Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Moda na kszta³cenie Podyplomowe studia dla mened erów opieki zdrowotnej s¹ ju dziœ standardem. Sprawne zarz¹dzanie placówk¹ medyczn¹ wymaga szerokiej i stale aktualizowanej wiedzy prawnej, ekonomicznej, z zakresu rachunkowoœci, zarz¹dzania zasobami ludzkimi i wielu innych dziedzin. Uczelnie kszta³c¹ce mened erów opieki zdrowotnej maj¹ jeszcze wolne miejsca na studiach podyplomowych, na kierunkach zarz¹dzanie w ochronie zdrowia i pokrewnych. Studia takie prowadzi oko³o 50 oœrodków w Polsce. Ich koszt to œrednio 1,5 2 tys. z³ za semestr. Dro sze s¹ studia typu MBA (ok. 4 tys. z³ za semestr), a warunkiem ich rozpoczêcia jest co najmniej 3-letnie doœwiadczenie w pracy na kierowniczym stanowisku. Kierunki takie, jak zarz¹dzanie w ochronie zdrowia, adresowane s¹ do lekarzy, farmaceutów, pielêgniarek oraz mened erów i finansistów kieruj¹cych publicznymi i niepublicznymi zozami lub maj¹cych takie plany kariery zawodowej. Studia trwaj¹ zwykle 2 semestry, odbywaj¹ siê w trybie zaocznym. W wiêkszoœci uczelni o przyjêciu decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ, warunkiem jest oczywiœcie posiadanie dyplomu ukoñczenia studiów wy szych. Oferta uczelni jest szeroka, prawie wszystkie prowadz¹ jeszcze rekrutacjê. W wiêkszoœci oœrodków trwaæ ona bêdzie a do zgromadzenia wystarczaj¹cej liczby kandydatów, choæ najczêœciej studia rusz¹ w paÿdzierniku. Co daj¹ absolwentom podyplomowe studia z zarz¹dzania? Jolanta Borzyszka, dyrektor Wydzia³u Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Dolnoœl¹skiego: Nale ê do weteranów wœród mened erów opieki zdrowotnej. W 1991 r. ukoñczy³am z pierwszym s³ynnym rocznikiem pierwsze w Polsce studia podyplomowe z zakresu ekonomiki zdrowia pod kierunkiem dr. Katarzyny Tymowskiej. Grupa absolwentów za³o y³a Stowarzyszenie Mened erów Opieki Zdrowotnej czuliœmy potrzebê kontynuowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych, doskonalenia umiejêtnoœci zarz¹dczych, wymiany doœwiadczeñ, integracji œrodowiska. Ukoñczenie tych studiów, a potem innych szkoleñ i kursów krajowych i zagranicznych pozwoli³o mi nie tylko rozwijaæ siê zawodowo, ale wkrótce organizowaæ czy wspó³organizowaæ konferencje i szkolenia dla zarz¹dzaj¹cych opiek¹ zdrowotn¹, wyk³adaæ na seminariach, konstruowaæ programy restrukturyzacyjne. Polskie instytucje edukacyjne oferuj¹ ró nego rodzaju studia podyplomowe o ró nej jakoœci. Ocena tej jakoœci jest trudna, nie wprowadzono bowiem dot¹d systemu akredytacji instytucji kszta³c¹cych b¹dÿ programów kszta³cenia. Akredytacja zaœ by³aby uznaniem zgodnoœci poziomu kszta³cenia z przyjêtymi wzorcami zapewnienia tej jakoœci. Kandydatom do szkoleñ u³atwi³aby rozpoznanie i wybór uczelni oraz programów edukacyjnych. Niedawno na zlecenie urzêdu marsza³kowskiego przeprowadzono badanie jakoœci zarz¹dzania w 46 zak³adach opieki zdrowotnej podleg³ych samorz¹dowi województwa dolnoœl¹skiego. W efekcie zak³ady otrzyma³y indywidualne rekomendacje dotycz¹ce osi¹gniêcia celów d³ugo- i krótkoterminowych. Przy tej okazji ujawni³a siê te koniecznoœæ szkoleñ dla kadry zarz¹dzaj¹cej w szpitalach: dyrektorów, ordynatorów, pielêgniarek oddzia³owych, szczególnie w zakresie bud etowania i kontrolingu. Po raz kolejny zosta³o potwierdzone, e kompetentny, sprawny i efektywny zespó³ to dobrze zarz¹dzany szpital. Na szczêœcie, dostêp do wartoœciowych studiów i szkoleñ nie musi byæ ograniczony barier¹ finansow¹; wiele z nich jest wspó³finansowanych lub finansowanych przez UE. Anna Gielewska 11 wrzeœnia 2006 r. 19

2 Uczelnia Kierunek Kontakt Rekrutacja Akademia Medyczna im. Piastów Œl¹skich Studia podyplomowe: Mened er ul. O. Bujwida 44, Wroc³aw, tel. (0-71) Wolne miejsca rekrutacja we Wroc³awiu, Wydzia³ Lekarski Kszta³cenia ochrony zdrowia do 30 wrzeœnia Podyplomowego, Katedra i Zak³ad Medycyny Spo³ecznej Wa³brzyska Wy sza Szko³a Zarz¹dzania Organizacja i zarz¹dzanie ul. Wroc³awska 10c, Wa³brzych, tel. (0-74) Wolne miejsca - rekrutacja i Przedsiêbiorczoœci, Miêdzyregionalne ochron¹ zdrowia fax (0-74) , do ich wyczerpania Centrum Edukacji Akademia Ekonomiczna Zarz¹dzanie w ochronie zdrowia ul. Komandorska 118/120, bud. A, pok. 134, Wroc³aw Rekrutacja zakoñczona im. Oskara Langego we Wroc³awiu, tel. (0-71) ; Wydzia³ Gospodarki Narodowej Wydzia³ Zarz¹dzania i Informatyki Zarz¹dzanie jednostkami opieki ul. aciarska 28, Wroc³aw, Rekrutacja trwa we wspó³pracy z Zak³adem Szkolenia zdrowotnej tel. (0-71) i Ekspertyz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego PETEKS) Wy sza Szko³a Zarz¹dzania 1. Zarz¹dzanie zasobami zdrowotnymi ul. Krakowska 56/62, Wroc³aw Wolne miejsca rekrutacja Edukacja we Wroc³awiu cz³owieka (poradnictwo w chorobach tel. (0-71) , do 15 wrzeœnia cywilizacyjnych) 2. Zarz¹dzanie S³u b¹ Zdrowia Wy sza Szko³a Przedsiêbiorczoœci Zarz¹dzanie s³u b¹ zdrowia ul. Bursaki 12, Lublin, tel. (0-81) , Wolne miejsca rekrutacja i Administracji w Lublinie , fax (0-81) , do koñca wrzeœnia Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej, Podyplomowe studia administracji ul. Spokojna 7a, Lublin, tel./fax (0-81) , Wolne miejsca rekrutacja Wydzia³ Prawa i Administracji i zarz¹dzania dla kadry kierowniczej (0-81) ; do 15 wrzeœnia oraz Centrum Szkolenia Samorz¹du w s³u bie zdrowia i Administracji w Lublinie Wy sza Szko³a Zarz¹dzania i Administracji Polityka zdrowotna i zarz¹dzanie ul. Akademicka 4, Zamoœæ, Wolne miejsca rekrutacja w Zamoœciu w ochronie zdrowia tel. (0-84) ; do koñca wrzeœnia Spo³eczna Wy sza Szko³a Master of Public Administration in ul. Gdañska 121/123, ódÿ, Wolne miejsca - rekrutacja Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania Health Systems - Zarz¹dzanie tel. (0-42) ; fax (0-42) do 30 wrzeœnia w odzi oraz Clark University w s³u bie zdrowia Wy sza Szko³a Zarz¹dzania i Finansów Miêdzyuczelniane studium podyplomowe ul. D³uga 34, Bydgoszcz, tel. (0-52) , Wolne miejsce rekrutacja oraz Akademia Medyczna organizacji i zarz¹dzania w ochronie fax (0-52) , do 15 wrzeœnia w Bydgoszczy zdrowia Biuro rekrutacji: ul. Leœna 9, Bydgoszcz, tel. (0-52) , wew. 20, Wy sza Szko³a Humanistyczno- Zarz¹dzanie i marketing w firmie ul. Rewolucji 1905 r. nr 52, ódÿ, Wolne miejsca rekrutacja -Ekonomiczna w odzi, Centrum medycznej tel. (0-42) /039; fax (0-42) do koñca wrzeœnia Kszta³cenia Podyplomowego Wy sza Szko³a Gospodarki Krajowej Zarz¹dzanie placówkami s³u by zdrowia ul. Lelewela 7, Kutno Wolne miejsca rekrutacja w Kutnie, Centrum Doskonalenia tel./fax (0-24) do 16 wrzeœnia Kadr i Nauczycieli Politechnika ódzka, Zarz¹dzanie s³u b¹ zdrowia ul. Skorupki 6/8, ódÿ, tel. (0-42) , Wolne miejsca rekrutacja Wydzia³ Organizacji i Zarz¹dzania i elementy techniki medycznej , do 31 paÿdziernika Instytut Edukacji Ustawicznej Zarz¹dzanie i marketing ul. Piotrkowska 143, ódÿ, lok. 212, Wolne miejsca rekrutacja dr Beata Owczarska w odzi w s³u bie zdrowia tel. (0-42) , (0-42) fax (0-42) do 15 wrzeœnia Szko³a Zdrowia Publicznego Studium organizacji, zarz¹dzania ul. Œw. Teresy 8, ódÿ, tel. (0-42) , Wolne miejsca rekrutacja Instytut Medycyny Pracy i ekonomiki w opiece zdrowotnej , fax (0-42) , do 15 wrzeœnia im. Prof. Jerzego Nofera w odzi Uniwersytet Warszawski, Podyplomowe Studia Mened erskie ul. Szturmowa 1/3, Warszawa, Wolne miejsca rekrutacja Wydzia³ Zarz¹dzania w zakresie zarz¹dzania tel. (0-22) , do 23 wrzeœnia w ochronie zdrowia fax (0-22) , Uniwersytet Jagielloñski, Instytut Zdrowie Publiczne Zarz¹dzanie ul. Grzegórzecka 20, Kraków, tel.(0-12) , Wolne miejsca rekrutacja Zdrowia Publicznego, Wydzia³ Ochrony Szpitalem/Administracja Zdrowiem , fax (0-12) ; do 20 grudnia Zdrowia CM UJ Publicznym Akademia Ekonomiczna w Krakowie Zarz¹dzanie Sfer¹ Us³ug Medycznychul. Rakowicka 27, Kraków, tel. (0-12) , Wolne miejsca rekrutacja Szko³a Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania , , fax do 15 wrzeœnia Wy sza Szko³a Ekonomii i Informatyki Zarz¹dzanie s³u b¹ zdrowia ul. Œw. Filipa 17, Kraków, tel. (0-12) , Wolne miejsca rekrutacja w Krakowie, Instytut Studiów tel./fax (0-12) , do koñca paÿdziernika Mened erskich Szko³a G³ówna Handlowa 1. Kolegium Ekonomiczno-spo³eczne ul. Wiœniowa 41, Warszawa, tel. (0-22) Wolne miejsca rekrutacja w Warszawie Zarz¹dzanie zak³adami opieki zdrowotnej lub ; fax (0-22) , kom do 12 paÿdziernika Kolegium Zarz¹dzania I Finansów ul. Madaliñskiego 31/33, tel. (0-22) Wolne miejsca rekrutacja Zarz¹dzanie organizacjami ochrony zdrowia fax (0-22) , do momentu wyczerpania miejsc (paÿdziernik) 3. Katedra Finansów Przedsiêbiorstwa Al. Niepodleg³oœci 164, tel. (0-22) /96 Studia od marca 2007 r. Zarz¹dzanie finansami placówek s³u by fax (0-22) , kom zdrowia Wy sza Szko³a Finansów i Zarz¹dzania Podyplomowe studia organizacji ul. Pawia 55, Warszawa, Wolne miejsca rekrutacja w Warszawie, Kolegium Kszta³cenia i ekonomiki ochrony zdrowia tel. (0-22) , fax (0-22) , do 15 wrzeœnia Podyplomowego Miêdzynarodowa Szko³a Mened erów Planowanie i zarz¹dzanie ul. Marsza³kowska 77/79 p. 400A, Warszawa Wolne miejsca rekrutacja i Wy sza Szko³a Handlu i Finansów w ochronie zdrowia tel./fax (0-22) , do po³owy wrzeœnia Miêdzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie Wy sza Szko³a Przedsiêbiorczoœci MBA dla kadry medycznej ul. Jagielloñska 57, Warszawa Wolne miejsca rekrutacja i Zarz¹dzania im. Leona KoŸmiñskiego MBA. Zarz¹dzanie i ekonomika tel. (0-22) , do 15 wrzeœnia technoligii medycznych Uniwersytet Kard. S. Wyszyñskiego Organizacja i zarz¹dzanie ul. M³yñska 23/25, Radom, tel. (0-48) , Wolne miejsca rekrutacja trwa w Warszawie, Wydzia³ Teologiczny, w ochronie zdrowia Instytut Teologiczny w Radomiu wrzeœnia 2006 r.

3 Wy sza Szko³a Finansów Zarz¹dzanie w Ochronie Zdrowia ul. Soko³owska 172, kod Siedlce, Wolne miejsca rekrutacja i Zarz¹dzania w Siedlcachtel. (0-25) , fax (0-25) , do 30 wrzeœnia , Akademia Podlaska w Siedlcach, Podyplomowe Studium Promocji ul. gen. Orlicz-Dreszera 19/21, paw. F, Siedlce Wolne miejsca rekrutacja Instytut Nauk Spo³ecznychZdrowia i Edukacji Prozdrowotne tel./fax (0-25) , do 15 wrzeœnia Szko³a Wy sza im. Paw³a W³odkowica Studia podyplomowe mened er Al. Kiliñskiego 12, P³ock, Wolne miejsca rekrutacja w P³ocku s³u by zdrowia tel. (0-24) , , do 25 wrzeœnia Wy sza Szko³a Biznesu w Radomiu Studia podyplomowe: Mened er ul. Kolejowa 22, Radom, tel. (0-48) Wolne miejsca rekrutacja im. bp. Jana Chrapka w s³u bie zdrowia fax (0-48) ; do koñca wrzeœnia Wy sza Szko³a Administracji Zarz¹dzanie w ochronie zdrowia ul. Wybrze e Ojca Œw. Jana Paw³a II 2, Przemyœl, Wolne miejsca rekrutacja i Zarz¹dzania w Przemyœlu Zamiejscowy Wydzia³ Administracyjno-Prawny w Rzeszowie, do koñca wrzeœnia ul. Cegielniana 14, Rzeszów, tel. (0-16) , fax (0-16) ; Wy sza Szko³a Informatyki Zarz¹dzanie w s³u bie zdrowia ul. Sucharskiego 2, Rzeszów, tel. (0-17) , Wolne miejsca rekrutacja i Zarz¹dzania w Rzeszowie, Centrum (0-17) , fax (0-17) trwa Studiów Podyplomowych Wy sza Szko³a Finansów i Zarz¹dzania Zarz¹dzanie w Ochronie Zdrowia ul. Ciep³a 40, Bia³ystok, tel. (0-85) , , Wolne miejsca rekrutacja w Bia³ymstoku, Centrum Kszta³cenia fax (0-85) ; ; do koñca wrzeœnia Podyplomowego Akademia Medyczna Podyplomowe Studium Prawa, ul. Kiliñskiego 1, Bia³ystok, tel. (0-85) , Rekrutacja w Bia³ymstoku Organizacji i Zarz¹dzania ; od grudnia 2006 r. w Ochronie Zdrowia Wy sza Szko³a Zarz¹dzania w Kwidzynie Zarz¹dzanie w ochronie zdrowia ul. 11 Listopada 13, Kwidzyn, tel. (0-55) , Wolne miejsca rekrutacja do 15 wrzeœnia Politechnika Gdañska Zarz¹dzanie firm¹ w opiece zdrowotnej ul. Narutowicza 11/12, Gdañsk, Wolne miejsca rekrutacja Wydzia³ Zarz¹dzania i Ekonomii tel. (0-58) , , do wyczerpania miejsc fax (0-58) ; Górnoœl¹ska Wy sza Szko³a Handlowa Studia podyplomowe zarz¹dzanie ul. Harcerzy Wrzeœnia 3, Katowice, Wolne miejsca rekrutacja im. Wojciecha Korfantego w Katowicach i cotrolling w ochronie zdrowia tel. (0-32) , fax (0-32) do ich wyczerpania Akademia Ekonomiczna Zarz¹dzanie w ochronie zdrowia ul. 1 Maja 47, Katowice, bud. E, tel. (0-32) , Wolne miejsca rekrutacja im. K. Adamieckiego w Katowicach ; fax (0-32) do ichwyczerpania (rozpoczêcie w paÿdzierniku) Politechnika Œl¹ska w Gliwicach, Zarz¹dzanie i administracja ul. Roosevelta 26-28, Zabrze, tel. (0-32) , Wolne miejsca rekrutacja Wydzia³ Organizacji i Zarz¹dzania,Katedra w ochronie zdrowia ; fax (0-32) , do koñca wrzeœnia Podstaw Zarz¹dzania i Marketingu Beskidzka Wy sza Szko³a Turystyki Zarz¹dzanie placówkami s³u by zdrowia ul. Grunwaldzka 5, ywiec, Wolne miejsca rekrutacja w ywcu tel./fax (0-33) ; do ich wyczerpania 11 wrzeœnia 2006 r. 21

4 Wy sza Szko³a Ekonomii i Administracji Zarz¹dzanie ochron¹ zdrowia ul. Karczówkowska 41, Kielce, tel. (0-41) , Wolne miejsca rekrutacja im. prof. Edwarda Lipiñskiego w Kielcachw warunkachunii Europejskiej fax (0-41) ; do 10 paÿdziernika Wy sza Szko³a Humanistyczno- Zarz¹dzanie s³u b¹ zdrowia ul. Krakowska 26, Sandomierz, Wolne miejsca rekrutacja -Przyrodnicza w Sandomierzu, tel. (0-15) , , wew. 320, 350 do 15 wrzeœnia Studium Generale Sandomiriense fax.(015) , , wew. 300, Wy sza Szko³a Handlowa Zarz¹dzanie finansami w niepublicznych ul. Peryferyjna 15, Kielce, tel. (0-41) Wolne miejsca rekrutacja im. B. Markowskiego w Kielcachzak³adachopieki zdrowotnej , ; do 15 paÿdziernika Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski Zarz¹dzanie i Marketing ul. Micha³a Oczapowskiego 4, Olsztyn Wolne miejsca rekrutacja w Olsztynie, Wydzia³ Nauk w S³u bie Zdrowia tel. (0-89) ; tel. kom trwa ca³y czas Ekonomicznych, Katedra Analizy Rynku i Marketingu Wy sza Szko³a Informatyki i Ekonomii Organizacja i zarz¹dzanie ul. Barczewskiego 11, Olsztyn, tel. (0-89) Wolne miejsca rekrutacja Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w s³u bie zdrowia fax (0-89) w. 124; do 15 wrzeœnia w Olsztynie, Katedra Ekonomii Elbl¹ska Uczelnia Humanistyczno- Studium Podyplomowe EUHE ul. Lotnicza 2, Elbl¹g, tel. (0-55) Wolne miejsca rekrutacja --Ekonomiczna, Wydzia³ Nauk o Zdrowiu Zarz¹dzanie placówk¹ zdrowia , fax (0-55) do 30 wrzeœnia Wy sza Szko³a Bankowa w Poznaniu Zarz¹dzanie w S³u bie Zdrowia ul. Ratajczaka 5/7, pok. nr 100, tel. (0-61) Wolne miejsca rekrutacja fax (0-61) ; do ich wyczerpania Wy sza Szko³a Logistyki w Poznaniu Zarz¹dzanie logistyczne ul. E. Estkowskiego 6, Poznañ, tel. (0-61) Wolne miejsca rekrutacja w ochronie zdrowia fax (0-61) ; do koñca wrzeœnia Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Zarz¹dzanie w Opiece Zdrowotnej al. Niepodleg³oœci 10, Poznañ, tel. (0-61) Wolne miejsca - rekrutacja Wydzia³ Zarz¹dzania , , , , do 15 wrzeœnia Akademia Medyczna 1. Zarz¹dzanie w Opiece Zdrowotnej ul. Smoluchowskiego 11, Poznañ 1. Wolne miejsca rekrutacja im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2. Bezpieczeñstwo i Higiena Pracy tel. (0-61) , fax (0-61) do 15 wrzeœnia Wydzia³ Nauk o Zdrowiu w Zak³adach Opieki Zdrowotnej Wolne miejsca rekrutacja do 30 wrzeœnia Zachodniopomorska Szko³a Biznesu Zarz¹dzanie w opiece zdrowotnej ul. o³nierska 54 B, Szczecin, Wolne miejsca rekrutacja tel. (0-91) , fax (0-91) , do po³owy wrzeœnia wrzeœnia 2006 r.

5 n ORGANIZATORZY Studia podyplomowe organizowane s¹ przez Akademiê Ekonomiczn¹ we Wroc³awiu, we wspó³pracy z Agencj¹ Konsultingowo- -Edukacyjn¹ Ordo. n PE NA WIEDZA W KRÓTKIM CZASIE Zajêcia trwaj¹ dwa semestry i koñcz¹ siê obron¹ pracy dyplomowej oraz uzyskaniem dyplomu studiów podyplomowych akceptowanych przez MEN. n PODNIESIENIE KWALIFIKACJI Studia spe³niaj¹ wymogi kwalifikacyjne na stanowiska kierownicze w jednostkach opieki zdrowotnej zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia z dnia r. n PROGRAM Bogaty i ró norodny program zajêæ zapewnia uzyskanie aktualnej wiedzy z dziedziny ekonomii, prawa, marketingu, zarz¹dzania i finansów. n CEL Studia maj¹ na celu profesjonalne przygotowanie kadry mened erskiej do efektywnego dzia³ania, tak by w sposób nowoczesny, twórczy potrafi³a w warunkach gospodarki rynkowej zarz¹dzaæ jednostkami opieki zdrowotnej zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Uczestnicy nabywaj¹ wiedzê i umiejêtnoœci pozwalaj¹ce na sprawne i efektywne zarz¹dzanie firm¹ w warunkach tworzenia siê nowego rynku us³ug medycznych zarówno w publicznym, jak i prywatnym sektorze, zmieniaj¹cego siê systemu ochrony zdrowia. n WYBITNI NAUKOWCY, EKSPERCI, PRAKTYCY Zajêcia prowadzone s¹ przez naukowców z takich uczelni, jak Akademia Ekonomiczna we Wroc³awiu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloñski, oraz specjalistów i ekspertów z Ministerstwa Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia.,,,, O STUDIACH PODYPLOMOWYCH UCZESTNICY Zbigniew Sawicki, lekarz medycyny: W tym roku odebra³em dyplom studiów podyplomowych Zarz¹dzanie i finanse w ochronie zdrowia. Jestem bardzo zadowolony z udzia³u w studiach. Dostarczy³y mi one profesjonalnej,, wiedzy i umiejêtnoœci, niezwykle przydatnych w lekarskiej dzia³alnoœci zawodowej. Jerzy Badyda, w³aœciciel NZOZ: Prowadzê swój biznes, dlatego dbaj¹c o NZOZ zdecydowa³em siê skoñczyæ studia podyplomowe. Szczególnie lekarze musz¹ poznaæ podstawy finansów, prawa, by móc efektywnie kierowaæ swoj¹ placówk¹. Krzysztof Dawidowski, sekretarz OIL w Bia³ymstoku: Jako osoba zaanga owana w dzia³alnoœæ samorz¹dow¹, zwraca³em uwagê na wszelkie informacje nt. systemu ochrony zdrowia i mo liwoœci jego rozwoju. Tak¹ wiedzê faktycznie otrzyma³em i zamierzam j¹ wykorzystaæ choæby w reagowaniu na wszelkie nowe pomys³y, jakich obecnie jest mnóstwo. Wa ne jest, by lekarze potrafili krytycznie obserwowaæ to wszystko, co w koñcu wp³ywa na ich ycie. Prof. Marek yszczak prorektor Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu, dziekan Wydzia³u Gospodarki Narodowej Wysoki poziom merytoryczny zajêæ, interesuj¹ca, aktualna problematyka oraz znakomita organizacja daje mo liwoœæ uzyskania solidnej wiedzy, na któr¹ sk³ada siê kilkanaœcie lat zaanga owania naszej uczelni w dzia³anie na rzecz kszta³cenia kadry mened erskiej. Nasza kadra naukowa czynnie uczestniczy w konsultacjach z zakresu analiz dotycz¹cych finansów, ubezpieczeñ, rachunkowoœci, czyli wspiera opracowywanie strategii ekonomicznych, przydatnych w bie ¹cej pracy zarz¹dzaj¹cych placówkami medycznymi. Dr Maria Wêgrzyn Kierownik naukowy studiów podyplomowych Wiedza, zdolnoœci, nowe umiejêtnoœci personelu nabywane podczas ró norodnych form kszta³cenia, musz¹ byæ zorientowane na potrzeby zdrowotne pacjentów g³ównych odbiorców us³ug medycznych. Obecnie bez wiedzy z ekonomii i zarz¹dzania nie ma szans na profesjonalne kierowanie zozami. Dlatego tak wa n¹ rolê spe³niaj¹ studia podyplomowe Zarz¹dzanie i finanse w ochronie zdrowia, które kszta³tuj¹ mened erów. Dariusz Wasilewski Kierownik organizacyjny studiów podyplomowych Koniecznoœæ wprowadzenia elementów gospodarki rynkowej do dzia³alnoœci zak³adów opieki zdrowotnej, konkurencja na rynku us³ug zdrowotnych oraz konsekwentne pojawianie siê podmiotów œwiadcz¹cych us³ugi medyczne i restrukturyzacja istniej¹cych zwiêkszaj¹ wymagania stawiane pracownikom sektora ochrony zdrowia i wymuszaj¹ potrzebê ustawicznego podnoszenia kwalifikacji. Od 6 lat obserwujê zadowolenie uczestników ze studiów podyplomowych, co wyraÿnie widaæ w wynikach systematycznych badañ satysfakcji, jakie robimy po ka dych zajêciach. Na pewno jest to efektem pracy rewelacyjnej kadry naukowej z Wroc³awia i grupy ekspertów-praktyków. Agencja Konsultingowo-Edukacyjna Ordo Sp. z o.o ul. Elektryczna Bia³ystok Tel.: (0-85) ; Fax: (0-85) Bli sze informacje i zapisy: ww.ordo.info.pl Filia we Wroc³awiu ul. Armii Krajowej 8a/1 tel./fax:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 6 496 Poz. 28 Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. Instytucjami i laboratoriami uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie limitów przyj ç na studia medyczne

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie limitów przyj ç na studia medyczne Dziennik Ustaw Nr 215 17060 Poz. 1673 1673 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie limitów przyj ç na studia medyczne Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW sporządzona na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz.U. z 2016 r., poz. 122) Lp. Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum 074 666 22 25, Wspierania Inicjatyw 0 801 906 100

Regionalne Centrum 074 666 22 25, Wspierania Inicjatyw 0 801 906 100 Regionalny Ośrodek EFS Ostrołęka Instytucja prowadząca ośrodek ulica miasto Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida ul. Piłsudskiego 38 07-410 Ostrołęka punkt informacyjny 029 760 09 95 strona internetowa www.ostroleka.roefs.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA AL. JEROZOLIMSKIE 55, 0-6 WARSZAWA Warszawa, dnia 07/0/0 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZNAK POSTĘPOWANIA: ZZP 6/, POZYCJE: - 6 Zakład Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkol cych w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzie 1.04.2008 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkol cych w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzie 1.04.2008 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOL CYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJ CYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOL CYCH). EPIDEMIOLOGIA -0 Bydgoszcz Epidemiologiczna w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Ul. Krakowska 30 43-309 Bielsko-Biała Tel. 33 8290164 Ul. Mirocińska 40 35-232 Rzeszów Te. 17 866 04 30. 1. Kolegium.

Ul. Krakowska 30 43-309 Bielsko-Biała Tel. 33 8290164 Ul. Mirocińska 40 35-232 Rzeszów Te. 17 866 04 30. 1. Kolegium. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY ZGODĘ MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA PROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY - zgody wydane na podstawie ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Gabriela Woźnica-Bańka Kierownik Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Obecnie karierę zawodową wyznacza trend całoŝyciowego uczenia

Bardziej szczegółowo

Lider w praktyce pielęgniarskiej

Lider w praktyce pielęgniarskiej II FORUM DYSKUSYJN0 - NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE Lider w praktyce pielęgniarskiej Lublin, 13 MAJA 2015 Organizator: Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

17-20 LISTOPADA 2009 Patronat Honorowy Prezydent Miasta Tarnobrzeg Starosta Powiatu Mieleckiego Starosta Powiatu Jaros³awskiego Prezydent Miasta Przemyœla Patronat Medialny: Serwis edukacyjny kierunkistudiow.pl

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA: MODUŁ IV - Motywowanie i delegowanie zadań pracownikom

AKADEMIA MENEDŻERA: MODUŁ IV - Motywowanie i delegowanie zadań pracownikom AKADEMIA MENEDŻERA: MODUŁ IV - Motywowanie i delegowanie zadań pracownikom Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/11/6138/7828 Cena netto 1 190,00 zł Cena brutto 1 463,70 zł Cena netto za godzinę 74,38

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne Przygotowanie pedagogiczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7773 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 13,31 zł Cena brutto za godzinę 13,31 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Kwota wypłacona przez uczelnię na stypendia dla studentów. 3 PL BIALYST02 Akademia Medyczna w Białymstoku 25 200 2 500 1 680

Kwota wypłacona przez uczelnię na stypendia dla studentów. 3 PL BIALYST02 Akademia Medyczna w Białymstoku 25 200 2 500 1 680 1 PL BIALA01 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej wypłacona na 2 PL BIALYST01 Politechnika Białostocka 305 240 14 400 12 960 3 PL BIALYST02 Akademia Medyczna w

Bardziej szczegółowo

I. Projekt zadania pt.: Prowadzenie i rozbudowa Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) u dorosłych i u dzieci.

I. Projekt zadania pt.: Prowadzenie i rozbudowa Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) u dorosłych i u dzieci. Załącznik nr 1 I. Projekt zadania pt.: Prowadzenie i rozbudowa Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) u dorosłych i u dzieci. 1) Skrótowy opis celów i podstawowych elementów zadania; Celem

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Artykuły informacyjne i promocyjne 2015/S 243-441448. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Warszawa: Artykuły informacyjne i promocyjne 2015/S 243-441448. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:441448-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Artykuły informacyjne i promocyjne 2015/S 243-441448 Ogłoszenie o udzieleniu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR -SPECJALIZACJE

INFORMATOR -SPECJALIZACJE INFORMATOR -SPECJALIZACJE Informator został przygotowany w oparciu o specjalizacje z których akredytacje posiada Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uniwersytet, został wybrany

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH KCSC 141O 28/ 08 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH ISTOTA FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁU I JEJ ZNACZENIE DLA

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Studia II stopnia (magisterskie) Niestacjonarne Wybór promotorów prac dyplomowych - magisterskich Rok akademicki 2015/2016 Promotorzy prac dyplomowych - magisterskich

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny Projekt z dnia 20 lipca 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny Na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

10-23 53 4-5 50 33-36 55-56. XV Jubileuszowe Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów

10-23 53 4-5 50 33-36 55-56. XV Jubileuszowe Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów Wykaz wystawców ALMAMER Szkoła Wyższa stoisko 53 BELLONA SA stoisko 45 Biblioteka Analiz Sp. z o.o. Magazyn Literacki Książki Biblioteka Uniwersytecka stoisko 41 Bogucki Wydawnictwo Naukowe stoisko 9 Notes

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO KO.ES.2714.2.2015.15 Kłodzko, dnia 27.07.2015r. Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla łącznie 40 osób bezrobotnych, uczestników

Bardziej szczegółowo

(II) Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo

(II) Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo L.p. Miasto Uczelnia Kierunek kształcenia Data uzyskania akredytacji 1 Lublin Akademia Medyczna 6.08.2007(II) 6.08.2007(II) Czas, na jaki wydano akredytację Koniec terminu akredytacji 6.08.2012 6.08.2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

REGULAMIN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO Regulamin dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Strona 1 z 5 REGULAMIN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI w Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Lubaniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO GROTA W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 Oferta edukacyjna w roku 2015: Dla absolwentów Technikum

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Fundacja Edukacyjna Perspektywy Organizatorzy Fundacja Edukacyjna Perspektywy jest niezale nà organizacjà non-profit promujàcà szkolnictwo wy sze i wspierajàcà proces internacjonalizacji polskich uczelni

Bardziej szczegółowo

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r.

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 2 Wypełnia US Oddział terenowy Nr formularza Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON S- Sprawozdanie o studiach

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2013 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2013 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2013 roku Opracowała Beata Perzanowska na podstawie danych zebranych przez wychowawców Absolwenci w e d ł u g r o

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 729013 Temat: Studia Podyplomowe Menedżer Procesów Biznesowych 5 Październik - 29 Czerwiec Warszawa, Akademii Finansów i Biznesu - Warszawa, ul.stokłosy 3,

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej dotyczy planów studiów zatwierdzonych uchwałami od 27/2012/2013 do 30/2012/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. i od 45/2012/2013

Bardziej szczegółowo

Szkolenia stacjonarne

Szkolenia stacjonarne Jesteś tu: Bossafx.pl Szkolenia stacjonarne kiedy gdzie temat prowadzący szczegóły 17.01.2012 15:30-18:00 Łódź- Centrum Biznesowe SYNERGIA, ul. Wólczańska 128/134 Harmoniczna strategia rynkowa rejestracja

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania: Zapobieganie grypie i jej powikłaniom Rodzaj zadania: konkurs ofert Termin składania ofert: 2008/11/17 Ogłoszenie konkursu ofert

Nazwa zadania: Zapobieganie grypie i jej powikłaniom Rodzaj zadania: konkurs ofert Termin składania ofert: 2008/11/17 Ogłoszenie konkursu ofert Nr konkursu: WZiPS -IV/4/2008 Nazwa zadania: Zapobieganie grypie i jej powikłaniom Rodzaj zadania: konkurs ofert Termin składania ofert: 2008/11/17 Ogłoszenie konkursu ofert Prezydent Miasta Szczecin na

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Spis pozwoleñ na czynnoœci polegaj¹ce na pobieraniu i przeszczepianiu komórek tkanek i narz¹dów

Spis pozwoleñ na czynnoœci polegaj¹ce na pobieraniu i przeszczepianiu komórek tkanek i narz¹dów Spis pozwoleñ na czynnoœci polegaj¹ce na pobieraniu i przeszczepianiu komórek tkanek i narz¹dów Podmioty lecznicze posiadaj¹ce na czynnoœci polegaj¹ce na pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu narz¹dów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 20/2011 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 5 maja 2011 roku

Uchwała Nr 20/2011 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 5 maja 2011 roku Uchwała Nr 20/2011 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kursy

Bardziej szczegółowo

DATA NAZWA WYDARZENIA MIEJSCE OPIS INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA 05.04.2016 Targi pracy i edukacji Hala sportowo Targi pracy skierowane do

DATA NAZWA WYDARZENIA MIEJSCE OPIS INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA 05.04.2016 Targi pracy i edukacji Hala sportowo Targi pracy skierowane do DATA NAZWA WYDARZENIA MIEJSCE OPIS INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA 05.04.2016 Targi pracy i edukacji Hala sportowo Targi pracy skierowane do widowiskowa pracodawców działających w w Nidzicy, ul.polna 8 ramach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl 1 z 5 2014-09-19 09:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl Katowice: ROPS.ZPP.3321.28.2014 - Wybór osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna INFORMATOR ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl 1.HISTORIA PORADNI. Poradnia

Bardziej szczegółowo

Urzedy. id 1. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Nazwa urzędu. Kod pocztowy 00-922. Ulica ul. Wawelska 52/54. Województwo.

Urzedy. id 1. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Nazwa urzędu. Kod pocztowy 00-922. Ulica ul. Wawelska 52/54. Województwo. Urzedy id 1 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Warszawa Kod pocztowy 00-922 Ulica ul. Wawelska 52/54 mazowieckie Telefon (22) 579 29 00 Fax (22) 579 21 27 www.gdos.gov.pl kancelaria@gdos.gov.pl id 2

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi www.wup.lodz.pl. Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi www.pup-lodz.pl. Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód www.puplodz.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi www.wup.lodz.pl. Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi www.pup-lodz.pl. Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód www.puplodz. Wykaz instytucji i organizacji, które pomagają wspierać indywidualne działania związane z poszukiwaniem pracy lub podejmowaniem działalności gospodarczej Poszukiwanie pracy: Strony internetowe www.dlaczego.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r.

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r. 35/2008 Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 roku oraz ustalenie regulaminu przyznawania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Zbąszyń. Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/71 Senatu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 26 stycznia 2010 r.

Uchwała Nr IV/71 Senatu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 26 stycznia 2010 r. Uchwała Nr IV/71 w sprawie zatwierdzenia prowizorium budŝetowego Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na rok 2010 Na podstawie pkt 4 Harmonogramu prac związanych ze sporządzeniem

Bardziej szczegółowo

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie zarządzanie ekonomia Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH POD AUSPICJAMI DEKADY KOŚCI I STAWÓW WHO KOMUNIKAT 2 Warszawa- luty 2012 PATRONAT HONOROWY JM REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO PROF. DR HAB. MED. MAREK KRAWCZYK PATRONAT NAUKOWY POLSKIE TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 41 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 marca 2015 r.

Zarządzenie nr 41 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 marca 2015 r. Zarządzenie nr 41 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Niemce oraz ustalenia

Bardziej szczegółowo

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2011

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2011 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2011 CELOWA RODZAJ DOTACJI NAZWA BENEFICJENTA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/134/2011 Rady Powiatu w z dnia 30 listopada 2011

Bardziej szczegółowo

Potencjał sektora IT w województwie warmińsko-mazurskim. Olsztyn 20 czerwca 2016 r.

Potencjał sektora IT w województwie warmińsko-mazurskim. Olsztyn 20 czerwca 2016 r. Potencjał sektora IT w województwie warmińsko-mazurskim Olsztyn 20 czerwca 2016 r. Warmia i Mazury Zamieszkiwane jest przez 1 443,9 mln mieszkańców. Czwarty co do wielkości region Polski. Olsztyn, Elbląg

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OŒWIATOWY 2015/2016

INFORMATOR OŒWIATOWY 2015/2016 INFORMATOR OŒWIATOWY 2015/2016 Szko³a WILIAMS posiada uprawnienia szko³y publicznej Wystawiamy zaœwiadczenia: ZUS, KRUS, MOPS i inne. Liceum Ogólnokszta³c¹ce Szko³y Policealne Studia I i II stopnia Studia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl 1 z 9 2013-10-09 14:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl Katowice: Usługi realizowane w ramach projektu BELFER ONLINE

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Podstawowe informacje Oferta studiów podyplomowych Legislacja administracyjna jest kierowana przede wszystkim do pracowników i urzędników administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską. SZ.634-01/11/GG Rybnik 05.05.2011 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską. SZ.634-01/11/GG Rybnik 05.05.2011 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZ.634-01/11/GG Rybnik 05.05.2011 r. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

Najlepsza uczelnia w Krakowie. Ranking szkół kształcących menedżerów zdrowia

Najlepsza uczelnia w Krakowie. Ranking szkół kształcących menedżerów zdrowia Ranking szkół kształcących menedżerów zdrowia Najlepsza uczelnia w Krakowie fot. Images.com/Corbis Placówka może się szczycić wybitnymi osiągnięciami medycznymi, ale to ekonomia zdecyduje, czy w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Autor programu: Prof. dr hab. inż. Zofia Wilimowska Instytut Finansów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne)

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) 1. Specjalność: Menedżer personalny Prowadzący seminarium: prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz Tytuł seminarium: Zarządzanie ludźmi 1. Procesy doboru

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU (ASD) rekrutacja na rok akademicki 2014/2015 już trwa!!! l SERDECZNIE ZAPRASZAM

EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU (ASD) rekrutacja na rok akademicki 2014/2015 już trwa!!! l SERDECZNIE ZAPRASZAM EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU (ASD) rekrutacja na rok akademicki 2014/2015 już trwa!!! l SERDECZNIE ZAPRASZAM liczba miejsc ograniczona kierownik naukowy: dr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych Certyfikowany Doradca Finansowy

EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych Certyfikowany Doradca Finansowy Zadbaj o swoją przyszłość zawodową i stań się liderem na rynku pracy. Nowy zawód EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych Certyfikowany Doradca Finansowy KTO MOŻE APLIKOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami

Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/7405/7654 Cena netto 4 200,00 zł Cena brutto 4 200,00 zł Cena netto za godzinę 26,25 zł Cena brutto za godzinę 26,25

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny Michał Brzeziński 1 z 6 Skala dzia a Program zdrowotny Dzia ania wieloletnie Dzia ania wieloo rodkowe Nie tylko interwencje medyczne Interwencje medyczne prewencja Interwencje edukacyjne profilaktyka Interwencje

Bardziej szczegółowo

49 50-53 6 7-18 27-30 42-46. XVI Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów

49 50-53 6 7-18 27-30 42-46. XVI Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów Wykaz wystawców Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi stoisko 1 BELLONA SA stoisko 38 Biblioteka Analiz Sp. z o.o. Magazyn Literacki Książki Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu stoisko

Bardziej szczegółowo

Ankieta Aplikacyjna. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Ankieta Aplikacyjna. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego Załącznik 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie Kucharz Doskonały. Dziedzictwo kulinarne w pracy nauczycieli szkół gastronomicznych. Ankieta Aplikacyjna Tytuł projektu Nr projektu Priorytet,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

3. Realizacja projektu

3. Realizacja projektu KONSULTANTÓW 1. Wprowadzenie!"#$ % #&!'( ) ' '! *!) +!))#,!-+ # #,.',+!'+'/0 #"0.1!2!0 3 4&#$)0!'!'+ Ministerstwem Zdrowia Biuro ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia. +)#,1'"! $5#"! '+$!

Bardziej szczegółowo

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH» Od studenta do menadżera»zarządzanie karierą międzynarodową»między starym a nowym - sztuka w świecie biznesu...www.pwsbijo.pl POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lipca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie limitów przyj ç na studia medyczne

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lipca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie limitów przyj ç na studia medyczne Dziennik Ustaw Nr 153 10815 Poz. 1618 1618 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lipca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie limitów przyj ç na studia medyczne Na podstawie art. 4 ust. 3a

Bardziej szczegółowo

lp. uczelnia podstawowa jednostka organizacyjna uczelni 9. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Wychowania Artystycznego

lp. uczelnia podstawowa jednostka organizacyjna uczelni 9. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Wychowania Artystycznego Wykaz wniosków złożonych w ramach konkursu na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji lp.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 148/2013 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 11 stycznia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 148/2013 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 11 stycznia 2013r. 0050.148.2013 ZARZĄDZENIE NR 148/2013 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013r, oraz ustalenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK MEDIACJI, KSZTAŁCENIA I PORAD PRAWNYCH w Olsztynie

OŚRODEK MEDIACJI, KSZTAŁCENIA I PORAD PRAWNYCH w Olsztynie OŚRODEK MEDIACJI, KSZTAŁCENIA I PORAD PRAWNYCH w Olsztynie Celem działania STOWARZYSZENIA jest: - promowanie idei mediacji; - podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym lub wychowawczym; -kształcenie

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych W związku z decyzją MNiSW cofającą uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownika ds. kształcenia ustawicznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownika ds. kształcenia ustawicznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownika ds. kształcenia ustawicznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

1922-1939 KALENDARIUM

1922-1939 KALENDARIUM 1922-1939 KALENDARIUM 1918 Grudzieñ - ukazuje siê Rozkaz nr 1 Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych z 9.12.1918 r., który o lekarzach s³u ¹cych w wojsku stwierdza, i...s¹ oficerami i pos³uguj¹

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.05.2016 godz. 12:59:25 Numer KRS: 0000127341

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.05.2016 godz. 12:59:25 Numer KRS: 0000127341 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.05.2016 godz. 12:59:25 Numer KRS: 0000127341 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW DLA OBSZARU WŁAŚCIWOŚCI SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁODZI

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW DLA OBSZARU WŁAŚCIWOŚCI SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁODZI kierunek: filologia rosyjska 1. DIDOWICZ ANNA 1971r. ul. Kręta 14 95-100 Słowik tel. 607-870-538 e-mail: annado@poczta.onet.eu z zakresu mediacji w sprawach rodzinnych zorganizowane przez Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci

Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci ORUM LIDERÓW Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci orum Programy liderów realizowane przez Polsk¹ Agencjê

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA 3-LETNIA Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. www.enel.pl

STRATEGIA 3-LETNIA Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. www.enel.pl STRATEGIA 3-LETNIA Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. OBSZARY DZIAŁALNOŚCI Abonamenty 57% przychodów Usługi komercyjne i ubezpieczeniowe w przychodniach 15% przychodów Diagnostyka obrazowa 16% przychodów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy. Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks

Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy. Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks 2 Projekt Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Realizowany przez PTE w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Zapisy na kursy B i C

Zapisy na kursy B i C Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego Zapisy na kursy B i C rok akademicki 2016 / 2017 procedura i terminarz Gdańsk, 2016 Tok studiów w Instytucie Psychologii UG Poziomy nauczania i ścieżki specjalizacyjne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT WYKONAWCZYCH - dot. naboru jesiennego ( rozpoczęcie studiów jesienią 2012r. ) dla kierunku kształcenia pielęgniarstwo

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT WYKONAWCZYCH - dot. naboru jesiennego ( rozpoczęcie studiów jesienią 2012r. ) dla kierunku kształcenia pielęgniarstwo Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT WYKONAWCZYCH - dot. naboru jesiennego ( rozpoczęcie studiów jesienią 2012r. ) dla kierunku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE Projekt z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598 1 / 16 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:112598-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598 Centrum Usług Wspólnych IGB, Powsińska

Bardziej szczegółowo

1. Informacja dla kandydatów do szkół

1. Informacja dla kandydatów do szkół 1. Informacja dla kandydatów do szkół Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie badań lekarskich

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Nauczyciel na miarę czasów język angielski w wychowaniu przedszkolnej i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/23/6571/11530 Cena netto 1 780,00 zł Cena brutto 1 780,00 zł Cena netto za godzinę 111,25

Bardziej szczegółowo

LISTA RANKINGOWA. Wnioski o dofinansowanie projektów ocenione POZYTYWNIE. Uczelnia Miejscowość Tytuł projektu. Kraków. Gdańsk. Katowice.

LISTA RANKINGOWA. Wnioski o dofinansowanie projektów ocenione POZYTYWNIE. Uczelnia Miejscowość Tytuł projektu. Kraków. Gdańsk. Katowice. LISTA RANKINGOWA Wnioski o dofinansowanie projektów ocenione POZYTYWNIE L.p. Nr kancelar. Nr. KSI Uczelnia Miejscowość Tytuł projektu Liczba punktów 1. 708 068 Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Kierunek ZARZ DZANIE. Studiuj Zarz dzanie to praca z lud mi i ci gle nowe wyzwania!

Kierunek ZARZ DZANIE. Studiuj Zarz dzanie to praca z lud mi i ci gle nowe wyzwania! Kierunek ZARZ DZANIE Studiuj Zarz dzanie to praca z lud mi i ci gle nowe wyzwania! Kilka faktów o kierunku Zarz dzanie @ najstarszy kierunek studiów prowadzony na Wydziale Organizacji i Zarz dzania @ absolwenci

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja Szpitala, Kierownik Centralnej Sterylizatorni. Szanowni Państwo,

Dyrekcja Szpitala, Kierownik Centralnej Sterylizatorni. Szanowni Państwo, Dyrekcja Szpitala, Kierownik Centralnej Sterylizatorni Szanowni Państwo, Kierujemy do Państwa propozycję Kursu Kwalifikacyjnego dla Kierowników Centralnych Sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Rozwój e learningu z wykorzystaniem funduszy europejskich. Piotr Koenig UMWP

Rozwój e learningu z wykorzystaniem funduszy europejskich. Piotr Koenig UMWP Rozwój e learningu z wykorzystaniem funduszy europejskich Piotr Koenig UMWP Okres 2004-2006 Projekt KNOW Kształcenie Na odległość Wspierające rozwój kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim (2005

Bardziej szczegółowo

Ankieta Aplikacyjna. Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia Tytuł projektu. Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty

Ankieta Aplikacyjna. Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia Tytuł projektu. Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Załącznik 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia zawodowego w zakresie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Wydział Prawa i Administracji Studia podyplomowe z negocjacji i mediacji konto Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego Nr 80 8642 1126 2012 1119 9353 0007 z dopiskiem - studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo