Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Moda na kszta³cenie Podyplomowe studia dla mened erów opieki zdrowotnej s¹ ju dziœ standardem. Sprawne zarz¹dzanie placówk¹ medyczn¹ wymaga szerokiej i stale aktualizowanej wiedzy prawnej, ekonomicznej, z zakresu rachunkowoœci, zarz¹dzania zasobami ludzkimi i wielu innych dziedzin. Uczelnie kszta³c¹ce mened erów opieki zdrowotnej maj¹ jeszcze wolne miejsca na studiach podyplomowych, na kierunkach zarz¹dzanie w ochronie zdrowia i pokrewnych. Studia takie prowadzi oko³o 50 oœrodków w Polsce. Ich koszt to œrednio 1,5 2 tys. z³ za semestr. Dro sze s¹ studia typu MBA (ok. 4 tys. z³ za semestr), a warunkiem ich rozpoczêcia jest co najmniej 3-letnie doœwiadczenie w pracy na kierowniczym stanowisku. Kierunki takie, jak zarz¹dzanie w ochronie zdrowia, adresowane s¹ do lekarzy, farmaceutów, pielêgniarek oraz mened erów i finansistów kieruj¹cych publicznymi i niepublicznymi zozami lub maj¹cych takie plany kariery zawodowej. Studia trwaj¹ zwykle 2 semestry, odbywaj¹ siê w trybie zaocznym. W wiêkszoœci uczelni o przyjêciu decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ, warunkiem jest oczywiœcie posiadanie dyplomu ukoñczenia studiów wy szych. Oferta uczelni jest szeroka, prawie wszystkie prowadz¹ jeszcze rekrutacjê. W wiêkszoœci oœrodków trwaæ ona bêdzie a do zgromadzenia wystarczaj¹cej liczby kandydatów, choæ najczêœciej studia rusz¹ w paÿdzierniku. Co daj¹ absolwentom podyplomowe studia z zarz¹dzania? Jolanta Borzyszka, dyrektor Wydzia³u Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Dolnoœl¹skiego: Nale ê do weteranów wœród mened erów opieki zdrowotnej. W 1991 r. ukoñczy³am z pierwszym s³ynnym rocznikiem pierwsze w Polsce studia podyplomowe z zakresu ekonomiki zdrowia pod kierunkiem dr. Katarzyny Tymowskiej. Grupa absolwentów za³o y³a Stowarzyszenie Mened erów Opieki Zdrowotnej czuliœmy potrzebê kontynuowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych, doskonalenia umiejêtnoœci zarz¹dczych, wymiany doœwiadczeñ, integracji œrodowiska. Ukoñczenie tych studiów, a potem innych szkoleñ i kursów krajowych i zagranicznych pozwoli³o mi nie tylko rozwijaæ siê zawodowo, ale wkrótce organizowaæ czy wspó³organizowaæ konferencje i szkolenia dla zarz¹dzaj¹cych opiek¹ zdrowotn¹, wyk³adaæ na seminariach, konstruowaæ programy restrukturyzacyjne. Polskie instytucje edukacyjne oferuj¹ ró nego rodzaju studia podyplomowe o ró nej jakoœci. Ocena tej jakoœci jest trudna, nie wprowadzono bowiem dot¹d systemu akredytacji instytucji kszta³c¹cych b¹dÿ programów kszta³cenia. Akredytacja zaœ by³aby uznaniem zgodnoœci poziomu kszta³cenia z przyjêtymi wzorcami zapewnienia tej jakoœci. Kandydatom do szkoleñ u³atwi³aby rozpoznanie i wybór uczelni oraz programów edukacyjnych. Niedawno na zlecenie urzêdu marsza³kowskiego przeprowadzono badanie jakoœci zarz¹dzania w 46 zak³adach opieki zdrowotnej podleg³ych samorz¹dowi województwa dolnoœl¹skiego. W efekcie zak³ady otrzyma³y indywidualne rekomendacje dotycz¹ce osi¹gniêcia celów d³ugo- i krótkoterminowych. Przy tej okazji ujawni³a siê te koniecznoœæ szkoleñ dla kadry zarz¹dzaj¹cej w szpitalach: dyrektorów, ordynatorów, pielêgniarek oddzia³owych, szczególnie w zakresie bud etowania i kontrolingu. Po raz kolejny zosta³o potwierdzone, e kompetentny, sprawny i efektywny zespó³ to dobrze zarz¹dzany szpital. Na szczêœcie, dostêp do wartoœciowych studiów i szkoleñ nie musi byæ ograniczony barier¹ finansow¹; wiele z nich jest wspó³finansowanych lub finansowanych przez UE. Anna Gielewska 11 wrzeœnia 2006 r. 19

2 Uczelnia Kierunek Kontakt Rekrutacja Akademia Medyczna im. Piastów Œl¹skich Studia podyplomowe: Mened er ul. O. Bujwida 44, Wroc³aw, tel. (0-71) Wolne miejsca rekrutacja we Wroc³awiu, Wydzia³ Lekarski Kszta³cenia ochrony zdrowia do 30 wrzeœnia Podyplomowego, Katedra i Zak³ad Medycyny Spo³ecznej Wa³brzyska Wy sza Szko³a Zarz¹dzania Organizacja i zarz¹dzanie ul. Wroc³awska 10c, Wa³brzych, tel. (0-74) Wolne miejsca - rekrutacja i Przedsiêbiorczoœci, Miêdzyregionalne ochron¹ zdrowia fax (0-74) , do ich wyczerpania Centrum Edukacji Akademia Ekonomiczna Zarz¹dzanie w ochronie zdrowia ul. Komandorska 118/120, bud. A, pok. 134, Wroc³aw Rekrutacja zakoñczona im. Oskara Langego we Wroc³awiu, tel. (0-71) ; Wydzia³ Gospodarki Narodowej Wydzia³ Zarz¹dzania i Informatyki Zarz¹dzanie jednostkami opieki ul. aciarska 28, Wroc³aw, Rekrutacja trwa we wspó³pracy z Zak³adem Szkolenia zdrowotnej tel. (0-71) i Ekspertyz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego PETEKS) Wy sza Szko³a Zarz¹dzania 1. Zarz¹dzanie zasobami zdrowotnymi ul. Krakowska 56/62, Wroc³aw Wolne miejsca rekrutacja Edukacja we Wroc³awiu cz³owieka (poradnictwo w chorobach tel. (0-71) , do 15 wrzeœnia cywilizacyjnych) 2. Zarz¹dzanie S³u b¹ Zdrowia Wy sza Szko³a Przedsiêbiorczoœci Zarz¹dzanie s³u b¹ zdrowia ul. Bursaki 12, Lublin, tel. (0-81) , Wolne miejsca rekrutacja i Administracji w Lublinie , fax (0-81) , do koñca wrzeœnia Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej, Podyplomowe studia administracji ul. Spokojna 7a, Lublin, tel./fax (0-81) , Wolne miejsca rekrutacja Wydzia³ Prawa i Administracji i zarz¹dzania dla kadry kierowniczej (0-81) ; do 15 wrzeœnia oraz Centrum Szkolenia Samorz¹du w s³u bie zdrowia i Administracji w Lublinie Wy sza Szko³a Zarz¹dzania i Administracji Polityka zdrowotna i zarz¹dzanie ul. Akademicka 4, Zamoœæ, Wolne miejsca rekrutacja w Zamoœciu w ochronie zdrowia tel. (0-84) ; do koñca wrzeœnia Spo³eczna Wy sza Szko³a Master of Public Administration in ul. Gdañska 121/123, ódÿ, Wolne miejsca - rekrutacja Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania Health Systems - Zarz¹dzanie tel. (0-42) ; fax (0-42) do 30 wrzeœnia w odzi oraz Clark University w s³u bie zdrowia Wy sza Szko³a Zarz¹dzania i Finansów Miêdzyuczelniane studium podyplomowe ul. D³uga 34, Bydgoszcz, tel. (0-52) , Wolne miejsce rekrutacja oraz Akademia Medyczna organizacji i zarz¹dzania w ochronie fax (0-52) , do 15 wrzeœnia w Bydgoszczy zdrowia Biuro rekrutacji: ul. Leœna 9, Bydgoszcz, tel. (0-52) , wew. 20, Wy sza Szko³a Humanistyczno- Zarz¹dzanie i marketing w firmie ul. Rewolucji 1905 r. nr 52, ódÿ, Wolne miejsca rekrutacja -Ekonomiczna w odzi, Centrum medycznej tel. (0-42) /039; fax (0-42) do koñca wrzeœnia Kszta³cenia Podyplomowego Wy sza Szko³a Gospodarki Krajowej Zarz¹dzanie placówkami s³u by zdrowia ul. Lelewela 7, Kutno Wolne miejsca rekrutacja w Kutnie, Centrum Doskonalenia tel./fax (0-24) do 16 wrzeœnia Kadr i Nauczycieli Politechnika ódzka, Zarz¹dzanie s³u b¹ zdrowia ul. Skorupki 6/8, ódÿ, tel. (0-42) , Wolne miejsca rekrutacja Wydzia³ Organizacji i Zarz¹dzania i elementy techniki medycznej , do 31 paÿdziernika Instytut Edukacji Ustawicznej Zarz¹dzanie i marketing ul. Piotrkowska 143, ódÿ, lok. 212, Wolne miejsca rekrutacja dr Beata Owczarska w odzi w s³u bie zdrowia tel. (0-42) , (0-42) fax (0-42) do 15 wrzeœnia Szko³a Zdrowia Publicznego Studium organizacji, zarz¹dzania ul. Œw. Teresy 8, ódÿ, tel. (0-42) , Wolne miejsca rekrutacja Instytut Medycyny Pracy i ekonomiki w opiece zdrowotnej , fax (0-42) , do 15 wrzeœnia im. Prof. Jerzego Nofera w odzi Uniwersytet Warszawski, Podyplomowe Studia Mened erskie ul. Szturmowa 1/3, Warszawa, Wolne miejsca rekrutacja Wydzia³ Zarz¹dzania w zakresie zarz¹dzania tel. (0-22) , do 23 wrzeœnia w ochronie zdrowia fax (0-22) , Uniwersytet Jagielloñski, Instytut Zdrowie Publiczne Zarz¹dzanie ul. Grzegórzecka 20, Kraków, tel.(0-12) , Wolne miejsca rekrutacja Zdrowia Publicznego, Wydzia³ Ochrony Szpitalem/Administracja Zdrowiem , fax (0-12) ; do 20 grudnia Zdrowia CM UJ Publicznym Akademia Ekonomiczna w Krakowie Zarz¹dzanie Sfer¹ Us³ug Medycznychul. Rakowicka 27, Kraków, tel. (0-12) , Wolne miejsca rekrutacja Szko³a Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania , , fax do 15 wrzeœnia Wy sza Szko³a Ekonomii i Informatyki Zarz¹dzanie s³u b¹ zdrowia ul. Œw. Filipa 17, Kraków, tel. (0-12) , Wolne miejsca rekrutacja w Krakowie, Instytut Studiów tel./fax (0-12) , do koñca paÿdziernika Mened erskich Szko³a G³ówna Handlowa 1. Kolegium Ekonomiczno-spo³eczne ul. Wiœniowa 41, Warszawa, tel. (0-22) Wolne miejsca rekrutacja w Warszawie Zarz¹dzanie zak³adami opieki zdrowotnej lub ; fax (0-22) , kom do 12 paÿdziernika Kolegium Zarz¹dzania I Finansów ul. Madaliñskiego 31/33, tel. (0-22) Wolne miejsca rekrutacja Zarz¹dzanie organizacjami ochrony zdrowia fax (0-22) , do momentu wyczerpania miejsc (paÿdziernik) 3. Katedra Finansów Przedsiêbiorstwa Al. Niepodleg³oœci 164, tel. (0-22) /96 Studia od marca 2007 r. Zarz¹dzanie finansami placówek s³u by fax (0-22) , kom zdrowia Wy sza Szko³a Finansów i Zarz¹dzania Podyplomowe studia organizacji ul. Pawia 55, Warszawa, Wolne miejsca rekrutacja w Warszawie, Kolegium Kszta³cenia i ekonomiki ochrony zdrowia tel. (0-22) , fax (0-22) , do 15 wrzeœnia Podyplomowego Miêdzynarodowa Szko³a Mened erów Planowanie i zarz¹dzanie ul. Marsza³kowska 77/79 p. 400A, Warszawa Wolne miejsca rekrutacja i Wy sza Szko³a Handlu i Finansów w ochronie zdrowia tel./fax (0-22) , do po³owy wrzeœnia Miêdzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie Wy sza Szko³a Przedsiêbiorczoœci MBA dla kadry medycznej ul. Jagielloñska 57, Warszawa Wolne miejsca rekrutacja i Zarz¹dzania im. Leona KoŸmiñskiego MBA. Zarz¹dzanie i ekonomika tel. (0-22) , do 15 wrzeœnia technoligii medycznych Uniwersytet Kard. S. Wyszyñskiego Organizacja i zarz¹dzanie ul. M³yñska 23/25, Radom, tel. (0-48) , Wolne miejsca rekrutacja trwa w Warszawie, Wydzia³ Teologiczny, w ochronie zdrowia Instytut Teologiczny w Radomiu wrzeœnia 2006 r.

3 Wy sza Szko³a Finansów Zarz¹dzanie w Ochronie Zdrowia ul. Soko³owska 172, kod Siedlce, Wolne miejsca rekrutacja i Zarz¹dzania w Siedlcachtel. (0-25) , fax (0-25) , do 30 wrzeœnia , Akademia Podlaska w Siedlcach, Podyplomowe Studium Promocji ul. gen. Orlicz-Dreszera 19/21, paw. F, Siedlce Wolne miejsca rekrutacja Instytut Nauk Spo³ecznychZdrowia i Edukacji Prozdrowotne tel./fax (0-25) , do 15 wrzeœnia Szko³a Wy sza im. Paw³a W³odkowica Studia podyplomowe mened er Al. Kiliñskiego 12, P³ock, Wolne miejsca rekrutacja w P³ocku s³u by zdrowia tel. (0-24) , , do 25 wrzeœnia Wy sza Szko³a Biznesu w Radomiu Studia podyplomowe: Mened er ul. Kolejowa 22, Radom, tel. (0-48) Wolne miejsca rekrutacja im. bp. Jana Chrapka w s³u bie zdrowia fax (0-48) ; do koñca wrzeœnia Wy sza Szko³a Administracji Zarz¹dzanie w ochronie zdrowia ul. Wybrze e Ojca Œw. Jana Paw³a II 2, Przemyœl, Wolne miejsca rekrutacja i Zarz¹dzania w Przemyœlu Zamiejscowy Wydzia³ Administracyjno-Prawny w Rzeszowie, do koñca wrzeœnia ul. Cegielniana 14, Rzeszów, tel. (0-16) , fax (0-16) ; Wy sza Szko³a Informatyki Zarz¹dzanie w s³u bie zdrowia ul. Sucharskiego 2, Rzeszów, tel. (0-17) , Wolne miejsca rekrutacja i Zarz¹dzania w Rzeszowie, Centrum (0-17) , fax (0-17) trwa Studiów Podyplomowych Wy sza Szko³a Finansów i Zarz¹dzania Zarz¹dzanie w Ochronie Zdrowia ul. Ciep³a 40, Bia³ystok, tel. (0-85) , , Wolne miejsca rekrutacja w Bia³ymstoku, Centrum Kszta³cenia fax (0-85) ; ; do koñca wrzeœnia Podyplomowego Akademia Medyczna Podyplomowe Studium Prawa, ul. Kiliñskiego 1, Bia³ystok, tel. (0-85) , Rekrutacja w Bia³ymstoku Organizacji i Zarz¹dzania ; od grudnia 2006 r. w Ochronie Zdrowia Wy sza Szko³a Zarz¹dzania w Kwidzynie Zarz¹dzanie w ochronie zdrowia ul. 11 Listopada 13, Kwidzyn, tel. (0-55) , Wolne miejsca rekrutacja do 15 wrzeœnia Politechnika Gdañska Zarz¹dzanie firm¹ w opiece zdrowotnej ul. Narutowicza 11/12, Gdañsk, Wolne miejsca rekrutacja Wydzia³ Zarz¹dzania i Ekonomii tel. (0-58) , , do wyczerpania miejsc fax (0-58) ; Górnoœl¹ska Wy sza Szko³a Handlowa Studia podyplomowe zarz¹dzanie ul. Harcerzy Wrzeœnia 3, Katowice, Wolne miejsca rekrutacja im. Wojciecha Korfantego w Katowicach i cotrolling w ochronie zdrowia tel. (0-32) , fax (0-32) do ich wyczerpania Akademia Ekonomiczna Zarz¹dzanie w ochronie zdrowia ul. 1 Maja 47, Katowice, bud. E, tel. (0-32) , Wolne miejsca rekrutacja im. K. Adamieckiego w Katowicach ; fax (0-32) do ichwyczerpania (rozpoczêcie w paÿdzierniku) Politechnika Œl¹ska w Gliwicach, Zarz¹dzanie i administracja ul. Roosevelta 26-28, Zabrze, tel. (0-32) , Wolne miejsca rekrutacja Wydzia³ Organizacji i Zarz¹dzania,Katedra w ochronie zdrowia ; fax (0-32) , do koñca wrzeœnia Podstaw Zarz¹dzania i Marketingu Beskidzka Wy sza Szko³a Turystyki Zarz¹dzanie placówkami s³u by zdrowia ul. Grunwaldzka 5, ywiec, Wolne miejsca rekrutacja w ywcu tel./fax (0-33) ; do ich wyczerpania 11 wrzeœnia 2006 r. 21

4 Wy sza Szko³a Ekonomii i Administracji Zarz¹dzanie ochron¹ zdrowia ul. Karczówkowska 41, Kielce, tel. (0-41) , Wolne miejsca rekrutacja im. prof. Edwarda Lipiñskiego w Kielcachw warunkachunii Europejskiej fax (0-41) ; do 10 paÿdziernika Wy sza Szko³a Humanistyczno- Zarz¹dzanie s³u b¹ zdrowia ul. Krakowska 26, Sandomierz, Wolne miejsca rekrutacja -Przyrodnicza w Sandomierzu, tel. (0-15) , , wew. 320, 350 do 15 wrzeœnia Studium Generale Sandomiriense fax.(015) , , wew. 300, Wy sza Szko³a Handlowa Zarz¹dzanie finansami w niepublicznych ul. Peryferyjna 15, Kielce, tel. (0-41) Wolne miejsca rekrutacja im. B. Markowskiego w Kielcachzak³adachopieki zdrowotnej , ; do 15 paÿdziernika Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski Zarz¹dzanie i Marketing ul. Micha³a Oczapowskiego 4, Olsztyn Wolne miejsca rekrutacja w Olsztynie, Wydzia³ Nauk w S³u bie Zdrowia tel. (0-89) ; tel. kom trwa ca³y czas Ekonomicznych, Katedra Analizy Rynku i Marketingu Wy sza Szko³a Informatyki i Ekonomii Organizacja i zarz¹dzanie ul. Barczewskiego 11, Olsztyn, tel. (0-89) Wolne miejsca rekrutacja Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w s³u bie zdrowia fax (0-89) w. 124; do 15 wrzeœnia w Olsztynie, Katedra Ekonomii Elbl¹ska Uczelnia Humanistyczno- Studium Podyplomowe EUHE ul. Lotnicza 2, Elbl¹g, tel. (0-55) Wolne miejsca rekrutacja --Ekonomiczna, Wydzia³ Nauk o Zdrowiu Zarz¹dzanie placówk¹ zdrowia , fax (0-55) do 30 wrzeœnia Wy sza Szko³a Bankowa w Poznaniu Zarz¹dzanie w S³u bie Zdrowia ul. Ratajczaka 5/7, pok. nr 100, tel. (0-61) Wolne miejsca rekrutacja fax (0-61) ; do ich wyczerpania Wy sza Szko³a Logistyki w Poznaniu Zarz¹dzanie logistyczne ul. E. Estkowskiego 6, Poznañ, tel. (0-61) Wolne miejsca rekrutacja w ochronie zdrowia fax (0-61) ; do koñca wrzeœnia Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Zarz¹dzanie w Opiece Zdrowotnej al. Niepodleg³oœci 10, Poznañ, tel. (0-61) Wolne miejsca - rekrutacja Wydzia³ Zarz¹dzania , , , , do 15 wrzeœnia Akademia Medyczna 1. Zarz¹dzanie w Opiece Zdrowotnej ul. Smoluchowskiego 11, Poznañ 1. Wolne miejsca rekrutacja im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2. Bezpieczeñstwo i Higiena Pracy tel. (0-61) , fax (0-61) do 15 wrzeœnia Wydzia³ Nauk o Zdrowiu w Zak³adach Opieki Zdrowotnej Wolne miejsca rekrutacja do 30 wrzeœnia Zachodniopomorska Szko³a Biznesu Zarz¹dzanie w opiece zdrowotnej ul. o³nierska 54 B, Szczecin, Wolne miejsca rekrutacja tel. (0-91) , fax (0-91) , do po³owy wrzeœnia wrzeœnia 2006 r.

5 n ORGANIZATORZY Studia podyplomowe organizowane s¹ przez Akademiê Ekonomiczn¹ we Wroc³awiu, we wspó³pracy z Agencj¹ Konsultingowo- -Edukacyjn¹ Ordo. n PE NA WIEDZA W KRÓTKIM CZASIE Zajêcia trwaj¹ dwa semestry i koñcz¹ siê obron¹ pracy dyplomowej oraz uzyskaniem dyplomu studiów podyplomowych akceptowanych przez MEN. n PODNIESIENIE KWALIFIKACJI Studia spe³niaj¹ wymogi kwalifikacyjne na stanowiska kierownicze w jednostkach opieki zdrowotnej zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia z dnia r. n PROGRAM Bogaty i ró norodny program zajêæ zapewnia uzyskanie aktualnej wiedzy z dziedziny ekonomii, prawa, marketingu, zarz¹dzania i finansów. n CEL Studia maj¹ na celu profesjonalne przygotowanie kadry mened erskiej do efektywnego dzia³ania, tak by w sposób nowoczesny, twórczy potrafi³a w warunkach gospodarki rynkowej zarz¹dzaæ jednostkami opieki zdrowotnej zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Uczestnicy nabywaj¹ wiedzê i umiejêtnoœci pozwalaj¹ce na sprawne i efektywne zarz¹dzanie firm¹ w warunkach tworzenia siê nowego rynku us³ug medycznych zarówno w publicznym, jak i prywatnym sektorze, zmieniaj¹cego siê systemu ochrony zdrowia. n WYBITNI NAUKOWCY, EKSPERCI, PRAKTYCY Zajêcia prowadzone s¹ przez naukowców z takich uczelni, jak Akademia Ekonomiczna we Wroc³awiu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloñski, oraz specjalistów i ekspertów z Ministerstwa Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia.,,,, O STUDIACH PODYPLOMOWYCH UCZESTNICY Zbigniew Sawicki, lekarz medycyny: W tym roku odebra³em dyplom studiów podyplomowych Zarz¹dzanie i finanse w ochronie zdrowia. Jestem bardzo zadowolony z udzia³u w studiach. Dostarczy³y mi one profesjonalnej,, wiedzy i umiejêtnoœci, niezwykle przydatnych w lekarskiej dzia³alnoœci zawodowej. Jerzy Badyda, w³aœciciel NZOZ: Prowadzê swój biznes, dlatego dbaj¹c o NZOZ zdecydowa³em siê skoñczyæ studia podyplomowe. Szczególnie lekarze musz¹ poznaæ podstawy finansów, prawa, by móc efektywnie kierowaæ swoj¹ placówk¹. Krzysztof Dawidowski, sekretarz OIL w Bia³ymstoku: Jako osoba zaanga owana w dzia³alnoœæ samorz¹dow¹, zwraca³em uwagê na wszelkie informacje nt. systemu ochrony zdrowia i mo liwoœci jego rozwoju. Tak¹ wiedzê faktycznie otrzyma³em i zamierzam j¹ wykorzystaæ choæby w reagowaniu na wszelkie nowe pomys³y, jakich obecnie jest mnóstwo. Wa ne jest, by lekarze potrafili krytycznie obserwowaæ to wszystko, co w koñcu wp³ywa na ich ycie. Prof. Marek yszczak prorektor Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu, dziekan Wydzia³u Gospodarki Narodowej Wysoki poziom merytoryczny zajêæ, interesuj¹ca, aktualna problematyka oraz znakomita organizacja daje mo liwoœæ uzyskania solidnej wiedzy, na któr¹ sk³ada siê kilkanaœcie lat zaanga owania naszej uczelni w dzia³anie na rzecz kszta³cenia kadry mened erskiej. Nasza kadra naukowa czynnie uczestniczy w konsultacjach z zakresu analiz dotycz¹cych finansów, ubezpieczeñ, rachunkowoœci, czyli wspiera opracowywanie strategii ekonomicznych, przydatnych w bie ¹cej pracy zarz¹dzaj¹cych placówkami medycznymi. Dr Maria Wêgrzyn Kierownik naukowy studiów podyplomowych Wiedza, zdolnoœci, nowe umiejêtnoœci personelu nabywane podczas ró norodnych form kszta³cenia, musz¹ byæ zorientowane na potrzeby zdrowotne pacjentów g³ównych odbiorców us³ug medycznych. Obecnie bez wiedzy z ekonomii i zarz¹dzania nie ma szans na profesjonalne kierowanie zozami. Dlatego tak wa n¹ rolê spe³niaj¹ studia podyplomowe Zarz¹dzanie i finanse w ochronie zdrowia, które kszta³tuj¹ mened erów. Dariusz Wasilewski Kierownik organizacyjny studiów podyplomowych Koniecznoœæ wprowadzenia elementów gospodarki rynkowej do dzia³alnoœci zak³adów opieki zdrowotnej, konkurencja na rynku us³ug zdrowotnych oraz konsekwentne pojawianie siê podmiotów œwiadcz¹cych us³ugi medyczne i restrukturyzacja istniej¹cych zwiêkszaj¹ wymagania stawiane pracownikom sektora ochrony zdrowia i wymuszaj¹ potrzebê ustawicznego podnoszenia kwalifikacji. Od 6 lat obserwujê zadowolenie uczestników ze studiów podyplomowych, co wyraÿnie widaæ w wynikach systematycznych badañ satysfakcji, jakie robimy po ka dych zajêciach. Na pewno jest to efektem pracy rewelacyjnej kadry naukowej z Wroc³awia i grupy ekspertów-praktyków. Agencja Konsultingowo-Edukacyjna Ordo Sp. z o.o ul. Elektryczna Bia³ystok Tel.: (0-85) ; Fax: (0-85) Bli sze informacje i zapisy: ww.ordo.info.pl Filia we Wroc³awiu ul. Armii Krajowej 8a/1 tel./fax:

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska. w Szczecinie. Informator. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014. Warunki rekrutacji

Akademia Morska. w Szczecinie. Informator. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014. Warunki rekrutacji Akademia Morska w Szczecinie Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014 Wydzia³ Nawigacyjny Wydzia³ Mechaniczny Wydzia³ In ynieryjno-ekonomiczny Transportu Warunki rekrutacji Studia

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

Zbigniew D³ugosz. Wybrana bibliografia polskiego piœmiennictwa turystycznego (2000 2008)

Zbigniew D³ugosz. Wybrana bibliografia polskiego piœmiennictwa turystycznego (2000 2008) Zbigniew D³ugosz Wybrana bibliografia polskiego piœmiennictwa turystycznego (2000 2008) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2009 1 Rada Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza

Bardziej szczegółowo

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa 8-9 czerwca r., Hotel Marriott, Warszawa WŒRÓD PRELEGENTÓW: SPOTKAJMY SIÊ JU PO RAZ 6! UNIKALNE WYDARZENIE O NAJD U SZEJ HISTORII! Bo ena Batycka Batycki S.A. Krzysztof Gradecki EKO Holding Pedro Martinho

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XVIII Nr 3 (71)/2010 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008 Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A Na stronach 101-102 przypominamy najwa niejsze fakty z ycia Pani Profesor Biuletyn 2/2008 Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji:

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji: Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji Konferencja Dyrektywa IPPC, LCP, Technologie CCS Prelegenci Konferencji: 12-13 paÿdziernika 2009, Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 10 Kraków 2014 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy

Bardziej szczegółowo

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu Monografia Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego Nr1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyœlu Przemyœl 2008 Zespó³ redakcyjny: Ewa Szczepaniec Teresa B³a ko W Monografii wykorzystano materia³y z biuletynu

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO "ZWALCZAMY PLAGIATY"?

DLACZEGO ZWALCZAMY PLAGIATY? Numer 1 (1) kwiecieñ 2007 DLACZEGO "ZWALCZAMY PLAGIATY"? Pismo, które oddajemy Pañstwu do r¹k powsta³o, by propagowaæ wysokie standardy kszta³cenia i promowaæ systematyczn¹ dba³oœæ o jego jakoœæ. Wartoœci¹,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

3.7. Polskie uczelnie czas na jako

3.7. Polskie uczelnie czas na jako 3.7. Polskie uczelnie czas na jako Andrzej Jajszczyk Polskie uczelnie wy sze kszta c coraz wi cej studentów. Ju ponad 80% absolwentów szkó rednich kontynuuje nauk, co stawia nas, pod tym wzgl dem, w czo

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI

Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI W sektorze IT l Teta przejmie 70% udzia³ów w firmie Pyton Management. Jej produkty [systemy zarz¹dzania wiedz¹]

Bardziej szczegółowo

OPIEKA FARMACEUTYCZNA JAKO KLUCZOWY ELEMENT W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEÑSTWA PACJENTA PRZY STOSOWANIU PRODUKTÓW LECZNICZYCH

OPIEKA FARMACEUTYCZNA JAKO KLUCZOWY ELEMENT W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEÑSTWA PACJENTA PRZY STOSOWANIU PRODUKTÓW LECZNICZYCH AMBASADOR FARMACJI Lider w kreowaniu i upowszechnianiu opieki farmaceutycznej w polskich aptekach ISSN 1233-2755 Rok za³o enia 1992 Vol. XV Nr 10 (178) PaŸdziernik 2008 OPIEKA FARMACEUTYCZNA JAKO KLUCZOWY

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Bart³omiej Marona* Bart³omiej Marona Zakres wykorzystania narzêdzi zarz¹dzania publicznego przez wybrane urzêdy miast w Polsce

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Gra yna Dom a -Otmianowska Instytut Organizacji i Zarz dzania w Przemy le ORGMASZ Wp yw zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo