Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO"

Transkrypt

1 Instrukcj obsługi ksy fisklnej INNOVA PRESTO

2 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 2/121 Uwgi dotyczące formy instrukcji, informcje o zuwŝonych błędch proszę kierow n dres Wersj instrukcji: 009 Wersj oprogrmowni 14.1 Instrukcję oprcowł: Włodzimierz Dobrczyński Okłdkę zprojektowł: Dniel Zieliński

3 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 3/121 Spis treści: Wprowdzenie... 6 Symbole zstosowne w dokumencie... 7 WŜne zleceni... 8 Wzór legitymcji serwisnt Dne techniczne Słowniczek WyposŜenie ksy Tryby prcy ksy Tryb niefisklny (szkoleniowy) Tryb fisklny FISKALIZACJA Tryb tylko do odczytu Budow ksy Klwitur Opis funkcjonlny klwitury Edycj nzw Wyświetlcz klient Wyświetlcz opertor Podził wietlcz opertor Rodzje informcji pojwijących się n wietlczu Opis złącz Interfejs RS232C Współprc z komputerem Podłączenie skner Podłączenie wgi Podłączenie zewnętrznej klwitury PS Podłączenie szufldy Gnizdo zewnętrznego zsilni Zsdy korzystni z interfejsów USB i RS Zsilnie ksy Stn zsilni Ppier termiczny Wymin ppieru... 39

4 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 4/121 Moduł kopii elektronicznej INNEJ/ Włączenie ksy Bzy dnych w ksie Bz opkowń Bz klwiszy szybkiego dostępu Bz form płtności Bz rbtów i dopłt Bz ksjerów Uprwnieni ksjer Bz PLU Bz grup towrowych Zsdy progrmowni ksy Wrtości grniczne SYSTEM MENU RAPORTY Rport dobowy zerujący Rporty okresowe Rport okresowy pełny wg dt Rport okresowy pełny wg numerów Rport miesięczny pełny Rport rozliczeniowy Rport bzy PLU z PTU Rport bzy rbtów /dopłt Rport bzy form płtności Rport bzy klwiszy sprzedŝy Rport bzy opkowń Sttystyczny rport opkowń Rport form płtności Rport ilościowy sprzedŝy Rport stnów mgzynowych Rport npisów stłych Rport zminowy sprzedŝy Rport ksjer Rport szybki Rport łńcuchowy Rporty z Kopii Elektronicznej PROGRAMOWANIE KASY Progrmownie ngłówk Progrmownie bzy ksjerów Progrmownie towrów Progrmownie bzy rbtów Progrmownie bzy nrzutów Progrmownie bzy form płtności... 84

5 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 5/121 Progrmownie bzy klwiszy szybkiej sprzedŝy Progrmownie bzy grup towrowych Progrmownie dty i czsu Progrmownie stwek VAT KONFIGURACJA KASY KOMPUTER MENU DLA SERWISU Zmin wluty ewidencyjnej SPRZEDAś Sposoby sprzedŝy - wstęp SprzedŜ z domyślnymi wrtościmi ceny i ilości SprzedŜ kilku rtykułów SprzedŜ z nową wrtością ceny i (lub) ilości SprzedŜ przy uŝyciu czytnik kodów kreskowych Usuwnie pomyłek Wprowdznie kodu kreskowego z ręki Ewidencj opkowń zwrotnych Obsług form płtności Obsług rbtów/nrzutów Wydwnie reszty Błędy sygnlizowne przez ksę Błędy wrstwy plikcyjnej Komunikty o potwierdzenie wykonni opercji OstrzeŜeni Błędy ftlne Przykłd definiowni sufiksu w czytniku LS Tbel scn kodów klwitury PS Deklrcj zgodności EC

6 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 6/121 Wprowdzenie Ks INNOVA PRESTO łączy w sobie cechy ksy przenośnej z uwgi n swoje młe wymiry, szeroki zkres tempertur prcy i długi czs prcy z bterii, orz ksy stcjonrnej z uwgi n szerokie moŝliwości progrmowe. Jest zbudown w oprciu o sprwdzone n duŝą sklę w trudnych wrunkch eksplotcji podzespoły elektroniczne, wyposŝon w dw duŝe wielofunkcyjne wietlcze cyfrowo-lfnumeryczne. Posidją one po kilk pól znkowych orz symbole i npisy specjlne. DuŜ wysokoś znku głównego pol odczytowego wynosi 12 mm. Ob wietlcze są wyposŝone w efektywne podświetlenie w kolorze niebieskim z funkcją utomtycznej regulcji jsności świeceni, zimplementowną w celu oszczędzni energii przy prcy bteryjnej. Posidją równieŝ szeroki kąt widzeni i prcują w temperturch ujemnych. Wykorzystnie nowoczesnych podzespołów elektronicznych dje moŝliwoś prcy z bterii przez godz. (przy średniej ilości prgonów 10-20/godz.). Szeroki zkres npię zsilni umoŝliwi podłączenie ksy do instlcji smochodowej bez Ŝdnych urządzeń pośredniczących. W konstrukcji klwitury zstosowno styki o gwrntownej ilości zdziłni 2 miliony, przykryte szczelną folią. Jest rozwiąznie djące z jednej strony duŝą niezwodnoś i dobrą ergonomię, z drugiej odpornoś n znieczyszczeni i zlnie. Termiczny mechnizm drukujący, o szerokości ppieru 57mm i długości rolki 20m posid zwiększoną prędkoś wydruku 12 linii/s i to zrówno w trkcie prcy z bterii jk i przy zsilniu zewnętrznym. Ks posid gnizd do podłączeni komputer, czytnik kodów kreskowych i wgi. Współprc z komputerem umoŝliwi progrmownie ksy i odczyt zpisnych w niej dnych. Wszystkie dne są zpisywne w ksie w nie ulotnej pmięci, co powoduje, Ŝe mogą by one przechowywne prktycznie przez czs nieogrniczony bez Ŝdnego zsilni zewnętrznego i przy cłkowicie rozłdownym kumultorze wewnętrznym. Dzięki efektywnemu wykorzystniu 24 klwiszy ( skróty do njczęściej uŝywnych funkcji), orz jsnej identyfikcji stnu ksy przez wielofunkcyjny wietlcz obsług urządzeni jest brdzo prost i intuicyjn. Urządzenie to moŝe prcow jko: stcjonrne zsilne z sieci lub przenośne dzięki wbudownemu kumultorowi o długim czsie prcy. Instrukcj t zwier wszystkie niezbędne informcje potrzebne do: - zprogrmowni ksy (bzy dnych, ngłówek, zegr, stwki PTU,...); - wykonywni rportów n ksie (fisklne, ksjer, zminowe, form płtności, opkowń...); - relizcji sprzedŝy przy wykorzystniu ksy.

7 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 7/121 SprzedŜy n ksie moŝe dokonyw KASJER ( w ksie moŝe by zdefiniownych mksymlnie ośmiu ksjerów. Administrtor ksy n etpie definiowni nowego ksjer określ nzwę, hsło dostępu (4 cyfrowy PIN) i definiuje uprwnieni dl ksjer. Nzw ksjer będzie się pojwi n wydruku kŝdego dokumentu drukownego n ksie w trybie sprzedŝy. Symbole zstosowne w dokumencie Symbol Opis Przykłd zstosowni [TEKST] <tekst> (TEKST) Symbol klwisz (opis klwiszy str. 22) (tekst pisny duŝymi litermi ogrniczony nwismi kwdrtowymi) Dn wprowdzon (tekst pisny młymi litermi) Tekst n wietlczu (tekst pisny duŝymi litermi w nwisch prostych) WŜn informcj/ uwg/ zlecenie... Informcj mjąc ścisły związek z przepismi Wciśnij klwisz [SUMA] by ztwierdzi opercję gdzie: <plu> - numer towru z bzy PLU Po nciśnięciu klwisz [KOD] w oknie tekstowym zostnie wietlon informcj o ztwierdzonej pozycji sprzedŝy Przed ztwierdzeniem wykonni rportu dobowego sprwdź, czy dt pokzywn n wietlczu jest poprwn! N koniec kŝdego dni uŝytkownik zobowiązny jest do wykonni rportu dobowego!

8 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 8/121 WŜne zleceni NleŜy uŝyw jedynie oryginlnego ppieru termicznego z ndrukiem firmowym firmy INNOVA. UŜywnie innego ppieru niŝ oryginlny moŝe doprowdzi do uszkodzeni głowicy mechnizmu drukującego ksy i zncznie zmniejszy jkoś wydruków. Pondto ppier nie odpowidjący wrunkom technicznym nie gwrntuje zchowni treści wydruków przez okres 5 lt! wolno wysuw ppieru z komory mechnizmu drukującego w czsie wydruku i przy opuszczonej dźwigni głowicy - grozi to uszkodzeniem mechnizmu drukującego. Ppier nleŝy wymieni w momencie pojwieni się kolorowego psk n jego brzegu. nleŝy ustwi ksy n niestbilnej powierzchni orz w pobliŝu grzejników lub innych źródeł ciepł. Z wyjątkiem czynności opisnych w niniejszej instrukcji nigdy nie nleŝy dokonyw smemu czynności serwisowych. Wszystkie czynności serwisowe powinny by zlecone przeszkolonemu w firmie INNOVA serwisowi. Serwisnt powinien by zoptrzony w wystwioną n jego nzwisko legitymcję. W nstępujących sytucjch nleŝy wyłączy zsilnie ksy i wezw serwis: gdy do mechnizmu drukującego dostł się ciecz. JeŜeli ks spdł lub uszkodzon zostł jej obudow. Ksę wystwiono n dziłnie deszczu lub wody. N ksie pojwił się wydruk Zerownie RAM. Dt zegr w ksie jest niezgodn ze stnem fktycznym. - Przed rozpoczęciem sprzedŝy n ksie nleŝy upewni się czy dt i czs zegr ksy są prwidłowe. KŜd trnskcj powinn zkończy się wydrukowniem prgonu, który zgodnie z przepismi nleŝy wręczy osobie kupującej. KŜdy dzień prcy (sprzedŝy) nleŝy zkończy wykonniem rportu dobowego. Przed wykonniem rportu nleŝy upewni się, Ŝe w ksie jest umieszczon kopi elektroniczn! wolno, pod groźbą utrty gwrncji, nrusz plomby zbezpieczjącej ksę przed jej otwrciem przez osoby niepowołne.

9 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 9/121 Firm INNOVA oprcowł zewnętrzny zsilcz dl ksy INNOVA PRESTO (stndrdowe wyposŝenie) i tylko ten model moŝe by stosowny do zsilni ksy z zewnątrz (pod groźbą utrty gwrncji). wolno odłącz zsilni w trkcie drukowni prgonów. O ile jest to moŝliwe zlecnym jest prcow z podłączonym n stłe zsilczem ksy - gwrntuje to pełne nłdownie wewnętrznego kumultor ksy. nleŝy doprowdz do pełnego rozłdowni kumultor ksy. Jeśli to jednk nstąpi trzeb mie świdomoś, Ŝe ponowne, pełne nłdownie kumultor nstąpi dopiero po pewnym czsie od włączeni łdowrki (mx 16 godzin). Zlec się podłączenie do ksy zewnętrznego zsilcz w przypdku gdy nie jest on uŝywn.

10 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 10/121 Wzór legitymcji serwisnt Serwisnt powinien by zoptrzony w wystwioną n jego nzwisko legitymcję

11 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 11/121 Dne techniczne Wymiry 165 x 170 x 70 mm (szerokoś x długoś x wysokoś) Zsilnie Wewnętrzny kumultor 6V/1,2Ah W pełni nłdowny kumultor zpewni wydruk około 6000 linii (bez podłączonego z zewnątrz zsilcz!) Zewnętrzny zsilcz 230V ±10% o npięciu wyjściowym 12V/2,5A (wyposŝenie ksy) MoŜliwoś bezpośredniego zsileni z instlcji smochodowej (12V) Ms ok. 0,85 kg Zkres tempertur prcy C Mechnizm drukujący Mechnizm termiczny 40 znków w wierszu Szybkoś druku 12 linii/sec Ppier 57 mm x 30m (mx średnic rolki: 49,5 mm) Stwki PTU 7 progrmowlnych (A..G) Iloś PLU 2300 (mx długoś nzwy towru: 16 znków) Kod kreskowy Od 6 do 13 cyfr dl kŝdego PLU 5 bezpośrednich (35 pośrednich) klwiszy szybkiej sprzedŝy Szybki dostęp do przypisnych klwiszom towrów (moŝliwoś ustleni ilości domyślnej w zkresie ) Iloś ksjerów 8 moŝliwoś progrmowni hseł bądź ich blokowni (prc bez logowni); ndwnie/ ogrnicznie uprwnień Iloś form płtności progrmowlnych z moŝliwością rozliczeni trnskcji kilkom formmi płtności z wykorzystniem wlut lterntywnych Obsług EURO Obsług wluty EURO w pełnym zkresie (wpłt, wprowdznie kursu ) Zmin wluty ewidencyjnej Iloś opkowń zwrotnych 15 Rbty i nrzuty 4 rbty i 4 dopłty - procentowe lub kwotowe, do pozycji i/lub trnskcji Rporty zerujące Rport dobowy, rport ilościowo wrtościowy sprzedŝy z zerowniem pól, rport sprzedŝy zminowej, rport ksjer, sttystyczny rport form płtności, sttystyczny rport opkowń

12 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 12/121 Rporty czytjące Rport dobowy, rporty okresowe, rport miesięczny, rport rozliczeniowy, rport ksjer, rport sprzedŝy ( zminy), ilościowo - wrtościowy rport sprzedŝy, rport mgzynowy, sttystyczny rport form płtności, sttystyczny rport opkowń, rport bzy opkowń, rport bzy klwiszy szybkiej sprzedŝy, rport bzy form płtności, rport bzy rbtów / dopłt, rport bzy PLU z PTU, rport npisów stłych, rport szybki, rport łńcuchowy. Współprc z komputerem RS232C lub USB Stron kodow czcionki MAZOVIA Wyświetlcz opertor cyfrowo-lfnumeryczny LCD z podświetleniem, wielofunkcyjny, wymiry pol odczytowego 151 x 32 [mm], Wyświetlcz klient cyfrowo-lfnumeryczny LCD z podświetleniem, wielofunkcyjny, wymiry pol odczytowego 100 x 32 [mm], Klwitur 24 klwisze (klwisze do szybkiej sprzedŝy z moŝliwością zprogrmowni 40 towrów) Mksymln cen ,99 zł Mksymln kwot trnskcji ,99 zł Mksymln iloś ,999 Mksymln pojemnoś ,99 zł (dl stwek A...G) TOTALIZERA Pojemnoś pmięci fisklnej 2035 zpisów Mksymln iloś pozycji n prgonie 100 Ks fiskln INNOVA PRESTO zostł dopuszczon do obrotu decyzją Głównego Urzędu Mir (decyzj do pobrni n stronie

13 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 13/121 Słowniczek Stwki PTU Zdefiniowne w ksie stwki podtkowe n podstwie których wyliczne są kwoty VAT drukowne n prgonch i rportch fisklnych. Kopi elektroniczn Specjlny moduł (INNEJ/2) zstępujący mechnizm drukujący kopie dokumentów w którym po zkończeniu dni, w momencie wykonywni rportu dobowego zpisywne są wszystkie dokumenty wydrukowne od poprzedniego rportu dobowego 1 2. Prgon fisklny Prgon niefisklny Dokument niefisklny Obrót Utrg Stn ksy FISKALIZACJA Podstwowy dokument drukowny n ksie fisklnej. Zwrte n nim informcje stnowią bzę wejściową dl rportu dobowego. Specjln post prgonu n którym drukowne są informcje związne tylko i wyłącznie z obsługą opkowń kucjonownych (wydni i zwroty). Dokument zdefiniowny w oprogrmowniu ksy n którym drukowne są informcje dodtkowe uzupełnijące dokumenty fisklne (rporty sttystyczne, rporty z progrmowni ksy, rporty serwisowe, ). Sum sprzedŝy fisklnej w poszczególnych stwkch podtkowych (równy kwocie łączn nleŝnoś występującej n rporcie dobowym). Występuje n rportch zminowych (ksjer). SprzedŜ gotówkow (sum z prgonów fisklnych z które zpłcono gotówką). Występuje n rportch zminowych (ksjer). = Utrg ± Kucje + Wpłty Wypłty Procedur wykonywn przez serwis ksy w wyniku której ks jest przełączn n stłe z trybu niefisklnego (szkoleniowego) w tryb fisklny więcej str Z wyłączeniem rportów okresowych (miesięcznych i rozliczeniowych), wydruków testowych i rportu npisów stłych 2 stndrdowo czs wykonni rportu dobowego nie przekrcz 2 minut. Dl cłkowicie zpełnionej pmięci fisklnej czs ten moŝe wzrosną do kilku minut (4) i jest zleŝny od wielkości wcześniej zpisnych w module kopii elektronicznej dnych.

14 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 14/121 Rport dobowy Specjlny, fisklny rport wykonywny n koniec dni sprzedŝy n którym drukowne są zpisne w pmięci fisklnej informcje o obrocie i kwotch VAT. Rport okresowy, rport okresowy miesięczny Rport okresowy rozliczeniowy TOTALIZERY Specyficzn post rportu fisklnego n którym wyszczególnione są zpisy z pmięci fisklnej występujące w zdnym dl rportu okresie (rport okresowy, rport rozliczeniowy) lub miesiącu (rport okresowy miesięczny). Rport okresowy drukowny przez ksę po jej przełączeniu w stn tylko do odczytu. Specjlne liczniki/rejestry ksy (chronione przez jej oprogrmownie) w których kumulowne są dne ze sprzed- Ŝy. Bz towrow (PLU) Podstwow bz dnych w ksie w której zdefiniowno towry wrz z przyporządkownymi im stwkmi PTU. KŜd nzw towru jest unikln tzn. Ŝe nie zdefiniow w ksie dwóch towrów o identycznych nzwch! Zmin towru polegjąc n zminie jego nzwy, zminie przypisnej do towru stwki PTU lub ksownie towru są przez ksę monitorowne i sygnlizowne poprzez stosowny zpis w pmięci fisklnej orz towrzyszący tej zminie niefisklny wydruk informcyjny. Zerownie RAM ADMINISTRATOR Wewnętrzn funkcj ksy fisklnej uruchmini n skutek przekłmni w module fisklnym ksy które nie moŝe by nprwione przez wewnętrzne oprogrmownie ksy. KŜde zerownie RAM powoduje stosowny zpis do pmięci fisklnej i powinno by zgłoszone przez włściciel do serwisu ksy! Główny (nie usuwlny) ksjer ksy mjący dostęp do wszystkich funkcji (opcji) ksy. Uprwnieni ksjer Zdefiniown przez ADMINISTRATORA list dozwolonych dl ksjer funkcji do których m on dostęp. Tryb prcy ksy Stn tylko do odczytu Zegr ksy fisklny (szkoleniowy) lub fisklny lub tylko do odczytu - opis: str. 17. Stn ksy w którym moŝliwe jest tylko wykonywnie rportów fisklnych czytjących (okresowego, miesięcznego i rozliczeniowego) - opis: str. 20 Wewnętrzny zegr ksy z którego dne (dt i czs) pojwiją się n wszystkich dokumentch drukownych przez ksę (fisklnych i niefisklnych).

15 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 15/121 Moduł fisklny Zbezpieczony plombą ołowiną element ksy rejestrującej, rejestrujący w pmięci fisklnej dne o obrotch. Rejestrcj sprzedŝy nstępuje po ztwierdzeniu prgonu. m moŝliwości wycofni zpisu. Pojemnoś pmięci fisklnej INNOVA PRESTO gwrntuje jej dziłnie przez wymgny przepismi okres 5 lt. Plomb serwisow Serwis ksy KsiąŜk ksy Numer ewidencyjny ksy Numer uniktowy ksy Ks rezerwow Przegląd serwisowy Dt utoryzcji Ołowin plomb zkłdn przez prcownik serwisu lub producent (kŝdy serwisnt posid plombownicę z przypisnym n stłe numerem) w celu zbezpieczeni dostępu do ksy. Przeszkolone przez producent osoby (2) mjące uprwnieni do fisklizcji orz serwisowni ksy, posidjące ktulną legitymcję (str. 10) wystwioną przez producent ksy, w której wpisno nzwę urządzeni podlegjącego obsłudze serwisowej. KsiąŜeczk dostrczn wrz z ksą, w której dokonuje się wszelkich zpisów dotyczących ksy. KsiąŜk ksy musi znjdow się w miejscu prowdzeni sprzedŝy. Numer ndwny przez włściwy Urząd Skrbowy. Powinien by nniesiony n ksę w sposób trwły orz odnotowny w ksiąŝce ksy. Numer przydzielny przez Ministerstwo Finnsów i wpisny do pmięci fisklnej podczs procesu produkcyjnego. Zpsow ks fiskln. W przypdku wrii ksy podstwowej nleŝy podłączy ksę rezerwową tylko w tkim przypdku moŝliw jest kontynucj sprzedŝy do czsu nprwy ksy podstwowej. Rutynowy, okresowy przegląd ksy dokonywny co njmniej rz w roku z wiedzą włściciel ksy przez serwis ksy. Dt przeglądu serwisowego moŝe by zprogrmown przez serwis. UŜytkownik będzie informowny o przekroczonym terminie poprzez wydrukownie po włączeniu ksy specjlnej informcji. Dt utoryzcji jest to termin definiowny przez serwis, informujący do kiedy ks jest w pełni funkcjonln. Po tym terminie moŝliwoś sprzedŝy jest zblokown do momentu podni kodu utoryzcji który uŝytkownik moŝe pozysk od prcownik serwisu ksy.

16 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 16/121 WyposŜenie ksy Opkownie zwier elementy skłdowe wyszczególnione w poniŝszej tbeli. L.p. Nzw skłdnik wyposŝeni Iloś sztuk 1 Ks fiskln INNOVA PRESTO 1 2 Kopi elektroniczn INNEJ/2 1 3 Zsilcz 12V/2,5A 1 4 Dodtkow rolk ppieru termicznego 2 5 Instrukcj obsługi ksy fisklnej INNOVA PRESTO 1 6 KsiąŜk serwisow ksy rejestrującej 1 7 Krt gwrncyjn 1 8 Formulrz zwidomieni podtnik o miejscu instlcji ksy 1 rejestrującej 9 Formulrz zwidomieni serwisu o miejscu instlcji ksy rejestrującej 1 W przypdku stwierdzeni brku jkiegokolwiek elementu skłdowego prosimy o kontkt z dziłem sprzedŝy INNOVA S.A.: e-mil:

17 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 17/121 Tryby prcy ksy Tryb niefisklny (szkoleniowy) Tryb niefisklny jest to tryb w jkim urządzenie jest sprzedwne przez producent. Tryb ten nzywny jest potocznie trybem szkoleniowym dl podkreśleni, Ŝe w nim wykorzystyw ksę w celu jej poznni. Wskzne jest, by uŝytkownik w trybie szkoleniowym zpoznł się z wszystkimi funkcjmi (opcjmi) ksy omówionymi w nstępnych rozdziłch tej instrukcji. Pozwoli to n uniknięcie w przyszłości pomyłek i ułtwi obsługę ksy. W trybie szkoleniowym wszystkie dokumenty drukowne n ksie jko fisklne (prgon, rport dobowy) są dokumentmi niefisklnymi tzn. nie pojwiją się n nich Ŝdne informcje będące chrkterystycznymi dl trybu fisklnego (logo i numer uniktowy), drukowne są z to dodtkowe linie o treści: niefisklny. W trybie szkoleniowym wykonnie rportu dobowego nie powoduje zpisu dnych do pmięci fisklnej; tylko z tego powodu wykonnie rportów okresowych jest niemoŝliwe. W trybie niefisklnym nie obowiązują niektóre ogrniczeni występujące w trybie fisklnym. UŜytkownik moŝe np. zmieni dtę i czs wewnętrznego zegr ksy bez ogrniczeń (w trybie fisklnym zmin zegr ogrniczon jest tylko do jednokrotnej w ciągu doby zminy czsu w zkresie ± 1 godziny; dtę moŝe zmieni tylko serwis). obowiązują tkŝe ogrniczeni w moŝliwościch progrmowni ksy przy pomocy komputer (w prktyce progrmow wszystkie bzy dnych nie tylko te powiązne bezpośrednio z bzą PLU jk to m miejsce w trybie fisklnym). W celu przygotowni ksy do prcy (wystwini prgonów) w trybie szkoleniowym zlec się: Sprwdzi i ew. skorygow zegr ksy; zprogrmow ngłówek; zdefiniow stwki podtkowe; zprogrmow ksjer (opcj); zprogrmow opkowni (opcj); zprogrmow towry orz dodtkowo w celu poznni wszystkich moŝliwości ksy zprogrmow: rbty i nrzuty; formy płtności; klwisze szybkie; kurs EURO.

18 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 18/121 Tryb fisklny Tryb fisklny to specjlny i docelowy tryb prcy ksy fisklnej w którym obrót ze sprzedŝy jest rejestrowny i zpisywny w jej pmięci fisklnej. W trybie fisklnym n wszystkich dokumentch fisklnych (prgony, rport dobowy) drukowne są informcje chrkterystyczne dl tego trybu, tzn.: logo fisklne, czyli grficzny symbol PL drukowny przed numerem uniktowym ksy; numer uniktowy ksy poprzedzony 3 literowym prefiksem. 40 znkowy numer dokumentu (podpis elektroniczny). W trybie fisklnym drukowne są tkŝe dokumenty niefisklne; dl odróŝnieni od trybu niefisklnego drukown jest n nich lini z numerem uniktowym (bez trzyliterowego prefiksu). Logo fisklne ( PL ) nie jest drukowne n dokumentch niefisklnych. W trybie fisklnym kŝd trnskcj powinn zkończy się wydrukowniem prgonu który zgodnie z przepismi nleŝy wręczy osobie kupującej. KŜdy dzień prcy nleŝy zkończy wykonniem rportu dobowego. FISKALIZACJA Fisklizcji ksy, czyli opercj polegjąc n przełączeniu ksy z trybu niefisklnego (szkoleniowego) w tryb fisklny moŝe by dokonn tylko i wyłącznie przez przeszkolonego w firmie INNOVA serwisnt, zoptrzonego w legitymcję serwisnt (wzór legitymcji zmieszczono n str. 10). Włściciel urządzeni zobowiązny jest sprwdzi legitymcję serwisnt. Serwisnt oprócz legitymcji powinien posid inny dokument potwierdzjący jego toŝsmoś. NleŜy sprwdzi, czy n legitymcji wpisne jest urządzenie IN- NOVA PRESTO. Włściciel urządzeni powinien uzgodni z serwisem termin zfisklizowni ksy przed obligtoryjnym terminem, w którym powinien zczą prcow n ksie w trybie fisklnym. Przed fisklizcją włściciel powinien: Wyzerow sttystyki poprzez wykonnie rportów zerujących Pod serwisntowi dne potrzebne do zprogrmowni ngłówk w ksie, tj. nzwę i dres firmy, miejsce instlcji ksy (dres) i numer identyfikcji podtkowej NIP. Uzgodni stwki PTU jkie trzeb zprogrmow w ksie.

19 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 19/121 Sprwdzi, czy dt i czs wewnętrznego zegr ksy są zgodne ze stnem fktycznym. O ile zegr wymg korekty włściciel powinien zgłosi ten fkt serwisntowi! Sprwdzi czy w ksie znjduje się moduł kopii elektronicznej (bez podłączeni modułu fisklizcj będzie niemoŝliw!) Serwisnt powinien przeszkoli obsługę w zkresie: wyminy ppieru w ksie, wykonywni rportów fisklnych, (szczególnie RAPORTU DOBOWEGO, OKRESOWEGO i MIE- SIĘCZNEGO). Po procesie fisklizcji serwisnt jest zobowiązny wypełni dołączoną do ksy ksiąŝkę ksy i uzysk od włściciel podpis potwierdzjący wpisne dne.

20 obr obr obr Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 20/121 Tryb tylko do odczytu Tryb tylko do odczytu to tryb w którym nie jest moŝliwe prowdzenie sprzed- Ŝy. Przejście ksy w stn tylko do odczytu nstępuje w przypdku: wykonniu pierwszego rportu rozliczeniowego (rport ten moŝe wykon tylko i wyłącznie utoryzowny serwis). Zpełnieni pmięci fisklnej; ks przechodzi w stn tylko do odczytu utomtycznie. Przekroczeni dopuszczlnej (200) ilości zerowń RAM (uszkodzeni ksy); ks przechodzi w stn tylko do odczytu utomtycznie. Stn ten w ksie sygnlizowny jest wietleniem komuniktu T r y b t y l k o d o o d c z y t u! N c iśnij [KASUJ] w oknie tekstowym wietlcz: TRYB TYLKO DO ODCZYTU! NACIŚNIJ KASUJ po sksowniu którego (klwisz [KASUJ]) ks wchodzi do menu "RAPORTY": RAPORTY Po nciśnięciu klwisz [WYKONAJ] moŝliwe jest m.in.: wykonnie rportu okresowego wykonnie rportu rozliczeniowego wykonnie rportu miesięcznego progrmownie ngłówk progrmownie zegr RAPORTY RAPORTY OKRESOWE Wybór opcji jest moŝliwy poprzez wykorzystnie klwiszy [ ] i/lub [ ] po ztwierdzeniu klwiszem [WYKONAJ]. Prób wyjści z tego menu klwiszem [WSTECZ] spowoduje wyłączenie ksy.

21 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 21/121 Budow ksy N rysunkch poniŝej przedstwiono widok ksy: Rysunek 1 Widok ogólny ksy Rysunek 2 Widok ksy od spodu Rysunek 3 Widok ksy od frontu

22 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 22/121 Klwitur Ks INNOVA PRESTO wyposŝon zostł w klwiturę pokzną n rysunku poniŝej: Rysunek 4 klwitur ksy INNOVA PRESTO Klwitur skłd się z 24 klwiszy. Częś z tych klwiszy m dodtkowe funkcje opisne kolorem NIEBIESKIM które mogą by uktywnione po uprzednim nciśnięciu klwisz [MENU]. Funkcje poszczególnych klwiszy opisno w nstępnym.

23 zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 23/121 Opis funkcjonlny klwitury [WSTECZ] [KASUJ] [C] [MENU] [ ][WYSUW] [ ][SZUF] [CENA] [ILOŚĆ] [KAUCJA] [KOD] [1] [9] - słuŝy do włączni i wyłączni ksy. Wyłączenie ksy nstępuje po nciśnięciu klwisz przez czs około 3 sekundy - w trybie sprzedŝy umoŝliwi: - nulownie prgonu - storno pozycji n prgonie - w trybie edycji ksuje osttnio wprowdzony znk - w trybie wyboru rodzju funkcji umoŝliwi powrót do menu ndrzędnego (ESC) - słuŝy do wywołni lterntywnych funkcji dostępnych i opisnych n klwiszch kolorem niebieskim - słuŝy do wyboru z listy trybu prcy - słuŝy do poruszni się po poszczególnych opcjch dnego menu/listy - podczs ustwini zkresu dt dl rportu okresowego pozwl przejś n kolejne numery zpisu do modułu fisklnego. - słuŝy do wyboru z listy trybu prcy - słuŝy do poruszni się po poszczególnych opcjch dnego menu/listy - podczs progrmowni czsu, ustwini zkresu dt dl rportu okresowego pozwl n zminę numeru zpisu do modułu fisklnego - nciśnięcie tego klwisz w trybie edycji prgonu po uprzednim wprowdzeniu wrtości numerycznej ztwierdz CENĘ - relizuje wpłtę i wypłtę z ksy. Jednokrotne nciśnięcie klwisz to wpłt, dwukrotne wypłt (sygnlizowne n wietlczu znkiem - (wypłt) lub brkiem znku - (wpłt)) - w trybie sprzedŝy po zświeceniu się czerwonej lmpki pod npisem PODSUMA pozwl n wprowdzenie kwoty gotówki wpłcnej przez klient i obliczenie n jej podstwie reszty. - nciśniecie tego klwisz w trybie edycji prgonu, po uprzednim wprowdzeniu wrtości numerycznej ztwierdz ILOŚĆ sprzedwnego towru - pozwl n odbiór informcji o ilości z WAGI podłączonej do ksy - po nciśnięciu [MENU] umoŝliwi zdefiniownie kucji - nciśnięcie tego klwisz w trybie edycji prgonu po uprzednim wprowdzeniu wrtości numerycznej ztwierdz numer (kod) towru - nciśnięcie tego klwisz poprzedzone nciśnięciem klwisz [MENU] umoŝliwi wybór z listy i wykonnie rportu klwisze numeryczne uŝywne do określni wrtości liczbowych umoŝliwi wprowdznie dnych tekstowych poprzez wielokrotne nciśnięcie klwisz. Listę symboli które moŝemy wprowdzi z pomocą dnego klwisz umieszczono n kŝdym klwiszu pod symbolem cyfry. Aby uzysk znk P trzeb ncisną jeden rz klwisz [1]. Aby uzysk znk Ś trzeb ncisną klwisz [1] pięciokrotnie. Aby uzysk znk ą trzeb ncisną klwisz [8] dwukrotnie. Aby uzysk znk trzeb ncisną klwisz [8] pięciokrotnie. Aby uzysk cyfrę w trybie wprowdzni nzw nleŝy ncisną i przytrzym stosowny klwisz Ŝ do momentu wietleni cyfry.

24 zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 24/121 [,], [CAPS] - w trybie edycji nzw dził jko przełącznik wielkości liter (CAPS LOCK) - w trybie edycji wrtości numerycznych umoŝliwi wprowdzenie znku, (przecinek) - w trybie sprzedŝy w groszch jego nciśnięcie powoduje dopisnie do wprowdznej liczby 00 - po uprzednim nciśnięciu klwisz [MENU] umoŝliwi dokonnie szybkiej sprzedŝy (K1 K40) - w trybie wprowdzni nzw jego nciśniecie pozwl n umieszczenie odstępu - klwisz numeryczny [0] [SPACJA] [K1] [K6] - klwisze do szybkiej sprzedŝy [K1], [K2],,[K5] - klwisze lterntywne których dziłnie określ npis w kolorze niebieskim umieszczony pod symbolem Kx. Alterntywną funkcję uruchmimy po nciśnięciu njpierw klwisz [MENU] nstępnie klwisz [Kx] - w trybie edycji pozwlją n kopiownie i wstwinie tekstu do/z schowk (K1,K2), w trybie edycji ngłówk n centrownie wiersz (K3), ustwienie podwójnej szerokości (K4) i/lub podwójnej wysokości kŝdego ze znków definiownej linii ngłówk - klwisz ztwierdzjący wybór trybu prcy - klwisz ztwierdzjący wprowdzone dne, czynności, opercje [SUMA] [WYKONAJ] W dlszej części instrukcji zmist symboli grficznych klwiszy będą w treści dokumentu stosowne ich zmienniki tekstowe umieszczone w nwisch kwdrtowych w powyŝszej tbeli umieszczone pod rysunkiem klwisz.

25 zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 25/121 Edycj nzw W ksie INNOVA PRESTO przewidzino moŝliwoś edycji tekstów lfnumerycznych. Wykorzystuje się do tego wybrne klwisze klwitury. KŜdy wprowdzny tekst jest wietlny w dedykownym oknie wietlcz. N rysunku poniŝej wyróŝniono klwisze uŝywne podczs edycji: K1 strt/stop kopiowni tekstu do schowk [ ][ ] Kursor n koniec tekstu KASUJ] Ksownie znku K2 wklejnie tekstu ze schowk K3 - centrownie linii K4 - podwójn szerokoś znków K5 - podwójn wysokoś Znków CAPS LOCK [WYKONAJ] Ztwierdzenie tekstu/ nzwy Klwisze K3,K4 i K5 wykorzyst tylko w trybie progrmowni ngłówk. Pozwlją n centrownie (C), ustwienie podwójnej szerokości (S) i/lub podwójnej wysokości (W) kŝdego znku w linii. Ich uŝycie powoduje zświecenie w oknie edycyjnym odpowiednio znku: C, S i W: NAGŁ. LINIA 1 INNOVA CSW

26 zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo z zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 26/121 Klwiszem zmienimy wielkoś liter (CAPS LOCK). Jego ktywcj jest potwierdzn poprzez wietlenie znku n wietlczu: NAGŁ. LINIA 1 INNOVA Klwisz pozwl n wprowdzenie dodtkowych 31 symboli:.,? 7! ( / : _ ; + & % * = < > [ ] $ { } \ ~ ^ # Cyfry w trybie definiowni tekstu (nzw) uzyskujemy poprzez nciśnięcie i dłuŝsze przytrzymnie klwisz numerycznego. Litery (polskie litery) otrzymujemy przez kilkukrotne nciśniecie stosownego klwisz. Wyświetlcz klient N rysunku poniŝej przedstwiono wietlcz opertor stosowny w ksch INNOVA PRESTO: Rysunek 5 Wyświetlcz klient ksy INNOVA PRESTO PoniŜej przedstwiono opis znczeni poszczególnych symboli (tekstów) wietlcz opertor: Symbol (tekst) Gotówk: Reszt: 2.00 Opis Symbole wluty ewidencyjnej lub lterntywnej Okno rozliczeni trnskcji z informcją o ktulnej kwocie trnskcji (SUMA), sumrycznej kwocie trnskcji (DO ZAPŁATY) i symbolu wluty ewidencyjnej (PLN lub EUR) Okno lfnumeryczne (2 x 24 znki) w którym wietlne są dodtkowe informcje (np. nzwy towrów, ) Przykłd: dodtkowe informcje wietlne w oknie lfnumerycznym po rozliczeniu trnskcji.

27 zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. obrzu. N komputerze moŝe brkow pmięci do otwrci obrzu lub obrz moŝe by uszkodzony. Uruchom ponownie komputer, nstępnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znk x ndl będzie wietlny, konieczne moŝe by usunięcie obrzu, nstępnie ponowne wstwienie go. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. w ietli zon zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo z zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 27/121 Wyświetlcz opertor N rysunku poniŝej przedstwiono wietlcz opertor stosowny w ksch INNOVA PRESTO: Rysunek 6 Wyświetlcz opertor ksy INNOVA PRESTO PoniŜej przedstwiono opis znczeni poszczególnych symboli (ikon) wietlcz opertor: Symbol (tekst) Opis Wyświetlenie tego symbolu ozncz wstrzymnie prcy ksy n skutek jej wrii (koniecznoś interwencji serwisu) Wyświetlenie tego symbolu ozncz wystąpienie błędu który moŝe by usunięty przez opertor. Opis i numer błędu wietlne są w oknie lfnumerycznym. Wyświetlenie tego symbolu ozncz, Ŝe ks znjduje się w trybie SPRZEDAś Wyświetlenie tego symbolu ozncz, Ŝe ks znjduje się w trybie RAPORTY Wyświetlenie tego symbolu ozncz, Ŝe ks znjduje się w trybie PROGRA- MOWANIE Wyświetlenie tego symbolu ozncz, Ŝe ks znjduje się w trybie KONFIGU- RACJA Wyświetlenie tego symbolu ozncz, Ŝe ks znjduje się w trybie KOMPU- TER Wyświetlenie tego symbolu ozncz, Ŝe ks znjduje się w trybie SERWIS Ikony, symbole zsilni ksy z sieci i wewnętrznego kumultor Ikon wietln podczs trnsmisji dnych pomiędzy ksą i komputerem PROGRAMOWANIE TOWARÓW PODAJ NUMER TOWARU Symbole wluty ewidencyjnej (PLN) lub lterntywnej (EUR) Okno rozliczeni trnskcji z informcją o ktulnej kwocie trnskcji (SUMA), sumrycznej kwocie trnskcji (DO ZAPŁATY) i symbolu wluty ewidencyjnej (PLN lub EUR) Okno lfnumeryczne (2 x 24 znki) w którym wietlne dodtkowe informcje (nzwy towrów, opisy błędów, komunikty ) Symbole strzłek i/lub wietlne są w oknie lfnumerycznym w przypdku, gdy mmy do czynieni z listą dostępnych dodtkowych funkcji (opcji) po uŝyciu tych klwiszy.

28 zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty zone go obrzu. Plik mógł zost pr Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 28/121 Podził wietlcz opertor N rysunku poniŝej przedstwiono schemt wietlcz: Okno informcyjne Tu sygnlizcj: trybu prcy, stopni nłdowni kumultor, zsilni z sieci błędów, blokdy ksy, Okno główne Tu opercje związne z wprowdzniem dnych (nzw towru, iloś, cen, PLU, wrtoś rbtu, nr opkowni, kucji, kursu Euro,...) sygnlizcj sumrycznej kwoty trnskcji (SUMA) w trkcie jej tworzeni sygnlizcją kwoty DO ZAPŁATY po zkończeniu trnskcji Okno tekstowe Tu opercje związne z wprowdzniem i wietlniem dnych lfnumerycznych (nzwy, komunikty, ) Rodzje informcji pojwijących się n wietlczu W zleŝności od trybu prcy ksy (sprzedŝ, progrmownie...) n wietlczu obsługi pojwiją się róŝnego rodzju informcje. UŜytkownik n podstwie ikon podświetlnych w oknie informcyjnym orz tekstów wietlnych w głównym oknie moŝe w prosty sposób określi, w jkim stnie (trybie) znjduje się ktulnie ks. W przypdku wystąpieni błędu lub wrii ks wietl ikonę lub. W oknie tekstowym moŝe zost wietlony komunikt, np.: Błędne hsło ksjer Czekj lub ksuj.. [4]

29 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 29/121 W przypdku wybierni dnej z listy n wietlczu w oknie tekstowym mogą pojwi się dodtkowe symbole i podpowidjące, Ŝe mmy do czynieni z listą wyboru n której są co njmniej dwie pozycje. PoniŜej przedstwiono przykłdy i informcję, jk interpretow wietlną informcję: 1. znk mmy do czynieni z listą. Wyświetln jest pierwsz pozycj z listy i list zwier co njmniej 2 pozycje: SUMA 1 WYBIERZ RODZAJ RABATU Z RĘKI 2. znk mmy do czynieni z listą. Wyświetln jest osttni pozycj z listy: SUMA 1 WYBIERZ RODZAJ RABATU Z BAZY 3. znk mmy do czynieni z listą. Wyświetln jest pozycj ze środk listy co ozncz, Ŝe dostępne są pozycje przed i po ktulnie wietlnej pozycji: 4. SUMA 1 FORMA PŁATN. 1 VISA Pozostje 5. znk - mmy do czynieni z potencjlną listą, le ktulnie zdefiniown jest tylko jedn pozycj!: WYBIERZ OPAKOWANIE Butelk W przypdku wprowdzni wrtości numerycznych moŝe zost wietlone dodtkowe okno umoŝliwijące wprowdzenie dnej. Przykłdy: SUMA Gotówk kwot? 1 20

30 zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 30/121 WYBIERZ KAS Podj KAROL hsło:**** PIN? 123 W przypdku gdy ztwierdzenie jkiejś czynności wymg jej potwierdzeni przez opertor ks moŝe Ŝądnie potwierdzeni w postci jk w przykłdch zmieszczonych poniŝej: Wykon rport ROM? TAK NIE SUMA Anulow prgon? TAK NIE 1 SPRZEDAś TAK NIE Częś prmetrów ksy ustwin jest z uŝyciem klwiszy strzłek wtedy n wietlczu pojwi się grficzn linijk której długoś jest proporcjonln do wrtości nstwinego prmetru: KONTRAST LCD OPERATORA

31 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 31/121 Opis złącz ZAS PS-2 SZUF RS232 USB Rysunek 7 złącz ksy PRESTO Ksę INNOVA PRESTO wyposŝono w dodtkowe złącz umoŝliwijące podłączenie nstępujących urządzeń: Interfejs RS232C ZAS - Zsilcz (stndrdowe wyposŝenie ksy) PS-2 - Zewnętrzn klwitur typu PS-2 lub skner SZUF - Szufld n pieniądze RS232 - Komputer, skner lub wg USB - Komputer (komunikcj z ksą i kopią elektr.) Ks INNOVA PRESTO posid moŝliwoś podłączeni poprzez złącze RS232 komputer, czytnik kodów kreskowych lub wgi. Wyboru urządzeni dokonujemy w menu KONFIGURACJA: KONFIGURACJA INTERFEJS RS-232 W tbeli poniŝej opisno wyprowdzeni interfejsu RS232C (złącze ksy) i sposób jego przyłączeni do złącz typu DB9 i DB25: Złącz w ksie [RJ45] Typ złącz komputer (skner) PIN OPIS PIN - DB 9 PIN - DB 25 2,3 GND RxD TxD 2 3 6,7 GND 5 7 UWAGI

32 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 32/121 Współprc z komputerem W firmie INNOVA oprcowno progrm komputerowy umoŝliwijący progrmownie ksy z pomocą komputer. Progrm ten moŝe by uruchminy n dowolnym komputerze klsy PC wyposŝonym w złącze typu RS232C lub USB. Przy pomocy tego progrmu moŝliwe jest: odczyt sttusu progrmownie, edycj i zpis bz dnych progrmownie i odczyt ngłówk ustwienie i odczyt czsu progrmownie i odczyt stwek PTU odczyt pmięci fisklnej W przypdku podłączeni komputer do ksy z pośrednictwem interfejsu RS232 nleŝy w konfigurcji ksy przypis do łącz RS232 komputer: INTERFEJS RS-232 KOMPUTER W przypdku podłączeni ksy z pośrednictwem interfejsu USB nleŝy zinstlow wcześniej n komputerze sterownik USB (sterownik dostępny n stronie WWW producent). Cechą podłączeni ksy z pośrednictwem interfejsu USB jest to niezleŝny dostęp do ksy i kopii elektronicznej (dw knły dostępu COM0 i COM1 dokłdny opis zmieszczono n str. 36). Podłączenie skner Przed podłączeniem do ksy czytnik kodów kreskowych (skner) nleŝy wyłączy zsilnie ksy (wyłączy ksę)! Skner podłączy do gnizd RS232 lub PS2. W przypdku wyboru RS232 nleŝy w konfigurcji ksy przypis do tego interfejsu skner: INTERFEJS RS-232 SKANER Przed podłączeniem czytnik kodów kreskowych do gnizd PS-2 nleŝy wyłączy zsilnie ksy (wyłączy ksę). Skner zostnie wykryty po kŝdym włączeniu ksy.

33 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 33/121 Ks PRESTO przystosown jest do współprcy ze sknermi komunikującymi się poprzez złącze RS 232 lub PS-2 o nstępujących prmetrch trnsmisji: prędkoś trnsmisji 9600, 8 bitów dnych, bit przystości - N, 1 - bit stopu, prity = none PowyŜsze ustwieni są typowe dl większości sknerów. Ks przyjmuje dne ndchodzące z czytnik w postci cyfr (inne znki niŝ cyfry i znk końc kodu CR są ignorowne). Dne określjące kod kreskowy muszą zwier od 1 do 13 cyfr (cyfry powyŝej 13 - tej są ignorowne). momencie nciśnięci klwisz KOD ks sprwdz iloś wprowdzonych cyfr i jeŝeli jest on w zkresie to interpretuje dne jko kod kreskowy nie numer PLU (1 5 cyfr); tkie rozwiąznie brdzo uprszcz obsługę i umoŝliwi wprowdzenie/korektę kodu kreskowego "z ręki", dl domyślnych nstw skner kod nie m Ŝdnego termintor i po jego wczytniu nleŝy wcisną dodtkowo klwisz KOD; zprogrmownie w sknerze kodu klwisz "insert" jko sufiksu dje moŝliwoś utomtycznego wprowdzeni kodu kreskowego jko numeru PLU. Podłączenie wgi Wgę podłączmy do gnizd RS232. Przed fizycznym podłączeniem wgi nleŝy w konfigurcji ksy przypis ją do interfejsu: INTERFEJS RS-232 WAGA Wg towru jest sczytywn przez ksę po nciśnięciu klwisz [ILOŚĆ]. Podłączenie zewnętrznej klwitury PS-2 Urządzeni zewnętrzne nleŝy podłącz ZAWSZE przy wyłączonym zsilniu ksy, by zostły one wykryte i by zminimlizow moŝliwoś ich uszkodzeni! Do ksy Innov PRESTO podłączy zewnętrzną klwiturę typu AT.

34 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 34/121 Podobnie jk w przypdku czytnik kodów kreskowych przed podłączeniem klwitury nleŝy wyłączy zsilnie ksy (wyłączy ksę). Podłączenie klwitury PS-2 powoduje, Ŝe po włączeniu zsilni ks powinn odebr z gnizd PS-2 specjlny kod $AA oznczjący gotowoś urządzeni. JeŜeli w ciągu 2s ks nie odbierze tego kodu to zsilnie +5v n gnieździe PS-2 zostnie wyłączone i obsług gnizd PS-2 będzie dezktywown. Ozncz to, Ŝe urządzeni zewnętrzne nleŝy podłącz ZAWSZE przy wyłączonym zsilniu ksy, by zostły one wykryte i by zminimlizow moŝliwoś ich uszkodzeni! Obsługiwne są nstępujące klwisze: SHIFT (lewy i prwy), wpływ n kody lfnumeryczne, F1..F10 i ESC ALT (lewy i prwy) - do polskich liter, wpływ n F1..F10, CAPSLOCK - wpływ n kody liter (tez polskich), stn funkcji sygnlizuje diod klwitury, wszystkie klwisze pol głównego generujące kody lfnumeryczne, ENTER orz ENTER/keypd - jest równowŝny klwiszowi ksy SUMA/WYKONAJ BS - dził jk klwisz "C", ESC - dził jk długie nciśniecie klwisz "C", F1..F10 -> K1..K10 klwisze '0'..'9'/keypd - zwsze generują cyfry (tryb NUMLOCK jest włączony "n stle") Del/./keypd - zwsze dje punkt dziesiętny, "+"/keypd -> KOD, "-"/keypd -> CENA, "*"/keypd -> ILOSC, TAB (keypd) -> MENU strzłk w lewo, strzłk w dół -> STRZALKA W DÓL (klwitur ksy), strzłk w prwo, strzłk w górę -> STRZALKA W GÓRĘ (klwitur ksy), Insert (w części nie numerycznej) -> KOD Pozostłe klwisze stndrdowej klwitury PC-AT nie są obsługiwne. W szczególności nie jest obsługiwny klwisz CTRL, tryby prcy klwitury są sygnlizowne nstępująco: NUMLOCK: włączony zwsze, SCRLOCK: wyłączony zwsze, CAPSLOCK: włączy/wyłączy klwiszem CAPS klwitury PC-AT.

35 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 35/121 Podłączenie szufldy Ks współprcuje z szufldą poprzez gnizdo typu RJ12 (oznczone npisem SZUFLADA). Opis gnizd zwrto w tbeli poniŝej: PIN OPIS FUNKCJA UWAGI 1,2,3 + 6V Zsilnie szufldy Npięcie 6, 12 lub 4,5,6 GND Ms 24V Impuls powodujący otwrcie szufldy jest generowny po nciśnięciu klwiszy [MENU] i [SZUFLADA]. Przed podłączeniem szufldy nleŝy określi wielkoś npięci sterującego szufldą. MoŜn to zrobi w menu KONFIGURACJA ksy: KONFIGURACJA KASY NAPIĘCIE SZUFLADY NAPIĘCIE SZUFLADY 6V Gnizdo zewnętrznego zsilni Jest to gnizdo typu JACK-35 (oznczone npisem ZASILACZ). Opis gnizd zwrto w tbeli poniŝej: PIN OPIS FUNKCJA UWAGI 1 + Plus zsilni 2 - Minus zsilni

36 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 36/121 Zsdy korzystni z interfejsów USB i RS232 Oprogrmownie komunikcji przez interfejs USB dził wg nstępujących złoŝeń: podłączenie kbl USB (po odpowiednim skonfigurowniu komputer PC3) powoduje zistnienie w systemie dwóch wirtulnych portów COM (numercj przydzielon przez system), tworzących tzw. "urządzenie kompozytowe USB". Urządzenie to m dw porty, umownie nzwne podczs instlcji COM0 i COM1. Port COM0 zpewni komunikcje z ksą fisklną port COM1 z kopią elektroniczną. W systemch, w których z dowolnych względów (np. plikcj sprzedŝny npisn w technologii DOS, wykorzystującej odwołni do funkcji BIOS lub sprzętu COM1..COM4) nie jest moŝliw komunikcj z drukrk przez "wirtulny" COM, wymusi komunikcję z ksą przez port RS-232 po wyborze w menu konfigurcji opcji KOMPUTER (MENU -> KONFIGURACJA -> INTERFEJS RS232 -> KOMPUTER) Wykorzystywn jest konfigurcj "Soft Connect" tzn. "podłączenie" urządzeni do interfejsu USB jest niezleŝne od "fizycznego" podłączeni kbl. I tk: kbel USB moŝe by podłączony cły czs, urządzenie wykonuje: bezpośrednio po RESET (włączeniu zsilni lub np. fisklizcji lbo w ogóle przypdkowym zerowniu systemu w wyniku zkłóceni) ks rozłącz ktywne podłączeni, po zkończeniu inicjlizcji, ks ktywuje dl systemu zeni COM0 & COM1 w momencie wyłączni zsilni (niezleŝnie od przyczyny) interfejs USB jest bezwrunkowo "odłączny", odłączenie kbl USB od komputer lub urządzeni powoduje "wylogownie" i wyłączenie zsilni kopii elektronicznej (o ile był włączon przez port COM1), Kopi elektroniczn jest przewŝnie w stnie "wylogowni" (zsilnie wyłączone przez Host Controller, Host Controller w stnie Usb Reset), wykonywne są nstępujące opercje związne z dnymi z/do COM1 "composite device": odebrnie jkiegokolwiek rozkzu (pkietu) skierownego do kopii (COM1) powoduje próbę jej zlogowni (włącz zsilnie, inicjlizuje port HC itp); jeŝeli kopi nie jest podłączon lub uszkodzon to zostnie odesłn przez COM1 odpowiedz EOFT EOF (#$1A #$FF), 3 n stronie dostępne są drivery USB dl urządzeń INNOVA (kopii) które nleŝy zinstlow w systemie przy pierwszym podłączeniu drukrki do komputer

37 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 37/121 UWAGI: 1. odpowiedź t jest unikln, poniewŝ tk sekwencj nie moŝe wystąpi w treści zbiorów skompresownych i innych, 2. jest tylko jeden 64-bjtowy bufor wejściowy, stąd o fkcie czy kopi przyjmie rozkz czy nie w trkcie wykonywni poprzedniego rozkzu moŝe decydow sposób pkietowni przez sterownik/uhc; zlecne jest ztem po wysłniu kŝdego rozkzu sprwdzenie czy zostł on juŝ wykonny (np. przez powtrznie co pewien czs zpytni o sttus ENQ o ile rozkz nie generuje zbioru wyjściowego), resumując - rczej nleŝy tu złoŝy komunikcje typu "hlf duplex". 3. jeŝeli kopi jest podłączon, le nie le sttusu w ciągu 60s to nstąpi utomtyczne wylogownie i przesłnie odpowiedzi EOFT EOF do COM1, 4. po zlogowniu kopii, brk ktywności n łączu kopii przez 15 min powoduje jej utomtyczne wylogownie i wysłnie odpowiedzi EOFT EOT UWAGA: w przypdku wysłni rozkzu, który moŝe wykonyw się przez więcej niŝ 15 min bez trnsmisji dnych zlecne jest wysyłnie co ok. 10 min. zpytni o sttus ENQ do kopii, by zpobiec jej utomtycznemu wylogowniu, 5. jeŝeli kopi elektroniczn jest zjęt przez inny proces (np. rport dobowy) to prób zlogowni dje ntychmistow odpowiedz EOFT EOF, 6. podobne zchownie dje uruchomienie innych procesów korzystjących z kopii: szuknie dokumentu, test kopii (drukownie ktlogu) - opcje dostępne z menu, jk równieŝ procedur sprwdzni kopii po włączeniu zsilni, 7. jeŝeli kopi elektroniczn jest zlogown to wyjęcie jej z gnizd spowoduje przerwnie zeni z portem COM1 i wysłnie odpowiedzi EOFT EOF. Ponowne podłączenie dowolnej sprwnej kopii dje moŝliwoś ponownego jej zlogowni poprzez wysłnie dowolnego rozkzu przez COM1, 8. reset mgistrli USB (w tym równieŝ przełdownie systemu n PC) powoduje równieŝ "odłączenie" kopii i wyłączenie jej zsilni,

38 w ietli zon w ietli zon Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 38/121 Zsilnie ksy Ks INNOVA PRESTO zsiln jest z umieszczonego wewnątrz kumultor. Przewidzino kumultor o pojemności 2 Ah i npięciu znmionowym 6V. W ksie umieszczono ukłd elektroniczny zpewnijący jego łdownie z będącego n wyposŝeniu ksy zewnętrznego zsilcz lub bezpośrednio z instlcji smochodu (12V). W pełni nłdowny kumultor zpewni wydruk co njmniej 6000 linii prgonów (w przypdku uŝywni ksy bez podłączeni zewnętrznego zsilcz). Stn zsilni Firm INNOVA oprcowł zewnętrzny zsilcz dl ksy INNOVA PRESTO (stndrdowe wyposŝenie) i tylko ten model moŝe by stosowny przy zsilniu ksy z zewnątrz (pod groźbą utrty gwrncji). Korzystnie z innych zsilczy jest niedopuszczlne! Z pomocą specjlnego kbl moŝliwe jest podłączenie ksy bezpośrednio do instlcji smochodu 12V (gnizdo zplniczki). Zwsze gdy moŝliwe jest zsilnie ksy z zewnętrznego zsilcz zlec się jego podłączenie do ksy. Stn zsilni ksy jest n bieŝąco kontrolowny przez jej oprogrmownie i wszelkie zminy są sygnlizowne n wietlczu opertor (ikony i ). Jkkolwiek prc bez podłączonego zsilcz jest moŝliw zlec się jego podłączenie do ksy by mie pewnoś, Ŝe kumultor będzie zwsze nłdowny. W przypdku podłączeni do ksy zewnętrznego zsilcz zostnie zplon ikon. Stopień nłdowni wewnętrznego kumultor jest sygnlizowny ikoną któr w przypdku cłkowitego rozłdowni kumultor jest cłkowicie zczernion. W tbeli poniŝej przedstwiono zleŝnoś stopni zczernieni ikony od stopni nłdowni kumultor: - kumultor nłdowny w 100% - kumultor nłdowny w 90% - kumultor nłdowny w 80% - kumultor nłdowny w 20% - kumultor nłdowny w 10% - kumultor cłkowicie rozłdowny zlec się kontynucji prcy w przypdku słbego nłdowni kumultor (< 20%). W tkim przypdku nleŝy podłączy zewnętrzne zsilnie. Zstosowny w ksie kumultor zpewni wydruk co njmniej 6000 wierszy w przypdku gdy jest w 100% sprwny i nłdowny.

39 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 39/121 Ppier termiczny NleŜy stosow ppier termiczny o prmetrch: - szerokoś rolki 57 mm - długoś ~30 m (średnic rolki nie większ niŝ 50 mm) Stosownie ppieru firmowego INNOVA gwrntuje wysoką jkoś uzyskiwnych wydruków. Ppier nleŝy przechowyw w nstępujących wrunkch: Tempertur powietrz C Wilgotnoś powietrz % Chroni przed świtłem Przechowyw z dl od źródeł ciepł (kloryfery, promienniki ciepł itp.) wskzny jest bezpośredni kontkt ppieru z chemiklimi, lkoholem orz rozpuszczlnikmi Spełnienie powyŝszych wrunków gwrntuje 5-letnią, dobrą (czytelną) jkoś wydruku. Wymin ppieru N rysunku poniŝej przedstwiono widok wnętrz ksy po otwrciu górnej pokrywy ksy: [2] [1] Rysunek 8 wymin ppieru

40 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 40/121 Aby złoŝy nową rolkę ppieru nleŝy: 1. Otworzy górną pokrywę ksy 2. Usuną resztki ppieru (gilzę) 3. WłoŜy nową rolkę [1] tk, by koniec ppieru wystwł poz nóŝ 4. Zmkną górną pokrywę ksy domykjąc pokrywę w punkcie [2] (docisk) 5. Oderw wystjąc częś ppieru (nóŝ). Rolki ppieru uŝywne w ksch INNOVA PRESTO są n końcu brwione by zwróci obsłudze uwgę n koniec ppieru. W przypdku pojwieni się zbrwionego n krwędzi ppieru nleŝy złoŝy nowy ppier. Drukownie dlej moŝe spowodow otrzymnie niekompletnego wydruku! APIĘCIE SZUFLADY Moduł kopii elektronicznej INNEJ/2 Moduł kopii elektronicznej jest inicjowny w momencie fisklizcji ksy. Zchodzi wtedy proces tzw. przywiązni modułu do ksy fisklnej podczs którego do modułu zostnie wykonny pierwszy zpis zwierjący numer uniktowy pmięci fisklnej. Od tego momentu wszystkie kopie dokumentów drukownych n ksie przywiąznej będą zpisywne w pmięci podręcznej ksy i zostną zpisne w module kopii elektronicznej w trkcie wykonywni Rportu Dobowego. Odczyt (wydruk) tych dokumentów z kopii elektronicznej będzie moŝliwy n dowolnej ksie INNOVA PRESTO (wydruk) lub z pomocą dedykownego progrmu INNPF011 4 (wydruk i/lub odczyt) stlownego n komputerze PC do którego zostnie podłączon kopi elektroniczn (ks). Moduł kopii elektronicznej INNEJ/2 nleŝy podłączy do dedykownego gnizd ksy umieszczonego we wnęce zbezpieczonej od góry specjlną, przezroczystą osłoną. Gnizdo to opisne symbolem EJ dostępne jest po otwrciu górnej pokrywy ksy (z prwej strony mechnizmu drukującego). Moduł kopii elektronicznej wyposŝony jest w 3 lmpki kontrolne. Po włączeniu zsilni wszystkie lmpki zplją się n ok. 0,5 s, co dje kolory: czerwony, Ŝółty i biły (diod trójkolorow). Lmpki słuŝą do identyfikcji stnów urządzeni n nstępnej stronie zmieszczono szczegółowy opis lmpek. 4 Progrm dostępny n stronie

41 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 41/121 LAMPKA TRÓJKOLOROWA : biesk: migotnie ok. 2 lub 4 Hz; urządzenie wykonuje róŝnego rodzju testy - moŝliwe są 4 sytucje: test po włączeniu zsilni; podczs wykonywni niektórych rozkzów, które mogą trw dłuŝej; podczs zpisu rportu dobowego; (mksymlnie kilk minut przy cłkowicie zpełnionej pmięci fisklnej drukrki); pełen test: moŝe trw od kilku sekund do kilku minut; niebiesk: świeci w sposób ciągły - urządzenie jest gotowe le niektywne. Stn chrkterystyczny dl przypdku gdy jest zenie USB le n PC nie zinstlowno sterownik kopii; zielon: świeci w sposób ciągły: urządzenie jest gotowe i wykryte przez komputer PC (interfejs USB jest w pełni zinicjlizowny); zielon: migotnie ok. 2 Hz: urządzenie cłkowicie sprwne, gotowe, interfejs USB sprwny, le KOPIA JEST ZAMKNIĘTA LUB NIE DOKOŃCZONO OSTATNIEGO ZAPISU DZIENNEGO. Aby to sprwdzi nleŝy włoŝy moduł kopii w gnizdo powiąznej drukrki i wtedy lbo zpis się dokończy i diod przestnie migot lbo pozostnie stn "kopi zmknięt"; czerwon: świeci w sposób ciągły: urządzenie sygnlizuje błędne dziłnie, (wykryto jkieś błędy podczs testu); błędy te umoŝliwiją odczyt z dnych z urządzeni po podłączeniu do PC - jest to stn TYLKO DO ODCZYTU; czerwon: migotnie ok. 2 Hz: WYSTĄPIŁ BŁĄD FATALNY UNIEMOśLIWIAJĄCY ODCZYT DANYCH PRZEZ UśYTKOWNIKA (dne mogą by ndl odzyskne przez serwis), LAMPKA ZÓŁTA: 1. migocze nieregulrnie lub świeci w sposób ciągły podczs zpisu lub odczytu dnych. LAMPKA CZERWONA: migocze nieregulrnie lub świeci w sposób ciągły podczs zpisu dnych.

42 zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 42/121 Włączenie ksy Aby włączy ksę nleŝy wcisną klwisz nzwy urządzeni:. Po chwilowym wietleniu innova PRESTO EJ... ks zgłosi swoją gotowoś do prcy wietljąc ktulny czs i oczekując n zlogownie ksjer: W nowej ksie zdefiniowny jest tylko jeden ksjer. Dltego po nciśnięciu klwisz [KOD] ([WYKONAJ]) ks zgłosi się w trybie wyboru trybu prcy: SPRZEDAś Ks oczekuje n wybór trybu prcy (klwisze [ ] i [ ]) i jego ztwierdzenie (klwisz [WYKONAJ]). List dostępnych trybów jest nstępując: 1. SPRZEDAś 4. KONFIGURACJA 2. RAPORTY 5. KOMPUTER 3. PROGRAMOWANIE 6. SERWIS W przypdku gdy w ksie jest zdefiniownych kilku ksjerów 5 po pierwszym nciśnięciu klwisz [WYKONAJ] ks zgłosi się listą ksjerów : WYBIERZ KASJERA Ksjer 5 W nowym urządzeniu zdefiniowny jest domyślnie jeden ksjer mjący dostęp do wszystkich funkcji ksy (bez zdefiniownego hsł)

43 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 43/121 NleŜy z pomocą klwiszy [ ] i [ ] wybr ksjer i ztwierdzi wybór klwiszem [WYKONAJ]. W przypdku, gdy dl ksjer zdefiniowno hsło dostępu (PIN kod) zostnie wietlone specjlne okno do wprowdzeni hsł: WYBIERZ KAS Podj hsło: Ksjer Po podniu poprwnego hsł (4 cyfrowy kod): WYBIERZ KAS Podj hsło:**** Ksjer ks zgłosi się w trybie wyboru trybu prcy: SPRZEDAś W przypdku podni błędnego hsł zostnie wietlony komunikt: Błędne hsło ksjer Czekj lub ksuj.. [4] i po chwili (kilk sekund) ks powróci do wietlni listy ksjerów: WYBIERZ KASJERA Ksjer

44 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 44/121 Bzy dnych w ksie W ksie PRESTO występuje 6 bz dnych. Bzy mją chrkter tblic o stłej ilości elementów o strukturze zpisywnej do pmięci ksy w postci tzw. rekordów. Wszystkie nzwy rekordów bz dnych zpisywne są w stndrdzie Mzovi. Bzy dnych dostępne w ksie INNOVA PRESTO przedstwiono w tbeli poni- Ŝej: Rodzj bzy Iloś rekordów Uwgi bz opkowń zwrotnych 15 bz klwiszy szybkich 40 bz ksjerów 8 bz form płtności progrmowlnych bz rbtów / dopłt 8 4 rbty i 4 dopłty bz dnych PLU 2300 Bz grup towrowych 63 W nstępnych rozdziłch podno dokłdny opis poszczególnych pól tworzących tzw. rekord bzy dnych. Bz opkowń Iloś rekordów: 15 Nzw pol Typ Znczenie NAZWA string[18] Nzw opkowni CENA kwot Cen opkowni PRZYJECIA kwot Kwot przyję (opkowń) WYDANIA kwot Kwot wydń (opkowń) SALDO kwot Kwot sld (opkowń) Przy progrmowniu opkowni mmy moŝliwoś zdefiniowni nzwy i ceny opkowni.

45 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 45/121 Bz klwiszy szybkiego dostępu Iloś rekordów: 40 Nzw pol Typ Znczenie PLU numer BCD Numer PLU, , 0 - pusty ATRYBUT bjt oznczenie bitów: : iloś domyśln - 4: cl trnskcj Ustwienie bitu 4 ozncz, Ŝe po nciśnięciu klwisz szybkiego i wydrukowniu linii zostnie zkończony prgon; bit jest ktywny jeŝeli towr o wybrnym numerze PLU m określoną w bzie dnych cenę > 0. Bz form płtności Iloś rekordów: 8 Nzw pol Typ Znczenie NAZWA string[18] Nzw formy płtności SPRZEDAś kwot Wrtoś sprzedŝy w dnej formie płtności KURS BCD 2+6 cyfr w formcie BCD. Jeśli kurs=0000 to ozncz wpłtę w wlucie ewidencyjnej. Jeśli kurs > 0.1 to wpłt w wlucie lterntywnej Bz rbtów i dopłt Iloś rekordów: 8 1. Przy progrmowniu formy płtności mmy moŝliwoś zdefiniowni jej nzwy i ew. kursu wluty. 2. MoŜliwym jest rozliczenie kŝdej trnskcji przy pomocy kilku form płtności Nzw pol Typ Znczenie NAZWA string[18] Nzw rbtu / dopłty WARTOSC BCD % Wrtoś rbtu/ dopłt KWOTA kwot Kwot rbtu/ dopłt

46 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 46/121 Bz ksjerów Iloś rekordów: 8 Nzw pol Typ Znczenie NAZWA string[10] 10 znków nzwy HASLO numer BCD hsło (4 cyfry) ILOŚĆ_ANULACJI numer BCD Iloś nulcji ILOŚĆ_STORNOWAN numer BCD Iloś stornowń OBROT kwot obrót KAUCJE_PRZYJETE kwot kucje przyjęte KAUCJE_ZWROCONE kwot kucje zwrócone KWOTA_ANULACJI kwot kwot nulcji KWOTA_STORNOWAN kwot kwot stornowń WPLATY kwot wpłty do ksy WYPLATY kwot wypłty z ksy FORMA_PLATN_1 kwot obrót w formie płtności 1 FORMA_PLATN_2 kwot obrót w formie płtności 2 FORMA_PLATN_3 kwot obrót w formie płtności 3 FORMA_PLATN_4 kwot obrót w formie płtności 4 UTARG kwot utrg KWOTA_RABATOW1 kwot kwot rbtów #1 KWOTA_RABATOW2 kwot kwot rbtów #2 KWOTA_RABATOW3 kwot kwot rbtów #3 KWOTA_RABATOW4 kwot kwot rbtów #4 KWOTA_NARZUTOW1 kwot kwot nrzutów #1 KWOTA_NARZUTOW2 kwot kwot nrzutów #2 KWOTA_NARZUTOW3 kwot kwot nrzutów #3 KWOTA_NARZUTOW4 kwot kwot nrzutów #4 ILOŚĆ_PARAGONOW numer BCD Iloś prgonów UPRAWNIENIA byte 4 bjty (0 3) ATRYBUT byte B7 zmin; B0-B6: zwsze 0 1. Przy progrmowniu ksjer mmy moŝliwoś zdefiniowni nzwy, hsł, typu (ADMINISTRATOR lub KASJER) i uprwnień (ptrz nstępny rozdził). 2. W przypdku wyboru logowni bez hsł w pole wpisywn jest wrtoś $FFFF (wrtoś domyśln)

47 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 47/121 Uprwnieni ksjer Uprwnieni ksjer zdefiniowne są w 4 bjtch rekordu ksjer: Nzw uprwnieni BYTE BIT SPRZEDAś 0 7 STORNO 0 6 ANULACJA PARAGONU 0 5 WPŁATA-WYPŁATA 0 4 RABAT Z BAZY 0 3 RABAT Z RĘKI 0 2 ZMIANA CENY 0 1 OTWARCIE SZUFLADY 0 0 RAPORT SZYBKI 1 7 RAPORTY 1 6 RAPORTY Z KOPII EL. 1 5 RAPORTY ZERUJĄCE 1 4 RAPORT ŁAŃCUCHOWY 1 3 RAPORT DOBOWY 1 2 RAPORTY OKRESOWE 1 1 RAPORT KASJERA 1 0 RAPORT ZMIANY 2 7 RAPORT ILOŚĆ.SPRZEDAśY 2 6 RAPORT STANÓW MAGAZYN. 2 5 RAPORT FORM PŁATNOŚCI 2 4 RAPORT OPAKOWAŃ 2 3 RAPORT GRUP TOWAROWYCH 2 2 RAPORT BAZ DANYCH 2 1 RAPORT PLU Z VAT 2 0 RAPORT NAPISÓW STAŁYCH 3 7 PROGRAMOWANIE 3 6 KONFIGURACJA 3 5 KOMUNIKACJA FUNKCJE SERWISOWE Ksjer typu ADMINISTRATOR m wszystkie uprwnieni ustwione n 0 (wszystkie bity bjtów 0 3 = 0 co ozncz dostęp do wszystkich funkcji ksy; bit=1 ozncz brk uprwnieni) 2. Włściciel ksy moŝe w prosty sposób zdecydow jkie opercje moŝe wykonyw zdefiniowny przez niego ksjer.

48 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 48/121 Bz PLU Iloś rekordów: 2300 Nzw pol Typ Znczenie NAZWA_PLU string[16] nzw 0..DLUG_NAZWY bjtów Kod kreskowy numer BCD kod od 6 do 13 cyfr CENA kwot cen (kwot) PLU_ATRYBUT bjt bjt trybutu - SSSSXVVV, SSSS ; nr. opkowni, X rezerw (niektywny) VVV ; nr. stwki VAT, ILOŚĆ SPRZEDANA BCD Iloś towru dl potrzeb rozliczeni ilościowego - wrtościowego (mx ,999) Wrtoś towru dl potrzeb rozliczeni ilościowego - wrto- WARTOŚĆ kwot SPRZEDANA ściowego ILOŚĆ Iloś towru w Mgzynie BCD MAGAZYNOWA (mx ,999) WARTOŚĆ MAGAZYNOWA kwot Wrtoś towru w Mgzynie Nzw o mksymlnej długości jest pmiętn bez termintor Bz grup towrowych Iloś rekordów: 63 Nzw pol Typ Znczenie NAZWA_GRUPY string[18] Nzw grupy Dt i czs osttniego zerowni st- numer BCD W formcie: YY,MM,DD,HH,MM (5 bjtów BCD) tystyk sprzedŝy ATRYBUT byte B7 zmin; B0-B6:zwsze 0

49 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 49/121 Zsdy progrmowni ksy Ksę INNOVA PRESTO progrmow n dw sposoby: 1. Przy pomocy progrmu komputerowego (ptrz tkŝe str. 93) 2. Przy wykorzystniu klwitury ksy Sposób pierwszy jest zlecny w przypdku progrmowni ksy z duŝą ilością towrów (PLU) orz w przypdku progrmowni kodów kreskowych. Dzięki wykorzystniu komputer progrmownie jest łtwiejsze i szybsze (niŝ przy korzystniu tylko z klwitury ksy). Dokłdny opis progrmu znjduje się w dokumencie: Instrukcj obsługi progrmu komputerowego ksy INNOVA PRESTO dołącznym do progrmu komunikcyjnego. Progrmownie jest procesem polegjącym n wprowdzniu do pmięci ksy dnych dotyczących towrów, opkowń, rbtów, dopłt, form płtności, ksjerów orz innych wielkości zpewnijących poprwne jej funkcjonownie. Progrmownie powinno się przeprowdz w nstępującej kolejności: 1. Ksjerzy 2. Formy płtności 3. Rbty-Dopłty 4. Opkowni 5. Grupy towrowe 6. Towry 7. Klwisze szybkiej sprzedŝy Progrmownie ksy z pomocą klwitury lub komputer moŝe wykonyw tylko i wyłącznie osob mjąc ktywne uprwnieni dl PROGRAMOWANIE. W fbrycznie nowej ksie zdefiniowny jest ksjer typu ADMINISTRATOR posidjący dostęp do wszystkich funkcji, bez ustwionego hsł! Zlec się ustwienie hsł w celu ogrniczeni dostępu do ksy dl osób postronnych. Administrtor ksy powinien pmięt swoje hsło - wejście w menu ksy bez znjomości hsł moŝliwe jest tylko po interwencji serwisu.

50 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 50/121 Wrtości grniczne Progrmując bzy dnych w ksie PRESTO trzeb uwzględni mksymlne (grniczne) wrtości przedstwione w tbeli poniŝej: Mksymln liczb pozycji n prgonie 100 Zkres CENY 0, ,99 Zkres ilości 0, ,999 Mksymln pojemnoś TOTALIZERA ,99 (dl stwki A...G) Mksymln wrtoś prgonu ,99 Mksymln iloś cyfr PLU 4 Mksymln iloś PLU 2300 Iloś cyfr kodu kreskowego 6-13; dl ilości cyfr w zkresie 1-5 kod trktowny jest jko numer PLU Mksymln długoś nzwy towru 16 Mksymln długoś nzwy opkowni 18 Mksymln długoś nzwy formy płtności 18 Mksymln długoś nzwy rbtu / nrzutu 18 Mksymln długoś nzwy grupy towrowej 18 Mksymln długoś nzwy ksjer 10

51 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 51/121 SYSTEM MENU Ks Innov PRESTO moŝe prcow w jednym z sześciu trybów: 1. SPRZEDAś 2. RAPORTY 3. PROGRAMOWANIE KASY 4. KONFIGURACJA KASY 5. KOMUNIKACJA Z KOMPUTEREM 6. MENU DLA SERWISU O tym w jkim trybie prcy znjduje się ks informuje zwsze ikon. Po włączeniu i zgłoszeniu ksy n wietlczu otrzymmy: SPRZEDAś Porusznie się w menu funkcjonuje w ten sposób, Ŝe klwisze [ ] i [ ] słuŝą do przewijni poszczególnych opcji menu w górę i w dół. Ztwierdzenie trybu odbyw się poprzez nciśnięcie klwisz [WYKONAJ]. Powrót do menu ndrzędnego relizowne jest poprzez nciśnięcie klwisz [WSTECZ]. O tym czy ksjer m dostęp do dnego trybu decydują zdefiniowne dl tego ksjer uprwnieni. W skrjnym przypdku ADMINISTRATOR moŝe zbroni ksjerowi dostępu do wybrnych trybów ustwijąc w KONFIGURACJI ksy stosowne uprwnienie n NIE. W dlszych rozdziłch tego dokumentu omówiono poszczególne tryby prcy ksy.

52 zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 52/121 RAPORTY PoniŜej przedstwiono widok wietlcz po poprwnym zlogowniu ksjer i jednokrotnym nciśnięciu klwisz [ ], czyli ustwieniu ksy n opcji RAPORTY ( ): RAPORTY Po nciśnięciu klwisz [WYKONAJ] ztwierdzmy wejście w tryb RAPORTY. N wietlczu otrzymmy: RAPORTY RAPORT DOBOWY W tym momencie mmy moŝliwoś wyboru z listy interesującego ns rportu. Wyboru typu rportu dokonujemy klwiszmi [ ] i [ ]; wybór ztwierdzmy klwiszem [WYKONAJ]. W przypdku rportów zwsze moŝemy wykon rport czytjący, w niektórych przypdkch tkŝe rport zerujący. W przypdku rportów zerujących po ich wykonniu zerowne są rejestry w ksie przechowujące dne drukowne n rporcie. W ksie dostępne są nstępujące rporty: LP Nzw rportu Typ rportu czytjący zerujący 1 Rport dobowy x x 2 Rport ksjer x x 3 Rport szybki 6 4 Rport łńcuchowy 7 5 Rport zminy x x Rporty okresowe 6 Rport okresowy pełny x 6 Jeden rport lub seri rportów zdefiniown w rporcie łńcuchowym, zdefiniowne w KONFIGURACJI ksy 7 Seri rportów zdefiniown w KONFIGURACJI ksy

53 zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 53/121 LP Nzw rportu Typ rportu 7 Rport okresowy skrócony x 8 Rport miesięczny pełny x 9 Rport miesięczny skrócony x 10 Rport rozliczeniowy x 11 Rport ilościowy sprzedŝy x x 12 Rport stnów mgzynowych x 13 Rport form płtności x x 14 Rport opkowń x x 15 Rport grup towrowych x x Rporty bz dnych 16 Rport bzy opkowń x 17 Rport bzy klwiszy sprzedŝy x 18 Rport bzy form płtności x 19 Rport bzy rbtów x 20 Rport bzy grup towrowych x 21 Rport PLU z PTU x 22 Rport npisów stłych x Przykłdowo, jeŝeli zdecydujemy się n wykonnie Rportu Dobowego Czytjącego musimy kolejno wykon: 1. Z listy rportów wybr Rport dobowy i ncisną klwisz [WYKO- NAJ] by potwierdzi wykonnie Rportu Dobowego: RAPORTY RAPORT DOBOWY 2. N wietlczu otrzymmy: RAPORT DOBOWY ZERUJĄCY 3. Nciskmy klwisz [ ] (znk umieszczony z lewej strony npisu zerujący informuje ns, Ŝe są jeszcze dostępn inn pozycj n liście, w tym przypdku czytjący ): RAPORT DOBOWY CZYTAJĄCY

54 zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 54/ Nciskjąc nstępnie klwisz [WYKONAJ] ztwierdzmy wydrukownie Rportu dobowego czytjącego (znk umieszczony z lewej strony npisu czytjący informuje ns, Ŝe są jeszcze dostępn inn pozycj n liście, w nszym przypdku zerujący dostępn po nciśnięciu klwisz [ ]). W sposób identyczny wywoł kŝdy inny rport. W przypdku ztwierdzeni pozycji Rporty okresowe pojwią się dodtkowe listy wyboru precyzujące typ rportu (tbel), po wyborze typu rportu będzie moŝliwoś określeni kryterium jego wykonni: wg dt lub wg numerów. Ks umoŝliwi potem ustwienie przez opertor dt początkowej i końcowej okresu, z jki m by wydrukowny rport lub zkresu numerów rportów dobowych (od do ). Po ztwierdzeniu tych dnych zostnie wydrukowny odpowiedni rport. Rport dobowy zerujący 1. O tym czy i które rporty moŝe wykon zlogowny ksjer decydują zdefiniowne dl tego ksjer uprwnieni. W skrjnym przypdku ADMINISTRATOR moŝe zbroni wykonywni rportów przez innego ksjer, ustwijąc w KONFIGURACJI ksy uprwnienie RAPORTY n NIE. 2. Wydruk rportu okresowego w kŝdej chwili przerw nciskjąc klwisz [KASUJ]. 3. W trybie szkoleniowym wykonnie rportu okresowego jest niemoŝliwe (brk zpisów w pmięci fisklnej) przy próbie jego wykonni ks zsygnlizuje błąd. 4. Jeśli ks nie jest w trybie tylko do odczytu to wykonnie rportu dl bieŝącego miesiąc nie jest moŝliwe (ks zgłosi błąd). Rport dobowy zerujący jest podstwowym fisklnym rportem, który nleŝy wykonyw codziennie po zkończeniu sprzedŝy. N rporcie dobowym zwrte są informcje będące podstwą do rozliczeni podtkowego. PoniŜej przedstwiono sposób wykonni rportu dobowego krok po kroku. 1. Wybór i ztwierdzenie opcji RAPORTY : RAPORTY RAPORT DOBOWY 2. Klwiszmi [ ] i [ ] wybiermy pozycję RAPORT DOBOWY i ztwierdzmy wybór klwiszem [WYKONAJ]. Otrzymmy: RAPORTY ZERUJĄCY

55 zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 55/ Klwiszmi [ ] i [ ] wybiermy pozycję ZERUJĄCY i ztwierdzmy wybór klwiszem [WYKONAJ]. Otrzymmy: Dt poprwn? TAK NIE N wietlczu pojwi się pytnie, czy wietlon dt (ROK-MIESIĄC- DZIEŃ) jest poprwn i ks oczekuje n ztwierdzenie rportu. Jeśli dt jest poprwn nleŝy wyróŝni pole TAK i ncisną klwisz [WYKONAJ]. Jeśli dt jest niepoprwn nleŝy ncisną klwisz [WSTECZ] i powidomi serwis ksy. 1. Wykonnie rportu dobowego z błędną dtą ozncz wyminę modułu fisklnego n koszt uŝytkownik! 2. JeŜeli dt jest nieprwidłow nleŝy wyłączy ksę i wezw serwis! 3. JeŜeli w trkcie doby dokonywno zmin w bzie towrowej wówczs n rporcie dobowym pojwi się informcj o ilości tych zmin. 4. Jeśli do mksymlnego zpełnieni modułu fisklnego zostło mniej niŝ 30 wolnych rekordów n wietlczu (i n wydruku) pojwi się informcj: ZAPEŁNIENIE PAMIĘCI POZOSTAŁO XX ZAPISÓW!!! gdzie: XX iloś wolnych rekordów w pmięci fisklnej.

56 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 56/121 Rporty okresowe Rport okresowy to specyficzn post rportu fisklnego n którym wyszczególnione są zpisy z pmięci fisklnej występujące w zdnym dl rportu okresie (rport okresowy, rport rozliczeniowy) lub miesiącu (rport okresowy miesięczny). W ksie fisklnej Innov PRESTO dostępne są nstępujące rodzje rportów: - Rport okresowy pełny - Rport okresowy skrócony - Rport miesięczny pełny - Rport miesięczny skrócony - Rport rozliczeniowy Aby wykon rport miesięczny nleŝy wcześniej określi rok i miesiąc rportu. W przypdku rportów okresowego i rozliczeniowego określmy zkres dt lub zkres numerów rportów dobowych (od... do ). Obowiązują nstępujące ogrniczeni: Rporty okresowe wykon tylko w trybie fisklnym ksy (tylko w tym trybie są rejestrowne zpisy w pmięci fisklnej). Rport miesięczny wykon tylko i wyłącznie z miesiąc zmknięty. Pierwszy Rport Rozliczeniowy wykon tylko w obecności serwisnt (wymgne jest uŝycie zwory serwisowej dostępnej po usunięciu plomby zbezpieczjącej dostęp do ksy) JeŜeli w trkcie uŝytkowni ksy zmieniono wlutę ewidencyjną to dl przypdku wyboru zkresów rportu zwierjącego tą zminę ks wydrukuje dw lub więcej rportów (dl kŝdej wluty ewidencyjnej oddzielny rport). W ksie PRESTO zstosowno koncepcję polegjącą n wyborze dt/miesiąc/numerów przy pomocy klwiszy [ ] i [ ] ze "zmienną szybkością uto repetycji", w zeniu z wizulizcją jkościową połoŝeni w pmięci fisklnej (tzw. grficzny psek postępu wietlny w drugiej linii okn pomocniczego). Podczs nstwini "dty/numeru/miesiąc" dziłją dwie szybkości uto repetycji tj. po nciśnięciu klwisz [ ] /[ ] pierwsze 20 kodów wysyłnych przez klwiturę dje skok o ±1, potem skok przechodzi n ±20 jeśli klwisz wciśnięto n dłuŝej.

57 zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 57/121 Rport okresowy pełny wg dt Aby wykon rport okresowy pełny w zkresie dt nleŝy wykon kolejno: 1. W MENU wybr RAPORTY i ztwierdzi pozycję RAPORTY OKRESO- WE: RAPORTY RAPORTY OKRESOWE 2. Ztwierdzi pozycję RAPORT OKRESOWY PEŁNY: RAPORTY OKRESOWE RAPORT OKRESOWY PEŁNY 3. Ztwierdzi pozycję WEDŁG DAT: RAPORT OKRESOWY PEŁNY WEDŁUG DAT 4. N wietlczu pojwi się informcj o pierwszym dostępnym w pmięci fisklnej zpisie i ks oczekuje n określenie dty początkowej rportu: DATA POCZ P 1 W pierwszej linii pojwił się informcj o dcie ( ), numerze zpisu ( 1 ) i typu rekordu zpisnego w pmięci fisklnej ( P ). Dtę początkową zmienimy przy uŝyciu klwiszy [ ] i [ ]. DATA POCZ Typ rekordu zpisnego w pmięci fisklnej określ liter:

58 zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 58/121 P - jeśli w pmięci zpisny rekord Zmin stwek PTU lub zmin wluty ewidencyjnej C jeŝeli w pmięci zostł zpisny rekord Zerownie RAM (brk litery) - jeŝeli w pmięci zostł zpisny rekord Rport dobowy 5. Po określeniu dty początkowej rportu nleŝy ją ztwierdzi nciskjąc klwisz [WYKONAJ] i ks oczekuje n określenie dty końcowej rportu: DATA KOŃC Zproponown przez ksę dt końcow jest równ wcześniej określonej dcie początkowej (nie moŝe by wcześniejsz!). Dtę końcową zmienimy przy uŝyciu klwiszy [ ] i [ ] i ztwierdzmy klwiszem [WYKONAJ]: DATA KOŃC Po ztwierdzeniu dty końcowej rozpocznie się wydruk Rportu Okresowego Pełnego. Podczs wydruku n wietlczu ksy pojwi się komunikt: WYDRUK RAPORTU w drugiej linii wietlcz w mirę trwni rportu będzie zmienił się szerokoś psk grficznego określjąc postęp rportu. TuŜ przed jego zkończeniem psek ten będzie mił mksymlną szerokoś: WYDRUK RAPORTU Wydruk rportu w kŝdym momencie przerw w dowolnym momencie nciskjąc i trzymjąc wciśnięty klwisz [KASUJ].

59 zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 59/121 Rport okresowy pełny wg numerów Aby wykon rport okresowy pełny w zkresie dt nleŝy wykon kolejno: 1. W MENU wybr RAPORTY i ztwierdzi pozycję RAPORTY OKRESO- WE: RAPORTY RAPORTY OKRESOWE 2. Ztwierdzi pozycję RAPORT OKRESOWY PEŁNY: RAPORTY OKRESOWE RAPORT OKRESOWY PEŁNY 3. Ztwierdzi pozycję WEDŁG NUMERÓW: RAPORT OKRESOWY PEŁNY WEDŁUG NUMERÓW 4. N wietlczu pojwi się informcj o pierwszym dostępnym w pmięci fisklnej zpisie RAPORTU DOBOWEGO i ks oczekuje n określenie numeru początkowego rportu: Nr POCZ W pierwszej linii pojwił się informcj o dcie ( ) i numerze ( 1 ) rekordu zpisnego w pmięci fisklnej w tym przypdku mmy do czynieni z Rportem Dobowym. Numer rportu od którego m się zczą rport zmienimy przy uŝyciu klwiszy [ ] i [ ]. Nr POCZ

60 zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 60/ Po określeniu numeru początkowego rportu nleŝy go ztwierdzi nciskjąc klwisz [WYKONAJ] i ks oczekuje n określenie numeru końcowego rportu: Nr KOŃC Podpowidny przez ksę numer jest równy wcześniej określonmu numerowi początkowemu. Przy uŝyciu klwiszy [ ] i [ ] określmy numer końcowy i ztwierdzmy wybór klwiszem [WYKONAJ]: Nr KOŃC Po ztwierdzeniu numeru końcowego rozpocznie się wydruk Rportu Okresowego Pełnego. Podczs wydruku n wietlczu ksy pojwi się komunikt: WYDRUK RAPORTU w drugiej linii wietlcz w mirę trwni rportu będzie zmienił się szerokoś psk grficznego określjąc postęp rportu. TuŜ przed jego zkończeniem psek ten będzie mił mksymlną szerokoś: WYDRUK RAPORTU 1. Wydruk rportu w kŝdym momencie przerw w dowolnym momencie nciskjąc i trzymjąc wciśnięty klwisz [KASUJ]. 2. Podczs wyborów numerów początkowego i końcowego wietlne są tylko numery rportów dobowych zpisnych w pmięci fisklnej

61 zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 61/121 Rport miesięczny pełny Aby wykon rport miesięczny pełny nleŝy wykon kolejno: 1. W MENU wybr RAPORTY i ztwierdzi pozycję RAPORTY OKRESO- WE: RAPORTY RAPORTY OKRESOWE 2. Ztwierdzi pozycję RAPORT MIESIĘCZNY PEŁNY: RAPORTY OKRESOWE RAPORT MIESIĘCZNY PEŁNY 3. Przy uŝyciu klwiszy [ ] i [ ] określmy określi rok i miesiąc rportu: WYBIERZ MIESIĄC: Po ztwierdzeniu wyboru (klwisz [WYKONAJ]) ks rozpocznie drukownie rportu. Podczs wydruku n wietlczu ksy pojwi się komunikt: WYDRUK RAPORTU w drugiej linii wietlcz w mirę trwni rportu będzie zmienił się szerokoś psk grficznego określjąc postęp rportu. TuŜ przed jego zkończeniem psek ten będzie mił mksymlną szerokoś: WYDRUK RAPORTU Wydruk rportu w kŝdym momencie przerw w dowolnym momencie nciskjąc i trzymjąc wciśnięty klwisz [KASUJ]. Ks PRESTO nie zezwl n wykonnie rportu miesięcznego z ktulnego miesiąc (nie zmkniętego).

62 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 62/121 Rport rozliczeniowy Jest to rport, po wykonniu którego ks przechodzi w tzw. stn tylko do odczytu. PIERWSZY wydruk tego rportu (związny z przejściem w stn tylko do odczytu ) moŝe wykon jedynie utoryzowny serwis. W trybie tylko do odczytu rport moŝe wykon kŝdy ksjer wybierjąc opcję RAPORT ROZLICZENIOWY i postępując zgodnie z opisem dl rportu okresowego. Rport bzy PLU z PTU Rport bzy PLU Z PTU umoŝliwi wydrukownie informcji o wszystkich zprogrmownych towrch wrz z przyporządkownymi stwkmi PTU. Aby wykon ten rport nleŝy z listy wybr opcję RAPORT PLU z PTU i klwiszem [WYKONAJ] ztwierdzi wykonnie rportu. Rport bzy rbtów /dopłt Rport bzy rbtów/dopłt umoŝliwi wydrukownie informcji o nzwch orz wrtościch zprogrmownych rbtów i dopłt. Aby wykon ten rport nleŝy wybr opcję RAPORT BAZY RABATÓW i klwiszem [WYKONAJ] ztwierdzi wykonnie rportu. Rport bzy form płtności Rport bzy form płtności umoŝliwi wydrukownie informcji o zprogrmownych formch płtności Aby wykon ten rport nleŝy wybr RAPORT BAZY FORM PŁATNOŚCI i klwiszem [WYKONAJ] ztwierdzi wykonnie rportu. Rport bzy klwiszy sprzedŝy Rport bzy klwisz szybkiej sprzedŝy umoŝliwi wydrukownie informcji o nzwch, cenie i ilości przyporządkownych do klwiszy towrów orz o tym czy dny klwisz kończy trnskcję (npis Pr przed ilością). Npis (USUNIĘTY) n wydruku ozncz Ŝe dny klwisz zostł usunięty z bzy lub nie zostł zprogrmowny. Aby wykon ten rport nleŝy wybr RAPORT BAZY KLAWISZY i klwiszem [WYKONAJ] ztwierdzi wykonnie rportu.

63 zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 63/121 Rport bzy opkowń Rport bzy opkowń drukuje informcje o cench i nzwch zprogrmownych opkowń zwrotnych. Npis (USUNIĘTY) n wydruku ozncz, Ŝe dne opkownie zostło usunięte z bzy lub nie zostło zprogrmowne. Aby wykon ten rport nleŝy wybr opcję RAPORT BAZY OPAKOWAŃ i klwiszem [WYKONAJ] ztwierdzi wykonnie rportu. Sttystyczny rport opkowń Sttystyczny rport opkowń drukuje informcje o wrtości wydnych i przyjętych opkowń zwrotnych. Aby wykon ten rport nleŝy wybr RAPORT OPAKOWAŃ i klwiszem [WYKONAJ] ztwierdzi wykonnie rportu. Rport form płtności Rport form płtności umoŝliwi wydrukownie informcji o wysokości rozliczeń w poszczególnych formch płtności. Aby wykon ten rport nleŝy wybr RAPORT FORM PŁATNOŚCI i klwiszem [WYKONAJ] ztwierdzi wykonnie rportu. Rport ilościowy sprzedŝy Rport ilościowo - wrtościowy drukuje informcje o ilości i wrtości sprzednych towrów. W rporcie tym pomijne są wrtości zerowe. Aby wykon ten rport nleŝy wybr opcję RAP. ILOŚCIOWY SPRZEDAśY i klwiszem [WYKONAJ] ztwierdzi wykonnie rportu. Rport stnów mgzynowych Rport stnów mgzynowych drukuje informcje o ilości i wrtości towrów w mgzynie. Drukuje tkŝe informcje o cench i przywiąznych opkownich zwrotnych. Aby wykon ten rport nleŝy wybr RAPORT STANÓW MAGA- ZYNOWYCH i klwiszem [WYKONAJ] ztwierdzi wykonnie rportu. Rport npisów stłych Jest to rport n którym ks drukuje wszystkie teksty stłe zdefiniowne w oprogrmowniu ksy. PoniewŜ wydruk jest obszerny (zuŝyw duŝo ppieru!) po jego ztwierdzeniu ks Ŝąd ztwierdzeni wykonnie rportu wietljąc komunikt: Wykon rport ROM? TAK NIE Podświetlenie TAK i nciśnięcie klwisz [WYKONAJ] wymusz rozpoczęcie wydruku.

64 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 64/121 Rport zminowy sprzedŝy N rporcie zminowym sprzedŝy znjdują się nstępujące informcje: 1. Iloś wydnych prgonów. 2. Obrót. 3. Utrg. 4. Iloś stornowń. 5. Kwot stornowń. 6. Iloś nulcji. 7. Kwot nulcji. 8. Wplt do ksy. 9. Wypłt z ksy. 10. Stn ksy. 11. Wydni opkowń. 12. Przyjęci opkowń. 13. Kwoty dl poszczególnych rbtów. 14. Kwoty dl poszczególnych dopłt. 15. Informcje o rozliczenich dl poszczególnych form płtności. Aby wykon ten rport nleŝy w menu RAPORTY wybr RAPORT ZMIA- NY i klwiszem [WYKONAJ] ztwierdzi wykonnie rportu. Wszystkie wymienione wyŝej informcje drukowne są w odniesieniu do kŝdego ksjer. N końcu wydruku pojwi się zwsze podsumownie uwzględnijące wszystkich ksjerów którzy prcowli n ksie. Rport ksjer Rport ksjer umoŝliwi wydrukownie informcji o ktulnie zlogownym ksjerze tkich jk: 1. Iloś wydnych prgonów. 2. Obrót. 3. Utrg. 4. Iloś stornowń. 5. Kwot stornowń. 6. Iloś nulcji. 7. Kwot nulcji. 8. Wplt do ksy. 9. Wypłt z ksy. 10. Stn ksy. 11. Wydni opkowń. 12. Przyjęci opkowń. 13. Kwoty dl poszczególnych rbtów. 14. Kwoty dl poszczególnych dopłt. 15. Informcje o rozliczenich dl poszczególnych form płtności.

65 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 65/121 Rport szybki Rport szybki to specjlny rport który moŝe by tkŝe wywoływny w trybie sprzedŝy po nciśnięciu klwiszy [MENU] i [KOD]. Rport ten (jego typ) jest definiowny przez uŝytkownik ksy w menu KONFIGURACJA. W ksie nowej do rportu szybkiego przypisny jest Rport Dobowy. W poniŝszej tbeli przedstwiono listę rportów które przypis do Rportu Szybkiego: RAPORT SZYBKI RAPORT DOBOWY ZERUJĄCY RAPORT DOBOWY CZYTAJĄCY RAPORT KASJERA ZERUJĄCY RAPORT KASJERA CZYTAJACY RAPORT ZMIANY ZERUJĄCY RAPORT ZMIANY CZYTAJACY RAPORT ŁAŃCUCHOWY Wybór jednego rportu z listy List rportów które przypis do RAPORT SZYBKI (tylko jeden rport!) Aby zmieni definicję Rportu Szybkiego nleŝy kolejno wykon: 1. Włączy ksę i poczek n jej zgłoszenie: W nowej ksie zdefiniowny jest tylko jeden ksjer. Dltego po nciśnięciu klwisz [WYKONAJ] ks zgłosi się w trybie wyboru trybu prcy: SPRZEDAś 3. Z pomocą klwiszy [ ] i [ ] nleŝy wybr opcję KONFIGURACJA KASY : KONFIGURACJA KASY 4. Ztwierdzi wybór nciskjąc klwisz [WYKONAJ]: KONFIGURACJA KASY KONTRAST LCD OPERATORA

66 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 66/ Z pomocą klwiszy [ ] i [ ] nleŝy wybr z listy pozycję RAPORT SZYBKI : KONFIGURACJA KASY RAPORT SZYBKI 6. Ztwierdzi wybór nciskjąc klwisz [WYKONAJ]: RAPORT SZYBKI DOBOWY ZERUJĄCY 7. W tym momencie ks oczekuje n wybór z listy jednego z wymienionych poniŝej rportów: RAPORT DOBOWY ZERUJĄCY RAPORT DOBOWY CZYTAJĄCY RAPORT KASJERA ZERUJĄCY RAPORT KASJERA CZYTAJACY RAPORT ZMIANY ZERUJĄCY RAPORT ZMIANY CZYTAJACY RAPORT ŁAŃCUCHOWY 8. NleŜy przy pomocy klwiszy [ ] i [ ] wybr interesujący ns rport i ztwierdzi wybór nciskjąc klwisz [WYKONAJ]. Po wyborze rportu i jego ztwierdzeniu ks nstępną pozycje z menu KONFI- GURACJA KASY: KONFIGURACJA KASY RAPORT ŁAŃCUCHOWY W tym momencie przerw konfigurcję nciskjąc klwisz [WSTECZ]. Od tego momentu w trybie sprzedŝy po sekwencji [MENU] [KOD] ks wydrukuje zdefiniowny wcześniej rport pod wrunkiem, Ŝe zlogowny ksjer zostł uprwniony do wykonywni Rportu Szybkiego (str. 74).

67 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 67/121 Rport łńcuchowy Rport łńcuchowy to specjlny rport skłdjący się z jednego lub kilku rportów zdefiniownych przez uŝytkownik. O tym które rporty zostną umieszczone n liście decyduje uŝytkownik definiując ją w menu KONFIGURACJA KASY. Aby zmieni definicję Rportu Łńcuchowego nleŝy kolejno wykon: 1. Włączy ksę i poczek n jej zgłoszenie: W nowej ksie zdefiniowny jest tylko jeden ksjer. Dltego po nciśnięciu klwisz [WYKONAJ] ks zgłosi się w trybie wyboru trybu prcy: SPRZEDAś 2. Z pomocą klwiszy [ ] i [ ] nleŝy wybr opcję KONFIGURACJA KASY : KONFIGURACJA KASY 3. Ztwierdzi wybór nciskjąc klwisz [WYKONAJ]: KONFIGURACJA KASY KONTRAST LCD OPERATORA 4. Z pomocą klwiszy [ ] i [ ] nleŝy wybr z listy pozycję RAPORT ŁAŃCUCHOWY : KONFIGURACJA KASY RAPORT ŁAŃCUCHOWY 5. Ztwierdzi wybór nciskjąc klwisz [WYKONAJ]:

68 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 68/121 RAPORT ŁAŃCUCHOWY RAPORT DOBOWY 6. W tym momencie ks oczekuje n wybór z listy jednego lub więcej z wymienionych poniŝej rportów: Nzw rportu RAPORT DOBOWY RAPORT KASJERA RAPORT ZMIANY RAPORT SPRZEDAśY RAPORT STANÓW MAGAZYNOWYCH RAPORT FORM PŁATNOŚCI RAPORT OPAKOWAŃ RAPORT BAZY OPAKOWAŃ RAPORT BAZY KLAWISZY RAPORT BAZY FORM PŁATNOŚCI RAPORT BAZY RABATÓW RAPORT BAZY GRUP TOWAROWYCH Czy n liście (?) i typ rportu NIE/ZERUJĄCY/CZYTAJACY NIE/ZERUJĄCY/CZYTAJACY NIE/ZERUJĄCY/CZYTAJACY NIE/ZERUJĄCY/CZYTAJACY NIE/ZERUJĄCY/CZYTAJACY NIE/ZERUJĄCY/CZYTAJACY NIE/ZERUJĄCY/CZYTAJACY TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE Wybór poleg n decyzji czy rport umieści n liście orz w przypdku kilku rportów wyborze jego typu.

69 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 69/121 Rporty z Kopii Elektronicznej W ksie INNOVA PRESTO przewidzino moŝliwoś wydruku dokumentów i zpisów zrejestrownych w kopii elektronicznej i pmięci podręcznej ksy (tzw. bufor dziennik z ktulnego dni sprzedŝy). W tbeli poniŝej przedstwiono listę dostępnych rportów: Nzw rportu DOKUMENT NR ZAPIS NR WYDRUK DZIENNIKA WYDRUK KOPII WYKAZ ZAPISÓW Opis Wydruk dokumentu z kopii lub pmięci podręcznej Wydruk zpisu z kopii elektronicznej Wydruk cłej zwrtości pmięci podręcznej Wydruk wszystkich dokumentów zpisnych w kopii elektronicznej Ktlog kopii elektronicznej Obowiązują nstępujące zsdy: DOKUMENT NR Po ztwierdzeniu funkcji njpierw otwier sie okno do wprowdzeni numeru (podpowiedz 0 = osttni dokument). JeŜeli ztwierdzono wrtoś >0 to: ks zwsze njpierw wyszukuje i drukuje dokumenty o zdnym numerze z kopii EJ; nstępnie ks wyszukuje i drukuje dokumenty spełnijące wrunek z pmięci podręcznej (bufor dziennik) JeŜeli podno numer = 0 to zostnie wyszukny i wydrukowny osttni dokument z bufor dziennik. JeŜeli bufor dziennik jest pusty to zostnie wydrukowny osttni dokument z kopii EJ (musi to by rport dobowy). ZAPIS NR Po ztwierdzeniu pozycji drukowne są wszystkie dokumenty z rekordu w kopii o zdnym numerze. 1. tu numer = 0 ozncz wydruk osttniego zpisu, 2. numer zpisu nie musi odpowid numerowi rportu dobowego jeŝeli kopi był np. wyjmown z ksy, 3. podczs wprowdzni brne są pod uwgę tylko osttnie 4 cyfry podnej liczby.

70 zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 70/121 Dziłnie Njpierw otwier sie okno do wprowdzeni numeru (podpowiedz 0 = osttni zpis). Po ztwierdzeniu numeru ks nlizuje kopie w celu ustleni numeru osttniego zpisu. Jest to konieczne, by zweryfikow, czy wprowdzon wrtoś mieści sie w zkresie lub ew. wywoł procedurę wysyłni zpisu z kopii dl osttniego zpisu - z włściwym prmetrem. JeŜeli wprowdzony numer jest większy niŝ numer osttniego zpisu to zostnie zgłoszony błąd: Z duŝ wrtoś Czekj lub ksuj JeŜeli wszystko jest OK. ks wydrukuje zdny zpis (z moŝliwością przerwni klwiszem [KASUJ]). Podczs ustlni numeru osttniego zpisu ks wietl npis "Czekj..". Zostje wysłny rozkz do kopii i przenlizown odpowiedz. Dl w pełni zpisnej kopii (ok zpisów) moŝe to potrw do 20 sek. mx. Aby wydrukow interesujący ns dokument (-y) nleŝy: 1. Włączy ksę i poczek n jej zgłoszenie: W nowej ksie zdefiniowny jest tylko jeden ksjer. Dltego po nciśnięciu klwisz [WYKONAJ] ks zgłosi się w trybie wyboru trybu prcy: SPRZEDAś 7. Z pomocą klwiszy [ ] i [ ] nleŝy wybr opcję RAPORTY : RAPORTY

71 zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 71/ Ztwierdzi wybór nciskjąc klwisz [WYKONAJ]: RAPORTY RAPORT DOBOWY 9. Z pomocą klwiszy [ ] i [ ] nleŝy wybr z listy pozycję RAPORTY KOPII ELEKTRON. : KONFIGURACJA KASY RAPORTY KOPII ELEKTRON. 10. Ztwierdzi wybór nciskjąc klwisz [WYKONAJ]: RAPORTY KOPII ELEKTRON. DOKUMENT NR 11. W tym momencie ks oczekuje n wybór i ztwierdzenie z listy jednego z wymienionych w powyŝszej tbeli rportów.

72 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 72/121 PROGRAMOWANIE KASY Funkcje progrmowni ksy dostępne są po wejściu w tryb PROGRAM. Wyboru funkcji dokonujemy z pomocą klwiszy [ ] lub [ ] (wybór z listy). W tbeli poniŝej umieszczono listę (bz) dnych, które progrmow: Pozycj n liście PROGRAMOWANIE: Zlecn kolejnoś progrmowni Wrunki brzegowe Zerowe totlizery jeŝeli: ksujemy lub 1 TOWARÓW 10 dodjemy towr i/lub zmienimy nzwę i/lub zmienimy stwkę PTU 2 KASJERÓW 5 3 OPAKOWAŃ 6 4 RABATÓW 7 5 NARZUTÓW 8 6 FORM PŁATNOŚCI 9 7 KLAWISZY SZYBKICH 11 8 GRUP TOWAROWYCH 4 9 DATY I CZASU 1 Zerowe totlizery 10 STAWEK VAT 3 Zerowe totlizery 11 NAGŁÓWKA 2 Zerowe totlizery W dlszej części tego dokumentu omówiono szczegółowo zsdy progrmowni ksy. 1. W trzeciej kolumnie tbeli przedstwiono zlecną kolejnoś progrmowni bz dnych w przypdku, gdy mmy do czynieni z nową ksą. 2. Progrmując bzy dnych trzeb mie świdomoś, Ŝe niektóre z nich są ze sobą ściśle powiązne i by np. zdefiniow towr w dnej grupie, do którego przypisne jest opkownie to njpierw nleŝy zdefiniow grupy towrowe, potem opkowni dopiero n końcu towr. W przeciwnym rzie podczs progrmowni towru ks zgłosi błąd opkowni lub grupy, jeśli te dne nie będą określone (!). 3. W czwrtej kolumnie tbeli ( wrunki brzegowe ) zsygnlizowno kiedy nleŝy wykon Rport dobowy by progrmownie było moŝliwe.

73 zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 73/121 Progrmownie ngłówk MoŜn zprogrmow mx 6 wierszy. Po wyborze i ztwierdzeniu funkcji Progrmownie ngłówk n wietlczu otrzymmy: PROGRAMOWANIE NAGŁÓWKA LINIA 1 W tym momencie rozpoczą progrmownie treści 1-ej linii ngłówk. Nciskmy klwisz [WYKONAJ] i otrzymujemy: NAGŁ. LINIA 1 W miejscu gdzie moŝemy wpis znk jest wietlony znk. Ks oczekuje n wpisnie dowolnego znku uŝywmy do tego klwiszy. Jeśli chcemy wpis duŝą literę nciskmy rz klwisz (CAPSLOCK) n wietlczu pojwi się symbol podpowidjący, Ŝe ks znjduje się w trybie wpisywni duŝych liter: NAGŁ. LINIA 1 INNOVA Teksty wprowdzmy wg zsd zwrtych przy opisie klwitury ksy (str.25; w przykłdzie powyŝej wprowdzono npis INNOVA ). Nciśnięcie klwisz [WYKONAJ] powoduje ztwierdzenie i zpmiętnie wprowdzonej linii orz umoŝliwi zdefiniownie treści nstępnej linii: NAGŁ. LINIA 2 W przypdku gdy nie chcemy definiow więcej linii nciskmy tylko klwisz [WYKONAJ] (ztwierdzmy pustą linię). Po ztwierdzeniu osttniej (6) linii ks wydrukuje dokument z treścią strego i nowego ngłówk.

74 zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 74/121 Progrmownie bzy ksjerów Po wybrniu opcji otrzymmy: PROGRAMOWANIE KASJERÓW n wietlczu PROGRAMOWANIE KASJERÓW PODAJ NUMER KASJERA Po nciśnięciu [WYKONAJ] otrzymmy: Numer ksjer 1 Ks wietl pierwszy dostępny numer dl nowego ksjer który ztwierdzi lub wpis nowy (1-8). Po ztwierdzeniu numeru ksjer pojwi się okno umoŝliwijące wpisnie lub korektę nzwy ksjer: NAZWA KASJERA W tym momencie ks oczkuje n zdefiniownie nzwy ksjer. Nzw moŝe mie długoś mx 6 znków i wprowdzmy ją wg zsd opisnych n str. 25. Ztwierdzenie nzwy nstąpi po nciśnięciu klwisz [WYKONAJ]. W tym momencie pojwi się pytnie, czy dl ksjer definiujemy hsło dostępu, czy nie: LOGOWANIE BEZ HASŁA TAK NIE JeŜeli wybierzemy NIE ks zŝąd zdefiniowni cztero-cyfrowego kodu dostępu: PIN? 0000

75 zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 75/121 NleŜy wprowdzi nowy kod (nie zlec się ztwierdznie i zpmiętnie domyślnego kodu 0000 ) i ztwierdzi kod klwiszem [WYKONAJ]. Zostnie wietlone okno: UPRAWNIENIA ADMINISTRATOR Ztwierdzenie ADMINISTRATORA (klwisz [WYKONAJ]) ozncz, Ŝe zdefiniowny nowy ksjer będzie mił dostęp do wszystkich opcji ksy! JeŜeli chcemy zmieni uprwnieni dl ksjer nleŝy ncisną klwisz [ ]: UPRAWNIENIA KASJER i ztwierdzi wybór ksjer klwiszem [WYKONAJ]. Pojwi się pierwsze okno, z pierwszą opcją uprwnień: SPRZEDAś TAK NIE JeŜeli chcemy uktywni dostęp do sprzedŝy nleŝy wybr TAK i ztwierdzi wybór klwiszem [WYKONAJ]. Ztwierdzenie głównego uprwnieni spowoduje wietlenie kolejnych, loklnych uprwnień dl sprzedŝy i umoŝliwi ich ktywcję lub wyłączenie wg zsdy opisnej powyŝej. KŜdemu ksjerowi przypis/wyłączy nstępujące uprwnieni: Nzw uprwnieni SPRZEDAś STORNO ANULACJA PARAGONU WPŁATA-WYPŁATA RABAT Z BAZY RABAT Z RĘKI ZMIANA CENY OTWARCIE SZUFLADY RAPORT SZYBKI

76 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 76/121 RAPORTY RAPORTY Z KOPII EL. RAPORTY ZERUJĄCE RAPORT ŁAŃCUCHOWY RAPORT DOBOWY RAPORTY OKRESOWE RAPORT KASJERA RAPORT ZMIANY RAPORT ILOŚĆ.SPRZEDAśY RAPORT STANÓW MAGAZYN. RAPORT FORM PŁATNOŚCI RAPORT OPAKOWAŃ RAPORT GRUP TOWAROWYCH RAPORT BAZ DANYCH RAPORT PLU Z VAT RAPORT NAPISÓW STAŁYCH PROGRAMOWANIE KONFIGURACJA KOMUNIKACJA FUNKCJE SERWISOWE W tbeli wyróŝniono główne grupy uprwnień. Cofnięcie uprwnieni n dostęp do głównej grupy ozncz pozbwienie ksjer moŝliwości dostępu do opcji loklnych zwrtych w tej grupie! Po zprogrmowniu wszystkich uprwnień ks wydrukuje specjlny rport z progrmowni ksjer n którym będą zwrte wszystkie wprowdzone dne.

77 zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 77/121 Progrmownie towrów Po wybrniu i ztwierdzeniu opcji PROGRAMOWANIE KASY n wietlczu otrzymmy: PROGRAMOWANIE TOWARÓW Po nciśnięciu klwisz [WYKONAJ] otrzymmy [2]: PROGRAMOWANIE TOWARÓW PODAJ NUMER TOWARU A po kolejnym nciśnięciu klwisz [WYKONAJ] otrzymmy [3]: Numer PLU? 1 Liczb 1 określ numer pierwszego dostępnego rekordu PLU. MoŜn go zmieni lub ztwierdzi. JeŜeli definiujemy nowy towr to powinniśmy wprowdzi nowy numer. JeŜeli chcemy zmieni istniejący w bzie towr to nleŝy wprowdzi numer istniejący lub pominą ten punkt (2) i okno umoŝliwijące wybór towru z listy (w punkcie [2] nciskmy klwisz [ ]): PROGRAMOWANIE TOWARÓW WYBIERZ Z LISTY TOWARÓW Zkłdjąc, Ŝe definiujemy nowy towr po ztwierdzeniu jego numeru otrzymmy: NAZWA TOWARU:

78 zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 78/121 Ks oczekuje w tym momencie n wprowdzenie nzwy towru. Nzwę wprowdzmy korzystjąc z reguł opisnych n str. 25 i uwzględnijąc poniŝsze ogrniczeni/uwgi: mx długoś nzwy: 16 znków W nzwie towru uŝyw duŝe i młe litery, cyfry orz polskie znki Ze względu n wewnętrzny mechnizm kontroli uniklności nzw towrów symbole specjlne uŝyte w nzwie (dostępne po nciśnięciu klwisz [7]) orz znk spcji trktowne są jko znki puste (nie są brne pod uwgę przy sprwdzniu uniklności nzw) Ks oczekuje n zdefiniownie nzwy towru. Po jej wprowdzeniu i ztwierdzeniu klwiszem [WYKONAJ] będzie moŝliwoś zdefiniowni pozostłych pól rekordu PLU, więc kolejno: stwki PTU (VAT) wybór z listy STAWKA VAT A ceny towru: Cen towru? Ztwierdzenie ceny = ozncz, Ŝe ks nie ztwierdzi pozycji sprzedŝy w przypdku brku deklrcji ze strony opertor ceny przy próbie sprzedŝy tego towru. Numer opkowni: Numer Opk.? 0 Ztwierdzenie numeru = 0 ozncz, Ŝe do towru nie jest przypisne Ŝdne opkownie. Ztwierdzenie numeru z zkresu 1-15 spowoduje przypisnie do towru opkowni zdefiniownego w bzie opkowń. JeŜeli opkownie nie istnieje ks komunikt o treści:

79 zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 79/121 Błędny numer opkowni Czekj lub ksuj.. [ 6] Kod kreskowy: Kod Kres. 0 Ks oczekuje n podnie kodu kreskowego. Przy jego wprowdzniu nleŝy mie n uwdze, Ŝe: 1. Do wprowdzeni kodu wykorzyst czytnik kodów kreskowych 2. Kod nie moŝe się rozpoczyn od cyfry 0 3. JeŜeli kod będzie zwierł od 1 do 5 cyfr to podczs sprzedŝy ks będzie go trktowł jko numer rekordu PLU 4. Mx iloś cyfr kodu: 13 Iloś cłkowit: ILOŚĆ CAŁKOWITA TAK NIE Iloś cłkowit dl towru to informcj, czy towr będzie sprzedwny w jednostkch cłkowitych (TAK), czy w jednostkch ułmkowych (NIE). Numer grupy towrowej: Numer grupy? 0 Ztwierdzenie 0 ozncz, Ŝe towr nie będzie przypisny do Ŝdnej grupy. Wpisnie numeru 1 63 ozncz przypisnie towru do grupy zdefiniownej w bzie grup towrowych. Podnie i ztwierdzenie numeru grupy niezdefiniownej spowoduje wietlenie komuniktu:

80 zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 80/121 Grup niezdefiniown! Czekj lub ksuj.. [ 36] Iloś mgzynow: Iloś mgz.? 0 NleŜy wpis stn mgzynowy dl definiownego towru liczb z zkresu Pozycj iloś mgzynow jest osttnim prmetrem definiownym dl towru. Po jej ztwierdzeniu ks okno do zdefiniowni nstępnego towru: TOWAR 2 NAZWA MoŜn definiownie nowego towru rozpoczą od wprowdzeni jego nzwy (zkceptow proponowny przez ksę numer PLU) lub ncisną klwisz [WSTECZ] by wprowdzi inny numer PLU 1. Sksownie towru jest moŝliwe poprzez progrm komunikcyjny lub po ztwierdzeniu pustej nzwy (po wykonniu rportu dobowego!). 2. Aby zprogrmowny towr było uŝy w trybie sprzedŝy muszą by zprogrmowne pol nzw orz stwk PTU. Cen i pozostłe pol rekordu PLU są opcjonlnie tzn. nie muszą by progrmowne.

81 zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 81/121 Progrmownie bzy rbtów Po wybrniu i ztwierdzeniu opcji PROGRAMOWANIE RABATÓW n wietlczu otrzymmy: PROGRAMOWANIE RABATÓW PODAJ NUMER RABATU MoŜn zprogrmow mx 4 rbty kwotowe i procentowe o numerch 1,2,3 i 4. Dl kŝdego rekordu bzy rbtów progrmujemy kolejno: Numer rbtu: Numer rbtu 1 Numer wietlny w oknie to pierwszy wolny numer w bzie. Ks oczekuje n wprowdzenie numeru w zkresie 1 4. Podnie i ztwierdzenie innej wrtości spowoduje wygenerownie przez ksę krótkiego sygnłu dźwiękowego i wietlenie domyślnej wrtości. Nzw rbtu NAZWA RABATU: Ks oczekuje n podnie nzwy rbtu. Nzw t będzie drukown n prgonch i rportch. Mksymln długoś nzwy: 18 znków Kwot rbtu: Kwot Rbtu? Kwot rbtu moŝe by zerow (wrtoś domyśln). Mksymln (teoretyczn) kceptown przez ksę kwot = ,99

82 zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 82/121 Procent rbtu: Procent Rbtu? Akceptowne wrtości: ,9 (rbt % podjemy z dokłdnością 0,1%) Aby sksow rbt (moŝliwe tylko po rporcie dobowym!) nleŝy podczs progrmowni ztwierdzi pustą nzwę. Progrmownie bzy nrzutów Po wybrniu i ztwierdzeniu opcji PROGRAMOWANIE NARZUTÓW n wietlczu otrzymmy: PROGRAMOWANIE NARZUTÓW PODAJ NUMER NARZUTU MoŜn zprogrmow mx 4 NARZUTY kwotowe i procentowe o numerch 5,6,7,8. Dl kŝdego rekordu bzy rbtów progrmujemy kolejno: Numer nrzutu: Numer nrzutu 5 Numer wietlny w oknie to pierwszy wolny numer w bzie. Ks oczekuje n wprowdzenie numeru w zkresie 5 8. Podnie i ztwierdzenie innej wrtości spowoduje wygenerownie przez ksę krótkiego sygnłu dźwiękowego i wietlenie domyślnej wrtości. Nzw nrzutu: NAZWA NARZUTU:

83 zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 83/121 Ks oczekuje n podnie nzwy nrzutu. Nzw t będzie drukown n prgonch i rportch. Mksymln długoś nzwy: 18 znków Kwot nrzutu: Kwot nrzutu? Kwot nrzutu moŝe by zerow (wrtoś domyśln). Mksymln (teoretyczn) kceptown przez ksę kwot = ,99 Procent nrzutu: Procent nrzutu? Akceptowne wrtości: ,9 (nrzut % podjemy z dokłdnością 0,1%) Aby sksow nrzut (moŝliwe tylko po rporcie dobowym!) nleŝy podczs progrmowni ztwierdzi pustą nzwę.

84 zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 84/121 Progrmownie bzy form płtności Po wybrniu i ztwierdzeniu opcji PROGRAMOWANIE FORM PŁATNOŚCI n wietlczu otrzymmy: PROGRAM. FORM PŁATNOŚCI PODAJ NR FORMY PŁATN. MoŜn zprogrmow mx 4 formy płtności o numerch 1-4. Dl kŝdego rekordu bzy form płtności progrmujemy kolejno: Numer formy płtności: Numer f.płt. 1 Numer wietlny w oknie to pierwszy wolny numer w bzie. Ks oczekuje n wprowdzenie numeru w zkresie 1 4. Podnie i ztwierdzenie innej wrtości spowoduje wygenerownie przez ksę krótkiego sygnłu dźwiękowego i wietlenie domyślnej wrtości. Nzw formy płtności: NAZWA FORMY PŁATNOŚCI: Ks oczekuje n podnie nzwy formy płtności. Nzw t będzie drukown n prgonch i rportch. Mksymln długoś nzwy: 18 znków Poprwnie wpisną nzwę nleŝy ztwierdzi klwiszem [WYKONAJ]. Kurs dl formy płtności: KURS? 0000 Stndrdowo ks podpowid kurs = Jest to domyśln wrtoś której ztwierdzenie powoduje, Ŝe zdefiniown form płtności będzie trktown jko wpłt w wlucie ewidencyjnej (domyślnie PLN). Podnie wrtości z zkresu 0,1

85 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 85/121 ści dl wpłt w w 99, będzie oznczło, Ŝe zdefiniowno formę płtności lucie lterntywnej. W tkim przypdku wŝne ne jest, by nzw formy płtności płtno zwierł n końcu 3 literowy symbol tej wluty. Przykłdowo definiując definiuj formę płtności dl wpłt gotówkowych wyrŝonych w USD nleŝy Ŝy zdefiniow zdefiniow nzwę: wy ś zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wsk zuje poprwny plik i lok lizcję. PLN NAZWA FORMY PŁATNOŚCI: Gotówk USD wy ś i kurs (przykłd): wy ś zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wsk zuje poprwny plik i lok lizcję. KURS? wy ś PLN PoniŜej przedstwiono przykłdową trnskcję podczs której dokonno wpłt w wlucie ewidencyjnej PLN i wlucie lterntywnej USD: Aby sksow formę płtności (moŝliwe liwe tylko po rporcie dob dobowym) nleŝy y podczs progrmowni ztwierdzi pustą pust nzwę.

86 zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 86/121 Progrmownie bzy klwiszy szybkiej sprzedŝy Po wybrniu i ztwierdzeniu opcji PROGRAMOWANIE KLAWISZY SZYB- KICH n wietlczu otrzymmy: PROG. KLAWISZY SZYBKICH PODAJ NUMER KLAWISZA MoŜn zprogrmow mx 40 klwiszy szybkich o numerch Dl kŝdego rekordu bzy klwiszy szybkich progrmujemy kolejno: Numer klwisz: Numer klw. 1 Numer wietlny w oknie to pierwszy wolny numer w bzie. Ks oczekuje n wprowdzenie numeru w zkresie Podnie i ztwierdzenie innej wrtości spowoduje wygenerownie przez ksę krótkiego sygnłu dźwiękowego i wietlenie domyślnej wrtości. Numer towru (PLU): Numer PLU? 0 Ks oczekuje n podnie numeru PLU towru przypisnego do klwisz. Akceptowlne wrtości: Podnie i ztwierdzenie innej wrtości spowoduje wygenerownie przez ksę krótkiego sygnłu dźwiękowego i wietlenie domyślnej wrtości. JeŜeli towr o podnym numerze nie istnieje ks komunikt: Błędny numer PLU Czekj lub ksuj.. [ 5]

87 zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 87/121 Iloś towru Iloś towru 1 Akceptowlne wrtości: Koniec trnskcji: KONIEC TRANSAKCJI TAK NIE Ks oczekuje, czy po uŝyciu klwisz szybkiego wymusi zkończenie wydruku prgonu (TAK), czy kontynuow sprzedŝ (NIE).

88 zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 88/121 Progrmownie bzy grup towrowych Po wybrniu i ztwierdzeniu opcji PROGRAMOWANIE GRUP TOWARO- WYCH n wietlczu otrzymmy: PROGR. GRUP TOWAROWYCH PODAJ NUMER GRUPY MoŜn zprogrmow mx 4 formy płtności o numerch Dl kŝdego rekordu bzy grup towrowych progrmujemy kolejno: Numer grupy towrowej: Numer grupy 1 Numer wietlny w oknie to pierwszy wolny numer w bzie. Ks oczekuje n wprowdzenie numeru w zkresie Podnie i ztwierdzenie innej wrtości spowoduje wygenerownie przez ksę krótkiego sygnłu dźwiękowego i wietlenie domyślnej wrtości. Nzw grupy towrowej: NAZWA GRUPY TOWAROWEJ: Ks oczekuje n podnie nzwy grupy. Nzw t będzie drukown n rportch. Mksymln długoś nzwy: 18 znków Poprwnie wpisną nzwę nleŝy ztwierdzi klwiszem [WYKONAJ]. Aby sksow grupę (moŝliwe tylko po rporcie dobowym) nleŝy podczs progrmowni ztwierdzi pustą nzwę.

89 zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 89/121 Progrmownie dty i czsu Po wybrniu i ztwierdzeniu opcji PROGRAMOWANIE DATY I CZASU n wietlczu otrzymmy: W trybie szkoleniowym: DATA I CZAS: :42:47 OK W trybie szkoleniowym moŝliw jest zrówno zmin/korekt dty i czsu W trybie fisklnym: DATA I CZAS: :42:47 OK Ks oczekuje n wprowdzenie zmin. Pole do zminy/korekty zmienimy z pomocą klwiszy [ ] lub [ ]. Zmienine pole zostnie wyróŝnione (podświetlone). Nciśniecie klwisz [WYKONAJ] spowoduje wietlenie dodtkowego okn umoŝliwijącego wprowdzenie nowej wrtości (w oknie zostnie wietlon ktuln wrtoś dnej): Podj Rok? 12 Ztwierdzenie dnej (klwisz [WYKONAJ]) spowoduje wietlenie nstępnego okn: Podj miesiąc Proces progrmowni dty (czsu) zostnie zkończony po wprowdzeniu osttniej dnej, czyli po wpisniu/ztwierdzeniu sekund: 5 Podj sekundę 5

90 zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 90/121 Wpisując dokłdną wrtoś sekund w prosty sposób zsynchronizow czs z włsnym wzorcem. Po wprowdzeniu wszystkich dnych ks wszystkie ustwieni: DATA I CZAS: :42:05 OK i oczekuje n ich ztwierdzenie (klwisz [WYKONAJ]) lub ew. ponowną korektę. Po nciśnięciu klwisz [WYKONAJ] ks wydrukuje dokument Progrmownie zegr potwierdzjący wprowdzone zminy. Ogrniczeni w trybie fisklnym: 1. Zmin czsu tylko 1 rz pomiędzy rportmi dobowymi (kontrolown!); wrunek konieczny: zerowe totlizery (!) 2. Dopuszczlny zkres zminy - dokłdnie o ± 1 godzinę w stosunku do ktulnego wskzni zegr lub n dowolną wrtoś w zkresie dnej godziny 3. Zmin DATY moŝliw jest tylko wtedy, gdy nstąpi przekłmnie zegr (wri ksy) - nleŝy wtedy powidomi serwis (!) i nie wolno kontynuow sprzedŝy! Progrmownie stwek VAT Po wybrniu i ztwierdzeniu opcji PROGRAMOWANIE STAWEK VAT n wietlczu otrzymmy: PROGRAMOWANIE STAWEK VAT STAWKA A Ks umoŝliwi zprogrmownie mx 7 stwek VAT (PTU) rozpoczynjąc progrmownie od stwki A. Po nciśnięciu klwisz [WYKONAJ] otrzymmy: PROGRAM. STAWKI A AKTYWNA

91 zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 91/121 Mmy moŝliwoś wyboru z listy czy stwk m by ktywn, niektywn lub zwolnion. Wyboru dokonujemy uŝywjąc klwiszy [ ] i [ ]. W przypdku wyboru i ztwierdzeniu AKTYWNA pojwi się okno z Ŝądniem podni wrtości stwki PTU: Stwk VAT A? 0.0 Jeśli po rz pierwszy definiujemy stwkę (w nowej ksie wszystkie stwki są niektywne) to ks wrtoś domyślną równą 0.0. Akceptowne wrtości: 0,0 99,9 podwne z dokłdnością 0,1. JeŜeli wpisn wrtoś nie spełni powyŝszego wrunku zostnie wietlony komunikt: Z duŝ wrtoś Czekj lub ksuj.. [ 1] PowyŜszy lgorytm zostnie powtórzony siedem rzy. Po ztwierdzeniu stwki G ks po uprzednim sprwdzeniu pmięci fisklnej wydrukuje dokument potwierdzjący zprogrmownie stwek PTU. 1. Przed definiowniem nowych stwek PTU nleŝy sprwdzi, czy DATA w ksie jest prwidłow! Zdefiniownie stwek PTU z dtą róŝną od rzeczywistej spowoduje koniecznoś wyminy pmięci fisklnej n koszt uŝytkownik! 2. W przypdku pomyłkowo ztwierdzonej dnej nleŝy opuści tryb progrmowni stwek poprzez nciśnięcie klwisz [WSTECZ] (unikniemy w ten sposób zpisu błędnych stwek do pmięci fisklnej!!!) 3. Progrmownie stwek moŝliwe jest tylko przy zerowych totlizerch. 4. Przy próbie zprogrmowni stwek PTU identycznych z zpisnymi w pmięci fisklnej ks nie zgłosi błędu i nie zpisze tych stwek do pmięci fisklnej. 5. W ksie fbrycznie nowej wszystkie stwki PTU są zprogrmowne jko niektywne.

92 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 92/121 KONFIGURACJA KASY W tym trybie istnieje moŝliwoś progrmowni wybrnych prmetrów ksy. Po zlogowniu ksjer nleŝy wybr opcję KONFIGURACJA KASY i ncisną klwisz [WYKONAJ]. W trybie KONFIGURACJA dostępne są nstępujące opcje: Nzw opercji wykonywnej przez ksę Zkres/typ regulcji KONTRAST WYŚWIETLACZA OPERATORA Skokow (7 pozycji) KONTRAST WYŚWIETLACZA KLIENTA Skokow (7 pozycji) PRACA Z BATERII JASNOŚĆ WYŚWIETLACZA OPERATORA Skokow (7 pozycji) JASNOŚĆ WYŚWIETLACZA KLIENTA Skokow (7 pozycji) JASNOŚĆ PODŚWIETLENIA KLAWIATURY Skokow (7 pozycji) PRZYGASZANIE WYŚWIETLACZA PO 1,2,3 15 minut WYGASZANIE WYŚWIETLACZA PO 1,2,3 30 minut AUTOMATYCZNE WYGASZANIE KLAWIATURY TAK/ NIE UŚPIENIE KASY PO 1,2,3 60 minut RAPORT SZYBKI Wybór jednego rportu z listy RAPORT DOBOWY ZERUJĄCY RAPORT DOBOWY CZYTAJĄCY List rportów które RAPORT KASJERA ZERUJĄCY przypis do RAPORT KASJERA CZYTAJACY RAPORT SZYBKI RAPORT ZMIANY ZERUJĄCY (tylko jeden rport!) RAPORT ZMIANY CZYTAJACY RAPORT ŁAŃCUCHOWY RAPORT ŁAŃCUCHOWY Wybór kilku rportów z listy RAPORT DOBOWY NIE/ZERUJĄCY/CZYTAJACY RAPORT KASJERA NIE/ZERUJĄCY/CZYTAJACY RAPORT ZMIANY NIE/ZERUJĄCY/CZYTAJACY RAPORT SPRZEDAśY NIE/ZERUJĄCY/CZYTAJACY RAPORT STANÓW MAGAZYNOWYCH NIE/ZERUJĄCY/CZYTAJACY RAPORT FORM PŁATNOŚCI NIE/ZERUJĄCY/CZYTAJACY RAPORT OPAKOWAŃ NIE/ZERUJĄCY/CZYTAJACY RAPORT BAZY OPAKOWAŃ TAK/NIE RAPORT BAZY KLAWISZY TAK/NIE RAPORT BAZY FORM PŁATNOŚCI TAK/NIE RAPORT BAZY RABATÓW TAK/NIE RAPORT BAZY GRUP TOWAROWYCH TAK/NIE TRYB WPROWADZANIA KWOT Z PRZECINKIEM-BEZ PRZEC. CZUŁOŚĆ PAPIERU -10% NOMINALNA +10% +20% AUTOMATYCZNE WYSYŁANIE DANYCH TAK/NIE NAPIĘCIE SZUFLADY 6V 12V 24V INTERFEJS RS-232 KOMPUTER SKANER WAGA W tbeli wyróŝniono te opcje globlne których wybrnie wymusz ustwienie wrtości zmiennych loklnych umieszczonych n liście.

93 obrzu. N komputerze moŝe brkow pmięci do o zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i lok zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i lok Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 93/121 KOMPUTER Po wejściu w tryb komunikcji moŝliwe jest progrmownie, ksownie i odczyt dnych ksy z pomocą specjlnego progrmu komunikcyjnego 8. Aby zprogrmow ksę przy pomocy progrmu komputerowego nleŝy wykon nstępujące czynności: 1. Wyłączy zsilnie ksy i komputer, 2. Połączy ksę z komputerem z pomocą kbl sygnłowego RS-232 lub USB, 3. W przypdku podłączeni ksy z pomocą interfejsu RS-232 nleŝy wcześniej upewni się, Ŝe w konfigurcji dl opcji Interfejs RS-232 wybrno KOMPUTER. 4. Uktywni n ksie zenie z komputerem. Uktywnienie poleg n wybrniu i ztwierdzeniu opcji KOMPUTER - n wietlczu otrzymmy: KOMUNIKACJA Z KOMPUTEREM AKTYWNA 5. Włączy komputer i uruchomi progrm. Po uruchomieniu progrm wymg określeni łącz komunikcyjnego (COMx). Progrm próbuje nwiąz komunikcję ksą. O tym, Ŝe zenie jest ktywne świdczy zświecenie ikony w przypdku wyminy informcji: KOMUNIKACJA Z KOMPUTEREM AKTYWNA Dlsze czynności nleŝy wykonyw kierując się informcjmi zwrtymi w instrukcji progrmu. W przypdku wystąpieni błędu podczs komunikcji zostnie wietlon ikon, w oknie tekstowym pojwi się komunikt opisujący błąd. 8 progrm do obsługi ks fisklnych firmy INNOVA dostępny jest w Internecie n stronie producent

94 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 94/121 MENU DLA SERWISU W tym trybie dostępne są róŝne opcje - do części z nich m dostęp uŝytkownik. W tbeli poniŝej przedstwiono ich listę z zznczeniem tych, do których m dostęp uŝytkownik (serwis ksy m dostęp do wszystkich opcji): Opcj TESTY PRZEGLĄD OKRESOWY AUTORYZACJA FISKALIZACJA ZMIANA WALUTY INFORMACJE UŜytkownik x x Zmin wluty ewidencyjnej W ksie fisklnej PRESTO : Wybr tryb zminy wluty ewidencyjnej (utomtycznie, z potwierdzeniem, wyłączenie) Określi dtę i godzinę zminy wluty ewidencyjnej, Zdefiniow nzwę nowej wluty ewidencyjnej, Zdefiniow nzwę wluty lterntywnej, Zdefiniow kurs wyminy wluty lterntywnej, Zdefiniow, czy w stopce prgonu mją by drukowne informcje o przeliczeniu kwoty do zpłty wlucie lterntywnej (TAK/NIE). Wszystkie powyŝsze prmetry ustwi się w trybie MENU DLA ESRWISU po wybrniu z listy pozycji ZMIANA WALUTY : MENU DLA SERWISU ZMIANA WALUTY Zprogrmown dt, godzin, kurs, tryb zminy, flg wydruku i skrót nzwy nowej wluty ewidencyjnej zostną zpmiętne w pmięci ksy. Po wystąpieniu zprogrmownej dty i godziny oprogrmownie ksy wymusi : 1. w przypdku nie zerowych totlizerów wykonnie fisklnego Rportu Dobowego z dtą o jeden dzień wcześniejszą od zprogrmownej dty zminy wluty, 2. zpis do pmięci fisklnej rekordu z informcję o zminie wluty ewidencyjnej,

95 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 95/ wydrukownie formtki potwierdzjącej wprowdzenie nowej wluty ewidencyjnej. Od tego momentu n wszystkich prgonch drukowny będzie symbol nowej wluty ewidencyjnej. 1. JeŜeli w bzie form płtności zdefiniowno wlutę lterntywną identyczną z tą zdefiniowną w trybie ZMIANA WALUTY to nleŝy sprwdzi i spowodow, by kursy dl tych wlut były identyczne! Informcje Po wybrniu opcji Informcje ks wietl informcje o wersji oprogrmowni zinstlownego w ksie: KASA INNOVA PRESTO FIRMWARE XX.Y FPGA ZZ Gdzie: XX.Y i ZZ to oznczeni wewnętrznego oprogrmowni ksy Autoryzcj W ksie PRESTO serwis m moŝliwoś uktywnieni blokdy sprzedŝy po zdnym terminie. Odblokownie moŝliwości sprzedŝy będzie moŝliwe po podniu przez uŝytkownik drukrki zdefiniownego podczs ktywcji blokdy tzw. kodu utoryzcji. W przypdku próby sprzedŝy po zdnym terminie n wietlczu ksy zostnie wietlony komunikt o nstępującej treści: AUTORYZACJA Podj KOD: Ks oczekuje w tym momencie n wprowdzenie czterocyfrowego kodu i tylko po wprowdzeniu prwidłowego kodu będzie moŝliwoś rejestrownie sprzedŝy 9 przez KASĘ. W przypdku brku kodu utoryzcji nleŝy się zwróci do serwisu. 9 Podczs blokdy sprzedŝy pozostłe funkcje drukrki są ktywne.

96 zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 96/121 SPRZEDAś Prowdzenie sprzedŝy przy pomocy ksy INNOVA PRESTO jest proste. JeŜeli popełnimy błąd to ks zsygnlizuje go krótkim sygnłem dźwiękowym i/lub stosowny komunikt. Aby dokonyw sprzedŝy n ksie muszą by spełnione nstępujące wrunki: - w ksie musi by zdefiniowny co njmniej jeden ksjer - dl kŝdego ksjer wrto zdefiniow cztero-cyfrowe, uniklne hsło tzw. PIN-KOD (hsł poszczególnych ksjerów muszą by róŝne!) - w ksie musi by zprogrmowny co njmniej jeden towr - w ksie muszą by zdefiniowne stwki VAT - w ksie musi by zdefiniowny ngłówek Po włączeniu ks zgłosi swoją gotowoś do prcy oczekując n zlogownie ksjer (jeŝeli zdefiniowno hsło dl ksjer lub w ksie jest zdefiniownych kilku ksjerów): WYBIERZ KASJERA Ksjer lub komunikt (jeśli w ksie zdefiniowny tylko jeden ksjer bez ktywnego hsł dostępu): SPRZEDAś Aby rozpoczą sprzedŝ nleŝy wybr i ztwierdzi opcję SPRZEDAś. Zostnie wietlone stndrdowe, początkowe okno sprzedŝy: Podstwowymi klwiszmi uŝywnymi podczs sprzedŝy są klwisze: [KOD], [CENA] i [ILOŚĆ].

97 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 97/121 Aby pozycj sprzedŝy był trktown jko kompletn muszą zost zdefiniowne co njmniej: 1. numer towru (KOD PLU) jeśli w bzie PLU dny towr m określoną cenę > 2. numer towru (KOD) i cen jeśli cen towru w bzie PLU = Stndrdow iloś towru jest domyślnie ustwin n MoŜn ją oczywiście zmieni podczs definiowni pozycji! Dodtkowo dl kŝdej pozycji istnieje moŝliwoś przypisni rbtu lub dopłty (%; kwotowej). Sposoby sprzedŝy - wstęp W dlszej części dokumentu opisno skrótowo sposoby sprzedŝy n ksie PRE- STO. Przy opisie sposobu sprzedŝy przyjęto zsdę, Ŝe: <...> ozncz wprowdzenie z pomocą klwitury liczby; (...) ozncz pojwijący się n wietlczu opertor tekst; [...] ozncz klwisz (ptrz opis klwitury str. 22) Sposób sprzedŝy Tylko PLU PLU i CENA (z domyślną ILO- ŚCIĄ=1) PLU i ILOŚĆ (z domyślną CENĄ) PLU i CENA i ILOŚĆ Kolejnoś wprowdzni dnych <plu> [KOD] <cen> [CENA] [KOD] <iloś> [ILOŚĆ] [KOD] < iloś > [ILOŚĆ] <cen>[cena] <plu> [KOD] lub <plu> <cen> [CENA] < iloś> [ILOŚĆ] <plu> [KOD] <plu> Uwgi Domyślne wrtości CENY i ILOŚCI - gdy dl dnego towru (PLU) zprogrmowno CENA=0 ks zŝąd jej wprowdzeni, czyli trzeb dodtkowo wykon: <cen> [CENA] 1. njpierw określmy CENĘ 2. nstępnie podjemy nr PLU 1. njpierw określmy ILOŚĆ 2. nstępnie podjemy numer PLU - gdy dl dnego towru (PLU) zprogrmowno CENA=0 ks zŝąd jej wprowdzeni, czyli trzeb wykon: <cen> [CENA] 1. Kolejnoś określni CENY i ILOŚCI jest dowoln 2. Podnie i ztwierdzenie numeru PLU ozncz wydruk linii n prgonie

98 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 98/121 Sposób sprzedŝy PLU (skner) PLU (skner) i CENA PLU (skner) i CE- NA i ILOŚĆ Kolejnoś wprowdzni dnych <skner> <cen> [CENA] <skner> <iloś> [ILOŚĆ] <cen> [CENA] <skner> lub <cen> [CENA] <iloś> [ILOŚĆ] <skner> Uwgi 1. SprzedŜ towru z uŝyciem skner, z zprogrmowną ceną, sprowdz się do zesknowni kodu kreskowego towru 1. Przed zesknowniem kodu kreskowego nleŝy pod cenę towru i ncisną klwisz [CENA]. Wprowdzenie ceny po zesknowniu kodu jest moŝliwe tylko wtedy, gdy towr nie m zprogrmownej ceny (cen=0) 1. Kolejnoś określni CENY i ILOŚCI jest dowoln 2. Odczytnie przez skner kodu kreskowego jest równoznczne z wybrniem i ztwierdzeniem numeru PLU

99 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 99/121 Sposób sprzedŝy SprzedŜ szybk Kolejnoś wprowdzni dnych [K1] (1) lub [K1] <cen> [CENA] (2) lub <cen> [CENA] [K1] (2) lub [K1] <iloś> [ILOŚĆ] (3) lub [K1] (iloś sprzedn = (3) 1) lub [K1] <iloś> [ILOŚĆ] (4) <cen> [CENA] Uwgi RóŜne przypdki w zleŝności od tego jk zprogrmowno CENĘ i ILOŚĆ dl dnego klwisz szybkiego: (1) CENA i ILOŚĆ > 0 (2) CENA= 0; ILOŚĆ > 0 (3) CENA>0; ILOŚĆ = 0 (4) CENA i ILOŚĆ = 0 Uwg 1: w przypdku (2) jeŝeli klwisz m ustwiony prmetr końc prgonu wprowdzenie ceny po nciśnięciu klwisz szybkiego nuluje prmetr. Ozncz to, Ŝe prgon nie zostnie utomtycznie zkończony. Tylko wprowdzenie pierwszej ceny, później wybrnie klwisz szybkiego kończy prgon. Uwg 2: w przypdku (4) kolejnoś wprowdzni CENY i ILOŚCI moŝe by dowoln. W przypdku gdy do klwisz przypisn jest iloś i cen (lub dne są wprowdzne przed wyborem klwisz szybkiego) klwisz jest zprogrmowny jko kończący trnskcję wówczs po jego nciśnięciu zostnie wydrukowny prgon bez ztwierdzeni i bez moŝliwości jego nulowni.

100 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 100/121 Sposób sprzedŝy PLU + KAUCJA (przyjęcie opkowń) PLU + KAUCJA (wydnie opkowń) KAUCJA (bez sprzedŝy) Form płtności GOTÓWKA Form płtności inn niŝ GOTÓW- KA Kolejnoś wprowdzni dnych <plu> [KOD] opk.> <iloś [KAUCJA] <numer opk> [WYKONAJ] (PODSU- MA) [WYKONAJ] (DO ZA- PŁATY) < plu> [KOD] <iloś opk.> [KAUCJA] [KAU- CJA] <numer opk.> [WYKONAJ] (PODSU- MA) [WYKONAJ] (DO ZA- PŁATY) <iloś opk.> [KAUCJA] ([KAUCJA]) <numer opk> [WYKO- NAJ][WYKONAJ] (POD- SUMA) [WYKONAJ] (DO ZA- PŁATY) <plu> [KOD] [WYKONAJ] (PODSU- MA) [WYKONAJ] (DO ZA- PŁATY) <plu> [KOD] [WYKONAJ] (PODSU- MA) <nr formy płtności> [WYKONAJ] (DO ZA- PŁATY) Uwgi Klwisz [KAUCJA] ustwi ksę w tryb obsługi opkowń zwrotnych. Pojedyncze nciśnięcie klwisz sygnlizowne jest zświeceniem się lmpki pod npisem [KAUCJA] orz znku minus co ozncz przyjęcie opkowń (zwrot opkowń do sklepu). Wprowdzenie ilości przyjmownego lub wydwnego opkowni nie jest konieczne jeŝeli przyjmujemy tylko jedno opkownie (domyśln iloś=1). Uwg: JeŜeli n ksie nie m zprogrmownego wybrnego opkowni n wietlczu pojwi się błąd nr 6. Dwukrotne nciśnięcie klwisz [KAUCJA] ustwi ksę w tryb wydwni opkowń (brk znku minus ). Klwisz [KAUCJA] moŝemy ncisk dowolną iloś rzy zmienijąc z kŝdym rzem tryb przyjęci / wydni. W ksie PRESTO istnieje moŝliwoś obsługi opkowń zwrotnych bez sprzedŝy. Przykłd sprzedŝy 1 pozycji n prgonie z formą płtności GOTÓWKA Uwg: Numer formy płtności: numer z zkresu 1..4 (odpowid numerowi zprogrmownej formy płtności w BAZIE FORM PŁATNOŚCI). JeŜeli n ksie nie m zprogrmownej wybrnej formy płtności to n wietlczu pojwi się błąd nr 11.

101 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 101/121 Sposób sprzedŝy STORNO pozycji Rezygncj z trybu STORNO ANULOWANIE trnskcji SprzedŜ z RABA- TEM (%) z bzy SprzedŜ z DOPŁA- TĄ (%) z bzy SprzedŜ z RABA- TEM (%) z ręki Kolejnoś wprowdzni dnych <plu> [KOD] [C] [C] (PODSUMA) <plu> [KOD] [C] <dowolny klwisz numeryczny> <plu> [KOD] [C]...[C] <plu> [KOD] [%] <numer rbtu> [WYKONAJ] (PODSU- MA) [WYKONAJ] (DO ZA- PŁATY) <plu> [KOD] [%] [%] <numer dopłty> [WYKONAJ] (PODSU- MA) [WYKONAJ] (DO ZA- PŁATY) <plu> [KOD] <wrtoś rbtu> [%] ([%]) [WYKONAJ] (PODSU- MA) [WYKONAJ] (DO ZA- PŁATY) Uwgi Po jednokrotnym nciśnięciu klwisz [C] n wietlczu zświeci się lmpk pod npisem STORNO informując, Ŝe kolejne nciśnięcie tego klwisz spowoduje sksownie osttniej pozycji n prgonie. W sytucji gdy n wietlczu pod npisem STORNO zświeci się lmpk (tryb STORNO), nciśnięcie dowolnego klwisz numerycznego powoduje rezygncję z trybu STORNO! Anulownie prgonu nstępuje poprzez wciśnięcie i dłuŝsze przytrzymnie klwisz [C]. Pojedyncze nciśnięcie klwisz [%] sygnlizowne jest pojwieniem się n ksie znku minus, który ozncz RABATY. Dwukrotne nciśnięcie klwisz ozncz DOPŁATY (znik znk minus ). Klwisz [%] moŝemy ncisk dowolną iloś rzy zmienijąc z kŝdym rzem tryb rbty / dopłty. Uwg: JeŜeli n ksie nie m zprogrmownego wybrnego rbtu lub nrzutu n wietlczu pojwi się błąd nr 10. Aby udzieli rbtu (dopłty) podwnego z ręki (wrtoś rbtu podwn po sprzedŝy towru) konieczne jest zprogrmownie rbtu (dopłty) nr 1.

102 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 102/121 SprzedŜ z domyślnymi wrtościmi ceny i ilości Njprostszą opercją jest sprzedŝ pojedynczego rtykułu. Poleg ono n podniu jko pierwszego numeru towru (PLU). W tym trybie ks przyjmie pozostłe dne (iloś i cenę) jko domyślnie zdefiniowne n etpie progrmowni bzy towrowej. Z zprogrmownych rtykułów w ksie klient wybier np. rtykuł oznczony numerem 1. Ksjer ncisk kolejno klwisz numeryczny [1] i klwisz [KOD]. Nciśnięcie klwisz [KOD] jest sygnłem dl ksy by wyszuk w pmięci ksy rtykułu o podnym numerze (1). Po znlezieniu tego rtykułu ks podje n wietlczu dne o pozycji: 1 Towr 1 1szt [sprzedne] 1 i drukuje te dne n drukrce. Aby pod klientowi kwotę do zpłceni, nciskmy klwisz [WYKONAJ]. Ks n wietlczu opertor dodtkowy tekst SUMA : SUMA 1 Towr 1 1szt [sprzedne] 1 Ale nie kończy prgonu (znjduje się w tzw. trybie PODSUMA). Aby zkończy prgon nleŝy: ) JeŜeli kończymy rchunek płtny gotówką wystrczy ponownie ncisną klwisz [WYKONAJ]. b) JeŜeli chcemy wyliczy resztę nleŝy ncisną klwisz [CENA] i wpis wpłconą kwotę : SUMA Gotówk Kwot? 1 c) i ztwierdzi prgon nciskjąc klwisz [WYKONAJ]: 2 1 DO ZAPŁATY Gotówk: 2 Reszt: 1

103 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 103/121 d) Aby wybr pierwszą z czterech moŝliwych form płtności (które nleŝy wcześniej zprogrmow w ksie) nleŝy ncisną [MENU], [K5], [ ] i 2x ncisną klwisz [WYKONAJ]: DO ZAPŁATY 1 VISA 1 Kwot wynikjąc z rchunku pozostje n wietlczu do momentu rozpoczęci kolejnej sprzedŝy. SprzedŜ kilku rtykułów SprzedŜ kilku rtykułów odbyw się w sposób nlogiczny. Podje się kolejno numery sprzedwnych towrów, ks ntomist dodje je do rchunku. N wietlczu wietln jest wrtoś sumryczn sprzednych dotąd rtykułów. W przypdku rejestrcji kilku rtykułów tego smego rodzju nleŝy przed podniem numeru towru pod iloś rtykułu kupownego przez klient i ją ztwierdzi nciskjąc klwisz [ILOŚĆ], pod numer rtykułu i ncisną klwisz [KOD]. Sprzednych zostnie wówczs tyle rtykułów, ile zostnie podne. Opercj tk w obrębie rchunku moŝe by powtrzn wielokrotnie (mx. 40 pozycji n prgonie). Mksymln iloś towru sprzedn w opisny sposób wynosi MoŜliw jest tkŝe sprzedŝ ilości mniejszych niŝ jeden (np. przy sprzedŝy towrów wŝonych). Minimln iloś jką moŝemy sprzed wynosi 1. SprzedŜ z nową wrtością ceny i (lub) ilości N ksie istnieje równieŝ moŝliwoś zminy w trkcie sprzedŝy ceny (ilości) zprogrmownej dl dnego rtykułu. Aby sprzed towr z ceną (ilością) inną niŝ zprogrmown nleŝy przed podniem numeru rtykułu wprowdzi cenę (iloś) i ncisną klwisz [CENA] ([ILOŚĆ]), później wpis numer rtykułu i ncisną klwisz [KOD]. 1. Mksymln cen jką wprowdzi to ,99 zł 2. N jednym prgonie umieści mksimum 100 pozycji 3. JeŜeli w trkcie rejestrcji sprzedŝy popełnimy błąd (np. podmy nieprwidłową cenę lub niewłściwą iloś) - go skorygow poprzez ponowne wprowdzenie dnej i jej ztwierdzenie odpowiednio klwiszem [CENA] lub [ILOŚĆ] 4. Jeśli w bzie towrowej dl towru zprogrmowno cenę=0 to ks z- Ŝąd wprowdzeni ceny i nciśnięci klwisz [CENA] (ks nie zezwoli n sprzedŝ pozycji dl której cen=0!) 5. Błędnie wprowdzony znk ksujemy klwiszem [KASUJ]. 6. Ztwierdzenie ceny powoduje wietlenie liczby z dwom miejscmi po przecinku; Ztwierdzenie ilości powoduje wietlenie liczby z trzem miejscmi po przecinku.

104 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 104/121 SprzedŜ przy uŝyciu czytnik kodów kreskowych SprzedŜ przy uŝyciu czytnik kodów kreskowych moŝe przebieg n trzy róŝne sposoby: 1. SprzedŜ z zprogrmowną ceną - jest njłtwiejszym do zrelizowni sposobem sprzedŝy i prktycznie ogrnicz się do zesknowni kodu i dl zkończeni prgonu ztwierdzeniem klwiszem [WYKONAJ]. 2. SprzedŜ z ceną otwrtą - jeŝeli dny towr nie m przypisnej ceny wówczs po lub przed zesknowniem kodu kreskowego nleŝy pod jego cenę (wpis cenę i ncisną klwisz [CENA]), to smo dotyczy ilości towru (wpis iloś od 0,001 do 999,999 i ncisną klwisz [ILOŚĆ]). 3. SprzedŜ z podniem ceny i ilości - jeśli dny towr m zprogrmowną cenę ewentulnie iloś wówczs przed zesknowniem kodu kreskowego wpis ręcznie nową cenę (wpis cenę i ncisną klwisz [CENA]) i iloś towru (wpis iloś od 0,001 do 999,999 i ncisną klwisz [ILOŚĆ]) nstępnie zesknow kod kreskowy. We wszystkich przedstwionych powyŝej przypdkch zesknownie kodu kreskowego jest równoznczne z wpisniem i ztwierdzeniem numeru PLU. Jeśli zostnie zesknowny kod kreskowy, którego nie m w bzie ksy to ks zsygnlizuje to krótkim sygnłem dźwiękowym. W ksie PRESTO jest moŝliwoś wpisni kodu kreskowego ręcznie jeŝeli kod kreskowy jest nieczytelny nleŝy go wprowdzi zgodnie z procedurą opisną n stronie 105. Usuwnie pomyłek Sposób postępowni przy usuwniu popełnionych pomyłek jest uzleŝniony od momentu popełnieni i wykryci błędu (ptrz uwgi n poprzedniej stronie). JeŜeli w trkcie rejestrcji sprzedŝy nciśniemy omyłkowo jkiś klwisz to błąd ten moŝemy usuną poprzez jednokrotne nciśnięcie klwisz [KASUJ]. Jeśli nciśnięto juŝ klwisz [KOD] ztwierdzjący pozycję prgonu, to usunięcie tej pozycji w cłości jest moŝliwe przez dwukrotne nciśnięcie klwisz [KASUJ] (osttnio wprowdzon pozycj będzie STORNOWANA). JeŜeli chcemy usuną inną pozycję (w cłości) to njpierw nleŝy ją określi przy pomocy klwiszy [ ] i/lub [ ] i dopiero wtedy ncisną klwisz [KASUJ]. Po wyborze numeru pozycji moŝliwe jest tkŝe jej częściowe storno. Aby tego dokon nleŝy wprowdzi iloś podlegjącą stornowniu mniejszą lub równą podpowidnej n wietlczu... i ztwierdzi ją poprzez nciśnięcie klwisz [KASUJ].

105 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 105/121 Wycofnie cłego rchunku (ANULOWANIE PARAGONU) jest moŝliwe poprzez nciśnięcie [WYKONAJ], [KASUJ]: SUMA Anulow prgon? TAK NIE 1 i ztwierdzenie nulcji prgonu nciśniecie klwisz [WYKONAJ] (jeśli jest podświetlone słowo TAK). Wprowdznie kodu kreskowego z ręki W przypdku nieości odczytni kodu kreskowego z pomocą czytnik kodów kreskowych moŝliwym jest jego wprowdzenie z pomocą klwitury. Przy nieości odczytni nleŝy odczyt kod, wpis go przy pomocy klwitury numerycznej (klwisze [0]...[9]): i ztwierdzi klwiszem [KOD]. W przypdku gdy w ksie nie zdefiniowno towru z podnym kodem ks zsygnlizuje ten fkt generując krótki sygnł dźwiękowy. Ewidencj opkowń zwrotnych Ks fiskln INNOVA PRESTO m moŝliwoś ewidencjonowni opkowń zwrotnych. Od strony obsługi ksy ewidencj odbyw się podobnie do sprzedŝy przez numer opkowni (nlogiczny do numeru PLU towru). W ksie zprogrmow 15 róŝnych opkowń. Istnieje równieŝ moŝliwoś przypisni do towru n stłe opkowni, co jest duŝym ułtwieniem dl sprzedjącego. Aby przyją opkownie nleŝy: ncisną klwisze [MENU] i [KAUCJA]: WYBIERZ RODZAJ KAUCJI PRZYJĘCIE

106 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 106/121 ncisną klwisz [WYKONAJ]: WYBIERZ OPAKOWANIE Butelk ncisną klwisz [WYKONAJ] i wprowdzi iloś kucji: Iloś Kucji? ncisną klwisz [WYKONAJ]: Butelk 1szt. [przyjęcie] ncisną 2x klwisz [WYKONAJ]. N wietlczu w oknie głównym zostnie wietlon informcj o podsumowniu pozycji trnskcji: DO ZAPŁATY i zostnie wydrukowny prgon niefisklny potwierdzjący przyjecie opkowni. Opkowni zwrotnie nie podlegją opodtkowniu i dltego rozliczenie kucji nstępuje po: - wydrukowniu części niefisklnej rchunku (w stopce prgonu) w specjlnym formcie rozliczeni kucji n prgonie, lub - wydrukowniu dokumentu niefisklnego zwierjącego tylko i wyłącznie informcje o przyjętych (wydnych) opkownich (tylko w przypdku jeśli trnskcję rozpoczęto przyjęciem/wydniem opkowni). Aby nulow sprzedŝ opkowni nleŝy nulow cły prgon

107 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 107/121 Obsług form płtności Podstwową formą płtności w ksie INNOVA PRESTO jest GOTÓWKA. Dodtkowo w ksie zdefiniow cztery róŝne formy płtności którym przypisuje się numery 1..8 (ptrz stron 84). Rodzj formy płtności GOTÓWKA uzyskuje się w przypdku zkończeni prgonu poprzez dwukrotne nciśnięcie klwisz [WYKONAJ]. JeŜeli form płtności jest inn niŝ gotówk, to po pierwszym nciśnięciu klwisz [WYKONAJ] nleŝy ncisną klwisze [MENU] i [K5] i wybr formę płtności z listy. W podsumowniu prgonu pojwi się jko form zpłty nzw zdefiniownej w ksie formy płtności. 1. Informcj o sposobie rozliczni sprzedŝy umieszczon jest w tzw. niefisklnej części prgonu. 2. Dl kŝdej formy płtności zdefiniow kurs wtedy tk form płtności jest trktown jko lterntywn o ile wrtoś kursu zwrt jest w przedzile 0,1 99, Jeśli wrtoś kursu = 0000 to wpłt trktown jest jko wpłt w wlucie ewidencyjnej. W ksie Innov PRESTO istnieje moŝliwoś rozliczeni trnskcji z pomocą kilku form płtności (mx 8; np. wpłt w PLN i EURO). Podstwową formą płtności w ksie INNOVA PRESTO jest GOTÓWKA. Dodtkowo w ksie zdefiniow 8 róŝnych form płtności którym przypisuje się numery 1..8 (ptrz stron 84) i dl których definiuje się wrtoś kursu. Płtnoś GOTÓWKĄ w wlucie ewidencyjnej uzyskuje się w przypdku zkończeni prgonu poprzez nciśnięcie kolejno klwisz [WYKONAJ] (wywołnie tryby PODSUMA), wprowdzenie kwoty gotówki i ponowne nciśnięcie klwisz [WYKONAJ] (ztwierdzenie prgonu). JeŜeli form płtności jest inn niŝ gotówk, to po pierwszym nciśnięciu klwisz [WYKONAJ] nleŝy ncisną [MENU] i [K5], wybr Ŝądną formę płtności z listy, wprowdzi kwotę wpłty i powtórnie ncisną klwisz [WYKONAJ]. Jeśli wprowdzon wrtoś >= kwot_do_zpłty to zostnie wydrukowny kompletny prgon. Jeśli wprowdzon wrtoś < kwot_do_zpłty to ks zŝąd wprowdzeni dodtkowej (-ych) wpłt by spełni wrunek, Ŝe sum wpłt jest większ bądź równ sumrycznejkwocie do zpłty! JeŜeli zdeklrowno wpłtę w wlucie lterntywnej to ks zwsze podpowie jk kwot w tej wlucie jest wymgn, by po jej przeliczeniu n wlutę ewidencyjną zpewni, Ŝe dotyk czsow sum wpłt jest większ bądź równ kwocie do zpłty!

108 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 108/121 Obsług rbtów/nrzutów W ksie PRESTO zdefiniow 4 rbty i 4 nrzuty są to tzw. RABATY Z BAZY. Dodtkowo jest moŝliwoś udzieleni RABATU Z RĘKI. Rbtu lub nrzutu udziel do pozycji i/lub do cłego prgonu. Aby ksjer mógł udzieli rbtu musi mie przydzielone uprwnieni (str. 74). PoniŜej przykłd trnskcji jedno pozycyjnej, w której udzielno rbtu do pozycji z bzy rbtów o wrtości 5%: 1. [1] [KOD]: 1 Towr 1 1szt. [sprzedne] 1 2. [MENU]: 3. [K1]: 4. [ ]: 1 Towr 1 1szt. _MENU_ 1 1 WYBIERZ RODZAJ RABATU Z RĘKI 1 WYBIERZ RODZAJ RABATU Z BAZY 5. [WYKONAJ]: WYBIERZ RABAT ŚWIĄTECZNY 1 6. [WYKONAJ]: 9.50 Towr 1 1szt. po rbcie 9.50

109 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 109/ [WYKONAJ]: SUMA 9.50 Towr 1 1szt. po rbcie [WYKONAJ]: DO ZAPŁATY 9.50 W nlogiczny sposób moŝemy udzieli rbtów (nrzutów) kwotowych. W przypdku gdy chcemy udzieli rbtu do trnskcji nleŝy przed jego udzieleniem ncisną klwisz [WYKONAJ], czyli wymusi w ksie tryb PODSUMA. PoniŜej przykłd udzieleni rbtu procentowego (5%) z bzy rbtów dl trnskcji jednopozycyjnej: 1. [1] [KOD]: 1 Towr 1 1szt. [sprzedne] 1 2. [SUMA] (tu wymuszenie stnu PODSUMA): SUMA 1 Towr 1 1szt. [sprzedne] 1 3. [MENU]: 4. [K1]: SUMA 1 Towr 1 1szt. _MENU_ 1 SUMA 1 WYBIERZ RODZAJ RABATU Z RĘKI

110 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 110/ [ ]: SUMA 1 WYBIERZ RODZAJ RABATU Z BAZY 6. [WYKONAJ]: SUMA WYBIERZ RABAT ŚWIĄTECZNY 1 7. [WYKONAJ]: 9.50 Towr 1 1szt. po rbcie [WYKONAJ]: SUMA po rbcie [WYKONAJ]: DO ZAPŁATY 9.50 W nlogiczny sposób postępujemy, jeśli chcemy udzieli rbtu z ręki. PoniŜej przykłd udzieleni rbtu procentowego (5%) do cłej trnskcji (dl trnskcji jednopozycyjnej): 1. [1] [KOD]: 1 Towr 1 1szt. [sprzedne] 1 2. [SUMA] (tu wymuszenie stnu PODSUMA): SUMA 1 Towr 1 1szt. [sprzedne] 1

111 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 111/ [MENU]: 4. [K1]: SUMA 1 Towr 1 1szt. _MENU_ 1 SUMA 1 WYBIERZ RODZAJ RABATU Z RĘKI 5. [5] (udzielmy rbtu 5%): SUMA Rbt [%]? [WYKONAJ]: 9.50 Towr 1 1szt. po rbcie [WYKONAJ]: SUMA po rbcie [WYKONAJ]: DO ZAPŁATY 9.50

112 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 112/121 Wydwnie reszty Ks INNOVA PRESTO wylicz i drukuje resztę w wlucie ewidencyjnej od wpłconej przez klient gotówki. PoniŜej przedstwiono przykłd relizcji trnskcji jednopozycyjnej n kwotę 10 zł, podczs której klient wpłc gotówką 20 zł: 1. [1] [KOD]: 1 Towr 1 1szt. [sprzedne] 1 2. [SUMA] (tu wymuszenie stnu PODSUMA): SUMA 1 Towr 1 1szt. [sprzedne] 1 3. [2] [0] (tu wpłt 20 zł): SUMA Gotówk kwot? [WYKONAJ] (ztwierdzenie wpłty/trnskcji): DO ZAPŁATY 1 Gotówk: 2 Reszt: 1 Zostnie wydrukowny prgon w treści którego pojwi się informcj o wpłcie i kwocie reszty. 1. Wydwn reszt jest wyliczn zwsze w wlucie ewidencyjnej! 2. Jeśli podczs trnskcji zdeklrowno wpłtę w wlutch lterntywnych, to kŝd tk wpłt jest przeliczn n wrtoś w wlucie ewidencyjnej wg kursów zdefiniownych w bzie form płtności. 3. N wietlczch ksy w przypdku deklrcji wpłty przy uŝyciu TYLKO jednej formy płtności zostnie wietlon w pierwszej linii nzw tej formy płtności; jeŝeli w trnskcji zdeklrowno kilk form płtności to w pierwszej linii pojwi się npis Wpłcono. 4. W przypdku deklrcji wpłty przy uŝyciu TYLKO jednej formy płtności w wlucie lterntywnej w pierwszej linii zostnie wietlon nzw tej formy płtności (np. GOTÓWKA EUR) i przeliczon kwot wpłty (wg kursu)

113 zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. zonego obrzu. Plik mógł zost przeniesiony lub usunięty lbo zmieniono jego nzwę. Sprwdź, czy łącze wskzuje poprwny plik i loklizcję. Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 113/121 Błędy sygnlizowne przez ksę W ksie PRESTO teoretycznie mogą się pojwi błędy u numerch w zkresie Błędy te są sygnlizowne n wietlczu ksy w postci komuniktu: ssssssssssssssssssssssss xxxxxxxxxxxxxxxxxx [nnn] gdzie: nnn = numer błędu (z kompresj spcji) 'ss..s' = opis błędu (mx. 24 znki) 'xx..x' = instrukcj co robi MoŜliwe są roŝne opisy i konieczne rekcje: 'Nciśnij klwisz..' (ikon wykrzyknik) 'Czekj lub ksuj..' (ikon wykrzyknik) 'Wyłącz zsilnie'(ikon STOP) 'ZłóŜ ppier..' (bez ikony) 'TAK, NIE' (dl zpytń) Po wystąpieniu błędu w ksie n wietlczu ksy pojwi się tekst z opisem błędu orz numer tego błędu umieszczony w nwisch kwdrtowych: PoniŜej przedstwiono dw przykłdy sygnlizcji błędu przez ksę PRESTO: Z duŝ wrtoś Czekj lub ksuj.. [ 1] Brku ppieru sygnlizowny jest poprzez wietleniem komuniktu: 7 Brk ppieru ZłóŜ ppier.. [102]

114 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 114/121 Błędy wrstwy plikcyjnej To błędy wynikjące np. z brku zprogrmowni pewnych prmetrów, nielogicznej sekwencji, błędów progrmowni (równieŝ progrmowni z komputer). Po wietleniu jednego z tych numerów opertor moŝe sksow komunikt klwiszem [KASUJ], jeŝeli tego nie zrobi komunikt zostnie sksowny AU- TOMATYCZNIE PO KILKU SEKUNDACH: 1 Z duŝ wrtoś 2 Błąd progrm. stwek PTU 3 Błędne dty rportu 4 Błędne hsło ksjer 5 Błędny numer PLU 6 Błędny numer opkowni 7 Z duŝo pozycji prgonu 8 Z duŝ kwot trnskcji 9 Przepełnienie totlizer 10 Błędny numer rbtu 11 Błędny numer formy płt. 12 kt.stwk PTU towru 13 Zerow kwot trnskcji 14 Zerow kwot kucji 15 Pust pmię fiskln 16 Urządzenie fisklne 17 Brk rportów dobowych 18 Miesiąc nie zkończony Błędny znk 21 Błąd bjt kontrolnego 22 Błąd prmetru 23 Błąd dnych 24 Błąd oznczeni rozkzu 25 Blok.prog.PLU: totlizer 26 Blokd progrm. (tryb) 27 Blokd prog.(totlizer) 28 Błąd nzwy PLU 29 dozwol. zmin czsu 30 Numer seryjny zpisny 31 w trybie fisklnym 32 Błąd wrtości rbtu 33 Błędn iloś 34 Brk uprwnień 35 Błąd dług. kodu kresk. 36 Grup niezdefiniown!

115 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 115/121 Komunikty o potwierdzenie wykonni opercji Komunikty wietlne w przypdku gdy ks 'prosi' o potwierdzenie wykonni opercji. Nciśnięcie klwisz [KASUJ] powoduje przerwnie opercji, klwisz [WYKONAJ] jej ztwierdzenie. 81 Wykon rport dobowy? 82 Wykon fisklizcję? 83 Wykon rport ROM? 84 Anulow prgon? 85 Zpis ngłówek? OstrzeŜeni modułu fisklnego lub niektórymi błędmi opertor. Są one wŝniejsze od opisnych wcześniej błędów (1..99), dltego OPERATOR MUSI SKASOWAĆ komunikt klwiszem [KASUJ]. Zchodzą tu dw przypdki: sytucj jest n tyle istotn, Ŝe opertor powinien odnotow ten fkt, opercj, któr wywołł wietlenie komuniktu nie jest moŝliw i zostje przerwn np. błąd #116 ozncz brk ngłówk i uniemoŝliwi wejście w sprzedŝ lub rport dobowy, 101 Zerownie RAM 102 Brk ppieru Błąd mech. drukującego 105 Przepełnienie totlizer Błędn dt zpisu 108 Błąd w trybie fisklnym 109 Błędn dt w ksie Zwrt zwor serwisow 112 Kończy sie pmię fisk. 113 Błąd zegr RTC 114 Brk stwek PTU 115 Zpis kontrolny poprwny 116 Brk ngłówk 117 Brk numeru seryjnego 118 Zlogowno "KIEROWNIK"

116 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 116/ Zpisno tylko 160 zn. 241 KASA ZAMKNIĘTA 242 PAMIĘĆ FISKALNA PEŁNA 243 P.F.PEŁNA,KASA ZAMKNIĘTA 244 ILOŚĆ ZEROWAŃ RAM > Tylko do odcz.: ROZL,CLR 246 Tylko do odcz.: FULL,CLR 247 TYLKO DO ODCZYTU!! W przypdku wystąpieni błędów: 101,104,107 nleŝy wezw serwis! Błędy ftlne są rportowne głównie po włączeniu zsilni, mogą wystąpi tkŝe w trkcie dziłni (np. w przypdku błędu zpisu do pmięci fisklnej). Jeśli błędy się powtrzją nleŝy niezwłocznie wezw serwis ksy! Jedyn moŝliw kcj to wyłączenie zsilni klwiszem [KASUJ]; wyjątkiem jest błąd #218: błędn identyfikcj pmięci fisklnej. 201 Błąd pmięci progrmu 202 Błąd testu RAM 203 Uszkodzenie zgr RTC Błąd pmięci dziennik 207 Błąd pmięci fisklnej 208 Błąd inicjlizcji P. F Przekroczon ilosc zerown RAM 211 Błąd npięci zsilni Błąd npięci bterii 6V Przegrznie głowicy Błąd zpisu do pmięci 218 Błędn pmię fiskln

117 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 117/121 Przykłd definiowni sufiksu w czytniku LS2208 PoniŜej przedstwiono kody kreskowe które nleŝy wczyt do skner by po zesknowniu towru był moŝliwoś drukowni pozycji bez potrzeby jej ztwierdzni przez opertor. Opis dotyczy sufiks w postci kodu klwisz + (stndrd IBM AT Notebook). W przypdku progrmowni sufiks dl klwisz INSERT nleŝy wczyt kod 7011 (zmist kodu 6043): 1) Wczytywnie opcji sknowni numerów 2) Wczytywne są dne w opcji <DANE><SUFFIX> 3) Kod klwisz ENTER 4) Wczytnie sufiksu 5) Wczytnie pierwszej cyfry (6) kodu klwisz + (klwitur numeryczn)

118 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 118/121 6) Wczytnie drugiej cyfry (0) kodu klwisz + (klwitur numeryczn) 7) Wczytnie trzeciej cyfry (4) kodu klwisz + (klwitur numeryczn) 8) Wczytnie czwrtej cyfry (3) kodu klwisz + (klwitur numeryczn)

119 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 119/121 Tbel scn kodów klwitury PS-2 Klwisz PRESTO Klwisz PS-2 Kod (DEC) KOD (HEX) 0 keypd keypd keypd 30 1E 3 keypd keypd keypd 46 2E 6 keypd keypd 61 3D 8 keypd 62 3E 9 keypd keypd 123 7B CAPSLOCK ESC BS keypd F F F F4 12 0C

120 Instrukcj obsługi ksy INNOVA PRESTO 120/121 Klwisz Klwisz Kod (DEC) KOD (HEX) PRESTO PS-2 F K6 F6 11 0B K7 F K8 F8 10 0A K9 F K10 F TAB keypd 13 0D. keypd * keypd 124 7C ENTER 90 5A

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO

Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO Instrukcja obsługi kasy INNOVA PRESTO 2/121 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

Sterownik swobodnie programowalny. Dokumentacja techniczna. Dokumentacja techniczna

Sterownik swobodnie programowalny. Dokumentacja techniczna. Dokumentacja techniczna Sterownik swobodnie progrmowlny Dokumentcj techniczn Dokumentcj techniczn Spis treści 1. Informcję ogólne... 2 2. Podstwowe prmetry... 2 3. Wejści / wyjści... 2 4. Schemt blokowy... 5 5. Łącz komunikcyjne...

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

MXZ INVERTER SERIA. Jedna jednostka zewnętrzna może obsługiwać do 8 pomieszczeń. Ograniczenie poboru prądu. Efektywność energetyczna: klasa A

MXZ INVERTER SERIA. Jedna jednostka zewnętrzna może obsługiwać do 8 pomieszczeń. Ograniczenie poboru prądu. Efektywność energetyczna: klasa A INVERTER SERIA MXZ Typoszereg MXZ gwrntuje cicy, wysokowydjny i elstyczny system, spełnijący wszystkie wymgni w zkresie klimtyzcji powietrz. 6 MXZ-2C30VA MXZ-2C40VA MXZ-2C52VA MXZ-3C54VA MXZ-3C68VA MXZ-4C71VA

Bardziej szczegółowo

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split Inteligentne połączenie inwerterowej pompy ciepł przeznczonej do ogrzewni i chłodzeni z wieżą hydruliczną Hydro Tower SPLYDRO pomp ciepł powietrze / wod typu split ROZWIĄZANIE NA MIARĘ PRZYSZŁOŚCI - POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych,

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, Klsyczn Metod Njmniejszych Kwdrtów (KMNK) Postć ć modelu jest liniow względem prmetrów (lbo nleży dokonć doprowdzeni postci modelu do liniowości względem prmetrów), Zmienne objśnijące są wielkościmi nielosowymi,

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych Zstosownie multimetrów cyfrowych do pomiru podstwowych wielkości elektrycznych Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jest zpoznnie się z możliwościmi pomirowymi współczesnych multimetrów cyfrowych orz sposobmi wykorzystni

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcj DROGA DO PORTALU KLIENTA TOLL COLLECT Spis treści 1. Wrunki 2. Zkłdnie kont 3. Logownie 4. Korzystnie z portlu klient 5. Subkont 5.1Zkłdnie subkont 5.2 Edycj subkont 5.3 Usuwnie subkont 1

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Układ elektrohydrauliczny do badania siłowników teleskopowych i tłokowych

Układ elektrohydrauliczny do badania siłowników teleskopowych i tłokowych TDUSZ KRT TOMSZ PRZKŁD Ukłd elektrohydruliczny do bdni siłowników teleskopowych i tłokowych Wprowdzenie Polsk Norm PN-72/M-73202 Npędy i sterowni hydruliczne. Cylindry hydruliczne. Ogólne wymgni i bdni

Bardziej szczegółowo

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/00 Elementy podstwowe symbol dodtkowy element grficzny kolorystyk typogrfi Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/01 Elementy podstwowe /

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna "TURKUS" Blok funkcji dostępnych dla Serwisu.

Kasa fiskalna TURKUS Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Po wprowadzeniu hasła serwisowego dostępny jest blok funkcji serwisowych (hasło standardowe - 0000). Należy wybrać za pomocą strzałek funkcję i nacisnąć klawisz .

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie obliczeń za pomocą programu MathCad

Wspomaganie obliczeń za pomocą programu MathCad Wprowdzenie do Mthcd' Oprcowł:M. Detk P. Stąpór Wspomgnie oliczeń z pomocą progrmu MthCd Definicj zmiennych e f g h 8 Przykłd dowolnego wyrŝeni Ay zdefinowc znienną e wyierz z klwitury kolejno: e: e f

Bardziej szczegółowo

system identyfikacji wizualnej forma podstawowa karta A03 część A znak marki

system identyfikacji wizualnej forma podstawowa karta A03 część A znak marki krt A03 część A znk mrki form podstwow Znk mrki Portu Lotniczego Olsztyn-Mzury stnowi połączenie znku grficznego (tzw. logo) z zpisem grficznym (tzw. logotypem). Służy do projektowni elementów symboliki

Bardziej szczegółowo

Jest błędem odwołanie się do zmiennej, której nie przypisano wcześniej żadnej wartości.

Jest błędem odwołanie się do zmiennej, której nie przypisano wcześniej żadnej wartości. Zmienne Po nieco intuicyjnych początkch, zjmiemy się obiektmi, n których opier się progrmownie są to zmienne. Zmienne Progrmy operują n zmiennych. Ndwnie im wrtości odbyw się poprzez instrukcję podstwieni.

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania obiektowego

Podstawy programowania obiektowego 1/3 Podstwy progrmowni oiektowego emil: m.tedzki@p.edu.pl stron: http://rgorn.p.ilystok.pl/~tedzki/ Mrek Tędzki Wymgni wstępne: Wskzn yły znjomość podstw progrmowni strukturlnego (w dowolnym języku). Temty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL»

INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL» INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL» SPIS TREŚCI Str. 1. Tryb programowania kasy fiskalnej ( P ) 1.1. Programowanie daty (P10)..3 1.2. Programowanie hasła (P11).4 1.3. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Kurs przygotowawczy. na studia inżynierskie. mgr Kamila Haule

Fizyka. Kurs przygotowawczy. na studia inżynierskie. mgr Kamila Haule Fizyk Kurs przygotowwczy n studi inżynierskie mgr Kmil Hule Dzień 3 Lbortorium Pomir dlczego mierzymy? Pomir jest nieodłączną częścią nuki. Stopień znjomości rzeczy często wiąże się ze sposobem ich pomiru.

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu M116_Manager

Instrukcja obsługi programu M116_Manager Instrukcja obsługi programu M116_Manager Spis treści 1 Przeznaczenie...2 2 Podłączenie kasy do komputera... 2 2.1 Schemat podłączenia...2 2.2 Ustawienia programu... 2 3 Menu Towary... 4 4 Menu Opakowania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA HIT

Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA HIT Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA HIT Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Wersja instrukcji: 1.42 z dn. 2006-04-18

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu : Napędy Hydrauliczne i Pneumatyczne

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu : Napędy Hydrauliczne i Pneumatyczne Lbortorium nr 11 Temt: Elementy elektropneumtycznych ukłdów sterowni 1. Cel ćwiczeni: Opnownie umiejętności identyfikcji elementów elektropneumtycznych n podstwie osprzętu FESTO Didctic. W dużej ilości

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz I Instrukcj dl zdjącego 1. Sprwdź, czy rkusz egzmincyjny zwier 8 stron (zdni 1 3). Ewentulny brk zgłoś przewodniczącemu zespołu ndzorującego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Waga do wyznaczania liczby sztuk

Instrukcja obsługi Waga do wyznaczania liczby sztuk KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Blingen E-Mil: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcj obsługi Wg do wyznczni liczby sztuk KERN CXB/CXP

Bardziej szczegółowo

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu Wymgni edukcyjne n poszczególne oceny z mtemtyki Kls pierwsz zkres podstwowy. LICZBY RZECZYWISTE podje przykłdy liczb: nturlnych, cłkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i złożonych orz przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Złącznik Nr 1 do SIWZ Nzw i dres Wykonwcy Specyfikcj techniczn przedmiotu zmówieni Część nr 1 - Aprt Ultrsonogrf do bdń noworodków; 1 sztuk L.p. Wymgne prmetry techniczne Wymóg grniczny Prmetry oferowne

Bardziej szczegółowo

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P)

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P) Kls drug poziom podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych redukuje wyrzy

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

Jest błędem odwołanie się do zmiennej, której nie przypisano wcześniej żadnej wartości.

Jest błędem odwołanie się do zmiennej, której nie przypisano wcześniej żadnej wartości. Zmienne: W progrmie operuje się n zmiennych. Ndwnie im wrtości odbyw się poprzez instrukcję podstwieni. Interpretcj tej instrukcji jest nstępując: zmiennej znjdującej się z lewej strony instrukcji podstwieni

Bardziej szczegółowo

Algebra Boola i podstawy systemów liczbowych. Ćwiczenia z Teorii Układów Logicznych, dr inż. Ernest Jamro. 1. System dwójkowy reprezentacja binarna

Algebra Boola i podstawy systemów liczbowych. Ćwiczenia z Teorii Układów Logicznych, dr inż. Ernest Jamro. 1. System dwójkowy reprezentacja binarna lger Bool i podstwy systemów liczowych. Ćwiczeni z Teorii Ukłdów Logicznych, dr inż. Ernest Jmro. System dwójkowy reprezentcj inrn Ukłdy logiczne operują tylko n dwóch stnch ozncznymi jko zero (stn npięci

Bardziej szczegółowo

MAŁA PLUS E. Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl)

MAŁA PLUS E. Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Strona główna > MAŁA PLUS E MAŁA PLUS E Kasa fiskalna MAŁA PLUS E to najnowsza technologia dedykowana dla małych punktów sprzedaży realizująca rejestrację

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH Michł PAWŁOWSKI 1 1. WSTĘP Corz większy rozwój przemysłu energetycznego, w tym siłowni witrowych stwi corz większe wymgni woec producentów przekłdni zętych jeśli

Bardziej szczegółowo

Autor: Zbigniew Tuzimek Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak

Autor: Zbigniew Tuzimek Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak DNIE UKŁDÓW LOKD UTOMTYCZNYCH uor: Zigniew Tuzimek Oprcownie wersji elekronicznej: Tomsz Wdowik 1. Cel i zkres ćwiczeni Celem ćwiczeni jes zpoznnie sudenów z udową orz dziłniem zezpieczeń i lokd sosownych

Bardziej szczegółowo

Aparatura sterująca i sygnalizacyjna Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI

Aparatura sterująca i sygnalizacyjna Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI Aprtur sterując i sygnlizcyjn Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI Czujnik indukcyjny zbliżeniowy prcuje n zsdzie tłumionego oscyltor LC: jeżeli w obszr dziłni dostnie się metl, to z ukłdu zostje pobrn

Bardziej szczegółowo

2. Tensometria mechaniczna

2. Tensometria mechaniczna . Tensometri mechniczn Wstęp Tensometr jk wskzywłby jego nzw to urządzenie służące do pomiru nprężeń. Jk jednk widomo, nprężeni nie są wielkościmi mierzlnymi i stnowią jedynie brdzo wygodne pojęcie mechniki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

a A BAMIX HALE DLA PRZEMYSŁU Zapytanie ofertowe na wykonanie platformy 828

a A BAMIX HALE DLA PRZEMYSŁU Zapytanie ofertowe na wykonanie platformy 828 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI il A HALE DLA PRZEMYSŁU Wrszw, 01.04.2014 roku Zpytnie ofertowe n wykonnie pltformy 828 I. ZAMAWIAJACY I WYKONAWCA Zmwijącym jest: 8AMIX Zygmunt Leśnik z siedzibą w Wrszwie

Bardziej szczegółowo

KATALOG SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ FUNDACJI WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ

KATALOG SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ FUNDACJI WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ KATALOG SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ FUNDACJI WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ Wrszw, styczeń 2012 KATALOG SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ spis treści 1 ZNAK MARKI form podstwow... 3 kolor znku w formie

Bardziej szczegółowo

Formularz wyliczenia należności za wycofane zboże Izb_P6_f2

Formularz wyliczenia należności za wycofane zboże Izb_P6_f2 Stron: 1/5 I Z B 0 6 0 2 V 8 F 1. Tu proszę nkleić nlepkę identyfikcyjną /Jeżeli przedsiębiorc nie posid nlepki identyfikcyjnej proszę wpisć poniżej numer rejestrcyjny otrzymny w ARR/ * Pieczątk kncelrii

Bardziej szczegółowo

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Podręcznik użytkownik system Windows Rozwiązywnie prolemów związnych z instlcją Wykz czynności kontrolnych przy rozwiązywniu typowych prolemów podczs instlcji. Podstwowe informcje

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1 Rchunek mcierzowy Mcierzą A nzywmy funkcję 2-zmiennych, któr prze liczb nturlnych (i,j) gdzie i = 1,2,3,4.,m; j = 1,2,3,4,n przyporządkowuje dokłdnie jeden element ij. 11 21 A = m1 12 22 m2 1n 2n mn Wymirem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ BINGO 02-281 Warszawa ul Municypalna 33 wwwposnetcompl bingo@posnetcompl serwis@posnetcompl (0-22) 868-68-89 ( fax ) infolinia 0800-120-322 (0-22) 668-59-93 (sklep firmowy)

Bardziej szczegółowo

2. Na ich rozwiązanie masz 90 minut. Piętnaście minut przed upływem tego czasu zostaniesz o tym poinformowany przez członka Komisji Konkursowej.

2. Na ich rozwiązanie masz 90 minut. Piętnaście minut przed upływem tego czasu zostaniesz o tym poinformowany przez członka Komisji Konkursowej. Kod uczni... MAŁOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY dl uczniów gimnzjów Rok szkolny 03/0 ETAP SZKOLNY - 5 pździernik 03 roku. Przed Tobą zestw zdń konkursowych.. N ich rozwiąznie msz 90 minut. Piętnście minut

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2 zkres podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F.

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Program nie obsługuje drukarek ELZAB OMEGA I generacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SINUS N

INSTRUKCJA OBSŁUGI SINUS N INSTRUKCJA OBSŁUGI FALOWNIKA SINUS N T instrukcj jest integrlną częścią produktu. Przeczytj ją uwżnie i opnuj, zwier on wskzówki do bezpiecznego i poprwnego użytkowni flownik. Flownik nleży używć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja II. Klimatyzacja

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja II. Klimatyzacja Mteriły pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Orzewnictwo, wentylcj i klimtyzcj II. Klimtyzcj Rozdził 1 Podstwowe włsności powietrz jko nośnik ciepł mr inż. Anieszk Sdłowsk-Słę Mteriły pomocnicze do klimtyzcji.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Techniki Cyfrowej Układy komutacyjne

Podstawy Techniki Cyfrowej Układy komutacyjne Podstwy Techniki Cyfrowej Ukłdy komutcyjne Ukłdy kombincyjne, umożliwijące przełącznie (komutcję) sygnłów cyfrowych, nzyw się ukłdmi ukłdmi komutcyjnymi. Do podstwowych ukłdów komutcyjnych zlicz się multipleksery

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Księga Identyfikacji Wizualnej. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Księg Identyfikcji Wizulnej Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 1. Elementy bzowe 1.1. KONSTRUKCJA OPIS ZNAKU PSE 3 1.2. WERSJA PODSTAWOWA ZNAKU 4 1.3. WERSJE UZUPEŁNIAJĄCE 5 1.4. OPIS KOLORYSTYKI ZNAKU

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II LO 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA TECHNOLOGIA NAPRAW ZESPOŁÓW I PODZESPOŁÓW MECHANICZNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH KLASA I TPS

KRYTERIA OCENIANIA TECHNOLOGIA NAPRAW ZESPOŁÓW I PODZESPOŁÓW MECHANICZNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH KLASA I TPS KRYTRIA OCNIANIA TCHNOLOGIA NAPRAW ZSPOŁÓW I PODZSPOŁÓW MCHANICZNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH KLASA I TPS Temt Klsyfikcj i identyfikcj pojzdów smochodowych Zgdnieni - Rodzje ukłdów, - Zdni i ogóln budow

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II TAK 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH

WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH Ochron przeciwwybuchow Michł Świerżewski WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH 1. Widomości ogólne Zgodnie z postnowienimi rozporządzeni Ministr Sprw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ELZAB Mera E nowości. monochromatyczny lub kolorowy. 32 linie/s. kopia elektroniczna

ELZAB Mera E nowości. monochromatyczny lub kolorowy. 32 linie/s. kopia elektroniczna ELZAB Mera E nowości kopia elektroniczna mechanizm z funkcją easy load automatyczny obcinacz papieru wydruk faktur VAT (dla modelu Mera EFV) LCD graficzny: monochromatyczny lub kolorowy efektywna szybkość

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Propozycj przedmiotowego systemu ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Proponujemy, by omwijąc dne zgdnienie progrmowe lub rozwiązując zdnie, nuczyciel określł do jkiego zkresu

Bardziej szczegółowo

SZTUCZNA INTELIGENCJA

SZTUCZNA INTELIGENCJA SZTUCZNA INTELIGENCJA WYKŁAD 9. ZBIORY ROZMYTE Częstochow 204 Dr hb. inż. Grzegorz Dudek Wydził Elektryczny Politechnik Częstochowsk ZBIORY ROZMYTE Klsyczne pojęcie zbioru związne jest z logiką dwuwrtościową

Bardziej szczegółowo

Oferta Handlowa Mobilne kasy fiskalne/systemowe

Oferta Handlowa Mobilne kasy fiskalne/systemowe Zespół Nesso Tel. 71 727 16 47 (+48) 601 721 161 (+48) 609 614 402 mail:biuro@nesso.pl www.kasy-fiskalne-wroclaw.pl Oferta Handlowa Mobilne kasy fiskalne/systemowe Autoryzowany serwis i dystrybutor urządzeń

Bardziej szczegółowo

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2. Instrukcja instalacji. Bezprzewodowy, dualny, lustrzany czujnik ruchu PIR z antymaskingiem 2. INSTALACJA

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2. Instrukcja instalacji. Bezprzewodowy, dualny, lustrzany czujnik ruchu PIR z antymaskingiem 2. INSTALACJA Polski TOWER-32AM PG2 / TOWER-32AM K9-90 90 PG2 Bezprzewodowy, dulny, lustrzny czujnik ruchu PIR z ntymskingiem Instrukcj instlcji 1. WSTĘP TOWER-32AM PG2 i TOWER-32AM K9-90 PG2 (z funkcją tolerncji n

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 7 Przepisy dotyczące warunków przewozu, załadunku, rozładunku oraz manipulowania ładunkiem

CZĘŚĆ 7 Przepisy dotyczące warunków przewozu, załadunku, rozładunku oraz manipulowania ładunkiem CZĘŚĆ 7 Przepisy dotyczące wrunków przewozu, złdunku, rozłdunku orz mnipulowni łdunkiem DZIAŁ 7. PRZEPISY OGÓLNE 7.. W odniesieniu do trnsportu towrów niebezpiecznych wymgne jest obowiązkowe uŝycie określonego

Bardziej szczegółowo

Grażyna Nowicka, Waldemar Nowicki BADANIE RÓWNOWAG KWASOWO-ZASADOWYCH W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW AMFOTERYCZNYCH

Grażyna Nowicka, Waldemar Nowicki BADANIE RÓWNOWAG KWASOWO-ZASADOWYCH W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW AMFOTERYCZNYCH Ćwiczenie Grżyn Nowick, Wldemr Nowicki BDNIE RÓWNOWG WSOWO-ZSDOWYC W ROZTWORC ELETROLITÓW MFOTERYCZNYC Zgdnieni: ktywność i współczynnik ktywności skłdnik roztworu. ktywność jonów i ktywność elektrolitu.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę dopuszczającą z matematyki klasa II Matematyka - Babiański, Chańko-Nowa Era nr prog. DKOS 4015-99/02

Wymagania na ocenę dopuszczającą z matematyki klasa II Matematyka - Babiański, Chańko-Nowa Era nr prog. DKOS 4015-99/02 Wymgni n ocenę dopuszczjącą z mtemtyki kls II Mtemtyk - Bbiński, Chńko-Now Er nr prog. DKOS 4015-99/02 Temt lekcji Zkres treści Osiągnięci uczni WIELOMIANY 1. Stopień i współczynniki wielominu 2. Dodwnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO 02-281 Warszawa ul Municypalna 33 wwwposnetcompl bingo@posnetcompl serwis@posnetcompl (0-22) 868-68-89 ( fax ) infolinia 0800-120-322 (0-22) 668-59-93 (sklep

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek istniejący C Na terenie kompleksu szpitalnego Przy ul. Staszica 16 73-110 Stargard Szczeciński

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek istniejący C Na terenie kompleksu szpitalnego Przy ul. Staszica 16 73-110 Stargard Szczeciński PROJEKT BUDOWLANY Relizcj etpu przebudowy i modernizcji 3 piętr Oddziłu Rehbilitcyjnego polegjącego n budowie szybu windowego, montżu windy szpitlnej orz niezbędnej rozbudowie obiektu budynku C znjdującego

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO INFORMATYKI

WSTĘP DO INFORMATYKI Akdemi Górniczo-Hutnicz Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej WSTĘP DO INFORMATYKI SYSTEMY KODOWANIA ORAZ REPREZENTACJA I ARYTMETYKA LICZB Adrin Horzyk www.gh.edu.pl SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA KASĘ FISKALNĄ INNOVA PRESTO DLA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W KIELCACH

OFERTA NA KASĘ FISKALNĄ INNOVA PRESTO DLA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W KIELCACH OFERTA NA KASĘ FISKALNĄ INNOVA PRESTO DLA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W KIELCACH Oferta dotyczy zakupu kas fiskalnych wraz z usługą wdrożeniową oraz opieką serwisową PROFIL DOSTAWCY INNOVA S.A. Firma

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Multi PC Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Multi PC Projection Style spotkni proponowne przez EsyMP Multi PC Projection... 5 Prowdzenie spotkń z użyciem wielu

Bardziej szczegółowo

Instalacja nagrzewnicy wodnej TBLA

Instalacja nagrzewnicy wodnej TBLA Informcje ogólne Ngrzewnice do centrl GOLD są w trzech różnych wrintch wydjności. Ngrzewnice TBLA oferowne są w dwóch wrintch zbezpieczeń przeciw zmrzniu. Wrint stndrdowego zbezpieczeni orz wrint ze specjlnym

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU. Znak posiada swój obszar ochronny i w jego obrębie nie mogą się znajdować żadne elementy, nie związane ze znakiem.

KSIĘGA ZNAKU. Znak posiada swój obszar ochronny i w jego obrębie nie mogą się znajdować żadne elementy, nie związane ze znakiem. KSIĘGA ZNAKU KSIĘGA ZNAKU Poniżej przedstwion jest chrkterystyk znku 7 lt Uniwersytetu Łódzkiego. Wszystkie proporcje i sposób rozmieszczeni poszczególnych elementów są ściśle określone. Wprowdznie jkichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Dobry bilet

Regulamin oferty Dobry bilet Regulmin oferty Dobry bilet I. Podstwowe informcje 1. Do odwołni n wybrnych odcinkch sieci kolejowej wprowdz się ofertę Dobry bilet. 2. W ofercie wystwi się bilety: ) jednorzowy n przejzd tm (w dowolnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe

Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F, FP-600A i FP-600B w wersji 7-stawkowej oraz drukarki Omega

Bardziej szczegółowo

Materiały diagnostyczne z matematyki poziom podstawowy

Materiały diagnostyczne z matematyki poziom podstawowy Mteriły dignostyczne z mtemtyki poziom podstwowy czerwiec 0 Klucz odpowiedzi do zdń zmkniętych orz schemt ocenini Mteriły dignostyczne przygotowł Agt Siwik we współprcy z nuczycielmi mtemtyki szkół pondgimnzjlnych:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KASY FISKALNEJ I-ERGOS 3050 PRZY POMOCY PROGRAMU PLU MANAGER I-ERGOS.

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KASY FISKALNEJ I-ERGOS 3050 PRZY POMOCY PROGRAMU PLU MANAGER I-ERGOS. INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KASY FISKALNEJ I-ERGOS 3050 PRZY POMOCY PROGRAMU PLU MANAGER I-ERGOS. Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl

Bardziej szczegółowo

4. Składkę ubezpieczeniową zaokrągla się do pełnych złotych.

4. Składkę ubezpieczeniową zaokrągla się do pełnych złotych. . Stwki tryfowe n dwunstomiesięczny okres ubezpieczeni, dl kżdego z rodzjów ubezpieczeń, określone są w kolejnych częścich tryfy. 2. Stwki podne w poszczególnych tbelch są stwkmi minimlnymi, z zstrzeżeniem

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: TECHNIKA CYFROWA 2 TS1C300 020

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: TECHNIKA CYFROWA 2 TS1C300 020 Politechnik Biłostock Wydził Elektryczny Ktedr Automtyki i Elektroniki Instrukcj do ćwiczeń lortoryjnych z przedmiotu: TECHNIKA CYFROWA 2 TSC300 020 Ćwiczenie Nr 2 UKŁADY KOMBINACYJNE. KOMPILACJA I SYMULACJA

Bardziej szczegółowo

Kasy fiskalne ELZAB JOTA 2K

Kasy fiskalne ELZAB JOTA 2K 848,70 zł 1 390 zł 848,70 zł 1 390 zł Biały/pomarańczowy Czarny/pomarańczowy Popiel./zielony Kasy fiskalne ELZAB JOTA 2K ELZAB Jota to praktyczna kasa o niewielkich rozmiarach stanowiąca optymalne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Równania nieliniowe. x i 1

Równania nieliniowe. x i 1 MN 08 Równni nieliniowe Wprowdzenie Podstwowe pytni 1. Pytnie: Czy komputer umie rozwiązywć równni nieliniowe f(x) = 0? Odpowiedź (uczciw): nie. 2. P: To jk on to robi? O: Dokłdnie tk, jk przy cłkowniu

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA R 1 Pieczęć kncelryjn: PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOEŃ ul. CANAETTA 2 00-099 WARSZAWA WNIOSEK dotyczący licencji n wykonywnie krjowego trnsortu drogowego rzeczy w zkresie:

Bardziej szczegółowo

2. Funktory TTL cz.2

2. Funktory TTL cz.2 2. Funktory TTL z.2 1.2 Funktory z otwrtym kolektorem (O.. open olletor) ysunek poniżej przedstwi odnośny frgment płyty zołowej modelu. Shemt wewnętrzny pojedynzej rmki NAND z otwrtym kolektorem (O..)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki, klasa 2C, poziom podstawowy

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki, klasa 2C, poziom podstawowy Szczegółowe wymgni edukcyjne z mtemtyki, kls 2C, poziom podstwowy Wymgni konieczne () dotyczą zgdnieo elementrnych, stnowiących swego rodzju podstwę, ztem powinny byd opnowne przez kżdego uczni. Wymgni

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej Dorot Ponczek, Krolin Wej MATeMAtyk 3 inf Przedmiotowy system ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych Zkres podstwowy i rozszerzony Wyróżnione zostły nstępujące wymgni progrmowe: konieczne (K), podstwowe

Bardziej szczegółowo

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Foli Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomic 254 (47), 117 122 Jolnt KONDRATOWICZ-POZORSKA ROLA KLIENTA W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU FIRMY ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Operacyjny TXM

Podręcznik Operacyjny TXM I. Założenia ogólne 1. Każdy kasjer pracuje na swoim indywidualnym loginie i haśle do programu TEMA. 2. Każdy kasjer ma obowiązek mieć przy sobie klucz do szuflady kasowej. 3. Szuflada kasowa jest otwierana

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo