START: WINDOWS SERVER 2008 PLATFORMA SIECI WEB I APLIKACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "START: WINDOWS SERVER 2008 PLATFORMA SIECI WEB I APLIKACJI"

Transkrypt

1 M START: WINDOWS SERVER 2008 PLATFORMA SIECI WEB I APLIKACJI Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Zarządzanie witrynami internetowymi w IIS Ćwiczenie 2: Wdrażanie konfiguracji współużytkowanej... 8 Ćwiczenie 3: Wdrażanie zdalnego zarządzania oraz delegowania funkcji Ćwiczenie 4: Wykorzystanie narzędzi wiersza poleceń Załącznik... 19

2 M Informacje zawarte w niniejszym dokumencie, łącznie z adresami URL i innymi odniesieniami internetowymi, mogą się zmienić bez ostrzeżenia. Jeśli nie zaznaczono inaczej, opisane tu przykładowe firmy, organizacje, produkty, nazwy domen, adresy poczty elektronicznej, znaki graficzne, osoby, miejsca lub zdarzenia mają charakter fikcyjny. Jakakolwiek zbieżność z rzeczywistymi firmami, organizacjami, produktami, nazwami domen, adresami poczty elektronicznej, znakami graficznymi, osobami, miejscami i zdarzeniami jest niezamierzona. Przestrzeganie wszystkich stosownych praw autorskich leży w gestii użytkownika. Bez ograniczania praw autorskich, żadnej części niniejszego dokumentu nie można kopiować, przechowywać w systemach przetwarzania danych ani przekazywać w żadnej formie za pomocą jakichkolwiek nośników (elektronicznych, mechanicznych, w postaci fotokopii, nagrań lub w inny sposób) w jakimkolwiek celu bez pisemnej zgody firmy Microsoft. Zawarte w dokumencie nazwy producentów, produktów i adresy URL służą jedynie celom informacyjnym i firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, jawnych ani domniemanych, dotyczących tych producentów ani użycia ich produktów wspólnie z jakimikolwiek technologiami firmy Microsoft. Zawarcie nazwy producenta lub produktu w dokumencie nie oznacza wsparcia firmy Microsoft dla tego producenta ani produktu. Łącza w tym dokumencie prowadzą do witryn, które nie są kontrolowane przez firmę Microsoft i firma Microsoft nie odpowiada za zawartość witryn, do których one prowadzą, ani za łącza zawarte w tych witrynach i za zmiany lub aktualizacje tych witryn. Firma Microsoft nie odpowiada za webcasting ani za żadną inną formę transmisji z witryn, do których prowadzą te łącza. Firma Microsoft przedstawia te łącza tylko jako przykłady dla użytkownika, a przedstawienie danego łącza w materiałach firmy nie oznacza poparcia dla danej witryny ani jej zawartości ze strony firmy Microsoft. Firma Microsoft może posiadać patenty lub mieć rozpoczęte postępowania patentowe, posiadać prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej, obejmujące zagadnienia poruszane w tym dokumencie. Z wyjątkiem przypadków jawnie objętych pisemnymi umowami licencyjnymi, uzyskanymi z firmy Microsoft, otrzymanie tego dokumentu nie oznacza udzielenia licencji na te patenty, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, jest zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów. Nazwy wymienionych w dokumencie firm i produktów mogą być znakami towarowymi swoich odpowiednich właścicieli. Wersja 1.0

3 Start: Windows Server 2008 Platforma sieci web i aplikacji 1 Wprowadzenie Szacowany czas potrzebny na wykonanie zadań w tym laboratorium: 90 minut Cele Po wykonaniu zadań w tym laboratorium użytkownik będzie w stanie: Tworzyć witryny sieci Web i zarządzać nimi przy użyciu interfejsu zarządzania IIS7. Zarządzać usługami IIS7 przy użyciu Windows Powershell oraz appcmd.exe. Wdrażać konfigurację współużytkowaną. Zarządzać usługami IIS7 przy użyciu zdalnych narzędzi zarządzania. Warunki wstępne Przed rozpoczęciem zadań w tym laboratorium użytkownik musi: Dysponować wiedzą na temat pojęć związanych z usługami IIS 6, takimi jak pule aplikacji oraz witryny sieci Web. Być w stanie pracować w środowisku wiersza poleceń Omówienie laboratorium Niniejsze laboratorium prezentuje proces wdrażania technologii używanych w scenariuszu zastosowania systemu Windows Server 2008 jako platformy sieci Web i aplikacji. Na początek wykorzystamy nowe narzędzie zarządzania usługami Internet Information Services (IIS) do skonfigurowania pul aplikacji i witryn sieci Web. Następnie wdrożymy współużytkowaną konfigurację poprzez przeniesienie istniejącej konfiguracji i treści na współużytkowany serwer plików. Następnie wdrożymy zdalne zarządzanie dla użytkowników domeny oraz menedżera IIS Manager i wykorzystamy delegowanie funkcji, w celu sprawdzenia, które ustawienia mogą być modyfikowane. Na koniec użyjemy APPCMD oraz Windows PowerShell, aby przeprowadzić kilka prostych zadań administracyjnych, przy użyciu wiersza poleceń, WMI oraz klasy Microsoft.Web.Administration. Scenariusz W niniejszym laboratorium używana jest przykładowa infrastruktura firmy Woodgrove Bank. Jest to lokalny bank inwestycyjny posiadający dwa biura. Biuro główne znajduje się w mieście

4 Start: Windows Server 2008 Platforma sieci web i aplikacji 2 Tampa na Florydzie. Oddział firmy znajduje się w Orlando na Florydzie. Kilku zdalnych użytkowników pracuje w biurach domowych w Miami. Woodgrove Bank standardowo wprowadził system Windows Server 2008 oraz Windows Vista. Wprowadzono tam również takie technologie, jak brama usług terminalowych, klastry pracy awaryjnej, kontrolery domeny tylko do odczytu oraz ochrona dostępu do sieci. Poszczególne elementy sieci pokazane zostały poniżej. Komputery wykorzystane w ćwiczeniach w niniejszym laboratorium zostały zaznaczone na ciemnoszaro.

5 Start: Windows Server 2008 Platforma sieci web i aplikacji 3 Woodgrove Bank postanowił zmienić przeznaczenie istniejącego serwera sieci Web, tak aby stał się hostem wewnętrznej witryny sieci Web, z której korzystać będą pracownicy firmy. Niniejsze zadanie polega na skonfigurowaniu wewnętrznego serwera w taki sposób, aby był hostem dla danej witryny sieci Web oraz na nadaniu pracownikowi o nazwisku Don Hall uprawnień do zarządzania zarówno konfiguracją, jak i zawartością witryny. Aby wykonać zadanie, należy ponownie skonfigurować istniejący serwer sieci Web poprzez usunięcie istniejących witryn sieci Web i utworzenie nowej. Dostępność witryny sieci Web można usprawnić poprzez wdrożenie współużytkowanej konfiguracji. Pozwoli to dodać dodatkowy serwer sieci Web lub zastąpić go bez potrzeby replikowania jego zawartości lub konfiguracji. Don Hall zostanie również uprawniony do zarządzania witryną sieci Web poprzez wdrożenie usługi IIS Management. Na koniec zapoznamy się z narzędziami administracyjnymi wiersza poleceń, zawartymi w usługach IIS, aby sprawdzić, czy będą one użyteczne w celu zautomatyzowania zarządzania konfiguracją serwera. Technologia maszyn wirtualnych Niniejsze laboratorium wykorzystuje Microsoft Virtual Server 2005 lub Microsoft Virtual PC, czyli aplikacje pozwalające na uruchomienie wielu komputerów wirtualnych na jednym urządzeniu fizycznym. W trakcie niniejszego ćwiczenia będziemy przełączać się między różnymi oknami, z których każde zawierać będzie oddzielną maszynę wirtualną. Przed rozpoczęciem należy zapoznać się z następującymi podstawowymi informacjami o maszynach wirtualnych: - Aby przełączyć fokus myszy i klawiatury na maszynę wirtualną, kliknij wewnątrz okna maszyny wirtualnej. - Aby przenieść fokus poza maszynę wirtualną, przenieś wskaźnik myszy poza okno maszyny wirtualnej. W celu imitacji działania kombinacji klawiszy CTRL+ALT+DELETE wewnątrz maszyny wirtualnej użyj klawiszy <PRAWY>ALT+DEL. Klawisz <PRAWY>ALT to tzw. klawisz hosta. Aby powiększyć okno maszyny wirtualnej, przeciągnij prawy dolny róg okna, tak jak pokazano na zdjęciu ekranu. Funkcja ta działa jedynie w aplikacji Virtual PC. Aby przełączyć się do trybu pełnego ekranu i z powrotem, użyj kombinacji klawiszy <PRAWY>ALT+ENTER.

6 Start: Windows Server 2008 Platforma sieci web i aplikacji 4 Komputery wykorzystane w niniejszym ćwiczeniu W niniejszym laboratorium wykorzystano komputery opisane w tabeli. Przed rozpoczęciem wykonywania ćwiczenia należy uruchomić maszyny wirtualne, a następnie zalogować się do komputerów. Przed uruchomieniem innych maszyn wirtualnych należy upewnić się, że maszyna wirtualna TPA-DC-01 jest w pełni uruchomiona. Maszyna wirtualna TPA-DC-01 TPA-SRV-02 Rola Kontroler domeny, współużytkowany serwer magazynujący, klient sieci Web Serwer sieci Web Wszystkie konta użytkowników w niniejszym ćwiczeniu korzystają z hasła Passw0rd! Uwaga dotycząca oprogramowania przedpremierowego W niektórych etapach niniejszego ćwiczenia wykorzystane zostanie oprogramowanie, które nie zostało jeszcze wydane i jako takie może zawierać aktywne błędy. Dołożono wszelkich starań, aby niniejsze ćwiczenie przebiegało tak, jak zostało to opisane, jednak mogą pojawić się nieznane lub nieprzewidziane problemy w wyniku korzystania z oprogramowania w wersji przedprodukcyjnej. Uwaga dotycząca kontroli kont użytkowników Niektóre etapy niniejszego ćwiczenia mogą podlegać kontroli kont użytkowników. Jest to technologia, która zapewnia komputerom dodatkowe zabezpieczenie, jakim jest potwierdzanie przez użytkowników działań wymagających posiadania praw administratorskich. Zadania, które generują potwierdzenie wymagane przez kontrolę kont użytkowników oznaczone są ikoną tarczy. W przypadku pojawienia się ikony tarczy, należy potwierdzić akcję poprzez wybranie odpowiedniego przycisku w wyświetlonym polu dialogowym.

7 Start: Windows Server 2008 Platforma sieci web i aplikacji 5 Ćwiczenie 1: Zarządzanie witrynami internetowymi w IIS 7 Maszyna TPA-SVR-02 używana jest jako host wewnętrznej witryny sieci Web. Aby skonfigurować serwer, należy usunąć istniejące witryny sieci Web i utworzyć nową witrynę sieci Web oraz pulę aplikacji. Ponadto, ponieważ nowa witryna jest wewnętrzną witryną sieci Web, a niektóre obszary witryny są zastrzeżone dla określonych pracowników, decydujemy się na wdrożenie na serwerze usługi Windows Authentication i wyłączamy uwierzytelnianie anonimowe. W niniejszym ćwiczeniu przeprowadzimy konfigurację maszyny TPA-SVR-02 Tworzenie nowej puli aplikacji Niniejsze zadanie polega na utworzeniu nowej puli aplikacji. W usługach IIS7 konfigurowanie puli aplikacji zostało uproszczone. Podczas tworzenia puli aplikacji, wystarczy więc dostarczyć minimalną ilość informacji. Po utworzeniu puli aplikacji możliwy jest dostęp do takich ustawień, jak konfiguracja tożsamości i recyclingu, przy pomocy łącz znajdujących się w okienku Actions. Passw0rd!. 2. W menu Start przejdź do pozycji Administrative Tools, a następnie kliknij polecenie Internet Information Services (IIS) Manager. 3. W oknie Internet Information Services (IIS) Manager rozwiń pozycję TPA-SRV-02 i kliknij Application Pools. 4. W okienku Action kliknij polecenie Add Application Pool. Okienko akcji w menedżerze Internet Information Services (IIS) Manager jest oknem kontekstowym, zawierającym większość zadań i działań konfiguracyjnych. Podczas konfigurowania usług IIS7 okno to będzie bardzo często wykorzystywane. 5. W oknie dialogowym Add Application Pool w polu Name wpisz: Internal Web Site i kliknij przycisk OK. Tworzenie nowej witryny sieci Web Niniejsze zadanie polega na utworzeniu nowej witryny sieci Web dla witryny wewnętrznej. Kod źródłowy dla witryny wewnętrznej magazynowany jest w folderze C:\InternalSite. Najpierw należy usunąć domyślną witrynę sieci Web, która nie będzie już wykorzystywana przez serwer. Następnie należy utworzyć nową witrynę sieci Web, odbierającą sygnały na wszystkich adresach IP serwera oraz przypisać ją do nowo utworzonej puli aplikacji. Passw0rd!, a następnie otwórz menedżera Internet Information Services (IIS) Manager.

8 Start: Windows Server 2008 Platforma sieci web i aplikacji 6 2. W oknie Internet Information Services (IIS) Manager rozwiń pozycję Sites, a następnie kliknij polecenie Default Web Site. 3. Prawym przyciskiem myszy rozwiń pozycję Default Web Site, a następnie kliknij polecenie Remove. 4. W oknie dialogowym Confirm Remove kliknij Yes. 5. W oknie Internet Information Services (IIS) Manager kliknij polecenie polecenie Sites, a następnie w okienku Actions kliknij polecenie Add Web Site. 6. Uzupełnij okno dialogowe Add Web Site przy użyciu informacji zawartych w tabeli poniżej. Po zakończeniu kliknij przycisk OK. Ustawienie Nazwa witryny Ścieżka fizyczna Adres IP Powiązania Wartość Internal Web Site C:\InternalSite Brak przypisanego Wartości domyślne 7. W okienku Actions kliknij polecenie Browse *:80 (http). We wcześniejszej wersji usług IIS do magazynowania wszystkich informacji na temat obiektu, takich jak ustawienia, uprawnienia oraz inne opcje konfiguracyjne, wykorzystywano pojedynczą stronę właściwości. Obecnie ustawienia te dostępne są w widoku Features, jak również w menu Options w okienku Actions. 8. Zamknij okno przeglądarkę Internet Explorer. Konfigurowanie witryny do korzystania z Windows Authentication Niniejsze zadanie polega na ponownym skonfigurowaniu nowej witryny Internal Web Site do korzystania wyłącznie z funkcji Windows Authentication. Usługi IIS 7 organizują konfigurację obiektu, takiego jak witryna sieci Web, w funkcje dostępne na stronie funkcji dynamicznych w oknie Contents. Wspomniana konfiguracja magazynowana jest w pliku XML, w tym samym katalogu, co witryna sieci Web. Wszystkie ustawienia w oknie funkcji są hierarchiczne i dziedziczą ustawienia od ustawień nadrzędnych. Passw0rd! i otwórz menedżera Internet Information Services (IIS) Manager. 2. W oknie Internet Information Services (IIS) Manager w sekcji Sites kliknij polecenie Internal Web Site.

9 Start: Windows Server 2008 Platforma sieci web i aplikacji 7 3. W oknie Contents w sekcji IIS kliknij polecenie Authentication, a następnie w okienku Actions kliknij polecenie Open Feature. Aby szybciej nawigować, można również otworzyć funkcję, klikając na nią dwukrotnie. Do widoku funkcji można powrócić, klikając obiekt w oknie połączeń, lub klikając strzałkę nawigacyjną powrotu w obszarze paska tytułu. 4. W oknie Authentication kliknij polecenie Anonymous Authentication, a następnie w okienku Actions kliknij polecenie Disable. 5. W oknie Authentication kliknij polecenie Windows Authentication, a następnie w okienku Actions kliknij polecenie Enable.

10 Start: Windows Server 2008 Platforma sieci web i aplikacji 8 Ćwiczenie 2: Wdrażanie konfiguracji współużytkowanej Aby usprawnić dostępność witryny Internal Web Site, Woodgrove Bank postanowił wdrożyć konfigurację współużytkowaną dla serwera sieci Web, na którym jest ona uruchomiona. Dzięki temu firma może szybko dodawać dodatkowe serwery, jeśli wymaga tego poziom obciążenia, lub zastępować istniejące serwery, nie powodując przestojów na stronie. Dzięki przeniesieniu współużytkowanej konfiguracji oraz zawartości witryny na serwer plików, firma może konfigurować różne serwery, aby korzystały z magazynu konfiguracji współużytkowanych, a co za tym idzie, aby nie musiały wprowadzać żadnych dodatkowych zmian. Niniejsze ćwiczenie polega na wdrożeniu konfiguracji współużytkowanej poprzez przeniesienie zawartości i konfiguracji na współużytkowany serwer plików oraz poprzez skonfigurowanie uprawnień na tym serwerze. Nadawanie uprawnień grupowych na serwerze sieci Web do folderu konfiguracji współużytkowanej Współużytkowana konfiguracja musi być magazynowana w lokalizacji sieciowej, odczytywalnej i zapisywalnej przez serwer sieci Web. W tym celu należy nadać kontu maszyny serwera sieci Web uprawnienia do odczytu i zapisu dotyczące udziału lub skonfigurować usługi IIS tak, aby korzystały z danego konta użytkownika. Niniejsze zadanie polega na skonfigurowaniu uprawnień konta maszyny TPA-SRV-01 do odczytu i zapisu w konfiguracji współużytkowanej. Ponadto skonfigurowane zostaną również uprawnienia administratorów serwera sieci Web, aby mogli modyfikować daną lokalizację. 1. Zaloguj się do TPA-DC-01 jako Woodgrovebank\Administrator przy użyciu hasła Passw0rd!. 2. W menu Start w polu Start Search wpisz c:\, a następnie naciśnij klawisz ENTER. 3. W oknie Windows Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie WebSites, a następnie kliknij polecenie Share. 4. W oknie dialogowym File Sharing kliknij polecenie Change sharing permissions. 5. W oknie dialogowym File Sharing wpisz Web Administrators, a następnie kliknij przycisk Add. 6. W oknie Permission Level zmień uprawnienia grupy Web Administrators na Contributor. 7. W oknie dialogowym File Sharing wpisz Web Servers, a następnie kliknij przycisk Add. 8. W oknie Permission Level zmień uprawnienia grupy Web Administrators na Contributor, a następnie kliknij polecenie Share. 9. Kliknij przycisk Done, aby zamknąć okno dialogowe File Sharing.

11 Start: Windows Server 2008 Platforma sieci web i aplikacji 9 Przenoszenie zawartości witryny sieci Web na współużytkowany serwer plików Niniejsze zadanie polega na przeniesieniu zawartości witryny sieci Web na współużytkowany serwer plików. Zawartość witryny sieci Web nie musi znajdować się w tej samej lokalizacji, co konfiguracja. Jednak po przeniesieniu, ścieżka musi zostać tak zaktualizowana, aby odpowiadała danemu serwerowi sieci Web. Passw0rd! i otwórz menedżera Internet Information Services (IIS) Manager. 2. W oknie Internet Information Services (IIS) Manager w sekcji TPA-SRV-02 rozwiń pozycję witryny, a następnie kliknij polecenie Internal Web Site. 3. W okienku Actions kliknij polecenie Stop. 4. W menu Start w polu Start Search wpisz C:\, a następnie naciśnij klawisz ENTER. 5. Skopiuj zawartość folderu C:\InternalSite do folderu \\TPA-DC- 01\WebSites\Content\InternalSite. 6. W oknie Internet Information Services (IIS) Manager kliknij polecenie Internal Web Site, a następnie w menu Actions kliknij polecenie Basic Settings. 7. W oknie dialogowym Edit Site w polu Physical Path wpisz \\TPA-DC- 01\WebSites\Content\InternalSite, a następnie kliknij polecenie Test Settings. Domyślna konfiguracja polega na połączeniu z udziałem zdalnym przy użyciu uwierzytelniania przekazującego (które można skonfigurować, klikając polecenie Connect as). Alternatywą dla tego rozwiązania jest skonfigurowanie dedykowanego konta użytkownika i przypisanie mu dostępu do ścieżki zawierającej treść witryny. Podczas przeprowadzania testu pojawi się ostrzeżenie. Jest to zachowanie oczekiwane. Dodanie grupy serwerów sieci Web do uprawnień współużytkowanych na maszynie TPA- DC-01 rozwiązało kwestię, której dotyczy ostrzeżenie. 8. W oknie dialogowym Test Connection kliknij polecenie Authorization, przejrzyj pole Details, a następnie kliknij przycisk Close. 9. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Edit Site. 10. W oknie Internet Information Services (IIS) Manager kliknij polecenie Internal Web Site, a następnie w okienku Actions kliknij polecenie Start. Przenoszenie konfiguracji serwera na współużytkowany serwer plików Niniejsze zadanie polega na wdrożeniu konfiguracji współużytkowanej. W tym celu należy najpierw wyeksportować konfigurację z istniejącego serwera, a następnie umieścić ją w magazynie w udziale sieciowym. Dostęp do udziału sieciowego musi być możliwy poprzez konto serwera sieci Web, lub poprzez wyznaczone konto użytkownika. W obu przypadkach konto musi posiadać system NTFS do odczytu/do zapisu oraz uprawnienia na poziomie współautora udziału, aby mogło korzystać z konfiguracji współużytkowanej.

12 Start: Windows Server 2008 Platforma sieci web i aplikacji 10 Passw0rd! i otwórz menedżera Internet Information Services (IIS) Manager. 2. W oknie Internet Information Services (IIS) Manager kliknij polecenie TPA-SRV W oknie Contents w sekcji Management kliknij polecenie Shared Configuration, a następnie w okienku Actions kliknij polecenie Open Feature. 4. W okienku Actions kliknij polecenie Export Configuration. 5. W oknie dialogowym Export Configuration w polu Physical path wpisz \\tpa-dc- 01\WebSites\Configuration\InternalSite, w polach Encryption keys password oraz w Confirm password wpisz Passw0rd!, a następnie kliknij przycisk OK. 6. W oknie dialogowym Export Configuration kliknij przycisk OK. 7. W oknie Contents zaznacz pole Enable Shared Configuration. 8. W oknie Configuration Location w polu Physical path wpisz \\tpa-dc- 01\WebSites\Configuration\InternalSite, a następnie kliknij przycisk Apply. W niektórych przypadkach, można osiągnąć wyższy poziom izolacji i bezpieczeństwa, korzystając z dedykowanego konta użytkownika zamiast z konta komputera. Nadanie kontu komputera dostępu do udziału oznacza nadanie wszystkim procesom korzystającym z tego konta takiego samego poziomu dostępu. 9. W oknie dialogowym Encryption Keys Password wpisz Passw0rd!, a następnie kliknij przycisk OK. 10. W oknie dialogowym Shared Configuration kliknij przycisk OK. 11. W oknie dialogowym Shared Configuration kliknij przycisk OK. 12. W oknie Connections kliknij TPA-SRV-02, a następnie w okienku Actions kliknij polecenie Restart. 13. W oknie Connections rozwiń pozycję Sites, a następnie kliknij Internal Web Site. 14. W okienku Actions kliknij polecenie Browse *:80 (http). 15. Zamknij okno Internet Explorer. 16. Zamknij okno Internet Information Services (IIS) Manager.

13 Start: Windows Server 2008 Platforma sieci web i aplikacji 11 Ćwiczenie 3: Wdrażanie zdalnego zarządzania oraz delegowania funkcji Woodgrove Bank wyznaczył użytkownika o nazwisku Don Hall do zarządzania wewnętrzną witryną sieci Web. Don Hall zawarł umowę z zewnętrzną firmą projektującą witryny sieci Web, która wyznaczyła projektanta sieci Web, Bena, aby współpracował z Donem na wewnętrznej witrynie sieci Web. Serwer TPA-SRV-02 jest hostem wewnętrznej witryny sieci Web oraz kilku innych aplikacji wewnętrznych. Woodgrove Bank nie chce nadać uprawnień administracyjnych na serwerze sieci Web ani Donowi, ani Benowi. Firma woli nadać im uprawnienia jedynie do witryny sieci Web, którą mają oni zarządzać. Ponadto, firma nie chce przypisać Benowi konta użytkownika usługi Active Directory, ponieważ dzięki temu uzyskałby dostęp do zasobów, których firma nie chce mu udostępnić. Oprócz tego, firma zadecydowała, że nie chce, aby Don lub Ben modyfikowali ustawienia dotyczące wyszukiwania domyślnych dokumentów lub katalogów. Decydujemy się zatem na wdrożenie usługi IIS Management Service i umożliwienie Donowi i Benowi dostępu jedynie do wewnętrznej witryny sieci Web. Ponadto włączamy i tworzymy konto IIS Manager User dla Bena, a istniejącemu kontu usługi Active Directory, należącemu do Dona, nadajemy uprawnienia do zarządzania witryną. Włączanie zdalnego zarządzania maszyną TPA-SRV-02 Niniejsze zadanie polega na zainstalowaniu IIS Management Service and Scripts and Tools na maszynie TPA-SRV-02. Następnie włączymy usługę Management Service i zezwolimy kontom użytkownika systemu Windows oraz kontom użytkownika IIS Manager na łączenie się z serwerem. Usługa IIS Management Service oraz IIS Management Scripts and Tools instalowane są, jako usługi roli dla roli Web Server korzystającej z Server Manager. Passw0rd!. 2. W menu Start przejdź do pozycji Administrative Tools, a następnie kliknij polecenie Server Manager. 3. W oknie Server Manager rozwiń pozycję Roles, a następnie kliknij polecenie Web Server (IIS). 4. W menu Action kliknij polecenie Add Role Services. 5. W kreatorze Add Role Services w sekcji Select Role Services zaznacz IIS Management Scripts and Tools, zaznacz pole Management Service, kliknij przycisk Next, a następnie kliknij przycisk Install.

14 Start: Windows Server 2008 Platforma sieci web i aplikacji Kliknij przycisk Close, aby zamknąć kreatora Add Role Services. 7. W menu Start przejdź do pozycji Administrative Tools, a następnie kliknij polecenie Internet Information Services (IIS) Manager. 8. W oknie Connections kliknij TPA-SRV-02, a następnie w oknie Contents, w sekcji Management, kliknij polecenie Management Service. 9. W okienku Actions kliknij polecenie Open Feature. 10. W Management Service, zaznacz pole Enable remote connections, a następnie w sekcji Identify Credentials kliknij Windows Credentials lub IIS Manager Credentials, po czym kliknij przycisk Apply. Management Service domyślnie odbiera na porcie 8172 i tworzy regułę zezwalającą dla przesyłu HTTPS na tym porcie w zaporze Windows Firewall z zaawansowanym bezpieczeństwem. Modyfikacja portu jest możliwa, ale należy wtedy zmodyfikować również regułę. 11. W okienku Actions kliknij polecenie Start. Tworzenie użytkownika IIS Manager Niniejsze zadanie polega na utworzeniu użytkownika IIS Manager dla naszego konsultanta Bena. Passw0rd!. 2. W oknie Internet Information Services (IIS) Manager kliknij polecenie TPA-SRV-02, a następnie w oknie Contents, w sekcji Management, kliknij IIS Manager Users. 3. W okienku Actions kliknij polecenie Open Feature. 4. W okienku Actions kliknij polecenie Add User 5. W oknie dialogowym Add User, w User name wpisz Ben, w Password oraz w Confirm password wpisz Passw0rd!, a następnie kliknij przycisk OK. Konfigurowanie delegowania funkcji Delegowanie funkcji jest rozbudowaną funkcją usługi IIS 7, która pozwala uniknąć nadpisywania zestawu ustawień konfiguracji na poziomie serwera lub witryny przez ustawienia poszczególnych aplikacji. Funkcję tę można wykorzystać do kontrolowania ustawień takich, jak uwierzytelnianie, konfiguracja, lub ustawienia aplikacji, które chcemy ustawić globalnie dla wszystkich witryn lub aplikacji. Niniejsze zadanie polega na skonfigurowaniu delegacji funkcji, aby upewnić się, że ustawienia Directory Browsing oraz Default Document na wewnętrznej witrynie sieci Web nie mogą być nadpisywane przez Dona ani Bena. 6. Zaloguj się do TPA-SRV-02 jako Woodgrovebank\Administrator przy użyciu hasła Passw0rd! i otwórz menedżera Internet Information Services (IIS) Manager.

15 Start: Windows Server 2008 Platforma sieci web i aplikacji W oknie Connections kliknij TPA-SRV-02, a następnie w oknie Contents, w sekcji Management kliknij polecenie Feature Delegation. 8. W okienku Actions kliknij polecenie Open Feature. Funkcje posiadają trzy istotne ustawienia delegowania. Read oraz Read/Write nie wymagają wyjaśniania. Niedelegowane oznacza, że dla administratora na niższych poziomach ustawienie nie będzie widoczne jako dostępne. Nie będzie mógł również odczytać jego konfiguracji. 9. W oknie Feature Delegation kliknij polecenie Default Document, a następnie w okienku Actions kliknij polecenie Read Only. 10. W oknie Feature Delegation kliknij polecenie Directory Browsing, a następnie w okienku Actions kliknij polecenie Read Only. Konfigurowanie uprawnień witryny sieci Web Niniejsze zadanie polega na nadaniu użytkownikom Donowi i Benowi uprawnień do zarządzania wewnętrzną witryną sieci Web przy użyciu usługi Management Service z komputerów zdalnych. Passw0rd! i otwórz menedżera Internet Information Services (IIS) Manager. 2. W oknie Connections kliknij TPA-SRV-02, rozwiń pozycję Sites, a następnie kliknij polecenie Internal Web Site. 3. W oknie Contents w sekcji Management kliknij polecenie IIS Manager Permissions. 4. W okienku Actions kliknij polecenie Open Feature. 5. W okienku Actions kliknij polecenie Allow User. 6. W oknie dialogowym Allow User wybierz polecenie IIS Manager, a następnie kliknij przycisk Select. 7. W oknie dialogowym Users kliknij Ben, a następnie kliknij przycisk OK. 8. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Allow User. Od momentu dodania użytkowników do listy zezwalającej mają oni dostęp administracyjny do konfiguracji witryny lub aplikacji. Mogą oni jednak dokonywać zmian wyłącznie w funkcjach delegowanych jako do odczytu lub do zapisu. 9. W okienku Actions kliknij polecenie Allow User. 10. W oknie dialogowym Allow User kliknij Select. 11. W oknie dialogowym Select User or Group kliknij polecenie Locations, kliknij polecenie Entire Directory, a następnie kliknij przycisk OK. 12. W oknie dialogowym Select User or Group wpisz DonHall, a następnie kliknij przycisk OK. 13. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Allow User.

16 Start: Windows Server 2008 Platforma sieci web i aplikacji 14 Administrowanie z komputera zdalnego UWAGA: Z powodu poznanego problemu dotyczącego niniejszego wydania usług Internet Information Services 7, niniejsze zadanie może nie funkcjonować tak, jak zostało to opisane. Jeśli w tym zadaniu pojawi się problem dotyczący uwierzytelniania, przejdź do kolejnego ćwiczenia. Potraktuj kroki opisane w niniejszym ćwiczeniu jedynie jako wskazówki. Niniejsze zadanie polega na sprawdzeniu, czy możliwe jest połączenie zadań administracyjnych i wykonanie ich na wewnętrznej witrynie sieci Web. Ze zdalną witryną sieci Web połączysz się przy użyciu Internet Information Services (IIS) Manager ze zdalnego komputera z systemem Windows Server Połączenie wykorzystuje HTTPS. 1. Zaloguj się do TPA-DC-01 jako Woodgrovebank\Administrator przy użyciu hasła Passw0rd!. 2. W menu Start przejdź do pozycji Administrative Tools, a następnie kliknij polecenie Internet Information Services (IIS) Manager. 3. W oknie Internet Information Services (IIS) Manager w menu File kliknij polecenie Connect to a Site. 4. W kreatorze Connect to Site w polu Server name wpisz TPA-SRV-02, w polu Site name 1. wpisz Internal Web Site, a następnie kliknij przycisk Next. 5. Na stronie Provide Credentials w polu User name wpisz Woodgrovebank\DonHall, w polu Password wpisz Passw0rd!, a następnie kliknij przycisk Next. 6. W oknie dialogowym Server Certificate Alert kliknij Connect. Zapoznaj się z informacją poniżej, jeśli połączenie nie powiedzie się. Alert ten pojawił się, ponieważ nazwa obiektu w usłudze nie zgadza się z nazwą użytą do połączenia z serwerem. Zdarza się to często, gdy użytkownik posiada certyfikat skonfigurowany dla nazwy zewnętrznej, takiej jak a łączenie następuje przy pomocy nazwy wewnętrznej, takiej jak nazwa hosta. 7. W oknie Connections kliknij polecenie Internal Web Site (woodgrovebank\donhall), a następnie w oknie Contents kliknij polecenie Default Document. 8. W okienku Actions kliknij polecenie Open Feature. Należy pamiętać, że wprowadzenie zmian w powyższej funkcji jest niemożliwe, ponieważ została ona delegowana jako funkcja tylko do odczytu. 9. W oknie Connections kliknij polecenie Internal Web Site (woodgrovebank\donhall), a następnie w oknie Contents kliknij polecenie Directory Browsing. 10. W okienku Actions kliknij polecenie Open Feature. Należy pamiętać, że wprowadzenie zmian w powyższej funkcji jest niemożliwe, ponieważ została ona delegowana jako funkcja tylko do odczytu.

17 Start: Windows Server 2008 Platforma sieci web i aplikacji W oknie Connections kliknij polecenie Internal Web Site (woodgrovebank\donhall), a następnie w oknie Contents kliknij polecenie.net Compilation. 12. W okienku Actions kliknij polecenie Open Feature. 13. W oknie.net Compilation zmień wartość Default Language na C#, a następnie kliknij przycisk Apply. Tę zmianę w konfiguracji można wprowadzić, ponieważ funkcja.net Compilation została delegowana jako do odczytu i do zapisu. 14. Zamknij okno Internet Information Services (IIS) Manager.

18 Start: Windows Server 2008 Platforma sieci web i aplikacji 16 Ćwiczenie 4: Wykorzystanie narzędzi wiersza poleceń Usługi Internet Information Services (IIS) 7 zawierają kilka bardzo rozbudowanych narzędzi automatyzacji wiersza poleceń. Polecenie APPCMD pozwala konfigurować prawie wszystkie elementy usług IIS 7, w tym witryny, pule aplikacji, aplikacje oraz ustawienia serwera. Woodgrove Bank postanowił utworzyć serię skryptów, aby uprościć konfigurowanie nowych serwerów sieci Web i aplikacji przy użyciu polecenia APPCMD. Ponadto firma wymaga, aby administratorzy serwera sieci Web wiedzieli, jak wykorzystywać przestrzeń nazw WebAdministration WMI oraz klasę Microsoft.Web.Administration do wyświetlenia informacji dotyczących konfiguracji serwera sieci Web przy użyciu powłoki Windows Powershell, ponieważ Woodgrove Bank postanowił wdrożyć ją jako część całościowej strategii zarządzania IT. Niniejsze polecenie polega na pracy z narzędziem APPCMD, jak również z przestrzenią nazw WebAdministration WMI oraz klasą Microsoft.Web.Administration w powłoce Windows PowerShell. Wykorzystanie APPCMD.EXE, w celu usunięcia nieużywanych pul aplikacji TODO Passw0rd!. 2. W menu Start przejdź do pozycji All Programs/Windows PowerShell 1.0, a następnie kliknij polecenie Windows PowerShell. 3. W oknie Windows PowerShell wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER. 4. Polecenie to pozwoli przejść do katalogu zawierającego narzędzie APPCMD.EXE. cd \Windows\System32\Inetsrv\ 4. W Windows PowerShell wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER. 5. Polecenie to wyświetli listę pul aplikacji na serwerze. 6. Należy pamiętać, że każde polecenie posiada prefiks ze znakiem.\, który zapewnia uruchomienie polecenia..\appcmd list apppool 5. W Windows PowerShell wpisz następujące polecenia, naciskając klawisz ENTER po każdym z nich. Polecenia te usuną nieużywane pule aplikacji..\appcmd delete apppool DefaultAppPool

19 Start: Windows Server 2008 Platforma sieci web i aplikacji 17.\Appcmd delete apppool Classic.NET AppPool.\Appcmd delete apppool TsWebAccess Wykorzystanie polecenia APPCMD.EXE w celu utworzenia kopii zapasowej konfiguracji serwera Niniejsze zadanie polega na wykorzystaniu polecenia APPCMD Backup w celu utworzenia nowej kopii zapasowej konfiguracji, a następnie w celu wyświetlenia listy istniejących kopii zapasowych konfiguracji. Kopie zapasowe konfiguracji dają możliwość szybkiego zapisania istniejącej konfiguracji serwera sieci Web przed dokonaniem zmiany. Passw0rd! oraz otwórz Windows PowerShell w katalogu C:\Windows\System32\InetSrv. 2. W Windows PowerShell wpisz następujące polecenia, naciskając klawisz ENTER po każdym z nich. Polecenia te utworzą nową kopię zapasową, a następnie wyświetlą listę wszystkich kopii zapasowych..\appcmd add backup Base Configuration.\appcmd list backup Wykorzystanie polecenia APPCMD.EXE w celu zatrzymania i uruchomienia witryny sieci Web Niniejsze zadanie polega na wykorzystaniu polecenie APPCMD w celu zatrzymania i uruchomienia witryny sieci Web. Passw0rd!. oraz otwórz okno Windows PowerShell w katalogu C:\Windows\System32\InetSrv. 2. W oknie Windows PowerShell wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER..\Appcmd stop site internal web site 3. W Windows PowerShell wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER..\Appcmd start site internal web site

20 Start: Windows Server 2008 Platforma sieci web i aplikacji 18 Wykorzystanie powłoki Windows PowerShell w celu wyświetlenia listy pul aplikacji i witryn Niniejsze zadanie polega na wykorzystaniu powłoki Windows PowerShell do wysłania kwerendy dotyczącej konfiguracji maszyny TPA-SRV-02 przy użyciu zarówno przestrzeni nazwy WMI, jak i klasy.net. 4. Zaloguj się do TPA-SRV-02 jako Woodgrovebank\Administrator przy użyciu hasła Passw0rd! i otwórz okno Windows PowerShell. 5. W Windows PowerShell wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER. 6. Polecenie to wyświetla wszystkie dostępne witryny przy użyciu WMI. Get-WMIObject namespace root\webadministration class site 3. W Windows PowerShell wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER. [System.Reflection.Assembly]::LoadFrom( c:\windows\system32\ine tsrv\microsoft.web.administration.dll ) Powyższe polecenie jest konieczne, aby utworzyć odniesienie do klasy, z którego można skorzystać w powłoce Windows PowerShell. Jeśli przy użyciu powłoki Windows PowerShell przeprowadzanych jest wiele zadań administracyjnych, powyższe polecenie może zostać dodane do jednego z plików profilu, dzięki czemu będzie ono dostępne przy każdym uruchomieniu systemu. 4. W Windows PowerShell wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER. Niniejsze polecenie utworzy nowe wystąpienie obiektu ServerManager. $SM = New-Object Microsoft.Web.Administration.ServerManager 5. W Windows PowerShell wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER. Niniejsze polecenie wyświetla listę wszystkich witryn. $SM.Sites 6. W Windows PowerShell wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER. Niniejsze polecenie wyświetli listę wszystkich pul aplikacji. $SM.ApplicationPools 7. Zamknij okno Windows PowerShell. Koniec laboratorium.

JUMPSTART: SYSTEM WINDOWS SERVER 2008 WIRTUALIZACJA WARSTWY PREZENTACJI

JUMPSTART: SYSTEM WINDOWS SERVER 2008 WIRTUALIZACJA WARSTWY PREZENTACJI M JUMPSTART: SYSTEM WINDOWS SERVER 2008 WIRTUALIZACJA WARSTWY PREZENTACJI Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Wdrażanie bramy usług terminalowych... 5 Ćwiczenie 2: Publikowane programów zdalnych...

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja serwera IIS z FTP

Instalacja i konfiguracja serwera IIS z FTP Instalacja i konfiguracja serwera IIS z FTP IIS (Internet Information Services) jest to usługa dostępna w systemach z rodziny Windows Server, pozwalająca na obsługę i utrzymanie własnych stron WWW oraz

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. Tworzenie i zarządzanie niestandardową konsolą MMC

Zadanie 2. Tworzenie i zarządzanie niestandardową konsolą MMC Zadanie 2. Tworzenie i zarządzanie niestandardową konsolą MMC W tym zadaniu utworzymy niestandardową konsolę MMC. Będziemy dodawać, usuwać i zmieniać kolejność przystawek. Następnie przygotujemy konsolę

Bardziej szczegółowo

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Ustawienia IIS

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Ustawienia IIS Procedury techniczne modułu Forte Kontroling Ustawienia IIS Ustawienia IIS Strona 2 z 9 Konfiguracja IIS: 1. Dla Windows 2003 Server IIS6 1.1. Ustawienia ogólne Po zakończeniu instalacji należy wyłączyć

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Podstawy administrowania serwerem

Laboratorium A: Podstawy administrowania serwerem Rozdział 1: Podstawy administrowania serwerem 41 Laboratorium A: Podstawy administrowania serwerem Cele Scenariusz Uwagi administratora systemów Wymagania wstępne Po zrealizowaniu tego laboratorium uczestnik

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Active Directory

Windows Server 2012 Active Directory POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Architektury Systemów Komputerowych Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium z przedmiotu Administrowanie Systemami Komputerowymi

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Poznawanie FTP

Laboratorium - Poznawanie FTP Cele Część 1: Korzystanie z usługi FTP z wiersza poleceń. Część 2: Pobranie pliku z serwera FTP za pomocą WS_FTP LE Część 3: Korzystanie z usługi FTP w przeglądarce Scenariusz File Transfer Protocol (FTP)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008)

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0018 Wersja: 2011-08-26 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Korzystanie z raportów zasad grupy/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Korzystanie z raportów zasad grupy/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Korzystanie z raportów zasad grupy/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie obiektu GPO dla standardowych komputerów osobistych W tym ćwiczeniu utworzysz obiekt GPO.! Utworzenie obiektu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej)

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Uruchom maszynę wirtualną Server 2008 Zaloguj się do konta

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Zadanie 5. Automatyzacja tworzenia kont użytkowników

Zadanie 5. Automatyzacja tworzenia kont użytkowników Zadanie 5. Automatyzacja tworzenia kont użytkowników W tym zadaniu utworzymy wiele kont użytkowników przy użyciu zautomatyzowanych metod. Do wykonania ćwiczeń w tym zadaniu potrzebne nam będą następujące

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie szablonu niestandardowego Zadanie 1 W tym ćwiczeniu utworzysz niestandardowy szablon zabezpieczeń.! Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 1. Dostęp klienta do konta FTP 1.1. Wprowadzić do przeglądarki adres ftp://87.204.185.42 lub alternatywny adres IP ftp://82.11.1160.114 1.2. Wprowadzić nazwę

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD6/26_00/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 6 (SPD2.3) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu

Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu 84 Rozdział 7: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu Cele Po zrealizowaniu tego laboratorium uczestnik będzie potrafił: Zainstalować

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/08_01 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Określanie właściwości stron WWW (domyślne pliki startowe, katalogi wirtualne,

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_07/D Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz.1 (D1) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości Ręczne

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2016 Express Edition dla oprogramowania Wonderware

Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2016 Express Edition dla oprogramowania Wonderware Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2016 Express Edition dla oprogramowania Wonderware Informator Techniczny Wonderware nr 160 11-12-2017 UWAGA! Przygotowując system operacyjny Windows

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji obsługi opisano, jak skonfigurować funkcje Wysyłanie pocztą e-mail oraz Przechowywanie w udostępnionym folderze za pomocą narzędzia konfiguracji funkcji

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. T: Konfiguracja usługi ftp w systemie Windows 8.1. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. FTP (ang. File Transfer Protocol) protokół transferu plików umożliwiający

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania i uruchamiania następujących wersji programu Acronis Backup & Recovery

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja serwera WSUS. Ćwiczenie 1 Instalacja serwera WSUS. Mariusz Witczak Bartosz Matusiak

Instalacja i konfiguracja serwera WSUS. Ćwiczenie 1 Instalacja serwera WSUS. Mariusz Witczak Bartosz Matusiak Instalacja i konfiguracja serwera WSUS Program Windows Server Update Services 3.0 to zaawansowane narzędzie służące do zarządzania aktualizacjami w sieci. Głównym zadaniem serwera WSUS jest synchronizacja

Bardziej szczegółowo

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. B P ra ca z bazą da nych MS SQL Server Wprowadzenie System RACS 5 umożliwia wykorzystanie środowiska zarządzania

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową bazy danych za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum,

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ M JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Konfiguracja oprogramowania iscsi Target Software oraz inicjatora iscsi w celu utworzenia sieci iscsi SAN...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/09_01/Z1 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Tworzenie i edycja zasad grup - wymuszenie ustawienia tapety Zadanie 1 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEB do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEB do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEB do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition Informator Techniczny Wonderware nr 164 27.06.2017 r. INSTALACJA MICROSOFT INTERNET INFORMATION SERVICES

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Ko n f i gura cja p ra cy V ISO z bazą SQL S e rve r

Ko n f i gura cja p ra cy V ISO z bazą SQL S e rve r R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota Aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. A Ko n f i gura cja p ra cy V ISO z bazą SQL S e rve r Wprowadzenie Niniejszy dokument opisuje proces instalacji

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 119 12-02-2010 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2008 Express Edition dla oprogramowania Wonderware UWAGA! Przed instalowaniem

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów Operacyjnych

Laboratorium Systemów Operacyjnych Laboratorium Systemów Operacyjnych Użytkownicy, Grupy, Prawa Tworzenie kont użytkowników Lokalne konto pozwala użytkownikowi na uzyskanie dostępu do zasobów lokalnego komputera. Konto domenowe pozwala

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA INTERFEJSU SIECIOWEGO

KONFIGURACJA INTERFEJSU SIECIOWEGO KONFIGURACJA INTERFEJSU SIECIOWEGO TCP/IPv4 Zrzut 1 Konfiguracja karty sieciowej Zrzut 2 Wprowadzenie dodatkowego adresu IP Strona 1 z 30 Zrzut 3 Sprawdzenie poprawności konfiguracji karty sieciowej Zrzut

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 153 25-03-2015 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Wonderware Historian 2014 R2 UWAGA! Przygotowując system operacyjny Windows na potrzeby oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie Zadania egzaminacyjnego egzamin praktyczny z kwalifikacji e13 styczeń 2015

Rozwiązanie Zadania egzaminacyjnego egzamin praktyczny z kwalifikacji e13 styczeń 2015 Rozwiązanie Zadania egzaminacyjnego egzamin praktyczny z kwalifikacji e13 styczeń 2015 Poniższe zadanie egzaminacyjne wykonane jest na przykładzie systemu Windows Server 2008 R2 oraz Windows 7 professional.(zamiennie

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 152 24-03-2015 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Platforma Systemowa Wonderware 2014 R2 UWAGA! Przygotowując system operacyjny Windows na potrzeby oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Cele Po ukończeniu tego laboratorium słuchacz będzie potrafił: Udostępniać foldery. Modyfikować ustawienia dostępu. Czas przeznaczony na ukończenie laboratorium:

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR UWAGA Aby zapewnić niezawodną pracę urządzenia, przed przystąpieniem do jego obsługi

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Wraz z wersją R2 dla systemu Windows 2008 Server nazewnictwo usług terminalowych uległa zmianie. Poniższa tabela przedstawia nową nomenklaturą:

Wraz z wersją R2 dla systemu Windows 2008 Server nazewnictwo usług terminalowych uległa zmianie. Poniższa tabela przedstawia nową nomenklaturą: Informator Techniczny nr 137 27-04-2012 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Terminal Service RemoteApp Usługa Terminal Service RemoteApp różni się od standardowej sesji w przypadku Usług terminalowych (Terminal

Bardziej szczegółowo

Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych

Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych ROZDZIAŁ 6 Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych Pliki wideo mogą być archiwizowane z dysku twardego na zewnętrzne nośniki, takie jak CD-R, DVD, MO lub ZIP. Tworzenie kopii plików audio/wideo Pliki

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Inżynieria oprogramowania. Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz

Wykład 3 Inżynieria oprogramowania. Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz Wykład 3 Inżynieria oprogramowania Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz Struktura wykładu 1. Utworzenie użytkowników i ról na serwerze aplikacji Sun Java System

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP Ćwiczenia nr 3 1. Cel: Sprawdzenie konfiguracji protokołu TCP/IP W wierszu poleceń należy wpisać rozkaz ipconfig (zapisać ustawienia na kartce) Ponownie wpisać ten sam rozkaz z opcją ipconfig /all (zapoznać

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate

KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate 1 KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate 1. Wejdź na stronę Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: http://www.biblioteka.umlub.pl 2. W ZASOBY kliknij na Zdalny

Bardziej szczegółowo

Krotki przewodnik instalacji i połączenia z VATSIM

Krotki przewodnik instalacji i połączenia z VATSIM Przedstawia Krotki przewodnik instalacji i połączenia z VATSIM Tłumaczenie: Michał Zulus Zazula - 1 - Niniejszy przewodnik opisuje instalację programu i połączenie z siecią. Jego celem jest krótkie wyjaśnienie,

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure Viewer-a do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition Informator Techniczny Wonderware nr 164 27.06.2017 r. INSTALACJA MICROSOFT INTERNET

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SERWERA LOKALNEGO TYPU WAMP NA PRZYKŁADZIE PAKIETU KRASNAL SERV 2.7

INSTALACJA SERWERA LOKALNEGO TYPU WAMP NA PRZYKŁADZIE PAKIETU KRASNAL SERV 2.7 Mgr inż. Marcin Dąbrowski INSTALACJA SERWERA LOKALNEGO TYPU WAMP NA PRZYKŁADZIE PAKIETU KRASNAL SERV 2.7 Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska w Gliwicach Zabrze 2009 1. Instalacja lokalnego

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie pul drukowania Zadanie 1 W trakcie tego ćwiczenia zainstalujesz drukarki i utworzysz pulę drukowania.! Połączenie z serwerem

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Instalacja sieciowa Autodesk AutoCAD oraz wertykali

Instalacja sieciowa Autodesk AutoCAD oraz wertykali Instalacja sieciowa Autodesk AutoCAD oraz wertykali Łukasz Kuras Licencja sieciowa w przypadku produktów Autodesk rozdzielana jest za pomocą odpowiedniego oprogramowania zwanego Menedżerem licencji sieciowej.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD4/18_02/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 4 (SPD1.2) ISA - konfiguracja serwera SBS2003 w celu umożliwienia autodetekcji

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Instalacja Moodle na serwerze SBS2000/2003. Opiekun pracowni internetowej SBS

Instalacja Moodle na serwerze SBS2000/2003. Opiekun pracowni internetowej SBS Instrukcja numer 01 Instalacja Moodle na serwerze SBS2000/2003 Opiekun pracowni internetowej SBS Instalacja serwera APACHE na serwerze SBS 2000/SBS2003 Zadanie 1 Instalacja serwera Apache na serwerze SBS2003

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator Wspomagamy procesy automatyzacji od 1986 r. Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC MultiCon Emulator Wersja: od v.1.0.0 Do współpracy z rejestratorami serii MultiCon Przed rozpoczęciem użytkowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Windows Serwer 2008 R2 Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Co nowego w narzędziu Kopia zapasowa? 1. Większa elastyczność w zakresie możliwości wykonywania kopii zapasowych 2. Automatyczne zarządzanie

Bardziej szczegółowo