12.Targi Edukacyjne w Krakowie marca.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19. marca. www.targiedukacyjne.pl"

Transkrypt

1 12.Targi Edukacyjne w Krakowie marca 2010

2 wydawca: projekt ok adki: layout i DTP: Targi w Krakowie Sp. z o.o Kraków, ul. Centralna 41A tel , fax TwK TwK Za treêç zamieszczonych reklam wydawca nie ponosi odpowiedzialnoêci

3 S owo wst pne organizatora 5 Patronat honorowy, medialny i wspó praca 6 Program towarzyszπcy targom 8 Plan hali i alfabetyczny spis wystawców 15 Bran owy spis wystawców 22 Wpisy informacyjne wystawców 29 REKLAMY 12. Targi Edukacyjne w Krakowie,

4

5 S owo wst pne organizatora Szanowni Paƒstwo, Z ogromnà przyjemnoêcià witamy wszystkich przyby ych Wystawców oraz GoÊci na 12. Targach Edukacyjnych w Krakowie. Równie i w tym roku Targi zosta y obj te patronatem honorowym przez Marsza ka Województwa Ma opolskiego, Wojewod Ma opolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa oraz Ma opolskiego Kuratora OÊwiaty. Targi Edukacyjne w Krakowie sà najwi kszà imprezà w po udniowej Polsce poêwi conà oêwiacie. Inicjatywa ta daje niepowtarzalnà szans na zapoznanie si z ofertà dydaktycznà szkó z kraju i z zagranicy, szkó prywatnych i paƒstwowych ró nych szczebli, szkó j zykowych oraz instytucji zwiàzanych z edukacjà, naukà i pracà. Targi Edukacyjne sà imprezà rozbudowanà oraz wielowàtkowa, która u atwia zdobycie informacji na temat rekrutacji, programu i przebiegu nauki w poszczególnych placówkach oêwiatowych. Targi umo liwiajà tak e poznanie praktycznych aspektów wiedzy dzi ki towarzyszàcemu Targom Salonowi Mo liwoêci. W ramach Salonu odb dà si m.in.: warsztaty dziennikarskie, warsztaty fotograficzne, pokazy pierwszej pomocy, kursy przygotowujàce do rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcà, a tak e pokazy zorganizowane przez krakowskie Muzea. Serdecznie dzi kujemy naszym patronom, wspó pracownikom i partnerom oraz wszystkim wystawcom za zaanga owanie podczas przygotowaƒ do tegorocznej edycji. Wszystkim uczestnikom dzi kujemy za przybycie. JesteÊmy przekonani ze czas sp dzony na Tragach przyniesie wymierne korzyêci w postaci rosnàcej liczby uczniów Paƒstwa Szkó, uczelni i jednostek Edukacyjnych. Ju dziê zapraszamy na kolejnà edycj Targów, która odb dzie si w 2011 r. Gra yna Grabowska Katarzyna Popieluch-Kmiecik Prezes Zarzàdu Komisarz Targów 12. Targi Edukacyjne w Krakowie,

6 Patronat honorowy: Wojewoda Małopolski Marsza ek Województwa Ma opolskiego Prezydent Miasta Krakowa Ma opolski Kurator Oúwiaty Patronat medialny i współpraca:

7 program towarzyszàcy

8 Sala seminaryjna Êroda 9:00-10:00 Eksperci Boloƒscy ñ Jak przygotowaç si do dokonywania w a- Êciwych wyborów edukacyjnych. Mo liwoêci jakie otwiera system boloƒski w szkolnictwie wy szym a wymogi wspó czesnego rynku pracy. Spotkanie z dr. hab. Markiem Wilczyƒskim, mgr. Monikà Domaƒskà. 10:00-11:00 Urzàd Miasta Krakowa ñ Wydzia Edukacji, Kraków ñ Psychologiczne uwarunkowania wyboru zawodu. 11:00-13:00 Sapere Auso ñ Ma opolska Fundacja Stypendialna, Kraków ñ Wr czenie szko om Nagród JakoÊci Nauczania Sapere Auso. Ma opolski Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych. DIAMENT ñ dostrzec i aktywizowaç mo liwoêci, energi, talenty. Programy stypendialne Sapere Auso ñ Ma opolskiej Fundacji Stypendialnej. 13:00-14:00 Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków ñ Pokaz filmu promujàcego Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. 14:00-15:00 Urzàd Miasta Krakowa ñ Psychologiczne uwarunkowania wyboru zawodu czwartek 9:30-11:00 Charaktery, Kielce ñ Seminarium Ja i mój uczeƒ parcujemy aktywnie. Prow. Edyta Brudnik. 11:00-12:00 Urzàd Miasta Krakowa ñ Wydzia Edukacji, Kraków ñ Psychologiczne uwarunkowania wyboru zawodu. 13:00-14:00 Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków ñ Wyk ad Kosmiczne ZOO przygotowany przez Instytut Fizyki. 14:00-15:00 Urzàd Miasta Krakowa ñ Wydzia Edukacji, Kraków ñ Psychologiczne uwarunkowania wyboru zawodu piàtek 9:30-11:00 Charaktery, Kielce ñ Seminarium O dyscyplinie uczniów. Prow. Jolanta Bia ek. 8 11:00-12:00 Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków ñ Pokaz filmu promujàcego Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Targi w Krakowie Sp. z o.o.

9 Scena Êroda 9:30-10:00 XXV Liceum Ogólnokszta càce, Kraków ñ Etiuda sceniczna O Janku, co psom szy buty w wykonaniu Teatru Virtus Verbum. Pokaz musztry w wykonaniu uczniów klasy wojskowej. 10:00-10:30 Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka ñ Konkursy zr cznoêciowe. 10:30-11:00 Zespó Spo ecznych Szkó Mistrzostwa Sportowego, Kraków ñ Pokazy gry w pi k no nà i onglerki. 11:00-11:30 XXIX Liceum Ogólnokszta càce, Kraków ñ Przedstawienie Szkolnego Ko a Teatralnego MASKA Nasze szkó kowo, czyli lektury na weso o. 11:30-12:00 Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka ñ Konkursy zr cznoêciowe. 12:00-12:30 Zespó Szkó Ogólnokszta càcych Mistrzostwa Sportowego, Kraków ñ Pokazy: taƒca towarzyskiego, gimnastyki artystycznej, judo, karate Kyokushin, kung-fu Wushu. 12:30-13:00 Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka ñ Konkursy zr cznoêciowe. 13:00-13:30 Zespó Spo ecznych Szkó Mistrzostwa Sportowego, Kraków ñ Pokazy gry w pi k no nà i onglerki. 13:30-13:45 Zespó Szkó Ogólnokszta càcych Mistrzostwa Sportowego, Kraków ñ Pokazy: taƒca towarzyskiego, gimnastyki artystycznej, judo, karate Kyokushin, kung-fu Wushu. 13:45-14:15 XV Liceum Ogólnokszta càce, Kraków ñ Wyst p chóru szkolnego. 14:15-14:45 XXIX Liceum Ogólnokszta càce, Kraków ñ Przedstawienie Szkolnego Ko a Teatralnego MASKA Nasze szkó kowo, czyli lektury na weso o. 12. Targi Edukacyjne w Krakowie,

10 Scena czwartek 9:30-10:00 XXV Liceum Ogólnokszta càce, Kraków ñ Etiuda sceniczna O Janku, co psom szy buty w wykonaniu Teatru Virtus Verbum. Pokaz musztry w wykonaniu uczniów klasy wojskowej. 10:00-10:30 Zespó Szkó Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej, Kraków ñ Koncert Zespo u Muzycznego GEO. 10:30-11:00 Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka ñ Konkursy zr cznoêciowe. 11:00-11:30 Zespó Spo ecznych Szkó Mistrzostwa Sportowego, Kraków ñ Pokazy gry w pi k no nà i onglerki. 11:30-12:00 Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka ñ Konkursy zr cznoêciowe. 12:00-12:30 Zespó Spo ecznych Szkó Mistrzostwa Sportowego, Kraków ñ Pokazy gry w pi k no nà i onglerki. 12:30-13:00 Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka ñ Konkursy zr cznoêciowe. 13:00-13:30 XXIX Liceum Ogólnokszta càce, Kraków ñ Przedstawienie Szkolnego Ko a Teatralnego MASKA Nasze szkó kowo, czyli lektury na weso o. 13:30-14:00 Zespó Szkó Ogólnokszta càcych Mistrzostwa Sportowego, Kraków ñ Pokazy: taƒca towarzyskiego, gimnastyki artystycznej, judo, karate Kyokushin, kung-fu Wushu. 14:00-14:45 XV Liceum Ogólnokszta càce, Kraków ñ Wyst p chóru szkolnego i zespo u tanecznego :45-15:15 XXIX Liceum Ogólnokszta càce, Kraków ñ Przedstawienie Szkolnego Ko a Teatralnego MASKA Nasze szkó kowo, czyli lektury na weso o. Targi w Krakowie Sp. z o.o.

11 Scena piàtek 9:30-10:00 XXV Liceum Ogólnokszta càce, Kraków ñ Etiuda sceniczna O Janku, co psom szy buty w wykonaniu Teatru Virtus Verbum. Pokaz musztry w wykonaniu uczniów klasy wojskowej. 10:00-10:30 Zespó Szkó Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej, Kraków ñ Koncert Zespo u Muzycznego GEO. 10:30-11:00 Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka ñ Konkursy zr cznoêciowe. 11:00-11:30 Zespó Spo ecznych Szkó Mistrzostwa Sportowego, Kraków ñ Pokazy gry w pi k no nà i onglerki. 11:30-12:00 Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka ñ Konkursy zr cznoêciowe. 12:00-12:30 Zespó Spo ecznych Szkó Mistrzostwa Sportowego, Kraków ñ Pokazy gry w pi k no nà i onglerki. 12:30-13:00 Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka ñ Konkursy zr cznoêciowe. 13:00-13:30 DGA S.A., CKUiP, Zielona Góra ñ Fascynacje zakl te w nauce i biznesie. 13:30-14:00 Zespó Szkó Ogólnokszta càcych Mistrzostwa Sportowego, Kraków ñ Pokazy: taƒca towarzyskiego, gimnastyki artystycznej, judo, karate Kyokushin, kung-fu Wushu. 14:00-14:30 XV Liceum Ogólnokszta càce, Kraków ñ Wyst p zespó u tanecznego. 12. Targi Edukacyjne w Krakowie,

12 Salon Mo liwoêci Êroda-piàtek 12 SM 5 Aquarium i Muzeum Przyrodnicze w Krakowie, Kraków ñ Prezentacja fauny Aquarium ñ pokaz zwierzàt, opowieêci opiekunów. SM 13 Charaktery, Kielce ñ Warsztaty poświęcone psychologii. SM 6 Kopalnia Soli Wieliczka, Wieliczka ñ Ekspozycja fotogramów oraz narz dzi u ywanych w Kopalni. Pokaz rzeêbienia w soli. SM 18 Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego, Kraków ñ :00-14:00 Warsztaty dziennikarskie dla zainteresowanych pracà dziennikarza telewizyjnego. Podczas warsztatów b dzie mo na zapoznaç si z pracà ekipy realizacyjnej, popracowaç z kamerà i mikrofonem, zmontowaç krótki materia Warsztaty z parcy przed kamerà. SM 16 Krakowska Wy sza Szko a Promocji Zdrowia, Kraków ñ Pokaz profesjonalnego masa u klasycznego. SM 11 Krakowskie Centrum Egzaminacyjne, Kraków ñ Rozwiàzywanie testów z wiedzy informatycznej. SM 19 Krakowskie Szko y Artystyczne, Kraków ñ Pokaz prac w ramach organizowanego po raz czternasty Cracow Fashion Week. SM 12 XXV Liceum Ogólnokszta càce ñ 11:00 i 13:00 Warsztaty z kultury ywego s owa w wykonaniu uczniów klas artystycznych. Prezentacje wojskowe w wykonaniu uczniów klasy wojskowej. SM 10 Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków ñ Prezentacja oferty edukacyjnej Muzeum. SM 7 Muzeum In ynierii Miejskiej, Kraków ñ Prezentacja oferty edukacyjnej Muzeum. SM 17 Sapere Auso - Ma opolska Fundacja Stypendialna, Kraków ñ Prezentacja profesjonalnego sprz tu górskiego: sprz t szosowy, górski, torowy i freestyle. Targi w Krakowie Sp. z o.o.

13 Salon Mo liwoêci SM 14 Szko a Policealna Pracowników S u b Medycznych i Spo ecznych nr 3, Kraków ñ Pokazy z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej. SM 2 Uniwersytet Medyczny w odzi ñ Pokaz udzielania pierwszej pomocy oraz technik masa u terapeutycznego. SM 4 Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków :00-11:00 Wydzia Sztuki ñ Rysowanie Êwiat em ñ malowanie cieniem. Warsztaty z u yciem nowych mediów. 11:15-13:15 Wydzia Sztuki ñ Podejdê bli ej ñ dzia ania z kolorem, przestrzeniπ i s owem. 13:30-15:30 Instytu Geografii ñ UP Base Camp ñ alpiniêci i geografowie. Prezentacje z wypraw oraz pokazy sprz tu do wspinaczki wysokogórskiej :00-12:00 Instytut Fizyki ñ Prezentacja multimedialna Kosmos 3D. Obserwacja Nieba zdalnie sterowanym teleskopem. Pokaz tarczy s onecznej. 12:15-14:15 Instytut Fizyki ñ Prezentacja lewitacji magnetycznej. DoÊwiadczenia z udzia em zabawek. 14:30-16:00 Instytut Geografii ñ UP Base Camp ñ alpiniêci i geografowie. Prezentacje z wypraw oraz pokazy sprz tu do wspinaczki wysokogórskiej :00-13:00 Instytut Biologii ñ Pokaz technik preparacji zwierzàt bezkr gowych (preparowanie owadów). Pokaz tworzenia zielników. Pokaz sprz tu wykorzystywanego w badaniach terenowych. Pokazy multimedialne. 13:30-15:30 Instytut Sztuki ñ Warsztaty czerpania papieru. SM 3 Wojewódzki Urzàd Pracy w Krakowie, Kraków ñ Warsztaty z indywidulanego poêrednictwa zawodowego. SM 15 Zamek Królewski na Wawelu, Kraków ñ Prezentacja oferty edukacyjnej Muzeum. SM 8 Zespó Szkó Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej, Kraków ñ Pokazy z zakrezu geodezji: tachimetr elektroniczny TOPCON, niwelator automatyczny TOPCON ñ prezentacja pomiarów. SM 9 Zespól Szkó Zawodowych Huty T. Sendzimira ñ Wykorzystanie klocków LEGO do nauki programowania samochodów. SM 1 ydowskie Muzeum Galicja ñ Prezentacja oferty edukacyjnej Muzeum. Miniwarsztaty: kaligrafia hebrajska, tradycyjna wycinanka ydowska. 12. Targi Edukacyjne w Krakowie,

14 14

15 Alfabetyczny spis wystawców uczestnik nr stoiska nr strony Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice Akademia Fotografii, Kraków, Warszawa Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, Kraków Akademia Sztuk Pi knych im. J. Matejki, Kraków Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha, Kraków Aquarium i Muzeum Przyrodnicze w Krakowie, Kraków SM 5 33 Biuro Us ug Turystycznych BUT, Warszawa BKD Maral, Kraków Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY (www.edukacjawpolsce.pl), Poznaƒ Charaktery, Kielce 108/SM13 - Dalarna University, Falun, Szwecja Dalkrak - Centrum Kszta cenia, Kraków Danish Academy of Business and Technology, Randers, Dania dlastudenta.pl, Kraków edu.info.pl, Warszawa edukacja.net, Poznaƒ Edulandia.pl, Warszawa EF Education, Warszawa Eurodesk Polska, Warszawa Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych, Lublin FAM Policealna Szko a Charakteryzacji i Makija u, Kraków Friedrich-Alexander University Erlangen-N rnberg, Niemcy Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa GazetaEdukacja.pl, Warszawa Gazeta Wyborcza, Kraków Gimnazjum nr 8 Mistrzostwa Sportowego, Kraków Gimnazjum nr 40, Kraków GórnoÊlàska Wy sza Szko a Handlowa im. W. Korfantego, Katowice Instytut Fotografii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Kraków Targi Edukacyjne w Krakowie,

16 Alfabetyczny spis wystawców uczestnik nr stoiska nr strony 16 International People s College, Helsingor, Dania International University Named After Academician Stepan Demianchuk, Rivne, Ukraina Internationales Hochschulinstitut, Zittau, Niemcy kierunki.net, Poznaƒ Kierunki Studiów, Kraków x 50 Kijów. Centrum, Kraków Koba Wydawnictwo, Kraków Kolegium Europejskie, Kraków Kopalnia Soli Wieliczka, Wieliczka SM 6 - krakow.studia.net, Poznaƒ Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego, Kraków 224/SM Krakowska Medyczna Szko a Policealna, Kraków Krakowska Wy sza Szko a Promocji Zdrowia, Kraków 241/SM Krakowskie Centrum Egzaminacyjne, Kraków 232/SM Krakowskie Szko y Artystyczne, Kraków 240/SM X Liceum Ogólnokszta càce im. KEN, Kraków XI Liceum Ogólnokszta càce, Kraków XII Liceum Ogólnokszta càce, Kraków XV Liceum Ogólnokszta càce im. M. Sk odowskiej-curie, Kraków XXIII Liceum Ogólnokszta càce im. P k. Pil. S. Skar yƒskiego, Kraków XXV Liceum Ogólnokszta càce im. S. eromskiego, Kraków 309/SM XXVI Liceum Ogólnokszta càce, Kraków XXVII Liceum Ogólnokszta càce im. dr H. Jordana, Kraków XXIX Liceum Ogólnokszta càce im K. KieÊlowskiego, Kraków XXXI Liceum Ogólnokszta càce im. R. Ingardena, Kraków XXXVI Liceum Ogólnokszta càce, Kraków Liceum Ogólnokszta càce w ZSZ Huty im. T. Sendzimira, Kraków Liceum Ogólnokszta càce dla Doros ych ak, Kraków Liceum Ogólnokszta càce Mistrzostwa Sportowego, Kraków Targi w Krakowie Sp. z o.o.

17 Alfabetyczny spis wystawców uczestnik nr stoiska nr strony Liceum Ogólnokszta càce Uzupe niajàce ak Zaoczne dla Doros ych, Kraków Liceum Ogólnokszta càce w Centrum Edukacyjnym Radosna Nowina 2000, Liszki Liceum Profilowane w ZSZ Huty im. T. Sendzimira, Kraków XVII Liceum Profilowane, Kraków Liceum Salezjaƒskie, Kraków Maastricht University, Maastricht, Holandia Ma opolska Wy sza Szko a Zawodowa im. J. Dietla w Krakowie, Kraków Miejski Dzienny Dom Pomocy Spo ecznej nr 4, Kraków Miesiàc w Krakowie, Kraków x - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków SM 10 - Muzeum In ynierii Miejskiej w Krakowie, Kraków SM7 71 Muzeum Lotnictwa Polskiego, Kraków Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków Nauczycielskie Kolegium J zyków Obcych w Chrzanowie, Chrzanów Niepubliczne Zaoczne Liceum Ogólnokszta càce nr 1 dla Doros ych, Kraków Niepubliczne Zaoczne Uzupe niajàce Liceum Ogólnokszta càce nr 2, Kraków Paƒstwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Jaros awiu, Jaros aw Paƒstwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Tarnowie, Tarnów Policealna Szko a Biznesu i Technologii Informatycznych w Chrzanowie, Chrzanów Policealna Szko a Ochrony Zdrowia PROMED-OMEGA, Kielce Policealne Studium Farmaceutyczne OMEGA, Kielce Policealne Studium Ochrony Osób i Mienia Komandos-Kraków, Kraków Policealne Studium Zawodowe FWP, Kraków Policealne Szko y Omega, Kielce Politechnika Cz stochowska, Cz stochowa Politechnika Krakowska im. T. KoÊciuszki, Kraków Politechnika ódzka, ódê Targi Edukacyjne w Krakowie,

18 Alfabetyczny spis wystawców uczestnik nr stoiska nr strony 18 Politechnika Warszawska, Warszawa Politechnika Wroc awska, Wroc aw Polski Czerwony Krzy - Miejski Zarzàd Rejonowy w Krakowie, Kraków Prywatna Policealna Szko a Prawa i Administracji dla Doros ych ak, Kraków Prywatna Policealna Szko a Obs ugi Turystycznej dla Doros ych ak, Kraków Prywatna Policealna Szko a Architektury Krajobrazu ak Zaoczna, Kraków Prywatna Policealna Szko a Us ug Kosmetycznych dla Doros ych ak, Kraków Prywatna Policealna Szko a Us ug Fryzjerskich dla Doros ych ak, Kraków Prywatna Policealna Szko a Informatyki dla Doros ych ak, Kraków Prywatne Policealne Studium Zawodowe dla Doros ych, Kraków Psychologia w Szkole, Kielce Regionalne Centrum Informacji M odzie owej, Kraków Sapere Auso - Ma opolska Fundacja Stypendialna, Kraków 107/SM Specjalny OÊrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5, Kraków Spo eczne Gimnazjum Sportowe, Kraków Spo eczne Liceum Ogólnokszta càce Mistrzostwa Sportowego w Krakowie, Kraków studia.net, Poznaƒ Szko a Aktorska Spot, Kraków Szko a Artystycznego Projektowania Ubioru, Kraków Szko a Kreatywnej Fotografii, Kraków Szko a Policealna dla Doros ych w ZS Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej, Kraków Szko a Policealna Dzienna, Kraków Szko a Policealna dla Doros ych Zaoczna, Kraków Szko a Policealna nr 6, Kraków Szko a Policealna nr 10, Kraków Szko a Policealna nr 16, Kraków Szko a Policealna Pracowników S u b Medycznych i Spo ecznych nr 3, Kraków 238/SM Targi w Krakowie Sp. z o.o.

19 Alfabetyczny spis wystawców uczestnik nr stoiska nr strony Szko a Visual Merchandisingu, Kraków Szko a Wn trz i Przestrzeni, Kraków Szko a Wy sza Psychologii Spo ecznej, Warszawa Technikum 4-letnie w ZSZ Huty im. T. Sendzimira, Kraków Technikum Chemiczne i Ochrony Ârodowiska nr 3, Kraków Technikum Dzienne w Zespole Szkó Budowlanych nr 1, Kraków Technikum Mechaniczne nr 29, Kraków Technikum Odzie owe nr 18, Kraków Technikum Uzupe niajàce nr 15, Kraków Technikum Uzupe niajàce dla Doros ych Zaoczne, Kraków Telbit Wydawnictwo, Warszawa Towarzystwo OÊwiatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie, Chrzanów Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Kraków University of Huddersfield, Huddersfield, Wielka Brytania University of Liege, Liege, Belgia Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków Uniwersytet Europejski Viadrina, Viadrina, Niemcy Uniwersytet Jagielloƒski, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski Collegium Medicum - Wydzia Farmaceutyczny, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski Collegium Medicum - Wydzia Lekarski, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski Collegium Medicum - Wydzia Nauk o Zdrowiu, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Dzia Rekrutacji na Studia, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Nauczycielskie Kolegium J zyków Obcych, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wszechnica, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Biologii i Nauk o Ziemi, Kraków Targi Edukacyjne w Krakowie,

20 Alfabetyczny spis wystawców uczestnik nr stoiska nr strony 20 Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Chemii, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Filologiczny, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Filozoficzny, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Historyczny, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Polonistyki, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Prawa i Administracji, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Studiów Mi dzynarodowych i Politycznych, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Zarzàdzania i Komunikacji Spo ecznej, Kraków Uniwersytet Medyczny w odzi, ódê 226/SM Uniwersytet Papieski Jana Paw a II, Kraków Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków 252/SM Uniwersytet Rolniczy im. H. Ko àtaja w Krakowie, Kraków Uniwersytet Warszawski, Warszawa WHY NOT USA, Rzeszów Wiembus Biura Podró y Jordan, Kraków Wojewódzki Urzàd Pracy w Krakowie, Kraków 117/SM Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dàbrowskiego, Warszawa Wydawnictwo Idea, Kraków Wy sza Szko a Biznesu - National-Louis University, Nowy Sàcz Wy sza Szko a Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Kraków Wy sza Szko a Ekonomii, Turystyki i Nauk Spo ecznych, Kielce Wy sza Szko a Europejska im. ks. J. Tischnera, Kraków Wy sza Szko a Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Kraków Wy sza Szko a Handlowa im. B. Markowskiego, Kielce Wy sza Szko a Informatyki i Zarzàdzania, Rzeszów Wy sza Szko a Przedsi biorczoêci i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów Targi w Krakowie Sp. z o.o.

21 Alfabetyczny spis wystawców uczestnik nr stoiska nr strony Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka Wy sza Szko a Umiej tnoêci Zawodowych, Piƒczów Wy sza Szko a Zarzàdzania / Polish Open University, Kraków Wy sza Szko a Zarzàdzania i BankowoÊci w Krakowie, Kraków Wy sza Szko a Zarzàdzania Ochronà Pracy w Katowicach, Katowice Zaoczne Liceum Ogólnokszta càce w Zespole Szkó FWP, Kraków Zaoczne Uzupe niajàce Liceum Ogólnokszta càce FWP, Kraków Zamek Królewski na Wawelu, Kraków SM Zasadnicza Szko a Zawodowa 3-letnia w ZSZ Huty im. T. Sendzimira, Kraków Zasadnicza Szko a Zawodowa nr 19, Kraków Zasadnicza Szko a Zawodowa w Zespole Szkó Budowlanych nr 1, Kraków Zespó Spo ecznych Szkó Ogólnokszta càcych Mistrzostwa Sportowego, Kraków Zespó Szkó Budowlanych nr 1, Kraków Zespó Szkó Chemicznych, Kraków Zespó Szkó FWP, Kraków Zespó Szkó Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej im. G. Narutowicza, Kraków 308/SM Zespó Szkó Mechanicznych nr 2, Kraków Zespó Szkó Mechanicznych nr 4, Kraków Zespó Szkó Odzie owych nr 1, Kraków Zespó Szkó Ogólnokszta càcych Mistrzostwa Sportowego, Kraków Zespó Szkó Ogólnokszta càcych nr 16, Kraków Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa, Modlnica Zespó Szkó Zawodowych Huty im. T. Sendzimira, Kraków 317/SM Zespó Szkó Zawodowych nr 1 im. Ks. Kard. S. Sapiehy, Kraków ak Centrum Nauki i Biznesu, ódê ydowskie Muzeum Galicja, Kraków SM Targi Edukacyjne w Krakowie,

22 Bran owy spis wystawców nazwa firmy/bran a nr stoiska Uczelnie zagraniczne Dalarna University, Falun, Szwecja Danish Academy of Business and Technology, Randers, Dania Friedrich-Alexander University Erlangen-N rnberg, Niemcy International People s College, Helsingor, Dania International University Named After Academician Stepan Demianchuk, Rivne, Ukraina Internationales Hochschulinstitut, Zittau, Niemcy Maastricht University, Maastricht, Holandia University of Huddersfield, Huddersfield, Wielka Brytania University of Liege, Liege, Belgia Uniwersytet Europejski Viadrina, Viadrina, Niemcy Uczelnie wy sze 22 Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice Akademia Fotografii, Kraków, Warszawa Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, Kraków Akademia Sztuk Pi knych im. J. Matejki, Kraków Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha, Kraków Dalkrak - Centrum Kszta cenia, Kraków GórnoÊlàska Wy sza Szko a Handlowa im. W. Korfantego, Katowice Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego, Kraków /SM 18 Krakowska Wy sza Szko a Promocji Zdrowia, Kraków /SM 16 Ma opolska Wy sza Szko a Zawodowa im. J. Dietla w Krakowie, Kraków Nauczycielskie Kolegium J zyków Obcych w Chrzanowie, Chrzanów Paƒstwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Jaros awiu, Jaros aw Paƒstwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Tarnowie, Tarnów Politechnika Cz stochowska, Cz stochowa Politechnika Krakowska im. T. KoÊciuszki, Kraków Politechnika ódzka, ódê Politechnika Warszawska, Warszawa Politechnika Wroc awska, Wroclaw Szko a Aktorska Spot, Kraków Szko a Artystycznego Projektowania Ubioru, Kraków Szko a Kreatywnej Fotografii, Kraków Szko a Policealna Dzienna, Kraków Targi w Krakowie Sp. z o.o.

23 Bran owy spis wystawców Szko a Policealna dla Doros ych Zaoczna, Kraków Szko a Visual Merchandisingu, Kraków Szko a Wn trz i Przestrzeni, Kraków Szko a Wy sza Psychologii Spo ecznej, Warszawa Towarzystwo OÊwiatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie, Chrzanów Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Kraków Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski Collegium Medicum - Wydzia Farmaceutyczny, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski Collegium Medicum - Wydzia Lekarski, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski Collegium Medicum - Wydzia Nauk o Zdrowiu, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Dzia Rekrutacji na Studia, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Nauczycielskie Kolegium J zyków Obcych, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wszechnica, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Biologii i Nauk o Ziemi, Kraków..210 Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Chemii, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Filologiczny, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Filozoficzny, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Historyczny, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Polonistyki, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Prawa i Administracji, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Studiów Mi dzynarodowych i Politycznych, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Zarzàdzania i Komunikacji Spo ecznej, Kraków Uniwersytet Medyczny w odzi, ódê /sm 2 Uniwersytet Papieski Jana Paw a II, Kraków Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków /SM 4 Uniwersytet Rolniczy im. H. Ko àtaja w Krakowie, Kraków Uniwersytet Warszawski, Warszawa Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dàbrowskiego, Warszawa Wy sza Szko a Biznesu - National-Louis University, Nowy Sàcz Wy sza Szko a Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Kraków Wy sza Szko a Ekonomii, Turystyki i Nauk Spo ecznych, Kielce Targi Edukacyjne w Krakowie,

24 Bran owy spis wystawców Wy sza Szko a Europejska im. ks. J. Tischnera, Kraków Wy sza Szko a Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Kraków Wy sza Szko a Handlowa im. B. Markowskiego, Kielce Wy sza Szko a Informatyki i Zarzàdzania, Rzeszów Wy sza Szko a Przedsi biorczoêci i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka Wy sza Szko a Umiej tnoêci Zawodowych, Piƒczów Wy sza Szko a Zarzàdzania / Polish Open University, Kraków Wy sza Szko a Zarzàdzania i BankowoÊci w Krakowie, Kraków Wy sza Szko a Zarzàdzania Ochronà Pracy w Katowicach, Katowice Szko y policealne 24 FAM Policealna Szko a Charakteryzacji i Makija u, Kraków Instytut Fotografii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Kraków Krakowska Medyczna Szko a Policealna, Kraków Krakowskie Szko y Artystyczne, Kraków /SM 19 Policealna Szko a Biznesu i Technologii Informatycznych w Chrzanowie, Chrzanów Policealna Szko a Ochrony Zdrowia PROMED-OMEGA, Kielce Policealne Studium Farmaceutyczne OMEGA, Kielce Policealne Studium Ochrony Osób i Mienia Komandos-Kraków, Kraków Policealne Studium Zawodowe FWP, Kraków Lokalne Centrum Edukacji Omega, Kielce Prywatna Policealna Szko a Prawa i Administracji dla Doros ych ak, Kraków Prywatna Policealna Szko a Obs ugi Turystycznej dla Doros ych ak, Kraków Prywatna Policealna Szko a Architektury Krajobrazu ak Zaoczna, Kraków Prywatna Policealna Szko a Us ug Kosmetycznych dla Doros ych ak, Kraków Prywatna Policealna Szko a Us ug Fryzjerskich dla Doros ych ak, Kraków Prywatna Policealna Szko a Informatyki dla Doros ych ak, Kraków Prywatne Policealne Studium Zawodowe dla Doros ych, Kraków Szko a Policealna dla Doros ych w ZS Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej, Kraków Szko a Policealna nr 6, Kraków Szko a Policealna nr 10, Kraków Targi w Krakowie Sp. z o.o.

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 2012 Losy absolwentów 2012 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Od kilku lat szkoła prowadzi statystyki dotyczące późniejszych losów absolwentów,

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Fundacja Edukacyjna Perspektywy Organizatorzy Fundacja Edukacyjna Perspektywy jest niezale nà organizacjà non-profit promujàcà szkolnictwo wy sze i wspierajàcà proces internacjonalizacji polskich uczelni

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU Wydzia Bada i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU WST PNE INFORMACJE DLA TRZECH WOJEWÓDZTW PO O ONYCH NA TERENIE DZIA ANIA OKE W KRAKOWIE Egzamin maturalny w 2009 roku organizowany

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Rynek informatyków w województwie kujawsko-pomorskim o f e r t a s p r z e d a ż y r a p o r t u KRAKÓW 2009 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

Sesja III ERASMUS po roku 2013 Plan prezentacji:

Sesja III ERASMUS po roku 2013 Plan prezentacji: Sesja III ERASMUS po roku 2013 Plan prezentacji: 1. Cele ET 2020 i komunikat na temat modernizacji systemów szkolnictwa wyŝszego jako tło załoŝeń nowego programu 2014-2020. 2. Co wiemy dzisiaj o programie

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO 0130/57/2008 Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku w sprawie: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów I roku

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje merytoryczne. (uczelnia, kierunek studiów, studia podyplomowe) Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku-Białej

Kwalifikacje merytoryczne. (uczelnia, kierunek studiów, studia podyplomowe) Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku-Białej Lp. 1. Katarzyna Olejak Wykaz kadry pedagogicznej Prywatnego Technikum Informatycznego w Bielsku-Białej, przewidzianej do prowadzenia zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2016 / 2017 Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Żyrardów, 31 maja 2016 r. Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY ZAWODOWEJ - ROK AKADEMICKI 2013/2014

PLANY STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY ZAWODOWEJ - ROK AKADEMICKI 2013/2014 PLANY STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY ZAWODOWEJ - ROK AKADEMICKI 2013/2014 Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Podsumowanie ankiet Spis treści 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 626 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Dziennik Ustaw Nr Poz. 626 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Dziennik Ustaw Nr 61 4403 Poz. 626 626 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szko ach publicznych. Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wybrać Trzynastkę

Dlaczego warto wybrać Trzynastkę Dlaczego warto wybrać Trzynastkę Trzynastka rozwija się dzięki Wam, ambitnym uczniom o skonkretyzowanych zainteresowaniach. Szkoła kreuje przyszłych filologów, językoznawców, dziennikarzy, ludzi szczęśliwych

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/201 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2014/2015 I.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 142 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 12 lutego 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 142 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 12 lutego 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 15 865 Poz. 142 142 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szko ach publicznych. Na podstawie art. 22 ust.

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej dotyczy planów studiów zatwierdzonych uchwałami od 27/2012/2013 do 30/2012/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. i od 45/2012/2013

Bardziej szczegółowo

17-20 LISTOPADA 2009 Patronat Honorowy Prezydent Miasta Tarnobrzeg Starosta Powiatu Mieleckiego Starosta Powiatu Jaros³awskiego Prezydent Miasta Przemyœla Patronat Medialny: Serwis edukacyjny kierunkistudiow.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Dąbrowa Górnicza, dn. 15 września 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Mirosław Pypłacz nauczyciel mianowany Szkoła Podstawowa nr 31

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Rozwój e learningu z wykorzystaniem funduszy europejskich. Piotr Koenig UMWP

Rozwój e learningu z wykorzystaniem funduszy europejskich. Piotr Koenig UMWP Rozwój e learningu z wykorzystaniem funduszy europejskich Piotr Koenig UMWP Okres 2004-2006 Projekt KNOW Kształcenie Na odległość Wspierające rozwój kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim (2005

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia alnoêci (PKD).

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia alnoêci (PKD). 2027 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia alnoêci (PKD). Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec Filologia angielska Specjalności: Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego; Kultura-media-translacja; Nauczycielska z informatyką; Nauczycielska z językiem niemieckim

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 29 lutego 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w roku szkolnym 2013/2014 proponuje następujące kierunki kształcenia: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE klasa dziennikarska (rozszerzone przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie)

Bardziej szczegółowo

liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT

liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT Możliwo liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT Jacek Migdałek Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Akademia Pedagogiczna w Krakowie Produkt Informatyk Producent

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS WE WROCŁAWIU PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS 80,1

MIASTO WROCŁAW PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS WE WROCŁAWIU PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS 80,1 PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS WE WROCŁAWIU PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS 1 313[01] FOTOTECHNIK 8 8 100,0% PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 202/203 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Sapere Auso Małopolska Fundacja Stypendialna

Sapere Auso Małopolska Fundacja Stypendialna Sapere Auso Małopolska Fundacja Stypendialna Kraków, 2005 r. 1 Sprawozdanie z działalności w roku 2004 Sapere Auso Małopolskiej Fundacji Stypendialnej W roku 2004 Sapere Auso Małopolska Fundacja Stypendialna

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny w Łodzi prowadzi nabór na rok akademicki 2010/2011 na następujące kierunki: Techniki Dentystyczne (czas trwania 3 lata)

Uniwersytet Medyczny w Łodzi prowadzi nabór na rok akademicki 2010/2011 na następujące kierunki: Techniki Dentystyczne (czas trwania 3 lata) Uniwersytet Medyczny w Łodzi prowadzi nabór na rok akademicki 2010/2011 na następujące kierunki: Wydział Lekarski Jednolite Studia Magisterskie Lekarski (czas trwania 6 lat) Lekarsko Dentystyczny (czas

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika KLASA IA sportowa Przedmioty punktowane podczas naboru do Liceum język polski, matematyka, biologia, geografia BIOLOGIA, GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

Kierunek: filologia Specjalność: filologia rosyjska (oferta dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw)

Kierunek: filologia Specjalność: filologia rosyjska (oferta dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw) Kierunek: filologia Specjalność: filologia rosyjska (oferta dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw) Poziom kształcenia: studia I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. ks. St. Konarskiego w Oświęcimiu REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Powiatowy Zespół Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. ks. St. Konarskiego w Oświęcimiu REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy Zespół Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. ks. St. Konarskiego w Oświęcimiu REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PROPONOWANE KLASY: BIOLOGICZNO CHEMICZNA przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 1 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Zamiejscowy Ośrodek

Bardziej szczegółowo

1. W przypadku kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017:

1. W przypadku kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 40 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 31 maja 2016 r. 1. W

Bardziej szczegółowo

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r.

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 2 Wypełnia US Oddział terenowy Nr formularza Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON S- Sprawozdanie o studiach

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych

Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014. Wydział Turystyki i Rekreacji II

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 175 9276 Poz. 1086 1086 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiàzkowego rocznego przygotowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ AKTUALNOŚCI PERSPEKTYWA FINANSOWA 2004 2006 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2007 2013 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014 2020 INNE STRONY DOTYCZĄCE ŚRODKÓW UNIJNYCH PERSPEKTYWA

Bardziej szczegółowo

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2014/2015

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2014/2015 Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych. Osiągnięcia w różnych konkursach. Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2014/2015 Nazwa konkursu Szczebel/ etap Liczba uczniów biorących udział Wojewódzki Konkurs Filozoficzny

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne Przygotowanie pedagogiczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7773 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 13,31 zł Cena brutto za godzinę 13,31 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO GROTA W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 Oferta edukacyjna w roku 2015: Dla absolwentów Technikum

Bardziej szczegółowo

Suplement część B dyplomu nr.*

Suplement część B dyplomu nr.* Załącznik nr 5 WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA PERSONELEM Suplement część B dyplomu nr.* I. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU 1. Nazwisko:... 2. Imię (imiona): 3. Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok):. 4. Numer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin rekrutacji kandydatów reprezentujących dziedziny artystyczne na stypendia zagraniczne realizowane na podstawie dwustronnych Programów o Współpracy Kulturalno-Naukowej na rok akademicki 2016/2017

Bardziej szczegółowo

1. Uczniowie kończący gimnazja, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała, wprowadzają swoje dane do komputera w swoich gimnazjach.

1. Uczniowie kończący gimnazja, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała, wprowadzają swoje dane do komputera w swoich gimnazjach. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku - Białej w roku szkolnym 2015/2016 Na podstawie postanowienia Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Comenius

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Fundacja Rozwoju Agencja Programu Systemu Edukacji Uczenie się przez całe życie Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Comenius Możliwości

Bardziej szczegółowo

2 Harmonogram naboru do gimnazjów, w tym do Gimnazjum nr zgodnie z postanowieniem Kuratora Oświaty w Katowicach zawiera załącznik nr 2.

2 Harmonogram naboru do gimnazjów, w tym do Gimnazjum nr zgodnie z postanowieniem Kuratora Oświaty w Katowicach zawiera załącznik nr 2. G-3/0212/5/15/16 ZARZĄDZENIE nr 22/15/16 Dyrektora Gimnazjum nr 3 Z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Karola Wojtyły w Mysłowicach z dnia 29 lutego 2016r w sprawie warunków przyjęcia do Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2010 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 2/2010 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2010 r. Zarządzenie Nr 2/2010 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie terminów rekrutacji do szkół na rok szkolny 2010/2011, sposobu przeliczania na punkty ocen, wyników egzaminów i innych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku

Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku 75.0200.47.2016 Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-27/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 12 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE R-27/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 12 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE R-27/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie: odpłatności za świadczone przez UTH Radom w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Starosta Piski. Andrzej Nowicki

Starosta Piski. Andrzej Nowicki Starosta Piski Andrzej Nowicki ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH z BIBLIOTEKĄ PEDAGOGICZNĄ w PISZU ZAPRASZA DO REALIZACJI SWOICH MARZEŃ Technikum: TYLKO MY ZAPEWNIMY CI: Zasadnicza Szko³a Zawodowa: Zdobą dź zawód,

Bardziej szczegółowo

Niemcewicza 24/58 ul. Odyńca 6 90-024 Łódź siedziba: Piotrkowska 132 lok. 5zajęcia: Jaracza 26, ul. Sienkiewicza 46 90-062 Łódź 633-47-51

Niemcewicza 24/58 ul. Odyńca 6 90-024 Łódź siedziba: Piotrkowska 132 lok. 5zajęcia: Jaracza 26, ul. Sienkiewicza 46 90-062 Łódź 633-47-51 LP Nazwa acówki Zawód Adres acówki Kod i Miasto Telefony Email Strona WWW 1 Academus Policealna Szkoła Grafiki i Zaawansowanych Technologii Informatycznych Wólczańska 210 90-531 Łódź 042 633 68 24 042

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU do Statutu ZSTiO REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU 2 Wstęp Zasady rekrutacji uczniów regulują: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz wyższych uczelni województwa małopolskiego 2013 r.

Wykaz wyższych uczelni województwa małopolskiego 2013 r. Wykaz wyższych uczelni województwa małopolskiego 2013 r. LP Nazwa uczelni Adres Dane teleadresowe 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 2. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie 3. Wyższa

Bardziej szczegółowo

Park Technologiczny Miasteczko Multimedialne [Miasteczko Multimedialne Sp. z o. o.]

Park Technologiczny Miasteczko Multimedialne [Miasteczko Multimedialne Sp. z o. o.] Instytucje Otoczenia Biznesu IOB to istotne ogniwo nowoczesnych systemów wsparcia rozwoju gospodarczego, obejmujące zróżnicowane grupy niekomercyjnych instytucji, aktywnych w obszarze wspierania przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 11-12-10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SZKÓŁ JĘZYKOWYCH

OFERTA DLA SZKÓŁ JĘZYKOWYCH OFERTA DLA SZKÓŁ JĘZYKOWYCH Istniejemy nieprzerwanie już od 10 lat Portal dlamaturzysty.pl i dlastudenta.pl Studenci + Maturzyści = 1,1 MILIONA potencjalnych uczniów miesięcznie! WYPROMUJ swoją szkołę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM NR 4. im. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ROK SZKOLNY 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM NR 4. im. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ROK SZKOLNY 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM NR 4 im. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ROK SZKOLNY 2016/2017 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S M E D I A KonKurs EDuInspIracjE MEDIa 2016 przewodnik Dla uczestników KonKursu

K O N K U R S M E D I A KonKurs EDuInspIracjE MEDIa 2016 przewodnik Dla uczestników KonKursu KONKURS MEDIA Konkurs EDUInspiracje Media 2016 Przewodnik dla uczestników konkursu Spis treści O konkursie... 3 Kategorie konkursowe... 4 Jak zgłosić pracę w konkursie EDUinspiracje Media 2016?... 5 Ile

Bardziej szczegółowo

ZASADY POŚWIADCZANIA BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ / PRZEPISYWANIA OCEN. co najmniej na poziomie ESOKJ B2 / B2+

ZASADY POŚWIADCZANIA BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ / PRZEPISYWANIA OCEN. co najmniej na poziomie ESOKJ B2 / B2+ ZASADY POŚWIADCZANIA BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ / PRZEPISYWANIA OCEN co najmniej na poziomie ESOKJ B2 / B2+ we wszystkich jednostkach prowadzących lektoraty języków obcych w UNIWERSYTECIE MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

- 5 czerwca godz. 1500 - 12 czerwca godz. 1500 27 czerwca godz. 1300 czerwca godz. 1500 3) ) od 29 czerwca od godz. 1100 do 2 lipca do godz.

- 5 czerwca godz. 1500 - 12 czerwca godz. 1500 27 czerwca godz. 1300 czerwca godz. 1500 3) ) od 29 czerwca od godz. 1100 do 2 lipca do godz. ZARZĄDZENIE Nr 19 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 06 lutego 2012 roku w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2012

Bardziej szczegółowo

4. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów spełniających powyższe warunki, stosuje się kryteria oceny z zachowania.

4. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów spełniających powyższe warunki, stosuje się kryteria oceny z zachowania. Kryteria rekrutacji uczniów zamieszkałych w poza obwodem: 1. możliwość kontynuacji nauki języka obcego 10 pkt., 2. za ocenę ze sprawowania: - poprawna 1 pkt., - dobra 2 pkt., - bardzo dobra 3 pkt., - wzorowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego. im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2015 / 2016

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego. im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2015 / 2016 I. Podstawa prawna Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2015 / 2016 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Nauczyciel na miarę czasów język angielski w wychowaniu przedszkolnej i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie Zebraliśmy informacje o losach 246 tegorocznych maturzystów (87,54%). 1. Naukę będzie kontynuować 97,97% absolwentów (2,03% - wyjazd za

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y WE WROCŁAWIU

U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y WE WROCŁAWIU U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y WE WROCŁAWIU Kontakt: tel. 071 37-16-300 e-mail: sekretariatuswro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/wroclaw INFORMACJA SYGNALNA nr 2/2006 EDUKACJA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 04 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873);

Podstawa prawna. 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873); Regulamin rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna 1 Rekrutacja do II LO im. Hetmana

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) licencjackie (kierunek studiów) Turystyka i rekreacja Uchwalono przez Radę Wydziału Przyrodniczego w dniu 13.05.2015r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Grupa absolwentów. 0 Dane od 89,92% absolwentów rocznika 2013/ Dane zebrane przez wychowawców 0 Analiza. 0 Uczelni 0 Kierunków 0 Trybu studiów

Grupa absolwentów. 0 Dane od 89,92% absolwentów rocznika 2013/ Dane zebrane przez wychowawców 0 Analiza. 0 Uczelni 0 Kierunków 0 Trybu studiów Grupa absolwentów 0 Dane od 89,9% absolwentów rocznika 0/06 0 Dane zebrane przez wychowawców 0 Analiza 0 Uczelni 0 Kierunków 0 Trybu studiów Uczelnie 0 Łącznie 6 uczelni, w tym w: 0 Anglii (4 uczelnie),

Bardziej szczegółowo

Komisja rekrutacyjna i jej zadania

Komisja rekrutacyjna i jej zadania ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 W KRAKOWIE REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 DO: 4-LETNIEGO TECHNIKUM GASTRONOMICZNEGO NR 11 (na podbudowie gimnazjum): w zawodach: -technik żywienia i usług

Bardziej szczegółowo

Publikacja dofinansowana przez Fundację Zdrowia Publicznego w Krakowie

Publikacja dofinansowana przez Fundację Zdrowia Publicznego w Krakowie Recenzent: prof. dr hab. Zdzisław Pisz Redakcja i korekta: Anna Wojewódzka Projekt okładki i stron tytułowych: Katarzyna Juras Copyright 2013 by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa ISBN 978-83-7383-650-1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROJEKTY MOBILNOŚĆI IVT, PLM & VETPRO

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROJEKTY MOBILNOŚĆI IVT, PLM & VETPRO Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śycie PROJEKTY MOBILNOŚĆI IVT, PLM & VETPRO Warszawa, 10 listopada 2011 r. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/ Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 41/2015 z dnia 28 maja 2015 r. na studia w roku akademickim 2016/2017 * przedmiot kierunkowy ** studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds.

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz konkursów przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych i tematycznych. Lp. Nazwa konkursu/organizator Etap edukacji

I. Wykaz konkursów przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych i tematycznych. Lp. Nazwa konkursu/organizator Etap edukacji Wykaz konkursów, turniejów i olimpiad punktowanych w naborze wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu: Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej II edycja w roku

Bardziej szczegółowo

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel PAYROLL CONSULTING HRK Payroll Consulting specjalizuje si w zarzàdzaniu dokumentacjà personalnà i profesjonalnym rozliczaniu wynagrodzeƒ. Naszymi atutami sà wiedza i doêwiadczenie zespo u. Tworzà go konsultanci

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH Załącznik do Uchwały nr 198/2008-2012 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 31 maja 2011 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI ul. śeromskiego 18, 19-500 GOŁDAP (087) 615-03-95, www.goldap.pup.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012

Bardziej szczegółowo

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet L u b e l s k i Jana Pawła II FILOZOFIA TEORETYCZNA /filozofia STUDIA FILOZOFIA w KUL przygotowuje do samodzielnych i dojrzałych decyzji życiowych. Rozpoczęcie studiowania od FILOZOFII

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii HISTORIA WNoŻiB został powołany z dniem 1 lipca 2005 roku Uchwała Od 1 stycznia 2006 roku WNoŻiB rozpoczął funkcjonowanie jako szósty Wydział Początek funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Polityki Erasmusa

Deklaracja Polityki Erasmusa Deklaracja Polityki Erasmusa Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk prowadzi badania nad literaturą i kulturą polską i jest najważniejszym w Polsce centrum badań w takich dyscyplinach jak historia

Bardziej szczegółowo

W przypadku kandydatów do klasy o ukierunkowaniu politechnicznym brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów: a) matematyka b) fizyka

W przypadku kandydatów do klasy o ukierunkowaniu politechnicznym brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów: a) matematyka b) fizyka Szczegółowe warunki rekrutacji Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich w roku szkolnym 2016/2017 opracowany na podstawie: Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W WOLSZTYNIE

Liceum Ogólnokształcące IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W WOLSZTYNIE Liceum Ogólnokształcące IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W WOLSZTYNIE Klasa matematyczno-fizyczna matematyka, fizyka politechniczne i uniwersyteckie. Oferujemy zajęcia laboratoryjne z fizyki, randki z astronomią

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Turystyka szkolna KOD WF/II/st/12

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Turystyka szkolna KOD WF/II/st/12 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Turystyka szkolna KOD WF/II/st/12 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5.

Bardziej szczegółowo

WSZiNS Tychy Ekonomia Klasy I i II realizowane w szkole

WSZiNS Tychy Ekonomia Klasy I i II realizowane w szkole Plan zaj dodatkowych realizowanych w ramach opieki naukowej sprawowanej przez uczelnie wy sze nad klasami Liceum Uczelnia / wydzia Przedmiot Adresaci (klasa) Uwagi Instytut Matematyki Matematyka 1D realizowane

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROJEKTU. pn. Równe szanse. Przygotowała: Anna Kołodziejczyk Koordynator Projektu

PREZENTACJA PROJEKTU. pn. Równe szanse. Przygotowała: Anna Kołodziejczyk Koordynator Projektu PREZENTACJA PROJEKTU pn. Równe szanse Przygotowała: Anna Kołodziejczyk Koordynator Projektu Projekt realizowany przez Gminę Smyków na podstawie umowy podpisanej z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

lp. uczelnia podstawowa jednostka organizacyjna uczelni 9. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Wychowania Artystycznego

lp. uczelnia podstawowa jednostka organizacyjna uczelni 9. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Wychowania Artystycznego Wykaz wniosków złożonych w ramach konkursu na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji lp.

Bardziej szczegółowo

Szkolny Zestaw Programów Nauczania w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w roku szkolnym 2015/2016

Szkolny Zestaw Programów Nauczania w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w roku szkolnym 2015/2016 Szkolny Zestaw Programów Nauczania w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w roku szkolnym 2015/2016 Liceum Ogólnokształcące-nowa podstawa programowa Lp Przedmiot Tytuł programu, wydawnictwo Nr

Bardziej szczegółowo