Szanowne Panie i Panowie Senatorowie,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowne Panie i Panowie Senatorowie,"

Transkrypt

1 Szanowne Panie i Panowie Senatorowie, pozwalam sobie przesłać Państwu do wiadomości stanowiska w sprawie projektu ustawy: o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. przedstawione przez grupę prawników i ekonomistów. Z wyrazami szacunku, Włodzimierz Cimoszewicz 1

2 Warszawa, 5 grudnia 2013 r. Oświadczenie prawników w związku z projektowanymi przez rząd zmianami w systemie ubezpieczeń społecznych Skierowane przez rząd do parlamentu projekty ustawowych zmian w systemie ubezpieczeń emerytalnych budzą najwyższy niepokój niezależnej prawniczej opinii publicznej ze względu na niezgodność tych zmian z Konstytucją RP. Projekty te, zmierzając do faktycznej likwidacji części kapitałowej systemu ubezpieczeń emerytalnych, forsowane są wbrew opiniom niektórych rządowych instytucji (Rządowego Centrum Legislacji, pierwszej opinii Prokuratorii Generalnej, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego), które trafnie i odważnie zwracają uwagę na możliwość niekonstytucyjności proponowanych rozwiązań. W sytuacji, kiedy rząd posługuje się w debacie publicznej opiniami prawników sporządzonymi na jego zlecenie, które powielają podstawowe błędy lub są skrajnie tendencyjne, nie może w tej debacie zabraknąć głosu niezwiązanych z rządem ekspertów. *** Wprowadzony w latach z inicjatywy rządów Włodzimierza Cimoszewicza i Jerzego Buzka, także przy poparciu partii opozycyjnych i związków zawodowych oraz organizacji pracodawców, nowy system zabezpieczenia emerytalnego, ustanawia bezpośrednią zależność świadczenia od wpłaconych w przeszłości składek. Realizuje ją poprzez dwa radykalnie odmienne mechanizmy finansowania: repartycyjny (filar I) i kapitałowy (filary II i III). 2

3 Filar I należy do systemu finansów publicznych, gdyż tylko państwo może zapewnić ciągłość międzypokoleniowej repartycji i zagwarantować zdolność finansów publicznych do wypełnienia w przyszłości zobowiązań emerytalnych wobec tych, którzy teraz płacą składki. Filar II kapitalizuje na bieżąco swe przyszłe zobowiązania wobec płacących składki. Zasadnie więc jest zaliczany przez Eurostat do sfery finansów prywatnych, gdyż w tym przypadku ryzyko rynkowe jest przeniesione całkowicie na gospodarstwa domowe i prywatne towarzystwa emerytalne. Nadzór państwa nad częścią kapitałową systemu ogranicza się podobnie jak w systemie bankowym do dbałości o poprawność stosowanych procedur, bez odpowiedzialności za wypłacalność podmiotów zarządzających systemem kapitałowym oraz bez gwarancji wypłacalności części emerytury związanej z częścią składki kierowanej do otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Finanse publiczne nie partycypują w żadnym stopniu w funkcjonowaniu części kapitałowej: pracodawcy kierują określoną ustawowo część wynagrodzenia pracownika (19,52% podstawy) do ZUS, gdzie składka jest dzielona na dwie części: repartycyjną do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych FUS (państwowy fundusz celowy) oraz kapitałową do otwartego funduszu emerytalnego OFE (prywatnoprawne osoby prawne). Część kapitałowa składki nie jest księgowana w FUS, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS pobiera należność w wysokości 0,8% składki za jedynie pośredni, techniczny transfer od pracodawców do OFE; podstawą prawną gromadzenia środków w konkretnym OFE, ich reinwestowania oraz w przyszłości wypłacania uzupełniającej części emerytury, jest indywidualna umowa pomiędzy wybranym (lub wylosowanym) OFE a ubezpieczonym; w przypadku śmierci ubezpieczonego przed nabyciem prawa do emerytury, zgromadzony kapitał składkowy stanowi jego masę spadkową, 3

4 dziedziczoną na zasadach ogólnych. Zgromadzone składki z części kapitałowej stanowią przedmiot rozliczeń w przypadku ustania wspólności małżeńskiej. *** Jeśli ustawy wprowadzające nowy system emerytalny wyraźnie rozróżniają dwa stany faktyczne, wiążąc z nimi różne skutki prawne, to obowiązkiem eksperta prawnego jest wskazanie tych różnic i opisanie wypływających z nich konsekwencji. Doktryna prawnicza zawsze odróżniała finanse publiczne od prywatnych, zaliczając do publicznych tylko te składki, które finansowane są przez budżet lub z państwowych funduszy celowych (Prawo finansowe, pod red. Wandy Wójtowicz, wyd. 3, Warszawa 2000, s. 195). Pojawiające się na tym tle rozbieżności w orzecznictwie zostały w 2008 roku zinterpretowane przez Sąd Najwyższy (Sygn. akt II UK 12/08) na korzyść finansów publicznych. Na tej podstawie niektórzy interpretatorzy uznają środki zgromadzone w OFE za środki publiczne. Stanowisko takie budziło jednak wiele wątpliwości, które zostały ostatecznie rozstrzygnięte przez ustawodawcę. Mianowicie z dniem 1 stycznia 2010 r., zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., ustawodawca postanowił o zaliczeniu do dochodów publicznych jedynie tych składek, które kierowane są do państwowych funduszy celowych. Aktualnie więc zarówno w świetle kwalifikacji Eurostatu, jak i decyzji samego ustawodawcy nie powinno być wątpliwości prawnych, co do charakteru środków gromadzonych w OFE. Za ich niepublicznym charakterem przemawia zarówno wykładnia literalna (językowa), jak i celowościowa. Część składki trafiająca do OFE ma za zadanie pomnożenie wpływającego tam kapitału, podczas kiedy ZUS-owska część składki ma pokryć wyłącznie bieżące zobowiązania państwowego ubezpieczyciela wobec ubezpieczonych. 4

5 Za powyższą prawną kwalifikacją obu części składki przemawia także wykładnia historyczna i systemowa. Należy z całą mocą podkreślić, że rząd projektodawca ustawy o OFE w 1997 r. po to właśnie zdecydował o nadaniu osobowości prawnej OFE, aby uniknąć na przyszłość niejednoznaczności w określeniu właściciela aktywów. Takie wątpliwości zdaniem ówczesnego projektodawcy mogłyby powstawać w przypadku przyjęcia koncepcji funduszu powierniczego lub funduszu emerytalnego, jako masy majątkowej. W uzasadnieniu projektu rządowego z 1997 r. zapewniono więc parlament, z powołaniem się na opinię ówczesnej Rady Legislacyjnej, że Nie ma takich wątpliwości przy przyjęciu, że fundusz emerytalny jest osobą prawną. Takie rozwiązanie pozwala, bowiem na jednoznaczne uznanie, że właścicielem aktywów pochodzących ze składek członków jest fundusz emerytalny, a tym samym jest możliwe dokładne określenie, kto, za co odpowiada. (str. 11 uzasadnienia). Z punktu widzenia wykładni historycznej bardzo istotne jest także sprecyzowanie definicji dochodów publicznych poprzez wprowadzanie kategorii państwowego funduszu celowego, podczas gdy poprzednia ustawa o finansach publicznych z 2005 r. takim pojęciem nie operowała. Ponadto, w kontekście reguł wykładni systemowej należy zwrócić uwagę na posłużenie się przez ustawodawcę i to od początku wprowadzania nowego systemu emerytalnego dwoma oddzielnymi aktami prawnymi regulującymi odrębnie zasady repartycyjnej i kapitałowej części systemu ubezpieczeń: ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych oraz odrębną ustawą o otwartych funduszach emerytalnych. *** Zaprezentowany w projekcie rządowym zestaw rozwiązań zmierza w głównej mierze do przejściowego zmniejszenia oficjalnego długu 5

6 publicznego, więc także krótkoterminowych kosztów obsługi tego długu. Ich konsekwencją musi być likwidacja filaru II poprzez: przeniesienie do ZUS-u obligacyjnej części majątku OFE, połączone z umorzeniem obligacji Skarbu Państwa, co jest równoznaczne ze zamianą cywilnoprawnych obligacji Skarbu Państwa, zabezpieczonych całym jego majątkiem, na polityczną obietnicę wypłat w przyszłości przejętych z OFE (i wydawanych) kwot, powiększonych o określone w trybie politycznym oprocentowanie, zapisanych na subkontach składkowiczów w ZUS-ie. Dotrzymanie tej obietnicy będzie zależeć wyłącznie od realności kolejnych ustaw budżetowych, a te od przyszłego wzrostu gospodarki; sukcesywne coroczne przenoszenie do ZUS-u, zapoczątkowane dziesięć lat przed osiągnięciem prawa do emerytury, całości zgromadzonego dotąd kapitału przez ubezpieczonego (tzw. suwak); zakaz reinwestowania składek kierowanych do OFE w obligacje Skarbu Państwa; zakaz reklamowania działalności poszczególnych OFE; oraz nakaz inwestowania dużej części majątku OFE (początkowo 75%) na rynku akcji. Dwa pierwsze rozwiązania są w istocie odjęciem OFE, a pośrednio także samym ubezpieczonym, prawa własności zgromadzonych aktywów. Słusznie więc określa się je wywłaszczeniem. Rozwiązania te naruszają normy art. 21 i 64 Konstytucji. Proponowane rozwiązania stoją również w jaskrawej sprzeczności z zasadą proporcjonalności. Bowiem wbrew temu, co się głosi w oficjalnym uzasadnieniu, proponowane rozwiązania nie są ani konieczne, ani wystarczające do naprawy finansów publicznych. Przeciwnie, poprzez przejęcie środków z OFE ustawa pozwoli na odsunięcie w czasie niezbędnych kroków naprawczych oraz na zwiększenie wydatków budżetowych w okresie przedwyborczym. Jedno i drugie musiałoby prowadzić na nieco dłuższa metę do pogorszenia stanu finansów publicznych. 6

7 Pozostałe ograniczenia swobody działalności gospodarczej prywatnoprawnych podmiotów, którymi są OFE, są niezgodne z zasadą proporcjonalności. Zezwala ona (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP) na ingerencję w konstytucyjne prawa i wolności wyłącznie wtedy, kiedy takie ograniczenia są niezbędne w demokratycznym państwie prawa dla zapewnienia jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego bądź ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. W tym przypadku nie zachodzi żadna z przesłanek wymienionych w przywołanej normie konstytucyjnej. Przeprowadzona w 2011 r. nowelizacja ustawodawstwa regulującego system emerytalny deklarowała normą ustawową stopniowe podnoszenie obniżonej wstępnie do 2,3% rocznej składki kierowanej do OFE do wysokości 3,5%. Aktualnie proponuje się ustabilizowanie składki na poziomie 2,92%, co narusza zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa (art. 2 Konstytucji). Co więcej, zachodzi duże prawdopodobieństwo, że tak obniżona składka będzie fikcyjna, bo jak pokazują analizy niezależnych ekonomistów przeprowadzenie proponowanego przez rząd pakietu rozwiązań musiałoby ostatecznie doprowadzić do zaniku obowiązkowego filaru kapitałowego w naszym systemie emerytalnym. Z tym samym zarzutem naruszenia zasady proporcjonalności musi się spotkać także cała operacja umorzenia sprzedanych OFE obligacji skarbowych gwarantowanych autorytetem państwa, gdyż oznacza to zwolnienie się z długu w sposób sprzeczny z uprzednio ustawowo deklarowanym. Rząd planuje, aby OFE przestały być funduszami emerytalnymi, które z założenia mają być bezpieczne, skoro ma zostać wprowadzony zakaz reinwestowania składek kierowanych do OFE na rynku obligacji Skarbu Państwa oraz nakaz inwestowania majątku OFE w 75% na rynku akcji. Wobec tak zmienionej polityki lokacyjnej, sztucznie zwiększa się ubezpieczonym ryzyko pełnego pozostania w OFE, a z planowanym zniechęceniem do OFE 7

8 współgra zakaz reklamowania działalności poszczególnych OFE. Nigdy wcześniej państwo polskie nie prowadziło takich działań przeciw własnym obywatelom. (Art. 31 ust 3 Konstytucji). Nigdy też wcześniej w okresie III RP nie likwidowano całego sektora gospodarczego, który służy rozwojowi społecznemu i gospodarczemu. Przeprowadzenie tej operacji podważyłoby wiarę w sensowność oszczędzania z myślą o emeryturę nawet, jeśli gromadzenie oszczędności w tym celu ma charakter przymusowy (Art. 2 Konstytucji). *** W obliczu zapowiedzi naruszenia w tak drastyczny sposób polskiego porządku konstytucyjnego wzywamy rząd do wycofania skierowanej do parlamentu nowelizacji ustawy o OFE w zaproponowanym kształcie, a parlament do odrzucenia niekonstytucyjnych rozwiązań. Na wypadek uchwalenia przez Sejm i Senat zgłoszonych przez rząd zmian, zwracamy się do Prezydenta Rzeczypospolitej o uruchomienie wszystkich znajdujących się w Jego ręku instrumentów prawnych, które zapobiegną wprowadzeniu do polskiego systemu prawnego norm niezgodnych z konstytucją łącznie z uruchomieniem procedury kontroli prewencyjnej wskazanych wyżej norm przed Trybunałem Konstytucyjnym. Nie wyobrażamy sobie także, aby w toku prac legislacyjnych mogły pozostać poza kontrolą publiczną jakiekolwiek elementy tego procesu tak jak to bywało w nieodległej przeszłości. Dotyczy to także wszelkich opinii eksperckich, sporządzanych na użytek tego procesu. Szczególne obowiązki dbałości o konstytucyjność wszystkich ustaw kierowanych do publikacji spoczywa na Prezydencie RP, który z mocy art. 126 ust. 2 Konstytucji ma czuwać nad jej przestrzeganiem. Ta doniosła misja Prezydenta realizuje się przede wszystkim w procesie stanowienia prawa, którego ostatnim etapem jest złożenie przez niego podpisu pod ustawą. 8

9 Trybunał Konstytucyjny nie może być traktowany jako jedyny obrońca konstytucji w Polsce. Obowiązek dbałości o konstytucyjność całego systemu prawa, jak i jego elementów, spoczywa na wszystkich organach państwa, a świadome prowadzenie do uchwalania i wprowadzenia w życie niekonstytucyjnych ustaw rodzi odpowiedzialność konstytucyjną osób pełniących wysokie funkcje państwowe. Wszelkie wątpliwości na tle konstytucyjności uchwalonych przez parlament ustaw winny być usuwane, m.in. w drodze prewencyjnej kontroli Trybunału Konstytucyjnego, zawsze przed, a nie dopiero po złożeniu podpisu Prezydenta pod ustawą. Wyrażamy głębokie ubolewanie, że w 2011 r. zostały zlekceważone uwagi i głosy tych prawników, którzy już w czasie pierwszego, drastycznego naruszenia kapitałowej części systemu emerytalnego ostrzegali przed jego skutkami. Kierowana wtedy pod adresem Prezydenta prośba o poddanie poprzedniej nowelizacji ustawy o OFE kontroli przez Trybunał Konstytucyjny nie została wysłuchana. Mimo obniżenia wówczas składki na OFE aż o 5 pkt. proc., stan finansów publicznych nie uległ poprawie, a poziom długu publicznego od 2011 r. wydatnie wzrósł. Obecne rządowe propozycje idą o wiele dalej. To już nie tylko obniżenie składki, łamiące zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. Tym razem chodzi o przejęcie konkretnych składników majątku prywatnego OFE, na który złożyły się obowiązkowe składki pracowników, z zapewnieniem, że tworzone są z myślą o powiększeniu ich sumy przez odpowiednie inwestycje rynkowe w długich okresach. Jest jeszcze czas na wycofanie się z destrukcji ważnej części systemu emerytalnego i z naruszania w sposób drastyczny ustawy zasadniczej. *** 9

10 Sygnatariusze: - Aleksander Chłopecki, prof. dr hab., kierownik Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego - Włodzimierz Cimoszewicz, dr, b. prezes Rady Ministrów, minister sprawiedliwości - Grzegorz Domański, dr hab., radca prawny - Ziemisław Gintowt, adwokat, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie - Wojciech Góralczyk, dr hab., Akademia Leona Koźmińskiego - Marcin Górski, dr, Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego - Andrzej Grabiński, adwokat, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu - Tomasz Gruszecki, prawnik, prof. dr hab. nauk ekonomicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Katedra Instytucji i Rynków Finansowych - Maciej Gutowski, adwokat, prof. UAM dr hab. dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu - Andrzej Janiak, prof. UAM dr hab. Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Anna Konert, dr, Uczelnia Łazarskiego - Grzegorz Kopeć, adwokat, wicedziekan Rady Adwokackiej w Katowicach - Piotr Kruszyński, adwokat, prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski Roman Kusz, adwokat, dziekan Rady Adwokackiej w Katowicach - Dorota Maśniak, prof. UG dr hab., Katedra Prawa Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego - Marcin Matczak, dr hab., radca prawny 10

11 - Jerzy Menkes, prof. dr hab., Zakład Międzynarodowego Prawa Publicznego i Międzynarodowych Organizacji Gospodarczych SGH - Marek Mikołajczyk, adwokat, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie - Mariusz Muszyński, prof. dr hab., Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Katedra Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych - Adam Olejniczak, prof. UAM dr hab., Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Radosław Pacud, dr hab., Katedra Rynku Ubezpieczeniowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - Arkadiusz Radwan, dr, Instytut Allerhanda - Zbigniew Rau, prof. dr hab., kierownik Katedry Doktryn Polityczno- Prawnych Uniwersytetu Łódzkiego - Magdalena Rycak, dr, Uczelnia Łazarskiego - Jacek Trela, adwokat, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej - Tomasz Tulejski, prof. UŁ dr hab., Katedra Doktryn Polityczno- Prawnych Uniwersytetu Łódzkiego - Marcin Skubiszewski, dr, prawnik, dr informatyki - Jerzy Stępień, b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego - Jarosław Szymanek, prof. UW dr hab., Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego - Jerzy Wierchowicz, adwokat, były przewodniczący klubu poselskiego Unii Wolności - Tomasz Zalasiński, dr, radca prawny, konstytucjonalista 11

12 Warszawa, 5 grudnia 2013 r. Przeciw demontażowi reformy emerytalnej - oświadczenie ekonomistów W obliczu starzenia się społeczeństwa, migracji oraz przemian na rynku pracy już w końcu lat 80. było wiadomo, że system typu zusowskiego wymaga nie tylko reformy, ale i istotnego uzupełnienia. Dlatego w 1999 roku powołano do życia drugi filar emerytalny z kapitałowym mechanizmem finansowania, dużo bardziej odpornym na problemy demograficzne. Według naszej oceny upływ czasu nie unieważnił tamtej diagnozy, lecz ją wzmocnił. Z perspektywy kilkunastu lat widać, że system kapitałowy poprawnie spełnia swe podstawowe funkcje i daje zadowalające zwroty z lokowanych w nim składek, zapewniając przy tym polskiej gospodarce dodatkowy zastrzyk tak potrzebnego jej kapitału. Uważamy zatem, że przenoszenie zobowiązań z OFE do ZUS szkodzi interesom przyszłych emerytów i zagraża bezpieczeństwu emerytalnemu tych, którzy dzisiaj płacą składki. Szkodzi też długofalowym interesom polskiej gospodarki, bo przejęcie aktywów OFE opóźni naprawę finansów publicznych i zmniejszy i tak niską stopę oszczędności w naszym kraju. Od ponad dwóch lat przedstawiciele rządu i część ekspertów powtarzają fałszywą tezę, jakoby przyrost długu publicznego w Polsce wynikał głównie lub wyłącznie z powiększania oszczędności na kontach w OFE. Tymczasem w rzeczywistości przyrost długu publicznego wynika z przewagi całkowitych wydatków budżetu nad całkowitymi dochodami. W latach wpłaty na OFE wynosiły średnio 1,2% PKB rocznie, podczas gdy całkowite wydatki budżetowe stanowiły ponad 40% PKB. Ponadto, deficyt budżetowy po reformie emerytalnej ( ) w relacji do PKB był taki sam jak przed reformą ( ) i wyniósł 4,6%. Pojawienie się OFE go nie zmieniło. 12

13 Dlatego uważamy, że Rząd i Parlament powinny wycofać się z obecnej wersji projektu ustawy, której zasadniczym celem jest szybkie przejęcie 2/3 obecnych zasobów emerytalnych Polaków, a docelowo likwidacja funduszy i powrót do monopolu ZUS. Jest to tym ważniejsze, że jak słyszymy od wielu autorytetów prawniczych, sama ustawa budzi zasadnicze zastrzeżenia konstytucyjne. System emerytalny jest jedną z fundamentalnych instytucji ekonomicznych w państwie. Jego doskonalenie powinno przebiegać w sposób konsekwentny, racjonalny i całościowy. Dlatego niezwykle niepokoi prowadzona od wielu lat, przez kolejne rządy, polityka demontażu reformy emerytalnej, której ukoronowaniem jest obecny zamiar wykorzystania zasobów OFE do doraźnego łagodzenia problemów budżetowych, kosztem długookresowego bezpieczeństwa wypłat emerytalnych Polaków. Sygnatariusze: - Elżbieta Adamowicz, prof., SGH - Ewa Balcerowicz, dr, przewodnicząca Rady Fundacji CASE - Leszek Balcerowicz, prof., przewodniczący Rady Fundacji FOR, b. wicepremier i minister finansów ( ; ), b. prezes NBP ( ) - Maciej Bałtowski, prof., Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Tomasz Bardziłowski, wiceprezes DI Investors Maciej Bitner, główny ekonomista Wealth Solutions, sekretarz Komitetu Obywatelskiego ds. Bezpieczeństwa Emerytalnego - Barbara Błaszczyk, prof., b. wiceprzewodnicząca Rady Przekształceń Własnościowych przy prezesie Rady Ministrów ( ) - Mieczysław Błoński, dr, wiceprzewodniczący Rady TEP - Adam Budnikowski, prof. SGH - Maciej Bukowski, dr SGH - Antoni Chawluk, dr, Mansfield College, Oxford University - Agnieszka Chłoń-Domińczak, dr, SGH - Andrzej Cieślik, prof., Wydział Nauk Ekonomicznych UW - Henryk Ćwikliński, prof., Uniwersytet Gdański 13

14 - Andrzej Dąbkowski, Coffey International Development, Wydział Nauk Ekonomicznych UW - Marek Dąbrowski, prof., b. sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów ( ) - Piotr Denderski, Tinbergen Institute, Vrije Universiteit Amsterdam - Paweł Dobrowolski - Maria Drozdowicz-Bieć, prof., SGH - Marek Dworak, prezes Korporacji Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, b. Prezes Grupy RMF - Dariusz Filar, prof., Uniwersytet Gdański - Anna Fornalczyk, dr hab., pierwszy prezes Urzędu Antymonopolowego ( ) - Tomasz Gabrusewicz, dr, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Agnieszka Gabrusewicz, absolwentka UEP, główna księgowa - Witold Gadomski, dziennikarz - Katarzyna Gajda, GPW w Bukareszcie (Bursa de Valori Bucuresti) - Łukasz Goczek, dr, Wydział Nauk Ekonomicznych UW - Marek Goliszewski, prezes BCC - Stanisław Gomułka, prof., główny ekonomista BCC, b. podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (2008) - Marek Góra, prof., SGH - Jarosław Górski, dr, Wydział Nauk Ekonomicznych UW - Mirosław Gronicki, dr, b. minister finansów ( ) - Urszula Grzelońska, prof., SGH Jan Hagemejer, dr, Wydział Nauk Ekonomicznych UW - Andrzej Halesiak, członek Rady TEP - Irena Herbst, dr - Konrad Hernik, prezes Zarządu Armatura Kraków S.A. - Hubert Janiszewski, dr Janusz Jankowiak, JJ Consulting - Piotr M. Jaworski, dr, School of Management of the Business School, Edinburgh Napier University (Wlk. Brytania) - Janina Jóźwiak, prof., SGH - Mirosław Kachniewski, dr, prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych 14

15 - Stefan Kawalec, prezes Zarządu Capital Strategy Sp. z o.o., b. wiceminister finansów ( ) - Robert Klawe, przewodniczący Komisji Rewizyjnej TEP - Stanisław Kluza, dr, pierwszy przewodniczący KNF ( ), b. minister finansów (2006), b. podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów - Bożena Kołosowska, prof., Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - Andrzej Kondratowicz, dr, członek Rady TEP, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, UW - Alicja Kornasiewicz, dr, b. sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa ( ) - Irena Kotowska, prof., SGH - Katarzyna Kowalska, dr, Wydział Nauk Ekonomicznych UW - Ryszard Kowalski, prezes Związku Pracodawców - Producentów Materiałów dla Budownictwa - Jan Król, b. poseł na Sejm ( ), b. wicemarszałek Sejmu ( ) - Maciej Krzak, dr, CASE - Przemysław Kusztelak, dr, Wydział Nauk Ekonomicznych UW - Dariusz Ledworowski, dr, b. minister współpracy gospodarczej z zagranicą (1991) - Piotr Lewandowski, dr, SGH - Jacek Liwiński, dr, Wydział Nauk Ekonomicznych UW - Wojciech Maciejewski, prof., Wydział Nauk Ekonomicznych UW - Iga Magda, dr, SGH - Krzysztof Makarski, dr, SGH - Kazimierz Meredyk, prof., Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku - Katarzyna Metelska-Szaniawska, dr, Wydział Nauk Ekonomicznych UW - Witold Michałek, ekspert BCC ds. gospodarki i legislacji - Tomasz Mickiewicz, prof., Aston University (Birmingham, Wlk. Brytania) - Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan - Wojciech Nagel, dr, ekspert BCC ds. ubezpieczeń społecznych, członek RN ZUS 15

16 - Wioletta Nawrot, dr, Londyn - Adam Noga, prof., Akademia Leona Koźmińskiego - Paweł Nowakiewicz, członek KUEK - Andrzej Olechowski, dr, b. minister finansów ( ), b. minister spraw zagranicznych ( ) - Wojciech Otto, prof., Wydział Nauk Ekonomicznych UW - Wojciech Paczos, European University Intitute we Florencji - Wiktor Patena, dr, rektor Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University Nina Perret, sekretarz generalny TEP - Ryszard Petru, przewodniczący Rady TEP - Dorota Powtak, The Clerk, członek wspierający IIA w Polsce - Wiesława Przybylska-Kapuścińska, prof., kierownik Katedry Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Roman Przybylski, członek Zarządu Nowy Styl Group, członek KUEK - Ryszard Rapacki, prof., SGH - Joanna Rutecka, dr, SGH - Anna Ruzik-Sierdzińska, dr, SGH, CASE - Tomasz Rybnik, dr, Wydział Nauk Ekonomicznych UW - Ewa Sadowska-Cieślak - łodzimierz Siwiński, prof., Wydział Nauk Ekonomicznych UW - Mieczysław Socha, prof., Wydział Nauk Ekonomicznych UW - Dariusz Stańko, dr, SGH - Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, dr, Wydział Nauk Ekonomicznych UW - Janusz Steinhoff, dr, b. wicepremier i minister gospodarki ( ) - Paweł Strawiński, dr, Wydział Nauk Ekonomicznych UW - Agnieszka Strycharz, manager, Sabre Polska Sp. z o.o. - Justyna Supińska, Wydział Nauk Ekonomicznych UW - Tadeusz Syryjczyk, dr, b. minister gospodarki ( ) - Marcin Szlenk, ekonomista, ACMA, MBA -Urszula Sztanderska, prof., Wydział Nauk Ekonomicznych UW - Adam Tański, b. minister rolnictwa (1991 oraz 2003), b. prezes Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa ( ) - Jerzy Thieme, dr -Joanna Tyrowicz, dr, Wydział Nauk Ekonomicznych UW - Łukasz Wacławik, dr 16

17 - Marian Wiśniewski, prof., Wydział Nauk Ekonomicznych UW - Jerzy Wiśniewski, prof., Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Wiktor Wojciechowski, dr, główny ekonomista Invest Banku, SGH - Michał Wojciechowski, członek TEP - Maciej Wojtuń, dyrektor zarządzający Platinium Finanse, członek KUEK - Andrzej Wojtyna, prof., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Tomasz Woźniak, dr, University of Melbourne - Dariusz Woźniak, dr, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University - Adam Wróbel - Bohdan Wyżnikiewicz, dr, wiceprzewodniczący Rady TEP, b. prezes GUS ( ) - Anna Wziątek-Kubiak, prof. - Anna Zalewska, prof., School of Management, University of Bath (Wlk. Brytania) - Paulina Ziembińska, Wydział Nauk Ekonomicznych UW - Michał Ziembiński, Wydział Nauk Ekonomicznych UW - Zbigniew Żółkiewski, dr, Warszawa - Maciej Żukowski, prof., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Tomasz Żylicz, prof., Wydział Nauk Ekonomicznych UW 17

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku nr 6 (123) 2014 Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku SPIS TREŚCI OD REDAKCJI..................................... 1

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK 48/2013 ISSN 1507-4757

KWARTALNIK 48/2013 ISSN 1507-4757 KWARTALNIK 48/2013 ISSN 1507-4757 48 Ubezpieczenia w rolnictwie Materiały i Studia KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WARSZAWA 2013 UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE MATERIAŁY I STUDIA Kwartalnik Nr 48/2013

Bardziej szczegółowo

Systemy ubezpieczeń społecznych między solidaryzmem a indywidualizmem WARSZAWA LUBLIN 2014 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Systemy ubezpieczeń społecznych między solidaryzmem a indywidualizmem WARSZAWA LUBLIN 2014 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Systemy ubezpieczeń społecznych między solidaryzmem a indywidualizmem WARSZAWA LUBLIN 2014 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Systemy ubezpieczeń społecznych między

Bardziej szczegółowo

Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski 123/2012

Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski 123/2012 Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski 123/2012 Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski 123 seminarium BRE-CASE, Warszawa, 29 listopada 2012 r. 1 Publikacja jest kontynuacją

Bardziej szczegółowo

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 Publikację do druku przygotowano w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 ISBN 83-923258-8-5 Druk i oprawa: Drukarnia GRAF, Pruszków

Bardziej szczegółowo

Charakter prawny środków gromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych

Charakter prawny środków gromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych Paweł Pelc Charakter prawny środków gromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych Legal Aspects related to Assets of Mandatory Open Pension Funds in Poland Paweł Pelc Radca prawny, wiceprezes Agencji

Bardziej szczegółowo

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów ZUS (2) Warszawa 2012 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów

Bardziej szczegółowo

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego e-monografie Seria: Nr 14 Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Anna Płońska Karnoprawna ochrona

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe ZESZYT 13(2/2012) RZECZNIK UBEZPIECZONYCH FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ Redakcja Dr Stanisław Rogowski (redaktor naczelny), dr Dariusz Fuchs (zastępca redaktora naczelnego,

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY

DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY ul. Mińska 62/74, 03-828 Warszawa, NIP: 524-257-93-54, REGON: 016361530 kontakt: koliber@koliber.org, nr konta bankowego: 23 2130 0004 2001 0204 6274 0001 DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY Raport Koordynator

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 108 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczący dr hab.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego"

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy PLATFORMY OBYWATELSKIEJ

Program wyborczy PLATFORMY OBYWATELSKIEJ BY ŻYŁO SIĘ LEPIEJ. WSZYSTKIM! Program wyborczy PLATFORMY OBYWATELSKIEJ Warszawa 2007 Spis treści Spis treści Donald Tusk, Polska zasługuje na cud gospodarczy... 4 Bronisław Komorowski, Wstęp do programu

Bardziej szczegółowo

Konferencje i Seminaria 3(31)2000

Konferencje i Seminaria 3(31)2000 Konferencje i Seminaria 3(31)2000 Ochrona konsumenta na rynku ubezpieczeń Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu Materiały z konferencji dla posłów III kadencji (18 stycznia 2000 r.) zorganizowanej

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne)

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne) Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Uwaga ogólna RCL Treść uwagi 1. Należy przede wszystkim zauważyć, iż zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego art. 68 ust. 2 Konstytucji RP nakłada na

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r.

Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

3.1. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY, EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH I EUROSYSTEM

3.1. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY, EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH I EUROSYSTEM Europejski Bank Centralny Rozdział 3 Europejski Bank Centralny Ryszard Kokoszczyński 1 3.1. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY, EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH I EUROSYSTEM Przedstawione w rozdziale pierwszym

Bardziej szczegółowo

40/4/A/2012. WYROK z dnia 18 kwietnia 2012 r. Sygn. akt K 33/11 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

40/4/A/2012. WYROK z dnia 18 kwietnia 2012 r. Sygn. akt K 33/11 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 40/4/A/2012 WYROK z dnia 18 kwietnia 2012 r. Sygn. akt K 33/11 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Zubik przewodniczący Stanisław Biernat Zbigniew Cieślak Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPÓŁDZIELCZE. Henryk Cioch

PRAWO SPÓŁDZIELCZE. Henryk Cioch PRAWO SPÓŁDZIELCZE Henryk Cioch Warszawa 2011 Spis treści Wykaz skrótów...11 Od autora...13 Wprowadzenie 1. Historia spółdzielczości w Polsce...17 2. Ewolucja prawa spółdzielczego w Polsce...20 2.1. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Jarosław Ruszewski Piotr Sitniewski Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Białystok 2013 Redakcja: Piotr Sitniewski Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Forum Darczyńców w Polsce

Forum Darczyńców w Polsce ROLA I MODELE FUNDACJI W POLSCE I W EUROPIE ROLA I MODELE FUNDACJI W POLSCE I W EUROPIE Forum Darczyńców w Polsce Publikacja powstała w ramach cyklu konferencji i seminariów Rola i modele fundacji w Polsce

Bardziej szczegółowo

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1 Trzeci etap reform J aki system podatko wy Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski www.case.com.pl 1 Prezentowane stanowiska merytoryczne wyra aj¹ osobiste pogl¹dy autora (autorów) i niekoniecznie s¹ zbie

Bardziej szczegółowo

BANK JAKO INSTYTUCJA ZAUFANIA PUBLICZNEGO. GWARANCJE PRAWNE I INSTYTUCJONALNE

BANK JAKO INSTYTUCJA ZAUFANIA PUBLICZNEGO. GWARANCJE PRAWNE I INSTYTUCJONALNE Poradnik KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Emil Radziszewski BANK JAKO INSTYTUCJA ZAUFANIA PUBLICZNEGO. GWARANCJE PRAWNE I INSTYTUCJONALNE Warszawa 2013 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Temat numeru: Sędzia statystyczny

Temat numeru: Sędzia statystyczny 4/2013 Kwartalnik Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości Dobre praktyki: Profilowanie sprawców Wywiad: Prok. Kazimierz Olejnik Dr Adam Niedzielski Aplikacja i kariera: E-marketing dla prawnika ISSN

Bardziej szczegółowo

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych Prawne warunki działania organizacji pozarządowych WSTĘP (5) Spis rzeczy Radosław Skiba PRAWNE WARUNKI DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Bartosz Olszewski Kilka uwag o prawnej ochronie języka polskiego

Bartosz Olszewski Kilka uwag o prawnej ochronie języka polskiego Bartosz Olszewski Kilka uwag o prawnej ochronie języka polskiego Przepisy odnoszące się do kwestii języka polskiego zawiera Konstytucja RP 1069 w art. 27 ( W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo