12.Targi Edukacyjne w Krakowie marca.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19. marca. www.targiedukacyjne.pl"

Transkrypt

1 12.Targi Edukacyjne w Krakowie marca 2010

2 wydawca: projekt ok adki: layout i DTP: Targi w Krakowie Sp. z o.o Kraków, ul. Centralna 41A tel , fax TwK TwK Za treêç zamieszczonych reklam wydawca nie ponosi odpowiedzialnoêci

3 S owo wst pne organizatora 5 Patronat honorowy, medialny i wspó praca 6 Program towarzyszπcy targom 8 Plan hali i alfabetyczny spis wystawców 15 Bran owy spis wystawców 22 Wpisy informacyjne wystawców 29 REKLAMY 12. Targi Edukacyjne w Krakowie,

4

5 S owo wst pne organizatora Szanowni Paƒstwo, Z ogromnà przyjemnoêcià witamy wszystkich przyby ych Wystawców oraz GoÊci na 12. Targach Edukacyjnych w Krakowie. Równie i w tym roku Targi zosta y obj te patronatem honorowym przez Marsza ka Województwa Ma opolskiego, Wojewod Ma opolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa oraz Ma opolskiego Kuratora OÊwiaty. Targi Edukacyjne w Krakowie sà najwi kszà imprezà w po udniowej Polsce poêwi conà oêwiacie. Inicjatywa ta daje niepowtarzalnà szans na zapoznanie si z ofertà dydaktycznà szkó z kraju i z zagranicy, szkó prywatnych i paƒstwowych ró nych szczebli, szkó j zykowych oraz instytucji zwiàzanych z edukacjà, naukà i pracà. Targi Edukacyjne sà imprezà rozbudowanà oraz wielowàtkowa, która u atwia zdobycie informacji na temat rekrutacji, programu i przebiegu nauki w poszczególnych placówkach oêwiatowych. Targi umo liwiajà tak e poznanie praktycznych aspektów wiedzy dzi ki towarzyszàcemu Targom Salonowi Mo liwoêci. W ramach Salonu odb dà si m.in.: warsztaty dziennikarskie, warsztaty fotograficzne, pokazy pierwszej pomocy, kursy przygotowujàce do rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcà, a tak e pokazy zorganizowane przez krakowskie Muzea. Serdecznie dzi kujemy naszym patronom, wspó pracownikom i partnerom oraz wszystkim wystawcom za zaanga owanie podczas przygotowaƒ do tegorocznej edycji. Wszystkim uczestnikom dzi kujemy za przybycie. JesteÊmy przekonani ze czas sp dzony na Tragach przyniesie wymierne korzyêci w postaci rosnàcej liczby uczniów Paƒstwa Szkó, uczelni i jednostek Edukacyjnych. Ju dziê zapraszamy na kolejnà edycj Targów, która odb dzie si w 2011 r. Gra yna Grabowska Katarzyna Popieluch-Kmiecik Prezes Zarzàdu Komisarz Targów 12. Targi Edukacyjne w Krakowie,

6 Patronat honorowy: Wojewoda Małopolski Marsza ek Województwa Ma opolskiego Prezydent Miasta Krakowa Ma opolski Kurator Oúwiaty Patronat medialny i współpraca:

7 program towarzyszàcy

8 Sala seminaryjna Êroda 9:00-10:00 Eksperci Boloƒscy ñ Jak przygotowaç si do dokonywania w a- Êciwych wyborów edukacyjnych. Mo liwoêci jakie otwiera system boloƒski w szkolnictwie wy szym a wymogi wspó czesnego rynku pracy. Spotkanie z dr. hab. Markiem Wilczyƒskim, mgr. Monikà Domaƒskà. 10:00-11:00 Urzàd Miasta Krakowa ñ Wydzia Edukacji, Kraków ñ Psychologiczne uwarunkowania wyboru zawodu. 11:00-13:00 Sapere Auso ñ Ma opolska Fundacja Stypendialna, Kraków ñ Wr czenie szko om Nagród JakoÊci Nauczania Sapere Auso. Ma opolski Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych. DIAMENT ñ dostrzec i aktywizowaç mo liwoêci, energi, talenty. Programy stypendialne Sapere Auso ñ Ma opolskiej Fundacji Stypendialnej. 13:00-14:00 Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków ñ Pokaz filmu promujàcego Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. 14:00-15:00 Urzàd Miasta Krakowa ñ Psychologiczne uwarunkowania wyboru zawodu czwartek 9:30-11:00 Charaktery, Kielce ñ Seminarium Ja i mój uczeƒ parcujemy aktywnie. Prow. Edyta Brudnik. 11:00-12:00 Urzàd Miasta Krakowa ñ Wydzia Edukacji, Kraków ñ Psychologiczne uwarunkowania wyboru zawodu. 13:00-14:00 Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków ñ Wyk ad Kosmiczne ZOO przygotowany przez Instytut Fizyki. 14:00-15:00 Urzàd Miasta Krakowa ñ Wydzia Edukacji, Kraków ñ Psychologiczne uwarunkowania wyboru zawodu piàtek 9:30-11:00 Charaktery, Kielce ñ Seminarium O dyscyplinie uczniów. Prow. Jolanta Bia ek. 8 11:00-12:00 Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków ñ Pokaz filmu promujàcego Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Targi w Krakowie Sp. z o.o.

9 Scena Êroda 9:30-10:00 XXV Liceum Ogólnokszta càce, Kraków ñ Etiuda sceniczna O Janku, co psom szy buty w wykonaniu Teatru Virtus Verbum. Pokaz musztry w wykonaniu uczniów klasy wojskowej. 10:00-10:30 Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka ñ Konkursy zr cznoêciowe. 10:30-11:00 Zespó Spo ecznych Szkó Mistrzostwa Sportowego, Kraków ñ Pokazy gry w pi k no nà i onglerki. 11:00-11:30 XXIX Liceum Ogólnokszta càce, Kraków ñ Przedstawienie Szkolnego Ko a Teatralnego MASKA Nasze szkó kowo, czyli lektury na weso o. 11:30-12:00 Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka ñ Konkursy zr cznoêciowe. 12:00-12:30 Zespó Szkó Ogólnokszta càcych Mistrzostwa Sportowego, Kraków ñ Pokazy: taƒca towarzyskiego, gimnastyki artystycznej, judo, karate Kyokushin, kung-fu Wushu. 12:30-13:00 Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka ñ Konkursy zr cznoêciowe. 13:00-13:30 Zespó Spo ecznych Szkó Mistrzostwa Sportowego, Kraków ñ Pokazy gry w pi k no nà i onglerki. 13:30-13:45 Zespó Szkó Ogólnokszta càcych Mistrzostwa Sportowego, Kraków ñ Pokazy: taƒca towarzyskiego, gimnastyki artystycznej, judo, karate Kyokushin, kung-fu Wushu. 13:45-14:15 XV Liceum Ogólnokszta càce, Kraków ñ Wyst p chóru szkolnego. 14:15-14:45 XXIX Liceum Ogólnokszta càce, Kraków ñ Przedstawienie Szkolnego Ko a Teatralnego MASKA Nasze szkó kowo, czyli lektury na weso o. 12. Targi Edukacyjne w Krakowie,

10 Scena czwartek 9:30-10:00 XXV Liceum Ogólnokszta càce, Kraków ñ Etiuda sceniczna O Janku, co psom szy buty w wykonaniu Teatru Virtus Verbum. Pokaz musztry w wykonaniu uczniów klasy wojskowej. 10:00-10:30 Zespó Szkó Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej, Kraków ñ Koncert Zespo u Muzycznego GEO. 10:30-11:00 Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka ñ Konkursy zr cznoêciowe. 11:00-11:30 Zespó Spo ecznych Szkó Mistrzostwa Sportowego, Kraków ñ Pokazy gry w pi k no nà i onglerki. 11:30-12:00 Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka ñ Konkursy zr cznoêciowe. 12:00-12:30 Zespó Spo ecznych Szkó Mistrzostwa Sportowego, Kraków ñ Pokazy gry w pi k no nà i onglerki. 12:30-13:00 Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka ñ Konkursy zr cznoêciowe. 13:00-13:30 XXIX Liceum Ogólnokszta càce, Kraków ñ Przedstawienie Szkolnego Ko a Teatralnego MASKA Nasze szkó kowo, czyli lektury na weso o. 13:30-14:00 Zespó Szkó Ogólnokszta càcych Mistrzostwa Sportowego, Kraków ñ Pokazy: taƒca towarzyskiego, gimnastyki artystycznej, judo, karate Kyokushin, kung-fu Wushu. 14:00-14:45 XV Liceum Ogólnokszta càce, Kraków ñ Wyst p chóru szkolnego i zespo u tanecznego :45-15:15 XXIX Liceum Ogólnokszta càce, Kraków ñ Przedstawienie Szkolnego Ko a Teatralnego MASKA Nasze szkó kowo, czyli lektury na weso o. Targi w Krakowie Sp. z o.o.

11 Scena piàtek 9:30-10:00 XXV Liceum Ogólnokszta càce, Kraków ñ Etiuda sceniczna O Janku, co psom szy buty w wykonaniu Teatru Virtus Verbum. Pokaz musztry w wykonaniu uczniów klasy wojskowej. 10:00-10:30 Zespó Szkó Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej, Kraków ñ Koncert Zespo u Muzycznego GEO. 10:30-11:00 Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka ñ Konkursy zr cznoêciowe. 11:00-11:30 Zespó Spo ecznych Szkó Mistrzostwa Sportowego, Kraków ñ Pokazy gry w pi k no nà i onglerki. 11:30-12:00 Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka ñ Konkursy zr cznoêciowe. 12:00-12:30 Zespó Spo ecznych Szkó Mistrzostwa Sportowego, Kraków ñ Pokazy gry w pi k no nà i onglerki. 12:30-13:00 Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka ñ Konkursy zr cznoêciowe. 13:00-13:30 DGA S.A., CKUiP, Zielona Góra ñ Fascynacje zakl te w nauce i biznesie. 13:30-14:00 Zespó Szkó Ogólnokszta càcych Mistrzostwa Sportowego, Kraków ñ Pokazy: taƒca towarzyskiego, gimnastyki artystycznej, judo, karate Kyokushin, kung-fu Wushu. 14:00-14:30 XV Liceum Ogólnokszta càce, Kraków ñ Wyst p zespó u tanecznego. 12. Targi Edukacyjne w Krakowie,

12 Salon Mo liwoêci Êroda-piàtek 12 SM 5 Aquarium i Muzeum Przyrodnicze w Krakowie, Kraków ñ Prezentacja fauny Aquarium ñ pokaz zwierzàt, opowieêci opiekunów. SM 13 Charaktery, Kielce ñ Warsztaty poświęcone psychologii. SM 6 Kopalnia Soli Wieliczka, Wieliczka ñ Ekspozycja fotogramów oraz narz dzi u ywanych w Kopalni. Pokaz rzeêbienia w soli. SM 18 Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego, Kraków ñ :00-14:00 Warsztaty dziennikarskie dla zainteresowanych pracà dziennikarza telewizyjnego. Podczas warsztatów b dzie mo na zapoznaç si z pracà ekipy realizacyjnej, popracowaç z kamerà i mikrofonem, zmontowaç krótki materia Warsztaty z parcy przed kamerà. SM 16 Krakowska Wy sza Szko a Promocji Zdrowia, Kraków ñ Pokaz profesjonalnego masa u klasycznego. SM 11 Krakowskie Centrum Egzaminacyjne, Kraków ñ Rozwiàzywanie testów z wiedzy informatycznej. SM 19 Krakowskie Szko y Artystyczne, Kraków ñ Pokaz prac w ramach organizowanego po raz czternasty Cracow Fashion Week. SM 12 XXV Liceum Ogólnokszta càce ñ 11:00 i 13:00 Warsztaty z kultury ywego s owa w wykonaniu uczniów klas artystycznych. Prezentacje wojskowe w wykonaniu uczniów klasy wojskowej. SM 10 Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków ñ Prezentacja oferty edukacyjnej Muzeum. SM 7 Muzeum In ynierii Miejskiej, Kraków ñ Prezentacja oferty edukacyjnej Muzeum. SM 17 Sapere Auso - Ma opolska Fundacja Stypendialna, Kraków ñ Prezentacja profesjonalnego sprz tu górskiego: sprz t szosowy, górski, torowy i freestyle. Targi w Krakowie Sp. z o.o.

13 Salon Mo liwoêci SM 14 Szko a Policealna Pracowników S u b Medycznych i Spo ecznych nr 3, Kraków ñ Pokazy z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej. SM 2 Uniwersytet Medyczny w odzi ñ Pokaz udzielania pierwszej pomocy oraz technik masa u terapeutycznego. SM 4 Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków :00-11:00 Wydzia Sztuki ñ Rysowanie Êwiat em ñ malowanie cieniem. Warsztaty z u yciem nowych mediów. 11:15-13:15 Wydzia Sztuki ñ Podejdê bli ej ñ dzia ania z kolorem, przestrzeniπ i s owem. 13:30-15:30 Instytu Geografii ñ UP Base Camp ñ alpiniêci i geografowie. Prezentacje z wypraw oraz pokazy sprz tu do wspinaczki wysokogórskiej :00-12:00 Instytut Fizyki ñ Prezentacja multimedialna Kosmos 3D. Obserwacja Nieba zdalnie sterowanym teleskopem. Pokaz tarczy s onecznej. 12:15-14:15 Instytut Fizyki ñ Prezentacja lewitacji magnetycznej. DoÊwiadczenia z udzia em zabawek. 14:30-16:00 Instytut Geografii ñ UP Base Camp ñ alpiniêci i geografowie. Prezentacje z wypraw oraz pokazy sprz tu do wspinaczki wysokogórskiej :00-13:00 Instytut Biologii ñ Pokaz technik preparacji zwierzàt bezkr gowych (preparowanie owadów). Pokaz tworzenia zielników. Pokaz sprz tu wykorzystywanego w badaniach terenowych. Pokazy multimedialne. 13:30-15:30 Instytut Sztuki ñ Warsztaty czerpania papieru. SM 3 Wojewódzki Urzàd Pracy w Krakowie, Kraków ñ Warsztaty z indywidulanego poêrednictwa zawodowego. SM 15 Zamek Królewski na Wawelu, Kraków ñ Prezentacja oferty edukacyjnej Muzeum. SM 8 Zespó Szkó Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej, Kraków ñ Pokazy z zakrezu geodezji: tachimetr elektroniczny TOPCON, niwelator automatyczny TOPCON ñ prezentacja pomiarów. SM 9 Zespól Szkó Zawodowych Huty T. Sendzimira ñ Wykorzystanie klocków LEGO do nauki programowania samochodów. SM 1 ydowskie Muzeum Galicja ñ Prezentacja oferty edukacyjnej Muzeum. Miniwarsztaty: kaligrafia hebrajska, tradycyjna wycinanka ydowska. 12. Targi Edukacyjne w Krakowie,

14 14

15 Alfabetyczny spis wystawców uczestnik nr stoiska nr strony Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice Akademia Fotografii, Kraków, Warszawa Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, Kraków Akademia Sztuk Pi knych im. J. Matejki, Kraków Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha, Kraków Aquarium i Muzeum Przyrodnicze w Krakowie, Kraków SM 5 33 Biuro Us ug Turystycznych BUT, Warszawa BKD Maral, Kraków Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY (www.edukacjawpolsce.pl), Poznaƒ Charaktery, Kielce 108/SM13 - Dalarna University, Falun, Szwecja Dalkrak - Centrum Kszta cenia, Kraków Danish Academy of Business and Technology, Randers, Dania dlastudenta.pl, Kraków edu.info.pl, Warszawa edukacja.net, Poznaƒ Edulandia.pl, Warszawa EF Education, Warszawa Eurodesk Polska, Warszawa Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych, Lublin FAM Policealna Szko a Charakteryzacji i Makija u, Kraków Friedrich-Alexander University Erlangen-N rnberg, Niemcy Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa GazetaEdukacja.pl, Warszawa Gazeta Wyborcza, Kraków Gimnazjum nr 8 Mistrzostwa Sportowego, Kraków Gimnazjum nr 40, Kraków GórnoÊlàska Wy sza Szko a Handlowa im. W. Korfantego, Katowice Instytut Fotografii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Kraków Targi Edukacyjne w Krakowie,

16 Alfabetyczny spis wystawców uczestnik nr stoiska nr strony 16 International People s College, Helsingor, Dania International University Named After Academician Stepan Demianchuk, Rivne, Ukraina Internationales Hochschulinstitut, Zittau, Niemcy kierunki.net, Poznaƒ Kierunki Studiów, Kraków x 50 Kijów. Centrum, Kraków Koba Wydawnictwo, Kraków Kolegium Europejskie, Kraków Kopalnia Soli Wieliczka, Wieliczka SM 6 - krakow.studia.net, Poznaƒ Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego, Kraków 224/SM Krakowska Medyczna Szko a Policealna, Kraków Krakowska Wy sza Szko a Promocji Zdrowia, Kraków 241/SM Krakowskie Centrum Egzaminacyjne, Kraków 232/SM Krakowskie Szko y Artystyczne, Kraków 240/SM X Liceum Ogólnokszta càce im. KEN, Kraków XI Liceum Ogólnokszta càce, Kraków XII Liceum Ogólnokszta càce, Kraków XV Liceum Ogólnokszta càce im. M. Sk odowskiej-curie, Kraków XXIII Liceum Ogólnokszta càce im. P k. Pil. S. Skar yƒskiego, Kraków XXV Liceum Ogólnokszta càce im. S. eromskiego, Kraków 309/SM XXVI Liceum Ogólnokszta càce, Kraków XXVII Liceum Ogólnokszta càce im. dr H. Jordana, Kraków XXIX Liceum Ogólnokszta càce im K. KieÊlowskiego, Kraków XXXI Liceum Ogólnokszta càce im. R. Ingardena, Kraków XXXVI Liceum Ogólnokszta càce, Kraków Liceum Ogólnokszta càce w ZSZ Huty im. T. Sendzimira, Kraków Liceum Ogólnokszta càce dla Doros ych ak, Kraków Liceum Ogólnokszta càce Mistrzostwa Sportowego, Kraków Targi w Krakowie Sp. z o.o.

17 Alfabetyczny spis wystawców uczestnik nr stoiska nr strony Liceum Ogólnokszta càce Uzupe niajàce ak Zaoczne dla Doros ych, Kraków Liceum Ogólnokszta càce w Centrum Edukacyjnym Radosna Nowina 2000, Liszki Liceum Profilowane w ZSZ Huty im. T. Sendzimira, Kraków XVII Liceum Profilowane, Kraków Liceum Salezjaƒskie, Kraków Maastricht University, Maastricht, Holandia Ma opolska Wy sza Szko a Zawodowa im. J. Dietla w Krakowie, Kraków Miejski Dzienny Dom Pomocy Spo ecznej nr 4, Kraków Miesiàc w Krakowie, Kraków x - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków SM 10 - Muzeum In ynierii Miejskiej w Krakowie, Kraków SM7 71 Muzeum Lotnictwa Polskiego, Kraków Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków Nauczycielskie Kolegium J zyków Obcych w Chrzanowie, Chrzanów Niepubliczne Zaoczne Liceum Ogólnokszta càce nr 1 dla Doros ych, Kraków Niepubliczne Zaoczne Uzupe niajàce Liceum Ogólnokszta càce nr 2, Kraków Paƒstwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Jaros awiu, Jaros aw Paƒstwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Tarnowie, Tarnów Policealna Szko a Biznesu i Technologii Informatycznych w Chrzanowie, Chrzanów Policealna Szko a Ochrony Zdrowia PROMED-OMEGA, Kielce Policealne Studium Farmaceutyczne OMEGA, Kielce Policealne Studium Ochrony Osób i Mienia Komandos-Kraków, Kraków Policealne Studium Zawodowe FWP, Kraków Policealne Szko y Omega, Kielce Politechnika Cz stochowska, Cz stochowa Politechnika Krakowska im. T. KoÊciuszki, Kraków Politechnika ódzka, ódê Targi Edukacyjne w Krakowie,

18 Alfabetyczny spis wystawców uczestnik nr stoiska nr strony 18 Politechnika Warszawska, Warszawa Politechnika Wroc awska, Wroc aw Polski Czerwony Krzy - Miejski Zarzàd Rejonowy w Krakowie, Kraków Prywatna Policealna Szko a Prawa i Administracji dla Doros ych ak, Kraków Prywatna Policealna Szko a Obs ugi Turystycznej dla Doros ych ak, Kraków Prywatna Policealna Szko a Architektury Krajobrazu ak Zaoczna, Kraków Prywatna Policealna Szko a Us ug Kosmetycznych dla Doros ych ak, Kraków Prywatna Policealna Szko a Us ug Fryzjerskich dla Doros ych ak, Kraków Prywatna Policealna Szko a Informatyki dla Doros ych ak, Kraków Prywatne Policealne Studium Zawodowe dla Doros ych, Kraków Psychologia w Szkole, Kielce Regionalne Centrum Informacji M odzie owej, Kraków Sapere Auso - Ma opolska Fundacja Stypendialna, Kraków 107/SM Specjalny OÊrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5, Kraków Spo eczne Gimnazjum Sportowe, Kraków Spo eczne Liceum Ogólnokszta càce Mistrzostwa Sportowego w Krakowie, Kraków studia.net, Poznaƒ Szko a Aktorska Spot, Kraków Szko a Artystycznego Projektowania Ubioru, Kraków Szko a Kreatywnej Fotografii, Kraków Szko a Policealna dla Doros ych w ZS Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej, Kraków Szko a Policealna Dzienna, Kraków Szko a Policealna dla Doros ych Zaoczna, Kraków Szko a Policealna nr 6, Kraków Szko a Policealna nr 10, Kraków Szko a Policealna nr 16, Kraków Szko a Policealna Pracowników S u b Medycznych i Spo ecznych nr 3, Kraków 238/SM Targi w Krakowie Sp. z o.o.

19 Alfabetyczny spis wystawców uczestnik nr stoiska nr strony Szko a Visual Merchandisingu, Kraków Szko a Wn trz i Przestrzeni, Kraków Szko a Wy sza Psychologii Spo ecznej, Warszawa Technikum 4-letnie w ZSZ Huty im. T. Sendzimira, Kraków Technikum Chemiczne i Ochrony Ârodowiska nr 3, Kraków Technikum Dzienne w Zespole Szkó Budowlanych nr 1, Kraków Technikum Mechaniczne nr 29, Kraków Technikum Odzie owe nr 18, Kraków Technikum Uzupe niajàce nr 15, Kraków Technikum Uzupe niajàce dla Doros ych Zaoczne, Kraków Telbit Wydawnictwo, Warszawa Towarzystwo OÊwiatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie, Chrzanów Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Kraków University of Huddersfield, Huddersfield, Wielka Brytania University of Liege, Liege, Belgia Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków Uniwersytet Europejski Viadrina, Viadrina, Niemcy Uniwersytet Jagielloƒski, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski Collegium Medicum - Wydzia Farmaceutyczny, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski Collegium Medicum - Wydzia Lekarski, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski Collegium Medicum - Wydzia Nauk o Zdrowiu, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Dzia Rekrutacji na Studia, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Nauczycielskie Kolegium J zyków Obcych, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wszechnica, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Biologii i Nauk o Ziemi, Kraków Targi Edukacyjne w Krakowie,

20 Alfabetyczny spis wystawców uczestnik nr stoiska nr strony 20 Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Chemii, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Filologiczny, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Filozoficzny, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Historyczny, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Polonistyki, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Prawa i Administracji, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Studiów Mi dzynarodowych i Politycznych, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Zarzàdzania i Komunikacji Spo ecznej, Kraków Uniwersytet Medyczny w odzi, ódê 226/SM Uniwersytet Papieski Jana Paw a II, Kraków Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków 252/SM Uniwersytet Rolniczy im. H. Ko àtaja w Krakowie, Kraków Uniwersytet Warszawski, Warszawa WHY NOT USA, Rzeszów Wiembus Biura Podró y Jordan, Kraków Wojewódzki Urzàd Pracy w Krakowie, Kraków 117/SM Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dàbrowskiego, Warszawa Wydawnictwo Idea, Kraków Wy sza Szko a Biznesu - National-Louis University, Nowy Sàcz Wy sza Szko a Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Kraków Wy sza Szko a Ekonomii, Turystyki i Nauk Spo ecznych, Kielce Wy sza Szko a Europejska im. ks. J. Tischnera, Kraków Wy sza Szko a Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Kraków Wy sza Szko a Handlowa im. B. Markowskiego, Kielce Wy sza Szko a Informatyki i Zarzàdzania, Rzeszów Wy sza Szko a Przedsi biorczoêci i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów Targi w Krakowie Sp. z o.o.

21 Alfabetyczny spis wystawców uczestnik nr stoiska nr strony Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka Wy sza Szko a Umiej tnoêci Zawodowych, Piƒczów Wy sza Szko a Zarzàdzania / Polish Open University, Kraków Wy sza Szko a Zarzàdzania i BankowoÊci w Krakowie, Kraków Wy sza Szko a Zarzàdzania Ochronà Pracy w Katowicach, Katowice Zaoczne Liceum Ogólnokszta càce w Zespole Szkó FWP, Kraków Zaoczne Uzupe niajàce Liceum Ogólnokszta càce FWP, Kraków Zamek Królewski na Wawelu, Kraków SM Zasadnicza Szko a Zawodowa 3-letnia w ZSZ Huty im. T. Sendzimira, Kraków Zasadnicza Szko a Zawodowa nr 19, Kraków Zasadnicza Szko a Zawodowa w Zespole Szkó Budowlanych nr 1, Kraków Zespó Spo ecznych Szkó Ogólnokszta càcych Mistrzostwa Sportowego, Kraków Zespó Szkó Budowlanych nr 1, Kraków Zespó Szkó Chemicznych, Kraków Zespó Szkó FWP, Kraków Zespó Szkó Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej im. G. Narutowicza, Kraków 308/SM Zespó Szkó Mechanicznych nr 2, Kraków Zespó Szkó Mechanicznych nr 4, Kraków Zespó Szkó Odzie owych nr 1, Kraków Zespó Szkó Ogólnokszta càcych Mistrzostwa Sportowego, Kraków Zespó Szkó Ogólnokszta càcych nr 16, Kraków Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa, Modlnica Zespó Szkó Zawodowych Huty im. T. Sendzimira, Kraków 317/SM Zespó Szkó Zawodowych nr 1 im. Ks. Kard. S. Sapiehy, Kraków ak Centrum Nauki i Biznesu, ódê ydowskie Muzeum Galicja, Kraków SM Targi Edukacyjne w Krakowie,

22 Bran owy spis wystawców nazwa firmy/bran a nr stoiska Uczelnie zagraniczne Dalarna University, Falun, Szwecja Danish Academy of Business and Technology, Randers, Dania Friedrich-Alexander University Erlangen-N rnberg, Niemcy International People s College, Helsingor, Dania International University Named After Academician Stepan Demianchuk, Rivne, Ukraina Internationales Hochschulinstitut, Zittau, Niemcy Maastricht University, Maastricht, Holandia University of Huddersfield, Huddersfield, Wielka Brytania University of Liege, Liege, Belgia Uniwersytet Europejski Viadrina, Viadrina, Niemcy Uczelnie wy sze 22 Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice Akademia Fotografii, Kraków, Warszawa Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, Kraków Akademia Sztuk Pi knych im. J. Matejki, Kraków Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha, Kraków Dalkrak - Centrum Kszta cenia, Kraków GórnoÊlàska Wy sza Szko a Handlowa im. W. Korfantego, Katowice Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego, Kraków /SM 18 Krakowska Wy sza Szko a Promocji Zdrowia, Kraków /SM 16 Ma opolska Wy sza Szko a Zawodowa im. J. Dietla w Krakowie, Kraków Nauczycielskie Kolegium J zyków Obcych w Chrzanowie, Chrzanów Paƒstwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Jaros awiu, Jaros aw Paƒstwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Tarnowie, Tarnów Politechnika Cz stochowska, Cz stochowa Politechnika Krakowska im. T. KoÊciuszki, Kraków Politechnika ódzka, ódê Politechnika Warszawska, Warszawa Politechnika Wroc awska, Wroclaw Szko a Aktorska Spot, Kraków Szko a Artystycznego Projektowania Ubioru, Kraków Szko a Kreatywnej Fotografii, Kraków Szko a Policealna Dzienna, Kraków Targi w Krakowie Sp. z o.o.

23 Bran owy spis wystawców Szko a Policealna dla Doros ych Zaoczna, Kraków Szko a Visual Merchandisingu, Kraków Szko a Wn trz i Przestrzeni, Kraków Szko a Wy sza Psychologii Spo ecznej, Warszawa Towarzystwo OÊwiatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie, Chrzanów Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Kraków Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski Collegium Medicum - Wydzia Farmaceutyczny, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski Collegium Medicum - Wydzia Lekarski, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski Collegium Medicum - Wydzia Nauk o Zdrowiu, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Dzia Rekrutacji na Studia, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Nauczycielskie Kolegium J zyków Obcych, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wszechnica, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Biologii i Nauk o Ziemi, Kraków..210 Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Chemii, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Filologiczny, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Filozoficzny, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Historyczny, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Polonistyki, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Prawa i Administracji, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Studiów Mi dzynarodowych i Politycznych, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Zarzàdzania i Komunikacji Spo ecznej, Kraków Uniwersytet Medyczny w odzi, ódê /sm 2 Uniwersytet Papieski Jana Paw a II, Kraków Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków /SM 4 Uniwersytet Rolniczy im. H. Ko àtaja w Krakowie, Kraków Uniwersytet Warszawski, Warszawa Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dàbrowskiego, Warszawa Wy sza Szko a Biznesu - National-Louis University, Nowy Sàcz Wy sza Szko a Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Kraków Wy sza Szko a Ekonomii, Turystyki i Nauk Spo ecznych, Kielce Targi Edukacyjne w Krakowie,

24 Bran owy spis wystawców Wy sza Szko a Europejska im. ks. J. Tischnera, Kraków Wy sza Szko a Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Kraków Wy sza Szko a Handlowa im. B. Markowskiego, Kielce Wy sza Szko a Informatyki i Zarzàdzania, Rzeszów Wy sza Szko a Przedsi biorczoêci i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka Wy sza Szko a Umiej tnoêci Zawodowych, Piƒczów Wy sza Szko a Zarzàdzania / Polish Open University, Kraków Wy sza Szko a Zarzàdzania i BankowoÊci w Krakowie, Kraków Wy sza Szko a Zarzàdzania Ochronà Pracy w Katowicach, Katowice Szko y policealne 24 FAM Policealna Szko a Charakteryzacji i Makija u, Kraków Instytut Fotografii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Kraków Krakowska Medyczna Szko a Policealna, Kraków Krakowskie Szko y Artystyczne, Kraków /SM 19 Policealna Szko a Biznesu i Technologii Informatycznych w Chrzanowie, Chrzanów Policealna Szko a Ochrony Zdrowia PROMED-OMEGA, Kielce Policealne Studium Farmaceutyczne OMEGA, Kielce Policealne Studium Ochrony Osób i Mienia Komandos-Kraków, Kraków Policealne Studium Zawodowe FWP, Kraków Lokalne Centrum Edukacji Omega, Kielce Prywatna Policealna Szko a Prawa i Administracji dla Doros ych ak, Kraków Prywatna Policealna Szko a Obs ugi Turystycznej dla Doros ych ak, Kraków Prywatna Policealna Szko a Architektury Krajobrazu ak Zaoczna, Kraków Prywatna Policealna Szko a Us ug Kosmetycznych dla Doros ych ak, Kraków Prywatna Policealna Szko a Us ug Fryzjerskich dla Doros ych ak, Kraków Prywatna Policealna Szko a Informatyki dla Doros ych ak, Kraków Prywatne Policealne Studium Zawodowe dla Doros ych, Kraków Szko a Policealna dla Doros ych w ZS Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej, Kraków Szko a Policealna nr 6, Kraków Szko a Policealna nr 10, Kraków Targi w Krakowie Sp. z o.o.

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y MATURA STUDIA ÂWIAT RANKING www.perspektywy.pl po presti NR 05 (102) MAJ INDEKS 336149 CENA 6 z (w tym VAT 7%) Najlepsi w wyêcigu

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007

wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007 wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007 W lutym br. mija dzia alnoêci PROCHEMU i jest to znaczàcy dla firmy jubileusz. Z tej okazji chcieliêmy przypomnieç w jubileuszowym wydaniu WiadomoÊci

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju (NCBiR) dzia a od 1 lipca 2007 r. na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badaƒ i Rozwoju (DzU z 2007 r. nr 115, poz.

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs ugi Klienta. Zespó Mened erów gotów jest s u yç Paƒstwu wszelkà pomocà. FLESZ. Drodzy Czytelnicy,

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs ugi Klienta. Zespó Mened erów gotów jest s u yç Paƒstwu wszelkà pomocà. FLESZ. Drodzy Czytelnicy, Nr 1 / 2007 Na ok adce: Na targach MSPO 2006 w Kielcach Prezes Radmoru A. Synowiecki (w szarym garniturze) przedstawia radiostacj R3505 i pozosta y sprz t àcznoêci dla wojska Zapraszamy do kontaktu z pracownikami

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BIAŁYMSTOKU

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BIAŁYMSTOKU WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BIAŁYMSTOKU INFORMATOR ECTS EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW BIAŁYSTOK 2003 Copyright c 2003 Wyż sza Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. Opracowałzespółw składzie: mgr Maciej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 542 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 wrzeênia 1991 r. o systemie oêwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy KRYSZTA OWY PUCHAR POLSKI oraz Z OTY MEDAL dla najlepszego konsorcjum firm z grupy Bilfinger Berger: HB-6, WPRD, PPRM w Polsce. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy Zygmunt III Waza Król Polski EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury W dzisiejszym Êwiecie mamy do czynienia z dwoma typami uczestnictwa w kulturze, która na wi kszoêci obszarów naszej planety pozostaje jeszcze kulturà analogowà,

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

3.7. Polskie uczelnie czas na jako

3.7. Polskie uczelnie czas na jako 3.7. Polskie uczelnie czas na jako Andrzej Jajszczyk Polskie uczelnie wy sze kszta c coraz wi cej studentów. Ju ponad 80% absolwentów szkó rednich kontynuuje nauk, co stawia nas, pod tym wzgl dem, w czo

Bardziej szczegółowo

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti..

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti.. W lipcowym numerze Monitora Ubezpieczeniowego prezentujemy m.in. wyniki akcji Kobieta ubezpieczona i rozstrzygni cie jubileuszowego V Konkursu na najlepsze prace z dziedziny ubezpieczeƒ gospodarczych i

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo