Tabela Elementów Rozliczeniowych nr ZAMIENNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela Elementów Rozliczeniowych nr ZAMIENNA"

Transkrypt

1 oznaczenie sprawy /IZ/61/B/PN Załącznik 1 do rozdziału II Tabela Elementów Rozliczeniowych nr ZAMIENNA BUDOWA ULICY ZBIORCZEJ KDZ-1 OD WĘZŁA ROSTA DROGI EKSPRESOWEJ S1 DO UL. HAŁCNOWSKIEJ W BIELSKU - BIAŁEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ PRZYLEGŁEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO ETAP I Numer Nr SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Cena jednostkowa netto Wartość netto Ilość Nazwa Razem [zł] [zł] Roboty przygotowawcze i wspólne 1 D a DM Roboty branży drogowej oraz roboty towarzyszące Projekt, wprowadzenie, utrzymanie i demontaż czasowej organizacji ruchu. Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym kpl 1 2 D Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie podgórskim dla całości zadania kpl 1 3 D Obsługa geodezyjna powykonawcza dla całości zadania kpl. 1 4 D Inwentaryzacja (w tym inwentaryzacja stanu ogrodzeń) dla całości zadania kpl. 1 5 D Regulacja wysokościowa bram i furtek szt 4 Roboty rozbiórkowe D Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości śr. 10 cm, wraz z odwozem materiałów z rozbiórki w 2532 miejsce wskazane przez Inwestora do 10km 6 Rozebranie nawierzchni z kruszywa o grubości 20cm wraz z Rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20cm wraz z Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, z podbudową tłuczniową o grubości 20cm,wraz z odwozem materiałów z rozbiórk i utylizacją Rozebranie obrzeża betonowego, wraz z ławą betonową, wraz z odwozem materiałów z rozbiórki i utylizacją Rozebranie krawężnika betonowego, wraz z ławą betonową, wraz z odwozem materiałów z rozbiórki i utylizacją Rozebranie przepustów pod zjazdami fi 50cm, wraz z odwozem materiałów z rozbiórki i utylizacją Rozebranie ścianek przepustów, wraz z odwozem materiałów z rozbiórki i utylizacją 1055,0 2682,0 704,0 m 305,0 m 15,0 m 79,0 4,0 Rozebranie barier stalowych m 14 20,0 Etap 1 (TER 1.1. ZAM)

2 Rozebranie ogrodzeń m 15 Roboty ziemne (wraz z załadunkiem, transportem i utylizacją) D Ściągniecie warstwy humusu 130,0 16 D , D Wykonanie wykopów, wraz z odwozem gruntu na skladowisko i utylizacją D , Wykonanie nasypów wraz z dostarczeniem materiałów do wbudowania D , Galanteria betonowa D Obrzeża betonowe, 30x8 cm, na ławie betonowej m D b Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe 20x22 cm wtopione/obniżone m D b Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe 15x30 cm wtopione/obniżone m D b Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe 12x25 cm wtopione m D b Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe 20 cm wystające m D a Krawężniki wraz z wykonaniem ław, kamienne 20 cm wystające m D a Krawężniki wraz z wykonaniem ław, kamienne 20 cm wtopione/obniżone m 135 Dren 26 D D Dokop pod dren D D D Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, Dn 110 mm w owijce z tkaniny igłowanej, nietkanej m 720 Zasypanie drenu o wymiarach x 0.35 zasypką filtracyjną m (żwir fr. 8-16mm) wraz z owinieciem geowłókniną separacyjnofiltracyjną 720 Zasypanie sączków poprzecznych o wymiarach 0.28 x 0.35 kruszywem łamanym 0/63 wraz z owinięciem geowłókniną separacyjno-filtracyjną (co 50m) 4 szt m 2,6 30 D Wylot sączków poprzecznych do rowu szt 4 31 D Wylot drenu do studni szt 16 Nawierzchnia jezdni z mieszanki SMA drogi KR4 32 Stabilizacja podłoża do Rm=2,5 MPa, warstwa po zagęszczeniu gr. 25 cm, wraz z wyprofilowaniem i oczyszczeniem 3546,94 33 D Geosyntetyk na połączeniach nowej i starej nawierzchni dróg tłuczniową, warstwa po zagęszczeniu gr. 28 cm, wraz z wyprofilowaniem i oczyszczeniem 7065,76 35 D b z wyprofilowaniem i oczyszczeniem 6304,32 36 D a Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa zasadnicza asfaltowa, warstwa po zagęszczeniu 10 cm AC22P. Lepiszcze 50/70. Oczyszczenie skropienie. 6239,2 Etap 1 (TER 1.1. ZAM)

3 37 asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6 cm AC16W. Lepiszcze 50/70. Oczyszczenie skropienie. 6227,36 38 D Nawierzchnie z mieszanek grysowo - mastyksowej (warstwa ścieralna),, grubość po zagęszczeniu 4 cm, mieszanka SMA 8 LA. 6219,96 Nawierzchnia jezdni z mieszanki SMA drogi KR3 39 Stabilizacja podłoża do Rm=2,5 MPa, warstwa po zagęszczeniu gr. 25 cm, wraz z wyprofilowaniem i oczyszczeniem 473,52 40 D Geosyntetyk na połączeniach nowej i starej nawierzchni dróg tłuczniową, warstwa po zagęszczeniu gr. 28 cm, wraz z wyprofilowaniem i oczyszczeniem 465,12 42 D b z wyprofilowaniem i oczyszczeniem 427, D a Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa zasadnicza asfaltowa, warstwa po zagęszczeniu 7 cm AC22P. Lepiszcze 50/70. Oczyszczenie skropienie. 400,16 asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm AC16W. Lepiszcze 50/70. Oczyszczenie skropienie. 397,36 45 D Nawierzchnie z mieszanek grysowo - mastyksowej (warstwa ścieralna),, grubość po zagęszczeniu 4 cm, mieszanka SMA 8 LA. 395,12 Nawierzchnie jezdni i zjazdów z kostki betonowej drogi KR wyprofilowaniem i oczyszczeniem 875 oczyszczeniem D b z wyprofilowaniem i oczyszczeniem D a Jezdnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cem-piaskowa z wypełnieniem spoin zasypką cem-piaskową D a Zjazdy z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cem-piaskowa z wypełnieniem spoin zasypką cem-piaskową 242 Nawierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego KR wyprofilowaniem i oczyszczeniem 503 oczyszczeniem D b z wyprofilowaniem i oczyszczeniem asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 8 cm AC16W. Lepiszcze 50/70. Oczyszczenie skropienie. 503 Etap 1 (TER 1.1. ZAM)

4 55 D a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm AC11S. Lepiszcze 50/ Nawierzchnie wysp dzielących oraz pierścienia ronda z kostki kamiennej Stabilizacja podłoża do Rm=2,5 MPa, warstwa po zagęszczeniu gr. 25 cm, wraz z wyprofilowaniem i oczyszczeniem 400 tłuczniową, warstwa po zagęszczeniu gr. 28 cm, wraz z wyprofilowaniem i oczyszczeniem D b mechanicznie, podbudowa zasadnicza, warstwa po zagęszczeniu gr. 20 cm, wraz z wyprofilowaniem i oczyszczeniem (wyspy dzielące) D Podbudowy z betonu cementowego gr. 27 cm, (pierścień ronda) D W-wa ścieralna wyspy z kostki kamiennej 9/11, na zaprawie cementowej grubości 5cm D W-wa ścieralna pierścień ronda z kostki kamiennej 17/19, podsypka cementowopiaskowa z wypełnieniem spoin zasypką cem-piaskową 160 Nawierzchnie zatok autobusowych z betonu cementowego D b Stabilizacja podłoża do Rm=2,5 MPa, warstwa po zagęszczeniu gr. 25 cm, wraz z wyprofilowaniem i oczyszczeniem 112 tłuczniową, warstwa po zagęszczeniu gr. 28 cm, wraz z wyprofilowaniem i oczyszczeniem (wykop) 112 oczyszczeniem (nasyp) 108 mechanicznie, podbudowa zasadnicza, warstwa po zagęszczeniu gr. 32 cm, wraz z wyprofilowaniem i oczyszczeniem D W-wa ścieralna beton cementowy C35/40 grubości 26cm ze szczelinami wypełnionymi masą zalewową 220 Nawierzchnie chodników z betonu asfaltowego tłuczniową, warstwa po zagęszczeniu gr. 20 cm, wraz z wyprofilowaniem i oczyszczeniem (KDL 2) 44 tłuczniową, warstwa po zagęszczeniu gr. 25 cm, wraz z wyprofilowaniem i oczyszczeniem 1038,6 69 D b 70 D a z wyprofilowaniem i oczyszczeniem 1731 Nawierzchnie chodników z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6 cm AC11S. Lepiszcze 50/ Chodniki z kostki integracyjnej 70a D a Nawierzchnie chodników z kostki integracyjnej (warstwa ścieralna) 33 Przepusty pod zjazdami 71 DM Ułożenie przepustów pod zjazdami m 33,2 Nawierzchnia pobocza i zjazdów z kruszywa łamanego 72 DM a Nawierzchnia z kruszywa C50/30 0/31,5 stabilizowana mechanicznie, warstwa po zagęszczeniu gr. 15 cm 1295 Etap 1 (TER 1.1. ZAM)

5 73 DM a Nawierzchnia z destruktu z drezowaniea skropionego lepiszczem (serwis nad KDZ2) warstwa po zagęszczeniu gr. 15 cm 331,1 Roboty wykończeniowe 74 DM DM Ułożenie ścieku skarpowego z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie z betonu (wyloty do cieków) m 8,5 Ułożenie ścieku muldowego z prefabrykowanych elementów betonowych 50x15x50 na ławie z betonu C12/15 gr.15cm m DM Humusowanie skarp i rowów gr. 15cm DM DM Humusowanie powierzchni płaskich (wyspy, rondo, tereny przylegle, pobocza za chodnikami) gr. 15cm 2870 Umocnienie skarp i rowów płytami ażurowymi gr. 8cm na podsypce cementowopiaskowej m DM Umocnienie skarp i rowów darniną m DM Umocnienie skarp i rowów brukiem układanym na sucho m DM Umocnienie skarp i rowów brukiem układanym na podsypce cementowo piaskowej m DM a Wykonanie ogrodzeń m DM a Wykonanie furtek szt 1 84 DM a Wykonanie bram szt 1 BRD 85 D Bariery ochronne stalowe N2W2A m D Balustrada ochronna dla pieszych typu U-11 m 246 Roboty inne D Ochrona drzew podczas wykonywania inwestycji szt a 1 87 Razem wartość robót netto Kalkulacje cen należy wykonać z uwzględnieniem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.. Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika Etap 1 (TER 1.1. ZAM)

6 oznaczenie sprawy /IZ/61/B/PN Załącznik 1 do rozdziału II Tabela Elementów Rozliczeniowych nr ZAMIENNA BUDOWA ULICY ZBIORCZEJ KDZ-1 OD WĘZŁA ROSTA DROGI EKSPRESOWEJ S1 DO UL. HAŁCNOWSKIEJ W BIELSKU - BIAŁEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ PRZYLEGŁEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO ETAP II Numer Nr SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Cena jednostkowa netto Wartość netto Ilość Nazwa Razem [zł] [zł] Roboty przygotowawcze i wspólne 1 D a DM Roboty branży drogowej oraz roboty towarzyszące Projekt, wprowadzenie, utrzymanie i demontaż czasowej organizacji ruchu. Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym kpl 1 2 D Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie podgórskim dla całości zadania kpl 1 3 D Obsługa geodezyjna powykonawcza dla całości zadania kpl. 1 4 D Inwentaryzacja (w tym inwentaryzacja stanu ogrodzeń) dla całości zadania kpl. 1 Roboty rozbiórkowe D Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości śr. 10 cm, wraz z odwozem materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora do 10km 927, Rozebranie nawierzchni z kruszywa o grubości 20cm wraz z Rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20cm wraz z Rozebranie ogrodzeń m Roboty ziemne (wraz z załadunkiem, transportem i utylizacją) D Ściągniecie warstwy humusu 805,0 927,5 65,0 9 D , D Wykonanie wykopów, wraz z odwozem gruntu na skladowisko i utylizacją D , D , Wykonanie nasypów wraz z dostarczeniem materiałów do wbudowania Galanteria betonowa D Obrzeża betonowe, 30x8 cm, na ławie betonowej m D b Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe 20x22 cm wtopione/obniżone m 4,5 Etap 2 (TER 1.2 ZAM)

7 14 D b Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe 15 cm wtopione/obniżone m D b Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe 20 cm wystające m D b Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe 15 cm wystające m 457 Dren 17 D D Dokop pod dren D D Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, Dn 110 mm w owijce z tkaniny igłowanej, nietkanej m 740 Zasypanie drenu o wymiarach x 0.35 zasypką filtracyjną m (żwir fr. 8-16mm) wraz z owinieciem geowłókniną separacyjnofiltracyjną D Wylot drenu do studni szt 10 Nawierzchnia jezdni z mieszanki SMA drogi KR3 21 Stabilizacja podłoża do Rm=2,5 MPa, warstwa po zagęszczeniu gr. 25 cm, wraz z wyprofilowaniem i oczyszczeniem 940,46 22 D Geosyntetyk na połączeniach nowej i starej nawierzchni dróg D b D a tłuczniową, warstwa po zagęszczeniu gr. 28 cm, wraz z wyprofilowaniem i oczyszczeniem 923,51 z wyprofilowaniem i oczyszczeniem 846,67 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa zasadnicza asfaltowa, warstwa po zagęszczeniu 7 cm AC22P. Lepiszcze 50/70. Oczyszczenie skropienie. 794,69 asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm AC16W. Lepiszcze 50/70. Oczyszczenie skropienie. 787,91 27 D Nawierzchnie z mieszanek grysowo - mastyksowej (warstwa ścieralna),, grubość po zagęszczeniu 4 cm, mieszanka SMA 8 LA. 782,26 Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego drogi KR wyprofilowaniem i oczyszczeniem 2361 oczyszczeniem D b z wyprofilowaniem i oczyszczeniem asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 8 cm AC16W. Lepiszcze 50/70. Oczyszczenie skropienie D a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm AC11S. Lepiszcze 50/ Nawierzchnie jezdni i zjazdów z kostki betonowej drogi KR 2 Etap 2 (TER 1.2 ZAM)

8 D b wyprofilowaniem i oczyszczeniem 45 oczyszczeniem 45 z wyprofilowaniem i oczyszczeniem D a Zjazdy z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cem-piaskowa z wypełnieniem spoin zasypką cem-piaskową 45 Nawierzchnie chodników z betonu asfaltowego 37 tłuczniową, warstwa po zagęszczeniu gr. 20 cm, wraz z wyprofilowaniem i oczyszczeniem (tylko KDL 2) D b 39 D a z wyprofilowaniem i oczyszczeniem 207 Nawierzchnie chodników z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6 cm AC11S. Lepiszcze 50/ Nawierzchnia pobocza i zjazdów z kruszywa łamanego 40 DM a Nawierzchnia z kruszywa C50/30 0/31,5 stabilizowana mechanicznie, warstwa po zagęszczeniu gr. 15 cm 1060 Roboty wykończeniowe 41 DM Humusowanie skarp i rowów gr. 15cm 149,4 42 DM DM Humusowanie powierzchni płaskich ( tereny przylegle, pobocza za chonikami) gr. 15cm 265 Umocnienie skarp i rowów płytami ażurowymi gr. 8cm na podsypce cementowopiaskowej m DM a Wykonanie ogrodzeń m 44 BRD 45 D Bariery ochronne stalowe N2W2A m D a Progi zwalniające podrzutowe m 4,5 Razem wartość robót netto Kalkulacje cen należy wykonać z uwzględnieniem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.. Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika Etap 2 (TER 1.2 ZAM)

9 oznaczenie sprawy /IZ/61/B/PN Załącznik 1 do rozdziału II Tabela Elementów Rozliczeniowych nr ZAMIENNA BUDOWA ULICY ZBIORCZEJ KDZ-1 OD WĘZŁA ROSTA DROGI EKSPRESOWEJ S1 DO UL. HAŁCNOWSKIEJ W BIELSKU - BIAŁEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ PRZYLEGŁEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO ETAP III Numer Nr SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Cena jednostkowa netto Wartość netto Ilość Nazwa Razem [zł] [zł] Roboty przygotowawcze i wspólne 1 D a DM D Roboty branży drogowej oraz roboty towarzyszące Projekt, wprowadzenie, utrzymanie i demontaż czasowej organizacji ruchu. Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym kpl 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie podgórskim dla całości zadania kpl 1 3 D Obsługa geodezyjna powykonawcza dla całości zadania kpl. 1 4 D Inwentaryzacja (w tym inwentaryzacja stanu ogrodzeń) dla całości zadania kpl. 1 5 D Regulacja wysokościowa bram szt 3 Roboty rozbiórkowe D Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 6 grubości śr. 8 cm, wraz z odwozem materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora do 10km 1365,0 Rozebranie nawierzchni z kruszywa o grubości 10cm wraz z ,0 Rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20cm wraz z ,0 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, z 9 podbudową tłuczniową o grubości 20cm,wraz z odwozem materiałów z rozbiórk i utylizacją 80,0 Rozebranie obrzeża betonowego, wraz z ławą betonową, wraz z odwozem materiałów z rozbiórki i utylizacją 10 m 32,0 Rozebranie ogrodzeń m 11 Roboty ziemne (wraz z załadunkiem, transportem i utylizacją) D Ściągniecie warstwy humusu 64,0 12 D , D Wykonanie wykopów, wraz z odwozem gruntu na skladowisko i utylizacją D , D , Wykonanie nasypów wraz z dostarczeniem materiałów do wbudowania Etap 3 (TER 1.3 ZAM)

10 Galanteria betonowa 15 D b Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe 15 cm wtopione/obniżone m D b Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe 12x25 cm wtopione m 116 Dren 17 D D Dokop pod dren D D Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, Dn 110 mm w owijce z tkaniny igłowanej, nietkanej m 535 Zasypanie drenu o wymiarach x 0.35 zasypką filtracyjną m (żwir fr. 8-16mm) wraz z owinieciem geowłókniną separacyjnofiltracyjną D Wylot drenu do studni szt 9 Nawierzchnie jezdni i zjazdów z kostki betonowej drogi KR wyprofilowaniem i oczyszczeniem 2309 oczyszczeniem D b z wyprofilowaniem i oczyszczeniem D a Jezdnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cem-piaskowa z wypełnieniem spoin zasypką cem-piaskową D a Zjazdy z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cem-piaskowa z wypełnieniem spoin zasypką cem-piaskową 174 Nawierzchnia pobocza i zjazdów z kruszywa łamanego 26 DM a Nawierzchnia z kruszywa C50/30 0/31,5 stabilizowana mechanicznie, warstwa po zagęszczeniu gr. 15 cm 825 Roboty wykończeniowe 27 DM Humusowanie skarp gr. 15cm DM a Wykonanie ogrodzeń m 55 Urządzenia BRD 29 D a Progi zwalniające podrzutowe m 5,5 Kalkulacje cen należy wykonać z uwzględnieniem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Razem wartość robót netto.. Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika Etap 3 (TER 1.3 ZAM)

11 oznaczenie sprawy /IZ/61/B/PN Załącznik 1 do rozdziału II Tabela Elementów Rozliczeniowych nr ZAMIENNA BUDOWA ULICY ZBIORCZEJ KDZ-1 OD WĘZŁA ROSTA DROGI EKSPRESOWEJ S1 DO UL. HAŁCNOWSKIEJ W BIELSKU - BIAŁEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ PRZYLEGŁEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO ETAP IV Numer Nr SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Cena jednostkowa netto Wartość netto Ilość Nazwa Razem [zł] [zł] Roboty przygotowawcze i wspólne 1 D a DM Projekt, wprowadzenie, utrzymanie i demontaż czasowej organizacji ruchu. Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym kpl 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie podgórskim dla całości zadania kpl 1 2 D D Obsługa geodezyjna powykonawcza dla całości zadania kpl. 1 4 D Inwentaryzacja (w tym inwentaryzacja stanu ogrodzeń) dla całości zadania kpl. 1 5 D Regulacja wysokościowa bram szt 1 Roboty rozbiórkowe D Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości śr. 8 cm, wraz z odwozem materiałów z rozbiórki w 6 miejsce wskazane przez Inwestora do 10km 880,0 Rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20cm wraz z 7 880,0 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, z podbudową tłuczniową o grubości 20cm,wraz z odwozem 8 materiałów z rozbiórk i utylizacją 125,0 Rozebranie obrzeża betonowego, wraz z ławą betonową, wraz z 9 odwozem materiałów z rozbiórki i utylizacją m 50,0 Rozebranie krawężnika betonowego, wraz z ławą betonową, wraz 10 z odwozem materiałów z rozbiórki i utylizacją m 50,0 Roboty ziemne (wraz z załadunkiem, transportem i utylizacją) 11 D Ściągniecie warstwy humusu 1620 D , Wykonanie wykopów, wraz z odwozem gruntu na skladowisko i 12 D utylizacją 1344 D , Wykonanie nasypów wraz z dostarczeniem materiałów do wbudowania 13 D , 7 Galanteria betonowa 14 D Obrzeża betonowe, 30x8 cm, na ławie betonowej m D b Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe 20x22 cm wtopione/obniżone m D b Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe 12x25 cm wtopione m D b Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe 20 cm wystające m 227 Dren 18 D D Dokop pod dren D Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, Dn 110 mm w owijce z tkaniny igłowanej, nietkanej m 540 Zasypanie drenu o wymiarach x 0.35 zasypką filtracyjną m 20 D (żwir fr. 8-16mm) wraz z owinieciem geowłókniną separacyjno D Wylot drenu do studni szt 6 22 Nawierzchnia jezdni z mieszanki SMA drogi KR3 Roboty branży drogowej oraz roboty towarzyszące Stabilizacja podłoża do Rm=2,5 MPa, warstwa po zagęszczeniu gr. 25 cm, wraz z wyprofilowaniem i oczyszczeniem 2015 Etap 4 (TER 1.4 ZAM)

12 23 D Geosyntetyk na połączeniach nowej i starej nawierzchni dróg tłuczniową, warstwa po zagęszczeniu gr. 28 cm, wraz z wyprofilowaniem i oczyszczeniem 1979,9 25 D b z wyprofilowaniem i oczyszczeniem 1796,3 26 D a Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa zasadnicza asfaltowa, warstwa po zagęszczeniu 7 cm AC22P. Lepiszcze 50/70. Oczyszczenie skropienie. 1672,1 27 asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm AC16W. Lepiszcze 50/70. Oczyszczenie skropienie. 1653,2 28 D Nawierzchnie z mieszanek grysowo - mastyksowej (warstwa ścieralna),, grubość po zagęszczeniu 4 cm, mieszanka SMA 8 LA. 1642,4 Nawierzchnie jezdni i zjazdów z kostki betonowej drogi KR 2 29 wyprofilowaniem i oczyszczeniem oczyszczeniem D b z wyprofilowaniem i oczyszczeniem D a Zjazdy z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cem-piaskowa z wypełnieniem spoin zasypką cem-piaskową 102 Nawierzchnie chodników z betonu asfaltowego 33 tłuczniową, warstwa po zagęszczeniu gr. 20 cm, wraz z wyprofilowaniem i oczyszczeniem D b z wyprofilowaniem i oczyszczeniem D a Nawierzchnie chodników z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6 cm AC11S. Lepiszcze 50/ Nawierzchnia pobocza i zjazdów z kruszywa łamanego 36 DM a Nawierzchnia z kruszywa C50/30 0/31,5 stabilizowana mechanicznie, warstwa po zagęszczeniu gr. 15 cm 202,5 Roboty wykończeniowe 37 DM Humusowanie skarp gr. 15cm DM Humusowanie powierzchni płaskich (tereny przylegle, pobocza za chodnikami) gr. 15cm 135 Urządzenia BRD 39 D a Progi zwalniające wyspowe szt 2 Razem wartość robót netto Kalkulacje cen należy wykonać z uwzględnieniem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika.. Etap 4 (TER 1.4 ZAM)

13 oznaczenie sprawy /IZ/61/B/PN Załącznik 1 do rozdziału II Tabela Elementów Rozliczeniowych nr ZAMIENNA Zadanie Przebudowa odcinka ulicy Hałcnowskiej w Bielsku Białej (oznaczonej w MPZP jako KDZ-2) ETAP V Roboty branży drogowej oraz roboty towarzyszące Numer Nr SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Cena jednostkowa netto Wartość netto Ilość Nazwa Razem [zł] [zł] D a DM Roboty przygotowawcze i wspólne Projekt, wprowadzenie, utrzymanie i demontaż czasowej organizacji ruchu. Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym kpl 1 2 D Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie podgórskim dla całości zadania kpl 1 3 D Obsługa geodezyjna powykonawcza dla całości zadania kpl. 1 4 D Inwentaryzacja (w tym inwentaryzacja stanu ogrodzeń) dla całości zadania kpl D Roboty rozbiórkowe Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości śr. 10 cm, wraz z odwozem materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora do 10km Rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20cm wraz z Rozebranie nawierzchni z kruszywa o grubości 10cm wraz z Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, z podbudową tłuczniową o grubości 20cm,wraz z odwozem materiałów z rozbiórk i utylizacją Rozebranie obrzeża betonowego, wraz z ławą betonową, wraz z odwozem materiałów z rozbiórki i utylizacją Rozebranie krawężnika betonowego, wraz z ławą betonową, wraz z odwozem materiałów z rozbiórki i utylizacją Rozebranie balustrady dla pieszych ,0 113,0 217,0 m 130,0 m 113,0 11 m 87,0 Roboty ziemne (wraz z załadunkiem, transportem i utylizacją) D Ściągniecie warstwy humusu Etap 5 (TER 1.5 ZAM)

14 13 14 D , D D , D , Wykonanie wykopów, wraz z odwozem gruntu na skladowisko i utylizacją Wykonanie nasypów wraz z dostarczeniem materiałów do wbudowania Galanteria betonowa 15 D Obrzeża betonowe, 30x8 cm, na ławie betonowej m D b Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe 20x22 cm wtopione/obniżone m 8 17 D b Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe 12x25 cm wtopione m 4 18 D b Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe 20 cm wystające m 105 Dren 19 D D Dokop pod dren 83,2 20 D D Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, Dn 110 mm w owijce z tkaniny igłowanej, nietkanej m 208 Zasypanie drenu o wymiarach x 0.35 zasypką filtracyjną m (żwir fr. 8-16mm) wraz z owinieciem geowłókniną separacyjnofiltracyjną D Wylot drenu do studni szt 3 Nawierzchnia jezdni z mieszanki SMA drogi KR4 23 Stabilizacja podłoża do Rm=2,5 MPa, warstwa po zagęszczeniu gr. 25 cm, wraz z wyprofilowaniem i oczyszczeniem 800,78 24 D Geosyntetyk na połączeniach nowej i starej nawierzchni dróg tłuczniową, warstwa po zagęszczeniu gr. 28 cm, wraz z wyprofilowaniem i oczyszczeniem 779,31 26 D b D a z wyprofilowaniem i oczyszczeniem 747,67 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa zasadnicza asfaltowa, warstwa po zagęszczeniu 10 cm AC22P. Lepiszcze 50/70. Oczyszczenie skropienie. 697,95 asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6 cm AC16W. Lepiszcze 50/70. Oczyszczenie skropienie. 688,91 29 D Nawierzchnie z mieszanek grysowo - mastyksowej (warstwa ścieralna),, grubość po zagęszczeniu 4 cm, mieszanka SMA 8 LA. 683,26 Nawierzchnie jezdni i zjazdów z kostki betonowej drogi KR D b wyprofilowaniem i oczyszczeniem 20 oczyszczeniem 20 z wyprofilowaniem i oczyszczeniem 20 Etap 5 (TER 1.5 ZAM)

15 33 D a 34 D a Jezdnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cem-piaskowa z wypełnieniem spoin zasypką cem-piaskową 20 Zjazdy z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cem-piaskowa z wypełnieniem spoin zasypką cem-piaskową 20 Nawierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego KR D b D a wyprofilowaniem i oczyszczeniem 21 oczyszczeniem 21 z wyprofilowaniem i oczyszczeniem 21 asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 8 cm AC16W. Lepiszcze 50/70. Oczyszczenie skropienie. 21 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm AC11S. Lepiszcze 50/ D b 42 D a Nawierzchnie chodników z betonu asfaltowego tłuczniową, warstwa po zagęszczeniu gr. 25 cm, wraz z wyprofilowaniem i oczyszczeniem 202 z wyprofilowaniem i oczyszczeniem 202 Nawierzchnie chodników z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6 cm AC11S. Lepiszcze 50/ DM a Nawierzchnia pobocza i zjazdów z kruszywa łamanego Nawierzchnia z kruszywa C50/30 0/31,5 stabilizowana mechanicznie, warstwa po zagęszczeniu gr. 15 cm 90,75 Roboty wykończeniowe 44 DM Humusowanie skarp gr. 15cm 9,2 45 DM Humusowanie powierzchni płaskich (tereny przylegle, pobocza za chodnikiem) gr. 15cm 26 BRD 46 D Balustrada ochronna dla pieszych typu U-11 m 88 Razem wartość robót netto Kalkulacje cen należy wykonać z uwzględnieniem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.. Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika Etap 5 (TER 1.5 ZAM)

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH NR 1. Remont ul. NMP Królowej Polski na odcinku od ul. Cieszyńskiej do ul. Sikornik w Bielsku-Białej

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH NR 1. Remont ul. NMP Królowej Polski na odcinku od ul. Cieszyńskiej do ul. Sikornik w Bielsku-Białej oznaczenie sprawy: 187-15/IZ/50/B/PN Załącznik nr 1 do Rozdziału III Lp I 1 DM.00.00.00. 2 D.01.01.01. TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH NR 1 Remont ul. NMP Królowej Polski na odcinku od ul. Cieszyńskiej

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Lp. Specyfikacja Wyszczególnienie robót Jedn. miary Ilość jedn. Cena jedn. Wartość netto I. 1 D-01.01.01a II. 2 D-01.02.01 3 D-01.02.04 4 D-01.02.04 Roboty pomiarowe geodezyjne,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Cena Jedn. Nazwa Ilość zł.

KOSZTORYS OFERTOWY. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Cena Jedn. Nazwa Ilość zł. KOSZTORYS OFERTOWY ZADANIE : ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3310D KŁODZKO MORZYSZÓW, km 0+712 2+275 wraz z odbudową mostu w miejscowości Ławica, km2+163 Lp. Numer Specyfikacji Technicznej Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Tabela elementów rozliczeniowych nr 1

Tabela elementów rozliczeniowych nr 1 oznaczenie sprawy: 371-17/IZ/59/B/PN Pieczęć wykonawcy Tabela elementów rozliczeniowych 1 remont i budowa wybranych obiektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 ZADANIE NR 2- budowa parkingu dla

Bardziej szczegółowo

m3 1162,00 D Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

m3 1162,00 D Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądki - Szczodrzykowo ETAP III od km 4+100 do km 5+363 PRZEDMIAR ROBÓT - TOM II BR. DROGOWA Poz. Podstawy Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L UL. SŁONECZNA W DOŁHOBYCZOWIE, OD KM 0+000,00 DO KM 0+470,00, DŁUGOŚCI 470,00 MB

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L UL. SŁONECZNA W DOŁHOBYCZOWIE, OD KM 0+000,00 DO KM 0+470,00, DŁUGOŚCI 470,00 MB Kosztorys ofertowy SŁONECZNA W DOŁHOBYCZOWIE, OD KM 0+000,00 DO KM 0+470,00, DŁUGOŚCI 470,00 MB Budowa: DROGA GMINNA Zamawiający: GMINA DOŁHOBYCZÓW Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KULTURY I REKREACJI ZA STAWEM OSTRÓW MAZOWIECKA PROJEKT DROGOWY RONDO PRZEDMIAR ROBÓT CPV ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

CENTRUM KULTURY I REKREACJI ZA STAWEM OSTRÓW MAZOWIECKA PROJEKT DROGOWY RONDO PRZEDMIAR ROBÓT CPV ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG CENTRUM KULTURY I REKREACJI ZA STAWEM OSTRÓW MAZOWIECKA PROJEKT DROGOWY RONDO PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG Lp Nr SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ZAKRES DROGOWY

PRZEDMIAR ROBÓT ZAKRES DROGOWY PRZEDMIAR ROBÓT ZAKRES DROGOWY "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1523 R, Białobrzegi Kosina w km 0+000 do km 1+560 wraz z remontem mostów w km 0+736,94 oraz w 1+526,70" Lp. Nr Specyfikacji Technicznej Nazwa

Bardziej szczegółowo

Podstawa Opis robót Jm Ilość. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

Podstawa Opis robót Jm Ilość. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 2 3 4 5 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Załącznik nr 12 Zakres czynności niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ul. Zygmunta Krasińskiego i ul. Kącik w Bielsku-Białej

Przebudowa ul. Zygmunta Krasińskiego i ul. Kącik w Bielsku-Białej ... (5 * 6) Roboty rozbiórkowe 1.1 D 07.07.01 Demontaż słupów stalowych wraz z wysięgnikami i oprawami wraz z robotami (w tym roboty ziemne). Odwóz do RE kpl 3,00 1.2. D 07.07.01 Demontaż linii kablowej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy roboty drogowe

Kosztorys ofertowy roboty drogowe Kosztorys ofertowy roboty drogowe Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] Roboty przygotowawcze Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY DROGOWE

KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY DROGOWE KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY DROGOWE Przebudowa ul. Bydgoskiej w Pile na odc. od skrzyżowania z al. Powstańców Wlkp. do przejazdu kolejowego ETAP I odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Podchorążych łącznie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. BRANŻA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1211F W MIEJSCOWOŚCI SZCZANIEC ETAP I od km do km 0+800,00

KOSZTORYS OFERTOWY. BRANŻA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1211F W MIEJSCOWOŚCI SZCZANIEC ETAP I od km do km 0+800,00 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D 01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH. 1 D 01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 1,00 D 01.02.01 USUNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 5-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. WESOŁEJ I UL. LEŚNEJ W PORAJU NA ODCINKU OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar 3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.

Przedmiar 3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. Obmiar (w km) [1] Białowieża - Stobno od km 3+590 do km

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRZETARGOWE DLA ROBÓT BUDOWLANYCH KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA

DOKUMENTY PRZETARGOWE DLA ROBÓT BUDOWLANYCH KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie ul. Krańcowa 6 21-100 Lubartów DOKUMENTY PRZETARGOWE DLA ROBÓT BUDOWLANYCH KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 1558L (od

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY NR 2. Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko Strzelce Krajeńskie granica woj. Etap I

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY NR 2. Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko Strzelce Krajeńskie granica woj. Etap I Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze al. Niepodległości 32 65-042 Zielona Góra tel. 68 328 03 00, fa. 68 328 03 32 e-mail: zdw@zdw.zgora.pl Zielona Góra, 12.03.2018 r. ZDW-ZG-WZA-3310-12/2018 odp.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2434P W OWIŃSKACH KOSZTORYS OFERTOWY. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona Poznań 03/X/U/2012

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2434P W OWIŃSKACH KOSZTORYS OFERTOWY. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona Poznań 03/X/U/2012 WYKONAWCA PROJEKTU: INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona 8 61-851 Poznań NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2434P W OWIŃSKACH ODCINEK 0+811 km FAZA PROJEKTU:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Inwentaryzacja powykonawcza robót jezdnia - wycena własna. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót

Kosztorys ofertowy. Inwentaryzacja powykonawcza robót jezdnia - wycena własna. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 Spichrzowa 1 d.1 2 d.2 3 d.2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Jezdnia - roboty przygotowawcze 01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 2. KRAWĘŻNIKI i OBRZEŻA 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 Roboty pomiarowe. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 2 Rozebranie krawężników betonowych. Krawężniki betonowe typu ulicznego. D-01.02.04

Bardziej szczegółowo

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT SST 01.00.00.00 CPV 45111000-8 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.01.01.00 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 1 01.01.01.12 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,321 0111/02

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ kosztorys ofertowy postępowanie nr ZDP.2000/AZ/16/2015. Numer Specyfikacji Technicznej. Jednostka. Cena (Jedn.

Załącznik nr 3 do SIWZ kosztorys ofertowy postępowanie nr ZDP.2000/AZ/16/2015. Numer Specyfikacji Technicznej. Jednostka. Cena (Jedn. KOSZTORYS OFERTOWY "Odbudowa drogi powiatowej nr 3280 D w miejscowości Krosnowice, km 0+800 1+670 - III etap [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]" Lp. Numer Specyfikacji Technicznej Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT CPV

PRZEDMIAR ROBÓT CPV 1 PRZEDMIAR ROBÓT - Przygotowanie terenu pod budowę -Roboty w zakresie dróg CPV-45233222-1- Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania CPV-45233252-0-Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 1 Roboty drogowe i organizacja ruchu

PRZEDMIAR ROBÓT NR 1 Roboty drogowe i organizacja ruchu D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.01.00 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i zamarkowanie punktów wysokościowych Odtworzenie trasy i zamarkowanie punktów wysokościowych drogi 1 Drogi km 1.28 D.01.02.00 Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

ul. T. Kosciuszki 14 PRZEDMIAR

ul. T. Kosciuszki 14 PRZEDMIAR Urząd Gminy Dąbrówka 05-252 Dąbrówka, ul. T. Kosciuszki 14 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 45233100-0 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa drogi powiatowej nr 3356 D ul. Płk. Józefa Sokola w Nowej Rudzie.

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa drogi powiatowej nr 3356 D ul. Płk. Józefa Sokola w Nowej Rudzie. PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa drogi powiatowej nr 3356 D ul. Płk. Józefa Sokola w Nowej Rudzie. Lp. Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień w km 0+009,42 0+184,07 i 0+310,74 1+218, długość łączna 1,082 km Numer

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE KOSZTORYS OFERTOWA

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE KOSZTORYS OFERTOWA MS PROJEKT ul. Błotna 25 03 599 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA UL. SŁOWACKIEGO WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO UL. JANA PAWŁA II W GRÓJCU MATERIAŁY PRZETARGOWE KOSZTORYS OFERTOWA Opracowane dla: Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY ŁABĘDZIEJ W ZIELONEJ GÓRZE

PRZEBUDOWA ULICY ŁABĘDZIEJ W ZIELONEJ GÓRZE ZAŁĄCZNIK NR 11 KOSZTORYSY OFERTOWE Lp Podstawa opisu KOSZTORYS OFERTOWY ETAP II PRZEBUDOWA ULICY ŁABĘDZIEJ W ZIELONEJ GÓRZE Kod Specyfikacji Technicznej Opis J.m. Obmiar Cena jedn. Brutto 1 D-01.00.00

Bardziej szczegółowo

Remont chodnika w ul. Kpt. Aleksandra Kunickiego w Bielsku-Białej

Remont chodnika w ul. Kpt. Aleksandra Kunickiego w Bielsku-Białej oznaczenie sprawy 255-16/IZ/53/B/PN - ZADANIE NR 2 Załącznik nr 1 do Rozdziału III TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nr 1 - ZADANIE NR 2 Remont chodnika w ul. Kpt. Aleksandra Kunickiego w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Rondo Śmigielskiego- Paderewskiego roboty drogowe

Kosztorys ofertowy Rondo Śmigielskiego- Paderewskiego roboty drogowe Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 Śmigielskiego - Paderewskiego 1 d.1 2 d.2 3 d.2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Jezdnia - roboty przygotowawcze D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Egz. nr. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Egz. nr. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień Robimart Sp z o.o. ul. Staszica 1, 05-800 Pruszków PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych 45233162-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Data utworzenia: 2011-08-12 Przebudowa drogi gminnej nr 105646B w Wyrzykach Tabela przedmiaru robót Opis robót Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45113000-2 ] 1. KNNR 1 0111-0100 [D-01.01.01] Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Nr Pozycja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość poz. katalog. miary robót

Przedmiar robót. Nr Pozycja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość poz. katalog. miary robót Przedmiar robót Roboty naprawcze i remontowe ciągów pieszych przy drogach wojewódzkich i powiatowych. Nr Pozycja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość poz. katalog. miary robót 1. 2. 3.

Bardziej szczegółowo

Nr Podstawa Opis Jedn ostka

Nr Podstawa Opis Jedn ostka Przedmiar robót Przebudowa drogi powiatowej nr 1401 S Buczkowice - Rybarzowice w Łodygowicach na długości 306,17 m Nr Podstawa Opis Jedn ostka 1 Element WYMAGANIA OGÓLNE 1.1 kalk własna Organizacja ruchu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Krzywa 48, Słupsk. AMW Biuro Projektów Anna Wąchnicka

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Krzywa 48, Słupsk. AMW Biuro Projektów Anna Wąchnicka AMW Biuro Projektów Anna Wąchnicka ul. Krzywa 48, 76-200 Słupsk ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i budowa

Bardziej szczegółowo

Lp Normatyw Opis Obmiar Cena Razem jedn. 1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Lp Normatyw Opis Obmiar Cena Razem jedn. 1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOSZTORYS OFERTOWY BRANśA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI NR 1528 L od dr. gminnej Lubartów ( Słowackiego ) Kamionka - Kierzkówka - do dr. wojewódzkiej 809 km 2+364.78-4+300.00 Lp Normatyw Opis Obmiar Cena Razem

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej ul. Wodociągowa w Białej KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej ul. Wodociągowa w Białej KOSZTORYS OFERTOWY L.p. Cena DM-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE * * * * 1 00.00.00 Koszt wykonania, utrzymania i demontażu tymczasowego oznakowania robót, kpl 1 2 00.00.00 Koszty zajęcia i doprowadzenia do stanu pierwotnego działek

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy w Dabrówce ul. Tadeusza Kosciuszki 14, Dabrówka PRZEDMIAR ROBÓT

Urząd Gminy w Dabrówce ul. Tadeusza Kosciuszki 14, Dabrówka PRZEDMIAR ROBÓT Urząd Gminy w Dabrówce ul. Tadeusza Kosciuszki 14, 05-252 Dabrówka Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 45233100-0 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 Roboty pomiarowe. Odtworzenie trasy drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 km 0,307 Cena 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - podsumowanie 2. ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb wykonania robót drogowych dla zadania- Budowa wewnętrznej drogi gminnej w m. Zgórsko- ul. Ogrodowa.

Dla potrzeb wykonania robót drogowych dla zadania- Budowa wewnętrznej drogi gminnej w m. Zgórsko- ul. Ogrodowa. 1 PRZEDMIAR ROBÓT - Przygotowanie terenu pod budowę -Roboty w zakresie dróg CPV-45233222-1- Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania CPV-45233252-0-Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Bardziej szczegółowo

REMONT CHODNIKA przy ul. Akacjowej w Bielsku -Białej TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

REMONT CHODNIKA przy ul. Akacjowej w Bielsku -Białej TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Pieczęć Wykonawcy oznaczenie sprawy 330-17/IZ/54/B/PN Załącznik 1 do rozdziału III REMONT CHODNIKA przy ul. Akacjowej w Bielsku -Białej TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH LP. poz. spec Zakres robót jedn.

Bardziej szczegółowo

ODCINEK KM KM I KM KM

ODCINEK KM KM I KM KM PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI NR 102731 R - ULICA KOŚCIUSZKI ODCINEK KM 0+006.04 - KM 0+361.23 I KM 0+004.29 - KM 0+135.77 Lp Normatyw Opis Obmiar 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1 KNNR 00-01-0111-01

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Przebudowa ul. Bydgoskiej w Pile na odc. od skrzyżowania z al. Powstańców Wlkp. do przejazdu kolejowego

KOSZTORYS OFERTOWY. Przebudowa ul. Bydgoskiej w Pile na odc. od skrzyżowania z al. Powstańców Wlkp. do przejazdu kolejowego KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa ul. Bydgoskiej w Pile na odc. od skrzyżowania z al. Powstańców Wlkp. do przejazdu kolejowego ETAP II odc. od ul. Roosevelta do ul. Kusocińskiego łącznie ze skrzyżowaniem z

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY BUDOWY TRASY SPACEROWO-EDUKACYJNEJ W MSC. WSZEBORY ETAP I 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

KOSZTORYS OFERTOWY BUDOWY TRASY SPACEROWO-EDUKACYJNEJ W MSC. WSZEBORY ETAP I 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE KOSZTORYS OFERTOWY BUDOWY TRASY SPACEROWO-EDUKACYJNEJ W MSC. WSZEBORY ETAP I Jedn. Ilość Cena Lp. Numer SST Opis robót Wartość netto obm. jednostek jednostki 1 2 3 4 5 6 7 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne Koszty zakupu Przedmiar Strona 2/7 Nr Podstawa

Bardziej szczegółowo

Przebudowa odcinka łaczącego DK 21 z DK 6 w ciągu ul. Koszalińskiej w Słupsku BRANŻA DROGOWA - PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa odcinka łaczącego DK 21 z DK 6 w ciągu ul. Koszalińskiej w Słupsku BRANŻA DROGOWA - PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa odcinka łaczącego DK 21 z DK 6 w ciągu ul. Koszalińskiej w Słupsku BRANŻA DROGOWA - PRZEDMIAR ROBÓT Nr Nr Spec. kod CPV Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych nazwa Jednostka ilość 1 2 3

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień Robimart Sp z o.o. ul. Staszica 1, 05-800 Pruszków Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych 45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek

Bardziej szczegółowo

ZDW-ZG-WZ /2016 Zielona Góra,

ZDW-ZG-WZ /2016 Zielona Góra, ZDW-ZG-WZ-3310-31/2016 Zielona Góra, 2016-04-29 ZMIANA DO SIWZ NR 1 dot. Formularza cenowego odc. A - km 41+400 do 42+288,00 dot. Formularza cenowego odc. B km 42+288,00 do 42+880,00 dot. Formularz cenowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ADRES DZ. NR 376, 331, 297, NR 273, 411, 314, 312, 333 OBRĘB WŁADYSŁAWOWO GMINA ELBLĄG, POWIAT ELBLĄG, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

PRZEDMIAR ROBÓT ADRES DZ. NR 376, 331, 297, NR 273, 411, 314, 312, 333 OBRĘB WŁADYSŁAWOWO GMINA ELBLĄG, POWIAT ELBLĄG, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA ETAP I PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI HELENOWO DZIAŁKA NR 376, 297, OBRĘB WŁADYSŁAWOWO ADRES DZ. NR 376,, 297, NR 273, 411, 314, 312, 333 OBRĘB WŁADYSŁAWOWO GMINA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT WYLICZENIE ILOŚCI

PRZEDMIAR ROBÓT WYLICZENIE ILOŚCI NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. KOCHANOWSKIEGO W PORAJU ETAP I Etap NAZWA I ADRES INWESTORA URZĄD GMINY PORAJ ul. Jasna 21, 42-360 Poraj STADIUM PRZEDMIAR ROBÓT WYLICZENIE ILOŚCI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ETAP I BRANŻA DROGOWA

PRZEDMIAR ROBÓT ETAP I BRANŻA DROGOWA L.p. Numer STWiORB kod CPV nazwa ilość Ilość razem 1 2 3 4 5 6 01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę PRZEDMIAR ROBÓT Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu

Bardziej szczegółowo

Remont ul. Daszyńskiego w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Hałcnowskiej do ul. Barkowskiej

Remont ul. Daszyńskiego w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Hałcnowskiej do ul. Barkowskiej oznaczenie sprawy 105-13/IZ/21/B/PN Załącznik Nr 1 do Rozdziału III Remont ul. Daszyńskiego w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Hałcnowskiej do ul. Barkowskiej 1 ETAP ROBÓT - odcinek od ul. Hałcnowskiej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 3. ŚCIEŻKA ROWEROWA

Kosztorys 3. ŚCIEŻKA ROWEROWA 3. ŚCIEŻKA ROWEROWA 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. 2 Roboty wstępne i przygotowawcze. Zdjęcie warstwy ziemi (humusu) grub.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa : STARE OBORZYSKA

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa : STARE OBORZYSKA STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : STARE OBORZYSKA Obiekt : Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Stare Oborzyska ul. Długa i ul. Łąkowa oraz przebudowa włączenia drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. ul. Spichrzowa

Kosztorys ofertowy. ul. Spichrzowa Kosztorys ofertowy ul. Spichrzowa Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 Spichrzowa 1 d.1 2 d.2 3 d.2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Jezdnia - roboty przygotowawcze 01.01.01 Roboty pomiarowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Kosztorys opracowali: mgr St. Nowakowska,...

Przedmiar. Kosztorys opracowali: mgr St. Nowakowska,... Przedmiar Przebudowa ciagu drogi powiatowej - ul. Lesnej w Starachowicach wraz z wykonaniem zatok autobusowych na odcinku od skrzyżowania z ul. Kopalnianą do skrzyżowania z drogą do Lipia. Skrzyzowanie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY NA ZGŁOSZENIE

MATERIAŁY NA ZGŁOSZENIE MS PROJEKT MATERIAŁY NA ZGŁOSZENIE PRZEBUDOWA UL. ORZESZKOWEJ W GRÓJCU W ZAKRESIE CHODNIKA I ZATOK PARKINGOWYCH MATERIAŁY PRZETARGOWE KOSZTORYS OFERTOWY Opracowane dla: Gmina Grójec Ul. Piłsudskiego 47

Bardziej szczegółowo

kosztorys ofertowy ul.torowa

kosztorys ofertowy ul.torowa kosztorys ofertowy ul.torowa Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 ul. Torowa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE D-01.01.01 Roboty

Bardziej szczegółowo

J a r o s ł a w M a t u s z a k. Przebudowa ulicy Kościuszki w Ciechocinku PRZEDMIAR ROBÓT

J a r o s ł a w M a t u s z a k. Przebudowa ulicy Kościuszki w Ciechocinku PRZEDMIAR ROBÓT P R A C O W N I A P R O J E K T O W A P R O J B U D J a r o s ł a w M a t u s z a k 88-100 Inowrocław ul. Poznańska 36 tel. (052) 3532477 NIP 556-146-87-72 Nazwa i adres obiektu Przebudowa ulicy Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REGIONALNE CENTRUM KULTURY KURPIOWSKIEJ ADRES INWESTYCJI : MYSZYNIEC, DZIAŁKA NR 711/1, 711/2 INWESTOR : URZĄD MIASTA GMINY W MYSZYŃCU ADRES INWESTORA : Pl. Wolności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie nawierzchni dróg

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie nawierzchni dróg "SURGIE" PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. GUBIŃSKA 15/22, 54-434 WROCŁAW ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Węgorzyno na działce nr 177 obręb 2 miasto Węgorzyno Kod CPV 45233120-6 Roboty w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. <12+135, ,00> m RAZEM ROBOTY ZIEMNE 4.1 D D

PRZEDMIAR ROBÓT. <12+135, ,00> m RAZEM ROBOTY ZIEMNE 4.1 D D 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km 15.46600-12.13559 k.33 RAZEM 3.33 2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Branża drogowa

Przedmiar robót Branża drogowa Przedmiar robót Branża drogowa Obiekt Kod CPV 45233200-1 Budowa Koszalin ul. Mieszka I 39, dz. nr 7 obr. 7 oraz dz. nr 1/5 i 1/7 obr. 9 Inwestor Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie Biuro

Bardziej szczegółowo

ul. T. Kosciuszki 14 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Marcin Szerszenowicz DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

ul. T. Kosciuszki 14 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Marcin Szerszenowicz DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia Urząd Gminy Dabrówka 05-252 Dąbrówka, ul. T. Kosciuszki 14 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 45233100-0 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont nawierzchni drogi w m. Chinów

Przedmiar robót. Remont nawierzchni drogi w m. Chinów Przedmiar robót Budowa: Obiekt lub rodzaj robót: Branża drogowa Lokalizacja: Kozienice Inwestor: Gmina Kozienice Parkowa 5 26-900 Kozienice www.kozienice.pl Jednostka opracowująca kosztorys: Artur Władyczka

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Adres : droga powiatowa nr 1600P w m. Rybowo Rybowo Inwestor : Powiatowy Zarzad Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53, 62-100 Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2. KNNR Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew cm Jednostka: szt 4,0000. ul.

Przedmiar robót. 2. KNNR Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew cm Jednostka: szt 4,0000. ul. Przebudowa ulicy Łąkowej Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg] Dział nr 2. D.01.00.00 Roboty przygotowawcze Dział

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień. Budowa dróg gminnych: ul. Polna i ul. Moniuszki w Chyliczkach

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień. Budowa dróg gminnych: ul. Polna i ul. Moniuszki w Chyliczkach Robimart Sp z o.o. ul. Staszica 1, 05-800 Pruszków Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych 45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Załacznik nr 2 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY Załacznik nr 2 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY Załacznik nr 2 do SIWZ DRG-341-1/2010 Numer Podstawa Opis robót I Roboty przygotowawcze Jedn ostka Cena jedn. Ilość Krotność netto 1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : PYZDRY Obiekt : Rozbudowa drogi gminnej - ul. Wymysłowska w m.pyzdrach Kod CPV : 451 11200-0; 452 33252-0; ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Naprawa chodnika w ulicy Słowackiego (odcinek od ulicy Żeromskiego do ulicy Kresowej) w Bielsku-Białej. TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nr 1

Naprawa chodnika w ulicy Słowackiego (odcinek od ulicy Żeromskiego do ulicy Kresowej) w Bielsku-Białej. TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nr 1 oznaczenie sprawy 82-15/IZ/20/B/PN Załącznik nr 1 do Rozdziału III REMONT CHODNIKÓW W CIĄGU ULIC: SŁOWACKIEGO, MIESZKA I, MODRZEWSKIEGO I KASZTANOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ Naprawa chodnika w ulicy Słowackiego

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Gmina Tolkmicko Obiekt : Remont dróg wiejskich Adres : 82-340 Tolkmicko, ul. Portowa 2 Inwestor : Gmina Tolkmicko 82-340 Tolkmicko,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1295F W M. LUBNIEWICE

PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1295F W M. LUBNIEWICE PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1295F W M LUBNIEWICE Lp D 010000 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D 010101 Element scalony - rodzaj Szczegółowy opis i obliczenie ich ilości ODTWORZENIE

Bardziej szczegółowo

ul. 4 Stycznia, m. Barcin OBLICZENIA PRZEDMIAROWE część DROGOWA

ul. 4 Stycznia, m. Barcin OBLICZENIA PRZEDMIAROWE część DROGOWA KNR I D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x KNNR 1 0111-01 D.01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktów 1 - roboty pomiarowe sytuacyjno - km 0,400 2 kalkulacja własna - dokumentacja geodezyjna kpl. 1,000

Bardziej szczegółowo

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 2 Rozebranie nawierzchni z mas

Bardziej szczegółowo

Tabela Elementów Rozliczeniowych nr 1 - zamienna 1

Tabela Elementów Rozliczeniowych nr 1 - zamienna 1 Oznaczenie sprawy: 209-13/IZ/02/B/PN Załacznik nr 1 do Rozdziału III Tabela Elementów Rozliczeniowych nr 1 - zamienna 1 BRANŻA DROGOWA "Rozbudowa ulicy Kwiatkowskiego i przebudowa mostu nad rzeką Białą

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : 2013-09-13

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : 2013-09-13 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej nr 1333N Iława - Radomno - Nowe Miasto Lubawskie ADRES INWESTYCJI : odcinek drogi od granicy Powiatu Nowomiejskiego do miejscowości Chrośle

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Wejherowa Plac Jakuba Wejhera Wejherowo PROJEKT WYKONAWCZY PRZEDMIAR ROBÓT DROGOWA, OZNAKOWANIE, ZIELEŃ

Gmina Miasta Wejherowa Plac Jakuba Wejhera Wejherowo PROJEKT WYKONAWCZY PRZEDMIAR ROBÓT DROGOWA, OZNAKOWANIE, ZIELEŃ Adnotacje urzędowe: Zamawiający: Gmina Miasta Wejherowa Plac Jakuba Wejhera 8 84-200 Wejherowo Jednostka projektowa HIGHWAY Sp. z o. o. 80-297 Banino, ul. Złota 20 tel./fax. 58 710 05 93 biuro@highwaybp.pl

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Jednostka: 1 szt 3,0000. Jednostka: 1 szt 1,0000

Przedmiar robót. Jednostka: 1 szt 3,0000. Jednostka: 1 szt 1,0000 Data utworzenia: 2008-02-08 Modernizacja ulicy Nadnarwiańskiej w Łomży. Przedmiar robót Dział nr 1. Roboty przygotowawcze 1. KNNR 1 0111-0200 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi).

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy Branża Drogowa

Kosztorys Ofertowy Branża Drogowa Wartość kosztorysowa. Podatek VAT 23% Cena kosztorysowa. Słownie: Kosztorys Ofertowy Branża Drogowa Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2217R Jurowce - Trepcza od km 0+005 do km 4+665 Inwestor: Powiat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. Przebudowa ul. Jaworowej w Katowicach PRZEDMIAR ROBÓT

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. Przebudowa ul. Jaworowej w Katowicach PRZEDMIAR ROBÓT PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przebudowa ul. Jaworowej w Katowicach PRZEDMIAR ROBÓT INWESTOR : MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW UL. J. KANTORÓWNY 2a 40 381 KATOWICE JEDNOSTKA PROJEKTOWA : B O B BIURO ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA 1 2 Podstawa ustalenia ceny 45100000-8 01.00.00 01.02.01 01.02.04 KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA ZIELEŃ DROGOWA Zabezpieczenie drzew na okres wykonywanych szt 51,0 robót ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie

Bardziej szczegółowo

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA WARTOŚĆ ROBÓT: OBIEKT: LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa terminalu intermodalnego. przy ulicy Ku Ujściu w Gdańsku

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa terminalu intermodalnego. przy ulicy Ku Ujściu w Gdańsku Budowa terminalu intermodalnego przy ulicy Ku Ujściu w Gdańsku Wyszczególnienie branż ROBOTY DROGOWE ROBOTY WODNO-KANALIZACYJNE ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE VAT 23 % OGÓŁEM Wartość [PLN] Balticon S.A. 1/6

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU ul. Polna 113, 87-100 Toruń Tel. (056) 66-44-775 Data: 27.01.15 Kosztorys ofertowy Inwestycja: Obiekt: Rodzaj robót: Inwestor: Wykonawca: Rodzaj kosztorysu: Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. Budowa drogi gminnej w miejscowości Pyrzowice (obwodnica wschodnia) wraz z przedłużeniem ul. Krótkiej 1 D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8 1 d.1 KNR 2-01 0119-03 D-01.01.01. 2 KNR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa ulicy Szpitalnej w Kłodzku

KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa ulicy Szpitalnej w Kłodzku KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa ulicy Szpitalnej w Kłodzku Lp. KOD ST Opis 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 1 ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym d.1 D-01.01.01

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 1 Ul. Tysiąclecia i sięgacze 1.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 1 d.1. 1 2 d.1. 1

1 2 3 4 5 6 7 1 Ul. Tysiąclecia i sięgacze 1.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 1 d.1. 1 2 d.1. 1 2 4 7 Ul. Tysiąclecia i sięgacze. Roboty ziemne i rozbiórkowe 2 4 7 KNR 2-0 09-0 KNR 2-0 029-07 KNR 2-080- 02 KNR 2-08- 0 KNR 2-08- 02 KNR 2-080- 0 KNR 4-04 0-0 8 KNR 4-04 0-04 0-0 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

Ilość wg ZPRS/PZ. Jedn.

Ilość wg ZPRS/PZ. Jedn. III.1.1 L.p. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Przygotowanie terenu inwestycji 1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych na trasie głównej i drogach dojazdowych wraz z wszelkimi obiektami ujętymi

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE. Urząd Gminy Jaktorów

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE. Urząd Gminy Jaktorów INWESTOR MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE ZLECENIODAWCA Urząd Gminy Jaktorów OBIEKT Droga wojewódzka nr 719 ul.kościuszki, budowa chodnika i przebudowa zjazdów w km 43+608 44+258,39 od drogi

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród - Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+770 km 13+970

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA Nr nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.01.01. 45233000-9 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 1 trasa w terenie płaskim km 5,13 2 3 4 5 6 7 D-01.02.01. 77211400-6 Usunięcie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : KOSZTORYS OFERTOWY Budowa : Przebudowa drogi powiatowej nr 3973P ul. Piaskowej w m. Kościan (odcinek od ronda do ul. Kosynierów) Obiekt : Przebudowa drogi powiatowej nr 3973P ul. Piaskowej w m. Kościan

Bardziej szczegółowo

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 2.1. Odcinek A - D i E - C 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1 Obsługa geodezyjna inwestycji kpl. 1 2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. m3 1050 Grubość warstwy do 15

Bardziej szczegółowo

Przebudowa mostu na przepust przez rzekę Wągroda w m.pęchratka Polska w ciągu drogi powiatowej nr 2033B. Przedmiar robót

Przebudowa mostu na przepust przez rzekę Wągroda w m.pęchratka Polska w ciągu drogi powiatowej nr 2033B. Przedmiar robót Przebudowa mostu na przepust przez rzekę Wągroda w m.pęchratka Polska w ciągu drogi powiatowej nr 2033B Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów pomiarowych Poz. 1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Bieżące utrzymanie chodników i poboczy w ciągu dróg wojewódzkich i powiatowych w zakresie robót naprawczych i remontowych.

Przedmiar robót. Bieżące utrzymanie chodników i poboczy w ciągu dróg wojewódzkich i powiatowych w zakresie robót naprawczych i remontowych. Przedmiar robót Bieżące utrzymanie chodników i poboczy w ciągu dróg wojewódzkich i powiatowych w zakresie robót naprawczych i remontowych. Nr Pozycja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość

Bardziej szczegółowo

REMONT ODWODNIENIA UL. STRACONKI W BIELSKU-BIAŁEJ

REMONT ODWODNIENIA UL. STRACONKI W BIELSKU-BIAŁEJ Oznaczenie sprawy: 119-16/IZ/26/B/PN Załacznik nr 1 do Rozdziału III Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Nr1 REMONT ODWODNIENIA UL. STRACONKI W BIELSKU-BIAŁEJ Lp Numer STWiORB

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa ul. Strzeleckiej w Kościerzynie. Odcinek I od ul. Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców do ul.

KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa ul. Strzeleckiej w Kościerzynie. Odcinek I od ul. Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców do ul. Lp. Kod pozycji Numer SST Nazwa i opis pozycji Jednostka Nazwa Ilość Cena jedn. Wartość 1 4 5 6 7 8 * D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 1 - ul. Strzelecka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Gmina Dolsk, pl. Wyzwolenia 4, DOLSK Ulica Brzozowa w Dolsku - koszt niekwalifikowany

KOSZTORYS OFERTOWY. Gmina Dolsk, pl. Wyzwolenia 4, DOLSK Ulica Brzozowa w Dolsku - koszt niekwalifikowany 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 0119-03 analogia Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej km 0.1 2 3 4 5 6 7 D-01.01.01a kalkulacja Organizacja

Bardziej szczegółowo