Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy"

Transkrypt

1 Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Organem funduszu inwestycyjnego jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo- Kredytowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, przy ulicy Władysława IV 22, Sopot, adres internetowy: zwane dalej Towarzystwem Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe. Niniejszy prospekt informacyjny został sporządzony na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz.U. Nr 212 poz.1554) Prospekt będzie aktualizowany raz w roku w terminie do 31 maja roku następującego po zaksięgowaniu roku obrotowego. Data i miejsce sporządzenia prospektu: Prospekt został sporządzony w Sopocie w dniu 12 lipca 2004 r. Daty kolejnych aktualizacji: 6 stycznia 2005 r., 24 luty 2005 r., 22 kwietnia 2005 r., 16 maja 2005 r., 22 czerwiec 2005 r., 1 sierpnia 2005 r., 15 listopada 2005 r., 8 grudnia 2005 r., 15 maja 2006 r., 12 grudnia 2006 r., 15 maja 2007 r., 1 października 2007 r., 9 maja 2008 r. Prospekt Informacyjny SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego 1

2 ROZDZIAŁ I OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1.1. Firma, siedziba i adres Towarzystwa Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna; Sopot, ul. Władysława IV Imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za informacje dotyczące Funduszu zawarte w prospekcie Osobami odpowiedzialnymi za informacje dotyczące Funduszu zawarte w prospekcie są: Leszek Dudzin Wiceprezes Zarządu, Katarzyna Uniwersał Wiceprezes Zarządu Podmioty świadczące na rzecz Towarzystwa usługi w zakresie sporządzania prospektu Towarzystwo sporządziło Prospekt bez korzystania z usług innych podmiotów Oświadczenie osób, o których mowa w pkt.1.2. Oświadczamy, iż informacje dotyczące Funduszu zawarte w prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami Rozporządzenia, a także że wedle najlepszej wiedzy nie istnieją, poza ujawnionymi w prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu. Leszek Dudzin Katarzyna Uniwersał Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu ROZDZIAŁ II DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 2.1. Firma, kraj siedziby, siedziba i adres Towarzystwa wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie (Polska), skrót TFI SKOK SA Adres: Sopot, ul. Władysława IV 22. Tel. (+48 58) Fax (+48 58) Internet: Adres Data zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. działa na podstawie decyzji KPWiG z dnia 26 kwietnia 2004 r. nr DFI/W/ /1658/ Oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym Towarzystwo jest zarejestrowane Towarzystwo zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy Kapitał zakładowy na dzień r ,00 zł Wynik finansowy za rok ,41 zł Ogółem kapitał własny na dzień r ,62 zł. Prospekt Informacyjny SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego 2

3 2.5. Informacje o tym, że kapitał zakładowy Towarzystwa został w całości opłacony Kapitał zakładowy został w całości opłacony gotówką przed jego rejestracją Nazwa i siedziba podmiotu dominującego wobec Towarzystwa ze wskazaniem cech tej dominacji oraz nazwa i siedziba akcjonariuszy Towarzystwa, wraz z podaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, jeżeli akcjonariusz posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa jest Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna, które posiada 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Członkowie organów Towarzystwa i inne osoby odpowiedzialne za działalność Towarzystwa Zarząd Towarzystwa Rafał Matusiak - Prezes Zarządu, Katarzyna Uniwersał - Wiceprezes Zarządu, Leszek Dudzin - Wiceprezes Zarządu Rada Nadzorcza Towarzystwa Grzegorz Bierecki Przewodniczący Rady Nadzorczej, Grzegorz Buczkowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Agnieszka Zielińska-Kułaga Sekretarz Rady Nadzorczej. Janusz Ossowski Członek Rady Nadzorczej, Jarosław Bierecki Członek Rady Nadzorczej, Osoby fizyczne zarządzające Funduszem Towarzystwo na podstawie umowy, zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu firmie Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. z siedzibą w Warszawie. Tomasz Adamus doradca inwestycyjny, nr licencji 161, Stanisław Ozga doradca inwestycyjny, nr licencji 206, Tomasz Karsznia doradca inwestycyjny, nr licencji Opis posiadanych przez osoby wymienione pkt 2.9. kwalifikacji do wykonywania funkcji w Towarzystwie oraz informacji o pełnionych przez te osoby funkcjach poza Towarzystwem Zarząd Towarzystwa Rafał Matusiak Prezes Zarządu Absolwent Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach. W latach zatrudniony w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej na stanowisku Przedstawiciela Zarządu oraz lustratora. W latach pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej w Katowicach. W latach zatrudniony w TUW SKOK, gdzie do końca 2003 roku pełnił funkcję Członka Zarządu. Katarzyna Uniwersał Wiceprezes Zarządu Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła również Podyplomowe Studium Bankowości i Finansów w Gdańskiej Akademii Bankowej. W latach zatrudniona w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej na stanowisku Szefa Zespołu ds. Monitoringu odpowiedzialnego za analizę finansową spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Leszek Dudzin Wiceprezes Zarządu Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. W latach zatrudniony w Banku Gdańskim SA jako specjalista w Biurze Wiceprezesa ds. Skarbu a następnie Kierownik Biura Zarządzania Aktywami i Pasywami. W latach zatrudniony w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Alte Leipziger Hestia SA w Sopocie na stanowisku specjalisty ds. inwestycji. W latach zatrudniony w BWP-Unibank SA (a po połączeniu z Bankiem Komunalnym SA w Gdyni w Nordea Bank Polska SA) na stanowisku Kierownika Zespołu Rynku Pieniężnego i Walutowego. W latach zatrudniony w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej w Sopocie jako Kierownik Działu Operacyjno- Finansowego Rada Nadzorcza Towarzystwa Grzegorz Bierecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, magister filologii polskiej. Ukończył studia podyplomowe Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1990 pełni funkcję Prezesa Zarządu w Fundacji na Rzecz Polskich Związków Kredytowych w Sopocie. W latach pełnił funkcje Prospekt Informacyjny SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego 3

4 Wiceprezesa w Towarzystwie Ubezpieczeń Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Benefit SA. Od 1994 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej w Sopocie. Od 1998 roku pełni funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (TUW SKOK). Od 1992 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej w Towarzystwie Finansowym Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo- Kredytowych SA. Od 2000 roku pełni funkcję Dyrektora Światowej Rady Związków Kredytowych (Word Council of Credit Union, Inc.) w USA. Grzegorz Buczkowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył studia MBA o specjalizacji finanse, zarządzanie strategiczne. W latach dziewięćdziesiątych odbył staże szkoleniowe w międzynarodowych instytucjach finansowych CUNA Mutual Insuranse Society oraz w NASA Federal Credit Union. W latach zatrudniony na stanowisku dyrektora w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Benefit. Od 1997 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w Asekuracji Sp. z o.o. w Sopocie oraz w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo- Kredytowych (TUW SKOK). Od 2003 pełni funkcje Prezesa Zarządu w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych SA (TU SKOK Życie SA). Agnieszka Zielińska-Kułaga Sekretarz Rady Nadzorczej Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach odbyła aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku zakończoną pozytywnym egzaminem. W roku 1998 zdała egzamin kończący aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W roku 1996 zatrudniona w Pomorskim Towarzystwie Leasingowym w Gdańsku na stanowisku asystenta radcy prawnego. W latach zatrudniona w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej na stanowisku specjalisty ds. prawnych. Od 1999 roku pełni funkcję Radcy Prawnego w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej w Sopocie. Jarosław Bierecki Członek Rady Nadzorczej W latach zatrudniony w Wojewódzkim Urzędzie Poczty w Gdańsku. W latach pełnił funkcję kierownika działu w Komisji Krajowej NSZZ Solidarności. Od 1991 roku pełni funkcję Dyrektora w Fundacji na Rzecz Polskich Związków Kredytowych. Od 1994 roku pełni funkcje Kierownika Działu Organizacyjno-Prawnego w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej w Sopocie. Janusz Ossowski Członek Rady Nadzorczej Absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. W latach odbył studium doktoranckie w IBL PAN w Warszawie. W latach zatrudniony w Biurze Kontaktów z Rządem i Organizacjami społecznymi Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Od 1991 roku zatrudniony w Fundacji na Rzecz Polskich Związków Kredytowych na stanowisku Kierownika Działu Szkoleń. Od 1998 roku redaktor naczelny kwartalnika naukowego Pieniądze i Więź. Od 2001 roku pełni funkcję prorektora ds. kształcenia w Wyższej Szkole Finansów i Administracji w Sopocie Zarządzający Funduszem i doradcy inwestycyjni zatrudnieni w Towarzystwie Tomasz Adamus Ukończył Studia na Wydziale Fizyki i techniki Jądrowej AGH w Krakowie. W latach odbył zaoczne studia doktoranckie Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych w SGH oraz Podyplomowe Studium Ubezpieczeń na UW. Doradca inwestycyjny nr licencji 161, makler papierów wartościowych nr licencji 1105, posiada tytuł Charterem Financial Analyst (CFA). W Credit Suisse Asset Management (Polska) zatrudniony od sierpnia 2006 roku jako Kierownik Zespołu Zarządzania Papierami Wartościowymi i zarządzający portfelami akcji. Wcześniej pracował m.in. w AIG Management i AIGP PTE, kolejno jako analityk, doradca inwestycyjny i zarządzający portfelem akcji. Stanisław Ozga Ukończył stidia na Wydziale Uniwersytetu Warszawskiego. Doradca inwestycyjny nr licencji 206, makler papierów wartościowych nr licencji W Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. zatrudniony od 2006 roku jako doradca inwestycyjny odpowiedzialny za zarządzanie portfelami akcji. Wcześniej pracował jako doradca inwestycyjny w Commercial Union Investment Management (Polska) S.A., oraz jako makler papierów wartościowych w CDM Pekso S.A. i sales/trader w HSBC Securities Polska S.A. Tomasz Karsznia Ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość oraz program studiów niemieckojęzycznych organizowany przez Polsko-Niemieckie Forum Akademickie przy SGH. Doradca inwestycyjny nr licencji 227. W Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. zatrudniony od października 2004 roku, początkowo jak analityk w Departamencie Doradztwa Inwestycyjnego, następnie od marca 2007 roku jako doradca inwestycyjny/analityk odpowiedzialny za zarządzanie portfelami akcji oraz funduszami funduszy. Wcześniej odbywał kilkumiesięczne staże w departamentach finansowych różnych przedsiębiorstw (m.in. KPMG, Lafarge) Nazwa innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych danym prospektem Towarzystwo zarządza niżej wymienionymi funduszami: 1) SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywny Zmiennej Alokacji (SKOK FIO Aktywny ZA), 2) SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK FIO Stabilny ZA), Prospekt Informacyjny SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego 4

5 3) SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz Funduszy, 4) SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji, 5) SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji. ROZDZIAŁ III DANE O FUNDUSZU SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego 3.1. Data zezwolenia na utworzenie Funduszu Komisja Papierów Wartościowych i Giełd decyzją nr DFI/W/ /1-1/1656/04 z dnia 26 kwietnia 2004 r. udzieliła Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych SA zezwolenia na utworzenie SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego Data i numer wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych Fundusz został zarejestrowany w rejestrze funduszy inwestycyjnych w dniu 6 lipca 2004 r. pod numerem RFj Charakterystyka jednostek uczestnictwa zbywanych przez Fundusz: Jednostka Uczestnictwa stanowi prawo majątkowe Uczestnika Funduszu określone w Statucie i Ustawie, a wszystkie Jednostki Uczestnictwa reprezentują jednakowe prawa majątkowe. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa na każde żądanie osoby uprawnionej do uczestnictwa w Funduszu lub Uczestnika Funduszu i dokonuje ich odkupienia na każde żądanie Uczestnika Funduszu. Fundusz nie zbywa Jednostek Uczestnictwa różnych kategorii. Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez uczestnika na rzecz osób trzecich. Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu. Jednostki Uczestnictwa mogą być przedmiotem zastawu Zwięzłe określenie praw Uczestników Funduszu: Uczestnik Funduszu ma prawo w szczególności do: - nabywania Jednostek Uczestnictwa, - żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz, - otrzymania pisemnego potwierdzenia dokonanego przez Fundusz zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, - ustanowienia zastawu na Jednostkach Uczestnictwa, - uzyskanie środków pieniężnych należnych z tytułu odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa, - otrzymanie środków pieniężnych ze zbycia aktywów Funduszu w przypadku jego likwidacji, - dostępu do prospektu informacyjnego Funduszu oraz rocznego i półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Zasady przeprowadzenia zapisów na Jednostki Uczestnictwa Fundusz powstał w 2004 roku. W związku z tym zasady dotyczące przeprowadzenia zapisów na Jednostki Uczestnictwa nie mają zastosowania Sposób i szczegółowe warunki: a) zbywania Jednostek Uczestnictwa, Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń w każdym Dniu Wyceny. Dniem Wyceny jest każdy dzień, w którym Giełda Papierów Wartościowych i CeTO są otwarte dla dokonywania zwykłych transakcji na prowadzonych przez nie rynkach. Nabycie Jednostek Uczestnictwa wymaga wpłaty środków pieniężnych i złożenia zlecenia w Funduszu. Pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje przez złożenie zlecenia otwarcia rejestru i dokonania wpłaty środków pieniężnych na rachunek nabyć Funduszu wskazany przez Fundusz. Przez złożenie zlecenia należy rozumieć również przekazanie dokumentu do punktu obsługi klienta prowadzonego i wskazanego przez Towarzystwo lub Dystrybutora, za pośrednictwem poczty lub kuriera (zwanego drogą korespondencyjną ). Warunki i tryb składania zleceń drogą korespondencyjną określa regulamin. Warunkiem uznania wpłaty jest podanie na dokumencie wpłaty danych wystarczających do identyfikacji osoby, na rzecz której nabywane są Jednostki w szczególności: - w przypadku osób fizycznych: nazwy Funduszu, imienia i nazwiska, numeru PESEL lub daty urodzenia ( w przypadku obcokrajowców nie posiadających numeru PESEL), oraz numeru rachunku bankowego wskazanego przez Fundusz, - w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwy Funduszu, nazwy (firmy), numeru REGON, numeru rachunku bankowego wskazanego przez Fundusz. Prospekt Informacyjny SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego 5

6 Zlecenie powinno zostać sporządzone na piśmie wyłącznie przy wykorzystaniu formularzy zaakceptowanych przez Fundusz oraz wypełnione w sposób czytelny. Zlecenia wypełnione nieczytelnie lub nieprawidłowo, jeżeli istnieją wątpliwości co do jego treści lub autentyczności nie będą uznane za ważne. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje według Wartości Aktywów Netto na Jednostkę z Dnia Wyceny pod warunkiem, że nie później niż do godziny dnia poprzedzającego ten Dzień Wyceny Agent Transferowy otrzymał informację o zleceniu nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz Depozytariusz przekazał informację Agentowi Transferowemu o wpłacie środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa na rachunek Funduszu do godziny W przypadku, gdy Agent Transferowy otrzymał informację o zleceniu nabycia Jednostek Uczestnictwa później niż do godziny dnia poprzedzającego dany Dzień Wyceny lub środki na nabycie Jednostek Uczestnictwa wpłynęły na rachunek Funduszu później niż do godziny dnia poprzedzającego dany Dzień Wyceny, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje według Wartości Aktywów Netto na Jednostkę z następnego Dnia Wyceny przypadającego po danym Dniu Wyceny. Kolejne nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje poprzez dokonanie bezpośredniej wpłaty środków pieniężnych na rachunek nabyć Funduszu wskazany przez Fundusz. Wpływ środków pieniężnych na rachunek nabyć Funduszu jest równoznaczny ze złożeniem zlecenia nabycia. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po uzyskaniu przez Agenta Transferowego informacji przekazanej przez Depozytariusza do godziny dnia poprzedzającego dany Dzień Wyceny o dokonaniu wpłaty na rachunek danego Funduszu w kwocie nie niższej niż minimalna kwota jednorazowej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa według Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa z Dnia Wyceny. Warunkiem uznania wpłaty jest podanie, na dokumencie wpłaty środków, danych wystarczających do identyfikacji Uczestnika Funduszu, a w szczególności: - w przypadku osób fizycznych: nazwy Funduszu, imienia i nazwiska Uczestnika, numeru Rejestru lub numeru PESEL lub daty urodzenia (w przypadku obcokrajowców nie posiadających numeru PESEL) albo daty urodzenia oraz numeru rachunku bankowego wskazanego przez Fundusz, - w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwy Funduszu, nazwy (firmy) Uczestnika, numeru Rejestru albo REGON, numeru rachunku bankowego wskazanego przez Fundusz. Liczba zbywanych jednostek uczestnictwa ustalana jest z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Pierwsza wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych, każda następna nie mniej niż 50 złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą wpłatę i kolejną wpłatę, nie niższą jednak niż 20 złotych, a osoby uczestniczące w Pracowniczych Programach Emerytalnych lub PSO dodatkowo zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty. Uczestnik Funduszu może zawrzeć z Funduszem umowę o składanie zleceń za pomocą telefonu, telefaksu lub Internetu w przypadku, gdy Fundusz zaoferuje możliwość składania zleceń za ich pomocą. O zaoferowaniu Uczestnikom możliwości składania zleceń za pomocą telefonu, telefaksu lub Internetu Fundusz poinformuje na stronie Zawarcie powyższej umowy jest warunkiem składania zleceń za pomocą urządzeń, o których mowa powyżej. W przypadku Uczestników, dla których prowadzony jest więcej niż jeden Rejestr w Funduszu, jeżeli nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w trybie ust.7 lub ust.8 art. 26 i dokument nie zawiera wskazania Rejestru, nabycie Jednostek Uczestnictwa zostaje zapisane w ostatnim otwartym, na rzecz Uczestnika, Rejestrze. b) odkupywania Jednostek Uczestnictwa, Odkupienie Jednostek Uczestnictwa może nastąpić: - wskutek złożenia przez Uczestnika zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa, - w przypadku ustanowienia zastawu na Jednostkach Uczestnictwa, - w przypadku kiedy zlecenie odkupienia opiewa na liczbę Jednostek Uczestnictwa większą niż liczba Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Rejestrze lub na kwotę wyższą niż wartość Jednostek Uczestnictwa znajdujących się w Rejestrze lub gdy w wyniku realizacji zlecenia odkupienia albo umorzenia Jednostek Uczestnictwa ich wartość spadłaby poniżej 100 zł, odkupieniu podlegają wszystkie Jednostki Uczestnictwa, z wyłączeniem Planów Systematycznego Oszczędzania oraz Pracowniczych Programów Emerytalnych. Osoba małoletnia, która nie ukończyła 13 lat, może składać zlecenie jedynie poprzez przedstawiciela ustawowego, zaś po ukończeniu 13 lat za zgodą przedstawiciela ustawowego. Fundusz przyjmuje, że czynnością nie przekraczającą zwykłego zarządu majątkiem małoletniego jest złożenie zlecenia odkupienia do kwoty 1.000,00 zł (słownie: tysiąca złotych) jeden raz w miesiącu kalendarzowym. Jednostki Uczestnictwa są odkupywane w chwili wpisania do Rejestru przez Agenta Transferowego liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa, na podstawie złożonego przez Uczestnika i otrzymanego przez Fundusz zlecenia odkupienia. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje według Wartości Aktywów Netto na Jednostkę z Dnia Wyceny, pod warunkiem, że nie później niż do godziny dnia poprzedzającego ten Dzień Wyceny Agent Transferowy otrzymał informację o zleceniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku, gdy Agent Transferowy otrzymał informację o zleceniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa później niż do godziny dnia poprzedzającego dany Dzień Wyceny, odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje według Wartości Aktywów Netto na Jednostkę z następnego Dnia Wyceny, przypadającego po danym Dniu Wyceny. Wypłata środków pieniężnych, wynikająca z realizacji zlecenia odkupienia, następuje niezwłocznie, jednak nie wcześniej niż drugiego Dnia Roboczego po Dniu Wyceny, w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa, poprzez złożenie polecenia przelewu kwoty należnej Uczestnikowi, na rachunek należący do Uczestnika albo Prospekt Informacyjny SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego 6

7 jego przedstawiciela ustawowego, w przypadku Uczestników nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych w banku krajowym lub zagranicznym działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Fundusz nie realizuje przelewów transgranicznych. c) zamiany Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa innego Funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych, Szczegółowo warunki zamiany Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa opisuje art. 35 statutu Funduszu. 1. Konwersja podlega opłacie, która składa się z części ruchomej i części stałej zgodnie z Tabelą Opłat. 2. Stawka części ruchomej opłaty, o której mowa w ust. 2 stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek według Tabeli Opłat dla Funduszu Docelowego, a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu. Uczestnik zwolniony jest z części ruchomej opłaty, jeżeli opłata manipulacyjna pobrana w Funduszu jest większa niż opłata manipulacyjna Funduszu Docelowego. 3. Podstawę naliczenia części ruchomej opłaty, o której mowa w ust. 2, stanowi wartość Jednostek posiadanych przez Uczestnika w Funduszu w dniu otrzymania przez Fundusz zlecenia dokonania konwersji. Opłata, o której mowa w zdaniu poprzedzającym pobierana jest od wartości Jednostek podlegających konwersji. 4. Część stała opłaty, o której mowa w ust. 2, nie może wynosić więcej niż 1% wartości środków, uzyskanych w wyniku odkupienia Jednostek, będących przedmiotem konwersji i pomniejszonych o opłatę ruchomą, o której mowa w ust. 2. d) wypłat kwot z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa lub wypłat dochodów Funduszu, Jednostki Uczestnictwa są zbywane i odkupywane po cenie równej Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, z uwzględnieniem opłat manipulacyjnych. Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa w każdym Dniu Wyceny. Wypłata środków z tytułu odkupienia następuje w formie przelewu na rachunek Uczestnika albo jego przedstawiciela ustawowego, w przypadku Uczestników nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych w banku krajowym lub zagranicznym działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, po potrąceniu kwoty podatku oraz należnych opłat. Fundusz nie realizuje przelewów transgranicznych e) zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z jednym subfunduszem na Jednostki związane z innym subfunduszem oraz wysokość opłat z tym związanych w przypadku Funduszu z wydzielonymi subfunduszami, Nie dotyczy. f) spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa. W przypadku nieterminowej realizacji zlecenia Uczestnika Funduszu tj. w przypadku: - zleceń nabycia realizacji zlecenia później niż po upływie siedmiu dni kalendarzowych od daty otrzymania od Depozytariusza informacji o wpłacie oraz otrzymania przez Agenta Transferowego zlecenia nabycia, - zleceń odkupienia później niż po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia złożenia zlecenia odkupienia przez Uczestnika Funduszu lub od dnia, w którym jego zlecenie odkupienia stało się skuteczne, Towarzystwo ponosi odpowiedzialność wobec Uczestników Funduszu zgodnie z treścią art. 64 ust. 1 Ustawy. Nabycie lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa w przypadku zleceń realizowanych nieterminowo następuje według ceny Jednostek Uczestnictwa z dnia jej nabycia lub odkupienia tj. według ceny bieżącej w dniu wpisu do Rejestru. Zastosowanie ceny bieżącej może skutkować powstaniem szkody po stronie Uczestnika Funduszu, który, w przypadku: - zlecenia nabycia może nabyć mniej Jednostek Uczestnictwa, niż gdyby zlecenie nabycia zostało zrealizowane najpóźniej w 7 dniu od wpłaty środków, - zlecenia odkupienia może otrzymać mniejszą kwotę środków pieniężnych z tytułu odkupienia, niż gdyby zlecenie odkupienia zostało zrealizowane najpóźniej w 7 dniu od jego złożenia. W takim przypadku powstaje po stronie Uczestnika Funduszu roszczenie wobec Towarzystwa o naprawienie szkody obejmującej, w przypadku: - nabycia Jednostek Uczestnictwa różnicę w liczbie przyznanych Jednostek Uczestnictwa, - odkupienia Jednostek Uczestnictwa różnicę w wartości wypłaconych środków z tytułu realizacji zlecenia odkupienia. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową realizację zleceń Uczestników Funduszu, w przypadku, w którym możliwość nieterminowej realizacji zlecenia wynika z okoliczności, za które odpowiada: - Uczestnik Funduszu lub - bank krajowy lub instytucja kredytowa. Prospekt Informacyjny SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego 7

8 Zgodnie z art. 33 ust. 4 Ustawy za szkody poniesione przez osoby nabywające lub odkupujące Jednostki Uczestnictwa za pośrednictwem banku krajowego lub instytucji kredytowej odpowiada wyłącznie ten bank krajowy lub instytucja kredytowa, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które bank krajowy lub instytucja kredytowa nie ponosi odpowiedzialności. Tym samym, jeżeli nieterminowa realizacja zlecenia nastąpiła z winy banku krajowego lub instytucji kredytowej roszczenia Uczestnika Funduszu, o których mowa powyżej, winny być kierowane bezpośrednio do banku krajowego lub instytucji kredytowej. Towarzystwo z własnych środków pokrywa wszelkie straty poniesione przez Uczestników Funduszu, w związku z błędną wyceną aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa Fundusz lub nieterminową realizację zleceń i dyspozycji Uczestników, chyba, że opóźnienie powstało w wyniku okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności. Spełnienie tego świadczenia następuje przelewem, na wskazany przez Uczestnika rachunek w terminie siedmiu dni roboczych od dnia ustalenia straty poniesionej przez Uczestnika Funduszu. Wyrównanie przez Towarzystwo strat poniesionych Uczestnikom nastąpi niezależnie od tego, czy Uczestnik wystąpi z wnioskiem o wyrównanie start. Od chwili uznania rachunku Funduszu prowadzonego przez Depozytariusza kwotą wpłaty dokonanej przez Uczestnika, dochody naliczone od tej kwoty są dochodami Funduszu, niezależnie od terminu, w którym zostaną przyznane Uczestnikowi Jednostki Uczestnictwa Wskazanie okoliczności, w których Fundusz może zawiesić zbywanie lub odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Jeżeli w okresie dwóch tygodni suma wartości odkupionych przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa oraz Jednostek Uczestnictwa, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% wartości Aktywów Funduszu, wówczas Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa na okres nie dłuższy niż dwa tygodnie. Za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego odkupywanie Jednostek Uczestnictwa może zostać zawieszone na okres dłuższy niż 2 tygodnie, nieprzekraczający jednak dwóch miesięcy. W okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji lub przy dokonywaniu wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, Fundusz może odkupywać Jednostki Uczestnictwa w ratach. Fundusz może zawiesić zbywanie jednostek uczestnictwa na okres nie dłuższy niż dwa tygodnie, jeżeli nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części Aktywów Funduszu z przyczyn niezależnych od Funduszu. W przypadku opisanym w zdaniu porzednim za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję zbywanie Jednostek Uczestnictwa może zostać zawieszone na okres dłuższy niż dwa tygodnie, nie przekraczający jednak dwóch miesięcy Określenie rynków, na których są zbywane Jednostki Uczestnictwa Jednostki Uczestnictwa Funduszu są zbywane wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Osobami uprawnionymi do nabywania i żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej Zwięzły opis polityki inwestycyjnej Funduszu - cel inwestycyjny Funduszu Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Fundusz nie udziela gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa. - określenie głównych kategorii lokat Funduszu Fundusz może lokować aktywa w instrumenty rynku pieniężnego, depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych. Maksymalny ważony wartością lokat, średni termin do wykupu nie przekracza 90 dni. Fundusz utrzymuje wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu, część swoich aktywów na rachunkach bankowych. - podstawowe kryteria doboru lokat do portfela inwestycyjnego Funduszu Kryteriami doboru lokat przez Fundusz są: a) analiza makroekonomiczna kraju emitenta, b) ocena ryzyka kredytowego emitenta, c) ocena ryzyka rynkowego instrumentu (papieru wartościowego), d) ocena ryzyka płynności, e) możliwości zabezpieczenia ryzyka związanego z instrumentem, f) ryzyko kursowe waluty, w której denominowany jest instrument, g) spełnienie wymogów dywersyfikacji lokat. - jeżeli Fundusz odzwierciedla skład uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych charakterystyka indeksu oraz stopień odzwierciedlenia indeksu przez Fundusz Nie dotyczy. - jeżeli wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego będzie się charakteryzować dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela lub przyjętej techniki zarządzania portfelem wyraźne wskazanie tej cechy Nie dotyczy. Prospekt Informacyjny SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego 8

9 - wskazanie, czy Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne Nie dotyczy. - Fundusz nie udzielił gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Funduszu, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem przez Fundusz w poszczególne instrumenty finansowe oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Funduszu a) Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Funduszu, z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych Ryzyko rynkowe Ryzyko inwestowania w Jednostki Uczestnictwa Funduszu związane jest z normalnymi wahaniami rynkowymi. Wpływ na wartość dłużnych papierów wartościowych mają m.in. zmiany stóp procentowych, zmiany oczekiwań co do wiarygodności kredytowej emitentów papierów wartościowych i płynność rynku. Ryzyko zmian stóp procentowych jest wyższe, gdy papiery dłużne mają dłuższy okres zapadalności. Z reguły wzrost stóp procentowych prowadzi do spadku wartości dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie procentowej. Ryzyko kredytowe emitenta Ryzyko kredytowe emitenta jest różne dla poszczególnych emitentów i związane jest ze zdolnością do terminowej realizacji zobowiązań opisanych w warunkach emisji. Jakiekolwiek opóźnienie w realizacji zobowiązań przez emitenta może oznaczać poniesienie strat przez Fundusz, a tym samym mieć wpływ na wartość Jednostki Uczestnictwa Funduszu. Działalność Funduszu związana jest także z istnieniem ryzyka kredytowego stron, z którymi zawierane są transakcje dotyczące dłużnych papierów wartościowych. Ryzyko rozliczeń Istnieje możliwość nieterminowych rozliczeń transakcji Funduszu, realizacji przekazów pieniężnych, a także niewypłacalności banków i innych pośredników. Ryzyko płynności Niskie obroty na giełdach, ryzyko niewprowadzenia do obrotu papierów nabytych w emisjach publicznych oraz ryzyko niskich obrotów na rynku międzybankowym mogą spowodować konieczność sprzedaży papierów po cenach nie odzwierciedlających ich rzeczywistej wartości, a także doprowadzić do sytuacji, gdy zbycie papierów będzie niemożliwe. Ryzyko walutowe W przypadku, gdy Fundusz będzie inwestować na rynkach zagranicznych, wahania kursu złotego w stosunku do innych walut będą miały bezpośredni wpływ na wartość Aktywów Netto a tym samym na Wartość Jednostek Uczestnictwa. Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów Ryzyko niewypełnienia zobowiązania przez dłużnika Funduszu, w szczególności banku, w którym Fundusz lokuje płynne środki finansowe i przechowuje aktywa Funduszu. Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków W przypadku lokowania aktywów Funduszu w wąską grupę instrumentów lub na ograniczonej liczbie rynków istnieje ryzyko poniesienia przez Fundusz strat w wyniku spadku cen takich instrumentów lub obrotów na takich rynkach, co może utrudnić Funduszowi sprawną zmianę struktury aktywów, a tym samym w znacznym stopniu wpłynąć na wartość Jednostki Uczestnictwa Funduszu. b) Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa, z uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją, w tym ryzyko związane z zawarciem określonych umów, ryzyko związane ze szczególnymi warunkami zawartych przez Fundusz transakcji, ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami. Zgodnie z postanowieniami Ustawy o funduszach inwestycyjnych Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. W celu zminimalizowania ryzyka nie osiągnięcia zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu zostało zlecone podmiotowi zewnętrznemu specjalizującemu się w zarządzaniu. Fundusz nie posiada żadnych gwarancji dlatego też nie występuje ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami. Ryzyko związane z zawarciem określonych umów Ryzyko związane z zawarciem określonych umów, a w szczególności niedotrzymania przez drugą stronę warunków ustalonych w umowie z Funduszem przede wszystkim przez pośredników finansowych oraz podmioty, z którymi Fundusz dokonuje transakcji nieobjętych systemem gwarantowanych rozliczeń. Ryzyko związane ze szczególnymi warunkami zawartych przez Fundusz transakcji Z powodu szczególnych warunków zawieranych przez Fundusz umów, istnieje ryzyko, że ich spełnienie ze względu na specyfikę zawieranych przez Fundusz transakcji, może wpłynąć na prawidłowość realizacji tych transakcji. Prospekt Informacyjny SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego 9

10 c) Wystąpienie szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma wpływ ograniczony. Ryzyko związane z otwarciem likwidacji Ustawa dopuszcza możliwość likwidacji Funduszu. Likwidacja Funduszu polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności Funduszu, zaspokojeniu wierzycieli Funduszu i umorzeniu Jednostek uczestnictwa przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Jednostek Uczestnictwa. Uczestnik nie ma wpływu na otwarcie likwidacji Funduszu. Ryzyko związane z przejęciem zarządzania Funduszem przez inne Towarzystwo Ryzyko wynikające z możliwej zmiany sposobu realizacji polityki inwestycyjnej Funduszu przez Towarzystwo przejmujące, co może wpłynąć na efektywność zarządzania portfelem lokat Funduszu. Ryzyko związane ze zmianą depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz Zmiana depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz może mieć wpływ na efektywność zarządzania portfelem lokat Funduszu oraz na sposób i sprawność obsługi Uczestników. Ryzyko związane z połączeniem Funduszu z innym Funduszem Może skutkować zmianą polityki inwestycyjnej wpływającą na wyniki inwestycyjne osiągane przez Fundusz. W przypadku połączenia z innym funduszem może nastąpić także zmiana osób zarządzających Funduszem, a także zmiana poziomu opłat związanych z uczestnictwem w Funduszu. Przekształcenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w fundusz inwestycyjny otwarty. Nie dotyczy. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym. Ryzyko związane ze zmianą polityki inwestycyjnej Funduszu Ryzyko wynikające ze zmiany sposobu lokowania aktywów Funduszu, co może wpłynąć na wartość aktywów, a przez to na wartość Jednostki Uczestnictwa. d) niewypłacalności gwaranta Ryzyko związane ze zdolnością do realizacji przez gwaranta zobowiązań wynikających z gwarancji, którymi objęte są składniki lokat Funduszu. Niemożność realizacji gwarancji może oznaczać poniesienie strat przez Fundusz, z tym samym mieć wpływ na wartość Jednostki Uczestnictwa. e) Ryzyko związane z inflacją Istnieje ryzyko utraty realnej wartości papierów wartościowych oraz ryzyko spadku realnej stopy zwrotu z inwestycji w papiery wartościowe spowodowane wzrostem inflacji. f) Ryzyko związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi Funduszu, w szczególności prawa podatkowego Ryzyko wprowadzenia zmian prawnych niekorzystnie wpływających na dochodowość portfela inwestycyjnego Funduszu, w szczególności regulacji ograniczających prawa inwestorów Określenie profilu inwestora Fundusz jest przeznaczony głównie dla inwestorów zainteresowanych lokowaniem środków w krótkim i średnim horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących z jednej strony niskie ryzyko inwestycyjne, z drugiej zaś oczekujących stóp zwrotu wyższych niż z krótkoterminowych lokat bankowych oraz dużej płynności inwestycji, pozwalającej na jej zamknięcie w możliwie krótkim czasie bez utraty wcześniej osiągniętych dochodów. Fundusz skierowany jest do inwestorów, którzy chcą lokować nadwyżki finansowe w krótkoterminowe papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego Informacje na temat obowiązków podatkowych Funduszu lub jego uczestników, ze wskazaniem obowiązujących przepisów, w tym informację, czy z posiadaniem jednostek uczestnictwa wiąże się konieczność uiszczania podatku dochodowego, oraz zastrzeżenie, że ze względu na fakt, iż obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji uczestnika Funduszu i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych, wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego Opodatkowanie Funduszu SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego jest funduszem inwestycyjnym utworzonym na podstawie przepisów Ustawy i jest zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 54, poz. 654 z 2000 r. z późn. zm.). Opodatkowanie Uczestników Funduszu W przypadku, gdy Uczestnikami Funduszu są osoby fizyczne, dochody z tytułu udziału w funduszu inwestycyjnym opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym o stawce 19%. Podstawa prawna opodatkowania dochodów z tytułu udziału w funduszu inwestycyjnym art. 30a ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. Nr 14, poz.176 z późn. zm. z 2000 r.). W przypadku, gdy Uczestnikami Funduszu są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, dochody tych podmiotów z tytułu udziału w Funduszu podlegają obowiązkowi podatkowemu i są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. Nr 54 poz. 654 z późn. zm. z 2000 r.). Prospekt Informacyjny SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego 10

11 Fundusz dokonuje obliczenia wysokości należnego podatku, potrąca obliczony podatek z kwoty przypadającej do wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek uczestnictwa oraz odprowadza pobrany podatek do urzędu skarbowego. W przypadku, gdy Uczestnikami Funduszu są osoby prawne nie mające siedziby bądź zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązek podatkowy z tytułu udziału w Funduszu, odkupienia, bądź umorzenia jednostek uczestnictwa w Funduszu uzależniony jest od tego, czy Rzeczypospolita Polska zawarła umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zawarte z państwami siedziby lub zarządu wyżej wymienionych podmiotów. W celu ustalenia szczegółowych zasad opłacania podatku dochodowego celowe jest skontaktowanie się z doradcą podatkowym lub prawnym Określenie częstotliwości dokonywania wyceny aktywów funduszy, ustalania wartości aktywów netto Funduszu oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa, a także wskazanie częstotliwości i miejsc publikowania ceny zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa lub wskazanie przepisów statutu odnoszących się do tych kwestii, a także wskazania dnia i godziny w tym dniu, w którym najpóźniej jest publikowana wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, ustalona w danym dniu wyceny. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów Netto i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa jest ustalana w Dniu Wyceny, według kursów i cen dostępnych na godzinę czasu polskiego, o której to godzinie dostępne są kursy zamknięcia na Giełdzie oraz daje to możliwość ujęcia wszystkich operacji Funduszu z Dnia Wyceny. Dniem Wyceny jest każdy dzień, w którym Giełda papierów Wartościowych i CeTO są otwarte dla dokonywania zwykłych transakcji na prowadzonych przez nie rynkach. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa jest podawana do wiadomości na stroni internetowej nie później niż do godziny czasu polskiego. Cena zbycia i odkupienia jednostek będzie udostępniana w siedzibie Towarzystwa oraz podawana na stronie internetowej Określenie metod i zasad dokonywania wyceny aktywów funduszu oraz oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez fundusz polityką inwestycyjną. Zasady wyceny aktywów Funduszu, ustalania wartości aktywów netto Funduszu oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa: Wycena składników lokat notowanych na aktywnym rynku 1. Zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu wyceniane będą następujące składniki lokat notowanych na aktywnym rynku: 1) dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz jednostki samorządu terytorialnego, 2) dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorców mających siedzibę w Polsce, 3) depozyty w bankach krajowych lub krajowych instytucjach kredytowych, 2. Wartość godziwą składników lokat wymienionych w ust. 1 notowanych na aktywnym rynku, jeżeli Dzień Wyceny jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na danym rynku, wyznacza się według kursu ustalonego na aktywnym rynku w Dniu Wyceny. 1) w przypadku składników lokat notowanych w systemie notowań ciągłych, na których wyznaczany jest kurs zamknięcia w oparciu o kurs zamknięcia, a jeżeli o godzinie czasu polskiego na danym rynku nie będzie dostępny kurs zamknięcia w oparciu o ostatni kurs dostępny o godzinie czasu polskiego, 2) w przypadku składników lokat notowanych w systemie notowań ciągłych bez odrębnego wyznaczania kursu zamknięcia w oparciu o ostatni kurs transakcyjny na danym rynku dostępny o godzinie czasu polskiego, 3) w przypadku składników lokat notowanych w systemie notowań jednolitych w oparciu o ostatni kurs ustalony w systemie kursu jednolitego, a jeżeli o godzinie czasu polskiego na danym rynku nie będzie dostępny kurs ustalony w systemie kursu jednolitego w oparciu o ostatni kurs dostępny o godzinie czasu polskiego; 3. Jeżeli w Dniu Wyceny na aktywnym rynku organizowana jest sesja, podczas której transakcje zawierane są po cenie ustalonej w wyniku fixingu (sesja fixingowa), to do wyceny składnika lokat Fundusz korzysta z ostatniego, dostępnego o godzinie czasu polskiego kursu, po którym odbyła się sesja fixingowa.. Prospekt Informacyjny SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego 11

12 4. Jeżeli wolumen obrotów na danym składniku jest znacząco niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto żadnej transakcji, ostatni dostępny kurs ustalony zgodnie z metodami określonymi w ust. 2 jest skorygowany zgodnie z zasadami określonymi w ust Wartość godziwą składników lokat wymienionych w ust. 1 notowanych na aktywnym rynku, jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na danym rynku, wyznacza się według ostatniego dostępnego kursu ustalonego zgodnie z metodami określonymi w ust W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5 stosuje się poniższe metody wyznaczania wartości godziwej: 1) Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie metod wyceny określonych w ust. 2 to do wyceny przyjmuje się wartość wyznaczoną zgodnie z tymi metodami na innym aktywnym rynku; inny aktywny rynek określa się według kryterium wielkości obrotu na tym rynku; 2) jeżeli niedostępne są kursy wyznaczone według postanowień ust. 2 oraz niemożliwa jest wycena w oparciu o metodę określoną w pkt. 1), a na aktywnym rynku dostępne są ceny w zgłoszonych najlepszych ofertach kupna i sprzedaży, to wartość godziwą wyznacza się na podstawie tych cen, z tym że uwzględnianie wyłącznie cen określonych w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne; 3) jeżeli niemożliwa jest wycena w oparciu o metody określone w pkt. 1) i 2) to do wyceny stosuje się wartość oszacowaną przez Bloomberg Generic, a jeżeli oszacowanie to nie jest dostępne stosuje się wartość oszacowaną przez wyspecjalizowaną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, o ile możliwe jest rzetelne oszacowanie przez tę jednostkę przepływów pieniężnych związanych z tym składnikiem, przy czym jednostkę tą uznaje się za niezależną, jeżeli nie jest emitentem danego składnika lokat i nie jest podmiotem zależnym od Towarzystwa; 4) jeżeli niemożliwe jest zastosowanie metod określonych w pkt. 1) i 3) to stosuje się wycenę w oparciu o publicznie ogłoszoną na aktywnym rynku cenę nieróżniącego się istotnie składnika, w szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym. 7. W przypadku składników lokat będących przedmiotem obrotu na więcej niż jednym aktywnym rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym, ustalonym zgodnie z poniższymi zasadami: 1) wyboru rynku głównego dokonuje się w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego; 2) kryterium wybory rynku głównego jest skumulowany wolumen obrotu na danym składniku lokat w okresie ostatniego pełnego miesiąca kalendarzowego; 3) w przypadku gdy składnik lokat notowany jest jednocześnie na aktywnym rynku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za granicą kryterium wyboru rynku głównego jest możliwość dokonania przez Fundusz transakcji na danym rynku; 4) w przypadku, gdy papier wartościowy nowej emisji jest wprowadzony do obrotu w momencie który nie pozwala na dokonanie porównania w pełnym okresie wskazanym w pkt 2) to ustalenie rynku głównego następuje: a) poprzez porównanie obrotów z poszczególnych rynków od dnia rozpoczęcia notowań do końca okresu porównawczego lub, b) w przypadku, gdy rozpoczyna się obrót papierem wartościowym, wybór rynku dokonywany jest poprzez porównanie obrotów na poszczególnych rynkach z dnia pierwszego notowania. Wycena składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku 1. Zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu wyceniane będą następujące składniki lokat nienotowanych na aktywnym rynku: 1) dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz jednostki samorządu terytorialnego, 2) dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorców mających siedzibę w Polsce, 3) depozyty w bankach krajowych lub krajowych instytucjach kredytowych, 2. Wartość składników lokat wymienionych w ust. 1 nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza się, z zastrzeżeniem niżej zawartych postanowień dotyczących wyceny zobowiązań Funduszu z tytułu zbycia papierów wartościowych z obowiązkiem ich odkupu i należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, w następujący sposób: 1) w przypadku dłużnych papierów wartościowych według skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu Efektywnej Stopy Procentowej, przy czym skutek wyceny zalicza się odpowiednio do przychodów odsetkowych lub kosztów odsetkowych; 2) w przypadku pozostałych składników lokat według wartości godziwej spełniającej warunki wiarygodności, wyznaczonej zgodnie z postanowieniami art.,39 Statutu Funduszu. Pozostałe metody wyceny lokat Funduszu 1. Instrumenty rynku pieniężnego nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 2. Zobowiązania z tytułu zbycia instrumentów rynku pieniężnego, przy zobowiązaniu się Funduszu do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Prospekt Informacyjny SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego 12

13 3. Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków pożyczania papierów wartościowych z udziałem domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską oraz banków prowadzących rachunki papierów wartościowych (Dz. U. Nr 110, poz. 1269), wycenia się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych. 4. Metody wyznaczania wartości godziwej: 1) W przypadku składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku niebędących papierami dłużnymi stosuje się poniższe metody wyznaczania wartości godziwej: - w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu Efektywnej Stopy Procentowej; 2) Modele i metody wyceny, o których mowa w pkt 1) ustalane są w porozumieniu z Depozytariuszem. 3) Wszelkie zmiany stosowanych zasad wyceny będą publikowane przez kolejne dwa lata w sprawozdaniu finansowym Funduszu. 5. Aktywa oraz zobowiązania denominowane w walutach obcych wycenia się lub ustala w walucie, w której są notowane na aktywnym rynku, a przypadku, gdy nie są notowane na aktywnym rynku w walucie, w której są denominowane. 6. Aktywa oraz zobowiązania, o których mowa w ust. 6 wykazuje się w walucie, w której wycenione są aktywa i ustalane są zobowiązania Funduszu, po przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 7. Wartość aktywów notowanych lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, określa się w relacji do euro. Prospekt Informacyjny SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego 13

14 Prospekt Informacyjny SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego 14

15 3.15. Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztach obciążających Fundusz 1) Wskazanie przepisów Statutu określających rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Fundusz, w tym w szczególności wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów. Za zarządzanie i reprezentowanie Funduszu Towarzystwo pobiera wynagrodzenie maksymalnie do wysokości 2% Wartości Aktywów Netto Funduszu w skali roku, liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, kiedy rok kalendarzowy liczy 366 dni. ( art. 42 ust. 1 ) Wysokość wynagrodzenia jaka będzie pobierana jest ustalana przez Towarzystwo, jako organ Funduszu. Towarzystwo jako organ Funduszu, może w całości lub w części uzależnić wysokość pobieranego przez siebie wynagrodzenia od wyników zarządzania Funduszem przez Towarzystwo, przy czym wynagrodzenie nie może być wyższe niż 2%. Wynagrodzenie jest pobierane miesięcznie i przekazywane ze środków Funduszu, w terminie do 5 dnia roboczego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Towarzystwo z własnych środków, w tym z wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem, pokrywa wszelkie koszty działalności Funduszu, z wyłączeniem: - podatków i opłat wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z opłat za zezwolenie oraz opłat rejestracyjnych, - prowizji i opłat związanych z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych oraz nabywaniem i odsprzedażą wierzytelności, - prowizji i opłat za przechowywanie papierów wartościowych i obsługę rachunków bankowych, - kosztów wynagrodzenia likwidatora Funduszu, opłat i kosztów likwidacji Funduszu, - kosztów związanych z obsługa pożyczek i kredytów zaciąganych przez Fundusz, - kosztów prawnych działalności Funduszu, w tym opłat notarialnych i sądowych, - kosztów doradców prawnych, podatkowych i biegłych rewidentów, do wysokości 0,1% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Funduszu w roku kalendarzowym, - podatków i innych obciążeń nakładanych przez właściwe organy władzy publicznej na Fundusz w związku z działalnością Funduszu. Koszty wymienione powyżej są pokrywane w terminach ich wymagalności. Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu na czas oznaczony lub nieoznaczony całości lub części kosztów nielimitowanych Funduszu ze środków własnych, w tym z wynagrodzenia pobieranego od Funduszu.( art. 42 ust. 6 ) 2) Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej wskaźnikiem WKC, oraz sposobu jego obliczania. Wskaźnik WKC za rok 2007 wynosi 0,0096 Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną funduszu w średniej wartości aktywów netto funduszu za dany rok. Do wskaźnika WKC nie wlicza się następujących kosztów: koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa i inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestnika oraz wartość świadczeń dodatkowych. 3) Wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika. Fundusz pobiera opłatę manipulacyjną, składającą się z części stałej wynoszącej 15 złotych i procentowej w wysokości nieprzekraczającej 2,5% wartości środków wpłaconych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Opłata stała pobierana jest przy pierwszym nabyciu Jednostek Uczestnictwa w roku kalendarzowym od wszystkich Uczestników Funduszu, którzy dokonają po raz pierwszy w danym roku kalendarzowym nabycia Jednostek Uczestnictwa. Fundusz może nie częściej niż raz w roku dokonać podwyższenia stałej opłaty manipulacyjnej o kwotę nie wyższą aniżeli kwota wynikająca ze wskaźnika wzrostu cen towarów i usług publikowanego przez GUS za rok poprzedni. Podwyższenie stałej opłaty manipulacyjnej stanowi zmianę Statutu. Pierwsza waloryzacja może być dokonana po 1 stycznia 2005 r. Prospekt Informacyjny SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego 15

16 Transakcja Pierwsze nabycie jednostek uczestnictwa w roku kalendarzowym Wysokość opłaty manipulacyjnej* 0 PLN Nabycie jednostek uczestnictwa 0% Odkupienie jednostek uczestnictwa 0% * W SKOK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Rynku Pieniężnego obowiązuje promocja, polegająca na zniesieniu opłaty manipulacyjnej. Termin zakończenia kampanii promocyjnej zostanie podany do wiadomości na stronie internetowej Towarzystwa. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej. Za odkupienie Jednostek Uczestnictwa w ramach PSO Fundusz może pobierać Opłatę Wyrównawczą na zasadach określonych w PSO. Skala i wysokość stawek opłat manipulacyjnych określona jest w Tabeli Opłat, ustalonej przez Towarzystwo, znajdującej się na stronie internetowej Towarzystwo może obniżyć stawkę opłaty manipulacyjnej lub zwolnić z obowiązku jej ponoszenia w przypadkach takich jak: - kampania reklamowa Towarzystwa lub Funduszu. Wysokość udzielonego zwolnienia z opłaty manipulacyjnej uzależniona jest od warunków promocji. W przypadku niedotrzymania warunków promocji Fundusz ma prawo pobrać opłatę wyrównawczą w wysokości nie wyższej niż wartość niedobranej uprzednio opłaty manipulacyjnej od kwoty rzeczywiście wpłaconej. - w przypadku nabycia przez jednego nabywcę jednorazowo Jednostek Uczestnictwa za kwotę co najmniej ,00 złotych lub złożenia deklaracji nabycia Jednostek Uczestnictwa za taką kwotę w określonym czasie. Wysokość udzielonego zwolnienia z opłaty manipulacyjnej może być uzależniona od deklaracji Uczestnika, w której zobowiąże się do utrzymania inwestycji przez określony czas. Po upływie zadeklarowanego czasu, w przypadku niedotrzymania warunków deklaracji, przy realizacji następnych zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa Towarzystwo ma prawo pobrać dodatkową opłatę wyrównawczą w wysokości nieprzekraczającej uprzednio niepobranej opłaty manipulacyjnej obliczonej od kwoty rzeczywiście wpłaconej na nabycie Jednostek Uczestnictwa, - w przypadku, gdy nabywanie Jednostek Uczestnictwa odbywa się w ramach Pracowniczego Programu Emerytalnego lub Planów Systematycznego Oszczędzania,, - w stosunku do Towarzystwa, akcjonariuszy Towarzystwa, członków organów i pracowników Towarzystwa podmiotów współpracujących z Towarzystwem oraz członków ich organów i ich pracowników, - w stosunki do osób, których reklamacje zostały uwzględnione przez Towarzystwo. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej w wypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa do wysokości odpowiadającej kwocie, jaką Uczestnik Funduszu otrzymał w wyniku odkupienia od niego części lub całości Jednostek Uczestnictwa, o ile od dnia żądania odkupienia Jednostek do dnia złożenia zlecenia nabycia nowych Jednostek Uczestnictwa nie upłynęło więcej niż 90 dni. 4) Wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników Funduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku od średniej wartości aktywów netto Funduszu. Towarzystwo nie uzależnia wynagrodzenia za zarządzanie od wyników Funduszu. 5) Wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem, a w przypadku o którym mowa w art.101 ust.5 ustawy, wskazanie maksymalnego poziomu wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub instytucją zbiorowego inwestowania zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, jeżeli fundusz inwestycyjny lokuje powyżej 50% swoich aktywów w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa tych funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania. Zgodnie z art. 42 Statutu Funduszu Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem w maksymalnej wysokości do 2% Wartości Aktywów Netto Funduszu w skali roku, liczonego jako 365 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni. Wynagrodzenie naliczane jest w każdym Dniu Wyceny od Wartości Aktywów Netto Funduszu, z poprzedniego Dnia Wyceny i wypłacane jest ze środków Funduszu. 6) Wskazanie istniejących umów lub porozumień, na podstawie których koszty działalności Funduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Fundusz a Towarzystwo lub inny podmiot. Nie dotyczy. Prospekt Informacyjny SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego 16

17 3.16. Podstawowe dane finansowe w ujęciu historycznym 1) Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2007 r.) zgodnie ze sprawozdaniem Funduszu Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec 2007 roku wynosiła tys. zł. 2) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu za ostatnie 2,3,5 i 10 lat. Fundusz rozpoczął działalność 21 lipca 2004 r. Średnia stopa zwrotu za ostatnie 3 lata wynosi 3,75%. 3) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Funduszu, zwanego dalej wzorcem (benchmark), określony w statucie funduszu a także informację o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce. Fundusz nie ma określonego wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu. 4) Średnie stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca, odpowiednio dla okresów o których mowa w pkt. 2. Nie dotyczy. 5) Indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Funduszu nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości Informację o utworzeniu rady inwestorów w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego Nie dotyczy. ROZDZIAŁ IV DANE O DEPOZYTARIUSZU 4.1. Firma, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne Depozytariusza Firma : ING Bank Śląski Spółka Akcyjna w Katowicach Bank może używać skrótu firmy ING Bank Śląski S.A. Siedziba: Katowice Adres: Katowice, ul. Sokolska 34 Telefon: Zakres obowiązków Depozytariusza wobec Funduszu Zgodnie z zawartą umową, Depozytariusz zobowiązany jest rejestrować aktywa Funduszu oraz przyjmować i bezpiecznie przechowywać aktywa Funduszu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Umowa została zawarta przez Towarzystwo, jednakże z chwilą wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych Fundusz wstąpił w prawa i obowiązki z tytułu umowy z Depozytariuszem. Umowa o przechowywanie aktywów Funduszu nakłada na Depozytariusza obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji zawierającej dane o przechowywanych aktywach Funduszu zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zgodnie z art. 72 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych obowiązki Depozytariusza wynikające z umowy o prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego obejmują: 1) prowadzenie rejestru aktywów Funduszu inwestycyjnego, w tym aktywów zapisywanych na właściwych rachunkach oraz przechowywanych przez depozytariusza i inne podmioty na mocy odrębnych przepisów lub na podstawie umów zawartych na polecenie funduszu przez depozytariusza; 2) zapewnienie, aby zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego; 3) zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów funduszu inwestycyjnego następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z uczestnikami Funduszu; 4) zapewnienie, aby wartość netto aktywów funduszu inwestycyjnego i wartość Jednostki Uczestnictwa była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego; 5) zapewnienie, aby dochody funduszu inwestycyjnego były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i ze statutem Funduszu; 6) wykonywanie poleceń funduszu inwestycyjnego, chyba że są sprzeczne z prawem lub statutem funduszu inwestycyjnego. Prospekt Informacyjny SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego 17

18 Depozytariusz może zawierać umowy, wymienione w punkcie 1, również z bankami lub instytucjami finansowymi, które mają siedzibę poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej. Depozytariusz zapewnia zgodne z prawem i statutem wykonywanie obowiązków Funduszu, o których mowa powyżej, co najmniej przez stałą kontrolę czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez Fundusz oraz nadzorowanie doprowadzania do zgodności tych czynności z prawem i statutem Funduszu. Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych stanowi, że w sytuacji, gdy Depozytariusz nie wykonuje obowiązków określonych w umowie o przechowywanie aktywów Funduszu albo wykonuje je nienależycie: 1) Fundusz wypowiada umowę i niezwłocznie zawiadamia o tym Komisję, 2) Komisja może nakazać Funduszowi zmianę Depozytariusza. W przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości Depozytariusza Fundusz niezwłocznie dokonuje zmiany Depozytariusza, w sposób zapewniający nieprzerwane wykonywanie obowiązków określonych w art. 72 ust. 1 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych Zakres obowiązków Depozytariusza wobec Uczestników Funduszu Depozytariusz zobowiązany jest działać w interesie Uczestników Funduszu, w tym Depozytariusz jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Komisję Nadzoru Finansowego, że Fundusz działa z naruszeniem prawa lub nienależycie uwzględnia interes Uczestników Funduszu. Zgodnie z art. 75 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie prowadzenia rejestru aktywów Funduszu. Odpowiedzialność Depozytariusza nie może być wyłączona albo ograniczona w umowie o prowadzenie rejestru aktywów Funduszu oraz z tego powodu, że Depozytariusz zawarł na rzecz Funduszu umowę o przechowywanie części lub całości aktywów Funduszu z innym podmiotem, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. Depozytariusz jest również obowiązany do występowania, w imieniu Uczestników, z powództwem przeciwko Towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji. Depozytariusz jest likwidatorem Funduszu, chyba że KNF wyznaczy innego likwidatora. Zgodnie z art. 249 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych likwidacja funduszu inwestycyjnego polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności Funduszu, zaspokojeniu wierzycieli Funduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. Zbywanie aktywów Funduszu powinno być dokonywane z należytym uwzględnieniem interesów uczestników funduszu inwestycyjnego. ROZDZIAŁ V DANE O PODMIOTACH OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ 5.1. Agent Transferowy Firma, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne oraz forma prawna Agenta Transferowego Firma: Obsługa Funduszy Inwestycyjnych Spółka z o.o. Siedziba: Warszawa Adres: Warszawa, ul. Cybernetyki 21 Telefon: (+4822) Faks: (+4822) Podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz jednostek uczestnictwa Nie dotyczy Podmiot, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu lub jego częścią Firma: Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Siedziba: Warszawa Adres: Warszawa, ul. Grójecka 5 - Zakres świadczonych usług na rzecz Funduszu Prospekt Informacyjny SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego 18

19 Credit Suisse Asset Management (Polska) SA świadczy na rzecz Funduszu usługę zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu. - Imiona i nazwiska doradców inwestycyjnych podejmujących decyzje inwestycyjne dotyczące Funduszu, ze wskazaniem numerów licencji doradców inwestycyjnych oraz części portfela, którym zarządzają Tomasz Adamus doradca inwestycyjny nr licencji 161, całość portfela, Stanisław Ozga doradca inwestycyjny nr licencji 206, całość portfela, Tomasz Karsznia doradca inwestycyjny nr licencji 227, całość portfela 5.4. Dane o podmiotach świadczących usługi polegające na doradztwie w zakresie obrotu papierami wartościowymi Nie dotyczy Firma, siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu Firma: BDO Numerica S.A. Siedziba: Warszawa Adres: Warszawa, ul. Postępu Dane o podmiocie, któremu Towarzystwo zleciło prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu, w tym firma, siedziba i adres podmiotu Firma: Obsługa Funduszy Inwestycyjnych Sp. z o.o. Siedziba: Warszawa Adres: Warszawa, ul. Cybernetyki 21 ROZDZIAŁ VI INFORMACJE DODATKOWE 6.1. Inne informacje, których zamieszczenie, zdaniem Towarzystwa, jest niezbędne inwestorom do właściwej oceny ryzyka inwestowania w Fundusz Odpowiedzialność Uczestnika Osoba, która zamierza nabyć Jednostki Uczestnictwa Funduszu powinna szczegółowo zapoznać się z treścią całego niniejszego prospektu i zasięgnąć porady własnego niezależnego doradcy w zakresie przepisów prawnych, w szczególności dotyczących zagadnień podatkowych, odnoszących się do nabycia lub posiadania przez nią jednostek uczestnictwa, jak również odkupienia ich przez Fundusz Wskazanie miejsc, w których zostanie udostępniony prospekt oraz miejsc, w których można uzyskać dodatkowe informacje o Funduszu Prospekt informacyjny będzie udostępniony w siedzibie Towarzystwa, a także na stronie internetowej Dodatkowe informacje można uzyskać za pośrednictwem telefonu nr (+4858) , a także na stronie internetowej VII. ZAŁĄCZNIKI 7.1. Wykaz definicji, pojęć i objaśnień skrótów użytych w treści prospektu. Towarzystwo Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna Uczestnik Funduszu Osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dla której został otwarty rejestr i na rzecz której w rejestrze Uczestników Funduszu są zapisywane Jednostki Uczestnictwa lub ich ułamkowe części Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego Prospekt Informacyjny SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego 19

20 Depozytariusz ING Bank Śląski S.A. w Katowicach bank, który prowadzi rejestr aktywów SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego Statut Funduszu Nadany Funduszowi przez Towarzystwo statut, sporządzony w formie aktu notarialnego Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118, poz. 754 z późn. zm.) Ustawa, Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych Ustawa dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546) Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r., Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 54 poz. 654 z późn. zm.) Fundusz SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego Jednostki Uczestnictwa lub Jednostka Tytuł prawny Uczestnika Funduszu do udziału w Aktywach Netto Funduszu. Przy zakupie Jednostek Uczestnictwa otrzymuje się ich liczbę dzieląc ich sumę powierzonych środków (pomniejszoną o opłatę dystrybucyjną) przez aktualną wartość Jednostki Aktywa Funduszu Mienie Fundusz obejmujące środki pieniężne z tytułu wpłat Uczestników, środki pieniężne, prawa nabyte przez Fundusz oraz pożytki z tych praw Agent Transferowy Podmiot, który na podstawie umowy zawartej z Funduszem prowadzi Rejestr Uczestników Funduszu oraz wykonuje inne czynności zlecone przez Fundusz Uczestnik Funduszu lub Uczestnik Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz której w rejestrze zapisane są Jednostki Uczestnictwa lub ich ułamkowe części Rejestr Uczestników Funduszu lub Rejestr Uczestników Elektroniczna ewidencja danych dotyczących Uczestników Funduszu, prowadzona przez Agenta Transferowego w imieniu Funduszu Prospekt Informacyjny SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego 20

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY RYNKU PIENIĘŻNEGO (SKOK FIO Rynku Pieniężnego)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY RYNKU PIENIĘŻNEGO (SKOK FIO Rynku Pieniężnego) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY RYNKU PIENIĘŻNEGO (SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Siedzibą Funduszu jest miasto Gdańsk (Polska), przy ulicy Pilotów 21. Organem Funduszu jest:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego OGŁOSZENIE Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz ogłasza zmiany statutu: 1) 26 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot, kraj Polska, przy ulicy Władysława IV 22. Organem Funduszu jest: Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszu: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego.

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszu: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego. Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszu: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego. I. Strona tytułowa: 1. Wyrażenie: Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego

Bardziej szczegółowo

I. Strona tytułowa: II. Rozdział I SKOK FIO Fundusz Funduszy. SKOK FIO Obligacji. III. Rozdział II

I. Strona tytułowa: II. Rozdział I SKOK FIO Fundusz Funduszy. SKOK FIO Obligacji. III. Rozdział II Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Funduszu Funduszy i SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji I. Strona tytułowa: Na stronie tytułowej zmieniono

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Organem funduszu inwestycyjnego jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w prospekcie SKOK Parasol FIO ( r.):

Wykaz zmian w prospekcie SKOK Parasol FIO ( r.): Wykaz zmian w prospekcie SKOK Parasol FIO (02.01.2014r.): Strona tytułowa w ostatnim zdaniu dodaje się wyrażenie:, 02 stycznia 2014 r. ROZDZIAŁ I pkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 1. Imiona,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny Funduszy: Poprzednie nazwy funduszy nie dotyczy. Organem funduszy inwestycyjnych jest:

Prospekt informacyjny Funduszy: Poprzednie nazwy funduszy nie dotyczy. Organem funduszy inwestycyjnych jest: Prospekt informacyjny Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywny Zmiennej Alokacji - skrót SKOK FIO Aktywny ZA SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji skrót SKOK FIO Stabilny

Bardziej szczegółowo

prawnej: nazwy Funduszu, nazwy (firmy) Uczestnika, numeru właściwego rejestru albo REGON, numeru rachunku bankowego wskazanego przez Fundusz.

prawnej: nazwy Funduszu, nazwy (firmy) Uczestnika, numeru właściwego rejestru albo REGON, numeru rachunku bankowego wskazanego przez Fundusz. Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywny Zmiennej Alokacji, SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji. I. Strona tytułowa: W

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać skróconej nazwy SKOK FIO Obligacji. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY OBLIGACJI (SKOK FIO OBLIGACJI)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY OBLIGACJI (SKOK FIO OBLIGACJI) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY OBLIGACJI (SKOK FIO OBLIGACJI) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot, kraj Polska, przy ulicy Władysława IV 22. Organem Funduszu jest: Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY FUNDUSZ FUNDUSZY (SKOK FIO FUNDUSZ FUNDUSZY)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY FUNDUSZ FUNDUSZY (SKOK FIO FUNDUSZ FUNDUSZY) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY FUNDUSZ FUNDUSZY (SKOK FIO FUNDUSZ FUNDUSZY) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot, kraj Polska, przy ulicy Władysława IV 22. Organem Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY KBC ALFA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC ALFA SFIO) utworzonego i zarządzanego przez: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna ul. Chmielna

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku. Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 31 grudnia 2007 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Rynku Pieniężnego

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Rynku Pieniężnego Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Rynku Pieniężnego I. Strona tytułowa: W ostatnim zdaniu dodaje się: 1 października 2007 r. II. Spis treści: W spisie treści

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w prospekcie i Statucie SKOK Parasol FIO ( r.) Strona tytułowa w ostatnim zdaniu dodaje się wyrażenie:, 18 listopada 2013 r.

Wykaz zmian w prospekcie i Statucie SKOK Parasol FIO ( r.) Strona tytułowa w ostatnim zdaniu dodaje się wyrażenie:, 18 listopada 2013 r. Wykaz zmian w prospekcie i Statucie SKOK Parasol FIO (18.11.2013 r.) Strona tytułowa w ostatnim zdaniu dodaje się wyrażenie:, 18 listopada 2013 r. ROZDZIAŁ I - pkt 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 11 października 2012 r. o zmianach wprowadzonych do skrótu prospektu informacyjnego BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie z dnia 11 października 2012 r. o zmianach wprowadzonych do skrótu prospektu informacyjnego BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie z dnia 11 października 2012 r. o zmianach wprowadzonych do skrótu prospektu informacyjnego BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego TFI BNP Paribas Polska S.A. działające jako organ BNP

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 czerwca 2009 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty Fundusz

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA I. OGÓLNE ZASADY Procedury wyceny stosowane przez fundusz są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 30 czerwca 2008 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot, kraj Polska, przy ulicy Władysława IV 22. Organem Funduszu jest: Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY RYNKU PIENIĘŻNEGO (SKOK FIO Rynku Pieniężnego)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY RYNKU PIENIĘŻNEGO (SKOK FIO Rynku Pieniężnego) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY RYNKU PIENIĘŻNEGO (SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot (Polska), przy ulicy Władysława IV 22. Organem Funduszu

Bardziej szczegółowo

I. Strona tytułowa: W ostatnim zdaniu dodaje się: 1 października 2007 r.

I. Strona tytułowa: W ostatnim zdaniu dodaje się: 1 października 2007 r. Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz Funduszy oraz SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji I. Strona tytułowa: W ostatnim zdaniu dodaje

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny Funduszu. SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKOK PARASOL FIO)

Prospekt informacyjny Funduszu. SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKOK PARASOL FIO) Prospekt informacyjny Funduszu SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Aktywny ZA, 2) SKOK Stabilny ZA, 3) SKOK Obligacji, 4) SKOK Fundusz Funduszy,

Bardziej szczegółowo

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji I. Strona tytułowa: W ostatnim zdaniu dodaje się: 1 października 2007 r. II. Rozdział III 1. Pkt.3.1.9. ppkt.

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot, kraj Polska, przy ulicy Władysława IV 22. Organem Funduszu jest: Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO)

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO) Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 29 stycznia 2012 r. Strona tytułowa: KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ETYCZNY 1 (SKOK SFIO ETYCZNY 1)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ETYCZNY 1 (SKOK SFIO ETYCZNY 1) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ETYCZNY 1 (SKOK SFIO ETYCZNY 1) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot, kraj Polska, przy ulicy Władysława IV 22. Organem Funduszu

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo Informacje dla Inwestorów dotyczące Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz usług świadczonych przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Informacje

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY STABILNY ZMIENNEJ ALOKACJI (SKOK FIO Stabilny ZA)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY STABILNY ZMIENNEJ ALOKACJI (SKOK FIO Stabilny ZA) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY STABILNY ZMIENNEJ ALOKACJI (SKOK FIO Stabilny ZA) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot, kraj Polska, przy ulicy Władysława IV 22. Organem

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/11/07/01 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 25 lutego 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2013 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Nota objaśniająca 1- Polityka rachunkowości Funduszy

Nota objaśniająca 1- Polityka rachunkowości Funduszy Załącznik do sprawozdań finansowych Funduszy zarządzanych przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Nota objaśniająca 1- Polityka rachunkowości Funduszy 1) Opis przyjętych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje

Regulaminy. inwestycje inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi dla klientów Deutsche Bank Polska S.A. PIFD/16/01/01 Spis

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO Strona tytułowa: w ostatnim zdaniu dodaje się:, 28 maja 2010 r. Rozdział I: w pkt 1 wykreśla się wyrażenie: Rafał Matusiak Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

2 (cel i aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych)

2 (cel i aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych) REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH oferowanych i zarządzanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych SA w Sopocie do umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty ( Fundusz ), z siedzibą przy ul Bielańskiej 12,

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji 31.05.2013 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KBC PORTFEL VIP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC Portfel VIP SFIO) z wydzielonymi subfunduszami: Subfundusz KBC Portfel Pieniężny Subfundusz KBC Portfel

Bardziej szczegółowo

Artykuł 32 Wycena lokat notowanych na aktywnym rynku

Artykuł 32 Wycena lokat notowanych na aktywnym rynku Warszawa, dnia 1 stycznia 2010 roku WYKAZ PLANOWANYCH ZMIAN STATUTU OPERA TERRA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, będące organem OPERA Terra

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ELASTYCZNEGO INWESTOWANIA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY. Rozdział I - Dane o Funduszu

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ELASTYCZNEGO INWESTOWANIA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY. Rozdział I - Dane o Funduszu zwany dalej Funduszem SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ELASTYCZNEGO INWESTOWANIA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Skrót nazwy: Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO lub PEI SFIO Siedziba

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu

Bardziej szczegółowo

Skrót Prospektu informacyjnego

Skrót Prospektu informacyjnego Twoje inwestycje Skrót Prospektu informacyjnego Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus Subfundusz Aviva Investors Obligacji Subfundusz Aviva Investors Ochrony

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. 1. Na stronie tytułowej: 1) lista subfunduszy otrzymuje następujące

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/11/07/01 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 29 sierpnia 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 29 sierpnia 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Alokacji Sektorowych

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY PTE S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999 r., nr 2 z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych IKE

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych IKE Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych IKE C U REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH IKE Wszelkie wzory dokumentów uzyskane drogą elektroniczną mają charakter wyłącznie informacyjny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji 09.09.2011 Z dniem 9 września 2011 r. dokonuje się zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DB FUNDS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

PROSPEKT INFORMACYJNY DB FUNDS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PROSPEKT INFORMACYJNY DB FUNDS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO (Fundusz może używać skróconej nazwy DB Funds FIO ) z wydzielonymi subfunduszami: DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH DB FUND DYNAMICZNYM DB FUND

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK EUROPA NEUTRAL II. (kod: 2015_EN2_03_v.01)

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK EUROPA NEUTRAL II. (kod: 2015_EN2_03_v.01) Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK EUROPA NEUTRAL II (kod: 2015_EN2_03_v.01) Obramowane infromacje są szczególnie istotne, prosimy o zwrócenie na nie uwagi podczas zapoznawania się z

Bardziej szczegółowo

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 2 stycznia 2012 r.

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 2 stycznia 2012 r. Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 2 stycznia 2012 r. Strona tytułowa: - Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz.

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Millennium TFI

Tabela Opłat Millennium TFI Tabela Opłat Millennium TFI Fundusze Millennium oferują jednostki uczestnictwa kategorii A, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy nabyciach oraz jednostki uczestnictwa kategorii B, od których

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 ul. Bielańska 12 (budynek Senator), 00-085 Warszawa www.leggmason.pl Podstawowe zasady prowadzenia przez

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH POLONEZ, PZU FIO POLONEZ)

PROSPEKT INFORMACYJNY. PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH POLONEZ, PZU FIO POLONEZ) PROSPEKT INFORMACYJNY PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH POLONEZ, ) działającego uprzednio pod nazwą: PZU Otwarty Fundusz Inwestycyjny Papierów Dłużnych

Bardziej szczegółowo

1) Art. 5 ust. 1 pkt Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

1) Art. 5 ust. 1 pkt Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: 30 maja 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Dziennik Ustaw Nr 115 6974 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2011.06.07 14:45:36 +02'00' Poz. 666 666 w. rcl.go v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ETYCZNY 1 (skrót - SKOK SFIO ETYCZNY 1)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ETYCZNY 1 (skrót - SKOK SFIO ETYCZNY 1) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ETYCZNY 1 (skrót - SKOK SFIO ETYCZNY 1) Siedzibą Funduszu jest miasto Gdańsk (Polska), przy ulicy Pilotów 21. Organem Funduszu

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Open Finance FIO) z wydzielonymi Subfunduszami: Open Finance Pieniężny Open Finance Obligacji Open Finance Stabilnego Wzrostu Open

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus Subfundusz Aviva Investors Obligacji Subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus Subfundusz

Bardziej szczegółowo

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 29 KWIETNIA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Portfel Obligacj Plus Kod warunków: UB_OGIJ141 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 lipca 2009 do 30 września 2009 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Kod OWU: UB_OLIJ101

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO NOBLE FUNDS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (NOBLE FUNDS SFIO) Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI:

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO NOBLE FUNDS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (NOBLE FUNDS SFIO) Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI: Rozdział I. DANE O FUNDUSZU 1. INFORMACJE O FUNDUSZU 1.1. INFORMACJE WSPÓLNE DLA SUBFUNDUSZY 1.1.1. Data i numer wpisu funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych Fundusz został wpisany do rejestru funduszy

Bardziej szczegółowo

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 30 maja 2012 r.

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 30 maja 2012 r. Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 30 maja 2012 r. STRONA TYTUŁOWA: - w ostatnim zdaniu dodaje się: 30 maja 2012 r. ; ROZDZIAŁ II - pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4. Wysokość

Bardziej szczegółowo