The ICCO Central & Eastern European Summit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "The ICCO Central & Eastern European Summit"

Transkrypt

1 Lou Capozzi President International Communications Consultancy Organisation ORGANIZATORZY: Mamy do czynienia z bardzo ekscytujàcym okresem wzrostu PR i rozwoju tej bran y w regionie. Kongres b dzie doskona à okazjà dla liderów PR do przedyskutowania mo liwoêci i wyzwaƒ, jakie niosà ze sobà lokalny i mi dzynarodowy biznes. This is an exciting time of growth and development for the public relations industry in the region. The conference will bring together leaders in public relations to discuss opportunities and challenges in both local and international business. The ICCO Central & Eastern European Summit l Jak skutecznie wykorzystywaç opinie spo ecznoêci w public relations? Prezentacja badania poêwi conego community relations l Wilk w owczej skórze czy dobry wujek. CSR dlaczego to robicie? l Ekspert êród o wiarygodnoêci czy czysta komercja? l Ambasadorowie marki zalety i wady l Wysokie progi lobbing w UE, czyli jak reprezentowaç swoje interesy na arenie mi dzynarodowej l Nowe horyzonty przeglàd najnowszych trendów w PR l Co s ychaç u kolegów wàtpliwoêci etyczne w PR na przyk adzie ró nych krajów europejskich l Uczymy si na b dach wielkie wpadki Êwiatowego PR l Using public opinion effectively. Community relations study results l CSR: A wolf in sheep s clothing or a good uncle? l The Expert : Source of credibility or a commercial endeavor? l Brand ambassadors: Advantages and disadvantages l Lobbying in the EU: Defending local interests in the international arena l New horizons: The latest trends in PR l Crossing the border: Ethical challenges in international PR l Learning from mistakes: Blunders in multinational campaigns, Aleje Jerozolimskie 65/79 PATRONAT MEDIALNY: SPONSORZY:

2 The ICCO Central & Eastern European Summit Szanowni Paƒstwo, Sta o si ju tradycjà, e w listopadzie do Warszawy zje d ajà najlepsi specjaliêci od Public Relations i komunikacji, by wziàç udzia w kongresie PR FORUM. W tym roku b dzie to impreza o szczególnym charakterze przygotowana zosta a wspólnie z Mi dzynarodowà Organizacjà Konsultantów ds. Komunikacji ICCO z myêlà o polskich i mi dzynarodowych specjalistach PR z Europy Ârodkowej i Wschodniej. B dà mieli Paƒstwo okazj spotkaç si z wybitnymi prelegentami, mi dzy innymi z prezesem ICCO, prezesem Publicis PRCC Group Lou Capozzim; Alistairem McLeishem za o ycielem i prezesem Mmd Group, Pavlinà Rieselovà prezesem APRA & Managing Partner Ewing PR, Andrew Lawrence em prezesem i CEO Hill & Knowlton Europe, Middle East, Africa oraz z innymi ekspertami z polski i Êwiata. Jak co roku poznajà Paƒstwo wyniki najnowszych badaƒ, które na zlecenie ZFPR przygotowuje Millward-Brown SMG/KRC, a które dotyczyç b dà Community Relations i stosowania tego ciekawego narz dzia PR w Polsce. Do dyskusji o wspó pracy z celebrities jako ambasadorami marki zaprosiliêmy gwiazdy: Micha a WiÊniewskiego, Joann Koroniewskà i Micha a Figurskiego. Spotkania zaplanowane zosta y tak, by uczestnikom PR FORUM umo liwiç nie tylko wys uchanie wystàpieƒ zaproszonych goêci, ale te wzi cie udzia u w dyskusji. Wieczorem pierwszego dnia kongresu zapraszamy Paƒstwa na gal wr czenia nagród w konkursie Z ote Spinacze 2007 na najlepsze kampanie PR realizowane w Polsce. B dzie to okazja do poznania ciekawych projektów i ich autorów, a tak e mo liwoêç nawiàzania nowych kontaktów biznesowych. Zach camy do zapoznania si z programem PR FORUM The ICCO Central & Eastern European Summit. W przypadku dodatkowych pytaƒ mogà Paƒstwo kontaktowaç si z Panià Annà Greleckà, tel , faks , Pawe Trochimiuk prezes zarzàdu/president of the board Zwiàzek Firm Public Relations Polish Public Relations Consultancies Association Dear Colleagues, I am thrilled to be a part of PR Forum: The ICCO Central & Eastern European Summit. This year the International Communications Consultancy Organisation (ICCO) and the Polish Public Relations Consultancy Association (PPRCA) have joined forces to take the PR Forum in a new direction and to launch the first ever ICCO regional summits. I am looking forward to a lively discussion with you of the business challenges and opportunities particular to CEE countries. We are bringing together public relations practitioners from across the region and beyond to create what I expect will be a lively and enlightening dialog. The first day of the summit focuses on issues and experiences relevant to the Polish market, while the second takes an international perspective, offering insight both from inside the region and from the outside looking in. Some of our industry s most seasoned professionals will be on hand to share their hard-won knowledge and lead panel discussions with their peers experts like Alistair McLeish, Founder & Chairman of Mmd Group and Andrew Lawrence, Chairman & CEO of Hill & Knowlton for EMEA. Whether you are looking to expand your network of contacts and partners in the CEE region, are already immersed in the industry from within a CEE country or simply want to learn more about how Public Relations works in this unique and fast-developing part of the world, I encourage you to join us. I look forward to seeing you in November. Best regards, Louis Capozzi President, ICCO Chairman Emeritus, Publicis Public Relations & Corporate Communications Group Mi dzynarodowa Organizacja Konsultantów ds. Komunikacji (ICCO) jest g osem agencji Public Relations na ca ym Êwiecie. Jest to organizacja skupiajàca stowarzyszenia bran owe w 29 krajach, które zrzeszajà ponad 1000 agencji zatrudniajàcych ponad osób. Do ICCO nale y obecnie 26 pe nych cz onków i trzech cz onków-obserwatorów. Celem dzia ania organizacji jest podnoszenie standardów i jako- Êci us ug, podejmowanie kwestii etycznych oraz promowanie najlepszych praktyk PR. ICCO przeprowadza cykliczne badania wêród swoich cz onków, dzi ki którym mo na oceniç i porównaç kondycj bran y na ró nych rynkach. Cz onkowie majà okazj do spotkaƒ na dorocznych posiedzeniach zarzàdu i Êwiatowych szczytach ICCO. Wi cej informacji: The International Communications Consultancy Organisation (ICCO) is the voice of public relations consultancies across the world. The ICCO membership comprises national trade associations representing independent public relations consultancies operating in 29 countries around the world. These affiliated trade associations collectively have over 1000 PR consultancies as their members who between them employ over 25,000 staff. ICCO's membership comprises 26 Full Members and three Observer Members. The ICCO s members work together to raise standards of quality, address ethical issues, harmonize professional PR consultancy practice, and to share best practice. It regularly surveys its members to gain a unique perspective of PR markets. Members have an opportunity to meet every year at semi-annual Board meetings and at the ICCO Global Summit. More information at: Zwiàzek Firm Public Relations (ZFPR) powsta w styczniu 2001 roku jako reprezentacja bran y profesjonalnych us ug PR w Polsce i obecnie zrzesza 26 agencji. Jest cz onkiem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan i Mi dzynarodowej Organizacji Konsultantów do spraw Komunikacji. Zawar tak e porozumienie o wspó pracy z Mi dzynarodowym Stowarzyszeniem Public Relations. Celem dzia alnoêci Zwiàzku jest ochrona praw i interesów zrzeszonych w nim cz onków, reprezentowanie ich wobec organów paƒstwowych i instytucji oraz umacnianie pozycji i upowszechnianie wiedzy na temat zawodu Public Relations. Obszarem szczególnego zainteresowania Zwiàzku jest budowanie profesjonalnego dialogu mi dzy bran à PR i mediami. ZFPR realizuje badania na temat relacji mi dzy tymi dwoma Êrodowiskami, organizuje regularnie spotkania konsultantów PR z czo owymi dziennikarzami i prezentuje mediom studia przypadków PR. Zwiàzek jest organizatorem PR FO- RUM dorocznej konferencji poêwi conej bran y PR oraz konkursu Z ote Spinacze, promujàcego najlepsze projekty z dziedziny PR. ZFPR prowadzi równie szkolenia oparte na presti owym programie London School of Public Relations. The Polish Public Relations Consultancies Association (PPRCA) was established in January 2001 to represent the professional PR services industry in Poland and currently has 26 member agencies. It is a member of the Polish Confederation of Private Employers Lewiatan and the International Communications Consultancy Organization. It also cooperates under agreement with the International Public Relations Association. The purpose of the Association is to protect the rights and interests of associated members, represent them before bodies of state administration and institutions, and to strengthen the position of and disseminate knowledge about the Public Relations profession. The Association is especially interested in building professional dialog between the PR industry and the media. PPRCA organizes studies into the relations between these two communities, organizes regular meetings of PR consultants with leading journalists and presents PR case studies to the media. The Association is the organizer of the PR FORUM an annual conference dedicated to the PR industry, and of the Golden Clip awards, promoting the best PR projects. PPRCA also offers training based on the prestigious curriculum of the London School of Public Relations.

3 GoÊcie honorowi Lou Capozzi Lou jest prezesem International Communications Consultancy Organisation (ICCO) i honorowym prezesem Public Relations and Corporate Communications Group (PRCC) w firmie Publicis, czwartej co do wielkoêci Êwiatowej firmie komunikacyjnej. Przed stworzeniem PRCC Lou pracowa przez siedem lat jako dyrektor generalny Manning, Selvage & Lee i posiada szerokie do- Êwiadczenie zarówno w komunikacji korporacyjnej, jak i marketingowej. Dzia a w bran y public relations od niemal 40 lat. Przed obj ciem stanowiska szefa MS & L pracowa w firmach Hill & Knowlton i Ketchum. Do poczàtku tego roku piastowa równie stanowisko prezesa zarzàdu Publicis PR i Corporate Communications Group, obecnie jest prezesem honorowym. Ponadto jest by ym prezesem Rady Firm Public Relations Stanów Zjednoczonych najwi kszego stowarzyszenia cz onkowskiego ICCO. Lou is the current President of the International Communications Consultancy Organisation (ICCO) and Chairman Emeritus of the Public Relations and Corporate Communications Group (PRCC) at Publicis, the world s fourth-largest communications company. Before creating PRCC, Lou spent seven years as CEO of Manning, Selvage & Lee and has a broad background in both Corporate and Marketing Communications. He has been active in public relations firms for nearly 40 years, having worked at both Hill & Knowlton and Ketchum prior to becoming Chairman and CEO of MS & L. He also held the position of Chairman for Publicis PR and Corporate Communications Group before taking on the role of Chairman Emeritus at the beginning of this year. In addition, Lou is a former chair of the Council of Public Relations Firms of the U.S., the largest member association of ICCO. Alistair McLeish Za o yciel i prezes Mmd Group. Przed obj ciem stanowiska europejskiego mened era ds. komunikacji w Grupie American Leisure Alistair McLeish pracowa w agencjach doradztwa zarzàdczego i marketingowego. W 1985 roku za o y firm Mmd Group i objà w niej funkcj prezesa zarzàdu i dyrektora wykonawczego. Przed sprzeda à w 1999 roku, jedna ze spó ek grupy sta a si europejskim liderem w segmencie komunikacji dla bran y rolniczej i weterynaryjnej. Po otwarciu pierwszego biura w Europie Wschodniej (w Pradze) w 1993 roku, Alistair skoncentrowa si na ekspansji w regionie. W 2003 roku powsta o biuro w Austrii, u atwiajàc Êrodkowoeuropejskim filiom Mmd wejêcie do struktur europejskich w maju 2004 roku. Rozwijajàc sieç Mmd, Alistair by pionierem matrycowego podejêcia do zarzàdzania w regionie, àczàcego doêwiadczenia i najlepsze praktyki mi dzynarodowych ekspertów w dziedzinie komunikacji i zarzàdzania z umiej tnoêciami najlepszych lokalnych pracowników, którzy wnoszà dog bne rozumienie lokalnej problematyki spo ecznej, politycznej, gospodarczej i kulturowej. Alistair aktualnie dzia a przede wszystkim w kierunku rozwijania geograficznego zasi gu dzia alnoêci grupy. Jako specjalista w dziedzinie komunikacji korporacyjnej posiada szczególne doêwiadczenie w zarzàdzaniu w warunkach wspó pracy transgranicznej i wielokulturowej. Przez ponad 15 lat by operacyjnym mened erem strategicznych inicjatyw komunikacyjnych, obejmujàcych wiele krajów, i posiada szerokie doêwiadczenie w zakresie doradztwa w kwestiach kryzysowych, prywatyzacjach i projektach z dziedziny bezpoêrednich inwestycji zagranicznych. Alistair worked in international management and marketing consultancy before becoming the European Communications Manager for an American Leisure group. In 1985 he founded the Mmd Group, and became its Chairman and CEO. One of these businesses became the European leader in agri-business and animal health communications prior to its sale in Opening the first office in Eastern Europe (Prague) in 1993, Alistair has focused on expanding the business across the CEE region with the first middle Europe office in Austria in 2003 paving the way for the CEE Mmd offices to accede into the EU in May In growing the Mmd network, Alistair pioneered a matrix management approach in the region by combining international communications and management expertise and best practice with the best of indigenous talent and social, political, economic & cultural understanding. Alistair is now primarily involved in developing the business in its geographical expansion and growth. A corporate communications specialist he is particularly experienced in managing businesses in cross-border, multicultural situations. Operationally he has led multi-country strategic communication initiatives across the region for over fifteen years with wide experience advising on issues and crises, privatisation and foreign direct investment projects. Pavlina Rieselova Od 2002 roku partner zarzàdzajàca i wspó w aêcicielka Ewing Public Relations w Pradze. W 2004 roku firma przej a agencj PR w Bratys awie na S owacji. Posiada prawie dziesi cioletnie doêwiadczenie w dziedzinie komunikacji korporacyjnej i medialnej na czeskim rynku. Aktualnie reprezentuje klientów takich jak Nomura International, Delta Air Lines, Visit Britain i Visit Dubai. Przed obj ciem stanowiska partner zarzàdzajàcej w firmie Ewing, Pavlina pracowa a w bran y Public Affairs w kanadyjskim sektorze non-profit, gdzie lobbowa a na rzecz zmiany legislacji i dodatkowego finansowania opieki nad nieuleczalnie chorymi. Go- Êcinnie wyk ada na praskim Uniwersytecie Ekonomicznym i w czeskim PR Clubie. Od lutego 2007 jest równie cz onkiem zarzàdu APRA (Association of Public Relations Agencies). Pavlina Rieselova uzyska a dyplom na kierunku politologii, ze specjalizacjà w relacjach i polityce mi dzynarodowej na Uniwersytecie Alberty w Edmonton w Kanadzie. Pavlina became Managing Partner and Co-owner of Ewing Public Relations in Prague in In 2004, the firm acquired a PR agency in Bratislava, Slovakia. She has nearly 10 years experience in Media and Corporate Communications in the Czech Republic and currently represents clients such Nomura International, Delta Air Lines, Visit Britain and Visit Dubai. Prior to taking on the role of Managing Partner at Ewing, Pavlina worked in Public Affairs in the non-profit sector in Canada, lobbying for legislation change and extra funding to terminally ill patients. She is a guest lecturer at the University of Economics in Prague and the PR Club in the Czech Republic as well as an Executive Board Member of the APRA (Association of Public Relations Agencies) since February Pavlina earned a Political Science degree with a major in International Relations and Policy from the University of Alberta in Edmonton, Canada. Ken Rabin Ken jest wiceprezesem i dyrektorem generalnym dzia u obs ugujàcego mi dzynarodowà bran zdrowotnà w firmie Ruder Finn. Przed podj ciem pracy w Ruder Finn Washington w grudniu 2000, Ken by prezesem zarzàdu dzia u amerykaƒskiej i globalnej bran y zdrowotnej w firmie Burson-Marsteller. WczeÊniej by prezesem-za o ycielem firmy InterScience, przej tej w 1995 roku przez Medicus Group International, Inc. W latach pe ni funkcj dyrektora dzia u obs ugi bran y zdrowotnej w firmie Hill & Knowlton, Inc. Przedtem by wyk adowcà i dyrektorem programu podyplomowych studiów public relations na American University w Waszyngtonie. Dr Rabin jest wspó autorem Informing the People, ksià ki przez wiele lat s u àcej jako standardowy podr cznik komunikacji publicznej dla amerykaƒskich urz dów federalnych. Jest cz onkiem redakcji Journal of Health Communication oraz Public Relations Review. Dr Rabin posiada doktorat z pedagogiki George Peabody College of Vanderbilt University, a tak e dyplomy magisterskie uniwersytetów Cornell, Yale i Pó nocnej Karoliny. Ken is Executive Vice President and Director of Ruder Finn s international healthcare practice. Prior to joining Ruder Finn Washington in December 2000, he was Chairman of Burson-Marsteller s U.S. and Global Healthcare Practices. Previously, he was the founding Chairman of InterScience, which was acquired in 1995 by Medicus Group International, Inc. From , he was director of the healthcare practice at Hill & Knowlton, Inc. Before that he was associate professor and director of the graduate public relations program at American University in Washington, DC. Dr. Rabin was co-author of Informing the People, for many years the standard text on U.S. federal government public information practice. He is on the editorial boards of Journal of Health Communication and Public Relations Review. Dr. Rabin holds a Ph.D. in education from George Peabody College of Vanderbilt University. He has degrees from Cornell University, and has masters degrees from Yale University and the University of North Carolina.

4 GoÊcie honorowi Philip Young Philip Young jest wyk adowcà Public Relations i Etyki Mediów na Uniwersytecie w Sunderland, w pó nocno-wschodniej Anglii. Obecnie przygotowuje prac doktorskà, porównujàcà i kontrastujàcà modele etycznego public relations w Wielkiej Brytanii, Polsce i Szwecji. Jest równie g ównym badaczem w przedsi wzi ciu EuroBlog Europejskiego Stowarzyszenia Badaƒ i Edukacji Public Relations i ekspertem w dziedzinie wp ywu mediów spo ecznych na praktyk PR. Philip Young is senior lecturer in Public Relations and Media Ethics at the University of Sunderland, in the North East of England. He is completing a PhD which compares and contrast models for ethical public relations in the UK, Poland and Sweden. He is also a lead researcher on the European Public Relations Education and Research Association's EuroBlog project, and is an expert on the impact of social media on PR practice. Robert Gwiazdowski Doktor nauk prawnych. Prezydent Centrum im. Adama Smitha. Do paêdziernika 2006 adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od marca 2006 do sierpnia 2007 przewodniczàcy RN ZUS. Autor ksià ek: SprawiedliwoÊç a efektywnoêç opodatkowania. Pomi dzy progresjà a podatkiem liniowym i Podatek progresywny i proporcjonalny. Doktrynalne przes anki, praktyczne konsekwencje. Robert is a lawyer and economist, business commentator and tax expert in the Adam Smith Center. He is a graduate of the Department of Law and Administration of the University of Warsaw, from which he graduated magna cum laude and with one of the best results in the history of the Department. A scholar at the Institute for State and Law of the University of Warsaw, specializing in history of politics and law. In 1994 he completed his Ph.D. in law science. Head of the Tax Committee in the Adam Smith Center and arbiter in the Court of Arbitration at the National Chamber of Commerce in Warsaw. Additionalyl he runs his own business and law consultancy. Since 2006 Robert represents the Ministry of Labor and Social Policy in the Supervisory Board of ZUS, the Polish state social insurance institution. He is known for his comments on social and business matters in the press, radio and television. Frequent guest of Plus Minus, a popular business program in Polish National Television Channel 1 and Bilans, a business program in TVN24. He is also the author of the book SprawiedliwoÊç a efektywnoêç opodatkowania ( Tax fairness and taxation effectiveness ). Virginia Hague W lutym bie àcego roku obj a stanowisko dyrektor wykonawczej International Communications Consultancy Organisation (ICCO). Poprzednio pracowa a na stanowisku Europejskiego Koordynatora w agencji Burson-Marsteller, gdzie zarzàdza a regionalnymi interesami agencji na jedenastu europejskich rynkach i aktywnie uczestniczy a w pozyskiwaniu nowych klientów i marketingu w regionie. W swojej karierze specjalizowa a si w doradztwie zarzàdczym, doradztwie marki i komunikacji. Poprzednio w agencjach Boston Consulting Group, Ogilvy Group i J. Walter Thompson. Virginia Hague ukoƒczy a Dartmouth College. Posiada dyplom MBA z IESE Business School w Barcelonie. Virginia took over as Executive Director for the International Communications Consultancy Organisation (ICCO) in February of this year. She was most recently European Coordinator for Burson-Marsteller, where she orchestrated regional interests for the agency s eleven European markets and actively worked on New Business and Marketing for the region. Her career has spanned Management and Brand Consulting, as well as Communications, with prior positions at the Boston Consulting Group, Ogilvy Group and J. Walter Thompson. She is a graduate of Dartmouth College and holds an MBA from IESE Business School in Barcelona. Philippe Blanchard Head of the Public Affairs practice EMEA i dyrektor zarzàdzajàcy Grupy Public Affairs w Brukseli. Jest cz onkiem Grupy CSR i Grupy Zarzàdzania Kryzysami. Wykwalifikowany media trener. Ma 10-letnie doêwiadczenie w public affairs. Doradza klientom z ró nych sektorów gospodarki, m.in. przemys lotniczy, bankowoêç, banking, FMCG, farmaceutyki i firmy IT, dla których opracowywa i realizowa ogólnoeuropejskie programy public affairs. Przed H & K, pracowa jako niezale ny konsultant dla klientów z sektora lotniczego oraz przemys u obronnego. WczeÊniej Philippe by doradcà sta ego przedstawiciela Aerospatiale (EADS) w Brukseli i zajmowa si zagadnieniami konkurencyjnoêci i handlu w przemyêle lotniczym. Philippe doradza takim klientom, jak: ExxonMobil, easyjet, Coca-Cola, Johnson and Johnson, Procter & Gamble, ADM, Cargill, DHL, Boeing, Cathay Pacific, Abengoa, Hachette, Merrill Lynch i Moody s. W 1992 by asystentem senatora Roberta Presleya (California State Congress), gdzie zajmowa si public affairs na poziomie stanowym. Bra te udzia w kampanii Bush-Quayle. Jest absolwentem nauk politycznych Institut d Etudes Politiques w Strasburgu oraz prawa europejskiego na Uniwersytecie w Strasburgu. Mówi po francusku i po angielsku. Wyk ada w Institut d Etudes Politiques de Strasbourg. Prowadzi wiele szkoleƒ na tematy europejskie (HEC; US industrial college of the armed forces; MBA Boston Business School). Philippe Blanchard is Head of the Public Affairs practice EMEA and Managing Director of the Public Affairs group in Brussels. He is part of the H & K international CSR team and the H&K crisis team. He is a qualified media trainer. He has 10 years experience in the public affairs consulting business and has regularly worked with several industry sectors including the aerospace, banking, FMCG, pharmaceutical and IT industries in developing and implementing pan-european public affairs programmes. Before joining H & K, he worked as a freelance consultant in European Affairs where he specialised in aeronautics, space and defence issues. Prior to that, Philippe was an adviser to the Permanent Representative of Aerospatiale (EADS) in Brussels where he focused on competition and trade issues impacting the aerospace sector. Philippe s client experience includes work with ExxonMobil, easyjet, Coca-Cola, Johnson and Johnson, Procter & Gamble, ADM, Cargill, DHL, Boeing, Cathay Pacific, Abengoa, Hachette, Merrill Lynch and Moody s. In 1992, Philippe was assistant to Senator Robert Presley (California State Congress). There, he was tasked with carrying out relations with constituents and local lobbies. He also participated in the Bush-Quayle campaign, mainly working on local political support. He has a political science degree from the Institut d Etudes Politiques of Strasbourg and an MA in European law from Strasbourg University. He is a native French speaker and fluent in English. Philippe is Vice-Chair of the Transport and Energy Committee of the American Chamber of Commerce to the European Union. He is a lecturer at the Institut d Etudes Politiques of Strasbourg and regularly participates in training programmes on EU affairs (HEC; US industrial college of the armed forces; MBA Boston Business School). Louisa Jenkins Dyrektor dzia u Komunikacji Konsumenckiej Fleishman-Hillard Londyn, zwiàzana z bran à PR od 14 lat. Od 12 lat pracuje w agencji Fleishman-Hillard, obecnie na stanowisku dyrektora dzia u komunikacji konsumenckiej, w londyƒskim oddziale FH. Jest liderem europejskiej grupy tematycznej zajmujàcej si innowacyjnoêcià, dzia ajàcej w ramach sieci FH. Prowadzi treningi w zakresie kreatywnoêci i twórczego rozwiàzywania problemów. Louisa specjalizuje si w takich dziedzinach, jak: wprowadzanie na rynek nowych produktów, planowanie kampanii, sesje message development, tworzenie strategii medialnych, copywritting, organizacja wydarzeƒ specjalnych. Louisa is director of Consumer Communications Department at Fleishman-Hillard in the London office. She has been working in the PR profession for 14 years and employed at Fleishman-Hillard for the last 12 years. She leads of the European thematic group dealing with innovational activity within the FH network. Conducts training courses on creativity and creative problem solving. Specializes in fields such as the launch of new products into the market, campaign planning, message development sessions, creation of media strategies, copywriting, organization of special events.

5 The ICCO Central & Eastern European Summit DZIE PIERWSZY, WTOREK, 20 LISTOPADA 2007 SESJE PLENARNE 8:45 9:00 Rejestracja 9:00 9:10 Oficjalne otwarcie kongresu Pawe Trochimiuk (prezes ZFPR, Partner of Promotion) 9:10 10:40 Jak skutecznie wykorzystywaç opinie spo ecznoêci w public relations? Prezentacja badania poêwi conego community relations Prelegenci: Joanna Delbar (Telma Group Communications), Kuba Antoszewski (MillwardBrown SMG/KRC), Agnieszka Nowak (dyrektor marketingu Manufaktury ), Jerzy Wójcik (Gazeta Wyborcza), Rafa Ohme (psycholog) 10:40 11:30 Wilk w owczej skórze czy dobry wujek. CSR dlaczego to robicie? Prelegenci: Jerzy Ciszewski (Ciszewski PR), Grzegorz Piskalski (Fundacja Centrum CSR), Krzysztof Zgoda (NSZZ SolidarnoÊç ), Norbert Kilen (On Board PR), Mirella Panek-Owsiaƒska (FOB), Aleksandra Nocoƒ (BAT) 11:30 11:50 Przerwa kawowa 11:50 12:40 Ekspert êród o wiarygodnoêci czy czysta komercja? Prelegenci: Bogdan Biniszewski (ComPress), Anna Giza-Poleszczuk (socjolog), Marek Wróbel (Ministerstwo Gospodarki) Robert Gwiazdowski (Centrum im. Adama Smitha) 12:40 13:30 Ambasadorowie marki zalety i wady Prelegenci: Ma gorzata Mejer (Procter & Gamble), Micha Figurski (marka Ssang Yong), Joanna Koroniewska (marka Pantene Pro-V), Micha WiÊniewski (marka Sami Swoi) 13:30 14:10 Lunch DAY ONE, TUESDAY, NOVEMBER 20 th 2007 PLENARY SESSIONS 8:45 9:00 Registration 9:00 9:10 Inauguration of the Congress Pawe Trochimiuk (president PPRCA, Partner of Promotion) 9:10 10:40 Using public opinion effectively. Community relations study results Speakers: Joanna Delbar (Telma Group Communications), Kuba Antoszewski (MillwardBrown SMG/KRC), Agnieszka Nowak ( Manufaktura ), Jerzy Wójcik (Gazeta Wyborcza), Rafa Ohme (psychologist) 10:40 11:30 CSR: A wolf in sheep s clothing or a good uncle? Speakers: Jerzy Ciszewski (Ciszewski PR), Grzegorz Piskalski (Centrum CSR Foundation), Krzysztof Zgoda (NSZZ Solidarnosc ), Norbert Kilen (On Board PR), Mirella Panek-Owsiaƒska (Forum Odpowiedzialnego Biznesu), Aleksandra Nocoƒ (British American Tobacco) 11:30 11:50 Coffee break 11:50 12:40 The Expert : Source of credibility or a commercial endeavor? Speakers: Bogdan Biniszewski (ComPress), Anna Giza-Poleszczuk (sociologist), Marek Wróbel (Ministry of Economy), Robert Gwiazdowski (Adam Smith Research Centre) 12:40 13:30 Brand ambassadors: Advantages and disadvantages Speakers: Ma gorzata Mejer (Procter & Gamble), Micha Figurski (Antyradio), Micha WiÊniewski (Polish pop-singer), Joanna Koroniewska (Polish actress) 13:30 14:10 Lunch SESJE TEMATYCZNE BLOK PIERWSZY 14:10 15:15 Rozwiàzaç kwadratur ko a, czyli o pomiarze efektów dzia aƒ PR Prelegenci: Barbara Czerniawska, Anna Miotk (ITBC Communication), Maciej Siejewicz (GfK Polonia), Katarzyna Pa amarz (Hewitt Associates) BLOK DRUGI 14:10 15:15 Nudzi, przechwala si, obiecuje najcz stsze wady prezentacji Prelegenci: Monika Niewiadomska-Ilczuk (Novartis Polska), Adam aszyn (Alert Media Communications), Ma gorzata Szlendak (Nestle ) BLOK TRZECI 14:10 15:15 Standardy wspó pracy z NGO s Prelegenci: dr Dariusz Kar owicz (Fundacja Âwi tego Miko aja); dr Andrzej Stolarczyk (RPR Group) 15:15 15:30 Przerwa kawowa BLOK PIERWSZY 15:30 17:00 Media obywatelskie szansa czy zagro enie dla PR? Prelegenci: Krzysztof Urbanowicz (blogmediacafe); Pawe Nowacki (WiadomoÊci24.pl); ukasz Malczewski (ComPress) BLOK DRUGI 15:30 17:00 Wyró nij si albo zgiƒ jak wpaêç na dobry pomys? Prelegenci: Julia Kozak i Luiza Jenkins (Fleishman-Hillard) BLOK TRZECI 15:30 17:00 Kampanie PR od kuchni case y zwyci skich kampanii PR w mi dzynarodowych konkursach PR: Szko a bez przemocy SABRE Awards Prelegent: Rafa Szymczak (Profile) OÊwiecona Warszawa SABRE Awards Prelegent: Pawe Grabowski (Compress); Komunikacja w zakresie relacji inwestorskich dla spó ki Gadu-Gadu IPRA Golden World Awards for Excellence in PR Prelegent: Anna Hahn-LeÊniewska (Partner of Promotion) TOPICS SESSIONS BLOCK ONE 14:10 15:15 Squaring the circle: Measuring PR effectiveness Speakers: Barbara Czerniawska, Anna Miotk (ITBC Communication), Maciej Siejewicz (GfK Polonia), Katarzyna Pa amarz (Hewitt Associates) BLOCK TWO 14:10 15:15 Boring, boastful and full of promises: Frequent flaws in presentations Speakers: Monika Niewiadomska-Ilczuk (Novartis Polska), Adam aszyn (Alert Media Communications), Ma gorzata Szlendak (Nestle ) BLOCK THREE 14:10 15:15 Cooperating with NGO s Speakers: Dariusz Kar owicz (Fundacja Âwi tego Miko aja), dr Andrzej Stolarczyk (RPR Group) 15:15 15:30 Coffee break BLOCK ONE 15:30 17:00 Citizenship media: Threat or opportunity? Speakers: Krzysztof Urbanowicz (blogmediacafe), Pawe Nowacki (WiadomoÊci24.pl), ukasz Malczewski (ComPress) BLOCK TWO 15:30 17:00 Be different or fail: How to get good ideas. Speakers: Julia Kozak i Luiza Jenkins (Fleishman-Hillard) BLOCK THREE 15:30 17:00 The best of Polish PR: School without violence ( Szko a bez przemocy ) SABRE winner Speaker: Rafa Szymczak (Profile) Enlighted Warsaw ( OÊwiecona Warszawa ) SABRE winner Speaker: Pawe Grabowski (Compress); Investor Relations for Gadu-Gadu ( Komunikacja w zakresie relacji inwestorskich na rzecz spó ki Gadu-Gadu ) IPRA Golden World Awards winner Speaker: Anna Hahn-LeÊniewska (Partner of Promotion) 17:30 19:00 Ceremonia wr czenia nagród w konkursie Z ote Spinacze 17:30 19:00 The Ceremony of The Golden Clips Awards contest.

6 The ICCO Central & Eastern European Summit DZIE DRUGI, ÂRODA, 21 LISTOPADA 2007 DAY TWO, WEDNESDAY, NOVEMBER 21 st 2007 SESJE PLENARNE PLENARY SESSIONS 9:00 9:20 Wst p do mi dzynarodowego PR Lou Capozzi (President ICCO, Chairman Publicis PRCC Group) 9:20 10:20 Wysokie progi lobbing w UE, czyli jak reprezentowaç swoje interesy na arenie mi dzynarodowej Prelegenci: Philippe Blanchard (Head of Public Affairs EMEA, Hill & Knowlton), Anna Karaszewska (zast pca dyrektora generalnego PKPP Lewiatan) 10:20 11:20 Nowe horyzonty przeglàd najnowszych trendów w PR Prelegenci: Andrew Lawrence (Chairman i CEO Hill & Knowlton EMEA), Katarzyna Maciàg (Mmd Polska) 11:20 11:30 Przerwa kawowa 11:30 12:30 Co s ychaç u kolegów wàtpliwoêci etyczne w PR na przyk adzie ró nych krajów europejskich Prelegenci: Pavlina Rieselova (Chairman APRA & Managing Partner Ewing PR), Philip Young (University of Sunderland), Rafa Szymczak (Profile), prof. Jerzy Ol dzki (Uniwersytet Warszawski), Piotr Czarnowski (First PR) 12:30 13:30 Uczymy si na b dach wielkie wpadki Êwiatowego PR Prelegenci: Alistair McLeish (Founder & Chairman Mmd Group), Ken Rabin (Ruder Finn), Adam aszyn (Alert Media Communications), Sebastian uczak (Fundacja InternetPR). 13:30 14:10 Lunch 9:00 9:20 Introduction to international PR Lou Capozzi (President ICCO, Chairman Publicis PRCC Group) 9:20 10:20 Lobbying in the EU: Defending local intrests in the international arena Speakers: Philippe Blanchard (Head of Public Affairs EMEA, Hill & Knowlton), Anna Karaszewska (PKPP Lewiatan) 10:20 11:20 New Horizons: The latests trends in PR Speakers: Andrew Lawrence (Chairman i CEO Hill & Knowlton EMEA), Katarzyna Maciàg (Mmd Corporate, Public Affairs & Public Relations Consultants) 11:20 11:30 Coffee break 11:30 12:30 Crossing the barder: Ethical challenges in international PR Speakers: Pavlina Rieselova (Chairman APRA & Managing Partner Ewing PR), Philip Young (University of Sunderland), Rafa Szymczak (Profile), professor Jerzy Ol dzki (The Institute of Journalism, University of Warsaw), Piotr Czarnowski (First PR) 12:30 13:30 Learning from mistakes: Blunders in multinational campaigns Speakers: Alistair McLeish (Founder & Chairman Mmd Group), Ken Rabin (Ruder Finn), Adam aszyn (Alert Media Communications), Sebastian uczak (InternetPR Foundation) 13:30 14:10 Lunch SESJE TEMATYCZNE TOPICS SESSIONS BLOK PIERWSZY 14:10 15:15 Wspó praca z siecià niezale nych agencji PR szanse dla agencji, szanse dla klientów Prelegenci: Mariusz Pleban (Multi Communications), Norbert Ofmaƒski (On Board PR), Pawe Trochimiuk (Partner of Promotion) BLOK DRUGI 14:10 15:15 Pozyskiwanie funduszy strukturalnych dla dzia aƒ PR Prelegenci: Mieszko Czarnecki (Magellan Consulting & Communication), Lidia Marcinkowska (Neuron Agencja PR), Marcin Pilip (kierownik biura promocji - Urzàd Marsza kowski Województwa Zachodniopomorskiego) 15:15 15:30 Przerwa kawowa BLOK PIERWSZY Rynek PR na Wschodzie na przyk adzie rynków na Ukrainie i w Rosji Prelegent: Marina Starodubska (Ukraiƒskie Stowarzyszenie PR UAPR) BLOK DRUGI Jak uniknàç pu apek kulturowych, czyli o komunikacji firmy poza Polskà Prelegenci: Dymitr Romanowski (Profile), Anna Taillandier (Fleishmann-Hillard), Anna Hahn-LeÊniewska (Partner of Promotion) 14:10 17:00 specjalny warsztat dla najlepszych studentów kierunków PR na polskich uczelniach przygotowany przez przedstawicieli agencji Twenty Four Seven PR oraz Mmd Corporate, Public Affairs & Public Relations Consultants BLOCK ONE 14:10 15:15 Cooperation with independent PR agencies Speakers: Mariusz Pleban (Multi Communications), Norbert Ofmaƒski (On Board PR), Pawe Trochimiuk (Partner of Promotion) BLOCK TWO 14:10 15:15 Structural fundraising for PR activities Speakers: Mieszko Czarnecki (Magellan Consulting & Communication), Lidia Marcinkowska (Neuron Agencja PR), Marcin Pilip (Office of promotion Zachodniopomorskie Province) 15:15 15:30 Coffee break BLOCK ONE PR in the East: The perspective from Ukraine & Russia Speaker: Marina Starodubska (Ukrainian Association of Public Relations) BLOCK TWO Avoiding cultural pitfalls: Communicating outside the home country Speakers: Dymitr Romanowski (Profile), Anna Taillandier (Fleishmann-Hillard), Anna Hahn-LeÊniewska (Partner of Promotion) 14:10 17:00 special workshop for students of PR speciality studies prepared by representatives of agencies Twenty Four Seven PR and Mmd Corporate, Public Affairs & Public Relations Consultants

7 Prelegenci Aleksandra Nocoƒ CSR Manager British American Tobacco Polska. Absolwentka The London School of Economics and Political Science. Karier zawodowà rozpocz a w warszawskiej agencji Business Communication Associates, prowadzàc dzia ania z zakresu media relations i komunikacji korporacyjnej dla firmy Vattenfall oraz BAE Systems. W British American Tobacco Polska doêwiadczenie zdobywa a w dziale marketingu, a nast pnie w dziale ds. prawnych i korporacyjnych, gdzie zajmowa a si projektami z zakresu odpowiedzialnoêci spo ecznej biznesu, w tym dialogiem spo ecznym. Aktualnie odpowiada za dzia ania CSR w BAT. CSR Manager at British American Tobacco Polska. Graduated from the London School of Economics and Political Sciences. Started her professional career at Warsaw s Business Communication Associates where she was responsible for conducting activities associated with media relations and corporate communication for Vattenfall and BAE Systems. While at British American Tobacco Polska she gained experience in the marketing section as well as the Legal and Corporate Department where she carried out projects related to the social responsibility of business, including Social Dialog. At present she is in charge of CSR activities at BAT. Adam aszyn Szef Alert Media Communications. Wiceprezes Zwiàzku Firm Public Relations. Ekspert w dziedzinie strategii komunikowania, kontaktów z mediami i zarzàdzania komunikacjà w sytuacjach kryzysowych. Szef zespo ów doradczych w sytuacjach kryzysowych wielu dzia ajàcych w Polsce firm. Wyk adowca London School of Public Relations, Wy szej Szko y Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz Wy szej Szko y Informatyki i Zarzàdzania w Rzeszowie. Publicysta i komentator na temat PR i mediów w prasie, radiu i telewizji. By y dziennikarz, publicysta i redaktor m.in. Programu III Polskiego Radia, ycia Warszawy, Expressu Wieczornego, Nowego Paƒstwa, magazynu Focus. Absolwent Wydzia u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Expert in communication strategy, media contacts and crisis communication management. Head of crisis advisory teams in numerous companies operating in Poland. Lecturer in London School of Public Relations, Tischner European University in Cracow and University of Information Technology and Management in Rzeszów. Publicist and commentator of current PR and media issues in press, radio and television. Former journalist, publicist and editor in Programme 3 of the Polish Radio, newspapers ycie Warszawy, Express Wieczorny, Nowe Paƒstwo and Focus magazine. Graduate of Warsaw University, faculty of Law and Administration. Dr Andrzej Ksawery Stolarczyk Jeden z za o ycieli i prezes zarzàdu agencji RPR Group. Wiceprezes zarzàdu Zwiàzku Firm Public Relations. Ukoƒczy Wydzia Handlu Szko y G ównej Handlowej. Jest doktorem nauk ekonomicznych, stypendystà Uniwersytetu Wiedeƒskiego, Uniwersytetu Gutenberga w Moguncji oraz Uniwersytetu w Berlinie, wyk adowcà mi dzy innymi na SGH, Wy szej Szkole Handlu i Finansów Mi dzynarodowych oraz w Podyplomowym Studium Public Relations przy UW/PAN. One of the founders and president of the board of RPR Group Agency. He possesses a title of a doctor of Economic Science. Moreover, he is a scholarship holder of the Vienna University, the Johannes Gutenberg-University in Mainz and Berlin University. Dr Andrzej Ksawery Stolarczyk lectures on Warsaw School of Economics, Skarbek Graduate School of Business Economics and Postgraduate Studies in Public Relations by UW/PAN. Anna Hahn-LeÊniewska Client Service Director w Partner of Promotion. Z agencjà zwiàzana od 1999 r. Odpowiedzialna za koordynacj prac przy du ych projektach. Bardzo dobrze zna specyfik rynków finansowych. Nadzorowa a i koordynowa a proces wdra ania ISO 9001:2001 w Partner of Promotion. Odpowiada m.in. za utrzymanie wysokiej jakoêci realizacji projektów oraz koordynacj dzia aƒ PR w ramach sieci CEEPR-net. Wspó tworzy a strategie i prowadzi a dzia ania PR dla takich przedsi biorstw i instytucji, jak: PKO BP, Union Investment TFI, Ministerstwo Finansów, Nationwide, Procter & Gamble. Ma za sobà prac przy kilkunastu du ych projektach kryzysowych. Jest absolwentkà Wydzia u Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukoƒczy a tak e Warsaw Journalism Center oraz London School of Public Relations. WczeÊniej pracowa a w mediach, m.in. w yciu i w Gazecie Wyborczej, odby a tak e sta w berliƒskim Der Tagesspiegel. Client Service Director at Partner of Promotion where she has been employed since Responsible for the coordination of major projects. Expert on financial market specificity. Supervised and coordinated the process of implementation of the ISO 9001:2001 standards at Partner of Promotion. Responsible for, among other things, maintaining a high quality level of project execution and the coordination of PR activities within the CEEPR net network. Co-worked on strategy development and supervised PR activities for companies and institutions such as: PKO BP, Union Investment TFI, Ministry of Finance, Nationwide, Procter & Gamble. Worked on a manifold of large crisis projects. Graduated from the Department of Journalism and Political Sciences at the University of Warsaw. Completed studies at the Warsaw Journalism Center and the London School of Public Relations. Prior to that she worked for, among others, the dailies ycie and Gazeta Wyborcza and had an internship in Berlin s Der Tagesspiegel. Anna Karaszewska Anna Karaszewska od 2000 roku zajmowa a szereg stanowisk kierowniczych w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych. Aktualnie jest dyrektorkà Dzia u Rozwoju Organizacyjnego i wicedyrektorkà generalnà. Jest równie przedstawicielkà PKPP i polskiej prywatnej przedsi biorczoêci przy Komitecie Wykonawczym UNICE. Przed podj ciem pracy w PKPP p. Karaszewska przez dwa lata wspó pracowa a z USAID w zakresie programów szkoleniowych dla ma ych i Êrednich przedsi biorstw oraz 5 lat jako dyrektor programowy w dziale Management Development w firmie ABB. Jest doktorantkà Wydzia u Nauk Spo ecznych Polskiej Akademii Nauk. Ms. Anna Karaszewska has held various managerial positions within the Polish Confederation of Private Employers (PKPP) since Currently she is a Director of Organizational Development Department and Deputy Director General. She is also representative of PKPP and the Polish private business in Executive Committee of UNICE. Prior joining PKPP Ms. Karaszewska spent 2 years with USAID working on training programs for Small and Medium Size Enterprises, and 5 years as a Program Director in Management Development Area at ABB. She developed PhD disertation at the Polish Academy of Science, School for Social Research. Anna Miotk Account Manager w ITBC Communication. Koordynuje realizacj strategii komunikacyjnych dla firm z sektora nowych technologii oraz realizuje badania dla public relations. Odpowiada równie za public relations i komunikacj wewn trznà ITBC Communication. Karier zawodowà w bran y public relations rozpocz a w 2001 roku w On Board Public Relations, gdzie realizowa a projekty dla firm z sektorów elektroniki konsumenckiej, FMCG i healthcare. Opracowa a równie metodologi Diagnozy MedialnoÊci Produktu, opatentowanà przez firm. Nast pnie pracowa a w agencji Weber Shanwick, gdzie odpowiada a za planowanie strategiczne i realizowa a projekty dla firm z sektorów nowych technologii, FMCG oraz healthcare. Jej zainteresowania zawodowe to zastosowanie badaƒ w public relations (ze szczególnym uwzgl dnieniem zagadnieƒ zwiàzanych z pomiarem efektów dzia aƒ PR) oraz PR internetowym. Ukoƒczy a studia magisterskie z socjologii na Uniwersytecie Gdaƒskim. Obecnie przygotowuje rozpraw doktorskà Pomiar i ocena rezultatów dzia aƒ public relations stosowanych w Polsce w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. Jerzego Ol dzkiego. Account Manager at ITBC Communication. Responsible for the coordination of the execution of communication strategies for companies from the new technologies sector and conducting public relations research. Also in charge of public relations and internal communication at ITBC Communication. She started her professional career in public relations in 2001 at On Board Public Relations where she carried out projects for companies from the consumer electronics, FMCG and healthcare sectors. She has also developed a working methodology on Product Mediumistic Character Diagnosis, patented by the company. Next she worked at Weber Shanwick where she was responsible for strategic planning and the realization of projects for companies from the new technologies, FMCG and healthcare sectors. Her professional interests focus on the application of research in the field of public relations (with special emphasis on issues associated with the measurement of the impact of PR activity) as well as internet PR. She obtained her MA degree in sociology at the University of Gdansk. At present she is working on her PhD dissertation entitled The Measurement and Assessment of the Impact of Public Relations Activities in Poland at the Institute of Journalism at the Warsaw University under the supervision of professor Jerzy Ol dzki. Anna Taillandier Psycholog mi dzykulturowy, trener i konsultant. Specjalizuje si w psychologii akulturacji oraz mediacji i negocjacji mi dzykulturowej. Dyplomowana w Polsce i w Niemczech, w ada biegle j zykiem francuskim, angielskim i niemieckim. DoÊwiadczenie zdobywa a m.in. we Francji i Niemczech, gdzie pracowa a z zespo ami niemiecko-polskimi (Uniwersytet w Ratyzbonie, Uniwersytet w Saarbrücken), francusko-polskimi (Uniwersytet Lyon II, France Telecom) oraz mi dzynarodowymi (europejski projekt Grundvig II). Posiada tak e doêwiadczenia w zakresie pracy z mediami, organizuje i nadzoruje projekty PR dla wydarzeƒ zwiàzanych z wielokulturowo- Êcià oraz komunikacjà mi dzykulturowà. Intercultural psychologist, coach and consultant specializing in the psychology of acculturation and intercultural mediation and negotiations. Educated in Poland and Germany, she is fluent in French, English and German. Acquired experience in France and Germany, among others, where she worked with Polish and German teams (University of Ratisbone, University of Saarbrücken), Polish and French teams (Lyon II University, France Telecom) as well as international groups (international project Grundvig II). Also possesses experience in the field of media relations as she has organized and supervised PR projects connected with multicultural events and intercultural communication. Joanna Koroniewska Aktorka, absolwentka wydzia u aktorskiego Paƒstwowej Wy szej Szko y Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w odzi. PopularnoÊç przynios a jej rola Ma gosi Mostowiak w serialu telewizyjnym M jak Mi oêç. Wystàpi a w trzeciej edycji programu Taniec z gwiazdami. Udzieli a g osu g ównej postaci w polskiej wersji filmu animowanego Garbi super bryka. Ostatnio stan a po drugiej stronie kamery i razem z re yserem Mateuszem Dymkiem nakr ci a niezale ny film pt. Zwierz powierzchni. Graduate of the acting department of the State Film, Television and Theater School in ódê. Her popularity rose with the role of Ma gosia Mostowiak in the M jak Mi oêç TV series. She also took part in the third edition of Taniec z Gwiazdami and dubbed the star in the Polish language version of Herbie Fully Loaded. Recently she took to directing in cooperation with director Mateusz Dymek she made the indie movie Zwierz Powierzchni.

8 Prelegenci Bogdan Biniszewski Prezes zarzàdu agencji ComPress SA. Absolwent Wydzia u Mechaniki Precyzyjnej na Politechnice Warszawskiej oraz Podyplomowych Mened erskich Studiów Zarzàdzania MBA na SGH i Podyplomowych Studiów Public Relations na SGH. Pracowa jako dziennikarz w Agencji Informacyjno-Wydawniczej BOSS, Redakcji Serwisów Ekonomicznych Polskiej Agencji Prasowej. By korespondentem parlamentarnym PAP z posiedzeƒ Sejmu i Senatu, dotyczàcych zagadnieƒ gospodarczych. Jest wyk adowcà akademickim z zakresu marketingu i komunikacji. Dymitr Romanowski Senior Project Manager w agencji Profile. Studiowa nauki polityczne na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W Profilach zajmuje si obs ugà projektów spo eczno-politycznych realizowanych w regionie Europy Ârodkowo-Wschodniej. Specjalizacja bran owa: ropa naftowa i gaz, prawa cz owieka, telekomunikacja, sport. Prowadzi m.in. projekt budowania pozytywnego wizerunku Telekomunikacji Polskiej jako sponsora polsko-ukraiƒskiej kandydatury UEFA EURO Projekt ten by nominowany w kategorii e-pr konkursu IPRA Golden World Awards prof. Jerzy Ol dzki Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, dr habilitowany nauk humanistycznych, kierownik Zak adu Teorii Komunikacji Spo ecznej. Organizator specjalistycznych dwuletnich studiów marketing medialny i public relations na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Autor publikacji z zakresu socjologii komunikowania mi dzynarodowego i komunikowania spo ecznego, profesjonalizmu w zawodzie dziennikarskim i public relations. Konsultant w zakresie public relations firm gospodarczych. Cz onek rad fundacji spo ecznych i religijnych. Cz onek Rady Etyki Public Relations. Joanna Delbar Joanna Delbar jest prezesem Agencji Public Relations Telma Group Communications oraz wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Ukoƒczy a wydzia aktorski ódzkiej Filmówki oraz Marketingowe Zarzàdzanie Firmà na Uniwersytecie ódzkim. Przez wiele lat pracowa a jako dziennikarz w ódzkich mediach. Specjalizuje si w programach public affairs i community relations. Jest autorkà wielu strategii PR dla prowadzonych przez jej firm projektów. Prowadzi liczne szkolenia i prezentacje dotyczàce problemów PR oraz autokreacji. Obecnie jest doktorantkà Wydzia u Marketingu i Zarzàdzania U. Od 4 lat rzecznik prasowy Manufaktury w odzi. Julia Kozak Dyrektor zarzàdzajàcy Fleishman-Hillard Warszawa. Posiada 9-letnie doêwiadczenie w public relations. Za o ycielka warszawskiego biura Fleishman-Hillard w 2003 roku, pe ni funkcje dyrektora zarzàdzajàcego. Specjalizuje si w komunikacji korporacyjnej dla polskich i mi dzynarodowych firm. Wspó pracowa a m.in. z PTC Era, PeopleSoft, Pfizerem i International Paper. Ukoƒczy a indologi na Uniwersytecie Warszawskim, studiowa a równie wiedz o teatrze w Warszawskiej Akademii Teatralnej. Interesuje si jogà i teatrem. Jerzy Ciszewski Za o yciel i prezes powsta ej w 1994 r. agencji Ciszewski Public Relations. Od maja 2004 do listopada 2005 piastowa funkcj w rzàdzie RP. Poczàtkowo jako g ówny doradca Prezesa Rady Ministrów poprzez podsekretarza stanu, a nast pnie sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Sportu. Na poczàtku roku 2006 powróci do pracy w Ciszewski Public Relations w charakterze doradcy Zarzàdu. Od marca 2007 r. pe ni ponownie funkcj prezesa agencji. Zajmuje si rozwojem firmy na rynkach europejskich, a tak e strategicznym nadzorem nad obecnymi i potencjalnymi klientami agencji oraz realizowanymi projektami. Katarzyna Pa amarz Konsultant w firmie Hewitt Associates. Posiada ponad 4-letnie doêwiadczenie zawodowe. Wiedz i doêwiadczenie zdobywa a zarówno w Polsce, jak i w Niemczech oraz Finlandii. Zanim do- àczy a do zespo u Hewitt, pracowa a dla firmy Kienbaum Management Consultants w Berlinie. Specjalizuje si w projektach z zakresu badania i budowy zaanga owania, motywacji i rozwoju pracowników oraz w dziedzinie podnoszenia efektywnoêci organizacyjnej. Prowadzi a projekty w PKN Orlen S.A., Legg Mason TFI, Vector sp. z o.o. Od poczàtku swojej pracy w Hewitt kieruje badaniem Najlepsi Pracodawcy w Polsce. W ramach tego projektu do dziê przebadanych zosta o oko o pracowników z firm polskich i zagranicznych. Katarzyna Pa amarz jest absolwentkà Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Studiowa a ponadto na Uniwersytecie w Vaasie w Finlandii (East-West Business Studiem), Studienkolleg zu Berlin (Mi dzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze, Integracja europejska) oraz w ESCP-EAP European School of Management w Berlinie, gdzie uzyska a tytu Diplom-Kauffrau (odpowiednik polskiego mgr) w biznesie mi dzynarodowym. Ma gorzata Szlendak Absolwentka UMCS w Lublinie. Filolog, wieloletni nauczyciel i t umacz. Od 1999 roku zwiàzana z Nestlé Polska jako pracownik Dzia u Public Relations gdzie odpowiada za bie àce relacje z mediami. Reaktywowa a wewn trzny magazyn firmowy i od kilku lat prowadzi sekretariat redakcji. Szczególnym zainteresowaniem darzy obszar Spo ecznej OdpowiedzialnoÊci Biznesu. Wspó pracuje z FOB i organizacjami pozarzàdowymi, koordynujàc wspólne projekty. W swojej pracy anga uje si w dzia ania nawiàzujàce dialog pomi dzy biznesem a Êrodowiskiem akademickim: m.in. Forum Dyskusyjne Nestlé czy CEMS Business Project. Od wielu lat wspó pracuje z agencjami przy ró norodnych projektach. Chairman of the Board of ComPress S.A. He graduated from the Warsaw University of Technology with a degree in precision mechanics, followed by postgraduate MBA and postgraduate Public Relations studies degrees from the Warsaw School of Economics. He worked as a journalist in the BOSS Information and Publishing Agency and in the Economics Section of the Polish Press Agency. As a former parliamentary correspondent of the Polish Press Agency he reported on economic issues discussed in sessions of the Polish parliament. He is an academic lecturer on marketing and communications. Senior Project Manager at Profile. Studied political sciences at the A. Mickiewicz University in Poznan. Responsible for the execution of projects associated with social and political issues realized in the Central and Eastern European region. Specializes in topics connected with crude oil and gas, human rights, telecommunications and sports. He was involved, among other things, in the project of the creation of a positive corporate image of the Polish telecommunications company Telekomunikacja Polska S.A. as the sponsor of the Polish Ukrainian candidacy for the UEFA EURO The project was nominated in the e-pr category in the IPRA Golden World Awards Associate professor at the University of Warsaw, holds the post doctorate degree in the field of humanities, the head of the Section of the Theory of Social Communication. Established twoyear specialist studies on media marketing and public relations at the Department of Journalism and Political Sciences at the Warsaw University. Author of publications on the sociology of international and social communication and texts on topics associated with professionalism in the field of journalism and public relations. Consultant/advisor in the field of corporate public relations. Council member of social and religious foundations and member of the Public Relations Ethics Council. President of the Public Relations Agency Telma Group Communications and Vice President of the Polish Public Relations Association. She graduated from the Faculty of Acting at the National Film, Television & Theatre School in ódê and completed Marketing Corporate Management at the ódê University. Worked as a reporter and journalist for the ódê media for many years. Specializes in public affairs and community relations programmes. Author of a number of PR strategies for her company s clients. Conducts numerous training courses and presentations relating to problematic issues in the field of public relations and autocreation. At present she is a Ph.D. student at the Department of Marketing and Management of the ódê University. For the last 4 years she has been the press spokesperson for Manufaktura, the commercial, entertainment and cultural centre in ódê. Managing Director at Fleishman-Hillard Warszawa. Possesses 9 years experience in the field of public relations. Founder of the Warsaw branch of Fleishman-Hillard in Specializes in corporate communication in Polish and international companies. Co-worked with, among others: PTC Era, PeopleSoft, Pfizer and International Paper. Graduated from the Department of Indian Studies at the University of Warsaw. Also attended theatre studies at the Theatre Academy in Warsaw. Her interests include theatre and yoga. Founder and President of Ciszewski Public Relations established in From May 2004 until November 2005 Jerzy Ciszewski was working in the Chancellery of the Prime Minister of Poland. He was the Chief Adviser to the Prime Minister of Poland, later he became the Undersecretary of State and finally the Secretary of State in the Ministry of Education and Sports. At the beginning of 2006 he returned to Ciszewski Public Relations as the Adviser to the Management Board. Since March 2007 he is again the President of the Agency. His main aim has been to expand the company in European markets. But he also oversees current projects and the acquiring of new strategic clients. Consultant with Hewitt Associates, with 4 years of professional experience. Gained knowledge and experience both in Poland and abroad in Germany and Finland. Prior to joining Hewitt, she worked for Kienbaum Management Consultants in Berlin. Specializes in assessing and building involvement, employee motivation and development projects and improving organizational efficiency. She managed projects for PKN Orlen S.A., Legg Mason TFI, Vector sp. z o.o. Since the beginning of her employment with Hewitt she has been managing the "Best Employers in Poland" research project. To date, this project has interviewed approximately employees in Polish and foreign companies. Katarzyna Pa amarz graduated from the Academy of Economics in Poznaƒ. She also studied in the Vaasa Unviersity in Finland (East-West Business Studiem), Studienkolleg zu Berlin (International political and economic relations, European integration) and in the ESCP-EAP European School of Management in Berlin where she graduated as Diplom-Kauffrau (equivalent of the Polish M.A.) in international business. Graduated from the Maria Curie-Sklodowska University in Lublin. Philologist, teacher and translator. Since 1999 has worked in the Public Relations department at Nestlé Polska where she has been responsible for current media relations. She reestablished the company s internal warehouse and has been in charge of editorial office administration for the last few years. She is especially interested in issues associated with Social Responsibility in Business and has cooperated with the FOB (the Responsible Business Forum) and various non governmental organizations coordinating joint projects. In her work she has been involved in activities that aim at establishing a line of dialog between the world of business and the academic environment including actions such as the Nestlé discussion forum and the CEMS Business Project. She has worked in cooperation with numerous agencies realizing various projects for many years.

9 Prelegenci Barbara Czerniawska Dyrektor Dzia u Obs ugi Klienta w ITBC Communication. Z firmà zwiàzana jest od maja 2000 r. Specjalizuje si w PR korporacyjnym. Kierowa a m.in. projektami prowadzonymi dla: Krajowej Izby Rozliczeniowej, Pioneer PTE, PAP, PBK ATUT TFI i Asset Management, Skarbiec TFI, Nationwide, OPTIMUS, Suzuki Motor Poland, Enterasys Networks, MacroSoft i Hewitt Associates. Uczestniczy a w kilku g oênych kampaniach PR: promocji Programu Powszechnej Prywatyzacji (Corporate Profiles), kampanii informacyjnej towarzyszàcej masowej wymianie opon w wyniku sytuacji kryzysowej w Stomilu Olsztyn (miarà sukcesu projektu by m.in. wzrost wartoêci akcji Stomil S.A. na WGPW), a tak e promocji projektu budowy autostrady A1 (Compress S.A.). Pracowa a w Pioneer PPTFI S.A. oraz Pioneer PTE S.A. na stanowisku rzecznika prasowego. Aktywnie dzia a w Êrodowisku PR jako juror w konkursach bran owych i wyk adowca w London School of Public Relations oraz Radiowej Akademii Umiej tnoêci. Od 2004 r. prowadzi równie wyk ady na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Laboratorium PR. W latach r. by a cz onkiem Rady Zwiàzku Firm PR. Ukoƒczy a polonistyk na Uniwersytecie Warszawskim, poszerzajàc g ówny kierunek o wybrane zagadnienia z historii sztuki. Micha Figurski Dziennikarz, dyrektor programowy sieci rozg oêni: Antyradio 94fm Warszawa, Antyradio 106,4 Katowice, Antyradio 103,1fm Kraków. Wspólnie z Kubà Wojewódzkim prowadzi program Antylista w Antyradiu. Karier zawodowà rozpoczyna w Rozg oêni Harcerskiej, a nast pnie w Radiu Zet. Przez 3 lata pracowa w Radiu Kolor Warszawa, gdzie pe ni funkcj dyrektora programowego. W latach zwiàzany z RMF FM. W 2003 roku prowadzi sta à rubryk muzycznà w Newsweek Polska. Wspó pracowa z TVP1 w charakterze dziennikarza muzycznego (przeprowadzanie zagranicznych wywiadów muzycznych), a tak e prezentera (prowadzi m.in. List Przebojów oraz Gwiazdy w Jedynce ). W 2005 roku zosta ambasadorem marki zegarków RADO, a w 2006 roku marki japoƒskich samochodów Ssang Yong. Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC. Studiowa socjologi na Uniwersytecie Warszawskim, odby szkolenie w jakoêciowych technikach badaƒ marketingowych u profesora Nadava Kennana, wspó za o yciel instytutu SMG/KRC. W instytucie zajmowa si moderowaniem wywiadów zogniskowanych, koordynacjà i realizacjà badaƒ jakoêciowych. Przez wiele lat by szefem zespo u badawczego i specjalizowa si w badaniach s u àcych tworzeniu strategii marketingowych. Obecnie na stanowisku PR Managera jest odpowiedzialny za wspó tworzenie wizerunku instytutu oraz kontakty z mediami. Hobby: jazz wspó czesny i aikido. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk Doktor habilitowany, pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Pracownià Badaƒ nad Kapita em Spo ecznym. Na Uniwersytecie pracuje od roku W latach pracowa a dodatkowo w dziedzinie badaƒ rynkowych, marketingu i komunikacji. Do- Êwiadczenie wyniesione z prowadzenia praktycznie zorientowanych badaƒ spo ecznych oraz przyjaznego przekazywania diagnoz naukowych szerszej publicznoêci pozwala z kolei dzia aç na rzecz zbli- enia nauki i praktyki, a w szczególnoêci na rzecz zwi kszenia publicznej wiedzy o kwestiach spo- ecznych. W sferze teorii zajmuje si historià i wspó czesnoêcià rodziny, problematykà kapita u spo- ecznego i ekonomii spo ecznej. Ostatnio opublikowa a ksià k Rodzina a system spo eczny. Napisana wspólnie z Mirà Marody ksià ka Przemiany wi zi spo ecznych (2004) otrzyma a presti owà Nagrod im. Jana D ugosza. Aktualnie pe ni funkcj zast pcy dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego do spraw naukowych, a jej ambicjà jest otwarcie Instytutu na Êwiat zewn trzny. Pawe Grabowski W agencji ComPress pracuje od 1999 roku. Od 7 lat kieruje dzia em Healthcare, zajmujàcym si obs ugà klientów z bran y farmaceutycznej. W 2001 roku przygotowywana przez jego dzia kampania Zawsze Bez Nikotyny, realizowana na zlecenie GlaxoSmithKline, uznana zosta a w Konkursie Dzia aƒ Public Relations MEDIUM za najlepszà kampani w kategorii PR produktu. W 2006 roku kampania Zaszczep Zdrowie (tak e dla GSK) zdoby a wyró nienie w konkursie Z ote Spinacze w kategorii kampania edukacyjna. Od 3 lat zasiada w Radzie Zwiàzku Firm Public Relations. Jest wyk adowcà Podyplomowego Studium Public Relations na Politechnice Gdaƒskiej. Jest absolwentem Wydzia u Ekonomii Uniwersytetu ódzkiego. Norbert Kilen Dyrektor strategiczny On Board Public Relations. Od poczàtku kariery zawodowej zwiàzany z mediami. Twórca sukcesu wielu projektów z bran y wydawniczej. Wspó pracowa przy projektach marketingowych realizowanych m.in. dla takich marek, jak: Telekomunikacja Polska S.A., De Agostini, PTK Centertel, Telewizja Familijna Puls. Wyk adowca i autor licznych publikacji ukazujàcych si m.in. w Harvard Business Review, magazynie Brief, Marketingu w Praktyce, Pulsie Biznesu, Gazecie Finansowej. Cz onek Rady Programowej Fundacji Centrum CSR.pl. ukasz Malczewski Client Service Director zwiàzany z ComPress-em od 7 lat. Jest odpowiedzialny za koordynacj pracy zespo ów projektowych. Pe ni jednoczeênie funkcje szefa dzia u nowych technologii koncentrujàcego si na obs udze klientów z sektora informatycznego i telekomunikacyjnego. Nadzoruje równie realizacj nowych projektów. Dotychczas wspó pracowa m.in. z: Philips, Softbank, ABG Ster-Projekt, Sybase, QAD, Infovide-Matrix, Tetra Systems Polska, Software AG, Nowy Styl. Prowadzi szereg szkoleƒ i treningów dotyczàcych wspó pracy z mediami, strategii komunikacyjnej i dzia aƒ Public Relations. Jest absolwentem Wydzia u Zarzàdzania Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje si w komunikowaniu zmian organizacyjnych, opracowywaniu strategii komunikacyjnych oraz komunikacji wewn trznej. Jego artyku y na temat praktyki w zakresie komunikacji mo na znaleêç w takich pismach jak: Brief, Personel i Zarzàdzanie, Gazeta Prawna oraz Marketing Serwis. Prowadzi wyk ady dotyczàce Public Relations na Politechnice Gdaƒskiej i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Director of the Department of Customer Service at ITBC Communication where she has been employed since May Specializes in corporate PR. Coordinated the realization of projects carried out for: the National Clearing House, the Polish Pension Fund Pioneer PTE, the Polish Press Agency, Investment Funds Association PBK ATUT TFI and Asset Management, Investment Funds Association Skarbiec TFI, Nationwide, OPTIMUS, Suzuki Motor Poland, Enterasys Networks, MacroSoft and Hewitt Associates. Participated in a number of well-known PR campaigns: the promotion of the Mass Privatisation Programme (Corporate Profiles), the information campaign accompanying the mass changing of tires that resulted from the crisis at Stomil Olsztyn (a measure of successful project completion was, among other things, the increase of the value of Stomil S.A. shares on the Warsaw Stock Exchange), as well as the promotion of the A1 expressway building project (Compress S.A.). Worked as press spokesperson for Investment Funds Association Pioneer PPTFI S.A. and Polish Pension Fund Pioneer PTE S.A. She is actively involved in the PR environment as a member of the jury in branch contests and as lecturer at the London School of Public Relations and the Radio House of Skills. Since 2004 has been lecturing at the Department of Journalism at the University of Warsaw within the PR Laboratory programme. Member of the Council of the Association of Public Relations Companies in the years Graduated from the Faculty of Polish Studies at the University of Warsaw broadened by chosen aspects from the field of the history of art. Journalist, programming director in the following radio stations: Antyradio 94fm Warszawa, Antyradio 106,4 Katowice, Antyradio 103,1fm Kraków. Co-author, with Kuba Wojewódzki, of the Antylista program in Antyradio. Began his professional career in the Polish Scouts Radio, followed by Radio Zet. Worked for 3 years in Radio Kolor Warsaw as programming director. In he worked for RMF FM radio. In 2003 he ran a permanent music column in Newsweek Polska. He cooperated with Polish National Television Channel 1 as musical journalist (conducting foreign musi-related interviews) and presenter ( List Przebojów and Gwiazdy w Jedynce ). In 2005 he was appointed ambassador for the RADO timepiece brand and in 2006 for the Ssang Yong automotive brand. PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC. Studied sociology at the University of Warsaw, completed training in qualitative techniques in marketing research with professor Nadav Kennan; co-founder of the SMG/KRC institute. His responsibilities in the institute included moderating focus groups and coordinating and implementing qualitative studies. Leader of the research team specializing in studies used in creating marketing strategies. His current position is PR Manager responsible for co-creating the institute s image and media relations. Ph.D., is a research worker in the Institute of Sociology at the University of Warsaw, where she heads the Social Capital Research Department. Has been with the University since In she additionally worked in commercial market, marketing and communications research. Experience gained from practical social studies and a friendly approach to communicating scientific diagnosis to the broader community has enabled her to work on behalf convergence of science and practice, in particular with a view to increasing public knowledge of social issues. In the theoretical sphere, her interests include the history and current status of the family, issues related to social capital and social economics. Her latest book is entitled The family and the social system. Her book Shifting social ties (2004), co-authored with Mira Marody received the prestigious Jan D ugosz award. She is currently the deputy director of the Institute of Sociology at the University of Warsaw for science issues, and her ambition is to open the Institute to the external world. He has been working at the ComPress agency since He has been managing the Healthcare department which mainly deals with pharmaceutical clients, for 7 years now. In 2001 his department was awarded with first price in MEDIUM PR Content for the best campaign called Always without Nicotine within the category of PR products. The campaign was carried out on behalf of GlaxoSmithKline. In 2006 another campaign called Zaszczep Zdrowie was honoured in Z ote Spinacze national content as one of the best educational campaigns. Pawel has attended the Association of Public Relation Council for 3 years now. He is the lecturer in the Postgraduate Public Relation Institute on Politechnika Gdaƒska. He graduated from University of ódê with a degree in Economics. Strategic Director at On Board Public Relations. From the beginning of his professional career involved in undertakings connected with the media. Responsible for the successful completion of numerous publishing projects. Worked on a number of marketing projects realized for companies including: Polish telecommunications company Telekomunikacja Polska S.A., De Agostini, PTK Centertel, Puls Family Television. Lecturer and author of numerous texts published in, among others, the Harvard Business Review, Brief and Marketing in Practice magazines, business daily Puls Biznesu, financial daily Gazeta Finansowa. Member of the Programme Council of the Centrum Foundation CSR.pl. Client Service Director, at ComPress-em since Responsible for the coordination of project team activity as well as supervision over the execution of new projects. Moreover, he acts as the head of the department of new technologies focusing on customer service for clients from the IT and telecommunications sectors. So far he has worked with numerous companies including: Philips, Softbank, ABG Ster-Projekt, Sybase, QAD, Infovide-Matrix, Tetra Systems Polska, Software AG, Nowy Styl. Conducted a number of training courses on media relations and cooperation, communication strategies and Public Relations activities. Graduated from the Management Department at the University of Warsaw and specializes in the effective communication of organisational changes, the development of communication strategies as well as internal communication. Author of articles on communication practice published in magazines and newspapers such as: Brief and Personel i Zarzàdzanie magazines, legal daily Gazeta Prawna and Marketing Serwis. Lecturer of Public Relations at the Gdansk University of Technology and at the Catholic University of Lublin.

10 Prelegenci Pawe Nowacki Redaktor naczelny i mened er gazety internetowej WiadomoÊci24.pl za o onej w czerwcu 2006 r. przez Grup Wydawniczà Polskapresse. Absolwent Uniwersytetu ódzkiego kierunek kulturoznawstwo, a tak e Podyplomowego Studium Zarzàdzania Zasobami Ludzkimi tej uczelni. Zaczyna prac dziennikarskà w 1983 r. w radiu studenckim ACR Kiks, w drugiej po owie lat 80. wspó pracownik Radia ódê. Jesienià 1989 r. trafi do oddzia u Gazety Wyborczej w odzi. Od paêdziernika 1990 r. dziennikarz Dziennika ódzkiego, od 2000 r. sekretarz redakcji tej gazety. W paêdzierniku 2005 r. trafi do Nowego Dnia, gazety wydawanej przez Agor, gdzie by redaktorem prowadzàcym. Po zamkni ciu tego tytu u wróci do Polskapresse i prowadzi gazet internetowà prof. Rafa Ohme Profesor Ohme jest wyk adowcà Szko y Wy szej Psychologii Spo ecznej i Instytutu Psychologii PAN. Wspó pracuje ze Stanford University oraz Kellogg Graduate School of Management. Od 1996 roku prowadzi analizy zachowaƒ konsumenckich. Jest w aêcicielem firm badawczych LABORATORIUM i Neuro LAB. Jest cz onkiem EAESP, ASSC, APS, ACR, EAA oraz NeuroPsycho- Economics. Laureat Nagrody Premiera RP, Prezydenta RP, Fundacji Nauki Polskiej, Stypendium Fulbrighta. By prelegentem w trakcie EXPO 2000 w Hanowerze i EUROPALIACH 2001 w Brukseli. Autor ksià ek Podprogowe informacje mimiczne (2003) oraz Zaawansowana Psychologia Reklamy (w przygotowaniu); redaktor NieuÊwiadomiony Afekt (2007), trylogia Automatyzmy (2001, 2002, 2003). Jest laureatem Edycji 2004 Mi dzynarodowych Dni Komunikacji Rynkowej MOSTY za budowanie mostów mi dzy najnowszà teorià i najskuteczniejszà praktykà. Mirella Panek-Owsiaƒska Dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Absolwentka politologii Wy szej Szko y Humanistycznej w Pu tusku o specjalnoêci marketing polityczny, studiowa a te prawo. Ukoƒczy a Szko dla M odych Liderów Spo ecznych i Politycznych. Praktycznà wiedz o PR politycznym i spo ecznym zdobywa a jako stypendystka, m.in. w Anglii, Hiszpanii i USA. Przeszkoli a ponad 500 kobiet z zakresu marketingu politycznego, wystàpieƒ publicznych i kontaktów z mediami. Maciej Siejewicz Public Affairs and Communications Manager w instytucie GfK Polonia. Studiowa na Wydziale Zarzàdzania i Komunikacji Spo ecznej UJ. Zagadnieniami zwiàzanymi z public relations zajmuje si od 15 lat, od 10 lat pracuje w GfK. W instytucie odpowiada za zarzàdzanie komunikacjà, jednoczeênie prowadzi badania iloêciowe zwiàzane z problematykà spo ecznà, politycznà, a tak e nt. kszta towania si opinii publicznej. Rafa Szymczak Dyrektor i partner zarzàdzajàcy agencji Profile. Studiowa na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach by rzecznikiem prasowym i doradcà Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, w 1994 sekretarzem Fundacji Edukacji Ekonomicznej. Od 1994 roku w agencji Profile. Wspó za o yciel i w latach wiceprezes, a w okresie prezes Zwiàzku Firm Public Relations. Jest wyk adowcà w Wy szej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie oraz London School of Public Relations. Cz onek Rady Etyki PR. Krzysztof Urbanowicz Przedsi biorca i bloger, by y dziennikarz mediów francuskich i polskich. Obecnie: prezes Mediapolis, dyrektor na Europ Wschodnià 5W Mignon-Media. Poprzednio: dziennikarz w Le Quotidien de Paris i Le Figaro ( ), zast pca redaktora naczelnego Super Expressu (1995), dyrektor polsko-francuskiej szko y dziennikarstwa Europejskie Studium Dziennikarstwa ( ), za o onej przez L'Ecole Supérieure de Journalisme de Lille i Uniwersytet Warszawski. Micha WiÊniewski Wokalista, lider grupy Ich Troje oraz formacji Red Head. Wraz z zespo em Ich Troje dwukrotnie reprezentowa Polsk w Konkursie Eurowizji, w którym w 2003 roku z piosenkà Keine Grenzen zajà 7 miejsce. By twarzà kampanii reklamowej telefonii komórkowej Sami Swoi. Obecnie jego wizerunek towarzyszy kampanii promujàcej sieç Avans. Mieszko Czarnecki W aêciciel szczeciƒskiej agencji PR Magellan Consulting & Communication, wyk adowca Zachodniopomorskiej Szko y Biznesu w Szczecinie. Absolwent Wydzia u Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Naukowo interesuje si problemami wolnoêci i niezale noêci mediów w gospodarce wolnorynkowej oraz tworzàcà si w istocie ga zià prawa prawem public relations. Obs ugiwa w zakresie public relations kilkanaêcie realizowanych w Polsce projektów spo ecznych finansowanych ze Êrodków UE i zagranicznych Êrodków publicznych. Specjalizuje si w przedsi wzi ciach o charakterze nadgranicznym. Piotr Czarnowski Uczy si PR w wielkich mi dzynarodowych koncernach. W 1988 r. odszed z zawodu dziennikarskiego i zajà si PR w pe nym wymiarze, a w 1990 r. za o y FIRST Public Relations pierwszà w Polsce firm zajmujàcà si tà dziedzinà. W miar upowszechniania si PR, zajà si tak- e edukacjà PR, wykorzystujàc wieloletnie praktyczne doêwiadczenia. DziÊ jest wyk adowcà Public Relations w kilku szko ach wy szych i autorem wielu publikacji. W 2004 r. za o y pierwszà polskà agencj PR w Unii Europejskiej. Nale y do GlobalCom i IPRN. W 1994 r. wspó za o y Polskie Stowarzyszenie Public Relations. Wspó tworzy Kodeks Etyczny polskiego public relations. Cz onek Rady Etyki Public Relations. Editor-in-chief and manager of the news portal WiadomoÊci24.pl established in June 2006 by the Publishing Group Polskapresse. Graduated from the Department of Cultural Studies and completed the post graduate studies on Human Resources Management at the Univeristy of Lodz. In 1983 he started working as a journalist for an academic radio station ACR Kiks and in the second half of the 1980s worked for Radio ódê. In the fall of 1989 he started working for a branch of the nationwide daily Gazeta Wyborcza in ódê and in October 1990 for the daily Dziennik ódzki. He became its editorial office secretary in In October 2005 he became the leading editor of Nowy Dzieƒ, one of Agora dailies. After the closing of that newspaper he once again started working for Polskapresse and has been in charge of the news portal ever since. Professor Ohme is a lecturer at the Higher School of Social Psychology and the Institute of Psychology at the Polish Academy of Science. He cooperates with the Stanford University and the Kellogg Graduate School of Management. Involved in consumer behaviour analysis since Owns two research companies: LABORATORIUM and Neuro LAB. Member of EAESP, ASSC, APS, ACR, EAA and NeuroPsychoEconomics. Laureate of Awards from the Prime Minister and President of the Republic of Poland, the Foundation for Polish Science and the Fulbright Scholarship. Lectured at EXPO 2000 in Hannover and EUROPALIA 2001 in Brussels. Author of books: Subliminal mimic information (2003) and Advanced Advertising Psychology (in preparation); editor or: Unconscious Affect (2007), and the trilogy Automatisms (2001, 2002, 2003). Laureate of the 2004 Edition of the MOSTY International Marketing Communication Days for building bridges between new theories and best practices. Managing Director of the Responsible Business Forum. Graduated from the Department of Political Sciences at the Higher School of Humanities in Pu tusk, majoring in political marketing. She also studied law and graduated from the School for Young Social and Political Leaders. She gained practical knowledge of political and social PR during her scholarships in Great Britain, Spain and the USA, among others. She has trained over 500 women in the field of political marketing, public and media contacts/relations. Public Affairs and Communications Manager in the GFK Polonia Institute where he has worked for the last 10 years. Studied at the Department of Management and Social Communication at the Jagiellonian University in Cracow. He has been dealing with issues related to public relations for the past 15 years. He is responsible for communications management and conducts quantity research associated with social and political issues as well as with the formation of public opinion. Director and Managing Partner at Profile since Studied at the Department of Philosophy at the University of Warsaw. In the years he was the press spokesman and the advisor to the Minister of Labour and Social Policy. In 1994 he held the position of secretary in the Foundation of Economic Education. Co-founder of the Association of Public Relations Companies. In the years he was the Vice President of the Association and between the years its President. Lecturer at the Tischner Higher School of European Studies in Cracow as well as at the London School of Public Relations. Member of the Public Relations Ethics Council. Entrepreneur and blogger, former journalist in French and Polish media. Currently president of Mediapolis and Director, Eastern Europe, 5W Mignon-Media. Previously: journliast in Le Quotidien de Paris and Le Figaro ( ), deputy editor in chief of Super Express (1995), director of the Polish-French school of journalism the Europejskie Studium Dziennikarstwa ( ), established by L'Ecole Supérieure de Journalisme de Lille and the University of Warsaw Uniwersytet Warszawski. Singer, leader of the Ich Troje and Red Head bands. The Ich Troje band twice represented Poland in the Eurovision contest. In 2003 their song Keine Grenzen took seventh place. He was the face of the advertising campaign for the Sami Swoi mobile operator. His image represents the campaign promoting the Avans retail chain. Owner of the Szczecin-based PR Agency Magellan Consulting & Communication, lecturer of the West Pomerania School of Business in Szczecin. Graduate of the Department of Law and Administration of the UMK in Toruƒ. His academic interests issues of media freedom and independence in a free market economy and in the budding branch of public relations law. He serviced many public relations projects carried out in Poland from EU funds and foreign public funds. Specializes in cross-border projects. Gained his PR experience in major international corporations. In 1988 he gave up the journalist profession and took up PR full time. In 1990 he set up FIRST Public Relations, the first public relations firm in Poland. As the PR branch was gaining more and more popularity, he utilized his many-year practical experience and started organizing training courses in PR. Currently he is a Public Relations lecturer in schools of higher education and author of many publications. In 2004 he established the fist Polish PR agency in the European Union. Member of GlobalCom and the International Public Relations Network (IPRN). Co-founder of the Polish Public Relations Association set up in Co-created the Public Relations Ethics Code of Polish PR. Member of the Public Relations Ethics Council.

11 Prelegenci Sebastian uczak Konsultant i doradca, trener, wyk adowca. W aêciciel firmy uczak PR. Fascynat wszystkiego co zwiàzane jest z komunikacjà marketingowà. Przez kilka lat rzecznik prasowy Banku Pekao SA, równoczeênie p.o. szefa zespo u odpowiedzialnego za serwis internetowy, potem lider projektu w Biurze Public Relations banku i ekspert w Departamencie Marketingu Korporacyjnego Pekao SA. Ponad 11 lat praktyki i ró norodnych doêwiadczeƒ w wielu obszarach PR wykorzystuje jako konsultant i doradca w dziedzinach zwiàzanych z komunikacjà, a tak e jako wyk adowca i trener. Cz onek Zarzàdu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Wspó za o yciel i cz onek Rady Programowej portalu InternetPR.pl. Cz onek Rady Etyki Public Relations. Wybrany OsobowoÊcià Polskiego Public Relations (tytu przyznany przez Home & Market w wyniku ankiety przeprowadzonej wêród specjalistów PR z korporacji i agencji public relations). Prywatnie szcz Êliwy mà. Cz owiek zadowolony ze swojego ycia. Mi oênik starego polskiego punk rocka i Kubusia Puchatka. Lidia Marcinkowska 31 lat. Absolwentka Szko y G ównej Handlowej i Gerhard-Mercator-Universität w Duisburgu. 8 lat doêwiadczenia w public relations, m.in. w agencjach ComPress i Mmd. Jako jednoosobowa firma PR obs ugiwa a polski oddzia 3Com. Prowadzi a szkolenia z dziedziny public relations. Dzia a na rzecz propagacji idei adopcji w Polsce. M atka. Mama Stasia i Basi. Interesuje si literaturà pi knà, taƒcem wspó czesnym, fotografià, kuchnià i urzàdzaniem domu. Hoduje rybki i koty. Lubi obserwowaç innych i dowodziç swoich twierdzeƒ. Norbert Ofmaƒski Cz onek Mi dzynarodowego Stowarzyszenia Konsultantów Public Relations IPRA. Pe ni funkcj wiceprezesa zarzàdu Zwiàzku Firm Public Relations (ZFPR). Od 1999 roku jest prezesem zarzàdu On Board PR / Ecco Network jednej z najwi kszych w Polsce firm public relations. Od dwunastu lat zwiàzany z bran à public relations. Koordynowa projekty realizowane dla wielu firm (m.in. Telekomunikacja Polska S.A., Fiat Auto Poland, Unilever, Grupa ywiec, US Pharmacia). Mariusz Pleban Magister ekonomii Szko y G ównej Handlowej ze specjalizacjà marketing i zarzàdzanie. Od 1997 r. zwiàzany z agencjà Multi Communications. Jest jej wspó w aêcicielem i od 2000 r. partnerem zarzàdzajàcym. W latach pe ni funkcj wiceprezesa zarzàdu Zwiàzku Firm Public Relations. Wyk adowca London School of Public Relations, prowadzi równie zaj cia na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje si w doradztwie strategicznym dla cz onków zarzàdu z zakresu budowania relacji business-to-business, opracowywania kompleksowych strategii komunikacyjnych, zarzàdzania kryzysowego oraz wdra ania technik kreatywnego myêlenia. W swojej karierze prowadzi projekty dla wielu firm m.in.: Michelin, Unilever, Shell, Orlen, Schenker, Ernst & Young, Gazeta Wyborcza, Kredyt Bank, Wyeth i innych. Ma on i syna. Jego pasjà sà dalekie podró e, nurkowanie, fotografia, lotnictwo i historia wspó czesna Êwiata. Marina Starodubska ACIPR, dyrektor generalna agencji doradztwa strategicznego i komunikacyjnego Mikhailov & Partners na Ukrainie. Wykszta cenie: International Christian University, Wiedeƒ. Licencjat z zarzàdzania. Chartered Institute of Public Relations (CIPR), London, UK. Dyplom International Qualification z zakresu Public Relations. Ponadsiedmioletnie doêwiadczenie w doradztwie na Ukrainie, w Europie i Stanach Zjednoczonych w ró nych bran ach (development, metalurgia, przemys maszynowy, finanse, bankowoêç). Opracowa a i przeprowadzi a ponad 30 programów szkoleniowych z zakresu komunikacji strategicznej dla cz onków najwy szego kierownictwa spó ek. Autorka ponad 100 publikacji w mediach elektronicznych i drukowanych. Ekspercki wk ad w skróty najlepszych artyku ów Maximum Publishing House Winning Strategies w latach 2005 i Wiceprezes Ukraiƒskiego Stowarzyszenia Public Relations (UAPR). Przewodniczàca Komitetu CSR, European Business Association. Cz onkini grupy roboczej Organizacji Narodów Zjednoczonych opracowujàcej Strategi CSR dla Ukrainy. Pawe Trochimiuk Jest doêwiadczonym specjalistà z zakresu komunikacji spo ecznej, relacji inwestorskich, doradztwa strategicznego oraz zarzàdzania. Od 1994 roku jest prezesem agencji Partner of Promotion, b dàcej jednym z niekwestionowanych liderów bran y public relations w Polsce. Obs ugiwa procesy zarzàdzania wizerunkiem kilkudziesi ciu firm i ich produktów, w tym tak e mi dzynarodowych koncernów, takich jak: Nike, Motorola, Procter & Gamble, Philips, 3M, 3COM, Logitech, Rockwool. Jest tak e wyk adowcà Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Dziennikarstwa oraz wyk adowcà w London School of Public Relations, polskim oddziale Êwiatowej sieci szkó PR. Jako trener i konsultant prowadzi i uczestniczy w kilkudziesi ciu szkoleniach z zakresu zarzàdzania kryzysem, wystàpieƒ mediowych oraz aspektów zarzàdzania strategicznego. Autor wielu artyku ów z dziedziny public relations i zarzàdzania. Wspó autor dwóch ksià ek o tematyce PR wydanych przez Zwiàzek Firm Public Relations oraz przez Paƒstwowe Wydawnictwo Naukowe. Wspó za o yciel oraz prezes zarzàdu Zwiàzku Firm Public Relations, cz onek Rady Etyki PR, kilkukrotny juror konkursu PR Z ote Spinacze oraz konkursu Prawda na Ukrainie. Katarzyna Maciàg Dyrektor dzia u Consumer Team. Zajmuje si doradztwem z zakresu PR klientom z sektora konsumenckiego, ze specjalizacjà w bran y telewizyjnej. Pracowa a dla takich klientów jak: Hallmark Channel, Zonemedia (Zone Europa, Zone Club, Zone Romantica, Zone Reality) Jetix oraz Allegro, Tarkett, Grupa ywiec, SAB Miller, Royal Unibrew, Young & Rubicam. Kasia odpowiedzialna by a za wprowadzenie na polski rynek firmy EuroPoker/Ongame poprzez dzia ania skierowane do mediów, konsumentów oraz celebrities. Pracuje równie dla Discovery Networks Europe, nadzorujàc zarówno promocje kana ów znajdujàcych si w portfolio firmy, jak i PR korporacyjny. Odpowiada za koordynacj obs ugi Discovery Networks Europe w regionie Europy Ârodkowo-Wschodniej (Polska, Rumunia, W gry). Do jej obowiàzków nale à równie : media relations, brand PR, PR korporacyjny, niestandardowe dzia ania PR i dzia ania z zakresu marketing communications. Kasia pracuje w Mmd od 4 lat. Zarzàdza 8-osobowym zespo em. Consultant, advisor, coach, lecturer. Owner of uczak PR fascinated by everything associated with marketing communication. For a few years he was the spokesman for Bank Pekao S.A. and acted as the head of the internet portal. Later he coordinated one of the bank s Public Relations Office projects and became expert in the Corporate Marketing Department at Bank Pekao SA. He utilizes his over 11 years experience which he gained in various fields of PR in his work as consultant and advisor in areas related to communications as well as in his work as lecturer and couch. Member of the Management Board of the Polish Public Relations Association. Co-founder and Member of the Programme Council of the portal InternetPR.pl. Member of the Public Relations Ethics Council. Chosen the Personality of Public Relations in Poland (title granted by Home & Market as a result of a survey carried out among PR professionals from public relations corporations and agencies). In his personal life he is a happy and satisfied individual and husband. Enthusiast of old Polish punk rock. Fan of Winnie the Pooh. 31 years old. She has studied in Warsaw School of Economics in Warsaw and Gerhard- Mercator-Universität in Duisburg, Germany. She has 8 years of experience in public relations. She worked in ComPress and Mmd agencies. She worked as a PR freelance consultant performing service for a polish division of 3Com. Lidia has led trainings in public relations. Married and has a son and a doter. She is interested in literature, modern dance, photography, cooking and house decorating. She breeds fish and cats. She likes to observing other people and proving her conceptions. Member of the International Public Relations Consultants Association IPRA. Former Vice President of the Association of Public Relations Companies (ZFPR). He has been active in the public relations profession for the last 12 years and since 1999 has been the President of the Management Board of On Board PR / Ecco Network, one of the biggest public relations companies in Poland. He was responsible for the coordination of projects realized for companies such as Telekomunikacja Polska S.A., Fiat Auto Poland, Unilever, Grupa ywiec, US Pharmacia, among others. M.A. in economics from the Warsaw School of Economics, majoring in marketing and management. Associated with Multi Communications since Co-owner and managing partner since Vice-president of the Polish Public Relations Consultancies Association in Lecturer at the London School of Public Relations and at the Warsaw University. Involved in Public Relations since the mid nineties. Specializes in designing comprehensive communications strategies, managing crisis situations and implementing creative thinking techniques. Has worked as PR consultant for many companies, including Michelin, Unilever, Shell, AmRest, Beiersdorf and others. Considers Public Relations an art of diplomatic communication. Married, with one son. His greatest hobbies include diving, photography, traveling, aviation and history. ACIPR, General Director, Mikhailov & Partners. Ukraine, Strategic Communications Consultancy. Education: International Christian University, Vienna. Bachelor of Business Administration. Chartered Institute of Public Relations (CIPR), London, UK. International Qualification in Public Relations. Over 7 years of management consultancy in Ukraine, Europe, and the USA in various fields of business (development, metallurgy, machine-building, finance, banking, etc.). Developed and conducted over 30 training programs for top-managers on Strategic Communications. Author of over 100 publications in electronic and printed media. Expert contribution to digests of the best articles by Maximum Publishing House Winning Strategies 2005 and Vice-president, Ukrainian Association of Public Relations (UAPR). CSR Committee Chair, European Business Association. Member of United Nations working group for developing a CSR Strategy for Ukraine. He is an experienced specialist in social communication, investor relations, strategic advisory services and management. Since 1994, he is a President of Partner of Promotion PR Agency the unquestioned leader in the PR industry in Poland. During his career he had been responsible for the image management processes of dozens of companies and their products, including international companies, such as Nike, Motorola, Procter & Gamble, Philips, 3M, 3COM, Logitech or Rockwool. He is a lecturer at the Faculty of Journalism at the University of Warsaw and at London School of Public Relations Polish branch of the global network of PR schools. As a coach and consultant, he conducted and participated in dozens of courses on crisis management, public speaking and strategic management. He is an author of many articles on Public Relations and management. Pawel Trochimiuk is also a co-writer of two textbooks about PR printed by the Polish Public Relations Companies Association and Polish Scientific Publishers PWN. He is a co-founder and Chairman of the Board of the Polish Public Relations Companies Association, a Member of PR Ethics Council, multiple juror at the Golden Clip awards and Ukrainian The Truth competition. Senior Account Manager (Consumer). Kasia specialises in media relations, brand management, non standard consumer activities, media relations and crisis management, consumer PR and sponsoring. Kasia has been with Mmd for over 3 years. She is the head of Mmd consumer team supervising work on such accounts as: Discovery Networks Europe, Zonemedia, Hallmark, Travel Channel, Jetix, Tarkett. Kasia carried out campaigns for clients such as: Discovery Networks Europe, Discovery Polska, Hallmark Channel, Zone Vision; Kompania Piwowarska, Grupa ywiec, Royal Unibrew; Durex; Unilever; Allegro.pl; Ongame; Google. Recently Kasia has been supporting Ongame/EuroPoker's launch in the Polish market. She is responsible for consumer and media activities designed to build brand awareness and increase visibility of EuroPoker. Additionally, she was also involved in Affiliate Partnership Programme (looking for potential partners). She graduated from Department of Modern Philology at the University of Warsaw. Before joining Mmd Kasia had worked as a teacher and interpreter of English at various financial institutions and business schools in Warsaw.

12 faks telefon Adres: Grupa Eskadra Sp. z o.o Kraków, ul. Jeleniogórska 17 www: FORMULARZ ZG OSZENIOWY Tak, chc wziàç udzia w kongresie PR FORUM o Yes, I will take part in PR FORUM Prosimy zaznaczyç tytu y warsztatów, w których chcà Paƒstwo uczestniczyç: DZIE PIERWSZY (do wyboru dwa warsztaty, jeden o 14:10 i jeden o 15:30) godzina 14:10 (prosz o wybór jednego warsztatu): o Rozwiàzaç kwadratur ko a, czyli o pomiarze efektów dzia aƒ PR o Nudzi, przechwala si, obiecuje najcz stsze wady prezentacji o Standardy wspó pracy z NGO s godzina 15:30 (prosz o wybór jednego warsztatu): o Media obywatelskie szansa czy zagro enie dla PR? o Wyró nij si albo zgiƒ jak wpaêç na dobry pomys? o Kampanie PR od kuchni case y zwyci skich kampanii PR w mi dzynarodowych konkursach PR DZIE DRUGI (do wyboru dwa warsztaty, jeden o 14:10 i jeden o 15:30) godzina 14:10 (prosz o wybór jednego warsztatu): o Wspó praca z siecià niezale nych agencji PR szanse dla agencji, szanse dla klientów o Pozyskiwanie funduszy strukturalnych dla dzia aƒ PR godzina 15:30 (prosz o wybór jednego warsztatu): o Rynek PR na Wschodzie na przyk adzie rynków na Ukrainie i w Rosji media a PR o Jak uniknàç pu apek kulturowych, czyli o komunikacji firmy poza Polskà Please tick the workshop sessions that you wish to attend: DAY ONE (chose two workshop sessions, one at 14:10 and one at 15:30) 14:10 (chose one workshop sessions): o Squaring the circle measuring PR effectiveness o Boring, boastful and full of promises frequent flaws of presentations o Standards of cooperation with NGO s 15:30 (chose one workshop sessions): o Citizenship media a threat or an opportunity for PR? o Be different or fail how to get good ideas o Cases of the best polish victorious PR campaigns DAY TWO (chose two workshop sessions, one at 14:10 and one at 15:30) 14:10 (chose one workshop sessions): o Cooperation with the independent PR-net agencies. Possibilities for the agencies, possibilities for the client o Structural fundraising for PR activities 15:30 (chose one workshop sessions): o The East PR Market Ukraine and Russia perspective o How to avoid cultural traps communicating your company outside Poland 1. Imi i nazwisko (Name) Stanowisko/Dzia (Position/department) Telefon (Phone) Faks (Fax) 2. Imi i nazwisko (Name) Stanowisko/Dzia (Position/department) Telefon (Phone) Faks (Fax) Firma (Company name) Ulica/skr. poczt. (Company address) The ICCO Central & Eastern European Summit o Tak, jestem cz onkiem ZFPR i otrzymuj zni k 40% o Tak, jestem cz onkiem PKPP Lewiatan i otrzymuj zni k 10% o Tak, jestem cz onkiem ICCO i otrzymuj zni k 10% Yes, I m ICCO member and I receive 10% discount NIP (VAT No.) Kod pocztowy/miejscowoêç (Postal code/city) Warunki uczestnictwa: Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie przed konferencjà wp aty na konto: Deutsche Bank PBC SA Grupa Eskadra Sp. z o.o. ul. Jeleniogórska Kraków Koszty udzia u: zg oszenie do PLN + 22% VAT, od PLN + 22% VAT Dla cz onków ZFPR zni ka 40%, dla cz onków PKPP Lewiatan zni ka 10%, dla cz onków ICCO zni ka 10%. Op ata za uczestnictwo w àcznie z dokumentacjà i konsumpcjà. Ceny nie zawierajà kosztów noclegu i parkingu. W przypadku odwo ania zg oszenia póêniej ni 30 dni przed rozpocz ciem konferencji, pobieramy op at manipulacyjnà w wysokoêci 500 PLN. W przypadku odwo ania zg oszenia w terminie krótszym ni 14 dni przed rozpocz ciem konferencji wp ata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwo anie zg oszenia i niewzi cie udzia u w konferencji spowoduje obcià enie pe nymi kosztami uczestnictwa. Odwo anie zg oszenia w terminie krótszym ni 14 dni przed rozpocz ciem konferencji nie zwalnia uczestnika z obowiàzku zap aty za konferencj. Organizatorzy zastrzegajà sobie prawo do odwo ania konferencji z przyczyn niezale nych oraz dokonywania zmian w programie. Data i podpis Conditions: The registration fee per delegate is payable in advance to bank account: Deutsche Bank PBC SA Grupa Eskadra Sp. z o.o. ul. Jeleniogórska Kraków Total Price: to EUR + 22% VAT, from EUR + 22% VAT ICCO members receive 10% on discount. Price includes participation in the conference, refreshments, lunches and documents. Delegates are responsible for the arrangement and payment of their own travel and accommodation. Please, make sure that payment is made before the conference, otherwise we can t guarantee the place. Confirm your cancellation in writing 30 days prior to the conference start. If the cancellation is made later than 30 days prior to the conference, the delegate receive a refund less a 500 PLN. Regrettably, no refunds can be made for cancellations received less than 14 days prior to the conference. If there was not a cancellation made and the delegate does not participate in conference, full fee is charged. If the cancellation is made later than 14 days before conference, full fee is charged. We reserve the right to cancel the event without instification. Date and Signature Imi i nazwisko osoby akceptujàcej Approving manager Wi cej informacji znajdà Paƒstwo w Internecie pod adresem: Kontakt: Anna Grelecka, tel , faks , internet:

Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds.

Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds. Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds. komunikacji internetowej (e-pr) Asystent ds. marketingu i PR asystent

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Account director Account director/senior account manager, PR Healthcare Account executive Account manager Account manager assistant do działu

Account director Account director/senior account manager, PR Healthcare Account executive Account manager Account manager assistant do działu Account director Account director/senior account manager, PR Healthcare Account executive Account manager Account manager assistant do działu Consumer Brand Account manager w dziale Corporate & Financial

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Edward Szczytowski jest specjalistą w zakresie przekształcania inwestycji i zarządzania.

Edward Szczytowski jest specjalistą w zakresie przekształcania inwestycji i zarządzania. Edward Szczytowski Edward Szczytowski jest specjalistą w zakresie przekształcania inwestycji i zarządzania. Do października 2008 r. pełnił funkcję członka zarządu HPF Sp. z o.o., gdzie zajmował się przekształceniami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

tryb niestacjonarny Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy

tryb niestacjonarny Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb niestacjonarny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa 1 Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy Zajęcia o charakterze praktycznym,

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

EMPLOYERS ORGANIZATION OF POLISH COPPER

EMPLOYERS ORGANIZATION OF POLISH COPPER EMPLOYERS ORGANIZATION OF POLISH COPPER Support and advocacy for Industry Beata Staszków President of the Board & CEO About us The Employers Organization of Polish Copper (Związek Pracodawców Polska Miedź)

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH

OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH Ciechocinek, 17.11.2014r. AGENDA SPOTKANIA Stan członkowski SHP Działania SHP w 2014r. Sytuacja finansowa SHP Plan działań

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Statystyka ogłoszeń o pracę dla PR-owców maj 2005

Statystyka ogłoszeń o pracę dla PR-owców maj 2005 Statystyka ogłoszeń o pracę dla PR-owców maj 005 Ostro w dół Majowy raport PRoto zawiera analizę 6 nowych ogłoszeń o pracę dla PR-owców. W porównaniu z poprzednimi miesiącami to niewiele - o 8 ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 Spis treści TO SAMOŒÆ NAUK O MEDIACH MICHA DRO D Etyczne aspekty mediów integraln¹ czêœci¹ nauk o mediach.......11 JERZY OLÊDZKI Public relations i marketing medialny: zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

I SESSION. Friday, 15 th December

I SESSION. Friday, 15 th December I SESSION Friday, 15 th December New global role of China Ambassador Bogdan Góralczyk, Ambassador of Poland in Thailand (2003-2008), Professor, University of Warsaw Saturday, 16 th December 9:00 10:00

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE NA INNOWACJE? WYCIECZKA PO LABORATORIACH WROCŁAWSKIEGO CENTRUM BADAŃ EIT+ CZĘŚĆ I 10.00 11.30 11.30 12.

SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE NA INNOWACJE? WYCIECZKA PO LABORATORIACH WROCŁAWSKIEGO CENTRUM BADAŃ EIT+ CZĘŚĆ I 10.00 11.30 11.30 12. CZĘŚĆ I 10.00 11.30 INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE Czym jest innowacja, jak ją wdrażać, jak nad nią pracować i jak ją rozwijać? Rola RTO`s w Polsce Patrycja Radek Innowacja na rynku dr Krystian Żygadło

Bardziej szczegółowo

POLISH SPACE INDUSTRY ASSOCIATION Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego

POLISH SPACE INDUSTRY ASSOCIATION Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego POLISH SPACE INDUSTRY ASSOCIATION Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego 1.ABM Space Education 2.Antmicro 3.Astri Polska 4.Astronika 5.Centrum Badań Kosmicznych 6.CLOUDFERRO 7.Creotech Instruments 8.Elproma

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA SOCJALNA rozwój social media w Polsce

REWOLUCJA SOCJALNA rozwój social media w Polsce Konferencja interdyscyplinarna REWOLUCJA SOCJALNA rozwój social media w Polsce 21.02.2012 Godzina 9:00 Stary kampus SGGW, budynek nr 8 (obok Rektoratu), s. 112, piętro I, Warszawa, ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety

Studenci Students. w tym of which. kobiety STUDIÓW STUDIES OGÓ EM TOTAL 1995/96... 41020 23699 13176 4804 3144 2000/01... 81139 44901 24090 11851 8019... 93931 51724 24148 14620 9689 UNIWERSYTET ÓDZKI UNIVERSITY OF ÓD RAZEM...1995/96 Administracja...

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/I/2016 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17

Uchwała nr 1/I/2016 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17 I ROK Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) 1 Fundamentals of Law and Government (Podstawy państwa i prawa) SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) W Ćw suma godzin 0 1 E/Z 6 0 1 6 Punkty jednostka Katedra Teorii

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Natalia MATYBA. Dominik KRAKOWIAK

Natalia MATYBA. Dominik KRAKOWIAK Natalia MATYBA Urzędnik w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli / EU Policy Advisor. Doktorantka w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Absolwentka Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH Studia Menedżerskie MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH (MBA in Banking and Finance) Zarząd Banku Spółdzielczego Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im Franciszka Stefczyka Ul. Mokotowska 14 00-561 Warszawa

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:.

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. W RAMACH POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ MIĘDZY POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK I... UNDER THE AGREEMENT

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM

KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM S PE C JA L I Z AC JA N A K I ER U N K U F I LO LO G I A A N G I EL S K A Informacja ogólna Podstawowym celem kształcenia w specjalizacji Komunikacja w środowisku europejskim

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

06.04.2005 r. Statystyka ogłoszeń o pracę marzec 2005

06.04.2005 r. Statystyka ogłoszeń o pracę marzec 2005 Statystyka ogłoszeń o pracę marzec 2005 06.04.2005 r. Analiza ogłoszeń o pracę obejmuje publikacje z polskimi ofertami pracy w branży PR, które ukazały się w okresie od 1 do 31 marca 2005 roku. Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

About the authors Piotr Burgoński Marta Jas-Koziarkiewicz Kamil Ławniczak Jadwiga Nadolska Monika Poboży

About the authors Piotr Burgoński Marta Jas-Koziarkiewicz Kamil Ławniczak Jadwiga Nadolska Monika Poboży About the authors Piotr Burgoński PhD, an assistant professor at the Institute of Political Science of Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw. Research interests: equality and antidiscrimination

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014.

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014. Lublin, dnia 19 lutego 2015 r. Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów. I. W celu realizacji obowiązku określonego w paragrafie 7 pkt.8 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY PARTNER GŁÓWNY SPONSORZY

ORGANIZATORZY PARTNER GŁÓWNY SPONSORZY ORGANIZATORZY PARTNER GŁÓWNY SPONSORZY PARTNERZY KONFERENCJI Stowarzyszenie Project Management Polska Reprezentuje Polskę w International Project Management Association. Jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów

Bardziej szczegółowo

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century Institute of International Relations National Defence Faculty National Defence University http://www.aon.edu.pl Al. Gen. Chruściela 103, 910 Warszawa Invites to the International Scientific Conference

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

BTI BUSINESS LEADERS SCHOOL SZKOŁA LIDERÓW BIZNESU

BTI BUSINESS LEADERS SCHOOL SZKOŁA LIDERÓW BIZNESU BTI BUSINESS LEADERS SCHOOL SZKOŁA LIDERÓW BIZNESU BTI CONSULTING W LICZBACH ponad 30 lat na rynku ponad 5 mln klientów w 36 krajach świata 2 000 akredytowanych trenerów więcej niż 200 000 dni szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

PhD Programme in Sociology

PhD Programme in Sociology PhD Programme in Sociology The entity responsible for the studies: Faculty of Social Sciences, University of Wroclaw Name of the programme: PhD Programme in Sociology Duration of studies: 4 Years The form

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Informacje o członkach Zarządu

Informacje o członkach Zarządu Informacje o członkach Zarządu Informacje o członkach Zarządu Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE"), w uzupełnieniu raportu nr 18/2016 z dnia 22 marca 2016 r., przekazuje informacje

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

The historical influences Poland-Turkey

The historical influences Poland-Turkey The historical influences Poland-Turkey XIX-XX century W czasie zaborów Turcja często postrzegana była jako kraj sprzyjający sprawie polskiej i potencjalny sojusznik. Turcja nigdy nie uznała rozbiorów

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 40/2014. Temat Professional CVs of independent directors appointed on June 17, 2014

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 40/2014. Temat Professional CVs of independent directors appointed on June 17, 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 40/2014 Data sporządzenia: 2014-06-18 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Professional CVs of independent directors appointed on June 17, 2014 Podstawa

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Jak to się dzieje, że widzimy niewidzialne i robimy niemożliwe?

Jak to się dzieje, że widzimy niewidzialne i robimy niemożliwe? Jak to się dzieje, że widzimy niewidzialne i robimy niemożliwe? Kim jesteśmy? Jesteśmy butikiem inwestycyjnym oraz niezależną polską firmą doradztwa finansowego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

E-Biznes Polska Ukraina

E-Biznes Polska Ukraina E-Biznes Polska Ukraina Dr inż. Wacław Iszkowski Prezes Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (C) 1 czerwca 2006 roku, PIIT, "E-biznes Polska-Ukraina" 1 Polska Obszar: 312 700 km 2 Ludność: 38 646

Bardziej szczegółowo

Career in IT. in IT it is a comprehensive. the employers. IN THE IT SECTOR. source of knowledge. of HR publications, the strongest interest of

Career in IT. in IT it is a comprehensive. the employers. IN THE IT SECTOR. source of knowledge. of HR publications, the strongest interest of REACH THE BEST SPECIALISTS IN THE IT SECTOR Publication date: June 17, 2015 Materials deadline: June 5, 2015 CAREER IN IT is the report in the series of HR publications, it enjoys the strongest interest

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy. Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks

Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy. Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks 2 Projekt Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Realizowany przez PTE w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

LIABILITY OF BOARD MEMBERS: PRACTICAL LEGAL PERSPECTIVE AND SOLUTIONS

LIABILITY OF BOARD MEMBERS: PRACTICAL LEGAL PERSPECTIVE AND SOLUTIONS Seminar: LIABILITY OF BOARD MEMBERS: PRACTICAL LEGAL PERSPECTIVE AND SOLUTIONS 5 November 2015 r, Warsaw, JM Hotel**** OBJECTIVE OF THE SEMINAR: The seminar will enable its participants, in particular

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Wojciech Budzianowski Consulting Services

Wojciech Budzianowski Consulting Services From the SelectedWorks of Wojciech Budzianowski 2017 Wojciech M. Budzianowski Available at: https://works.bepress.com/wojciech_budzianowski/114/ is the at, Wrocław, Poland. He is also an Associate Professor

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

List of participants

List of participants Project part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) within the BSR INTERREG III B Neighbourhood Programme List of participants EUROBALTIC II Kick-off Meeting Work Package 2

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Dorota Kassjanowicz Korekta: Dorota Kassjanowicz, Joanna Barska, Monika Tacikowska

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach Ladislav Cabada Paulina Drab Tomasz G. Grosse Patryk Kołodyński Aleksandra Kułaga Aleksandra Kusztal

Noty o autorach Ladislav Cabada Paulina Drab Tomasz G. Grosse Patryk Kołodyński Aleksandra Kułaga Aleksandra Kusztal Noty o autorach Ladislav Cabada profesor nauk politycznych na Metropolitní univerzita Praha. W roku akademickim 2016/2017 International Chair na Narodowym Uniwersytecie Służby Publicznej (Nemzeti Köszolgálati

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach/contributors

Noty o autorach/contributors Noty o autorach/contributors Áàõûò Áàáàøåâíà ÀÁÈËÊÀÑÛÌÎÂÀ docent w Katedrze Jêzyka Rosyjskiego Kazachskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego im. Satpajewa. (bahit.babashevna@mail.ru) Bakhit Babashevna

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 9

Spis treści. Wprowadzenie... 9 STUDIA POLITOLOGICZNE VOL. 16 Spis treści Wprowadzenie............................................. 9 STUDIA I ANALIZY Grażyna Ulicka Marketing polityczny a treści i postrzeganie polityki........... 11

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Patronaty Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina

Patronaty Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina Horyzont 2020 w ramach umowy nr 741769 oraz przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Horyzont 2020 w ramach umowy nr 741769 oraz przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Patronaty Ministra

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

Europa: Północ, Wschód. biznes bez granic Świnoujście Heringsdorf 25 27 kwietnia 2012. www.bbf2012.pl

Europa: Północ, Wschód. biznes bez granic Świnoujście Heringsdorf 25 27 kwietnia 2012. www.bbf2012.pl Europa: Północ, Wschód biznes bez granic Świnoujście Heringsdorf 25 27 kwietnia 2012 ŚWINOUJŚCIE Honorowy Patronat Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka www.bbf2012.pl Baltic Business Forum to: już 4 edycja

Bardziej szczegółowo

Ludzie êród em ycia organizacji.

Ludzie êród em ycia organizacji. Ludzie êród em ycia organizacji. Na konkurencyjnych rynkach farmaceutycznym i medycznym coraz trudniej zwi kszaç dynamik sprzeda y. Dotyczy to tak e rynku polskiego, na którym, poza rodzimymi firmami dzia

Bardziej szczegółowo

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE Poznań, 17 maja 2013 r. Polskie koordynacje w 7PR Zawód manager projektów badawczych Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo