Redakcja: Zespół pracowników Obserwatorium Integracji Społecznej w składzie: Wojciech Goleoski Adam Kijak Krystian Mesjasz Aleksandra Walas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Redakcja: Zespół pracowników Obserwatorium Integracji Społecznej w składzie: Wojciech Goleoski Adam Kijak Krystian Mesjasz Aleksandra Walas"

Transkrypt

1

2 Redakcja: Zespół pracowników Obserwatorium Integracji Społecznej w składzie: Wojciech Goleoski Adam Kijak Krystian Mesjasz Aleksandra Walas

3 [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej O P O L E ul. Głogowska 25C TEL FAX ROPS w Opolu Informator o instytucjach pomocy i integracji społecznej województwa opolskiego Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu Stan na 30 listopada 2009 r. Opole, grudzień 2009

4 4 Spis treści 1. Wstęp Zadania pomocy społecznej Zadania gminy Zadania własne o charakterze obowiązkowym Pozostałe zadania własne gminy Zadania zlecone gminy z zakresu administracji rządowej Zadania powiatu Zadania własne powiatu Zadania powiatu z zakresu administracji rządowej Zadania samorządu województwa Zadania wojewody Zadania ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego 9 3. Pomoc społeczna w Polsce struktura Województwo opolskie podstawowe informacje Pomoc społeczna w woj. opolskim w latach wybrane zagadnienia Klienci pomocy społecznej Powody przyznania pomocy Kadra pomocy społecznej woj. opolskiego Struktura organizacyjna pomocy społecznej Koszt świadczeń pomocy społecznej woj. opolskie w 2008 r Instytucje i placówki pomocy społecznej w woj. opolskim tabele i wykresy Instytucje pomocy i integracji społecznej woj. opolskiego 29 Powiat brzeski (Gminy: Brzeg, Skarbimierz, Grodków, Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka) 30 Powiat głubczycki (Gminy: Baborów, Branice, Głubczyce, Kietrz) 48 Powiat kędzierzyńsko-kozielski (Gminy: Kędzierzyn-Koźle, Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś) 65 Powiat kluczborski (Gminy: Byczyna, Kluczbork, Lasowice Wlk., Wołczyn) Powiat krapkowicki (Gminy: Gogolin, Krapkowice, Strzeleczki, Walce, Zdzieszowice) Powiat namysłowski (Gminy: Domaszowice, Namysłów, Pokój, Świerczów, Wilków). 122 Powiat nyski (Gminy: Głuchołazy, Kamiennik, Korfantów, Łambinowice, Nysa, Otmuchów, Paczków, Pakosławice, Skoroszyce) Powiat oleski (Gminy: Dobrodzień, Gorzów Śl., Olesno, Praszka, Radłów, Rudniki, Zębowice). 171 Powiat opolski (Gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wlk., Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Op., Tułowice, Turawa) Powiat prudnicki (Gminy: Biała, Głogówek, Lubrza, Prudnik). 226 Powiat strzelecki (Gminy: Izbicko, Jemielnica, Kolonowskie, Leśnica, Strzelce Op., Ujazd, Zawadzkie). 239 Miasto Opole

5 5 Wstęp Niniejszy informator o instytucjach pomocy i integracji społecznej województwa opolskiego został opracowywany z myślą o osobach poszukującym podstawowych informacji o placówkach pomocowych znajdujących się na Śląsku Opolskim. Informator ma także służyć instytucjom publicznym i organizacjom pozarządowym, które działają w sferze pomocy i integracji społecznej. Oprócz danych teleadresowych publikacja zawiera informacje o najważniejszych zjawiskach i problemach społecznych województwa, w tym bezrobocia, migracji, klientów pomocy społecznej czy środków finansowych przeznaczonych na świadczenia społeczne. Informator powstał w Obserwatorium Integracji Społecznej - nowej jednostce analityczno- -badawczej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. W publikacji wykorzystano dane Urzędu Statystycznego w Opolu, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, sprawozdawczości wojewódzkiej z zakresu pomocy społecznej (Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach), a także materiałów własnych. Szczególne podziękowania należą się pracownikom ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, którzy przekazali informacje o instytucjach pomocowych działających w gminach i powiatach. Wierzę, że Informator usprawni komunikację między podmiotami zajmującymi się pomocą i integracją społeczną w regionie, a także przyczyni się do poprawy skuteczności pomocy oferowanej osobom potrzebującym. Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu mgr Adam Różycki

6 6 2. ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (teks jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362) 2.1 ZADANIA GMINY Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka; 2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej; 3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym; 4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; 5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; 6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego; 7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego; 9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem; 10) praca socjalna; 11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych; 13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną; 14) dożywianie dzieci; 15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; 16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu; 16a)pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego; 18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników; 19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; 20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; Pozostałe zadania własne gminy 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; 2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze; 3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki; 4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

7 7 5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach Zadania zlecone gminy z zakresu administracji rządowej 1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną; 3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia; 5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a; 6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. Środki na realizację i obsługę zadań, o których mowa w ust. 1, zapewnia budżet państwa. Koszty obsługi zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, wynoszą 1,5 % otrzymanej dotacji celowej na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki. 2.2 ZADANIA POWIATU Zadania własne powiatu 1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami; 2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa; 3) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym; 4) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnoopiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie; 5) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu; 6) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze; 7) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,

8 8 specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się; 8) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem; 9) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób; 10) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 11) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej; 12) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach; 13) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu; 14) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu; 15) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych; 16) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego; 17) sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej; 18) utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników Zadania powiatu z zakresu administracji rządowej 1) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 2) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia; 4) udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej; 5) finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców niewymienionych w art. 5; 6) realizacja zadań z dziedziny przysposobienia międzynarodowego dzieci, w tym zlecanie realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym niepubliczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze wyznaczone przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Środki na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, zapewnia budżet państwa. Do zlecania realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 6, nie stosuje się przepisów dotyczących otwartego konkursu ofert. 2.3 ZADANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA 1) opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej będącej integralną częścią strategii rozwoju województwa obejmującej w szczególności programy: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, współpracy z organizacjami pozarządowymi - po konsultacji z powiatami; 2) organizowanie kształcenia, w tym prowadzenie publicznych szkół służb społecznych oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej; 3) rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska; 4) inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej; 5) organizowanie i prowadzenie regionalnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; 6) prowadzenie banku danych o wolnych miejscach w całodobowych placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie województwa; 7) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

9 9 8) sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej i przekazywanie go wojewodzie do dnia 1 marca każdego roku; 9) utworzenie i utrzymanie regionalnego ośrodka polityki społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. 2.4 ZADANIA WOJEWODY 1) ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; 2) stwierdzenie zgodności programów naprawczych w zakresie osiągania standardów w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz ocena stopnia ich realizacji; 3) wydawanie i cofanie zezwoleń lub zezwoleń warunkowych na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej; 3a) wydawanie i cofanie zezwoleń lub zezwoleń warunkowych na prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych; 4) prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, placówek opiekuńczowychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych; 5) koordynowanie działań w zakresie integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w szczególności w zakresie wskazania im miejsca zamieszkania; 6) wyznaczanie, w uzgodnieniu ze starostami powiatów prowadzących ośrodki adopcyjnoopiekuńcze, ośrodka prowadzącego bank danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie i kandydatach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz o rodzinach zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka; 7) realizacja lub zlecanie jednostkom samorządu terytorialnego lub podmiotom niepublicznym zadań wynikających z programów rządowych; 8) nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa, w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością usług, dla których minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił standardy, w tym standardy opieki i wychowania, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami; 8a) nadzór pedagogiczny w odniesieniu do wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela; 9) kontrola jakości usług, o których mowa w pkt 8, wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umowy z organami administracji rządowej i samorządowej; 9a) kontrola jakości usług, o których mowa w pkt 8, wykonywanych przez domy pomocy społecznej prowadzone nie na zlecenie organu jednostki samorządu terytorialnego przez podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2-4; 10) kontrola placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, w zakresie standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw tych osób; 11) ocena stanu i efektywności pomocy społecznej, z uwzględnieniem bilansu potrzeb sporządzonego przez samorząd województwa; 12) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego; 13) realizacja zadań określanych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie utrzymania i rozwoju systemu informatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w województwie oraz współfinansowanie i sprawowanie nadzoru nad jego funkcjonowaniem; 14) finansowe wspieranie programów w określonym przez wojewodę obszarze pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1; do wyboru programów stosuje się odpowiednio art. 25, 26,

10 ZADANIA MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 1) tworzenie koncepcji i określanie kierunków rozwoju w obszarze pomocy społecznej; 2) zlecanie i finansowanie badań, ekspertyz i analiz w obszarze pomocy społecznej; 3) monitorowanie standardów, o których mowa w art. 22 pkt 8; 4) analiza skuteczności pomocy społecznej; 5) inspirowanie i promowanie nowych form i metod działania, a także szkolenie kadr; 6) nadzór merytoryczny nad szkoleniem w zakresie organizacji pomocy społecznej i specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny; 7) opracowywanie i finansowanie programów osłonowych; 7a) finansowe wspieranie programów w określonym przez ministra obszarze pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1; 8) zatwierdzanie w drodze decyzji administracyjnej programów szkolenia rodzin zastępczych; 9) określanie zadań administracji publicznej w zakresie utrzymania i rozwoju systemu informatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w województwach, przekazywanie środków na współfinansowanie oraz sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem tego systemu; 10) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi. 1a. Do wyboru programów, o których mowa w ust. 1 pkt 7a, stosuje się odpowiednio art. 25, 26, i art b. Minister może dokonywać kontroli i oceny realizacji programów, które wspiera finansowo. 2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia: 1. sposób funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, standardy dla poszczególnych rodzajów usług, kwalifikacje osób wykonujących te usługi oraz termin dostosowania do wymaganych standardów, uwzględniając zakres usług, miejsce i sposób ich realizacji oraz konieczność zapewnienia respektowania praw osób korzystających z usług; 2. standardy działalności zawodowej w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, uwzględniając aspekty etyczne tej działalności i konieczność zapewnienia wysokiej jakości działań; 3. tryb kierowania i przyjmowania do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych w ramach wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, warunki i tryb ustalania i pobierania odpłatności, jak również warunki całkowitego lub częściowego zwalniania z odpłatności za pobyt w tych jednostkach i korzystanie z ich usług, uwzględniając sytuację materialną kierowanych osób. 3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia: 1) opis systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 17, art. 19 pkt 17, art. 21 pkt 7 i art. 22 pkt 12, stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, zawierający strukturę systemu, wymaganą minimalną funkcjonalność systemu oraz zakres komunikacji między elementami struktury systemu, w tym zestawienie struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 2) wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju systemu, 3) sposób postępowania w zakresie stwierdzania zgodności oprogramowania z opisem systemu - mając na uwadze zapewnienie jednorodności zakresu i rodzaju danych, która umożliwi ich scalanie w zbiór centralny, a także zachowanie zgodności z minimalnymi wymaganiami i sposobem stwierdzania zgodności oprogramowania, określonymi na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 4) W przypadku gdy realizacja zadań określonych w ustawie jest związana z przekazywaniem informacji za pomocą systemu teleinformatycznego, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego nieodpłatnie udostępni podmiotom obowiązanym do przekazywania informacji na podstawie niniejszej ustawy oprogramowanie, które jest zgodne z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w przepisach wydanych na podstawie ust. 3. 4a) Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może utworzyć rejestr centralny obejmujący dane dotyczące jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, a także dane

11 11 dotyczące osób i rodzin, którym udzielono świadczeń pomocy społecznej, oraz form udzielonej pomocy społecznej, gromadzone przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej na podstawie przepisów ustawy, oraz może przetwarzać te dane na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej przekazują dane do rejestru centralnego, wykorzystując oprogramowanie, o którym w mowa w ust. 4. 5) Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, realizując zadania określone w ustawie związane z przekazywaniem informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, uwzględnia zasadę równego traktowania wszystkich powszechnie użytkowanych w kraju systemów operacyjnych oraz uwzględnia potrzebę umożliwienia wszystkim podmiotom obowiązanym do przechowywania informacji w formie dokumentu elektronicznego, stosowania oprogramowania dostosowanego do używanych systemów informatycznych bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów licencyjnych.

12 12 3. POMOC SPOŁECZNA W POLSCE - STRUKTURA Rada Pomocy Społecznej MI NI STE R DS. Z AB E Z PIECZE NIA SPOŁE C Z NEGO Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej Samorząd Wojewódzki M AR S Z AŁ E K WOJEWOD A Urząd Wojewódzki Urząd Marszałkowski Wydział Polityki Społecznej Departament Zdrowia i Polityki Społecznej REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ Powiat S T AR O ST A Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Domy Pomocy Społecznej - ponadgminne Placówki opiekuńczowychowawcze Ośrodki Adopcyjno- Opiekuńcze Ośrodki Interwencji Kryzysowej Rodziny zastępcze ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Gmina P RE Z YDE NT B U R MISTRZ WÓJT Ośrodek Pomocy Społecznej Domy Pomocy Społecznej - gminne Środowiskowe Domy Samopomocy Dzienne Domy Pomocy / Pobytu inne Ośrodki Wsparcia nadzór współdziałanie

13 13 4. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE PODSTAWOWE INFORMACJE Województwo opolskie zajmuje powierzchnię km 2 (3,01 powierzchni kraju), z czego użytki rolne zajmują 60, lasy ok. 27, a pozostałe grunty 13 Śląsk Opolski graniczy z województwami: dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i śląskim. Na południu sąsiaduje z Republiką Czeską. Stolicą województwa jest Opole, liczące mieszkańców (w 2008 r.). Woj. opolskie jest najmniejszym obszarowo regionem kraju. Pod względem liczby ludności znajduje się na 15 miejscu (mniej ludności mieszka jedynie w województwie lubuskim). W 2008 r. woj. opolskie zamieszkiwało mieszkańców (2,21 mieszkańców Polski). Wskaźnik urbanizacji wynosi 52,4 (średni wskaźnik ludności miejskiej w kraju wynosi 61,1 ). Na terenie woj. opolskiego zlokalizowanych jest 71 gmin, z czego: - 3 gminy miejskie, - 32 gminy miejsko-wiejskie, - 36 gmin wiejskich. Od 2000 r. w woj. opolskim występuje ujemny przyrost naturalny. W 2008 r. wskaźnik przyrostu naturalnego wyniósł -0,6 (średni wskaźnik w kraju -0,9). W 2008 r. ze Śląska Opolskiego wyjechało osób. Oznacza to, iż średnio na 1000 mieszkańców wyjechały 3 osoby (ok. 25 to migracje zagraniczne). Wykres 1. Migracje ludności w woj. opolskim ogółem w 2008 w tys napływ odpływ odpływ napływ Źródło: Portrety powiatów województwa opolskiego, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole 2009 Przeciętne dalsze trwanie życia w woj. opolskim jest porównywalna do średniej w kraju i wynosi odpowiednio 71,94 lat dla mężczyzn (średnia 71,26 lat) oraz 80,00 lat dla kobiet (średnia 79,96 lat). W latach 90-tych XX wieku zaobserwowano istotny postęp w wydłużaniu się przeciętnego trwania życia w skali całego kraju. Szczególnie dotyczy to mężczyzn, dla których średnie trwanie życia na Opolszczyźnie wydłużyło się o 5,6 roku w latach , co jest najwyższym wzrostem tego wskaźnika w kraju. aktywnych zawodowo (liczba ludzi zdolnych do pracy w wieku produkcyjnym) stanowi 39,9 ogólnej liczby mieszkańców woj. opolskiego (średnia w kraju - 44,6 ). Przeciętne wynagrodzenie brutto w 2008 r. przypadające na 1 pracującego mieszkańca województwa wynosiło zł. W porównaniu ze średnią krajową zarobki są o 9 niższe. Jednocześnie wydatki na 1 osobę w gospodarstwie domowy wynoszą 1016 zł i są o 12,4 wyższe od średnich wydatków gospodarstwa domowego w Polsce. Przyczyną takiego stanu rzeczy są m.in. sezonowe migracje zarobkowe części mieszkańców Śląska Opolskiego. Woj. opolskie należy do grupy województw o średnim natężeniu zjawiska bezrobocia (spadek bezrobocia w ostatnich latach był wynikiem dużej dynamiki rozwojowej Polski oraz licznej emigracji zarobkowej).

14 14 W 2008 r. stopa bezrobocia w woj. opolskim wynosiła 9,9 i była o 0,4 punktu wyższa od krajowej stopy bezrobocia. Wskaźnik zatrudnienia wyniósł 47,5 (średnia dla kraju - 50,4 ). Wykres 2. Stopa bezrobocia w powiatach woj. opolskiego wg stanu na r. Wskaźnik stopy bezrobocia w listopadzie 2009 r. wyniósł 12,0 (w stosunku do grudnia 2009 r. wzrósł o 2.1 pkt ). Najwyższą stopę bezrobocia zarejestrowano w powiatach: brzeskim (17,7 ), namysłowskim (16,7 ) i nyskim (16,6 ). Najniższą w Opolu mieście (5,9 ) i powiecie oleskim (7,9 ). Śląsk Opolski należy do grupy regionów kraju, w których notuje się stosunkowo niski wskaźnik osób pomocą społeczną. W 2008 r. na 10 tys. mieszkańców województwa korzystało ze świadczeń pomocy społecznej 406 osób, podczas gdy średni wskaźnik dla Polski wyniósł 551 osób. 5. POMOC SPOŁECZNA W WOJ. OPOLSKIM W LATACH WYBRANE ZAGADNIENIA 5.1 KLIENCI POMOCY SPOŁECZNEJ W 2008 r. z różnych form pomocy społecznej skorzystały ogółem osoby i rodziny, tj. 4,4 mieszkańców województwa (średnia dla Polski - 5,5 ). W rodzinach pomocą było członków tych rodzin (7,4 ludności województwa). W 2008 r. wśród ogółem pomocą było: osoby w ośrodkach pomocy społecznej (pomoc środowiskowa), osób w powiatowych centrach pomocy rodzinie, osób - w domach pomocy społecznej, 612 dzieci i młodzieży - w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 538 osób w środowiskowych domach samopomocy.

15 15 Tabela 1. Klienci pomocy społecznej woj. opolskiego w latach OSOBY OBJĘTE POMOCĄ SPOŁECZNĄ ogółem Rok Porównanie 2007 r do 2008 r. osób i rodzin 2007= 100% w tym: w ośrodkach pomocy społecznej w powiatowych centrach pomocy rodzinie w domach pomocy społecznej (gminne i ponadgminne) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w środowiskowych domach samopomocy Źródło: Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej, pieniężnych, w naturze i usługach za 2007 r. i 2008 r. Tabela 2. Klienci pomocy społecznej na tle mieszkańców woj. opolskiego Rok mieszkańców woj. ogółem osób i rodzin pomocą pomocą do liczby mieszkańców woj. opolskiego (w ) , ,4 2007=100% 99,6 83,2 x Źródło: Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej, pieniężnych, w naturze i usługach za 2007 r. i 2008 r. z tego: W 2008 r. liczba miejsc w domach pomocy społecznej Śląska Opolskiego wyniosła 2 812, w 10 domach dla osób w podeszłym wieku miejsca, w 3 domach o podwójnej funkcji (dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych) 212 miejsc, w 2 domach dla osób w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych fizycznie 375 miejsc, w 5 domach dla osób przewlekle psychicznie chorych 647 miejsc, w 4 domach dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 302 miejsca, w 4 domach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 355 miejsc, w 2 domach dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 163 miejsca, w 1 domu dla niepełnosprawnych Intelektualnie i przewlekle somatycznie chorych 214 miejsc. Spośród 16 województw w kraju Śląsk Opolski zajmuje pierwsze miejsce pod względem liczby miejsc w domach pomocy społecznej przypadających na 10 tys. mieszkańców. Wskaźnik ten dla województwa wynosi 27,2 przy średnim dla Polski 20,9 (najniższy występuje w woj. podlaskim 17,4 miejsca). Także pod względem liczby miejsc w dziennych domach pomocy woj. opolskie zajmuje najwyższe miejsce w kraju. Na każde 10 tys. mieszkańców województwa przypada 11,4 miejsca w tych domach (średnia dla kraju 3,5). Najbardziej liczną i zróżnicowaną grupę świadczeniobiorców stanowią osoby i rodziny korzystające z pomocy środowiskowej (w ośrodkach pomocy społecznej). W 2008 r. pomocą środowiskową w woj. opolskim objęto ogółem osoby i rodziny. W porównaniu do 2007 r. liczba pomocą środowiskową spadła o 19, co wynikało z poprawy ogólnej sytuacji społecznogospodarczej kraju (spadek bezrobocia, zarobkowe wyjazdy zagraniczne, wzrost dochodów rodzin dotychczas korzystających z pomocy, które utraciły prawo do świadczeń z pomocy społecznej poprzez przekroczenie kryterium dochodowego).

16 POWODY PRZYZNANIA POMOCY Najczęściej występującym powodem udzielenia pomocy jest ubóstwo. W 2008 r. pomoc z tego tytułu otrzymało ogółem rodzin, tj. o 9 mniej niż w 2007 r. Następnym powodem udzielania pomocy jest bezrobocie rodziny (o 16 mniej niż w 2007 r.), a kolejne miejsca zajmują: długotrwała choroba (8 477 rodzin) i niepełnosprawność rodziny. Lp. Tabela 3. Powody trudnej sytuacji życiowej w latach Rok Porównanie 2007 r. do Powód trudnej sytuacji życiowej r. w liczba rodzin 2007=100% 1 Ubóstwo Sieroctwo Bezdomność Potrzeba ochrony macierzyństwa w tym wielodzietność Bezrobocie Niepełnosprawność Długotrwała choroba Bezradność w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego w tym : rodziny niepełne rodziny wielodzietne Przemoc w rodzinie Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi x 0 X 10 Alkoholizm Narkomania Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy 0 0 X 15 Zdarzenie losowe Sytuacja kryzysowa Klęska żywiołowa lub ekologiczna Źródło: Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej, pieniężnych, w naturze i usługach za 2007 r. i 2008 r. 5.3 KADRA POMOCY SPOŁECZNEJ WOJ. OPOLSKIEGO Wg stanu na 31 grudnia 2008 r. kadra pomocy społecznej woj. opolskiego liczyła ogółem osób, z tego: w domach pomocy społecznej, 233 w ośrodkach wsparcia, z tego: o 123 w środowiskowych domach samopomocy, o 76 - w dziennych domach pomocy, o 7 w noclegowniach, o 19 w ośrodkach interwencji kryzysowej,

17 17 o 8 osób w innych ośrodkach wsparcia (np. pracownicy specjalistycznych ośrodków dla ofiar przemocy w rodzinie). 145 w powiatowych centrach pomocy rodzinie, w ośrodkach pomocy społecznej, 312 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 12 w Wydziale Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, 8 w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu. Tabela 4. Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej woj. opolskiego Jednostka organizacyjna pracowników w latach Porównanie 2007 r. do 2008 r. w 2007=100% Ogółem w tym: Domy pomocy społecznej Środowiskowe domy samopomocy Placówki opiekuńczo-wychowawcze Ośrodki pomocy społecznej Powiatowe centra pomocy rodzinie Inne ośrodki wsparcia (domy dziennego pobytu, noclegownie, ośrodki dla ofiar przemocy w rodzinie) Wydział Polityki Społecznej OUW Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu Źródło: Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej, pieniężnych, w naturze i usługach za 2007 r. i 2008 r. Na jednego zatrudnionego w systemie pomocy społecznej woj. opolskiego w 2008 r. przypadało średnio 12 osób pomocą, tj. o 20 mniej niż w 2007 r. Tabela 5. Wskaźniki zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej woj. opolskie w latach Jednostki organizacyjne pomocy społecznej podopiecznych przypadająca na 1 zatrudnionego w 2007 r r. podopiecznych przypadająca na 1 zatrudnionego w 2008 r. do 2007 r. w Ogółem Ośrodki pomocy społecznej w tym pracownicy w rejonach opiekuńczych Domy pomocy społecznej 1,6 1,6 100 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2,5 1,9 76 Środowiskowe domy samopomocy 4,2 4,4 105 Źródło: obliczenia własne na podstawie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej, pieniężnych, w naturze i usługach w 2007 r. i 2008 r. 5.4 STRUKTURA ORGANIZACYJNA POMOCY SPOŁECZNEJ Na terenie woj. opolskiego funkcjonują obecnie (stan na r.) następujące jednostki organizacyjne pomocy społecznej: 31 domów pomocy społecznej, w tym 30 ponadgminnych i 1 gminny (37 domów razem z filiami) miejsc, 4 placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku (liczba miejsc 136), 17 placówek opiekuńczo-wychowawczych - dla 612 dzieci, z tego:

18 18 12 placówek socjalizacyjnych, 1 placówka rodzinna (Rodzinny Dom Dziecka Bona Familia w Ozimku), 1 Pogotowie Opiekuńcze w Opolu, 3 placówki wielofunkcyjne, łączące działania interwencyjne i socjalizacyjne, 11 środowiskowych domów samopomocy dla 538 podopiecznych (osoby z zaburzeniami psychicznymi), 12 dziennych domów pomocy dla osób, 16 schronisk i noclegowni na ok. 750 miejsc, 8 ośrodków interwencji kryzysowej (w 2008 r. pomocy udzielono osobom); 3 ośrodki adopcyjno-opiekuńcze (w tym 1 niepubliczny) dla 896 osób, a także : 2 specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (udzieliły pomocy 836 osobom), 2 jednostki specjalistycznego poradnictwa rodzinnego (udzieliły porad dla 458 osobom), 145 organizacji pozarządowych, działających na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, bezdomnym, długotrwale chorym, starszym oraz dzieci i młodzieży. 5.5 KOSZT ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ - WOJ. OPOLSKIE W 2008 r. Łączny koszt świadczeń udzielonych z pomocy społecznej wyniósł 167 mln zł, z czego: - koszt zadań zleconych 112 mln zł (budżet państwa sfinansował 67 kosztu świadczeń ogółem), - koszt zadań własnych 55 mln zł (budżet gmin sfinansował 33 kosztu świadczeń ogółem). Tabela 6. Koszt pomocy społecznej w latach Środki finansowe przeznaczone na pomoc społeczną (bez kosztów utrzymania OPS i PCPR) Ogółem z tego: Koszt świadczeń w tys. zł w latach Koszt świadczeń w 2008 r. do 2007 r. w finansowane z budżetu państwa finansowane ze środków własnych samorządu udział procentowy środków własnych samorządu 36 % 33 % X w tym: Pomoc środowiskowa Formy pomocy Koszt świadczeń w tys. zł w latach Koszt świadczeń w 2008 r. do 2007r. w Ogółem * 132 w tym: Zadania zlecone (finansowane z budżetu państwa) Zadania własne (finansowane z budżetu gminy) Pomoc stacjonarna i półstacjonarna Koszt utrzymania domów pomocy społecznej (dofinansowanie budżetu państwa) Koszt utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych (dofinansowanie budżetu państwa) Koszt utrzymania środowiskowych domów samopomocy (budżet państwa) Koszt utrzymania innych ośrodków wsparcia m.in. dla ofiar przemoc w rodzinie (budżet państwa) Koszt utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (środki własne powiatu) *w kwocie ogółem ujęto środki przeznaczone na wypłatę zasiłków z tytułu klęski żywiołowej łącznie tys. zł. Źródło: Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej, pieniężnych, w naturze i usługach za 2007 r. i 2008 r. oraz układ wykonawczy budżetu wojewody w latach

19 19 w tym: Tabela 7. Koszt świadczeń pieniężnych przypadających na jednego podopiecznego i mieszkańca w 2008 r. (bez środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęski żywiołowej) Rok 2008 osób pomocą środowiskową Koszt świadczeń Roczna wysokość pomocy przypadająca na 1 podopiecznego w zł Roczna wysokość pomocy przypadająca na 1 mieszkańca w zł Ogółem (163 zł miesięcznie) 75 Zasiłki stałe (276 zł miesięcznie) X Zasiłki okresowe (151 zł miesięcznie) X Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe (70 zł miesięcznie) X Usługi opiekuńcze - własne X X Specjalistyczne usługi opiekuńcze X X Pomoc w formie zakupu posiłku (41 zł miesięcznie) X Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej (920 zł miesięcznie) X Inne formy X x X * uwzględniono osoby, które otrzymały zasiłki okresowe sfinansowane z budżetu państwa (minimalna wysokość zasiłku okresowego) ** koszt pomocy w ramach zadań zleconych z uwzględnieniem pomocy na skutki klęski żywiołowej w wysokości zł *** koszt pomocy w ramach zadań własnych z uwzględnieniem pomocy na skutki klęski żywiołowej w wysokości zł. Źródło: Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej, pieniężnych, w naturze i usługach za 2007 r. i 2008 r..

20 20 Tabela 8. Główne powody udzielonej pomocy w 2008 r. Lp. Gmina (ośrodek pomocy społecznej) 1 Powiat brzeski ludności osób, którym przyznano decyzją świadczenia osób, którym przyznano decyzję do liczby ludności w Ubóstwo Proc. Bezrobocie Proc. Główne powody udzielania pomocy Niepełnosprawność Proc. Rodziny niepełne Proc. Rodziny wielodzietne Proc. pracowników socjalnych ludności gminy na 1 pracownika socjalnego 2 MOPS Brzeg , , , , ,2 72 4, GOPS Skarbimierz , , , ,3 12 5,7 3 1, MGOPS Grodków , , , , ,4 4 0, MGOPS Lewin Brzeski , , , ,3 18 1,9 13 1, GOPS Lubsza , , , ,7 31 9,6 24 7, GOPS Olszanka , , , , ,2 11 8, Powiat głubczycki 9 MGOPS Baborów , , ,0 86 9,3 42 4,6 24 2, GOPS Branice , , , ,3 8 1,4 1 0, MGOPS Głubczyce , , , , ,8 92 6, MGOPS Kietrz , , , ,0 41 8,5 26 5, Powiat kędzierzyńskokozielski MOPS Kędzierzyn-Koźle , , , , , , GOPS Bierawa , , , ,6 4 2,4 2 1, GOPS Cisek , , , ,5 13 7,0 11 5, GOPS Pawłowiczki , , , ,7 24 7,2 8 2, GOPS Polska Cerekiew ,7 19 9, , ,4 12 5,7 4 1, GOPS Reńska Wieś ,6 2 1, , ,9 6 4,3 11 7, Powiat kluczborski 21 MGOPS Byczyna , , ,9 43 6,6 40 6,1 16 2, MGOPS Kluczbork , , , ,8 71 4,8 11 0, GOPS Lasowice Wielkie , , , ,4 12 5,8 8 3, MGOPS Wołczyn , , , ,2 73 8,3 42 4,

21 21 Lp. Gmina (ośrodek pomocy społecznej) ludności osób, którym przyznano decyzją świadczenia osób, którym przyznano decyzję do liczby ludności w Ubóstwo Proc. Bezrobocie Proc. Główne powody udzielania pomocy Niepełnosprawność Proc. Rodziny niepełne Proc. Rodziny wielodzietne Proc. pracowników socjalnych ludności gminy na 1 pracownika socjalnego 25 Powiat krapkowicki 26 MGOPS Gogolin , , , , ,1 21 4, MGOPS Krapkowice , , , , ,5 47 5, GOPS Strzeleczki , , , , ,2 10 7, GOPS Walce , , , , ,1 7 5, MGOPS Zdzieszowice , , , , ,8 21 4, Powiat miasto Opole , , , , ,7 99 3, Powiat namysłowski 33 GOPS Domaszowice , , , ,8 3 0,9 4 1, MGOPS Namysłów , , , ,5 71 7,4 40 4, GOPS Pokój , , , ,7 25 3,3 12 1, GOPS Świerczów , , ,7 31 8,6 26 7,2 20 5, GOPS Wilków , , , ,4 22 5, , Powiat nyski 39 MGOPS Głuchołazy , , , , ,4 37 4, GOPS Kamiennik , , ,6 40 7,7 24 4,6 0 0, MGOPS Korfantów , , ,7 26 7,0 12 3,2 16 4, GOPS Łambinowice ,4 2 0, , ,3 23 6,4 0 0, MGOPS Nysa , , , , ,1 81 3, MGOPS Otmuchów , , ,7 25 4,5 14 2,5 13 2, MGOPS Paczków , , , , ,3 35 7, GOPS Pakosławice , , ,8 35 8,8 1 0,3 0 0, GOPS Skoroszyce , , , ,2 9 4,7 3 1, Powiat oleski 49 MGOPS Dobrodzień , , , ,4 21 8,1 10 3,

22 22 Lp. Gmina (ośrodek pomocy społecznej) ludności osób, którym przyznano decyzją świadczenia osób, którym przyznano decyzję do liczby ludności w Ubóstwo Proc. Bezrobocie Proc. Główne powody udzielania pomocy Niepełnosprawność Proc. Rodziny niepełne Proc. Rodziny wielodzietne Proc. pracowników socjalnych ludności gminy na 1 pracownika socjalnego 50 MGOPS Gorzów Śląski , , ,4 23 6,1 26 6,8 16 4, MGOPS Olesno , , , ,6 13 2,3 1 0, MGOPS Praszka , , , ,7 28 6,0 2 0, GOPS Radłów ,2 1 1, , , , , GOPS Rudniki ,9 13 5, , ,1 15 6, , GOPS Zębowice , ,3 30 8, ,6 17 4,6 22 6, Powiat opolski 57 GOPS Chrząstowice , , ,5 16 9,2 11 6,4 1 0, GOPS Dąbrowa , , , ,9 32 9,6 9 2, GOPS Dobrzeń Wielki ,5 5 0, , ,0 58 7,4 11 1, GOPS Komprachcice , , , , ,0 15 5, GOPS Łubniany , , , ,3 18 6,6 17 6, GOPS Murów , , ,7 12 6,1 3 1,5 0 0, MGOPS Niemodlin , , , ,6 52 5,5 27 2, MGOPS Ozimek , , ,8 46 8,3 35 6,3 17 3, GOPS Popielów , , ,1 22 5,2 10 2,4 6 1, MGOPS Prószków ,7 12 7, , ,9 5 3,1 5 3, GOPS Tarnów Opolski , , , ,7 26 6,8 30 7, GOPS Tułowice , , , , , , GOPS Turawa ,0 17 8, ,8 9 4,7 14 7,3 11 5, Powiat prudnicki 71 MGOPS Biała , , , ,1 6 2,0 1 0, MGOPS Głogówek , , , , ,4 34 6, GOPS Lubrza , , ,9 15 6,0 0 0,0 0 0, MGOPS Prudnik , , , ,1 78 5,3 46 3,

23 23 Lp. Gmina (ośrodek pomocy społecznej) ludności osób, którym przyznano decyzją świadczenia osób, którym przyznano decyzję do liczby ludności w Ubóstwo Proc. Bezrobocie Proc. Główne powody udzielania pomocy Niepełnosprawność Proc. Rodziny niepełne Proc. Rodziny wielodzietne Proc. pracowników socjalnych ludności gminy na 1 pracownika socjalnego 75 Powiat strzelecki 76 GOPS Izbicko , , , ,4 9 7,4 5 4, GOPS Jemielnica ,4 0 0, ,7 17 9, , , MGOPS Kolonowskie , , , , ,8 10 4, MGOPS Leśnica , , , ,3 16 6,7 10 4, MGOPS Strzelce Opolskie , , , , ,0 30 3, MGOPS Ujazd * , , , ,0 15 7,4 18 8, MGOPS Zawadzkie , , , ,5 40 8,6 25 5, RAZEM , , , , , ,

24 INSTYTUCJE I PLACÓWKI POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJ. OPOLSKIM TABELE I WYKRESY Tabela 9. Instytucje pomocy społecznej w woj. opolskim - liczba miejsc w domach pomocy społecznej w 2008 r. Lp. Dom pomocy społecznej dla: placówek brzeski głubczycki kędzierzyńskokozielski miejsc w powiatach kluczborski krapkowicki * namysłowski nyski oleski opolski ziemski prudnicki strzelecki Opole miasto miejsc (ogółem) 1. osób w podeszłym wieku osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych osób w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych fizycznie osób przewlekle psychicznie chorych osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie dorosłych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle somatycznie chorych Razem w tym gminny dom pomocy społecznej w Kamionku (gmina Gogolin)

25 25 Tabela 10. Instytucje pomocy społecznej w woj. opolskim - liczba rodzin zastępczych i miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w powiatach w 2008 r. Lp. Powiat rodzin zastępczych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1. brzeski głubczycki kędzierzyńsko-kozielski kluczborski krapkowicki namysłowski nyski oleski opolski prudnicki strzelecki Opole miasto Razem

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania 2. Podział zadań między administrację publiczną Pomoc społeczna i zasady jej udzielania Polski system pomocy społecznej Pomoc

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna polega w szczególności na (art. 15 ustawy o pomocy społecznej):

Pomoc społeczna polega w szczególności na (art. 15 ustawy o pomocy społecznej): Pomoc społeczna polega w szczególności na (art. 15 ustawy o pomocy społecznej): - przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń; - pracy socjalnej; - prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

CONDUCTING ECONOMIC ACTIVITY BY SELECTED SECTIONS IN 2006 As of 31 XII W tym Of which

CONDUCTING ECONOMIC ACTIVITY BY SELECTED SECTIONS IN 2006 As of 31 XII W tym Of which WYBRANYCH SEKCJI W 2006 R. SECTIONS IN 2006 hel trade WOJEWÓDZTWO... 69462 6604 8963 23317 2319 4795 3566 9796 VOIVODSHIP Powiat brzeski... 6809 592 983 2358 156 474 333 939 Powiat brzeski Gminy miejskie:

Bardziej szczegółowo

RECORDED IN THE REGON REGISTER BY SELECTED SECTIONS IN 2005 As of 31 XII W tym Of which

RECORDED IN THE REGON REGISTER BY SELECTED SECTIONS IN 2005 As of 31 XII W tym Of which REGON WEDŁUG WYBRANYCH SEKCJI W 2005 R. REGISTER BY SELECTED SECTIONS IN 2005 Gr hel WOJEWÓDZTWO... 90597 3501 8547 8440 9636 27505 2772 5246 3717 16697 VOIVODSHIP Powiat brzeski... 8847 324 780 772 1025

Bardziej szczegółowo

CONDUCTING ECONOMIC ACTIVITY BY SELECTED SECTIONS IN 2008 As of 31 XII W tym Of which

CONDUCTING ECONOMIC ACTIVITY BY SELECTED SECTIONS IN 2008 As of 31 XII W tym Of which WYBRANYCH SEKCJI W 2008 R. SECTIONS IN 2008 hel trade WOJEWÓDZTWO... 72002 6677 10814 22959 2271 4836 3658 9956 VOIVODSHIP Podregion nyski... 28882 2678 4580 9960 900 1753 1352 3488 Subregion nyski Powiat

Bardziej szczegółowo

BILANS POTRZEB GMIN WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2011 r.

BILANS POTRZEB GMIN WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2011 r. [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

Zaakceptowanych do realizacji zostało 1 175* projektów o łącznej wartości 3 984,15 mln PLN i kwocie dofinansowania z EFRR 2 152,13 mln PLN.

Zaakceptowanych do realizacji zostało 1 175* projektów o łącznej wartości 3 984,15 mln PLN i kwocie dofinansowania z EFRR 2 152,13 mln PLN. W ramach RPO WO 2007-2013 wg stanu na dzień 26 lutego 2014 r. złożonych zostało 2 583 wniosków o łącznej wartości 6 949,39 mln PLN w tym dofinansowanie z EFRR wyniosło 3 726,47 mln PLN. Zaakceptowanych

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik do Uchwały Nr 328/LI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE..1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Załącznik do uchwały Nr XV/162/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Rozdział 1 Postanowienie ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PMOPS Powiat miejski Sosnowiec Tel. Fax 41-2 SOSNOWIEC 3 MAJA 33 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY RACZKI. uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY RACZKI. uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach. Projekt z dnia 14 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY RACZKI z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax 75-645 78 24 59-7 Bolesławiec Cicha 7/ MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie jest jednostką organizacyjną Miasta Gniezna. Działa na podstawie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie jest jednostką organizacyjną Miasta Gniezna. Działa na podstawie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie jest jednostką organizacyjną Miasta Gniezna. Działa na podstawie: - uchwał Rady Miasta Gniezna, - zarządzeń Prezydenta Miasta Gniezna oraz Dyrektora Miejskiego

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 29 lutego 2012 r. w Kościerzynie

UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 29 lutego 2012 r. w Kościerzynie UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 323440323 Fax MOPS Ruda Śląska 41-709 Ruda Śląska Markowej 20/ MPiPS-03 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa 2 9 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul. KOŚCIUSZKI 12A MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 33 875545 Fax GOPS Wieprz 34-22 WIEPRZ 424 MPiPS-3 Sprawozdanie półroczne

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MPiPS-03 Adresat MGOPS Nowe Sprawozdanie półroczne i roczne WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2008 r.

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2008 r. MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Rzeszów Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MOPS Rzeszów 35-25 Rzeszów Jagiellońska 26 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03. za I-VI 2016 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03. za I-VI 2016 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Reja 2A/ 47-224 Kędzierzyn-Koźle Tel. 774835949

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie:

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie: Załącznik do Uchwały Nr XLIV/264 /2013 Rady Gminy Obrazów z dnia 22 lipca 2013r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie Rozdział I Postanowienia ogólne Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Jerzmanowice Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 2 września 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 2 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 14 września 2016 r. Poz. 1845 UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY GMINY SIEDLISKO z dnia 2 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PCPR Powiat miejski Grudziądz Tel. 56 46 269 9 Fax 56 46 286 9 86-3 GRUDZIĄDZ ul. HALLERA 1 MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa 21 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Cicha 7/ 59-700 Bolesławiec Tel. 75-645 78

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SMOŁDZINIE Z SIEDZIBĄ W GARDNIE WIELKIEJ

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SMOŁDZINIE Z SIEDZIBĄ W GARDNIE WIELKIEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr././2016 Rady Gminy Smołdzino z dnia. 2016 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SMOŁDZINIE Z SIEDZIBĄ W GARDNIE WIELKIEJ 1 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle Reja 2A/ MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem.

UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem. UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Płk. Ks. W. Kubsza 28 44 300 WODZISŁAW ŚLĄSKI Tel. 324556200

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. KOŚCIUSZKI 12A 97-500 RADOMSKO Tel. 44 6832885

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax PCPR nakielski 89-1 NAKŁO NAD NOTECIĄ Dąbrowskiego 46 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miasto Inowrocław Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Tel. (52) 357-1-31 Fax 88-1 Inowrocław ul. Św. Ducha 9 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

Zadania pomocy społecznej

Zadania pomocy społecznej Zadania pomocy społecznej Dominika Jesionek, 17.02.2016 Zadania pomocy społecznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu. ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Do Uchwały... Rady Powiatu w Ełku z dnia... STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, zwane dalej Centrum,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej tel:. fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Strona 1 z 12 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Karola Miarki 11/ 43-300 Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/162/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 września 2004 r.

Uchwała Nr XXVI/162/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 września 2004 r. Uchwała Nr XXVI/162/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.81.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 3 września 2015 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁKACH Strona2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MPiPS-03. MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa PCPR nakielski Dąbrowskiego 46 89- NAKŁO NAD NOTECIĄ MPiPS-3 Sprawozdanie półroczne

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2003 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie ogółem Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 111 578 Służby wojewody realizujące zadania

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2001 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 107 859 Służby wojewody realizujące zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 1 z 13 2017-02-06 13:33 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Ignacego Daszyńskiego 3 44-300

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Kubsza 28 44-300 Wodzisław Śląski Tel. 0324556200 Fax

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr V/119/04 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 16 września 2004 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Świdnik Wyszyńskiego 12, 21-040 ŚWIDNIK Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu

Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2010 r.

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2010 r. MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Rzeszów Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASZKACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Hallera 1/ 86-300 Grudziądz Tel. 56 4626990 Fax

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS Pysznica ul. Wolności 320, 37-403 PYSZNICA Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Strona 1 z 13 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. KOŚCIUSZKI 12A 97-500 RADOMSKO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2017 Rady Gminy Niwiska z dnia... marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niwiskach

UCHWAŁA NR /2017 Rady Gminy Niwiska z dnia... marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niwiskach UCHWAŁA NR /2017 Rady Gminy Niwiska z dnia... marca 2017 r. Projekt w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niwiskach Na podstawie art. 18 ust.1, art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MGOPS Nowe ul. Plac Św. Rocha 5 86-170 NOWE Tel. Fax Numer identyfikacyjny REGON:

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY GMIN W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH

BUDŻETY GMIN W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH UR ZĄ D STATYSTYCZNY W OPOLU BUDŻETY GMIN W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH 1995-1998 informacje i opracowania statystyczne Opole lipiec 1999 ZNAKI UMOWNE Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło. Znak x - wypełnienie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PCPR nakielski Dąbrowskiego 46 89-100 Nakło nad Notecią Tel. 52 386-08-04 Fax 52

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. w Działdowie.

S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. w Działdowie. S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Załącznik do Uchwały Nr XXIII/202/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 marca 2013 roku. I. Postanowienia ogólne: 1 1. Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia...

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... projekt w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03. za I-XII 2010 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03. za I-XII 2010 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GOPS Porąbka Rynek 4 43-353 Porąbka Tel. (033)8106045 Fax Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w KŁODAWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w KŁODAWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w KŁODAWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej Ośrodkiem powołany na podstawie Uchwały Nr XII/56/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000. Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000. Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 109 094 Służby wojewody realizujące zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 605 UCHWAŁA NR XXXI/389/17 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Strona 1 z 15 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie ul. Kolejowa 30 32-080

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka //, - Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GOPS Pysznica - PYSZNICA ul. Wolności Tel. MPiPS- Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst jednolity STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie w brzmieniu jak w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie w brzmieniu jak w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. PADA GMINY SOMONINO 83 3"14 SOMONINO ul. Ceynowy 21 UCHWALA NR XV/128/12 RADY GMINY SOMONINO Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr l42,poz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

zakresie bezpiecznego korzystania z internetu w ramach inicjatywy Cyberbezpieczny Uczeń w roku szkolnym 2016/2017.

zakresie bezpiecznego korzystania z internetu w ramach inicjatywy Cyberbezpieczny Uczeń w roku szkolnym 2016/2017. 1 z 8 04.09.2017, 07:10 Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Wojewódzkiego program podniesienia świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu w ramach inicjatywy Cyberbezpieczny Uczeń

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/ MPiPS-03. za I-XII 2012 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/ MPiPS-03. za I-XII 2012 r. 1 z 15 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/ Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Bielsk Podlaski Kazimierzowska 18, 17-100 BIELSK PODLASKI Tel. 857302006 Fax 857302006

Bardziej szczegółowo

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie 1 Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie : 1. Ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo