Rozwój gospodarek Unii Europejskiej. Rozwój polskiej gospodarki a fundusze unijne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój gospodarek Unii Europejskiej. Rozwój polskiej gospodarki a fundusze unijne"

Transkrypt

1 PROGRAM IV Konferencji Naukowej z serii wiedza i innowacje pt. Fundusze unijne i przedsiębiorstwa w rozwoju nauki i gospodarki Uniwersytet Jagielloński, Kraków, stycznia 2008 r. RAMOWY program: Rejestracja uczestników (recepcja Collegium Novum) Sesja plenarna 1: Otwarcie konferencji, kluczowe wystąpienia Fundusze unijne: czy zbliŝą współpracę między nauką a biznesem? Przerwa obiadowa Sesja plenarna 2: Pytania i odpowiedzi, dyskusja Przerwa techniczna Sesje równoległe 1: Rozwój gospodarek Unii Europejskiej Innowacyjność przedsiębiorstw teoria i empiria Przerwa Sesje równoległe 2: Rozwój polskiej gospodarki a fundusze unijne Innowacyjne przedsiębiorstwa na rynkach lokalnych Zwiedzanie Muzeum Collegium Maius Kolacja Sesje równoległe 3: Finansowanie współpracy nauki i biznesu z funduszy strukturalnych warsztaty warsztaty Przerwa Sesje równoległe 4: Fundusze unijne w Polsce Strategie i polityka innowacyjna w Polsce Przerwa obiadowa Sesje równoległe 5: BIZ i transfer technologii Zarządzanie wiedzą Przerwa Sesje równoległe 6: Kapitał ludzki w UE i w Polsce Klastry Sesja Plenarna 3: Podsumowanie i zakończenie konferencji wersja:

2 SZCZEGÓŁOWY program konferencji: Dzień 1. konferencji 17 stycznia (czwartek) Otwarcie Konferencji: JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Karol Musioł wystąpienia organizatorów: prof. Ewa Okoń-Horodyńska, dr Krzysztof Piech Sesja plenarna 1: Fundusze unijne: czy zbliŝą współpracę między nauką a biznesem? Kluczowe wystąpienia, przewodniczy prof. Ewa Okoń-Horodyńska Prof. Ewa Freyberg (Szkoła Główna Handlowa: Katedra Ekonomii II oraz Pełnomocnik Rektora ds. Wykorzystania Funduszy Europejskich) Fundusze europejskie w Polsce: obserwacje z poziomu makro i mikro Prof. Grzegorz Gorzelak (Uniwersytet Warszawski: Dyrektor EUROREG) Mity i fakty rozwoju regionalnego w Polsce Prof. Urszula Płowiec (b. Przewodnicząca Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN) Innowacyjność polskiej gospodarki w ocenie uczestników VIII Kongresu PTE Prof. Barbara Liberda (Uniwersytet Warszawski: Kierownik Katedry Teorii Rozwoju Gospodarczego) Patenty a innowacje i imitacje postępu w Polsce i w świecie Prof. Tadeusz Baczko (WyŜsza Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN) Dystans innowacyjny p. Joanna Podgórska (Zastępca Dyrektora Zespołu Innowacji i Technologii w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) Działania PARP na rzecz pobudzania współpracy sfery B+R z biznesem dr Jacek Kuciński (Zastępca Kierownika Narodowego Programu Foresight Polska 2020, IPPT PAN) Narodowy Program Foresight Polska 2020 i jego relacje z innymi programami foresight Prof. Mirosław Miller (Politechnika Wrocławska: pełnomocnik rektora ds. EIT+) Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. nowa instytucja budująca gospodarkę opartą na wiedzy na Dolnym Śląsku Prof. ElŜbieta Mączyńska (Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) Perspektywy rozwoju gospodarczego Polski refleksje po VIII Kongresie Ekonomistów Polskich p. Agnieszka Sito (Kierownik CITTRU) Doświadczenia w finansowaniu współpracy nauki z gospodarką [w trakcie: przerwa 10-minutowa] Obiad : Sesja plenarna 2: Pytania do prelegentów, odpowiedzi dyskusja 2

3 Sesje równoległe: Przerwa techniczna Sesje równoległe 1: Rozwój gospodarek Unii Europejskiej przewodniczy: prof. ElŜbieta Mączyńska Innowacyjność przedsiębiorstw teoria i empiria przewodniczy: prof. Tadeusz Baczko 1. Kapitał wiedzy, inwestycje w kapitał rzeczowy a procesy konwergencji realnej w nowo przyjętych krajach Unii Europejskiej dr ElŜbieta Soszyńska 2. Bariery obowiązującej teorii oceny efektywności ekonomicznej i drogi ich przezwycięŝenia prof. inŝ. Sergey Karganov 3. Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy we współczesnej gospodarce dr Anna Wildowicz-Giegiel 4. Aktywność innowacyjna a struktura finansowania analiza przestrzenna dr Marek Szajt 5. Eksport produktów wysokich technologii przykład krajów strefy euro dr Robert W. Włodarczyk 6. Zatrudnieni w nauce i technice a innowacyjność gospodarki dr GraŜyna Węgrzyn 1. Popytowe podejście do innowacji (user-driven innovation) jako czynnik sukcesu w korzystaniu z funduszy unijnych dr Wojciech Burzyński 2. Wpływ wybranych czynników na aktywność innowacyjną MSP sektora high-tech prof. Hanna Mizgajska, mgr inŝ. Łukasz Wściubiak 3. Innowacyjność przedsiębiorstw sektora usług w świetle badania ankietowego prof. Piotr Niedzielski, mgr Joanna Markiewicz, mgr Katarzyna Rychlik 4. Społeczno-kulturowe bariery aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw dr Małgorzata Brojak-Trzaskowska 5. Rozwój e-biznesu w przedsiębiorstwach usługowych dr Anna Drab-Kurowska 6. Potencjał wykorzystania pieniądza sieciowego przez konsumentów w obszarze rynku elektronicznego dr Artur Borcuch Przerwa kawowa Sesje równoległe 2: Rozwój polskiej gospodarki a fundusze unijne przewodniczy: prof. Ewa Freyberg Innowacyjne przedsiębiorstwa na rynkach lokalnych przewodniczy: dr Jacek Kuciński 1. Dynamika polskiej gospodarki w świetle endogenicznych modeli wzrostu dr Adam Giegiel 2. Transformacja, transfer technologiczny i wzrost gospodarczy. Doświadczenia polskiej gospodarki w świetle badań nad wzrostem endogenicznym dr Ivan Peshkov 3. Konkurencyjność gospodarki a fundusze unijne na rozwój kapitału ludzkiego w Polsce prof. Barbara Kryk 4. Konwergencja regionów w Polsce wpływ funduszy unijnych dr Krzysztof Piech 1. Charakterystyka aktywności innowacyjnej firm na Podlasiu dr Monika Kondratiuk-Nierodzińska 2. Innowacje strategiczne przedsiębiorstw regionu bielsko-bialskiego w świetle badań empirycznych dr inŝ. Irena Dudzik-Lewicka 3. Poziom innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw kooperujących z przemysłem okrętowym dr inŝ. Marzena Grzesiak 4. Budowanie regionalnego potencjału innowacyjnego w województwie zachodniopomorskim projekt InMor dr Tomasz Norek Zwiedzanie Muzeum Collegium Maius Kolacja 3

4 Dzień 2. konferencji 18 stycznia (piątek) Finansowanie współpracy nauki i biznesu z funduszy strukturalnych Sesje równoległe 3: prowadzi: Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Uniwersytet Jagielloński warsztaty warsztaty Przerwa kawowa Sesje równoległe 4: Fundusze unijne w Polsce przewodniczy: prof. Barbara Kryk Strategie i polityka innowacji w Polsce przewodniczy: prof. Ewa Okoń-Horodyńska Przerwa obiadowa Sesje równoległe 5: Inicjatywa JEREMIE i jej wpływ na rozwój przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej dr Małgorzata Mikita 2. Ocena wpływu funduszy UE w latach na działalność innowacyjną przedsiębiorstw - wyniki badań ankietowych dr Jacek Świtała 3. Rola instytucji we wsparciu przekształceń rolnictwa rozdrobnionego finansowanych z funduszy unijnych dr inŝ. Ryszard Kata 4. Retrospektywna ocena roli funduszy Unii Europejskiej w rozwoju innowacji i wiedzy na przykładzie województw Polski Wschodniej perspektywy na lata dr Aneta Sokół 5. Rola funduszy strukturalnych w budowaniu konkurencyjności regionów Polski Wschodniej mgr Jacek Sułek 6. Przedsiębiorstwa sektora MŚP perspektywy wykorzystania środków unijnych w Polsce w latach mgr Anna Kępińska- Jakubiec, mgr Rafał Szymański Kapitał ludzki w UE i w Polsce przewodniczy: prof. Mirosława Kwiecień 1. Jakość kapitału ludzkiego a poziom rozwoju regionów UE ujęcie dynamiczne dr Małgorzata Markowska 2. Emigracja w XXI wieku migracje pracowników dr Karolina Drela 3. Stan i perspektywy rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w świetle dąŝeń do gospodarki opartej na wiedzy dr Katarzyna Kuźniar 4. Regionalne zróŝnicowanie przedsiębiorczości i inwestycji zagranicznych a odpływ rodzimej siły roboczej za granicę dr Anna Barwińska-Małajowicz, dr inŝ. Waldemar Kalita, dr inŝ. Katarzyna Puchalska 1. Strategia innowacyjna gospodarki polskiej: uwarunkowania, problemy wyboru prof. Witold Kasperkiewicz 2. Polityka rozwoju regionalnego w Polsce w warunkach członkostwa w UE dr Małgorzata Dziembała 3. Konsorcja naukowo-przemysłowe jako metoda poprawy efektywności współpracy nauki z przemysłem dr inŝ. MBA Janusz Marszalec 4. Zamówienia przedkomercyjne a wzrost innowacyjności gospodarki dr GraŜyna Wrzeszcz-Kamińska 5. Rola kapitału ludzkiego w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego dr Anna Skórska 6. Interaktywna konstrukcja wiedzy w holenderskim sektorze Ŝywieniowym. Rekomendacje dla Polski inŝ. Justyna Kufel Zarządzanie wiedzą przewodniczy: prof. ElŜbieta Skrzypek 1. Wiedza jako czynnik sukcesu w nowej gospodarce prof. ElŜbieta Skrzypek 2. Nauczanie w zakresie rachunkowości jako czynnik tworzenia kapitału ludzkiego w organizacji gospodarczej prof. Mirosława Kwiecień, dr Beata Iwasieczko 3. Percepcja usługobiorcy w rozwoju społeczeństwa wiedzy dr ElŜbieta Skąpska 4. Kształcenie dla innowacji: bankowa Akademia Rozwoju Osobistego dr Daria Gołębiowska-Tataj, dr Jerzy Rosiński 5. Wykorzystanie systemu LAMS (Learning Activity Management System) w małych i średnich organizacjach dr Adam Stecyk 4

5 Przerwa kawowa Sesje równoległe 6: Rosnąca presja konkurencji na rynku pracy nowe wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi dr GraŜyna Maniak 6. Ocena zasadności studiowania w świetle opinii bezrobotnych absolwentów szkół wyŝszych dr Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, dr Jarosław Poteralski BIZ i transfer technologii przewodniczy: dr Rafał śelazny 1. Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju polskiej gospodarki dr Rafał WarŜała 2. BIZ a struktura produkcji polskiej gospodarki dr Iwona Janowska 3. Znaczenie zagranicznego kapitału produkcyjnego dla innowacyjności polskiego przemysłu dr Sylwia Talar 4. Wspomaganie transferu technologii funduszami unijnymi case studies dr Łukasz Wacławik Klastry przewodniczy: dr Krzysztof Piech 1. Rola klastrów w podnoszeniu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Przykład klastrów japońskich prof. BoŜena Mikołajczyk, mgr Agnieszka Kurczewska 2. Park Przemysłowo-Technologiczny jako narzędzie stwarzające płaszczyznę współpracy dla róŝnych środowisk działających na rzecz podniesienia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw w subregionie dr Beata Pawłowska, prof. Jacek Rybicki 3. Model dynamiki klastra jako narzędzie badania moŝliwości adaptacyjno-rozwojowych klastra dr Jolanta Góra 4. Rola klastrów w kształtowaniu konkurencyjności i innowacyjności regionu zachodniopomorskiego mgr Joanna Markiewicz, mgr Katarzyna Rychlik Sesja plenarna 3: Podsumowanie i zakończenie konferencji: przewodniczący sesji oraz organizatorzy. 5

IV KONFERENCJA NAUKOWA FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU I MARKETINGU

IV KONFERENCJA NAUKOWA FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU I MARKETINGU IV KONFERENCJA NAUKOWA FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU I MARKETINGU PROGRAM KONFERENCJI Czwartek, 19 września 2013 Gdańsk, Hotel Radisson Blu, ul. Długi Targ 19/Powroźnicza,

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko Kierunki działań strategicznych: rozwój sektora innowacyjnego uwzględnianie potrzeb firm finansowanie działalności innowacyjnej aktywizacja procesów innowacyjnych poprawa perspektyw ekspansji ograniczanie

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

Rozwój regionalny Wybrane aspekty

Rozwój regionalny Wybrane aspekty 1 Naukowe Wydawnictwo IVG BEI Tom I Rozwój regionalny - Wybrane aspekty redaktor naukowy prof. nadzw. dr hab. Jerzy Olszewski autorzy rozdziałów: Mgr Aleksandra Fudali Mgr Marta Zygier Mgr Anna Tomczyk

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Hasło: 10 lat przedsiębiorczości bez granic www.kongresmsp.eu 22 września Rejestracja 10.30-11.30 Konferencja prasowa 12.00-12.10 Otwarcie i powitanie gości 12.10-12.30 Wystąpienia otwierające 12.30-14.30

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 2 Dokumenty zebrane oraz stworzone podczas dyskusji tematycznych i środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o studiach MBA

Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration 2012 14 LAT TRADYCJI EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać

Bardziej szczegółowo

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Wszystkie sesje VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (ul. Olimpijska, Katowice) Sesja inauguracyjna

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa AGROLOGISTYKA 2012 pt. Agrobiznes wyzwaniem dla logistyki Poznań, 25-26 września 2012

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa AGROLOGISTYKA 2012 pt. Agrobiznes wyzwaniem dla logistyki Poznań, 25-26 września 2012 I Ogólnopolska Konferencja Naukowa AGROLOGISTYKA 2012 pt. Agrobiznes wyzwaniem dla logistyki Poznań, 25-26 września 2012 Szczegółowy program konferencji: Dzień pierwszy 25.09.2012 (Aula 1 ), budynek BIOCENTRUM,

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

dr hab. Krzysztof Firlej, prof. UEK mgr Krzysztof Adam Firlej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Potencjał i możliwości innowacyjne polskich regionów

dr hab. Krzysztof Firlej, prof. UEK mgr Krzysztof Adam Firlej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Potencjał i możliwości innowacyjne polskich regionów dr hab. Krzysztof Firlej, prof. UEK mgr Krzysztof Adam Firlej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Potencjał i możliwości innowacyjne polskich regionów 1. Wstęp Gospodarka oparta na wiedzy, zarządzanie wiedzą,

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw

Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw B 316447 Spis treści Wstęp 9 Rozdział I. Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FORUM dzień I czwartek, 21 listopada

PROGRAM FORUM dzień I czwartek, 21 listopada PROGRAM FORUM dzień I czwartek, 21 listopada 8:30 9:00 Rejestracja uczestników 9:00 9:15 Powitanie 9:15-9:35 9:35-9:55 9:55-10:15 10:15-10:35 prof. zw. dr hab. Bogdan Sojkin Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA STRATEGII ROZWOJU MAKROREGIONU POLSKI CENTRALNEJ 2030

KONCEPCJA STRATEGII ROZWOJU MAKROREGIONU POLSKI CENTRALNEJ 2030 AWANGARDA NAUKI ZINTEGROWANA PRZESTRZEŃ WIEDZY I INNOWACJI AWANGARDA KULTURY PRZESTRZEŃ PRZYJAZNA TWÓRCOM I PROJEKTANTOM MEDYCYNA JUTRA INNOWACYJNA SIEĆ MEDYCZNO-FARMACEUTYCZNA ROLNICTWO PRZYSZŁOŚCI MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK

OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK 25 MARCA 2014 11:45 15:30 Wycieczka studialna - zwiedzanie instalacji energetycznych i petrochemicznych na Pomorzu m.in.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Handlowa we współpracy z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Ośrodkiem Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu

Szkoła Główna Handlowa we współpracy z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Ośrodkiem Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Szkoła Główna Handlowa we współpracy z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Ośrodkiem Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Programów

Bardziej szczegółowo