Cechy psychopatyczne jako czynnik ryzyka w procesie rozwoju zaburze zachowania u dzieci i m odzie y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cechy psychopatyczne jako czynnik ryzyka w procesie rozwoju zaburze zachowania u dzieci i m odzie y"

Transkrypt

1 Проблеми сучасної психології Випуск 24 УДК Mieczys aw Radocho ski, Lidia Perenc, Anna Radocho ska Cechy psychopatyczne jako czynnik ryzyka w procesie rozwoju zaburze zachowania u dzieci i m odzie y М. Радохонський, Л. Перенц, А. Радохонська. Психопатичні особливості як фактор ризику в процесі розвитку розладів поведінки у дітей і молоді. В статті підсумовано, що численна кількість спеціалістів в області психічного здоров я прийшла до висновку, що раннє виявлення наявності або відсутності подібних особливостей може бути корисним для ідентифікації етіологічних чинників, залучених у розвиток антисуспільної поведінки. Встановлено, що дорослі особи-психопати здійснюють диспропорційно більше злочинів з елементами насилля і частіше стають рецидивістами. Зроблено висновок, що у молоді з психопатичними ознаками проявляються психічні дефіцити подібно, як у дорослих осіб, що підтверджують дослідження над інструментальним вченням або емоційними процесами, які в них виникають. Показано, що така молодь часто ангажується в різноманітні форми агресивної активності. Особливо увага акцентується на кореляції, яка відбувається між основними вимірами психопатії і двома формами агресії. Результати останніх досліджень наводять багато доказів на користь теорії розвитку психопатії, а також допомагають краще зрозуміти роль психопатичних особливостей у розвитку агресивної поведінки. Ключові слова: психопатичні особливості, ознаки психопатії, діти, молодь, пізнавальні та емоційні процеси, антигромадська поведінка, агресія реактивна, агресія проактивна. М. Радохонский, Л. Перенц, А. Радохонская. Психопатичные особенности как фактор риска в процессе развития расстройств поведения у детей и молодёжи. В статье проанализировано, что большое количество специалистов в области психического здоровья пришли к мнению, что раннее выявление наличия или отсутствия подобных особенностей может быть полезным для идентификации этиологических факторов, привлечённых в развитие антиобщественного поведения. Доказано, что взрослые психопаты осуществляют диспропорционально больше преступлений с элементами насилия и чаще становятся рецидивистами. Сделан вывод, что у молодёжи с психопатичными признаками проявляются психические дефициты подобно, как у взрослых, которые подтверждают исследование над инструментальным учением или возникающими у них эмоциональными процессами. Показано, что такая молодежь часто ангажируется в разнообразные формы агрессивной активности. Сделан акцент на корреляции, происходящей между основными измерениями Mieczys aw Radocho ski, 597 Lidia Perenc, Anna Radocho ska

2 Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України психопатии и двумя формами агрессии. Результаты последних исследований представляют много доказательств в пользу теории развития психопатии, а также помогают лучше понять роль психопатичных особенностей в развитии агрессивного поведения. Ключевые слова: психопатичные особенности, признаки психопатии, дети, молодёжь, познавательные и эмоциональные процессы, антиобщественное поведение, агрессия реактивная, агрессия проактивная. Wprowadzenie. Psychopatia jest poj ciem u ywanym do opisu zespo u zaburze, do których m.in. nale zachowania charakteryzuj ce si deficytem emocjonalnym, oszukiwaniem innych ludzi i manipulowaniem nimi (Hare 1994). W porównaniu z innymi sprawcami czynów karalnych, psychopaci pope niaj nieproporcjonalnie wi cej przest pstw, a tak e cz ciej wykazuj tendencj do recydywy. Z powodu posiadanych deficytów poznawczych i emocjonalnych próby resocjalizacji psychopatów najcz ciej ko cz si niepowodzeniem (Salekin, Rogers, Sewell 1996). Zdaniem wspó czesnych badaczy, psychopati nale y zaliczy do zaburze rozwojowych, za jej pierwszych symptomów nale y doszukiwa si w okresie pó nego dzieci stwa i wczesnej adolescencji (Frick, White 2008; Blair 2010). W okresie ostatnich w wielu krajach 20 lat prowadzone s intensywne badania nad rozwojem zaburze zachowania u m odzie y wykazuj cej tendencje antyspo eczne, z których wynika, e znaczna ich cz przejawia poznawcze, emocjonalne i behawioralne cechy charakterystyczne dla doros ych psychopatów (Frick, White 2008). Jak wiadomo, cechy te zosta y po raz pierwszy wyczerpuj co opisane w monografii Clecley a The Mask of Sanity (1941). Opieraj c si na obserwacji 15 pacjentów ze zdiagnozowan psychopati, Clecley podkre li, i byli oni wprawdzie inteligentni, ale posiadali jednocze nie szereg patologicznych cech, jak np. sk onno do manipulacji, egocentryzm, deficyt emocjonalny, brak empatii oraz wyrzutów sumienia. Ponadto w interakcjach z innymi cechowa a ich impulsywno oraz tendencja do aktywno ci antyspo ecznej. Wyniki wspó cze nie prowadzonych bada, z zastosowaniem analizy czynnikowej, doprowadzi y do wyodr bnienia dwóch wymiarów wchodz cych w sk ad psychopatii: 1. deficyt emocjonalny i zaburzenia w relacjach interpersonalnych (m.in. brak wyrzutów sumienia, brak empatii, powierzchowny urok osobisty, manipulowanie innymi lud mi), 2. nieprawid owy styl ycia (m.in. brak odpowiedzialno ci za w asne zachowania, aktywno kryminalna) (Harpur, Hakstian, Hare 1988). Niektórzy autorzy skrytykowali ten model zarzucaj c mu m.in., e aktywno antyspo eczna jest skutkiem posiadania cech 598

3 Проблеми сучасної психології Випуск 24 psychopatycznych, dlatego nie powinna by traktowana jako osiowy symptom tego zaburzenia. W rezultacie zaproponowali oni 3-czynnikowy model psychopatii obejmuj cy zaburzenia w sferze emocjonalnej, interpersonalnej i stylu ycia (Cooke, Michie, Hart, Clark 2004). Model ten okazuje si szczególnie przydatny do oceny rozwoju cech psychopatycznych u dzieci i m odzie y. W literaturze naukowej pewne kontrowersje wzbudza relacja zachodz ca pomi dzy poj ciem «psychopatia» i «osobowo antyspo eczna». Wprawdzie w j zyku codziennym poj cia te cz sto u ywane s zamiennie, jednak w rzeczywisto ci pomi dzy nimi istniej powa ne ró nice. Podstawow cech osobowo ci antyspo ecznej jest naruszanie praw innych ludzi, co wyra nie wida w zachowaniu ludzi nale cych do tej kategorii (np. stosowanie przemocy, agresja fizyczna, konflikty z prawem, aresztowania), podczas gdy cechy psychopatii wyra ane s bardziej w wymiarze emocjonalnym i interpersonalnym. Dla przyk adu, w populacji przest pców symptomy osobowo ci antyspo ecznej wyst puj w przybli eniu u % osób, podczas gdy cechy psychopatii jedynie u 15% (Hare 2003). 1. Psychopatia a procesy poznawcze W literaturze przedmiotu dobrze udokumentowany jest fakt, e psychopaci wykazuj deficyty odnosz ce si do specyficznych form instrumentalnego uczenia si. Wiadomo, e ta posta obejmuje uczenie si unikania bod ców i sytuacji, które w przesz o ci by y skojarzone z karaniem. W jego sk ad wchodz takie elementy jak bierne unikanie (passive avoidance), wygaszanie (extinction) i zadania reakcji odwróconej (response reversal tasks). Bierne unikanie odnosi si do hamowania zachowa, które spotykaj si z kar ze strony otoczenia spo ecznego, za wygaszanie i zadania reakcji odwróconej s tymi wariantami instrumentalnego uczenia si, dzi ki którym jednostka uczy si wycofania lub zmiany zachowa wcze niej zabronionych lub karanych. Sukces w uczeniu si tego typu zale y od tworzenia si zwi zków pomi dzy okre lonymi bod cami i reakcjami, które w przypadku psychopatów zachodz w sposób nieprawid owy. Badania laboratoryjne wykaza y, e u psychopatów wyst puje wyra ny deficyt w podstawowych aspektach instrumentalnego uczenia si (Blair, Mitchell, Leonard, et al. 2004). Co wi cej, je li ju nauczyli si oni nieprawid owej reakcji na bod ce, wykazuj du e trudno ci w przyswojeniu sobie innego rodzaju zachowania. 2. Psychopatia a procesy emocjonalne Nowsze badania wykaza y wyst powanie istotnych nieprawid owo ci w przebiegu procesów emocjonalnych zachodz cych u 599

4 Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України psychopatów. Odnosi si to szczególnie do reagowania na bod ce emocjonalne o charakterze negatywnym, jak np. mimiczna i wokalna ekspresja negatywnych emocji. Okazuje si, e doro li psychopaci wykazuj powa ne trudno ci z prawid owym rozpoznawaniem mimiki oraz reakcji wokalnej zwi zanej z emocj l ku i strachu (Blair, Mitchell, Richell et al. 2002). Ponadto badania nad elektrycznym przewodnictwem skóry potwierdzi y, e s oni mniej wra liwi na bod ce stresowe ni osoby nie posiadaj ce cech psychopatii (Blair 1997). Co interesuj ce, psychopaci wykazuj wyra nie mniejsze nasilenie reakcji przestrachu (startle reflex) w odpowiedzi na bod ce zagra aj ce (Patrick et al., 1993). W literaturze przedmiotu mo na znale wi cej przyk adów bada, których wyniki potwierdzaj, i u osób z zaburzeniami psychopatycznymi wyst puje nieprawid owe przetwarzanie bod ców emocjonalnych o adunku negatywnym. 3. Psychopatia a zachowanie agresywne Wiadomo z bada, e u doros ych psychopatów cz sto wyst puje stosowanie przemocy, zw aszcza agresja, zarówno o charakterze reaktywnym i proaktywnym. Agresja reaktywna, znana tak e pod nazw impulsywna, odnosi si do z owrogiego i impulsywnego reagowania na bod ce w postaci zachowania prowokacyjnego ze strony innych osób. Zdarza si, e psychopaci reaguj t form agresji na czyje zachowania neutralne, gdy interpretuj je jako prowokacj skierowan pod ich adresem. Natomiast agresja proaktywna (instrumentalna) jest zachowaniem przez nikogo nie prowokowanym, któremu towarzyszy intencja zaszkodzenia danej osobie, b d cej ofiar agresji (Dodge, Pettit, 2003). Podzia na te dwie formy agresji okazuje si przydatny w badaniach nad zaburzeniami zachowania u dzieci i m odzie y, gdy u atwia ocen motywacji le cej u podstawy agresji. Ponadto agresja reaktywna i proaktywna w odr bny sposób koreluj z czynnikami poznawczymi, emocjonalnymi i spo ecznymi. Np. agresja reaktywna pozytywnie koreluje z tzw. wrog atrybucj (hostile attribution), tj. sk onno ci do b dnej identyfikacji zachowa dwuznacznych jako wrogich, mimo e takimi nie s w rzeczywisto ci oraz nisk tolerancj frustracji (Bailey, Ostrov 2008). Publikacje odnosz ce si do populacji doros ych psychopatów podaj wiele danych, z których wynika, e psychopaci pope niaj wi cej czynów agresywnych i zawieraj cych ró norodne elementy przemocy ni osoby nie posiadaj ce tych cech (Porter et al. 2001). Tak e s oni bardziej sk onni do pope niania gwa townych przest pstw, których celem jest uzyskania korzy ci materialnych. Du e koszty spo eczne i ekonomiczne zwi zane z przest pcz 600

5 Проблеми сучасної психології Випуск 24 dzia alno ci psychopatów spowodowa y, e w ostatnich latach psychiatrzy, psychologowie i pedagodzy wykazuj wzmo one zainteresowanie rozwojem tej postaci zaburze u dzieci i m odzie y. 4. Proces rozwoju psychopatii Czas, jaki up yn od sformu owania przez Clecley a klasycznej definicji psychopatii, zaowocowa powstaniem wielu koncepcji teoretycznych wyja niaj cych etiologi i rozwój tego zaburzenia. W ród nich mo na wyró ni teorie poznawcze, teorie neuronalne, teorie osobowo ci oraz temperamentu. Do najnowszych i dobrze udokumentowanych empirycznie nale y koncepcja psychopatii, jak opracowali Blair i wspó pracownicy (Blair, Mitchell et al. 2005). Wychodz c z za o enia, e z uwagi na wiele deficytów wyst puj cych u psychopatów nie jest mo liwe wyja nienie istoty tego zaburzenia przy pomocy jednej teorii, autorzy podj li prób scharakteryzowania go na kilku poziomach, tj. biologicznym, poznawczym i behawioralnym Rozwój psychopatii w aspekcie neuropoznawczym W swojej koncepcji Blair i wspó pracownicy (Blair et al. 2005, 2006) wskazuj na wa ny udzia czynników genetycznych w procesie rozwoju cech psychopatycznych. Pewne anomalie genetyczne zaburzaj bowiem funkcjonowanie wa nych struktur nerwowych, jak np. cia a migda owego (amygdala), co negatywnie wp ywa na uczenie si motywowane emocjonalnie. Zaburzony w ten sposób proces uczenia si, utrudniaj c jednostce prawid ow socjalizacj, sprzyja wyst powaniu u niej zachowa antyspo ecznych oraz pos ugiwaniu si agresj proaktywn i reaktywn w osi ganiu celów osobistych. Wprawdzie od dawna wiadomo, e zachowanie antyspo eczne jest rezultatem interakcji zachodz cej pomi dzy czynnikami genetycznymi i rodowiskowymi, jednak z najnowszych bada wynika, e w przypadku rozwoju psychopatii udzia czynników genetycznych jest wa niejszy (Waldman, Rhee, 2006). Cytowani autorzy przeprowadzili metaanaliz wyników bada nad bli ni tami i dzie mi adoptowanymi, których celem by a ocena wp ywu czynników genetycznych nad rozwój zachowania antyspo ecznego i agresywnego. Okaza o si, e wyst puje umiarkowanie silna, pozytywna korelacja pomi dzy tymi czynnikami. Jeszcze silniejszy zwi zek wyst puje pomi dzy dziedziczno ci a rozwojem cech psychopatycznych. Np. Viding i wspó pracownicy (2005) stwierdzili, e cechy genetyczne w 67% odpowiedzialne s za rozwój takich cech psychopatii, jak deficyt emocjonalny, brak poczucia winy i gruboskórno. Dla porównania, Larsson, Andershed i Lichtenstein (2006) w podobnych badaniach 601

6 Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України przeprowadzonych w grupie 16-letnich bli niaków okre lili udzia dziedziczno ci w rozwoju psychopatii w granicach 43-51%. Podsumowuj c, nowsze dane oparte na badaniach empirycznych pozwalaj okre li udzia czynników genetycznych w rozwoju cech psychopatycznych w przedziale: umiarkowany-silny. W tym przypadku wp yw dziedziczno ci odbywa si w sposób po redni, tj. poprzez determinowanie okre lonych dysfunkcji w uk adzie nerwowym, np. w obr bie cia a migda owego. Jak ju wspomniano, dysfunkcja cia a migda owego utrudnia psychopatom nabywanie spo ecznie akceptowanych zachowa w procesie uczenia si opartym na nagrodach i karach. W przypadku dzieci, ograniczenie zdolno ci do uczenia si opartego na bod cach emocjonalnych, zaburza proces ich socjalizacji. To z kolei stwarza ryzyko wyst powania u nich zachowa antyspo ecznych jako narz dzia osi gania osobistych celów yciowych. Jak wiadomo, socjalizacja jest procesem, w których wychowawca wzmacnia po dane zachowania za pomoc nagród oraz zniech ca dziecko do powtarzania zachowa nieakceptowanych przy pomocy odpowiednich kar. Efektywno tego procesu zale y m.in. od rozwoju u dziecka empatii. Dzi ki empatii bowiem dziecko reaguje adekwatnie na ekspresj emocjonaln wyst puj ca u jego rodziców i wychowawców podczas stosowania przez nich kar i nagród, np. wyraz twarzy, postawa cia a, si a g osu. Inaczej mówi c, mimiczne i pantomimiczne wska niki emocji pe ni tu funkcj wzmocnie spo ecznych, które dodatkowo pomagaj dziecku w uczeniu si zachowa prospo ecznych (akceptowanych) i unikaniu zachowa antyspo ecznych (nieakceptowanych). W tym kontek cie dzieci posiadaj ce cechy psychopatyczne, takie jak deficyt emocjonalny, staj si niewra liwe na zakazy i sankcje stosowane w procesie wychowania. Mo e by tak, i stosowanie surowych metod wychowania wobec tych dzieci przyniesie efekt odwrotny do oczekiwanego. W rezultacie dzieci z cechami psychopatycznymi mog przenosi agresj i przemoc w sfer relacji ze swoimi rówie nikami (np. «Je li uderz mocno koleg, to on odda mi pieni dze, jakie posiada»). Dodatkowy wp yw na wyst powanie zachowa antyspo ecznych u tych dzieci wywiera proces modelowania, np. wzorowanie si na rodzicach, starszych kolegach czy bohaterach filmów telewizyjnych i gier komputerowych Specyfika zaburze psychopatycznych u dzieci W ostatnich 20 latach obserwuje si wzrost zainteresowania rozwojem cech psychopatycznych u dzieci i m odzie y. Zjawisko to mo na wyt umaczy nast puj cymi powodami. Po pierwsze, badacze chc pozna wczesne objawy zaburzenia, z którym 602

7 Проблеми сучасної психології Випуск 24 wi e si tendencja do pope niania powa nych przest pstw oraz brak pozytywnych efektów terapii. Po drugie, ze wzgl du na wysok korelacj zachodz c pomi dzy psychopati a osobowo ci antyspo eczn, wczesna identyfikacja cech psychopatycznych by aby pomocna w sformu owaniu rozwojowej teorii psychopatii. Po trzecie, identyfikacja cech psychopatycznych u dzieci i m odzie y pomog aby w okre leniu roli czynników ryzyka zwi zanych z rozwojem tego zaburzenia. Ponadto badanie rozwoju i przejawiania si cech psychopatycznych u m odzie y umo liwia lepsze rozumienie przebiegu trajektorii rozwojowej psychopatii u osób doros ych. Jest to tym bardziej istotne gdy, jak wynika z dotychczasowych bada, w przebiegu zaburze zachowania u m odzie y wyst puj przej ciowo pewne cechy psychopatii, które zanikaj po przej ciu do doros ego okresu ycia (Seagrave, Grisso 2002). W takich przypadkach lekkomy lne postawienie diagnozy «psychopata» wi za oby si z niebezpiecze stwem etykietowania danej jednostki. Tego rodzaju b dy diagnostyczne mog wywo ywa niekiedy powa ne konsekwencje, jak np. wymierzanie przez s d surowszego wymiaru kary wobec m odego przest pcy ze zdiagnozowan «osobowo ci psychopatyczn». Dlatego, zgodnie z zaleceniami obowi zuj cych klasyfikacji zaburze psychicznych, tj. ICD-10 i DSM-5, u dzieci i m odzie y nie diagnozuje si osobowo ci psychopatycznej, podobnie jak innych postaci zaburze osobowo ci, a jedynie mo na mówi o posiadaniu «cech psychopatycznych» (APA 2013). Terminu tego u ywa si na okre lenie szerokiego spektrum w a ciwo ci o charakterze emocjonalnym, interpersonalnym i behawioralnym, jak np. deficyt empatii, brak poczucia winy, postawa narcystyczna, czy impulsywno w zachowaniu. Badacze zajmuj cy si rozwojem cech psychopatii podkre laj, e komponent emocjonalny jest szczególnie wa ny przy zainicjowaniu tego procesu ju we wczesnym dzieci stwie. Adekwatna ocena cech psychopatycznych u dzieci i m odzie y pozwala odró ni jednostki, które je posiadaj od innych, u których wyst puj odmienne zaburzenia zachowania, np. przej ciowe problemy wychowawcze czy przypadkowe konflikty z prawem. Z bada wynika, e u m odzie y z cechami psychopatycznymi cz ciej wyst puj trwa e formy zaburze o charakterze antyspo ecznym, jak np. wykolejenie spo eczne (delinquency). Dla przyk adu, analizuj c wyniki 24 bada przeprowadzonych w grupach m odzie y psychopatycznej Frick i Dickens (2006) stwierdzili wyst powanie wysokich wska ników wykolejenia spo ecznego, zaburze kontroli zachowania oraz agresji. Co wydaje si interesuj ce, istotne zale no ci pomi dzy cechami psychopatycznymi a zaburzeniami zachowania 603

8 Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України u m odzie y, istniej pomimo powa nych ró nic koncepcyjnych, na jakich opieraj si te postacie zaburze. Jak wiadomo, zaburzenia kontroli zachowania (conduct disorder) i zaburzenia opozycyjnobuntownicze (oppositional-defiant disorder) klasyfikowane s na podstawie kryteriów behawioralnych (np. stosowanie przemocy, u ywanie broni, podpalanie obiektów), podczas gdy rozpoznanie psychopatii opiera si na predyspozycjach osobowo ciowych (np. deficyt emocjonalny, cechy narcystyczne). W celu trafnego diagnozowania dzieci i m odzie y z cechami psychopatycznymi Frick i Moffitt (2010) zaproponowali aby w najnowszej wersji klasyfikacji DSM, tj. DSM-5, uwzgl dni specyficzn posta zaburze kontroli zachowania (conduct disrder) opart na obecno ci deficytu emocjonalnego. Cechy te bowiem determinuj wczesny pocz tek oraz trwa y przebieg zachowa antyspo ecznych wyst puj cych w tej grupie osób. W okresie adolescencji nara aj je na kontakty z policj, aresztowania z powodu naruszania przepisów prawa, pobyt w zak adzie korekcyjnym, itp. Z cechami tymi wi si tak e gorsze wyniki psychoterapii oraz resocjalizacji w zak adzie karnym (Hawes, Dadds 2005). Literatura przedmiotu zawiera przyk ady bada, z których wynika, e podobnie jak u doros ych psychopatów tak e u dzieci z cechami psychopatycznymi wyst puj deficyty w zakresie instrumentalnego uczenia si, które utrudniaj im nabywanie akceptowanych spo ecznie zachowa. Negatywny wp yw tych deficytów obserwuje si nawet u dzieci w wieku 6-13 lat prezentuj cych wysoki poziom cech psychopatycznych (Barry et al. 2000). W jednym z bada nale cych do tej grupy Vitale i wspó pracownicy (2005) stwierdzili, e nieletni sprawcy czynów przest pczych z wysokim poziomem cech psychopatycznych i niskim poziomem l ku pope niali istotnie wi cej b dów w uczeniu si instrumentalnym ni ich rówie nicy nie wykazuj cy cech psychopatycznych. Wiele bada potwierdza tak e zwi zek cech psychopatycznych z zaburzeniem procesów emocjonalnych u dzieci i m odzie y. Np. dzieci nale ce do tej grupy wykazuj nisk wra liwo emocjonaln na bod ce stresogenne, jak fotografie twarzy innych dzieci wyra aj ce p acz i l k, a tak e smutek (Frick, White 2008). Co interesuj ce, takie dzieci poprawnie rozpoznawa y mimiczne wska niki takich innych emocji, jak z o czy zdziwienie. W innych badaniach okaza o si, e dzieci z cechami psychopatycznymi wykazuj powa ne trudno ci w prawid owej identyfikacji wokalnych wska ników pewnych stanów emocjonalnych (Blair, Budhani, Colledge, Scott 2005). Badanie przewodnictwa elektrycznego skóry wykaza o wyst powanie u 604

9 Проблеми сучасної психології Випуск 24 nich os abionej reakcji elektrodermalnej w odpowiedzi na bod ce emocjogenne (Blair 1999) Rozwój zachowa agresywnych u dzieci z cechami psychopatycznymi Blair i wspó pracownicy (2006) udowodnili, e u osób z cechami psychopatycznymi wyst puje zwi kszone ryzyko pojawiania si zachowa agresywnych, zarówno o charakterze reaktywnym, jak i proaktywnym. Wyst puj ce u nich specyficzne zaburzenia w uczeniu si, utrudniaj im przyswajanie zachowa akceptowanych spo ecznie i sprzyjaj stosowaniu zachowa antyspo ecznych dla osi gania w asnych celów. W tym drugim przypadku szczególnie efektywne okazuj si akty agresji proaktywnej. Z kolei agresja reaktywna cz sto wywo ana jest frustracj prze ywan przez psychopatów z powodu prze ywanych przez nich trudno ci w adaptacji do zmieniaj cych si warunków spo ecznych (Berkowitz 1993). Powy sze dane zosta y uzyskane w badaniach nad doros ymi psychopatami. W literaturze odnosz cej si do dzieci i m odzie y mo na znale rezultaty bada, z których wynika, e zale no pomi dzy cechami psychopatycznymi a agresj nie jest jednoznaczna. Np. (Enebrink, Andershed i Langstrom (2005) uwa aj, e u dzieci z cechami psychopatycznymi wyst puje tendencja do stosowania zarówno agresji reaktywnej, jak i proaktywnej, podczas gdy zdaniem innych badaczy dominuje u nich prawie wy cznie agresja reaktywna (Frick,Cornell, Barry et al. 2003). Nowsze badania przeprowadzone w grupie dzieci poddanych leczeniu psychiatrycznemu potwierdzaj pozytywn korelacj pomi dzy cechami psychopatycznymi a obiema formami agresji (Fite, Stoppelbein, Greening 2009). Wyniki tych ostatnich bada zas uguj na szczególn uwag gdy ich autorzy oparli si na wynikach analizy czynnikowej. Okazuje si, wyst powanie zale no ci pomi dzy ca o ciowo traktowanymi cechami psychopatycznymi a u ywaniem agresji proaktywnej potwierdzi o si tak e w grupie m odocianych przest pców osadzonych w wi zieniu (Kruh et al. 2005). W tym kontek cie warto zacytowa wyniki bada, w których brano pod uwag pojedyncze cechy psychopatii, jak np. narcyzm czy deficyt emocjonalny. Na gruncie psychopatologii narcyzm rozumiany jest jako wyolbrzymione poczucie w asnego ja, któremu towarzyszy postawa egocentryzmu. Z bada wynika, e z narcyzmem u m odzie y powi zane s takie indywidualne cechy zachowania jak wrogo i reagowanie agresj w sytuacjach stresowych (Bushman, Baumeister 2002). Na tej podstawie mo na przypuszcza, e narcyzm powinien by skorelowany tak e z agresj proaktywn, poniewa umo liwia ona osobom narcystycznym 605

10 Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України uzyskanie oczekiwanego statusu spo ecznego oraz zainteresowania ze strony innych. Inn cech psychopatii bran pod uwag w badaniach jest impulsywno, charakteryzuj ca zachowanie jednostek nie troszcz cych si o konsekwencje swego zachowania. Z tego powodu jednostki impulsywne cz sto wchodz w konflikt z prawem. Wyniki wielu bada wskazuj na obecno wyra nej zale no ci pomi dzy impulsywno ci a agresj reaktywn (Hall, Benning, Patrick 2004). Bior c pod uwag fakt, i agresja reaktywna zwykle czy si ze s ab kontrol zachowania i emocji, wspomniana wy ej zale no wydaje si oczywista. W podsumowaniu nale y stwierdzi, e impulsywno i narcyzm nale do tej grupy cech psychopatycznych, z którymi równie wi e si sk onno do zachowa agresywnych. Z tych wzgl dów dzieci i m odzie z cechami psychopatycznymi wyra nie ró ni si od swych rówie ników, którzy tak e mog przejawia trudno ci wychowawcze czy zachowania antyspo eczne, ale u których nie stwierdza si zaburze psychopatycznych. Zako czenie. Pó ne dzieci stwo i adolescencja s okresem rozwojowym, w którym wyst puj liczne czynniki ryzyka sprzyjaj ce kszta towaniu si ró norodnych zachowa o charakterze antyspo ecznym, do których nale y kszta towanie si cech psychopatycznych. Z powy szych rozwa a wynika, e poj cie psychopatii wydaje si przydatne dla identyfikacji pewnej podgrupy m odzie y niedostosowanej spo ecznie, u której stwierdza si wyst powanie wczesnych symptomów psychopatii. Wprawdzie wspó czesne klasyfikacje zaburze psychicznych zalecaj, aby nie rozpoznawa osobowo ci psychopatycznej u dzieci i m odzie y ze wzgl du na ryzyko pomy ki diagnostycznej i niebezpiecze stwo etykietowania, jednak wiele przemawia za tym, e z rozpoznawaniem cech psychopatycznych we wczesnym okresie rozwoju wi e si wiele korzy ci. Dlatego w ostatnich latach w wielu krajach wiata podejmowane s intensywne badania, których celem jest wyselekcjonowanie z ogólnej populacji dzieci i m odzie y tych osób, u których cechy psychopatyczne wyst puj w ponadprzeci tnym nasileniu. W Polsce takie badania na du ej grupie m odzie y w wieku lat przeprowadzili Perenc i Radocho ski (2013). Uzyskane rezultaty wskazuj, e w ogólnej populacji m odzie y w tym wieku wyra nie zaznaczone cechy psychopatyczne wyst puj u 2.68% osób, z czego 3.53% u ch opców i 1.75% u dziewcz t. W tych samych badaniach stwierdzono wyst powanie istotnej korelacji pomi dzy cechami psychopatycznymi a zachowaniem agresywnym. Autorzy doszli do wniosku, e nale y prowadzi badania przesiewowe (skriningowe), których celem by aby wczesna identyfikacja dzieci i m odzie y z wyra nie zaznaczonymi cechami psychopatycznymi. Wi e 606

11 Проблеми сучасної психології Випуск 24 si z tym wiele korzy ci o charakterze spo ecznym i pedagogicznym. Przede wszystkim wczesne wykrywanie zaburze psychopatycznych stwarza oby szans na bardziej skuteczn interwencj terapeutyczn, a ponadto zapobiega oby rozwojowi zaburze antyspo ecznych. Poza tym tego rodzaju badania epidemiologiczne mog yby si przyczyni do powstania nowych koncepcji teoretycznych wyja niaj cych rozwój psychopatii we wczesnych jej stadiach. Kieruj c si tymi wzgl dami autorzy niniejszej pracy postuluj podj cie podobnych bada w innych krajach Europy rodkowej i wschodniej, jak np. na Ukrainie i w S owacji. Bibliografia 1. American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorder (5th ed.). Washington, DC. 2. Bailey C. & Ostrov J. (2008). Differentiating forms and functions of aggression in emerging adults: Associations with hostile attribution biases and normative beliefs // Journal of Youth and Adolescence. 37. РР Barry T. D., Frick P. J., DeShazo T. M., McCoy M., Ellis M., Loney B. R., et al.(2000). The importance of callous-unemotional traits for extending the concept of psychopathy to children // Journal of Abnormal Psychology РР Berkowitz, L. (1993). Aggression: Its causes, consequences, and control. Philadelphia, PA: Temple University Press. 5. Blair R.J.R. (1999). Responsiveness to distress cues in the child with psychopathic tendencies // Personality and Individual Differences. 27. РР Blair R. J. R. (2010). Psychopathy, frustration, and reactive aggression: The role of ventromedial prefrontal cortex // British Journal of Psychology РР Blair R. J. R., Budhani S., Colledge E., & Scott S. (2005). Deafness to fear in boys with psychopathic tendencies // Journal of Child Psychology and Psychiatry. 46. РР Blair R. J. R., Jones L., Clark F., & Smith M. (1997). The psychopathic individual: A lack of responsiveness to distress cues? Psychophysiology. 34. РР Blair R. J. R., Mitchell D., & Blair K. (2005). The psychopath. Emotion and the brain. Malden, MA: Blackwell Publishing. 10. Blair R. J. R., Mitchell D., Leonard A., Budhani S., Peschardt K., & Newman C.(2004). Passive avoidance learning in individuals with psychopathy: Modulation by reward by not by 607

12 Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України punishment. Personality and Individual Differences Blair R. J. R., Mitchell D., Richell R., Kelly S., Leonard A, Newman C., & Scott S. (2002). Turning a deaf ear to fear: Impaired recognition of vocal affect in psychopathic individuals// Journal of Abnormal Psychology РР Blair R. J. R., Peschardt S., Budhani S., Mitchell D., & Pine D. S. (2006). The development of psychopathy. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 47. РР Bushman B. & Baumeister R. (2002). Does self-love or self-hate lead to violence? // Journal of Research in Personality. 36. РР Cleckley H. (1941). The mask of sanity. St. Louis, MO: Mosby. 15. Cooke D. J., Michie C., Hart S. D., & Clark D. (2004). Reconstructing psychopathy: Clarifying the significance of antisocial and socially deviant behavior in the diagnosis of psychopathic personality disorder // Journal of Personality Disorders. 18. РР Dodge K. A., & Pettit G. S. (2003). A biopsychosocial model of the development of chronic conduct problems in adolescence// Developmental Psychology. 39. РР Enebrink P., Andershed H., & Langstrom N. (2005). Callousunemotional traits are associated with clinical severity in referred boys with conduct problems // Nordic Journal of Psychiatry. 59. РР Fite P. J., Stoppelbein L., & Greening L. (2009). Proactive and Reactive Aggression in a Child Psychiatric Inpatient Population // Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology. 38. РР Frick P. J., Cornell A. H., Barry C. T., Bodin S. D., & Dane H. E. (2003). Callous-unemotional traits and conduct problems in the prediction of conduct problem severity, aggression, and self-report of delinquency//journal of Abnormal Psychology. 31. РР Frick P. J., & Dickens C. (2006). Current perspectives on conduct disorder // Current Psychiatry Reports. 8. РР Frick P. J., & Moffitt T. E. (2010). A proposal to the DSM-V Childhood Disorders and the ADHD and Disruptive Behavior Disorders Work Groups to include a specifier to the Diagnosis of Conduct Disorder based on the presence of Callous-unemotional Traits. American Psychiatric Association, USA. РР Frick P. J., & White S. F. (2008). Research review: The importance of callous-unemotional traits for developmental 608

13 Проблеми сучасної психології Випуск 24 models of aggressive and antisocial behavior // The Journal of Child Psychology and Psychiatry. 49. РР Hall J., Benning S. & Patrick C. (2004). Criterion-related validity of the three-factor model of psychopathy: Personality, behavior, and adaptive functioning // Assessment. 11. РР Hare R. D. (1994). Without conscience: The disturbing world of psychopaths among us. New York: Simon & Schuster. 25. Hare R. D. (2003). The Hare Psychopathy Checklist Revised (2nd ed.). Toronto, ON:Multi-Health System. 26. Harpur T. J., Hakstian A., & Hare R. D. (1988). Factor structure of the Psychopathy Checklist// Journal of Consulting and Clinical Psychology. 56. РР Hawes D. J., & Dadds M. (2005). The treatment of conduct problems in children with callous-unemotional traits// Journal of Consulting and Clinical Psychology. 73. РР Kruh I. P., Frick P. J., & Clements, C. B. (2005). Historical and personality correlates to the violence patterns of juveniles tried as adults // Criminal Justice and Behaviour. 32. РР Larsson H., Andershed H., & Lichtenstein P. (2006). A genetic factor explains most of the variation in the psychopathic personality// Journal of Abnormal Psychology РР Patrick C., Bradley M., & Lang P. (1993). Emotion in the criminal psychopath: Startle reflex modulation // Journal of Abnormal Psychology РР Perenc L., Radochonski M. (2013). Psychopathic Traits and Reactive-Proactive Aggression in a Large Community Sample of Polish Adolescents // Child Psychiatry and Human Development (in print). 32. Porter S., Campbell M., Woodworth M., & Birt A. R. (2002). A new psychological conceptualization of the sexual psychopath. In S. P. Shohov (Ed.), Advances in psychological research, 15. Hauppauge, NY: Nova Science Publishers.. РР Salekin R. T., Rogers R., & Sewell K. W. (1996). A review and meta-analysis of the psychopathy checklist and psychopath checklist-revised: Predictive validity of dangerousness // Clinical Psychology: Science and Practice. 3. РР Seagrave D., & Grisso T. (2002). Adolescent development and measurement of juvenile psychopathy // Law and Human Behaviour. 26. РР Viding E., Blair R. J. R., Moffitt T. E., & Plomin R. (2005). Strong genetic risk for psychopathic syndrome in children// Journal of Child Psychology and Psychiatry. 46. РР

14 Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України 36. Vitale J. E., Newman J. P., Bates J. E., Goodnight J., Dodge K., & Pettit G. (2005).Deficient behavioral inhibition and anomalous selective attention in a community sample of adolescents with psychopathic traits and low-anxiety traits// Journal of Abnormal Child Psychology. 33. РР Waldman I. D., & Rhee S. H. (2006). Genetic and environmental influences on psychopathy and antisocial behavior // Handbook of psychopathy /C. Patrick. New York: Guilford Press. РР M. Radohonskyi, L. Perents, A. Radohonska. Psychopathic traits as a risk factor in developmental process of behaviour disorders in children and adolescents. During the last two decades in the professional literature there has been increasing interest in research on «psychopathic traits» in children and adolescents and their association with other kinds of behavioural disorders, for example, aggression and antisocial behaviour. What is more, a growing number of mental health professionals believe that an early confirmation of the presence or absence of these features may help to identify unique etiological factors involved in the development of antisocial behaviour. This belief is based on a notion that the psychopathic traits are associated with the development and persistence of conduct disorders and antisocial behaviour both in adolescents and adults. Adult psychopaths commit a disproportionate amount of violent crime and are at a heightened risk for recidivism. The research suggests that youth with psychopathic traits present with deficits similar to their adult counterparts on measures of passive avoidance learning and emotional processing. There is also evidence to suggest that these youth engage in differential forms of aggression. In addition, research suggests that adult psychopathy develops early in life. In this context, an early diagnosis may be very useful in predicting these kinds of problems in later life. The purpose of this paper was to evaluate the cognitive, emotional and behavioural characteristics in children and youth with psychopathic traits and their relationship with aggressive behaviour and conduct disorders. The special emphasis was on the correlation between basic dimensions of psychopathic traits in children (e.g. the callous-unemotional traits, impulsivity, and narcissism) and two forms of aggression, i.e. reactive and proactive aggression. The findings of recent research provide support for the developmental theory of psychopathy and help to explain the potential role of psychopathic traits in development of aggressive behaviours. Recommendations for future research and the clinical implications of these findings are also discussed. Key words: psychopathic traits, children, adolescents, emotional processing, cognitive processing, antisocial behaviour, reactive aggression, proactive aggression. Отримано: р. 610

Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej

Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej Psychologia Spo eczna 2013 tom 8 1 (24) 53 66 ISSN 1896-1800 Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej Monika Wróbel Instytut Psychologii, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

O ZWI ZKACH MI DZY ROZWOJEM MORALNYM A ZACHOWANIAMI PRZEST PCZYMI

O ZWI ZKACH MI DZY ROZWOJEM MORALNYM A ZACHOWANIAMI PRZEST PCZYMI ROCZNIKI PSYCHOLOGICZNE Tom XIV, numer 2 2011 DOROTA CZY OWSKA 1 O ZWI ZKACH MI DZY ROZWOJEM MORALNYM A ZACHOWANIAMI PRZEST PCZYMI Poszukuj c przyczyn dopuszczania si przez ludzi czynów przest pczych,

Bardziej szczegółowo

Dysfunkcjonalne korzystanie z internetu przegl d bada

Dysfunkcjonalne korzystanie z internetu przegl d bada Psychologia Spo eczna 2014 tom 9 4 (31) 378 395 ISSN 1896-1800 doi: 10.7366/1896180020143101 Dysfunkcjonalne korzystanie z internetu przegl d bada Agata B achnio 1, Aneta Przepiórka 1, Tomasz Rowi ski

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ W OKRESIE PÓ NEJ DOROS O CI SZANSE I ZAGRO ENIA

ROZWÓJ W OKRESIE PÓ NEJ DOROS O CI SZANSE I ZAGRO ENIA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 297, 2013 * ROZWÓJ W OKRESIE PÓ NEJ DOROS O CI SZANSE I ZAGRO ENIA Streszczenie. Zgodnie z za o eniami psychologii life-span, rozwój

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Praca emocjonalna w zawodach us ugowych poj cie, przegl d teorii i bada

Praca emocjonalna w zawodach us ugowych poj cie, przegl d teorii i bada Psychologia Spo eczna 2009 tom 4 3 (11) 155 166 ISSN 1896-1800 Praca emocjonalna w zawodach us ugowych poj cie, przegl d teorii i bada Dorota Szczygie Ró a Bazi ska Roma Kadzikowska-Wrzosek Sylwiusz Retowski

Bardziej szczegółowo

O transferze emocji i nastrojów mi dzy lud mi mechanizm i psychologiczne wyznaczniki zara enia afektywnego

O transferze emocji i nastrojów mi dzy lud mi mechanizm i psychologiczne wyznaczniki zara enia afektywnego Psychologia Spo eczna 2008 tom 3 3 (8) 210 230 ISSN 1896-1800 O transferze emocji i nastrojów mi dzy lud mi mechanizm i psychologiczne wyznaczniki zara enia afektywnego Monika Wróbel Instytut Psychologii,

Bardziej szczegółowo

Skrócona wersja Skali Potrzeby Poznawczego Domkni cia. Dobór pozycji i walidacja skali

Skrócona wersja Skali Potrzeby Poznawczego Domkni cia. Dobór pozycji i walidacja skali Psychologia Spo eczna 2012 tom 7 1 (20) 89 99 ISSN 1896-1800 Skrócona wersja Skali Potrzeby Poznawczego Domkni cia. Dobór pozycji i walidacja skali Ma gorzata Kossowska, Krzysztof Hanusz, Mariusz Trejtowicz

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

Pomiar zjawiska infrahumanizacji obcych poprzez atrybucj s ów typowo ludzkich i typowo zwierz cych

Pomiar zjawiska infrahumanizacji obcych poprzez atrybucj s ów typowo ludzkich i typowo zwierz cych Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 202 213 ISSN 1896-1800 Pomiar zjawiska infrahumanizacji obcych poprzez atrybucj s ów typowo ludzkich i typowo zwierz cych Tomasz Baran Wydzia Psychologii, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 1 (16) 49 66 ISSN 1896-1800 Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile

Bardziej szczegółowo

A co ja robi tu? Teoria poziomu identy kacji dzia ania dwadzie cia lat pó niej

A co ja robi tu? Teoria poziomu identy kacji dzia ania dwadzie cia lat pó niej Psychologia Spo eczna 2008 tom 3 3 (8) 197 209 ISSN 1896-1800 A co ja robi tu? Teoria poziomu identy kacji dzia ania dwadzie cia lat pó niej Wojciech Kulesza Wydzia Psychologii, Szko a Wy sza Psychologii

Bardziej szczegółowo

Efekt rozgrzania poznawczego a podatno na dezinformacj

Efekt rozgrzania poznawczego a podatno na dezinformacj Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 214 225 ISSN 1896-1800 Efekt rozgrzania poznawczego a podatno na dezinformacj Malwina Szpitalak, Romuald Polczyk Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagiello ski Efekt

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 103 Transport 2014 Ewa Ka u na, Andrzej Fellner Politechnika l ska, Wydzia Transportu METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia mened erów a kreacja warto ci spó ek Executives remuneration and companies value creation

Wynagrodzenia mened erów a kreacja warto ci spó ek Executives remuneration and companies value creation Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Magdalena Miko ajek-gocejna dr Dorota Podedworna-Tarnowska Szko a G ówna Handlowa

Bardziej szczegółowo

Polski Kwestionariusz Perfekcjonizmu Adaptacyjnego i Dezadaptacyjnego 1

Polski Kwestionariusz Perfekcjonizmu Adaptacyjnego i Dezadaptacyjnego 1 Psychologia 2010 tom 5 1 (13) 71 95 Spo eczna Polski Kwestionariusz Perfekcjonizmu Adaptacyjnego i Dezadaptacyjnego 1 ISSN 1896-1800 Katarzyna Szczucka Szko a Wy sza Psychologii Spo ecznej, Wydzia Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz do Pomiaru Indywidualnego Kapita u Spo ecznego (KPIKS) wst pna propozycja oparta na idei generatora zasobów Toma Snijdersa

Kwestionariusz do Pomiaru Indywidualnego Kapita u Spo ecznego (KPIKS) wst pna propozycja oparta na idei generatora zasobów Toma Snijdersa Psychologia Spo eczna 2009 tom 4 1 2 (10) 67 77 ISSN 1896-1800 Kwestionariusz do Pomiaru Indywidualnego Kapita u Spo ecznego (KPIKS) wst pna propozycja oparta na idei generatora zasobów Toma Snijdersa

Bardziej szczegółowo

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 mgr Tomasz Stefaniuk Akademia Podlaska w Siedlcach Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Bardziej szczegółowo

Wspó p acenie bezpo rednie w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego do wiadczenia Szwajcarii

Wspó p acenie bezpo rednie w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego do wiadczenia Szwajcarii Problemy Zarz dzania, vol. 11, nr 1 (41), t. 2: 91 111 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.41.6 Wspó p acenie bezpo rednie w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego do wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP

INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP 978-83-936098-0-2 (ca³oœæ) 978-83-936098-1-9 (t. 1) 978-83-936098-2-6 (t. 2) INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP - TOM 1 ISBN INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP TOM 1 BYDGOSZCZ 2012 Innowacja

Bardziej szczegółowo

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Wanda NAGÓRNY l ska Wy sza Szko a Zarz dzania im. Gen Jerzego Zi tka w Katowicach Polityka spo eczna a

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Krzysztof Firlej 1 Katedra Strategii Zarz dzania

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo