Szanowne Panie i Panowie Senatorowie,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowne Panie i Panowie Senatorowie,"

Transkrypt

1 Szanowne Panie i Panowie Senatorowie, pozwalam sobie przesłać Państwu do wiadomości stanowiska w sprawie projektu ustawy: o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. przedstawione przez grupę prawników i ekonomistów. Z wyrazami szacunku, Włodzimierz Cimoszewicz 1

2 Warszawa, 5 grudnia 2013 r. Oświadczenie prawników w związku z projektowanymi przez rząd zmianami w systemie ubezpieczeń społecznych Skierowane przez rząd do parlamentu projekty ustawowych zmian w systemie ubezpieczeń emerytalnych budzą najwyższy niepokój niezależnej prawniczej opinii publicznej ze względu na niezgodność tych zmian z Konstytucją RP. Projekty te, zmierzając do faktycznej likwidacji części kapitałowej systemu ubezpieczeń emerytalnych, forsowane są wbrew opiniom niektórych rządowych instytucji (Rządowego Centrum Legislacji, pierwszej opinii Prokuratorii Generalnej, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego), które trafnie i odważnie zwracają uwagę na możliwość niekonstytucyjności proponowanych rozwiązań. W sytuacji, kiedy rząd posługuje się w debacie publicznej opiniami prawników sporządzonymi na jego zlecenie, które powielają podstawowe błędy lub są skrajnie tendencyjne, nie może w tej debacie zabraknąć głosu niezwiązanych z rządem ekspertów. *** Wprowadzony w latach z inicjatywy rządów Włodzimierza Cimoszewicza i Jerzego Buzka, także przy poparciu partii opozycyjnych i związków zawodowych oraz organizacji pracodawców, nowy system zabezpieczenia emerytalnego, ustanawia bezpośrednią zależność świadczenia od wpłaconych w przeszłości składek. Realizuje ją poprzez dwa radykalnie odmienne mechanizmy finansowania: repartycyjny (filar I) i kapitałowy (filary II i III). 2

3 Filar I należy do systemu finansów publicznych, gdyż tylko państwo może zapewnić ciągłość międzypokoleniowej repartycji i zagwarantować zdolność finansów publicznych do wypełnienia w przyszłości zobowiązań emerytalnych wobec tych, którzy teraz płacą składki. Filar II kapitalizuje na bieżąco swe przyszłe zobowiązania wobec płacących składki. Zasadnie więc jest zaliczany przez Eurostat do sfery finansów prywatnych, gdyż w tym przypadku ryzyko rynkowe jest przeniesione całkowicie na gospodarstwa domowe i prywatne towarzystwa emerytalne. Nadzór państwa nad częścią kapitałową systemu ogranicza się podobnie jak w systemie bankowym do dbałości o poprawność stosowanych procedur, bez odpowiedzialności za wypłacalność podmiotów zarządzających systemem kapitałowym oraz bez gwarancji wypłacalności części emerytury związanej z częścią składki kierowanej do otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Finanse publiczne nie partycypują w żadnym stopniu w funkcjonowaniu części kapitałowej: pracodawcy kierują określoną ustawowo część wynagrodzenia pracownika (19,52% podstawy) do ZUS, gdzie składka jest dzielona na dwie części: repartycyjną do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych FUS (państwowy fundusz celowy) oraz kapitałową do otwartego funduszu emerytalnego OFE (prywatnoprawne osoby prawne). Część kapitałowa składki nie jest księgowana w FUS, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS pobiera należność w wysokości 0,8% składki za jedynie pośredni, techniczny transfer od pracodawców do OFE; podstawą prawną gromadzenia środków w konkretnym OFE, ich reinwestowania oraz w przyszłości wypłacania uzupełniającej części emerytury, jest indywidualna umowa pomiędzy wybranym (lub wylosowanym) OFE a ubezpieczonym; w przypadku śmierci ubezpieczonego przed nabyciem prawa do emerytury, zgromadzony kapitał składkowy stanowi jego masę spadkową, 3

4 dziedziczoną na zasadach ogólnych. Zgromadzone składki z części kapitałowej stanowią przedmiot rozliczeń w przypadku ustania wspólności małżeńskiej. *** Jeśli ustawy wprowadzające nowy system emerytalny wyraźnie rozróżniają dwa stany faktyczne, wiążąc z nimi różne skutki prawne, to obowiązkiem eksperta prawnego jest wskazanie tych różnic i opisanie wypływających z nich konsekwencji. Doktryna prawnicza zawsze odróżniała finanse publiczne od prywatnych, zaliczając do publicznych tylko te składki, które finansowane są przez budżet lub z państwowych funduszy celowych (Prawo finansowe, pod red. Wandy Wójtowicz, wyd. 3, Warszawa 2000, s. 195). Pojawiające się na tym tle rozbieżności w orzecznictwie zostały w 2008 roku zinterpretowane przez Sąd Najwyższy (Sygn. akt II UK 12/08) na korzyść finansów publicznych. Na tej podstawie niektórzy interpretatorzy uznają środki zgromadzone w OFE za środki publiczne. Stanowisko takie budziło jednak wiele wątpliwości, które zostały ostatecznie rozstrzygnięte przez ustawodawcę. Mianowicie z dniem 1 stycznia 2010 r., zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., ustawodawca postanowił o zaliczeniu do dochodów publicznych jedynie tych składek, które kierowane są do państwowych funduszy celowych. Aktualnie więc zarówno w świetle kwalifikacji Eurostatu, jak i decyzji samego ustawodawcy nie powinno być wątpliwości prawnych, co do charakteru środków gromadzonych w OFE. Za ich niepublicznym charakterem przemawia zarówno wykładnia literalna (językowa), jak i celowościowa. Część składki trafiająca do OFE ma za zadanie pomnożenie wpływającego tam kapitału, podczas kiedy ZUS-owska część składki ma pokryć wyłącznie bieżące zobowiązania państwowego ubezpieczyciela wobec ubezpieczonych. 4

5 Za powyższą prawną kwalifikacją obu części składki przemawia także wykładnia historyczna i systemowa. Należy z całą mocą podkreślić, że rząd projektodawca ustawy o OFE w 1997 r. po to właśnie zdecydował o nadaniu osobowości prawnej OFE, aby uniknąć na przyszłość niejednoznaczności w określeniu właściciela aktywów. Takie wątpliwości zdaniem ówczesnego projektodawcy mogłyby powstawać w przypadku przyjęcia koncepcji funduszu powierniczego lub funduszu emerytalnego, jako masy majątkowej. W uzasadnieniu projektu rządowego z 1997 r. zapewniono więc parlament, z powołaniem się na opinię ówczesnej Rady Legislacyjnej, że Nie ma takich wątpliwości przy przyjęciu, że fundusz emerytalny jest osobą prawną. Takie rozwiązanie pozwala, bowiem na jednoznaczne uznanie, że właścicielem aktywów pochodzących ze składek członków jest fundusz emerytalny, a tym samym jest możliwe dokładne określenie, kto, za co odpowiada. (str. 11 uzasadnienia). Z punktu widzenia wykładni historycznej bardzo istotne jest także sprecyzowanie definicji dochodów publicznych poprzez wprowadzanie kategorii państwowego funduszu celowego, podczas gdy poprzednia ustawa o finansach publicznych z 2005 r. takim pojęciem nie operowała. Ponadto, w kontekście reguł wykładni systemowej należy zwrócić uwagę na posłużenie się przez ustawodawcę i to od początku wprowadzania nowego systemu emerytalnego dwoma oddzielnymi aktami prawnymi regulującymi odrębnie zasady repartycyjnej i kapitałowej części systemu ubezpieczeń: ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych oraz odrębną ustawą o otwartych funduszach emerytalnych. *** Zaprezentowany w projekcie rządowym zestaw rozwiązań zmierza w głównej mierze do przejściowego zmniejszenia oficjalnego długu 5

6 publicznego, więc także krótkoterminowych kosztów obsługi tego długu. Ich konsekwencją musi być likwidacja filaru II poprzez: przeniesienie do ZUS-u obligacyjnej części majątku OFE, połączone z umorzeniem obligacji Skarbu Państwa, co jest równoznaczne ze zamianą cywilnoprawnych obligacji Skarbu Państwa, zabezpieczonych całym jego majątkiem, na polityczną obietnicę wypłat w przyszłości przejętych z OFE (i wydawanych) kwot, powiększonych o określone w trybie politycznym oprocentowanie, zapisanych na subkontach składkowiczów w ZUS-ie. Dotrzymanie tej obietnicy będzie zależeć wyłącznie od realności kolejnych ustaw budżetowych, a te od przyszłego wzrostu gospodarki; sukcesywne coroczne przenoszenie do ZUS-u, zapoczątkowane dziesięć lat przed osiągnięciem prawa do emerytury, całości zgromadzonego dotąd kapitału przez ubezpieczonego (tzw. suwak); zakaz reinwestowania składek kierowanych do OFE w obligacje Skarbu Państwa; zakaz reklamowania działalności poszczególnych OFE; oraz nakaz inwestowania dużej części majątku OFE (początkowo 75%) na rynku akcji. Dwa pierwsze rozwiązania są w istocie odjęciem OFE, a pośrednio także samym ubezpieczonym, prawa własności zgromadzonych aktywów. Słusznie więc określa się je wywłaszczeniem. Rozwiązania te naruszają normy art. 21 i 64 Konstytucji. Proponowane rozwiązania stoją również w jaskrawej sprzeczności z zasadą proporcjonalności. Bowiem wbrew temu, co się głosi w oficjalnym uzasadnieniu, proponowane rozwiązania nie są ani konieczne, ani wystarczające do naprawy finansów publicznych. Przeciwnie, poprzez przejęcie środków z OFE ustawa pozwoli na odsunięcie w czasie niezbędnych kroków naprawczych oraz na zwiększenie wydatków budżetowych w okresie przedwyborczym. Jedno i drugie musiałoby prowadzić na nieco dłuższa metę do pogorszenia stanu finansów publicznych. 6

7 Pozostałe ograniczenia swobody działalności gospodarczej prywatnoprawnych podmiotów, którymi są OFE, są niezgodne z zasadą proporcjonalności. Zezwala ona (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP) na ingerencję w konstytucyjne prawa i wolności wyłącznie wtedy, kiedy takie ograniczenia są niezbędne w demokratycznym państwie prawa dla zapewnienia jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego bądź ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. W tym przypadku nie zachodzi żadna z przesłanek wymienionych w przywołanej normie konstytucyjnej. Przeprowadzona w 2011 r. nowelizacja ustawodawstwa regulującego system emerytalny deklarowała normą ustawową stopniowe podnoszenie obniżonej wstępnie do 2,3% rocznej składki kierowanej do OFE do wysokości 3,5%. Aktualnie proponuje się ustabilizowanie składki na poziomie 2,92%, co narusza zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa (art. 2 Konstytucji). Co więcej, zachodzi duże prawdopodobieństwo, że tak obniżona składka będzie fikcyjna, bo jak pokazują analizy niezależnych ekonomistów przeprowadzenie proponowanego przez rząd pakietu rozwiązań musiałoby ostatecznie doprowadzić do zaniku obowiązkowego filaru kapitałowego w naszym systemie emerytalnym. Z tym samym zarzutem naruszenia zasady proporcjonalności musi się spotkać także cała operacja umorzenia sprzedanych OFE obligacji skarbowych gwarantowanych autorytetem państwa, gdyż oznacza to zwolnienie się z długu w sposób sprzeczny z uprzednio ustawowo deklarowanym. Rząd planuje, aby OFE przestały być funduszami emerytalnymi, które z założenia mają być bezpieczne, skoro ma zostać wprowadzony zakaz reinwestowania składek kierowanych do OFE na rynku obligacji Skarbu Państwa oraz nakaz inwestowania majątku OFE w 75% na rynku akcji. Wobec tak zmienionej polityki lokacyjnej, sztucznie zwiększa się ubezpieczonym ryzyko pełnego pozostania w OFE, a z planowanym zniechęceniem do OFE 7

8 współgra zakaz reklamowania działalności poszczególnych OFE. Nigdy wcześniej państwo polskie nie prowadziło takich działań przeciw własnym obywatelom. (Art. 31 ust 3 Konstytucji). Nigdy też wcześniej w okresie III RP nie likwidowano całego sektora gospodarczego, który służy rozwojowi społecznemu i gospodarczemu. Przeprowadzenie tej operacji podważyłoby wiarę w sensowność oszczędzania z myślą o emeryturę nawet, jeśli gromadzenie oszczędności w tym celu ma charakter przymusowy (Art. 2 Konstytucji). *** W obliczu zapowiedzi naruszenia w tak drastyczny sposób polskiego porządku konstytucyjnego wzywamy rząd do wycofania skierowanej do parlamentu nowelizacji ustawy o OFE w zaproponowanym kształcie, a parlament do odrzucenia niekonstytucyjnych rozwiązań. Na wypadek uchwalenia przez Sejm i Senat zgłoszonych przez rząd zmian, zwracamy się do Prezydenta Rzeczypospolitej o uruchomienie wszystkich znajdujących się w Jego ręku instrumentów prawnych, które zapobiegną wprowadzeniu do polskiego systemu prawnego norm niezgodnych z konstytucją łącznie z uruchomieniem procedury kontroli prewencyjnej wskazanych wyżej norm przed Trybunałem Konstytucyjnym. Nie wyobrażamy sobie także, aby w toku prac legislacyjnych mogły pozostać poza kontrolą publiczną jakiekolwiek elementy tego procesu tak jak to bywało w nieodległej przeszłości. Dotyczy to także wszelkich opinii eksperckich, sporządzanych na użytek tego procesu. Szczególne obowiązki dbałości o konstytucyjność wszystkich ustaw kierowanych do publikacji spoczywa na Prezydencie RP, który z mocy art. 126 ust. 2 Konstytucji ma czuwać nad jej przestrzeganiem. Ta doniosła misja Prezydenta realizuje się przede wszystkim w procesie stanowienia prawa, którego ostatnim etapem jest złożenie przez niego podpisu pod ustawą. 8

9 Trybunał Konstytucyjny nie może być traktowany jako jedyny obrońca konstytucji w Polsce. Obowiązek dbałości o konstytucyjność całego systemu prawa, jak i jego elementów, spoczywa na wszystkich organach państwa, a świadome prowadzenie do uchwalania i wprowadzenia w życie niekonstytucyjnych ustaw rodzi odpowiedzialność konstytucyjną osób pełniących wysokie funkcje państwowe. Wszelkie wątpliwości na tle konstytucyjności uchwalonych przez parlament ustaw winny być usuwane, m.in. w drodze prewencyjnej kontroli Trybunału Konstytucyjnego, zawsze przed, a nie dopiero po złożeniu podpisu Prezydenta pod ustawą. Wyrażamy głębokie ubolewanie, że w 2011 r. zostały zlekceważone uwagi i głosy tych prawników, którzy już w czasie pierwszego, drastycznego naruszenia kapitałowej części systemu emerytalnego ostrzegali przed jego skutkami. Kierowana wtedy pod adresem Prezydenta prośba o poddanie poprzedniej nowelizacji ustawy o OFE kontroli przez Trybunał Konstytucyjny nie została wysłuchana. Mimo obniżenia wówczas składki na OFE aż o 5 pkt. proc., stan finansów publicznych nie uległ poprawie, a poziom długu publicznego od 2011 r. wydatnie wzrósł. Obecne rządowe propozycje idą o wiele dalej. To już nie tylko obniżenie składki, łamiące zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. Tym razem chodzi o przejęcie konkretnych składników majątku prywatnego OFE, na który złożyły się obowiązkowe składki pracowników, z zapewnieniem, że tworzone są z myślą o powiększeniu ich sumy przez odpowiednie inwestycje rynkowe w długich okresach. Jest jeszcze czas na wycofanie się z destrukcji ważnej części systemu emerytalnego i z naruszania w sposób drastyczny ustawy zasadniczej. *** 9

10 Sygnatariusze: - Aleksander Chłopecki, prof. dr hab., kierownik Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego - Włodzimierz Cimoszewicz, dr, b. prezes Rady Ministrów, minister sprawiedliwości - Grzegorz Domański, dr hab., radca prawny - Ziemisław Gintowt, adwokat, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie - Wojciech Góralczyk, dr hab., Akademia Leona Koźmińskiego - Marcin Górski, dr, Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego - Andrzej Grabiński, adwokat, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu - Tomasz Gruszecki, prawnik, prof. dr hab. nauk ekonomicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Katedra Instytucji i Rynków Finansowych - Maciej Gutowski, adwokat, prof. UAM dr hab. dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu - Andrzej Janiak, prof. UAM dr hab. Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Anna Konert, dr, Uczelnia Łazarskiego - Grzegorz Kopeć, adwokat, wicedziekan Rady Adwokackiej w Katowicach - Piotr Kruszyński, adwokat, prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski Roman Kusz, adwokat, dziekan Rady Adwokackiej w Katowicach - Dorota Maśniak, prof. UG dr hab., Katedra Prawa Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego - Marcin Matczak, dr hab., radca prawny 10

11 - Jerzy Menkes, prof. dr hab., Zakład Międzynarodowego Prawa Publicznego i Międzynarodowych Organizacji Gospodarczych SGH - Marek Mikołajczyk, adwokat, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie - Mariusz Muszyński, prof. dr hab., Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Katedra Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych - Adam Olejniczak, prof. UAM dr hab., Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Radosław Pacud, dr hab., Katedra Rynku Ubezpieczeniowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - Arkadiusz Radwan, dr, Instytut Allerhanda - Zbigniew Rau, prof. dr hab., kierownik Katedry Doktryn Polityczno- Prawnych Uniwersytetu Łódzkiego - Magdalena Rycak, dr, Uczelnia Łazarskiego - Jacek Trela, adwokat, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej - Tomasz Tulejski, prof. UŁ dr hab., Katedra Doktryn Polityczno- Prawnych Uniwersytetu Łódzkiego - Marcin Skubiszewski, dr, prawnik, dr informatyki - Jerzy Stępień, b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego - Jarosław Szymanek, prof. UW dr hab., Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego - Jerzy Wierchowicz, adwokat, były przewodniczący klubu poselskiego Unii Wolności - Tomasz Zalasiński, dr, radca prawny, konstytucjonalista 11

12 Warszawa, 5 grudnia 2013 r. Przeciw demontażowi reformy emerytalnej - oświadczenie ekonomistów W obliczu starzenia się społeczeństwa, migracji oraz przemian na rynku pracy już w końcu lat 80. było wiadomo, że system typu zusowskiego wymaga nie tylko reformy, ale i istotnego uzupełnienia. Dlatego w 1999 roku powołano do życia drugi filar emerytalny z kapitałowym mechanizmem finansowania, dużo bardziej odpornym na problemy demograficzne. Według naszej oceny upływ czasu nie unieważnił tamtej diagnozy, lecz ją wzmocnił. Z perspektywy kilkunastu lat widać, że system kapitałowy poprawnie spełnia swe podstawowe funkcje i daje zadowalające zwroty z lokowanych w nim składek, zapewniając przy tym polskiej gospodarce dodatkowy zastrzyk tak potrzebnego jej kapitału. Uważamy zatem, że przenoszenie zobowiązań z OFE do ZUS szkodzi interesom przyszłych emerytów i zagraża bezpieczeństwu emerytalnemu tych, którzy dzisiaj płacą składki. Szkodzi też długofalowym interesom polskiej gospodarki, bo przejęcie aktywów OFE opóźni naprawę finansów publicznych i zmniejszy i tak niską stopę oszczędności w naszym kraju. Od ponad dwóch lat przedstawiciele rządu i część ekspertów powtarzają fałszywą tezę, jakoby przyrost długu publicznego w Polsce wynikał głównie lub wyłącznie z powiększania oszczędności na kontach w OFE. Tymczasem w rzeczywistości przyrost długu publicznego wynika z przewagi całkowitych wydatków budżetu nad całkowitymi dochodami. W latach wpłaty na OFE wynosiły średnio 1,2% PKB rocznie, podczas gdy całkowite wydatki budżetowe stanowiły ponad 40% PKB. Ponadto, deficyt budżetowy po reformie emerytalnej ( ) w relacji do PKB był taki sam jak przed reformą ( ) i wyniósł 4,6%. Pojawienie się OFE go nie zmieniło. 12

13 Dlatego uważamy, że Rząd i Parlament powinny wycofać się z obecnej wersji projektu ustawy, której zasadniczym celem jest szybkie przejęcie 2/3 obecnych zasobów emerytalnych Polaków, a docelowo likwidacja funduszy i powrót do monopolu ZUS. Jest to tym ważniejsze, że jak słyszymy od wielu autorytetów prawniczych, sama ustawa budzi zasadnicze zastrzeżenia konstytucyjne. System emerytalny jest jedną z fundamentalnych instytucji ekonomicznych w państwie. Jego doskonalenie powinno przebiegać w sposób konsekwentny, racjonalny i całościowy. Dlatego niezwykle niepokoi prowadzona od wielu lat, przez kolejne rządy, polityka demontażu reformy emerytalnej, której ukoronowaniem jest obecny zamiar wykorzystania zasobów OFE do doraźnego łagodzenia problemów budżetowych, kosztem długookresowego bezpieczeństwa wypłat emerytalnych Polaków. Sygnatariusze: - Elżbieta Adamowicz, prof., SGH - Ewa Balcerowicz, dr, przewodnicząca Rady Fundacji CASE - Leszek Balcerowicz, prof., przewodniczący Rady Fundacji FOR, b. wicepremier i minister finansów ( ; ), b. prezes NBP ( ) - Maciej Bałtowski, prof., Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Tomasz Bardziłowski, wiceprezes DI Investors Maciej Bitner, główny ekonomista Wealth Solutions, sekretarz Komitetu Obywatelskiego ds. Bezpieczeństwa Emerytalnego - Barbara Błaszczyk, prof., b. wiceprzewodnicząca Rady Przekształceń Własnościowych przy prezesie Rady Ministrów ( ) - Mieczysław Błoński, dr, wiceprzewodniczący Rady TEP - Adam Budnikowski, prof. SGH - Maciej Bukowski, dr SGH - Antoni Chawluk, dr, Mansfield College, Oxford University - Agnieszka Chłoń-Domińczak, dr, SGH - Andrzej Cieślik, prof., Wydział Nauk Ekonomicznych UW - Henryk Ćwikliński, prof., Uniwersytet Gdański 13

14 - Andrzej Dąbkowski, Coffey International Development, Wydział Nauk Ekonomicznych UW - Marek Dąbrowski, prof., b. sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów ( ) - Piotr Denderski, Tinbergen Institute, Vrije Universiteit Amsterdam - Paweł Dobrowolski - Maria Drozdowicz-Bieć, prof., SGH - Marek Dworak, prezes Korporacji Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, b. Prezes Grupy RMF - Dariusz Filar, prof., Uniwersytet Gdański - Anna Fornalczyk, dr hab., pierwszy prezes Urzędu Antymonopolowego ( ) - Tomasz Gabrusewicz, dr, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Agnieszka Gabrusewicz, absolwentka UEP, główna księgowa - Witold Gadomski, dziennikarz - Katarzyna Gajda, GPW w Bukareszcie (Bursa de Valori Bucuresti) - Łukasz Goczek, dr, Wydział Nauk Ekonomicznych UW - Marek Goliszewski, prezes BCC - Stanisław Gomułka, prof., główny ekonomista BCC, b. podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (2008) - Marek Góra, prof., SGH - Jarosław Górski, dr, Wydział Nauk Ekonomicznych UW - Mirosław Gronicki, dr, b. minister finansów ( ) - Urszula Grzelońska, prof., SGH Jan Hagemejer, dr, Wydział Nauk Ekonomicznych UW - Andrzej Halesiak, członek Rady TEP - Irena Herbst, dr - Konrad Hernik, prezes Zarządu Armatura Kraków S.A. - Hubert Janiszewski, dr Janusz Jankowiak, JJ Consulting - Piotr M. Jaworski, dr, School of Management of the Business School, Edinburgh Napier University (Wlk. Brytania) - Janina Jóźwiak, prof., SGH - Mirosław Kachniewski, dr, prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych 14

15 - Stefan Kawalec, prezes Zarządu Capital Strategy Sp. z o.o., b. wiceminister finansów ( ) - Robert Klawe, przewodniczący Komisji Rewizyjnej TEP - Stanisław Kluza, dr, pierwszy przewodniczący KNF ( ), b. minister finansów (2006), b. podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów - Bożena Kołosowska, prof., Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - Andrzej Kondratowicz, dr, członek Rady TEP, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, UW - Alicja Kornasiewicz, dr, b. sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa ( ) - Irena Kotowska, prof., SGH - Katarzyna Kowalska, dr, Wydział Nauk Ekonomicznych UW - Ryszard Kowalski, prezes Związku Pracodawców - Producentów Materiałów dla Budownictwa - Jan Król, b. poseł na Sejm ( ), b. wicemarszałek Sejmu ( ) - Maciej Krzak, dr, CASE - Przemysław Kusztelak, dr, Wydział Nauk Ekonomicznych UW - Dariusz Ledworowski, dr, b. minister współpracy gospodarczej z zagranicą (1991) - Piotr Lewandowski, dr, SGH - Jacek Liwiński, dr, Wydział Nauk Ekonomicznych UW - Wojciech Maciejewski, prof., Wydział Nauk Ekonomicznych UW - Iga Magda, dr, SGH - Krzysztof Makarski, dr, SGH - Kazimierz Meredyk, prof., Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku - Katarzyna Metelska-Szaniawska, dr, Wydział Nauk Ekonomicznych UW - Witold Michałek, ekspert BCC ds. gospodarki i legislacji - Tomasz Mickiewicz, prof., Aston University (Birmingham, Wlk. Brytania) - Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan - Wojciech Nagel, dr, ekspert BCC ds. ubezpieczeń społecznych, członek RN ZUS 15

16 - Wioletta Nawrot, dr, Londyn - Adam Noga, prof., Akademia Leona Koźmińskiego - Paweł Nowakiewicz, członek KUEK - Andrzej Olechowski, dr, b. minister finansów ( ), b. minister spraw zagranicznych ( ) - Wojciech Otto, prof., Wydział Nauk Ekonomicznych UW - Wojciech Paczos, European University Intitute we Florencji - Wiktor Patena, dr, rektor Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University Nina Perret, sekretarz generalny TEP - Ryszard Petru, przewodniczący Rady TEP - Dorota Powtak, The Clerk, członek wspierający IIA w Polsce - Wiesława Przybylska-Kapuścińska, prof., kierownik Katedry Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Roman Przybylski, członek Zarządu Nowy Styl Group, członek KUEK - Ryszard Rapacki, prof., SGH - Joanna Rutecka, dr, SGH - Anna Ruzik-Sierdzińska, dr, SGH, CASE - Tomasz Rybnik, dr, Wydział Nauk Ekonomicznych UW - Ewa Sadowska-Cieślak - łodzimierz Siwiński, prof., Wydział Nauk Ekonomicznych UW - Mieczysław Socha, prof., Wydział Nauk Ekonomicznych UW - Dariusz Stańko, dr, SGH - Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, dr, Wydział Nauk Ekonomicznych UW - Janusz Steinhoff, dr, b. wicepremier i minister gospodarki ( ) - Paweł Strawiński, dr, Wydział Nauk Ekonomicznych UW - Agnieszka Strycharz, manager, Sabre Polska Sp. z o.o. - Justyna Supińska, Wydział Nauk Ekonomicznych UW - Tadeusz Syryjczyk, dr, b. minister gospodarki ( ) - Marcin Szlenk, ekonomista, ACMA, MBA -Urszula Sztanderska, prof., Wydział Nauk Ekonomicznych UW - Adam Tański, b. minister rolnictwa (1991 oraz 2003), b. prezes Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa ( ) - Jerzy Thieme, dr -Joanna Tyrowicz, dr, Wydział Nauk Ekonomicznych UW - Łukasz Wacławik, dr 16

17 - Marian Wiśniewski, prof., Wydział Nauk Ekonomicznych UW - Jerzy Wiśniewski, prof., Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Wiktor Wojciechowski, dr, główny ekonomista Invest Banku, SGH - Michał Wojciechowski, członek TEP - Maciej Wojtuń, dyrektor zarządzający Platinium Finanse, członek KUEK - Andrzej Wojtyna, prof., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Tomasz Woźniak, dr, University of Melbourne - Dariusz Woźniak, dr, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University - Adam Wróbel - Bohdan Wyżnikiewicz, dr, wiceprzewodniczący Rady TEP, b. prezes GUS ( ) - Anna Wziątek-Kubiak, prof. - Anna Zalewska, prof., School of Management, University of Bath (Wlk. Brytania) - Paulina Ziembińska, Wydział Nauk Ekonomicznych UW - Michał Ziembiński, Wydział Nauk Ekonomicznych UW - Zbigniew Żółkiewski, dr, Warszawa - Maciej Żukowski, prof., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Tomasz Żylicz, prof., Wydział Nauk Ekonomicznych UW 17

Oświadczenie prawników w związku z projektowanymi przez rząd zmianami w systemie ubezpieczeń społecznych

Oświadczenie prawników w związku z projektowanymi przez rząd zmianami w systemie ubezpieczeń społecznych Warszawa, 5 grudnia 2013 r. Oświadczenie prawników w związku z projektowanymi przez rząd zmianami w systemie ubezpieczeń społecznych Skierowane przez rząd do parlamentu projekty ustawowych zmian w systemie

Bardziej szczegółowo

Przeciw demontażowi reformy emerytalnej - oświadczenie ekonomistów

Przeciw demontażowi reformy emerytalnej - oświadczenie ekonomistów Warszawa, 10 grudnia 2013 r. Przeciw demontażowi reformy emerytalnej - oświadczenie ekonomistów W obliczu starzenia się społeczeństwa, migracji oraz przemian na rynku pracy już w końcu lat 80. było wiadomo,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16 grudnia 2013 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Pan Bronisław Komorowski. Szanowny Panie Prezydencie,

Warszawa, 16 grudnia 2013 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Pan Bronisław Komorowski. Szanowny Panie Prezydencie, Warszawa, 16 grudnia 2013 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski Szanowny Panie Prezydencie, Jako przedstawiciele sygnatariuszy oświadczeń ekonomistów, liczących w tej chwili 144

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie prawników w związku z projektowanymi przez rząd zmianami w systemie ubezpieczeń społecznych

Oświadczenie prawników w związku z projektowanymi przez rząd zmianami w systemie ubezpieczeń społecznych Warszawa, 10 grudnia 2013 r. Oświadczenie prawników w związku z projektowanymi przez rząd zmianami w systemie ubezpieczeń społecznych Skierowane przez rząd do parlamentu projekty ustawowych zmian w systemie

Bardziej szczegółowo

REFORMA SYSTEMU EMERYTALNEGO Z ROKU 2013

REFORMA SYSTEMU EMERYTALNEGO Z ROKU 2013 REFORMA SYSTEMU EMERYTALNEGO Z ROKU 2013 Dnia 14 lutego 2014 weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Reforma emerytalna. Co zrobimy? ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Reforma emerytalna Co zrobimy? Grudzień, 2013 Kilka podstawowych pojęć.. ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych to państwowa instytucja ubezpieczeniowa. Gromadzi składki na ubezpieczenia społeczne obywateli

Bardziej szczegółowo

Funkcje subkonta ZUS Uwarunkowania prawne

Funkcje subkonta ZUS Uwarunkowania prawne Funkcje subkonta ZUS Uwarunkowania prawne Dr Sebastian Jakubowski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Gospodarczej Konferencja Naukowa EDUKACJA FINANSOWA

Bardziej szczegółowo

EKONOMIŚCI PROSZĄ PREZYDENTA O PILNE SPOTKANIE

EKONOMIŚCI PROSZĄ PREZYDENTA O PILNE SPOTKANIE 17 grudnia 2013 r. Szanowni Państwo, publiczna debata wokół funduszy emerytalnych musi opierać się na rzetelnych liczbach, prawdziwych faktach i dobrze uzasadnionych opiniach. W newsletterze, który przygotowujemy,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE PROGRAM KONFERENCJI NEUF 2013 IX Międzynarodowa Konferencja Inwestycje w Niskoemisyjną Energetykę pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister

Bardziej szczegółowo

Emerytury: } Część I: Finansowanie. } Część II: Świadczenia

Emerytury: } Część I: Finansowanie. } Część II: Świadczenia Część I finasowanie Emerytury: } Część I: Finansowanie } Część II: Świadczenia I. Wprowadzenie. Fundusz społeczny- pojęcie funduszu społecznego, udział w tworzeniu funduszu i prawie do świadczeń z niego

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Finanse publiczne

Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Finanse publiczne Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Finanse publiczne Przedmiot 1 2 3 4 5 Rola i ograniczenia kompetencji rządu Zasada wyłączności ustawy w ramach finansów publicznych Budżet (pojęcie, zawartość, odrębności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. TOWARZYSTWA EKONOMISTÓW POLSKICH za rok 2011

SPRAWOZDANIE. TOWARZYSTWA EKONOMISTÓW POLSKICH za rok 2011 SPRAWOZDANIE TOWARZYSTWA EKONOMISTÓW POLSKICH za rok 2011 sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdań z działalności fundacji

Bardziej szczegółowo

Dług publiczny w Polsce

Dług publiczny w Polsce Dług publiczny w Polsce dług publiczny jest to zadłużenie wszystkich podmiotów sektora finansów publicznych, po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy tymi podmiotami, przy czym w Polsce do sektora

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Raport bieżący nr 139/2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 13 grudzień 2005 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Dług publiczny w Polsce

Dług publiczny w Polsce Dług publiczny w Polsce dług publiczny jest to zadłużenie wszystkich podmiotów sektora finansów publicznych, po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy tymi podmiotami, przy czym w Polsce do sektora

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli

USTAWA. z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli LexPolonica nr 672. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2012.82 (U) Najwyższa Izba Kontroli zmiany: 2012-02-11 Dz.U.2011.240.1429 art. 3 2012-06-02 Dz.U.2010.227.1482 art. 1 USTAWA z dnia 23 grudnia 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP Do druku nr 166 WICEPREZES NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ Jacek Trela Warszawa, dnia 18 stycznia 2015 r. Pan Adam Podgórski Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu RP Dot. GMS-WP-173-296115 NRA -12-SM -1.1.2016 W

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Poz. 1717. Szczawno-Zdrój, 19 lutego 2014 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Poz. 1717. Szczawno-Zdrój, 19 lutego 2014 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych Poz. 1717 Szczawno-Zdrój, 19 lutego

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Lewiatan zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego zmiany w OFE

Lewiatan zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego zmiany w OFE Lewiatan zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego zmiany w OFE Ponad 70 zmian w przepisach dotyczących OFE budzi wątpliwości konstytucyjne - wynika z raportu oceny zgodności z Konstytucją RP nowelizacji ustawy

Bardziej szczegółowo

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE DOROBEK I KIERUNKI ROZWOJU KSIĘGA JUBILEUSZOWA PROFESOR ALICJI POMORSKIEJ WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

OCENA PRZEGLĄDU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU EMERYTALNEGO

OCENA PRZEGLĄDU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU EMERYTALNEGO OCENA PRZEGLĄDU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU EMERYTALNEGO Poprawna diagnoza błędne wnioskowanie Centrum im. Adama Smitha 27 czerwca 2013 roku 1 Centrum wobec OFE Nie jesteśmy przeciwnikami OFE Jesteśmy zwolennikami

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 581 Warszawa, 12 maja 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Ocena zgodności z Konstytucją RP Ustawy OFE z 6.12.2013 r. - podstawowe wnioski. Dr Tomasz Zalasiński Radca prawny / Counsel DZP

Ocena zgodności z Konstytucją RP Ustawy OFE z 6.12.2013 r. - podstawowe wnioski. Dr Tomasz Zalasiński Radca prawny / Counsel DZP Ocena zgodności z Konstytucją RP Ustawy OFE z 6.12.2013 r. - podstawowe wnioski Warszawa, 18 lutego 2014 r. Dr Tomasz Zalasiński Radca prawny / Counsel DZP Ocena prawidłowości przebiegu procesu legislacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN W SYSTEMIE EMERYTALNYM. INICJATYWA OBYWATELSKA 10 EKONOMISTÓW 26 stycznia, 2010

PROPOZYCJE ZMIAN W SYSTEMIE EMERYTALNYM. INICJATYWA OBYWATELSKA 10 EKONOMISTÓW 26 stycznia, 2010 PROPOZYCJE ZMIAN W SYSTEMIE EMERYTALNYM INICJATYWA OBYWATELSKA 10 EKONOMISTÓW 26 stycznia, 2010 O czym chcemy powiedzieć Zabieramy głos gdyŝ reformy w Polsce nie zostały dokończone, szczególnie w sektorze

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 593/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 kwietnia 2013 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy panią poseł Magdalenę Kochan.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy panią poseł Magdalenę Kochan. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 4389 Warszawa, 25 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 688).

- o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 688). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-157(7)/12 Warszawa, 30 listopada 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Przekazuję

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3172 Warszawa, 29 lipca 2004 r.

Druk nr 3172 Warszawa, 29 lipca 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-121-04 Druk nr 3172 Warszawa, 29 lipca 2004 r. Pan Józef Oleksy Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2089 Warszawa, 31 lipca 2007 r.

Druk nr 2089 Warszawa, 31 lipca 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Marszałek Senatu Druk nr 2089 Warszawa, 31 lipca 2007 r. Pan Ludwik Dorn Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Zgodnie z art. 118

Bardziej szczegółowo

Niedostatek. oszczędności. to zagrożenie. Pozew zbiorowy w sprawie OFE. Wybór nie był loterią... Członkowie OFE chcieli więcej informacji TNS POLSKA

Niedostatek. oszczędności. to zagrożenie. Pozew zbiorowy w sprawie OFE. Wybór nie był loterią... Członkowie OFE chcieli więcej informacji TNS POLSKA NR 2 (2) WRZESIEŃ 2014 FA K T Y L I C Z BY O P I N I E Niedostatek oszczędności to zagrożenie STEFAN KAWALEC s. 3 Pozew zbiorowy w sprawie OFE s. 6 PAWEŁ KOWALCZYK Wybór nie był loterią... s. 11 MACIEJ

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2 stycznia 2008 r. ANEKS NR 3

Katowice, 2 stycznia 2008 r. ANEKS NR 3 ANEKS NR 3 Katowice, 2 stycznia 2008 r. Niniejszy aneks zawiera zmiany, które zostały wprowadzone do Prospektu Emisyjnego Elektrobudowy Spółka Akcyjna (dalej, odpowiednio, Prospekt, Spółka lub Emitent

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 1 kwietnia 2011 r. Druk nr 1172 Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 7 lipca 200 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 67 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych Wokół zmian polskiego systemu emerytalnego Analiza i ocena 13-letniego obowiązywania systemu OFE doprowadziła do wniosku, że reforma systemu emerytalnego z 1999 r. nie osiągnęła zakładanych celów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22,

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22, Informacja o autorach artykułów naukowych Studia Iuridica Lublinensia 22, 731-734 2014 Informacja o autorach Studia Iuridica Lublinensia 2014, nr 22 Bałaban Andrzej, profesor dr hab. profesor zwyczajny

Bardziej szczegółowo

Dodatkowy, dobrowolny system emerytalny w Polsce

Dodatkowy, dobrowolny system emerytalny w Polsce Dodatkowy, dobrowolny system emerytalny w Polsce Raport opracowany przez zespół pod kierunkiem Wiktora Wojciechowskiego w składzie: Barbara Liberda Joanna Rutecka Jan Stefanowicz z zespołem Projekt sfinansowano

Bardziej szczegółowo

ALFABETYCZNA LISTA CZŁONKÓW RADY KURATORÓW ZNiO WSZYSTKICH KADENCJI

ALFABETYCZNA LISTA CZŁONKÓW RADY KURATORÓW ZNiO WSZYSTKICH KADENCJI ALFABETYCZNA LISTA CZŁONKÓW RADY KURATORÓW ZNiO WSZYSTKICH KADENCJI L.p. Imię i nazwisko, stopień naukowy 1. Prof. dr hab. Andrzej Baborski 2. Prof. Władysław Bartoszewski 3. Prof. dr hab. Marek Bojarski

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 10 września 2015 r. DUS-0700.245.2015.AS dot. K7INT34097 Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu RP Szanowna Pani Marszałek, W odpowiedzi na przekazaną

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Kierując się dobrem ogółu jakim jest zagwarantowanie równego dla wszystkich obywateli prawa do ochrony zdrowia stanowiącego zarazem sprawę o szczególnym znaczeniu dla Państwa jako

Bardziej szczegółowo

Niezależność NBP, a władza państwowa. Natalia Świątek Sylwia Surman

Niezależność NBP, a władza państwowa. Natalia Świątek Sylwia Surman Niezależność NBP, a władza państwowa Natalia Świątek Sylwia Surman PODSTAWOWY CEL NB Utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to

Bardziej szczegółowo

Andrzej Mączyński przewodniczący Janusz Niemcewicz sprawozdawca Jadwiga Skórzewska-Łosiak Jerzy Stępień Marian Zdyb,

Andrzej Mączyński przewodniczący Janusz Niemcewicz sprawozdawca Jadwiga Skórzewska-Łosiak Jerzy Stępień Marian Zdyb, 8 POSTANOWIENIE z dnia 22 stycznia 2003 r. Sygn. akt K 44/01 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Andrzej Mączyński przewodniczący Janusz Niemcewicz sprawozdawca Jadwiga Skórzewska-Łosiak Jerzy Stępień Marian

Bardziej szczegółowo

21 marca 2013 r. Główne zalety rozwiązania:

21 marca 2013 r. Główne zalety rozwiązania: 21 marca 2013 r. Stanowisko Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych w kwestii wypłat świadczeń z kapitałowego systemu emerytalnego Rozwiązanie wypłat z korzyścią dla gospodarki i klientów Główne zalety

Bardziej szczegółowo

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów 2010 2011 Agnieszka Dąbrowska Joanna Haczek Paweł Sztelmach Agata Wasielewska Agnieszka Lewestam Uniwersytet Wrocławski, Wydział prawa, administracji i ekonomii Katarzyna Dzida Malwina Łączyńska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Propozycja reformy systemu emerytalnego: wprowadzenie PPK i przekształcenie OFE Europejski Kongres Finansowy 7 czerwca 2017 r.

Propozycja reformy systemu emerytalnego: wprowadzenie PPK i przekształcenie OFE Europejski Kongres Finansowy 7 czerwca 2017 r. Propozycja reformy systemu emerytalnego: wprowadzenie PPK i przekształcenie OFE Europejski Kongres Finansowy 7 czerwca 2017 r. Mateusz Walewski Reforma systemu emerytalnego jest ważnym elementem Programu

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

- o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 243 Warszawa, 19 grudnia 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r.

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji ******* Uczelnia Wydział Prawa i Administracji ******* Fundacja Mercatus et Civis Energetyczne Forum Nauki

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 19 września 2013 r. Druk nr 410 S SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ, KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ oraz KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Konferencja LOBBING W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA. 24 kwietnia, Warszawa 2010 r.

Ogólnopolska Konferencja LOBBING W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA. 24 kwietnia, Warszawa 2010 r. Ogólnopolska Konferencja LOBBING W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA 24 kwietnia, Warszawa 2010 r. 1 Spis treści LIST WPROWADZAJĄCY str. 3 ORGANIZATOR str. 4 OPIS PROJEKTU str. 5 PRELEGENCI str. 7 STRUKTURA MERYTORYCZNA

Bardziej szczegółowo

OPZZ-Z2/WT/2013/AS 19 grudnia 2013 r.

OPZZ-Z2/WT/2013/AS 19 grudnia 2013 r. WICEPRZEWODNICZĄCA OGÓLNOPOLSKIEGO POROZUMIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH WIESŁAWA TARANOWSKA OPZZ-Z2/WT/2013/AS 19 grudnia 2013 r. Koleżanki i Koledzy W załączeniu przekazuję dokumenty zawierające: - najistotniejsze

Bardziej szczegółowo

nałożone na podstawie art. 96 ust. 7 pkt

nałożone na podstawie art. 96 ust. 7 pkt Granice obowiązków, które mogą zostać nałożone na podstawie art. 96 ust. 7 pkt 3Ustawy Prawo ochrony środowiska Prof. dr hab. Krzysztof Płeszka Dr Michał Araszkiewicz Katedra Teorii Prawa WPiA UJ Źródła

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY DLA POLSKI

PERSPEKTYWY DLA POLSKI Raport PERSPEKTYWY DLA POLSKI Polska gospodarka w latach 2015 2017 na tle lat wcześniejszych i prognozy na przyszłość Wprowadzenie do raportu i koordynacja projektu: Leszek Balcerowicz Redakcja i synteza:

Bardziej szczegółowo

płk dr Ryszard Bełdzikowski Andrzej Arendarski generał prof. Mieczysław Bieniek prof. dr hab. Jerzy Buzek dr Andrzej Byrt Tadeusz Donocik

płk dr Ryszard Bełdzikowski Andrzej Arendarski generał prof. Mieczysław Bieniek prof. dr hab. Jerzy Buzek dr Andrzej Byrt Tadeusz Donocik Andrzej Arendarski Wieloletni Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, polityk i działacz samorządu gospodarczego, b. poseł na Sejm, minister w rządzie Hanny Suchockiej płk dr Ryszard Bełdzikowski b. szef Wywiadu

Bardziej szczegółowo

Przychody i rozchody budżetu państwa

Przychody i rozchody budżetu państwa BSiE 37 Monika Korolewska Informacja nr 1162 (IP-108G) Przychody i rozchody budżetu państwa Przepisy ustawy o finansach publicznych obok dochodów i wydatków oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

OCENA PRZEGLĄDU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU EMERYTALNEGO

OCENA PRZEGLĄDU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU EMERYTALNEGO OCENA PRZEGLĄDU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU EMERYTALNEGO Poprawna diagnoza niepełne wnioski Centrum im. Adama Smitha 27 czerwca 2013 roku Centrum wobec OFE Nie jesteśmy przeciwnikami OFE Jesteśmy zwolennikami

Bardziej szczegółowo

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW DO RADY GMINY NIEPORĘT Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów KWW NIEPORĘT MAŁOŁĘKA 1. KAMIEŃSKA Elżbieta, lat 61, zam. Nieporęt KWW ZENOBII - JÓZEFY SOŁTYS 1. SOŁTYS Zenobia

Bardziej szczegółowo

Emerytury i system ubezpiecze

Emerytury i system ubezpiecze Emerytury i system ubezpiecze 1 58 EMERYTURA ma zabezpieczy byt na staro osobom, które ze wzgl du na wiek nie mog ju pracowa. 2 59 Zasada umowy mi dzypokoleniowej (solidaryzm) Sk adki obecnie wp acane

Bardziej szczegółowo

Polska i Unia Europejska - quo vadis?

Polska i Unia Europejska - quo vadis? Zakład Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Katedra Jeana Monneta Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa Forum Obywatelskiego Rozwoju. 28 czerwca 2013 r.

Konferencja prasowa Forum Obywatelskiego Rozwoju. 28 czerwca 2013 r. Konferencja prasowa Forum Obywatelskiego Rozwoju 28 czerwca 2013 r. Polska na tle regionu Spośród krajów regionu, które rozpoczęły budowę II filara, tylko Węgry zdecydowały się na de facto nacjonalizację

Bardziej szczegółowo

Druk nr 523 Warszawa, 29 kwietnia 2016 r.

Druk nr 523 Warszawa, 29 kwietnia 2016 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Druk nr 523 Warszawa, 29 kwietnia 2016 r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Towarzystwa Ekonomistów Polskich (TEP) za rok 2012. SPRAWOZDANIE TOWARZYSTWA EKONOMISTÓW POLSKICH za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne Towarzystwa Ekonomistów Polskich (TEP) za rok 2012. SPRAWOZDANIE TOWARZYSTWA EKONOMISTÓW POLSKICH za rok 2012 SPRAWOZDANIE TOWARZYSTWA EKONOMISTÓW POLSKICH za rok 2012 Warszawa, 2013 1 Spis treści: 1. Dane rejestracyjne 2. Władze stowarzyszenia 3. Misja i cele statutowe 4. Działalność statutowa w 2012 r. 5. Informacje

Bardziej szczegółowo

III filar ubezpieczenia emerytalnego

III filar ubezpieczenia emerytalnego III filar ubezpieczenia emerytalnego 1 Przesłanki reformy emerytalnej 2 Wskaźniki zgonów i urodzeń w tys. 600 550 Zgony Urodzenia 500 450 400 350 300 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1645 Warszawa, 6 czerwca 2013 r.

Druk nr 1645 Warszawa, 6 czerwca 2013 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Marszałek Senatu Druk nr 1645 Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Zgodnie z art. 118

Bardziej szczegółowo

Lista Arbitrów. Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej. w Krakowie

Lista Arbitrów. Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej. w Krakowie Lista Arbitrów Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie 1. dr hab. Rafał Adamus adres: Gliwice, Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego specjalizacja zawodowa: arbitraż, prawo

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 27 stycznia 2014 r.

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 27 stycznia 2014 r. RM-110-12-14 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Adwokacka & Kancelaria Lobbingu i Legislacji Jerzy Marcin Majewski

Kancelaria Adwokacka & Kancelaria Lobbingu i Legislacji Jerzy Marcin Majewski Kancelaria Adwokacka & Kancelaria Lobbingu i Legislacji Jerzy Marcin Majewski ul. 27 Grudnia 9 61-737 Poznań tel.: 605 887048 email: adwokatmajewski@me.com Poznań, dnia 16 września 2013 r. Szanowny Pan

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Polska, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz. 1 WYROK TRZYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO. z 9 marca 2016 r. sygn. akt K 47/15

Polska, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz. 1 WYROK TRZYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO. z 9 marca 2016 r. sygn. akt K 47/15 W stanie wyższej konieczności, wobec zagrożenia bytu Rzeczypospolitej Polskiej jako demokratycznego państwa prawnego oraz pozbawienia jej mieszkańców praw i swobód obywatelskich, a także zwykłej ludzkiej

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej

Program Konferencji Naukowej Program Konferencji Naukowej Firmy Rodzinne Determinanty funkcjonowania i rozwoju Łódź, 10-11 maja 2011 Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych Katedry Zarządzania Instytut Badań nad Przedsiębiorczością

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia stycznia 2009 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek

Warszawa, dnia stycznia 2009 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek Warszawa, dnia stycznia 2009 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Wniosek Na podstawie art. 122 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odmawiam podpisania ustawy z dnia 19

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY DLA POLSKI

PERSPEKTYWY DLA POLSKI Raport PERSPEKTYWY DLA POLSKI Polska gospodarka w latach 2015 2017 na tle lat wcześniejszych i prognozy na przyszłość Wprowadzenie do raportu i koordynacja projektu: Leszek Balcerowicz Redakcja i synteza:

Bardziej szczegółowo

System emerytalny w Polsce

System emerytalny w Polsce System emerytalny w Polsce 1 Reformy systemów emerytalnych w wybranych krajach Europy Środkowo- Wschodniej i Ameryki Łacińskiej 20 18 16 Bułgaria Chorwacja Estonia Litwa Dominikana 14 12 10 Kazachstan

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 19/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 września 2014 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (przewodniczący) SSA Piotr Prusinowski SSN Zbigniew Korzeniowski

Bardziej szczegółowo

Druk nr 633 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r.

Druk nr 633 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 633 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

JAKĄ EMERYTKĄ / JAKIM EMERYTEM ZOSTANIESZ?

JAKĄ EMERYTKĄ / JAKIM EMERYTEM ZOSTANIESZ? JAKĄ EMERYTKĄ / JAKIM EMERYTEM ZOSTANIESZ? MATERIAŁ INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW OPRACOWANY PRZEZ IZBĘ GOSPODARCZĄ TOWARZYSTW EMERYTALNYCH, WWW.IGTE.PL POLSKA EMERYTURA 2015 1960 1970

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Pojęcie i ewolucja ryzyka starości. Metody zabezpieczenia ryzyka starości w prawie polskim

Wprowadzenie. Pojęcie i ewolucja ryzyka starości. Metody zabezpieczenia ryzyka starości w prawie polskim Wprowadzenie Pojęcie i ewolucja ryzyka starości Metody zabezpieczenia ryzyka starości w prawie polskim Przemiany gospodarczo polityczne, a reformy systemów emerytalnych. Reformy systemów emerytalnych :

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 5 września 2009 r. Nr 9 ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 82 z dnia 0 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE W POLSCE

ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE W POLSCE ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE W POLSCE PROBLEMY DO ROZWIĄZANIA W NAJBLIŻSZEJ PRZYSZŁOŚCI Redakcja naukowa Gertruda Uścińska Warszawa 2008 WPROWADZENIE 13 Rozdział I Hanna Perło, Gertruda Uścińska, Hanna Zalewska

Bardziej szczegółowo

Oskarżyciel: Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia-Stare Miasto we Wrocławiu.

Oskarżyciel: Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia-Stare Miasto we Wrocławiu. 31.08.2015r. (poniedziałek) SSO E. Kałucka (III K 395/13) g. 9.30, s. 101 Oskarżony: Robert F., Robert G., Radosław G., Filip K., Artur K. Art. 258 1 kk, art. 159 kk w związku z art. 65 1 kk, art. 159

Bardziej szczegółowo

Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r.

Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 235 ust.

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 14 lipca 1993 r. Sygn. akt (K. 5/92)

Postanowienie z dnia 14 lipca 1993 r. Sygn. akt (K. 5/92) 29 Postanowienie z dnia 14 lipca 1993 r. Sygn. akt (K. 5/92) Trybunał Konstytucyjny w składzie: Przewodniczący: Sędziowie TK: Prezes TK Mieczysław Tyczka Tomasz Dybowski - sprawozdawca Kazimierz Działocha

Bardziej szczegółowo

X edycja, Warszawa Sala Notowań GPW 11-12 grudnia 2014

X edycja, Warszawa Sala Notowań GPW 11-12 grudnia 2014 Patronat Honorowy X edycja, Warszawa Sala Notowań GPW 11-12 grudnia 2014 Współorganizatorzy I DZIEŃ 11 grudnia 2014 16.30 17.00 Rejestracja 17.00 17.10 Otwarcie Kongresu Leszek Pawłowicz, Dyrektor Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw Warszawa, dnia 12 kwietnia 2006 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw Uchwalona w dniu 23 marca b.r. ustawa stanowi rezultat prac Sejmu nad projektem

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r.

Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U z a s a d n i e n i e

U z a s a d n i e n i e U z a s a d n i e n i e Projekt nowelizacji ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001,

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA ZMIAN SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA WEDŁUG O FINANSOWANIU ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

PROPOZYCJA ZMIAN SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA WEDŁUG O FINANSOWANIU ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ PREZENTACJA PROJEKTU USTAWY O OCHRONIE ZDROWIA Mgr Dominika Cichońska Barbara Pawlak PROPOZYCJA ZMIAN SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA WEDŁUG OBYWATELSKIEGO PROJEKTU USTAWY O FINANSOWANIU ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 2002 r. III SW 6/02

Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 2002 r. III SW 6/02 Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 2002 r. III SW 6/02 Przyjęcie przez komitet wyborczy partii politycznej środków finansowych pochodzących z innego źródła niż fundusz

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 7 marca 2013 r. Druk nr 316 Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu,

Bardziej szczegółowo

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2004r. Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej OSOBA FUNKCJA

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji Alfabetyczna lista członków Rady ZNiO wszystkich L.p. Imię i nazwisko, stopień naukowy 1. Prof. dr hab. Andrzej Baborski 2. Prof. Władysław Bartoszewski 3. Prof. dr hab. Marek Bojarski 4. Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Jednostka. Przepis Proponowane zmiany i ich uzasadnienie Decyzja projektodawcy. Lp. zgłaszająca. ogólne

Jednostka. Przepis Proponowane zmiany i ich uzasadnienie Decyzja projektodawcy. Lp. zgłaszająca. ogólne Stanowisko projektodawcy do uwag resortów nieuwzględnionych w projekcie Założeń do projektu ustawy zmieniającej ustawę o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w zakresie implementacji przepisów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 7 kwietnia 2014 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 7 kwietnia 2014 r. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 kwietnia 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. (Monitor Polski

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 26 września 20 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 76 z dnia 23 sierpnia 20 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zasadach gromadzenia środków emerytalnych

Zmiany w zasadach gromadzenia środków emerytalnych Zmiany w zasadach gromadzenia środków emerytalnych Z dniem 1 maja 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo