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji pracy i trybu

Bardziej szczegółowo

STATUT. Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Rozdział I. Nazwa, teren działania i siedziba

STATUT. Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Rozdział I. Nazwa, teren działania i siedziba STATUT Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj Rozdział I Nazwa, teren działania i siedziba 1 1. Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj (dalej jako: Federacja) jest związkiem

Bardziej szczegółowo

RAMOWY REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SUPRAŚLU

RAMOWY REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SUPRAŚLU RAMOWY REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SUPRAŚLU Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. w szkole działa Rada Rodziców. Do kompetencji Rady Rodziców

Bardziej szczegółowo

STATUT,,Bydgoskiego Klubu Petanque. w Bydgoszczy

STATUT,,Bydgoskiego Klubu Petanque. w Bydgoszczy STATUT,,Bydgoskiego Klubu Petanque w Bydgoszczy Rozdział I Nazwa, teren działania, charakter prawny 1 Klub Sportowy Bydgoski Klub Petanque zwany dalej Klubem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dobczycach. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa, bez bliższego określenia, o:

Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dobczycach. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa, bez bliższego określenia, o: Załącznik do Uchwały Nr 2 z dn. 27 listopada 2007 r. z późniejszymi zmianami REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dobczycach Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców

Bardziej szczegółowo

Regulamin nr 6 Regulamin Samorządu Uczniowskiego XXXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie, ul. Zuga 16

Regulamin nr 6 Regulamin Samorządu Uczniowskiego XXXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie, ul. Zuga 16 Regulamin nr 6 Regulamin Samorządu Uczniowskiego XXXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie, ul. Zuga 16 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samorząd Uczniowski przy XXXIX Liceum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Rodziców w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku. Rozdział I Regulaminu Cele i zadania Rady Rodziców

REGULAMIN. Rady Rodziców w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku. Rozdział I Regulaminu Cele i zadania Rady Rodziców REGULAMIN Rady Rodziców w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Rozdział I Regulaminu Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) szkole należy

Bardziej szczegółowo