AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU"

Transkrypt

1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ADRES BUDYNKU Szkoła Podstawowa Nr 2 Działka nr ewid Jasło WYKONAWCA AUDYTU mgr inż. Sławomir Juryś ul. Piłsudskiego Krosno, KROSNO, Listopad 2015 r. Tel a u d y t y e n e r g e t y c z n e i r e m o n t o w e - w e r y f i k a c j a p r o j e k t ó w d o m ó w e n e r g o o s z c z ę d n y c h - c h a r a k t e r y s t y k i e n e r g e t y c z n e - a u d y t y e f e k t y w n o ś c i e k o l o g i c z n e j - e f e k t y e k o l o g i c z n e - ś w i a d e c t w a c h a r a k t e r y s t y k i e n e r g e t y c z n e j - o d n a w i a l n e ź r ó d ł a e n e r g i i - r a p o r t y o s i ą g n i ę t y c h w s k a ź n i k ó w - p r o j e k t y t e r m o m o d e r n i z a c y j n e - d o p ł a t y d o d o m ó w e n e r g o o s z c z ę d n y c h N F 4 0, N F W n i o s k i N F O Ś i G W b a d a n i a t e r m o w i z y j n e - t e s t y s z c z e l n o ś c i b u d y n k ó w a u d y t y e n e r g e t y c z n e M Ś P z p r o g r a m u N F p l a n y g o s p o d a r k i n i s k o e m i s y j n e j s t u d i a w y k o n a l n o ś c i I n w e s t y c j i p r o j e k t y t e r m o m o d e r n i z a c y j n e - o c e n y e n e r g e t y c z n e d o p r o g r a m u R Y Ś N F O Ś i G W

2 A u d y t e n e r g e t y c z n y b u d y n k u : S z k o ł a P o d s t a w o w a N r 2 w J a ś l e 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości) Miasto Jasło 1.4 Adres budynku ul. Rynek 12 Działka nr ewid Jasło Jasło Podkarpackie 2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt: JSystem Sławomir Juryś ul. Piłsudskiego Krosno Imię, Nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: mgr inż. Sławomir Juryś ul. Piłsudskiego Krosno Weryfikator NFOŚiGW nr W025 Audytor Energetyczny ZAE nr 377 nr identyfikacyjny kursu KAPE/2010/286 członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych nr 1533 Certyfikowany Ekspert i Audytor ds. Energetyki w Programie priorytetowym Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach. Nr 042 nr uprawnień: MI/ŚE/837/2009 konsultant programu NFOŚiGW RYŚ dopłat do termomodernizacji domów jednorodzinnych 4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego podpis 5. Miejscowość: Krosno Data wykonania opracowania grudzień Spis treści 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 2. Karta audytu energetycznego budynku 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji 9. Załącznik nr 1. - obliczenia modernizacji oświetlenia, efekt ekologiczny, raporty wydruków komputerowych zapotrzebowania na ciepło, dokumentacja techniczna

3 A u d y t e n e r g e t y c z n y b u d y n k u : S z k o ł a P o d s t a w o w a N r 2 w J a ś l e 3 2. Karta audytu energetycznego budynku* 2.1. Dane ogólne Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna Liczba kondygnacji Kubatura części ogrzewanej [m 3 ] 9106, , Powierzchnia netto budynku [m 2 ] 2576, , Pow. ogrzewana części mieszkalnej [m 2 ] 0,00 0, Pow. ogrzewana lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych [m 2 ] 2576, , Liczba lokali mieszkalnych 0,00 0, Liczba osób użytkujących budynek 571,00 571, Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej Miejscowe Miejscowe Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Centralne Współczynnik A/V [1/m] 0,31 0, Inne dane charakteryzujące budynek 2.2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane W/(m 2 K) Ściany zewnętrzne Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami Obiekt objęty ochroną konserwatorską Stan przed termomodernizacją 0,81; 1,20; 0,34; 1,15; 0,40; 0,92; 1,15; 1,15 Obiekt objęty ochroną konserwatorską Stan po termomodernizacji 0,81 1 ; 0,18; 0,16; 1,15; 0,18; 0,17; 0,18; 1,15 1,02; 0,86; 1,06 0,13; 0,13; 0, Strop nad piwnicą 1,52 1, Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 1,00 1, Okna, drzwi balkonowe 1,40; 2,60; 4,55 0,90; 0,90; 0, Drzwi zewnętrzne/bramy 1,80; 2,40 1,30; 2, Stropy wewnętrzne 1,88 1, Ściany wewnętrzne 1,26; 1,07 1,26; 1, Ściany na gruncie - fundamentowe 0,84; 0,95 0,26; 0, Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Sprawność wytwarzania 0,950 0, Sprawność przesyłu 0,800 0, Sprawność regulacji i wykorzystania 0,770 0, Sprawność akumulacji 1,000 1, Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 0,850 0, Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby 0,950 0, Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Sprawność wytwarzania 0,960 0, Sprawność przesyłu 1,000 1, Sprawność regulacji i wykorzystania 1,000 1, Sprawność akumulacji 1,000 1, Charakterystyka systemu wentylacji Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji 1 Przegroda nieobjęta modernizacją z uwagi na ograniczenia z ze strony konserwatora zabytków 2 Przegroda znajduje się w piwnicy temp < 16 o C, U max=1,20 [W/m 2 K] 3 Przegroda nieobjęta modernizacją z uwagi na ograniczenia z ze strony konserwatora zabytków

4 A u d y t e n e r g e t y c z n y b u d y n k u : S z k o ł a P o d s t a w o w a N r 2 w J a ś l e Rodzaj wentylacji Wentylacja grawitacyjna Wentylacja grawitacyjna Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza stolarka/kanały grawitacyjne stolarka/kanały grawitacyjne Strumień powietrza zewnętrznego [m 3 /h] 20841, , Krotność wymian powietrza [1/h] 2,21 2, Charakterystyka energetyczna budynku Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] 364,57 323, Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kw] 26,47 26, Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] 962,09 568, ,56 603,70 79,71 79,71 900, ,73 61,34 143,13 65, ** Udział odnawialnych źródeł energii [%] 0,00 0, Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Koszt za 1 GJ ciepła do ogrzewania budynku *** [zł/gj] 46,91 46, Koszt 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc *** [zł/(mw mc)] 8990, , Koszt przygotowania 1 m 3 ciepłej wody użytkowej *** [zł/m 3 ] 54,45 54, Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej na miesiąc **** [zł/(mw m-c)] 20479, , Miesięczny koszt ogrzewania 1 m 2 powierzchni użytkowej [zł/(m 2 m-c)] 3,79 2, Miesięczna opłata abonamentowa [zł/m-c] 0,00 0, Inne [zł] 0,00 0, Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana kwota kredytu [zł]... Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] Planowane koszty całkowite [zł] ,04 Premia termomodernizacyjna [zł] Nie dotyczy Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] 37869,72 51,01 * Dla budynku składającego się z części o różnych funkcjach użytkowych należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku. ** Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, jako udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczoną do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. *** Opłata zmienna związana z dystrybuują i przesyłem jednostki energii. **** Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii.

5 A u d y t e n e r g e t y c z n y b u d y n k u : S z k o ł a P o d s t a w o w a N r 2 w J a ś l e 5 Tabela 1 Kryteria oceny wniosku w ramach OŚ PRIORYTETOWA III. CZYSTA ENERGIA działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Tabela a. Wskaźniki rezultatu Lp. Wskaźnik rezultatu jednostka Wartość bazowa (przed modernizacją) Zt0 Wartość docelowa (po modernizacji) Zt1 Efekt (w wyniku realizacji termomodernizacji) (zt0-zt1) 1. Oszczędność energii finalnej: cieplnej (zt) MWh/rok 390,91 189,84 201,07 2. Oszczędność energii finalnej: elektrycznej (ze) MWh/rok 59,29 39,21 20, Oszczędność energii finalnej: cieplej i elektrycznej (Δz=zt+ze) Zmieszenie zapotrzebowania na energię finalną (ΔPZ) MWh/rok 450,20 229,05 221,15 % 49,12 5. Roczna redukcja CO2 t CO 2/rok 107,69 6. Zmiana źródła zasilania w energię cieplną, wykorzystanie energii OZE i systemów wysokosprawnej kogeneracji 7. Oszczędność kosztów zaopatrzenia w energię zł/rok 48913,72 nie tak Tabela b. Obliczenia energii pierwotnej Lp. Obliczenia oszczędności energii pierwotnej jednostka Wartość bazowa Wartość docelowa 1. Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną c.o. kwh/rok , ,80 2. Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną c.w.u kwh/rok 66425, ,01 3. Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną oświetlenie IV p kwh/rok , ,00 4. Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną oświetlenie parter-iiip kwh/rok 3149, ,00 5. Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną suma kwh/rok , ,80 6. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP (kwh/m 2 rok) 282,12 157,28 Tabela c. Założenia do obliczeń Lp. Założenia do obliczeń jednostka wartość 1. Wskaźnik emisji dla CO 2 dla ciepłowni z energii pierwotnej kg/gj 94,94 2. Wskaźnik emisji dla CO 2 dla prąd z energii finalnej kg CO 2/MWh Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej ciepłownia w i 1,3 4. Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej prąd w i 3 5. Jednostkowy koszt energii eklektycznej zł/kwh 0,55 Tabela d. Podgumowanie kosztów modernizacji Lp. Podsumowanie kosztów jednostka wartość 1. Koszty termomodernizacji zł ,04 2. Koszty modernizacji oświetlenia zł ,85 3. RAZEM zł ,89 Tabela e. Zestawienie Powierzchnia użytkowa ogrzewana (m 2 ) Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną EP (kwh/m 2 rok) Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię finalną (MWh/rok) Roczna oszczędność kosztów energii (zł/rok) Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych (tony ekwiwalentu CO2/rok) Zmniejszenie emisji pyłów PM-10 (kg/rok) 2576,38 157,28 221, ,72 107,69 826,76

6 A u d y t e n e r g e t y c z n y b u d y n k u : S z k o ł a P o d s t a w o w a N r 2 w J a ś l e 6 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 3.1. Ustawy i Rozporządzenia 1. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym BGK może zlecać wykonanie weryfikacji audytów z późn. zm. 4. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontów" z dnia 21 listopad 2008r. z późniejszymi zmianami 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Normy techniczne 1. PN-EN ISO Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 3. PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 4. PN-82/B Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 5. PN-82/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 6. PN-EN 12831:2006 Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego Materiały przekazane przez inwestora 1. Dokumentacja techniczna 2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora 3.4. Inne materiały oraz programy komputerowe 1. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej 2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMO PRO Wytyczne oraz uwagi inwestora Opracowanie audytu energetycznego ze wskazaniem rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynku, w wyniku których będzie on spełniał wymogi określone w dziale X Oszczędność energii i izolacyjność cieplna Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm), którego nowelizacja, przewidująca zwiększenie wymagań w zakresie efektywności energetycznej, weszła w życie 1 stycznia 2014 r. - normy obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. Ponadto audyt energetyczny ma wskazywać sposoby ograniczenia zużycia energii, skutkujące zwiększeniem efektywności energetycznej (czyli zmniejszeniem obliczeniowego zapotrzebowania na energię) o co najmniej 25%.

7 A u d y t e n e r g e t y c z n y b u d y n k u : S z k o ł a P o d s t a w o w a N r 2 w J a ś l e 7 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 4.1. Ogólne dane techniczne Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna Kubatura ogrzewania ,39 m 3 Powierzchnia netto budynku ,38 m 2 Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej - 0,00 m 2 Współczynnik kształtu - 0,31 m -1 Powierzchnia zabudowy budynku ,80 m 2 Ilość mieszkań - 0,00 Ilość mieszkańców - 571, Dokumentacja techniczna budynku Dokumentacja techniczna budynku znajduje się w załączniku stanowiącym integralną część audytu energetycznego Opis techniczny podstawowych elementów budynku Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych Ściany zewnętrzne 0,81; 1,20; 0,34; 1,15; 0,40; 0,92; 1,15; 1,15 W/(m 2 K) Dach/stropodach 1,03; 0,58; 1,02; 0,86 W/(m 2 K) Strop piwnicy 1,52 W/(m 2 K) Okna 1,40; 2,60; 4,55 W/(m 2 K) Drzwi/bramy 1,80; 2,40 W/(m 2 K) Okna połaciowe --- W/(m 2 K) Podłogi na gruncie 1,00; 1,00 W/(m 2 K) Stropy wewnętrzne 1,06; 1,88 W/(m 2 K) Ściany wewnętrzne 1,26; 1,07 W/(m 2 K) Ściany na gruncie 0,84; 0,95 W/(m 2 K) 4.4. Taryfy i opłaty Ceny ciepła - c.o. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ na ogrzewanie 46,91 zł/gj 46,91 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie 8990,33 zł/(mw m-c) 8990,33 zł/(mw m-c) Inne koszty, abonament 0,00 zł/m-c 0,00 zł/m-c Ceny ciepła - c.w.u. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ 138,90 zł/gj 138,90 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u ,50 zł/(mw m-c) 20479,50 zł/(mw m-c) Inne koszty, abonament 0,00 zł/m-c 0,00 zł/m-c Obliczenia opłaty za 1 GJ energii na ogrzewanie w przypadku ogrzewania indywidualnego

8 A u d y t e n e r g e t y c z n y b u d y n k u : S z k o ł a P o d s t a w o w a N r 2 w J a ś l e 8 Rodzaj paliwa Cena jednostki paliwa % udział źródła Wartość opałowa Cena za GJ średnia ważona opłata za GJ Energia elektryczna Produkcja mieszana 0,55zł 100% 0,004 GJ/kWh 138,90zł 138,90zł 4.5. Charakterystyka systemu grzewczego 100% Wytwarzanie Węzeł ciepłowniczy kompaktowy z obudową, o mocy nominalnej powyżej 100kW H,g = 0,950 Ciepło z ciepłowni węglowej Przesyłanie ciepła Regulacja systemu grzewczego C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z niezaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej bez automatycznej regulacji miejscowej H,d = 0,800 H,e = 0,770 Akumulacje ciepła Brak zasobnika buforowego H,s = 1,000 Czas ogrzewania w okresie tygodnia Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby Liczba dni: --- w t = 0,850 Liczba godzin: --- w d = 0,950 Sprawność całkowita systemu grzewczego H,tot = H,g H,d H,e H,s = 0,585 Informacje uzupełniające dotyczące przerw w ogrzewaniu Modernizacja systemu grzewczego po 1984 r. Instalacja nie była modernizowana po 1984 r.... wymagany próg oszczędności: 25% Moc cieplna zamówiona (centralne ogrzewanie) --- MW 4.6. Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej Wytwarzanie ciepła Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej bez strat) W,g = 0,960 Przesył ciepłej wody Podgrzewanie wody bezpośrednio przy punkach poboru W,d = 1,000 Regulacja i wykorzystanie --- W,e = 1,000 Akumulacja ciepła Brak zasobnika W,s = 1,000 Sprawność całkowita systemu c.w.u. W,tot = W,g W,d W,s W,e = 0,960 Moc cieplna zamówiona (ciepła woda użytkowa) --- MW 4.7. Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza Strumień powietrza wentylacyjnego Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne 20841,70 Krotność wymian powietrza 2,21

9 A u d y t e n e r g e t y c z n y b u d y n k u : S z k o ł a P o d s t a w o w a N r 2 w J a ś l e 9 Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego napływu powietrza zimnego mogą następować wysokie straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego. 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych Rodzaj przegrody lub instalacji Ściana zewnętrzna gr. 82 cm Ściana podziemna gr. 82 cm Ściana podziemna gr. 71 cm Ściana zewnętrzna gr. 45 cm Ściana zewnętrzna gr. 55 cm Ściana zewnętrzna gr. 52 cm Ściana zewnętrzna gr. 71 cm Ściana zewnętrzna ocieplona 10 cm Ściana zewnętrzna ocieplona 8 cm Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy Ściany zewnętrzne piwnicy ponad gruntem. Na elewacji występują miejscowe odparzenia tynków, ściany wykazują liczne mostki termiczne, charakteryzują się niską izolacyjnością termiczną. Należy ocieplić przegrodę i dostosować przenikalność cieplną do Warunków Technicznych jakie będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Wymagane U 0,20 [W/m 2 K]. Ściana zewnętrzna piwnic na kontakcie z gruntem zbudowana z cegły pełnej grubości 82 cm. Na ścianie występują miejscowe odparzenia tynki, strefy zawilgoceń i zagrzybień, ściana wykazuje liczne mostki termiczne, charakteryzują się niską izolacyjnością termiczną oraz brakiem izolacji przez wodą opadową. Należy odtworzyć izolacje pionową przegrody, osuszyć i ocieplić przegrodę dostosowując przenikalność cieplną do Warunków Technicznych jakie będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Wymagane U 0,20 [W/m 2 K]. Ściana zewnętrzna piwnic na kontakcie z gruntem zbudowana z cegły pełnej grubości 71 cm. Na ścianie występują miejscowe odparzenia tynki, strefy zawilgoceń i zagrzybień, ściana wykazuje liczne mostki termiczne, charakteryzują się niską izolacyjnością termiczną oraz brakiem izolacji przez wodą opadową. Należy odtworzyć izolacje pionową przegrody, osuszyć i ocieplić przegrodę dostosowując przenikalność cieplną do Warunków Technicznych jakie będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Wymagane U 0,20 [W/m 2 K]. Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych. Na elewacji występują miejscowe odparzenia tynków, ściany wykazują liczne mostki termiczne, charakteryzują się niską izolacyjnością termiczną. Należy ocieplić przegrodę i dostosować przenikalność cieplną do Warunków Technicznych jakie będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Wymagane U 0,20 [W/m 2 K]. Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych. Na elewacji występują miejscowe odparzenia tynków, ściany wykazują liczne mostki termiczne, charakteryzują się niską izolacyjnością termiczną. Należy ocieplić przegrodę i dostosować przenikalność cieplną do Warunków Technicznych jakie będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Wymagane U 0,20 [W/m 2 K]. Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych. Na elewacji występują miejscowe odparzenia tynków, ściany wykazują liczne mostki termiczne, charakteryzują się niską izolacyjnością termiczną. Należy ocieplić przegrodę i dostosować przenikalność cieplną do Warunków Technicznych jakie będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Wymagane U 0,20 [W/m 2 K]. Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych. Na elewacji występują miejscowe odparzenia tynków, ściany wykazują liczne mostki termiczne, charakteryzują się niską izolacyjnością termiczną. Należy ocieplić przegrodę i dostosować przenikalność cieplną do Warunków Technicznych jakie będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Wymagane U 0,20 [W/m 2 K]. Ściany zewnętrzne części stołówki. Przegroda ocieplona styropianem gr. 10 cm. Należy ocieplić przegrodę i dostosować przenikalność cieplną do Warunków Technicznych jakie będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Wymagane U 0,20 [W/m 2 K]. Ściany zewnętrzne części Sali Gim i biblioteki. Przegroda ocieplona styropianem gr. 8 cm. Należy ocieplić przegrodę i dostosować przenikalność cieplną do Warunków Technicznych jakie będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Wymagane U 0,20 [W/m 2 K].

10 A u d y t e n e r g e t y c z n y b u d y n k u : S z k o ł a P o d s t a w o w a N r 2 w J a ś l e 10 Strop drewniany Stropodach Sali Gim Stropodach Stołówka Modernizacja przegrody OZ Drewniane Modernizacja przegrody OZ PVC Modernizacja przegrody DZ Al Modernizacja przegrody Luksfera System grzewczy Instalacja ciepłej wody użytkowej Oświetlenie Strop ostatniej kondygnacji budynku głównego pod nieogrzewanym poddaszem charakteryzuje się wysokim współczynnikiem przenikalności, wyższym od obecnie wymaganym. Należy ocieplić przegrodę i dostosować przenikalności cieplną do wymagań jakie określają Warunki Techniczne w Wymagane U 0,15 [W/m 2 K] Współczynnik przenikania ciepła przegrody znacząco odbiega od obowiązującego w roku Należy ocieplić przegrodę i dostosować przenikalność cieplną do Warunków Technicznych jakie będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Wymagane U 0,15 [W/m 2 K]. Współczynnik przenikania ciepła przegrody znacząco odbiega od obowiązującego w roku Należy ocieplić przegrodę i dostosować przenikalność cieplną do Warunków Technicznych jakie będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Wymagane U 0,15 [W/m 2 K]. Drewniana stolarka okienna, z szybami zespolonymi. Stolarka okienno mocno wyeksploatowana, nieszczelna. Pożądana wymiany stolarki na energooszczędną o współczynniku U 0,90 [W/m 2 K]. Stolarka okienna o znacznym stopniu zużycia, o słabych parametrach izolacyjnych. Należy wymienić stolarkę na energooszczędną o współczynniku U dla całego okna U max 0,90 [W/m 2 K]. Stolarka drzwiowa wejściowa do budynku o znacznym stopniu zużycia, o słabych parametrach izolacyjnych. Należy wymienić stolarkę na energooszczędną o współczynniku U dla całych drzwi U max 1,30 [W/m 2 K]. Luksfery charakteryzują się wysokim współczynnikiem przenikania ciepła. Należy wymienić i luksfery na stolarkę okienną energooszczędna. U max 0,90 [W/m 2 K]. Stan techniczny j kompaktowego węzła cieplnego oceniam na poziomie średnim (częściowo niesprawna automatyka). Ze względu na długoletni okres eksploatacji i niesprawność automatyki należy rozważyć możliwości wymiany istniejącego węzła cieplnego w trakcie termomodernizacji instalacji centralnego ogrzewania. Z uwagi, że właścicielem węzła jest MPEC Jasło modernizacja nie jest przedmiotem opracowania. Nośnikami ciepła są grzejniki żeliwne radiatorowe typu S-130a, które wyposażone są w niesprawne zawory grzejnikowe (brak zaworów termostatycznych, częściowo niesprawne), co uniemożliwia regulację miejscową. Z powodu szeregu swych wad wynikających z przestarzałych rozwiązań technicznych oraz długoletniego użytkowania, należy kompleksowo zmodernizować instalacje centralnego ogrzewania. Ciepła woda użytkowa wytwarzana jest w elektrycznych pojemnościowych ogrzewaczach wody. Instalacja ciepłej wody użytkowej wykonana jest z rur stalowych, częściowo izolowanych bez obiegu cyrkulacyjnego. Elektryczne pojemnościowe ogrzewacze ciepłej wody zamontowane są w pomieszczeniach sanitarnych. Nie podlega modernizacji Oświetlenie o znacznym stopniu zużycia, wysoce energochłonne znacznie odbiegające od obecnych energooszczędnych rozwiązań. Należy zmodernizować oświetlenie poprzez kompleksową wymianę opraw i źródeł światła na energooszczędne typu LED.

11 A u d y t e n e r g e t y c z n y b u d y n k u : S z k o ł a P o d s t a w o w a N r 2 w J a ś l e Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 6.1 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Stropodach Stołówka Wariant 1, Granulat z wełny szklanej URSA Granulat, = 0,039 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 220,00m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 230,00m 2 Stopniodni: 3534,58 dzień K/rok t wo = 19,78 o C t zo = -20,00 o C Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 46,91 46,91 46,91 46,91 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m-c) 8990, , , ,33 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,863 0,132 0,113 0,099 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,16 7,57 8,85 10,13 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 6,41 7,69 8,97 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 58,05 8,88 7,60 6,63 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0076 0,0012 0,0010 0,0009 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , ,77 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,19 115,00 120,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,40 10,58 10,83 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 31172,75 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 10,40 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 25 cm

12 A u d y t e n e r g e t y c z n y b u d y n k u : S z k o ł a P o d s t a w o w a N r 2 w J a ś l e 12 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Strop drewniany budynku Szkoły Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Płyty wełny izolacyjnej, = 0,040 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 420,00m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 445,20m 2 Stopniodni: 4171,80 dzień K/rok t wo = 19,78 o C t zo = -20,00 o C Wariant numer Stan istniejący Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 46,91 46,91 46,91 46,91 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m-c) 8990, , , ,33 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 1,055 0,139 0,118 0,103 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,95 7,20 8,45 9,70 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 6,25 7,50 8,75 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 159,75 21,03 17,92 15,61 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0087 0,0011 0,0010 0,0008 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , ,27 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,70 230,00 240,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,04 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,68 16,83 17,28 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: ,15 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 15,68 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 25 cm

13 A u d y t e n e r g e t y c z n y b u d y n k u : S z k o ł a P o d s t a w o w a N r 2 w J a ś l e 13 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna gr. 52 cm Wariant 1, Styropian EPS FASADA, = 0,032 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 421,68m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 575,96m 2 Stopniodni: 3536,80 dzień K/rok t wo = 19,50 o C t zo = -20,00 o C Wariant numer Stan istniejący Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 46,91 46,91 46,91 46,91 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m-c) 8990, , , ,33 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 1,197 0,181 0,163 0,148 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,84 5,52 6,15 6,77 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,69 5,31 5,94 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 154,24 23,33 20,96 19,03 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0199 0,0030 0,0027 0,0025 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , ,81 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,41 270,00 280,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,49 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,42 23,58 24,11 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: ,69 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 23,42 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 15 cm

14 A u d y t e n e r g e t y c z n y b u d y n k u : S z k o ł a P o d s t a w o w a N r 2 w J a ś l e 14 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna gr. 45 cm Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, EPS FASADA = 0,032 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 219,79m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 309,28m 2 Stopniodni: 3536,80 dzień K/rok t wo = 17,75 o C t zo = -20,00 o C Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 46,91 46,91 46,91 46,91 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m-c) 8990, , , ,33 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 1,147 0,180 0,162 0,147 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,87 5,56 6,18 6,81 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,69 5,31 5,94 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 77,02 12,08 10,86 9,86 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0095 0,0015 0,0013 0,0012 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , ,37 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,41 270,00 280,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,90 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,62 25,77 26,33 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: ,89 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 25,62 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 15 cm

15 A u d y t e n e r g e t y c z n y b u d y n k u : S z k o ł a P o d s t a w o w a N r 2 w J a ś l e 15 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna gr. 71 cm Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, EPS FASADA, = 0,032 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 205,65m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 295,14m 2 Stopniodni: 3536,80 dzień K/rok t wo = 18,90 o C t zo = -20,00 o C Wariant numer Stan istniejący Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 46,91 46,91 46,91 46,91 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m-c) 8990, , , ,33 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,917 0,173 0,156 0,142 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,09 5,78 6,40 7,03 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,69 5,31 5,94 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 57,63 10,88 9,81 8,94 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0073 0,0014 0,0012 0,0011 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , ,54 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,41 270,00 280,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,08 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,73 33,80 34,43 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 95622,61 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 33,73 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 15 cm

16 A u d y t e n e r g e t y c z n y b u d y n k u : S z k o ł a P o d s t a w o w a N r 2 w J a ś l e 16 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Stropodach Sali Gim Wariant 1, Płyta styropianowa EPS DACH, = 0,038 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 334,56m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 376,70m 2 Stopniodni: 3536,80 dzień K/rok t wo = 17,06 o C t zo = -20,00 o C Wariant numer Stan istniejący Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 46,91 46,91 46,91 46,91 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m-c) 8990, , , ,33 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 1,021 0,132 0,113 0,098 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,98 7,56 8,87 10,19 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 6,58 7,89 9,21 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 104,34 13,53 11,52 10,03 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0127 0,0016 0,0014 0,0012 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , ,51 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,23 210,00 215,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,32 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,45 17,47 17,61 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 95093,74 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 17,45 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 25 cm

17 A u d y t e n e r g e t y c z n y b u d y n k u : S z k o ł a P o d s t a w o w a N r 2 w J a ś l e 17 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Ściana podziemna gr. 71 cm Wariant 1, EPS 037 DACH/PODŁOGA, = 0,037 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 107,76m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 117,26m 2 Stopniodni: 3536,80 dzień K/rok t wo = 16,00 o C t zo = -20,00 o C Stan istniejący Wariant 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 46,91 46,91 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m-c) 8990, ,33 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,953 0,266 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,05 3,75 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 2,70 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 31,37 8,78 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0037 0,0010 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,08 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,70 Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,67 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,84 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: ,67 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 185,84 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 10 cm

18 A u d y t e n e r g e t y c z n y b u d y n k u : S z k o ł a P o d s t a w o w a N r 2 w J a ś l e 18 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Ściana podziemna gr. 82 cm Wariant 1, EPS 037 DACH/PODŁOGA, = 0,037 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 47,62m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 51,81m 2 Stopniodni: 3536,80 dzień K/rok t wo = 16,00 o C t zo = -20,00 o C Stan istniejący Wariant 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 46,91 46,91 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m-c) 8990, ,33 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,838 0,257 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,19 3,90 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 2,70 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 12,19 3,73 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0014 0,0004 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,32 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,70 Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,74 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,32 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: ,74 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 219,32 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 10 cm

19 A u d y t e n e r g e t y c z n y b u d y n k u : S z k o ł a P o d s t a w o w a N r 2 w J a ś l e 19 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna ocieplona 8 cm Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, EPS FASADA, = 0,032 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 292,25m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 317,91m 2 Stopniodni: 3536,80 dzień K/rok t wo = 18,64 o C t zo = -20,00 o C Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 46,91 46,91 46,91 46,91 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m-c) 8990, , , ,33 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,400 0,178 0,160 0,146 Opór cieplny R (m 2 K)/W 2,50 5,62 6,25 6,87 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 3,13 3,75 4,38 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 35,76 15,88 14,30 13,00 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0045 0,0020 0,0018 0,0016 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , ,60 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,53 150,00 160,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,69 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,43 45,12 45,38 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 49867,53 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 41,43 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 10 cm

20 A u d y t e n e r g e t y c z n y b u d y n k u : S z k o ł a P o d s t a w o w a N r 2 w J a ś l e 20 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna ocieplona 10 cm Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, EPS, = 0,032 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 248,36m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 253,02m 2 Stopniodni: 3536,80 dzień K/rok t wo = 19,79 o C t zo = -20,00 o C Wariant numer Stan istniejący Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 46,91 46,91 46,91 46,91 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m-c) 8990, , , ,33 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,337 0,164 0,149 0,136 Opór cieplny R (m 2 K)/W 2,97 6,09 6,72 7,34 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 3,13 3,75 4,38 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 25,59 12,46 11,30 10,34 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0033 0,0016 0,0015 0,0013 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,21 870,89 929,54 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,53 140,00 161,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,55 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,60 50,03 53,90 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 39688,85 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 49,60 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 10 cm

21 A u d y t e n e r g e t y c z n y b u d y n k u : S z k o ł a P o d s t a w o w a N r 2 w J a ś l e Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody OZ Drewniane Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 607,03 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 20,16m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 20,16m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 20,16m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3671,80 dzień K/rok i = 19,40 o C e = -20,00 o C Stan istniejący Wariant numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 46,91 46,91 Opłata za 1 MW zł/(mw m -c) 8990, ,33 Inne koszty, abonament zł/m-c 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 Współczynnik c r 1,20 0,70 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,600 0,900 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 57,71 24,25 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw MW 0,0130 0,0105 zł/rok ,29 zł/m ,93 zł ,62 zł --- 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 9,19 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 16909,62 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 9,19 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Okna wyposażone w nawiewniki powietrzne regulowane automatycznie. Modernizacja systemu wentylacji U= 0,90

22 A u d y t e n e r g e t y c z n y b u d y n k u : S z k o ł a P o d s t a w o w a N r 2 w J a ś l e 22 Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody Luksfera Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 28,35 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 2,26m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 2,26m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 2,26m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) Stopniodni: 3756,16 dzień K/rok i = 19,78 o C e = -20,00 o C Stan istniejący Wariant numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 46,91 46,91 Opłata za 1 MW zł/(mw m -c) 8990, ,33 Inne koszty, abonament zł/m-c 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,00 1,00 Współczynnik c r 1,00 0,70 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 4,550 0,900 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 6,25 1,93 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw MW 0,0008 0,0003 zł/rok ,86 zł/m ,93 zł ,62 zł --- 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 7,47 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1895,62 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 7,47 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ), Okna wyposażone w nawiewniki powietrzne regulowane automatycznie. Modernizacja systemu wentylacji U= 0,90

23 A u d y t e n e r g e t y c z n y b u d y n k u : S z k o ł a P o d s t a w o w a N r 2 w J a ś l e 23 Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody OZ PVC Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 18272,34 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 396,59m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 396,59m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 396,59m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) Stopniodni: 3535,45 dzień K/rok i = 18,79 o C e = -20,00 o C Stan istniejący Wariant numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 46,91 46,91 Opłata za 1 MW zł/(mw m -c) 8990, ,33 Inne koszty, abonament zł/m-c 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,00 1,00 Współczynnik c r 1,00 0,70 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 1,400 0,900 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 649,95 443,97 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw MW 0,2625 0,2523 zł/rok ,94 zł/m ,93 zł ,21 zł --- 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,89 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: ,21 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 30,89 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Okna wyposażone w nawiewniki powietrzne regulowane automatycznie Modernizacja systemu wentylacji U= 0,90

24 A u d y t e n e r g e t y c z n y b u d y n k u : S z k o ł a P o d s t a w o w a N r 2 w J a ś l e 24 Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie drzwi Modernizacja przegrody DZ Al Drzwi zewnętrzne (za wyjątkiem drzwi od strony N zabytkowe) Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 652,94 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 14,19m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 14,19m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 14,19m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) Stopniodni: 3407,93 dzień K/rok i = 18,21 o C e = -20,00 o C Stan istniejący Wariant numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 46,91 46,91 Opłata za 1 MW zł/(mw m -c) 8990, ,33 Inne koszty, abonament zł/m-c 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,00 1,00 Współczynnik c r 1,00 1,00 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 1,800 1,300 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 24,09 22,72 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw MW 0,0095 0,0094 zł/rok ,03 zł/m ,35 zł ,99 zł --- 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,11 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 23182,99 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 351,11 lat Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,30

25 A u d y t e n e r g e t y c z n y b u d y n k u : S z k o ł a P o d s t a w o w a N r 2 w J a ś l e Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu Stan istniejący Ciepło właściwe wody c W [kj/(kg K)] 4,18 Gęstość wody ρ W [kg/m 3 ] 1000 Temperatura ciepłej wody θ W [ C] 55 Temperatura zimnej wody θ O [ C] 10 Współczynnik korekcyjny k R [-] 0,55 Powierzchnia o regulowanej temperaturze A f [m 2 ] 2527,00 Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. V WI [dm 3 /(m 2 doba] 0,80 Czas użytkowania τ [h] 12,00 Współczynnik godzinowej nierównomierności Nh [-] 3,00 Sprawność wytwarzania η W,g [-] 0,96 Sprawność przesyłu η W,d [-] 1,00 Sprawność akumulacji ciepła η W,s [-] 1,00 Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Q cw [GJ/rok] 79,71 Max moc cieplna q cwu [kw] 26, Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej Stan istniejący Wariant 1 Opłata za 1 GJ na ogrzewanie [zł/gj] 46,91 46,91 Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie [zł/mw] 8990, ,33 Inne koszty, abonament [zł] 0,00 0,00 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło [GJ] 962,09 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,25 Sprawność systemu grzewczego 0,585 0,761 Roczna oszczędność kosztów O [zł/a] ,32 Koszt modernizacji [zł] ,94 SPBT [lat] ,52 Informacje uzupełniające: Kompleksowa modernizacja systemu centralnego ogrzewania: grzejniki, rurarz, zawory termostatyczne.

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1957 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1890 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Zamieszkania zbiorowego 1.2 Rok budowy 1989 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna z zapleczem 1.2 Rok budowy Ok 1990 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 3 - domu rekolekcyjnego "Dom św.floriana" na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1962 Gmina Babimost 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Rynek 3 ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 Gmina Żytno 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Krótka 4 ul. Rybacka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego Modernizacja (przebudowa) węzła ciepłowniczego c.w.u. Ginekologia. 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Służby zdrowia 1.2 Rok budowy 2010 Radomski

Bardziej szczegółowo

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD KAPICA KARPIAK TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA UL.SZKOLNA 46, 44-200 RYBNIK TEL. 32 42 37 177 FAX. 32 42 29 377 www. kk.rybnik.pl email: kapicakarpiak1@gmail.com NIP: 642-001-78-55 Konto: 85 1050 1344 1000

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 7 - Furta, dom rekolekcyjny na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1950 Nadleśnictwo Krzyż 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Mickiewicza 1 Dębina 1

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 9 - "Dom JPII" + drukarnia na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU Audyt energetyczny budynku B Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO USŁUGOWY ENERGY ul. Br. Czecha 1/1, 85-794 Bydgoszcz tel. 520-35-01, kom. 505-138-108 AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU dla

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r.

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r. 1 EGZ. NR 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 r. Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI 41-200

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3 AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji obiektu Teatru Rondo w Słupsku przy ul. Niedziałkowskiego 5a w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 6 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1939 Miasto Ostrów Mazowiecka 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1910 1.3 INWESTOR Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6, 06-400

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ADRES BUDYNKU Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo- Parkowy ul. Park 2 37-200 Przeworsk WYKONAWCA AUDYTU mgr inż. Sławomir Juryś ul. Piłsudskiego 18 38-400 Krosno, KROSNO, Listopad

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Gimnazjum Nr 1 im. Roberta Schumana Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1885 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Nr opracowania Nr egzemplarza 2 3 Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku ul. Leśna 8 76-200 Słupsk pomorskie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 11 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku BAZYLIKI na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 2 - domu rekolekcyjnego na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1951 Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Załącznik nr 12 do SIWZ 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy ok. 1930 / ok.1985 1.3 INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Ul. Zdrojowa Gdańsk

Ul. Zdrojowa Gdańsk Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY DOM ZDROJOWY W GDAŃSKU Ul. Zdrojowa 2 8-515 Gdańsk Uwaga! Niniejszy audyt energetyczny został sporządzony na podstawie założeń do Programu

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1899 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1930 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 2 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 Rzeszów ul. Lenartowicza 13 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Biurowy 1.2 Rok budowy 1935 Starostwo Powiatowe 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Szarych Szeregów 14 Machowino

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 Rzeszów ul. Chmaja 9a Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat fantazji"

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 Świat fantazji AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1966 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1967 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Budynek biurowo-magazynowy 1.2 Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Pl.Zwycięstwa 3

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź 1 AUDYT ENERGETYCZNY NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 92-701, Łódź NAZWA INWESTORA: Gmina Nowosolna ADRES: ul. Rynek Nowosolna, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, 31-543 KRAKÓW 2014-03-04 KRAKÓW AUDYT ENERGETYCZNY: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 114 W KRAKOWIE 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AGENCJA UśYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Lokalizacja inwestycji: PręŜyńska 3-5-7 ulica Prudnik miejscowość opolskie województwo Agencja

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna Gimnazjum Nr 1 Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 168 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Świetlica, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku dz nr 129 87-400 Nowogród Powiat Golubsko-Dobrzyński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40 Rzeszów ul. Rataja 14 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY ex ante

AUDYT ENERGETYCZNY ex ante AUDYT ENERGETYCZNY ex ante Budynek Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej Kuźnica Grabowska 106 63-522 Kraszewice Inwestor: Wykonawca: Firma tytuł, imię i nazwisko adres tel. Audytor: Firma tytuł, imię

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 2/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU Zespołu Szkół nr 3 Rzeszów ul. Ptasia 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy ~1945 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6,

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 162 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 1 AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia:

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia: Dane ogólne: - Kbatra wentylowana części ogrzewanej: V= 8 m 3 - Powierzchnia ogrzewana: A=47 m 2 - Ilość osób korzystających z cw : n = 24 osoby - Obliczeniowa temperatra zewnętrzna: t zew. = -8 o C -

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej PŁYWALNIA Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 195 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 10 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Nazwa obiektu Lokalizacja obiektu Całość/ część budynku Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. (Af, m 2 ) PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA INWESTYCJA POLEGAJĄCA NA ROZBUDOWIE PSP NR O SALĘ

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. Plac Solny 13, Wrocław

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. Plac Solny 13, Wrocław AUDYT ENERGETYCZNY Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu Plac Solny 13, Wrocław EFEKTYWNIEJ 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku

Bardziej szczegółowo

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie.

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Przykłady termomodernizacji budynków zabytkowych. Jerzy Żurawski EK c.o.+c.w.u., kwh/m 2

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk NAZWA INWESTORA: Starostwo Powiatowe ADRES: ul.szarych Szeregów, 14 KOD,

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku 1 Audyt Energetyczny Budynku DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Z DNIA 21.11.2008r. Budynek Ochotniczej Straży

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW EFEKTYWNIEJ S.C. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej 1.2 Rok budowy

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 12 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna Wykonawca: Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Projekt-Technika www.projekt-technika.pl biuro@projekt-technika.pl 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - Jednostka

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&198 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 198 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Sala gimnastyczna przy LOI 1 Urząd Miejski w Słuosku 1. Rok budowy 1861 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44 Oceniany budynek Rodzaj budynku Mieszkalny Przeznaczenie budynku Dom jednorodzinny Adres budynku 90-057 Łódź ul. Sienkiewicza 85/87 Rok oddania do użytkowania budynku 2007 Metoda wyznaczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&942 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE8/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- Użyteczności publicznej 1. Rok budowy

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE9/15 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L1] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- użyteczności publicznej 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU STAROSTWA POWIEATOWEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU STAROSTWA POWIEATOWEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU STAROSTWA POWIEATOWEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku ulica:

Bardziej szczegółowo

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie I. Przegrody ściany zewnętrzne Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c Wsp.U c wg WT 2014 Warunek

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: Licencja dla: PHIN Inwestycje Sp. z o.o. [L0]. Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 988 Gmina Ozorków.4 Adres

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Temat : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaliska Kościerskie Lokalizacja : Kaliska Kościerskie 32D 83-400 Kościerzyna Inwestor : Gmina Kościerzyna ul. Strzelecka

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Grodzka 3, Słupsk dz. nr ewid. 716/4, 715/8, obręb 6. "Minter" Michał Walczak ul. Agrestowa DĄBROWA

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Grodzka 3, Słupsk dz. nr ewid. 716/4, 715/8, obręb 6. Minter Michał Walczak ul. Agrestowa DĄBROWA AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Kategoria obiektu budowlanego: Lokalizacja: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla

Bardziej szczegółowo

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO.

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO. PIKSEL KRZYSZTOF KOPIEC KLIMATERM RAFAŁ MICHALAK NIP 928-185-75-00 NIP 599-20-01-607 tel. (095) 7829503, tel. (095) 7379033, tel. kom. 505 580 310 tel. kom. 693 417 456 mail: kopieckrzysztof@gmail.com

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu dom jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu Gdańsk ul. Seleny, dz. nr 1219/10 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Adres budynku ulica: Wojska Polskiego 23 kod: 44-120 miejscowość Pyskowice powiat: gliwicki województwo: śląskie Wykonawca audytu imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR EFEKTYWNIEJ 2 Tabela poniżej prezentuje usprawnienia, wchodzące w skład wszystkich modernizacji wyznaczonych na podstawie audytu energetycznego Usprawnienie Wariant

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2 BUDYNEK: Specjalny Ośrdek Szkolno-Wychowawczy ul. Kopernika 77 34-300 Żywiec Żywiec, 13.03.2015 opracowanie: mgr Wojciech Piątek Spi treści:

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo